runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o"

Transkript

1 runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNAS'NN ENGELL VATAXNA$LARN KULLANMNA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o rnxnir SARTT{Avrnsitin' ',- tr", runxiye vtjrser ihrisns eg vatanda$lartn KULL rrnesi eirulst,r.rrrrr ENGE iiiitir,;ftitg"i;r*re air

2 L. 6zEL TE;KNiK SARTNAME 1.1"Genel,111"t; J'";:XT:ilt:ft,J<ullantlacak ttim malzemeler rse veva kabul gciren uluslararasr diger 1'1'3'uyarrr:t ve ycinlendirici karolar rizerinde bulunabilecek riretimden ve montajdan kaynaklanan her ttirlii :::Tf lgf:l.t firma sorumlu olacak ve kusurlu malzemeyi defigtirecektir. 1,1.4f(E$iF OZeT rhttsas ve EGiTiM nnegtirn/la Hlsr ll(. llx 16 tt -l -rl V '-t fil Fl ttll r*l hl 6 gl =l 9 -l -l-l o-l o- Nl.-l st 3lv -t 't sl 5l u Xl El v) 2t d.t R il il E N fr Y '-tjtj >l >l v tl tl 6 :=t :=t -< frl ml =t =t F 6t 6t E +l 3l 3 tk le l r) ti lrj lco ts l- l'- LjJ lc0 t< t* l< lul t< l= tr lo t< F t< E lco t< ly/\ x J UJ c0 g '-t= u d L JJ = t o t co :z 2)< ()^.! U) N uj v. z uj J z t uj N :f '= t.u -(D ul n :] )< z r.tj l- lo t> t< ta t- t< lz tr t- t t< t> l- 6l > '-to &tj ULJ =t> >ln <l,f \rl> <t> zl< orlo {lut \lt\* <. ii, <l slt >*l$ =l i =tr nlat> >l(j Ll^ 2t 4 cdlr-.(lo NJJ <t E E lr.l o 'o- J-J- A, JJ KAT E t p AQKLAMA l> U s z BAGLUM S.P 16,20 4,80 1 =lo 1 1 SOSYALTESiS z 12 B BLOK A BLOK 12,40 4 z 5 A BLOK z 4 A BLOK z A BLOK z ;z A BLOK z 1 A BLOK z o z A BLOK , z 14 1 A BLOK 200 z z 4 z 12 TOPLAM zoz,ou o 1 z JO zz TOPLAM 343,00.-9 J.JJ tij o d) z J v t o_ U F YUKARDA DOKUMU YAPLAN MALZEME-ERN DAGLM VE KULLANTMT irp ir,ciri aqrruaua :r. BtNALARD\ HissEDiLEBilin yuzrv uyculamastgi BASLAYARAT orucr nonorn ai 1l

3 e irvlioin. 2. MEROiV'e N BASLANGTC Vr airi5lrniruoe yinr HissroiLrsiliR yuzryir UYARLAR YAPLACAKTR. AYRCA RSNruSON gncnvn BUTONLAR 6ru u ruor H issroi lraili n vuzryl. uyarr yapr LA.AKTT R. 3. rnvpur;uru irierun cini5iruor KABARTMA XAVpUS rnoxisi PANOSU YAPLACAKTR. 4. AiruN CiNiSTrNiruOr DAN$MA YAKNNDA ginr KSir (ENFARMASYON) PANOSUYAPLACAKTR. 5. EiruN CiNi5ENiruOr KABARTMA HASTA OruCrir SRAS VE HASTA HAKLAR eiloincesi KoNACAKT R. 6. TruCE-i POTirLiruiGi KABARTMA AREiTT RLTRSES TABELAS YAPLACAK. 7. TruCE OTURMA ALAN KABARTMA SRALLT RLrNgrSi TNSTLN isi YAPLACT\.K 8. VTSC O 1-ABELAS KABARTMA ENRiLTT RTTASESi TABELAS YAPLACAK. 9. WC KAB\RTVR SRRiLTE NLTNSESiTABELAS YAPLACAK. ro. RCi- CKS, YANGru VTNO VTN CKSLARNR ARR -Lr ALFABELYANNDA UYAR TA BELALAR YAP LACAKT R. 11. BTNADA r\/evcut Ve ROiVrrutrniru ruer5rrlirle niruor ernitle yo ru Trruri nm E YAZ LAR YAP LACAKT R rz' VTNO VEiN BASAMAKLARNA KAYDRMAZ BANT YAPLACAK. rg. cini$ KAptLARt ve GEVRELEniruorri crwt vuzrylere 7o_90cm,e 7cm UYAR BANTLAR YAPLACAK 1.4. ENGELL (TOPNNT ALAN BOYAMA VE LEVHALATVN i5i YAPLACAKTR. z. nrucelri DTUzENLEMEs igreni rnxruix genrrueuesi 2.1.1TANM,AR

4 eyinde gubuk [driz srrt) geklinde krlavuzlama kabartma dokusu, hareket ffilf,xt:il1"il:',1,l'ouuntn kullanrm amacr, gcirme ozrirtrilerin gideceklerl dizilimli kesik kubbe geklinde uyancl kabartma lm amacr; gdrme cjzrirhileri seviye farkhhklarr, larr gibij yaya gegitleri, kent _ouity"f".,,nlgifi ve bilgilendirmektir. 2.L.2 GENET OZETLiCER 2'L'2'L' HYY'ler gorsel zrthklar ve hissedilebilir kabartma profilleri sayesinde: a) Qevrelerinden veya bitigik bulunduklan ytizeylerde.r toi"yr,u" ayrrt edilebilir olmahdrr, b) Kullanrm sriresi boyunca fark ed'ebilirliklerini yitirmemelidir, c) Sendelemeyi dnlemek igin dzel tasarlanmrg oh;h;i; --" d) slak/kuru kaymaz olmahdrr, el Mantrksal ve srrah olarak kullanrlmahdrr, f) Kullanrcrlar tarafrndan anramrandrrrlcak tutarhrria sahip olmarrdrr, g) Kullanrcrlar tarafindan yeterince algrlanabil-uru.j u. Jri-".rru donme gibi tepkilerine uygun :li1\ hareket grizerg6hr rgnrinfe yet"erli derinrife sahif oi-*a,., 2'7'2'2Kaymaz frslak/ uru) ozellikte olmahdrr, ilrr t"fa,.-azhk standa drnr tagrmaldrr Srcak havalarda koku yapmamahdrr. 2'1"2'4' Kir tuttnamah ve temizlik malzemeleriyle kolayca temizlenebilmelidir. Temizlikte kullanrlan alkali ve asidik ozellikli kimyasallara dayanrkh olmahdrr. 2'1'2.5' Mekanik mukavemeti yriksek ormahdrr. Agrnma kodu girilecek 30mm3 i.i'-liil,ili':1tff1#5if l,iljil;r; vti"ev" rmozaik,,.."-ik beton, anaezii asrart, metar, vinyr 2'\'2'7.Elastil< cizellikte olmahdrr. Shore Bs-90 olmarrdrr. 2'7'2'B' llltra- Vi or e r grnla'na dayanrkh olmah u..";k;;i gtirmemeli dir. i:f":r:x:"i'",';h'jj1,"jlxlffffinfjinl;ii'"'r. i'liaesi isermemerive *each Bergesi,11"';t',J:,Hnaya kargr mukavemetli ve en az B2 yanma srnrfina sahip olmahdrr, alev geciktiriciler 2'1'2'11'l3ulundu[u zemin ile tezat renkte olacak gekilde ve Karayolu Sa'sr renginde olma'drr [RAL 7023)' Renk pigmentleri homojen olarak ri^in harcrna dafrtrlmrg olacakur. u..i?ri, igi drgr aynr renk olacakilr' urtinler prinizsriz ynieyliru t.n".t".r yuvarlak fr"il6n"aiur) olacaktrr. 2'7'2'72' Hisserdilebilir yizey rirtinlerinin ty- qugitl"ri fkrlavuz'ir, p".jr"io"ir1,-li Uyarrcr yizey, :ffitl,t,xit Dizilimli uvartct Yrizev) lrermo ptasii[ pohrireian irpq hammaddeden riretilmie lifi boyunca olmah ve bir tehlikeye yaklagrldrfirnda r tarafindan ayakkabr tabanr veyabeyazbaston ile e paralel olarak bir kare ngarageklinde 4 mm ile 5 mm arasrnda olmahdrr. l"-*,'fi:liltilttlii;:,tr1h:';"-1;jo cm x 30 cm sbadrndaki aranda 5x5 adet kesik kubbe uyarr _\B Ktlavuz izler, birbirine palalel lranez vun2.rlrnrrlrr trini_i--r^ :*^r - r.r

5 2'7'2'L9 Krlavuz izlerde Ara mesafe, birbi'ne komgu iki yassr..bagrr gubufiun boglufiu ifade etmekt-e.l]l ol",'ur"r. 6as-75J mm ol".;il;. ust yrizey genig ri + dir' Trapez kesitri boyuna grkrnilra'n ist yuzey uzunrufu (260_27 )mm ola ise rist yizey uzunluiundan [10 t 1) mm fazla olmaldrr. Qrkrntrlar arasrnda [u arasrnda bin drenajbo 2'1'2'20 Hyyi'lerin bir Sl,Ti,lll;lJ,lffi;: nfazralo mm geniqrikte ve 2 mm derinlikte vizevterarasrndaki rsrkrrrrk r,,l,k dug".i, Michelson 2'7'2'27Hv'ii'tu'i,,"]"ip"'e"t".aan olulyqu olmalrdrr' g".**il'iilerkrrlk HYY'lerin zrtl[r kaigrlama o/o s0 veyadaha atanta'naa"t<utt"nrta,g,njtigrkhhk fazla zrtlik de!.eri ozo so veya dahafazra 9i1?,{tl, Daha aydrnlk ytizeyin yrnrr_" defieri CEY deferi) en az 40 pr"n oi-iirdrr. - 2'1'2'22 HY\li'lerde y:l?lt kesik koni, kubbe a grkrnfllarrn tepereri, hareket krsrthrrfr burunan ['jiili:i;:,i,:t".:. riskini azaltmak ve geren.fu,gi;;l"mak iqin pahlanmrs veya yuvartak 2'1"2'23 Segilen ve kullanrlan malzemel er 2487}sayrh yaytmlanarakytiriirltiee ve 0B.0g.2lLztarihli giren Resmi "Yapt Gazetede Malzemeleri von.t-"rigi" ve temel gerekrere uygun olma'drr. 2.L.3 ig ruekarv Hwi linin mevcut zeminden farkh bir doku olu malzemeden lmesi igin TpU tiretilmelidir' [Termo plastik politiretanj Qubuklar ve kubbeler gj;i. viir.vin rizerinde burunmayacak, her li;t""u ay' ayrr dofrudan zemine yafrgtrrrlarak sabitl-enecektir. u.inler pvc igermeyecektir. e yanma srrastnda Alev Z.L zehirli gaz gtkarmayacaktrr. i ktlavuz hali l:tlll ve uyancr ytizeyler i9 metanau aylk birimler gubuklarr gelijinde otacak ve,urr,ill::fl,:t'rici ilave taban igermevecektir, sadece noktalar ve takip 2'1'3'3iininrin ve zeminin yapffiarygr; yaprgkan kullanrlmahdrr. sr dayammr (-zs,cile +70,c ) #il:;t.1itj:-hf"1i#:-i?iantisi s /rt ormiharr. u;;;i;;,onrasrnda iopram yuksekrik 5 mm,yi 12.L.4 TEKNiKOZEtLiKtER iz 300x300mm [t%0,5) ebadrnda olmahdrr. a kullanrlabilir olmahdrr. yrikseklikleri 4-5mm olmahdrr. malzemesi dahil drg mekanlarda lr. ey kubb e merkezleri yany anageldikl erinde avnl 2.r.5.KLLAVUZiZ x300rnm [t% 5) genigliginde bulunmahdrr. K& 4 adetpgralel Eubuk

6 Qubuklarrn her kenarr p{hh olmahdrr. 2.1,.5.3 Qubuklarrn eksen arahklarr 65_TSmm, olmahdrr, 2.1'.5.4 Qubuk dtiz srrt uzunlufu o mm araslnda olmahdrr. 2'1.5'5 Qubuk drenaj arahklarr 20-30mm. arasrnda olmahdrr, derzler bu olgriye dahildir, 2.7'5'6 Qubuk diiz srrt genigligi ),}-zs mm [a), alt taban genigligi dtiz srrttan 10 tlmm] fa:zla olmahdrr, gubuklarrn ytiksekiigi +-smm oi-aiar., mm [a+10mm; PARA]LEL DiZiLiMLi UYARC YUZEY 2'1'6'1 300x30Omm [t%0,5) eba$rndaki Paralel Dizilimli uyarrcr ytizey tizerinde 5x5 kubbe bulunmahdrr Kubbeler paralel dizilimli olmahdrr. 2.L6.3 Kubbelerin rist krsrmlarr kesik olmahdrr. 2'1'6'4' Kublbelerin ilst gapr mm, alt gapr rist gaptan 10 mm [a+10mm; rlmm) fazla olmahdrr Kubtr elerin yrikseklifii 4-5 mm o lmahdrr. 2'7'6'6'iki k'bbe merkezi arasrnd4ki mesafe 55-6s mm olmarrdrr, 2.L.7.YAP$TRMA MALZEMESi Llifttaraflr yaprgtrncr bant olacakilr Suy a, neme, rsrya [yriks ek-dtigrik), dayanrkh olacakilr. 2'7'7 '3' Emici olan ve olmayan ytizbylerin biibirine y"prg-"'nda {metal, geli(andezi! granit, bazalt, cam, mermer, serami\, asfalt, beton, plastik, kauquk vb. yiizeylerdej iyi nuti.. vermelidir. 2'1'7 '4'irin ay"maya upramayacuk r" "g-"-brrakma yapmayacaktrr 2'r'7 '5'igve dtg mekan uygulamalartnda tam performansh olarakyapltma sailayacaktrr. 2'1"7'6'Ktsa sriredef uygulamadan sonra.en gee 15 dk yaplgma ve 1 saat iginde yolcu kullanlmlna verilebilme ).yayatrafifine agrlabilir cizellikte oricaktr.. - ^ ' 2'L'7'7'Yaprgilrtct ortalama yaya yiikrinde en az 3 ytl malzeme ve uygulandrlr zemin ile biitiinh,ik saflayacaktrr. 2'7'7 'B'Yaptgttrtct malzeme, Likit gaz, Mineral ya$lar, Motor yafilarr, kimyasal dayanrmh temizlik olacakilr. malzemelerine Bu deperlendirmeler iaprstrrrcr "malzemenin Merzpmo,.iirra^rjr. D..r-j Formlannda MSDS ) Tiirkge olarakyazrh buluna Yapr$tlncl malzeme UV grnl{nna yriksek da 2,7.7 2'7'7-10.Yantshrrr-rnrn '70'Yapl$urlclrun maloo*^-t- malzemenin RoHS n^uc Belgesi n^r-^ -! veya Keacn Belgesi bulunacakflr. i

7 1,.*H;i;:l*:,T;#:ffi::i1'**ly*,1:ul:ll:i.lT-iva bldiriminden itibaren 7 ie grinri ir :.1'T 1? l::1 T,1 1.'n e ri c r et ta-r e p e a *n e r, i, 'n Ti "..y.1; ; u# #;T# ill: i;';l,l_y?i," dayanrmh Tl;lJ::'i:ll:l'.fJyi'ri,r"""ffi###:,fiil:-TJ;ok drie,ik [yanmazhk) ve inti srcakr,krara bakteriyel'olacaktrr. 3;13;iit:::*]:ll. y:""y,y..yil9.ir m rso z3see e rs Gorme.zrirrri?J3ifr,:#il,1,']::,1f:;9l3otl:').:-"'*.;i;ffiil.iffiififfHi:il1i,flX,1"":ffHi:i Hissedilebilir yizey TSEK 197 stancrartlarrna-kriterlerine rilrt;il'#l AzGo ieih artlan tagryacaktr 2.2. KABARTME 'ESKT KAVPUS XNOXiSi PANOSUAYAKL 2'2"J' Bina ve yerletke giriglerinde gcirme engellilerin, krsmi gdrme kaybr olanla.n ve herhangi bir gorme problemi olmayanlartn ortak kullanabilecefi gekilde drizenlenmig evrensel tasarrmlr krokilerdir, 2'2'2 Bina ya da yerlegkeyi kullanmak isteyen kimselere ana hatlanyla alan ile ilgili on bilgilendirme sailar. 2'2'3 Kabartma baskth yerlegke krokisinde ;alanda bina girigleri, asansdrler, merdivenler, danrgma bankosu ve acil kagrg yollarr gibi gerekli trim mekanlar ve yollar kabartma yazr, Braille yazrsr, kabartma 9iz:giler ve sembollerle belirtilecektir. 2'2'4Yerlegke krokileri tizerinde ztt renkler kullanrlarak, pranrar, yaztlar,semboller belirgin hale getirilmig olacaktrr, 2'2'5 Yelegke krokisi en az 60 cm x B0 cm boyutlarrnda olacaktrr. 2'2'6'Yerleqke krokilerinin yerden ytikseklili 90 cm ile 110 cm arasrnda olma'drr. 2'2'7 Yiklenici' idare tarafindan teslirn edilen gorsel ve teknik dokrimanlara gdre ri.inri hazrrlayacaktrr' idare tarafindan teslim edilen teknik ve gcirsel dokrimanla'n iiretime ycinelik bilgisayar formatlarrna gevrilmesi yrikleniciye aittir. 2'2'BlJrnn tz:erinde kullanrlan boyalar insan saflrf rnazararsrzekolojik boya olacak ve siirtr.inme sonucu kolayr:a grkmayacak cjzellikte olacakilr. 2'2'9 tjrin katr vrizey tizerine uygulanacah zemin malzemesi kahnhfr en az 3mm olacak ve gerg:eveli olacakilr. 2'2'10'0rinri:zeri'nde idare tarafindan uygun gdri.ilen imajlar renkli olarak basrlacakflr. 2'2'1'l Yelegkerkrokisinde; yerlegkedeki cinemli birimrer bildirilecektir. 2'2'72 Unin riilerinde Braille alfabesi ve Latin alfabesi bulunacakur ve her ikisi de kabartma olacaktrr. 2'2'13 Latin alfabesi kabartma ytikseklifi 0'9 mm olacakilr. Braille alfabesi nokta yrikseklifii 0.6 mm olacakur. tl'2'14' Urtin suyla temas ettifinde yaprsrnda herhangi bir defigiklik olmayacak ozellikte olacakilr. il"z'16 Braille ve Latin alfabesi ile kabartrla nyaziar,zemin r.izerine vurma, gakma ve parga parga yaprgtrrma geklinde olmayacakilr. 2:"2'77 Kabartntalann igi dolu, zamanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbiiyrikhiftinde olacaktrr. 2'2'78 Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan yaprlmayacaktrr. bir boyama igle : t

8 2'2'20 A$afrdaki gemalar cirnek olup, tabelada Hastanemizin ismi ve logosu olacakur, '3'1 Bina giriglerinde gcirme engellilerin, krsmi gdrme kaybr olanlarln ve herhangi bir gdrme problemi olnnayanlartn ortak kullanabilecefi gekilde drizenlenmig evrensel tasa.ml planlardrr. 2'3'2Binaya da yerlegkeyi kullanrnak isteyen kimselere ana hatlarryla alan ile ilgili cin bilgilendirme saflar. 2'3'3 Kabartrna bina enformasyon panosunda katlardaki birim isimleri ve hangi katta bulunduklarr bilgisi bulunmahdrr. 2'3'4 Kabartrna baskrh bina enformasyon panosu rizerinde zrt renkler kullanrlarak, planlar, yazrlar, semboller belirgin hale getirilmig olacaktrr. 2'3'3 Enformasyon panosu en az 60 cm x B0 cm boyutlarrnda olacakur. 2'3'6'Enformasyon panolannrn yerden yi.ikseklisi g0 cm ile 110 cm arasrnda olmahdrr. 2'3'7 Yriklenici' idare tarafindan teslim edilen gcirsel ve teknik dokrimanlara grire ii.inti hanrlayacaktrr' idare tarafindan teslim edilen teknik ve gorsel dokrimanlarrn riretime yonelik bilgisayar formatlanna gevrilmesi 5atikleniciye aittir. 2'3'B urrin tizerinde kullanrlan boyalar insan sa[h$ rnazararsrzekolojik boya olacak ve srirtrinme s onucu kolayca grkmayacak ciz ellikte olacakfl r. 2'3'9 Urtin katr ytizey tizerine uygulanacak, zemin malzemesi karrnh$r en az 3mm olacak ve gergeveli olacakilr. 2'3'10Urtin rizerinde idare tarafindan uygun gdnilen imailar renkli olarak basrlacaktr^y 2'3'L7 Bina enformasyon panosunda katlardaki cinemli birimler bildirilecektir, 2'3'72 Urtin tizlerinde Braille alfabesi ve Latin alfabesi bulunacakilr ve her ikisi de kabartma olacakilr. 2'3'73 Latin alfabesi kabartma ytikseklifi 0.9 mm olacakilr, Brailre alfabesi nokta yrikseklifi 0.6 mm olacaktrr. 2'3'74 Unin tizerindeki semboller kabartma olacakur. Kabartma sembollerin ytikseklifi 0.9 mm olacakilr' Braille Alfabesi ktsaltmah olmayacaktrr. U^in suyla temas ettifinde yaprsrnda herhangi bir defigiklik olmayacak rjzellikte olacaktrr, 2'3'15 Braille ve Latin alfabesi ile kabartrla nyaztlar,zemin rizerine vurma, gakma ve parga parga yaplgtlrma geklinde olmayacakilr. Yard l rn ci!i

9 2'3'77 Kabartmalarrn igi dolu, zarnanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbufik.isrinde olacakilr. 2'3'1'B Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak sonradan bir boyama iglemi yaprlmayacakur, 2'3'19'Yriklenici tirtinleri eksiksiz olarak idarenin gozetiminde monte edecektir. 2'3'20 AqairLdaki gemalar <irnek olup, tabelada Hastanemizin ismi ve logosu olacakrr, 2.4. TEKNiK $ARTNAMES,.l,]oli,iylflilTillT:lg:ll,?lll:1:lt,..l,haris harnerve sizgler, kabartrrmrs oracaktrr. Bu t*lo:ll f,":rlann altlarrnda Brailie "lf"b;ii ;k;;;l;il;ffi J;ff:. yapl$tlrma i;i,';,,.lllt"'-:,1il:,t13::l*:foarilran vazrtar,zemin rizerine gejldinde v,,rma, olmayacaktrr. eakma ve parea parea 3,i.t",xli"rtmalartn igi dolu, zamanlakaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbriyrikhifrinde i;i1"i#l[ffl*t" kabartmalar ksndinden renkli olacaf;, sonradan bir boyama isremi 'l:2 yr:iigerifiinde malzemeler insan sag'gna uygun otacaktrr. 2'4'7' 3i:7Y;,i:ftil'1"1?l;::l::'i:i":':;{ll,'l:d;F' btil;;;;kur Latin ve her ikisi alfab esi de kabartma yriksekrifii kabartma oracakt,r b. 9 mm olacakilr. 2 4 B' Braille arlfabesi nokta ytilsekligi oracaktrr. ii7irl,"#r,#1i,i:]:f:"]l^:1-1:'l; ri..iuu.i nlr""i.iv idare tararindan tesrim edlir : ::i l: l'"" 1.: ^llll : 11 ",, \! y " r a."r i a"..,ii ffi ;;#;. ffi # :,ffi: ffi,'j] halinde, ytikle'ici, orutan zararrkargrlamakla yrikiimltidiir X40 CM Ebatlarrnda olmalidrr fr ;1;ii;"3ii,:Jf:T,1,::::31il,-li";;'"*;fi;ilffi ;:1J:i',iT#;"."."*,

10 i-.,lt"l;'tj;lffliltffi::'li:ll,?:ln:ltl=haris harner ve sizgirer, kabarilrmrs oracaktrr Bu ;"l o:ll l*,: 1? T1,' i :r n d a sra'ie #J ;ii ;J. ;.Hffi Br ffi J."" air.'; i-",- ;?ffi,;i. frii ffi :itffi ' ya_plttlrma geklinde olmayacaktrr. yaztlar, zemin rizerine vurma, Eakma ve parga parea 31].t"-Tii"rtmalartn igi dolu, zamanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbriyiiklifrinde i;11."1#l,,lij"ttt kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan bir boyama igremi 3,-{]:111 lf_""f io.^-{.ze19l.er insan sa[lrfrna uysun olacaktrr. 2'5'7' 3:i'i#i#il;,1?:;:l1:1i:1":,:*jl+j'3d.J,:u',ffiXfii Latin arfab esi kabartma yriksekrifib. ve her ikisi de kabartma 9 o,acakilr mm olacaktrr] tr ^ i-r ;;';]#ffu 3.i,?rltffi#,liti:i,:f:*:*:f li:.j$",,u*",i.iv" idare tarafindan tesrim ed1ir. 7.iiil:f ';ll.:::11.::1.:,\:,,""r".ir,a"*#;;.,#;:,;:ilx,'jfi:f; 'X] i;i;11.,,ji,:1ffi:r:,1,:fl:itj".-i.11tg1yai.i9.u:r-._iffi#fiff:[:t,t,","rverlmesi!{inde, ytiklernici, olusan zarartt".9,t"-ititil;"uiffi ;l X15 CM Ebatlannaa omatiair eneeriloflrrma HASTAriljsi

11 2.6.LKaydt 2'6'2'Kaydr Dr9 ve h renkte olacak. ig olacak. 3;f;ir?Tlljll'llu't"[al kimvasallar, katr/srvr vallar, hidrokarbonrar ve tuzru suya karsr yti 2'6'5'sr direnci: -30c' den +B0c'de kullanrlabilir oracaktrr. 3;f;l;filvasal Yapr: Ytiksek Kavmaz Performansl Elastomerik poliriretan ka'grm1yaprskan fir Bakun: 2'6'7 '1"Ev dr:terjanlar ve su ile di.izenri yrkanabilir cizelrikte olacaktrr Uygulama: i;?"$^trf*ptar ve 'EVRE 2.BJ,Cam banclnrn geniglifii 75 mm olacakilr. 2'B'2'cam bant rengi idare tarafindan trelirrenecektir. 2'B'3'Yaprgtrrrrdrfr alanda her iki taraftan da fark ed'ecektir. 2'B'4'Yaprgilrtlan alana 90cm'e ve 130cm' olmak iizere 2 gerit halinde uygulanacaktrr. isyel 11 iier**''' A

12 tizerine 60 12

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Görme Engelliler için Mimari Yönlendirme Sistemleri

Görme Engelliler için Mimari Yönlendirme Sistemleri Büyükdere Cad. No.89 Kent Apt. K.6 D.9 Mecidiyeköy / İstanbul Tel. : (0212) 274 61 18-274 61 25 Faks : (0212) 212 59 71 www.catiarya.com Görme Engelliler için Mimari Yönlendirme Sistemleri Hakkımızda 2008

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Görme Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Ürünleri. HissedilebilirYol.COM

Görme Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Ürünleri. HissedilebilirYol.COM Görme Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Ürünleri HissedilebilirYol.COM Mevzuat ve Hissedilebilir Yüzey Erişilebilirlik, şehirde yaşayan bütün bireylerin, şehrin sunduğu kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmesi

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

l(' flir \(. t isflsi

l(' flir \(. t isflsi l(' \ \a;t.tt t! \hi \\l.t(;l ri'rki\ It K.\\ l.\st \\tt l.ri BiRliCi B.\ r \r,\\ Bol.(;r r,l:\ l.t.i ll.\s r,\l\llsl S.\r rj {) I lsnl I --r r)l)lll 05 06 2015 firrirrdl/irfrlrr\,i!,:l.r:r'1)/sl R',1\!\l)f

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

TOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Sıra No 1- Modüler bombeli ışıklı ayaklı yerleşim planlı tanımlama ve yönlendirme sistemi 175 cm Yan Görünüş TOKAT ADSM HASTANESİ 25cm Paslanmaz dekupe yüzey 110cm Pleksglas

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Nova Plastik Kolçaklı

Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Sırt ve Oturak Süngerleri İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu KATETER BALON ANrioPLAsri 0,14 SABiT POLiMERLi UZUN SURE iiac SALINIMLI srent rbxnir SanrNa'lrnsi IiruqLi-*f amilyasrndanolup;zotaralimusolmahdrr'

Detaylı

'-"$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi

'-$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi Disposable ve esnek yaprda olmahdtr. Lateks ieermemelidir. Aqrzhk arkadan lastik baglamah olmast laztm. Agrzda sabitleyebilinmesini saglamak igin lastik

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir.

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Tel Çit Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Panel tel çit uygulamasında direklerin toprak zemin ve beton zemine montajı şekildeki gibidir.

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

t-) fe'ki/j. gdslen'kr->

t-) fe'ki/j. gdslen'kr-> SfnTiN f- Vize 8/s/oZ t-) fe'ki/j. gdslen'kr-> 5o kn tr /o5,y,c, sbferat'o l".trl t' 1 rtolu Cubul '4uvve/trti fusa7/2lntz' r--+' -r 4:--* r ---11*- - 1-) fefi;l

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 5 ad kare platform 4 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 100

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

- 1 - A : METAL AYAKLI KOMPOZİT AHŞAP ÇATILI PİKNİK MASASI

- 1 - A : METAL AYAKLI KOMPOZİT AHŞAP ÇATILI PİKNİK MASASI A : METAL AYAKLI KOMPOZİT AHŞAP ÇATILI PİKNİK MASASI a) GENEL ÖZELLİKLER 1) Ayaklar ve taşıyıcı kısım metal, oturma yüzeyi ve masa yüzeyi kompozit ahşap malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2) Yükseklik,

Detaylı

Dört Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı

Dört Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı Dört Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal Renk Boyut Kilit Garanti Diğer : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen

Detaylı

Dört Kapılı Soyunma Dolabı

Dört Kapılı Soyunma Dolabı Dört Kapılı Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal Renk Boyut Kilit Garanti Diğer : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen renk veya

Detaylı

Uç Kapılı Soyunma Dolabı

Uç Kapılı Soyunma Dolabı Uç Kapılı Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal Renk Boyut Kilit Garanti Diğer : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen renk veya

Detaylı

Tekli Iki Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı

Tekli Iki Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı Tekli Iki Kapılı Z Tipi Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya Renk : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen renk veya renklerde

Detaylı

Tekli Iki Kapılı Soyunma Dolabı

Tekli Iki Kapılı Soyunma Dolabı Tekli Iki Kapılı Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya Renk : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen renk veya renklerde üretilebilmektedir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1 Alınacak malzeme ile ilgili birim fiyat tarifleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

Iki Kapılı Soyunma Dolabı

Iki Kapılı Soyunma Dolabı Iki Kapılı Soyunma Dolabı www.soyunmadolabi.co Teknik Özellikler Materyal Renk Boyut Kilit Garanti Diğer : o.8o mm DKP saç, elektrostatik toz boya : Standart Renk: Ral 7035 (açık gri) istenilen renk veya

Detaylı

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a ZH: TABELANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 2.40 M OLACAKTIR. H: TABELANIN YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 0.70 M OLACAKTIR. B: TABELANIN DERİNLİĞİ EN FAZLA 0.20 M OLACAKTIR. Madde - 8 / A / ŞEKİL-1

Detaylı

FORD YENİ KURUMSAL KİMLİK ELEMANLARI

FORD YENİ KURUMSAL KİMLİK ELEMANLARI FORD YENİ KURUMSAL KİMLİK ELEMANLARI ÜRÜN KODU FRD /1 FRD / 1-1 FRD / 1-2 FRD / 1-3 FRD / 1-4 FRD / 2 FRD / 2-1 FRD / 2-2 FRD / 2-3 FRD / 2-4 FRD / 2-5 FRD / 3 FRD / 3-1 FRD / 3-2 FRD / 3-3 ALIN PANOSU

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

a "o FT. *.=\!ffiffi affi şhi, i,'l': a,ffi H l* iffi, \..ffu, :.* "' ;, -Ç" 4F, ' 'ir,.",.,", ş!. *tr* "._ ffi - -,E -""J i _:.,"} ş E is s k Ğ Ç 11..];l\}:...: i '"']"] l.' ffi 1: -4:#.g l 1,: ji-h 'g.

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad 3 gen platform 1 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad kütük merdiven 1 ad platform korkuluğu 1 ad metal tırmanma 1 tk bacak giydirme

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı - Kurumsal Kimlik Şube Müdürlüğü 30/04/2015 09:17-59131235/060.11.03/110049 *01219081* 01219081 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir. T-75 AKTİF SAHA DOLABI - TKS-DLP-03 1 Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir.

Detaylı

Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. www.medlis.com.tr

Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. www.medlis.com.tr Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. Ortopedik Engelli Erişim Uygulamaları Görme ve İşitme Engelli Erişim Uygulamaları 1. Bina Erişim Çözümleri 1. Hissedilebilir Yüzey Uygulamaları

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15 LED LL DP D WW S F A G L EL FO DecoPendant DecoPendant serisi genel aydınlatmada tavana monte edilerek yada tavandan sarkıtılarak kullanılır. Estetik ve modern tasarımlı DecoPendant armatürler ile iç mekanlarda

Detaylı

KARO KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARO KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ KARO KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Kauçuk Granüllü esnek zemin döşemeleri, %100 geri dönüşümden kazanılmış 1,00 2,80 mm kalibrede Granül lastik parçacıklarının anti kanserojen esaslı bağlayıcı

Detaylı

Çekme Kollar Kapý ve Pencere Kollarý Merdiven Korkuluklarý Mobilya Aksesuarlarý Halý Profilleri Çekme Kollar Çekme Kollar Dýþ mekanlarda çekme ve itme kol olarak kullanýlan kapý kollarý deðiþik çaplarda

Detaylı

01ŞUBAT 2016 FİYAT LİSTESİ SİPARİŞ HATTI * SİNEKLİK SİSTEMLERİ * AKORDEON KAPI SİSTEMLERİ * MENFEZ SİSTEMLERİ * MEKANİK PERDE SİSTEMLERİ

01ŞUBAT 2016 FİYAT LİSTESİ SİPARİŞ HATTI * SİNEKLİK SİSTEMLERİ * AKORDEON KAPI SİSTEMLERİ * MENFEZ SİSTEMLERİ * MEKANİK PERDE SİSTEMLERİ 01ŞUBAT 2016 FİYAT LİSTESİ * SİNEKLİK SİSTEMLERİ * AKORDEON KAPI SİSTEMLERİ * MFEZ SİSTEMLERİ * MEKANİK PERDE SİSTEMLERİ SİPARİŞ HATTI STOR,YATAY STOR,SABİT, MTEŞELİ, BASİT, KAPI SİNEKLİĞİ ÖLÇÜ ALMA ŞEKİLLERİ

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

OUTWEAR ÜZERİ KAPLAMA UYGULAMALARI

OUTWEAR ÜZERİ KAPLAMA UYGULAMALARI OUTWEAR ÜZERİ KAPLAMA UYGULAMALARI SIVA UYGULAMASI KAPLAMA UYGULAMALARI 1 derz yerleri kapatılmalıdır. derz yerleri alkali dayanımı yüksek derz bandı ve derz dolgusu kullanılarak kapatılmalıdır. TEKNİK

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı