AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$"

Transkript

1 AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001

2 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII Mesleki Tannrlk Yl Öncesi Durum Yl Sonras Durum Sektörel Uygulamalar Akademik Tannrlk Mesleki ve Akademik Tannrlklarn Ortak Noktalar Mesleki E*itim ve Diplomalarn Denkli*i Konusundaki Uygulamalar AB Ülkelerinde Mesleki Yeterliliklerin Tannmas Uygulamalar /48 EEC Direktifinin Uygulanmas Yaplmas Dü3ünülen Düzenlemeler AB de Mesleki ve Akademik Tannrl*a Yardmc Olan Çal3malar ve Baz Çerçeve Programlar AB DE MÜHENDSLK ALANINA LKN DÜZENLEMELER Mesleki ve Akademik Tannrlk Kar3lkl Güven Veya Müfredat Programlarnn Uyumlula3trlmas Esasyla Ele Alnan Direktifler /48 EEC Genel Direktifi ve Bu Direktifin Mühendisler <çin Anlam Mühendislik Alannda Özel Bir Direktif Hazrlama Çal3malar BAZI AB ÜLKELERNDE MÜHENDSLK ETMNDE YAPILAN DÜZENLEMELER Mühendislik E*itiminin Akreditasyonu AB de Mühendislik alanndaki Düzenlemeler <le <lgili Örgütler Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu-FEANI Avrupa Mühendislik E*itimi Birli*i SEFI Avrupa Teknik Elemanlar Birli*i EUR-ETA Avrupa Birle3ik Mühendisler Çal3ma Gurubu-IEFIE Mühendislik Alannda Sürekli Mesleki Geli3me Program-Euro-Pro SONUÇ VE DEERLENDRME

3 6. YARARLANILAN YAYINLAR GR Roma antla3masnn temellerini att* Avrupa Ekonomik Toplulu*u nda i3gücünün serbest dola3m bu anla3mann en temel ilkelerinden birini olu3turmaktadr. Avrupa ekonomik bütünle3mesinin temelinde 4 konunun serbest dola3m bulunur. Bu konular mallarn serbest dola3m, i3gücünün serbest dola3m, hizmetlerin serbest dola3m ve sermayenin serbest dola3mdr. <3gücünün serbest dola3m ki3ilerin kendi ülkelerinde kazandklar diplomalar ve mesleki e*itim yeterliliklerinin denkli*inin her üye ülke tarafndan tannmasn gerekli klar. Toplulukta önce baz belirli mesleklerin yeterlilikleri tannm3 ve daha sonra di*er mesleklerin yeterliliklerin tanmasna ili3kin genel bir sistem olu3turulmaya çal3lm3tr. Bu amaçla baz direktifler yaynlanm3 olup bu süreç çe3itli projeler aracl*yla devam etmektedir. AB de akademik ve mesleki yeterliliklerin tannmas konusu bireylerin serbest dola3mna yönelik düzenlemelerin bir alt ba3l* olarak ele alnmaktadr. Yerle3me Hakk alt ba3l* içerisinde ele alnan bu konuda öncelikle genel bir program yaplm3 ve 3 adet tüzük yaynlanm3tr tarihinde imzalanan ve tarihinde yürürlü*e giren Roma Anla3masndan sonra bireylerin serbest dola3m konusunda gerekli düzenlemelerin yaplabilmesi için 12 yllk bir geçi3 süresi kabul edilmi3tir. Akademik ve Mesleki yeterliliklerin tannmas konusunu içeren Yerle3me Hakk, AB üyesi ülkelerdeki serbest meslek sahiplerinin bir ba3ka üye ülkede ekonomik faaliyette bulunma hakkn içermektedir. Süreklilik unsuru ta3yan bu hak için sektörler tek tek ele alnm3tr. Ancak AB üyesi ülkeler içerisinde verilen e*itim farkllklar ve diplomalarn denkli*inden kaynaklanan problemler nedeniyle yerle3me hakknn kullanlmasnda gecikmeler ve zorluklar ya3anm3tr. Bireylerin serbest dola3m hakknn uygulamaya konulmasnn önündeki engellerin a3lmas Maastrich ile kabul edilen ve yaratlmaya çal3lan Avrupa Vatanda3l* kavramnn yerle3ebilmesi için de büyük önem ta3maktadr. Üye ülkelerin de*i3ik ulusal ö*renim sistemlerinden ve i3 yerlerini yabanc uyruklara açmaktaki isteksizliklerinden kaynaklanan ve serbest meslek sahipleri ile ö*rencilerin serbest dola3mlarn engelleyen etkenlerden en önemlileri mesleki ve akademik tanrllk ile ortadan kaldrlmaya çal3lm3tr. 2

4 Avrupa Toplulu*u 1960 ylndan beri bir dizi meslek için ulusal yeterlilikleri uyumlu hale getirmek üzere çal3malar yapmaya ba3lam3tr. Bu çal3malarda en büyük ilerleme sa*lk sektöründe gerçekle3tirilmi3 olup doktor, di3 hekimi, veteriner, hem3ire, ebe ve eczaclar için temel e*itim uyumu sa*lanm3, bu mesleklerde topluluk üyesi ülkelerde mesleki faaliyet gösterme hakk elde edilmi3tir. Ayrca mimarlarn yeterli*i tannm3, tarm ormanclk, madencilik, elektrik, gaz, petrol ve su endüstrilerinde hizmetlerin serbest dola3m kolayla3m3tr. Avukatlk alannda ulusal unvanlar tannmakla birlikte diplomalarn tannmas henüz tam olarak gerçekle3memi3tir. Ancak söz konusu süreç son derece yava3 ve sorunlu i3lemi3 olup eczaclkla ilgili direktif üzerine görü3meler tam 16 yl sürmü3tür lerin ortalarna gelindi*inde 1992 ylndaki tek pazar hedefine uyma zorunlulu*u nedeniyle kar3lkl tannma süreci di*er meslekleri de kapsayacak 3ekilde geni3letilmi3tir. Bu dönemde bir üye ülkede bir mesle*i icra etmek yeterlili*i olan ki3inin bu yeterlili*inin di*er üye ülkelerde de kabul edilmesi anlamna gelen Cassis de Dijon prensibi uygulanarak en az üç yllk mesleki e*itim sonucu alnan yüksek ö*renim diplomalarnn tannmasna ili3kin genel bir sistemi tarifleyen 89/48/EEC sayl direktif yaynland. Bu direktif ayn zamanda Avrupa e*itim sistemleri yeterlik ko3ullarnn harmonizasyonu için genel siyasi ve yasal taban sa*lam3tr. 89/48/EEC direktifi ile kurulan tanma sistemi, bir ülke e*itim programnn ba3ka bir ülkede tannmas için belirli kural ve prosedürlerin bulunmas gere*i, e*itim düzeylerinin kar3la3trlabilmesi, ulusal bilgi merkezleri aracl* ile geli3tirilecek Avrupa bilgi a*lar ve koordinasyon yolu ile sistemin desteklenmesi özelliklerini ta3maktadr. Direktif sonucu, 1992 ylndan ba3layarak serbest meslek sahiplerinin ba3ka ülkelerde i3 bulabilmesi baz istisnalar d3nda daha düzenli hale gelmi3tir. Daha önce baz i3kollarnda sa*lanm3 olan serbest dola3m olana*nn yetersiz yaygnla3ma hz üzerine çkartlan direktif, o zamana kadar sektörler baznda çkartlm3 olan direktiflere göre daha genel olup önceki direktiflerin kapsamad* diplomalar da kapsamaktadr. [3] 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII Avrupa Birli*i tarafndan kabul edilmi3 bulunan temel özgürlükler arasnda üye ülke vatanda3larnn ve hizmetlerin iç snrlara taklmadan serbestçe hareket edebilmesi yer almaktadr. Serbest dola3m kavram mesleklerin di*er üye ülkelerde icras ve e*itimin yaplmas için akademik ve mesleki amaçla yeterliklerin tannmas konusunda bir hareket noktasn olu3turmaktadr. Mesleki tan.man.n amac. yasal hükümlere ba5l. olarak bir Avrupa meslek ortam. yaratmak, daha çok özendirmeye ba5l. olarak yürütülen akademik tan.man.n amac. ise e5itimin Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Her iki tan.ma da, üye ülkelerin de5i?ik ulusal ö5renim sistemlerinden ve i? yerlerini yabanc. uyruklulara açmaktaki isteksizliklerden kaynaklanan ve profesyoneller ile ö5rencilerin serbest dola?.mlar.n. engelleyen etkenleri ortadan kald.rmaktad.r. 3

5 Üç yllk ve daha uzun olan yüksekö*retim programlar diplomalarnn tannma ilkeleri 89/84/EEC sayl Konsey direktifi ile düzenlenmi3tir. Bu direktif ayn zamanda, Avrupa e*itim sistemleri yeterlik ko3ullarnn harmonizasyonu için genel siyasi ve yasal taban sa*lam3tr. Bu direktifin d3nda kalan daha ksa süreli (en az bir yl) e*itim diplomalarnn tannmas ise 92/51/EEC sayl direktifte ele alnm3tr. 89/48/EEC direktifi ile kurulan tanma sistemi, Bir ülke e*itim programnn ba3ka bir ülkede tannmas için belirli kural ve prosedürlerin bulunmas gere*i, E*itim düzeylerinin kar3la3trlabilmesi, Ulusal bilgi merkezleri aracl* ile geli3tirilecek Avrupa bilgi a*lar ve koordinasyon yolu ile sistemin desteklenmesi özelliklerini ta3maktadr. Daha önce baz i3kollarnda sa*lanm3 olan dola3m olana*nn yetersiz yaygnla3ma hz üzerine çkartlan direktif, o zamana kadar sektörler baznda çkartlm3 olan direktiflere göre daha genel olup önceki direktiflerin kapsamad* diplomalar da kapsamaktadr Mesleki Tan.n.rl.k Mesleki tannrlk bir topluluk ülkesinde baz yeterlikleri kazanarak o ülkede meslek icra hakkn elde eden bir ki3inin ba3ka bir üye ülkede zorlukla kar3la3madan mesle*ini icra edebilmesidir. Mesleki tannmann amac yasal hükümlere ba*l olarak bir Avrupa meslek ortam yaratmaktr. Mesleki tannma iki snfta toplanm3tr. a) Yasal Mesleki Tan.n.rl.k Belli bir meslekte çal3abilme hakk, genelde o ülkede verilen diploma(lara) sahip olunmasn gerektirmektedir. Bu durumda ev sahibi ülke d3arda elde edilmi3 yeterliklerin kendi ko3ullarn ne kadar sa*lad*n de*erlendirmek isteyecektir. Bu istekten do*acak engelleri önlemek üzere AT tarafndan direktifler yaynlanm3 ve bütün düzenlenmi3 meslekler (regulated professions) için mesleki tannrlk hakk kabul edilmi3tir. Direktifte diploma, Bir üye ülkenin yetkili kurumlar tarafndan kendi yasalarna, düzenlemelerine ve idari ko3ullarna göre verilmi3 olan, Diploma sahibinin bir üniversite veya yüksek ö*renim kurumunda orta ö*renim sonras en az üç yllk bir program ve gerekli mesleki e*itimi ba3ar ile tamamlad*n gösteren, Diploma sahibinin o ülkede meslek icra etmek üzere yeterlili*ini onaylayan belge olarak, 4

6 düzenlenmi3 meslek ise düzenlenmi3 mesleki faaliyetleri kapsayan meslek olarak tanmlanm3tr. Düzenlenmi3 mesleki faaliyet, do*rudan veya dolayl olarak yasalara, düzenlemelere ve idari ko3ullara ba*l olarak diploma verilen, unvanlar tannan faaliyettir. Yukardaki ko3ulun sa*lanmad* durumda, e*er mesle*in yüksek standartlarn korumak amac ile çal3an bir meslek kurulu3u bulunuyor ve bu kurulu3, Üyelerine bir diploma veriyor, Tanmlad* kurallara ve mesleki etik kurallara üyelerinin uymasn sa*lyor, Üyelerine unvan kullanma hakk veriyor veya bir diplomaya kar3 gelen statülerden yararlanmalarn sa*lyor ise, böyle bir meslek faaliyeti de düzenlenmi3 faaliyet saylmaktadr. b) Fiili Mesleki Tan.n.rl.k Ev sahibi ülkede bir mesle5in düzenlenmi? olmamas. durumunda, o meslek için ba3ka bir ülkeden alnm3 yeterlik belgeleri sahipleri haksz rekabet ile kar3la3maktadr. Buna kar3, ulusal e*itim programlarn topluluk içinde tantan enformasyon sistemleri ile de*i3ik mesleklerin tannrl* sorunu çözümlenmeye çal3lmaktadr. AB nin tek pazar ilkesi çerçevesinde AT Anla3masnn 57. maddesi uyarnca çkarlan direktifler ile yasal mesleki tannrlk ba*layc konuma getirilmi3tir Y.l. Öncesi Durum 89/48/EEC direktifi öncesinde özellikle sanayi i3kollarnn, esnaf i3kollarnn ve ticari faaliyetin AT içinde liberalle3ti*i görülmektedir. Profesyonellerin meslek deneyiminin ev sahibi ülkede tannmasna ba*l olan bu liberalle3me; Sanayi ve zanaat kollarnda toptanc ve arac ticareti (1964) Sanayi ve zanaat (1964) Perakendeci ticareti (1968) Lokanta, bar ve otel hizmetleri (1968) Gda sanayii ve me3rubat üretimi (1968) Kömür için toptanc ticareti (1970) Toksik ürünlerin ticareti (1974) Çe3itli faaliyetler (1975) Seyyar faaliyetler (1975) Sigorta ve borsa acentalar (1976) Ula3m acentalar (1982) Berberler (1982) ile ilgili olarak çkarlan direktiflerle sa*lanm3tr. Daha karma3k önlemlerin gerekti*i ve mesleki e*itim ba3ta olmak üzere bir dizi harmonizasyonun söz konusu oldu*u meslekler (örne*in sa*lk) için i3kolu ba3na iki tür direktif bulunmaktadr. 5

7 a) E5itimi uyumla?t.rma ve koordine etmek üzere ç.kar.lan koordinasyon direktifi: Bu direktif, diplomalarn verilmesi ve kar3lkl tannmas için uyulacak niteliksel (program içeri*i) ve niceliksel (e*itim süresi, ders says) ölçütleri saptamaktadr. Koordinasyonun üç ana özelli*i bulunmaktadr; Minimallik: her üye ülkenin kendi diplomalar için fazladan ko3ullar bulunca bile, ba3ka bir ülke diplomasn bu fazla ko3ullar aramakszn tanyacaktr. Ba5lay.c.l.k: e*itim ve ö*renim, direktifle belirtilen minimal ko3ullara uygun olmak zorundadr. Esneklik : koordinasyon, üniversitelerin ba*mszlklarna kar3acak ölçüde e*itim ve ö*renimin ayrntlarna girmeyecektir. b) Diplomalar.n otomatik olarak tan.n.rl.5.n. sa5layan kar?.l.kl. tan.ma direktifi: E*er bir diploma AT standartlarna uygun ise, içeri*ine daha fazla girmek gerekmeyecektir. <kinci grup direktifler, a3a*daki meslekler için çkarlm3tr: Sa5l.k Hizmetleri : doktorlar (1979), di3 hekimleri (1979), veterinerler (1978), ebeler (1983), eczaclar (1987). Karayolu yolcu ve mal ta?.mac.l.5. : çal3ma ölçütleri (1974, 1977, 1988) i3yeri açma izni (1979), hizmet sunma (1992) Avukatl.k: de*i3ik ülke avukatlarnn mesleki i3birli*i (1977) (Bu alanda ulusal unvanlar tannmakla birlikte diplomalarn tannmas henüz tam olarak gerçekle3memi3tir) Y.l. Sonras. Durum 1992 ylndan ba3layarak geçerli olan 89/48/EEC direktifi, yukarda açklanan sektör direktiflerinden 3u yönleri ile ayrlmaktadr: a) Sektör direktiflerinin dü3ey yakla3m yerine yatay bir yakla3m benimsenmi3 ve genel tutulmu3tur. En az üç yllk bir e*itimi öngören ve özel direktiflerin konusu olmayan düzenlenmi3 tüm faaliyetler için geçerlidir. O güne kadar çok snrl haklar olan ö*retmenler, mühendisler, gözlükçüler, muhasebeciler, avukatlar vb. bu direktiften yararlananlar arasndadr. b) Direktif örnek baznda i3lemektedir. Her üye ülke, sadece kendi vatanda3lar için koydu*u ko3ullara bakarak göçmen adayn diplomasn incelemek ve e*itim ve yeti3mesini de*erlendirmekle yükümlüdür. Herhangi bir otomatik olarak kabul edilmi3 diploma listesine izin vermeyen bu yakla3mn iki ana kural vardr: 6

8 Sistem, üye ülkeler arasndaki kar3lkl güvene ve e*itim-ö*retim düzeylerinin kar3la3trlabilir oldu*u anlay3na dayanmaktadr. Bir üye ülkede çal3mak için uygun niteliklere sahip olan, diplomas bulunan ve gerekli ek e*itimi alm3 olan profesyonellerin düzenlenmi3 bir meslekte çal3masna ev sahibi ülke tarafndan engel olunamaz. Bunun için AB içinden alnm3 bir diplomaya sahip olunmamas veya üçüncü bir ülkeden alnm3 diplomann bir üye ülke tarafndan tannm3 olmas ve o ülkede üç yllk mesleki tecrübe ile desteklenmi3 olmas yeterlidir. E*itim ve yeti3me sistemi de*i3ik olan ülkeler söz konusu oldu*unda, üye ülke açklar kapatmak için baz ko3ullar getirebilir. - E*er ders programlar arasnda bir yldan çok fark var ise, fazladan meslek tecrübesi aranabilir. Bunun süresi, eksik olan e*itim süresinin iki katn a3amaz. Ehliyetli bir profesyonelin gözetiminde tamamlanacak e*itim süresi ise, eksik olan e*itim süresini a3amaz. - E*er ders içerikleri önemli ölçüde de*i3ik ise, göçmen aday ya ehliyetli bir profesyonelin gözetiminde üç yla kadar bir adaptasyon dönemi geçirmeyi kabul eder ya da eksik olan konularn bir bölümü veya tamam için yetenek snavna girer. Ulusal hukukun ayrntl olarak bilinmesi gereken hukuk i3kollarnda ve Konsey in kabul etti*i baz di*er mesleklerde, istisna olarak ev sahibi ülke anlan seçimi kendisi yapabilir ve snav koyabilir. b) Direktif usul yönünden, Ev sahibi ülkenin her ba3vuruyu dört ay içinde sonuçlandrma zorunlulu*u, Ev sahibi ülke kararnda gerekçelerin ve itiraz yollarnn içerilmesi, Genel sistemin benzer biçimde uygulanmasn denetlemek üzere, Konsey himayesinde üye ülkelerce atanm3 bir koordinatörler grubu bulunmas ko3ullarn koymu3tur Sektörel Uygulamalar 89/48/EEC direktifini izleyen tarihli AB Resmi Gazetesi nde mesleki yeterlili*in kar3lkl olarak tannd* i3 kollarnn ve onaylayan ülkelerin listesi yaynlanm3tr. Hukuk?kollar. : Avukatlar T.p?kollar. : Doktorlar, hem3ireler, di3 hekimleri, veterinerler, ebeler, eczaclar. Mimarl.k 7

9 Ticaret Erbab. ve Arac.lar: Toptanclar; ticaret, sanayi ve el i3çili*i araclar; serbest çal3an perakendeciler; serbest çal3an kömür ticareti toptanclar veya araclar; toksik ürünlerin ticareti ve da*tm; seyyar faaliyetler; serbest çal3an ticaret acentalar. Sanayi ve Zanaat: <malat ve proses sanayileri; madencilik ve ta3 ocaklar; elektrik, gaz ve temizlik hizmetleri; gda imalat ve me3rubat sanayicileri; petrol ve do*al gaz araycl*. Ula?.ma Ait Hizmetler Film Sanayii Di5er sektörler (emlakçlk vs. ticari hizmetler, lokantaclk vb., ki3iye yönelik hizmetler, berberlik). Tar.m Di5erleri Yukardaki i3kollar arasnda mühendislik dallar bulunmamaktadr. Avrupa ülkelerindeki Mühendislik E5itimi Sistemleri Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANI) taraf.ndan incelenmi? ve 35 farkl. sistem ile adet farkl. mühendislik diplomas. veya unvan. oldu5u tespit edilmi?tir. Bu nedenle mühendislik alannda AB içerisindeki uyum çal3malar baz güçlüklerle kar3la3m3 ve henüz tamamlanamam3tr. Ancak çe3itli ülkelerin farkl disiplinlerdeki mühendislik örgütlerinin ve teknik e*itim veren üniversitelerin Avrupa çapnda olu3turdu*u organizasyonlar ve Avrupa Ulusal Mühendis Birlikleri Federasyonu bu uyumla3trma çabalarnda Avrupa Konseyine dan3man statüsüyle hizmet vermektedir Akademik Tan.n.rl.k Diplomalar.n veya ö5renim sürelerinin akademik olarak tan.nmas., bir ülkede ba?lam.? ö5renimin ba?ka birinde tamamlan.p diploman.n ikinci ülkeden al.nabilmesi, bir ülkede al.nan derslerin ba?ka birinde akademik programa sayd.r.lmas. (hatta bu serbestli*in lisansüstü çal3malar da kapsamas), birbirinden oldukça de*i3ik olan ulusal e5itim sistemlerinin tümle?tirilmesi gibi zor bir sorunla ilgilidir. Bu nedenle akademik tanma, mesleki tanma gibi tüm e*itim konularn kapsayan bir tek pazar mant* ile ele alnamaz. Burada amaç AT Anla?mas.n.n 126 maddesinde de belirtildi5i gibi, ulusal kimlikler korunurken ulusal e5itim sistemlerine Avrupa boyutunu vermektir (bu yakla3m ile e*itim yerine çal3ma alanlarn kar3la3tran mesleki tanma yakla3m arasndaki farka dikkat edilmelidir). Akademik tannrlk genelde iki snfa ayrlmaktadr. a) Birikimli Akademik Tan.n.rl.k 8

10 Geleneksel ö*renci dola3m olan bu sistemde, bir ülkede ö*renimini tamamlayan ve diplomasn alan ö*renci diplomann yeterli*ini kabul eden ba3ka bir ülkede daha ileri bir ö*renime ba3lamaktadr. b) Sayd.rmal. Akademik Tan.n.rl.k Bu sistemde, bir ülkede programna kaydolan ö*renci, baz derslerini ba3ka bir ülkede almakta ve d3arda geçirdi*i süre kendi programna saylmaktadr Mesleki ve Akademik Tan.n.rl.klar.n Ortak Noktalar. Her iki tannrl* birlikte ele almaya olanak tanyan birçok nokta bulunmaktadr; a) <ki tannrlk da, serbest dola3m hakknn kullanabilmesi için gereklidir, b) Meslek amaçl yeterlik tannrl* uygulamada yüksek ö*retimin de*erlendirilmesi ile yakndan ilgilidir, c) Sürekli ö*renimin gündeme geldi*i bilgi toplumunda, meslek faaliyeti ile yeni becerilerin kazanlmasna yönelik ve de*i3ik ya3larda ba3vurulan ö*renim faaliyeti arasndaki ayrm azalmaktadr, d) Bir profesyonel, de*i3ik dönemlerinde akademik tannrlk ile mesleki tannrlktan birine ihtiyaç duyulabilir veya o tannrl* kullanmak isteyebilir, e) Birikimli akademik tannrlk ile yasal mesleki tannrlk idari yönden farkl tabanlara sahip olmakla birlikte, diploma-istihdam ili3kisi açsndan benze3mektedir. Bu ba*lamda, akademik tannrlktan sorumlu makamn zaman zaman mesleki tannrl*a da bakt* görülmektedir Mesleki E5itim ve Diplomalar.n Denkli5i Konusundaki Uygulamalar CEDEFOP (Avrupa Mesleki E5itim Ara?t.rma Merkezi) Konsey, 10 Mubat 1976 tarihli kararyla CEDEFOP un kurulmasna karar vererek bu merkeze topluluk seviyesinde mesleki e*itimin geli3tirilmesi görevini vermi3tir. CEDEFOP un üçlü organizasyonel yaps al3lm3n d3ndadr. Çal3ma program, faaliyetler hakknda yllk rapor ve bütçe konularnda faaliyet gösteren yönetim kurulu komisyon temsilcileri, i3çi ve i3veren örgütleri temsilcileri ve hükümet yetkililerini kapsamaktadr. CEDEFOP un üç ana görevi mesleki e*itim konusunda bilgi toplamak ve da*tmak, ara3trma yapmak ve problemlerin çözümünde dan3manlk yapmak olarak belirlenmi3tir. Topluluk üyesi ülkelerde mesleki e*itim sistemleri konusunda yaplan kar3la3trmal çal3malar, sistemler arasnda oldukça büyük farkllklarn bulundu*unu, her birinin kendi ekonomik, sosyal ve politik çerçevesinde biçimlendi*ini göstermi3tir. Buna ra*men kar3la3lan problemlerde benzerlikler görülür. Son zamanlarda üye ülkeler arasndaki tart3malar a3a*daki konular üzerinde yo*unla3maktadr. Mesleki e*itim ve genel e*itim arasndaki ili3ki Yeti3kin i3 gücünün yetenek seviyesinin yükseltilmesi, <3sizlik, özellikle uzun dönem i3sizlik için önlemler, E*itime uluslararas ve Avrupa boyutunun kazandrlmas, 9

11 Tart3malar sonucunda, belirlenen amaçlarn ba3arlmas için çe3itli önlemler ileri sürülmü3tür. Örne*in ki3isel e*itim merkezleri ve organizasyonlar için daha fazla ba*mszlk e*itim ve mesleki e*itim kurulu3 ve organizasyonlar arasnda yakn ili3ki, merkezi düzenin yklmas, e*itimdeki sosyal ortaklarn rol ve sorumluluklarnn geni3letilmesi gibi önlemler Mesleki E*itim Geli3tirme Merkezinin faaliyetleri kapsamnda gerçekle3tirilecektir ylnda diplomalarn ve akademik unvanlarn tannmasna ili3kin ulusal bilgi merkezi olan NARIC kurulmu3, 1989 ylnda ERASMUS programnn bir parças olarak 6 yllk bir dönem için uygulamaya konulmu3tur. NARIC, Avrupa Toplulu*u Kurs-Kredi Transferi (ECTS) sistemi ile ili3ki ve i3birli*i içindedir. ECTS sisteminin prensipleri 1989 dan sonra AT ve EFTA ülkelerinden seçilen 145 üniversite ve kolejlerin üzerinde 5 ana konuda uygulanan pilot projelerde test edilmi3tir. Erasmus program altnda ba3latlan ve 3u anda Socrates tasarm ile devam eden ECTS sistemi, akademik tanmann önemli araçlarndan biridir. Sistemin uygulanabilmesi için ev sahibi ve misafir ülke arasnda anla3ma sa*lanm3 olmaldr. Zorunlu ya da seçime ba*l olarak alnan kurslar, normal e*itim dönemlerinin bir parçasdr. <kinci olarak ECTS sistemi, ö*rencinin yurt d3nda ald* kredilerin saysnn, transfer edilebilen bir temele dayandrlmas 3eklinde i3lemektedir AB Ülkelerinde Mesleki Yeterliliklerin Tan.nmas. Uygulamalar. Avrupa Birli*inde yüksek ö*renim diplomalarnn kar3lkl tanmas ile ilgili olu3turulan Genel Sistem iyi çal3makta olup döneminde en az ki3inin bir di*er üye ülkede çal3mas için mesleki yeterlilikleri tannm3tr. Bu durum 15 Mubat 1996 tarihinde komisyon tarafndan yaynlanan raporda belirtilmi3tir. AB de mesleki yeterliliklerin tannmas ile ilgili Genel Sistem için 2 adet direktif yaynlanm3tr. Bu direktifler bir üye ülkede yeterlili*i tam olan bir meslek sahibinin ayn mesle*i bir di*er üye ülkede uygulayabilme olana*na sahip olmas kabulüne dayanmaktadr. 89/48 EEC genel direktifi en az 3 yllk bir yüksek ö*renimi tamamlayanlarn akademik ve mesleki yeterliliklerinin tannmas ile ilgili düzenlemeleri içerirken 92/51 EEC sayl direktif ise süresi 3 yldan az olan yüksek ö*renim diplomalarnn mesleki ve akademik tannrl* ile ilgili düzenlemeleri ele alm3tr. Bu direktifler, üye ülkelerin bir ba3ka üye ülkede kazanlan mesleki yeterlilik ba3vurularnn en geç 4 ay içerisinde sonuçlandrlmas ko3ulunu da getirmektedir. Avrupa Topluluklar Komisyonunca 15 Mubatta yaynlanan rapor 89/48 EEC direktifi ile ilgilidir. <kinci Direktifinin (92/51) uygulamadaki i3lerli*ini de*erlendirecek olan rapor ise 1999 ylnda yaynlanacaktr. Avrupa Komisyonu bu raporlarn 3*nda genel Bu rakam yalnzca 89/48 sayl direktif ile ilgili olup ikinci direktif ile ilgili istatistikler henüz mevcut de*ildir. 10

12 sistemin i3leyi3ini tümüyle ele alabilecek ve gereklili*i halinde sistemin geli3mesi için önerilerde bulunacaktr. Ba3langçta birinci direktifin uygulanmasndaki gecikme bu sistemden yararlanabilecek olan ki3i saysn kstlam3tr. Ancak 3imdi bu uygulama pratik sonuçlar açsndan oldukça ba3arl olup, Komisyon, daha iyi bilgilenmeleri halinde çok daha fazla sayda insann bu uygulamadan yararlanm3 durumda olabilece*ini ifade etmi3tir. 15 Mubat 1996 tarihli Komisyon Raporu, 89/48 nolu direktifin önerdi*i önlemlerin ulusal yasalarda, yönetim yaplarnda ve uygulamada uzun vadede baz de*i3iklikler getirebilece*ini ortaya koymaktadr. Direktifin uygulanmas üye ülkelerin mesleki tannrlk için yeni ve temelde farkl bir yakla3m kabul etmelerini, uygulama için yeni yönetimsel yaplarn olu3turulmas ve bu yaplarn di*er üye ülkelerdeki benzer yaplarla koordinasyonun sa*lanmasn gerekli klmaktadr. a) Sistem kimlere yarar sa5layacak Mesleki yeterliliklerin kar3lkl olarak tannmasna yönelik Genel Sistem 15 Avrupa Birli*i üyesi ülke ile Norveç, <zlanda, Liechteinste dan olu3an 18 ülkede uygulamaya konulmu3tur. Genel Sistem düzenlenmi3 meslek alanlarna uygulanmakta olup henüz sektörel veya doktorlar, kuaförler, seyahat ve sigorta acentelerinde oldu*u gibi geçi3 direktiflerini içermemektedir. Baz üye ülkelerde baz meslekler düzenlenmemi3 meslekler olup bu alanda bir diplomaya sahip olmayanlarda çal3abilmektedir. Bu durumda bu üye ülkede ülkenin ulusal kural ve ko3ullarna aynen uymak kaydyla çal3maya ba3lanabilmektedir. Daha önce, Topluluk mesleki deneyimlerin tannmas veya minimum standartlar sa*lamak ko3uluyla e*itim temelinde mesleki yeterliliklerin kar3lkl olarak tannmasna yönelik (doktorlar, hem3ireler ve mimarlar), bir dizi direktifi kabul etmi3tir. Bu nedenle 89/48 sayl, direktifin uygulanmas üye ülkeler arasnda mesleki yeterliliklerin tannmas konusunda güven arttrc bir rol oynam3tr. b) Ba?vurular.n 4 ay içinde de5erlendirilmesi Genel Sistem bir di*er ülkede kazanlm3 mesleki yeterliliklerin otomatik olarak tannmasn sa*lamaz ancak yaplan ba3vuru, ilgili ülkenin yetkili kurulu3unca 4 ay içerisinde de*erlendirilerek yantlanr Örne*in jeolojist sadece <talya da ve Yunanistan da regüle edilmi3 bir meslektir. Di*er 16 ülkede bireyler kendisine jeolojist diyerek mesleki yeterlili*i olmadan çal3abilmektedir. 11

13 Yetkili kurulu3, ba3vuran ki3inin mesleki e*itimi ve deneyiminin kendi ülkesinde istenen düzeyde olup olmad*n kar3la3trr. Bu kar3la3trma sonucunda mesleki e*itim ve deneyimde süre ve içerik olarak önemli farkllklarn bulunmas halinde ba3vurunun kabulü belirli ko3ullarn ve ek olarak belirtilen taleplerin yerine getirilmesine ba*l olabilir. Bu durumda ba3vuru sahibinden; a) Kendi ülkesinde kazand* mesleki deneyimle ilgili belgeler sunmas istenebilir. b) Belirli bir adaptasyon süresini tamamlamas talep edilebilir. c) Bir yetenek testini ba3armas istenebilir. Yukarda saylan üç talepten sadece bir tanesi de istenebilir. Mesleki yeterlili*i incelemeye alan ülkenin yetkili kurulu3u ba3vuru sahibinden ki3ili*i ve adli sicil dosyas ile ilgili bilgiler de talep edebilir. Bu direktifin yaynlanmas sonrasnda AB ülkelerinin vatanda3lar mesleki yeterliliklerin tannmas konusunda yeni haklara ve yeni çözüm yöntemlerine kavu3mu3tur. Bu direktif ayn zamanda ulusal meslek kurulu3larn Avrupa düzeyinde bir i3birli*ine de zorlam3tr. Bu da mesleki e*itim ve uygulamalarn birbirleriyle uyumlu hale gelmesi sürecinde birçok gönüllü çabann ba3lamasna neden olmu3tur /48 EEC Direktifin Uygulanmas. Yaynlanan direktifin 4 Ocak 1991 tarihinden itibaren uygulanmas gerekirken pratikte bu tarihe uyan tek ülke <rlanda olmu3tur. Bu gecikme direktifin sa*lad* ortam ve olanaktan yararlanabilecek olan ki3i saysn snrlandrm3tr. Belçika ve Yunanistan direktifi uygulamadaki aksaklklar nedeniyle Yüksek Adalet Mahkemesi (Court of Justice) tarafndan knanm3 ve uyarlm3lardr. Ancak buna ra*men direktifin Yunanistan da sa*lk ve düzenlenmi3 meslekler alanna uygulanmasnn d3nda bir geli3me olmam3tr. Direktif 1 Ocak 1994 te Avrupa Ekonomik Alan ülkelerini de kapsayacak 3ekilde geli3tirilmi3, 1 Ocak 1995 ten itibaren de Avusturya, Finlandiya, <sveç tarafndan uygulanmaya ba3lanm3tr. Baz Avrupa Birli*i ülkelerinde direktifin uygulanmas, baz mesleklerde yeterlilik için tamamlama sistemlerinin henüz olu3turulamam3 olmas nedeniyle (Örne*in, <spanya daki düzenlenmi3 meslekler alannda) tamamlanamam3tr. Komisyon, uygulamann bulunmad*, tamamlanamad* veya yeterli olmad* veya direktif 3artlarnn yanl3 olarak uyguland* yerleri de incelemektedir. Temel tannma mekanizmalar ile ilgili direktif 3artlar yeterince açk olup bireylerin yeterliliklerinin tannmas için ulusal yönetim ve yarg kurumlarndan önce açklanan bu ko3ul ve kurallara güvenmeleri gerekti*i ileri sürülmektedir. Ancak bir di*er ülkede çal3ma talebinde bulunanlar otomatik olarak mesleklerini uygulamak için bu haklara sahip de*ildir. 12

14 <ngiltere de yllar arasnda yakla3k 6000 ki3inin diplomas direktif kurallarna uygun olarak tannm3tr. Bu 6000 ki3inin 3800 ü ö*retmendir. Bu durum <ngiltere nin ö*retmene olan büyük ihtiyacn gösterdi*i gibi Almanya, Hollanda gibi üye ülkelerde kalifiye ö*retmenlerdeki fazlal* da ortaya koymu3tur. Bu örnek uygulanan genel sistemin i3 pazarnn sosyo-ekonomik ihtiyaçlarna cevap verebilecek durumda oldu*unu ve dolaysyla i3sizli*in azaltlmasna katkda bulundu*unu göstermektedir. a) Ö5retmenler le lgili Olarak Ya?anan Problemler Hazrlanan raporda direktifin <ngiltere nin d3ndaki di*er üye ülkelerde ö*retmenler için uygulanmasnda baz zorluklarla kar3la3ld*ndan söz edilmektedir. Örne*in hak ihlali nedeniyle Fransa ya kar3 uygulamalar ba3latlm3tr. Fransa di*er ülkelerdeki kalifiye ö*retmenlerin, ülkedeki tüm ö*retmenlerin geçmesi gereken bir açk elemeden geçmelerinin yan sra eleme sonrasnda bir e*itimden de geçmeleri gerekti*ini ileri sürmü3tür. Komisyon Almanya daki uygulamalar sonucunda da bir çok 3ikayet dilekçesi alm3tr. Bunun nedeni de baz ki3ilerin üniversite yerine di*er yüksek e*itim kurulu3larndan aldklar diplomalarn tannmamas olmu3tur. Komisyon tarafndan incelenen di*er problem de Almanya nn her ö*retmeninin en az iki dersi verebilecek mesleki yeterlilik aramas isteminden kaynaklanm3tr. Ö*retmenler için di*er bir problem ise, sunulan dokümanlar içerisinde dil seviyesini gösterir bir belgenin bulunmamas durumunda birçok üye ülkenin ba3vuruyu incelemeyi reddetmesi 3eklinde ortaya çkm3tr. Komisyon, böyle bir belgenin sunulmam3 olmas halinde üye ülkenin bir yetenek testi veya adaptasyon süresi talep edebilece*i sonucuna varm3tr. b) Avukatlarla lgili Olarak Ya?anan Problemler 89/48 sayl direktif sonras mesleki yeterlilikleri tannan avukat says 1995 sonuna do*ru 620 olmu3tur. Bu tannma 400 avukat için <ngiltere de gerçekle3mi3tir. Bu durum ksmen, üye ülkelerde di*er üye ülkelerin avukatlarnn kendi ülkelerinden aldklar unvanlarla çal3ma olana* tanmalarndan, ksmen de baz ülkelerin yetenek testinin uygulanma kurallarn koymakta, direktifi düzenlenmi3 meslekler için uygulama alanna geçirmekte geç kalmalarndan kaynaklanm3tr. (<spanya hala bu kurallar uygulamaya koyamam3tr). Komisyona Aralk 1994 de sunulan ayr bir Avukatlk Direktifi önerisinin kabulü halinde avukatlarn serbest dola3m kolayla3acaktr. Bu direktif önerisi (Com 94(572) final/ec official journal N:C128 of 24/5/1995) avukatlara kendi ülkelerinden aldklar unvanlarla bir ba3ka üye ülkede 5 yl boyunca mesleklerini uygulayabilme ve mesleki yetenek testinden veya muaf tutulma hakkn tanmaktadr. c) Dava Konular. ve Adalet Divan. Kararlar. Yaplan bir akademik ve mesleki tannma ba3vurusunun reddedilmesi kararnn tam ve geçerli nedenlere dayanmas gereklidir. Ba3vurunun reddinin nedenlerinin ba3vuru sahibine bildirilmemesi halinde veya ba3vuru sahibinin bu red kararn tart3maya 13

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı