runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNASI'NIN ENGELLI VATAXNA$LARIN KULLANIMINA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o"

Transkript

1 runrivn ytirsnx inrisns E TTASTAXNSi NiNAS'NN ENGELL VATAXNA$LARN KULLANMNA uy GUN HALE cn rinir'vrn si 1-Sl' ffi lli j o rnxnir SARTT{Avrnsitin' ',- tr", runxiye vtjrser ihrisns eg vatanda$lartn KULL rrnesi eirulst,r.rrrrr ENGE iiiitir,;ftitg"i;r*re air

2 L. 6zEL TE;KNiK SARTNAME 1.1"Genel,111"t; J'";:XT:ilt:ft,J<ullantlacak ttim malzemeler rse veva kabul gciren uluslararasr diger 1'1'3'uyarrr:t ve ycinlendirici karolar rizerinde bulunabilecek riretimden ve montajdan kaynaklanan her ttirlii :::Tf lgf:l.t firma sorumlu olacak ve kusurlu malzemeyi defigtirecektir. 1,1.4f(E$iF OZeT rhttsas ve EGiTiM nnegtirn/la Hlsr ll(. llx 16 tt -l -rl V '-t fil Fl ttll r*l hl 6 gl =l 9 -l -l-l o-l o- Nl.-l st 3lv -t 't sl 5l u Xl El v) 2t d.t R il il E N fr Y '-tjtj >l >l v tl tl 6 :=t :=t -< frl ml =t =t F 6t 6t E +l 3l 3 tk le l r) ti lrj lco ts l- l'- LjJ lc0 t< t* l< lul t< l= tr lo t< F t< E lco t< ly/\ x J UJ c0 g '-t= u d L JJ = t o t co :z 2)< ()^.! U) N uj v. z uj J z t uj N :f '= t.u -(D ul n :] )< z r.tj l- lo t> t< ta t- t< lz tr t- t t< t> l- 6l > '-to &tj ULJ =t> >ln <l,f \rl> <t> zl< orlo {lut \lt\* <. ii, <l slt >*l$ =l i =tr nlat> >l(j Ll^ 2t 4 cdlr-.(lo NJJ <t E E lr.l o 'o- J-J- A, JJ KAT E t p AQKLAMA l> U s z BAGLUM S.P 16,20 4,80 1 =lo 1 1 SOSYALTESiS z 12 B BLOK A BLOK 12,40 4 z 5 A BLOK z 4 A BLOK z A BLOK z ;z A BLOK z 1 A BLOK z o z A BLOK , z 14 1 A BLOK 200 z z 4 z 12 TOPLAM zoz,ou o 1 z JO zz TOPLAM 343,00.-9 J.JJ tij o d) z J v t o_ U F YUKARDA DOKUMU YAPLAN MALZEME-ERN DAGLM VE KULLANTMT irp ir,ciri aqrruaua :r. BtNALARD\ HissEDiLEBilin yuzrv uyculamastgi BASLAYARAT orucr nonorn ai 1l

3 e irvlioin. 2. MEROiV'e N BASLANGTC Vr airi5lrniruoe yinr HissroiLrsiliR yuzryir UYARLAR YAPLACAKTR. AYRCA RSNruSON gncnvn BUTONLAR 6ru u ruor H issroi lraili n vuzryl. uyarr yapr LA.AKTT R. 3. rnvpur;uru irierun cini5iruor KABARTMA XAVpUS rnoxisi PANOSU YAPLACAKTR. 4. AiruN CiNiSTrNiruOr DAN$MA YAKNNDA ginr KSir (ENFARMASYON) PANOSUYAPLACAKTR. 5. EiruN CiNi5ENiruOr KABARTMA HASTA OruCrir SRAS VE HASTA HAKLAR eiloincesi KoNACAKT R. 6. TruCE-i POTirLiruiGi KABARTMA AREiTT RLTRSES TABELAS YAPLACAK. 7. TruCE OTURMA ALAN KABARTMA SRALLT RLrNgrSi TNSTLN isi YAPLACT\.K 8. VTSC O 1-ABELAS KABARTMA ENRiLTT RTTASESi TABELAS YAPLACAK. 9. WC KAB\RTVR SRRiLTE NLTNSESiTABELAS YAPLACAK. ro. RCi- CKS, YANGru VTNO VTN CKSLARNR ARR -Lr ALFABELYANNDA UYAR TA BELALAR YAP LACAKT R. 11. BTNADA r\/evcut Ve ROiVrrutrniru ruer5rrlirle niruor ernitle yo ru Trruri nm E YAZ LAR YAP LACAKT R rz' VTNO VEiN BASAMAKLARNA KAYDRMAZ BANT YAPLACAK. rg. cini$ KAptLARt ve GEVRELEniruorri crwt vuzrylere 7o_90cm,e 7cm UYAR BANTLAR YAPLACAK 1.4. ENGELL (TOPNNT ALAN BOYAMA VE LEVHALATVN i5i YAPLACAKTR. z. nrucelri DTUzENLEMEs igreni rnxruix genrrueuesi 2.1.1TANM,AR

4 eyinde gubuk [driz srrt) geklinde krlavuzlama kabartma dokusu, hareket ffilf,xt:il1"il:',1,l'ouuntn kullanrm amacr, gcirme ozrirtrilerin gideceklerl dizilimli kesik kubbe geklinde uyancl kabartma lm amacr; gdrme cjzrirhileri seviye farkhhklarr, larr gibij yaya gegitleri, kent _ouity"f".,,nlgifi ve bilgilendirmektir. 2.L.2 GENET OZETLiCER 2'L'2'L' HYY'ler gorsel zrthklar ve hissedilebilir kabartma profilleri sayesinde: a) Qevrelerinden veya bitigik bulunduklan ytizeylerde.r toi"yr,u" ayrrt edilebilir olmahdrr, b) Kullanrm sriresi boyunca fark ed'ebilirliklerini yitirmemelidir, c) Sendelemeyi dnlemek igin dzel tasarlanmrg oh;h;i; --" d) slak/kuru kaymaz olmahdrr, el Mantrksal ve srrah olarak kullanrlmahdrr, f) Kullanrcrlar tarafrndan anramrandrrrlcak tutarhrria sahip olmarrdrr, g) Kullanrcrlar tarafindan yeterince algrlanabil-uru.j u. Jri-".rru donme gibi tepkilerine uygun :li1\ hareket grizerg6hr rgnrinfe yet"erli derinrife sahif oi-*a,., 2'7'2'2Kaymaz frslak/ uru) ozellikte olmahdrr, ilrr t"fa,.-azhk standa drnr tagrmaldrr Srcak havalarda koku yapmamahdrr. 2'1"2'4' Kir tuttnamah ve temizlik malzemeleriyle kolayca temizlenebilmelidir. Temizlikte kullanrlan alkali ve asidik ozellikli kimyasallara dayanrkh olmahdrr. 2'1'2.5' Mekanik mukavemeti yriksek ormahdrr. Agrnma kodu girilecek 30mm3 i.i'-liil,ili':1tff1#5if l,iljil;r; vti"ev" rmozaik,,.."-ik beton, anaezii asrart, metar, vinyr 2'\'2'7.Elastil< cizellikte olmahdrr. Shore Bs-90 olmarrdrr. 2'7'2'B' llltra- Vi or e r grnla'na dayanrkh olmah u..";k;;i gtirmemeli dir. i:f":r:x:"i'",';h'jj1,"jlxlffffinfjinl;ii'"'r. i'liaesi isermemerive *each Bergesi,11"';t',J:,Hnaya kargr mukavemetli ve en az B2 yanma srnrfina sahip olmahdrr, alev geciktiriciler 2'1'2'11'l3ulundu[u zemin ile tezat renkte olacak gekilde ve Karayolu Sa'sr renginde olma'drr [RAL 7023)' Renk pigmentleri homojen olarak ri^in harcrna dafrtrlmrg olacakur. u..i?ri, igi drgr aynr renk olacakilr' urtinler prinizsriz ynieyliru t.n".t".r yuvarlak fr"il6n"aiur) olacaktrr. 2'7'2'72' Hisserdilebilir yizey rirtinlerinin ty- qugitl"ri fkrlavuz'ir, p".jr"io"ir1,-li Uyarrcr yizey, :ffitl,t,xit Dizilimli uvartct Yrizev) lrermo ptasii[ pohrireian irpq hammaddeden riretilmie lifi boyunca olmah ve bir tehlikeye yaklagrldrfirnda r tarafindan ayakkabr tabanr veyabeyazbaston ile e paralel olarak bir kare ngarageklinde 4 mm ile 5 mm arasrnda olmahdrr. l"-*,'fi:liltilttlii;:,tr1h:';"-1;jo cm x 30 cm sbadrndaki aranda 5x5 adet kesik kubbe uyarr _\B Ktlavuz izler, birbirine palalel lranez vun2.rlrnrrlrr trini_i--r^ :*^r - r.r

5 2'7'2'L9 Krlavuz izlerde Ara mesafe, birbi'ne komgu iki yassr..bagrr gubufiun boglufiu ifade etmekt-e.l]l ol",'ur"r. 6as-75J mm ol".;il;. ust yrizey genig ri + dir' Trapez kesitri boyuna grkrnilra'n ist yuzey uzunrufu (260_27 )mm ola ise rist yizey uzunluiundan [10 t 1) mm fazla olmaldrr. Qrkrntrlar arasrnda [u arasrnda bin drenajbo 2'1'2'20 Hyyi'lerin bir Sl,Ti,lll;lJ,lffi;: nfazralo mm geniqrikte ve 2 mm derinlikte vizevterarasrndaki rsrkrrrrk r,,l,k dug".i, Michelson 2'7'2'27Hv'ii'tu'i,,"]"ip"'e"t".aan olulyqu olmalrdrr' g".**il'iilerkrrlk HYY'lerin zrtl[r kaigrlama o/o s0 veyadaha atanta'naa"t<utt"nrta,g,njtigrkhhk fazla zrtlik de!.eri ozo so veya dahafazra 9i1?,{tl, Daha aydrnlk ytizeyin yrnrr_" defieri CEY deferi) en az 40 pr"n oi-iirdrr. - 2'1'2'22 HY\li'lerde y:l?lt kesik koni, kubbe a grkrnfllarrn tepereri, hareket krsrthrrfr burunan ['jiili:i;:,i,:t".:. riskini azaltmak ve geren.fu,gi;;l"mak iqin pahlanmrs veya yuvartak 2'1"2'23 Segilen ve kullanrlan malzemel er 2487}sayrh yaytmlanarakytiriirltiee ve 0B.0g.2lLztarihli giren Resmi "Yapt Gazetede Malzemeleri von.t-"rigi" ve temel gerekrere uygun olma'drr. 2.L.3 ig ruekarv Hwi linin mevcut zeminden farkh bir doku olu malzemeden lmesi igin TpU tiretilmelidir' [Termo plastik politiretanj Qubuklar ve kubbeler gj;i. viir.vin rizerinde burunmayacak, her li;t""u ay' ayrr dofrudan zemine yafrgtrrrlarak sabitl-enecektir. u.inler pvc igermeyecektir. e yanma srrastnda Alev Z.L zehirli gaz gtkarmayacaktrr. i ktlavuz hali l:tlll ve uyancr ytizeyler i9 metanau aylk birimler gubuklarr gelijinde otacak ve,urr,ill::fl,:t'rici ilave taban igermevecektir, sadece noktalar ve takip 2'1'3'3iininrin ve zeminin yapffiarygr; yaprgkan kullanrlmahdrr. sr dayammr (-zs,cile +70,c ) #il:;t.1itj:-hf"1i#:-i?iantisi s /rt ormiharr. u;;;i;;,onrasrnda iopram yuksekrik 5 mm,yi 12.L.4 TEKNiKOZEtLiKtER iz 300x300mm [t%0,5) ebadrnda olmahdrr. a kullanrlabilir olmahdrr. yrikseklikleri 4-5mm olmahdrr. malzemesi dahil drg mekanlarda lr. ey kubb e merkezleri yany anageldikl erinde avnl 2.r.5.KLLAVUZiZ x300rnm [t% 5) genigliginde bulunmahdrr. K& 4 adetpgralel Eubuk

6 Qubuklarrn her kenarr p{hh olmahdrr. 2.1,.5.3 Qubuklarrn eksen arahklarr 65_TSmm, olmahdrr, 2.1'.5.4 Qubuk dtiz srrt uzunlufu o mm araslnda olmahdrr. 2'1.5'5 Qubuk drenaj arahklarr 20-30mm. arasrnda olmahdrr, derzler bu olgriye dahildir, 2.7'5'6 Qubuk diiz srrt genigligi ),}-zs mm [a), alt taban genigligi dtiz srrttan 10 tlmm] fa:zla olmahdrr, gubuklarrn ytiksekiigi +-smm oi-aiar., mm [a+10mm; PARA]LEL DiZiLiMLi UYARC YUZEY 2'1'6'1 300x30Omm [t%0,5) eba$rndaki Paralel Dizilimli uyarrcr ytizey tizerinde 5x5 kubbe bulunmahdrr Kubbeler paralel dizilimli olmahdrr. 2.L6.3 Kubbelerin rist krsrmlarr kesik olmahdrr. 2'1'6'4' Kublbelerin ilst gapr mm, alt gapr rist gaptan 10 mm [a+10mm; rlmm) fazla olmahdrr Kubtr elerin yrikseklifii 4-5 mm o lmahdrr. 2'7'6'6'iki k'bbe merkezi arasrnd4ki mesafe 55-6s mm olmarrdrr, 2.L.7.YAP$TRMA MALZEMESi Llifttaraflr yaprgtrncr bant olacakilr Suy a, neme, rsrya [yriks ek-dtigrik), dayanrkh olacakilr. 2'7'7 '3' Emici olan ve olmayan ytizbylerin biibirine y"prg-"'nda {metal, geli(andezi! granit, bazalt, cam, mermer, serami\, asfalt, beton, plastik, kauquk vb. yiizeylerdej iyi nuti.. vermelidir. 2'1'7 '4'irin ay"maya upramayacuk r" "g-"-brrakma yapmayacaktrr 2'r'7 '5'igve dtg mekan uygulamalartnda tam performansh olarakyapltma sailayacaktrr. 2'1"7'6'Ktsa sriredef uygulamadan sonra.en gee 15 dk yaplgma ve 1 saat iginde yolcu kullanlmlna verilebilme ).yayatrafifine agrlabilir cizellikte oricaktr.. - ^ ' 2'L'7'7'Yaprgilrtct ortalama yaya yiikrinde en az 3 ytl malzeme ve uygulandrlr zemin ile biitiinh,ik saflayacaktrr. 2'7'7 'B'Yaptgttrtct malzeme, Likit gaz, Mineral ya$lar, Motor yafilarr, kimyasal dayanrmh temizlik olacakilr. malzemelerine Bu deperlendirmeler iaprstrrrcr "malzemenin Merzpmo,.iirra^rjr. D..r-j Formlannda MSDS ) Tiirkge olarakyazrh buluna Yapr$tlncl malzeme UV grnl{nna yriksek da 2,7.7 2'7'7-10.Yantshrrr-rnrn '70'Yapl$urlclrun maloo*^-t- malzemenin RoHS n^uc Belgesi n^r-^ -! veya Keacn Belgesi bulunacakflr. i

7 1,.*H;i;:l*:,T;#:ffi::i1'**ly*,1:ul:ll:i.lT-iva bldiriminden itibaren 7 ie grinri ir :.1'T 1? l::1 T,1 1.'n e ri c r et ta-r e p e a *n e r, i, 'n Ti "..y.1; ; u# #;T# ill: i;';l,l_y?i," dayanrmh Tl;lJ::'i:ll:l'.fJyi'ri,r"""ffi###:,fiil:-TJ;ok drie,ik [yanmazhk) ve inti srcakr,krara bakteriyel'olacaktrr. 3;13;iit:::*]:ll. y:""y,y..yil9.ir m rso z3see e rs Gorme.zrirrri?J3ifr,:#il,1,']::,1f:;9l3otl:').:-"'*.;i;ffiil.iffiififfHi:il1i,flX,1"":ffHi:i Hissedilebilir yizey TSEK 197 stancrartlarrna-kriterlerine rilrt;il'#l AzGo ieih artlan tagryacaktr 2.2. KABARTME 'ESKT KAVPUS XNOXiSi PANOSUAYAKL 2'2"J' Bina ve yerletke giriglerinde gcirme engellilerin, krsmi gdrme kaybr olanla.n ve herhangi bir gorme problemi olmayanlartn ortak kullanabilecefi gekilde drizenlenmig evrensel tasarrmlr krokilerdir, 2'2'2 Bina ya da yerlegkeyi kullanmak isteyen kimselere ana hatlanyla alan ile ilgili on bilgilendirme sailar. 2'2'3 Kabartma baskth yerlegke krokisinde ;alanda bina girigleri, asansdrler, merdivenler, danrgma bankosu ve acil kagrg yollarr gibi gerekli trim mekanlar ve yollar kabartma yazr, Braille yazrsr, kabartma 9iz:giler ve sembollerle belirtilecektir. 2'2'4Yerlegke krokileri tizerinde ztt renkler kullanrlarak, pranrar, yaztlar,semboller belirgin hale getirilmig olacaktrr, 2'2'5 Yelegke krokisi en az 60 cm x B0 cm boyutlarrnda olacaktrr. 2'2'6'Yerleqke krokilerinin yerden ytikseklili 90 cm ile 110 cm arasrnda olma'drr. 2'2'7 Yiklenici' idare tarafindan teslirn edilen gorsel ve teknik dokrimanlara gdre ri.inri hazrrlayacaktrr' idare tarafindan teslim edilen teknik ve gcirsel dokrimanla'n iiretime ycinelik bilgisayar formatlarrna gevrilmesi yrikleniciye aittir. 2'2'BlJrnn tz:erinde kullanrlan boyalar insan saflrf rnazararsrzekolojik boya olacak ve siirtr.inme sonucu kolayr:a grkmayacak cjzellikte olacakilr. 2'2'9 tjrin katr vrizey tizerine uygulanacah zemin malzemesi kahnhfr en az 3mm olacak ve gerg:eveli olacakilr. 2'2'10'0rinri:zeri'nde idare tarafindan uygun gdri.ilen imajlar renkli olarak basrlacakflr. 2'2'1'l Yelegkerkrokisinde; yerlegkedeki cinemli birimrer bildirilecektir. 2'2'72 Unin riilerinde Braille alfabesi ve Latin alfabesi bulunacakur ve her ikisi de kabartma olacaktrr. 2'2'13 Latin alfabesi kabartma ytikseklifi 0'9 mm olacakilr. Braille alfabesi nokta yrikseklifii 0.6 mm olacakur. tl'2'14' Urtin suyla temas ettifinde yaprsrnda herhangi bir defigiklik olmayacak ozellikte olacakilr. il"z'16 Braille ve Latin alfabesi ile kabartrla nyaziar,zemin r.izerine vurma, gakma ve parga parga yaprgtrrma geklinde olmayacakilr. 2:"2'77 Kabartntalann igi dolu, zamanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbiiyrikhiftinde olacaktrr. 2'2'78 Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan yaprlmayacaktrr. bir boyama igle : t

8 2'2'20 A$afrdaki gemalar cirnek olup, tabelada Hastanemizin ismi ve logosu olacakur, '3'1 Bina giriglerinde gcirme engellilerin, krsmi gdrme kaybr olanlarln ve herhangi bir gdrme problemi olnnayanlartn ortak kullanabilecefi gekilde drizenlenmig evrensel tasa.ml planlardrr. 2'3'2Binaya da yerlegkeyi kullanrnak isteyen kimselere ana hatlarryla alan ile ilgili cin bilgilendirme saflar. 2'3'3 Kabartrna bina enformasyon panosunda katlardaki birim isimleri ve hangi katta bulunduklarr bilgisi bulunmahdrr. 2'3'4 Kabartrna baskrh bina enformasyon panosu rizerinde zrt renkler kullanrlarak, planlar, yazrlar, semboller belirgin hale getirilmig olacaktrr. 2'3'3 Enformasyon panosu en az 60 cm x B0 cm boyutlarrnda olacakur. 2'3'6'Enformasyon panolannrn yerden yi.ikseklisi g0 cm ile 110 cm arasrnda olmahdrr. 2'3'7 Yriklenici' idare tarafindan teslim edilen gcirsel ve teknik dokrimanlara grire ii.inti hanrlayacaktrr' idare tarafindan teslim edilen teknik ve gorsel dokrimanlarrn riretime yonelik bilgisayar formatlanna gevrilmesi 5atikleniciye aittir. 2'3'B urrin tizerinde kullanrlan boyalar insan sa[h$ rnazararsrzekolojik boya olacak ve srirtrinme s onucu kolayca grkmayacak ciz ellikte olacakfl r. 2'3'9 Urtin katr ytizey tizerine uygulanacak, zemin malzemesi karrnh$r en az 3mm olacak ve gergeveli olacakilr. 2'3'10Urtin rizerinde idare tarafindan uygun gdnilen imailar renkli olarak basrlacaktr^y 2'3'L7 Bina enformasyon panosunda katlardaki cinemli birimler bildirilecektir, 2'3'72 Urtin tizlerinde Braille alfabesi ve Latin alfabesi bulunacakilr ve her ikisi de kabartma olacakilr. 2'3'73 Latin alfabesi kabartma ytikseklifi 0.9 mm olacakilr, Brailre alfabesi nokta yrikseklifi 0.6 mm olacaktrr. 2'3'74 Unin tizerindeki semboller kabartma olacakur. Kabartma sembollerin ytikseklifi 0.9 mm olacakilr' Braille Alfabesi ktsaltmah olmayacaktrr. U^in suyla temas ettifinde yaprsrnda herhangi bir defigiklik olmayacak rjzellikte olacaktrr, 2'3'15 Braille ve Latin alfabesi ile kabartrla nyaztlar,zemin rizerine vurma, gakma ve parga parga yaplgtlrma geklinde olmayacakilr. Yard l rn ci!i

9 2'3'77 Kabartmalarrn igi dolu, zarnanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbufik.isrinde olacakilr. 2'3'1'B Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak sonradan bir boyama iglemi yaprlmayacakur, 2'3'19'Yriklenici tirtinleri eksiksiz olarak idarenin gozetiminde monte edecektir. 2'3'20 AqairLdaki gemalar <irnek olup, tabelada Hastanemizin ismi ve logosu olacakrr, 2.4. TEKNiK $ARTNAMES,.l,]oli,iylflilTillT:lg:ll,?lll:1:lt,..l,haris harnerve sizgler, kabartrrmrs oracaktrr. Bu t*lo:ll f,":rlann altlarrnda Brailie "lf"b;ii ;k;;;l;il;ffi J;ff:. yapl$tlrma i;i,';,,.lllt"'-:,1il:,t13::l*:foarilran vazrtar,zemin rizerine gejldinde v,,rma, olmayacaktrr. eakma ve parea parea 3,i.t",xli"rtmalartn igi dolu, zamanlakaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbriyrikhifrinde i;i1"i#l[ffl*t" kabartmalar ksndinden renkli olacaf;, sonradan bir boyama isremi 'l:2 yr:iigerifiinde malzemeler insan sag'gna uygun otacaktrr. 2'4'7' 3i:7Y;,i:ftil'1"1?l;::l::'i:i":':;{ll,'l:d;F' btil;;;;kur Latin ve her ikisi alfab esi de kabartma yriksekrifii kabartma oracakt,r b. 9 mm olacakilr. 2 4 B' Braille arlfabesi nokta ytilsekligi oracaktrr. ii7irl,"#r,#1i,i:]:f:"]l^:1-1:'l; ri..iuu.i nlr""i.iv idare tararindan tesrim edlir : ::i l: l'"" 1.: ^llll : 11 ",, \! y " r a."r i a"..,ii ffi ;;#;. ffi # :,ffi: ffi,'j] halinde, ytikle'ici, orutan zararrkargrlamakla yrikiimltidiir X40 CM Ebatlarrnda olmalidrr fr ;1;ii;"3ii,:Jf:T,1,::::31il,-li";;'"*;fi;ilffi ;:1J:i',iT#;"."."*,

10 i-.,lt"l;'tj;lffliltffi::'li:ll,?:ln:ltl=haris harner ve sizgirer, kabarilrmrs oracaktrr Bu ;"l o:ll l*,: 1? T1,' i :r n d a sra'ie #J ;ii ;J. ;.Hffi Br ffi J."" air.'; i-",- ;?ffi,;i. frii ffi :itffi ' ya_plttlrma geklinde olmayacaktrr. yaztlar, zemin rizerine vurma, Eakma ve parga parea 31].t"-Tii"rtmalartn igi dolu, zamanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 fontbriyiiklifrinde i;11."1#l,,lij"ttt kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan bir boyama igremi 3,-{]:111 lf_""f io.^-{.ze19l.er insan sa[lrfrna uysun olacaktrr. 2'5'7' 3:i'i#i#il;,1?:;:l1:1i:1":,:*jl+j'3d.J,:u',ffiXfii Latin arfab esi kabartma yriksekrifib. ve her ikisi de kabartma 9 o,acakilr mm olacaktrr] tr ^ i-r ;;';]#ffu 3.i,?rltffi#,liti:i,:f:*:*:f li:.j$",,u*",i.iv" idare tarafindan tesrim ed1ir. 7.iiil:f ';ll.:::11.::1.:,\:,,""r".ir,a"*#;;.,#;:,;:ilx,'jfi:f; 'X] i;i;11.,,ji,:1ffi:r:,1,:fl:itj".-i.11tg1yai.i9.u:r-._iffi#fiff:[:t,t,","rverlmesi!{inde, ytiklernici, olusan zarartt".9,t"-ititil;"uiffi ;l X15 CM Ebatlannaa omatiair eneeriloflrrma HASTAriljsi

11 2.6.LKaydt 2'6'2'Kaydr Dr9 ve h renkte olacak. ig olacak. 3;f;ir?Tlljll'llu't"[al kimvasallar, katr/srvr vallar, hidrokarbonrar ve tuzru suya karsr yti 2'6'5'sr direnci: -30c' den +B0c'de kullanrlabilir oracaktrr. 3;f;l;filvasal Yapr: Ytiksek Kavmaz Performansl Elastomerik poliriretan ka'grm1yaprskan fir Bakun: 2'6'7 '1"Ev dr:terjanlar ve su ile di.izenri yrkanabilir cizelrikte olacaktrr Uygulama: i;?"$^trf*ptar ve 'EVRE 2.BJ,Cam banclnrn geniglifii 75 mm olacakilr. 2'B'2'cam bant rengi idare tarafindan trelirrenecektir. 2'B'3'Yaprgtrrrrdrfr alanda her iki taraftan da fark ed'ecektir. 2'B'4'Yaprgilrtlan alana 90cm'e ve 130cm' olmak iizere 2 gerit halinde uygulanacaktrr. isyel 11 iier**''' A

12 tizerine 60 12

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri...

iqinderciun iqindek LER ffii ilt-vr Spor organizasyonlarr Stadvumlar... Motor sporlan organizasyonlan... Fuar ve kongre merkezleri... {&{ IH iqinderciun iqindek LER ffii Kiinye... Girig Yazrlarr llker B.. Karago2... (Reha lstanbul) Muammer GU1ER... (lstanbul Valisi) Yucel Yaman.... (iki Nokta Co$rafi Bilgi Bankasr) ieindekiler... igaretler

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Su Yalıtım Çözümleri Derz Dolgu Malzemeleri 2015-1 Kalekim Fiyat Listesi Mastik ve Köpükler Yüzey Hazırlık Malzemeleri Yapıştırıcılar Zemin Çözümleri Kalekim 2015-1

Detaylı

Kalekim Fiyat Listesi

Kalekim Fiyat Listesi Kalekim Fiyat Listesi 2015-1 kale.com.tr Kalekim 2015-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 06 12 22 24 28 30 32 34 35 36 38 40 Yapıştırıcılar Yapıştırıcı Ürünleri Öneri Tablosu Derz Dolgu Malzemeleri Derz

Detaylı

B R M F YAT POZ TAR FLER

B R M F YAT POZ TAR FLER S ra No 1 071.212 45*55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-32 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI

BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI 2013 ENGELSİZ HAVAALANI PROJESİ 1 1- Havalimanına gelen ve kısa sürede terminale ulaşmayı hedefleyen engelli yolcuların otopark sahasından rahatlıkla

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı