Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # Kalite ve h z birarada fiimflek Ambalaj Avrupa yollar nda ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz VOLVO PARTS TÜRK YE GENEL MÜDÜRÜ PARTRICK BAUER

2

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 2/2009 Ç NDEK LER & L DERDEN 8 Tüm k taya posta Zor flartlar, uzun mesafeler ve günlük postalanan 21 milyon gönderi, Avustralya da posta da t m n karmafl k ve zorlu bir ifl haline getiriyor. Fakat güçlü, verimli kamyonlar ve pratik çözümler yard m yla, Avustralya Postas mektuplar n ve kolilerin zaman nda teslim edilmesini sa l yor. 14 Avrupa yollar nda alkol nas l engellenebilir? Her y l Avrupa yollar nda den fazla insan hayat n kaybediyor. Alkol olmasa bu kazalar n büyük bölümünden kaç n labilirdi. Avrupa tafl mac l k sektörü, sorunu çözmek için art k durumu ciddi biçimde ele al yor. 22 Müflterimizin gitti i her yere gideriz Volvo Türk ün parça da t m merkezi Volvo Parts Türkiye, yeni deposuna tafl nd. Volvo Parts deposunda 45 bin kalem ürün bulunuyor. Y lda 100 bin teslimat kabul eden merkezden bayilere 300 bin gönderi gerçeklefltiriliyor. 24 Globetrotter, 30 y ll k konfor 1979 da Globetrotter kabin piyasaya ç kt nda, Volvo Kamyon 400 birim civar nda y ll k sat fl bekliyordu. Bu alçakgönüllü beklenti çok geçmeden afl ld. Bu y l kabin 30. y l n doldururken, tüm yeni Volvo FH lerin %85 inde Globetrotter armas var. D ER KONULAR: 4 DAHA AZ YAKIT, DAHA FAZLA GÜÇ 6 I-SHIFT VE D13 7 YOLDA 28 DAHA AZ ARIZA SÜRES VE DAHA DÜfiÜK MAL YETLER 30 KISACA VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO TÜRK ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Tel: Sahibi: Ulf Magnusson Adres: Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No: 9 Kad köy stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 13 Gelecek için haz r z Finansal krizin Avrupa tafl mac l k endüstrisi üzerindeki etkileri halen devam etmekte. Geçti imiz y l n rakamlar ile karfl laflt r ld nda yeni çekici ve kamyon sat fllar n n yar dan fazla azald - n görüyoruz. Maalesef h zl bir iyileflme ise beklenmemekte. Ancak uzun vadeli düflünmeli ve gelecek için planl ve haz rl kl olmal y z, çünkü er ya da geç pazar yükselifle geçecek. Volvo, Ekim 2009 dan itibaren zorunlu hale gelecek olan Euro 5 gerekliliklerine uygun yeni motor program n tan tt. Bu yeni motor program sayesinde en üst düzeyde motor gücü ve tork seçenekleri emrinize sunuluyor. Ayr ca yak t tüketiminde yüzde 3 e varan tasarruf, gelifltirilmifl sürüfl ve rölantide 2 db daha az motor sesi sa lan yor. Tabiki tüm bu seçenekler Türkiye pazar na da sunuluyor. Volvo Türk, Volvo Parts Türkiye nin Gebze deki yeni parça da t m merkezinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Bu yat r m, bayi a m za ve müflterilerimize verdi imiz deste i daha da artt rmak için gerçeklefltirdik, çünkü Türkiye pazar n n yak n gelecekte daha da büyüyece ine inan yoruz. Volvo Parts Türkiye nin yeni tesisi ve geliflen hizmet anlay fl hakk nda ilerleyen sayfalarda kapsaml bir röportaj bulacaks n z. Sözlerime son verirken Volvo Kamyon Magazin e göstermifl oldu unuz ilgi için bir kez daha teflekkür eder, iflinizde baflar lar, aileleriniz ve sizlere mutluluk ve sa l kla geçecek bir yaz dilerim. ULF MAGNUSSON Genel Müdür Volvo Türk 3 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz.

4 GÜNDEM fi DÜNYASI Daha az yak t, daha fazla güç 4 VOLVO KAMYON YEN MOTOR SER S HAKKINDA Volvo D13C Euro 5 Volvo FM için 380, 420, 460, 500 Bg. (SCR) Volvo FH için 420, 460, 500, 540 Bg. (SCR) Maksimum tork Nm dev/dak da maksimum VEB ç k fl 300 kw (380 ve 420 hp için opsiyonel) dev/dak da maksimum VEB+ ç k fl 375 kw (tüm motor güçleri için opsiyonel). Araç park halindeyken maksimum flanz man güç ç k fl 1000 Nm, hareket halindeyken 650 Nm Volvo Kamyon, 2009 y l bafl nda gerçeklefltirdi i yeni motor program sayesinde daha yüksek motor gücü ve daha düflük yak t tüketimi ile çevreye sal nan zararl at klarda rekor oranda düflüfller sa lad. Yüzde 40 daha az karbondioksit emisyonu sa layan ve daha yüksek motor gücü sunan yeni motor program yak t tüketiminde önemli bir tasarruf olan %3 lük azalma gerçeklefltirdi. YÜKSEK MOTOR GÜCÜ VE TORK Kamyonlar bir yandan yak t bak m ndan verimli hale gelirken, di er yandan da daha çok güç kazanm flt r. 13 litrelik motorun motor gücü 540 Bg ye yükselirken, torku 100 Nm artarak 2600 Nm tepe de erine gelmifltir. Bu sayede motorun çal flma aral genifllemifl ve daha düzgün çal flma ve h zl tepki verme özellikleri elde edilmifltir. Sonuç olarak, artan torkla birlikte daha az vites de iflimi ve daha düflük yak t tüketimi sa lan r. YEN I-SHIFT Volvo nun baflar l I-Shift otomatik vites de ifltirme sistemi daha da gelifltirilmifl, düflük yak t tüketimi ile yüksek sürüfl konforu sa layan bir dizi yeni özellik kazand r lm flt r. 12 ileri ve 4 geri vitesli otomatiklefltirilmifl manuel flanz man I-Shift, gelifltirilmifl boflta ilerleme ifllevi, yüksüz sürüflte yak t tasarrufu sa layan vites seçimi, rölanti regülatörü ile sürüfl ve gereksiz vites küçültmelerini önleme olana na sahiptir. I-shift de trafik s k fl kl nda h z ayar ve inflaat, kereste tafl mac l için bozuk ve kaygan yüzeylerde çekifli artt ran yeni bir ifllev bulunmaktad r. YÜZDE 3 DAHA AZ YAKIT TÜKET M Volvo I-Shift otomatik vites de ifltirme sisteminin gelifltirilmesinin yan s - ra yanmay da optimize eden teknik de ifliklikler sayesinde Volvo, yak t tüketimini önemli ölçüde azaltt. Volvo I-Shift ve 13 litrelik motor özelliklerine sahip çekici ve kamyonlarda, önceki versiyona k - yasla yak t tüketimi yüzde üçe kadar azalt lm flt r. DAHA TEM Z Tipik bir Volvo kamyonun yak t tüketimi ve iklim üzerinde etkili olan karbondioksit emisyonu son 20 y lda yüzde 20 oran nda azalt lm flt r. Gelifltirilmifl yanma ve yeni SCR katalitik konvertör alanlar na odaklanan teknik geliflmeler sayesinde, daha yüksek güç ile daha düflük emisyon ve yak t tüketimi özelliklerini birlefltirmek mümkün olmufltur.

5 ULUSLARARASI NAKL YEC LER 35. GENEL KURULUNU GERÇEKLEfiT RD Volvo FH x4 ler Mersin de Misnak Lojistik tafl ma filosunu 660 Bg lik motora sahip FH16 8x4 lerle geniflletiyor. Türkiye ye sat lan ilk FH x4 çekicilerin sahibi olan Misnak Lojistik, 1976 dan beri Orta Asya ve Ortado u bölgesi ile birlikte 104 ü aflk n ülkede karayolu tafl mac l hizmeti veriyor. Misnak; genifl filosu, metrekare depolama alan ve 800 fazla çal flan ile kapal kasa ve a r tafl mac l k hizmetlerinde iddial. Yeni araçlar n, Volvo Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson, Bölge Sat fl Koordinatörü Devrim Karatafl, Mersin Volvo yetkili servisi Gökdenizler Otomotiv in sahibi Abidin Gökdeniz in kat ld bir törenle teslim alan Misnak Lojistik in Genel Müdürü Erdinç Ar kan ve Operasyon Müdürü Adnan Bayhan, yapt klar aç klamada; Hizmetlerimizde bu kadar iddial olmam zda ifl orta m z olarak gördü ümüz Volvo nun etkisi büyük. Volvo ya güveniyoruz ve dünyan n her yerinde güvenle yol al yoruz dediler. Volvo Türk, UND nin 35. Genel Kurulu s ras nda düzenlenen Tedarikçiler Sergisinin kat l mc lar aras nda yer ald. Uluslararas nakliyecilerin en önemli ve prestijli markas olarak nitelenen Volvo nun UND kongresi etkinliklerine katk da bulunmas, UND yönetimi ve Volvo kullanan nakliyeciler ile birlikte tüm uluslararas tafl mac lar taraf ndan sevinçle karfl land. 8-9 N SAN 2009 tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye nin tüm bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararas tafl mac l k firmalar temsilcilerinin kat ld genel kurulun konuklar aras nda; Devlet Bakan ve AB Bafl Müzakerecisi Tamer Dinçflahin ile yola devam diyen uluslar aras nakliyeciler. Kara Ulaflt rmas Genel Müdürü Talat Ayd n ve UND Baflkan Tamer Dinçflahin, Volvo Türk stand n ziyaret etti. Egemen Ba fl, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Kara Ulaflt rma Genel Müdürü Talat Ayd n, D fl Ticaret Müsteflarl Lojistik Dairesi Baflkan Kaan Sürmeli de yer ald. Volvo FM11 in ilk sahibi Fidanl oldu Filosundaki tüm araçlar Volvo markas n tafl yan Fidanl Uluslararas Tafl mac l k, Volvo nun yeni çekicisi FM11 in Türkiye deki ilk sahibi oldu. Son olarak bir adet FM ve 2 adet FH 440 4x2 çekici ile filosunu geniflleten Fidanl Tafl mac l k n çekicilerinin teslimat töreni Antakya da gerçeklefltirildi. Araçlar Fidanl Genel Müdürü Salih M flrakl ya Volvo Türk Bölge Sat fl Koordinatörü Alper Çal k teslim etti. Fidanl n n FM11 i; güçlü, keyifli sürüfl ve kullan m kolayl sunan, yak t tasarrufu ve yüksek performans sa layan 11 litrelik motoru ile ön plana ç k yor. Ekonomik 11 litrelik motorun yan s ra Volvo I-Shift flanz man da yak t tüketiminin düflmesine katk sa l yor. Fidanl n n FH 440 çekicileri ise manuel flanz mana ve çift depoya sahip. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER YENİ YÜRÜYEN AKSAM Şimdi daha da ekonomik I-Shift ve D13 motor piyasadaki en etkin kombinasyonlar arasına girmiş durumda. Yeni işlevleriyle bu ikili daha da rekabetçi bir alternatif. D13C Önceki motor neslinin Euro 5 uyumlu modelleriyle karşılaştırıldığında yüzde üç oranında azalan yakıt tüketimi. Çevre ve bilanço dostu. Daha da temiz. Motor, bu yıl Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Euro 5 emisyon gerekliliklerini karşılıyor. Yeni yürüyen aksam düşük yakıt tüketimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek güç ve tork sağlıyor. 20 hp artışla Volvo FH, D13 te maksimum güç 540 hp ye yükselmiştir. Dahası, maksimum tork 100 Nm artarak 2600 Nm değerine ulaşmıştır. Yakıtın ön enjeksiyonu sayesinde rölanti şimdi iki desibel daha sessiz. Park halindeyken aracın yanındaysanız kaydedilen gelişmeyi çok rahat fark edersiniz. I-SHIFT Ağır nakliye için yüksek konfor ve yakıt tasarrufu. Gidişte ağır yük taşıyan ancak yüksüz dönen bir sürücü iki vites değiştirme programı arasında rahatça geçiş yapabilir. Gelişmiş boşta ilerleme işlevi. Daha da fazla yakıt tasarrufu sağlar. Motor gücüne veya motor frenine ihtiyaç duyulmadığı zaman otomatik olarak etkinleştirilir. Özellikle zorlu koşullarda, sürücüye hangi vitesin kullanılacağı ve ne zaman vites değiştirileceği konusunda tam kontrol sahibi olmak için manuel moda geçme seçeneği sunulur. 6 Yenilenen I-Shift şanzıman daha yüksek kalkış devri ve dolayısıyla fazladan tork sağlayarak dik yokuşlarda ağır yük altında kalkış yapmayı kolaylaştırır. İnşaat ve kereste taşımacılığı için idealdir. Daha hızlı debriyaj işlevi. Kamyon çamura saplanırsa sürücünün kamyonu kurtarmasını kolaylaştırır.

7 YOLDA GÜNDEM Rafet ÖZBAYRAK, 49, Eyübo lu Lojistik, stanbul BEN M VOLVO M Volvo nun herfleyinden memnunum Rafet Özbayrak, 28 y ll k t r floförü. Bu süre boyunca farkl markal çekicilerle çal flm fl. Avrupa da gitmedi i ülke, endüstri bölgesi kalmam fl. Rafet Özbayrak: Biz mesle- e bafllad m zda sürücü olmak da, sürücünün hayat da çok zordu. Bugün daha iyi durumday z. Gelirlerimiz artmad, ama çekicilerin teknolojisi de iflti. Güvenlik, konfor ve haberleflme imkanlar m z çok geliflti. Biz bafllad m zda çekicilerde b rak n klimay, kabin içi s t c bile yoktu. Otomatik vitesli bir çekiciyi kimse hayal bile etmiyordu diyor ve sözlerini flöyle sürdürüyor: Ben son iki y ld r Volvo FH 480 Euro 5 çekici kullan yorum. Volvo mun her fleyinden memnunum. Özellikle süspansiyonu, motor gücü, I-Shift, kabin konforu, her fleyi mükemmel. So uk zincirde so utucu üniteye ve yüklemeye dikkat! So uk zincir tafl malar ve da t m, en önemli tafl ma türlerinden biri. Yaz aylar n n gelmesi ile birlikte so uk zincir tafl malar ; yafl meyve-sebze ve g da maddeleri tafl malar daha da önem kazan yor. 1So utucu ünite kullan m ve bak m el kitab n okuyun. So utucu ünitenin kullan m ve bak m kitab n okuyarak bilgilerinizi güncelleyin, ünitenin kapasitesi, ayarlar ve bak m sürelerini ö renin. 2Yük güvenli i kurallar na uyun ve kesintisiz hava dolafl m sa lay n. Yükleme s ras nda hava dolafl m n n rahat olmas n ve yük da l m n gözetin, yük güvenli i kurallar na dikkat edin. 3So utucu yar römorklar n en hassas bölümü kap lard r. So uk zincir tafl malar nda kullan lan frigofirik römork ve yar römorklar n taban, yan duvarlar ve tavan panelleri özel olarak imal edilmifl ve birlefltirilmifltir. Bu araçlar n en hareketli bölümü kap lar d r. Kap larda; hem kendi a rl hem yükleme ve boflaltma s ras nda oluflabilecek hava kaçaklar na dikkat edilmelidir. Özellikle kap lar n n geometrik yap s n n, mentefle ve kilit sistemleri ile contalar n yükleme ve boflaltmalar s ras nda zarar görmemesine dikkat edin. KÖfiE FARLARI Uzun yol araç sürücülerinin mesaisinin önemli bir bölümü gece karanl nda gerçekleflir. Karanl kta di er araçlar, yol yüzeyini ve iflaretleri fark etmek, di er araç sürücülerinin sizi fark etmesini sa lamak, üstün beceri ve ekipman gerektirir. Özellikle gece sert ve ani dönüfllerde sürücü viraj n içine görmeden girmesi tehlike yaratan bir durumdur. Volvo nun köfle farlar 30 km nin alt ndaki h zlarda otomatik olarak etkinleflerek köflelerin ve viraj n içinin ayd nlanmas n sa lar. Volvo ayd nlatma sistemi, yol ayd nlatmas ve kabin içi ayd nlatmada ticari tafl t endüstrisi içinde eflsiz bir konumdad r. 7

8 Tüm kıtaya posta Zor şartlar, uzun mesafeler ve günlük postalanan 21 milyon gönderi, Avustralya da posta dağıtımını karmaşık ve zorlu bir iş haline getiriyor. Fakat güçlü, verimli kamyonlar ve pratik çözümler yardımıyla, Avustralya Postası mektupların ve kolilerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor. METİN PETER ARMSTRONG FOTOĞRAFLAR GAVIN BLUE 8

9 9

10 10 İkiz ışık huzmeleri karanlığı bölüyor, sürücü Rick Hoyne bu Avustralya gecesinde Volvo FH sini dikkatle kullanıyor. Avustralya Postası nın 22 yıllık emektarı Rick, Melbourne de yaşıyor ve her hafta üç rota üzerinde çalışıyor. Yolculuklarında aklınıza gelebilecek her türlü arazi ve trafik koşullarıyla karşı karşıya geliyor. Bu gece 700 kilometre mesafedeki Dubbo ya doğru yola çıkıyor. Orada kamyonu başka bir sürücü devralıp Brisbane ye doğru uzun yolculuğuna devam edecek. Rick, Batı Yeni Güney Galler de tenha bir kasaba olan Jerilderie nin yakınlarındaki Newell Otoyolunda mola vermeden yoluna devam ediyor. Kurak havadan bunalan kangurular, gece çiğinden nem alan otlar için yol kenarlarına toplanıyorlar ve trafiği tehlikeye atıyorlar. Kangurular, özellikle de ön cama atlayan büyük hayvanlar araca çok büyük zarar verebilir. İşte bu noktada Volvo kamyonlar gerçek bir nimet olan kabin güvenliğiyle öne çıkıyor, diyor Rick, gerektiğinde manevra yapmaya hazır şekilde ön camdan dikkatle dışarıyı izleyerek. Avustralya kamyonlar için dünyanın en zor yol şartlarıyla meşhur. Posta nakliyesinde çalışanlar ise zor koşullarla mücadele ettikçe daha yenilikçi ve dirençli oluyorlar. Avustralya da hava şartları kuzeyde 40 Santigrat dereceye varan sıcaklıklarda tropik fırtınalardan, güneydeki Avustralya Alplerinde kar ve buza dönüşerek değişiklik gösteriyor. Araçların tüm bu zorluklarla verimliliği kaybetmeden başa çıkması gerekiyor. ÇOK UZUN MESAFELER nedeniyle zamanında teslimat için her şeyin göz önünde bulundurulması önemli, diyor Avustralya Postası Lojistik Grubu, Kara Dağıtım Nakliye Müdürü Chris Pearce. Şirket ülkedeki tüm şehir ve kasabalara posta dağıtımı yapıyor ve hizmetlerini ülkenin her yerine zamanında teslimat üzerine yapılandırmış. Şehir dışı yerleşimlerden eyaletler arası otoyollara kadar her bölgeye teslimat yapan posta filosu, motorsikletlerden iki yarı römorklu çekicilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayıp, toplam araçtan oluşuyor. Avustralya da posta dağıtımı çok büyük bir lojistik

11 Rick Hoyne Avustralya Postası için mektup ve koli taşıyor. Bu, tüm AB nin iki katı büyüklüğündeki bir ülkede 24 saat durmadan devam eden bir iş. KANGURULAR, ÖZELLİKLE DE ÖN CAMA ATLAYAN BÜYÜK HAYVANLAR ÇEKİCİYE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VEREBİLİR. RICK HOYNE, AVUSTRALYA POSTASI KAMYON SÜRÜCÜSÜ görev. Avustralya Postası her gün iki milyonu koli olan 21 milyon posta gönderisiyle uğraşıyor ve bu rakam Yılbaşı döneminde iki katına çıkıyor. Gönderi sayısı bu kadar çok olunca posta hizmeti için yoğun sezonlarda olağanüstü verimlilik sağlamak gerekiyor. Böyle çok büyük hacimlerle başa çıkmak ve postaları zamanında teslim etmek için özellikle görevin WEB TV: AVUSTRALYA DA UZUN KATARLAR Volvo Kamyon Magazin, Avustralya da bir uzun katarın yolculuğuna eşlik etti. Sürücülerin Avustralya kırsalında 50 metre uzunluğundaki treyler katarlarını nasıl idare ettiğini izleyebilirsiniz. gerekliliklerini en iyi şekilde karşılayan araçları ve treylerleri belirlemek ve filoyu yapılandırırken yenilikçi bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Seferlerimizi ve ekipmanlarımızı, verimliliği en üst seviyede tutacak şekilde, olumsuz olabilecek hava ve yol koşullarını tümüyle hesaba katarak ayarladık, diyor Chris Pearce. Özellikle Avrupa nın iki katı büyüklüğünde bir ülkede posta dağıtımı gece gündüz durmadan süren bir lojistik operasyondur. Çift römorklu katarlar dünyanın başka yerlerinde de kullanılıyor. 62,5 tonluk maksimum brüt ağırlıkta hacmi mümkün olduğu kadar yüksek tutmak için 26 metre uzunluktaki treyler maksimum verimlilikte kullanılır. Ancak Avustralya da sistem daha da fazla geliştirilmiş durumdadır. Çift römork sistemindeki gelişmelerin verimliliğimize çok faydası oldu ve sistem ilk kez 1994 yılında kullanılmaya başladı. Doğal olarak en iyi hizmeti sağlamak için hedefimizin bir parçası olarak bu yolu takip ettik ve Volvo ihtiyaçlarımızı fevkalade iyi karşıladı, diyor Chris Pearce. Daha büyük katarlar kullanarak küçük kamyonların çoğu değiştirilebilir. Bu da nakliyede daha çok yakıt tasarrufu, daha az emisyon, daha az trafik, daha az 11

12 yol aşınması ve daha çok güvenlik demektir. Standart olarak ön alt koruma takılması ve yüksek kabin güvenliğiyle Volvo ülkedeki 26 metre çift römorklu katarların yasal gerekliliklerini karşılayan ilk kamyon üreticilerinden biri oldu. Avustralya Postası hizmette güvenliğe çok önem verir. Avustralya Postasının uzun mesafe nakliye araçları her yıl toplam 25 milyon kilometre, yani dünyadan aya gidiş dönüş yolunun 32 kat fazlası yol kat ediyor. Bu anlamda, Avustralya Postasının rekorunu kırmak gerçekten çok zor. Eyaletlerin başkentleri arasındaki mesafeler çok uzun. Doğu kıyısındaki Sydney ile batı kıyısındaki Perth arasındaki mesafe 4110 kilometre. Bu mesafe kuş uçuşu Madrid ile Moskova arasındaki mesafeye eşit. Hiçbir seferi bir diğerinden daha tehlikeli olarak niteleyemeyiz; zaman zaman hepsinde zorluklar çıkabilir. Avustralya hava şartları çok değişken, örneğin sadece bir hafta önce ülkenin başkenti Canberra da hava sıcaklığı eksi 5 dereceydi, yollarda siyah buz vardı ama kuzeydeki Darwin şehrinde hava sıcaklığı 38 dereceydi, diyor Chris Pearce. Avustralya ikliminin oldukça çelişkili yapısı özellikle bu yıl Şubat ayında kendini gösterdi. Yıllardır süren kuraklık Victoria da tüm kasabaları yok eden yangınları körüklerken; kuzey doğudaki Queensland, geniş arazileri sular altında bırakan ve ülkenin geri kalanıyla önemli yol bağlantılarını kapatan yağışlara maruz kaldı. Şirketin kendi araçlarının yaptığı uzun mesafe nakliyelerinin çoğu ülkenin doğu kıyısında ve Güney Avustralya daki Adelaide de yoğunlaşmış durumda. Perth ve Darwin gibi büyük şehirlere ve arada kalan diğer ücra bölgelere verilen hizmet ise özenle seçilmiş şirketler aracılığı ile sağlanıyor. Avustralya Postası, treylerlere yüklemesi ve indirilmesi kolay tek tip palet boyutlu kafeslerden oluşan bir yük taşıma sistemi kullanıyor. 12 VOLVOLAR hacim gerekliliklerine uygun olarak hem tek treyler hem de çift römork konfigürasyonlarını çeker. Sydney posta sistemindeki en büyük posta göndericisi. Şehir nüfusu büyüyor ve bu da daha fazla posta demek. Bu nedenle çift römorklu katar operasyonunu kullanmak gerekti. Avustralya Postası hızlı bir şekilde treylerlere yüklenebilen tek tip palet boyutlu kutulardan oluşan Birim Yükleme Cihazları (ULD) kullanarak yükleme sistemini kolaylaştırdı. Çiftli treylerlerle 30 ön treylerde, 60 arka treylerde olmak üzere 90 ULD taşıyabiliyoruz. Kolinin içindekilere ve boyutuna göre ağırlık değişiyor ancak ortalama yük kapasitesi 30 ila 35 ton arasında. Ulusal ağımızda ULD var ve koli nakliyesinin yüzde 95 i bu yolla yapılıyor, diyor Chris Pearce. Ülkedeki Posta Merkezleri arı kovanı gibi çalışıyor. Karanlık çöktüğünde posta gönderilerinin en iyi şekilde teslim edilmesini sağlayan özenle planlanmış ve düzenlenmiş bir yolculuk sistemi sayesinde çekiciler ülkenin otoyollarına çıkıyor. Avustralya Postası kara taşımacılığına, yüklemeyi kolaylaştırmak için üstü açılan treylerler ve güvenlik için yük kısıtlaması sisteminin geliştirilmesi dahil çok sayıda ilki başlatma konusunda öncü oldu. Her hafta, kalabalık bölgelerden en tenha bölgelere kadar yaygın bir ağı kapsayan 258 uzun mesafe nakliye seferi yapılıyor. Daha uzun mesafelerde araç kullanma süresi düzenlemelerine istisnasız uyulmasını sağlamak için sürücü değiştirme sistemi kullanılıyor. Avustralya da yasal araç kullanma süresi, nakliye şirketinin kullandığı yorgunluk yönetimi sistemine bağlı olarak 12 ile 14 saat arasında değişiyor. Kullanımdaki Volvolardan sonuna kadar yararlanılıyor. Araç altı yaşına gelene veya ortalama 1,2 milyon kilometre kat edene kadar (bu noktada değiştirilmeleri gerekir) ve daha yerel hizmetlere tahsis edilmeden önce en az dört yıl uzun mesafeli nakliye işlerinde hizmet veriyor. Avustralya Postası kamyonlarının hepsi ülkedeki Volvo bayiliklerinden Volvo Kamyon Altın Servis anlaşması kapsamındadır. Tüm kamyonlarda Volvo nakliye bilgileri ve sürücü uyarı sistemi bulunur. Sürücü

13 Chris Pearce, Avustralya Postasında Nakliye Müdürü Darwin AVUSTRALYA Perth km Brisbane Sydney Adelaide Canberra Melbourne ve araç durumuyla ilgili veriler sürekli olarak kaydedilir. Avustralya da yoldan geçen kangurularla ve çitsiz bölgelerdeki başıboş çiftlik hayvanlarıyla süregelen bir sorun yaşandığı için güçlü ve güvenilir kabin de operasyonda önemli bir rol oynar. Yorucu seferler nedeniyle kabinlerin konforlu, zor şartlar nedeniyle araç donanım ve motorlarının güvenli olması son derece önemli. Ayrıca serviste geçen süre kesinlikle minimum düzeyde tutulmalı, diyor Chris Pearce. Programlı ve sürekli sürücü eğitimi de Avustralya Postası için önemli konulardan bir diğeri. Avustralya Postası nın her biri farklı rotalara atanan 118 uzun mesafeli nakliye sürücüsü var ve bu sürücüler yoldaki her tümseği avuçlarının içi gibi biliyorlar. Bu otoyolda bazı bölümlerde yol düzgün ama çoğu yerde oldukça bozuk olabiliyor. Rick kullandığı rotada bundan çok daha kötü yolların olduğunu söylüyor. En kötüsü Melbourne ve Sydney arasındaki Hume Otoyolu, çünkü bu yol Avustralya nın en yoğun eyaletler arası yolu. Hume otoyolunda her gece üç bin civarında kamyon görüyorum. Newell Otoyolunda yolun yüzeyi daha bozuk ve Melbourne e dönerken Dubbo dan ayrıldıktan sonra ancak birkaç saatte bir başka kamyona rastlayabiliyorum. İki durumda da güvende olmak için rahat olmanız gerekiyor ve Volvo lar siz uzun kilometreler kat ederken olağanüstü bir sürüş deneyimi sunuyor. Uzun mesafe seferlerinde kullandığınız araç Volvo kamyonların sunduğu konforu sunuyorsa yorgunluk en aza iner, diyor. AVUSTRALYA POSTASI çalışan, Avustralya da tüm şehir ve kasabalara posta teslimatı yapılmasını sağlıyor. Bu işte araç; motosikletler, kamyonetler, kamyonlar ve çift römorklu katarlar kullanılıyor. Filoda 125 Volvo var, 65 tanesi çift römork operasyonlarına tahsis edilmiş. Çok tecrübeli 118 uzun mesafeli nakliye sürücüsü, zamanında posta teslimatı için çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Avustralya postasının günlük ortalama 21 milyon gönderisi yılbaşlarında iki katına ulaşıyor, bunların 2 milyonu kolilerden oluşuyor. 13

14 Avrupa yollarında alkol nasıl engellenebilir? Her yıl Avrupa yollarında den fazla insan hayatını kaybediyor. Alkol olmasa bu kazaların büyük bölümünden kaçınılabilirdi. Avrupa taşımacılık sektörü, sorunu çözmek için artık durumu ciddi biçimde ele alıyor. METİN TOBIAS HAMMAR Bunlar okumaktan pek de hoşlanmayacağınız rakamlar yılında AB de trafik kazalarında kişi hayatını kaybetti yılından bu yana trafik kazası kaynaklı ölümlerin sayısı dolayında düştü ancak bu sorun yine de görmezden gelinemez: Avrupa yolları da büyük uçak kazaları kadar çok hayata mal oluyor. Hem de yılın her günü. Sorun büyük oranda alkolle bağlantılı. Avrupa da trafik kazalarının dörtte birden fazlasının alkolle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor; bu da trafikte alkolün her yıl den fazla hayata mal olduğunu gösteriyor. Alkol etkisiyle yapılan kazaların sorumluluğunun büyük çoğunluğunu otomobil sürücüleri taşıyor. Avrupa da politikacılar ve sektör temsilcileri şimdi alkolü AB yollarından tamamen kaldırma girişiminin önemini tartışıyorlar. 14 Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımıyla birlikte alkol yol güvenliğinde en büyük etkenlerden biri. Bu sorunu daha katı yasalar kabul ettirerek, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve insanların tutumlarını değiştirerek çözmeye çalışmamız gerek, diyor Avrupa da trafik kazalarını azaltmak için çalışan bağımsız bir kuruluş olan Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi (ETSC) Politika Direktörü Ellen Townsend. En son önerisini iyi bir arkadaşınızın barda birkaç kadeh bira veya şarap içtikten sonra araba kullanmasına izin verir misiniz diye sorarak örnekliyor. ÖRNEĞIN İSVEÇ gibi ülkelerde böyle bir durumda araba kullanmak yerine taksiye binmeyi önermek gayet normal bir hareketken İngiltere de insanlar bu tür şeylere çoğu zaman göz yumuyor. Alkollü araç kullanmaya yönelik toplumsal Ellen Townsend. Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi. kabul AB üyeleri arasında çok büyük farklar gösteriyor. Ellen Townsend in açıklaması, trafik güvenliği yasasını güçlendirmek için AB ve üye devletlerdeki politikacıları ve karar mercilerini etkilemeyi kapsıyor. Görev tanımı Avrupa da alcolock kullanımını teşvik etmeyi de içeriyor. Araştırmalardan alınan verilere göre

15 alcolock alkollü araç kullanımını önlemek için en etkili yöntemlerden biri. Buna rağmen, dünya genelindeki kullanımı büyük değişiklikler gösteriyor. ABD, Kanada ve Avustralya uzun yıllardır alcolock standartları oluşturmaya çabalarken Avrupa yalnızca birkaç yıldır benzer bir sürece girmiş durumda. AB İÇİNDE YALNIZCA FİNLANDİYA DA bu alanda belli yasalar var. Finlandiya da alkollü araç kullanmaktan ceza almış insanların rehabilitasyonunda alcolock zorunlu tutuluyor. Alcolock un etkisini bir dizi pilot projede değerlendiren beş ülke (Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç ve Britanya) şu anda benzer yasalar hazırlıyor. İçerdiği hayat kurtaran teknolojiyi düşünürsek alcolock kullanımını yaygınlaştırmamız çok önemli. Ancak, bunu yapmak söylemek kadar kolay değil. İnsanların alcolock kullanmanın faydalarını fark etmesi için psikolojilerine yönelik çalışmamız gerek. Buna bağlı olarak, araç tasarımını alcolock kurulumunu kolaylaştıracak şekilde geliştirmeliyiz, diyor Ellen Townsend. Ellen Townsend e göre bu süreçte politikacıların, nakliye ve otomotiv sektörünün temsilcilerinin birlikte çalışması çok önemli. Örneğin, AB yavaş yavaş belirli hedef gruplar için alcolock kullanımını zorunlu hale getirerek bu alandaki yasaların zeminini hazırlayabilir. Örneğin Fransa en geç gelecek yıla kadar ülkedeki okul servisinin hepsine alcolock takılması gerektiğine karar verdi. Ayrıca İsveç te hükümete ait İsveç Yol Yönetimi birkaç yıldır otomobillerine alcolock taktırıyor. İDEAL ÇÖZÜM, ticari nakliyede veya alkollü araç kullanmaktan ceza almış insanların rehabilitasyonu için veya tüm resmi makamlarda alcolock kullanmasını zorunlu hale getirerek başlamak olabilir. Örneğin tüm AB Parlamentosunun araçlarına alcolock takıldığında ne kadar güçlü bir mesaj vereceğini bir düşünün! Volvo Kamyon için alcolock bir satış sonrası aksesuarı olarak, şirketin alcolock u piyasaya süren dünyanın ilk kamyon üreticisi olduğu 2002 den bu yana odak noktasındadır yılında Volvo Kamyon bir kez daha, alcolock u fabrikada takılan bir seçenek olarak sunan ilk marka oldu. Bugün alcolock İsveç, Finlandiya, Norveç ve Fransa pazarlarında opsiyonel olarak sunuluyor. 15

16 Şirket kurulduğundan beri trafik güvenliği Volvo Kamyon için temel değerlerden biri oldu, bu nedenle değerli bir güvenlik cihazı olan alcolock u teşvik etmemiz çok doğal. Aynı zamanda, alkolle ilgili trafik kazası istatistiklerinde kamyon sürücülerinin sayısının çok olmadığını da belirtmek gerekir, diyor Volvo Kamyon da güvenlikten sorumlu proje müdürü Stig Boman. Ve ekliyor: Biz alcolock u müşterilerimiz için kaliteyi yükselten bir araç olarak görüyoruz. Aslen nakliye güvenliğini arttırmak için tasarlanmıştır ancak aynı zamanda nakliye şirketinin trafik güvenliğine bağlılığını ve sorumluluğunu açıkça gösterir. Pozitif PR hoş bir yan etkidir. Stig Boman, Volvo Kamyon da proje yöneticisi. ALCOLOCK, kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Bu teknoloji piyasada uzun süredir bulunan yarı iletken tabanlı alkolock lardan çok daha güvenilir bir sistem olan yakıt hücresi tabanlı bir teknolojidir. Sürücünün verdiği nefes el ünitesinde analiz edilir ve sonuç aracın elektronik bilgi sistemine gönderilir. İzin verilen sınır aşılmışsa araç çalışmaz. Ayrıca, 12 aylık bir kalibrasyon aralığıyla alcolock un bakımı aracın programlı bakımıyla aynı zamanda yapılabilir. Hedef güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı bir kilit geliştirmekti. Ancak, gelecekteki çözümler muhtemelen tamamen farklı olacak. Alcolock un sürücünün içip içmediğini anlaması için muhtemelen alıcıya üflemek bile gerekmeyecek, diyor Stig Boman. Peki kamyon şoförleri yola çıkmadan önce alcolock alıcısına üfleme zorunluluğu hakkında ne düşünüyor? Avrupa da özel makinelerin nakliyesinde uzmanlaşmış bir şirket olan Avusturya Fluckinger Transport şirketinin sahibi ve kurucusu Andreas Fluckinger cevabı bilenlerden biri. Geçen yıl itibariyle şirketin 200 ün üzerindeki Volvo çekicisinde alkolock bulunuyor. Buradaki tepki çoğunlukla olumlu oldu. Alcolock takıldıktan sonra sürücülerimiz direksiyon başındayken alkollü olmadıklarını kesin olarak kanıtlayabilirler. Aksi takdirde kamuoyunda bu mesleğin trafikte alkolle ilgili sorunların Lennart Pilskog, Volvo Kamyon. nedeni olarak yanlış şekilde tanıtılması çok yaygın olurdu. Volvo Kamyon ile birlikte bir pilot projenin parçası olarak Fluckinger Transport un alcolock ları şirketin Dynafleet sistemine entegre edildi. Bu şekilde nakliye müdürü herhangi bir şoför sınırı aşıp aracı çalıştıramadığında anında görebiliyor. TÜM VERİLER gerçek zamanlı gönderildiği için herhangi bir şey olduğunda tam olarak nerede ve ne zaman olduğunu biliyoruz. Sistemden bir uyarı alırsak derhal gidip ilgili sürücüyü sefer programından çıkarıyoruz. Bu tür bir sorun çıktığında çalışanlarımıza göz kulak olmak için sıkı sıkıya izlediğimiz bir eylem planımız var, diyor Andreas Fluckinger. Fluckinger Transport, 1979 da Andreas Fluckinger tarafından kuruldu. Şu anda şirketin Avusturya ve İsveç te 260 ın üzerinde çalışanı var. Filoda 200 ün 16 Fluckinger Transport 1979 da Andreas Fluckinger tarafından kuruldu. Şu anda şirketin Avusturya ve İsveç te 260 ın üzerinde çalışanı var. Filolarında 200 ün üzerinde Volvo çekici ve kamyon bulunuyor. Hepsinde alcolock donanımı var. ALCOLOCK TAKILDIKTAN SONRA SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDAYKEN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİĞİNİ GÖSTEREBİLİR. AKSİ TAKDİRDE KAMUOYUNDA BU MESLEĞİN TRAFİKTE ALKOLLE İLGİLİ SORUNLARIN NEDENİ OLARAK YANLIŞ ŞEKİLDE TANITILMASI ÇOK YAYGIN OLURDU. ANDREAS FLUCKINGER, FLUCKINGER TRANSPORT

17 üzerinde Volvo çekici ve kamyon bulunuyor. Hepsinde alcolock donanımı var. Alcolock a yapılan yatırımın kısa zamanda geri kazanıldığını düşünüyor. Müşterilerimiz çoğu zaman çevre ve güvenlik bilinci olan kurumlar. Onlar da bizden sorumluluk almamızı istiyor. Bu kararlılık bizim adımıza ciddi olduğumuzu gösteriyor. ALCOLOCK, ALKOLÜ AVRUPA YOLLARINDAN çıkarmayı hedefleyen Volvo Kamyon çalışmalarının sadece bir bölümü. Şirket ayrıca ETSC ile birlikte ticari taşımacılık alanında alkol kullanımını önlemenin ne kadar iyi olacağını gösteren bilgileri ve en iyi uygulama normlarını yaymak için tasarlanmış bir proje olan Dikkatli ve Ayık kampanyasını yürütüyor. Bir araç üreticisi olarak kamyonlarımız için en etkin alcolock u üretebilirsek mükemmel olur. Ancak kimse Volvo Alcolock. almazsa nasıl bir etkisi olabilir ki? diyor Lennart Pilskog, Volvo Kamyon Kamu İşleri Direktörü. Ve ekliyor: Dikkatli ve Ayık üç yıl içinde on başkente ulaşacak bir kampanya. Burada polis, ulusal ve yerel güvenlik kuruluşları ve politik karar mercileri gibi çeşitli yetkililerin temsilcilerini sorunu çözmenin farklı yollarını tartışmak üzere bir araya getiriyoruz. Bilgilendirme, ticari araç sürücüleri için izin verilen alkol limiti konusunda AB içerisinde standart düzenlemelerin teşvikini içeriyor. Bugün bu sınır AB içinde yüzde 0 ve 0,08 arasında değişiyor. Amacımız ticari trafiğin alcolock kullanımında başı çekmesi ve diğer herkes için örnek olmasını sağlamak. Ancak, sınırlar AB içinde olduğu kadar farklılık gösterirse alcolock kullanımını yasalaştırmak bir anlam ifade etmez. Yasa kabul edilmeden tek bir alkol sınırında anlaşıldığını görmek isteriz, diyor Lennart Pilskog. ALKOL VE TRAFİK AB içinde trafik kazası ölümleri sürekli azalmakta. Ancak sayı hala çok yüksek yılında EU25 alanında, den fazla kişi trafik kazasında hayatını kaybetti yılı hedefi ölüm sayısını in altına indirmek. Kamyonlar alkolün sebep olduğu kazaların çok küçük bir bölümüne karışıyor, ancak kazanın nedeni ne olursa olsun kamyon ve çekicilerin karıştığı kazalarda genellikle ölüm oranı daha yüksek oluyor. AB deki tüm ölümlü trafik kazalarının dörtte biri doğrudan alkol tüketimiyle ilgili. VOLVO ALCOLOCK Volvo BrAC (Nefesten Alkol Kontrol Cihazı) aracın sistemine entegre edilmiştir; bu nedenle yalnızca nefesinde alkol bulunmayan bir sürücü kamyonu çalıştırabilir. Sürücü, aracı çalıştırmadan beş saniye önce el ünitesine üfler ve motorun 30 dakikadan fazla kapalı kaldığı her durumda bu prosedürü tekrarlaması gerekir. 17

18 vitamin seviyesini, orijinal tad n, tazeli ini koruyor, ayr - ca günefl fl nlar, rutubet, kir, koku, oksijen, bakteri ve parazitler gibi d fl etkenlerden ürünün zarar görmesini engelliyor. fiimflek Ambalaj n ürün kalitesinin temelini, üretim kalitesi oluflturuyor. zmir Çi li Atatürk Organize Sanayi Bölgesi inde 22 bin metrekaresi kapal, 34 bin metrekare alanda kurulu modern ve hijyenik tesislerde, ISO 9001 : 2000, ISO 22000, ISO : 2004, OHSAS, HACCP kalifiimflek Ambalaj da kalite ve h z birarada 55 y ld r g da, kimya ve benzeri sektörler için geri dönüflümlü, kaliteli ve hijyenik teneke ambalajlar üreten fiimflek Ambalaj, alçak kabinli Volvo çekicileri ile müflterilerinin istedi i saatte mal kap s na teslim ediyor. MET N VE FOTO RAFLAR M. VAH T MAHMATLI 18 Bir ürünün üreticiden tüketiciye güvenle ulaflt r lmas ambalajlama ile sa lan yor. Ambalaj; ürünü depolama, nakliye, teflhir ve kullan m içeren tüm yaflam süresi boyunca, ekonomik ve çevreye duyarl olarak sakl yor. Geçmiflte bu ifllevi tahta f ç ve sand klar, toprak kaplar, deri tulumlar ve çuvallar yerine getiriyordu, günümüzde ise çevreci, ekonomik ve hijyen sa layan ka t, karton, metal, cam, plastik vb. malzemelerden yap lm fl ambalajlar kullan l yor. Bu ambalajlar ürünü korurken, ürünün reklam n da yap yorlar YILINDA AYDIN DA küçük bir atölyede teneke ambalaj imalat ile sektöre ad m atan fiimflek Ambalaj da çevre, kalite ve hijyen odakl olarak, do aya geri dönüflü h zl olan ürünleriyle yar m asr aflk n bir süredir g da, kimya ve benzeri sektörler için üretim yap yor. fiimflek Ambalaj n ileri teknolojili entegre tesislerinde, bitkisel ya lar, aerosoller, boya ve kimyasallar, madeni ya lar vb. için üretilen çelik kutular (teneke ambalajlar), tekrar tekrar kullan labilme özellikleri ile do al kaynaklar n korunmas na ve verimli kullan ma olanak sa l yor. Tafl ma, istifleme ve depolamada sa lad kolayl klarla zaman, enerji ve iflçilik alan nda da tasarruf sunan fiimflek Ambalaj n ürünleri; ambalajlanan ürünün VOLVO YU BIRAKMAYIZ fiimflek Ambalaj n Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s mran fiimflek, üretimdeki süratlerini, teslimatta Volvo çekiciler ile tamamlad klar n belirtiyor ve Volvo bizi b rakmad sürece biz Volvo yu b rakmay düflünmüyoruz diyor.

19 te standartlar nda üretim yap l yor. Her bir kova ambalaj na bas nç testi uygulan yor, üretim ve paketleme tam otomatik. Tesislerde, ofset bask ve laklama ünitesi de bulunuyor. fi MfiEK AMBALAJ, 2000 li y llarla birlikte üretim ve ürün kalitesini, sevkiyat kalitesi ile bütünlefltirmifl durumda. fiirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s mran fiimflek; müflteri memnuniyetini sürekli üst düzeyde tutmak ve söz verilen sevkiyat teslim sürelerine tam anlam yla uymak için flirketin lojistik yap s n güçlendirirken, kendi araç filolar ile hizmet vermeyi seçtiklerini söylüyor ve Biz asl nda nakliyeci de iliz, ambalajc y z. Toplam 15 arac m z var y l nda çekiciye geçtik. Zaman nda ve uygun araç bulamamaktan ve iflinin ehli profesyonel firmaya ulaflamamaktan dolay kendi nakliye ifllerimizi yapmaya bafllad k. Bizim nakliyemiz de, müflterimiz de özel... Entegre tesislerimizin üretim h z - n, nakliyedeki h z m zla destekliyoruz, desteklemek zorunday z. Çünkü al fl-verifl merkezlerinin artmas ve daha çok büyük marketlerden al fl-verifl yap l yor olmas nedeniyle raflar boflald kça üreticilere siparifl geçiliyor. Üretici de bizden raf boflald kça ambalaj talep ediyor. Bu, 24 veya 48 saat içinde fabrika neredeyse oraya ambalaj malzemesini ulaflt rmam z demek diyor. Alçak kabinli Volvo çekiciler ile hem hacimli hem a r yük tafl malar yapt klar n vurgulayan mran fiimflek sözlerini flöyle sürdürüyor: Yaklafl k 500 müflterimiz var, bunun 150 tanesinin sevkiyat n biz yap yoruz. Bu müflterileri en iyi hizmete al flt rd k. Bugün verdikleri sipariflin yar n teslimini isterler. Bu noktada üretimden kaynaklanan süratimizi nakliye ile desteklememiz gerekiyordu. Biz de bunu yapt k. Kendi filomuzu oluflturduk. Art k yüksek teknolojili ve yüksek motor gücüne sahip Volvo çekicilerle yol al yoruz. Müflteri hangi saatte isterse, o saatte mal kap s nda oluyor. MRAN fi MfiEK, yapt klar iflin önemini ise flöyle anlat yor: Kifli bafl na düflen gelir artt sürece ambalaja verilen önem artacak. Ancak ambalaj n kalitesi çok önemli. Ambalaj n kalitesi, içine konan ürünün sa l kl olup olmamas n etkiliyor. Biz birinci kalite ambalaj üretiyoruz, içine g da konacak hijyeni sa l yoruz.tesislerimiz entegre çal fl yor; teneke geliyor, üzerine ofset bask 19

20 MÜfiTER MEMNUN YET N SÜREKL ÜST DÜZEYDE TUTMAK Ç N SÖZ VER LEN TESL M SÜRELER NE TAM ANLAMIYLA UYAN fi MfiEK AMBALAJ, ARAÇ SEÇ M NDE DO RU YÜKE DO RU GÜÇ D YOR. 20 yap l yor, kesiliyor, yuvarlan yor veya köfleleniyor ambalaj haline getiriliyor, paketleniyor ve de müflteriye sevk ediliyor. 200 ml den 32 kg ye kadar her türlü ambalaj yap yoruz. ZM R DEN TÜM EGE VE TRAKYA YA H ZMET VER YORUZ. Ayval k, stanbul ve Gebze sevkiyatlar m z da var. Bizim iflimizin ço unlu u g da ile ilgili, özellikle ya bitkilerinin ço u Ege Bölgesi nde oldu u için bu bölgeye daha çok servis veriyoruz. Ancak, müflteri istesin biz zmir den A r ya da mal göndeririz. Bizim kamyonlar m z ton yükle gider, dönüflte istihab haddini al r gelir. Giderken müflterinin istedi i ambalajlar tafl yoruz, gelirken kendi mal - m z al yoruz. Günde yaklafl k 500 km yol yapmal y z, çünkü dönüflte getirece imiz hammadde, üretimin durmamas n sa l yor. Bizim sevkiyata ç kan t rlar m za bakarsan z a z na kadar doludur, ama kantara sokun 4-5 ton. Yük havaleli olunca t r milimi milimine doluyor. O nedenle yar römorklarda baz de ifliklikler yaparak hacim kazanmaya yöneldik. Bu de ifliklikleri de kendi atölyemizde yapt k. Dönüfl yükümüzün büyük bölümü, ambalaj imalat nda kulland m z tenekeden olufluyor. Teneke imalat nda kulland m z saclar bize paketlenmifl olarak geliyor. Dönüfl yükünü alm fl bir arabaya bakt - n zda önce bombofl gibidir, içinde her birinin a rl ton olan cm yüksekli inde 25 paket görüyorsunuz. Yani araçlar m z giderken havaleli, gelirken yüksek tonajl yük tafl yor. Bu nedenle de bizim için en iyi seçim Volvo. Nakliye ve da t m ifline ilk girdi imizde çok fazla bilgimiz yoktu. Önce iki araba ald k denedik. Denemelerimiz sonunda da Volvo da karar k ld k. lk al m maliyetlerinde Volvo nun fiyat biraz yüksek, ama iflletme maliyetlerinde avantajl. E er sürücülerinizi iyi e ittiyseniz, s k kontrol mekanizmas uyguluyorsan z Volvolar n iflletme maliyetleri di erlerine göre çok daha elveriflli. ALÇAK KAB NL VOLVOLARIMZAN ÇOK MEMNUNUZ. Volvo bizi b - rakmad sürece Volvo yu b rakmay düflünmüyoruz. Önceleri yüksek motor gücü tercih ettik ve ilk Volvo lar m z n gücü 460 Bg ydi. Daha sonra motor gücünde

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NEW HOLLAND. TT Serisi

NEW HOLLAND. TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi Türk çiftçisi taraf ndan en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, 50 HP, 55 HP, 65 HP ve 72 HP güçlerindeki geniş ürün yelpazesiyle yeni, ekonomik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ 2 MODERN ETKİLEYİCİ TASARIM YENİ CITROËN BERLINGO, etkileyici tasarımını yenilenen ön tasarımıyla pekiştiriyor. Keskin hatlı yeni tampon, daha alçak ve genişletilmiş radyatör

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ GPC 3040 Model / Özellikler ve Avantajlar Güç 24-volt elektrik sistemi Crown un Access 1 2 3 Geniş Kapsamlı Kontrol Sistemi ve verimli AC motorları daha düşük enerji kullanımıyla daha yüksek performans

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Gücü de büyük, yükü de...

Gücü de büyük, yükü de... 7.5 TON 175 HP EURO 3 COMMON RAIL TURBO DIZEL INTERCOOLER ABS HBB LSPV Gücü de büyük, yükü de... Yeni Isuzu, 175 HP, Euro 3, common rail, turbo dizel intercooler motoru ve yenilenen dış görünüşüyle şimdi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

*Icon paketi ile * 1. Renault R-Link. 7 ekrana dokunarak ya da sesli komutlar ile onunla konușarak yenilikçi ve pratik ișlevlere erișin: multimedya, Tomtom navigasyon, telefon ve Bluetooth bağlantısı.

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015.

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015. Opel Omega CD Sahibinden SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! İlan no: 242657 15.250 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı Ocak 1995 Km 213.000 km Kasa tipi Sedan

Detaylı

Mega kentin mega projesi...

Mega kentin mega projesi... Mega kentin mega projesi... 200.000 m 2 kapalı alan... İstanbul 500 milyar USD ihracat hedefiyle yoluna devam eden Türkiyemizin lokomotifi. İki kıtayı birbirine bağlayan, dünyanın gıpta ile baktığı mega

Detaylı

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 NEW HOLLAND T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 Hi-Lo & Electro Command Düşük yakıt sarfiyatı Yüksek tork Uzun ömürlü motor Çevre dostu *T5.95 sadece EC modellerinde bulunmaktadır. Comman Rail Motor ile, Daha

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Sayısız özellik, kusursuz güzellik.

Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van işiniz ne olursa olsun keyfe dönüştürüyor. Geniş iç hacmi ve keskin dış hatlarıyla size yakışan iş ortağınız oluyor. TDI teknolojisine

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ

BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ COVER PAGE PAGE No. 1 PAGE No. 2 BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ Bajaj, dünyada en çok güvenilen 3 tekerli taşıt markasıdır. Bajaj RE dünyada günde 58 milyondan fazla yolcu taşımaktadır. 25 ten

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak!

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Basın Bülteni Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Yeni Volvo FH serisinden on kamyon ve çekici, Eylül ayında Hannover IAA da ilk kez sektör ile buluşacak. Aynı zamanda, I-Torque yürüyen

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

DEUTZ-FAHR 4E Serisi

DEUTZ-FAHR 4E Serisi DEUTZ-FAHR 4E Serisi YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE! 4E Serisi 4050E 4055E 4065E 4075E 4080E Maksimum Güç Hp/kW 50/36,8 62/46,2 72/53,7 82/61,1 80/59,7

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 Gelişmiş Özellikler ve Seçkin Konforun Yeni Temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen vitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR

BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR Yeni Ford Mondeo ECOnetic modelinin CO 2 emisyonu 115 g/km Ford Ka araçlarda Ford Otomatik

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

IVECO Z TRUCK: UZUN MESAFE KARAYOLU TAŞIMASINDA YEŞİL ENERJİYE VE OTONOM SÜRÜŞE GEÇİŞİ ÖNGÖREN SIFIR ETKİ KONSEPTLİ ÇEKİCİ

IVECO Z TRUCK: UZUN MESAFE KARAYOLU TAŞIMASINDA YEŞİL ENERJİYE VE OTONOM SÜRÜŞE GEÇİŞİ ÖNGÖREN SIFIR ETKİ KONSEPTLİ ÇEKİCİ IVECO Z TRUCK: UZUN MESAFE KARAYOLU TAŞIMASINDA YEŞİL ENERJİYE VE OTONOM SÜRÜŞE GEÇİŞİ ÖNGÖREN SIFIR ETKİ KONSEPTLİ ÇEKİCİ IVECO Z TRUCK, TAMAMEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN SIFIR ETKİLİ ARAÇ OLMAK

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik.

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik. Orijinal! Almanya da üretilmiştir. ***** FORMULA 600 /STEP 100 Otomatik Yürüyen Merdiven Temizleme Makinesi (Islak) Teknik Veri Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 1094 x 540 x 1001 mm Çalışma Genişliği: 520

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı