Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III"

Transkript

1 Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Muhasebe III ETA:MUHASEBE III PROGRAMI MUHASEBE-III modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet modüllerinde oluşan hareketlerin sonradan muhasebeleştirilmesi sağlanır. Đstenirse daha önceden entegrasyon sonucunda muhasebeleşen hareketler de işleme katılabilir. MUHASEBE-III modülü ayrıca mali hafızaya sahip POS cihazları veya el terminaileri tarafından üretilmiş olan veri dosyalarını kullanarak entegre fatura kayıtları yaratır. Muhasebeleştirme ve fatura yaratma sırasında tüm işlemler otomatik olarak yapılır, ancak işleme başlamadan önce ilgili modüllerin Servis kısımlarında bulunan tüm parametrelerin ve Ana Menüde bulunan Entegrasyon Tablosunun düzgün bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir. (Bknz.ENTEGRASYON) Muhasebe-lll programını aşağıdaki ana başlıklar altında inceleyeceğiz; 1- Sonradan Muhasebeleştirme Cari Hareket Muhasebeleştirme Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirme Çek/Senet Muhasebeleştirme II- Pos Datasından Fatura Yaratma III- Metin Dosyasından Fatura Yaratma IV- Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

2 Programın ana menüsü; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ : MUH-III ANA MENÜ : STOK CARĐ FATURA MUHASEBE ÇEK/SENET ĐRSALĐYE MÜSTAHSĐL MAK. MUHASEBE-III ETA:MUHASEBE-III, MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ ŞĐRKET:MUH-III MUH-III &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2ŞĐRKET SEÇĐMĐ F3ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS ĐŞLEM. Muhasebe-lll modülüne girdiğimizde; : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : *Fl YARDIM : : F2 CARĐ HAREKET MUH. : : F3 FATURA/ĐRSALĐYE/MÜS.MAK.MUH : : F4 ÇEK/SENET MUH. : : F5 POS DATASINDAN FAT.YARATMA : : F6 METĐN DOSYASINDAN FAT.YARAT : : Fl Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. :

3 Bu menüden hangi işlemler muhasebeleştirme işlemine tabi tutulacaksa ilgili bölüm seçilerek işlem yapılır. Şimdi biz bütün hareketlerimizin muhasebeleştirileceğini varsayarak bu bölümleri sırasıyla inceleyelim. 1 - SONRADAN MUHASEBELEŞTĐRME MUHIII-F2 Cari Hareketlerden Muhasebe Fişi Oluşturulması: Bu bölümde cari hareketi yeni kayıt, ya da hareket fişinden girilen hareketlerden muhasebe fişi oluşturulur.işlem tipi [F] Fatura ve [D] Dekont olan işlemlerin muhasebe kaydı oluşturulamaz. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta muhasebeleştirme işlemi yapılırken kaynak program ayrımının dikkatli yapılmasıdır. Örneğin fatura modülünden girilen bir kapalı faturanın cari programında iki ayrı hareketi oluşacaktır. Bunlardan biri fatura hareketi, diğeri ise kapalı fatura olması nedeniyle oluşan nakit hareketidir. Muhasebeleştirme sırasında kaynak program ayrımı yapılmazsa kapalı faturadan oluşan nakit hareketine de bu bölümde muhasebe fişi oluşacak, dolayısıyla faturaların muhasebeleştirilmesi sırasında oluşacak fiş ile mükerrer olacaktır. Bu bölüme girildiğinde; : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: 01/01/2009 TARĐH: 31/12/2009 HESAP KODU: HESAP KODU: EVRAK NO: EVRAK NO: TUTAR: TUTAR: VADESĐ: VADESĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: FATURA:E [E/H] NAKĐT:E [E/H] SENET:E [E/H] ÇEK:E [E/H] DEKONT:E [E/H] BORÇ:E [E/H] ALACAK:E [E/H] KAYNAK PROGRAM CARĐ:E [E/H] FATURA:H [E/H] ÇEK/SENET:H [E/H] 14:05 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2MUHASEBELEŞME F6KART LĐS. F7HAREKET LĐS. ESC Bu ekranda muhasebeleştirilmesi istenilen cari hareketlere istenildiği gibi fiş üretme aralıkları, işlem cinsi ve kaynak program kıstasları verilerek muhasebe fişi oluşturulabildiği gibi hiçbir kıstas vermeden tüm hareketlere de fiş oluşturulabilir. Đstenilen kıstaslar verilip F2-MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde bazı uyarı mesajları gelecektir. Bunlar sırasıyla; : MUHASEBELEŞTĐRME ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC

4 Bu mesaj, anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağını sorar. [E] EVET seçildiğinde; : ÖNCEDEN MUHASEBELEŞEN KAYITLARI DA ĐŞLEME KATMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, hareketlerin girişi sırasında muhasebeye anlık entegre edilerek muhasebe fişleri oluşan hareketlerin işleme katılıp katılmayacağını sorar. Muhasebe programında bu fişler mevcutsa bu mesajda [E] EVET seçilmesi halinde bir sonraki mesajla bağlantılı olarak fişler mükerrer olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir uyarı mesajıdır. [E] EVET seçildiğinde; : VARSA BAĞLANTILI FĐŞLERĐ SĐLMEK ĐSTĐYOR MUSUNUZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, bir önceki uyarı mesajında da bahsedildiği gibi hareketler daha önceden muhasebeleştiyse, bu hareketlere bağlı fişlerin silinip silinmeyeceğini sorar. Aksi durumlar dışında mükerrerlik oluşmaması için bu mesaj da [E] EVET ile geçilmelidir. Bir sonraki mesaj; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, muhasebeleşme işlemi sonunda oluşan muhasebe fişlerinin tek bir fiş altında toplanıp toplanmayacağını sorar. Tercihe göre her iki cevap da verilebilir. Her harekete ayrı bir muhasebe fişi istiyorsak H [HA YIR], tek bir fiş istiyorsak [E] EVET seçilmelidir. Bu mesajı [E] EVET ile geçtiğimizi düşünürsek karşımıza aşağıda görülen fiş toplama parametrelerini girebileceğimiz bir ekran gelecektir.

5 : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC SENET:E [E/H] ÇEK/SENET:H [E/H] ÇEK:E [E/H] DEKONT:E [E/H] BORÇ:E [E/H] ALACAK:E [E/H] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2MUHASEBELEŞME F6KART LĐS. F7HAREKET LĐS. ESC Bu ekrandaki parametreleri sırasıyla açıklayalım. Hedef Tarih : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. Satırları Birleştir : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. Satırları Sırala : Oluşacak fişte satırların borçlalacak ve hesap numarasına göre sıralanıp Sıralanmayacağını belirler. Tahsil Açık. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. Tediye Açık. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. Kalem Açık. : Satırları bileştir parametresine evet cevabı verilirse birleşen satırların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEVAM denildikten sonra; : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : : KASA KODU KASA HESABI : FĐŞ : *MERKEZ : ŞUBE : 1.D: ĐŞLEM :02 HESA: HESAP EV : : : REFERA ÖZ : : A : : MUHASE : KAYIT BORÇ:E ALACAK:E +--F1YARDIM -+ ESC ESC &F3 &F4 NUM

6 Bu ekranda muhasebede oluşacak olan tahsil ya da tediye fişinde kullanılacak olan kasa kodu sorulur. Đlgili kasa seçilip devam edildiğinde ise muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3 Fatura/Đrsaliye/Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirilmesi : Programın bu bölümünde faturalardan, irsaliyelerden ve müstahsil makbuzlarından muhasebe fişlerinin oluşturulmasını inceleyeceğiz. : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : Fl YARDIM : : *F2 FATURA MUH. : : F3 ĐRSALĐYE MUH. : : F4 MÜSTAHSĐL MAK.MUH. : : F2 Faturaların Muhasebeleştirmesi : 14:27 / 16 Haziran 2009, Salı &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM CAP MUHIII-F3, F2 Faturaların Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş fatura hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. : MUH-III FATURALARIN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: 01/0l/2009 TARĐH: 31/12/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MÜŞ/SAT.KODU: FATURA NO: FATURA NO: VADESĐ: VADESĐ: GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM: F.ÖZEL KODU: F.ÖZEL KODU: FATURA CĐNSĐ:S [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) FATURA CĐNSĐ:N [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:28 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC

7 Fatura Cinsi : [A] Alış faturaları, [S] Satış faturaları Fatura Cinsi : [N] Normal faturalar, [Đ] Đade faturalar, [Boş] Bütün (normal ve iade) faturalar Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen faturaların muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı ve müşteri kodu aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan satış ve normal faturaların muhasebeleştirilmesi sağlanacaktlr. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar dikkatlice geçildikten sonra fatura hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3, F3 Đrsaliyelerin Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş irsaliye hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. : MUH-III ĐRSALĐYELERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH:01/07/2009 TARĐH:31/12/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MÜŞ/SAT.KODU: ĐRSALĐYE NO:89600 ĐRSALĐYE NO:89700 VADESĐ: VADESĐ: GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM: Đ.ÖZEL KODU: Đ.ÖZEL KODU: ĐRSALĐ.CĐNSĐ:A [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) ĐRSALĐ.CĐNSĐ: [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:34 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC Đrsaliye Cinsi : [A] Alış irsaliyeleri, [S] Satış irsaliyeleri Đrsaliye Cinsi : [N] Normal irsaliyeler, [i] iade irsaliyeler, [Boş] Bütün (normal ve iade) irsaliyeler Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen irsaliyelerin muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı, müşteri kodu aralığı ve irsaliye no aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan alış ve bütün irsaliyelerin muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTiRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktlr. Bu mesajlar geçildikten sonar irsaliye hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3, F4 Müstahsil Makbuzlarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş müstahsil makbuzlarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır.

8 : MUH-III MÜS.MAKBUZLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH:10/07/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MAKBUZ NO: VADESĐ:01/08/2009 GENEL TOPLAM: M.ÖZEL KODU: TARĐH:15/08/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MAKBUZ NO: VADESĐ:31/08/2009 GENEL TOPLAM: M.ÖZEL KODU: MAKBUZ CĐNSĐ:S [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) MAKBUZ CĐNSĐ:N [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:35 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC Makbuz Cinsi : [A] Alış makbuzları, [S] Satış makbuzları Makbuz Cinsi : [N] Normal makbuzlar, [Đ] Đade makbuzlar, [Boş] Bütün (normal ve iade) makbuzlar Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen makbuzların muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı ve vade aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan satış ve normal makbuzların muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar dikkatlice geçildikten sonra makbuz hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F4 ÇEK/SENET MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ: Programın bu bölümünde çek/senet hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılmaktadır. Bu bölümü müşteri çek, firma çek, müşteri senet, firma senet olmak üzere dört bölümde inceleyeceğiz.

9 : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : *Fl YARDIM : : F2 MÜŞTERĐ ÇEK BORDRO.MUHA. : : F3 FĐRMA ÇEK BORDRO.MUHA. : : F4 MÜŞTERĐ SENET BORDRO.MUHA. : : F5 FĐRMA SENET BORDRO.MUHA. : : F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. : 14:36 / 16 Haziran 2009, Salı &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM CAP MUHIII-F4, F2 Müşteri Çek Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde müşteri çek bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar müşteri çek girişi ve müşteri çek çıkışı bordrolarıdır. Müşteri çek bordrolarındaki diğer işlemlerin sonradan muhasebeleştirilemediği unutulmamalıdır. : MUH-III MÜŞTERĐ ÇEK BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! ĐŞLEM TARĐHĐ:01/01/2009 ĐŞLEM TARĐHĐ:31/12/2009 BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] GĐRĐŞ:E [E/H] ÇIKIŞ:E [E/H] 14:36 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC Müşteri çek bordroları sonradan muhasebeleşmesi işleminde istenilen fiş üretme aralıkları girilerek muhasebeleşme sağlanabildiği gibi, hiçbir aralık girilmediği takdirde bütün kayıtlar işleme alınacaktır. Yukarıdaki örnekte işlem tarihi kıstası ve giriş, çıkış kıstası verilmiştir. F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar geçildikten sonra çek/senet hareketlerinin muhasebeleştirmesi işlemi tamamlanmış olur.

10 MUHIII-F4, F3 Firma Çek Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde firma çek bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar firma çek çıkışı ve diğer işlemler bordrolarıdır. Diğer işlemler bordrosunda sadece [TA] tahsil işlem kodu muhasebeleştirilebilir. Đşlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır. : MUH-III FĐRMA ÇEK BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TANZĐM TARĐHĐ: TANZĐM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] ÇIKIŞ:E [E/H] DĐĞER:E [E/H] [TAHSĐL] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC MUHIII-F4, F4 Müşteri Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde müşteri senet bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar müşteri senet girişi ve müşteri senet çıkışı bordrolarıdır. Müşteri senet bordrolarındaki diğer işlemlerin sonradan muhasebeleştirilemediği unutulmamalıdır. Đşlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır.

11 : MUH-III MÜŞTERĐ SENET BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! ĐŞLEM TARĐHĐ: ĐŞLEM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] GĐRĐŞ:E [E/H] ÇIKIŞ:E [E/H] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC MUHIII-F4, F5 Firma Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde firma senet bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar firma senet çıkışı ve diğer işlemler bordrolarıdır. Diğer işlemler bordrosunda sadece [TA] tahsil işlem kodu muhasebeleştirilebilir, işlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır. : MUH-III FĐRMA SENET BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TANZĐM TARĐHĐ: TANZĐM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] ÇIKIŞ:E [E/H] DĐĞER:E [E/H] [TAHSĐL] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC II -POS DATASINDAN FATURA YARATMA MUHIII-F5 POS DATASINDAN FATURA YARATMA: Programın bu bölümünde mali hafıza onaylı pos cihazlarında oluşan verilerden bir ara dosya yardımıyla fatura ve bağlantılı entegre hareketlerin oluşturulması sağlanır. Đstenirse bir parametre yardımıyla bu faturalar muhasebeleştirilebilir. Gerekli olan ara dosyanın formatıyla ilgili bilgi ETA-MÜŞTERĐ DESTEK'ten alınabilir.

12 : MUH-III POS DATASINDAN FATURA VE FĐŞ YARATMA : FATURA/FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: POS TĐPĐ: 1 [1/99] DOSYA ĐSMĐ:hareket.001 MUHASEBELEŞ.:E [E/H] 14:38 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2FATURA YARATMA F6CARĐ KART LĐS. F7FAT LĐS. ESC Fatura/Fiş üretme aralıkları her zaman kullanıldığı mantıkta kullanılmaktadır. Değer aralığı verilebildiği gibi boş bırakılarak bütün işlemler dikkate alınabilir. Diğer parametreler ise; POS Tipi : Şimdilik iki pos tipi girilebilmektedir. [1] ESCORT, [2] EPSON DOSYA ĐSMĐ : Pos cihazı tarafından üretilen dosyanın ismi bu bölüme girilir. Program bu dosyayı ilk olarak şirket veri dosyalarının bulunduğu bölümde arar. (ör.c:\eta7\deneme\) Bu bölümde bulamazsa program dosyalarının yüklü olduğu bölüme bakar. (ör.c:\eta7\) Bu dosya yüklenirken bunlar dikkate alınmalıdır. MUHASEBELEŞ.: işlem sonunda oluşan fatura hareketlerinden muhasebe fişi oluşturulacaksa bu parametreye [E] değeri verilmeli aksi durumda ise [H] değeri verilmelidir. Đlgili kıstaslar verildikten sonra F2-FATURA YARATMA seçildiğinde; : FATURALAMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Açık olarak anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağı soruluyor. [E] EVET ile geçildiğinde; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC

13 Bu mesaj muhasebeleştirme parametresine [E] Evet cevabı verildiğinde karşımıza çıkar. Oluşan fişlerin toplanıp toplanmayacağını belirler. Đsteğe göre [E] EVET ya da [H] HAYIR ile geçilebilir. [E] EVET ile geçtiğimizde karşımıza fiş toplama parametreleri gelir. : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--FlYARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC Hedef Tarih Satlrları Birleştir Satırları Sırala Tahsil Açık. Tediye Açık. Kalem Açık. : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satlrların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. : Oluşacak fişte satırları borç/alacak ve hesap numarasına göre sıralanıp sıralanmayacağını belirler. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Satırları bileştir parametresine evet denilirse birleşen satırların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEV AM denildikten sonra fatura yaratma işlemi tamamlanmış olur. III -METĐN DOSYASINDAN FATURA YARATMA MIII-F6 Metin Dosyasından Fatura ve Fiş Oluşturulması: Programın bu bölümünde el terminalleri tarafından hazırlanmış verilerden bir ara dosya yardımıyla fatura ve bağlantılı entegre hareketlerin oluşturulması sağlanır. Đstenirse bir parametre yardımıyla bu faturalar muhasebeleştirilebilir. Gerekli olan ara dosyanın formatıyla ilgili bilgi ETA-MÜŞTERĐ DESTEK'ten alınabilir. : MUH-III METĐN DOSYASINDAN FATURA VE FĐŞ YARATMA : FATURA/FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: METĐN TĐPĐ: 1 [1/99] DOSYA ĐSMĐ:fatura.txt MUHASEBELEŞ.:E [E/H] 14:41 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2FATURA YARATMA F6CARĐ KART LĐS. F7FAT LĐS. ESC

14 Fatura/Fiş üretme aralıkları her zaman kullanıldığı mantıkta kullanılmaktadır. Değer aralığı verilebildiği gibi boş bırakılarak bütün işlemler dikkate alınabilir. Diğer parametreler ise; METĐN Tipi : Şimdilik sadece iki tip metin kullanılabilmektedir. [2] DOSYA ĐSMĐ : EI terminali tarafından üretilen dosyanın ismi bu bölüme girilir. Program bu dosyayı ilk olarak şirket veri dosyalarının bulunduğu bölümde arar. (ör.c:\eta7\deneme\) Bu bölümde bulamazsa program dosyalarının yüklü olduğu bölüme bakar. (ör.c:\eta7\) Bu dosya yüklenirken bunlar dikkate alınmalıdır. MUHASEBELEŞ.: işlem sonunda oluşan fatura hareketlerinden muhasebe fişi oluşturulacaksa bu parametreye [E] değeri verilmeli aksi durumda ise [H] değeri verilmelidir. Đlgili kıstaslar verildikten sonra F2-FATURA YARATMA seçildiğinde; : FATURALAMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Açık olarak anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağı soruluyor. [E] EVET ile geçildiğinde; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj muhasebeleştirme parametresine [E] Evet denildiğinde karşımıza çıkar. Oluşan fişlerin toplanıp toplanmayacağını belirler. Đsteğe göre [E] EVET ya da [H] HA YIR ile geçilebilir. [E] EVET ile geçtiğimizde karşımıza fiş toplama parametreleri gelir. : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--FlYARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC

15 Hedef Tarih Satırları Birleştir Satırları Sırala Tahsil Açık. Tediye Açık. Kalem Açık. : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satlrların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. : Oluşacak fişte satırları borç/alacak ve hesap numarasına göre sıralanıp sıralanmayacağını belirler. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Satırları bileştir parametresine evet denilirse birleşen satlrların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEVAM denildikten sonra fatura yaratma işlemi tamamlanmış olur. IV -Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri KARŞlLAŞILABĐLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ: : NOLU HESAP BULUNAMADIĞI ĐÇĐN : : 08/06/2007 TARĐHLĐ 51 REFERANS NOLU : : FATURADAN MUHASEBE FĐŞĐ OLUŞTURULAMAMAKTADIR. : +--F1YARDIM F2ĐşLEME DEVAM ESC Bu mesajda, tarih ve referans numarası verilen faturada kullanılan cari kartın, ya da stok kartlarının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarının olmadığı ya da eksik girildiği belirtilmektedir. Đlgili fatura bulunur. Bu faturaya bağlı kartlar kontrol edilip düzeltildikten sonra işlem tekrarlanır : DETAY KDVLERĐN TUTAR TOPLAMI EKRANIN ÖN : : YÜZÜNDE YAZILI BULUNAN KDV'DEN FARKLI : : BULUNMAKTADIR, MUHASEBE KAYDI YAPlLABĐL- : : MESĐ ĐÇĐN GEREKLĐ DÜZELTMEYĐ YAPINIZ! : : KDV YÜZDELERĐ KDV TUTARLARI : : KDV TOPLAMI : 0 : : EVRAKTAKĐ KDV : 180 : +--F1YARDIM -+ ESC Bu mesaj, entegrasyon bölümünde bulunan KDV muhasebe kodları yazılmadığı zaman karşımıza çıkar. Entegrasyon bölümünden kdv muhasebe kodları girilip işlem tekrarlanır. (Bknz.ENTEGRASYON)

16 : NOLU HESAP BULUNAMADIĞI ĐÇĐN : : 02/08/2009 TARĐHLĐ 2 REFERANS NOLU : : FATURADAN MUHASEBE FĐŞĐ OLUŞTURULAMAMAKTADIR. : +--F1YARDIM F2ĐşLEME DEVAM ESC Bu mesaj tarih ve referans numarası verilen faturada kullanılan cari kartın muhasebe hesabının hesap planında bulunmadığını belirtiyor. Hesap planında bu hesap açılır, ya da cari kartın ikinci sayfasından hesap kodu değiştirilir ve bu işlem tekrarlanır.

KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT

KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 130 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

1. Sene Sonu Devir Modülü

1. Sene Sonu Devir Modülü SENE SONU DEVĐR 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis programları (Fusion@6, Fusion@6 Standard, Entegre@6) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni cari yıl için yeni bir

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

4.Baskı İstanbul, 2005

4.Baskı İstanbul, 2005 4.Baskı İstanbul, 2005 2 MATH Ticari Entegre İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ... 11 ABT Yİ TANIYALIM... 11 MATH PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 12 MATH PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI... 13

Detaylı

1. Giriş... 1. 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)...

1. Giriş... 1. 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)... 1. Giriş... 1 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)... 4 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. 2.4. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)... 7 1.

Detaylı

Personel Đzin girişi ekranından girilen, izin kodu Kullanılan Đzin olan kayıtların yeni aya devir işlemi ile silinmemesi sağlandı.

Personel Đzin girişi ekranından girilen, izin kodu Kullanılan Đzin olan kayıtların yeni aya devir işlemi ile silinmemesi sağlandı. 4.0.10 Onaylı Sürüm Yenilikleri Asgari Geçim Đndirimi uygulaması desteklendi. Uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi için bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/asgari_gecim_indirimi.pdf. Operasyon

Detaylı

SENE SONU DEVİR. Cari döneme ait devir kayıtlarının yeni yıl veri tabanına aktarılmasını sağlamak.

SENE SONU DEVİR. Cari döneme ait devir kayıtlarının yeni yıl veri tabanına aktarılmasını sağlamak. SENE SONU DEVİR Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Cari döneme ait devir kayıtlarının yeni yıl veri tabanına aktarılmasını sağlamak. 18.12.2006 [X] İyileştirme [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standart

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

KUR 9000. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

KUR 9000. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 KUR9000 NT Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler 1 GİRİŞ... 8 2 PROGRAMI yükleme... 10 3 KUR9000 NT ye GİRİŞ VE ŞİRKET AÇMA... 12 Şirket Ortaklarının Girişi:... 14 Şirket Adreslerinin Girişi:...

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler 12 Ocak 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 223 adet maddeyi

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı