Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB"

Transkript

1 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 06 Yeni Ürünler - Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada - Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi - G da Endüstrisi için Sensör/Aktüatör Kablolamas 08 Baykal Makina San. Tic. A.fi. Mühendislik ve Estetik bir arada 10 Çesan Çevre Sa l San. Ltd. Asfalt Plentleri Teknolojisi 12 Mik-El Elektronik San. Tic. Ltd. Asansörün bugünü ve yar n

2 02 Baflyaz 1 o8 Baflyaz 02 Ömer Tarhan D varc Güncel 03 Yeni Audi'ler Phoenix Contact teknolojisiyle üretilecek De erli okurlar m z, Phoenix Contact Türkiye Sat fl Müdürü Ömer Tarhan D varc Phoenix Contact, ürünlerinin çok iyi tasar mlanmas için özenle çal fl r. yi tasar m kavram flirketimizde genifl anlamlar ifade eder. Tabii en baflta ürünlerimizin ifllevlerini en iyi flekilde gerçeklefltirmesi gelir. Devam nda kolay kullan lmas ve sa laml yer al r. Kolay kullan m zamandan ve iflçilik maliyetlerinden tasarruf demektir. Sa laml k bizim için zor koflullarda tavizsiz çal flabilmek anlam ndad r. Ne titreflim, ne toz, ne di er çevresel bozucu etkiler ürünlerimizin beklenen görevlerini yerine getirmesini engellememelidir Biz bütün bunlar n yan nda esteti e de önem veririz. yi tasar m ürünün ucuza imal edilebilmesini de sa lamal d r. Ucuza üretilebilen ürünler müflterilerimizin daha az bedelle daha fazla de er sahibi olmalar anlam na gelmektedir. Phoenix Contact olarak iyi tasar m n yetmedi i, ka t üzerindeki tasar m n somut ürünlerle gerçe e dönüfltürülmesi gerekti i bilincine de sahip bulunmaktay z. Tasar mlar m z hayata geçirilebilmemiz, laboratuar testlerinde ulaflt m z yüksek kalite niteliklerini tüm ürünlerimize kazand rmam z için üretim proseslerimiz içinde çeflitli mekanizmalar bulunur. Bu mekanizmalardan bir tanesi ngilizce'de mistake proof olarak adland r lan, dilimize hata geçirmez olarak aktarabilece imiz yaklafl m m zd r. Kaliteyi ürünlerimize adeta gömmemizi sa layan bu sisteme iliflkin bir örne i sizlerle paylaflmak isterim. Montaj operatörlerimizin bafllar n n üstlerinde noktasal fl k kaynaklar bulunur. Üzerine bileflen monte edilecek gövde operatörün önüne gelip durdu unda fl k kayna önce parçalar n bulundu u kaplardan hangisinden ilk parçan n al nmas gerekti ini operatöre gösterir. Operatörün parçay almas ile birlikte harekete geçen fl k kayna bu sefer parçan n bask l devre üzerinde nereye yerlefltirilmesi gerekti ini gösterir. Parçan n bask l devreye yerlefltirilmesi yak n geçmiflte kulland m z bilgisayar disketleri gibidir. Nas l disketler sadece tek bir flekilde tak labilirse parçalar m z n fikstür üzerine yerlefltirilmeleri de sadece tek bir flekilde olabildi inden hataya olanak tan maz. lk parça yerlefltirildikten sonra s ra di erlerine gelir, sistem ayn flekilde devam eder. Özetle üretim süreçlerimiz hatalar bafltan önlemek için al nm fl tedbirlerle doludur. Bu nedenle tüm Phoenix Contact ürünlerini büyük bir güvenle kullanabilirsiniz. UV Bask Teknolojisi 07 Bluemark yaz c - Ifl k ile Kurutma 14 Phoenix Contact Bayi Toplant s Profinet çin flbirli i 14 Phoenix Contact - ABB aras nda stratejik ortakl k / 2008 Katalog Seti Kapak Konusu Quint SFB 04 Bir Ar za Tüm Sisteminizi Durdurmas n! Yeni Ürünler 06 Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada 06 Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi 06 G da Endüstrisi için Sensör / Aktüatör Kablolamas Söylefli 08 Baykal Makina San. Tic. A.fi. Mühendislik ve Estetik bir arada 10 Çesan Çevre Sa l San. Tic. Ltd. fiti. Asfalt Plentleri teknolojisi 12 Mik-El Elektronik San. Tic. Ltd. fiti. ile asansörün bugünü ve yar n Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için Sayg lar m zla,

3 1 o8 Güncel 03 Yeni Audi'ler Phoenix Contact teknolojisiyle üretilecek Audi Karoseri Montaj hatt nda komple Phoenix Contact otomasyon çözümleri Audi, yeni modellerini üretece i üç yeni karoseri montaj hatt ndan birini devreye ald. Di erleri henüz yap m aflamas nda olan hatlar n tamam nda Phoenix Contact' n komple otomasyon çözümü kullan m na karar verildi. Hatlar Phoenix Contact n kontrol cihaz, network teknolojisi, endüstriyel PC gibi elektronik komponentlerinin yan nda görüntüleme sistemlerini de içeriyor. Audi Planlama Otomasyon Tekni i Dan flman ve Kontrol-Otomasyon Tekni i Grup Yöneticisi, Elektrik Mühendisi Josef Margraf karar gerekçelerini UPDATE okurlar ile paylaflt UPDATE: Neden Phoenix Contact' n komple çözümünü tercih ettiniz? Margraf: Gerekçelerimizden belki de en önemlisi, görüntülemenin otomatik olarak oluflturulmas vas tas yla elde edilen mühendislik avantajlar d r. Sadece Profinet üzerinden iletiflim de il, ayn zamanda diyagnostik özelliklerini içermektedir. Ayr ca bize e itim paketi, devreye alma hizmetlerinin yan nda kontrol ve görüntüleme için standart yaz l m oluflturulmas n da içeren çok kapsaml bir hizmet paketi sunuldu. UPDATE: Audi için Phoenix Contact' n kontrol tekni i çok yeni. Bu konuda tereddütleriniz var m yd? Margraf: Bu büyük proje de bize maliyet ve teknik aç dan optimize edilmifl bir kontrol konseptinin gerçeklefltirilmesi görevi verildi. Böylece çok uzun bir süreç bafllam fl oldu. Bafllarda görüfl ayr l klar vard ama de erlendirme süreci içinde ortak noktalara var ld. Son olarak bir pilot tesis, Phoenix Contact' n kontrol tekni iyle donat ld ve seri üretim koflullar alt nda test edildi. Testten sonra hem planlamac hem de operatör taraf ndaki endifleler tamamen ortadan kalkt. Sonuçta Audi'de bir gelenek oldu u üzere herkesin üzerinde ortak olarak anlaflt üst düzey yönetim seviyesinde bir karar al nm fl oldu ki bu karar herkes taraf ndan desteklenmektedir. UPDATE: Peki yeni hatlar n devreye alma çal flmalar nas l gidiyor? Margraf: Proje gayet profesyonel ve sorunsuz devam ediyor. Kriz toplant lar yapmam z gerekmiyor. lk hat orta vadede iki vardiyal flekilde çal flacak. Konsept operatörler taraf ndan da gayet iyi bir flekilde benimsendi çünkü kullan c arayüzleri daima ayn görünüme sahip ve diyangostikler her zaman tutarl ve do ru. Phoenix Contact ile yaflad m z olumlu deneyim nedeniyle söz konusu çözüm, Brüksel'de A3 üretimine de ayn flekilde uygulanacak. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Otomasyon cihazlar aras ndaki iletiflim Profinet ve Interbus protokolü üzerinden gerçeklefltiriliyor. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Audi AG Planlama Otomasyon Tekni i Dan flman ve Kontrol-Otomasyon Tekni i Grup Yöneticisi, Elektrik Müh. Josef Margraf ''Phoenix Contact çözümleri sayesinde kriz toplant lar ndan kurtulduk''

4 04 Kapak Konusu 1 o8 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB SFB Teknolojisi ile donat lm fl QUINT serisi güç kaynaklar n n 3,5; 5; 10 ve 20 A tipleri mevcuttur. Anahtarlamal güç kaynaklar dünya çap ndaki tüm endüstrilerde, her biri selektif olarak ayr bir sigortayla korunan, paralel ba l 24 V DC yükleri beslemek için kullan lmaktad r. K sa devre durumunda sigortan n atmas ve ar zal k sm n sistemden ayr lmas gereklidir. Konvansiyonel çözümlerin bu ifli birkaç milisaniye içinde yapmas mümkün de ildir. Sonuçta 24V DC gerilimde düflüfl olur ve sistem kesintisi meydana gelir. Phoenix Contact' n yeni nesil Selective Fuse Breaking (SFB) güç kaynaklar üretime süreklilik ve verimlilik katar. Bugün ilk kez standart devre kesiciler veya sigortalar 12ms boyunca nominal ak m n 6 kat ak mla tetiklenerek açt r labilir hale gelmifltir. SFB ile sadece ar zal ak m yollar selektif olarak kesilir, ar za izole edilir ve önemli sistem komponentleri devrede kal r. SFB nas l çal fl yor? Sigortan n birkaç milisaniye içinde açabilmesi için nominal ak m ndan belirgin flekilde yüksek bir ak m de erinin akmas gereklidir. AC uygulamalara göre DC ak mlar 1.5 faktör oran nda daha yüksektir. 60 A'de 6A nominal ak ml ve B karakteristikli bir sigorta e rinin manyetik bölgesine uygun olarak açar. Bir yükün k sa devre an nda güvenli ve selektif flekilde sistemden ayr l p kalan cihazlar n çal flmaya devam etmesi için 10A'lik güç kayna nominal ak m n 10 kat n verebilmelidir. C4 cihazlar söz konusuyken sigortan n atmas için nominal ak m n 15 kat gereklidir. SFB teknolojili Quint Power güç kaynaklar ile bu mümkündür. 24V/10A nominal de erlere sahip Quint Power 12ms boyunca 60A verebilmektedir. Bu cihazlarla sigortalar manyetik e rilerine uygun olarak att r labilirler. Kritik sistem komponentleri çal flmaya devam ederken ar zal ak m yolu selektif olarak devreden ayr l r ve ar za izole edilir. Quint Power'a ba l hiçbir kontrolör ar zadan etkilenmez ve 24V DC ile beslenmeye devam eder. Kontrol panosu içinde k sa devreye çok nadir rastlan r. Ar zan n güç kayna na belirli bir mesafede olmas daha muhtemeldir. Sigortan n yeterince h zl atabilmesi cihaza giden kablonun kesitine ve uzunlu una ba l d r.

5 1 o8 Kapak Konusu 05 Yedek güç ve önleyici fonksiyon izleme ile güvenli çal flma Büyük bir makine veya fabrikada hangi elektronik cihazlar n ayn anda devreye girece ini öngörmek imkans zd r. Ayr ca yüksek kalk fl ak mlar neticesinde oluflan kapasitif yüklerin devreye girmesiyle oluflan gerilim düflmesi engellenir. E er yüksek kalk fl ak ml bir yük kontrolör ile paralel çal fl yorsa, güç rezervi olmayan bir güç kayna yetersiz güç neticesinde yükü kald ramayacakt r. Güç kayna afl r yüklenecek, ç k fl gerilimi düflecek ve kontrolör ar zalanacakt r. Dolay s yla güç kaynaklar nda güç rezervi kaç n lmaz bir gerekliliktir. Statik Power Boost özellikli Quint serisi güç kaynaklar sabit bir ak m üzerine anahtarland nda daha yüksek ak m üretir. T < 40 ortam s cakl nda Power Boost her zaman devredeyken daha yüksek s cakl klarda birkaç dakika devrede kal r. Fabrika ve özel makine mühendisli inde güç kaynaklar n n uzaktan teflhisi için önleyici fonksiyon izleme çok önemlidir. Ç k fl gerilim ve ak m n sürekli izleyerek kritik durumlar LED'ler ile, kuru kontakl röle ç k fllar yla ve aktif sinyal ç k fllar yla izlenebilir ve sorun ortaya ç kmadan önce kontrolöre bildirilir. 100% kapasitenin üzerinde çal fl rken güç kayna Power Boost modundad r. Bu durumda ba l cihazlar ve güç kayna normal çal fl rlar. Yük veya ortam s cakl artarsa 24 V beslemede düflüfl olabilir. Önleyici sinyal ile ar za meydana gelmeden önce bilgi al nabilir. Örne in bir motor ar zalan p afl r yük çekmeye bafllarsa di er cihazlar hata raporu vermeden önce de ifltirilebilir. Üniversal kullan m tasarrufu sa lar. nsanlar elektrik çarpmalar na karfl korumak için çok düflük gerilim (PELV) flartlar na uyulmal d r. Bunun için güç kayna- nda ikinci bir toprak ba lant s olmal d r. H zl gerilim da t m için genellikle pozitif ve negatif olarak ikifler terminal vard r. kincil toprak ba lant s için ilave bir gerilim da t c s veya çift kablo giriflli bir terminal gereklidir. Quint serisi güç kaynaklar nda topraklama terminali olarak ifllev gören üçüncü bir negatif terminal vard r. Uzun kablolar gerilim düflümüne sebep olursa (ör: paketleme makineleri) V DC ayarlanabilir ç k fl gerilimi kullan larak bu düflüfl kompanze edilir. Ön taraftan gerilim ayar yap labilmesi kullan mda büyük kolayl k sa lar. Örne in bir operatör paneli besleme hatt nda k sa devre meydana geldi inde ilgili sigorta atar, sadece ar zal hat devre d fl nda kal r; ancak kontrolör, lamba ve motor kesintisiz olarak çal flmaya devam eder. Güç kayna n n kompakt tasar m kontrol panosunda az yer ihtiyac anlam na gelir. 3.5 A'lik cihaz yaln z 32 mm geniflliktedir, 5 A 40 mm, 10 A 60 mm, tek fazl 24 V/ 20 A'lik modül 90 mm, üç fazl 24 V/20 A'lik modül 69 mm'dir. Sa lam metal gövde ve -25 C ila +70 C genifl s cakl k aral sayesinde endüstriyel kullan m için optimize edilmifllerdir. De ifltirilebilir Combicon ba lant konnektörleri ek bir avantajd r. Üçüncü negatif terminal güç kayna n n ba lant s yap l rken zaman DC OK ve BOOST LED i: fonksiyon denetimi için iki aktif anahtarlamal ve bir kuru kontakl ç k fl Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

6 06 Yeni Ürünler 1 o8 Afl r Gerilim ile Kaçak Ak m Korumalar bir arada Yeni VAL-CP/RCD-3S 40/0.03 cihaz hem can güvenli inizi, hem de cihaz n z koruyor. Böylelikle afl r gerilime ve kaçak ak ma karfl koruma, tek bir ifllemde, güvenli bir flekilde kablajland gibi, panoda yerden de tasarruf sa lamakta. Kurulum ve kablaj maliyetinde önemli ölçüde tasarruf sa land gibi, ba lant hatalar n n da önüne geçilmekte. Tip 2 iletkenler her kanal için s cakl k kontrollü olup mekanik bir durum göstergesi ile donat lm flt r. Örne in afl r gerilim sebebiyle meydana gelen hasar durumunda sadece ilgili modülün de ifltirilmesi yeterlidir. Afl r gerilim, Tip 2 iletkende yüksek iletken ak m ve güçlü bir elektromanyetik alan oluflmas na sebep olur. Bu iki ifllevli ürünün koordinasyonu sayesinde, koruma flalterinin devresi gereksiz yere aç lmaz. Böylece cihaz n ar za süresi k sal r, ifllevselli i devaml l k kazan r. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Dijital ve Analog Sinyallerin Kablosuz letimi ILB BT ADIO MUX IO çözümü dijital ve analog sinyallerin iki nokta aras nda kablosuz iletimini sa lar. Saha flartlar na göre sinyal aktar m yapacak cihazlar aras mesafe birkaç yüz metreye ulaflabilir. Bunun sonucu olarak, proses ve kontrol sinyallerinin kablo çekilmesinin mümkün olmad yerlerde rahatça aktar lmas mümkün olur. Veri iletim yönü bafl na toplam 16 dijital 2 analog sinyal iletimiyle bu kablosuz IO çözümü zahmetli 40 damarl kablo çekimi iflini ortadan kald r r. Kullan lan kablosuz teknoloji IEEE standart Bluetooth 1.2 versiyonu olup 2.4 GHz band nda ücretsiz ve lisanss z kullan labilir. Kullan lan frekans atlamal yöntem veri iletiminin stabil ve güvenilir olmas n sa larken mevcut WLAN b/g sistemlerinden kaynaklanan bozulmalar yaflanmaz. Kullan lmas son derece basit olan bu kablosuz çözüm mevcut otomasyon çözümlerine kolayl kla adapte olabilir. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. G da Endüstrisi için Sensör/Aktüatör Kablolamas G da endüstrisinin kat hijyen flartlar n karfl lamak için laboratuar ve üretim tesislerinde yüksek kaliteli paslanmaz çelik kullan l r. Pürüzsüz yüzey mikroorganizmalar n yerleflip ço almalar na imkan vermez ve paslanmaz çelik güçlü afl nd r c larla kolayca temizlenebilir. Bu sebeplerden ötürü Phoenix Contact' n bu sektöre yönelik yeni sensör/aktüatör kablolama serisi paslanmaz çelikten imal edilir. Ürün serisi, özel montaj konnektörler için M12 komponentler, IP67 koruma s n fl geçmeli soketler, fabrikasyon kal p montajl kablolu konnektörler ve ana kablolu IP65/67 ve IP69K korumal da t m kutular ndan meydana gelir. Tüm ürünler, profesyonel temizleme ve dezenfektasyon sistemlerinde lider tedarikçi olan ECOLAB taraf ndan, g da endüstrisinde kullan mlar için test edilmifl ve onaylanm flt r. Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

7 1 o8 Güncel 07 Ifl k ile Kurutma: Bluemark UV Bask Teknolojisi Bluemark yaz c Phoenix Contact, Bluemark ile dünyan n en küçük UV (morötesi) sertlefltirmeli bask sistemini gelifltirdi. UV teknolojisinin kullan m tüm fabrika, atölye ve hatta temiz odalardaki kablolar n, klemenslerin ve ekipmanlar n ekonomik, yan c /çözücü madde kullanmadan, ayn zamanda h zl olarak iflaretlenmesine olanak sa lar. Peki boya fl k yard m yla nas l kurutuluyor ve bu tekni in özelli i nedir? UV kurutman n avantajlar, geleneksel boya kurutma ifllemiyle k yasland nda ortaya ç kar. Geleneksel boyalar ya ya bazl d r ya da çözücü madde veya su içerir. Ya bazl boyalar, ba lay c madde ya n oksidasyonu sonucunda, çözücü madde veya su içeren boyalar ise uçucu/çözücü maddenin (alkol, su) buharlaflt r lmas yla kururlar. Buna karfl n sadece saniyeler içerisinde gerçekleflen fl nla kurutma, sadece UV boyalara özgüdür. UV boya, renk pigmentleri, tepkime bafllat c lar, katk malzemesi ve ba lay c madde içerir. Phoenix Contact, Bluemark yaz c için UV boya olarak akrilik bir s v kullanmaktad r. Boyan n kurumas, k sa molekül zincirlerinin uzun ve üç boyutlu molekül yap lar na ba land bir kimyasal prosese dayan r. Bu polimerizasyon ifllemi belli özelliklere sahip UV fl n uygulanarak gerçeklefltirilir. Kuruyan boya, parlak ve düzgün yüzeylere sahip kuru ve sabit bir film oluflturur. Geleneksel mürekkeplerin aksine UV boyalar oksitlenen ya da buharlaflan herhangi bir bileflen içermez. UV boyan n tüm bileflenleri, polimerizasyon sürecine dahil olur ve kurutulan tabakan n içinde kal r. UV kurutma ifllemi sayesinde Bluemark çevre dostu bir teknolojiye sahiptir ve bu özelli i ile ayn zamanda temiz oda uygulamalar için de uygundur. Ultraviyole Ifl k UV Bask Teknolojisi UV fl çok k sa dalga boyuna sahiptir ve görülebilen spektrumun hemen alt nda yer al r. UV boyan n kurutulmas için optimum dalga boyu 200 ila 380 nm aras ndad r. UV spektrumu etkileri aç s ndan üç bölüme ayr l r: UVC: nm Enerji bak m ndan zengin bu UV fl yüzey kurutma ifllemini gerçeklefltirir ve UV boyan n h zl flekilde kurumas n sa lar. UVB: nm Bu dalga boylar ndaki fl k UV boyan n içine nüfuz ederek boyan n kurumas n sa lar. UVA: nm Spektrumun bu k sm nda kalan UV fl, yüksek oranda pigment içeren boyalar n ve kal n kaplaman n alt katmanlar n n kurutulmas n sa lar. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Özet UV teknolojisinin ay rt edici özellikleri: Boyan n k sa sürede kurumas Silinmeye ve kaz nmaya karfl yüksek dayan m Kimyasallara karfl yüksek dayan m Çevre dostu

8 08 Söylefli 1 o8 Baykal Makinalar 'nda Mühendislik ve Estetik bir arada Sinan Baykal: Bilimsel ve sanatsal de eri düflük ürünlerin katma de eri yüksek olamaz Baykal Makina yöneticileri Update Dergisi ekibiyle Metal sac iflleme makineleri konusunda dünyan n önde gelen uzman imalatç kurulufllar ndan Baykal Makina San. ve Tic. A.fi. ile makina imalat sektörü hakk nda konufltuk. UPDATE: Say n Sinan bey, Baykal Makina bu büyük baflar y nas l yakalad? Sinan Baykal: Baykal' n yakalad bu baflar n n çok çeflitli etmenlerin bir araya gelmesi ile elde edildi i düflüncesindeyim. Türkiye'nin genel durumu 60'l y llardan bafllayarak iyileflti. Esnafl ktan bafllayan ve yavafl yavafl yefleren bir sanayi olufltu. Bu dönemde sanayinin geliflmesine katk da bulunmufl olan rahmetli babam za huzurunuzda teflekkür ederim. Onlar n neslinin bafllatt çal flmalar biz devam ettirdik. O dönemdeki olanaklar s n rl yd, sermaye k tt, ekonomik ve teknolojik birikimler, insan kaynaklar son derece s n rl yd. Hatta hukuksal yap dahi olgunlaflm fl de ildi. fiimdi flikayetçi olsak da hukuki düzenlemeler ifl hayat na çok fley katt. Baflar Türk iflçisi ve Türk mühendisinin de katk lar yla geldi. UPDATE: Bir üretim iflletmesinin iyi yönetimi için nelere dikkat etmek gerekir? Sinan Baykal: Üretim iflletmelerinde dikkat edilmesi gereken iki konu bulunmaktad r. Bunlardan ilki ürün, ikincisi prosestir. Bunlar tek bafl n za gelifltirmeniz mümkün de ildir. Yan sanayicilerle, partnerlerle iflbirli i yap lmas gerekir. Bu insanlar zaten sanayiye hizmet etmek için bu ifle girmifller. Bir yandan da ihtiyaçlar n zaman içinde de iflti ini dikkate al rsan z, yeni ihtiyaçlara do ru yan tlar bulmak için partnerlerle kol kola girmek gerekti ini de görüyorsunuz. Partnerleriniz ile birlikte gelifliyorsunuz. UPDATE: Phoenix Contact bu firmalardan birisi mi? Sinan Baykal: Evet. Phoenix Contact flimdiye kadar iyi iflbirli i yapm fl oldu umuz firmalar aras nda. Bundan sonra da önemli bir yeri olacak. Makinelerde mekanik aksamlar belli amaçlara yönelik iflleri yerine getirirler. Do ru programland klar takdirde hiç hatas z sürekli çal fl rlar. Halbuki ayn operasyonu insan yapt zaman konsantrasyonundan dolay, alg lama hatalar ndan dolay, yorulmadan dolay proses kalitesinde düflüfller olur. Otomasyon ile ifl kazalar n da ciddi biçimde önleme olana vard r. Bundan sonra teknolojinin daha h zl geliflece i düflüncesindeyim. Soldan sa a: Sulhi Baykal, Sinan Baykal, Murat Baykal

9 1 o8 Söylefli 09 Kiflisel beklentim montaj hatlar n n da ortadan kalkaca fleklinde. Fikstürden fikstüre parçalar n robotla tafl nmas, parça pozisyonlar n alg layacak sensörlerle sepetlerdeki karmafl k parçalara do ru pozisyonlar vererek fikstürlerin içlerine yerlefltirebilmek gibi uygulamalar gerçekleflebilecektir. UPDATE: nsans z fabrikalara do ru bir geçifl olaca düflüncesinde misiniz? Sinan Baykal: Emek anlam nda insana daha az gereksinim olaca n söyleyebiliriz. Beyin anlam nda insana daha çok gerek olacak. Rekabette önde olman n yolu proses teknolojilerinde önde olmaktan geçiyor. Bilimsel ve sanatsal de eri düflük ürünlerin katma de erinin yüksek olmas olanaks z. Örne in liraya da liraya da otomobil var. Her ikisi de ayn ifli yap p binicilerini bir yerden di erine götürüyor. Baz kifliler aradaki fark ödüyorlarsa pahal araban n üzerindeki bilim ve sanat fark nedeniyle ödüyor. Uygarl n geliflmesi için bilim ve sanata ihtiyaç var. Di er taraftan bilim ve sanat için de maddi kaynaklara ihtiyaç var. Dolay s yla bilim, sanat ve uygarl birbirlerinden ayr düflünmek çok yanl fl olur. Medeniyet bir de erler bütünüdür. Ben bunu k smen yaflar m diyerek medeni olunamaz. UPDATE: Rekabeti fiyat tabanl olmaktan ç kar p bilime ve sanata dayal hale getirmek gerekli, dediniz. Siz makinelerinize bilim ve sanat nas l kat yorsunuz? Sinan Baykal: nsan kaynaklar ndan ve çevremizdeki kurumlardan yararlan yoruz. Bilim ve sanat ürünlerimize teknoloji ile giriyor. Art k bir tak m fleyleri elde yaparak rekabet etme olana yok. Sanat Allah' n insana verdi i bir kabiliyet. Sanat yetene i yeterli olmayan kiflilerle çal fl l rsa ürünleriniz çok fonksiyonel de olsa göze estetik gelmez, güzel görünmez. Bu nedenle de pazarda lay k oldu u yeri bulamayabilir. Makinede bu esteti e ne gerek var düflüncesi do ru de il demek istiyorum. Her ürüne tasar m esnas nda estetik görsellik kazand rmam z gerekir. UPDATE: Makine sektöründe OEM - tedarikçi iliflkisi otomotiv sektöründeki kadar önemli mi? Sinan Baykal: Makine sektörü bu konuda daha ileride olmal. Otomobilin verimli ömrü y l. Ondan sonra hurdaya gidiyor. Makine demode olmad takdirde y l çal flabilir. Üzerindeki elektronik donan m bu ömre izin vermelidir. Makine üreticisinin ürünü ile iliflkisi gömlek üreticisininki gibi de ildir. Sizin makineniz ile iliflkiniz kullan m devam etti i sürece sürmek zorundad r. Ben 10 sene sonra destek vermem diyemezsiniz. Sulhi Baykal: Bu yüzden biz de donan m partnerlerimizi dikkatle seçiyoruz. Biz müflterimize nas l yak n olmak zorunda isek tedarikçi firmam z da bize ayn yak nl kta durmal. Müflterilerimiz makinemizin çal fl r durumda oldu una kanaat getiriyorlar, ancak neler kullanm fl oldu umuz da onlar etkiliyor. Üçüncü marka ürünleri makinelerimize koyamay z. Marka bizim için çok de erlidir. Bu yüzden Phoenix Contact gibi dünya markalar yla çal fl yoruz. Murat Baykal: Fabrikalar m zda ka t giderek daha az kullan l yor. Makinelerden veri toplay p MRP sistemine geri besleme yap yoruz. Üretim otomasyonunu biliflim altyap s ile destekliyoruz. Üç ayr fabrikam z t pk tek fabrika gibi entegre çal flt r yoruz. Yak nda dördüncü fabrikam z da devreye girecek. Art k makinelerimize Internet ten eriflilebiliyor ve ar za durumlar inceleniyor. Baz ar zalar yaz l m üzerinde giderilebiliyor. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Baykal Makina üretim hatt ndan bir kesit Ürünlerine bilim ve sanat katmay hedeflemifl olan flirket bunun için insan kaynaklar ndan yararlan yor.

10 10 Söylefli 1 o8 Devasa Asfalt Plentlerinin Duayeni Çesan: Tahir Aydo du: Phoenix Contact ürünleri için arkadan servise gönderdi im insan yok Çesan Genel Müdürü Tahir Aydo du Asfalt üretimi karayollar na büyük önem veren Türkiye'miz için oldu u kadar lojistik altyap s n gelifltirmek isteyen ülkeler aç s ndan da önemli bir konu. Tesis veya fabrika anlam na gelen ismindeki plant ifadesi bu dev üretim ekipman n ne kadar genifl kapsaml oldu unu vurguluyor. Çesan firmas n n yöneticisi Sn. Tahir Aydo du, teknolojilerini UPDATE okurlar na aç klad. UPDATE: Tahir bey, Asfalt plenti nedir? Tahir Aydo du: Arabayla üzerinde gitti imiz asfalt kar fl m n haz rlayan büyük bir makinedir. Plent tesis anlam na gelen ngilizce plant olarak yaz lan bir kelimedir. Plent ad dilimize yerleflmifltir. Asfalt karma haz rlama tesisi veya fabrikas da diyebiliriz. UPDATE: Asfalt nas l haz rlan r? Tahir Aydo du: Asfalt agrega dedi imiz tanelenmifl, ebatlanm fl agrega ve bitüm dedi imiz halk aras nda zift diye tan nan malzemelerin bilefliminden oluflur. Asfalt önce dizayn edilir, formülü belirlenir. Karayollar nda, laboratuarlarda veya kendi altyap m zda kar fl m dizayn belirlenir. Asfalt plenti buna göre girdileri orant l biçimde kar flt rarak harmanlar ve kamyon üzerine döker. UPDATE: Formül say s s n rl m d r? Tahir Aydo du: Milyonlarca reçete üretilebilir. Bu çoklu un bafll ca nedeni do al malzeme kullan l yor olmas d r. Sonuçta agrega kayalar n k r lmas yla elde edilen, formasyonu sürekli de iflen bir malzemedir. Keza bitüm de petrol türevidir, petrolün en a r ya lar ndan biridir. Özellikleri geldi i ülkeye göre de iflir. Farkl s n fland rmalar da vard r. Girdilerden kaynaklanan bu de iflimin yan nda asfalt n kullan m amac na göre farkl s n fland rmalar da vard r. Asfalt beton asfalt, s cak kar fl m veya so uk kar fl m türlerinde olabilir. Tek bir plentten bu türlerin hepsi üretilebilir, sonsuz diyebilece imiz say da reçete haz rlanabilir. Türkiye'de ço unlukla s cak asfalt yap l r. Asfalt yol katman katman yap l r. En alt katman iri agregalardan oluflur. Yukar ya do ru kullan lan malzeme incelir. En üst katman afl nma katman olarak adland r l r. Bu katman asfalt n de ifltirilebilir k sm d r. En fazla 5 cm kal nl nda ve mümkün olan en ince malzemeden yap l r. En konforlu sürüfl bu sayede elde edilir. Malzemenin inceli i vibrasyonlar ve sesi azalt r. Asfalt n alternatifi olarak düflünebilece imiz tren yolu ve beton yollarda raylar n ve derzlerin aral süreklili i bozar. Beton hava s cakl na göre boy de ifltiren bir malzeme oldu u için derz aral klar n n b rak lmas gereklidir. Beton üzerine asfalt afl nma tabakas uygulanabilir. Ancak ciddi maliyetler oluflur. Asfalt ayn zamanda emniyeti de sa layan bir unsurdur. UPDATE: Çesan n Asfalt Plent üretimi öncesini anlat r m s n z? Tahir Aydo du: 1985 y l nda bafllam fl oldu umuz karayolu müteahhitli i çal flmalar m z var.

11 1 o8 Söylefli 11 fiirketimizin kurucusu rfan bey Almanya'da e itim görmüfl, tahsilinden sonra da dünyan n kendi alan ndaki en büyük firmalar ndan birinde çal flm flt r. Oralardan gelen büyük birikimi vard r. Biz bir dönem yurtd fl nda yaflam fl bir aileyiz. Ayr kald m z dönemde çok sevdi imiz vatan m za nas l katk da bulunabiliriz diye oldukça kafa yorduk. Firmam z n ad n n asfalt plenti ile ilgisi yok, gördü ünüz gibi. O dönemdeki amac m z toz tutucu filtreler yapmakt. Bacas ndan partikül atan, zehirli gaz yayan firmalara hizmet vermeyi düflünüyorduk. Bu teknolojileri Türkiye'ye transfer edelim istedik. ÇESAN ASFALT PLENTLER Almanya ile beraber çal flmaya karar verdik. Birlikte bir fabrika kurmaya bafllad k. Bafllang çta her fley güzel giderken Almanlar biz bu ifli sürdürmek istemiyoruz, biz kendi yerimizde üretim yapal m siz burada sat n dediler. Biz de neden böyle karar de ifltirdiniz deyince bana flakayla kar fl k biz bu ifli balyozla yap yoruz, sizde balyoz yok dediler. Tesadüfen konufltu umuz yerde balyoz vard, bak n dedim iflte balyoz. Kararlar de iflmedi, ortakl k feshedildi, ifl lisans anlaflmas na döndü ve biz tamamlad m z fabrikam zda filtre üretimine bafllad k. Say n Süleyman Demirel geçmiflte Ben bacas tüten sanayi istiyorum demiflti. Biz bu sözü bir ad m ileri götürüp bacas temiz tüten bir sanayi oluflturmay hedefledik ve baflard k. O dönemde Bacadan att n z paray cebinize koyun slogan n ürettik. Örne in çimento fabrikalar nda bacadan at lan toz çimentonun en yüksek de erli, en iyi halidir. Tuttu unuz tozu do rudan paketlemeye verebilirsiniz, bunlar anlatmaya bafllad k. Keza marangoz makinelerinden ç kan talafl s nmada veya ka t fabrikalar nda kullan labilir. Soda cam ve yem sanayilerinde, kömür tozu briket, yumurta kömür üretiminde kullan labilir. Filtrelerin bu yararlar n anlatmaya bafllay nca insanlar farkl bir gözle bakmaya bafllad lar, pazar da aç ld. Biz de yeni ürünler gelifltirdik. Bir tip filtre ile bafllam flt k, bugün en az üç ayr modelimiz var. Çok büyük projelerin alt na imza att k. Filtrelerin bafllang ç yat r m yüksek görülmesine karfl l k tozun cinsine göre kendini k sa sürede amorti edebilen bir yat r md r. Tesise para kazand r r. Sadece demir-çelik sektörünün tozunu geri kazand ramad k. Asfalt plenti kontrol panosu UPDATE: Asfalt plenti üretiminde de Phoenix Contact teknolojisi mi kullan yorsunuz? Tahir Aydo du: Asfalt plentinde üniversal bus sistemini dünyada ilk uygulayan firmay z. Phoenix Contact kumanda ürünlerini brülör sisteminde de ilk uygulayan firmay z. Kulland m z PLC ve SCADA çözümleri ile birçok firmalara örnek olduk. Phoenix Contact öncesi baflka markalar kulland k. Asfalt plenti a r ifl makinesidir. Aç k arazide çal fl r. çlerini ne kadar düflük geçirgenlikli yapsan z dahi toz girer. Çal fl rken yüksek vibrasyon olabilir. Özetle kolay bir ürün de ildir. Phoenix Contact ürünleri için arkadan servise gönderdi im insan yok. Üstelik uygulama kolayl da var. Gerekti inde bilgi, gerekti inde insan geliyor. Altyap s çok kuvvetli bir firma; müflteri karfl s ndaki sa lam duruflumuzu Phoenix Contact'a borçluyuz. Uzun vadeli çal flman n getirdi i güzellikler de var. Bu arada gönül ba m z da olufltu. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

12 12 Söylefli 1 o8 Mik-El Elektronik ile asansörün bugünü ve yar n Hedef : Hem kaliteyi hem verimlili i art rmak Mik-El Elektronik San. ve Tic. Ltd. fiti. yöneticileri Erkan Aktafl ve Nihat Güven Update Editörü Halefflan Sümen ile Ak ll binalar n önemli bir bilefleni olan asansör basit görünümüne karfl n yo un bilgi ve mühendislik içeren komplike bir ürün. yi tasar mlanmad takdirde enerji verimsizli ine yol aç yor ve kullan m ömrü içinde bina sakinlerine çok büyük zamanlar kaybettirebiliyor. Konuyu sektörün önde gelen firmalar ndan biri olan Mik-El'in yöneticileri ile görüfltük. UPDATE: Say n Erkan Bey asansör uygulamalar konusunda ne gibi de iflimler yaflan yor? Erkan Aktafl: Asansörlerde kumanda sistemleri önemli hale geldi. Müflteri istekleri dikkate al narak verimlilik ve hizmet kalitesini artt r c uygulamalar yap l yor. Örne in çift asansörlü binalarda genellikle asansörlerden bir tanesinin park dura olarak zemin kat seçiyoruz. Di er asansör ise bulundu u katta kal yor. Bu yaklafl m m z hem iki asansörü birden afla inmekten koruyarak enerji tasarrufu yapmaya yar yor, hem de yolcular n bekleme sürelerini azalt yor. Zaman içinde uygulamalar m z daha da gelifltiriyoruz. Örne in son uygulamalar - m zda sabit bir asansörü de il, o anda boflta olan asansörü zemine yollamaya bafllad k. UPDATE: Kullan c lar olarak ço u zaman asansörde elefltirecek bir fleyler buluyoruz. Örne in kap lar n geç kapanmas, çok beklemek, yavafl gitmek vs. Bizler mi zor be eniyoruz, yoksa asansörler bafltan savma m yap l yor? Nihat Güven: flin bafl nda bina trafi inin iyi hesap edilmesi gelir. E er trafik hesab yap lmaz ise sorunlar yaflan r. Örne in üç asansör gereken yere iki asansör konmuflsa s k nt lar yaflan r. Sonradan üçüncü asansörün eklenmesi olanakl olmayabilir veya büyük maliyet getirir. Kap lar n geç kapanmas konusu flöyledir; son ça r geldikten sonra kap n n ne kadar bekleyerek kapanaca n belirleyen parametre fazla uzun ayarlanm fl olabilir, bu do ru ayarlan rsa s k nt yaflanmaz. UPDATE: Nihat Bey sektörde CE iflareti konusunda bir s k nt var m? Nihat Güven: Yaklafl k 3 y ld r yeni yap lan asansörlerde CE zorunlulu u var. Ancak uygulamada baz hatalar var. Bu konuda iki seçenek var. lki Modül H. Bu seçenek üreticiye CE iflaretim var deme hakk veriyor. Bu hak maalesef bol keseden da t ld. Neredeyse her firman n var. AB'de ise bu yaln zca büyük firmalar n sahip oldu u bir hak. kinci seçenek Modül B. Bu seçenekte asansör firmas n n yapt bir asansöre akredite bir kurumun muayenesi ve onay sonras nda CE iflareti ilifltirilebiliyor. flin akredite kurum taraf ndan yap lmas yaklafl k 500 avroluk bir maliyet getiriyor. Bu da firman n kar na eflit neredeyse. O yüzden her firma Modül H al yor. Bu aflamada Sanayi Bakanl n n düzenleme ve denetleme yapmas na gerek bulunuyor. Niyet var ancak uygulama yeterli de il düflüncesindeyiz. UPDATE: Asansörlerde hala PLC yerine kart kullan l yor. Bu neden? Nihat Güven: PLC bu ifl için pahal. PLC kullanan firmalar var. Onlar n amac bak m iflini uhdelerinde tutmak. UPDATE: Ancak flimdi ak ll binalar gündemde. Zaman içinde asansörün çal flma biçiminde de ifliklik yapmak gerekebilir. Haberleflir olmalar gerekebilir. PLC bu konularda avantaj sunmuyor mu? Nihat Güven: Evet yeni binalarda uzaktan izleme, modem ile ba lanma konular var. Bu özellikleri de koymaya bafllad k. Önceden maliyet nedeniyle kullanamam flt k. Bir yerde kablosuz kumanda çözümü gündeme geldi. Ancak hala daha pek çok yerde maliyet çok önemli.

13 1 o8 Söylefli 13 7 sene önce Can-bus temelli bir uzaktan izleme uygulamas yapt k. Bununla mevcut piyasa teknolojisinin üzerine ç kan bir s çrama yaratm flt k. Can-bus ile asansörün çeflitli birimleri aras nda veri akta-r m n sa l yor, RS232 ile baflka bir yere uç veriyorduk. Uzaktan da asansörün durumunu izleyebiliyorduk. Erkan Aktafl: fiu anda da asansörünün durumunu Internet üzerinden izlemeye yönelik projemiz var. UPDATE: Bu bak m konusunda radikal bir çözüm getirir. Erkan Aktafl: Bu aç dan AB'nin 5-10 y l gerisinden geliyoruz. Onlar inverter kullanmaya bafllam fllard, biz onlar takip ettik, onlar kart kullanmaya bafllad lar, biz sonradan geçtik. Avrupa'da flu anda uzaktan izleme yayg n. Biz de yeni yeni sistemimize koyuyoruz. 5 sene içinde yayg nlaflaca n tahmin ediyoruz. flçilik maliyetleri artaca için daha az kifliyle daha az bak m yapman n yolu bu olacak. Baz ar zalar merkezden giderilebilecek. Biz ayn zamanda haz r tesisatl sistem uygulamas na da geçtik. Bu sayede devreye almalar k sald gibi riskler de azal yor. Maliyet ilk bak flta yüksek gibi görünse de toplamda getiri daha fazla. Bu sistemin k ymeti yeni anlafl lmaya baflland. Tafleron firmalar haz r tesisatl olunca 90 lira, de ilse 100 lira demeye bafllad lar. Çünkü bu sistemle montaj süreleri k sal yor. Onlar için de en önemli unsur zaman. Sadece kablolar tak p gidiyorlar. UPDATE: Bu sistemde siz Phoenix Contact' n Combicon çözümlerini kullan yorsunuz de il mi? Nihat Güven: Evet. Burada iflçilik çok önemli. Bafllang ç yat r m ucuz ama iflçilik maliyeti pahal olmamal. Dikkat edilmesi gereken nokta toplam sahip olma maliyeti dedi imiz kavramd r. Daha ucuz klemens çok, ancak klemens maliyetlerinden tasarruf etti inizden çok daha fazlas n kurulumdaki iflçilik harcamalar ndan kaybedersiniz. Biz Mik-el 2007 modellerinde Phoenix Contact' n yayl ve e ik aç l olan yeni modellerini kulland k. Bunlar belki çok büyük farkl l k de il. Ancak görsel olarak da fark yaratman z önemli. UPDATE: Büyük farkl l klar zaten küçük farkl l klar n toplam ndan oluflabilir. Yeni teknolojiler konusunda baflka niyetleriniz var m? Erkan Aktafl: Ses ile komut alan asansör Erkan Aktafl, Nihat Güven yapmay düflünüyoruz. Fuara götürece iz, ancak tabii müflterinin istemesi önemli. Bir de bina otomasyonu konusunda yenilikler yapma çal flmalar m z var. Bunun d fl nda elektrik kesilmelerinde kabin içine ses verilerek yolcular n rahatlamas sa lanabiliyor. Nihat Güven: Hem kaliteyi hem verimlili i birlikte nas l artt rabilece imizin aray fl nday z. Bunun için kendi kendinin testini yapacak kartlar gelifltirmeye çal fl yoruz. fiu anda manüel olarak yap lan bu ifllemi otomatize etme u rafl s içindeyiz. UPDATE: Bu söylefli için teflekkür ederiz. Konu 09: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. mik-el

14 14 Güncel 1 o8 Phoenix Contact Bayi Toplant s Phoenix Contact 2007 y l Bayi Toplant s Ocak 2008 tarihleri aras nda Kapadokya Lykia Lodge Hotel'de gerçeklefltirildi y l de erlendirmelerinin yap ld, 2008'e yönelik plan ve yat r mlar n anlat ld, yeni ürün ve projelerin tan t ld toplant olumlu ve e lenceli bir havada gerçekleflti. Bluemark Markalama Sistemi, CMS-P1-PLOTTER ve P1 ENGRAVING UNIT yan s ra; hem kontaktör, hem motor koruma rölesi, hem de acil durum kontaktörü üçlemesini tek bafl na yapabilen LIFETRON serisi ürünler toplant ya kat lanlar n ilgisini çekti. Kat l mc lar toplant sonras Kaymakl Yeralt fiehri, Uçhisar, Göreme, Paflaba lar, Derbent Vadisi ve Üçgüzeller Peri bacalar mevkiindeki çömlek atölyelerini ziyaret ettiler. Profinet için flbirli i Phoenix Contact ve ABB Automation GmbH aras nda Stratejik Ortakl k Soldan Sa a: Peter Wendt, ABB Automation Kontrol Ürünleri Gelifltirme Müdürü, Roland Bent, Phoenix Contact Yönetim Kurulu Üyesi, Johan Vermeiren, ABB Automation Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Orzelski, KW-Software Genel Müdürü Phoenix Contact ve ABB, Profinet ve Ethernet Teknolojisi alan nda uzun vadeli bir stratejik ortakl k için anlaflt. Bu ortakl n amac, bütünleyici ifl alanlar olan fabrika ve proses otomasyonu kapsam nda Profinet'in dünya çap nda bir pazar standard haline getirilmesi ve daha da gelifltirilmesidir. Phoenix Contact ifltiraki KW-Software, bu ortakl kta Phoenix Contact'taki Profinet Teknolojisinin teknik olarak entegrasyonu görevini üstlendi. ABB Automation GmbH Kontrol Ürünleri Gelifltirme Müdürü Peter Wendt, bu çerçeve sözleflmesinin ABB için önemli bir dönüm noktas oldu unu ve Phoenix Contact ile yap lan bu ortakl k sayesinde güncel ve gelece e yönelik müflteri taleplerinin ak ll cihazlar ile birlefltirilmesi için müthifl f rsatlar gördüklerini dile getirdi. Konu 10: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

15 1 o8 Güncel /2008 Katalog Seti Daha Kapsaml çeri iyle Güncellenmifl Yeni Bask Yeni ürün kataloglar güncellenmifl bask s yla kullan m n za sunulmufltur. Modüler Ray Klemensleri CLIPLINE, Endüstriyel Konektörler PLUSCON, Bask l Devre Ba lant lar COMBICON, Afl r Gerilim Korumas TRABTECH, Sinyal Dönüflümü INTERFACE, Otomasyon Çözümleri AUTOMATIONWORX alanlar na 1100'den fazla yeni ürün eklenmifltir ve tüm ürün türleri için kapsaml bir siparifl bilgisi sunulmufltur. Kataloglar n toplam 2900 sayfadan oluflmakta ve tafl nabilir koruyucu k l f içinde sunulmaktad r. Kullan m kolayl sa lamak için alt ürün grubundan her biri kendine ayr lm fl bir katalog bölümünde dökümante edilmektedir. Katalogdaki di er bir yenilik ise birbiriyle ba lant l baflharf ve bölüm indeksi ile sa lanan ve katalo un tamam nda devam eden bir yön gösterme uygulamas. Yan taraflardaki boflluklar indeks üzerinden yön bulmay kolaylaflt rmaktad r. Ürün sayfalar ndaki ilave üst bilgiler ise belirli bir ürüne yönelik arama için yard mc olmaktad r. Yeni kataloglardan edinmek veya detayl bilgi için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Konu 11: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Redaksiyon Trabtech, Bluemark, Thermomark, Varioface Trio Power, Ethernet broflürleri Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. Yaz flleri: Alper Özdemir / Pazarlama Koordinatörü Tel: , Faks: E-posta: Copyright: PHOENIX CONTACT 2008 UPDATE Türkiye nin tüm haklar mahfuzdur. Genel Yay n Dan flman : Dr. Halefflan Sümen Tasar m: Mia Tan t m Hiz. Ltd. fiti. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. stanbul Genel Merkez: Bulgurlu Mah. Hanım Seti Sok. No: B. Çamlıca - Üsküdar stanbul/türkiye Tel : Fax: Okuyucu Formu 1 o8 Daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular iflaretleyip, taraf m za fakslay n z Ad / Soyad fiirket Adres Telefon / Faks e-posta

16 Markalaman n Kolay Yolu BLUEMARK... Kablo markalama Klemens markalama Cihaz ve pano markalama BLUEMARK n eflsiz bask teknolojisiyle sundu u avantajlar: Saatte etikete varan yazma h z Dayan kl ve kal c bask An nda kullan ma haz r etiketler Bak m gerektirmez (kartufl kullan r) Çevre dostu ve temiz CLIP PROJECT Advanced yaz l m tüm yaz c lar ile birlikte ücretsiz verilmektedir. Daha fazla bilgi için Tel: veya

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı