Meram n en büyük imar plan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram n en büyük imar plan"

Transkript

1 Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi, büyük air, yazar ve mütefekkir Üstâd Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29 uncu y ldönümü sebebiyle muhte em bir anma töreni düzenledi. Sanatç U ur I lak taraf ndan Üstâd n eserlerinin ilk kez senfonik konserle icra edildi i programa Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay da kat ld. Meram n en büyük imar plan Meram Belediyesi, ilçe tarihinin en büyük imar plan olan ve 7 mahallede yakla k 7 milyon 320 bin metrekarelik alan kapsayan Yaylap nar Bahçe- ehir Projesi ni hayata geçirdi. Çal malar yakla k 1 y ld r devam eden k rsal yerle im alanlar ndan; Hasanköy, Yaylap nar Süleymaniye, Yaylap nar Uhud, Yaylap nar Ka, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerinin 20 milyon metrekaresinin 7 milyon 320 bin metrekarelik k sm nda 1/5000 Naz m mar Plan ve 1/1000 Uygulama mar Plan onayland. ki etapta tamamlanmas planlanan alan n 2. etap çal malar ise devam ediyor. Yaylap nar Bahçe ehir Projesi yle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirmek için Yaylap nar Spor Tesisleri nde düzenlenen programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ba kan Yard mc s Celal Can, Meram Belediyesi mar Komisyonu Üyeleri hsan K l nçarslan ve Übeyit Aça, mar ve ehircilik Müdürü Serdal Baran, muhtarlar ve çok say da vatanda kat ld. Yaylap nar Bahçe ehir Projesi nin Meram ilçe tarihindeki en büyük imar plan çal malar ndan biri oldu unu vurgulayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Yakla k 1 y l devam eden çal ma ile haz rlanan 1. Etap Projesi; kuzeyde Seydi ehir-antalya Çevreyolu, güneyde Ilgaz ve Ilgazda Caddesi, do uda Karaman-Konya Karayolu ve bat da Hasanköy Caddesi ile s n rl yakla k 7 milyon 320 bin metrekarelik bir alan kapsamaktad r. Bu alan n tar msal alan vasf n n kald r lmas için G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile gerekli görü meler yap ld ktan sonra imar çal malar ba lat lm t r. dedi Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü imzaland Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap lacak 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü Konya Valili i nde imzaland. Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm ba lad Meram Belediyesi taraf ndan Çayba nda 2. Etap Kentsel Dönü üm projesi kapsam nda kurulan 250 konutluk Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld. Meram stand ilgi oda oldu 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar nda yer alan Meram Belediyesi stand, farkl dizayn ve Meram n ye ilini yans tmas yla ziyaretçilerin yo un ilgisini çekti. Gençlik Konserleri Konyal lar co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri binlerce ki iyi bir araya getirdi. Ka nhan Spor Tesisleri Hizmete Aç ld Ka nhan Yeni Mahalle de yap m tamamlanan spor tesisleri düzenlenen törenle hizmete girdi. Kutlu Do uma yak r final Kutlu Do um Haftas etkinlikleri iki sevilen sanatç n n kat ld programlarla sona erdi.

2 2 MAYIS 2012 Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü imzaland Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap lacak 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolü Konya Valili i nde imzaland. Protokol, Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve Konya l Milli E itim Müdürü erafettin Turan taraf ndan imzaland. Okullar Hayat Olsun projesi kapsam nda Konya da okul standartlar n n yükseltilmesi ve yeni derslikler yap lmas için belediyelerin önemli katk lar n n oldu unu vurgulayan Vali Do an, Meram Belediyemiz de kendi sorumluluk alan nda yeni okullar n in as ve hay rsever bulunmas noktas nda e itime katk sa lamaktad r. Bugün de müstakil bir okul hayr yla kar m zda. 27 derslikli bir Anadolu mam Hatip Lisesi yapma haz rl nda. Meram Belediyesi, k sa süre içinde in aat tamamlayarak E itim-ö retim Y l nda gençlerimizin hizmetine sunacak dedi. Vali Do an, Konya da E itime Yüzde Yüz Destek kampanyas kapsam nda u ana kadar 183 okul protokolü imzaland n kaydetti. Tahir Büyükkörükçü ismi ya ayacak Belediye olarak e itime her zaman destek olduklar n ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, 3 y lda 3 adet 16 derslikli ilkö retim okulunu ilçemize kazand rd k. imdi de merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismini ta yacak 27 derslikli Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolünü imzalayaca z. Yakla- k 7 bin metrekarelik bir in aat alan na sahip bu okul ile birlikte 4 bin 500 metrekarelik alana sahip bir yurt binas ve 2 bin metrekarelik spor tesisi yap lacak. n allah birkaç ay içinde temelini ataca z ve k sa bir süre içinde de tamamlayarak l Milli E itim Müdürlü ümüze devredece iz. çerisinde müzik ve resim derslikleri, zik, kimya ve biyoloji laboratuvarlar ve kütüphanelerin de oldu u bu kompleks yakla k 8 milyon TL ye mal olacak. ehrimizde derslik aç n n giderilmesi noktas nda bizlerin önünü açan Say n Valimize çok te ekkür ediyorum diye konu tu. Konya l Milli E itim Müdürü erafettin Turan da, Hay rseverlerimizin ve belediyelerimizin derslik yap m konusunda çok büyük katk lar var. E itimde Sistemi ne geçece imiz yeni dönemde ayn katk lar bekliyoruz. dedi. Konu malardan sonra Vali Do an, Ba kan Kalayc ve l Milli E itim Müdürü Turan, 27 derslikli Tahir Büyükkörükçü Anadolu mam Hatip Lisesi nin protokolünü imzalad lar. Alparslan Dü ün Salonu ve Merkezi Hizmete Aç ld Meram Belediyesi taraf ndan Yap, let, Kira Öde, Devret yöntemiyle yapt r lan Alparslan Dü ün Salonu ve Merkezi, düzenlenen törenle hizmete aç ld. Alpaslan Mahallesi ndeki aç l törenine Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim, Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kan U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan, KOSK Genel Müdürü. Selim Uzba, Konya Minibüsçüler Odas Ba kan Muharrem Karabacak, Meram Ziraat Odas Ba kan Ali Ataiyibiner, Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci, l Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar, di er protokol mensuplar ve çok say da vatanda kat ld. Yap, let, Kira Öde, Devret Meram n Her Yerine Hizmet, Gönülden Hizmet slogan yla ç kt klar yolda her hafta bir aç l ve temel atma program düzenlediklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Geçti imiz günlerde hizmete açt m z Osmangazi Spor Tesisleri nde oldu u gibi Alpaslan Mahallesi ndeki bu dü ün salonu ve i merkezini de Yap, let, Kira Öde, Devret yöntemiyle hizmete sunduk. Bu salon ve ticarethaneler yakla k 2 bin metrekarelik bir alanda in a edildi. K sa bir süre içinde tamamlanarak halk m z n hizmetine sunulan tesis Alpaslan, Ekmekkoçu, Küçük Aymanas ve Büyük Aymanas Mahalleleri ba ta olmak üzere civardaki mahallelere hizmet verecek. Yakla k 600 bin TL ye mal olan bu tesis 10 y l sonra belediyemize devredilecek. dedi. Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci de yapt konu mada, insan temelli sosyal belediyecilik anlay kapsam nda güzel tesisleri Meram a kazand rd için Ba kan Kalayc y kutlad. Konya model bir ehir haline geldi Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan ise ülkemizde güzel geli melerin ya and na dikkat çekerek, Konyam z da bu güzel hizmet ve yat r mlardan aslan pay n almaktad r. ehrimiz, hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin çal malar yla model bir ehir haline geldi diye konu tu. Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim de, Alparslan Dü ün Salonu ve i merkezinin hay rl olmas n dileyerek eme i geçenleri tebrik etti. Konu malar n ard ndan yap lan dua ile protokol mensuplar, Alparslan Dü ün Salonu ve i merkezinin aç l kurdelesini kesti. Meram Belediyesi taraf ndan aç l program na kat lanlara geleneksel Konya dü ün pilav ikram edildi. Meram n en büyük imar plan Ba kan Kalayc, bu projenin amac n n; Tar msal vasf n kaybetmi arazilerde yasal olmayan çarp k yap la man n önlenmesi, arazilerin ekolojik aç dan vasf n daha fazla kaybetmemesi ve tahribata u ramamas, daha düzenli ve ruhsatl binalar yap lmas, çevre, konut ve ya am kalitesinin art r lmas, ehir giri inde ehrin imaj na zarar verecek görüntülerin engellenmesi, sa l kl ve ya anabilir kentsel alanlar n mevzuata uygun geli mesi oldu una dikkat çekti. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Celal Can ise; projenin teknik detaylar hakk nda bir sunum yapt. Yaylap nar Bahçesehir Projesi nin 1/5000 Naz m mar Plan ve 1/1000 Uygulama mar Plan n n Meram Belediyesi ve Büyük ehir Belediyesi taraf ndan onayland n belirten Can, u anda bu projenin yap ld alanda yakla k 10 bin 700 ki i ikamet etmektedir y l na kadar hede- miz bu bölgede 23 bin 812 ki inin ikametidir. 2. etapla ilgili çal malar m z da devam etmektedir diye konu tu. Daha sonra Ba kan Kalayc ve ba kan yard mc s Celal Can, vatanda lar n projeyle ilgili sorular n cevapland rd lar.

3 MAYIS 2012 Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm ba lad Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld Meram Belediyesi taraf ndan Çayba nda 2. Etap Kentsel Dönü üm projesi kapsam nda kurulan 250 konutluk Reyhan Park Konutlar n n temeli at ld. Temel atma törenine Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kan U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ak Parti l Ba kan Vekili Mehmet Akif Göksu, di er protokol mensuplar ve çok say da vatanda kat ld. Bölgede yeni projeler yolda lçelerinde kentsel dönü üm çal malar n n h zla devam etti ine dikkat çeken Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Daha önce temelini att m z Serrapark, Güvenpark ve Seyirtepe 2. Etap Konutlar nda bloklar h zla yükselmektedir y l Temmuz ay nda anahtar teslimini gerçekle tirdi- imiz Çayba nda 2. etap kentsel dönü üm projesini de bugün temelini ataca m z 250 dairelik Reyhan Park Konutlar yla ba latm oluyoruz. Bu konutlar, yakla k 90 bin metrekarelik alanda uygulayaca m z 2. etab n ilk k sm n olu turmaktad r. Bu bölgede yakla k 600 konutluk yeni projeyle ilgili olarak vatanda lar m zla anla ma sürecinin sonunday z. n allah k sa bir süre sonra onun 3 da temelini ataca z. Bu bölgede yakla k 5 bin metrekarelik alanda yap lacak yar olimpik yüzme havuzunun da ihalesini yapt k. Toplu Konut daremiz ile Yenice - Hac sa Efendi Mahalleleri nde ba latt m z 2 bin 624 konutluk kentsel dönü ümle ilgili çal malar m z da h zla devam etmektedir. Arsa sahiplerinin konutlar n y lba ndan itibaren teslim etmeyi hede iyoruz diye konu tu. Ülkede bir restorasyon sürecinin ya and n ifade eden Ak Parti l Ba kan Vekili Mehmet Akif Göksu ise, Anayasa yap m ndan e itim ve sa l k alan ndaki yap lanmaya kadar devam eden bu sürece belediyelerimiz de altyap hizmetleri ve ehri yenileme çal malar yla katk sa lamaktad r. dedi. Konu malar n ard ndan protokol mensuplar, S.S. Reyhanpark Konutlar n n temel atma butonuna hep birlikte bast lar. 118 bin 334 metrekarelik alanda yap lacak 250 dairelik Reyhanpark Konutlar nda toplam alan n yakla k yüzde 80 i ye il alan, otopark ve çocuk park alan olacak. 180, 161 ve 123 metrekarelik dairelerden olu an 5 adet blok yap lacak. Anneler Günü nde Konyal anneler Esra Erol la bulu tu Meram Belediyesi, Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kad n Meclisi i birli iyle düzenlenen Anneler Günü program na misa r olan ünlü programc Esra Erol, Konya da iki ayr mutlulu u bir arada ya ad. Do um günü pastas n Konya da kesen Erol, dünyan n en zor i inin annelik oldu unu söyledi. Bera Otel de düzenlenen program n ba nda bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Annelerimizi sadece senede 1 gün anmayal m. Onlar ba m z n tac yapal m. Bizleri hayata haz rlamak ve topluma faydal bireyler olarak yeti tirmek için büyük çaba sarf eden annelerimiz, dünyada yeri doldurulamayacak en önemli fedakârl k örne idir. Bu program sebebiyle tüm annelerimizin Anneler Günü nü kutluyorum dedi. MAYIS 2012 YIL:3 SAYI:26 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. Dünyan n en zor i i annelik Programda Mecit Seyhan Nurlu nun Anneler Günü ne özel verdi i konser büyük be eni toplad. Kat l mc lar n yo un sevgi gösterileri aras nda salona giren ve ulusal bir televizyon kanal nda yapt evlilik program yla özellikle kad nlar n büyük be enisini toplayan Esra Erol u ho bir sürpriz bekliyordu. Anneler Günü nde sevenleriyle söyle i yapmak için Konya ya gelen sevilen programc, do um günü pastas n görünce duyguland. Y llard r Hz. Mevlana n n türbesini ziyaret etmek istedi ini belirten Erol, Çok ükür bu iste imi bugün gerçekle tirdim. Kalp güzelli i dile iyle bu pastay kesiyorum dedi. Dünyan n en zor i inin annelik oldu unu vurgulayan Esra Erol, Çocu unu e itimli, düzgün ve herkesin sayg duydu u bir birey haline getiren anneler dünyan n en zor i ini görmektedir. Tüm annelerimizin Anneler Günü nü kutluyorum diye konu tu. S k s k sahneden inerek sevenlerinin yan na giden Esra Erol, sorulan sorular aç k yüreklilikle cevaplad. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve e i de günün an s na Esra Erol a çe itli hediyeler verdi. Programda engelli ö renci Elif Armutçuo lu nun tek eliyle sundu u piyano resitali de ayakta alk land. Programda Özel Adaptasyon Rehabilitasyon Merkezi ö rencilerinin yapt gösteriler de ilgiyle takip edildi. Meram da yat r mlar için 25 milyonluk ek bütçe Meram Belediyesi nin May s ay nda al nan meclis karar yla, 2012 y l bütçesine 25 milyon TL ek ödenek verilmesi kararla t r ld. Böylece Meram Belediyesi nin 2012 y l bütçesi 170 milyon TL ye yükseldi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc konuyla ilgili yapt aç klamada hede erinin Meram n her yerine hizmet götürülmesi ve ilçede ya ayan vatanda lar n ya- am standartlar n n art r lmas oldu unu belirterek; Belediyemizin 2012 y l nda yapaca yat r mlar, plan ve program dâhilinde hareket edilerek ihale süreçleri ve in aatlar h zl bir ekilde devam etmektedir. lçemize ba l mahallelerin öncelikli ihtiyaçlar n n çözülmesi amac ile yeni yat r mlar hede enmi ve ek bütçeyi gerektiren ödenekler konulmu tur. Yeni yat r m ve projeler y l içerisinde bitirilip Meram halk n n hizmetine sunulacakt r dedi. Meram için yap lan her yat r m n halk n istifadesine sunmay bir ibadet anlay içinde yapt klar n vurgulayan ba kan Kalayc yat r mlara h z kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

4 4 MAYIS 2012 Meram stand ilgi oda oldu 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar nda yer alan Meram Belediyesi stand, farkl dizayn ve Meram n ye ilini yans tmas yla ziyaretçilerin yo un ilgisini çekti. Türkiye Belediyeler Birli i, Konya Belediyeler Birli i ve Konya Büyük ehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim htiyaçlar Fuar 17 ve 20 May s 2012 tarihleri aras nda TÜYAP Uluslararas Fuar Merkezi nde ziyaretçileri kabul etti. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, fuar n aç l gününde Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Büyük ehir Belediye Ba kan Tahir Akyürek ve di er protokol mensuplar n stand içinde kurulan kamelyada a rlad. Kalayc, eski Et ve Bal k Kurumu arazisinde yap lacak yeni belediye hizmet binas hakk nda da protokole bilgi verdi. Ba kan Kalayc, farkl dizayn yla ziyaretçilerin ilgisini çeken stand ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ö rencileriyle de sohbet etti. Yeni belediye hizmet binas projesi hakk nda bilgi veren Kalayc, Azerbaycan Caddesi üzerinde eski Et Bal k Kurumu arazinde yap lacak yeni hizmet binas 30 bin metrekarelik bir alana in a edilecek. 250 araçl k aç k, 150 araçl k kapal otopark olacak. u anda subasman seviyesine gelen in aatla ilgili 1 ay içinde resmi temel atma program düzenleyece iz. 4 katl ve modern mimari tarzda planlanan belediye hizmet binas n n yap laca bölge Meram n ana merkezi olacak dedi.

5 MAYIS Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi Üstad Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29. y l nda Türkiye de bir ilke imza att. Sevilen sanatç U ur I lak taraf ndan bestelenen 10 eseri 60 ki ilik orkestra e li inde ülkemizde ilk kez Konya l larla bulu tu. Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu nda düzenlenen Üstâd Necip Faz l K sakürek i anma özel program na Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay, Tar m ve Köyi leri eski Bakan Sami Güçlü, Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakc, 23. dönem Konya milletvekili Hüsnü Tuna, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, di er protokol mensuplar, yerel ve ulusal bas ndan çok say da gazeteci-televizyoncu ve binlerce vatanda kat ld. Meram Belediyesi taraf ndan desteklenen, sanatç U ur I lak taraf ndan bestelenen ve yorumlanan Necip Faz l K sakürek in 10 eseri, ef Turhan Yükseler yönetimindeki 60 ki ilik orkestra e li inde senfonik konserle ilk defa sahneye konuldu. TRT, Konya TV ve Sun TV taraf ndan da canl olarak aktar lan program yurt içinden ve yurt d ndan çok say da izleyici takip etti. Kalayc : O milletimizin kalbinde yer tutmu tur Anma program nda aç l konu mas n Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc yapt. Kalayc, Her milletin hayat nda ona muallimlik eden, onu yönlendiren, toplumun kültürel ve ideolojik hayat nda büyük pay olan, milletin varl k uuru kazanmas nda önemli rol oynayan dü ünür ve sanatkârlar vard r. te Necip Faz l K sakürek, milletimizin sahip oldu u böylesine nadir ki ilerden biri olarak milletimizin kalbinde yer tutmu tur dedi. Konya Valisi Ayd n Nezih Do an da, Bizim neslimizle ilgili ilginç geli meler ya and n hepimiz biliriz. Bizler muht ralar, post modern darbeler gördük. Anar iyi ya ad k. Bu memleketin 5 sente muhtaç oldu u günleri de gördük. te en zor günlerde, gençli imizin direnç noktas Üstâd Necip Faz l d. stiyoruz ki bizden sonra gelen nesiller de Üstâd okuyarak Türkiye yi gelecek yüzy llara ta mas n ta mal lar diye konu tu. Atalay: Bugünlere Üstâd tan beslenerek geldik Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ise konu mas nda, Necip Faz l K sakürek in sembol bir isim oldu unu vurgulayarak O özellikle bizim ku a m z n yeti mesinde eme i olan bir isimdi. Üstâd Necip Faz l K sakürek zor dönemlerin adam yd. Soylu ve estetik dü ünce ad na ne varsa kim varsa O ndan bir pay alm t r. Bizim kendi dü ünce dünyam z için de bunu aynen söyleyebilirim. Türkiye büyük bir de i im geçiriyor. Bu de i imin ba nda olan ekipler, bunu gerçekle tirenler o dönemlerde yeti mi tir. Bütün o do rular Necip Faz l n dü ünce ve emeklerinden beslenerek gelmi tir. Bugün Türkiye de iyi eyler oluyorsa o y llarda ba layan zincirin halkalar d r. Bu vesile ile Necip Faz l K sakürek e Allah tan rahmet diliyorum ifadelerini kulland. Seyirciler farkl bir atmosfer ya ad Konu malar n ard ndan sahneye ç kan sanatç brahim Sadri, Necip Faz l K sakürek ten iirler okudu. brahim Sadri nin ard ndan Üstâd Necip Faz l n iirlerini besteleyen U ur I lak sahneye ç kt. I lak, ilk olarak kendisinin de çok be endi ini ifade etti i Sakarya Türküsü nü seslendirdi. I lak a ef Turhan Yükseler yönetimindeki 60 ki ilik orkestra e lik etti. Daha sonra I lak, besteledi i K sakürek in di er iirlerini de seslendirdi. Programa kat lan binlerce ki i özenle bestelenen eserleri dinlerken duygulu anlar ya ad. Baz misa rlerin ise özellikle Sakarya ve Kald r mlar eserlerini dinlerken gözya lar n tutamad görüldü. zleyenlerin büyük be enisini kazanan konser ayakta alk lan rken program sonunda Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ve protokol mensuplar sanatç lara günün an s na hediye verdi. Bakan Atalay, gazetecilerin sorular üzerine, Böyle bir programa kat ld m için çok mutluyum. Üstâd n iirleri ilk defa bu ekilde icra edildi. Ben rahmetli Üstâd n yak n nda bulundum. Biz bu iirlerle büyüdük. U ur I lak n okudu u Can m stanbul iirini lisedeki iir yar mas nda okumu tum. Bu m sralar n hayat m zda büyük bir hat ras var. Böyle güzel bir program düzenledikleri için Meram Belediye Ba kan m z da tebrik ediyorum dedi. Anma program ulusal ve yerel bas nda geni yer bulurken ba ta TRT olmak üzere birçok televizyon kanal da o hafta konserin tamam n yay nlad.

6 6 MAYIS 2012 Gençlik Konserleri Konyal lar Co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri binlerce ki iyi bir araya getirdi. 3 gün süren konserlerde sevilen sanatç lar smail YK, Muazzez Ersoy, U ur I lak, Reha Yeprem, Recep Demirkaynak ve Esra Harmanda Konyal larla bulu tu. Gençlik Konserleri 18 May s Cuma günü smail YK n n verdi i konserle ba lad. An t alan ndaki konsere binlerce ki i kat ld. Sevilen sanatç Reha Yeprem in sunuculuk yapt program n ba nda Recep Demirkaynak, yapt stand-up gösterileriyle geceye renk katt. Ba kan Kalayc dan birlik beraberlik mesaj Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, her iki sanatç ya günün an s na çe itli hediyeler verdikten sonra yapt konu mada gençlere çok önemli mesajlar verdi. Gençlerin bayram n kutlayan Kalayc, Böyle güzel günlerinizde sizlerle olmaya devam edece iz. Buradan bakt m zda sizlerin görüntüsü öyle güzel ki; erke i-bayan, ya l s -genci, omuz omuza, bir ve berabersiniz. Yan n zdaki arkada n z n siyasi görü ü çok farkl olabilir bu hiç sorun de il. Burada yan yana durabiliyorsan z, bu ülke için, ehrimiz için, ilçemiz için, Türkiye nin gelece i için çal yorsan z geri kalan her ey bo. Burada birlikte oldu unuz gibi ülkemizin menfaati için de birlik ve beraberlik içinde çal aca n za yürekten inan yorum. Gençlik konserlerimizin ilkine çok yo un bir kat l m gösterdi iniz için hepinize te ekkür ediyorum dedi. Kalayc konu mas nda belediyenin önemli hizmet ve yat r mlar hakk nda da bilgi verdi. Sevenlerinin tezahürat gösterileri aras nda sahneye gelen smail YK, seslendirdi i eserlerle büyük alk ald. Konya da konser vermekten mutluluk duydu unu ifade eden ünlü sanatç, zaman zaman minikleri sahneye ç kararak birlikte ark söyledi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, farkl ehirden teklif almas na ra men Gençlik Haftas nda konser vermek için Konya y tercih etti i için sevilen sanatç smail YK ya te ekkür etti. Ba kan Kalayc, günün an s na smail YK ya çe itli hediyeler verdi. Muazzez Ersoy dan muhte em konser Konya Valili i, Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri nin ikinci gün (19 May s 2012) konu u Türk Sanat Müzi i nin sevilen sanatç s Muazzez Ersoy oldu. An t alan ndaki programa Konya Valisi Ayd n Nezih Do an, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakc, Konya Garnizon Komutan Hv. Plt. Tümgeneral Y lmaz Özkaya, S.Ü. Rektörü Prof. Dr. Hakk Gökbel, Konya l Genel Meclisi Ba kan Ali Selvi, Konya merkez ilçe kaymakamlar, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Ömer Ersöz, Ak Parti Konya l Ba kan Vekili Bestami nan, di er protokol mensuplar ve binlerce ki i kat ld. Esra Harmanda n n sunuculu unu yapt program n ba nda Selçuk Üniversitesi Halk Oyunlar Ekibi nin gösterisi büyük be eni toplad. Daha sonra protokol mensuplar taraf ndan 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram Etkinlikleri nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Seslendirdi i ark larda Türk Sanat Müzi i nin ekol isimlerden biri olan Muazzez Ersoy, yo- un tezahürat gösterileriyle sahneye ç kt. Sevilen sanatç, böyle bir organizasyon düzenledi i için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ederek gençlerin bayram n kutlad. Birbirinden güzel ark lar n icra eden Ersoy, sahneden inerek seyirciler aras ndaki bir engelliyle yak ndan ilgilendi. Sanatç n n bu nazik davran kar s nda, tekerlekli sandalyede oturan engelli vatanda ve annesi gözya lar n tutamad. Konyal m ark s n da icra ederek büyük alk alan Muazzez Ersoy, Konyaspor un ka kolunu takarak Konyaspor a ba ar lar diledi. Performans yla kat l mc lara güzel bir gece ya atan sevilen sanatç ya Konya Valisi Ayd n Nezih Do an ile Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc çe itli hediyeler verdi. Gençlik konserlerinin büyük bir co ku oldu unu belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Valili imiz, Belediyemiz ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin i birli iyle düzenledi imiz bu konserlere halk m z n ve özellikle gençlerimizin gösterdi i yo- un ilgiden çok memnunuz. Hepinize çok te ekkür ediyorum. Farkl dü ünce yap s nda olan insanlar n ortak bir paydada toplanmalar ve omuz omuza vermeleri ülkemizin menfaatleri aç s ndan önemli bir durumdur. diye konu tu. U ur I lak Konyal lar co turdu Meram Belediyesi taraf ndan Gençlik Haftas münasebetiyle düzenlenen Gençlik Konserleri, sevilen sanatç U ur I lak n verdi i konserle sona erdi. An t alan ndaki konsere Karatay Kaymakam Mustafa Alt nta, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, protokol mensuplar ve binlerce vatanda kat ld. Meram a Geldim eserini Konyal larla birlikte seslendirdi Sevenlerinin tezahüratlar yla sahnedeki yerini alan ünlü sanatç, konsere Her ey Türkiye çin adl eseriyle ba lad. Eski ve yeni ark lar n seslendirerek izleyicileri co turan I lak, Meram için besteledi i Meram a Geldim adl eseri de Konyal larla birlikte okudu. Meram ak am nda sizlerle olmaktan büyük bir eref ve büyük bir onur duyuyorum diyerek seyircilere te ekkür eden sevilen sanatç U ur I lak, Nas l ki her ey için bir vesile gerekiyorsa bizleri de sizlerle bulu turmaya vesile oldu u için Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum. Konya ya s k s k geldi- imiz için kendisiyle dost olduk. Meram k yla da öyle oldu unu dü ünüyorum. Ba kan m z halk n içinden biri. Küçükler abi olarak, büyükler evlad olarak biliyor. Allah her ile ve her ilçeye kendisinden olan yöneticiler nasip etsin. dedi. hal- Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, günün n an s na Sahip Ata Camii nin maketi ile özel olarak tasarlad klar kravat U ur I lak a hediye etti. Sevilen sanatç kravat hemen takarak jest yapt. Ba kan Kalayc n n e i de sunucu Esra Harmanda ya günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Ba kan Kalayc, Gençlik Haftas münasebetiyle düzenledikleri Gençlik Konserleri ne vatanda lar n yo un ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duydu unu ifade etti. U ur I lak, sevilen ark lar n seslendirdi i konserini Haydi Anadolu adl eseriyle tamamlad.

7 MAYIS Kutlu Do um a yak r nal Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle düzenlenen Kutlu Do um Haftas etkinlikleri iki sevilen sanatç n n kat ld programlarla sona erdi. Sanatç Ömer Karao lu nun verdi i konser dinleyenleri farkl iklimlere götürürken Serdar Tuncer in Naat- erif program kat l mc lar mest etti. Sevilen sanatç Ömer Karao lu nun Konevi Kültür Merkezi nde verdi i konsere Konyal lar yo un ilgi gösterdi. Konsere Konya Vak ar Bölge Müdürü smail Akta, Necmettin Erbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, Meram Belediyesi ba kan yard mc lar, meclis üyeleri ve çok say da vatanda kat ld. Konserde Mekke Mekke, Arar m, Ku lar, Toprak, Ad çin Ya amak gibi çok say da unutulmaz eserini seslendiren sevilen sanatç Ömer Karao lu, k sa bir süre içinde piyasaya ç kacak olan Oyun Bozan isimli albümünden de eserler okudu. Ünlü sanatç, gönüllerde büyük co ku olu turan ehit Taht nda adl eseriyle konseri sona erdirdi. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Hüseyin Hakan Arac, konserden sonra Ömer Karao lu na günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Programdan sonra Meram Belediyesi taraf ndan kat l mc lara Kutlu Do um Haftas münasebetiyle bast r lan eserlerle gül lokumu hediye edildi. Kutlu Do um naline Serdar Tuncer kat ld Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi i birli iyle düzenlenen Kutlu Do um Haftas etkinliklerinin naline ise sanatç Serdar Tuncer kat ld. Rixos Otel in Konferans Salonu nda düzenlenen program, Haf z Kerem Ali Can n Kur an- Kerim tilavetiyle ba lad. Program n aç l konu mas n yapan Meram Belediye Ba kan Vekili Ercan Okur, Bizlere her eyin en iyisini ve en güzelini, hayat m z anlaml k lan de erlerimizi, dünya ve ahiret dengesini gösteren, ö reten rahmet Peygamberini sadece bir hafta ile s n rl bir sürede anmak hat rlamak de il, ömür boyu onu rehber edinmek, hayat m z onun hayat na benzetmek en önemli idealimiz olmal d r. Mevlana, ems-i Tebrizi ve Sadreddin Konevi hazretleri gibi peygamber â klar n sinesinde saklayan Konyam zda onlar n b rakt bu kutlu miras muhafaza etmek ve gelecek nesillere ula t rmak için son derece ba- ar l çal malar yap lmaktad r. Biz de Meram Belediyesi olarak bu anlaml ve kudsi çal ma kapsam nda anlaml etkinlikler yap yoruz. Bu programlarda çe itli yazarlar m z n kaleme ald ve Belediyemizin bast rd, Hz. Muhammed in 30 Günü, Kainat n Efendisi, Efendimizden 40 Hadis, Can m Peygamberim adl kitaplar izleyicilerimize da tt k. Bu kitaplar okuyarak peygamberimizi daha iyi tan yanlar n olmas bizim için en büyük mutluluk vesilesi olacakt r. dedi. Programda Selman Çevik ve ekibinin icra etti i Türk Tasavvuf Mus kisi Konseri de büyük be eniyle takip edildi. Gecede sahne alan sevilen sanatç Serdar Tuncer ise, okudu u Naat- eri erle ve yapt sohbetle kat l mc lara güzel bir gece ya att. Kanuni Sultan Süleyman n Kurban m adl naat yla dinletiyi bitiren Tuncer, program n düzenlenmesinde eme i geçen Meram Belediyesi ve Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi ni kutlad. Program sonunda Meram Belediyesi Ba kan Vekili Ercan Okur, Serdar Tuncer e günün an s na çe itli hediyeler takdim etti. Ömer Karao lu Serdar Tuncer Ka nhan Spor Tesisleri Hizmete Aç ld Meram Belediyesi nin haftal k olarak düzenledi i aç l ve temel atma programlar May s ay nda da devam etti. Ka nhan Yeni Mahalle de yap m tamamlanan spor tesisleri düzenlenen törenle hizmete girdi. Meram da ivlilik ve erbet kram Meram Belediyesi, Konya ya has bir gelenek olan ivlilik gününde farkl okullarda ö rencilere ivlilik da tt. Ayr ca Regaip Kandili münasebetiyle kandil gecesi yats namaz n müteakip Kapu Camii nde vatanda lara erbet ikram yap ld. Üç aylar n geli i tüm slam dünyas nda manevi duygular n yo- unla t bir dönem olurken çocuklar da bu feyizli zaman diliminde ayr bir heyecan ya ad. Faziletli ve bereketli bir zaman diliminin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili nin gündüzünde tüm çocuklar kap kap dola arak Konya ya has bir gelenek olan ivlilik toplaman n mutlulu unu ya ad. Meram Belediyesi, okula gitti i için ivlilik toplayamayan çocuklar için haz rlad ivlilikleri ilçenin farkl okullar nda da tt. Ö renciler, kendilerini dü ünerek ivlilik gönderdi i için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ettiler. KAPU CAM NDE ERBET KRAMI Öte yandan kandil gecelerinde erbet ikram nda bulunmay bir gelenek haline getiren Meram Belediyesi, Regaib Kandili nde Kapu Camii nde bu uygulamay sürdürdü. Belediye ekipleri taraf ndan özel olarak haz rlanan erbet yats namaz ndan sonra vatanda lara ikram edildi. Program n ba nda Konya Ka k s Ekibi nin yapt gösteri be eniyle izlendi. Ka nhan Yeni Mahalle Muhtar R fat Yavuzer, mahallelerine yapt hizmetlerden dolay Ba kan Kalayc ya te ekkür etti. Gençleri kahvehane kö elerinden kurtarmak ve spor yapabilecekleri alanlar olu turmak gayesiyle Ka nhan nda böyle bir tesisi yapt klar n ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, 3 bin 500 metrekarelik alana yapt m z bu tesis yakla k 500 bin TL ye mal oldu. Geçti imiz haftalarda Osmangazi Mahallesi nde de bir spor salonunu hizmete açt k. Yap m tamamlanan ilçemizin farkl mahallelerindeki 3 tesisi de k sa bir süre içinde halk m z n hizmetine sunaca z. Bir yandan tesisler yaparken di er yandan da sporcu yeti tirmeye ve bu sporcular m zdan ba ar l sonuçlar almaya devam ediyoruz. Son olarak Antalya da yap lan ve 60 ilden 1200 sporcunun kat ld Türkiye Ümitler Tekvando ampiyonas nda sporcumuz Samet Gümü el, gümü madalya kazanarak Türkiye ikincisi olarak gö sümüzü kabartt dedi. Ak Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirici ise spora yap lan yat r m n önemine i aret ederek, Meram Belediyemiz, geçen haftalarda hizmete açt m z Osmangazi Spor Tesisleri nden sonra imdi de Ka nhan Mahallesi ne yeni bir tesis kazand rd. Yapt örnek hizmetlerden dolay Belediyemizi kutluyorum diye konu tu. Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Mithat Büyükalim de gençlerin enerjilerini harcayabilecekleri bu tarz tesislerin çok önemli oldu unu belirterek ehrimizin her yerinde yeni tesisler yap l yor. Halk m za en güzel bir ekilde hizmet vermeye devam ediyoruz dedi. Konu malar n ard ndan protokol mensuplar yap lan dua ile tesisin aç l n yapt lar. Aç l sonras ö renciler, Ba kan Kalayc ile foto raf çektirebilmek için birbirleriyle yar t lar.

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Meram a 1 milyar TL lik yatırım

Meram a 1 milyar TL lik yatırım Meram a 1 milyar TL lik yatırım Hacı İsa Efendi Mahallesi nde inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişecek. Meram Belediye Başkanı

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

MERAM BELEDİYESİ nin aylık ücretsiz haber bültenidir. 22 yıllık hasret sona erdi. Augustus Oteli gün yüzüne çıkıyor

MERAM BELEDİYESİ nin aylık ücretsiz haber bültenidir. 22 yıllık hasret sona erdi. Augustus Oteli gün yüzüne çıkıyor 2 YILDA MERAM Görevi PLAN VE PROJE Son 2 yılda Meram ın çehresini değiştirecek ve modern bir görünüm sağlayacak hizmetlere imza atıldı. Serrapark ve Güvenpark hamleleriyle çok sayıda konut yapıldı. Çaybaşı

Detaylı