VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDA ENDOTRAKEAL ASPİRAT KANTİTATİF KÜLTÜRÜ İLE MİNİ-BAL KANTİTATİF KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ UYUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDA ENDOTRAKEAL ASPİRAT KANTİTATİF KÜLTÜRÜ İLE MİNİ-BAL KANTİTATİF KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ UYUM"

Transkript

1 T.C S.B İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: Dr. Muzaffer FİNCANCI VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDA ENDOTRAKEAL ASPİRAT KANTİTATİF KÜLTÜRÜ İLE MİNİ-BAL KANTİTATİF KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ UYUM (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet YAHYAOĞLU İstanbul

2 TEŞEKKÜR Hastalık yoktur, hasta vardır sözünü meslek hayatımda uygulamamı sağlayan, mesleki becerilerimin gelişmesi için bilimsel veriler ışığında şeffaf, tartışmaya açık bir ortam oluşturan değerli klinik şefim Dr. Muzaffer FİNCANCI ya, Bilgi ve becerilerinden faydalandığım Uzm.Dr. Rüçnan ULUTÜRK e, Uzm.Dr. Zeki BOZTAŞ a, Uzm.Dr. Ferda SOYSAL a, Uzm.Dr. Fatma YÜKSEL e, Uzm.Dr. Aylin İZAT a, Uzm.Dr. Bahadır CEYLAN a, Uzm.Dr. Gülhan EREN e, Yollarımızın ayrılmamasını umduğum değerli arkadaşım Uzm.Dr. Habip GEDİK e, Yaşamımın önemli dönemlerinden birini paylaştığım Dr. Abdullah CEVAHİR e, Dr. Gülşen YÖRÜK e, Dr. Cemal YILDIRIM a, Dr. Didem SARI ya, arkadaşlarıma, Asistanlık süresince beraber çalıştığım hemşire, biyolog, laborant ve personel Beni yetiştiren ve desteklerini esirgemeyen aileme, Varlığı ile hayatıma anlam veren eşim Gülten YAHYAOĞLU na Babası olmakla gurur duyduğum Zeynepgül YAHYAOĞLU na teşekkür ederim. Dr.MEHMET YAHYAOĞLU

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 1 GENEL BİLGİ MATERYAL METOD 21 BULGULAR.. 24 TARTIŞMA 30 SONUÇ 34 ÖZET.. 35 SUMMARY 37 KAYNAKLAR 39

4 GİRİŞ Ventilatörle ilişkili pnömoni(vip), yoğun akım ünitelerinde sıklıkla yaşanan ciddi bir infeksiyondur (%9-%68) (1). Yüksek mortalite ile ilişkilidir.(%33-%71).(2,3).mekanik ventile hastalar, VİP açısından doğru teşhisin ve tedavinin planlanması için dikkatlice izlenmelidirler. Yoğun bakım ünitelerinde VİP tanısı koymak zordur. Tanı genellikle klinik, radyolojik, mikrobiyolojik kriterlere göre konur(1). Mikrobiyolojik olarak en büyük sorun alt solunum yollarının, üst solunum yolları florası ile kontamine olmasıdır(4). Günümüzde VİP tanısının konmasında standart bir yöntem yoktur. Tanıda yardımcı olan bronkoskopik ve non-bronkoskopik yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan yöntem endotrakeal aspirat(eta) örneğinin mikrobiyolojik olarak incelenmesidir. Düşük spesifite ve yanlış pozitiflik oranının yüksek olmasına rağmen ETA kantitatif kültürü invaziv yöntemlere benzer şekilde VİP tanısında etkin olduğu gösterilmiştir(5,6,7,8,9,10,11). Tanı amacıyla kullanılan bir başka yöntemde mini-bal (non-bronkoskopik korunmuş bronkoalveolar lavaj, NBK-BAL, PTC ) örneğinin incelenmesidir(4). Bu yöntemin en önemli avantajı olası üst hava yolları florası ile kontaminasyonun minimal düzeye indirilmesidir(12,13,14,15,16,17). Bu çalışmamızın amacı klinik olarak VİP tanısı almış hastalarda olası etkeni hızlı ve doğru tanımlamak için kullanımı kolay ETA ve mini-bal kantitatif kültürünün uyumunu kıyaslamaktır.

5 GENEL BİLGİLER Ventilatöre bağlı hastalarda donanım ve dezenfeksiyonla ilgili tekniklerin ilerlemesine rağmen mekanik ventilasyon uygulananlarda %8-28 oranında ventilatörle ilişkili pnömoni gelişmektedir(24-28). Yoğun Bakım Ünitelerinde bu oran hastanelerdeki diğer servislere göre daha yüksektir. Entübasyon işlemi, mekanik ventile hastalarda 3-10 kat daha fazla pnömoni gelişmesine yol açmaktadır(24,26,29-31). VİP ile ilgili mortalite %24-50 ye ulaşmaktadır(25,31-34). Bazı çalışmalar VİP li hastaların erken tanınması ve uygun antimikrobiyal ajanlarla tedavisinin klinik başarıyı arttırdığını göstermiştir(32,35). Buna rağmen VİP tanısı, tedavi yaklaşımları ve önleyici stratejiler üzerinde henüz uzlaşı sağlanamamıştır. EPİDEMİYOLOJİ VİP tanısı için standartların bulunmayışı epidemiyolojik değerlendirme için istatistiksel bilginin yeterli olmamasına yol açmıştır. VİP, mekanik ventilasyon (MV) uygulandıktan sonra akciğer parenkim dokusunun infektif ajanlarla inflamasyonu şeklinde tanımlanmaktadır.yalnız bu tanımlama da her zaman her yerde kabul edilmemiştir. Histopatolojik tanımlamalar her zaman geçerli olmayabilir. Patologlar tarafından akciğer loblarının lokal inflamasyonu gözden kaçabilir ve yapılmış olan mikrobiyolojik çalışmalar negatif sonuçlanabilir(28-31). Bu alanda altın standart ın olmayışı ve tanı için birkaç yöntemin irdelenmesi günümüzdeki çalışmaların çoğuna kaynak teşkil etmektedir.

6 Mekanik ventilasyonun 48 saatten daha fazla olması VİP gelişmesi için en önemli risk faktörüdür. Bununla beraber VİP ilk 48 saat içinde de olabilir. Langer ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada(38) MV un ilk dört günü gelişen pnömoniler erken başlangıçlı VİP, beş ve sonraki günlerde gelişen pnömoniler geç başlangıçlı VİP olarak tanımlanmıştır. Erken başlangıçlı VİP te hastalığın seyri ve prognozun daha iyi olduğu gözlenmiştir (39,40). SIKLIK Fiberoptik bronkonkoskopi ile alınan korumalı fırça ( BKF, protected specimen brush,psb) örneklemesi kullanılarak yapılan ve 567 ventile hastayı kapsayan bir çalışmada VİP oranı % 9 olarak saptandı. Bu çalışmada 10 gün MV olan hastalara VİP oranı % 7, MV 20 gün uygulanan hastalarda VİP oranı % 19 olarak bulundu. Bu çalışma MV uygulanan gün başına VİP görülme oranının % 1 olarak arttığını göstermiştir(31). Cook ve arkadaşlarının yaptığı 1014 MV hastayı kapsayan çalışmada ilk 5 gün VİP olasılığı her gün için % 3, 10 güne kadar olan risk günlük % 2, 10 günden sonra bulunan kümülatif risk % 1 olarak bulunmuştur (41). VİP, ARDS li hastalarda yaygın bir komplikasyon olarak karşımıza çıkar. Bir çok çalışma ARDS li hastaların % 34 ile % 73 oranında pulmoner infeksiyondan etkilendiğini, sepsis, multiorgan yetersizliği ve ölüm ile sıklıkla karşılaştığını göstermiştir. ARDS nedeniyle ölen hastaların otopsi sonucu, incelenen akciğer histolojisi %73 oranında pnömoni ile uyumlu bulunmuştur(42, 43). Bununla beraber ARDS olgularında pnömoniyi tespit etmek oldukça zordur. Yapılan çalışmalarda ARDS hastalarında VİP gelişme oranı daha yüksek bulundu(33,44). 56 ARDS hastasında BKF ve bronko alveolar lavaj (BAL) kullanılarak yapılan çalışmada VİP % 55 oranında bulundu. Aynı çalışmada 187 ARDS olmayan hastada bu oran % 28 idi(33). Bakteriyolojik bulguların böyle çıkması beklenen bir olaydı. 30 günden fazla MV uygulanan hastalarda ARDS olan ve olmayan gruplar arasında benzer sonuçlar elde edildi(33). Bu bulgular ışığında VİP epidemiyolojik karakterler içinde MV uygulanan hastalarda ana unsur altta yatan medikal durumdur. İkinci problem VİP tanısına ait kullanılan tekniklerdeki standardın oluşmamasıdır. Tablo 1 de vurgulandığı şekilde klinik tanı ve bakteriyolojik tanı arasında yaklaşık iki kat fark bulunmaktadır.

7 Tablo 1) Klinik olarak VİP tanısı almış hastalarda bakteriyolojik veri oranları Klinik VİP tanısı Bakteriyolojik sonuç araştırmacı n n % Fagon (31) Croce (45) Rodriquez de Castro (46) Luna (47) Bonten (48) Kollef (13) Sanchez-Nieto (50) Ruiz (51) Fagon (52) Tejada Artigas (53)

8 MORTALİTE Tablo 2.VİP hastalara insidans ve mortalite oranları araştırmacı Hasta sayısı İnsidans % Tanı kriteri Mortalite oranı % Salata (54) Klinik-otopsi 76 Craven (55) Klinik 55 Fagon (31) PSB 71 Torres (32) Klinik-PSB 33 Baker (56) PSB/BAL 24 Fagon (3) PSB/BAL 53 Timsit (58) PSB/BAL 57 Cock (41) PSB/BALklinik 24 Tejada Artigas (53) PSB 44 Tablo 2 de görüldüğü gibi YBÜ de VİP mortalite oranları %24-76 arasında değişmektedir. YBÜ de VİP ölüm oranı diğer MV hastalara göre 2-10 kat daha fazla olmaktadır yılında yapılan bir araştırmada pnömoni olmayan MV hastalarda ölüm oranı % 4, VİP li hastalarda bu oran % 50 bulunmuştur(59) yılları arasında yapılan bazı

9 çalışmalar da bu sonuçları destekler niteliktedir(31,32,24,53). Bu sonuçların elde edilmesinde hasta gruplarının farklılığı, tanıda kullanılan kriterlerin değişik olması, hastaya ait altta yatan patolojinin var olması önemlidir. Kardiyak cerrahi, akut akciğer hasarı, immün yetersizlik, transplantasyon uygulanması, travma, kardiyak arrest sonrası tıbbi bakım uygulanan hastalarda ölüm oranları artmaktadır(59,60,61). Torres ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada solunum yetersizliği ve şok gibi ölümcül seyreden durumlarda uygulanan uygunsuz ve yetersiz antibiyotik kullanımı prognozu negatif yönde etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmiştir(32). Bir çok araştırmacı mortaliteyi etkileyen en önemli faktör olarak antibiyotik kullanımını öne çıkarmış ve bu yönde çalışmalar yapmıştır. (tablo 3) Tablo 3. Ampirik antibiyotik kullanımı ve mortalite oranları araştırmacı Uygunsuz antibiyoterapi % (n) Uygun antibiyoterapi % (n) P Value Luna (47) 92.2 (34) 35.5 (15) <0.001 Alvarez-Lerma (62) 34.9 (146) 32.5 (284) değerlendirilmedi Rello (63) 63 (27) 41.5 (58) =0.06 Kollef (13) 60.8 (51) 26.6 (79) =0.001 Sanchez-Nıeto (50) 42.9 (14) 25 (24) değerlendirilmedi Ruiz (51) 50.0 (18) 39.3 (28) değerlendirilmedi Dopont (64) 60.7 (56) 47.3 (55) değerlendirilmedi

10 Mortalite oranları etken olan bakteri tipine göre değişmektedir. Gram negatif basil(gnb) ile oluşan VİP gram pozitif kokların(gpk) sebep olduğu VİP den daha ölümcüldür. Özellikle Pseudomonas aeruginosa nın etken olduğu VİP de ölüm % civarındadır(31,65,66,67). Yapılan bir çalışmada Pseudomonas ve Acinetobacter in etken olduğu VİP te mortalite % 87, diğer organizmaların etken olduğu VİP te mortalite %50 bulunmuştur(31). MV durumu, yaş, altta yatan hastalık, hastalığın şiddeti, hastanede kalma süresinin ölüm oranlarını arttırır(69). Bu yüzden MV uygulanan hastalarda uygun profilaksilerin yapılması, erken teşhis ve tedavinin yapılması çok önemlidir. Tablo 4) VİP li hastalarda mortaliteyi artıran nedenler Uygun olmayan antibiyotik kullanımı Önceden antibiyotik kullanımı YBÜ kalma ve MV uzaması Yüksek riskli patojenle infeksiyon (P.aeruginosa, Acinetobacter spp., MRSA ) Multilober veya bilateral pulmoner infiltrat varlığı Altta yatan hastalığın ciddiyeti (APACHE II, SAPS*, ) Ağır sepsis, şok, multi organ disfonksiyon sendromu (MODS) İleri yaş (>65 ) Solunum yetersizliğinin ağrlaşması (PaO2/FiO2<250 ) *APACHE: Acute Physiologic Assessment and Control Health Evaluation SAPS: Simplified Acute Physiology Score MORBİTİTE: VİP ile ilgili maliyet artışını ve morbititeyi hesaplamak imkansızdır. VİP nedeniyle hastanede yatış süresi uzamaktadır. Bir çalışmada VİP gözlenmesi nedeniyle hastalar 10 ile 32 gün daha fazla YBÜ de kaldıkları saptanmıştır(70). Başka bir çalışmada ise VİP hastalar ortalama 21 gün YBÜ de izlenmiştir(67). Sonuçta VİP hem morbitite hem de maliyet artışına sebep olmaktadır.

11 ETYOLOJİK AJANLAR: Hastanedeki YBÜ nin durumu ve kullanılan tanı metodlarına göre VİP etkenleri farklılıklar gösterir. Yapılan bir çalışmada 836 hastada %31 oranında gram pozitif koklar VİP etken olarak tespit edilmiştir(71). GNB içinde Pseudomonas spp ve Acinetobacter spp çoğunluktadır. Bunun yanı sıra E.coli, Proteus spp, Klebsiella spp, H.influenzae de etkenler arasındadır. S.aureus ta % 20 oranında VİP e neden olmaktadır. Tablo 5) VİP etkenleri Patojen Adı Sıklık % P.aeruginosa 24.4 Acinetobacter spp. 7.9 Stenotrophomonas maltophilia 1.7 Enterobacteriaceae 14.1 Haemophillus spp. 9.8 Stapylococus aureus 20.4 Streptococcus spp. 8.0 Streptococcus pneumoniae 4.1 Koagulaz-negatif stafilokoklar 1.4 Neisseria spp. 2.6 Anaeroblar 0.9 Mantarlar 0.9 Diğer* 3.8 *Corynebacterium spp., Moraxella spp., Enterococcus spp.

12 VİP de polimikrobiyal flora özellikle rekürrenslerin sık gözlendiği durumlarda karşımıza çıkar.172 nazokomiyal pnömoni epizodunun izlendiği bir çalışmada % 13 oranında polimikrobial patojenler etken olarak bulunmuştur(65). VİP oluş süresi de patojen etkenlerin farklılığı için bir etkendir. Erken başlangıçlı VİP de H.influenzae, Streptococcus pneumoniae, MSSA, Enterobacteriaceae, geç başlangıçlı VİP de P. Aeruginosa, Acinetobacter spp., MRSA, çoklu dirençli GNB ön plandadır(72,73) Legionella spp., anaeroblar, virüsler, Pneumcystis carini nadir etkenler olarak karşımıza çıkar. Anaerob bakteriler aspirasyon pnömonilerinde, nekrotizan pnömonilerde, akciğer absesinde ve plevrapulmoner infeksiyonlarda daha sık izole edilirler.virüsler, özellikle immün sistemi bozulmuş HIV pozitif hastalarda, hematolojik malinitelerde ve immünsüpresif tedavi alanlarda tespit edilir(74). PATOGENEZ VİP; steril olan alt akciğer yolunun ve akciğer parankiminin vücudun savunma mekanizmalarının bozulması sonucu virülan bakteriler ile istilası nedeniyle gerçekleşir. olmalıdır. Solunum yolu infeksiyonu için aşağıda sayılan üç durumdan en az biri mevcut 1) Savunma mekanizmalarının bozulmuş olması, 2) Yeterli miktarda mikroorganizma içeren inokulum alt hava yollarına ulaşmalı ve savunma mekanizmalarına üstün gelmeli, 3) Mikroorganizma oldukça virülan olmalı, MV uygulanan hastalarda zaten savunma mekanizmaları bozulmuş ve akciğer parankimi infeksiyonlara açık hale gelmiştir. Akciğer dokusunu infeksiyondan korumak için mevcut mekanizmalar: 1) Anatomik bariyerler (glottis, larinks) 2) Öksürük refleksi

13 3) Mukosilier aktivite 4) Hücresel ve humoral immünite 5) Alveolar makrofaj ve nötrofillerin içinde olduğu fagositik sistem Bakteriler ; 1) Orofaringeal sekresyonun mikroaspirasyonu 2) Özefageal-gastrik içeriğin aspirasyou 3) İnfekte aerosolun inhalasyonu 4) Hematojen yayılım 5) Entübe hastada direk yayılım ile akciğer dokusuna ulaşırlar. Tanı amaçlı yapılan fiberoptik bronkoskopla dahi alt solunum yolları kontamine olabilir. Son zamanlarda nebulizatörler bu açıdan suçlanmış fakat bu cihazların VİP e çok az sebep olduğu bulunmuştur(75) MV uygulanan hastalarda patojenler için ek giriş yolları da oluşmaktadır. 1) Farengeal floranın endotrakeal kaf etrafından sızması infekte olması 2) Nazotrakeal entübasyonda sinuzidal ostiumun blokajı ve ostiumun 3) Lokal travma 4) Alt solunum yollarının klirensinin bozulması 5) Bronkoskopi gibi invaziv işlemlerin uygulanması 6) Hava yolu ile indirekt olarak diğer kritik hastalarla temas

14 7) Çalışanların elleri yoluyla patojenlerle direkt temas Bu sayede akciğer parenkimine invaze olan bakteriler virülans faktörler yardımıyla doku yıkımına ve lokal inflamasyonda artışa neden olarak infeksiyon tablosunu oluşturur(76) RİSK FAKTÖRLERİ (34,38,41,76,77,78,79,80) Genel olarak üç başlık altında incelenir. A) Hastayla ilişkili risk faktörleri: hastalık) 1) Önceden bozulmuş solunum defans mekanizmalarının varlığı (KOAH, pulmoner 2) Yaş: >60 yaş ve üzeri risk artar. 3) Altta yatan hastalıklar ve komplikasyonların varlığı; şok, organ yetmezliği, koma, bilinç bozukluğu, diabetes mellitus, renal yetmezlik, immün yanıt baskılanması, travma, ARDS, 4) Önceden antibiyotik kullanımı 5) Mide içeriğinin aspire edilmesi 6) Gastrik kolonizasyon ve ph değişikliğinin olması 7) Üst solunum yollarının kolonizasyonu 8) Serum albumin <2.2 g/dl olması B) İnfeksiyon kontrolü ile ilişkili faktörler 1) El yıkama alışkanlığının yetersiz olması 2) Hastadan hastaya geçerken eldivenlerin değiştirilmemesi

15 3) Kontamine cihazların kullanılması 4) Uygunsuz antibiyotik kullanımı C) Tedavi ve girişimlere ilişkin faktörler 1) Mide asiditesinin yokluğu veya antiasit kullanımı 2) Sedasyon uygulanması 3) Kortikosterid kullanılması 4) MV uzun sürmesi (48 saatten fazla ) 5) Mekanik ventilatör bağlantılarının 48 saatten önce değiştirilmesi 6) Pozitif end-ekspiratuar basınç uygulanması 7) Reentübasyon 8) Nazal yolla gastrik sonda uygulaması 9) Hastanın düz pozisyonda yatırılması 10)Ventilatöre bağlı hastanın transportu 11)Uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 12)İnvaziv girişimlerin varlığı (trakeostomi, bronkoskopi, 13)Abdominal cerrahi uygulanması TANI:

16 Ventilatöre bağlı hastalarda pnömoni tanısını koymak toplum kökenli pnömoni tanısı koymaktan zordur. Tanıda klinik, trakeal sekresyonların mikroskopik ve mikrobiyolojik incelenmesi ön plana çıkmaktadır. VİP tanısında temelde üç parametre önemlidir. Bunlar infeksiyona ait sistemik bulgular, akciğer röntgen incelemesinde yeni infitrasyon ya da mevcut infiltrasyonda artış, bakteriyolojik olarak akciğer parankim infeksiyonunun tespit edilmesidir. Sistemik bulgular; ateş, taşikardi, lökositoz ve sitokinlerin artışına bağlı olarak gözlenen non spesifik bulgulardır(81). Travma ve postoperatif dönemde gözlenen ateş ve lökositoz infeksiyon tanısını koyacak klinisyenin işini zorlaştırmaktadır. Postoperatif ilk 72 saatte gözlenen ateş ve lökositoz pulmoner ödem, pulmoner infarkt, devasküler doku, atelektazide de gözlenebilinir. Hastanede yatan hastalarda akciğer grafisinin normal olması hastanın hastane-kökenli pnömoni olmadığının önemli bir işaretidir. Akciğer grafisinde infiltrasyon; kardiyojenik pulmoner ödem, non-kardiyojenik pulmoner ödem, pulmoner kontüzyon, atelektazi ve pnömonide gözlenebilir. Tablo- 6 da pulmoner infiltrasyon nedenleri özetlenmiştir. Tablo 6) Pulmoner infiltrasyonun nedenleri (122) Kardiyojenik pulmoner ödem ARDS Atelektazi Pulmoner emboli Alveolar hemoraji Hipersensitivite pnömonisi Hipervolemi Hastane kökenli pnömoni Aspirasyon pnömonisi İlaçlara bağlı pnömoni

17 Yüksekliğe bağlı pulmoner ödem Bronkoalveolar kanser Boğulma Radyasyon pnömonisi Pulmoner alveolar proteinozis Lenfanjitik metastazlar (lösemi, lenfoma ) Trakeal aspirat ya da balgamın mikrobiyolojik incelenmesi VİP tanısı koymada yetersiz kalabilir. Çünkü mekanik ventilasyon uygulanan hastaların pek çoğunun solunum yolları muhtemel patojenlerle kontamine olmuştur (82-86). Yapılan bir çalışmada histolojik olarak pnömoni tanısı konan hastalarda ETA sensivitesi % 82, spesifitesi % 27 bulunmuştur(87). Yine de ETA incelenmesi, olası etkeni ortaya çıkarmak için faydalıdır. VİP hastaların incelenen örneklerde hücre içi bakteri içeren nötrofil sayısının daha fazla olduğu bulunmuştur (54) yılında VİP tanısı için 7 klinik parametreyi içeren bir skorlama sistemi ortaya atıldı. Bu sistem ateş, kan lökosit düzeyi, trakeal sekresyonların miktarı ve karakteri, oksijenasyon, akciğer grafisi, trakeal sekresyonların semikantitatif kültürü gibi parametreleri içeriyordu. Klinik durumlar 0, 1, 2 şeklinde skorlandı (88). Ama klinik uygulamada değişkenlerin farklı yorumlanması, semikantitatif değerlendirmede klinisyenin değişik yorumu bu skorlama sisteminin uygulanmasını zora sokmuştur. Antibiyotik alan VİP li hastalarda rutin ETA almak ve değerlendirmek şüpheli sonuçlara yol açar. Çünkü üst solunum yolları potansiyel patojen bakteriler ile kolonize olmuştur. Etken bakterilerin değerlendirilmesi için farklı bronkoskopik ve non-bronkoskopik yöntemler kullanılmaktır. VİP tanısında kullanılan non-bronkoskopik teknikler: 1- Endotrakeal aspirat ın kantititatif kültürü: YBÜ hastalarında endatrakeal aspirat kalitatif kültürü üst hava yollarına ait bakteriler ile kontaminasyonu nedeniyle yüksek oranda yanlış pozitif sonuçlara yol açar. Bazı klinik çalışmalar ETA kantitatif kültürünün VİP tanısında diğer invaziv yöntemler kadar etkin olduğunu göstermiştir (6,89-92). Yapılan

18 çalışmalarda cut-off değeri (değerlendirme eşiği) 10³-10 5 cfu/ml olarak kabul edildi. Fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılamayan durumlarda ETA değerlendirilmesi VİP tanısında yeterli olabilir. Fakat bu yöntemin potansiyel dezavantajları akılda tutulmalıdır. Hastalarda etken bakteriler 10 5 cfu/ml kadar üremeyebilir Hastalarda eşik değer daha düşük tutulduğunda gereksiz ve uzun süreli geniş spektrumlu antibiyoterapi alınmasına yol açılabilir. 2- Distal hava yollarının örneklemesi: Bu örnekleme FOB ya da non-bronkoskopik yöntemlerle uygulanır. Non-bronkoskopik çift lümenli katater (PTC, mini-bal) ile yapılan işlem daha az invaziv, daha kolay kullanılabilir ve fakat etkinliği daha düşüktür. Mini-BAL en büyük dezavantajı uygun akciğer bölgesinden örneklemenin sağlanamamasıdır. Özellikle alt lob posterior pnömonilerin tanısında mini-bal faydalı değildir. VİP de mini-bal ile yapılan örneklemede sensitivitide %86-100, spesifite %78 bulunmuştur( 93). 3- Kan kültürü: VİP hastada kan kültürleri büyük oranda negatif gelmektedir. Ama kan kültürü sonucunun pozitif gelmesi son derece spesifik ve hastanın prognozu hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Kan kültürleri yaklaşık % 10 oranında pozitif sonuçlanır. 4- Akciğer biopsisi: Perkütan yolla, bronkoskopi aracılığı ile transbronşiyal yolla ve ya açık akciğer biyopsisi ile akciğer dokusundan örnek alınabilir. İnvaziv olan bu tekniklerin kendine has yan etkileri vardır. Bu yöntemler sınırlı sayıdaki hastalar için seçilmelidir. Özellikle immünsupresif hastalarda ve pediatrik hastalarda kullanılır. Hasta için ne kadar faydalı olacağı iyice değerlendirilmelidir. VİP tanısında kullanılan bronkoskopik teknikler: Bu yöntemlerde, uygun örneklemenin yapılacağı alanın seçilmesi teknik açıdan temel problemdir. Genellikle örnekleme akciğer röntgenindeki infiltratif alanlardan ya da bronkoskopide görülen sekresyonlardan yapılır. Akciğer grafisindeki diffüz ya da minimal değişikliklerde örnekleme yapmak zordur. Bronkoskopik tekniklerde kardiyak aritmi, hipoksemi, bronkospazm gibi ciddi komplikasyonlar gözlenebilir. 1) Bronkoalveolar lavaj: Yapılan işlem esnasında ortalama 100 milyon alveolden örnek alınabilinir. Bu sayede bronkoskopik korunuş fırça ( BKF,PSB) yöntemine göre daha büyük bir alandan örnek alınmış olur. Her ne kadar bronkoskopi kullanılmış olsa dahi kontaminasyon riski mevcuttur. Bu nedenle BAL sıvısının Gram boyama preparatının

19 incelenmesinde mikroorganizma görülmesi kesin olarak pnömoni tanısını koydurtmaz. Gram incelemesi sonucunda bakteri saptanması % 78 duyarlılıkta 10³ cfu/ml üreme olacağının göstergesidir. Gram incelemesinde bakteri içeren polimorfonüklear lökosit oranı % 5 in üzerinde ise % 90 sensitivite ve % spesifite ile pnömoni tanısı konulabilir. (94). Antibiyotik kullanılmış olsa dahi bu parametre güvenilirdir. BAL sıvısının modifiye Giemsa boyaması ile değerlendirilmesi epitel hücresini daha iyi değerlendirmek, bakteri içeren lökositler tespit etmek ve bazı etken mikroorganizmaları ( protozoonlar, histoplasma, toxoplasma, candida ) tespit etmek için daha kullanışlı bir yöntemdir(95, 96). Yapılan bazı çalışmalar, BAL preparatında üst solunum yolu skuamöz epiteli ve bronşiyal epitelyum hücrelerinin oranı % 1 üzerinde olduğu durumlarda kontaminasyon olduğu ve alınan örneğin incelemeğe değer bir materyal olmadığını göstermektedir(97). Kontaminasyon olasılığı nedeniyle BAL sıvısının incelenmesinde kantitatif yöntemler kullanılmalıdır. Normalde infekte akciğer dokusunun 1 ml sinde cfu/ml bakteri bulunur. BAL işlemi esnasında alınan sıvı dilüe bir sıvı olduğundan kültürlerde 10 4 cfu/ml ve üzeri üremeler tanı için anlamlı kabul edilir. Kantitatif BAL sıvısının incelenmesi % 73 ± 18 sensitivite, % 82 ± 19 spesifite gösterir(98). Hasta populasyonuna, hastanın antibiyotik kullanması ve seçilen yöntemlere göre farklı sonuçlar bildirilmektedir(99). GNB ye bağlı VİP nin hızlı tanısında endotoksin ölçümü son zamanlarda incelenen bir parametredir ( ). Dört endotoksin ünitesi/ml üzerindeki değerler sensitivite % 82-93, % oranında GNB ye bağlı VİP te anlamlı bulumuştur. Bu ölçümün en büyük dezavantajı çok pahalı olmasıdır. Fakat gelecekte erken tanıda önem kazanacak bir ölçümdür. 2) Bronkoskopik korumalı fırça (BKF,PBS) yöntemi: Bu yöntemle proksimal hava yollarındaki floraya bağlı kontaminasyonu en aza indirerek distal hava yollarından en uygun örnek alınması sağlanmıştır. Fakat mikroskopik inceleme ve kantitatif kültür teknikleri açısından standart bir yöntem yoktur. Bu yöntemde antibiyotik almadan önce yapılan örneklemede temel 3 teknik problem vardır. Birincisi az da olsa 10³ cfu/ml olan eşik değer solunum sisteminin kolonizasyonu sonucu yanlış pozitif olarak değerlendirilmesi(104) ikincisi kültür sonucu saat sonra sonlandığından uygun antibiyotiğin verilmesi için yol gösterici olmayışıdır. Son olarak enfeksiyon başlangıcında yapılan BKF, yanlış yerden yapılan örneklemede, alınan materyalin laboratuarda yanlış değerlendirildiği durumlarda ve antibiyotik verilmesinin hemen sonrasında yapılan örnekleme kantitatif ölçüm negatif sonuç verir.yine de VİP tanısında BKF etken mikroorganizmayı tanımada oldukça sensitif ve spesifik bir yöntemdir.sensitivite % 70-90, spesifite % bulunmuştur(7, ).

20 TEDAVİ VİP li hastanın tedavisi zor ve kompleks bir iştir. Hastaların hangi antibiyotik rejimi kullanacağı konusunda uzlaşı henüz sağlanamamıştır. Gerçekte bu güne kadar bakteriyal VİP tedavi stratejilerini değerlendirmek birkaç sebepten dolayı zor olmuştur. İlk neden VİP tanısı için uygun kriterlerin kesin tanımlanmamış olmasıdır. Trakeabronşiyal sistemin kolonize olması ve gerçek pnömoni arasındaki farkı anlamak zordur. İkinci neden bir çok çalışmada mikrobiyolojik kültür işlemi yapılan örneklerin ana kaynağını ventile hastalarda potansiyel mikroorganizmaları içeren üst solunum yolu sekresyonlarının oluşturmasıdır. Son olarak da infekte akciğer dokusunda bakterilere karşı antibiyotik etkinliği ölçmek için kullanılacak yeterli tekniğin bulunmayışıdır. VİP in doğru tanısı ve tedavisi sürviyi uzatabilir (32,35,62,63,). Yapılan bu çalışmalarda ölüme yol açacak risk faktörleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 1) İleri yaş 2) Altta yatan öldürücü hastalık 3) Yüksek riskli mikroorganizma 4) Akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonun bulunması 5) Solunum yetersizliği 6) Uygun olmayan antibiyotik tedavisi Bu faktörler içerisinde prognozu en fazla etkileyen durum uygun olmayan antibiyotik kullanımıdır(109). VİP li hastalarda uygulanacak antibiyotik seçiminde iki faktör önemlidir. Birincisi daha önce antibiyotik uygulanmış hastalarda olası etkenin antibiyotiklere karşı dirençli olabilmesi, ikincisi alınan örneklerden birden fazla etken olabilecek mikroorganizma tanımlanmasıdır(31, 33,65, 72,82 ). Böyle hastalarda ampirik olarak başlanan geniş spektrumlu antibiyotikler multirezistan bakterilerin kolonizasyonunu ve bu bakterilere bağlı süper-enfeksiyonu artırır.

21 Uygun antibiyotik tercihinde aşağıdaki faktörler ilk planda gözden geçirilmelidir. 1) Olası etken : Hastanın bulunduğu merkeze ait epidemiyolojik veriler ilk planda değerlendirilmelidir. 2) Hastanede yatış: Özellikle mekanik ventilasyon uygulanmadan önce hastanın hastane kaynaklı pnömoni olması ve antibiyotik kullanmış olması incelenmelidir. 3) Pulmoner sekresyonların mikroskopik incelemesi yapılmalıdır. 4) Antibiyotiğin intrinsik antibakteriyal etkinliği değerlendirilmeli, antibiyogram yapılmalıdır yılında American Thoracic Society tarafından hastalığın şiddetini değerlendirmeye dayalı uzlaşı kararını açıklandı. Hastalar klinik, pnömoninin başlangıç zamanına göre 3 ana gruba ayrıldı. 1) Risk faktörü içermeyen, hastanede kaldığı dönemde orta şiddette başlayan VİP ya da erken başlangıçlı VİP, 2) Risk faktörü içerip orta şiddette başlayan pnömoni, başlangıçlı VİP, 3) Şiddetli başlayan risk faktörleri içeren erken başlangıçlı VİP ya da geç Tablo 7) VİP de tedavi Etken Erken başlangıçlı-vip Risk faktörü yok Tedavi 2.kuşak sefalosporin ya da

22 Enterik gram (-) bakteriler (nonpseudomonal) Enterobacer spp. E.coli Klebsiella spp. Proteus spp. Serratia spp H.influenzae Metilisine hassas S. aureus (MSSA) S.pneumoniae Geç başlangıçlı-vip Risk faktörleri var P.aeruginosa Acinetabacter baumanni Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) Non-pseudomonal 3.kuşak sefalosporin ya da Β laktam/ B laktamaz inhibitörü Penisiline alerji varsa Florokinolon ya da Klindamisin ya da Aztreonam Aminoglikozid ya da siprofloksasin + Antipseudomonal penisilin ya da β laktam/ β laktamaz inhibitörü Seftazidim veya sefaerazon İmipenem Aztreonam Vankomisin Tedavi süresi konusunda araştırmalar ve tartışmalar olmakla birlikte American Thoracic Society tarafından kullanıma sunulmuş tavsiye kararı mevcuttur. Multilober tutulum, malnütrisyon varlığı, kaviter infeksiyon, gram negatif nekrotizan pnömoni, P.aeruginosa ve A.baumanii ye bağlı infeksiyonlarda günlük uzun süreli tedavi, S.aureus ve H.influenae ye bağlı infeksiyonlarda 7-10 günlük kısa süreli önerilmiştir. Uzun süreli tedavinin potansiyel üç dezavantajı vardır. Bunlar bakteri ekosisteminin değişmesi, antibiyotiklere bağlı yan etkilerin artması ve artan maliyettir(40). Erken dönemde gözlenen pnömonilerde öncesine ait antibiyotik kullanım öyküsü yoksa etkenler sıklıkla Enterobacteriaceae, Haemophilus spp, MSSA, S pneuoniae dır. Bu hastalarda risk faktörleri yok ise tekli tedavi olarak ikinci kuşak sefalosporinler, antipseudomonal etkinliği olmayan 3. kuşak sefalosporinler ya da B laktam/b laktamaz inhibitör kombinasyonu kullanılabilir(40). Erken başlangıçlı-vip olup antibiyotik kullanım durumu varlığında etken olarak nonfermentatif gram negatif basil GNB, Haemophilus spp, Streptokoklar akla gelmeli ve uygulanacak antibiyoterapi bu bakterileri kapsamalıdır. Pratik olarak bu grupta MRSA, Acinetabacter spp. bulunmamaktadır. Tedavide aminoglikozit veya siprofloksasin ile antipseudomonal B-laktam kombinasyonu kullanılabilir(40).

23 Geç başlangıçlı-vip ve öncesinde antibiyotik kullanımı varsa etkenler sıklıkla çoğul dirençli bakterilerdir.( P.aeruginosa, Acinetobacter baumanni, MRSA). Bu durumda geniş spektrumlu antipseudomal B-laktam, vankomisin, aminoglikozit veya siprofloksasin 3 lü kombinasonu başlanabilir(40). Hastalara başlanacak ampirik antibiyotiklerin belirli aralıklarda değiştirilmesi dirençli bakterilerin oluşumunu azaltmaktadır. Seftazidim ve siprofloksasin ile yapılan çalışmalarda bu durum gösterilmiştir(110,111). KORUNMA Hasta ve bakımı ile ilgili sağlık çalışanlarının eğitimi ve sürveyans: VİP sıklığı, etkenlerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılık durumları belirlenmelidir. El yıkama ve eldiven : Eller yeterli sıklıkta ve doğru bir şekilde yıkandığında hastane infeksiyonlarının yarıya yakını önlenebilmektedir. Solunum cihazlarının uygun kullanımı ve dekontaminasyonu sağlanmalıdır. VİP' nin önlenmesinde profilaktik antibiyotik kullanımı önerilmemektedir. Stres ülseri profilaksisinde H 2 reseptor blokerleri veya antasit yerine, sukralfat kullanarak mide ph'sını mümkün olduğunca değiştirmeksizin, midenin bakterilerle kolonizasyonunun önlenmesi önerilmektedir Özellikle karın, göğüs, baş veya boyun bölgesi ameliyatı olacak hastalar, ameliyat sonrasmda derin nefes alma, sık öksürme ve en kısa sürede hareket etmeye başlamaları için eğitilmelidir. Yatak başı derecelik acı ile yan oturur pozisyona getirilmelidir. Total parenteral beslenme uygulanan hastalarda VİP sıklığı arttığından enteral beslenme tercih edilmelidir. Tekrarlanan entübasyonlar VİP riskini artırmaktadır. Bu nedenle ekstübasyon kararlarında dikkatli olunmalıdır.

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Ventilatör İlişkili Pnömoniler: Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Tevfik ÖZLÜ* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON VİP terminoloji VİP

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi

Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi Doç. Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı Tanım ve Epidemiyoloji Tanı Yöntemleri

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Prof Dr Yurdanur Akgün. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof Dr Yurdanur Akgün. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BALGAM DIŞI ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİ 4 Haziran 2010 - İZMİR Prof Dr Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üst Solunum Yolu Alt Solunum Yolu 05.12.2012

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

T.C. MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARDA MİNİ BAL UYGULAMASI. YAZAR Dr. Selcen Aksoy Demirci ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK İSTANBUL

T.C. MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARDA MİNİ BAL UYGULAMASI. YAZAR Dr. Selcen Aksoy Demirci ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK İSTANBUL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARDA MİNİ BAL UYGULAMASI YAZAR Dr. Selcen Aksoy Demirci ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi.

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde National

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde National PANEL Dizbay M, Baş S. Olgularla Eski ve Yeni Hastane İnfeksiyonları Tanımlarının Karşılaştırılması: Ventilatörle İlişkili Pnömoniler Dr. Murat DİZBAY 1, Hmş. Serpil BAŞ 2 1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

VİP: Tanım ve Epidemiyoloji. Doç. Dr. Metin ÖZKAN

VİP: Tanım ve Epidemiyoloji. Doç. Dr. Metin ÖZKAN VİP: Tanım ve Epidemiyoloji Doç. Dr. Metin ÖZKAN Hastane Kökenli enfeksiyon? Pratik olarak bir enfeksiyonun hastane kaynaklı olduğunu söyleyebilmek için, Şunlardan emin olmalıyız: 1. BU BİR ENFEKSİYON,

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı Can SEVİNÇ* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi, İZMİR Henüz

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY (VİO) VENTİLATOR-ASSOCIATED EVENT (VAE)

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY (VİO) VENTİLATOR-ASSOCIATED EVENT (VAE) VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY (VİO) VENTİLATOR-ASSOCIATED EVENT (VAE) USBİS 2014- İstanbul Doç. Dr. NEFİSE ÖZTOPRAK Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sürveyans Olgu Tanımları National Healthcare Safety

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

ETYOLOJİ ve PATOGENEZ Doç. Dr. Füsun ALATAŞ

ETYOLOJİ ve PATOGENEZ Doç. Dr. Füsun ALATAŞ ETYOLOJİ ve PATOGENEZ Doç. Dr. Füsun ALATAŞ ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD, Eskişehir Etyoloji niçin önemli? Başlangıç tedavisi mortalitenin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Gereksiz

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

ANTĐBĐYOTĐK KULLANIM ĐLKELERĐ

ANTĐBĐYOTĐK KULLANIM ĐLKELERĐ ANTĐBĐYOTĐK KULLANIM ĐLKELERĐ ĐNFEKSĐYONUN TANINMASI ANTĐBĐYOTĐK BAŞLAMA ZAMANI Kadir Biberoğlu ĐNFEKSĐYON Bulunmaması gereken florada, yabancı bir mikrobik etkenin bulunması, çoğalması, o sistem veya

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Tarama Testleri: Gram Negatifler Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Niye GNÇ sürveyansı ÇİDMO Kontrolü Standart önlemler Genel eldiven

Detaylı

Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Bronkofiberoskopik Korunmuş Fırça ve Nonbronkoskopik Korunmuş Bronkoalveoler Lavaj #

Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Bronkofiberoskopik Korunmuş Fırça ve Nonbronkoskopik Korunmuş Bronkoalveoler Lavaj # Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Bronkofiberoskopik Korunmuş Fırça ve Nonbronkoskopik Korunmuş Bronkoalveoler Lavaj # Veysel ERDEN*, Gökçen BAŞARANOĞLU*, Hamdi DELATİOĞLU*, İsmet BEYCAN** * SSK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi.

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Çocuklarda Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni

Ventilatör İlişkili Pnömoni Ventilatör İlişkili Pnömoni Kadir BİBEROĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR Ventilatör ilişkili pnömoni yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon uygulanan

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Türkiye de Yoğun Bakım Gerektiren Toplum Kaynaklı Pnömonide Mortalite Belirteçleri

Türkiye de Yoğun Bakım Gerektiren Toplum Kaynaklı Pnömonide Mortalite Belirteçleri Türkiye de Yoğun Bakım Gerektiren Toplum Kaynaklı Pnömonide Mortalite Belirteçleri Hakan Erdem, Hulya Turkan, Aykut Cilli, Aysun Yalçı, Turker Turker, Zuhal Karakurt, Uğur Bilge, Ozlem Yazicioglu-Mocin,

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

VİP (VAP) Ventilatörle İlişkili Pnömoniler

VİP (VAP) Ventilatörle İlişkili Pnömoniler VİP (VAP) Ventilatörle İlişkili Pnömoniler Hastaneye yatırılan olgularda %5 nosokomiyal enfeksiyon gelişir Pnömoni % 27 ile üriner sistemden sonra görülen ikinci sık enfeksiyondur Bu pnömonilerin %86 sı

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMA Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler Emel Ceylan 1, Oya Ýtil 1, Gülsüm Arý 1, Hülya Ellidokuz 2, Eyüp Sabri Uçan 1, Atila Akkoçlu

Detaylı

HASTANE KAYNAKLI PNÖMONİ. Dr.Tuna DEMİRDAL Afyon Kocatepe Ü Tıp Fakültesi Enfejksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HASTANE KAYNAKLI PNÖMONİ. Dr.Tuna DEMİRDAL Afyon Kocatepe Ü Tıp Fakültesi Enfejksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HASTANE KAYNAKLI PNÖMONİ Dr.Tuna DEMİRDAL Afyon Kocatepe Ü Tıp Fakültesi Enfejksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tanım Hastaneye yatıştan 48-72 sa sonra 1. FM de ral/perküsyonda matite ve aşağıda.

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Alpay AZAP*, Özgür ÜNAL*, Gülden YILMAZ*, K. Osman MEMİKOĞLU* *TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz Özgür KARACAN*, Oya ALTAŞ*, Şerife SAVAŞ*, Şule AKÇAY*, Neslihan ÇELİK*, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Funda TİMURKAYNAK** * Başkent

Detaylı

Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Kullanılan Endotrakeal Aspirat Kültürü ile Mini-BAL Kültürünün Karşılaştırılması

Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Kullanılan Endotrakeal Aspirat Kültürü ile Mini-BAL Kültürünün Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 421-431 Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Kullanılan Endotrakeal Aspirat Kültürü ile Mini-BAL Kültürünün Karşılaştırılması Comparison of

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri İSTANBUL TOPLANTILARI-IV SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Prof.Dr. Güner Söyletir Doç.Dr. Arzu İlki 1 Yara enfeksiyonlarında

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Balgam Örneği. Doç. Dr. Gül ERDEM S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Balgam Örneği. Doç. Dr. Gül ERDEM S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Balgam Örneği Doç. Dr. Gül ERDEM S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi The culture of lower respiratory specimens may result

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

MONİ RLERİ VE KORUNMA. Dr. Feza BACAKOĞLU Ege Üni. Tıp Fak. Göğüs Hast. AD.

MONİ RLERİ VE KORUNMA. Dr. Feza BACAKOĞLU Ege Üni. Tıp Fak. Göğüs Hast. AD. VENTİLAT LATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMON MONİ RİSK FAKTÖRLER RLERİ VE KORUNMA Dr. Feza BACAKOĞLU Ege Üni. Tıp Fak. Göğüs Hast. AD. YBÜ Ü nde yatan hastaların n oranı %5-10 AMA Hastane infeksiyonlarının % 25 i

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr.ġua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VENTĠLATÖR ĠLĠġKĠLĠ PNÖMONĠ Tanım??? Patogenez Risk

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİDE MORTALİTEYİ BELİRLEMEDE CPIS, APACHE II VE MPM II SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLER

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLER VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLER Doç.Dr.Dinçer Yıldızdaş Ventilatör ilişkili pnömoniler (VİP) mekanik ventilatördeki hastada hayatı tehdit eden, tanısı zor olan ve tedavide değişiklik gerektiren bir olgudur.

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

ERİŞKİNLERDE TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ. Dr.Sedat ÖZBAY

ERİŞKİNLERDE TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ. Dr.Sedat ÖZBAY ERİŞKİNLERDE TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ Dr.Sedat ÖZBAY Giriş Toplum Kökenli Pnömoni (TKP), kişinin günlük yaşamı sırasında ortaya çıkan, risk gruplarında mortalite ve morbiditesi yüksek bir

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

ÇOCUKLARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TEDAVİSİ

ÇOCUKLARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TEDAVİSİ ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):71-76 ÇOCUKLARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TEDAVİSİ Solmaz ÇELEBİ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ»

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Antimikrobial Farkındalık Simpozyumu Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Dr Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan

Detaylı

İNFEKSİYON KONTROLÜNDE YILIN MAKALELERİ

İNFEKSİYON KONTROLÜNDE YILIN MAKALELERİ İNFEKSİYON KONTROLÜNDE YILIN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: %2 klorheksidin içeren mendillerle günlük banyonun MDR Gram negatiflerle

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler #

Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler # Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler # Serap ŞİMŞEK*, Nurgül YURTSEVEN**, Hakan GERÇEKOĞLU***, Ünsal SOHTORİK*, Sevim CANİK**, Azmi ÖZLER***

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde. Prognostik faktörler.

Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde. Prognostik faktörler. Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde Prognostik Faktörler Sibel ÖKTEM*, Duygu ÖZOL*, Aslı TOROS*, Feza BACAKOĞLU*, Mustafa H. ÖZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

Özlem Akdoğan 1, Yasemin Ersoy 1, Funda Yetkin 1, Ender Gedik 2, Türkan Toğal 2, Çiğdem Kuzucu 3

Özlem Akdoğan 1, Yasemin Ersoy 1, Funda Yetkin 1, Ender Gedik 2, Türkan Toğal 2, Çiğdem Kuzucu 3 Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesinde Kullanılan Demetlerin Pnömoni Gelişimini Önlenmesi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Özlem Akdoğan 1, Yasemin Ersoy 1,

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı