ISSN: Cilt: 1, Sayı: 2, ExPERT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT"

Transkript

1 ISSN: Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT

2

3

4

5 BioExPERT çindekiler Girifl Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri Dr. Ayhan Dinç Anti-TNF Kay t Sistemlerinde Enfeksiyonlar ve Tüberküloz Doç. Dr. Aflk n Atefl, Prof. Dr. Yaflar Karaaslan Anti-TNF Kay t Sistemlerinde Maliniteler Dr. Gökhan Keser Biyolojik Kay t Sistemlerinde Kardiyovasküler Olaylar ve Mortalite Verileri Dr. Süleyman Özbek

6 Sigma Publishing Dan flmanl k & Organizasyon D fl Tic. Ltd. fiti. Akatlar Mah. Cebeci Cad. No: 67 Etiler / stanbul Tel: Fax: Has Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Tel :

7 Cilt 1, Say 2 BioExPERT Girifl Dr. Nurullah Akkoç Anti-TNF ajanlar n romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi bafll ca inflamatuar romatizmal hastal klar n tedavisinde klinik uygulamaya girmesiyle birlikte romatolojide bir devrim gerçekleflmifl ve biyolojik ajanlar dönemi bafllam flt r y l nda Amerika da ruhsat alarak pazara verilen ilk anti-tnf olan etanerceptin (Enbrel) klinik uygulamaya girmesinden sonraki 10 y ll k sürede yay nlanm fl olan ve aralar nda ilac n ruhsat almas na temel teflkil eden bafll ca çal flmalar n da oldu u yaklafl k 50 makale BioExpert dergisinin ilk say s nda gözden geçirilmiflti. Bu çal flmalar n büyük bir k sm anti-tnf ilaçlar n klinik etkinlik ve güvenlili inin romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artritli hastalarda araflt r ld randomize kontrollü çal flmalar (RKÇ) ve bunlar n aç k etiketli uzatmalar yd. Yaln zca güvenlilik ile ilgili bölümde TNF blokerlerinin enfeksiyon ve malinite gibi yan etkilerinin araflt r ld baz kay t sistemlerinden yay nlanm fl s n rl say da makalenin özeti de mevcuttu. BioExpert in bu say s nda ise biyolojik ilaçlar n kullan lmas ile elde edilen klinik etkinli in ve ortaya ç kan yan etkilerin takibi için dünyan n çeflitli ülkelerinde oluflturulmufl olan biyolojik kay t sistemlerinden üretilen önemli çal flmalar gözden geçirilmifltir. Kan ta dayal t p çerçevesinde klinisyenler aç s ndan en güvenilir verilerin RKÇ ler ile üretildi ine flüphe yoktur. Fakat, bu çal flmalar dahil edilme ve d fllanma ölçütlerini karfl layan seçilmifl hasta gruplar nda yap ld için elde edilen sonuçlar n günlük romatoloji prati indeki hastalara ne ölçüde yans t labilece i tart flmal d r. Anti-TNF ajanlarla yap lan RKÇ lerin oldukça s k dahil edilme ölçütleri sonucunda ancak yüksek hastal k aktivitesine sahip olan hastalar bu çal flmalara girebilmifltir. Bizim günlük pratikte gördü ümüz hastalar n hastal k aktiviteleri TNF inhibitörleriyle yap lan majör çal flmalara al nan hastalara göre oldukça düflüktür. Klinik pratikte görülen romatoid artrit hastalar n n ancak %10 20 sinin anti-tnf ajanlarla yap lan randomize kontrolü çal flmalara al nma ölçütlerini karfl layabildi i bildirilmifltir. 1,2 Öte yandan anti-romatizmal bir ajan n hastal k aktivitesi yüksek olan hastalarda kullan m ile hastal k aktivitesi daha düflük olan hastalara göre daha yüksek oranda klinik yan t elde edilmesi beklenir. 3 Derginin bu say s nda Dr. Ayhan Dinç taraf ndan gözden geçirilen kay t sistemlerindeki hastalarda TNF inhibitörlerinin kullan m ile ilgili çal flmalarda elde edilen etkinlik verileri, kay t sistemlerindeki hastalar n günlük hayatta gördü ümüz hastalar temsil etme yetene inde olmas nedeniyle RKÇ lerin ötesinde yeni bilgiler sa lamaktad r. Biraz önce söyledi imiz gibi bir terapötik ajan n herhangi bir hastal kta klinik etkinli ini gösteren en yüksek kan t düzeyi RKÇ ler ile elde edilir. Buna karfl l k, güvenlilik için en sa lam verilerin RKÇ ler ile elde edildi ini söyleyemeyiz. Klinik çal flmalarda komorbiditesi olan hastalar n d fllanmas RKÇ lerde tarafl olarak gerçekte oldu undan daha iyi bir güvenlilik profili ortaya ç kmas na neden olabilir. Ama daha önemlisi tüberküloz, malinite gibi oldukça nadir görülen yan etkilerin TNF inhibitörleri ile iliflkisinin ortaya konabilmesi için büyük say da hasta gruplar n n uzun süre takip edildi i çal flmalara ihtiyaç vard r. 4 Halbuki RKÇ ler ise dizaynlar gere i, hastalar n bir k sm plasebo kulland için, uzun süreli olamaz. Bu nedenle uzun dönemdeki etkinlik ve güvenlili i araflt rmak için RKÇ lerin aç k etiketli uzatma çal flmalar yap lm flt r. Ancak, bu tip uzatma çal flmalarla bildirilen etkinlik ve güvenlilik verilerinin k s tl klar - na dikkat etmek gerekir. 5 laçtan yarar gören hastalar, yarar görmeyenlere göre aç k etiketli uzatma çal flmas na devam etmeye daha istekli olacaklar için gözlenen olgular üzerinden yap - lan analizlerde klinik etkinlik oldu undan daha iyi gözükebilir. Ayr ca, yan etki görülen hastalar çal flman n erken döneminde çal flma d fl nda kalabilecekleri için sonraki takip döneminde yan etkiler oldu undan daha az gözükebilir Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r. 1

8 BioExPERT Cilt 1, Say 2 Di er bir problem, TNF inhibitörleriyle yap - lan RKÇ lerin örneklem büyüklü ü tedavi ve kontrol gruplar ndaki nadir yan etkiler aras ndaki bir fark göstermek için yeterli büyüklükte de ildir. Çünkü örneklem büyüklü ü, güvenlikten ziyade aktif ilaç ve kontrol gruplar nda klinik etkinlik aras nda öngörülen fark göstermeye yönelik olarak hesaplan r. Klinik etkinlikteki fark göstermek için hedeflenen çal flma gücü ve buna göre hesaplanan örneklem say s, gruplar aras nda görülen Tbc, ciddi enfeksiyon, lenfoma di er maliniteler gibi nadir yan etkiler aras ndaki fark göstermek için yetersiz kalabilir. Nitekim bugün anti-tnf ilaçlar n önemli bir yan etkisi oldu unu bildi imiz tüberküloz kontrollü çal flmalar s ras nda fark edilememifl, ancak ilk anti-tnf ajanlar n ruhsat al p pazara verildikten sonraki dönemde ilk olarak infliksimab ile tüberküloz olgular n n bildirilmeye bafllamas yla anlafl lm flt r. 6 Lenfomalar konusundaki tart flmalar da ilaç pazara verildikten sonra FDA ya bildirilen olgular n gözden geçirilmesinden sonra bafllam flt r. 7,8 Kay t sistemlerinin oluflturulmas n n en önemli nedeni anti-tnf tedavi ajanlar n n Tüberküloz ve di er enfeksiyonlar, lenfoma ve di er maliniteler ve di er nadir görülen yan etkiler aç s ndan tafl d klar riski ortaya koymakt r. Bu nedenle BioExpert in bu say s nda Dr. Aflk n Atefl ve Dr. Yaflar Karaaslan kay t sistemlerindeki enfeksiyon verilerini, Dr. Gökhan Keser malinite verilerini gözden geçirmifllerdir. Son y llarda inflamasyon ve ateroskleroz aras ndaki iliflkinin anlafl lmas nedeniyle inflamatuar romatizmal hastal klardaki kardiyovasküler olay riski birçok çal flman n konusu olmufltur. Bu çal flmalar n sonuçlar özellikle romatoid artritte artm fl bir kardiyovasküler riske iflaret etmektedir. 9 Muhtemelen ankilozan spondilit için de benzer flekilde artm fl bir risk mevcuttur. 10 nflamatuar süreç d fl nda hastalar n kulland klar ilaçlar da bu riske katk da bulunuyor olabilir. Anti-TNF ajanlar n kullan m ile hem etkin bir flekilde inflamasyonun bask lanmas hem de kardiyovasküler olaylar için risk tafl yan steroid ve non-steroid gibi ilaçlar n kullan m nda bir azalma sa lanabilir. Bu nedenlerle TNF inhibitörleriyle yap - lan tedavinin kardiyovasküler olaylar ve genel mortalite üzerindeki etkisi de kay t sistemlerinde araflt r lm flt r. Bu konu da Dr. Süleyman Özbek taraf ndan gözden geçirilmifltir. Hastalar m z n tedavisi için anti-tnf ajanlar ile ilgili tedavi kararlar n n en do ru bir flekilde al nmas için bugün romatoloji prati imizin içerisinde çok önemli bir yer tutan bu ilaçlar n hakk ndaki bilgilerimizin sürekli güncellenmesi gerekti ine inan yoruz. Günlük prati imizde gördü ümüz hastalar temsil eden kay t sistemi çal flmalar n n gözden geçirilmesinin do ru klinik kararlar almakta hepimize yard mc olaca n umuyoruz. Kaynaklar 1. Gogus F, Yaz c Y, Yaz c H. Inclusion criteria as widely used for rheumatoid arthritis clinical trials: patient eligibility in a Turkish cohort. Clinical and experimental rheumatology Sep-Oct;23(5): Sokka T, Pincus T. Eligibility of patients in routine care for major clinical trials of anti-tumor necrosis factor alpha agents in rheumatoid arthritis. Arthritis and rheumatism Feb;48(2): Zink A, Strangfeld A, Schneider M, Herzer P, Hierse F, Stoyanova-Scholz M, et al. Effectiveness of tumor necrosis factor inhibitors in rheumatoid arthritis in an observational cohort study: comparison of patients according to their eligibility for major randomized clinical trials. Arthritis and rheumatism Nov;54(11): Silman A, Klareskog L, Breedveld F, Bresnihan B, Maini R, Van Riel P, et al. Proposal to establish a register for the long term surveillance of adverse events in patients with rheumatic diseases exposed to biological agents: the EULAR Surveillance Register for Biological Compounds. Ann Rheum Dis Jun;59(6): Taylor WJ, Weatherall M. What are open-label extension studies for? The Journal of rheumatology Apr;33(4): Keane J, Gershon S, Wise RP, Mirabile-Levens E, Kasznica J, Schwieterman WD, et al. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. The New England journal of medicine Oct 11;345(15): Brown SL, Greene MH, Gershon SK, Edwards ET, Braun MM. Tumor necrosis factor antagonist therapy and lymphoma development: twenty-six cases reported to the Food and Drug Administration. Arthritis Rheum Dec;46(12): FDA Arthritis Advisory Committee Meeting, 3/04 (Accessed July 17, 2005 at dockets/ac/cder03html#arthritis). 9. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB, Cannuscio CC, Mandl LA, Manson JE, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. Circulation Mar 11;107(9): Sari I, Okan T, Akar S, Cece H, Altay C, Secil M, et al. Impaired endothelial function in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford, England) Mar;45(3): Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r.

9 Cilt 1, Say 2 BioExPERT Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri Dr. Ayhan Dinç Avrupa Kay t Sistemleri Avrupa ülkelerinde romatizmal hastal klarda özellikle biyolojik ilaç kullan m ile ilgili oluflturulan kay t sistemleri Tablo 1 de gösterilmifltir. Farkl ülkelerde oluflturulan kay t sistemleri ile kronik romatolojik bir hastal olan ve anti-tnf kullanan kiflilerin sistematik bir flekilde uzun dönem takibi yap larak biyolojik ilaçlar n güvenlik ve etkinli i hakk nda gerçek hayata dayanan veriler elde edilmeye çal fl lmaktad r. Bu kay t sistemlerinin ço unda ilaçlar n etkinli i ile ilgili veriler de bulunmaktad r. Bu nedenle kay t sistemleri gerçek hayatta görülen romatolojik durumlar n tedavisi ile ilgili ve klinik karar vermekte yararl olabilecek bilgiler de sa larlar. Pratikte, etkinli in de erlendirilmesi için kullan labilecek yöntemlerden biri, ilac n kullan mda kalma süresidir. Bu ilaç sa kal m, ilaç retansiyonu, ilaçta kalma olarak da ifade edilmektedir. laçta kalma süresinin uzunlu u asl nda ilac n etkinli inin yan nda ilaç kesmeyi gerektirecek ters etkilerin de bulunmad - n n göstergesidir. laçta kalma süresinin ölçümü ilk olarak SSATG (South Swedish Arthritis Treatment Group; Güney sveç Kay t Sistemi) verilerinden elde edilerek 2002 y l nda bildirilmifltir. 1 Ayn grup 2006 y l nda befl y ll k verilerini de yay nlam flt r. 2 Biri metotreksat (MTX) olmak üzere en az iki DMARD a yan ts z 1161 hastan n al nd bu veri taban nda hastalar n 5. y lda tahmini kümülatif ilaçta kalma oranlar - n n etanercept (ETA) grubunda daha yüksek oldu u görülmektedir. Yaln zca yetersiz etkinli i nedeniyle ilac kesilen hastalar dikkate al nd nda 5. y lda monoterapi olarak infliksimab (INF) alan hastalar n n %53 ünün, etanercept alan hastalar n ise %83 ünün tedavile- Tablo 1. Avrupa Romatizmal Hastal klar Kay t Sistemleri. Çek Cumhuriyeti ATTRA Biyolojik ajanlar kay t sistemi. Danimarka DANBIO Biyolojik ajanlar kay t sistemi. Fransa RATIO Gelifltirilmifl farmakovijilans program. TNF inhibitörü reçeteleyebilen hastaneler veya f rsatç enfeksiyonu veya lenfomas olan hastalar tedavi eden hastaneler. Almanya RABBIT Uzun süreli etkinli i tan mlayan ulusal kay t sistemi. Ulusal veri taban ndan konvansiyonel DMARD lar ile karfl laflt rma. Hollanda DREAM - Farkl lokal kay t sistemleri. talya GISEA talyan çok merkezli kay t sistemi. Norveç NOR-DMARD DMARD (anti-tnf ajanlar dahil) reçetelerine dayal kay t sistemi. spanya BIOBADASER Paralel kaydedilmifl kontrol grubu yok. EMCAR Referans grup olarak kullan lm fl 34 üniteden RA hastalar n n randomize örneklemi. sveç ARTIS Ulusal çapta ama bölgesel bazda organize edilmifltir. - STURE Stockholm kay t sistemi. - SSATG Güney sveç. Efl zamanl dahil edilmifl kontrol gruplar yok; referans amaçl olarak di er RA kohortlar kullan l yor. sviçre SCQM Popülasyon bazl RA kay t sistemi. Birleflik Krall k BSRBR DMARD ile tedavi edilen kohorta k yasla 2 kat artm fl lenfoma riskini tespit edecek kadar güçlendirilmifl ulusal kay t sistemi Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r. 3

10

11 Cilt 1, Say 2 hastas n n girifli tamamlanm fl; 2007 de de INF hastalar nda 4000 say s na ulafl lm flt r. ADA için de 2008 y l itibariyle hedef say ya oldukça yaklafl lm flt r. Etkinlik aç s ndan bak ld nda 2008 y l itibar ile ilk 6 ayda DAS28 de ortalama 2 puanl k bir düzelme gözükmektedir. Hastalar n %68 inde orta veya iyi derecede EULAR yan t gözlenmifltir. Yan t verecek hastalar önceden tahmin etmek için yararl olabilecek faktörler saptanamam flt r. Hastalar n yaklafl k olarak %22 si ilk kulland anti-tnf ilaçtan ikincisine de geçmifltir. Anti-TNF ilaçlar aras ndaki bu de iflimin 2/3 si etki azl, 1/3 ü ise ters etki nedeni ile gerçekleflmifltir. laçta kalma oranlar bak ld nda ETA alan hastalar n %71 inin 12. ayda, ADA alan hastalar n %70 inin 10. ayda ve INF alan hastalar n %58 inin 16. ayda ald klar anti-tnf ajana devam ettikleri görülmüfltür. 4 BSRBR verilerine göre 2007 y l nda en az 6 ayl k takibi bulunan 568 AS hastas n n kay tlar incelendi inde 287 sinin ETA, 246 s - n n INF ve 35 inin ADA kulland görülmüfltür. Ortanca takip süresi 2 y l olan bu grupta %13 hastada yetersiz etki, %10 hastada ise ters etki nedeni ile ilaç kesilmifltir. Yetersiz etki nedeni ile ilaç kesme ETA alan grupta %9,1, INF alan grupta %17,9 ve ADA alan grupta %17,1 olarak bulunmufltur. kinci y lda hastalar n %69 unun hala ilk bafllad klar anti- TNF ilaca devam ettikleri gözlenmifltir. 5 Çek Cumhuriyeti nin ulusal biyolojik kay t sistemi olan ATTRA dan elde edilen ve 2008 de sunulan bir çal flmada ilk anti-tnf ajan kullanan 1033 ve ikinci anti-tnf ajan kullanan 178 hastan n verisi incelenmifltir. lk anti-tnf de kalma oran birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü y l sonunda s ras yla %80, %61, %53 ve %46 olarak bulunmufltur. kinci TNF ye geçenlerde ilaçta kalma oranlar ise %82, %70, %61, %61 ile daha yüksek oldu u görülmüfltür. Tek bir anti-tnf ajan olarak uyguland nda ilaçta kalma süresi ETA için INF den daha uzun bulunmufltur. Ancak ETA ile ADA veya ADA ile INF aras nda ilaçta kalma bak m ndan anlaml bir fark bulunmam flt r. lk anti-tnf ajan dört y ll k takip süresince ortaya ç kan ters etkiler nedeniyle ilk y l BioExPERT %9 hastada, sonraki y llarda s ras yla %13, %17 ve %19 hastada de ifltirilmifltir. 6 spanya ulusal biyolojik kay t sistemi olan BIOBADASER e 2000 ile 2004 y llar aras nda 4706 hasta dahil edilmifltir. Bu hastalar n %68 i RA, %11 i AS, %10 nu PsA ve geri kalan di er kronik artritli hastalardan oluflmufltur. BIOBADASER deki biyolojik ilaç kullanan hastalar aras nda ilaçta kalma oran birinci y l sonunda %83 ve ikinci y l sonunda %75 olarak bulunmufltur. Birden fazla anti-tnf kullanan 488 hastada ikinci TNF de kalma oranlar birinci ve ikinci y l sonunda s ras yla %68 ve %60 d r. Etkisizlik nedeni ile ilaç kesilme oran INF birinci anti-tnf ajan olarak kullan ld nda 4,7/100 hasta y l INF ikinci anti-tnf ajan olarak kullan ld nda 38,5/100 hasta y l olarak bulunmufltur. Yetersiz etki nedeniyle ilaç kesilme oranlar ETA ve ADA birinci biyolojik ajan olarak kullan ld klar nda s ras yla 100 hasta y l bafl na 3,6 ve 3,2; ikinci biyolojik olarak kullan ld klar nda ise 9,3 ve 12,5 olarak hesaplanm flt r. 7 Danimarka ulusal biyolojik kay t sistemi DANBIO daki 2008 y l itibar yla mevcut 2935 RA hastada ilaçta kalma oranlar hesaplanm flt r. Dört y l sonunda ADA kullanan 832 hastan n %56 s ETA kullanan 703 hastan n %63 ü ve INF kullanan 1400 hastan n %44 ü ilaç kullanmaya devam etmifltir. Yetersiz etki nedeniyle 727 kez ilaç kesilmifltir; farkl anti- TNF ajanlar n bu bak mdan karfl laflt rmak için risk oran (RO, hazard ratio) oranlar hesapland nda ADA ya karfl. ETA için 1,51, INF ye karfl ETA için 1,73 ve INF ye karfl ADA için 1,15 olarak bulunmufl ve 4 y ll k ilaçta kal m oran n n en yüksek ETA kullanan hastalarda oldu u görülmüfltür. 8 sveç Stockholm STURE sistemine 1999 dan beri kaydedilen 1606 hastan n verilerine göre iki y ll k ilaçta kalma oran %63,2 ve befl y ll k ilaçta kal m oran ise %43,9 olarak bulunmufltur. ki y ll k ilaçta kalma oran ETA kullanan 559 hasta için %72,1 INF kullanan 904 hasta için %58,7 ve ADA kullanan 143 hasta için %49,7 dir. 9 sviçre biyolojik kay t sistemi SCQM içine dahil edilen 1198 RA hastas n n 1450 hasta y ll k takibinde kullan lan biyolojik ilaca 2010 Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r. 5

12 BioExPERT DMARD eklenme oran INF alan hastalar ile di er iki TNF inhibitörüne karfl daha fazla (RO=1,73) gerçekleflmifltir. Ayr ca INF kullanan hastalarda zamanla doz art m daha s k gözlenmifltir; birinci y lda %12 ikinci y lda ise %18 hastada ortalama INF dozunda art fl gerekmifltir. lk 6 aydaki hastal k aktivitesi ile sonraki aktivite karfl laflt r ld ndaki sonuçlar INF ye edinsel direnç geliflti ini düflündürmektedir. Tedaviyi kesme oranlar aç s ndan ilaçlar aras nda bir fark bulunmam flt r. 10 Ayn kay t sistemindeki 2364 hastan n de- erlendirmesinde ilaç kesilmesi 803 kez görülmüfltür; ETA kullanan 309, INF kullanan 249 ve ADA kullanan 245 RA hastas nda ilaç kesilmifltir. Bunlar n %55,8 i etkisizlik nedeni ile olmufltur. INF ilaçta kalman n en k sa oldu- u anti-tnf ajan olarak görülmektedir (RO=1,24). 11 Hollanda RA izleme sistemi DREAM deki 267 ADA, 289 ETA ve 151 INF hastas n n kay tlar incelendi inde bir y ll k izlemde ADA kullanan hastalar n %22 sinde, ETA kullananlar n %21 inde ve INF kullananlar n %31 inde tedavi kesilmifltir. ADA tedavisi alan hastalar n %7,1 inde, ETA alanlar n %4,8 inde ve INF alanlar n %31,1 inde 12 ayl k sürede doz art fl gerekmifltir. On ikinci ay n sonundaki hastal k aktivitesi (DAS28) INF kullanan hastalarda di er iki ilaca göre anlaml olarak daha yüksek bulunmufltur. 12 talya da Lombardy Rheumatology Network-LOHREN biyolojik kay t sisteminde yer alan 1064 hastada 3 y ll k takip boyunca ilaçta kalma oran birinci y lda %78,8, ikinci y lda %65,2 ve üçüncü y lda %52,9 olarak bulunmufltur. Tedavisi sonland r lan 405 hastan n %54,1 inin ilaçlar ilk y l içinde kesilmifltir. laç kesmelerin %16,9 u yetersiz etki, %18,2 si ise ters etki nedenli olmufltur. Üçüncü y lda toplam ilaçta kalma oran ETA için %62,5, INF için %49,1 ve ADA için %53,1 olarak gözlenmifltir. 13 Psöriatik artrit (PsA) BSRBR sisteminde ilk biyolojik ilaçlar ETA olan 316, INF olan 162 ve ADA olan 88 hasta olmak üzere toplam 566 psöriatik artrit hastas n n kay tlar incelenmifltir. laçta kalma Cilt 1, Say 2 verileri incelenen ortalama takip süresi 2,3 y l olan bu grupta 422 hasta en az 12 ayl k bir takibi tamamlam flt r. Bu de erlendirmede %75,5 hastan n ilk biyolojik ilaçlar na devam ettikleri görülmüfltür. Sadece yetersiz etki aç - s ndan bak ld nda ilaçta kal m birinci y lda %92 ikinci y lda %87 ve üçüncü y lda %80 olmufltur. kinci anti-tnf ilaç bafllanan 178 hastan n ayn nedenli bir y ll k ilaçta kalma oran ise %70 olarak gerçekleflmifltir. Bu oranlar birinci ve ikinci y lda ETA için %94 ve %92, INF için %87 ve %78 ve ADA için %93 ve %80 olarak bulunmufltur. 14 Psöriatik artrit hastalar nda anti-tnf tedavisinin etkinli i ile ilgili Güney sveç Artrit Tedavi Grubu Kay t Sistemi nin (SSATG) aras ndaki 7 y ll k verileri incelendi inde ilk kez anti-tnf kullanan 261 hasta bulundu u görülmüfltür. Birlikte MTX kullanan ve yüksek bafllang ç CRP de eri bulunan hastalarda ilaca devam oranlar n n daha yüksek oldu u görülmüfltür. Kullan lan anti-tnf ilaçlar, ilac b rakma oranlar aç s ndan karfl - laflt r ld nda ETA alan hastalarda ilaç kesilme riskinin INF ye göre daha düflük (RO=0,30) oldu u gözlenmifltir. INF ile ADA aras nda anlaml bir fark bulunmam flt r. Bu incelemede etki yetersizli i ayr bir flekilde ele al nmam flt r. 15 Spondilartrit (SpA) spanya ulusal biyolojik kay t sistemi olan BIOBADASER ye 2000 ile 2005 y llar aras nda dahil olan 1524 SpA hastas ve 4006 RA hastas n n s ras ile 2430 ve 7865 hasta-y l na ulaflan verileri de erlendirilmifltir. Birinci, 2. ve 3. y llarda ilaçta kalma oran AS hastalar nda RA hastalar na göre anlaml derecede yüksek bulunmufltur. SpA l hastalarda, RA hastalar na göre ilac n kesilmesi için yafl, cinsiyet ve INF kullan m na göre düzeltilmifl RO=0,66 olarak hesaplanm flt r. Ters etki görülme riski SpA da RA ya göre daha düflük gözlenmifltir; düzeltilmifl RO=0, Norveç de yap lan ve s ras ile 847 RA, 172 PsA ve 249 AS hastas ndaki anti-tnf ilaçta kalma oranlar n n de erlendirildi i bir incelemede bir y ll k ilaçta kalma oranlar (düzeltilmemifl) ayn s ra ile %65,4, %77,3 ve Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r.

13 Cilt 1, Say 2 %77,5 olarak bulunmufltur. Düzeltilmifl RO de erlerine göre yap lan karfl laflt rmada ise PsA da ve AS de RA ya göre tedavinin sonland r lmas için R O s ras yla 0,76 ve 0,66 olarak hesaplanm flt r Bafllang çta hastal k aktivitesi yüksek olanlar ve kad n hastalarda ilaçta kalma süresi daha k sa bulunmufltur. Anti-TNF ajan ile birlikte MTX kullan m n n RA ve AS de ilaçta kalma süresini uzatt görülmüfltür. 17 Kaynaklar 1. Geborek, P., et al., Etanercept, infliximab, and leflunomide in established rheumatoid arthritis: clinical experience using a structured follow up programme in southern Sweden. Annals of the Rheumatic Diseases, (9): p Kristensen, L.E., T. Saxne, and P. Geborek, The LUNDEX, a new index of drug efficacy in clinical practice - Results of a five-year observational study of treatment with infliximab and etanercept among rheumatoid arthritis patients in southern Sweden. Arthritis and Rheumatism, (2): p Strangfeld, A., et al., Comparative effectiveness of tumour necrosis factor alpha inhibitors in combination with either methotrexate or leflunomide. Ann Rheum Dis, (12): p Hyrich, K.L., et al., The British Society for Rheumatology Biologics Register: 6 years on. Rheumatology (Oxford), (10): p Lord P, Lunt M, Watson KD, Symmons DP, Hyrich KL. Drug discontinuation due to inefficacy in ankylosing spondylitis patients treated with anti-tnf drugs: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR). Program and abstracts of the American College of Rheumatology (ACR) 71st Annual Meeting; November 6-11, 2007; Boston, Massachusetts. [Abstract #754] 6. K. Pavelka, K. Jarosova, K. Chroust, L. Dusek, L. Senolt, J. Vencovsky. Efficacy of swithing between TNF inhibitors fort he treatment of rheumatoid arthritis in the Czech National Registry of biologicals ATTRA. Ann Rheum Dis 2008;67(Suppl II):327 7 Gomez-Reino, J.J., L. Carmona, and B. Grp, Switching TNF antagonists in patients with chronic arthritis: an BioExPERT observational study of 488 patients over a four-year period. Arthritis Research & Therapy, (1): R29 8. M.L. Hetland, I. Christensen, U. Tarp, L.S. Andersen, L. Linde, V.S. Ringsdal, M. Østergaard Danbio. 4 years drug survival of TNF-alpha inhibitors in rheumatoid arthritis patients. An observational study from the Danbio registry. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3): Van Vollenhoven RF, Carli CC, Bratt J, Kalreskog L.. Secondary loss of efficacy with TNFA-antagonists. Data from the sture registry. Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II): Finckh, A., et al., Evidence for differential acquired drug resistance to anti-tumour necrosis factor agents in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, (6): p Du Pan, S.M., et al., Comparison of drug retention rates and causes of drug discontinuation between anti-tumor necrosis factor agents in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, (5): p Kievit, W., et al., The effectiveness and medication costs of three anti-tumour necrosis factor alpha agents in the treatment of rheumatoid arthritis from prospective clinical practice data. Ann Rheum Dis, (9): p Marchesoni, A., et al., TNF-alpha antagonist survival rate in a cohort of rheumatoid arthritis patients observed under conditions of standard clinical practice. Ann N Y Acad Sci, : p Saad, A.A., et al., Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologics Register. Arthritis Res Ther, (2): R Kristensen, L.E., et al., Efficacy and tolerability of antitumour necrosis factor therapy in psoriatic arthritis patients: results from the South Swedish Arthritis Treatment Group register. Ann Rheum Dis, (3): p Carmona, L. and J.J. Gomez-Reino, Survival of TNF antagonists in spondylarthritis is better than in rheumatoid arthritis. Data from the Spanish registry BIOBADASER. Arthritis Res Ther, (3): p. R Heiberg, M.S., et al., The comparative one-year performance of anti-tumor necrosis factor alpha drugs in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: results from a longitudinal, observational, multicenter study. Arthritis Rheum, (2): p Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r. 7

14 BioExPERT Cilt 1, Say 2 Anti-TNF Kay t Sistemlerinde Enfeksiyonlar ve Tüberküloz Doç. Dr. Aflk n Atefl, Prof. Dr. Yaflar Karaaslan Tümör nekroz faktör (TNF)-α romatoid artrit (RA) patogenezinde önemli rolü olan bir sitokindir. Bu sitokini inhibe eden anti-tnf ajanlar n (monoklonal antikorlar; infliksimab [INF] ve adalimumab [ADA] ve solubl TNFα reseptörü etanercept [ETA]) RA tedavisindeki klinik etkinlikleri randomize kontrollü çift kör çal flmalarda gösterilmifltir. Çal flmalarda DMARD (hastal k modifiye edici antiromatizmal ilaçlar) tedavisine ra men yüksek hastal k aktivitesine sahip RA l hastalarda anti-tnf tedavilerin kullan m ile dramatik biçimde düzelme sa lanmas üzerine bu ajanlar k sa zamanda romatoloji prati inde kullan lan en önemli tedavi ajanlar aras nda yerlerini alm fllard r. TNF-α, RA patogenezinde sinoviyal inflamasyonda rol oynayan temel sitokin olmakla birlikte nötrofil, eozinofil ve makrofajlar n enfeksiyon bölgesinde toplanmas na yol açarak bakteriyel ve viral ajanlara karfl kona n savunmas nda da önemli bir iflleve sahiptir. 1 Sitokinlerin ve lokal kemokinlerin serbestleflmesine yol açarak makrofajlar n uyar lmas na, artm fl T hücre adezyonuna ve antijen sunumunda art fl ile birlikte T ve B hücre aktivasyonu ve proliferasyonuna neden olur. TNF-α, aktif makrofajlar n fagositlere dönüflümünü ve bu hücrelerce mikobakterilerin öldürülmesini uyar r. Granülomatöz lezyonlar n oluflumunda da önemli rol oynar. Latent tüberkülozü (Tbc) olan farelerde TNF-α n n nötralizasyonu Tbc reaktivasyonuna ve aktif enfeksiyona yol açm flt r. 2 Randomize kontrollü çal flmalar n ço- unda anti-tnf ilaçlar n ciddi enfeksiyon s kl n artt rmad bildirilmifltir. Ancak çal flmalarda hasta say s n n az olmas ve izlem süresinin k sa olmas ciddi enfeksiyon s kl klar - n n düflük saptanmas na ve istatistiksel de erlendirmeye imkan vermemifltir. Öte yandan baz randomize kontrollü çal flmalarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlar ve bölgelere spesifik enfeksiyonlar n tümünde art fl oldu u bildirilmifltir. 3 5 Bongartz ve ark. n n yay nlad klar INF ve ADA ile yap lan randomize kontrollü çal flmalar n meta-analizinde ciddi enfeksiyon riskinin anti-tnf alanlarda iki kat artt (olas l k oran [OO]: 2,0) ve dozla iliflkili oldu u gösterilmifltir. 6 Gözlemsel çal flmalar n bir k sm nda anti-tnf tedavinin enfeksiyon riskini artt rmad, 7,8 bir k sm nda ise iki kat veya daha fazla risk art fl na neden oldu u bildirilmifltir. 9,10 Listing ve ark. n n yapt klar Alman biyolojik kay t sistemine (RABBIT) dahil edilmifl anti-tnf tedavi kullanan 986 RA l ve DMARD kullanan 601 RA l kontrol hastas n n karfl laflt r ld çal flmada ciddi enfeksiyon riskinin ETA kullanan hastalarda 2,2, INF kullanan hastalarda 2,1 kat artt görülmüfltür. 10 Buna karfl l k ngiliz biyolojik kay t sisteminde (BSRBR) anti-tnf kullanan 7664 RA hastas konvansiyonel DMARD kullanan 1354 RA hastas ile karfl - laflt r ld nda yafl, cinsiyet, hastal k fliddeti, komorbidite, eklem d fl tutulumun varl, steroid kullan m ve sigara kullan m na göre düzeltme yap ld takdirde gruplar aras nda ciddi enfeksiyon riski aç s ndan bir fark (insidans oran : 1,03) gözlenmemifltir (Tablo 1). Ayr ca her üç anti-tnf ilaç (ETA, INF ve ADA) aras nda ciddi enfeksiyon riski bak - m ndan bir farkl l k saptanmam flt r. Bölgelere göre spesifik enfeksiyon riskini kontrollerle karfl laflt rmak için hesaplanan insidans de eri oranlar ( DO, incidence rate ratio) alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) için 0,77, kemik ve eklem enfeksiyonu için 1,12 ve üriner sistem enfeksiyonu için 1,7 olarak bulunmufltur. Cilt ve yumuflak doku enfeksiyon riskinin anti-tnf tedavi alanlarda kontrollere göre anlaml olarak daha yüksek oldu u gözlenmifltir ( DO: 4,28). 7 Dixon ve ark. n n 2007 y l nda yay nlad klar gözlemsel çal flmada BSRBR kay t sistemine dahil edilen anti-tnf kullanan 8659 RA hastas ile DMARD kullanan 2170 RA Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r.

15 Cilt 1, Say 2 BioExPERT Tablo 1. Avrupa ve Amerika kay t sistemlerinde enfeksiyon riski insidans oranlar. Kaynaklar Kaynak 1000 Hasta Y l nda nsidans nsidans (Kay t Sistemi, Ülke) Anti-TNF DMARD Oran Listing, RABBIT (Almanya) ETA 64,0 23,0 ETA 2,2 INF 62,0 INF 2,1 Jacobsson, SSATG ( sveç) 10,9 6,5 0,89, 1,15 Dixon, BSRBR ( ngiltere) 53,2 41,4 1,03 Wietske, DREAM (Hollanda) 27,6 16,5 1,68 Dixon, BSRBR ( ngiltere) 55,5* 39,2* 1,22* 72,2 24,4 4,6 Askling, ARTIS ( sveç) 54,0 1,43 1,15 0,82 Curtis, HMO (ABD) 16,7* 11,9* 1,9* 29,0 # 14,0 # 4,2 # Schneeweiss, HMO (ABD) 49,0 49,0 1,0 *Tüm tedavide, lk 90 günde, # lk 6 ayda, Yatan hasta kay t sistemi y l 1, Yatan hasta kay t sistemi y l 2, Yatan hasta kay t sistemi y l 3. hastas karfl laflt r lm fl ve genel anlamda ciddi enfeksiyon riskinin artmad ( DO: 1,22) bildirilmifltir. Ancak, tedavinin ilk 90 gününde anti-tnf grubunda anlaml bir risk art fl ( DO: 4,6) oldu u dikkatten kaçmamal d r (Tablo 1). 11 Curtis ve ark. n n yapt klar retrospektif kohort çal flmada anti-tnf kullanan 2393 RA hastas ile metotreksat kullanan 2393 RA hastas karfl laflt r lm fl ve anti-tnf grubunda enfeksiyon riski artm fl bulunmufltur ( DO: 1,9). Riskin özellikle tedavinin ilk alt ay nda daha yüksek ( DO: 4,2) oldu u görülmüfltür. 9 Yak n zamanda yap lm fl bir çal flmada sveç biyolojik kay t sistemindeki (ARTIS) anti-tnf tedavi alan 4167 RA l hasta ile sveç yatan hasta kay t sistemindeki herhangi bir nedenle hastaneye yat r lan RA l hasta ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatan hastalar analiz edilmifltir. 12 Bu analiz sonucunda anti- TNF tedavi alt ndaki RA hastalar nda birinci y lda enfeksiyon riski orta derecede artarken ( DO: 1,43), ikinci y lda ( DO: 1,15) ve üçüncü y lda ( DO: 0,82) tedavi süresinin uzamas yla azalma e iliminde olmufltur. 12 Amerika ve Avrupa kökenli biyolojik kay t sistemlerinden elde edilen verilere göre enfeksiyon DO de erleri Tablo 1 de özetlenmifltir Çal flmalar aras ndaki çeliflkili sonuçlar n nedeninin çal flmaya dahil edilen hastalar aras ndaki farkl l klar, ciddi enfeksiyon tan m ndaki farkl l klar ya da risk süresi ve izlem süresindeki farkl l klar olabilece i ileri sürülmüfltür. Gözlemsel çal flmalarda kontrol gruplar aras ndaki farkl l klara ba l farkl göreceli risk art fllar elde edilebilece i de unutulmamal d r. Örne in Alman ve ngiliz biyolojik kay t sisteminde anti-tnf tedavi alan gruplardaki ciddi enfeksiyon oranlar birbirlerine benzerlik göstermesine ra men, kontrol gruplar aras nda fark vard r. Bu nedenle Alman kay t sisteminde ciddi enfeksiyon riskinde iki kat risk art fl saptan rken, ngiliz çal flmas nda anlaml risk art fl olmam flt r. 7,10 Bu farkl l klara ra men, tedavi süresi göz önünde bulundurularak göreceli risk hesab yap ld nda, çal flmalar n hepsinde tedavinin ilk aylar nda enfeksiyon riskinin yüksek oldu u, daha sonraki aylarda giderek azald hatta normale döndü ü görülmektedir (fiekil 1) Anti-TNF tedavi alt nda ciddi enfeksiyon geliflen hastalar n tedavilerinin kesilmesi ve daha uzun dönemde analize dahil edilmemeleri, zamanla ortaya ç kan risk azalmas n aç klayabilir. Birden fazla gözlemsel çal flmada ve biyolojik kay t sisteminde göreceli oranlar farkl l k gösterse de, mutlak oranlar benzerdir. Alman biyolojik kay t sisteminde (RABBIT) ciddi enfeksiyon s kl ETA kullanan hastalarda 6,4/100 hastay l, INF kullananlarda 6,2/100 hasta-y l d r. 6 INF ve ADA ile yap lm fl randomize kontrollü çal flmalar n meta-analizinde ciddi enfeksiyon 2010 Sigma Publishing. Tüm haklar sakl d r. 9

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi N. Makhani, MD M.P. Gorman, MD H.M. Branson, MD L. Stazzone, NP B.L. Banwell, MD T. Chitnis, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Tanuja Chitnis,

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara.

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Sevgili Kan Bankac lar,

Sevgili Kan Bankac lar, YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Türk Kan Vakfı Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing

Detaylı

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO T pta yeni bir ilaç ya da tedavi yönteminin bireyler üzerine k sa süreli etkileri d fl nda mortaliteye etkilerinin incelendi i araflt rmalar

Detaylı

Postinfeksiyöz Sekeller ve Sendromlar Prof. Dr. Firdevs AKTAfi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Ankara nfeksiyon hastal klar n n patogenezinde

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc.

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc. GLOBAL GLOBAL INITIATIVE FOR FOR A S T H M A KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006 Copyright 2006 MCR VISION, Inc. Her hakk sakl d r Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı