16 2 Buz ve Kar Eritme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16 2 Buz ve Kar Eritme"

Transkript

1 16 2 Buz ve Kar Eritme 2.1 Genel Bilgi DEVI buz ve kar eritme sisteminde, deviflex veya devi-iceguard kablosu, devimat s tma fliltesi, devireg termostat ve çeflitli yard mc elemanlar bulunmakta olup bu sistem çat ve d fl ortam zeminlerinde kullan lmaktad r. Güvenlik Kazan m DEVI buz ve kar eritme sistemleri, k fl n yürüme yollar nda insanlar için; rampa, köprü gibi yerlerde araçlar için ve çat, saçak ile ya mur borular nda binalar için güvenli bir ortam sa lamaktad r. Esneklik DEVI buz ve kar eritme sistemleri, asfalt, beton ve seramik gibi birçok yüzey kaplama malzemesiyle birlikte uygulanabilmektedir. Ayr ca, sistem çeflitli tipteki çat, saçak ve ya mur inifl borular ndan buz ve kar temizliyebilir. Otomatik Çal flma DEVI buz ve kar eritme sistemi tam otomatik olarak çal flmaktad r. Buz ve kar eritme için meydana gelen gereksinim otomatik olarak alg lan r ve böylelikle sistem harekete geçer. Ekonomik Bir Seçenek Gelifltirilmifl slakl k duyar eleman na sahip olan devireg termostatlar, en az enerji harcamas ile en uygun sonuçlar sa lamaktad r. Konfor Seviyesi DEVI buz ve kar eritme sistemi sayesinde, korunan alanlara tuz dökme veya kar küreme fleklinde herhangi bir müdahale gerekmemektedir.

2 Zemin Uygulamalar DEVI çözümlerinin en yayg n olarak kullan ld yerler; araç parklar, bina çevre yollar, kald r mlar, d fl basamaklar, yükleme platformlar, köprü ve rampalard r. Kurulu Güç Buz ve kar eritme sisteminin kurulu güç gereksinimi (W/m 2 ) saptanmak istendi inde, afla daki noktalar göz önünde bulundurulmal d r: 1-Sistemin uygulanaca bölge. 2-Sistemin karfl lamas istenen gereksinimler, örne in buz ve kar eritme zaman. Kurulu güç Danimarka için W/m 2 iken Rusya da W/m 2 dir. Köprü ve yükleme platformu gibi yerlerde so uk hava ve kuvvetli rüzgar n s cakl düflürme etkisi oldu undan bu gibi yerlerde kurulu güç %50 art r lmal d r. Dolay s yla afla ya do ru olan s kayb n en aza indirmek amac yla uygun bir s yal t m malzemesinin kullan lmas önemlidir. Kablo alt nda s yal t m uygulamas n n olanaks z oldu u durumlarda kurulu güç W/m 2 olmal d r. Zemin uygulamalar na yönelik tipik kurulu güç de erleri afla daki tabloda belirtilmektedir. Alan Danimarka daki Kurulu Güç Rusya daki Kurulu Güç Car Araç parks parklar W/m W/m 2 Driveways Araç yollar W/m W/m 2 Pavements Kald r mlar W/m W/m 2 Outdoor D fl merdiven steps, basamaklar insulated( s yal t ml ) W/m W/m 2 Loading Yükleme ramps, Rampalar insulated ( s yal t ml ) W/m W/m 2 Bridges, Köprüler ( s insulated yal t ml ) W/m W/m 2 Outdoor D fl merdiven steps, basamaklar not insulated ( s yal t ms z) W/m W/m 2 Loading Yükleme ramps, Rampalar not ( s insulated yal t ms z) W/m W/m 2 Bridges, Köprüler ( s not yal t ms z) insulated W/m W/m 2 Kurulu güç seçim aba : D fl ortam s cakl Zemin Kurulu Güç Rampa, Köprü Kurulu Güç ( s yal t ms z) -10 C 200 W/m W/m 2-15 C 250 W/m W/m 2-20 C 300 W/m W/m 2-25 C 350 W/m W/m 2-30 C 400 W/m W/m 2-35 C 450 W/m W/m 2-40 C 500 W/m W/m 2

3 18 2 Buz ve Kar Eritme Kurulu güç afla daki durumlarda daha yüksek olmal d r: 1-Uygulama, rüzgar h z n n 10m/s yi geçti i ve s cakl 5C daha düflürdü ü çok rüzgarl alanlarda yap l yorsa. Rüzgar h z artt kça s cakl k düflüflüde fazla olmaktad r. 2-Uygulaman n yap ld yerin deniz seviyesinden her 1000m yüksekli i için kapasitenin 50W/m 2 art r lmas önerilir. 3-Uygulaman n yap ld yerde her 6 saate metrekareye 6.3mm suya eflit ölçüde kar düflüyorsa kapasite 50W/m 2 art r lmal d r. Zemin Uygulama Ürünleri Buz ve kar eritme sistemleri için en az 17W/m deviflex s tma kablosu veya 200W/m 2 devimat s tma fliltesi kullan lmal d r. Asfalt uygulamalar için deviflex/devimat DSVK önerilmektedir. ve/veya d fl hava duyar eleman ile birlikte devireg 850,610,330 veya 316 kullan lmal d r. Asfalt Alt Uygulamas Asfalt ugulamas için iki yöntem vard r: 1-Asfalt dökülmeden önce kablolar korumak amac yla en az 2cm kal nl nda kum veya betonla kaplanmakta ve asfalt n dökülmeden önce C ye so utulmas sa lanmaktad r. 2-Asfalt n, 240 C ye dayan kl bulunan DSVK deviflex veya devimat kablonun üzerine do rudan dökülmesidir. Bu tip kablo kullan ld nda üzerinin kumla kaplanmas gerekmemektedir. Bu Asfalt flekilde montaj maliyeti düflmektedir. Kablolar n zarar görmemesi için üzerinde a r makinalar gezdirilmemelidir. Asfalt n kal nl, kablo üzerinden ölçüldü ünde en az 5cm olmal d r. Asfalt dökülmeden önce ve sonra, kablo direnci ve yal t m direnci bir elektrikçi taraf ndan ölçülmelidir. Sistemi kontrol etmek amac yla zemin Asfalt Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin Asfalt ( s yal t m ) Yumuflak asfalt Asfalt Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Is yal t m M c r Zemin Yumuflak asfalt Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin

4 19 Parke Tafl Alt na Uygulama Parke tafl alt na montaj yap l rken kabloya zarar gelmemesi için dikkat edilmelidir. Uygulama yap lan alan tamamen düz olmal, tafl ve keskin nesnelerden temizlenmeli ve tüm boflluklar doldurulmal. Kablolar tafllara mümkün oldu u kadar yak n ve 2-3cm kum içine konulmal d r. Beton Alt na Uygulama Beton alt na uygulamadada, asfalt ve parke tafl alt uygulaman n benzeridir. Beton dökülürken yerinden oynamamas için tüm kablolar devifast bantlarla (örne in çelik has ra) ba lanmal d r. Beton, içinde boflluk kalmayacak flekilde kablolar n üzerine dökülmelidir. Betonun içinde sivri ve keskin tafl bulunmamal ve s t c çal flt r lmadan önce betonun 30 gün dinlenmesi sa lanmal d r. Beton dökülmeden önce ve sonra kablo direnci ve yal t m direnci bir elektrikçi taraf ndan ölçülmelidir. Is tma kablolar n n, dilatasyon geçifllerinde bina çal flmas ndan dolay zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Otoparklar Genellikle otopark alanlar, çok çabuk bir flekilde buz ve kar eritilmesi gereken büyük alanlard r. Buz ve kar eritme sistemlerinin uygulanmas için birçok neden vard r. Sistem, kar eritmek için çok çabuk davran r ve böylelikle buz oluflumunun engellenmesi amac yla çok uygun bir çözüm sunar. Park edilmemifl yerlerde biriken karlar n erimesini sa lay p, daha fazla arac n park etmesine olanak sa lar. Bu tür buz ve kar eritici sistemin etkili olarak çal flabilmesi için devireg 850 nin de sistemin bir parças olarak kullan lmas gerekir. Buz ve kar çözücü sistemin Danimarka da 150m 2 lik bir alana uygulanmas. Bu uygulamada, Danimarka iklim Beton Plakalar koflullar için yeterli olan DSIG-20 kablo ve kurulu güç olarak 250W/m 2 seçilir. 1-Toplam kapasitenin seçilmesi: 150m2 x 250W/m 2 = 37.5kW 2-DSIG kablo seçimi: 12 ad DSIG-20, 3175W, 158m, 380V, toplam kapasite 38.1kW. E er y ld z/üçgen anahtar konulmuflsa, kablo say s üçe bölünmeli veya toplam yük 3 faza eflit flekilde da t lmal d r. 3-C-C aral n n hesab : (20W/m x 100 cm/m). C-C= = 8cm 250W/m 2. 4-Termostat seçimi: Alan n büyüklü ü dikkate al narak devireg 850 seçilir. Beton plakalar Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin Beton (kablolar beton üzerinde) Beton (kablolar kum üzerinde) Betonarme Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Beton M c r Zemin Betonarme Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Kum M c r Zemin

5 20 2 Buz ve Kar Eritme Bina Çevresindeki Yollar Buz ve kar eritme sisteminin en büyük yararlar ndan biri bina çevresindeki yollar n gece ve gündüz otomatik olarak temiz tutulmas d r. Bu, özellikle ambulans ve benzeri araçlar için büyük yarar sa lamaktad r. Bu tip uygulamayla ilgili iki seçenek vard r: Kurulu güç 250W/m 2 ve kablo olarakta DSIG-20 seçilmifltir. 1-Kablo montaj n n yap laca alan n hesab : 10m x 0.5m x 2 = 10m 2 2-Toplam kapasitenin hesab : 10m 2 x 250W/m 2 = 2500W 3-Kablo seçimi: DSIG-20, 2520W, 126m s tma kablosu. 4-C-C aral n n seçimi: (10m2 x 100cm/m) = 7.9cm 126m 5-Termostat seçimi: Alan nispeten küçük oldu undan, duyar elemana sahip devireg 330 seçilir. 1-Tüm alan kablo veya s tma fliltesiyle kaplamak. 2-Sadece tekerleklerin geçti i alana kablo veya s tma fliltesi koymak. Çok fazla trafi in oldu u büyük yerlerle rampa olan yerlerde (küçük veya büyük) birinci, küçük ve özel uygulamalar için ikinci seçenek önerilmektedir. Uygulama yap lan çok dik rampalarda eriyen buz ve kar atmak için, rampan n dibine mazgal ve ayr ca mazgalada eritme sistemi konulmal d r. Bu örnekte, uzunlu u 10m ve eni 2m olan orta büyüklükte bir yol seçilmifl olup, Kablolar tekerleklerin tarad düflünülen 50cm genifllikteki iki alana monte edilecektir.

6 21 D fl Basamaklar Buz ve kar eritme sistemi, kaygan ve tehlikeli basamaklarda çok verimli bir flekilde kullan labilir. E er basamaklar n altta zeminle temas yoksa s yal t m yap lmas önerilir, yoksa yal t m yap lmas gerekli de ildir. Basamaklardaki metrekareye düflen kapasite, basamaklara bitiflik bulunan alandaki kapasiteden herzaman daha fazla seçilmelidir, aksi durumda bitiflik alan temizken basamaklar kaygan vaziyette kalacakt r. Kablo uzunlu unu hesaplarken her basama n ön yüzünden geçen kablo uzunlu unun dikkate al nmas gerekmektedir. Kablolar eflit aral klarla ve tüm basamak uzunlu u boyunca bir ileri, bir geri döflenir. Basamaklar n ön yüzlerine kablo döflenmedi inden, etkili bir uygulama için ön yüze yak n ilk kablo basamak kenar ndan en fazla 5cm içeriye konulmal d r. Kablolar monte edilirken, tüm sivri ve keskin tafl ve nesneler, kablolara zarar vermemesi için temizlenmelidir. Kablolar do rudan beton üzerine monte edilmeli ve üzeri 3-5cm beton ile kaplanmal. Derinli i 0.32m, yüksekli i 0.17m ve geniflli i 1m olan 12 ad basamak. DTIP-18 kablo ve toplam 250W/m 2 kapasite ile C-C aral : (18W/m x 100cm/m). C-C= = 7.2 cm 250W/m cm için kablonun 4 tur atmas ve dolay s yla 4m gerekir. 4m x 12 basamak = 48m ve her basama n ön yüzündeki fazladan parça ile birlikte, 12 x 0.17m = 2m Böylece toplam 50m kablo etmektedir ve deviflex DTIP-18, 935W, 52m kablo seçilir. Toplam kablo alan 12 x 1m x 0.32m = 3.84m 2 olup, kurulu güç 935W/3.84m 2 = 244 W/m 2. E er kablo artarsa, basamaklar n önündeki alana monte edilmelidir.

7 22 2 Buz ve Kar Eritme Yükleme Platformlar Yükleme platformlar n n çal flma güvenli inin sa lanmas amac yla buz ve kardan ar nd r lm fl olmas gerekir. DEVI buz ve kar eritici sistem kaza tehlikesini azalt p, çal flman n sürekli olmas n sa lar. Yükleme alanlar genellikle aç k havada olup, so uk havadan çok etkilenmektedirler. Tüm yükleme platformlar nda ve yükleme alanlar nda, afla ya do ru olan s kayb n önlemek amac yla s yal t m yap lmas önerilir. Is yal t m n n yap lmas olanaks z olan yerlerde, kapasite W/m 2 olarak al nmal d r. Kullan lan kablo deviflex DSIG-20 ve kurulu güç 350W/m 2 olarak al n r. 2-Alan: 2.5m x 15m = 37.5m 2 3-Toplam kurulu güç: 37.5m2 x 350W/m 2 = 13125W 4-Kablo seçimi: 3ad deviflex DSIG- 20 kablo, 4575W, 229m, 380V 5-Toplam kablo uzunlu u: 3 x 229m = 687m 6-C-C aral hesab : (37.5m 2 x 100cm/m). C-C= = 5.5cm 687m. 2.5m x 15m s yal t m yap lmam fl olan yükleme alan. 1-Ürün seçimi ve kapasite/m 2 : Köprüler Köprüler, altlar ço unlukla aç k oldu undan (zemin üzerine oturmad ndan) so uk hava flartlar ndan yükleme platformlar n n etkilendi inden dahada fazla etkilenmektedirler. Sonuç olarak bu tip uygulamalarda s tma kablolar n n etkisi azalmakta olup, iyi bir flekilde s yal t lm yap lmas önerilmektedir. Is yal t m n n mümkün olmad durumlarda kapasite W/m 2 aras nda seçilmelidir. Y ld z/üçgen ba lant l devireg 850 ve deviflex 380V s tma kablosu köprülerde buz ve kar eritme amac yla en uygun çözümü oluflturmaktad r. Is tma kablolar hiçbir zaman köprülerin yolla oluflturdu u ek yerlerine uygulanmamal d r.

8 Çat Uygulamalar DEVI çat /saçak, buz ve kar eritme sistemi, saçaklardaki erimifl su kal nt lar n temizlemek ve donmufl cephe ve çat zararlar n azaltmak amac yla bütün çat ve saçak tipleri için çözüm sa lamaktad r. Buz ve kar eritme sistemleri, çat kenar boyunca veya buz ve kar birikmesi olas yerlere uygulanmal d r. Saçak ve ya mur inifl borular nda, eriyen suyun kolayca boflalt lmas zarar oluflmas n engellemekte ve sistemin sa l kl bir flekilde çal flmas n sa lamaktad r. Elektronik devireg termostatlar, en az enerji tüketimiyle en uygun flartlar n sa lanmas n sa larlar. Bu sonucun sa lanmas için, duyar elemanlar ve termostatlar hava flartlar n büyük bir do rulukla anlamakta ve s tma sistemini en do ru zamanda aç p kapatmaktad r. kullan m alanlar, çat üstleri, saçaklar, oluklar ve ya mur inifl borular d r. Öngörülen Güç Çat buz/kar eritme sisteminin kapasitesi belirlenirken, çat n n yap sal biçimi ve hava flartlar belirleyici etkendir. Genellikle, tüm çat lar iki gruptad r: 1-So uk Çat : So uk çat, binadan yukar ya do ru olan s kayb n azaltacak flekilde s yal t m yap lm fl bulunan çat lard r. 2-S cak Çat : Bu tip çat larda s yal t m yetersizdir ve/veya çat aras yaflam alan olarak kullan lmaktad r. S cak çat lar kar bir dereceye kadar eritmekte ve eriyen su çat kenar na do ru hareket edip burada donmaktad r. Dolay s yla, s cak çat larda bulunan saçak ve oluklardaki kurulu güç so uk çat lardakinden daha fazla olmal d r. Bu, düflük s cakl klarda bile yüksek verim sa layacakt r. Çat uygulamalar için 15/20W/m kullan lmal d r. Kablolar erime s cakl düflük bir malzemenin üzerine monte edilmiflse kullan lan güç en fazla 20W/m olmal d r. Metrekareye düflen kurulu güç, yer uygulamalar ndaki gibidir. So uk çat kenar ndaki saçaklarda yaklafl k 30-40W/m güç gerekirken, bu s cak çat larda 40/50W/m olmaktad r. Bu tarz uygulamalarda, yeterli kapasitenin sa lanmas için kablolar n saçaklarda 2-3 kez veya bazen daha fazla gidip/gelmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için, alttaki tablo dikkate al nmal d r: Alan So uk Çat S cak Çat En Fazla Kurulu Güç Kablo Kapasitesi V kesitli Valley çat gutter, olu u W/m W/m W/m W/m roof surface nifl borular Downpipes, W/m W/m 50 W/m W/m plastik plastic oluklar roof gutters nifl borular Downpipes, W/m W/m 100 W/m W/m metal oluklar roof gutters nifl Downpipes, borular wooden W/m 40 W/m 40 W/m W/m ahflap roof oluklar gutters

9 24 2 Buz ve Kar Eritme Saçak ve Ya mur nifl Borular Yeterli kapasite sa lanana kadar, kablo saçak içerisinde gerekli görüldü ü kadar ileri/geri götürülür. Yanyana iki kablo uzunlu u genellikle yeterli olmaktad r. D fl ortam s cakl n n -20 C nin üzerinde oldu u durumlarda: 1-So uk çat saça nda 2 kablo uzunlu u 2-S cak çat saça nda 3 kablo uzunlu u gereklidir E er d fl ortam s cakl -20 C nin alt ndaysa: kullan lmaktad r. Ya mur inifl borular nda, devifast kliplerin üzerine monte edildi i metal bir zincir sark t lmaktad r. E er kablo 50cm den uzun olmayacaksa zincire gerek olmamakla birlikte, klipler gereklidir. Bir baflka seçenek ise borudan bir ip sark t lmas ve bu durumdada kablonun metal kliplerle tutturulmas d r. E er self-regulating kablo kullan l yorsa, her bir metre saçak veya boru için bir metre kablo yeterli olmaktad r. Bu tip kablolarla metal zincir kullan m na gerek görülmemektedir. Kablo, borulardaki keskin kenarlardan korunmal d r. 13m uzunluktaki saçak ve 5m uzunluktaki boru. kaç tur att r larak döflenir. Kablolar n V kesitli çat oluklar na montaj için devifast bantlar ve borulara montaj için metal zincire ba l devifast kablo tutucular kullan lmas önerilir. Devifast, s cak eritme veya silicon ile yap flt r l r. Ço unlukla, V kesitli çat oluklar na birden fazla inifl borusu ba lan r. Borudan sadece k sa bir kablo uzunlu u sark t ld durumlarda, kablo kesiflmelerini önlemek amac yla devifast klipler kullan lmal d r. E er kablo tüm boru boyunca sark t lacaksa, boru boyunca sark t lm fl bulunan metal zincire tutturulmal d r (kliplerle). 1-So uk çat saça nda 3 kablo uzunlu u 2-S cak çat saça nda 4 kablo uzunlu u gereklidir. Is tma kablolar, çat saçaklar ve ya mur inifl borular na farkl flekillerde monte edilebilir fakat ço unlukla ayn tip kablo kullan lmaktad r. Çat saçaklar nda, C-C aral n do ru olarak uygulamak için devifast klipler 1-Gerekli kablo uzunlu u hesab : 2 x (13m + 5m) = 36m kablo. 2-Kablo seçimi: Deviflex DTIP-18, 680W, 37m, ayn kablo hem saçak hemde boruya monte edilebilir. Kablonun saçak içinde istenen yerde durmas için devifast klipler kullan lmal d r. Boru içindeki kablo metal zincire tutturulmal d r. 3-Termostat seçimi: Bu uygulamada devireg 316 uygun görülmüfltür. V Kesitli Çat Oluklar V kesitli çat oluklar özellikle daha büyük binalarda önem kazanmaktad r. Yeterli kapasitenin sa lanmas için kablolar, ayn zeminde oldu u gibi bir Zinciri tutan çengel hiçbir zaman kablo üzerine yerlefltirilmemelidir. 10m x 0.30m boyutlar nda ve 3m uzunlu undaki plastik boruya ba l V kesitli çat olu u. 250W/m 2 kapasiteli DTIP-18 kablo seçilmifltir. 1-Uygulama alan hesab : 10m x 0.3m = 3m 2 2-Toplam kurulu güç hesab : 250W/m 2 x 3m 2 = 750W 2 x 3m = 6m, 6m x 18W/m = 108W

10 25 750W + 108W = 858W verebilir. 3-Kablo seçimi: DTIP-18, 935W, 52m Çat da tipik kurulu güç 250W/m 2 dir. 4-C-C aral seçimi: V kesitli çat olu u için C-C aral flu flekilde hesaplan r; C-C = (3m2 x 100cm/m) = 6.5cm (52m - 6m). Bu aral sa lamak için devifast bant ve klipler kullan l r. 5-Termostat seçimi: Islakl k duyar eleman gerekli oldu undan devireg 850 seçilir. Çat Üstleri K fl boyunca, özellikle s cak çat larda flu durum oluflabilir; çat n n s t lmayan daha alçakta kalan k s mlar nda çok miktarda kar ve buz birikebilir. Baharda veya k fl n l k günlerinde bu büyük kütle çat dan yuvarlan p, binan n etraf ndaki insanlara veya di er fleylere tehlikeli olabilecek flekilde saçak ve di er çat kesimlerine zarar Buz birikimini önlemek amac yla, s tma kablolar çat n n alçak bölümlerine monte edilmelidir. Genellikle kablo montaj yla birlikte kar n çat dan afla kaymas n önleyen engellerde monte edilir. Bu tip engeller çat kenar ndan cm içeriye konulur. Is tma kablosu, çat kenar ndan cm içeriye engelden sonra helezonlar halinde uygulan r. Kablonun düz bir hat halinde de ilde, afla /yukar flekilde helezonik olarak monte edilmesi önemlidir. Kablo belli aral klarla çat ya tutturulmal d r. Baz durumlarda kablolar n, yapraklarla kapanmamas, darbelerden ve UV fl nlar ndan zarar görmemesi için çat sac ndan metal plakalarla kaplanmas gerekebilir. Uzunlu u 8m olan so uk çat. Kablo, kenardan 0.5m içeriye kadar helezon halinde döfleniyor. Kurulu güç 250W/m 2. 1-Montaj alan n n hesab : 8m x 0.5m = 4m 2 2-Toplam kurulu güç hesab : 4m 2 x 250W/m 2 = 1000W 3-Ürün seçimi: Deviflex DTIP-18, 1075W, 59m ve d fl hava duyar eleman ile birlikte devireg 316 termostat. 4-C-C aral hesab : C-C = (4m2 x 100cm/m) = 6.8cm 59m

11 26 2 Buz ve Kar Eritme 2.4 Ürün Seçimi Ürün seçimi, kullan lan alana ve iklim flartlar na ba l d r. Uygulamalar için alttaki tablo göz önüne al nmal d r. Kullan m Alan Kurulu Güç Seçimi Ürün Seçimi Normal Maximum deviflex devimat devien az 17W/m 300 iceguard Car Araç parks parklar W/m W/m 2 X X Driveways Araç yollar W/m W/m 2 X X Pavements Kald r mlar W/m W/m 2 X X Insulated: Steps Basamaklar ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X Loading Yükleme Platformlar platforms ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X X Bridges Köprüler ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X X Non-insulated: Steps Basamaklar ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X Loading Yükleme Platformlar platforms ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X X Bridges Köprüler ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X X Cold So uk roof Çat Roof Çat olu u gutter/downpipe: / inifl borusu Metal W/m 50 W/m X X Plastic Plastik W/m 40 W/m X X Wood Ahflap W/m 40 W/m X X Hot S cak roof Çat Roof Çat olu u gutter/downpipe: / inifl borusu Metal W/m 50 W/m X X Plastic Plastik W/m 40 W/m X X Wood Ahflap 40 W/m 40 W/m X X Devireg Termostat Seçimi D fl mekanlardaki çeflitli buz ve kar problemlerini çözmek üzere, DEVI çok say da devireg elektronik termostat üretmifltir. Elektronik termostatlar, s cakl çabuk ve do ru bir flekilde ayarlamakta ve uygun termostat seçimiylede hem güvenlik ve hemde ekonomik yarar sa lamaktad r. termostat cinsi de iflecektir. En ekonomik ve rahat buz ve kar eritme sistemi için devireg 850 önerilmektedir (özellikle 6kW n üzerindeki uygulamalarda). Ak ll dijital duyar elemanlara ba l olarak, devireg 850 sistemi, güvenlikten ödün vermeden inan lmaz bir do ruluk sa lamakta ve böylelikle güç tüketimini mümkün olan en afla seviyede tutmaktad r. DEVI d fl ortam termostat üretim program nda flu ürünler vard r; devireg 316, devireg 330, devireg 610 ve devireg 850. fiartlara ve duruma ba l olarak,

12 Notlar 27

4 1 Ak ll Is tma. 1.1 Genel Bilgi

4 1 Ak ll Is tma. 1.1 Genel Bilgi 4 1 Ak ll Is tma 1.1 Genel Bilgi DEVI yerden s tma sistemleri; deviflex s tma kablolar, devimat s tma flilteleri, devireg termostatlar ve montaj parçalar n içermektedir. Tüm sistem devicom a çözümleri

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma

28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma 28 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.1 Genel Bilgi DEVI boru koruma sistemleri, deviflex s tma kablosu, devireg termostat ve montaj aksesuarlar n kapsamaktad r. Devireg termostatlar, en az güç tüketimiyle

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Devilink. DEVI Isıtma Kablosu Çözümleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) Kod Model Açıklama Fiyat

Devilink. DEVI Isıtma Kablosu Çözümleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) Kod Model Açıklama Fiyat Devilink DEVI Çözüleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) 140F1219 DEVIflex 10T W 140F1220 DEVIflex 10T W 140F1221 DEVIflex 10T W 140F1222 DEVIflex 10T W 140F1223 DEVIflex 10T W DEVIflex 10T Boru hatlarında

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Kurulum Yönergesi. devireg 850

Kurulum Yönergesi. devireg 850 TR Kurulum Yönergesi devireg 850 1 2 İçindekiler: 1. devireg 850 yer sistemleri kurulumu....................... 1.a. Yer sensörünün yerleștirilmesi........................... 1.b. Besleme kablosunun döșenmesi.........................

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Danfoss Isıtma Çözümleri Türkiye

Danfoss Isıtma Çözümleri Türkiye Elektrikli Döşemeden Isıtma Sistemleri Kar-Buz Birikimini Engelleme Sistemleri (Dış Mekan Güvenlik Uygulamaları) Boru Isıtma Sistemleri (Isı Refakat Hatları) Danfoss Isıtma Çözümleri Türkiye ISITMA KABLOSU

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Kurulum Yönergesi. devireg 130, 131 ve 132

Kurulum Yönergesi. devireg 130, 131 ve 132 TR Kurulum Yönergesi devireg 130, 131 ve 132 İçindekiler: 1. Uygulamalar ve özellikler. 2. Kurulum yönergesi a. devireg 130 ve 132 duyar eleman kurulumu b. devireg 130, 131, 132 yerleşimi c. devireg 130,

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEVİ - YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ

DEVİ - YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) FİYAT EURO 140F1219 DEVIflex 10T 10 m 91 W 62 140F1220 DEVIflex 10T 20 m 185 W 76 140F1221 DEVIflex 10T 30 m 265 W 94 140F1222 DEVIflex 10T 40 m 355 W 118 140F1223

Detaylı

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH zolasyon Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Farkl uygulamalar için zolasyon sistemleri zolasyon taban s tmas n n önemli bir parças d r. Her durum için özel sistem gerekmektedir. Bu broflürde, avantajlar

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 www.pratikevim.com SEMBOLLER Duvar Kalınlığı Zemin Ölçüsü Zemin Ölçüsü 1.Kat Ölçüsü Çatı Altı Ölçüsü Hacim Çatı Altı Hacim Toplam Yükseklik Ön çıkıntı Çatı Alanı Duvar Yüksekliği

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Buz ve Kar Eritici Şilteler Buz Çözme ve Sarkıt Önleme Rampa Isıtıcı Duvardan Isıtma Varil Isıtıcı Şilte Defrost Isıtıcı Kablosu Zeminden Kaldırım Isıtma Soğuk Oda Döşeme Koruma Toz İndirme Sistemi Kondansör

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ROTODOCK MONTAJ KİTAPÇIĞI ve KULLANIM KILAVUZU PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ R O T O D O C K Y Ü Z E R P L A T F O R M L A R ROTODOCK KULLANIM KILAVUZU SİSTEM MONTAJ VE DEMONTAJ

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15 LED LL DP D WW S F A G L EL FO DecoPendant DecoPendant serisi genel aydınlatmada tavana monte edilerek yada tavandan sarkıtılarak kullanılır. Estetik ve modern tasarımlı DecoPendant armatürler ile iç mekanlarda

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL Metal veya seramik k l fl düz termokupllar -200 C den 2320 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l r. Katalogta verilen maksimum dayanma s cakl klar zararl

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı