16 2 Buz ve Kar Eritme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16 2 Buz ve Kar Eritme"

Transkript

1 16 2 Buz ve Kar Eritme 2.1 Genel Bilgi DEVI buz ve kar eritme sisteminde, deviflex veya devi-iceguard kablosu, devimat s tma fliltesi, devireg termostat ve çeflitli yard mc elemanlar bulunmakta olup bu sistem çat ve d fl ortam zeminlerinde kullan lmaktad r. Güvenlik Kazan m DEVI buz ve kar eritme sistemleri, k fl n yürüme yollar nda insanlar için; rampa, köprü gibi yerlerde araçlar için ve çat, saçak ile ya mur borular nda binalar için güvenli bir ortam sa lamaktad r. Esneklik DEVI buz ve kar eritme sistemleri, asfalt, beton ve seramik gibi birçok yüzey kaplama malzemesiyle birlikte uygulanabilmektedir. Ayr ca, sistem çeflitli tipteki çat, saçak ve ya mur inifl borular ndan buz ve kar temizliyebilir. Otomatik Çal flma DEVI buz ve kar eritme sistemi tam otomatik olarak çal flmaktad r. Buz ve kar eritme için meydana gelen gereksinim otomatik olarak alg lan r ve böylelikle sistem harekete geçer. Ekonomik Bir Seçenek Gelifltirilmifl slakl k duyar eleman na sahip olan devireg termostatlar, en az enerji harcamas ile en uygun sonuçlar sa lamaktad r. Konfor Seviyesi DEVI buz ve kar eritme sistemi sayesinde, korunan alanlara tuz dökme veya kar küreme fleklinde herhangi bir müdahale gerekmemektedir.

2 Zemin Uygulamalar DEVI çözümlerinin en yayg n olarak kullan ld yerler; araç parklar, bina çevre yollar, kald r mlar, d fl basamaklar, yükleme platformlar, köprü ve rampalard r. Kurulu Güç Buz ve kar eritme sisteminin kurulu güç gereksinimi (W/m 2 ) saptanmak istendi inde, afla daki noktalar göz önünde bulundurulmal d r: 1-Sistemin uygulanaca bölge. 2-Sistemin karfl lamas istenen gereksinimler, örne in buz ve kar eritme zaman. Kurulu güç Danimarka için W/m 2 iken Rusya da W/m 2 dir. Köprü ve yükleme platformu gibi yerlerde so uk hava ve kuvvetli rüzgar n s cakl düflürme etkisi oldu undan bu gibi yerlerde kurulu güç %50 art r lmal d r. Dolay s yla afla ya do ru olan s kayb n en aza indirmek amac yla uygun bir s yal t m malzemesinin kullan lmas önemlidir. Kablo alt nda s yal t m uygulamas n n olanaks z oldu u durumlarda kurulu güç W/m 2 olmal d r. Zemin uygulamalar na yönelik tipik kurulu güç de erleri afla daki tabloda belirtilmektedir. Alan Danimarka daki Kurulu Güç Rusya daki Kurulu Güç Car Araç parks parklar W/m W/m 2 Driveways Araç yollar W/m W/m 2 Pavements Kald r mlar W/m W/m 2 Outdoor D fl merdiven steps, basamaklar insulated( s yal t ml ) W/m W/m 2 Loading Yükleme ramps, Rampalar insulated ( s yal t ml ) W/m W/m 2 Bridges, Köprüler ( s insulated yal t ml ) W/m W/m 2 Outdoor D fl merdiven steps, basamaklar not insulated ( s yal t ms z) W/m W/m 2 Loading Yükleme ramps, Rampalar not ( s insulated yal t ms z) W/m W/m 2 Bridges, Köprüler ( s not yal t ms z) insulated W/m W/m 2 Kurulu güç seçim aba : D fl ortam s cakl Zemin Kurulu Güç Rampa, Köprü Kurulu Güç ( s yal t ms z) -10 C 200 W/m W/m 2-15 C 250 W/m W/m 2-20 C 300 W/m W/m 2-25 C 350 W/m W/m 2-30 C 400 W/m W/m 2-35 C 450 W/m W/m 2-40 C 500 W/m W/m 2

3 18 2 Buz ve Kar Eritme Kurulu güç afla daki durumlarda daha yüksek olmal d r: 1-Uygulama, rüzgar h z n n 10m/s yi geçti i ve s cakl 5C daha düflürdü ü çok rüzgarl alanlarda yap l yorsa. Rüzgar h z artt kça s cakl k düflüflüde fazla olmaktad r. 2-Uygulaman n yap ld yerin deniz seviyesinden her 1000m yüksekli i için kapasitenin 50W/m 2 art r lmas önerilir. 3-Uygulaman n yap ld yerde her 6 saate metrekareye 6.3mm suya eflit ölçüde kar düflüyorsa kapasite 50W/m 2 art r lmal d r. Zemin Uygulama Ürünleri Buz ve kar eritme sistemleri için en az 17W/m deviflex s tma kablosu veya 200W/m 2 devimat s tma fliltesi kullan lmal d r. Asfalt uygulamalar için deviflex/devimat DSVK önerilmektedir. ve/veya d fl hava duyar eleman ile birlikte devireg 850,610,330 veya 316 kullan lmal d r. Asfalt Alt Uygulamas Asfalt ugulamas için iki yöntem vard r: 1-Asfalt dökülmeden önce kablolar korumak amac yla en az 2cm kal nl nda kum veya betonla kaplanmakta ve asfalt n dökülmeden önce C ye so utulmas sa lanmaktad r. 2-Asfalt n, 240 C ye dayan kl bulunan DSVK deviflex veya devimat kablonun üzerine do rudan dökülmesidir. Bu tip kablo kullan ld nda üzerinin kumla kaplanmas gerekmemektedir. Bu Asfalt flekilde montaj maliyeti düflmektedir. Kablolar n zarar görmemesi için üzerinde a r makinalar gezdirilmemelidir. Asfalt n kal nl, kablo üzerinden ölçüldü ünde en az 5cm olmal d r. Asfalt dökülmeden önce ve sonra, kablo direnci ve yal t m direnci bir elektrikçi taraf ndan ölçülmelidir. Sistemi kontrol etmek amac yla zemin Asfalt Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin Asfalt ( s yal t m ) Yumuflak asfalt Asfalt Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Is yal t m M c r Zemin Yumuflak asfalt Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin

4 19 Parke Tafl Alt na Uygulama Parke tafl alt na montaj yap l rken kabloya zarar gelmemesi için dikkat edilmelidir. Uygulama yap lan alan tamamen düz olmal, tafl ve keskin nesnelerden temizlenmeli ve tüm boflluklar doldurulmal. Kablolar tafllara mümkün oldu u kadar yak n ve 2-3cm kum içine konulmal d r. Beton Alt na Uygulama Beton alt na uygulamadada, asfalt ve parke tafl alt uygulaman n benzeridir. Beton dökülürken yerinden oynamamas için tüm kablolar devifast bantlarla (örne in çelik has ra) ba lanmal d r. Beton, içinde boflluk kalmayacak flekilde kablolar n üzerine dökülmelidir. Betonun içinde sivri ve keskin tafl bulunmamal ve s t c çal flt r lmadan önce betonun 30 gün dinlenmesi sa lanmal d r. Beton dökülmeden önce ve sonra kablo direnci ve yal t m direnci bir elektrikçi taraf ndan ölçülmelidir. Is tma kablolar n n, dilatasyon geçifllerinde bina çal flmas ndan dolay zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Otoparklar Genellikle otopark alanlar, çok çabuk bir flekilde buz ve kar eritilmesi gereken büyük alanlard r. Buz ve kar eritme sistemlerinin uygulanmas için birçok neden vard r. Sistem, kar eritmek için çok çabuk davran r ve böylelikle buz oluflumunun engellenmesi amac yla çok uygun bir çözüm sunar. Park edilmemifl yerlerde biriken karlar n erimesini sa lay p, daha fazla arac n park etmesine olanak sa lar. Bu tür buz ve kar eritici sistemin etkili olarak çal flabilmesi için devireg 850 nin de sistemin bir parças olarak kullan lmas gerekir. Buz ve kar çözücü sistemin Danimarka da 150m 2 lik bir alana uygulanmas. Bu uygulamada, Danimarka iklim Beton Plakalar koflullar için yeterli olan DSIG-20 kablo ve kurulu güç olarak 250W/m 2 seçilir. 1-Toplam kapasitenin seçilmesi: 150m2 x 250W/m 2 = 37.5kW 2-DSIG kablo seçimi: 12 ad DSIG-20, 3175W, 158m, 380V, toplam kapasite 38.1kW. E er y ld z/üçgen anahtar konulmuflsa, kablo say s üçe bölünmeli veya toplam yük 3 faza eflit flekilde da t lmal d r. 3-C-C aral n n hesab : (20W/m x 100 cm/m). C-C= = 8cm 250W/m 2. 4-Termostat seçimi: Alan n büyüklü ü dikkate al narak devireg 850 seçilir. Beton plakalar Kum Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant M c r Zemin Beton (kablolar beton üzerinde) Beton (kablolar kum üzerinde) Betonarme Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Beton M c r Zemin Betonarme Deviflex s tma kablosu Devifast montaj bant Kum M c r Zemin

5 20 2 Buz ve Kar Eritme Bina Çevresindeki Yollar Buz ve kar eritme sisteminin en büyük yararlar ndan biri bina çevresindeki yollar n gece ve gündüz otomatik olarak temiz tutulmas d r. Bu, özellikle ambulans ve benzeri araçlar için büyük yarar sa lamaktad r. Bu tip uygulamayla ilgili iki seçenek vard r: Kurulu güç 250W/m 2 ve kablo olarakta DSIG-20 seçilmifltir. 1-Kablo montaj n n yap laca alan n hesab : 10m x 0.5m x 2 = 10m 2 2-Toplam kapasitenin hesab : 10m 2 x 250W/m 2 = 2500W 3-Kablo seçimi: DSIG-20, 2520W, 126m s tma kablosu. 4-C-C aral n n seçimi: (10m2 x 100cm/m) = 7.9cm 126m 5-Termostat seçimi: Alan nispeten küçük oldu undan, duyar elemana sahip devireg 330 seçilir. 1-Tüm alan kablo veya s tma fliltesiyle kaplamak. 2-Sadece tekerleklerin geçti i alana kablo veya s tma fliltesi koymak. Çok fazla trafi in oldu u büyük yerlerle rampa olan yerlerde (küçük veya büyük) birinci, küçük ve özel uygulamalar için ikinci seçenek önerilmektedir. Uygulama yap lan çok dik rampalarda eriyen buz ve kar atmak için, rampan n dibine mazgal ve ayr ca mazgalada eritme sistemi konulmal d r. Bu örnekte, uzunlu u 10m ve eni 2m olan orta büyüklükte bir yol seçilmifl olup, Kablolar tekerleklerin tarad düflünülen 50cm genifllikteki iki alana monte edilecektir.

6 21 D fl Basamaklar Buz ve kar eritme sistemi, kaygan ve tehlikeli basamaklarda çok verimli bir flekilde kullan labilir. E er basamaklar n altta zeminle temas yoksa s yal t m yap lmas önerilir, yoksa yal t m yap lmas gerekli de ildir. Basamaklardaki metrekareye düflen kapasite, basamaklara bitiflik bulunan alandaki kapasiteden herzaman daha fazla seçilmelidir, aksi durumda bitiflik alan temizken basamaklar kaygan vaziyette kalacakt r. Kablo uzunlu unu hesaplarken her basama n ön yüzünden geçen kablo uzunlu unun dikkate al nmas gerekmektedir. Kablolar eflit aral klarla ve tüm basamak uzunlu u boyunca bir ileri, bir geri döflenir. Basamaklar n ön yüzlerine kablo döflenmedi inden, etkili bir uygulama için ön yüze yak n ilk kablo basamak kenar ndan en fazla 5cm içeriye konulmal d r. Kablolar monte edilirken, tüm sivri ve keskin tafl ve nesneler, kablolara zarar vermemesi için temizlenmelidir. Kablolar do rudan beton üzerine monte edilmeli ve üzeri 3-5cm beton ile kaplanmal. Derinli i 0.32m, yüksekli i 0.17m ve geniflli i 1m olan 12 ad basamak. DTIP-18 kablo ve toplam 250W/m 2 kapasite ile C-C aral : (18W/m x 100cm/m). C-C= = 7.2 cm 250W/m cm için kablonun 4 tur atmas ve dolay s yla 4m gerekir. 4m x 12 basamak = 48m ve her basama n ön yüzündeki fazladan parça ile birlikte, 12 x 0.17m = 2m Böylece toplam 50m kablo etmektedir ve deviflex DTIP-18, 935W, 52m kablo seçilir. Toplam kablo alan 12 x 1m x 0.32m = 3.84m 2 olup, kurulu güç 935W/3.84m 2 = 244 W/m 2. E er kablo artarsa, basamaklar n önündeki alana monte edilmelidir.

7 22 2 Buz ve Kar Eritme Yükleme Platformlar Yükleme platformlar n n çal flma güvenli inin sa lanmas amac yla buz ve kardan ar nd r lm fl olmas gerekir. DEVI buz ve kar eritici sistem kaza tehlikesini azalt p, çal flman n sürekli olmas n sa lar. Yükleme alanlar genellikle aç k havada olup, so uk havadan çok etkilenmektedirler. Tüm yükleme platformlar nda ve yükleme alanlar nda, afla ya do ru olan s kayb n önlemek amac yla s yal t m yap lmas önerilir. Is yal t m n n yap lmas olanaks z olan yerlerde, kapasite W/m 2 olarak al nmal d r. Kullan lan kablo deviflex DSIG-20 ve kurulu güç 350W/m 2 olarak al n r. 2-Alan: 2.5m x 15m = 37.5m 2 3-Toplam kurulu güç: 37.5m2 x 350W/m 2 = 13125W 4-Kablo seçimi: 3ad deviflex DSIG- 20 kablo, 4575W, 229m, 380V 5-Toplam kablo uzunlu u: 3 x 229m = 687m 6-C-C aral hesab : (37.5m 2 x 100cm/m). C-C= = 5.5cm 687m. 2.5m x 15m s yal t m yap lmam fl olan yükleme alan. 1-Ürün seçimi ve kapasite/m 2 : Köprüler Köprüler, altlar ço unlukla aç k oldu undan (zemin üzerine oturmad ndan) so uk hava flartlar ndan yükleme platformlar n n etkilendi inden dahada fazla etkilenmektedirler. Sonuç olarak bu tip uygulamalarda s tma kablolar n n etkisi azalmakta olup, iyi bir flekilde s yal t lm yap lmas önerilmektedir. Is yal t m n n mümkün olmad durumlarda kapasite W/m 2 aras nda seçilmelidir. Y ld z/üçgen ba lant l devireg 850 ve deviflex 380V s tma kablosu köprülerde buz ve kar eritme amac yla en uygun çözümü oluflturmaktad r. Is tma kablolar hiçbir zaman köprülerin yolla oluflturdu u ek yerlerine uygulanmamal d r.

8 Çat Uygulamalar DEVI çat /saçak, buz ve kar eritme sistemi, saçaklardaki erimifl su kal nt lar n temizlemek ve donmufl cephe ve çat zararlar n azaltmak amac yla bütün çat ve saçak tipleri için çözüm sa lamaktad r. Buz ve kar eritme sistemleri, çat kenar boyunca veya buz ve kar birikmesi olas yerlere uygulanmal d r. Saçak ve ya mur inifl borular nda, eriyen suyun kolayca boflalt lmas zarar oluflmas n engellemekte ve sistemin sa l kl bir flekilde çal flmas n sa lamaktad r. Elektronik devireg termostatlar, en az enerji tüketimiyle en uygun flartlar n sa lanmas n sa larlar. Bu sonucun sa lanmas için, duyar elemanlar ve termostatlar hava flartlar n büyük bir do rulukla anlamakta ve s tma sistemini en do ru zamanda aç p kapatmaktad r. kullan m alanlar, çat üstleri, saçaklar, oluklar ve ya mur inifl borular d r. Öngörülen Güç Çat buz/kar eritme sisteminin kapasitesi belirlenirken, çat n n yap sal biçimi ve hava flartlar belirleyici etkendir. Genellikle, tüm çat lar iki gruptad r: 1-So uk Çat : So uk çat, binadan yukar ya do ru olan s kayb n azaltacak flekilde s yal t m yap lm fl bulunan çat lard r. 2-S cak Çat : Bu tip çat larda s yal t m yetersizdir ve/veya çat aras yaflam alan olarak kullan lmaktad r. S cak çat lar kar bir dereceye kadar eritmekte ve eriyen su çat kenar na do ru hareket edip burada donmaktad r. Dolay s yla, s cak çat larda bulunan saçak ve oluklardaki kurulu güç so uk çat lardakinden daha fazla olmal d r. Bu, düflük s cakl klarda bile yüksek verim sa layacakt r. Çat uygulamalar için 15/20W/m kullan lmal d r. Kablolar erime s cakl düflük bir malzemenin üzerine monte edilmiflse kullan lan güç en fazla 20W/m olmal d r. Metrekareye düflen kurulu güç, yer uygulamalar ndaki gibidir. So uk çat kenar ndaki saçaklarda yaklafl k 30-40W/m güç gerekirken, bu s cak çat larda 40/50W/m olmaktad r. Bu tarz uygulamalarda, yeterli kapasitenin sa lanmas için kablolar n saçaklarda 2-3 kez veya bazen daha fazla gidip/gelmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için, alttaki tablo dikkate al nmal d r: Alan So uk Çat S cak Çat En Fazla Kurulu Güç Kablo Kapasitesi V kesitli Valley çat gutter, olu u W/m W/m W/m W/m roof surface nifl borular Downpipes, W/m W/m 50 W/m W/m plastik plastic oluklar roof gutters nifl borular Downpipes, W/m W/m 100 W/m W/m metal oluklar roof gutters nifl Downpipes, borular wooden W/m 40 W/m 40 W/m W/m ahflap roof oluklar gutters

9 24 2 Buz ve Kar Eritme Saçak ve Ya mur nifl Borular Yeterli kapasite sa lanana kadar, kablo saçak içerisinde gerekli görüldü ü kadar ileri/geri götürülür. Yanyana iki kablo uzunlu u genellikle yeterli olmaktad r. D fl ortam s cakl n n -20 C nin üzerinde oldu u durumlarda: 1-So uk çat saça nda 2 kablo uzunlu u 2-S cak çat saça nda 3 kablo uzunlu u gereklidir E er d fl ortam s cakl -20 C nin alt ndaysa: kullan lmaktad r. Ya mur inifl borular nda, devifast kliplerin üzerine monte edildi i metal bir zincir sark t lmaktad r. E er kablo 50cm den uzun olmayacaksa zincire gerek olmamakla birlikte, klipler gereklidir. Bir baflka seçenek ise borudan bir ip sark t lmas ve bu durumdada kablonun metal kliplerle tutturulmas d r. E er self-regulating kablo kullan l yorsa, her bir metre saçak veya boru için bir metre kablo yeterli olmaktad r. Bu tip kablolarla metal zincir kullan m na gerek görülmemektedir. Kablo, borulardaki keskin kenarlardan korunmal d r. 13m uzunluktaki saçak ve 5m uzunluktaki boru. kaç tur att r larak döflenir. Kablolar n V kesitli çat oluklar na montaj için devifast bantlar ve borulara montaj için metal zincire ba l devifast kablo tutucular kullan lmas önerilir. Devifast, s cak eritme veya silicon ile yap flt r l r. Ço unlukla, V kesitli çat oluklar na birden fazla inifl borusu ba lan r. Borudan sadece k sa bir kablo uzunlu u sark t ld durumlarda, kablo kesiflmelerini önlemek amac yla devifast klipler kullan lmal d r. E er kablo tüm boru boyunca sark t lacaksa, boru boyunca sark t lm fl bulunan metal zincire tutturulmal d r (kliplerle). 1-So uk çat saça nda 3 kablo uzunlu u 2-S cak çat saça nda 4 kablo uzunlu u gereklidir. Is tma kablolar, çat saçaklar ve ya mur inifl borular na farkl flekillerde monte edilebilir fakat ço unlukla ayn tip kablo kullan lmaktad r. Çat saçaklar nda, C-C aral n do ru olarak uygulamak için devifast klipler 1-Gerekli kablo uzunlu u hesab : 2 x (13m + 5m) = 36m kablo. 2-Kablo seçimi: Deviflex DTIP-18, 680W, 37m, ayn kablo hem saçak hemde boruya monte edilebilir. Kablonun saçak içinde istenen yerde durmas için devifast klipler kullan lmal d r. Boru içindeki kablo metal zincire tutturulmal d r. 3-Termostat seçimi: Bu uygulamada devireg 316 uygun görülmüfltür. V Kesitli Çat Oluklar V kesitli çat oluklar özellikle daha büyük binalarda önem kazanmaktad r. Yeterli kapasitenin sa lanmas için kablolar, ayn zeminde oldu u gibi bir Zinciri tutan çengel hiçbir zaman kablo üzerine yerlefltirilmemelidir. 10m x 0.30m boyutlar nda ve 3m uzunlu undaki plastik boruya ba l V kesitli çat olu u. 250W/m 2 kapasiteli DTIP-18 kablo seçilmifltir. 1-Uygulama alan hesab : 10m x 0.3m = 3m 2 2-Toplam kurulu güç hesab : 250W/m 2 x 3m 2 = 750W 2 x 3m = 6m, 6m x 18W/m = 108W

10 25 750W + 108W = 858W verebilir. 3-Kablo seçimi: DTIP-18, 935W, 52m Çat da tipik kurulu güç 250W/m 2 dir. 4-C-C aral seçimi: V kesitli çat olu u için C-C aral flu flekilde hesaplan r; C-C = (3m2 x 100cm/m) = 6.5cm (52m - 6m). Bu aral sa lamak için devifast bant ve klipler kullan l r. 5-Termostat seçimi: Islakl k duyar eleman gerekli oldu undan devireg 850 seçilir. Çat Üstleri K fl boyunca, özellikle s cak çat larda flu durum oluflabilir; çat n n s t lmayan daha alçakta kalan k s mlar nda çok miktarda kar ve buz birikebilir. Baharda veya k fl n l k günlerinde bu büyük kütle çat dan yuvarlan p, binan n etraf ndaki insanlara veya di er fleylere tehlikeli olabilecek flekilde saçak ve di er çat kesimlerine zarar Buz birikimini önlemek amac yla, s tma kablolar çat n n alçak bölümlerine monte edilmelidir. Genellikle kablo montaj yla birlikte kar n çat dan afla kaymas n önleyen engellerde monte edilir. Bu tip engeller çat kenar ndan cm içeriye konulur. Is tma kablosu, çat kenar ndan cm içeriye engelden sonra helezonlar halinde uygulan r. Kablonun düz bir hat halinde de ilde, afla /yukar flekilde helezonik olarak monte edilmesi önemlidir. Kablo belli aral klarla çat ya tutturulmal d r. Baz durumlarda kablolar n, yapraklarla kapanmamas, darbelerden ve UV fl nlar ndan zarar görmemesi için çat sac ndan metal plakalarla kaplanmas gerekebilir. Uzunlu u 8m olan so uk çat. Kablo, kenardan 0.5m içeriye kadar helezon halinde döfleniyor. Kurulu güç 250W/m 2. 1-Montaj alan n n hesab : 8m x 0.5m = 4m 2 2-Toplam kurulu güç hesab : 4m 2 x 250W/m 2 = 1000W 3-Ürün seçimi: Deviflex DTIP-18, 1075W, 59m ve d fl hava duyar eleman ile birlikte devireg 316 termostat. 4-C-C aral hesab : C-C = (4m2 x 100cm/m) = 6.8cm 59m

11 26 2 Buz ve Kar Eritme 2.4 Ürün Seçimi Ürün seçimi, kullan lan alana ve iklim flartlar na ba l d r. Uygulamalar için alttaki tablo göz önüne al nmal d r. Kullan m Alan Kurulu Güç Seçimi Ürün Seçimi Normal Maximum deviflex devimat devien az 17W/m 300 iceguard Car Araç parks parklar W/m W/m 2 X X Driveways Araç yollar W/m W/m 2 X X Pavements Kald r mlar W/m W/m 2 X X Insulated: Steps Basamaklar ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X Loading Yükleme Platformlar platforms ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X X Bridges Köprüler ( s yal t ml ) W/m W/m 2 X X Non-insulated: Steps Basamaklar ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X Loading Yükleme Platformlar platforms ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X X Bridges Köprüler ( s yal t ms z) W/m W/m 2 X X Cold So uk roof Çat Roof Çat olu u gutter/downpipe: / inifl borusu Metal W/m 50 W/m X X Plastic Plastik W/m 40 W/m X X Wood Ahflap W/m 40 W/m X X Hot S cak roof Çat Roof Çat olu u gutter/downpipe: / inifl borusu Metal W/m 50 W/m X X Plastic Plastik W/m 40 W/m X X Wood Ahflap 40 W/m 40 W/m X X Devireg Termostat Seçimi D fl mekanlardaki çeflitli buz ve kar problemlerini çözmek üzere, DEVI çok say da devireg elektronik termostat üretmifltir. Elektronik termostatlar, s cakl çabuk ve do ru bir flekilde ayarlamakta ve uygun termostat seçimiylede hem güvenlik ve hemde ekonomik yarar sa lamaktad r. termostat cinsi de iflecektir. En ekonomik ve rahat buz ve kar eritme sistemi için devireg 850 önerilmektedir (özellikle 6kW n üzerindeki uygulamalarda). Ak ll dijital duyar elemanlara ba l olarak, devireg 850 sistemi, güvenlikten ödün vermeden inan lmaz bir do ruluk sa lamakta ve böylelikle güç tüketimini mümkün olan en afla seviyede tutmaktad r. DEVI d fl ortam termostat üretim program nda flu ürünler vard r; devireg 316, devireg 330, devireg 610 ve devireg 850. fiartlara ve duruma ba l olarak,

12 Notlar 27

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI U ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu nca UHE-2 in (Ocak 1997) revizyonu

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı