İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

2 2

3 İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR31/11/TY01 Son Başvuru Tarihi: Saat: 17.00

4 İÇİNDEKİLER 1. TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Giriş İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 4 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Başvuruların alınması için son tarih Daha fazla bilgi almak için Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları Program Düzeyi Performans Göstergeleri EKLER... 29

5 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI 1. TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir ilinin (TR31 Düzey 2 Bölgesi) bölgesel gelişmesini hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun a dayanarak Bakanlar Kurulu nun 6 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar ı ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. İZKA tarafından, 9. Kalkınma Planı ve ilgili üst ölçekli Ulusal Planlara uygun olarak hazırlanan ve DPT Müsteşarlığı tarafından tarihinde onaylanan İzmir Bölge Planı nda İzmir in vizyonu Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi İzmir olarak belirlenmiş ve bu vizyona ulaşmak için 4 gelişme ekseni tanımlanmıştır. Gelişme Eksenleri: İşletmelerde Rekabet Edebilirlik İstihdam ve Sosyal Bütünleşme Sürdürülebilir Çevre Güçlendirilmiş Altyapı ve Üstyapı İzmir in yukarıda özetlenen gelişme eksenleri kapsamında yer alan Bölgesel Ar- Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi, İşletmelerde Kurumsallaşma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması, Kümelenmelerin Oluşturulması ve Düzenli Sanayileşmenin Sağlanması önceliklerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, İZKA tarafından 2011 yılında Teknolojik Üretim ve Yenilik başlığında bir mali destek programı öngörülmüştür. İZKA nın 2011 yılı bütçesi kapsamında Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programıyla, karşılıksız mali destek olarak dağıtılacak tutar TL olarak belirlenmiştir Programın Amaçları ve Öncelikleri Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın özel amacıysa, Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik 1

6 kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. İleri teknolojiler kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji, Tasarım Teknolojileri, Mekatronik, Enerji ve Çevre Teknolojileri yer almaktadır İzmir Bölge Planı ve Kümelenme Stratejisi Araştırma Çalışmaları kapsamında anahtar sektörler olarak belirlenmiş sektörler; Yenilenebilir Enerji (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi), Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, Endüstri Makineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörleri olarak tespit edilmiştir. Program İçin Önemli Tanımlar Bu mali destek programı kapsamında, yenilik kavramı aşağıda tanımlandığı üzere ürün yeniliği ve süreç yeniliği olarak iki başlıkta ele alınmıştır. Organizasyonel yenilik ve pazarlama yeniliği program kapsamı dışında bırakılmıştır. 1) Ürün yeniliği: Yeni veya özellikleri ve kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürünün oluşturulması ve/veya pazara sunulmasıdır. Üründe yenilik; teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri ve mevcut üretilen üründen daha yüksek katma değerli yeni bir başka ürünün üretimini içerir. Bu program çerçevesinde ürün yeniliği kapsamında; yalnızca patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünler içerilmektedir. Bu program tescil tarihi den sonra olan ürünlerin ( yıllarında tescil almış ürünler) ticarileştirilmesi sürecini içerir. 2) Süreç yeniliği: Farklı ve yeni bir üretim ya da dağıtım yönteminin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Böylelikle daha az hammadde kullanımının sağlanması ya da daha kısa sürede üretimin gerçekleştirilebilmesi gibi iyileştirmeler sayesinde daha verimli bir üretim süreci geliştirilebilmektedir. Süreç yeniliği teknoloji kullanımıyla gerçekleştirilebeceği gibi, daha iyi teknik ve yöntemlerin kullanılmasıyla da mümkün olabilmektedir. Süreç yeniliği, bu mali destek programı kapsamında firma ölçeği dahil olmak üzere bölge ölçeği, ülke ölçeği ve küresel ölçekte de ileri teknoloji kullanımı yoluyla gerçekleştirilecek olan yenilik içeren süreçler olarak değerlendirilmektedir. 3) Teknoloji Transferi: Üniversite tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan bir firmaya sunularak kullanılmasının sağlanmasıdır. Teknoloji transferi süreci; firma tarafından gereksinim duyulan makine sistemi ya da teknik uygulamaları içeren teknolojinin seçimi, uyarlanması ve kullanımını kapsamaktadır. 2

7 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI 4) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge terimi üç aşamayı kapsamaktadır: Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmadır. Uygulamalı araştırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Bu aşamalarda gerçekleştirilen temel Ar-Ge faaliyetleri kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları olarak ele alınmaktadır. Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programının yukarıdaki çerçevede belirlenen öncelikleri şunlardır: Her biri anahtar sektörlerde olmak üzere; Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması) Öncelik 2: Üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin 1 kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi Öncelik 3: Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması (Üniversitelerden teknoloji transferinin sağlanması) 1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji,Tasarım Teknolojileri, Mekatronik, Enerji ve Çevre Teknolojileri (OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard, 2005). 3

8 Not: 2. Öncelik kapsamında üretim teknolojilerinde kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenen ileri teknolojilere ilişkin alt birimler aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir: o o o o o o o Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Telekomünikasyon, İnternet ve Genişbant, Donanım ve Yazılım Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri: Genombilim, Hücre tedavileri, Moleküler Markör Teknolojileri / Haritalama, Transformasyon Teknolojileri, İşlevsel Genomik ve Proteomik, Yüksek Ölçekli Analiz Teknolojileri, Rekombinant DNA Teknolojileri, Biyoinformatik, Transgen Teknolojisi Malzeme Teknolojileri: Kompozit Malzeme Teknolojileri, Polimer Teknolojileri, Akıllı Malzeme Teknolojileri, Manyetik, Elektronik, Opto-elektronik Malzeme Teknolojileri, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Malzeme Teknolojileri Nanoteknoloji: Nanoparçacık, Nanokristal, Porus Malzemeler, Nanorobotlar Tasarım Teknolojileri: Simülasyon ve Modelleme Yazılımları, Süreç Otomasyonu ile Geliştirme ve Benzetim Araçları, Yazılım ve Yazılım Tasarımı Teknolojileri, Sanal Gerçeklik Yazılımları ve Sanal Prototipleme, Grid Teknolojileri ve Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yazılımları Mekatronik: Mikro/Nano Elektromekanik Sistemler (MEMS/NEMS) ve Sensörler, Robotik ve Otomasyon Teknolojileri, Jenerik Alanlar: Her türlü mekatronik uygulamanın altyapısını oluşturan Temel Kontrol Teknolojileri ve Algoritmaları, Mikromekanik, Mikroelektronik, Tasarım ve Gömülü Yazılımlar Enerji ve Çevre Teknolojileri: Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri ve Güç Elektroniği, Nükleer Enerji Teknolojileri, Çevreye Duyarlı ve Verimli Yakıt ve Yakma Teknolojileri, Su Geri Kazanım Teknolojileri, Atık Değerlendirme Teknolojileri 1.3. İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. İzmir Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Asgari tutar: TL Azami tutar: TL 4

9 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10 undan az ve % 50 sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılarla karşılayabilmesi mümkündür. Ancak, her halükarda sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde, Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren Yönetmelik ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. İzmir Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ile ürün ve üretim süreci dâhil olmak üzere mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu 5

10 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri sadece belirlenen anahtar sektörlerde faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir (KOBİ). (1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: KOBİ tanımına uyması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosu 25 milyon TL yi aşmayan işletme olması) 2 Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, Endüstri Makineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörlerinden birinde faaliyet göstermesi 3 Sermayesinin veya oy haklarının %25 inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) yasal olarak kayıtlı ve faal olması Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, proje başvuru tarihi itibariyle vadesi dolmuş veya ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta primi ve vergi borcu olmaması Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortaklarıyla birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi Proje faaliyetinin proje sunan işletmenin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması (2) Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmiş olanlar veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar; c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar; 6 d) Sosyal sigorta primi ve vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri uya tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 3 Başvuru sahibinin ticari sicilindeki ünvanları arasında ya da ana sözleşmesinde yukarıda belirtilen alanlardan en az birinin yer alması gerekmektedir. Proje teklif çağrısı ilan tarihinden 3 ay öncesinden itibaren yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

11 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI rınca, vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar ve temerrüde düşmüş kredi borcu olanlar. e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar: g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıdaki (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) maddelerinde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Başvuru formunun V. bölümünde ( Başvuru Sahibinin Beyanı ), başvuru sahipleri, yukarıdaki (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Ortak, desteğe konu olan proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan kişi veya kuruluştur. Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm de belirtilen koşullardan İzmir il sınırları içerisinde yasal olarak kayıtlı ve faal olmak dışında, başvuru sahipleriyle aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunun III-2 bölümünde yer alan Ortaklık Beyanı, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca projeye ortaklık kararının kurum veya kuruluşun bu kararı vermeye yetkili organı tarafından alınmış olması gerekmektedir. 7

12 Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. İştirakçiler İştirakçi, desteğe konu proje ve faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulanan gerçek veya tüzel kişilerdir. Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk ve teknik destek sağlama benzeri roller üstlenebilirler. İştirakçilerin yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2). Alt Yükleniciler / Taşeronlar Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK H- IV teki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Proje Süresi Asgari proje süresi 4 ay, azami proje süresi 12 aydır. 4 Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Proje Uygulama Yeri Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. 4 Bu süre ancak Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin oluşması halinde uzatılabilir 8

13 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI Proje Konuları Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. YENİ ÜRETİM SÜREÇLERİNDE; kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik ile ilgili fizibilite ve etüt çalışmaları, denemelere dönük laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, faydalı model, patent ve benzeri süreçlere ilişkin faaliyetlerinin birkaçının ya da hepsinin dahil olduğu bir proje, ancak deneme üretimi faaliyeti aşamalarını da içeriyorsa uygun proje türü olarak değerlendirilecektir. Aşağıda örnek proje konuları sıralanmıştır. Bunlar, olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup yalnızca fikir verme amacıyla sunulmaktadır: İleri teknolojilerde Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşturulmuş tescilli bir ürünün pazarlanmasına yönelik projeler, Prototip üretimi gerçekleşmiş ve tescilini almış bir ürünün seri imalatına yönelik projeler, Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin; tekstil ve gıda gibi sektörlerin üretim süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, Üniversiteler tarafından geliştirilmiş ve firma tarafından gereksinim duyulan makine sistemi ya da teknik uygulamaları içeren projeler. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler, 1. Öncelik kapsamında yer alan yeni ürünün ticarileştirilmesi aşaması öncesindeki deneme üretimi faaliyetlerini içeren projeler, Üretim süreçlerinde firma tarafından hali hazırda kullanılan ileri teknolojinin birebir aynı şekilde kullanımıyla kapasite artırımını sağlayacak projeler, Üniversitelerden teknoloji transferi yapılarak gerçekleştirilecek olan yeni ürün üretimi haricinde patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili olmadan gerçekleştirilecek olan yeni ürün üretimine yönelik projeler, Yalnızca araç alımına yönelik projeler, Ar-Ge laboratuarı kurulumuna yönelik projeler, Siyasi ya da etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, 9

14 Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim ya da kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe ya da kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan ya da aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler. Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler: Bir başvuru sahibi aynı takvim yılı içerisinde yapılacak tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla dört proje için destek başvurusunda bulunabilir. Ancak kar amacı güden kuruluşlar en fazla bir proje için destek alabilir. Başvuru sahibinin, destek almaya uygun birden fazla teklif sunması halinde, değerlendirme sürecinde en yüksek puan alan projeye destek verilir yılı içinde ilan edilecek mali destek programlarına dörtten fazla proje sunulması durumunda başvuru sırasına göre beşinci ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde ilan edilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ya da 30 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ile Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programları kapsamında destek almış olan işletmeler, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 1 sene boyunca Ajanstan destek alamazlar Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 10 Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınır. Bu nedenle bütçe, hem maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için bir tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

15 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan standart proje bütçesi (EK-B) formuna göre hazırlanmalıdır. Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (Nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Ödemenin proje hesabından yapılması, Yararlanıcı ya da ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi. Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: Uygun Maliyetler İzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan mali destek programlarında uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmaktadır. a. Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı ya da ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Aşağıda sıralanan maliyetler uygun doğrudan maliyet olarak değerlendirilecektir. 2. öncelik kapsamında üretim sürecinde yeni geliştirilen bir yöntem, teknik ve tasarımın bir parçası olması şartıyla makine ve ekipman alımı 5, Üretim sürecinin geliştirilmesi aşamasında kullanılacak olan laboratuar ekipmanı alımı, Sadece projede çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), 5 Örneğin yeni tasarlanmış bir işlem ünitesini üretmek için ihtiyaç duyulan ekipman alımı uygun maliyettir. 11

16 Yolculuk ve gündelik giderleri 6, 1. ve 3. öncelik kapsamında piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni makine ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri 7, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30 unu geçememek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir), Destek miktarı TL ve üzerinde ise nihai denetim maliyetleri 8, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), Görünürlük maliyetleri. b. Uygun dolaylı maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 1 ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri, Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil başvurusu ve bu tescillerin korunmasına yönelik maliyetler, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 12 6 Yurtiçi gündelik giderleri, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2011 yılı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1439 sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 7 Yeni alınacak makine ve ekipman, üretim sürecinde yeni geliştirilen bir yöntem, teknik ve tasarımın bir parçasıysa uygun maliyettir. 8 İzmir Kalkınma Ajansı destek miktarı TL nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep etmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi veya Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılmalıdır.

17 İZMİR İ GELECEĞE TAŞI Borçlar, zarar ya da borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi ya da bina alımları, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortaklar dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Ofis kira maliyetleri, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler. Başvuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün değildir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve İzmir Kalkınma Ajansı nın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayni katkılar Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. 13

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR21-15-DFD SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ: 27 KASIM 2015 18.00 1 1 Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı