Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. (4), , 25 (4), , 25 Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada Marshall ve Superpave Tasarım Metodları na göre hazırlanmış asfalt beton numunelerinin ekstraksiyonu yani ayrıştırma deneyi yapılmıştır. Numuneler hem katkısız hem de katkılı bitümle hazırlanmıştır. Sıkıştırılmış numunelere daha sonra Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Araştırma Laboratuvarı nda ayrıştırma deneyi uygulanmıştır. Deney sonucunda her iki metod için agrega gradasyonu bakımından en büyük farklılık 1.18 mm ile 2.36 mm elekler arasında olmuştur. Anahtar Kelimeler : Asfalt betonu, Tasarım, Katkı, Ayrıştırma Bituminous Percent Determination of Compressed Asphalt Concrete Abstract: In this study, extraction experiment of asphalt concrete specimens prepared according to Marshall and Superpave Design Methods was made. Specimens were prepared with both additive and non additive bituminous. Extraction experiment was applied to the compressed specimens in research laboratory of the 8. Local Directore of Highways. Experimental results of the two methods show that the greatest change of gradation of aggregates were occured between 1.18 mm and 2.36 mm sieves. Key Words : Asphalt concrete, Design, Additive, Extraction 1. Giriş Yapımı tamamlanmış bir sıcak karışım kaplamadaki bitümün uygun miktarda kullanılıp kullanılmadığının tesbiti için ekstraksiyon deneyi yapılır. Ekstraksiyon, sıkıştırılmış sıcak karışımdaki bitüm yüzdesinin tayini için malzemenin agrega ve bitüm olarak ayrılması demektir. Yeni yapılan bir yolun optimum asfalt içeriğini taşıması son derece önemlidir. Dolayısıyla yeni yapılan karayollarında kontrollerden birisi de agrega ve asfalt yüzdesinin belirlenmesidir. Karışımların asfalt çimento yüzdesi, asfalt betonunun fiziksel karakteristikleri ve kaplamanın uzun ömürlü olması için önemlidir. Çok fazla asfalt çimentosu karışımda stabilite problemlerine neden olurken, çok az asfalt çimentosu da karışımın dayanıklılığını düşürmektedir [1]. AB.D. de Bölge Malzeme Laboratuvarı tarafından bitüm yüzdesinin tayini için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada iki farklı sıcak karışım malzeme kullanılmıştır. Bunlardan birincisi kireçtaşı karışımı, ikincisi de geri kazanılmış asfalt ihtiva eden karışımdır. Çözelti olarak n-propyl bromide (npb) kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışma neticesinde kireçtaşı karışımı ile yapılan karışımda bitüm yüzdesi deney öncesine göre.26, geri kazanılmış asfalt karışımı ile yapılanda da.31 fazla çıkmıştır. Buradan iki netice çıkarmak mümkündür: Ya kullanılan bitüm yüzdesi fazladır ya da ekstraksiyon sırasında bitüm filleri çekmiştir [2]. Asfalt betonunun, agrega ve bitüm olarak ayrılması işleminde çeşitli çözeltiler kullanılır. Fakat bunların bazılarının çevre için tehlikeli olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

2 R. Namlı Minnesota Ulaştırma Bölümü tarafından yapılan çalışmalarda asfalt betonunun ayrıştırılmasında kullanılan çözeltilerden, erime sıcaklığı 58 o C nin altında olanların çevre için tehlikeli olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu sıcaklığın üzerinde eriyen çözelti bulmak için 12 alternatif çözelti deneye tabi tutulmuş, bunlardan sadece 2 tanesi 58 o C nin üzerinde erime göstermiştir. Sonuçta önceden kullanılan d-limonene çözeltisinin yerine n-propyl bromide seçilmiştir [3]. Asfalt karışımlarının ayrıştırılmasında solvent olarak kullanılan trichloroethylene (TCE) maddesinin kanserojen etkisi olduğu ve ozon tabakasını zayıflattığı tesbit edildiğinden yakın gelecekte yasaklanması muhtemeldir. Bu amaçla EnviroTech International tarafından üretilen Ensolv maddesinin TCE nin yerine kullanılabilmesi amacıyla bir çalışma yapıldı. Çözelti olarak Ensolv ve TCE nin kullanıldığı sekiz farklı bitümle numuneler deneye tabi tutuldu. Elde edilen sonuçlardan her iki çözelti arasında sadece.11 gibi çok küçük bir fark olduğu görüldü. Ayrıca deney esnasında Ensolv kullanıldığında katkı kullanılmasına gerek olmadığı görüldü. Asfalt ekstraksiyonu için üç farklı asfalt karışımı test edildi. Bu karışımlar Marshall, Superpave ve kırıntı kauçuk katkılı asfalt karışımlarıdır. Marshall ve Superpave karışımları aynı oranda geri kazanılmış asfalt ihtiva ediyordu. Ensolv çözeltisi ile yapılan ayrıştırma işlemi, TCE çözeltisi ile yapılan ayrıştırmadan daha hızlı sonuç vermiştir [4]. 2. Sokslet Metodu Sıkıştırılmış asfalt betonundaki bitüm yüzdesinin tayini için çeşitli metodlar vardır. Bunlardan birisi de Sokslet Metodu dur. Ülkemiz Karayolları Müdürlüklerinde de daha sağlıklı sonuçlar verdiği için bu metod yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Cihaz, pirinçten yapılmış bir sokslet kabı ve bunun içine girebilecek büyüklükte bir tel sepet ile sokslet kabının üzerine konulan helezon şeklindeki su soğutucusundan ibarettir. Ayrıca deney sırasında bir erlenmayer veya dibi düz balon ile ısıtıcı gerekmektedir. Numune tel sepet içine konarak sokslet kabına yerleştirilir. Kabın üzerine helezon şeklinde su soğutucusu konur. Alttaki erlen çözücü ile doldurulur, üzerine sokslet kabı yerleştirilip soğutucudan su geçirmeye başladıktan sonra erlen ısıtılmaya başlanır. Buharlaşan çözücü yukarıdaki soğutucuya çarpınca yoğunlaşır ve tel sepetteki karışımın üzerine devamlı olarak damlar. Belirli bir seviyeye gelen çözücü sifon yaparak tekrar erlenin içine boşalır. Pirinç sokslet kabının yan tarafındaki cam boru vasıtası ile içerideki sıvının rengi görülebilir. İlk seferlerde buradaki çözücünün rengi koyu olduğu halde sifon yaptıkça açılarak nihayet çözücü kendi rengini alır ve o zaman ısıtmaya son verilir. Ekstraksiyon deneyinden sonra agreganın granülometrik bileşiminin de kontrolu gerekebilir. Bu aynen normal elek analizi gibi yapılır [5]. 3. Deneysel Çalışma Deneysel çalışmamızda optimum asfalt içeriğinde olmak üzere dört adet karışım, ekstraksiyon için Marshall ve Superpave metodlarına uygun olarak sıkıştırılmıştır. Agrega gradasyonu her iki metotda da Superpave şartnamesine uygun olarak seçilmiştir. Marshall ve Superpave numuneleri hem katkısız hem de bitümde 5 oranında SBS Kraton D12 katkısıyla hazırlanmıştır. Karışımlar sırasıyla 5.45 AC içerikli Marshall, SBS Kraton D12 katkılı 4.95 AC içerikli Marshall, 4.5 AC içerikli Superpave ve SBS Kraton D12 katkılı 4.65 AC içerikli Superpave karışımlarıdır. Bu dört karışım numunesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Araştırma Laboratuvarında Sokslet Metodu ile deneye tabi tutulmuştur. Her bir numunenin ekstraksiyonu yaklaşık 3.5 saat sürmüştür. Şekil 1. ve Şekil 2. de sokslet metoduyla yapılan deney aşamaları görülmektedir. 694

3 Sıkıştırılmış Asfalt Betonunun Bitüm Yüzdesinin Tayini Şekil 1. Numunenin Filtre Kağıdına Sarılarak Tel Sepete Konulması Şekil 2. Sokslet Metodu Deney Düzeneği Ekstraksiyon deneyinden sonra ayrışan agrega alınarak yıkanmış ve elek analizine tabi tutulmuştur. Tablo 1 de dört farklı karışımın ekstraksiyon öncesi ve sonrasında bitüm yüzdeleri ile agrega gradasyonları verilmiştir. Sokslet Metodu ile bitüm yüzdesi, karışımın ilk ağırlığından, deney sonunda kalan toplam agrega ağırlığının çıkarılmasıyla bulunur. Tablo 1 incelendiğinde bütün karışımların bitüm yüzdelerinin deney öncesine göre arttığı görülmektedir. Aslında bunun böyle çıkması şüphesiz bitümün arttığından değil, ekstraksiyon sırasında bitümün ince malzemeyi (bilhassa filleri) emdiğinden kaynaklanmaktadır. Tablo1 den de görüleceği üzere filler yüzdesi (4.5 AC Superpave numunesi hariç) azalmaktadır. Büyük elekler için bütün numunelerde yüzde geçen malzeme miktarlarında artış gözlenmiştir. Bu artış Marshall numunelerinde biraz daha fazladır. Buradan, sıkıştırma sırasında iri agregaların kırılmış olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu kırılma Superpave numunelerine kıyasla Marshall da daha fazladır. 695

4 R. Namlı Tablo 1. Sokslet Metodu ile Yapılan Bitüm Yüzdesi Tayini ve Agrega Gradasyonları Bitüm si Elek No AC Marshall SBS Kraton D12 Katkılı 4.95 AC Marshall 4.5 AC Superpave SBS Kraton D12 Katkılı 4.65 AC Superpave 5,45 6,6 4,95 5,3 6,2 4,65 5,2 93,3,8 6, 53,9 38,2 22,5 12,4 4, ,2 6,1 55,4 38,6 25,2 16 6,,6,,9 51,2 41,9 38, 23,1 16,8 8,4,4,1,5 52,6 43, ,3,6 6, Katkısız numuneler için ekstraksiyon deneyi Şekil 3. ve 4 de katkısız Marshall ve Superpave numunelerinin ekstraksiyon öncesi ve sonrasında oluşan gradasyonlar gösterilmiştir. 9 8 Yüzde 6,6 1, Şekil 3. Katkısız Marshall Numunelerinin Ekstraksiyon si ve sındaki Gradasyonu 696

5 Sıkıştırılmış Asfalt Betonunun Bitüm Yüzdesinin Tayini 9 8 Yüzde 6,6 1, Şekil 4. Katkısız Superpave Numunelerinin Ekstraksiyon si ve sındaki Gradasyonu Şekil 3. ve 4 deki ekstraksiyon öncesi ve sonrasında oluşan gradasyonlar incelendiğinde 2.36 mm den büyük elekler için fazla bir değişim olmamasına rağmen, bundan küçük eleklerde yüzde geçen malzeme miktarları azalmaktadır. Bu azalmanın sebebinin ekstraksiyon sırasında bitümün ince malzemeyi beraberinde çektiği söylenebilir. Ekstraksiyon sonucu oluşan her iki numuneye ait gradasyonlar da Superpave şartnamesine uygun kontrol noktaları arasında kalmıştır Bitümde SBS Kraton D12 katkılı numuneler için ekstraksiyon deneyi Şekil 5. ve Şekil 6 da katkılı Marshall ve Superpave numunelerine ait deney öncesi ve sonrasında oluşan gradasyonlar verilmiştir. 9 8 Yüzde 6,6 1, Şekil 5. Katkılı Marshall Numunelerinin Ekstraksiyon si ve sındaki Gradasyonu 69

6 R. Namlı 9 8 Yüzde 6,6 1, Şekil 6. Katkılı Superpave Numunelerinin Ekstraksiyon si ve sındaki Gradasyonu Katkılı numunelere ait Marshall ve Superpave gradasyonları incelendiğinde yine katkısız olanlara benzer davranış göstermektedir mm den büyük eleklerde fazla bir değişim olmamasına rağmen, bundan küçük elekler için yüzde geçen malzeme miktarında azalma olmaktadır. Bunun sebebinin de yine ekstraksiyon sırasında bitümün ince malzemeyi sürüklediği söylenebilir. Ekstraksiyon sonucunda oluşan her iki numuneye ait gradasyonlar da yine şartname sınırları içinde kalmıştır. 4. Sonuçlar Ekstraksiyon deneyinde, her iki metodla yapılan karışımlarda deney öncesi ve sonrasına göre gradasyon bakımından en fazla bozulma 1.18 mm ile 2.36 mm elekler arasında olmuştur. Gradasyondaki bu bozulma 1.18 mm elekten geçenler için katkısız Marshall da 1.1, katkılı Marshall da.6, katkısız Superpave de 6.1 ve katkılı Superpave de 4.5 olmuştur. ve sonrası için karışımlardaki filler yüzdesi değişimi.3 ile en az katkılı Marshall da, 2.8 ile de en fazla katkısız Marshall da olmuştur. Asfalt betonu tasarımında eski metodlar kullanılabildiği gibi son zamanlarda Superpave Metodu gibi yeni metodlar da kullanılmaktadır. Bu metodların hangisinin daha iyi olduğu konusunda uzmanlar arasında tartışma devam etmektedir. Bilhassa Marshall ve Superpave Metodları ile hazırlanan numuneler çeşitli testlerle karşılaştırılmaktadır. Ekstraksiyon yani asfalt betonunun ayrıştırılması testi de bu iki metodun avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. Kaynaklar 1. E.T.Al, Asphalt Institute Handbook, J. McGraw, D. Iverson, G. Schmidth, J. Olson, Selection of An Alternative Asphalt Extraction Solvent, 23 s., J. McGraw, D. Iverson, G. Schmidt, J. Olson, Selection of an Alternative Asphalt Extraction Solvent, Minnesota Department of Transportation Office of Materials and Road Research, 3-23 s., Summary of Final Report, Evaluation of an Alternative Solvent for Extraction of Asphalt to Reduce Health Hazards, BB-881, A.F. Keçeciler, G. Akkol, A. Gümrükçüoğlu, A.F. Gökçe, Bitümlü Malzemeler Laboratuar El Kitabı, K.G.M. Matbaası, Ankara, 3-5 s., 9 698

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

Effect of Super plasticizers on Fresh and Hardened Properties and Cost of Self-Consolidating Concrete. Abstract

Effect of Super plasticizers on Fresh and Hardened Properties and Cost of Self-Consolidating Concrete. Abstract Effect of Super plasticizers on Fresh and Hardened Properties and Cost of Self-Consolidating Concrete Murat TUYAN *, Gökhan YILMAZ **, Özge ANDİÇ ÇAKIR * * Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi *

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * ARTICLE MAKALE Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * Cenk Kılınç 1, Tümer Akakın 1 Öz Geçirimli betonlar genellikle %15-35 oranında birbirine bağlı boşluk içerirler. Geçirimli

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ A.Gürkan GÜNGÖR 1 Fatma ORHAN 1 Serdar KAŞAK 1 ÖZET Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yer alan

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 185-192, 2008 20 (1), 185-192, 2008 Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Halit Lütfi YÜCEL F.Ü. Müh.

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA L-TİPİ KAVELALI KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME MOMENT DİRENÇLERİ Ali KASAL

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 499-507, 2011 Vol 26, No 3, 499-507, 2011 ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı