Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # Kalite ve h z birarada fiimflek Ambalaj Avrupa yollar nda ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz VOLVO PARTS TÜRK YE GENEL MÜDÜRÜ PARTRICK BAUER

2

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 2/2009 Ç NDEK LER & L DERDEN 8 Tüm k taya posta Zor flartlar, uzun mesafeler ve günlük postalanan 21 milyon gönderi, Avustralya da posta da t m n karmafl k ve zorlu bir ifl haline getiriyor. Fakat güçlü, verimli kamyonlar ve pratik çözümler yard m yla, Avustralya Postas mektuplar n ve kolilerin zaman nda teslim edilmesini sa l yor. 14 Avrupa yollar nda alkol nas l engellenebilir? Her y l Avrupa yollar nda den fazla insan hayat n kaybediyor. Alkol olmasa bu kazalar n büyük bölümünden kaç n labilirdi. Avrupa tafl mac l k sektörü, sorunu çözmek için art k durumu ciddi biçimde ele al yor. 22 Müflterimizin gitti i her yere gideriz Volvo Türk ün parça da t m merkezi Volvo Parts Türkiye, yeni deposuna tafl nd. Volvo Parts deposunda 45 bin kalem ürün bulunuyor. Y lda 100 bin teslimat kabul eden merkezden bayilere 300 bin gönderi gerçeklefltiriliyor. 24 Globetrotter, 30 y ll k konfor 1979 da Globetrotter kabin piyasaya ç kt nda, Volvo Kamyon 400 birim civar nda y ll k sat fl bekliyordu. Bu alçakgönüllü beklenti çok geçmeden afl ld. Bu y l kabin 30. y l n doldururken, tüm yeni Volvo FH lerin %85 inde Globetrotter armas var. D ER KONULAR: 4 DAHA AZ YAKIT, DAHA FAZLA GÜÇ 6 I-SHIFT VE D13 7 YOLDA 28 DAHA AZ ARIZA SÜRES VE DAHA DÜfiÜK MAL YETLER 30 KISACA VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO TÜRK ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Tel: Sahibi: Ulf Magnusson Adres: Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No: 9 Kad köy stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 13 Gelecek için haz r z Finansal krizin Avrupa tafl mac l k endüstrisi üzerindeki etkileri halen devam etmekte. Geçti imiz y l n rakamlar ile karfl laflt r ld nda yeni çekici ve kamyon sat fllar n n yar dan fazla azald - n görüyoruz. Maalesef h zl bir iyileflme ise beklenmemekte. Ancak uzun vadeli düflünmeli ve gelecek için planl ve haz rl kl olmal y z, çünkü er ya da geç pazar yükselifle geçecek. Volvo, Ekim 2009 dan itibaren zorunlu hale gelecek olan Euro 5 gerekliliklerine uygun yeni motor program n tan tt. Bu yeni motor program sayesinde en üst düzeyde motor gücü ve tork seçenekleri emrinize sunuluyor. Ayr ca yak t tüketiminde yüzde 3 e varan tasarruf, gelifltirilmifl sürüfl ve rölantide 2 db daha az motor sesi sa lan yor. Tabiki tüm bu seçenekler Türkiye pazar na da sunuluyor. Volvo Türk, Volvo Parts Türkiye nin Gebze deki yeni parça da t m merkezinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Bu yat r m, bayi a m za ve müflterilerimize verdi imiz deste i daha da artt rmak için gerçeklefltirdik, çünkü Türkiye pazar n n yak n gelecekte daha da büyüyece ine inan yoruz. Volvo Parts Türkiye nin yeni tesisi ve geliflen hizmet anlay fl hakk nda ilerleyen sayfalarda kapsaml bir röportaj bulacaks n z. Sözlerime son verirken Volvo Kamyon Magazin e göstermifl oldu unuz ilgi için bir kez daha teflekkür eder, iflinizde baflar lar, aileleriniz ve sizlere mutluluk ve sa l kla geçecek bir yaz dilerim. ULF MAGNUSSON Genel Müdür Volvo Türk 3 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz.

4 GÜNDEM fi DÜNYASI Daha az yak t, daha fazla güç 4 VOLVO KAMYON YEN MOTOR SER S HAKKINDA Volvo D13C Euro 5 Volvo FM için 380, 420, 460, 500 Bg. (SCR) Volvo FH için 420, 460, 500, 540 Bg. (SCR) Maksimum tork Nm dev/dak da maksimum VEB ç k fl 300 kw (380 ve 420 hp için opsiyonel) dev/dak da maksimum VEB+ ç k fl 375 kw (tüm motor güçleri için opsiyonel). Araç park halindeyken maksimum flanz man güç ç k fl 1000 Nm, hareket halindeyken 650 Nm Volvo Kamyon, 2009 y l bafl nda gerçeklefltirdi i yeni motor program sayesinde daha yüksek motor gücü ve daha düflük yak t tüketimi ile çevreye sal nan zararl at klarda rekor oranda düflüfller sa lad. Yüzde 40 daha az karbondioksit emisyonu sa layan ve daha yüksek motor gücü sunan yeni motor program yak t tüketiminde önemli bir tasarruf olan %3 lük azalma gerçeklefltirdi. YÜKSEK MOTOR GÜCÜ VE TORK Kamyonlar bir yandan yak t bak m ndan verimli hale gelirken, di er yandan da daha çok güç kazanm flt r. 13 litrelik motorun motor gücü 540 Bg ye yükselirken, torku 100 Nm artarak 2600 Nm tepe de erine gelmifltir. Bu sayede motorun çal flma aral genifllemifl ve daha düzgün çal flma ve h zl tepki verme özellikleri elde edilmifltir. Sonuç olarak, artan torkla birlikte daha az vites de iflimi ve daha düflük yak t tüketimi sa lan r. YEN I-SHIFT Volvo nun baflar l I-Shift otomatik vites de ifltirme sistemi daha da gelifltirilmifl, düflük yak t tüketimi ile yüksek sürüfl konforu sa layan bir dizi yeni özellik kazand r lm flt r. 12 ileri ve 4 geri vitesli otomatiklefltirilmifl manuel flanz man I-Shift, gelifltirilmifl boflta ilerleme ifllevi, yüksüz sürüflte yak t tasarrufu sa layan vites seçimi, rölanti regülatörü ile sürüfl ve gereksiz vites küçültmelerini önleme olana na sahiptir. I-shift de trafik s k fl kl nda h z ayar ve inflaat, kereste tafl mac l için bozuk ve kaygan yüzeylerde çekifli artt ran yeni bir ifllev bulunmaktad r. YÜZDE 3 DAHA AZ YAKIT TÜKET M Volvo I-Shift otomatik vites de ifltirme sisteminin gelifltirilmesinin yan s - ra yanmay da optimize eden teknik de ifliklikler sayesinde Volvo, yak t tüketimini önemli ölçüde azaltt. Volvo I-Shift ve 13 litrelik motor özelliklerine sahip çekici ve kamyonlarda, önceki versiyona k - yasla yak t tüketimi yüzde üçe kadar azalt lm flt r. DAHA TEM Z Tipik bir Volvo kamyonun yak t tüketimi ve iklim üzerinde etkili olan karbondioksit emisyonu son 20 y lda yüzde 20 oran nda azalt lm flt r. Gelifltirilmifl yanma ve yeni SCR katalitik konvertör alanlar na odaklanan teknik geliflmeler sayesinde, daha yüksek güç ile daha düflük emisyon ve yak t tüketimi özelliklerini birlefltirmek mümkün olmufltur.

5 ULUSLARARASI NAKL YEC LER 35. GENEL KURULUNU GERÇEKLEfiT RD Volvo FH x4 ler Mersin de Misnak Lojistik tafl ma filosunu 660 Bg lik motora sahip FH16 8x4 lerle geniflletiyor. Türkiye ye sat lan ilk FH x4 çekicilerin sahibi olan Misnak Lojistik, 1976 dan beri Orta Asya ve Ortado u bölgesi ile birlikte 104 ü aflk n ülkede karayolu tafl mac l hizmeti veriyor. Misnak; genifl filosu, metrekare depolama alan ve 800 fazla çal flan ile kapal kasa ve a r tafl mac l k hizmetlerinde iddial. Yeni araçlar n, Volvo Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson, Bölge Sat fl Koordinatörü Devrim Karatafl, Mersin Volvo yetkili servisi Gökdenizler Otomotiv in sahibi Abidin Gökdeniz in kat ld bir törenle teslim alan Misnak Lojistik in Genel Müdürü Erdinç Ar kan ve Operasyon Müdürü Adnan Bayhan, yapt klar aç klamada; Hizmetlerimizde bu kadar iddial olmam zda ifl orta m z olarak gördü ümüz Volvo nun etkisi büyük. Volvo ya güveniyoruz ve dünyan n her yerinde güvenle yol al yoruz dediler. Volvo Türk, UND nin 35. Genel Kurulu s ras nda düzenlenen Tedarikçiler Sergisinin kat l mc lar aras nda yer ald. Uluslararas nakliyecilerin en önemli ve prestijli markas olarak nitelenen Volvo nun UND kongresi etkinliklerine katk da bulunmas, UND yönetimi ve Volvo kullanan nakliyeciler ile birlikte tüm uluslararas tafl mac lar taraf ndan sevinçle karfl land. 8-9 N SAN 2009 tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye nin tüm bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararas tafl mac l k firmalar temsilcilerinin kat ld genel kurulun konuklar aras nda; Devlet Bakan ve AB Bafl Müzakerecisi Tamer Dinçflahin ile yola devam diyen uluslar aras nakliyeciler. Kara Ulaflt rmas Genel Müdürü Talat Ayd n ve UND Baflkan Tamer Dinçflahin, Volvo Türk stand n ziyaret etti. Egemen Ba fl, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Kara Ulaflt rma Genel Müdürü Talat Ayd n, D fl Ticaret Müsteflarl Lojistik Dairesi Baflkan Kaan Sürmeli de yer ald. Volvo FM11 in ilk sahibi Fidanl oldu Filosundaki tüm araçlar Volvo markas n tafl yan Fidanl Uluslararas Tafl mac l k, Volvo nun yeni çekicisi FM11 in Türkiye deki ilk sahibi oldu. Son olarak bir adet FM ve 2 adet FH 440 4x2 çekici ile filosunu geniflleten Fidanl Tafl mac l k n çekicilerinin teslimat töreni Antakya da gerçeklefltirildi. Araçlar Fidanl Genel Müdürü Salih M flrakl ya Volvo Türk Bölge Sat fl Koordinatörü Alper Çal k teslim etti. Fidanl n n FM11 i; güçlü, keyifli sürüfl ve kullan m kolayl sunan, yak t tasarrufu ve yüksek performans sa layan 11 litrelik motoru ile ön plana ç k yor. Ekonomik 11 litrelik motorun yan s ra Volvo I-Shift flanz man da yak t tüketiminin düflmesine katk sa l yor. Fidanl n n FH 440 çekicileri ise manuel flanz mana ve çift depoya sahip. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER YENİ YÜRÜYEN AKSAM Şimdi daha da ekonomik I-Shift ve D13 motor piyasadaki en etkin kombinasyonlar arasına girmiş durumda. Yeni işlevleriyle bu ikili daha da rekabetçi bir alternatif. D13C Önceki motor neslinin Euro 5 uyumlu modelleriyle karşılaştırıldığında yüzde üç oranında azalan yakıt tüketimi. Çevre ve bilanço dostu. Daha da temiz. Motor, bu yıl Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Euro 5 emisyon gerekliliklerini karşılıyor. Yeni yürüyen aksam düşük yakıt tüketimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek güç ve tork sağlıyor. 20 hp artışla Volvo FH, D13 te maksimum güç 540 hp ye yükselmiştir. Dahası, maksimum tork 100 Nm artarak 2600 Nm değerine ulaşmıştır. Yakıtın ön enjeksiyonu sayesinde rölanti şimdi iki desibel daha sessiz. Park halindeyken aracın yanındaysanız kaydedilen gelişmeyi çok rahat fark edersiniz. I-SHIFT Ağır nakliye için yüksek konfor ve yakıt tasarrufu. Gidişte ağır yük taşıyan ancak yüksüz dönen bir sürücü iki vites değiştirme programı arasında rahatça geçiş yapabilir. Gelişmiş boşta ilerleme işlevi. Daha da fazla yakıt tasarrufu sağlar. Motor gücüne veya motor frenine ihtiyaç duyulmadığı zaman otomatik olarak etkinleştirilir. Özellikle zorlu koşullarda, sürücüye hangi vitesin kullanılacağı ve ne zaman vites değiştirileceği konusunda tam kontrol sahibi olmak için manuel moda geçme seçeneği sunulur. 6 Yenilenen I-Shift şanzıman daha yüksek kalkış devri ve dolayısıyla fazladan tork sağlayarak dik yokuşlarda ağır yük altında kalkış yapmayı kolaylaştırır. İnşaat ve kereste taşımacılığı için idealdir. Daha hızlı debriyaj işlevi. Kamyon çamura saplanırsa sürücünün kamyonu kurtarmasını kolaylaştırır.

7 YOLDA GÜNDEM Rafet ÖZBAYRAK, 49, Eyübo lu Lojistik, stanbul BEN M VOLVO M Volvo nun herfleyinden memnunum Rafet Özbayrak, 28 y ll k t r floförü. Bu süre boyunca farkl markal çekicilerle çal flm fl. Avrupa da gitmedi i ülke, endüstri bölgesi kalmam fl. Rafet Özbayrak: Biz mesle- e bafllad m zda sürücü olmak da, sürücünün hayat da çok zordu. Bugün daha iyi durumday z. Gelirlerimiz artmad, ama çekicilerin teknolojisi de iflti. Güvenlik, konfor ve haberleflme imkanlar m z çok geliflti. Biz bafllad m zda çekicilerde b rak n klimay, kabin içi s t c bile yoktu. Otomatik vitesli bir çekiciyi kimse hayal bile etmiyordu diyor ve sözlerini flöyle sürdürüyor: Ben son iki y ld r Volvo FH 480 Euro 5 çekici kullan yorum. Volvo mun her fleyinden memnunum. Özellikle süspansiyonu, motor gücü, I-Shift, kabin konforu, her fleyi mükemmel. So uk zincirde so utucu üniteye ve yüklemeye dikkat! So uk zincir tafl malar ve da t m, en önemli tafl ma türlerinden biri. Yaz aylar n n gelmesi ile birlikte so uk zincir tafl malar ; yafl meyve-sebze ve g da maddeleri tafl malar daha da önem kazan yor. 1So utucu ünite kullan m ve bak m el kitab n okuyun. So utucu ünitenin kullan m ve bak m kitab n okuyarak bilgilerinizi güncelleyin, ünitenin kapasitesi, ayarlar ve bak m sürelerini ö renin. 2Yük güvenli i kurallar na uyun ve kesintisiz hava dolafl m sa lay n. Yükleme s ras nda hava dolafl m n n rahat olmas n ve yük da l m n gözetin, yük güvenli i kurallar na dikkat edin. 3So utucu yar römorklar n en hassas bölümü kap lard r. So uk zincir tafl malar nda kullan lan frigofirik römork ve yar römorklar n taban, yan duvarlar ve tavan panelleri özel olarak imal edilmifl ve birlefltirilmifltir. Bu araçlar n en hareketli bölümü kap lar d r. Kap larda; hem kendi a rl hem yükleme ve boflaltma s ras nda oluflabilecek hava kaçaklar na dikkat edilmelidir. Özellikle kap lar n n geometrik yap s n n, mentefle ve kilit sistemleri ile contalar n yükleme ve boflaltmalar s ras nda zarar görmemesine dikkat edin. KÖfiE FARLARI Uzun yol araç sürücülerinin mesaisinin önemli bir bölümü gece karanl nda gerçekleflir. Karanl kta di er araçlar, yol yüzeyini ve iflaretleri fark etmek, di er araç sürücülerinin sizi fark etmesini sa lamak, üstün beceri ve ekipman gerektirir. Özellikle gece sert ve ani dönüfllerde sürücü viraj n içine görmeden girmesi tehlike yaratan bir durumdur. Volvo nun köfle farlar 30 km nin alt ndaki h zlarda otomatik olarak etkinleflerek köflelerin ve viraj n içinin ayd nlanmas n sa lar. Volvo ayd nlatma sistemi, yol ayd nlatmas ve kabin içi ayd nlatmada ticari tafl t endüstrisi içinde eflsiz bir konumdad r. 7

8 Tüm kıtaya posta Zor şartlar, uzun mesafeler ve günlük postalanan 21 milyon gönderi, Avustralya da posta dağıtımını karmaşık ve zorlu bir iş haline getiriyor. Fakat güçlü, verimli kamyonlar ve pratik çözümler yardımıyla, Avustralya Postası mektupların ve kolilerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor. METİN PETER ARMSTRONG FOTOĞRAFLAR GAVIN BLUE 8

9 9

10 10 İkiz ışık huzmeleri karanlığı bölüyor, sürücü Rick Hoyne bu Avustralya gecesinde Volvo FH sini dikkatle kullanıyor. Avustralya Postası nın 22 yıllık emektarı Rick, Melbourne de yaşıyor ve her hafta üç rota üzerinde çalışıyor. Yolculuklarında aklınıza gelebilecek her türlü arazi ve trafik koşullarıyla karşı karşıya geliyor. Bu gece 700 kilometre mesafedeki Dubbo ya doğru yola çıkıyor. Orada kamyonu başka bir sürücü devralıp Brisbane ye doğru uzun yolculuğuna devam edecek. Rick, Batı Yeni Güney Galler de tenha bir kasaba olan Jerilderie nin yakınlarındaki Newell Otoyolunda mola vermeden yoluna devam ediyor. Kurak havadan bunalan kangurular, gece çiğinden nem alan otlar için yol kenarlarına toplanıyorlar ve trafiği tehlikeye atıyorlar. Kangurular, özellikle de ön cama atlayan büyük hayvanlar araca çok büyük zarar verebilir. İşte bu noktada Volvo kamyonlar gerçek bir nimet olan kabin güvenliğiyle öne çıkıyor, diyor Rick, gerektiğinde manevra yapmaya hazır şekilde ön camdan dikkatle dışarıyı izleyerek. Avustralya kamyonlar için dünyanın en zor yol şartlarıyla meşhur. Posta nakliyesinde çalışanlar ise zor koşullarla mücadele ettikçe daha yenilikçi ve dirençli oluyorlar. Avustralya da hava şartları kuzeyde 40 Santigrat dereceye varan sıcaklıklarda tropik fırtınalardan, güneydeki Avustralya Alplerinde kar ve buza dönüşerek değişiklik gösteriyor. Araçların tüm bu zorluklarla verimliliği kaybetmeden başa çıkması gerekiyor. ÇOK UZUN MESAFELER nedeniyle zamanında teslimat için her şeyin göz önünde bulundurulması önemli, diyor Avustralya Postası Lojistik Grubu, Kara Dağıtım Nakliye Müdürü Chris Pearce. Şirket ülkedeki tüm şehir ve kasabalara posta dağıtımı yapıyor ve hizmetlerini ülkenin her yerine zamanında teslimat üzerine yapılandırmış. Şehir dışı yerleşimlerden eyaletler arası otoyollara kadar her bölgeye teslimat yapan posta filosu, motorsikletlerden iki yarı römorklu çekicilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayıp, toplam araçtan oluşuyor. Avustralya da posta dağıtımı çok büyük bir lojistik

11 Rick Hoyne Avustralya Postası için mektup ve koli taşıyor. Bu, tüm AB nin iki katı büyüklüğündeki bir ülkede 24 saat durmadan devam eden bir iş. KANGURULAR, ÖZELLİKLE DE ÖN CAMA ATLAYAN BÜYÜK HAYVANLAR ÇEKİCİYE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VEREBİLİR. RICK HOYNE, AVUSTRALYA POSTASI KAMYON SÜRÜCÜSÜ görev. Avustralya Postası her gün iki milyonu koli olan 21 milyon posta gönderisiyle uğraşıyor ve bu rakam Yılbaşı döneminde iki katına çıkıyor. Gönderi sayısı bu kadar çok olunca posta hizmeti için yoğun sezonlarda olağanüstü verimlilik sağlamak gerekiyor. Böyle çok büyük hacimlerle başa çıkmak ve postaları zamanında teslim etmek için özellikle görevin WEB TV: AVUSTRALYA DA UZUN KATARLAR Volvo Kamyon Magazin, Avustralya da bir uzun katarın yolculuğuna eşlik etti. Sürücülerin Avustralya kırsalında 50 metre uzunluğundaki treyler katarlarını nasıl idare ettiğini izleyebilirsiniz. gerekliliklerini en iyi şekilde karşılayan araçları ve treylerleri belirlemek ve filoyu yapılandırırken yenilikçi bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Seferlerimizi ve ekipmanlarımızı, verimliliği en üst seviyede tutacak şekilde, olumsuz olabilecek hava ve yol koşullarını tümüyle hesaba katarak ayarladık, diyor Chris Pearce. Özellikle Avrupa nın iki katı büyüklüğünde bir ülkede posta dağıtımı gece gündüz durmadan süren bir lojistik operasyondur. Çift römorklu katarlar dünyanın başka yerlerinde de kullanılıyor. 62,5 tonluk maksimum brüt ağırlıkta hacmi mümkün olduğu kadar yüksek tutmak için 26 metre uzunluktaki treyler maksimum verimlilikte kullanılır. Ancak Avustralya da sistem daha da fazla geliştirilmiş durumdadır. Çift römork sistemindeki gelişmelerin verimliliğimize çok faydası oldu ve sistem ilk kez 1994 yılında kullanılmaya başladı. Doğal olarak en iyi hizmeti sağlamak için hedefimizin bir parçası olarak bu yolu takip ettik ve Volvo ihtiyaçlarımızı fevkalade iyi karşıladı, diyor Chris Pearce. Daha büyük katarlar kullanarak küçük kamyonların çoğu değiştirilebilir. Bu da nakliyede daha çok yakıt tasarrufu, daha az emisyon, daha az trafik, daha az 11

12 yol aşınması ve daha çok güvenlik demektir. Standart olarak ön alt koruma takılması ve yüksek kabin güvenliğiyle Volvo ülkedeki 26 metre çift römorklu katarların yasal gerekliliklerini karşılayan ilk kamyon üreticilerinden biri oldu. Avustralya Postası hizmette güvenliğe çok önem verir. Avustralya Postasının uzun mesafe nakliye araçları her yıl toplam 25 milyon kilometre, yani dünyadan aya gidiş dönüş yolunun 32 kat fazlası yol kat ediyor. Bu anlamda, Avustralya Postasının rekorunu kırmak gerçekten çok zor. Eyaletlerin başkentleri arasındaki mesafeler çok uzun. Doğu kıyısındaki Sydney ile batı kıyısındaki Perth arasındaki mesafe 4110 kilometre. Bu mesafe kuş uçuşu Madrid ile Moskova arasındaki mesafeye eşit. Hiçbir seferi bir diğerinden daha tehlikeli olarak niteleyemeyiz; zaman zaman hepsinde zorluklar çıkabilir. Avustralya hava şartları çok değişken, örneğin sadece bir hafta önce ülkenin başkenti Canberra da hava sıcaklığı eksi 5 dereceydi, yollarda siyah buz vardı ama kuzeydeki Darwin şehrinde hava sıcaklığı 38 dereceydi, diyor Chris Pearce. Avustralya ikliminin oldukça çelişkili yapısı özellikle bu yıl Şubat ayında kendini gösterdi. Yıllardır süren kuraklık Victoria da tüm kasabaları yok eden yangınları körüklerken; kuzey doğudaki Queensland, geniş arazileri sular altında bırakan ve ülkenin geri kalanıyla önemli yol bağlantılarını kapatan yağışlara maruz kaldı. Şirketin kendi araçlarının yaptığı uzun mesafe nakliyelerinin çoğu ülkenin doğu kıyısında ve Güney Avustralya daki Adelaide de yoğunlaşmış durumda. Perth ve Darwin gibi büyük şehirlere ve arada kalan diğer ücra bölgelere verilen hizmet ise özenle seçilmiş şirketler aracılığı ile sağlanıyor. Avustralya Postası, treylerlere yüklemesi ve indirilmesi kolay tek tip palet boyutlu kafeslerden oluşan bir yük taşıma sistemi kullanıyor. 12 VOLVOLAR hacim gerekliliklerine uygun olarak hem tek treyler hem de çift römork konfigürasyonlarını çeker. Sydney posta sistemindeki en büyük posta göndericisi. Şehir nüfusu büyüyor ve bu da daha fazla posta demek. Bu nedenle çift römorklu katar operasyonunu kullanmak gerekti. Avustralya Postası hızlı bir şekilde treylerlere yüklenebilen tek tip palet boyutlu kutulardan oluşan Birim Yükleme Cihazları (ULD) kullanarak yükleme sistemini kolaylaştırdı. Çiftli treylerlerle 30 ön treylerde, 60 arka treylerde olmak üzere 90 ULD taşıyabiliyoruz. Kolinin içindekilere ve boyutuna göre ağırlık değişiyor ancak ortalama yük kapasitesi 30 ila 35 ton arasında. Ulusal ağımızda ULD var ve koli nakliyesinin yüzde 95 i bu yolla yapılıyor, diyor Chris Pearce. Ülkedeki Posta Merkezleri arı kovanı gibi çalışıyor. Karanlık çöktüğünde posta gönderilerinin en iyi şekilde teslim edilmesini sağlayan özenle planlanmış ve düzenlenmiş bir yolculuk sistemi sayesinde çekiciler ülkenin otoyollarına çıkıyor. Avustralya Postası kara taşımacılığına, yüklemeyi kolaylaştırmak için üstü açılan treylerler ve güvenlik için yük kısıtlaması sisteminin geliştirilmesi dahil çok sayıda ilki başlatma konusunda öncü oldu. Her hafta, kalabalık bölgelerden en tenha bölgelere kadar yaygın bir ağı kapsayan 258 uzun mesafe nakliye seferi yapılıyor. Daha uzun mesafelerde araç kullanma süresi düzenlemelerine istisnasız uyulmasını sağlamak için sürücü değiştirme sistemi kullanılıyor. Avustralya da yasal araç kullanma süresi, nakliye şirketinin kullandığı yorgunluk yönetimi sistemine bağlı olarak 12 ile 14 saat arasında değişiyor. Kullanımdaki Volvolardan sonuna kadar yararlanılıyor. Araç altı yaşına gelene veya ortalama 1,2 milyon kilometre kat edene kadar (bu noktada değiştirilmeleri gerekir) ve daha yerel hizmetlere tahsis edilmeden önce en az dört yıl uzun mesafeli nakliye işlerinde hizmet veriyor. Avustralya Postası kamyonlarının hepsi ülkedeki Volvo bayiliklerinden Volvo Kamyon Altın Servis anlaşması kapsamındadır. Tüm kamyonlarda Volvo nakliye bilgileri ve sürücü uyarı sistemi bulunur. Sürücü

13 Chris Pearce, Avustralya Postasında Nakliye Müdürü Darwin AVUSTRALYA Perth km Brisbane Sydney Adelaide Canberra Melbourne ve araç durumuyla ilgili veriler sürekli olarak kaydedilir. Avustralya da yoldan geçen kangurularla ve çitsiz bölgelerdeki başıboş çiftlik hayvanlarıyla süregelen bir sorun yaşandığı için güçlü ve güvenilir kabin de operasyonda önemli bir rol oynar. Yorucu seferler nedeniyle kabinlerin konforlu, zor şartlar nedeniyle araç donanım ve motorlarının güvenli olması son derece önemli. Ayrıca serviste geçen süre kesinlikle minimum düzeyde tutulmalı, diyor Chris Pearce. Programlı ve sürekli sürücü eğitimi de Avustralya Postası için önemli konulardan bir diğeri. Avustralya Postası nın her biri farklı rotalara atanan 118 uzun mesafeli nakliye sürücüsü var ve bu sürücüler yoldaki her tümseği avuçlarının içi gibi biliyorlar. Bu otoyolda bazı bölümlerde yol düzgün ama çoğu yerde oldukça bozuk olabiliyor. Rick kullandığı rotada bundan çok daha kötü yolların olduğunu söylüyor. En kötüsü Melbourne ve Sydney arasındaki Hume Otoyolu, çünkü bu yol Avustralya nın en yoğun eyaletler arası yolu. Hume otoyolunda her gece üç bin civarında kamyon görüyorum. Newell Otoyolunda yolun yüzeyi daha bozuk ve Melbourne e dönerken Dubbo dan ayrıldıktan sonra ancak birkaç saatte bir başka kamyona rastlayabiliyorum. İki durumda da güvende olmak için rahat olmanız gerekiyor ve Volvo lar siz uzun kilometreler kat ederken olağanüstü bir sürüş deneyimi sunuyor. Uzun mesafe seferlerinde kullandığınız araç Volvo kamyonların sunduğu konforu sunuyorsa yorgunluk en aza iner, diyor. AVUSTRALYA POSTASI çalışan, Avustralya da tüm şehir ve kasabalara posta teslimatı yapılmasını sağlıyor. Bu işte araç; motosikletler, kamyonetler, kamyonlar ve çift römorklu katarlar kullanılıyor. Filoda 125 Volvo var, 65 tanesi çift römork operasyonlarına tahsis edilmiş. Çok tecrübeli 118 uzun mesafeli nakliye sürücüsü, zamanında posta teslimatı için çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Avustralya postasının günlük ortalama 21 milyon gönderisi yılbaşlarında iki katına ulaşıyor, bunların 2 milyonu kolilerden oluşuyor. 13

14 Avrupa yollarında alkol nasıl engellenebilir? Her yıl Avrupa yollarında den fazla insan hayatını kaybediyor. Alkol olmasa bu kazaların büyük bölümünden kaçınılabilirdi. Avrupa taşımacılık sektörü, sorunu çözmek için artık durumu ciddi biçimde ele alıyor. METİN TOBIAS HAMMAR Bunlar okumaktan pek de hoşlanmayacağınız rakamlar yılında AB de trafik kazalarında kişi hayatını kaybetti yılından bu yana trafik kazası kaynaklı ölümlerin sayısı dolayında düştü ancak bu sorun yine de görmezden gelinemez: Avrupa yolları da büyük uçak kazaları kadar çok hayata mal oluyor. Hem de yılın her günü. Sorun büyük oranda alkolle bağlantılı. Avrupa da trafik kazalarının dörtte birden fazlasının alkolle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor; bu da trafikte alkolün her yıl den fazla hayata mal olduğunu gösteriyor. Alkol etkisiyle yapılan kazaların sorumluluğunun büyük çoğunluğunu otomobil sürücüleri taşıyor. Avrupa da politikacılar ve sektör temsilcileri şimdi alkolü AB yollarından tamamen kaldırma girişiminin önemini tartışıyorlar. 14 Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımıyla birlikte alkol yol güvenliğinde en büyük etkenlerden biri. Bu sorunu daha katı yasalar kabul ettirerek, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve insanların tutumlarını değiştirerek çözmeye çalışmamız gerek, diyor Avrupa da trafik kazalarını azaltmak için çalışan bağımsız bir kuruluş olan Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi (ETSC) Politika Direktörü Ellen Townsend. En son önerisini iyi bir arkadaşınızın barda birkaç kadeh bira veya şarap içtikten sonra araba kullanmasına izin verir misiniz diye sorarak örnekliyor. ÖRNEĞIN İSVEÇ gibi ülkelerde böyle bir durumda araba kullanmak yerine taksiye binmeyi önermek gayet normal bir hareketken İngiltere de insanlar bu tür şeylere çoğu zaman göz yumuyor. Alkollü araç kullanmaya yönelik toplumsal Ellen Townsend. Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi. kabul AB üyeleri arasında çok büyük farklar gösteriyor. Ellen Townsend in açıklaması, trafik güvenliği yasasını güçlendirmek için AB ve üye devletlerdeki politikacıları ve karar mercilerini etkilemeyi kapsıyor. Görev tanımı Avrupa da alcolock kullanımını teşvik etmeyi de içeriyor. Araştırmalardan alınan verilere göre

15 alcolock alkollü araç kullanımını önlemek için en etkili yöntemlerden biri. Buna rağmen, dünya genelindeki kullanımı büyük değişiklikler gösteriyor. ABD, Kanada ve Avustralya uzun yıllardır alcolock standartları oluşturmaya çabalarken Avrupa yalnızca birkaç yıldır benzer bir sürece girmiş durumda. AB İÇİNDE YALNIZCA FİNLANDİYA DA bu alanda belli yasalar var. Finlandiya da alkollü araç kullanmaktan ceza almış insanların rehabilitasyonunda alcolock zorunlu tutuluyor. Alcolock un etkisini bir dizi pilot projede değerlendiren beş ülke (Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç ve Britanya) şu anda benzer yasalar hazırlıyor. İçerdiği hayat kurtaran teknolojiyi düşünürsek alcolock kullanımını yaygınlaştırmamız çok önemli. Ancak, bunu yapmak söylemek kadar kolay değil. İnsanların alcolock kullanmanın faydalarını fark etmesi için psikolojilerine yönelik çalışmamız gerek. Buna bağlı olarak, araç tasarımını alcolock kurulumunu kolaylaştıracak şekilde geliştirmeliyiz, diyor Ellen Townsend. Ellen Townsend e göre bu süreçte politikacıların, nakliye ve otomotiv sektörünün temsilcilerinin birlikte çalışması çok önemli. Örneğin, AB yavaş yavaş belirli hedef gruplar için alcolock kullanımını zorunlu hale getirerek bu alandaki yasaların zeminini hazırlayabilir. Örneğin Fransa en geç gelecek yıla kadar ülkedeki okul servisinin hepsine alcolock takılması gerektiğine karar verdi. Ayrıca İsveç te hükümete ait İsveç Yol Yönetimi birkaç yıldır otomobillerine alcolock taktırıyor. İDEAL ÇÖZÜM, ticari nakliyede veya alkollü araç kullanmaktan ceza almış insanların rehabilitasyonu için veya tüm resmi makamlarda alcolock kullanmasını zorunlu hale getirerek başlamak olabilir. Örneğin tüm AB Parlamentosunun araçlarına alcolock takıldığında ne kadar güçlü bir mesaj vereceğini bir düşünün! Volvo Kamyon için alcolock bir satış sonrası aksesuarı olarak, şirketin alcolock u piyasaya süren dünyanın ilk kamyon üreticisi olduğu 2002 den bu yana odak noktasındadır yılında Volvo Kamyon bir kez daha, alcolock u fabrikada takılan bir seçenek olarak sunan ilk marka oldu. Bugün alcolock İsveç, Finlandiya, Norveç ve Fransa pazarlarında opsiyonel olarak sunuluyor. 15

16 Şirket kurulduğundan beri trafik güvenliği Volvo Kamyon için temel değerlerden biri oldu, bu nedenle değerli bir güvenlik cihazı olan alcolock u teşvik etmemiz çok doğal. Aynı zamanda, alkolle ilgili trafik kazası istatistiklerinde kamyon sürücülerinin sayısının çok olmadığını da belirtmek gerekir, diyor Volvo Kamyon da güvenlikten sorumlu proje müdürü Stig Boman. Ve ekliyor: Biz alcolock u müşterilerimiz için kaliteyi yükselten bir araç olarak görüyoruz. Aslen nakliye güvenliğini arttırmak için tasarlanmıştır ancak aynı zamanda nakliye şirketinin trafik güvenliğine bağlılığını ve sorumluluğunu açıkça gösterir. Pozitif PR hoş bir yan etkidir. Stig Boman, Volvo Kamyon da proje yöneticisi. ALCOLOCK, kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Bu teknoloji piyasada uzun süredir bulunan yarı iletken tabanlı alkolock lardan çok daha güvenilir bir sistem olan yakıt hücresi tabanlı bir teknolojidir. Sürücünün verdiği nefes el ünitesinde analiz edilir ve sonuç aracın elektronik bilgi sistemine gönderilir. İzin verilen sınır aşılmışsa araç çalışmaz. Ayrıca, 12 aylık bir kalibrasyon aralığıyla alcolock un bakımı aracın programlı bakımıyla aynı zamanda yapılabilir. Hedef güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı bir kilit geliştirmekti. Ancak, gelecekteki çözümler muhtemelen tamamen farklı olacak. Alcolock un sürücünün içip içmediğini anlaması için muhtemelen alıcıya üflemek bile gerekmeyecek, diyor Stig Boman. Peki kamyon şoförleri yola çıkmadan önce alcolock alıcısına üfleme zorunluluğu hakkında ne düşünüyor? Avrupa da özel makinelerin nakliyesinde uzmanlaşmış bir şirket olan Avusturya Fluckinger Transport şirketinin sahibi ve kurucusu Andreas Fluckinger cevabı bilenlerden biri. Geçen yıl itibariyle şirketin 200 ün üzerindeki Volvo çekicisinde alkolock bulunuyor. Buradaki tepki çoğunlukla olumlu oldu. Alcolock takıldıktan sonra sürücülerimiz direksiyon başındayken alkollü olmadıklarını kesin olarak kanıtlayabilirler. Aksi takdirde kamuoyunda bu mesleğin trafikte alkolle ilgili sorunların Lennart Pilskog, Volvo Kamyon. nedeni olarak yanlış şekilde tanıtılması çok yaygın olurdu. Volvo Kamyon ile birlikte bir pilot projenin parçası olarak Fluckinger Transport un alcolock ları şirketin Dynafleet sistemine entegre edildi. Bu şekilde nakliye müdürü herhangi bir şoför sınırı aşıp aracı çalıştıramadığında anında görebiliyor. TÜM VERİLER gerçek zamanlı gönderildiği için herhangi bir şey olduğunda tam olarak nerede ve ne zaman olduğunu biliyoruz. Sistemden bir uyarı alırsak derhal gidip ilgili sürücüyü sefer programından çıkarıyoruz. Bu tür bir sorun çıktığında çalışanlarımıza göz kulak olmak için sıkı sıkıya izlediğimiz bir eylem planımız var, diyor Andreas Fluckinger. Fluckinger Transport, 1979 da Andreas Fluckinger tarafından kuruldu. Şu anda şirketin Avusturya ve İsveç te 260 ın üzerinde çalışanı var. Filoda 200 ün 16 Fluckinger Transport 1979 da Andreas Fluckinger tarafından kuruldu. Şu anda şirketin Avusturya ve İsveç te 260 ın üzerinde çalışanı var. Filolarında 200 ün üzerinde Volvo çekici ve kamyon bulunuyor. Hepsinde alcolock donanımı var. ALCOLOCK TAKILDIKTAN SONRA SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDAYKEN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİĞİNİ GÖSTEREBİLİR. AKSİ TAKDİRDE KAMUOYUNDA BU MESLEĞİN TRAFİKTE ALKOLLE İLGİLİ SORUNLARIN NEDENİ OLARAK YANLIŞ ŞEKİLDE TANITILMASI ÇOK YAYGIN OLURDU. ANDREAS FLUCKINGER, FLUCKINGER TRANSPORT

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 1 2008 YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ticari Araçlar ve Lojistik

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz?

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? editör Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? Öylesine hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz ki, bundan daha 10 yıl önce hayran bir şekilde kullandığımız bir bilgisayara şimdi neredeyse tarihi eser

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Gelişen Çevreci Teknolojiler

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk EDİTÖR Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk İş makinaları sektörünü oldukça hareketli bir dönem bekliyor. Açıklanan ve arka arkaya hayata geçmeye başlayan projeler önemli oranda makina ihtiyacı doğuruyor.

Detaylı

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ 1 okt ilan_layout 1 28.11.2012 19:13 Page 1 LOJ ST K SAYI: 75 F YATI: 50 KURUŞ OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da stratejik planlama ve pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Faysal Yalınkılıç, Kasım 2012 tarihi

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Kıta Logistics - Eclipse rakiplerine fark attı

Kıta Logistics - Eclipse rakiplerine fark attı Dünya yollarında kat ettiðimiz her bin kilometre için Türkiye de bir fidan dikiyoruz. Yatırımlarımız ile Türkiye nin en genç TIR filosunu kurduk. Eðitim seminerlerimiz ile ortak bir dil yaratmayı hedefliyoruz.

Detaylı

TASIMACILAR. KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR. Lojistik sektörünün son dönemdeki gidişatından

TASIMACILAR. KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR. Lojistik sektörünün son dönemdeki gidişatından 1 okt ilan_layout 1 05.10.2012 11:12 Page 1 LOJ ST K SAYI: 73 F YATI: 50 KURUŞ KARA NAKLiYECiSiNiN BELİNE VURULUYOR SERİN MAN IN YENİ SATIŞ MÜDÜRÜ MAHİR KASAPOğLU Konya Selçuklu daki yeni plazasına taşınan

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh serisi volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Geleceğin kamyonu şimdi daha da fütüristik. Aslında, zaten başarılı olmuş bir konsepti değiştirmemek gerektiğini söylerler.

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı