Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi. Özge Ejder 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi. Özge Ejder 1"

Transkript

1 Özge Ejder: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi /1 Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi Özge Ejder 1 Gilles Deleuze ve Felix Guattari ortaklıklarının son çalışması olan Qu est-ce que la philosophie de her sanat yapıtının bir hekseite ya da maddesel bir duygulanım kitlesi, kişisiz bir işte buluk olarak bireyselleşmesi gerektiğini yazarlar. Burada sözü geçen hekseite üzerinden sanat yeniden düşünülebilir belki. Hekseiteyi Ulus Baker işte buluk olarak karşılamıştır, ancak Bilge Karasu nun da bunluk dediği rivayet edilir. Türkçede neyle karşılayacağımız sorusunu kavramın kendisini nasıl açtığından sonraya bırakmayı deneyeceğim. Hekseite, bir ortaçağ filozofu olan Duns Scotus un muhtemelen İslam alimlerinin eserlerini çevirirken karşısına çıkmış, bir tür tekilliği ya da bireyliği ifade etmek için kullandığı bir terim olmuştur. Bir tür tekillik kipi olarak anlaşıldığında hekseite sözgelişi neşeli bir insan yerine insan neşesine karşılık gelir. Herhangi bir insan değil insan kavramıdır. Ulus Baker işte buluk mefhumu olarak ele aldığı hekseitenin bir şeyi neyse o yapana dair olduğunu yazar. Bir bireyin yalnızca kendi üstüne kapanan bir şey olmadığını, çok uzak aralıklarda yer alan şeylerin bir aradalığı olarak da kavranabileceğini gösterir 2 der ve ekler; Saat akşamın beşi dizesi bir bireydir. Bir birey ya da tekillik olmak bakımından her hangi bir şeye dair ya da onun kopyası değildir. Hekseite kavramının gerek epistemolojik gerekse de ontolojik anlamlara direnen bir tarafı var gibi görünmektedir. Bizi duyulur olan olarak kavranacak belirli bir şeye götürmez. Bu bakımdan bir tarafı ile Deleuze ve Guattari'nin sanat yapıtı kavramsallaştırmasına yardımcı bir kavram olarak belirirken diğer taraftan da sanat yapıtını ontik bir varolan olarak ele almamızın önüne geçmek bakımından fenomenolojik analize mekan açar. Bu ikinci kısmını Maurice Blanchot'nun yazınsal uzamında iş gören bir kavram olarak hekseiteyi ele alırken 1 Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü. 2 Ulus Baker,

2 Özge Ejder: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi /2 göstermeye çalışacağım ancak, biraz daha Deleuze ve Guattari den devam edecek olursak, çok temelde sanat yapıtına dair sordukları sorunun, onun nasıl olup da kendini başka herşeyden ama en önemlisi sanatçıdan bağımsızlaştırıp, bireyselleşerek ayakta kalmayı başardığı olduğunu söyleyebiliriz. Sanat saklar derler. Sanatın neyi sakladığı sorusu bizi hekseite kavramına yaklaştıracak şekilde cevaplanır. Kendini saklayan, şey ya da sanat yapıtı, bir duyumlar kitlesidir yani algılam ve duygulamların bir bileşimi. algılamlar algılamalar değildir artık, onları duyanlarda ortaya çıkan bir durumdan bağımsızdırlar; duygulamlar da artık duygular ya da duygulanımlar değildir, onların içinden geçen kişilerin gücünden taşarlar. Duyumlar, algılamlar, ve duygulamlar kendi kendileriyle değer kazanan ve her tür yaşanmışlığı aşan varlıklardır. Onların insanın yokluğunda oldukları söylenebilir, çünkü insan, taşta, tuval üzerinde ya da sözcükler boyunca ele alındığı şekliyle kendisi de algılam ve duygulamların bir bileşimidir. Sanat yapıtı bir duyum varlığından başka bir şey değildir: kendi kendisinde varolur." 3 Bir anlamda Deleuze ve Guattari, sanat yapıtını bir öznenin karşısındaki algısındaki atıl yerinden çıkarıp, sanat deneyimini özne-nesne dikotomisini sarsan bir olayın içine bırakırlar. Burada tek çözülen özne değil aynı zamanda, tarihsel olarak ideal bir temsil nesnesi olarak düşündüğümüz ve bu bakımdan sınırlı anlamlarla donattığımız sanat yapıtıdır. Onlar "sanatın malzemenin olanakları içindeki hedefi, algılamı nesne algılamalarından ve algılayan öznenin durumlarından, duygulamı da bir durumdan ötekine geçiş olarak duygulanımlardan çekip almaktır. Bu duyumlar kitlesinden, katışıksız bir duyum varlığı çıkartmaktır" derler. O halde her sanat deneyimi iki varlığın karşı karşıya gelmesidir. Kendilerinden başka birini ya da bir şeyi temsil etmeyen iki varlığın. Bin Yayla' da şöyle yazarlar: Bir töz, şey, özne ya da kişininkinden çok farklı bir bireyselleşme kipi vardır. Hekseite ismini bu tür tekilleşmeler için kullanıyoruz. Bir mevsim, bir kış, bir yaz, bir saat, bir tarih, bireyselleşmek için bu bireyselleşme bir nesne ya da kişininki gibi olmasa da hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. 4 Hekseite kavramı sanat yapıtını belirli bir tekillik ve otonomide anlamamızı mümkün kılar. Deleuze ve Guattari'nin önce sanatçıdan sonra da onu deneyimleyen öznenin anlam 3 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie? (1991). Trans. What Is Philosophy? (1994). Felsefe Nedir, çev. Turhan Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, (1993). 4 Gilles Deleuze,Félix Guattari Anti-Œdipus. Trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. London and New York: Continuum, Vol. 1 of Capitalism and Schizophrenia. 2 vols Trans. of L'Anti-Oedipe. Paris: Les Editions de Minuit.

3 Özge Ejder: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi /3 üretiminden kurtardığı sanat yapıtı Maurice Blanchot'nun yazınında anlatı formu üzerinden sorunsallaştırılır. Bu, Blanchot nun felsefi denemelerinin önemli uğraklarından olan özne, eleştirilerinin merkezindeki yazma deneyimi ve yapıt ile edebi eserlerinin ait olduğu janr olan anlatının belirsiz anlatıcısı arasındaki ilişkidir. Didaktik olmaktan kaçtıkça performatif olan bir düşünür olarak Blanchot böylesi bir araştırmayı pek kolaylaştırmaz. Bu sebeple birbirinden janr bakımından farklı olduğu iddia edilebilecek metinlerde rasyonel bir tutarlılıktan çok, düşünme, okuma ve yazma deneyiminin yirminci yüzyılda sorunsallaştırdığı kavramların görünürde çelişki arzeden izini sürmekte fayda vardır. Blanchot nun olay kavramsallaştırmasının dayandığı temel, olayın tekrar edilemez, temsil edilemez ve dolayısıyla da herhangi belirli bir öznenin anlam üretim çerçevesinde tüketilemez olmasıdır. Bu bakımdan yalnızlık kavramına yaklaştırır Blanchot olay kavramını. Maurice Blanchot Türkçeye Yazınsal Uzam adıyla çevrilen eserinin ilk bölümü olan Temel Yalnızlık a şu sözlerle başlar: Sanat üzerine birşeyleri, yalnızlık sözcüğünün ne anlama geldiğini anladığımızda öğrenir gibiyiz. Bu sözcüğü çok fazla kullandık. Yine de yalnız olmak ne demektir bu? İnsan ne zaman yalnızdır? Bu soruyu sormak bizi yalnızca dokunaklı kanılara götürmemelidir. Dünya düzeyindeki yalnızlık burada üzerinde uzun uzun konuşmaya gerek olmayan bir yaradır. 5 Genelde sanat yapıtı özelde yazınsal yapıtta gözler önüne serilen temel yalnızlık bireyselliğin kayıtsız tecritini dışarda bırakır. Herhangi bir tür tekillik arayışı değildir. Yapıtı yazmakta olan açığa alınmıştır, yazmış olan kovulmuştur. Dahası kovulmuş olan kovulduğunu bilmez. Bu bilmezlik onu korur, sebat etmesine izin vererek oyalar. Yazar yapıtın bitmiş olup olmadığını hiçbir zaman bilmez. Bir kitapta bitirdiğine bir diğerinde yeniden başlar ya da onu yokeder. Blanchot, yazma deneyimine eşlik eden bu kopukluğun, yazarın yapıtı ile arasındaki bu kopukluğun, tarih boyunca farklı şekilde yorumlanmış ve ele alınmış olduğunu söyler. Sözgelişi Valery nin bu kopukluğu, yapıtın bağımsızlığına atfetmekten geri durmak adına dünyanın dağınık bütünlüğü bağlamında anlamaya çalıştığını, bunun da onu herşey üzerine yazmaya çalışmaya ittiğini iddia eder. Valery nin gördüğü ancak yanlış teşhis ettiği şey yapıtın ne bitmiş ne bitmemiş olduğudur. Yazma deneyimi ne dünyadaki ne de yazarın 5 Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, Éditions Gallimard, (1955) Yazınsal Uzam, çev. Sündüz Öztürk Kasar, YKY, İstanbul, (1993).

4 Özge Ejder: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi /4 imgelemindeki başı sonu olan bir olayın yeniden üretimi değildir. Yapıt bu anlamda tamamlanmış ya da bir bütünlük arzeden bir başka şeyin temsili değildir. Bu sebepledir ki onun sınırlarını da kendinden başka birşeyin belirlemesi mümkün değildir. Blanchot yapıt var dır der. O halde onu kendi ontolojik referansları bağlamında ele almak gereklidir. Varolduğunu dile getirebilen her varolan gibi vardır. Kendi kendisinin varolduğunu kendisinden başkasının söylemesine ihtiyaç duymayan yapıt, en başta da onun bu dile getirmesini, yazınsal uzamda ona yer açarak olanaklı kılan yazarından ayrıdır. Yapıt sanat yapıtı, yazınsal yapıt ne bitmiş ne bitmemiştir; Vardır. Söylediği yalnızca ve yalnızca budur: Varolduğudur ve başka hiçbirşey değil. Bunun dışında o hiçbirşey değildir. Ona daha fazlasını söyletmek isteyen hiçbirşey bulamaz, onun hiçbirşey söylemediğinin ayrımına varır. Yazmak ya da okumak için olsun, yapıtın bağımlılığı içinde yaşayan kişi yalnızca varolmak sözcüğünü dile getiren şeyin yalnızlığına aittir: Dilin saklayarak koruduğu ya da yapıtın sessiz boşluğunda yokederek ortaya çıkardığı sözcük. Yapıtın yalnız olduğunu söylemek, onunla iletişim kurulamayacağı anlamına gelmez. Onu okuyanın yapıta ait yalnızlığın kesinliğine katıldığı anlamına gelir. Yapıt, birinin yazdığı bir kitap olmaktan çıkıp bir yapıta dönüştüğünde yalnızdır. Blanchot Yazar yapıta aittir ancak ona ait olan, onun tek başına bitirdiği, yalnızca bir kitaptır. der. Yapıt salt kendine ait, kendiyle özdeş varlığını, onun söylediği tek şey olan var olduğunu okuyacak son kişiye dek sürdürür. Yapıtın yazarının anlatmak istediğinden farklı olarak anlattığı şey nedir o halde? Yapıtın varlığı okuyan için ne tür bir hakikati ifşa eder? Bu sorulara Blanchot nun kendi yazma deneyimiyle ortaya koyduğu ve anlatı olarak Türkçede karşılayabileceğimiz recit üzerinden yaklaşmaya çalışabiliriz. Anlatıyı burada örnek bir janr olarak ele alarak, Valery nin görmezden gelmeye çalıştığı Mallarme nin şiirinde bir tür farkındalığını ortaya koyduğu yapıtın yalnızlığının, bir yazar olarak Blanchot nun yapıtında nasıl belirginlik kazandığını görmeye çalışabiliriz. The Song of the Sirens da Blanchot, tek bir olayı anlatan edebi bir janr olarak anlatının, gerçekleşmiş olağanüstü bir olayın doğruluk içeren türden aktarımı olmadığının altını çizer ve şöyle der:

5 Özge Ejder: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi /5 Anlatı, bir olayın anlatımı değil, kendisidir. Olayın olageleceği yere yaklaşmadır- henüz olmamış olan ve çekim gücü yoluyla hikayenin de varlık bulacağına dair umutlanabilmesini sağlayan olayın Anlatı, sadece henüz bilinmeyen, ihmal edilmiş ya da yabancı bir noktaya doğru bir hareket değildir, aynı zamanda bu hareketten önce ve onun dışında bir gerçeklik taşımaz 6 O halde Blanchot ya gore anlatıyı diğer anlatım formlarından ayıran, öncelikle onun bir temsil sunmaması, dolayısıyla kendisini gerçekte ya da yazarın hayalgücünde yaşanmıs bir modelle ilişkide ortaya koymamasıdır. Anlatıda okunan söz yazarın sözü değil, dil yoluyla bir olayın kendini ifşa etmesidir. 6 Maurice Blanchot, The Book to Come, The Song of the Sirens, çev. Charlotte Mandell, Stanford University Press, Stanford, (2003).

PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ Banu ALAN SÜMER ÖZET Bu çalışmada Parmenides in düşünme ile varlık aynı şeydir olarak ifade edilen yargısının

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ

ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ ÖZET Felsefenin temel disiplinlerinden biri olan etiğe ilişkin temel sorulardan biri, etiğin nesnesine ve bu nesnenin varlıksal özelliklerine

Detaylı

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI Kamuran GÖDELEK ÖZET Felsefenin kesin bir bilim olarak yeniden yapılandırılması Husserl felsefesinin ana ereklerinden biridir. Husserl e göre felsefenin

Detaylı

FELSEFİ FARKLILAŞMA SORULARDAN DEĞİL CEVAPLARDAN DOĞAR: SOFİSTLER VE PLATON

FELSEFİ FARKLILAŞMA SORULARDAN DEĞİL CEVAPLARDAN DOĞAR: SOFİSTLER VE PLATON FELSEFİ FARKLILAŞMA SORULARDAN DEĞİL CEVAPLARDAN DOĞAR: SOFİSTLER VE PLATON ÖZET Özgür UÇAK Bu bildirinin ana konusu, felsefi farklılaşmanın birincil etmeninin felsefenin sorduğu sorular değil, bu sorulara

Detaylı

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı

Detaylı

GERÇEKLİK ANONİM BİR SÜREÇTİR: WHITEHEAD ONTOLOJİSİNDE DİNAMİZMİN KURULUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME

GERÇEKLİK ANONİM BİR SÜREÇTİR: WHITEHEAD ONTOLOJİSİNDE DİNAMİZMİN KURULUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME GERÇEKLİK ANONİM BİR SÜREÇTİR: WHITEHEAD ONTOLOJİSİNDE DİNAMİZMİN KURULUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sercan ÇALCI ÖZET Gerçeklik anonim bir süreçtir. Bu metin, anonim kavramını ontolojik tartışmaların gündemine

Detaylı

Gerçekten O Çekmecede Hiçbir Şey Yok mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin

Gerçekten O Çekmecede Hiçbir Şey Yok mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin M. Barış GÜMÜŞBAŞ Gerçekten O Çekmecede Hiçbir Şey Yok mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin Is There Really Nothing in That Drawer?: Literary Text as Play M. Barış GÜMÜŞBAŞ 1* * Öz Bu çalışma, adı postmodernizm

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ Prof. Dr. Metin KAZANCI Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZET Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları

Detaylı

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış 2012/18 209 Melek Zeynep ESENYEL * İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış Özet Aristoteles in Nikomakhos a Etik ve Eudemos a Etik adlı eserlerinde insanın işlevine (ergon)

Detaylı

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Georges Bataille İÇ DENEY Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Y apı Kredi Y ayınları- 544 Kâzım Taşkent Klasik Y apıtlar Dizisi - 14 İç Deney / Georges Bataille Özgün adı: L Expérience Intérieure Çeviren:

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

Kapital i okumak: ilk cümle ya da Kapital zenginlikle başlar, metayla değil * 14 Şubat 2015

Kapital i okumak: ilk cümle ya da Kapital zenginlikle başlar, metayla değil * 14 Şubat 2015 Kapital i okumak: ilk cümle ya da Kapital zenginlikle başlar, metayla değil * 14 Şubat 2015 John Holloway 1 Kapitalist üretim tarzının hâkim olduğu toplumların serveti, kendisini muazzam bir meta yığını

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:189 203 ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME Namık Kemal ŞAHBAZ Özet Çocukların bilişsel, dil ve sosyal gelişiminde

Detaylı

Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Başkası

Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Başkası Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Başkası Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN Öz Levinas ve Buber, insanlar arası ilişkilerin ilksel yapılarını ve kökensel özelliklerini farklı kavramlar ışığında aydınlatmaya çalışmışlardır.

Detaylı

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article YER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR OKUMA DENEMESİ

Araştırma Makalesi / Research Article YER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR OKUMA DENEMESİ Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

Çocuklar için Eleştirel Düşünme

Çocuklar için Eleştirel Düşünme Çocuklar için Eleştirel Düşünme Mini Kılavuzu (daha iyi düşünebilmenize yardım etmek için) Önyargısız Özlem (ve Linda Elder) Merhaba! Ben Önyargısız Özlem. Düşünme konusunda iyiyim. İyiyim çünkü çok pratik

Detaylı

Popüli zm: Bi r Ad Ne İçerir? 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Atılım Üniversitesi. Ernesto Laclau. Çeviren.

Popüli zm: Bi r Ad Ne İçerir? 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Atılım Üniversitesi. Ernesto Laclau. Çeviren. Popüli zm: Bi r Ad Ne İçerir? 1 Ernesto Laclau Çeviren Hayriye Özen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Atılım Üniversitesi. Her tanım, tanımlanana anlam verecek bir kavramsal çerçeveyi varsayar. Bu

Detaylı

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ*

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 9, 2011, Sayfa 99-114 FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Hanife Nalân

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ

FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ Miniature Painting as a Different Way of Seeing: The Topographic Paintings of Matrakçı Nasuh Gönül Eda ÖZGÜL* ÖZ Bu makalenin

Detaylı

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT Ayşegül YARAMAN Feminist eleştiri, topluma egemen olan modernist holistik kavrayışın tartışılmasından doğan kültürel çalışmaların

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Bir Umut Metafiziği Olarak Gabriel Marcel Felsefesi

Bir Umut Metafiziği Olarak Gabriel Marcel Felsefesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008, Sayı:18, ss.171-194. Bir Umut Metafiziği Olarak Gabriel Marcel Felsefesi Emel KOÇ * ÖZET Gabriel Marcel, teist varoluşçuluğun Fransa daki

Detaylı

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx 11. Hafta : St. Simon, Fourier, Owen ve Marx Siyasal düşünceler bağlamında önceki haftalarda ele alınan düşünürlerin önemli bir kısmı aynı zamanda liberal kuramın temel ilkelerinin şekillenmesine katkı

Detaylı

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN Kamusal Alan ve Başörtüsü Ahmet DEMİRHAN İçindekiler Giriş... 4 Kamusal Alan Nedir?... 6 Alternatif Kamusal Alan Tezleri... 9 Türkiye de Kamusal Alan...10 Temsili Kamu nun Geri Dönüşü...15 Sonuç...17 SDE

Detaylı

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Hüseyin Köksal 2 Zamanın nehri üzerinde dik konumda duran ve yerlerinden oynatılamayan bazı anlar vardır; zaman bunların

Detaylı