Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği"

Transkript

1 . Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu" tanıtım frmu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan J. jb. l. l.?... tarih ve..s;bs... sayılı izin dğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ESKİ EKIL VERGİ DÜZENLEMELERİ: Emeklilik Fnunun Vergilendirilmesi: Emeklilik yatırım fnlarınm prtföy işletmeciliğinden dğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. YENt EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler I. Teşvikler ve Vergilendirme Devlet Katkisi işveren tarafindan ödenenler hariç katılımcı %25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkisi larak katılımcı hesabına aktarılır. adina bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarmın Devlet katkısının hesaplanmasma ve katılımcı hesaplarina aktanmına ilişkin hükümler Kanunun Ek/1 maddesinde ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkisi Hakkında Yönetmelik'te yer almaktadır. işverenler Tarafindan tndirilecek Katkı Tutarları işverenler tarafindan ücretliler adina bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider larak indirim knuşu yapılacak katkı paylannın tplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık larak asgari ücretin yıllık tutarım aşamaz. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasmm (16) numaralı bent hükümleri uyarınca, bireysel emeklilik sözleşmeleri dlayısıyla yapılan ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Bakanlar Kurulunun tarihli ve 09/14592 sayılı Kararnamesinin eki Kararda değişiklik yapan tarihli ve 12/3571 sayılı Karan uyarınca, tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli lmak üzere, bireysel emeklilik sisteminden; a) yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutan ( tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsaminda bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkllarınm ödemeye knu lan kısımlarma isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 15, b) yıl süreyle katkı payı ödemiş lmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutan (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılannın ödemeye knu lan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden%, c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zrunlu nedenlerle aynlanlara y an. aı^djte in içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel emeklilik hesabına eye knu lan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5 yapılan De et katkıerı '.* ranın a,g< \^^^ \..^. K t. :eyki tl yapılacaktır. -* fî a- ^ Allianz ekliiika. Ş. Bu,, B'f! H'TCS. 'sdi E kiiiik 'tödrı u /

2 irat tutarı; hak kazanılan Devlet katkisi ve getirilen dahil ödemeye knu tplam birikim tutanndan, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısmın hak edilen kısmı indirilerek bulunur. Emeklilik yatırım fnunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. ESKİ EKlL FONA KATILIM FONDAN AYRILMA: Pay alım ve satımlarında işlem emrin verildiği gün, gün için ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay satışlannda ödemeler aynı gün yapılır. YENt EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler II. Fna Katılım ve Fndan Ayrılma Pay Alım Talimatları Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatları, talimatın verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı uzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir. ilgili piyasaların açık lduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den snra verdikleri pay alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından snra verilmiş larak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. ilgili piyasaların kapalı lduğu günlerde verilen pay alım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. ilgili piyasaların yarım gün açık lmasi durumunda katılımcıların saat :00' a kadar verdikleri pay alım talimatları, talimatm verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Katılımcıların saat :00' dan snra verdikleri pay alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasmdan snra verilmiş larak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatlanmn karşılığmda tahsil edilen tutarlar ile aynı gün, gün geçerli lan fiyat ile katılımcı adina "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fnu" payı alınır. Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' den snra verdikleri pay alım talimatlanmn karşılıgında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü, gün geçerli lan fiyat ile katılımcı adina "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fnu" payı alınır. Pay Satım Talimatları Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. / ilgili piyasaların açık lfiı^u^ihı de katılımcıların saat 11:00' den snra verdikleri pay satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamayn nl-fv ilmis larak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fıyaü S. ^e-*- Çyncü ş günü yerine getirilir..d Allian B" rl' H!ss S. Vshr.ı ıiiir\ iüu-i IU

3 ilgili piyasaların kapalı lduğu günlerde verilen pay satım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş günü yerine getirilir. ilgili piyasaların yarım gün açık lmasi durumunda katılımcıların saat :00' a kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. Katılımcıların saat :00' dan snra verdikleri pay satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından snra verilmiş larak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş günü yerine getirilir. K-atılımcılarm fn değişikliği ve fn ran değişikliği için verdikleri fn satış talimatlarında farklı günlerde satışı gerçekleşecek fnların lmasi durumunda, satış valörü gelen fnlar satıldıkça katılımcının talep ettiği asıl fnlar alınmaktadır. Likit ve Katkı fn dışındaki tüm asıl fn alışlanndan önce katılımcılar adina Emanet Likit Fn alınmaktadır. Katılımcıların sistemden çıkış ya da başka bir şirkete aktarım amacıyla verdikleri fn satış talimatlannda farklı günlerde satışı gerçekleşecek fnların lmasi durumunda, satış valörü gelen fnlar satıldıkça en uzun valörlü fnun satışı gerçekleşene kadar gerçekleşmiş lan satış tutarları iîe katılımcı hesabına Emanet Likit Fn alınmaktadır. ESKÎ EKİL YASAL KESİNTİLER: Fn işletim gider kesintisi günlük larak fn net varlık değerinin %0, 'sı (Yüz binde beş virgül altı yüz naltı) raninda yapılır. Bu ran yıllık yaklaşık %2, 05 raninda fn işletim ücreti ödenmesi anlamina gelmektedir. Fn prtföyünden ödenebilecek azami fn tplam gider kesintisi ranı %2 28' dir. Her takvim yılı snu yapılan kntrlde azami fn tplam gider raninin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde kurucu tarafindan fna iade edilir. YENİ EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler III. Maliyetler Fn'dan karşılanan tplam giderlerin (fn işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fn net varlık değerinin yıllık %2, 28'i (yüzde iki virgül yirmi sekiz) larak uygulanır. Fn'un yönetim ve temsili ile Fn'a tahsis ettiği dnanım ve persnel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı larak, Şirket'e, fn net varlık degerinin günlük % 0,005616' sından (yüz binde beş virgül altı yüz n altı) [yıllık yaklaşık %2, 05 (yüzde iki virgül sıfır beş)] luşan bir fn işletim gideri ödenir. Her takvim yilinin sn işgünü itibarıyla, bu içtüzükte belirlenen yıllık fn tplam gider kesintisi raninin aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük rtalama fn net varlık değeri esas alinarak, Şirket tarafindan kntrl edilir. Yapılan kntrlde içtüzükte belirlenen ranın aşıldıgımn tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafindan fna iade edilir. Fnun paylanmn ilk defa halka arz edilmesi veya fnun tasfiye lmasi durumunda, bu fıkrada belirtilen kntrller fn paylarının satışa sunulmuş lduğu günler dikkate alinarak yapılır. ESKİ EKIL FON HAKKINDAKİ BILGILERE; -Internet Sitesi (www. auianzemeklilik. cm. tr) -Sesli yanıt sistemi (tel n ) - Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Fn Hizmet Birimi kanalıyla ulaşabilecektir. YENİ EKIL Böliim B: Eknmik ve Ticari Bilgiler IV. Kamuyu Aydınlatma Kurulca nayi Genel Müi J»n içtüzüğü, izahname ve tanıtım frmu ile altı aylık ve yıllık raprlar. Şirket/ Bölge Müdürlüklerinde güncellenmiş larak katılimcılann incelemesı Alt- Emeklilik,. 3!-! Hİ<"I;P (5P iiik i'ut, n ünü

4 amacıyla bulundurulur ve katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir ve KAP'ta ayrıca ilan edilir. Fnlar altı aylık ve yıllık larak rapr düzenlerler. Altı aylık rapr, ilk altı aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fn Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raprunu ve ilgili dönemin sn iş günü itibariyle Fn prtföy değeri ve net varlık değeri tabllarım içeren raprdur. Yıllık rapr, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fn Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raprunu, fnun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı larak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fn bilanç ve gelir tabllarım, bağımsız denetim raprunu, bilanç tarihi itibariyle fn prtföy değeri ve net varlık değeri tablların) içeren raprdur. Şirket, altı aylık rapru ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde; yıllık rapru ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde KAP'ta ilan eder. Savaş, dğal afetler, eknmik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, prtfydeki varlıkların ilgili lduğu pazarın, piyasanın, platfrmun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Şirket'in mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin rtaya çikmasi gibi lağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fn Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslannın gerekçeli larak Fn Kurulu karar defterine yazılarak, Kurul a ve saklayıcıya bildirilmesi zrunludur. Yukarıda belirtilen lağanüstü durumların varlığı halinde Fn Kurulu karan ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul'a ve Hazine Müsteşariığı'na bildirilmesi ve KAP'ta ilan edilmesi kşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar rtadan kalkmcaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fn Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. Katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi lunmasın) gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi n iş gününden az lmamak üzere ilanlarda belirtilir. Fn tanıtım frmunun aşağıda belirtilmiş lan maddelerine, madde başlıklarmın eklenmesine karar verilmiştir. Bölüm A: Genel Bilgiler I. Fnun Amacı Fn prtföyünün en az %80'i BIST' de işlem gören şirketlerin rtaklık paylanndan luşturulmuştur. Fn prtföyü ağırlıklı larak BIST-0 rtaklık paylanndan luşturulmaktadır. Fn, ulusal rtaklık payları piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Bölüm A: Genel Bilgüer U. Fnun Yatırım Plitikasına ilişkin Özet Bilgi Fn prtföyünün en az %80'i BIST 'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden luşturulmuştur. Fn prtföyü ağırlıklı larak BIST-0 rtaklık paylarından luşturulmaktadır. Fnun karşılaştırma ölçütü, tarihinden itibaren %90 BIST-0 Endeksi + %3 KYD TL Bn Endeksi 91 Gün + %5 KYD Brüt 0/N Rep Endeksi + %0, 5 KYD ÖST Endeksi Sabit+ %0,t KYD OST Endeksi Değişken + %1 KYD Bir Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL' dir. Aliian e Emeklili. Ş, Bu' çlı Hjşse enedi Em lilikyate" nü

5 fö"^i17^r"î strilteiisi bant aralıkları; Hazine Bnsu / Devlet Tahvili: %(0-); Ortaklık Payları: %(80~0?'Ters Rep: %( -,); özeı Sektör Brçlanma Araçları: %(0-); Vadeli Mevduat:'%(0- ) Takasbank Para Piyasası işlemleri: %(0-) larak belirlenmiştir. Fn yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki smırlamalara uyulur: VARLIK TÜRÜ Türk Ortaklık Pa ları Devlet iç Brçlanma Ara ları Türk Özel Sektör Br lanma Ara ları Ters Re Re Vadeli Mevduat TL) Vadeli Mevduat Döviz Takasbank Para Pi asası l temleri Yatırım Fnu Katılma Pa ları Ga rimenkule Da alı Sermaye Pi asası Ara lan Vadeli I lemler ve O si n Sözle meleri Varlığa Da alı Menkul Ki metler Vadeli işlemler Sözle meleri Brsa Yatırım Fnu Katılma Bel eleri EN AZ % 80 EN OK % 0 Fn prtföyüne riskten krunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş psiyn sözleşmeleri, fnvard, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı psiyn işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalman açık pzisyn tutan fn tplam değerim aşamaz. PrtfÖye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fnun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun lmasi zrunludur. Bölüm A: Genel Bilgiler IU. Fnun Risk Prfîline ilişkin Özet Bilgi Yatırım fnları, yapıları gereği yatırım yapılacak varhklara, piyasalara ve sektöriere ait bir takım riskler taşımaktadırlar Yatırım fnlannm taşıdıkları bu riskler, uzman prtföy yönetimi, risk-getiri analizleri, prtföy çeşitlendirmesi yatırım öncesi yapılan analizler, aktif prtföy yönetimi ve iç kntrl sistemleri aracılığıyla rtadan kaldmlmaya çalışılmaktadır. Fn prtföyünün^ en az. %80 (yüzdeseksen)'ini BIST' de işlem gören şirketlerin rtaklık payları luşturmaktadır. Fn Prtföyü ağırlıklı larak BIST-0 rtaklık paylarmdan luşturulmaktadır. Fn, u usal rtaklık payları piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fn Yönetiminde ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur. Bustrateid'rultusundarta a ıkabilecek riskler: Piyasa Riski : Fn yapışı itibariyle varlıklannm en az %80'ini BIST'de işlem gören hisse senetlerine yatırdığmdan hisse piyasasındaki risklere sn derece açıktır. Yğunlaşma Riski : Fn'un hisse senedi piyasası riski lsa da, yapışı itibariyle menkul kıymet çeşitlendimıesinin yapilmasi, hisse senedi bazinda riskleri azaltmaktadır. Döviz Riski : Ölçüt larak alınan BIST-0 Endeksi'nin TL bazinda lmasi, bu fnu TL'nin diğer yabancı para b'' erinç karşı ani değer kaybı durumunda döviz riskine karşı savunmasız bırakmakta. ^ı Faiz Rishf : B^rçljîu&^r larına fn prtföyünün en fazla %'u raninda yatırım yapılabilme faiz nski&ijr^y^sls^ tat tadır. 1; > l U -*v1» ^ Allian eklilika, B",. M. i î.'kıilik jyi., ;'.

6 Bölüm A: Genel Bilgiler V. Fnun Hangi Yatırımcılar için Uygun Olduğu Büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fnu, fnlanmız arasinda yüksek risk grubunda lup, rta risk grubundaki yatırımcılar knservatif prtfylerinin beklenen getirilerini arttırmak için prtföylerine bu fnu dahil edebilirler. Düşük risk grubuna kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Aşağıda belirtilmiş lan bölümlerin fn tanıtım frmuna eklenmesine karar verilmiştir: Bölüm A: Genel Bilgiler IV. Fnun Tarihsel Perfrmansı Hakkında Bilgi Fnun perfrmans sunum rapruna şirketin intemet sitesinde yer alan sürekli bilgilendirme frmundan ve Kamuyu Aydınlatma Platfrmu'ndan ulaşılabilir. Bölüm C: ilave Bilgiler Fnda yapılan ve katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platfrmunda (hnp://www. kap. gv. tr/) ve şirketin intemet sitesinde (https://www. allianzemeklilik. cm. tr/tr/) yer alan sürekli bilgilendirme frmunda duyurulur. Aşağıda belirtilmiş lan bölümlerin fn tanıtım fmıundan çıkanlmasma karar verilmiştir: KİMLİK BILGÎLERI: FONUN ADI RİSK SINIFI FON BAŞLANGIÇ TUTARI KURULUŞ TARÎHI HALKA ARZ TARİHÎ FON İŞLETİM GlDER KESINTISl Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu Yüksek Risk TL 04 Eylül Ekim 03 Yıllık yaklaşık %2,05 (günlük yüz binde beş nkta altı yüz n altı) AZAMÎ FON TOPLAM GlDER KESINTISI Yıllık %2,28 SAKLAMA KURULUŞU PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. HSBC Prtföy Yönetimi A. Ş PORTFÖY YÖNETİCİLERİ Ömer Gencal, Ercan Güner, Çağrı Özel PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ( ): Avrupa'daki brç krizine ilişkin endişelerle başlayan 12 yılı, gelişmiş ülke merkez bankalannm piyasaların ihtiyacı lan parasal ve fmansal tedbirleri zamaninda almalannın snucunda yılı pzitif seviyede tamamlamıştır. Türkiye ise uyguladığı başarılı para plitikası ve aldığı makr-ihtiyati tedbirlerle benzeri diğer ülkelerden pzitif yönde ayrışmış ve bu sayede hem sabit getirili ürünler piyasasında hem de hisse senetlerinde yüksek değer kazançlar elde edilmiştir. Avrupa Mer ^' m zayıflayan eknmik aktiviteyi desteklemek adina faiz indirimine gıtmesıve şvuru <J^ de srunlu Avrupa ülkelerinin tahvillerim alacağına ilişkin yaptığı t ve Emeklilik A Amaçlı His Se edi meklilik Yatırı u

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/12/2010 TARİH VE EYF.134/1123 SAYI

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 20.05.2004 TARİH VE 21/618

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25.06.2009 TARİH VE B.02.1.SPK.015-522

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.10.2003 TARİH VE EYF.23.1/1159

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF 1031 SAYI

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ İzahname Kayıt Tarihi : 03/10/2003 İzahname Kayıt No : EYF.28-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.13 TARİH VE 418 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No Kayıt Nedeni : EYF.240/629 : İlk kayda alma KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı