İŞÇİLİK ORANLARI HAKKINDA SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH EK GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞÇİLİK ORANLARI HAKKINDA SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 7.7.1994 TARİH 16-85 EK GENELGE"

Transkript

1 İŞÇİLİK ORANLARI HAKKINDA SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH EK GENELGE Bilindiği gibi, 3917 sayılı Kanun uyarınca, işverenlerin "emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarlarının" altında bildirimde bulunduğu saptandığında, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamı Kurumca re'sen hesaplanacaktır. İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının saptanmasında yararlanılmak üzere, ilgili meslek kuruluşlarının da görüşleri ışığında, 506 sayılı Kanunun 83. maddesinde sözü edilen işler ile inşaat işleri için işçilik oranlan belirlenmiş ve ilişikte gönderilmiştir. Buna göre; Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranlan sonucunda hesaplanan işçilik tutarından az olması durumunda, Sigorta Teftiş Kurulundan 3917 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme yaptırılması istenecek ve inceleme sonucu düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır. Ancak, ihale konusu işlerde teminatların iadesi hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre kayıt incelemesi zorunlu olduğundan mükerrer incelemeye olanak verilmeyecek, yalnızca teminat iadesi dolayısıyla inceleme yapılmasının istenilmesi sırasında, belirlenen işçilik oranının altında bildirimde bulunulduğunun ve 3917 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme yapılması gerektiğinin ayrıca belirtilmesi ile yetinilecektir. İlişik listede kayıtlı işçilik oranları, (işin, o iş dolayısıyla tescil olunan işyerinden bildirilen işçilerle bitirilmiş olduğu) göz önünde bulundurularak tespit olunmuştur. Bu işlerde (Kurumda tescili bulunan veya herhangi bir şekilde Kuruma ayrıca işçilik bildirilmiş olan ya da bu işe ilişkin olarak işçilik bildirilmemesi gereken) başka işyerlerine ilişkin faturalı işçilikler de söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan, inceleme yaptırılması yolundaki değerlendirme sırasında, ilişikte gönderilen listede kayıtlı işçilik ücreti oranlan, istihkak bedeline veya yaklaşık maliyet bedeline (bu iş için değerlendirmeye konu işyeri dosyasından bildirilmemesi gereken olası işçilikler dolayısıyla) (2) puan eksiltilerek uygulanacaktır. İhaleli işlerde işçilik oram uygulanacak istihkak bedeli olarak müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutan esas alınacaktır. Özel bina inşaatlarında ise işçilik oram uygulanacak bina yaklaşık maliyeti yapının ruhsatnamesinde yazılı bulunan alam (yüzölçümü) ile, metrekare maliyet bedelinin çarpılması sonucu bulunacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan 1989 ila 1994 yılları birim maliyet bedelini gösterir tablolar ilişikte ayrıca gönderilmiştir. Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan yapılarda o yıl için, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan yapılarda ise bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli olan metrekare maliyet bedeli esas alınacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan listelerde yer almayan yapıların metrekare maliyet bedeli, listede kayıtlı olan benzeri yapıların maliyet bedeli esas alınarak saptanacaktır. İnşaatın başladığı ve bittiği tarih Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılacaktır. Kuruma bildirilen işçilik tutarının, yaklaşık maliyet bedeline işçilik oram uygulaması ile bulunacak tutardan az olmadığı durumlarda ise; ihbar veya şikayet olmadığı takdirde müfettiş incelemesi yoluna gidilmeyecek, Kuruma bildirilen işçilik tutarına ilişkin primlerin ödenmiş olması kaydıyla, iskan ruhsatı almak için başvuran işverenlere prim borcu bulunmadığına ilişkin ilişiksizlik belgesi verilebilecektir.

2 Uygulama, 3917 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan tarihi baz alınarak bu tarihe kadar kesin kabulü yapılmamış bulunan ihaleli işler ile yine bu tarihe kadar bitirilmemiş olan özel bina inşaatlarını kapsayacak şekilde başlatılacaktır. Uygulamaya ışık tutmak üzere aşağıda bir örneğe yer verilmiştir. ÖRNEK Yüz ölçümü 1000 m² olan ve 1992 yılında başlayıp 1994/Nisan ayında bitirilen yarı prefabrik soğuk hava deposu inşaatı işyerinden dolayı Kuruma lira tutarında işçilik ücreti bildiriminde bulunulduğu varsayılırsa; 1993 Yılı Birim Fiyatı : 3.00: lira İşçilik ücreti oranı : % 7 % 2 Eksiği : % 5 Bina Maliyeti : 1000 m² x = lira Bildirilmesi gereken işçilik tutarı ise : x %5 = lira olacaktır. Söz konusu işyerinden dolayı Kuruma liradan az işçilik bildirilmiş olduğundan bu işyerinin durumunun sigorta müfettişi tarafından incelemeye alınması gerekecektir. Bu inşaatın 83. maddede sözü edilen ihaleli işlerden olması durumunda ise bu kez, kesin hesap raporuna göre müteahhide ödenen istihkaklar toplamının %5'inin Kuruma bildirilen işçilik tutarlarından az olup olmadığına bakılacak ve az ise teminat iadesi dolayısıyla kayıt incelemesi istenirken (göz önünde bulundurulmak ve 3917 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme yapılmak üzere) durum Sigorta Teftiş Kuruluna (Sigorta Müfettişine) bildirilecektir. Bilgi edinilmesini ve bundan böyle gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz. GENELGE NO EK ( ) Özeti: Asgari İşçilik Ücreti Oranları hk. Bilindiği üzere tarihinden itibaren başlatılmış olan asgari işçilik uygulamasında esas alınmak üzere zaman zaman yayınlanmış olan genelgelerimizle çeşitli işlere ait asgari işçilik nispetleri Sigorta Müdürlüklerimize duyurulmuştur. Genelge sayısının ve genelgelerde nispeti tespit edilen iş sayısının artması karşısında uygulamalarda kolaylık sağlanması açısından mevcut genelgelerde nispeti tespit edilmiş olan işlerle yeniden işçilik nispeti tespit edilmiş olan işlere ait oranlar bu genelgede alfabetik olarak sıralanmıştır. Bundan böyle, asgari işçilik nispeti uygulamasında bu genelge eki listede bulunan oranlar esas alınarak işlem yapılacağından tarihli Ek, tarihli Ek, tarihli Ek ve tarihli Ek sayılı genelgeler ekinde yayınlanmış olan nisbetler uygulanmayacaktır. Diğer taraftan, ihale makamınca akreditif bedeli ödenmek veya ihale bedeli dışında malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlerde, genelge eki listelerde bulunan asgari işçilik oranları dikkate alınmayarak, bu gibi işlerin asgari işçilik nispetlerinin ilgili belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüzden sorulması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

3 İş Kolu % 1. Adi Kaldırım Döşeme İşleri Ağaç Kesimi (Çalı Çırpının temizliği) ve yükleme ile nakliyesi Asansör Revizyonu Asansör Tesisatı Asfalt-Beton Yol Bakım-Onarım İşi a. Makinalı b. Makinasız Asfalt Kaplama İşleri Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli (hazırlanması dahil) Asfalt Plenti Alt Yapı İnşaatı (betonlama)... 8 :İşçilik Ücreti Oranı 9. Asfalt Plentinin Isıtma Sisteminin Buharlı Sistemden Kızgın Yağlı Sisteme Dönüştürülmesi ile Anılan Kazanın Yapımı ve Montajı Asfalt Tesisleri ve Plenti İçin Paket Tip Kızgın Yağ Kazanı Yapımı ve Montajı Atık Su Kanalı Islahı İnşaatı Atıksu Arıtma Tesisi İşi Baraj Onarımı a. Makinalı... 9 b. Makinasız Barajlar ve Hidro Elektrik Santrallar Bina Doğrama ve Sıva İşleri Bina İnşaatı a. Yığma veya Betonarme Karkas (geleneksel)... 9 b. Yarı Prefabrik (%50 ye kadar)... 7 c. Tam Prefabrik (%50 den fazla) Bina Kapı ve Pencere Korkuluklarının Yapımı Bina Onarımları a. Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri b. Elektrik Tesisatı Onarım İşleri c. Sıhhi Tesisat Onarım İşleri d. Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri e. Müşterek Tesisat Onarımı İşleri f. Çeşitli Bina Onarımı İşleri Bina Yıkımı Binalarda Marley Değişimi Binaların Doğalgaza Dönüşümü a. Daire Kombili... 8 b. Apartman Kazanlı Binanın Boya, Badana ve Onarımı Binanın Dış Cephesine Mastik Yapılması Binanın Dış Cephesinin Mermer Mineralit ile Kaplanması Binanın Dış Cephesinin Tadilatı Bordür, Banket, Tretuvar ve Asfalt Temizliği (Makinalı) Bordür-Tretuvar ve Müteferrik Yol İnşaatı (üçü birlikte) Boya Badana İşleri (Bina) Cadde ve Sokakların Baca ve Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi 15

4 30. Çatı Onarımı Çatı Yenileme İnşaatı Çatıların Alüminyum ile Kaplaması İşi Çatının, Çatı ve İniş Oluklarının Temizliği (makinasız) Çelik Borulu Sulama Kanalının Onarımı Çelik Çatı Onarımı Çelik Konstrüksiyon Bina Hangar, Fabrika vb Çevre Duvarının Harpuştasının Mozaik Kullanılarak Onarımı (yapımı) Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatılması Çevre Nöbetçi Kuleleri Onarımı Çıkan Malzemenin İşverene Verilmesi Koşuluyla Fabrikanın Yıkımı ve Sökümü Çocuk Parkı Düzenlenmesi Çok Katlı Otopark Kalıp-Beton İşi Dekorasyon İşleri Drenaj Kanalı İnşaatı Drenaj ve Kurutma İşleri Duvarlar İnşaatı a. Kargir Taşduvar b. Beton Betonarme Duvar Üzerine Demir Korkuluk Yapılması Elektrik Tesisatı (Bina) Elevatör ve Benzeri Sistem ile Tahmil Tahliye İşleri Enerji Nakil Hattı Direk İmal ve Montajı (tel çekimi yok) a. Beton Direk (direk imali fabrikasyon)... 5 b. Kaynaklı Demir Direk... 8 c. Galvanizli, Civatalı, Demir (çelik) Direk (direk imali fabrikasyon) Fidan Dikimi ve Dikenli Tel Çekimi Fırın İnşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak) Futbol Sahasının Çimlendirilmesi İşi Futbol Sahasının Çimlendirilmesi ve Dolgu Tribün İnşaatı Göletler Granit Döşeme Kaplama İşi Havva Üssü Taksi Yolu Banket Restorasyonu İnşaatı Havaalanı Kule İnşaatı a. Radar ve Haberleşme Sistemi Dahil... 5 b. Radar ve Haberleşme Sistemi Hariç Havalandırma ve Klima Tesisatı (bina) İçme Suyu İnşaatı İhata ve İstinat Duvarları İnşaatları a. Kargir b. Beton ve Betonarme İskele Onarımı İstinat Duvarı Onarımı a. Kargir b. Beton ve Betonarme Kalorifer Tesisatı (bina) Kalorifer Tesislerinin Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi... 30

5 66. Kalorifer Yakımı (işin sözleşmesinde çalışacak işçi sayısı belirlenmemiş ise) Kanalizasyon İnşaatı Kanalizasyon ve Rögarların Bakımı ve Onarımı Kaya Dolgu İşi Köprü İnşaatları a. Betonarme Köprü... 9 b. Çelik Köprü c. Kargir Köprü Köprü Korkuluklarının Yıkanması Temizliği (makinasız) Makinalı Kazı ve Dekapaj İşleri Merdiven Basamaklarının Karo ile Kaplanması Mevcut Bina Yangın Merdiveninin Yeniden Yapılması ve Merdivene Açılan Yerlere Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması Müşterek Tesisat (bina) Nakliye İşleri Parke Kaldırım Döşeme İşleri Rıhtım İnşaatı ile Dolgu İşleri Sac Bacaların Temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) Saha Tanzimi ve Betonlama İşleri Sahil Kollektör Temizliği ve Onarımı Sahil Yolu Bölgesinin Anroşman İnşaatı Sıhhi Tesisat (bina) Su Borusu (PVC boru ile) döşenmesi inşaatı Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatları a. Klasik Sistem b. Borulu Sistem c. Kanalet Sistemi... 9 d. Sprinker Sistem Suni Çim Saha İnşaatı Şehir Elektrik Tesisatı İnşaatı (köy, kasaba dahil) a. Beton Direkli (direk imali fabrikasyon)... 6 b. Kaynaklı Demir Direkli Şehiriçi Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı (%50 ye kadar malzemeli) Taş Kırma İşleri a. Makinalı... 6 b. Makinasız Televizyon Kulesi İnşaatı Terma, Plastik Boya ile Yol Çizimi ve Soğuk Yol Çizgi Boyasının Silinmesi a. Malzeme ve Makina Dahil... 6 b. Malzeme ve Makina Hariç Termik Santraller İnşaatı a. Komple İnşaat... 8 b. Elektro Mekanik Techizat Montajı c. Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (elektrik, telefon vb)

6 a. Makinalı... 3 b. Elle (makara) Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (komple) a. Beton Direkli (direk imali fabrikasyon)... 6 b. Kaynaklı Demir Direkli... 8 c. Galvanizli Civatalı (demir) Çelik Direkli (direk imali fabrikasyon) Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı Trafik İşaret Levhaları İçin Taşıyıcı Ünite (portik) Direk Yapılması ve Montajı a. Makinalı... 5 b. Makinasız Trafo Merkezleri Montajı a. Bina Tipi... 6 b. Direk Tipi... 8 c. Şalt Tesisi Tretuvar Onarımı Tribün İkmal İnşaatı (betonarme) Tünel Kalıp Sistemi ile Yapılan Bina İnşaatı... 7 Tüneller ve Metrolar a. 10 m 2 Küçük Alanlar... 9 b. 10 m 2 Büyük Alanlar TV Binası ve Stüdyo İnşaatı Uzay Sistemli Çelik Çatı İnşaatı Varyant Yol İnşaatı Yağmur Oluklarının Onarımı Yalıtım (izolasyon) İşleri... 12

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ BAHÇE ORMAN - PARK Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ağaç dikimi (makinasız) 40 2 Ağaç dikimi (makinalı) 10 3 Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 12.5.2010-7.7.2012 Tarihleri Arasında Uygulanan 8.7.2012 Tarihinden Sonra Uygulanacak 1 Ağaç dikimi (makineli)

Detaylı

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi.0.0 -.0. Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır Sıra İ Ş K O L U Oran No AĞAÇ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir. 1 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28928 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sayı: SGK/2014.002 Tarih: 03.03.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Sıra İşçilik No İŞ KOLU Oranı (%) AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1- Ağaç dikimi (makinalı) 10 2- Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 5510 - Madde: 85 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013 Konu : 2011 13 Sayılı Genelge GENELGE 2013 41 İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 25/06/2010 Konu: Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır

Detaylı

- 1997 sonuna kadar bu işler geçici 8 inci madde uyarınca KDV'den istisna edilmişti.

- 1997 sonuna kadar bu işler geçici 8 inci madde uyarınca KDV'den istisna edilmişti. GEÇİCİ MADDE 15 MADDE METNİ : "Geçici Madde 15 (4369 sayılı Kanun un 62 nci maddesi ile eklenen ve 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 29.07.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde)

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname; DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE Uygulanacak Resmi Şartname; TEKNİK ŞARTNAME İnşaat ; iş bu sözleşmede anılan maddeler ve ekleriyle birlikte, teknik şartnamesi, Bayındırlık Bakanlığı İnşaat

Detaylı

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş.

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. Duyuru Tarihi : 02.07.2010 Duyuru No : 2010/045 Yayımlandığı Yer : VERGİ DÜNYASI DERGİSİ / TEMMUZ 2010 / SAYI : 347 / Sayfa : 7-16 Mehmet MAÇ YMM Dr. Şenol TURUT SMMM KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)

Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) Elektronik Resmi Gazete 24.10.2001 Çarşamba Sayı: 24563 (Asıl) Son Güncelleme: 24.10.2001 13:31 Tebliğ Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) İçişleri Bakanlığından: --------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI İNŞAATI

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. Atölye Çalışması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnşaat Muhasebesi. Atölye Çalışması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaat Muhasebesi Atölye Çalışması Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arsa Taşeron Gündem 740 Hakediş Avans İhrazat işçilik Yıllara Yaygın Hesap Planı İnşaat

Detaylı