Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III"

Transkript

1 Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Muhasebe III ETA:MUHASEBE III PROGRAMI MUHASEBE-III modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet modüllerinde oluşan hareketlerin sonradan muhasebeleştirilmesi sağlanır. Đstenirse daha önceden entegrasyon sonucunda muhasebeleşen hareketler de işleme katılabilir. MUHASEBE-III modülü ayrıca mali hafızaya sahip POS cihazları veya el terminaileri tarafından üretilmiş olan veri dosyalarını kullanarak entegre fatura kayıtları yaratır. Muhasebeleştirme ve fatura yaratma sırasında tüm işlemler otomatik olarak yapılır, ancak işleme başlamadan önce ilgili modüllerin Servis kısımlarında bulunan tüm parametrelerin ve Ana Menüde bulunan Entegrasyon Tablosunun düzgün bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir. (Bknz.ENTEGRASYON) Muhasebe-lll programını aşağıdaki ana başlıklar altında inceleyeceğiz; 1- Sonradan Muhasebeleştirme Cari Hareket Muhasebeleştirme Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirme Çek/Senet Muhasebeleştirme II- Pos Datasından Fatura Yaratma III- Metin Dosyasından Fatura Yaratma IV- Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

2 Programın ana menüsü; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ : MUH-III ANA MENÜ : STOK CARĐ FATURA MUHASEBE ÇEK/SENET ĐRSALĐYE MÜSTAHSĐL MAK. MUHASEBE-III ETA:MUHASEBE-III, MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ ŞĐRKET:MUH-III MUH-III &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2ŞĐRKET SEÇĐMĐ F3ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS ĐŞLEM. Muhasebe-lll modülüne girdiğimizde; : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : *Fl YARDIM : : F2 CARĐ HAREKET MUH. : : F3 FATURA/ĐRSALĐYE/MÜS.MAK.MUH : : F4 ÇEK/SENET MUH. : : F5 POS DATASINDAN FAT.YARATMA : : F6 METĐN DOSYASINDAN FAT.YARAT : : Fl Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. :

3 Bu menüden hangi işlemler muhasebeleştirme işlemine tabi tutulacaksa ilgili bölüm seçilerek işlem yapılır. Şimdi biz bütün hareketlerimizin muhasebeleştirileceğini varsayarak bu bölümleri sırasıyla inceleyelim. 1 - SONRADAN MUHASEBELEŞTĐRME MUHIII-F2 Cari Hareketlerden Muhasebe Fişi Oluşturulması: Bu bölümde cari hareketi yeni kayıt, ya da hareket fişinden girilen hareketlerden muhasebe fişi oluşturulur.işlem tipi [F] Fatura ve [D] Dekont olan işlemlerin muhasebe kaydı oluşturulamaz. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta muhasebeleştirme işlemi yapılırken kaynak program ayrımının dikkatli yapılmasıdır. Örneğin fatura modülünden girilen bir kapalı faturanın cari programında iki ayrı hareketi oluşacaktır. Bunlardan biri fatura hareketi, diğeri ise kapalı fatura olması nedeniyle oluşan nakit hareketidir. Muhasebeleştirme sırasında kaynak program ayrımı yapılmazsa kapalı faturadan oluşan nakit hareketine de bu bölümde muhasebe fişi oluşacak, dolayısıyla faturaların muhasebeleştirilmesi sırasında oluşacak fiş ile mükerrer olacaktır. Bu bölüme girildiğinde; : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: 01/01/2009 TARĐH: 31/12/2009 HESAP KODU: HESAP KODU: EVRAK NO: EVRAK NO: TUTAR: TUTAR: VADESĐ: VADESĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: FATURA:E [E/H] NAKĐT:E [E/H] SENET:E [E/H] ÇEK:E [E/H] DEKONT:E [E/H] BORÇ:E [E/H] ALACAK:E [E/H] KAYNAK PROGRAM CARĐ:E [E/H] FATURA:H [E/H] ÇEK/SENET:H [E/H] 14:05 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2MUHASEBELEŞME F6KART LĐS. F7HAREKET LĐS. ESC Bu ekranda muhasebeleştirilmesi istenilen cari hareketlere istenildiği gibi fiş üretme aralıkları, işlem cinsi ve kaynak program kıstasları verilerek muhasebe fişi oluşturulabildiği gibi hiçbir kıstas vermeden tüm hareketlere de fiş oluşturulabilir. Đstenilen kıstaslar verilip F2-MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde bazı uyarı mesajları gelecektir. Bunlar sırasıyla; : MUHASEBELEŞTĐRME ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC

4 Bu mesaj, anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağını sorar. [E] EVET seçildiğinde; : ÖNCEDEN MUHASEBELEŞEN KAYITLARI DA ĐŞLEME KATMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, hareketlerin girişi sırasında muhasebeye anlık entegre edilerek muhasebe fişleri oluşan hareketlerin işleme katılıp katılmayacağını sorar. Muhasebe programında bu fişler mevcutsa bu mesajda [E] EVET seçilmesi halinde bir sonraki mesajla bağlantılı olarak fişler mükerrer olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir uyarı mesajıdır. [E] EVET seçildiğinde; : VARSA BAĞLANTILI FĐŞLERĐ SĐLMEK ĐSTĐYOR MUSUNUZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, bir önceki uyarı mesajında da bahsedildiği gibi hareketler daha önceden muhasebeleştiyse, bu hareketlere bağlı fişlerin silinip silinmeyeceğini sorar. Aksi durumlar dışında mükerrerlik oluşmaması için bu mesaj da [E] EVET ile geçilmelidir. Bir sonraki mesaj; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj, muhasebeleşme işlemi sonunda oluşan muhasebe fişlerinin tek bir fiş altında toplanıp toplanmayacağını sorar. Tercihe göre her iki cevap da verilebilir. Her harekete ayrı bir muhasebe fişi istiyorsak H [HA YIR], tek bir fiş istiyorsak [E] EVET seçilmelidir. Bu mesajı [E] EVET ile geçtiğimizi düşünürsek karşımıza aşağıda görülen fiş toplama parametrelerini girebileceğimiz bir ekran gelecektir.

5 : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC SENET:E [E/H] ÇEK/SENET:H [E/H] ÇEK:E [E/H] DEKONT:E [E/H] BORÇ:E [E/H] ALACAK:E [E/H] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2MUHASEBELEŞME F6KART LĐS. F7HAREKET LĐS. ESC Bu ekrandaki parametreleri sırasıyla açıklayalım. Hedef Tarih : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. Satırları Birleştir : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. Satırları Sırala : Oluşacak fişte satırların borçlalacak ve hesap numarasına göre sıralanıp Sıralanmayacağını belirler. Tahsil Açık. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. Tediye Açık. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. Kalem Açık. : Satırları bileştir parametresine evet cevabı verilirse birleşen satırların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEVAM denildikten sonra; : MUH-III CARĐ HAREKETLERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : : KASA KODU KASA HESABI : FĐŞ : *MERKEZ : ŞUBE : 1.D: ĐŞLEM :02 HESA: HESAP EV : : : REFERA ÖZ : : A : : MUHASE : KAYIT BORÇ:E ALACAK:E +--F1YARDIM -+ ESC ESC &F3 &F4 NUM

6 Bu ekranda muhasebede oluşacak olan tahsil ya da tediye fişinde kullanılacak olan kasa kodu sorulur. Đlgili kasa seçilip devam edildiğinde ise muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3 Fatura/Đrsaliye/Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirilmesi : Programın bu bölümünde faturalardan, irsaliyelerden ve müstahsil makbuzlarından muhasebe fişlerinin oluşturulmasını inceleyeceğiz. : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : Fl YARDIM : : *F2 FATURA MUH. : : F3 ĐRSALĐYE MUH. : : F4 MÜSTAHSĐL MAK.MUH. : : F2 Faturaların Muhasebeleştirmesi : 14:27 / 16 Haziran 2009, Salı &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM CAP MUHIII-F3, F2 Faturaların Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş fatura hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. : MUH-III FATURALARIN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: 01/0l/2009 TARĐH: 31/12/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MÜŞ/SAT.KODU: FATURA NO: FATURA NO: VADESĐ: VADESĐ: GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM: F.ÖZEL KODU: F.ÖZEL KODU: FATURA CĐNSĐ:S [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) FATURA CĐNSĐ:N [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:28 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC

7 Fatura Cinsi : [A] Alış faturaları, [S] Satış faturaları Fatura Cinsi : [N] Normal faturalar, [Đ] Đade faturalar, [Boş] Bütün (normal ve iade) faturalar Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen faturaların muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı ve müşteri kodu aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan satış ve normal faturaların muhasebeleştirilmesi sağlanacaktlr. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar dikkatlice geçildikten sonra fatura hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3, F3 Đrsaliyelerin Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş irsaliye hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. : MUH-III ĐRSALĐYELERĐN MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH:01/07/2009 TARĐH:31/12/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MÜŞ/SAT.KODU: ĐRSALĐYE NO:89600 ĐRSALĐYE NO:89700 VADESĐ: VADESĐ: GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM: Đ.ÖZEL KODU: Đ.ÖZEL KODU: ĐRSALĐ.CĐNSĐ:A [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) ĐRSALĐ.CĐNSĐ: [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:34 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC Đrsaliye Cinsi : [A] Alış irsaliyeleri, [S] Satış irsaliyeleri Đrsaliye Cinsi : [N] Normal irsaliyeler, [i] iade irsaliyeler, [Boş] Bütün (normal ve iade) irsaliyeler Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen irsaliyelerin muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı, müşteri kodu aralığı ve irsaliye no aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan alış ve bütün irsaliyelerin muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTiRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktlr. Bu mesajlar geçildikten sonar irsaliye hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F3, F4 Müstahsil Makbuzlarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde daha önceden girilmiş müstahsil makbuzlarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır.

8 : MUH-III MÜS.MAKBUZLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH:10/07/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MAKBUZ NO: VADESĐ:01/08/2009 GENEL TOPLAM: M.ÖZEL KODU: TARĐH:15/08/2009 MÜŞ/SAT.KODU: MAKBUZ NO: VADESĐ:31/08/2009 GENEL TOPLAM: M.ÖZEL KODU: MAKBUZ CĐNSĐ:S [A/S] [ALIŞ/SATIŞ) MAKBUZ CĐNSĐ:N [N/Đ/ ] [NORMAL/ĐADE/HEPSĐ] SATIR TOPLA :H [E/H] 14:35 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC Makbuz Cinsi : [A] Alış makbuzları, [S] Satış makbuzları Makbuz Cinsi : [N] Normal makbuzlar, [Đ] Đade makbuzlar, [Boş] Bütün (normal ve iade) makbuzlar Bu bölümde yukarıda görülen fiş üretme aralıkları kullanılarak sadece istenilen makbuzların muhasebeleştirilmesi sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi fiş üretme aralığı olarak tarih aralığı ve vade aralığı verilerek sadece bu aralığa uyan satış ve normal makbuzların muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır. Fiş üretme aralıkları girildikten sonra F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar dikkatlice geçildikten sonra makbuz hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi tamamlanmış olur. MUHIII-F4 ÇEK/SENET MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ: Programın bu bölümünde çek/senet hareketlerinin sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılmaktadır. Bu bölümü müşteri çek, firma çek, müşteri senet, firma senet olmak üzere dört bölümde inceleyeceğiz.

9 : MUHASEBE FĐŞ YARATMA PROGRAM MODÜLÜ : : Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. : : ETA BILGISAYAR MUH-III : : *Fl YARDIM : : F2 MÜŞTERĐ ÇEK BORDRO.MUHA. : : F3 FĐRMA ÇEK BORDRO.MUHA. : : F4 MÜŞTERĐ SENET BORDRO.MUHA. : : F5 FĐRMA SENET BORDRO.MUHA. : : F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. : 14:36 / 16 Haziran 2009, Salı &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM CAP MUHIII-F4, F2 Müşteri Çek Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde müşteri çek bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar müşteri çek girişi ve müşteri çek çıkışı bordrolarıdır. Müşteri çek bordrolarındaki diğer işlemlerin sonradan muhasebeleştirilemediği unutulmamalıdır. : MUH-III MÜŞTERĐ ÇEK BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! ĐŞLEM TARĐHĐ:01/01/2009 ĐŞLEM TARĐHĐ:31/12/2009 BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] GĐRĐŞ:E [E/H] ÇIKIŞ:E [E/H] 14:36 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC Müşteri çek bordroları sonradan muhasebeleşmesi işleminde istenilen fiş üretme aralıkları girilerek muhasebeleşme sağlanabildiği gibi, hiçbir aralık girilmediği takdirde bütün kayıtlar işleme alınacaktır. Yukarıdaki örnekte işlem tarihi kıstası ve giriş, çıkış kıstası verilmiştir. F2- MUHASEBELEŞTĐRME denildiğinde cari hareket muhasebeleştirmesinde karşımıza çıkan ve orada açıklanan mesajlar çıkacaktır. Bu mesajlar geçildikten sonra çek/senet hareketlerinin muhasebeleştirmesi işlemi tamamlanmış olur.

10 MUHIII-F4, F3 Firma Çek Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde firma çek bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar firma çek çıkışı ve diğer işlemler bordrolarıdır. Diğer işlemler bordrosunda sadece [TA] tahsil işlem kodu muhasebeleştirilebilir. Đşlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır. : MUH-III FĐRMA ÇEK BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TANZĐM TARĐHĐ: TANZĐM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] ÇIKIŞ:E [E/H] DĐĞER:E [E/H] [TAHSĐL] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC MUHIII-F4, F4 Müşteri Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde müşteri senet bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar müşteri senet girişi ve müşteri senet çıkışı bordrolarıdır. Müşteri senet bordrolarındaki diğer işlemlerin sonradan muhasebeleştirilemediği unutulmamalıdır. Đşlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır.

11 : MUH-III MÜŞTERĐ SENET BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! ĐŞLEM TARĐHĐ: ĐŞLEM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] GĐRĐŞ:E [E/H] ÇIKIŞ:E [E/H] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC MUHIII-F4, F5 Firma Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi: Bu bölümde firma senet bordrolarının sonradan muhasebeleştirilmesi işlemi yapılır. Bu bordrolar firma senet çıkışı ve diğer işlemler bordrolarıdır. Diğer işlemler bordrosunda sadece [TA] tahsil işlem kodu muhasebeleştirilebilir, işlem şekli ve fiş üretme aralıkları mantığı daha önce anlatılan bordro muhasebeleştirme mantığıyla aynıdır. : MUH-III FĐRMA SENET BORDROLARININ MUHASEBELEŞMESĐ : FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TANZĐM TARĐHĐ: TANZĐM TARĐHĐ: BORDRO NO: BORDRO NO: KODU: KODU: TOPLAM: TOPLAM: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] ÇIKIŞ:E [E/H] DĐĞER:E [E/H] [TAHSĐL] 14:37 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2MUHASEBELEŞME F6CARĐ KART LĐS. F7BORDRO LĐS. ESC II -POS DATASINDAN FATURA YARATMA MUHIII-F5 POS DATASINDAN FATURA YARATMA: Programın bu bölümünde mali hafıza onaylı pos cihazlarında oluşan verilerden bir ara dosya yardımıyla fatura ve bağlantılı entegre hareketlerin oluşturulması sağlanır. Đstenirse bir parametre yardımıyla bu faturalar muhasebeleştirilebilir. Gerekli olan ara dosyanın formatıyla ilgili bilgi ETA-MÜŞTERĐ DESTEK'ten alınabilir.

12 : MUH-III POS DATASINDAN FATURA VE FĐŞ YARATMA : FATURA/FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: POS TĐPĐ: 1 [1/99] DOSYA ĐSMĐ:hareket.001 MUHASEBELEŞ.:E [E/H] 14:38 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2FATURA YARATMA F6CARĐ KART LĐS. F7FAT LĐS. ESC Fatura/Fiş üretme aralıkları her zaman kullanıldığı mantıkta kullanılmaktadır. Değer aralığı verilebildiği gibi boş bırakılarak bütün işlemler dikkate alınabilir. Diğer parametreler ise; POS Tipi : Şimdilik iki pos tipi girilebilmektedir. [1] ESCORT, [2] EPSON DOSYA ĐSMĐ : Pos cihazı tarafından üretilen dosyanın ismi bu bölüme girilir. Program bu dosyayı ilk olarak şirket veri dosyalarının bulunduğu bölümde arar. (ör.c:\eta7\deneme\) Bu bölümde bulamazsa program dosyalarının yüklü olduğu bölüme bakar. (ör.c:\eta7\) Bu dosya yüklenirken bunlar dikkate alınmalıdır. MUHASEBELEŞ.: işlem sonunda oluşan fatura hareketlerinden muhasebe fişi oluşturulacaksa bu parametreye [E] değeri verilmeli aksi durumda ise [H] değeri verilmelidir. Đlgili kıstaslar verildikten sonra F2-FATURA YARATMA seçildiğinde; : FATURALAMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Açık olarak anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağı soruluyor. [E] EVET ile geçildiğinde; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC

13 Bu mesaj muhasebeleştirme parametresine [E] Evet cevabı verildiğinde karşımıza çıkar. Oluşan fişlerin toplanıp toplanmayacağını belirler. Đsteğe göre [E] EVET ya da [H] HAYIR ile geçilebilir. [E] EVET ile geçtiğimizde karşımıza fiş toplama parametreleri gelir. : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--FlYARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC Hedef Tarih Satlrları Birleştir Satırları Sırala Tahsil Açık. Tediye Açık. Kalem Açık. : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satlrların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. : Oluşacak fişte satırları borç/alacak ve hesap numarasına göre sıralanıp sıralanmayacağını belirler. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Satırları bileştir parametresine evet denilirse birleşen satırların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEV AM denildikten sonra fatura yaratma işlemi tamamlanmış olur. III -METĐN DOSYASINDAN FATURA YARATMA MIII-F6 Metin Dosyasından Fatura ve Fiş Oluşturulması: Programın bu bölümünde el terminalleri tarafından hazırlanmış verilerden bir ara dosya yardımıyla fatura ve bağlantılı entegre hareketlerin oluşturulması sağlanır. Đstenirse bir parametre yardımıyla bu faturalar muhasebeleştirilebilir. Gerekli olan ara dosyanın formatıyla ilgili bilgi ETA-MÜŞTERĐ DESTEK'ten alınabilir. : MUH-III METĐN DOSYASINDAN FATURA VE FĐŞ YARATMA : FATURA/FĐŞ ÜRETME ARALIKLARINI GĐRĐN! TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: TARĐH: MÜŞTERĐ KODU: METĐN TĐPĐ: 1 [1/99] DOSYA ĐSMĐ:fatura.txt MUHASEBELEŞ.:E [E/H] 14:41 / 16 Haziran 2009, Salı &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2FATURA YARATMA F6CARĐ KART LĐS. F7FAT LĐS. ESC

14 Fatura/Fiş üretme aralıkları her zaman kullanıldığı mantıkta kullanılmaktadır. Değer aralığı verilebildiği gibi boş bırakılarak bütün işlemler dikkate alınabilir. Diğer parametreler ise; METĐN Tipi : Şimdilik sadece iki tip metin kullanılabilmektedir. [2] DOSYA ĐSMĐ : EI terminali tarafından üretilen dosyanın ismi bu bölüme girilir. Program bu dosyayı ilk olarak şirket veri dosyalarının bulunduğu bölümde arar. (ör.c:\eta7\deneme\) Bu bölümde bulamazsa program dosyalarının yüklü olduğu bölüme bakar. (ör.c:\eta7\) Bu dosya yüklenirken bunlar dikkate alınmalıdır. MUHASEBELEŞ.: işlem sonunda oluşan fatura hareketlerinden muhasebe fişi oluşturulacaksa bu parametreye [E] değeri verilmeli aksi durumda ise [H] değeri verilmelidir. Đlgili kıstaslar verildikten sonra F2-FATURA YARATMA seçildiğinde; : FATURALAMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN, : : EMĐN MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Açık olarak anlaşıldığı gibi işleme başlanıp başlanmayacağı soruluyor. [E] EVET ile geçildiğinde; : ĐŞLEMDEN SONRA OLUŞAN FĐŞLERĐ TOPLAMAK ĐSTER MĐSĐNĐZ? : EVET HAYIR ESC Bu mesaj muhasebeleştirme parametresine [E] Evet denildiğinde karşımıza çıkar. Oluşan fişlerin toplanıp toplanmayacağını belirler. Đsteğe göre [E] EVET ya da [H] HA YIR ile geçilebilir. [E] EVET ile geçtiğimizde karşımıza fiş toplama parametreleri gelir. : FĐŞ TOPLAMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN! : : HEDEF TARĐH: [GG/AA/YYYY] : : SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] : : SATIRLARI SIRALA:H [E/H] : : TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT : : TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME : : KALEM AÇIK. +--FlYARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC

15 Hedef Tarih Satırları Birleştir Satırları Sırala Tahsil Açık. Tediye Açık. Kalem Açık. : Birleşme sonucunda oluşacak fişin tarihi. : Oluşacak fiş içerisinde hesap kodu aynı olan satlrların tek bir satırda toplanıp toplanmayacağını belirler. Evet seçilirse satır açıklamaları kaybolur. : Oluşacak fişte satırları borç/alacak ve hesap numarasına göre sıralanıp sıralanmayacağını belirler. : Oluşan fiş tahsil fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Oluşan fiş tediye fişiyse kasa açıklaması buraya yazılan açıklamadan alınır. : Satırları bileştir parametresine evet denilirse birleşen satlrların açıklamaları buraya yazılan açıklamadan alınır. Đlgili parametre değerleri girilip F2-ĐŞLEME DEVAM denildikten sonra fatura yaratma işlemi tamamlanmış olur. IV -Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri KARŞlLAŞILABĐLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ: : NOLU HESAP BULUNAMADIĞI ĐÇĐN : : 08/06/2007 TARĐHLĐ 51 REFERANS NOLU : : FATURADAN MUHASEBE FĐŞĐ OLUŞTURULAMAMAKTADIR. : +--F1YARDIM F2ĐşLEME DEVAM ESC Bu mesajda, tarih ve referans numarası verilen faturada kullanılan cari kartın, ya da stok kartlarının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarının olmadığı ya da eksik girildiği belirtilmektedir. Đlgili fatura bulunur. Bu faturaya bağlı kartlar kontrol edilip düzeltildikten sonra işlem tekrarlanır : DETAY KDVLERĐN TUTAR TOPLAMI EKRANIN ÖN : : YÜZÜNDE YAZILI BULUNAN KDV'DEN FARKLI : : BULUNMAKTADIR, MUHASEBE KAYDI YAPlLABĐL- : : MESĐ ĐÇĐN GEREKLĐ DÜZELTMEYĐ YAPINIZ! : : KDV YÜZDELERĐ KDV TUTARLARI : : KDV TOPLAMI : 0 : : EVRAKTAKĐ KDV : 180 : +--F1YARDIM -+ ESC Bu mesaj, entegrasyon bölümünde bulunan KDV muhasebe kodları yazılmadığı zaman karşımıza çıkar. Entegrasyon bölümünden kdv muhasebe kodları girilip işlem tekrarlanır. (Bknz.ENTEGRASYON)

16 : NOLU HESAP BULUNAMADIĞI ĐÇĐN : : 02/08/2009 TARĐHLĐ 2 REFERANS NOLU : : FATURADAN MUHASEBE FĐŞĐ OLUŞTURULAMAMAKTADIR. : +--F1YARDIM F2ĐşLEME DEVAM ESC Bu mesaj tarih ve referans numarası verilen faturada kullanılan cari kartın muhasebe hesabının hesap planında bulunmadığını belirtiyor. Hesap planında bu hesap açılır, ya da cari kartın ikinci sayfasından hesap kodu değiştirilir ve bu işlem tekrarlanır.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır. 16 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe MUHASEBEDE FĐŞ BĐRLEŞTĐRME Cari, Fatura, Çek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Kasa ETA:KASA PROGRAMI Kasa modülü, Muhasebe modülü kullanılmayan, muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan veya muhasebe modülü kullanan işletmelerin

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09

Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09 GENIUS POS (KASA) KULLANIM KILAVUZU 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. OTURUM AÇMA... 4 2. ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ... 5 Barkod ile Ürünlerin Satılması... 5 Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması... 5 En Son Satılan Ürünün Satışının

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME VERİ AKTARMA MODÜLÜYLE MUHASEBE ENTEGRASYONU Veri Aktarım modülü kullanarak Cari ve Fatura

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

1. Dekont Modülü Yenilikleri

1. Dekont Modülü Yenilikleri B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar 21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

CARİ İŞLEMLER. Genel Borç Alacak Dökümü

CARİ İŞLEMLER. Genel Borç Alacak Dökümü CARİ İŞLEMLER Genel Borç Alacak Dökümü Cari hesaplarınıza ilişkin borç, alacak ve bakiyelerinin alındığı rapordur. Cari aktif kodları kullanılabildiğinden gruplar halinde borç alacaklar görülebilmektedir.

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

Axoft Proje Yönetim Sistemi

Axoft Proje Yönetim Sistemi Axoft Proje Yönetim Sistemi Axoft Proje Yönetim Sistemi inşaat, mühendislik, taahhüt firmaları veya şantiye takibi gibi farklı projelerin maliyetlerini, bitirme sürelerini, stok takibini ve diğer iş süreçlerini

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 10.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ taksitli kredi

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5 Genel Muhasebe den Ticari Bağlantılı Fiş Girilmesi 2.25.00.00 sürümünde Genel Muhasebe de Mahsup fişi içerisinde; Cari, Banka ve Kasa bağlantılı olarak fiş girilmesi sağlanmıştır. Mahsup Fişi içerisinde

Detaylı

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.12 Onaylı Sürüm Banka modülünde, ödeme planı

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Turquaz Muhasebe, Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri : İÇİNDEKİLER 1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :... 2 1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :... 2 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-fatura ve e-arşiv Faturası Türleri :... 8 2.1.

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ)

CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ) CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ) 1.73.00.00 versiyonuyla Cari hesap risk takibi ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Daha önceki sürümlerde risk takibi yapılırken cari hesaba tek bir risk

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

Fiş Giriş Hizmet Fişleri

Fiş Giriş Hizmet Fişleri Doküman Kodu : FSG003 İlk Yayın Tarihi : Aralık 2016 Revizyon Tarihi : Aralık 2016 Revizyon No : 1 İÇERİK Genel Bilgi Hizmet Fişleri Cari Hizmet Fişleri Kasa Hizmet Fişleri Banka Hizmet Fişleri Hizmet

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir. EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış oldukları kredi kartlı tahsilatları, bunların komisyon kesintilerini, blokaj sürelerini vb. takip etmek

Detaylı

Her iki yöntemde de, istenildiği kadar fiş kaydı yapılarak el terminali (araç) içinde Stok miktarlarının istenilen değere ulaşması sağlanabilir.

Her iki yöntemde de, istenildiği kadar fiş kaydı yapılarak el terminali (araç) içinde Stok miktarlarının istenilen değere ulaşması sağlanabilir. İŞLEMLER BÖLÜMÜ CARİ KARTLAR -Yeni cari kart tanımı yapılabilir. Yeni müşteri bulan satış elemanı(plasiyer) hemen cari kart tanımlayıp, fatura veya tahsilat fişlerini kayıt edip, merkezi güncelleme de

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel PÜF NOKTALARI GENEL Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0

PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0 PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0 Doc versiyon 0.1 1 İçindekiler GİRİŞ...3 PARAMETRELER...4 ANA EKRAN...4 SATIŞ EKRANI...6 SATIŞ İADE...7 FATURA SİLME...7 TAHSİLAT...8 STOK REHBERİ...8 ÖDEME TİPİ...9

Detaylı