Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB"

Transkript

1 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 06 Yeni Ürünler - Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada - Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi - G da Endüstrisi için Sensör/Aktüatör Kablolamas 08 Baykal Makina San. Tic. A.fi. Mühendislik ve Estetik bir arada 10 Çesan Çevre Sa l San. Ltd. Asfalt Plentleri Teknolojisi 12 Mik-El Elektronik San. Tic. Ltd. Asansörün bugünü ve yar n

2 02 Baflyaz 1 o8 Baflyaz 02 Ömer Tarhan D varc Güncel 03 Yeni Audi'ler Phoenix Contact teknolojisiyle üretilecek De erli okurlar m z, Phoenix Contact Türkiye Sat fl Müdürü Ömer Tarhan D varc Phoenix Contact, ürünlerinin çok iyi tasar mlanmas için özenle çal fl r. yi tasar m kavram flirketimizde genifl anlamlar ifade eder. Tabii en baflta ürünlerimizin ifllevlerini en iyi flekilde gerçeklefltirmesi gelir. Devam nda kolay kullan lmas ve sa laml yer al r. Kolay kullan m zamandan ve iflçilik maliyetlerinden tasarruf demektir. Sa laml k bizim için zor koflullarda tavizsiz çal flabilmek anlam ndad r. Ne titreflim, ne toz, ne di er çevresel bozucu etkiler ürünlerimizin beklenen görevlerini yerine getirmesini engellememelidir Biz bütün bunlar n yan nda esteti e de önem veririz. yi tasar m ürünün ucuza imal edilebilmesini de sa lamal d r. Ucuza üretilebilen ürünler müflterilerimizin daha az bedelle daha fazla de er sahibi olmalar anlam na gelmektedir. Phoenix Contact olarak iyi tasar m n yetmedi i, ka t üzerindeki tasar m n somut ürünlerle gerçe e dönüfltürülmesi gerekti i bilincine de sahip bulunmaktay z. Tasar mlar m z hayata geçirilebilmemiz, laboratuar testlerinde ulaflt m z yüksek kalite niteliklerini tüm ürünlerimize kazand rmam z için üretim proseslerimiz içinde çeflitli mekanizmalar bulunur. Bu mekanizmalardan bir tanesi ngilizce'de mistake proof olarak adland r lan, dilimize hata geçirmez olarak aktarabilece imiz yaklafl m m zd r. Kaliteyi ürünlerimize adeta gömmemizi sa layan bu sisteme iliflkin bir örne i sizlerle paylaflmak isterim. Montaj operatörlerimizin bafllar n n üstlerinde noktasal fl k kaynaklar bulunur. Üzerine bileflen monte edilecek gövde operatörün önüne gelip durdu unda fl k kayna önce parçalar n bulundu u kaplardan hangisinden ilk parçan n al nmas gerekti ini operatöre gösterir. Operatörün parçay almas ile birlikte harekete geçen fl k kayna bu sefer parçan n bask l devre üzerinde nereye yerlefltirilmesi gerekti ini gösterir. Parçan n bask l devreye yerlefltirilmesi yak n geçmiflte kulland m z bilgisayar disketleri gibidir. Nas l disketler sadece tek bir flekilde tak labilirse parçalar m z n fikstür üzerine yerlefltirilmeleri de sadece tek bir flekilde olabildi inden hataya olanak tan maz. lk parça yerlefltirildikten sonra s ra di erlerine gelir, sistem ayn flekilde devam eder. Özetle üretim süreçlerimiz hatalar bafltan önlemek için al nm fl tedbirlerle doludur. Bu nedenle tüm Phoenix Contact ürünlerini büyük bir güvenle kullanabilirsiniz. UV Bask Teknolojisi 07 Bluemark yaz c - Ifl k ile Kurutma 14 Phoenix Contact Bayi Toplant s Profinet çin flbirli i 14 Phoenix Contact - ABB aras nda stratejik ortakl k / 2008 Katalog Seti Kapak Konusu Quint SFB 04 Bir Ar za Tüm Sisteminizi Durdurmas n! Yeni Ürünler 06 Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada 06 Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi 06 G da Endüstrisi için Sensör / Aktüatör Kablolamas Söylefli 08 Baykal Makina San. Tic. A.fi. Mühendislik ve Estetik bir arada 10 Çesan Çevre Sa l San. Tic. Ltd. fiti. Asfalt Plentleri teknolojisi 12 Mik-El Elektronik San. Tic. Ltd. fiti. ile asansörün bugünü ve yar n Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için Sayg lar m zla,

3 1 o8 Güncel 03 Yeni Audi'ler Phoenix Contact teknolojisiyle üretilecek Audi Karoseri Montaj hatt nda komple Phoenix Contact otomasyon çözümleri Audi, yeni modellerini üretece i üç yeni karoseri montaj hatt ndan birini devreye ald. Di erleri henüz yap m aflamas nda olan hatlar n tamam nda Phoenix Contact' n komple otomasyon çözümü kullan m na karar verildi. Hatlar Phoenix Contact n kontrol cihaz, network teknolojisi, endüstriyel PC gibi elektronik komponentlerinin yan nda görüntüleme sistemlerini de içeriyor. Audi Planlama Otomasyon Tekni i Dan flman ve Kontrol-Otomasyon Tekni i Grup Yöneticisi, Elektrik Mühendisi Josef Margraf karar gerekçelerini UPDATE okurlar ile paylaflt UPDATE: Neden Phoenix Contact' n komple çözümünü tercih ettiniz? Margraf: Gerekçelerimizden belki de en önemlisi, görüntülemenin otomatik olarak oluflturulmas vas tas yla elde edilen mühendislik avantajlar d r. Sadece Profinet üzerinden iletiflim de il, ayn zamanda diyagnostik özelliklerini içermektedir. Ayr ca bize e itim paketi, devreye alma hizmetlerinin yan nda kontrol ve görüntüleme için standart yaz l m oluflturulmas n da içeren çok kapsaml bir hizmet paketi sunuldu. UPDATE: Audi için Phoenix Contact' n kontrol tekni i çok yeni. Bu konuda tereddütleriniz var m yd? Margraf: Bu büyük proje de bize maliyet ve teknik aç dan optimize edilmifl bir kontrol konseptinin gerçeklefltirilmesi görevi verildi. Böylece çok uzun bir süreç bafllam fl oldu. Bafllarda görüfl ayr l klar vard ama de erlendirme süreci içinde ortak noktalara var ld. Son olarak bir pilot tesis, Phoenix Contact' n kontrol tekni iyle donat ld ve seri üretim koflullar alt nda test edildi. Testten sonra hem planlamac hem de operatör taraf ndaki endifleler tamamen ortadan kalkt. Sonuçta Audi'de bir gelenek oldu u üzere herkesin üzerinde ortak olarak anlaflt üst düzey yönetim seviyesinde bir karar al nm fl oldu ki bu karar herkes taraf ndan desteklenmektedir. UPDATE: Peki yeni hatlar n devreye alma çal flmalar nas l gidiyor? Margraf: Proje gayet profesyonel ve sorunsuz devam ediyor. Kriz toplant lar yapmam z gerekmiyor. lk hat orta vadede iki vardiyal flekilde çal flacak. Konsept operatörler taraf ndan da gayet iyi bir flekilde benimsendi çünkü kullan c arayüzleri daima ayn görünüme sahip ve diyangostikler her zaman tutarl ve do ru. Phoenix Contact ile yaflad m z olumlu deneyim nedeniyle söz konusu çözüm, Brüksel'de A3 üretimine de ayn flekilde uygulanacak. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Otomasyon cihazlar aras ndaki iletiflim Profinet ve Interbus protokolü üzerinden gerçeklefltiriliyor. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Audi AG Planlama Otomasyon Tekni i Dan flman ve Kontrol-Otomasyon Tekni i Grup Yöneticisi, Elektrik Müh. Josef Margraf ''Phoenix Contact çözümleri sayesinde kriz toplant lar ndan kurtulduk''

4 04 Kapak Konusu 1 o8 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB SFB Teknolojisi ile donat lm fl QUINT serisi güç kaynaklar n n 3,5; 5; 10 ve 20 A tipleri mevcuttur. Anahtarlamal güç kaynaklar dünya çap ndaki tüm endüstrilerde, her biri selektif olarak ayr bir sigortayla korunan, paralel ba l 24 V DC yükleri beslemek için kullan lmaktad r. K sa devre durumunda sigortan n atmas ve ar zal k sm n sistemden ayr lmas gereklidir. Konvansiyonel çözümlerin bu ifli birkaç milisaniye içinde yapmas mümkün de ildir. Sonuçta 24V DC gerilimde düflüfl olur ve sistem kesintisi meydana gelir. Phoenix Contact' n yeni nesil Selective Fuse Breaking (SFB) güç kaynaklar üretime süreklilik ve verimlilik katar. Bugün ilk kez standart devre kesiciler veya sigortalar 12ms boyunca nominal ak m n 6 kat ak mla tetiklenerek açt r labilir hale gelmifltir. SFB ile sadece ar zal ak m yollar selektif olarak kesilir, ar za izole edilir ve önemli sistem komponentleri devrede kal r. SFB nas l çal fl yor? Sigortan n birkaç milisaniye içinde açabilmesi için nominal ak m ndan belirgin flekilde yüksek bir ak m de erinin akmas gereklidir. AC uygulamalara göre DC ak mlar 1.5 faktör oran nda daha yüksektir. 60 A'de 6A nominal ak ml ve B karakteristikli bir sigorta e rinin manyetik bölgesine uygun olarak açar. Bir yükün k sa devre an nda güvenli ve selektif flekilde sistemden ayr l p kalan cihazlar n çal flmaya devam etmesi için 10A'lik güç kayna nominal ak m n 10 kat n verebilmelidir. C4 cihazlar söz konusuyken sigortan n atmas için nominal ak m n 15 kat gereklidir. SFB teknolojili Quint Power güç kaynaklar ile bu mümkündür. 24V/10A nominal de erlere sahip Quint Power 12ms boyunca 60A verebilmektedir. Bu cihazlarla sigortalar manyetik e rilerine uygun olarak att r labilirler. Kritik sistem komponentleri çal flmaya devam ederken ar zal ak m yolu selektif olarak devreden ayr l r ve ar za izole edilir. Quint Power'a ba l hiçbir kontrolör ar zadan etkilenmez ve 24V DC ile beslenmeye devam eder. Kontrol panosu içinde k sa devreye çok nadir rastlan r. Ar zan n güç kayna na belirli bir mesafede olmas daha muhtemeldir. Sigortan n yeterince h zl atabilmesi cihaza giden kablonun kesitine ve uzunlu una ba l d r.

5 1 o8 Kapak Konusu 05 Yedek güç ve önleyici fonksiyon izleme ile güvenli çal flma Büyük bir makine veya fabrikada hangi elektronik cihazlar n ayn anda devreye girece ini öngörmek imkans zd r. Ayr ca yüksek kalk fl ak mlar neticesinde oluflan kapasitif yüklerin devreye girmesiyle oluflan gerilim düflmesi engellenir. E er yüksek kalk fl ak ml bir yük kontrolör ile paralel çal fl yorsa, güç rezervi olmayan bir güç kayna yetersiz güç neticesinde yükü kald ramayacakt r. Güç kayna afl r yüklenecek, ç k fl gerilimi düflecek ve kontrolör ar zalanacakt r. Dolay s yla güç kaynaklar nda güç rezervi kaç n lmaz bir gerekliliktir. Statik Power Boost özellikli Quint serisi güç kaynaklar sabit bir ak m üzerine anahtarland nda daha yüksek ak m üretir. T < 40 ortam s cakl nda Power Boost her zaman devredeyken daha yüksek s cakl klarda birkaç dakika devrede kal r. Fabrika ve özel makine mühendisli inde güç kaynaklar n n uzaktan teflhisi için önleyici fonksiyon izleme çok önemlidir. Ç k fl gerilim ve ak m n sürekli izleyerek kritik durumlar LED'ler ile, kuru kontakl röle ç k fllar yla ve aktif sinyal ç k fllar yla izlenebilir ve sorun ortaya ç kmadan önce kontrolöre bildirilir. 100% kapasitenin üzerinde çal fl rken güç kayna Power Boost modundad r. Bu durumda ba l cihazlar ve güç kayna normal çal fl rlar. Yük veya ortam s cakl artarsa 24 V beslemede düflüfl olabilir. Önleyici sinyal ile ar za meydana gelmeden önce bilgi al nabilir. Örne in bir motor ar zalan p afl r yük çekmeye bafllarsa di er cihazlar hata raporu vermeden önce de ifltirilebilir. Üniversal kullan m tasarrufu sa lar. nsanlar elektrik çarpmalar na karfl korumak için çok düflük gerilim (PELV) flartlar na uyulmal d r. Bunun için güç kayna- nda ikinci bir toprak ba lant s olmal d r. H zl gerilim da t m için genellikle pozitif ve negatif olarak ikifler terminal vard r. kincil toprak ba lant s için ilave bir gerilim da t c s veya çift kablo giriflli bir terminal gereklidir. Quint serisi güç kaynaklar nda topraklama terminali olarak ifllev gören üçüncü bir negatif terminal vard r. Uzun kablolar gerilim düflümüne sebep olursa (ör: paketleme makineleri) V DC ayarlanabilir ç k fl gerilimi kullan larak bu düflüfl kompanze edilir. Ön taraftan gerilim ayar yap labilmesi kullan mda büyük kolayl k sa lar. Örne in bir operatör paneli besleme hatt nda k sa devre meydana geldi inde ilgili sigorta atar, sadece ar zal hat devre d fl nda kal r; ancak kontrolör, lamba ve motor kesintisiz olarak çal flmaya devam eder. Güç kayna n n kompakt tasar m kontrol panosunda az yer ihtiyac anlam na gelir. 3.5 A'lik cihaz yaln z 32 mm geniflliktedir, 5 A 40 mm, 10 A 60 mm, tek fazl 24 V/ 20 A'lik modül 90 mm, üç fazl 24 V/20 A'lik modül 69 mm'dir. Sa lam metal gövde ve -25 C ila +70 C genifl s cakl k aral sayesinde endüstriyel kullan m için optimize edilmifllerdir. De ifltirilebilir Combicon ba lant konnektörleri ek bir avantajd r. Üçüncü negatif terminal güç kayna n n ba lant s yap l rken zaman DC OK ve BOOST LED i: fonksiyon denetimi için iki aktif anahtarlamal ve bir kuru kontakl ç k fl Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

6 06 Yeni Ürünler 1 o8 Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada Yeni VAL-CP/RCD-3S 40/0.03 cihaz hem can güvenli inizi, hem de cihaz n z koruyor. Böylelikle afl r gerilime ve kaçak ak ma karfl koruma, tek bir ifllemde, güvenli bir flekilde kablajland gibi, panoda yerden de tasarruf sa lamakta. Kurulum ve kablaj maliyetinde önemli ölçüde tasarruf sa land gibi, ba lant hatalar n n da önüne geçilmekte. Tip 2 iletkenler her kanal için s cakl k kontrollü olup mekanik bir durum göstergesi ile donat lm flt r. Örne in afl r gerilim sebebiyle meydana gelen hasar durumunda sadece ilgili modülün de ifltirilmesi yeterlidir. Afl r gerilim, Tip 2 iletkende yüksek iletken ak m ve güçlü bir elektromanyetik alan oluflmas na sebep olur. Bu iki ifllevli ürünün koordinasyonu sayesinde, koruma flalterinin devresi gereksiz yere aç lmaz. Böylece cihaz n ar za süresi k sal r, ifllevselli i devaml l k kazan r. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi ILB BT ADIO MUX IO çözümü dijital ve analog sinyallerin iki nokta aras nda kablosuz iletimini sa lar. Saha flartlar na göre sinyal aktar m yapacak cihazlar aras mesafe birkaç yüz metreye ulaflabilir. Bunun sonucu olarak, proses ve kontrol sinyallerinin kablo çekilmesinin mümkün olmad yerlerde rahatça aktar lmas mümkün olur. Veri iletim yönü bafl na toplam 16 dijital 2 analog sinyal iletimiyle bu kablosuz IO çözümü zahmetli 40 damarl kablo çekimi iflini ortadan kald r r. Kullan lan kablosuz teknoloji IEEE standart Bluetooth 1.2 versiyonu olup 2.4 GHz band nda ücretsiz ve lisanss z kullan labilir. Kullan lan frekans atlamal yöntem veri iletiminin stabil ve güvenilir olmas n sa larken mevcut WLAN b/g sistemlerinden kaynaklanan bozulmalar yaflanmaz. Kullan lmas son derece basit olan bu kablosuz çözüm mevcut otomasyon çözümlerine kolayl kla adapte olabilir. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. G da Endüstrisi için Sensör/Aktüatör Kablolamas G da endüstrisinin kat hijyen flartlar n karfl lamak için laboratuar ve üretim tesislerinde yüksek kaliteli paslanmaz çelik kullan l r. Pürüzsüz yüzey mikroorganizmalar n yerleflip ço almalar na imkan vermez ve paslanmaz çelik güçlü afl nd r c larla kolayca temizlenebilir. Bu sebeplerden ötürü Phoenix Contact' n bu sektöre yönelik yeni sensör/aktüatör kablolama serisi paslanmaz çelikten imal edilir. Ürün serisi, özel montaj konnektörler için M12 komponentler, IP67 koruma s n fl geçmeli soketler, fabrikasyon kal p montajl kablolu konnektörler ve ana kablolu IP65/67 ve IP69K korumal da t m kutular ndan meydana gelir. Tüm ürünler, profesyonel temizleme ve dezenfektasyon sistemlerinde lider tedarikçi olan ECOLAB taraf ndan, g da endüstrisinde kullan mlar için test edilmifl ve onaylanm flt r. Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

7 1 o8 Güncel 07 Ifl k ile Kurutma: Bluemark UV Bask Teknolojisi Bluemark yaz c Phoenix Contact, Bluemark ile dünyan n en küçük UV (morötesi) sertlefltirmeli bask sistemini gelifltirdi. UV teknolojisinin kullan m tüm fabrika, atölye ve hatta temiz odalardaki kablolar n, klemenslerin ve ekipmanlar n ekonomik, yan c /çözücü madde kullanmadan, ayn zamanda h zl olarak iflaretlenmesine olanak sa lar. Peki boya fl k yard m yla nas l kurutuluyor ve bu tekni in özelli i nedir? UV kurutman n avantajlar, geleneksel boya kurutma ifllemiyle k yasland nda ortaya ç kar. Geleneksel boyalar ya ya bazl d r ya da çözücü madde veya su içerir. Ya bazl boyalar, ba lay c madde ya n oksidasyonu sonucunda, çözücü madde veya su içeren boyalar ise uçucu/çözücü maddenin (alkol, su) buharlaflt r lmas yla kururlar. Buna karfl n sadece saniyeler içerisinde gerçekleflen fl nla kurutma, sadece UV boyalara özgüdür. UV boya, renk pigmentleri, tepkime bafllat c lar, katk malzemesi ve ba lay c madde içerir. Phoenix Contact, Bluemark yaz c için UV boya olarak akrilik bir s v kullanmaktad r. Boyan n kurumas, k sa molekül zincirlerinin uzun ve üç boyutlu molekül yap lar na ba land bir kimyasal prosese dayan r. Bu polimerizasyon ifllemi belli özelliklere sahip UV fl n uygulanarak gerçeklefltirilir. Kuruyan boya, parlak ve düzgün yüzeylere sahip kuru ve sabit bir film oluflturur. Geleneksel mürekkeplerin aksine UV boyalar oksitlenen ya da buharlaflan herhangi bir bileflen içermez. UV boyan n tüm bileflenleri, polimerizasyon sürecine dahil olur ve kurutulan tabakan n içinde kal r. UV kurutma ifllemi sayesinde Bluemark çevre dostu bir teknolojiye sahiptir ve bu özelli i ile ayn zamanda temiz oda uygulamalar için de uygundur. Ultraviyole Ifl k UV Bask Teknolojisi UV fl çok k sa dalga boyuna sahiptir ve görülebilen spektrumun hemen alt nda yer al r. UV boyan n kurutulmas için optimum dalga boyu 200 ila 380 nm aras ndad r. UV spektrumu etkileri aç s ndan üç bölüme ayr l r: UVC: nm Enerji bak m ndan zengin bu UV fl yüzey kurutma ifllemini gerçeklefltirir ve UV boyan n h zl flekilde kurumas n sa lar. UVB: nm Bu dalga boylar ndaki fl k UV boyan n içine nüfuz ederek boyan n kurumas n sa lar. UVA: nm Spektrumun bu k sm nda kalan UV fl, yüksek oranda pigment içeren boyalar n ve kal n kaplaman n alt katmanlar n n kurutulmas n sa lar. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Özet UV teknolojisinin ay rt edici özellikleri: Boyan n k sa sürede kurumas Silinmeye ve kaz nmaya karfl yüksek dayan m Kimyasallara karfl yüksek dayan m Çevre dostu

8 08 Söylefli 1 o8 Baykal Makinalar 'nda Mühendislik ve Estetik bir arada Sinan Baykal: Bilimsel ve sanatsal de eri düflük ürünlerin katma de eri yüksek olamaz Baykal Makina yöneticileri Update Dergisi ekibiyle Metal sac iflleme makineleri konusunda dünyan n önde gelen uzman imalatç kurulufllar ndan Baykal Makina San. ve Tic. A.fi. ile makina imalat sektörü hakk nda konufltuk. UPDATE: Say n Sinan bey, Baykal Makina bu büyük baflar y nas l yakalad? Sinan Baykal: Baykal' n yakalad bu baflar n n çok çeflitli etmenlerin bir araya gelmesi ile elde edildi i düflüncesindeyim. Türkiye'nin genel durumu 60'l y llardan bafllayarak iyileflti. Esnafl ktan bafllayan ve yavafl yavafl yefleren bir sanayi olufltu. Bu dönemde sanayinin geliflmesine katk da bulunmufl olan rahmetli babam za huzurunuzda teflekkür ederim. Onlar n neslinin bafllatt çal flmalar biz devam ettirdik. O dönemdeki olanaklar s n rl yd, sermaye k tt, ekonomik ve teknolojik birikimler, insan kaynaklar son derece s n rl yd. Hatta hukuksal yap dahi olgunlaflm fl de ildi. fiimdi flikayetçi olsak da hukuki düzenlemeler ifl hayat na çok fley katt. Baflar Türk iflçisi ve Türk mühendisinin de katk lar yla geldi. UPDATE: Bir üretim iflletmesinin iyi yönetimi için nelere dikkat etmek gerekir? Sinan Baykal: Üretim iflletmelerinde dikkat edilmesi gereken iki konu bulunmaktad r. Bunlardan ilki ürün, ikincisi prosestir. Bunlar tek bafl n za gelifltirmeniz mümkün de ildir. Yan sanayicilerle, partnerlerle iflbirli i yap lmas gerekir. Bu insanlar zaten sanayiye hizmet etmek için bu ifle girmifller. Bir yandan da ihtiyaçlar n zaman içinde de iflti ini dikkate al rsan z, yeni ihtiyaçlara do ru yan tlar bulmak için partnerlerle kol kola girmek gerekti ini de görüyorsunuz. Partnerleriniz ile birlikte gelifliyorsunuz. UPDATE: Phoenix Contact bu firmalardan birisi mi? Sinan Baykal: Evet. Phoenix Contact flimdiye kadar iyi iflbirli i yapm fl oldu umuz firmalar aras nda. Bundan sonra da önemli bir yeri olacak. Makinelerde mekanik aksamlar belli amaçlara yönelik iflleri yerine getirirler. Do ru programland klar takdirde hiç hatas z sürekli çal fl rlar. Halbuki ayn operasyonu insan yapt zaman konsantrasyonundan dolay, alg lama hatalar ndan dolay, yorulmadan dolay proses kalitesinde düflüfller olur. Otomasyon ile ifl kazalar n da ciddi biçimde önleme olana vard r. Bundan sonra teknolojinin daha h zl geliflece i düflüncesindeyim. Soldan sa a: Sulhi Baykal, Sinan Baykal, Murat Baykal

9 1 o8 Söylefli 09 Kiflisel beklentim montaj hatlar n n da ortadan kalkaca fleklinde. Fikstürden fikstüre parçalar n robotla tafl nmas, parça pozisyonlar n alg layacak sensörlerle sepetlerdeki karmafl k parçalara do ru pozisyonlar vererek fikstürlerin içlerine yerlefltirebilmek gibi uygulamalar gerçekleflebilecektir. UPDATE: nsans z fabrikalara do ru bir geçifl olaca düflüncesinde misiniz? Sinan Baykal: Emek anlam nda insana daha az gereksinim olaca n söyleyebiliriz. Beyin anlam nda insana daha çok gerek olacak. Rekabette önde olman n yolu proses teknolojilerinde önde olmaktan geçiyor. Bilimsel ve sanatsal de eri düflük ürünlerin katma de erinin yüksek olmas olanaks z. Örne in liraya da liraya da otomobil var. Her ikisi de ayn ifli yap p binicilerini bir yerden di erine götürüyor. Baz kifliler aradaki fark ödüyorlarsa pahal araban n üzerindeki bilim ve sanat fark nedeniyle ödüyor. Uygarl n geliflmesi için bilim ve sanata ihtiyaç var. Di er taraftan bilim ve sanat için de maddi kaynaklara ihtiyaç var. Dolay s yla bilim, sanat ve uygarl birbirlerinden ayr düflünmek çok yanl fl olur. Medeniyet bir de erler bütünüdür. Ben bunu k smen yaflar m diyerek medeni olunamaz. UPDATE: Rekabeti fiyat tabanl olmaktan ç kar p bilime ve sanata dayal hale getirmek gerekli, dediniz. Siz makinelerinize bilim ve sanat nas l kat yorsunuz? Sinan Baykal: nsan kaynaklar ndan ve çevremizdeki kurumlardan yararlan yoruz. Bilim ve sanat ürünlerimize teknoloji ile giriyor. Art k bir tak m fleyleri elde yaparak rekabet etme olana yok. Sanat Allah' n insana verdi i bir kabiliyet. Sanat yetene i yeterli olmayan kiflilerle çal fl l rsa ürünleriniz çok fonksiyonel de olsa göze estetik gelmez, güzel görünmez. Bu nedenle de pazarda lay k oldu u yeri bulamayabilir. Makinede bu esteti e ne gerek var düflüncesi do ru de il demek istiyorum. Her ürüne tasar m esnas nda estetik görsellik kazand rmam z gerekir. UPDATE: Makine sektöründe OEM - tedarikçi iliflkisi otomotiv sektöründeki kadar önemli mi? Sinan Baykal: Makine sektörü bu konuda daha ileride olmal. Otomobilin verimli ömrü y l. Ondan sonra hurdaya gidiyor. Makine demode olmad takdirde y l çal flabilir. Üzerindeki elektronik donan m bu ömre izin vermelidir. Makine üreticisinin ürünü ile iliflkisi gömlek üreticisininki gibi de ildir. Sizin makineniz ile iliflkiniz kullan m devam etti i sürece sürmek zorundad r. Ben 10 sene sonra destek vermem diyemezsiniz. Sulhi Baykal: Bu yüzden biz de donan m partnerlerimizi dikkatle seçiyoruz. Biz müflterimize nas l yak n olmak zorunda isek tedarikçi firmam z da bize ayn yak nl kta durmal. Müflterilerimiz makinemizin çal fl r durumda oldu una kanaat getiriyorlar, ancak neler kullanm fl oldu umuz da onlar etkiliyor. Üçüncü marka ürünleri makinelerimize koyamay z. Marka bizim için çok de erlidir. Bu yüzden Phoenix Contact gibi dünya markalar yla çal fl yoruz. Murat Baykal: Fabrikalar m zda ka t giderek daha az kullan l yor. Makinelerden veri toplay p MRP sistemine geri besleme yap yoruz. Üretim otomasyonunu biliflim altyap s ile destekliyoruz. Üç ayr fabrikam z t pk tek fabrika gibi entegre çal flt r yoruz. Yak nda dördüncü fabrikam z da devreye girecek. Art k makinelerimize Internet ten eriflilebiliyor ve ar za durumlar inceleniyor. Baz ar zalar yaz l m üzerinde giderilebiliyor. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Baykal Makina üretim hatt ndan bir kesit Ürünlerine bilim ve sanat katmay hedeflemifl olan flirket bunun için insan kaynaklar ndan yararlan yor.

10 10 Söylefli 1 o8 Devasa Asfalt Plentlerinin Duayeni Çesan: Tahir Aydo du: Phoenix Contact ürünleri için arkadan servise gönderdi im insan yok Çesan Genel Müdürü Tahir Aydo du Asfalt üretimi karayollar na büyük önem veren Türkiye'miz için oldu u kadar lojistik altyap s n gelifltirmek isteyen ülkeler aç s ndan da önemli bir konu. Tesis veya fabrika anlam na gelen ismindeki plant ifadesi bu dev üretim ekipman n ne kadar genifl kapsaml oldu unu vurguluyor. Çesan firmas n n yöneticisi Sn. Tahir Aydo du, teknolojilerini UPDATE okurlar na aç klad. UPDATE: Tahir bey, Asfalt plenti nedir? Tahir Aydo du: Arabayla üzerinde gitti imiz asfalt kar fl m n haz rlayan büyük bir makinedir. Plent tesis anlam na gelen ngilizce plant olarak yaz lan bir kelimedir. Plent ad dilimize yerleflmifltir. Asfalt karma haz rlama tesisi veya fabrikas da diyebiliriz. UPDATE: Asfalt nas l haz rlan r? Tahir Aydo du: Asfalt agrega dedi imiz tanelenmifl, ebatlanm fl agrega ve bitüm dedi imiz halk aras nda zift diye tan nan malzemelerin bilefliminden oluflur. Asfalt önce dizayn edilir, formülü belirlenir. Karayollar nda, laboratuarlarda veya kendi altyap m zda kar fl m dizayn belirlenir. Asfalt plenti buna göre girdileri orant l biçimde kar flt rarak harmanlar ve kamyon üzerine döker. UPDATE: Formül say s s n rl m d r? Tahir Aydo du: Milyonlarca reçete üretilebilir. Bu çoklu un bafll ca nedeni do al malzeme kullan l yor olmas d r. Sonuçta agrega kayalar n k r lmas yla elde edilen, formasyonu sürekli de iflen bir malzemedir. Keza bitüm de petrol türevidir, petrolün en a r ya lar ndan biridir. Özellikleri geldi i ülkeye göre de iflir. Farkl s n fland rmalar da vard r. Girdilerden kaynaklanan bu de iflimin yan nda asfalt n kullan m amac na göre farkl s n fland rmalar da vard r. Asfalt beton asfalt, s cak kar fl m veya so uk kar fl m türlerinde olabilir. Tek bir plentten bu türlerin hepsi üretilebilir, sonsuz diyebilece imiz say da reçete haz rlanabilir. Türkiye'de ço unlukla s cak asfalt yap l r. Asfalt yol katman katman yap l r. En alt katman iri agregalardan oluflur. Yukar ya do ru kullan lan malzeme incelir. En üst katman afl nma katman olarak adland r l r. Bu katman asfalt n de ifltirilebilir k sm d r. En fazla 5 cm kal nl nda ve mümkün olan en ince malzemeden yap l r. En konforlu sürüfl bu sayede elde edilir. Malzemenin inceli i vibrasyonlar ve sesi azalt r. Asfalt n alternatifi olarak düflünebilece imiz tren yolu ve beton yollarda raylar n ve derzlerin aral süreklili i bozar. Beton hava s cakl na göre boy de ifltiren bir malzeme oldu u için derz aral klar n n b rak lmas gereklidir. Beton üzerine asfalt afl nma tabakas uygulanabilir. Ancak ciddi maliyetler oluflur. Asfalt ayn zamanda emniyeti de sa layan bir unsurdur. UPDATE: Çesan n Asfalt Plent üretimi öncesini anlat r m s n z? Tahir Aydo du: 1985 y l nda bafllam fl oldu umuz karayolu müteahhitli i çal flmalar m z var.

11 1 o8 Söylefli 11 fiirketimizin kurucusu rfan bey Almanya'da e itim görmüfl, tahsilinden sonra da dünyan n kendi alan ndaki en büyük firmalar ndan birinde çal flm flt r. Oralardan gelen büyük birikimi vard r. Biz bir dönem yurtd fl nda yaflam fl bir aileyiz. Ayr kald m z dönemde çok sevdi imiz vatan m za nas l katk da bulunabiliriz diye oldukça kafa yorduk. Firmam z n ad n n asfalt plenti ile ilgisi yok, gördü ünüz gibi. O dönemdeki amac m z toz tutucu filtreler yapmakt. Bacas ndan partikül atan, zehirli gaz yayan firmalara hizmet vermeyi düflünüyorduk. Bu teknolojileri Türkiye'ye transfer edelim istedik. ÇESAN ASFALT PLENTLER Almanya ile beraber çal flmaya karar verdik. Birlikte bir fabrika kurmaya bafllad k. Bafllang çta her fley güzel giderken Almanlar biz bu ifli sürdürmek istemiyoruz, biz kendi yerimizde üretim yapal m siz burada sat n dediler. Biz de neden böyle karar de ifltirdiniz deyince bana flakayla kar fl k biz bu ifli balyozla yap yoruz, sizde balyoz yok dediler. Tesadüfen konufltu umuz yerde balyoz vard, bak n dedim iflte balyoz. Kararlar de iflmedi, ortakl k feshedildi, ifl lisans anlaflmas na döndü ve biz tamamlad m z fabrikam zda filtre üretimine bafllad k. Say n Süleyman Demirel geçmiflte Ben bacas tüten sanayi istiyorum demiflti. Biz bu sözü bir ad m ileri götürüp bacas temiz tüten bir sanayi oluflturmay hedefledik ve baflard k. O dönemde Bacadan att n z paray cebinize koyun slogan n ürettik. Örne in çimento fabrikalar nda bacadan at lan toz çimentonun en yüksek de erli, en iyi halidir. Tuttu unuz tozu do rudan paketlemeye verebilirsiniz, bunlar anlatmaya bafllad k. Keza marangoz makinelerinden ç kan talafl s nmada veya ka t fabrikalar nda kullan labilir. Soda cam ve yem sanayilerinde, kömür tozu briket, yumurta kömür üretiminde kullan labilir. Filtrelerin bu yararlar n anlatmaya bafllay nca insanlar farkl bir gözle bakmaya bafllad lar, pazar da aç ld. Biz de yeni ürünler gelifltirdik. Bir tip filtre ile bafllam flt k, bugün en az üç ayr modelimiz var. Çok büyük projelerin alt na imza att k. Filtrelerin bafllang ç yat r m yüksek görülmesine karfl l k tozun cinsine göre kendini k sa sürede amorti edebilen bir yat r md r. Tesise para kazand r r. Sadece demir-çelik sektörünün tozunu geri kazand ramad k. Asfalt plenti kontrol panosu UPDATE: Asfalt plenti üretiminde de Phoenix Contact teknolojisi mi kullan yorsunuz? Tahir Aydo du: Asfalt plentinde üniversal bus sistemini dünyada ilk uygulayan firmay z. Phoenix Contact kumanda ürünlerini brülör sisteminde de ilk uygulayan firmay z. Kulland m z PLC ve SCADA çözümleri ile birçok firmalara örnek olduk. Phoenix Contact öncesi baflka markalar kulland k. Asfalt plenti a r ifl makinesidir. Aç k arazide çal fl r. çlerini ne kadar düflük geçirgenlikli yapsan z dahi toz girer. Çal fl rken yüksek vibrasyon olabilir. Özetle kolay bir ürün de ildir. Phoenix Contact ürünleri için arkadan servise gönderdi im insan yok. Üstelik uygulama kolayl da var. Gerekti inde bilgi, gerekti inde insan geliyor. Altyap s çok kuvvetli bir firma; müflteri karfl s ndaki sa lam duruflumuzu Phoenix Contact'a borçluyuz. Uzun vadeli çal flman n getirdi i güzellikler de var. Bu arada gönül ba m z da olufltu. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

12 12 Söylefli 1 o8 Mik-El Elektronik ile asansörün bugünü ve yar n Hedef : Hem kaliteyi hem verimlili i art rmak Mik-El Elektronik San. ve Tic. Ltd. fiti. yöneticileri Erkan Aktafl ve Nihat Güven Update Editörü Halefflan Sümen ile Ak ll binalar n önemli bir bilefleni olan asansör basit görünümüne karfl n yo un bilgi ve mühendislik içeren komplike bir ürün. yi tasar mlanmad takdirde enerji verimsizli ine yol aç yor ve kullan m ömrü içinde bina sakinlerine çok büyük zamanlar kaybettirebiliyor. Konuyu sektörün önde gelen firmalar ndan biri olan Mik-El'in yöneticileri ile görüfltük. UPDATE: Say n Erkan Bey asansör uygulamalar konusunda ne gibi de iflimler yaflan yor? Erkan Aktafl: Asansörlerde kumanda sistemleri önemli hale geldi. Müflteri istekleri dikkate al narak verimlilik ve hizmet kalitesini artt r c uygulamalar yap l yor. Örne in çift asansörlü binalarda genellikle asansörlerden bir tanesinin park dura olarak zemin kat seçiyoruz. Di er asansör ise bulundu u katta kal yor. Bu yaklafl m m z hem iki asansörü birden afla inmekten koruyarak enerji tasarrufu yapmaya yar yor, hem de yolcular n bekleme sürelerini azalt yor. Zaman içinde uygulamalar m z daha da gelifltiriyoruz. Örne in son uygulamalar - m zda sabit bir asansörü de il, o anda boflta olan asansörü zemine yollamaya bafllad k. UPDATE: Kullan c lar olarak ço u zaman asansörde elefltirecek bir fleyler buluyoruz. Örne in kap lar n geç kapanmas, çok beklemek, yavafl gitmek vs. Bizler mi zor be eniyoruz, yoksa asansörler bafltan savma m yap l yor? Nihat Güven: flin bafl nda bina trafi inin iyi hesap edilmesi gelir. E er trafik hesab yap lmaz ise sorunlar yaflan r. Örne in üç asansör gereken yere iki asansör konmuflsa s k nt lar yaflan r. Sonradan üçüncü asansörün eklenmesi olanakl olmayabilir veya büyük maliyet getirir. Kap lar n geç kapanmas konusu flöyledir; son ça r geldikten sonra kap n n ne kadar bekleyerek kapanaca n belirleyen parametre fazla uzun ayarlanm fl olabilir, bu do ru ayarlan rsa s k nt yaflanmaz. UPDATE: Nihat Bey sektörde CE iflareti konusunda bir s k nt var m? Nihat Güven: Yaklafl k 3 y ld r yeni yap lan asansörlerde CE zorunlulu u var. Ancak uygulamada baz hatalar var. Bu konuda iki seçenek var. lki Modül H. Bu seçenek üreticiye CE iflaretim var deme hakk veriyor. Bu hak maalesef bol keseden da t ld. Neredeyse her firman n var. AB'de ise bu yaln zca büyük firmalar n sahip oldu u bir hak. kinci seçenek Modül B. Bu seçenekte asansör firmas n n yapt bir asansöre akredite bir kurumun muayenesi ve onay sonras nda CE iflareti ilifltirilebiliyor. flin akredite kurum taraf ndan yap lmas yaklafl k 500 avroluk bir maliyet getiriyor. Bu da firman n kar na eflit neredeyse. O yüzden her firma Modül H al yor. Bu aflamada Sanayi Bakanl n n düzenleme ve denetleme yapmas na gerek bulunuyor. Niyet var ancak uygulama yeterli de il düflüncesindeyiz. UPDATE: Asansörlerde hala PLC yerine kart kullan l yor. Bu neden? Nihat Güven: PLC bu ifl için pahal. PLC kullanan firmalar var. Onlar n amac bak m iflini uhdelerinde tutmak. UPDATE: Ancak flimdi ak ll binalar gündemde. Zaman içinde asansörün çal flma biçiminde de ifliklik yapmak gerekebilir. Haberleflir olmalar gerekebilir. PLC bu konularda avantaj sunmuyor mu? Nihat Güven: Evet yeni binalarda uzaktan izleme, modem ile ba lanma konular var. Bu özellikleri de koymaya bafllad k. Önceden maliyet nedeniyle kullanamam flt k. Bir yerde kablosuz kumanda çözümü gündeme geldi. Ancak hala daha pek çok yerde maliyet çok önemli.

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı