T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü BAKANLIK M AKAM INA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü BAKANLIK M AKAM INA"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı : /730/ /04/2014 Konu: Personel Görevlendirme BAKANLIK M AKAM INA İlgi : a) tarih ve sayılı M akam Onayı b) Ankara Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri M eslek Lisesinin tarih ve sayılı yazısı yılı Yatırım Programında bulunan Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi, (MESGEP-2011H02005C) ilgi (a) Makam Onayı ile Genel M üdürlüğümüz bünyesinde yürütülm ektedir. Proje koordinatör merkez okulu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucu ilgi (b) yazı ile projede yer alan 35 ilimizdeki il proje ekipleri ile 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, eylem planlarının incelenmesi ve güncellenmesi, 2014 yılı çalışma planlarının hazırlanması ile satmalma ve bütçe hazırlama konularının görüşüleceği bölge toplantıları yapılması planlanmıştır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde; E k-11 deki program doğrultusunda Ek-2' deki katılımcılar ile 12 Mayıs 2014 tarihinde Ankara, Ek-3' deki katılım cılar ile 21 Mayıs 2014 tarihinde Şanlıurfa, Ek-4' deki katılımcılar ile 27 Mayıs 2014 tarihinde Erzincan ve Ek-5' deki katılımcılar ile 03 Haziran 2014 tarihinde M alatya da yapılması; katılımcıların yol hariç 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmeleri; yolculuklarını hava/karayolu ile yapmaları; görevli oldukları sürede Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Ücret Esasları'nın 16. maddesi uyarınca ek ders görevini yapmış sayılmaları; katılımcıların ikamet, yol ve yemek masraflarının proje bütçesinden karşılanması, bunun dışında Bakanlık personeline yolluk yevmiye gibi herhangi bir ücret ödenmeyeceği hususlarını olurlarınıza arz ederim. İbrahim ÜZKURT Genel M üdür V. OLUR 28/04/2014 Salih ÇELİK Bakan a. M üsteşar Yardımcısı EKLER: 1. Program (1 Sayfa) 2. A nkara katılımcı listesi (1 Sayfa) 3. Şanlıurfa katılım cı listesi (1 Sayfa) B u belge, 5070 sayılı E lektronik İm za Kanununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır A tatürk Blv Kızılay/A N K A R A Elektronik Ağ: w w w.m eb.gov.tr e-posta: m eb.gov.tr Ayrıntılı bilgi için: A hm et OZAR Tel: (0 312) Faks: (031 2 )

2 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (M E SG E P) Ankara Holse Toplantısı Katılımeı Listesi Toplamı Yeri Ankara Başkent Öğretmen evi No Adı ve Soyadı Kurumu Görevi 1 Şennur ÇETİN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüyü. Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Daire Başkan V IJgur ERGİN M EB I {ayal Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Sosyal (Maklar ve Projeler Daire Başkanlığı Daire Başkan V. 3 Osman YALÇIN Milli Eğitini Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Egitıın Genel Müdürlüğü Genel Koordinatör 4 AhdUlkadır AÇAR Urfa 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Proje Koordinatörü 5 Tuncay YELBOÛA MEB Mesleki Ekilim Genel Müdürlümü. Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı (> üretmen 6 Fatma ÇİÇEKÇİ Milli Eğitim Bakanlığı PYK 7 Ahmet OZAR Milli Eğitim Bakanlığı PYK 8 Fethi DAĞ Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şb.Md (Ekip Başkanı) 9 Havram ARSLANOCiLU Ankara Y ıldının Beyazıt Teknik ve EM İ. Koordinatör Müdür 10 Kazım DİKİLİTAŞ Ankara 1 laik Eğitim Merkezi ve Akşam Sanal Okulu 11 Fcrat KAYA Yıldırım Bevazıt Teknik ve EMİ. 12 1lasan TEK VE Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 13 Rama/an KATKICI Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kı>ordinatör Müdür 14 Şak ir ŞEN Antalva Azize Kahraman 1laik Egt Mer.ve ASO. Ove 15 Mustafa T Al ITABAŞ Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi II Proje Ekibi 16 Erhan AYDIN Avdın II Milli E ıtim Müdürlüğü Ekip Başkanı 17 Hacer ER YILMAZ Avdın Zühevde 1 lıınım Kız Teknik ve Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 18 Nurettin YEŞİLBURSA Aydın Halk Eğilim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu 19 ZcMiep ÖZKAN Aydın Z.übcyde 1 lanını Kız Teknik ve Meslek Lisesi 20 Hüseyin TUNÇ Balıkesir II Milli Eğitim Müdürlümü Ekip Başkanı 21 Avhan KILIÇ Balıkesir KM). Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 22 Yocel DAöTAŞ Balıkesir İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi 23 Halil HAKAN Balıkesir MerkczTicaret Meslek Lisesi li Proje Ekibi 24 Ömer Faruk HEKTAŞ Bursa Milli Eğitim Müdürlümü Ekip Başkam 25 Uğur NiKBAY Bursa Otomotiv Endüstrisi llıraeaalcılar Birliği Teknik ve EML Koordinatör Müdür 26 Sibel ÖZMEN Bursa i laik l imitim Merkezi 27 Alaattin SARI Bursa Nilüfer İslam Uyar Ticaret Meslek Lisesi 28 Sadettin KILINÇ Çankırı Milli Ekilim Müdürlüğü Ekip Başkanı 29 Isa ARSLAN Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi K«x»rdinatör Müdür 30 Muştala HİHER Çankırı Nurettin Ok Halk Egtim Merkezi ve Akşam Sanal Okulu Üve 31 Kadir DİKMECİ Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 32 Erol DEMİR İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü likip Başkanı 33 Osman Nuri SÜZEN İstanbul Avcılar Haydar Akın Teknik Lise ve EML koordinatör Müdür 34 Sahra KÖKSAL laik Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanal Okulu 35 Ahmet Serdar ELDİ VAN sl. Atakcnt Menkul Kıy. Borsası Teknik ve End. Mes. Lis. 36 lüseyin GÜMÜŞ Sancııklcpc Şamandıra Teknik ve End Mes. Lis. 1 Proje Ekibi 37 Melih AĞZIBÜYÜK zmir II Milli Eğitim Müdürlüğü kip Başkanı 38 Jabhar tjzel zmir ITO Süleyman Taştekin Teknik ve EML (oordinalör Müdür 39 ivüp BEKMEZCİ zmir KARABAĞLAR 11A1.K EĞİTİMİ MERKEZİ Jve 40 erhan GÜNI.Ü zmir Çiğli 75. Yıl Endüstri Mes. Lisesi 1Proje Ekibi 41 duzaffer BlRCAN arabük II Milli Eğitim Müdürlüğü -kip Başkanı 42 Ui ÖZTÜRK iarabük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Coordinatör Müdür 43 alil NURAY arabük i laik limitimi Merkezi ve ASO 1Jyc 44 dnan SOLMAZ 1 arabük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 Proje Ekibi 45 usuf YILDIRIM ocaeli İl Milli Eğitim Mudürtilüpü I kip Başkanı 46 h.fehmet Ali TO KLUO ûlu ocacli-gebzc PAGEV Teknik ve EML oordinatör Müdür 47 S alih AYDIN Kocaeli Halk Eğitim Merkezi vc Akşam Sanat Okulu Lye 48 Kemal ASLAN Kocacli Atatürk Teknik ve End. Meslek Lisesi 1 Proje Ekibi 49 amil ÇELEBİYILM AZ İv ersin II Milli Ekilim Müdürlüğü E ;ip Başkanı 50 lı asan GÜRBÜZ fversin Teknik vc Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 51 llkrive İNAN İv ersin Olgunlaşma Enstitüsü l ve 52 ArifDEM İRELLİ V ersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

3 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (M ESG EP) Erzincan Bölge Toplantısı Katılımcı I.islesi Toplantı Yeri : Erzincan Öğretmen evi No Adı ve Soyadı Kurumu Görevi 1.Şennur ÇETİN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Sosyal Onaklıır ve Projeler Daire Başkanlığı Daire Başkan V 2 Osman YALÇIN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Genel K<x>rdinııtör.1 Abdillkadir AÇAR l Irfa 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Proje Koordinatörü 4 Fatma ÇİÇEKÇİ Milli Eğitim Bakımlığı PYK 5 Ahmel OZAR Milli Eğitim Bakanlığı PYK 6 Bayram ARSLANOÖLU Ankara Yıldının Beyazıt Teknik ve EML PYK 7 Neriman KARAKOÇ Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 8 M.Fatih KARAOGLAN Ağn Nurettin Dolgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 9 Nevzat ADIGÜZEL Ağrı Halk Eğitim Merke/i ve Akşanı Sanal Okulu 0ye 10 Ciüler İŞIK Ağrı Şerife Bacı Kı/. Teknik ve Meslek Lisesi II Akın K( )Ç Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 12 Remzi AI.MAS Ardahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 13 Nesrin YÖRÜKOÖLU Ardahan 1 laik Eğitim Merkezi 14 Mencin ARSLANKILIÇ Ardahan Kız Teknik ve Meslek Lisesi 15 Ahmel 1 lakan KURT Bayburt II Milli Eğilim Müdürlüğü!:kip Başkanı 16 Recep BAYI İANTOPÇU îayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koordinatör Müdür 17 Avdın TEPE. îayburt I laik Eğitim Merkezi ve ASO Md.Yrd. 18 Ensar TEKER îayburt II MEM Proje Ekibi 1Proje Ekibi 19 Mustafa EKİNCİ îrzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü :kip Başkanı 20 Mehmet ALA Merkez Erzincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ioordinatör Müdür

4 21 Ziva YAVUZ Erzincan Halk Eğitim Merke/i ve Akşam Sanal Okulu 22 Bahadır SAZLI Erzincan Fatih Teknik ve EMİ- Müdürü 11 Proje Ekibi 23 Yüksel AKTAŞ Erzurum İl Milli Eğitini Müdürlümü Ekip Başkanı 24 Nimet DEMlRClOĞLU Erzunım Yakuliyc Kız Teknik ve Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 25 Solahaiıin TANGÜZEL. Erzurum Yakııtıye Mesleki Eğitim Merkezi 26 Semanur OKUR Erzurum Yakuliyc Kız Teknik ve Meslek Lisesi 27 Bahtiyar HUSEM Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 28 Ali UĞURTAN Giresun Merkez Teknik Lise ve EMİ. Koordinatör Müdür 29 1lanın KARABÖRK Giresun I laik Eğitimi Merkezi vc ASO 30 Omcr OKUR Giresun Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü II Proje Ekibi 31 Yunus ÇELİK Kars İl Milli Ekilim Müdürlüğü Ekip Başkanı 32 Asalet ATALAY Kars Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 33 Acihatı KOÇOÖLU Kars 1laik Eğilim Merkezi ve Akşam Sanal Okulu 34 Dilek SÜLEYMANOĞl.U Kars Atatürk Kız Teknik vc Meslek Lisesi 35 Hakkı DEĞERLİ Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü likip Başkanı 36 Aysel ŞENLEN Sivas Karşıyaka Kız Teknik ve Meslek Lisesi koordinatör Müdür 37 Nihat MAZLUM Sivas I laik Eğilim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 38 Serpil DAL Sivas Karşıyaka Kız Teknikve Meslek Lisesi I Proje Ekibi 39 Mehmet ARSLAN Trabzon İl Milli Eğilim Müdürlüğü kip Başkanı 40 )rhan GENÇ Trabzon Teknik vc Endüstri Meslek Lisesi koordinatör Müdür 41 Murgül KARAGÖZ 'rabzon Olgunlaşma Enstitüsü [İve 42 bralıim DURUKAN 'rabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Proje Ekibi 'Jot.Bu listede belirtilen Proje Ekiplerinde değişiklik olduğu takdirde, yerine görevlendirilen kişinin II Milli Eğitim Müdürlüğü taralindanloplantıva katılımı sağlanacaktır.

5 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (M ESG EP) Malatya Bölge Toplantısı Katılımcı Listesi Toplantı Yeri : Malatya Öğretmen evi No Adı ve Soyadı Kurumu Görevi. 1 Sennur ÇETİN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Daire Başkan V 2 Osman YALÇIN Milli Eğilim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Koordinatör 3 Abdülkadir AÇAR Urfa 75 Yıl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Proje Koordinatörü 4 Fethi DAĞ Ankara II Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara Ekip Başkanı 5 Fatma ÇİÇEKÇİ Milli Eğilim Bakanlığı PYK 6 Ahmet OZAR Milli Eğilim Bakanlığı PYK 7 Bavnım ARSI.ANOGL.il Ankara Yıldırım Beyazıt Teknik ve EMİ. PYK 8 Orhan SEVEN Bingöl II Milli Eğitim Müdürlüğü likip Başkam 9 Abdulselam BEGİÇ Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 10 Abdurralııııaıı ENSARİ Bingöl 1 laik Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 11 Kumriye Ekin EKER Bingöl İl Proje ekibi II Proje Ekibi 12 Şchmus AYAN Diyarbakır İl Milli Eğilim!>ubc Müdürtl Ekip Başkanı 13 Ali SOĞUK Diyarbakır Kayapınar Türk Telekom Teknik ve EMİ. Koordinatör Müdür 14 Mehmet NESİP YİĞİTLER Diyarbakır Mesleki Eğitim Merkezi 15 Fuat ASLAN Diyarbakır Kayapınar Türk Telekom Teknik ve EML 16 Zeki ULUFER Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 17 Yavuz YEŞİI.KAYA Elazığ Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 18 Scbahııtlin MAIIMAT Elazığ Merkez Mesleki Eğitim Merkezi 19 Adıgüzel AKAN Elazığ Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi II Proje Ekibi 20 Salih AYDIN Malatya 11 Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 21 Kava KAYA Malatya Ticaret Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 22 Vevscl GfJLER Malatya I laik Eğilim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 23 Den iş YOLDAŞ Malatya Hacı 1 lasan Kovuk Mesleki Eğilim Merkezi!l Proje Ekibi 24 Abdulselam ER vluş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikip Başkanı 25 krem ERLİĞ ı/lıış Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (oordinatör Müdür 26 Savaş BULAN vluş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Jyc 27 (Nbdıırrahman TAP İNÇ vluş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1Proje Ekibi 28 Mi Ekber KÜÇÜK unceli İl Milli Eğilim Müdürlüğü ikip Başkanı 29 ibadet ERDİNÇ unceli 1 lalide Edip Kız Teknik ve Meslek Lisesi < oordinatör Müdür 30 )zgür YAĞCI unceli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu İye 31 vop ÜRÜN unceli Halide Edip Kız Teknik ve Meslek Lisesi Proje Ekibi 32 lüseyin YILMAZ /tın İl Milli Eğilim Müdürlüğü kip Başkanı 33 /lustafa DANIŞMAN /an Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1..oordinatör Müdür 34 /evsel AKDAŞ /ali Alıpıışü Mesleki Eğitim Merkezi ' ye 35 evket GÜNGORÜ an Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 Proje Ekibi

6 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (M ESG EP) Şanlıurfa Bölge Toplantısı Katılımcı Listesi Toplantı Yeri : Şanlıurfa Öğretmen evi No Adı ve Soyadı Kurumu Görevi 1 Şennur ÇETİN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Daire Başkan V. 2 Osman YALÇIN Milli Eğitim Bakanlığı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Koordinatör 3 Abdülkadir AÇAR Urfa 75. Yıl Mesleki Eğitim Merke/i Müdürü Proje Koordinatörü 4 Fatma ÇİÇEKÇİ Milli Eğitim Bakanlığı PYK 5 Ahmet OZAR Milli Eğitim Bakanlığı PYK 6 Bayram ARSLANOĞLU Ankara Yıldırım Beyazıt Teknik ve EML PYK 7 Bcyali ÖZLİ Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 8 ALI GALİP ÖZÇALICI Adana Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatör Müdür 9 İsmail ÇETİN Adana Yüreğir İM KB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10 U ğurö K TEN Adana Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi II Proje Ekibi 11 Mustafa YETİŞ Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 12 Bekir TUNÇ Adıyaman Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 13 Mehmet ESEN Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi 14 Mehmet KINK Adıyaman Yenimahalle Kız Teknik ve Meslek Lisesi 15 Mehmet Ali TlRYAKlOĞLU Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 16 Hatice KUTSAL Gaziantep Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 17 Tavvar NEMUTLU Gaziantep Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi 18 Gülfcrah GÜN EŞ (iaziantep Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 19 Halil OSMANOÖLU Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 20 Sabri Ta/cASLAN Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 21 Ahmet KOCAOöLU Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 22 Gökhan YILMAZ Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 23 Haşan GÜL Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip Başkanı 24 Mustafa Tuncer OKUM UŞ Kahramanmaraş Merkez Teknik Lise ve EML Koordinatör Müdür 25 Selahattin KILINÇKIRAN Kahramanmaraş Suzan ve Abdulhakim Bilgili I laik Eğitimi Merkezi ve ASO 26 Tahsin ÇOLAKOĞLU Kahramanmaraş Merkez Teknik Lise ve EML 27 Mehmet Rıza AYAZ Vlardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eikip Başkanı 28 Hüseyin ATAÇ Vlaıdin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör Müdür 29 Yusuf DAĞ Vlardin 1 laik Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 30 Erkan ÇUKAS Vlardin Ticaret Meslek lisesi II Proje Ekibi 31 Abdulhadi TORPA Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ikip Başkanı 32 Burhan DURGUN Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (oordinatör Müdür 33 Abdulhadi KILIÇ VURAN Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 34 Zekeriya BATUR Siirt I laik Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu jye 35 Hülya AYDOĞDU Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü.kip Başkanı 36 Mehmet DEMİROK Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesi (oordinatör Müdür 37 Ali YILMAZTEKİN Şanlıurfa 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi 38 Mahmut İNAN Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesi 1Proje Ekibi

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ

JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ Sıra No Çalışma Grupları 1 Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu 2 Staj Kanunu Çalışma Grubu 3 Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Usul ve Esaslarını

Detaylı

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi AÇIKLAMALAR: FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi M.E.B. ÖYGM'nin 14/05/2012 tarih ve 15086 sayılı resmi yazısı gereği "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kursunun il/ilçe

Detaylı

2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ

2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ Mahalli İdarelere Hizmet Derneği 2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ Nisan 2010, Ankara 2009-2014 Belediye Başkanları Albümü I Her hakı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2013 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI

İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2013 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 03 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI - AMAÇ - EĞİTİM SORUMLULUĞUNUN PAYLAŞIMI - EĞİTİMİN ÖNEMİ VE EĞİTİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ - ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER 3 - UYGULAMADA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 ŞUBAT 2015 SAYI: 2689 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI insan.kaynaklari@teias.gov.tr İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2014 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI 1 - AMAÇ 1 - EĞİTİM

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir.

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir. Adana Adana ACM ADANA 1 Adana Adana 24507 ABDULKADİR KILIÇ Hâkim 3.ACM Üye kaldırılarak 1.ACM Üye +Genel Adana Adana 40296 KADİR KURU Hâkim 5.ACM Bşk. +Genel Adana Adana 35923 SEVCAN KOKU Hâkim 5.AH 1/2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 NİSAN 2015 SAYI: 2691 Karar Sayısı : 1 Karar Tarihi : 30/01/2015

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 6)-7 Ekim 90 TÖMdm «Y mm* iilmri itim Bmfbakanttk ttmtriymt v* Mudmwwmnmt Cmnml Mtudûrlugmmm asasasasassdss MAYIS 977 CUMA Sayı : 596 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği EK-2 3. KOMİS. 9,41 80 44,705 AKTİF-SEN. Fitnat Nuri Tekerekoğlu Tarih 2011 SINAVI 1. KOMİS. 19,12 70,2 44,66 AKTİF-SEN

Sınıf Öğretmenliği EK-2 3. KOMİS. 9,41 80 44,705 AKTİF-SEN. Fitnat Nuri Tekerekoğlu Tarih 2011 SINAVI 1. KOMİS. 19,12 70,2 44,66 AKTİF-SEN S. NO ADI SOYADI İLÇE BRANŞ KURUM 2011 SINAVI-EK-2 SÖZLÜ KOM. EK2 PUANI SÖZLÜ PUANI ATAMA PUANI SENDİKASI Yeşilyurt Yunus 1 MUSTAFA YANAR İSLAHİYE Emre Türkçe 2011 SINAVI 1. KOMİS. 20 75 47,5 AKTİF-SEN

Detaylı

2010 TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARINA ATANABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN PERSONEL LİSTESİ

2010 TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARINA ATANABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN PERSONEL LİSTESİ 2010 TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARINA ATANABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN PERSONEL LİSTESİ S.N. ADI SOYADI UNVANI İLİ İLÇESİ KURUMU PUANI TEŞKİLATI 1 ABDULHALİK DÜLEK Hizmetli ADANA BÜYÜKŞEHİR ADANA - BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ Seçim Çevresi S.NO Ad Soyad Doğum Tarihi Mesleği ADANA 1 ÖMER ÇELİK 15.06.1968 SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA 07.02.1943 VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR 06.06.1960

Detaylı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI İÇİNDEKİLER 2 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4 EKİBİMİZ 11 2012 HEDEFLERİ 13 KURUCU HAKKINDA 14 KİLOMETRE TAŞLARI 16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİN MESAJI 18 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

BÖLGESİ SIRASI ADI SOYADI MESLEĞİ

BÖLGESİ SIRASI ADI SOYADI MESLEĞİ ADANA 1 NECDET ÜNÜVAR DOKTOR ADANA 2 FATMA GÜLDEMET SARI MİMAR ADANA 3 SADULLAH KISACIK MÜHENDİS ADANA 4 TALİP KÜÇÜKCAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADANA 5 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ AVUKAT ADANA 6 ESRA YALVAÇ DOKTOR ADANA

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÇYG.0.15.02.02-602(99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi

Detaylı

Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür"

Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür" Tunceli Üniversitesi Dahili Telefon Rehberi 2015 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Santral Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Faks: İç

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı