MALZEME GUVENLIK BiI-Ci TONMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GUVENLIK BiI-Ci TONMU"

Transkript

1 Tehlikeli Madde ve Mi'istahzarlara iligt<in olarak Gi.ivenlik Bilgi Formu Hazrrlama Usulve Esaslan Tebligi lr.g , ne u_y_gu n oiarak h aa rl a n ml gtr r MALZEME GUVENLIK BiI-Ci TONMU HG Oto Dci me Temizle 1. MADDE / MUSTAHzAR ve girket / i$ sahffi HGTURKE UrUn Adr Urtin Ti.irii Uri.in tarifi HG Oto Dogeme Temizleyici Srvr. Temizleyici. Uretici HG International b.v Damsluisweg EJ Almere Nederland Tel. :+31(0)36 S4947OO Fax : +31 (0) lnternet: Ithalatgr Bu GBF'den sorumlu kiginin adresi Acil durum telefonu 2. TEHLiKELERIN TANITIMI HG TURKEY TEMiZLiK URUNLER DAG PAZ. ve Ttc. LTD. $Ti. Qatalgegme Mh. Bagdat Cd. Turab Sk. No.6/2 Kadrkoy STANBUL Tel. : +90 (0216) Faks : +90 (0216) Internet: www. hgturkey. com. tr Bu UrUn, lEC Direktifine ve ilavelerine gore tehlikeli olarak srnrflandrrrlmamrstrr Srnrflandtrma : Srnrflandlrrlmamrg. Sa$hkla ilgili etkive belirtileri hakkrnda daha ayrrntrh bilgi igin 11. B6tiime bakrn. Madd ailegiuri I igir*roekiler HAKKTND Bilegen Adr Sodyum Stilfat Eta tm Yukanda belirtilen R ifadelerinin tiimti igin bkz:b6lum 16. cas numarasl % Sayr Srnrflandtrma < Xn;R22 Xi; R36i3B Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagllsa veya gevreye tehlikeli olarak stnflandlrllmq ve bundan dolayr bu boliimde bildirilmesi geretti higbir ilaie-niteginter yoftur. [1] Sa$hk veya gevre igin tehlikeli olarak srnlflandrrrlmlg madde [2] lgyeri maruziyet limiti olan madde [3] PBT-Maddesi [4]vPvB-maddesi 4. iir YenDIM ONLEMLER ilk Yardrm Tedbirteri Soluma Sindirim Deritemasl : Kazazedeyi temiz havaya gtkarrn ve nefes alabilmesi igin rahat bir pozisyonda tutun. Belirtiler olugtugunda tlbbi yardlm alrn. ASrzr suyla galkalayarak yrkayrn. Kazazedeyi temiz havaya grkarrn ve nefes alabilmesi igin rahat bir pozisyonda tutun. Madde yutulduysa ve maruz kalan kigide biling kaybt yoksa, iemesi igin az miktarda su verin. Trp goievlileri tarafrndan ozetiikte istqnmemigse kusturmayln. Belirtiler olugtu$unda trbbi yardrm ahn. Dertnin kirlenen bolumunu miktarda tazyikli akan su ile yrkayrn. Krrlenen giysiteri ve ayakkabtlarr grkarrn. Belirtiler olugtu$unda trbbiyardrm alrn rn tarihifyenileme tarihi : an\ 1/7, I1I

2 Tehlikeli Madde ve Miistahzarlara itigtin olarak (R.c. Giivenlik 2G t Bilgi 12t200 Formu 8-27 Hazrrlama og2l, ne u y Usut ve Esastan Tebligi s u n o i" ii r-rrir ri " a;;;'#^ "!, HG Oto Dilgeme Temizteyici 4. il-x YRRDIM onlemleri Gdzle temas ilk yardrm gdrevlilerinin korunmasr Kontrot edin ve kontak rensrerisrkann. T;hris;;qr"r: ilffiffij'iioly'ijilil.,,n. : Gerekri e$itim ormadan veya kigirere zarar verebirecek igrem yaprmaz. 5. YANGINLA MUCADELE oruicrtaicni Yanqln sdndiirme malzemesi Uygun Uygun olmayan Ozel maruz kalma tehlikeleri lsryla ayngan tehlikeli [irunler Itfaiyeciler igin dzel koruyucu ekipman 6. KAZASONUCU YAYILMA ONLEMLER Kigisel6nlemler Qevresel 6nlemler Temizleme metoflarr Dcikiilme 7. ELLEgLEME VE DEPOLAMA Ellegleme Depolama Paketleme malzemeleri 0nerilen Ozel kullanrm(lar) Yayrn tarihil/enileme tarihi : tgi igin 11. Bdtiime bakrn. Yangrnr gevrelemek igin uygun bir yangrn sond0rme maddesi kuilanrn. Bilinmiyor. Ategte kaldr$rnda veya rsrtrrdr$rnda basrng yukserir ve kap paflayabirir. Yangrn durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaqtrrarak bolgeyi Gerekli hemen egitim bogaltrn. ormadan veya kigirere zarar verebitecei igrem ya'j,rmaz. Bozunma 0runrerine aga$rda tanrmranan madderer dahir orabirir: karbondioksit karbon monoksit Sulf0r oksit Metal oksit/oksifler Yangrn sondurmekibi uygun koruyucu el gahgan tam bir yuz maskesine sahip kend takmalrdrr. Avrupa standardr EN 46g'a u, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyai Korunmak igin temel seviyede bir koruma I Gerekli e$itim olmadan veya kisilere zarar verebitecek iglem yapilmaz. Qevredeki :l*?l.l^"s1,11.,9-"i:tinim duyutmayan ve r<orunmay'an pj,#;ffiis5i;ii;!l'ini 'u-r)bi,, ::g."jfli,.,?:!131 T31d^"I9 ogfymlyrn u"yui",iij" v"iri'"v,. iiisiijr korunma ekipmanrnr giyin (bkz: BdlUm 8). Ddkulen malzemenin yayrrmasrndan, akmasrndan ve gopre, kanailarra, kanalizasyonla temas etmesinden kagrnrn. Urun, gevielet't<irtlnmeye neden oldu$unda (la$rmlar, su yollart, toprali veya hava) itgiti yeildti m;l"nilan bitgilendirin. Risk yoksa srzrntryr durdurun. Konteynerleri ddkulme alanrndan bagka bir yere tq.stytn, Su ile seyreltin ve suda gdzunurse siliniz. Alternatif olarak, veya gozunurse, e$er suda inert bir kuru materyalemdirin ve uygun bir atrk bertaraf r.iorni r.ovun. Ruhsath bir atrk madde imha yukrenici yardrmryr'a-imna etmek Uygun kigisel korunma ekipmanrnr gryin (bkz: B6lum g). Madenin tagrndrgr, saklandr$r ve iglendi$i yerlerde yemek, iqitek ve sigara r<urlanrimasr yasaklanmalrdrr. lggil.er yemek yemeden, igecet< veya sigaia igmeden dnce ellerini yrkamalrdrr. yemek yenilen yerlere girmeden dnce kirlenmlgiysiferinizive koruyucu'ekipmanr grt<artrn. Yerel mevzuata uygun bir gekilde saklayrr serin ve iyi havalandrrrlmalr bir alanda, uyr bolum 10) ve grda maddeleri ve igecekleic Konteyneri kullanrma hazr olana kadar sll Agrlan konteynerler ozenle srzdrrmaz bir b 6nlemek igin yukarr dogru tutulmaltdrr. Eti Bulagma ve birikme yolu ile gevreyi kirletmemesi igin uygun bir kap kullanrn. Orijinal konteyneri kullanrn, Temizleyici.

3 Tehlikeli Madde ve Miistahzartara iligtin olarak (R.c.26t12tzoos- Gtivenlik Birgi Formu 27os2),ne Hazrrtama uygun usut ve ;i"r.k;;;;a;;;'#^ ""= Esastan Tebtigi HG Oto D6geme Temizleyici 8. MARUZiYET KO Mesleki Maruz Kalma Limifleri Bilinen maruz kalma srnrr de$erleri yoktur. 0nerilen izleme yordamlarr Maruzivet kontrolleri Mesleki maruziyet kontrolleri Hijyen 6nlemleri Solunum sisteminin korunmasr Ellerin korunmasl G6zlerin korunmasl Gildin korunmasl $evresel maruziyet kontrolleri pizixsrl ve KiMyAsAffi Genel Bilqiler Gdrtini.is Fizikseldurum Renk Koku ;enler igeriyor ise, havalandrrma veva dider lunum koruyucu cihazlarrnrn kullanimrnri ahgma ortamrnrn veya biyolojik olgumleme tt maddelere solunarak matuz kalmanrn upa Standardr EN 689,EN 14O4Zve EN netot olarak ilgili ulusal rehber belgeler ozel havalandrrma g.erekmez. iyi bir gener havarandrrma -B; garrganrarrn kirleticitere havadaki maruziyetini kontror ifun yelenr ormarrdri. t;rl; sahip maddeler ;;uama srnrrrarrna igeriyorsa, muhafaz'a altrna alma, yerer emmji galtganlarln havatandrrma tavsiy veya edilen yasal srnrrlar altrnda maruzkalmasinr muhendislik saglamak kontrolleri igin diger ile iigiliglemleri uygulayrn. :kten once, sigara igmeden once ve tuvaleti n sonunda elleri, kollarr ve yuzu iyice lill: Egi H [:13,*1"#*',;t lx'f :l;i B i r ri s k d uru m u o rtavs?.f lq nd3, on"u, " n,l lud; ffj.h : takrlmrg, hava ffi'j: ::if?"i" n,, temizreyici o veya hava veren solunum aygrtr kuil;;rn. Maske " bilinen segimi, veya tahmin edilen maruz kalma duzeyleri, urun-un zarar anve maskenin segilen guvenli gahgma srnrrlarr temelinde yaplimatrori E$er bir risk de$erlendirmesi gerekli gosterirse, kimyasal urunler ile galerrken onaylanmrg bir bir standart ile uyumlu kimyasallara oavanrru, su veya niva gegirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. srvrlarrn srgramaslna, dumanlara veya tozlara maruz kalmaktan kagrnmak onaylanmrg igin, bir standart ile uyumru emniyet gdzl0$u bir risk ouiumunoa kullanrlmahdrr. Yu.grligin personel koruyucu.ekipman, gergeklegtirilmekte olan goreve ve gerekli rizikolara dayanarak segilmelidir ve bu rjrun kullanrlmadan onie"oir uzmantarafrndan onaylanmalrdrr. Havalandlrma ile ilgili emisyonlartn yada galrgma prosesi ekipmanrn gevresel yonetmelikleriyle koruma ilgili gereksinimlere uyguntut< gdsterip g6st;)rmedikleri kontrol edilmelidir' Bazt durumlarda, s6z xonus-u emisionlarr' rioul ejiienitir seviyelere indirgemek igin proses ekipmana duman sry,rrc,rar, firtrereruvgulnmarr yada muhendislikle ilgili degigiklikler yaprlmahdrr Srvr. Renksizden agrk sarrya ph Parlama noktasr Patlama Stnlrlarr Nispiyogunluk 8,9 Kapah kap: 93,3'C (199,9"F) Alt: 1,1To Yukari:14o/o 1,06 [yanmayr desteklemeyen Urunler.] Yayrn tarihifyenileme tarihi :

4 Tehlikeli Madde ve Mtistahzarlara iliglin olarak Giiventik ( Birgi Fonnu Hazrrlama ygun usut ve Esastan oiara* rr;;ri";;,;#'-"" Tebtigi 9. FIZIKSEL VE 1(iMYASAL OZELLIKLER QdzUnfirliik Akrgkanhk (viskozite) 10. KARARLILIK VE TEPKiME Kimyasal kararhltk Tehlikeli reaksiyonlar olasrhgl Kagrnrlmast gereken durumlar Kaglnrlmasr gereken malzemeler Tehlikeli bozunma/ayngma Uriinleri I 1. TOKSiKOLO.I eilcisi : Aga$rda tanrmlanan r.oo*'"i ; Veriyok UrUn, kararhdrr. Normal depolama ve kullanma koqullarr altrnda, tehlikelireaksiyonlar gelmez. meydana Buna ozgu bir veri yok. Buna ozgu bir veri yok. Normal saklama ve kullanma kogullarrnda, tehlikeli bozunma urunlerin gerekir. olugmamasr Soluma Sindirim Deritemasr Gdzle temas Akut toksisite UrUn/igerik madde adl Sodyum Eta SUlfat Bilinen onemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen onemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Sonug LD50 Agrz Tiirler Srgan Doz 4 g/kg Maruz kalma Kronik toksisite tahris/aslndlrma Uriin/igerik madde adr Sonug Tiirler Doz Gozler-orta derece tahrig Deri-orta duzeyde Sodyum Eta SUlfat tahrig edici Hassasivete vol acan Srgan 4 g/kg Uygulanamaz. Karsinoienlik Netice/dzet Mutaienlik Netice/dzet Teratoienisite Netice/dzet Artan zehirlilik etkisi Kronik etkiler Karsinojenlik : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Mutajenlik Teratojenisite Geligimsel etkiler Do$urganllk etkileri Asrn maruz kalma bulqulan/belirtiteri Soluma Sindirim : Buna dzgti bir veri yok. : Buna tizgii birveri yok Yayrn tarihi/yenileme tarihi : 1T-1O-N12. Maruz kalma

5 Tehlikeli Madde ve Miistahzarlara iligtln olarak (R.c.zGfiZ200B Gi.ivenlik - Birgi -"" Formu Hazrrtama 27092),ne usut uygun ve Esaslan oiarin ni=iii"n.,st,i" Tebligi HG Oto Ddgeme Temizteyici 11. TOKS XOLOu Gdzler 12. EKOLOJi eilcisi Qevresel Etkiler Sudaki ekotoksisite Dider Ekoloiik Bilqiter Bivobozunabilir Urtin/icerik madde adl HG Oto Dogeme Temizleyici Di$er ters etkiler PBT vpvb : Buna ozgu bir veri yok. : Buna ozgu bir veri yok. 13. BERTARAF ETME EiLCiLCNi Atma y6ntemleri TehlikeliAtrk Biyolojik olarak bozunmava hazrr Biyolojik olarak bozunmaya hazrr Biyolojik olarak bozunmaya hazrr Suda Yanlanma 6mrti Fotoliz Bilinen dnemti bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Uygulanamaz. P: B:Ved yok. T: Uygulanamaz. Bivobozunabilir Hazu Atrklarrn olugmasrndan.kagrnrlmalrdrr veya mumkun oldu$u kadar en aza indirilmelidir. BUy0k miktarlardaki atrk UiUn kalrntrlarrnrniirti kanatizec,,.,," kanallarrnda imha edilmemeli, ancak uyg Fazla miktardaki ve geriddnugumsuz urr tarafrndan imha edilmesi. Urun0n elden bulunan herhangi bir gey, gevre koruma kanunlarr ile ve herhangi bir bolgenin yere uygun olmaltdtr. Atr$rn ambalajr geri donuqturulmelidir. Yakma veya gomme geri sadece donugumun uygulanabilir olmadr$r hallerde dugunulmelidir. Atrklarrnr ve kaplartnr guvenli bir bigimde bertaraf eoin. eog tonieynerlti u"y" astar maddelerde urun kalrntrsr kalabilir. Dok0len malzemenin yiyrlmasndan, akmasrndan ve gople, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden-kagrnrn. : Tedarikginin sahip oldu$u bilgilere gore, bu 0r0n 91/6gg/Ec AB yonergesi'nde tanrmlandrgr gekilde tehlikeli atrk olarak degerlendirilmez Kullantctya ozel Not: Herzaman Fggglt konteynerlerde dik ve emniyetlitagryln. dokulme Bu anrnda urunu tagryan ne yapmasr gerekti$i kigilere kaza veya ile ilgili Oitgi verin r Yayrn tarihilyenileme tarihi :

6 ,tf.hi31i$13$s r:#h;nffij;lxill#l*hl?i"o"h,;?,?* Birsi Formu Hazrrrama usur ve Esasran rebrigi HG Oto Ddgeme Temizleyici 15. MEVZUAT EiLCiSi stntflandrrma ve etiketlgt" fb.io..nergeleri 67til ve }teecve i'iriiniin kuilanrm 1gg9/45/EC (ekter amac! dahil) geregince 96z iinune irrnarak saptanmrg oerirrenmisiri.- Risk ifadeleri Gtivenlik ifadeteri Bu urun, AB mevzuatrna gore srnrflandrrrlmamlgtrr. Di6er AB Diizenlemeleri Ek Uyan ifadeleri Uluslararasr Mevzuat Kimyasal Silahlar Konvansiyon : Listesi Program I Kimyasal Maddeler Kimyasal Silahlar Konvansiyon : Listesi Program ll Kimyasal Maddeler Kimyasal Silahlar Konvansiyon : Listesi Program lll Kimyasal Maddeler legrigi (Regulation (EC) No 648t20041 I ge-ri$i fo.sfat. Alerjik reaksiyona neden olabil ir. profesyonel kullanrcrlara, istek Uzerine Guvenlik BilgiFtrmu sa$lanrr. Listelenmemigtir Listelenmemigtir Listelenmemigtir Anyonik surfaktanlar <5o/o 16. D GER BiLG LER 2. ve 3. BdlUmlerde gegen R tiimcelerinin tam metni - Ti.irkiye Bdliim 2 ve 3 ite itigkiti slnrflandrrmalann tam metni - Tiirkiye Kullandigi Tanlmlanan yok. koruyucu maddeler: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone,dimethylol Glikol, parfumler R22- Yutulmasr halinde zararltdu. R36/38- Gozleri ve citdi tahris edicidir. Xn- Zararlrdrr Xi - Tahrig edici Tarih Baskr tarihi Yayrn tarihi/ Yenileme tarihidncekiyayrntarihi : fi_10_2012. stiriim : fi-1o : Onceden Onayyok. : 1 Z dnceki yayrnda degigtiriten bitgiteri gcisterir. Okuvucu icin Uvan Yayrn tarihi/yeniteme tarihi : lz-io-zuz.

7 Tehlikeli Madde ve Mustahzarlara itiqrin olarak (R.c.26t Giivenlik Bitgi 12t z00b' Formu 27092)' Hazrdama ne uvgun usul ve oiiiir. Esastan n aa rtan Tebtigi mffi ' -" " HG Oto Dilgeme Temizteyici EK n Yayn tradhiffenileme tarihl : 1T-10-ZUZ.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10003 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, bulaşık deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10011 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, sıvı el sabunu Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımı Ürün Adı : Amonyum Sülfat Gübre Çeşidi : Amonyum sülfat, sülfürik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı