Meram n en büyük imar plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram n en büyük imar plan"

Transkript

1 Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi, büyük air, yazar ve mütefekkir Üstâd Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29 uncu y ldönümü sebebiyle muhte em bir anma töreni düzenledi. Sanatç U ur I lak taraf ndan Üstâd n eserlerinin ilk kez senfonik konserle icra edildi i programa Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay da kat ld. Meram n en büyük imar plan Meram Belediyesi, ilçe tarihinin en büyük imar plan olan ve 7 mahallede yakla k 7 milyon 320 bin metrekarelik alan kapsayan Yaylap nar Bahçe- ehir Projesi ni hayata geçirdi. Çal malar yakla k 1 y ld r devam eden k rsal yerle im alanlar ndan; Hasanköy, Yaylap nar Süleymaniye, Yaylap nar Uhud, Yaylap nar Ka, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerinin 20 milyon metrekaresinin 7 milyon 320 bin metrekarelik k sm nda 1/5000 Naz m mar Plan ve 1/1000 Uygulama mar Plan onayland. ki etapta tamamlanmas planlanan alan n 2. etap çal malar ise devam ediyor. Yaylap nar Bahçe ehir Projesi yle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirmek için Yaylap nar Spor Tesisleri nde düzenlenen programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ba kan Yard mc s Celal Can, Meram Belediyesi mar Komisyonu Üyeleri hsan K l nçarslan ve Übeyit Aça, mar ve ehircilik Müdürü Serdal Baran, muhtarlar ve çok say da vatanda kat ld. Yaylap nar Bahçe ehir Projesi nin Meram ilçe tarihindeki en büyük imar plan çal malar ndan biri oldu unu vurgulayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Yakla k 1 y l devam eden çal ma ile haz rlanan 1. Etap Projesi; kuzeyde Seydi ehir-antalya Çevreyolu, güneyde Ilgaz ve Ilgazda Caddesi, do uda Karaman-Konya Karayolu ve bat da Hasanköy Caddesi ile s n rl yakla k 7 milyon 320 bin metrekarelik bir alan kapsamaktad r. Bu alan n tar msal alan vasf n n kald r lmas için G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile gerekli görü meler yap ld ktan sonra imar çal malar ba lat lm t r. dedi Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü imzaland Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap lacak 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü Konya Valili i nde imzaland. Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm ba lad Meram Belediyesi taraf ndan Çayba nda 2. Etap Kentsel Dönü üm projesi kapsam nda kurulan 250 konutluk Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld. Meram stand ilgi oda oldu 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar nda yer alan Meram Belediyesi stand, farkl dizayn ve Meram n ye ilini yans tmas yla ziyaretçilerin yo un ilgisini çekti. Gençlik Konserleri Konyal lar co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri binlerce ki iyi bir araya getirdi. Ka nhan Spor Tesisleri Hizmete Aç ld Ka nhan Yeni Mahalle de yap m tamamlanan spor tesisleri düzenlenen törenle hizmete girdi. Kutlu Do uma yak r final Kutlu Do um Haftas etkinlikleri iki sevilen sanatç n n kat ld programlarla sona erdi.

2 2 MAYIS 2012 Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü imzaland Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap lacak 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü Konya Valili i nde imzaland. Protokol, Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve Konya l Milli E itim Müdürü erafettin Turan taraf ndan imzaland. Okullar Hayat Olsun projesi kapsam nda Konya da okul standartlar n n yükseltilmesi ve yeni derslikler yap lmas için belediyelerin önemli katk lar n n oldu unu vurgulayan Vali Do an, Meram Belediyemiz de kendi sorumluluk alan nda yeni okullar n in as ve hay rsever bulunmas noktas nda e itime katk sa lamaktad r. Bugün de müstakil bir okul hayr yla kar m zda. 27 derslikli bir Anadolu mam Hatip Lisesi yapma haz rl nda. Meram Belediyesi, k sa süre içinde in aat tamamlayarak E itim-ö retim Y l nda gençlerimizin hizmetine sunacak dedi. Vali Do an, Konya da E itime Yüzde Yüz Destek kampanyas kapsam nda u ana kadar 183 okul protokolü imzaland n kaydetti. Tahir Büyükkörükçü ismi ya ayacak Belediye olarak e itime her zaman destek olduklar n ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, 3 y lda 3 adet 16 derslikli ilkö retim okulunu ilçemize kazand rd k. imdi de merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismini ta yacak 27 derslikli Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolünü imzalayaca z. Yakla- k 7 bin metrekarelik bir in aat alan na sahip bu okul ile birlikte 4 bin 500 metrekarelik alana sahip bir yurt binas ve 2 bin metrekarelik spor tesisi yap lacak. n allah birkaç ay içinde temelini ataca z ve k sa bir süre içinde de tamamlayarak l Milli E itim Müdürlü ümüze devredece iz. çerisinde müzik ve resim derslikleri, zik, kimya ve biyoloji laboratuvarlar ve kütüphanelerin de oldu u bu kompleks yakla k 8 milyon TL ye mal olacak. ehrimizde derslik aç n n giderilmesi noktas nda bizlerin önünü açan Say n Valimize çok te ekkür ediyorum diye konu tu. Konya l Milli E itim Müdürü erafettin Turan da, Hay rseverlerimizin ve belediyelerimizin derslik yap m konusunda çok büyük katk lar var. E itimde Sistemi ne geçece imiz yeni dönemde ayn katk lar bekliyoruz. dedi. Konu malardan sonra Vali Do an, Ba kan Kalayc ve l Milli E itim Müdürü Turan, 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolünü imzalad lar. Alparslan Dü ün Salonu ve Merkezi Hizmete Aç ld Meram Belediyesi taraf ndan Yap, let, Kira Öde, Devret yöntemiyle yapt r lan Alparslan Dü ün Salonu ve Merkezi, düzenlenen törenle hizmete aç ld. Alpaslan Mahallesi ndeki aç l törenine Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim, Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kan U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan, KOSK Genel Müdürü. Selim Uzba, Konya Minibüsçüler Odas Ba kan Muharrem Karabacak, Meram Ziraat Odas Ba kan Ali Ataiyibiner, Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci, l Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar, di er protokol mensuplar ve çok say da vatanda kat ld. Yap, let, Kira Öde, Devret Meram n Her Yerine Hizmet, Gönülden Hizmet slogan yla ç kt klar yolda her hafta bir aç l ve temel atma program düzenlediklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Geçti imiz günlerde hizmete açt m z Osmangazi Spor Tesisleri nde oldu u gibi Alpaslan Mahallesi ndeki bu dü ün salonu ve i merkezini de Yap, let, Kira Öde, Devret yöntemiyle hizmete sunduk. Bu salon ve ticarethaneler yakla k 2 bin metrekarelik bir alanda in a edildi. K sa bir süre içinde tamamlanarak halk m z n hizmetine sunulan tesis Alpaslan, Ekmekkoçu, Küçük Aymanas ve Büyük Aymanas Mahalleleri ba ta olmak üzere civardaki mahallelere hizmet verecek. Yakla k 600 bin TL ye mal olan bu tesis 10 y l sonra belediyemize devredilecek. dedi. Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci de yapt konu mada, insan temelli sosyal belediyecilik anlay kapsam nda güzel tesisleri Meram a kazand rd için Ba kan Kalayc y kutlad. Konya model bir ehir haline geldi Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan ise ülkemizde güzel geli melerin ya and na dikkat çekerek, Konyam z da bu güzel hizmet ve yat r mlardan aslan pay n almaktad r. ehrimiz, hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin çal malar yla model bir ehir haline geldi diye konu tu. Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim de, Alparslan Dü ün Salonu ve i merkezinin hay rl olmas n dileyerek eme i geçenleri tebrik etti. Konu malar n ard ndan yap lan dua ile protokol mensuplar, Alparslan Dü ün Salonu ve i merkezinin aç l kurdelesini kesti. Meram Belediyesi taraf ndan aç l program na kat lanlara geleneksel Konya dü ün pilav ikram edildi. Meram n en büyük imar plan Ba kan Kalayc, bu projenin amac n n; Tar msal vasf n kaybetmi arazilerde yasal olmayan çarp k yap la man n önlenmesi, arazilerin ekolojik aç dan vasf n daha fazla kaybetmemesi ve tahribata u ramamas, daha düzenli ve ruhsatl binalar yap lmas, çevre, konut ve ya am kalitesinin art r lmas, ehir giri inde ehrin imaj na zarar verecek görüntülerin engellenmesi, sa l kl ve ya anabilir kentsel alanlar n mevzuata uygun geli mesi oldu una dikkat çekti. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Celal Can ise; projenin teknik detaylar hakk nda bir sunum yapt. Yaylap nar Bahçesehir Projesi nin 1/5000 Naz m mar Plan ve 1/1000 Uygulama mar Plan n n Meram Belediyesi ve Büyük ehir Belediyesi taraf ndan onayland n belirten Can, u anda bu projenin yap ld alanda yakla k 10 bin 700 ki i ikamet etmektedir y l na kadar hede- miz bu bölgede 23 bin 812 ki inin ikametidir. 2. etapla ilgili çal malar m z da devam etmektedir diye konu tu. Daha sonra Ba kan Kalayc ve ba kan yard mc s Celal Can, vatanda lar n projeyle ilgili sorular n cevapland rd lar.

3 MAYIS 2012 Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm ba lad Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld Meram Belediyesi taraf ndan Çayba nda 2. Etap Kentsel Dönü üm projesi kapsam nda kurulan 250 konutluk Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld. Temel atma törenine Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kan U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ak Parti l Ba kan Vekili Mehmet Akif Göksu, di er protokol mensuplar ve çok say da vatanda kat ld. Bölgede yeni projeler yolda lçelerinde kentsel dönü üm çal malar n n h zla devam etti ine dikkat çeken Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Daha önce temelini att m z Serrapark, Güvenpark ve Seyirtepe 2. Etap Konutlar nda bloklar h zla yükselmektedir y l Temmuz ay nda anahtar teslimini gerçekle tirdi- imiz Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm projesini de bugün temelini ataca m z 250 dairelik Reyhan Park Konutlar yla ba latm oluyoruz. Bu konutlar, yakla k 90 bin metrekarelik alanda uygulayaca m z 2. etab n ilk k sm n olu turmaktad r. Bu bölgede yakla k 600 konutluk yeni projeyle ilgili olarak vatanda lar m zla anla ma sürecinin sonunday z. n allah k sa bir süre sonra onun 3 da temelini ataca z. Bu bölgede yakla k 5 bin metrekarelik alanda yap lacak yar olimpik yüzme havuzunun da ihalesini yapt k. Toplu Konut daremiz ile Yenice - Hac sa Efendi Mahalleleri nde ba latt m z 2 bin 624 konutluk kentsel dönü ümle ilgili çal malar m z da h zla devam etmektedir. Arsa sahiplerinin konutlar n y lba ndan itibaren teslim etmeyi hede iyoruz diye konu tu. Ülkede bir restorasyon sürecinin ya and n ifade eden Ak Parti l Ba kan Vekili Mehmet Akif Göksu ise, Anayasa yap m ndan e itim ve sa l k alan ndaki yap lanmaya kadar devam eden bu sürece belediyelerimiz de altyap hizmetleri ve ehri yenileme çal malar yla katk sa lamaktad r. dedi. Konu malar n ard ndan protokol mensuplar, S.S. Reyhanpark Konutlar n n temel atma butonuna hep birlikte bast lar. 118 bin 334 metrekarelik alanda yap lacak 250 dairelik Reyhanpark Konutlar nda toplam alan n yakla k yüzde 80 i ye il alan, otopark ve çocuk park alan olacak. 180, 161 ve 123 metrekarelik dairelerden olu an 5 adet blok yap lacak. Anneler Günü nde Konyal anneler Esra Erol la bulu tu Meram Belediyesi, Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kad n Meclisi i birli iyle düzenlenen Anneler Günü program na misa r olan ünlü programc Esra Erol, Konya da iki ayr mutlulu u bir arada ya ad. Do um günü pastas n Konya da kesen Erol, dünyan n en zor i inin annelik oldu unu söyledi. Bera Otel de düzenlenen program n ba nda bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Annelerimizi sadece senede 1 gün anmayal m. Onlar ba m z n tac yapal m. Bizleri hayata haz rlamak ve topluma faydal bireyler olarak yeti tirmek için büyük çaba sarf eden annelerimiz, dünyada yeri doldurulamayacak en önemli fedakârl k örne idir. Bu program sebebiyle tüm annelerimizin Anneler Günü nü kutluyorum dedi. MAYIS 2012 YIL:3 SAYI:26 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. Dünyan n en zor i i annelik Programda Mecit Seyhan Nurlu nun Anneler Günü ne özel verdi i konser büyük be eni toplad. Kat l mc lar n yo un sevgi gösterileri aras nda salona giren ve ulusal bir televizyon kanal nda yapt evlilik program yla özellikle kad nlar n büyük be enisini toplayan Esra Erol u ho bir sürpriz bekliyordu. Anneler Günü nde sevenleriyle söyle i yapmak için Konya ya gelen sevilen programc, do um günü pastas n görünce duyguland. Y llard r Hz. Mevlana n n türbesini ziyaret etmek istedi ini belirten Erol, Çok ükür bu iste imi bugün gerçekle tirdim. Kalp güzelli i dile iyle bu pastay kesiyorum dedi. Dünyan n en zor i inin annelik oldu unu vurgulayan Esra Erol, Çocu unu e itimli, düzgün ve herkesin sayg duydu u bir birey haline getiren anneler dünyan n en zor i ini görmektedir. Tüm annelerimizin Anneler Günü nü kutluyorum diye konu tu. S k s k sahneden inerek sevenlerinin yan na giden Esra Erol, sorulan sorular aç k yüreklilikle cevaplad. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve e i de günün an s na Esra Erol a çe itli hediyeler verdi. Programda engelli ö renci Elif Armutçuo lu nun tek eliyle sundu u piyano resitali de ayakta alk land. Programda Özel Adaptasyon Rehabilitasyon Merkezi ö rencilerinin yapt gösteriler de ilgiyle takip edildi. Meram da yat r mlar için 25 milyonluk ek bütçe Meram Belediyesi nin May s ay nda al nan meclis karar yla, 2012 y l bütçesine 25 milyon TL ek ödenek verilmesi kararla t r ld. Böylece Meram Belediyesi nin 2012 y l bütçesi 170 milyon TL ye yükseldi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc konuyla ilgili yapt aç klamada hede erinin Meram n her yerine hizmet götürülmesi ve ilçede ya ayan vatanda lar n ya- am standartlar n n art r lmas oldu unu belirterek; Belediyemizin 2012 y l nda yapaca yat r mlar, plan ve program dâhilinde hareket edilerek ihale süreçleri ve in aatlar h zl bir ekilde devam etmektedir. lçemize ba l mahallelerin öncelikli ihtiyaçlar n n çözülmesi amac ile yeni yat r mlar hede enmi ve ek bütçeyi gerektiren ödenekler konulmu tur. Yeni yat r m ve projeler y l içerisinde bitirilip Meram halk n n hizmetine sunulacakt r dedi. Meram için yap lan her yat r m n halk n istifadesine sunmay bir ibadet anlay içinde yapt klar n vurgulayan ba kan Kalayc yat r mlara h z kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

4 4 MAYIS 2012 Meram stand ilgi oda oldu 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar nda yer alan Meram Belediyesi stand, farkl dizayn ve Meram n ye ilini yans tmas yla ziyaretçilerin yo un ilgisini çekti. Türkiye Belediyeler Birli i, Konya Belediyeler Birli i ve Konya Büyük ehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar 17 ve 20 May s 2012 tarihleri aras nda TÜYAP Uluslararas Fuar Merkezi nde ziyaretçileri kabul etti. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, fuar n aç l gününde Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Büyük ehir Belediye Ba kan Tahir Akyürek ve di er protokol mensuplar n stand içinde kurulan kamelyada a rlad. Kalayc, eski Et ve Bal k Kurumu arazisinde yap lacak yeni belediye hizmet binas hakk nda da protokole bilgi verdi. Ba kan Kalayc, farkl dizayn yla ziyaretçilerin ilgisini çeken stand ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ö rencileriyle de sohbet etti. Yeni belediye hizmet binas projesi hakk nda bilgi veren Kalayc, Azerbaycan Caddesi üzerinde eski Et Bal k Kurumu arazinde yap lacak yeni hizmet binas 30 bin metrekarelik bir alana in a edilecek. 250 araçl k aç k, 150 araçl k kapal otopark olacak. u anda subasman seviyesine gelen in aatla ilgili 1 ay içinde resmi temel atma program düzenleyece iz. 4 katl ve modern mimari tarzda planlanan belediye hizmet binas n n yap laca bölge Meram n ana merkezi olacak dedi.

5 MAYIS Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi Üstad Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29. y l nda Türkiye de bir ilke imza att. Sevilen sanatç U ur I lak taraf ndan bestelenen 10 eseri 60 ki ilik orkestra e li inde ülkemizde ilk kez Konya l larla bulu tu. Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu nda düzenlenen Üstâd Necip Faz l K sakürek i anma özel program na Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay, Tar m ve Köyi leri eski Bakan Sami Güçlü, Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakc, 23. dönem Konya milletvekili Hüsnü Tuna, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, di er protokol mensuplar, yerel ve ulusal bas ndan çok say da gazeteci-televizyoncu ve binlerce vatanda kat ld. Meram Belediyesi taraf ndan desteklenen, sanatç U ur I lak taraf ndan bestelenen ve yorumlanan Necip Faz l K sakürek in 10 eseri, ef Turhan Yükseler yönetimindeki 60 ki ilik orkestra e li inde senfonik konserle ilk defa sahneye konuldu. TRT, Konya TV ve Sun TV taraf ndan da canl olarak aktar lan program yurt içinden ve yurt d ndan çok say da izleyici takip etti. Kalayc : O milletimizin kalbinde yer tutmu tur Anma program nda aç l konu mas n Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc yapt. Kalayc, Her milletin hayat nda ona muallimlik eden, onu yönlendiren, toplumun kültürel ve ideolojik hayat nda büyük pay olan, milletin varl k uuru kazanmas nda önemli rol oynayan dü ünür ve sanatkârlar vard r. te Necip Faz l K sakürek, milletimizin sahip oldu u böylesine nadir ki ilerden biri olarak milletimizin kalbinde yer tutmu tur dedi. Konya Valisi Ayd n Nezih Do an da, Bizim neslimizle ilgili ilginç geli meler ya and n hepimiz biliriz. Bizler muht ralar, post modern darbeler gördük. Anar iyi ya ad k. Bu memleketin 5 sente muhtaç oldu u günleri de gördük. te en zor günlerde, gençli imizin direnç noktas Üstâd Necip Faz l d. stiyoruz ki bizden sonra gelen nesiller de Üstâd okuyarak Türkiye yi gelecek yüzy llara ta mas n ta mal lar diye konu tu. Atalay: Bugünlere Üstâd tan beslenerek geldik Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ise konu mas nda, Necip Faz l K sakürek in sembol bir isim oldu unu vurgulayarak O özellikle bizim ku a m z n yeti mesinde eme i olan bir isimdi. Üstâd Necip Faz l K sakürek zor dönemlerin adam yd. Soylu ve estetik dü ünce ad na ne varsa kim varsa O ndan bir pay alm t r. Bizim kendi dü ünce dünyam z için de bunu aynen söyleyebilirim. Türkiye büyük bir de i im geçiriyor. Bu de i imin ba nda olan ekipler, bunu gerçekle tirenler o dönemlerde yeti mi tir. Bütün o do rular Necip Faz l n dü ünce ve emeklerinden beslenerek gelmi tir. Bugün Türkiye de iyi eyler oluyorsa o y llarda ba layan zincirin halkalar d r. Bu vesile ile Necip Faz l K sakürek e Allah tan rahmet diliyorum ifadelerini kulland. Seyirciler farkl bir atmosfer ya ad Konu malar n ard ndan sahneye ç kan sanatç brahim Sadri, Necip Faz l K sakürek ten iirler okudu. brahim Sadri nin ard ndan Üstâd Necip Faz l n iirlerini besteleyen U ur I lak sahneye ç kt. I lak, ilk olarak kendisinin de çok be endi ini ifade etti i Sakarya Türküsü nü seslendirdi. I lak a ef Turhan Yükseler yönetimindeki 60 ki ilik orkestra e lik etti. Daha sonra I lak, besteledi i K sakürek in di er iirlerini de seslendirdi. Programa kat lan binlerce ki i özenle bestelenen eserleri dinlerken duygulu anlar ya ad. Baz misa rlerin ise özellikle Sakarya ve Kald r mlar eserlerini dinlerken gözya lar n tutamad görüldü. zleyenlerin büyük be enisini kazanan konser ayakta alk lan rken program sonunda Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ve protokol mensuplar sanatç lara günün an s na hediye verdi. Bakan Atalay, gazetecilerin sorular üzerine, Böyle bir programa kat ld m için çok mutluyum. Üstâd n iirleri ilk defa bu ekilde icra edildi. Ben rahmetli Üstâd n yak n nda bulundum. Biz bu iirlerle büyüdük. U ur I lak n okudu u Can m stanbul iirini lisedeki iir yar mas nda okumu tum. Bu m sralar n hayat m zda büyük bir hat ras var. Böyle güzel bir program düzenledikleri için Meram Belediye Ba kan m z da tebrik ediyorum dedi. Anma program ulusal ve yerel bas nda geni yer bulurken ba ta TRT olmak üzere birçok televizyon kanal da o hafta konserin tamam n yay nlad.

6 6 MAYIS 2012 Gençlik Konserleri Konyal lar Co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri binlerce ki iyi bir araya getirdi. 3 gün süren konserlerde sevilen sanatç lar smail YK, Muazzez Ersoy, U ur I lak, Reha Yeprem, Recep Demirkaynak ve Esra Harmanda Konyal larla bulu tu. Gençlik Konserleri 18 May s Cuma günü smail YK n n verdi i konserle ba lad. An t alan ndaki konsere binlerce ki i kat ld. Sevilen sanatç Reha Yeprem in sunuculuk yapt program n ba nda Recep Demirkaynak, yapt stand-up gösterileriyle geceye renk katt. Ba kan Kalayc dan birlik beraberlik mesaj Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, her iki sanatç ya günün an s na çe itli hediyeler verdikten sonra yapt konu mada gençlere çok önemli mesajlar verdi. Gençlerin bayram n kutlayan Kalayc, Böyle güzel günlerinizde sizlerle olmaya devam edece iz. Buradan bakt m zda sizlerin görüntüsü öyle güzel ki; erke i-bayan, ya l s -genci, omuz omuza, bir ve berabersiniz. Yan n zdaki arkada n z n siyasi görü ü çok farkl olabilir bu hiç sorun de il. Burada yan yana durabiliyorsan z, bu ülke için, ehrimiz için, ilçemiz için, Türkiye nin gelece i için çal yorsan z geri kalan her ey bo. Burada birlikte oldu unuz gibi ülkemizin menfaati için de birlik ve beraberlik içinde çal aca n za yürekten inan yorum. Gençlik konserlerimizin ilkine çok yo un bir kat l m gösterdi iniz için hepinize te ekkür ediyorum dedi. Kalayc konu mas nda belediyenin önemli hizmet ve yat r mlar hakk nda da bilgi verdi. Sevenlerinin tezahürat gösterileri aras nda sahneye gelen smail YK, seslendirdi i eserlerle büyük alk ald. Konya da konser vermekten mutluluk duydu unu ifade eden ünlü sanatç, zaman zaman minikleri sahneye ç kararak birlikte ark söyledi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, farkl ehirden teklif almas na ra men Gençlik Haftas nda konser vermek için Konya y tercih etti i için sevilen sanatç smail YK ya te ekkür etti. Ba kan Kalayc, günün an s na smail YK ya çe itli hediyeler verdi. Muazzez Ersoy dan muhte em konser Konya Valili i, Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri nin ikinci gün (19 May s 2012) konu u Türk Sanat Müzi i nin sevilen sanatç s Muazzez Ersoy oldu. An t alan ndaki programa Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakc, Konya Garnizon Komutan Hv. Plt. Tümgeneral Y lmaz Özkaya, S.Ü. Rektörü Prof. Dr. Hakk Gökbel, Konya l Genel Meclisi Ba kan Ali Selvi, Konya merkez ilçe kaymakamlar, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Ömer Ersöz, Ak Parti Konya l Ba kan Vekili Bestami nan, di er protokol mensuplar ve binlerce ki i kat ld. Esra Harmanda n n sunuculu unu yapt program n ba nda Selçuk Üniversitesi Halk Oyunlar Ekibi nin gösterisi büyük be eni toplad. Daha sonra protokol mensuplar taraf ndan 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram Etkinlikleri nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Seslendirdi i ark larda Türk Sanat Müzi i nin ekol isimlerden biri olan Muazzez Ersoy, yo- un tezahürat gösterileriyle sahneye ç kt. Sevilen sanatç, böyle bir organizasyon düzenledi i için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ederek gençlerin bayram n kutlad. Birbirinden güzel ark lar n icra eden Ersoy, sahneden inerek seyirciler aras ndaki bir engelliyle yak ndan ilgilendi. Sanatç n n bu nazik davran kar s nda, tekerlekli sandalyede oturan engelli vatanda ve annesi gözya lar n tutamad. Konyal m ark s n da icra ederek büyük alk alan Muazzez Ersoy, Konyaspor un ka kolunu takarak Konyaspor a ba ar lar diledi. Performans yla kat l mc lara güzel bir gece ya atan sevilen sanatç ya Konya Valisi Ayd n Nezih Do an ile Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc çe itli hediyeler verdi. Gençlik konserlerinin büyük bir co ku oldu unu belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Valili imiz, Belediyemiz ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin i birli iyle düzenledi imiz bu konserlere halk m z n ve özellikle gençlerimizin gösterdi i yo- un ilgiden çok memnunuz. Hepinize çok te ekkür ediyorum. Farkl dü ünce yap s nda olan insanlar n ortak bir paydada toplanmalar ve omuz omuza vermeleri ülkemizin menfaatleri aç s ndan önemli bir durumdur. diye konu tu. U ur I lak Konyal lar co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri, sevilen sanatç U ur I lak n verdi i konserle sona erdi. An t alan ndaki konsere Karatay Kaymakam Mustafa Alt nta, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, protokol mensuplar ve binlerce vatanda kat ld. Meram a Geldim eserini Konyal larla birlikte seslendirdi Sevenlerinin tezahüratlar yla sahnedeki yerini alan ünlü sanatç, konsere Her ey Türkiye çin adl eseriyle ba lad. Eski ve yeni ark lar n seslendirerek izleyicileri co turan I lak, Meram için besteledi i Meram a Geldim adl eseri de Konyal larla birlikte okudu. Meram ak am nda sizlerle olmaktan büyük bir eref ve büyük bir onur duyuyorum diyerek seyircilere te ekkür eden sevilen sanatç U ur I lak, Nas l ki her ey için bir vesile gerekiyorsa bizleri de sizlerle bulu turmaya vesile oldu u için Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum. Konya ya s k s k geldi- imiz için kendisiyle dost olduk. Meram k yla da öyle oldu unu dü ünüyorum. Ba kan m z halk n içinden biri. Küçükler abi olarak, büyükler evlad olarak biliyor. Allah her ile ve her ilçeye kendisinden olan yöneticiler nasip etsin. dedi. hal- Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, günün n an s na Sahip Ata Camii nin maketi ile özel olarak tasarlad klar kravat U ur I lak a hediye etti. Sevilen sanatç kravat hemen takarak jest yapt. Ba kan Kalayc n n e i de sunucu Esra Harmanda ya günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Ba kan Kalayc, Gençlik Haftas münasebetiyle düzenledikleri Gençlik Konserleri ne vatanda lar n yo un ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duydu unu ifade etti. U ur I lak, sevilen ark lar n seslendirdi i konserini Haydi Anadolu adl eseriyle tamamlad.

7 MAYIS Kutlu Do um a yak r nal Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle düzenlenen Kutlu Do um Haftas etkinlikleri iki sevilen sanatç n n kat ld programlarla sona erdi. Sanatç Ömer Karao lu nun verdi i konser dinleyenleri farkl iklimlere götürürken Serdar Tuncer in Naat- erif program kat l mc lar mest etti. Sevilen sanatç Ömer Karao lu nun Konevi Kültür Merkezi nde verdi i konsere Konyal lar yo un ilgi gösterdi. Konsere Konya Vak ar Bölge Müdürü smail Akta, Necmettin Erbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, Meram Belediyesi ba kan yard mc lar, meclis üyeleri ve çok say da vatanda kat ld. Konserde Mekke Mekke, Arar m, Ku lar, Toprak, Ad çin Ya amak gibi çok say da unutulmaz eserini seslendiren sevilen sanatç Ömer Karao lu, k sa bir süre içinde piyasaya ç kacak olan Oyun Bozan isimli albümünden de eserler okudu. Ünlü sanatç, gönüllerde büyük co ku olu turan ehit Taht nda adl eseriyle konseri sona erdirdi. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Hüseyin Hakan Arac, konserden sonra Ömer Karao lu na günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Programdan sonra Meram Belediyesi taraf ndan kat l mc lara Kutlu Do um Haftas münasebetiyle bast r lan eserlerle gül lokumu hediye edildi. Kutlu Do um naline Serdar Tuncer kat ld Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle düzenlenen Kutlu Do um Haftas etkinliklerinin naline ise sanatç Serdar Tuncer kat ld. Rixos Otel in Konferans Salonu nda düzenlenen program, Haf z Kerem Ali Can n Kur an- Kerim tilavetiyle ba lad. Program n aç l konu mas n yapan Meram Belediye Ba kan Vekili Ercan Okur, Bizlere her eyin en iyisini ve en güzelini, hayat m z anlaml k lan de erlerimizi, dünya ve ahiret dengesini gösteren, ö reten rahmet Peygamberini sadece bir hafta ile s n rl bir sürede anmak hat rlamak de il, ömür boyu onu rehber edinmek, hayat m z onun hayat na benzetmek en önemli idealimiz olmal d r. Mevlana, ems-i Tebrizi ve Sadreddin Konevi hazretleri gibi peygamber â klar n sinesinde saklayan Konyam zda onlar n b rakt bu kutlu miras muhafaza etmek ve gelecek nesillere ula t rmak için son derece ba- ar l çal malar yap lmaktad r. Biz de Meram Belediyesi olarak bu anlaml ve kudsi çal ma kapsam nda anlaml etkinlikler yap yoruz. Bu programlarda çe itli yazarlar m z n kaleme ald ve Belediyemizin bast rd, Hz. Muhammed in 30 Günü, Kainat n Efendisi, Efendimizden 40 Hadis, Can m Peygamberim adl kitaplar izleyicilerimize da tt k. Bu kitaplar okuyarak peygamberimizi daha iyi tan yanlar n olmas bizim için en büyük mutluluk vesilesi olacakt r. dedi. Programda Selman Çevik ve ekibinin icra etti i Türk Tasavvuf Mus kisi Konseri de büyük be eniyle takip edildi. Gecede sahne alan sevilen sanatç Serdar Tuncer ise, okudu u Naat- eri erle ve yapt sohbetle kat l mc lara güzel bir gece ya att. Kanuni Sultan Süleyman n Kurban m adl naat yla dinletiyi bitiren Tuncer, program n düzenlenmesinde eme i geçen Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi ni kutlad. Program sonunda Meram Belediyesi Ba kan Vekili Ercan Okur, Serdar Tuncer e günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Ömer Karao lu Serdar Tuncer Ka nhan Spor Tesisleri Hizmete Aç ld Meram Belediyesi nin haftal k olarak düzenledi i aç l ve temel atma programlar May s ay nda da devam etti. Ka nhan Yeni Mahalle de yap m tamamlanan spor tesisleri düzenlenen törenle hizmete girdi. Meram da ivlilik ve erbet kram Meram Belediyesi, Konya ya has bir gelenek olan ivlilik gününde farkl okullarda ö rencilere ivlilik da tt. Ayr ca Regaip Kandili münasebetiyle kandil gecesi yats namaz n müteakip Kapu Camii nde vatanda lara erbet ikram yap ld. Üç aylar n geli i tüm slam dünyas nda manevi duygular n yo- unla t bir dönem olurken çocuklar da bu feyizli zaman diliminde ayr bir heyecan ya ad. Faziletli ve bereketli bir zaman diliminin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili nin gündüzünde tüm çocuklar kap kap dola arak Konya ya has bir gelenek olan ivlilik toplaman n mutlulu unu ya ad. Meram Belediyesi, okula gitti i için ivlilik toplayamayan çocuklar için haz rlad ivlilikleri ilçenin farkl okullar nda da tt. Ö renciler, kendilerini dü ünerek ivlilik gönderdi i için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ettiler. KAPU CAM NDE ERBET KRAMI Öte yandan kandil gecelerinde erbet ikram nda bulunmay bir gelenek haline getiren Meram Belediyesi, Regaib Kandili nde Kapu Camii nde bu uygulamay sürdürdü. Belediye ekipleri taraf ndan özel olarak haz rlanan erbet yats namaz ndan sonra vatanda lara ikram edildi. Program n ba nda Konya Ka k s Ekibi nin yapt gösteri be eniyle izlendi. Ka nhan Yeni Mahalle Muhtar R fat Yavuzer, mahallelerine yapt hizmetlerden dolay Ba kan Kalayc ya te ekkür etti. Gençleri kahvehane kö elerinden kurtarmak ve spor yapabilecekleri alanlar olu turmak gayesiyle Ka nhan nda böyle bir tesisi yapt klar n ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, 3 bin 500 metrekarelik alana yapt m z bu tesis yakla k 500 bin TL ye mal oldu. Geçti imiz haftalarda Osmangazi Mahallesi nde de bir spor salonunu hizmete açt k. Yap m tamamlanan ilçemizin farkl mahallelerindeki 3 tesisi de k sa bir süre içinde halk m z n hizmetine sunaca z. Bir yandan tesisler yaparken di er yandan da sporcu yeti tirmeye ve bu sporcular m zdan ba ar l sonuçlar almaya devam ediyoruz. Son olarak Antalya da yap lan ve 60 ilden 1200 sporcunun kat ld Türkiye Ümitler Tekvando ampiyonas nda sporcumuz Samet Gümü el, gümü madalya kazanarak Türkiye ikincisi olarak gö sümüzü kabartt dedi. Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirici ise spora yap lan yat r m n önemine i aret ederek, Meram Belediyemiz, geçen haftalarda hizmete açt m z Osmangazi Spor Tesisleri nden sonra imdi de Ka nhan Mahallesi ne yeni bir tesis kazand rd. Yapt örnek hizmetlerden dolay Belediyemizi kutluyorum diye konu tu. Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim de gençlerin enerjilerini harcayabilecekleri bu tarz tesislerin çok önemli oldu unu belirterek ehrimizin her yerinde yeni tesisler yap l yor. Halk m za en güzel bir ekilde hizmet vermeye devam ediyoruz dedi. Konu malar n ard ndan protokol mensuplar yap lan dua ile tesisin aç l n yapt lar. Aç l sonras ö renciler, Ba kan Kalayc ile foto raf çektirebilmek için birbirleriyle yar t lar.

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanl k 2005 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zab ta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hatt Engelsiz Ya am Festivali Meram Belediyesi öncülü ünde May s Engelliler Haftas münasebetiyle düzenlenen festival, Zafer Meydan ndan Kayal park a kadar yap lan kortej yürüyü ü ile ba lad. Aç l program nda engellilerin yapt muhte em gösteriler büyük alk ald. Festivalin aç l konu mas n yapan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Engelliler de il Engelsizler Haftas münasebetiyle düzenledi imiz festivali kortej yürüyü ü ile ba latt k. Kortej yürüyü ündeki amac m z gösteri yapmak de ildir. Ülke genelinde oldu u gibi Konya m zda da yüzde 12 civar nda engelli karde imizin varl ndan engelsiz olan insanlar bilgilendirmek istedik. Belediye olarak yapt m z yol, kald r m, park ve di er hizmetlerde engellilerin kolay bir ekilde istifade etmelerini göz önünde bulunduruyoruz. Bedenler do u tan bir engele sahip olsa bile ruhun güzelli ine ve erdemli bir hayata hiçbir ey engel olamaz. Hiçbir bedensel eksiklik, güzel ve kaliteli bir hayat sürme iste inin önüne duvar öremez. Tüm insanlar eksikli i ne olursa olsun birbiriyle e ittir ve ayn haklara sahiptir. Engelli vatanda lar m z n insan onuruna yak r ekilde hizmet almas n sa lamak, becerilerini geli tirmek ve sosyal hayata uyumuna ili kin hizmetleri sunmak için farkl kurum ve kurulu larla i birli i yapmaya devam edece iz. diye konu tu. Festivale destek veren rehabilitasyon merkezleri ad na bir konu ma yapan Muzaffer Y ld r m ise, ülkemizde 8.5 milyon engelli oldu unu vurgulayarak Her 9 ki iden biri engelli. Ancak soka a ç kt m zda bu oranla kar la m yoruz. Engelliler olarak fark ndal m z art r rsak hayata daha aktif kat labiliriz. Engellilerin as l engelleri, engelsiz olan bizleriz dedi. Özel rehabilitasyon merkezi ö rencilerinin mehter ve asker gösterileri kat l mc lar taraf ndan ayakta alk land. Engelli ö renci Elif Armutçuo lu nun piyano dinletisi de büyük be eni toplad. Engelli ö renciler, gösterilerden sonra Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya Türk bayra takdim ettiler. Festivalde muhte em nal Meram Belediyesi öncülü ünde düzenlenen Engelsiz Ya am Festivali sevilen sanatç Metin entürk ün verdi i muhte em konserle sona erdi. Programda 42 engelliye akülü araba ve 4 engelliye de i itme cihaz verildi. Konevi Kültür Merkezi ndeki programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Rize Güneysu Belediye Ba kan Ahmet Minder ve çok say da vatanda kat ld. Ba n za gelen hiçbir ey sizi hayattan y ld rmas n Bu program n çok anlaml oldu unu belirten sevilen sanatç Metin entürk, Bizleri bir araya getirdi i için Meram Belediye Ba kan m z kutluyorum. Herkesin bir hikayesi var ve hepimiz birer oyuncuyuz. Senaryoyu Allah yaz yor, bizler de oynuyoruz. Ba n za gelen hiçbir ey sizi hayattan y ld rmas n ve hayat sevmenize engel olmas n. Hiç bir ey bu toplum için bir eyler yapmaya olan inanc n z k rmas n. Engellilik yoktur. Engellili ini isterse insan kendini engelleyerek olu turur. Yürekler güçlüyse, toplum da bilinçliyse bunda kafay takacak bir ey yok. Hayat bir gün o da bugün. Meram Belediyemiz bugün 42 engelli karde imize akülü sandalye hediye ediyor. Ben onlara özgürlük sandalyesi diyorum. Evimize kapanarak de il sokaklara ç karak onlar n hakk n verelim dedi. Metin entürk verdi i muhte em konser ve yapt esprilerle kat l mc lara güzel bir gece ya att. Konya Ka k s Ekibi de, programda yapt gösteriyle izleyicilerden tam not ald. Daha sonra Meram Belediyesi taraf ndan 42 engelliye verilecek akülü arabalar n temsili olarak da t m yap ld. 4 i itme engelliye de i itme cihaz hediye edildi. Rize Güneysu Belediye Ba kan Ahmet Minder, böylesine anlaml bir programa kat lmaktan duydu u memnuniyeti ifade ederek, Toplumda herkes birer engelli aday d r. Bu nedenle engellilere toplum olarak sahip ç kmal y z dedi. nsan onuruna yak r hizmet Rehabilitasyon merkezleriyle birlikte yapt klar Engelsiz Ya am Festivali nin 6 gün boyunca çe itli etkinliklerle devam etti ini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Engelli vatanda lar m z n insan onuruna yak r ekilde hizmet almas n sa lamak, becerilerini geli tirmek ve sosyal hayata uyumuna ili kin hizmetleri sunmak için farkl kurum ve kurulu larla i birli i yapmaya devam edece iz diye konu tu. Program sonunda festivale destek veren rehabilitasyon merkezleri ad na Muzaffer Y ld r m, Ba kan Kalayc ya plaket takdim ederek, Böyle anlaml bir program düzenledi i için Ba kan m za yürekten te ekkür ediyorum dedi. Serrapark ta Kura Heyecan Kentsel dönü üm çal malar çerçevesinde toplu konut projelerini hayata geçiren Meram Belediyesi, konutlar n h zla yükselmesiyle birlikte kooperatif üyelerine de in aat tamamlanan daireleri teslim etmeye devam ediyor. Serrapark Konutlar nda yap m tamamlanan 88 dairenin teslimi noter huzurunda düzenlenen kura ile belirlendi. Meram Belediyesi öncülü ünde Küçük Kovana z Mahallesi nde kurulan 376 dairelik S.S. Serrapark Konut Yap Kooperati nin genel kurulu Konevi Kültür Merkezi nde gerçekle tirildi. 900 konutluk bir hamlemiz daha var Genel kurul gündem maddelerinin görü ülmesinden önce bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Sizlerin verdi i destekle çok önemli hizmet ve yat r mlar yapan bir belediye haline geldik. Çok k sa bir süre önce temeli at lmas na ra men Serrapark Konutlar nda ilk teslimat yap yoruz. Arsa sahiplerine 31, kooperatif üyelerine de 57 adet olmak üzere toplam 88 dairenin teslimini gerçekle tirece iz. Yenice ve Hac isaefendi Mahallelerindeki kentsel dönü üm çal malar m z tüm h z yla devam ediyor. Hac fettah Mezarl n n etraf nda 900 konutluk bir hamlemiz daha var. dedi. Kooperati n yönetim kurulu ba kan Celal Can ise, in aat çal malar hakk nda üyelere bilgi sundu. Gündem maddelerinden sonra in aat tamamlanan bloklar n yer teslimine geçildi. lk talihlilerin isim kuralar n Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc çekti. Irakl Türkmen heyetten Kalayc ya ziyaret Irak Türkmen Kad nlar Birli i Genel Ba kan Kadriye Ziya, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y makam nda ziyaret etti. Irak ta ya ayan Türkmen kad nlar n sosyal ya amda daha aktif rol almalar için mücadele ettiklerini belirten Irak Türkmen Kad nlar Birli i Genel Ba kan Kadriye Ziya, Irak ta ya ayan 25 Türkmen karde imizin Konya da mesleki e itim almalar konusunda Meram Belediye Ba kan m z Say n Dr. Serdar Kalayc bize destek verdi. Kendilerine çok te ekkür ediyorum dedi. Irak Türkmen Kad nlar Birli i Genel Ba kan Kadriye Ziya ba kanl ndaki heyeti a rlamaktan duydu u memnuniyeti ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, Irak n Telafer Belediyesi ile karde belediye olmak için çal malar m z devam ediyor. n allah karde ehir protokolü imzalad ktan sonra sosyal, kültürel ve di er alanlarda önemli i birli i çal malar m z olacak. 25 Türkmen karde imiz Haziran ay içinde Meram a gelecekler ve yakla k 1 ay süresince Belediyemizin meslek edindirme kurslar nda farkl bran larda h zland r lm e itim alacaklar. Ülkelerine gittiklerinde oradaki bayanlara yönelik kurslarda e itmenlik yapacaklar diye konu tu. Daha önce Meram n karde ehri olan Bosna Hersek in Hadzici ilçesinde MERMEK kursu açt klar n hat rlatan Kalayc, Bu y l 2. dönemi aç lan bu kurslar m zda Türkçe, el sanatlar, çinicilik, tak ve tasar m bran lar nda e itim verilmektedir. Benzer kurslar m z, karde ehir protokolü imzalad ktan sonra Kuzey Irak ta da açabiliriz dedi. Ba kan Kalayc, Irak Türkmen Kad nlar Birli i Genel Ba kan Kadriye Ziya ya ziyaretin an s na çe itli hediyeler verdi. Meram ve Gazze karde ehir oluyor Meram Belediyesi ve Filistin in Gazze Belediyesi aras nda karde ehir görü meleri ba lad. Gazze Belediye Ba kan Re k Salim Mekki, karde ehir görü meleri kapsam nda Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y makam nda ziyaret etti. Ziyarete Filistin Cibaliye Belediye Ba kan ssam Muhammed Jouda, Konya AY- DER - HH Derne i Ba kan Hidayet Y lmaz ve yönetim kurulu üyesi Sami Uysal da haz r bulundu. Yap lan görü melerde, her iki belediyenin may s ay meclis toplant lar nda karde ehir karar al nd ktan sonra protokol imzalanmas kararla t r ld. 2 ehirle daha görü meler devam ediyor Daha önce Bosna-Hersek in Hadzici Belediyesi ile karde ehir protokolü imzalad klar n hat rlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Geçen y l Bosna-Hersek te 4 ayr bran ta MERMEK kurslar m z açt k. Türkçe, Çini, Tak Tasar m ve El Sanatlar bran lar n bu y l 600 kursiyer kat lacak. T KA (Türk birli i ve Koordinasyon Ajans Ba kanl ) vas tas yla Hadzici de sa l k oca ve bir de park yapaca z. Filistin in Gazze Belediyesi ile de karde ehir görü melerini ba lat yoruz. Ayr ca Irak n Telafer ve Azerbaycan n eki ehirleriyle de karde ehir görü melerimiz devam ediyor diye konu tu. Gazze Belediye Ba kan Mekki de, Meram Belediyesi ile karde ehir görü melerinin ba lamas ndan duydu u memnuniyeti ifade etti. Gazze Belediye Ba kan Re k Salim Mekki, Ba kan Kalayc ya, Gazze nin ambleminin yer ald bir plaket ile Türk ve Filistin bayraklar n n bir arada oldu u ka kol hediye etti. Kalayc da meslekta na Konevi Camii ve Türbesi nin maketi, S rçal ismiyle yapt rd klar kravat ve al ile Mevlana-Konevi ve Meram adl kitab hediye etti. Ba kan Kalayc, di er misa rlere de çe itli hediyeler verdi.

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir.

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir. 9. BASIN, YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Konak lçe s n rlar nda içinde ya ayan vatanda lar m z Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek- ikayet ve önerileri

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR HAKEM OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENDİ Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 faaliyet programı içerisinde yer alan aday hakem kursu Bodrum İçmeler de bulunan B.B.

Detaylı

Ahmet POYRAZ. Değerli Çekmeköylüler

Ahmet POYRAZ. Değerli Çekmeköylüler 2016 RH z E r T T v H R G Değerli Çekmeköylüler İçerisinde bin aydan daha hayırlı, Kur an ın indirildiği gecenin bulunduğu kutsal bir zaman dilimindeyiz. Duaların makbul, geçen her saatin ibadet kabul

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00 de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı