MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester"

Transkript

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TA IMPLICATIONS 1. Dönem / 1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution ISL109 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Environment protection, Health and Safety Güvenliği ISL103 Finansal Muhasebe Financial Accounting YDL203 İngilizce-I English I IYB203 İş Etiği Business Ethics BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies CAL101 Ticari Matematik Commercial Calculus TUR106 Türk Dili Turkish Language Toplam Total Dönem / 2. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS MUH202 Bilgisayarlı Muhasebe-I Computurised Accounting MUH201 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Year- end Accounting IYB203 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship Girişimcilik YDL206 İngilizce-II English II ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Labour and Social Security Law ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Quality Assurance and Quality Management Yönetim Sistemleri Systems ISL212 Ticaret Hukuku Commercial Law Toplam Total

2 3. Dönem / 3. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS MUH301 Banka ve Sigorta Muhasebesi Banking and Insurance Accounting MUH301 İş Yeri Uygulaması Internship ISL201 Kamu Maliyesi Public Finance ISL310 Maliyet Muhasebesi Cost Accounting MUH303 Otel Muhasebesi Hospitality Accounting Toplam Total Dönem / 4. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS MUH402 Bilgisayarlı Muhasebe-II Computurised Accounting II IYB203 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Foreign Trade Accounting ISL206 Finansal Yönetim Financial Management ISL104 İstatistik Statistics ISL210 Muhasebe Denetimi Accounting Audit ISL312 Şirketler Muhasebesi Corporate Accounting ISL212 Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması Turkish Ta System and its practice Toplam Total Program Öğrenme Çıktıları Program Learning Outcomes 1) Varlık ve kaynak unsurlarını kavrayarak, bilanço düzenleme yeterliliğini kazanmak / Assets and resources, grasp the elements of the balance sheet arrangements gain qualifications. 2) Gelir, gider ve maliyet unsurlarını kavrayarak, gelir tablosu düzenleme yeterliliğini kazanmak. Understand income, epence and cost concepts and have proficiency in formig income statement. 3) Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek. Can entry on journal entry, ledger journal by using accounting technique, make inventory records according to ta and legal responsibilities. 4) Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek. Make accounting applications in commerce, production and service businesses by using computer technologies according to Uniform Accounting System and ta legislations. 5) Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak. Have proficieny in following accounting applications and legal legislations in different sectors business (such as bank, insurance, construction business).

3 6) Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak. Have proficieny in following accounting principles and standards that form accounting applications. 7) İşletmelerde e- ticaret, pazarlama, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olmak. Have proficieny in theoretical knowledge about e-commerce, marketing, finance operations. 8) Bilanço ve gelir tablolarını analiz etme ve yorumlama yeterliliğine sahip olmak. Have proficieny in analysing and interpreting balance sheet and income statement. 9) Mali tablolardaki bilgilerin doğru ve samimi olması için yapılan denetim faaliyetlerinde görev alma yeterliliğini kazanmak. Have proficieny in eercising audit operation to secure true and real information in financial statements. 10) Öz Kaynak ve yabancı kaynak temini için kullanılan finansal araçların (menkul kıymetlerin) kavranması ve kaynak maliyetlerinin hesaplanması becerisine sahip olmak. Can understand financial instruments that are used to get equity and liabilities, calculate the cost of business financial source. 11) Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilmek ve ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilmek. Can follow legal legislation on types, establishment, capital increase and decrease, profit distrubition and settlement operations of business and can order accounting entry. 12) Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak. Have vocational ethical value that market needs in qualified staff, can use Turkish effectively in writing and speaking comminication; have proficiency in foreign language knowledge to making international correspond. 13) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal adalet, kalite kültürü ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. Implement field-related practices having developed consciousness about the issues of social rights, social justice, quality, cultural values and also about environmental protection, occupational health and safety. 14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Take responsibility both as a team member and individually in order to provide that unforeseen comple activities faced in the practices in his/her field are carried out. 15) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. Conduct advanced studies in his/her field independently. 16) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. Manage activities for the development of his/her subordinates within the framework of a project.

4 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English ISL103 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) FİNANSAL MUHASEBE Financial Accounting Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilere muhasebenin temel kavramlarını ve sistemini, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgelerini tanıtmak, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini ve bu mali tabloların nasıl hazırlanacağını öğretmek, iş dünyasında gereksinim duydukları analitik eğitimi sunmak ve muhasebe açısından gerçek işletmecilik sorunlarına rasyonel çözümler üretebilmeleri için bilgi ve yeteneklerini geliştirmektir. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

5 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR İşletme ve muhasebe, mali nitelikli işlemler,varlık kaynak dengesi Bilanço ve gelir tablosu, hesap kavramı, hesap türleri Hesap planı, belgeler, defterler, muhasebe süreci Mal hareketlerinin izlenmesi, stoklar ve mal alım satım işlemleri WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Business And Accounting, Operations Of A Fiscal Nature,Resource Balance Of Assets Balance Sheet And Income Statement,The Concept Of Accountability,The Types Of Accounts Account Plan,İnstruments, Books, The Accounting Process Monitoring The Movement Of Goods, Stocks And Commodities Trading 5 Konuların tekrarı Repetition Of Topics 6 Aralıklı-Devamlı envanter yöntemleri, hazır değerler, menkul kıymetler 7 Ara sınav Mid-Term Eam 8 Alacaklar Assets 9 Duran varlıklar Non-current assets 10 Borçlar, öz kaynaklar Debts, Equity Capital Intermittent-Continuous Inventory Methods,Cash And Cash Equivalents, Securities 11 Gelir ve gider işlemleri Income And Epense Transactions 12 Dönem sonu işlemleri Period-End Transactions 13 Mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemleri 14 Uygulama(Monografi) Application(Monograph) Regulation Of The Financial Statements And Closing Operations Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes

6 1) Finansal Muhasebe alanındaki genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar. 1) Lists a baseline level of general concepts in the field of Financial Accounting. 2) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar (Muhasebe, mali tablolar, vergi, sigorta, beyannameler vb.) gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür. 2) Eecute the operations,regulations (accounting, financial statements,income ta,insurance,ta returns, etc.)in accordance with the purpose and stages in the field of Accounting and Taation. 3) Finansal Muhasebe alanında kullanılan belgeleri ve dokümanları amacına uygun düzenler. 4) Finansal Muhasebe alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5)Finansal Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3) Organise the papers and documents used in the field of Financial Accounting in its right purpose. 4) Organise the papers and documents used in the field of Financial Accounting in its right purpose. 5) Eecute a basic level study related to the field Financial Accounting Practice. DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11

7 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Türkçe /Turkish İngilizce / English ISL109 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS

8 Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe Turkish Zorunlu Must Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına saygılı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek hedefi olan vatandaşlar yetiştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği konularına duyarlı çalışanlar yetiştirmek. Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Respects the right of everyone to live a healthy and balanced environment, improves the environment, preserves the environment and prevent pollution of the environment to cultivate the citizens having target of health and the safety-sensitive employees. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination HAFTALIK DERS PROGRAMI Adedi Quantity Yüzyüze Face-to-face Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR 1 Çevre, Genel Bilgiler, Çevre Sorunları Ozon Tabakası, Asit Yağmurları, Gürültü Kirliliği, Su Kirliliği Kıyı Kentlerimizin Çevre Sorunları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Doğal Hayatı Koruma, Çevre Bakanlığının Görev Alanları Sağlık Hakkında Genel Bilgiler, Sağlığı Etkileyen Faktörler TOPICS Environment, General Information, Environmental Issues The ozone layer, acid rain, Noise Pollution, Water Pollution Coastal cities, Environmental Issues, Environmental Impact Assessment (EIA) Wildlife Conservation, Ministry of Environment Mission Areas General Information About Health, Health Factors

9 6 Programınızla ilgili Çevre Koruma ve Sağlık Bilgileri 7 ARA SINAV MIDTERM EAM 8 İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Bilgileri İş sağlığı ve İş güvenliği Yönetmeliğinde yer alan yükümlülükler Meslek Hastalıkları Ve İş Kazaları, Beslenme Bilgisi, Gürültü Ve Titreşim İş Güvenliği Ve Sağlığı Konusunda Görevler Asbestle Çalışmalar, Ağır ve Tehlikeli İşler, Ekranlı Araçlarla Çalışmalar Gürültü Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Patlayıcı Ortamlar Programınızla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri Software by the Environmental Protection and Health Information Basic Information on Occupational Health and Safety Obligations defined in the Regulation on occupational health and safety at work Work Accidents and Occupational Diseases, Nutritional Information, Noise and Vibration Occupational Safety and Health Asbestos Work, Heavy and Dangerous Works, Display Screen Equipment Studies Noise Regulations, Personal Protective Equipment, Eplosive Atmospheres Occupational Health and Safety Information DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12

10 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes 1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar. 1) Lists/eplains a basic level of general concepts in environmental protection, occupational health and safety.nancial Accounting. 2) Çevre koruma, İş sağlığı ve iş güvenliği alanına konu olan işlemlerin mevzuatına uygunluğunu kontrol eder. 2)Checks transactions that are subject to environmental protection, occupational health and safety legislation. 3) Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. 4) Çevre koruma veya iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütü 5) Çevre koruma, İş Sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3) Undertakes the task on activities carried out under the responsibility of supervision and control.. 4) Independently eecutes the basic-level study on environmental protection, occupational health and safety. 5) Critically evaluates the basic level knowledge and skills to environmental protection, occupational health.

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG105 Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu ders ile öğrenciye,bilgisayar kullanımı ile MS Microsoft Office programlarının temel uygulamaları örnekler ile öğretilmektedir. In this course, students are taught to use the computer with MS, with eamples of basic applications of the Microsoft Office programs. Yüzyüze Face-to-face

12 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ- 1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12

13 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayarı ve donanımlarını tanır. Learning Outcomes 1) Recognise computer, oems and applications. 2) İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır. 2)Use computer operating systems effectively. 3) Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili düzenlemeleri yapar. 4) İşletim sistemine program kurup kaldırır. 5) İnterneti ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır. 3) Create new files, and edit accordingly 4) Install anad uninstall apllications on computer. 5) Use applications and internet effectively.,

14 HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR Temel Donanım Bilgisi Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Basic Hardware Information Basic Level Operating System Information Basic Operating System Configuration Settings Using the Internet and Mail Management MS Office Word 2010 MS Office Word 2010 MS Office Word 2010 MS Office Word 2010 ARA SINAV MS Office Word 2010 MS Office Powerpoint 2010 MIDTERM EAM MS Office Powerpoint 2010 MS Office Powerpoint 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Powerpoint 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel 2010

15 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English IYB203 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İş Etiği Business Ethics Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Türkçe Turkish Zorunlu Must Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına saygılı, çev geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek h olan vatandaşlar yetiştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği konularına du çalışanlar yetiştirmek. Respects the right of everyone to live a healthy and balanced environm improves the environment, preserves the environment and prevent pollu of the environment to cultivate the citizens having target of health and safety-sensitive employees. Yüzyüze Face-to-face Method Method Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 HAFTALIK DERS PROG RAMI WEEKLY LECTURE PLAN 14 HAFTA Week 1 KONULAR Ahlak Gelişimi ve Ahlaki Gelişim Kuramlar 2 Değerler, Normlar ve Ahlak 3 Etiğin Tarihsel Gelişimi TOPICS Theories of Moral Development and Moral Development Values, Norms and Ethics Values, Norms and Ethics The Historical Development of Ethics 4 Etiğin Unsurları Elements of ethics 5 Mesleki Etik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 6 Etik ve Hukuk İlişkisi The Concept of Professional Ethics and its Historical Development Relationship between Ethics and Law 7 Etik dışı davranış modeli Unethical behavior model 8 9 Etik dışı davranışların Çözümü, Etik Kurallar ve Uygulamalar Yönetici Sorumluluğunun Etik Alanları Solution of unethical behavior, Code of Ethics and Practices Ethics Areas of Director Responsibility 10 Etiğe uygun Karar verme Ethical decision-making Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Kurumsal Sorumluluk ve Etik Sosyal Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka İncelemeleri-1 Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka İncelemeleri-2 Definition of Corporate Social Responsibility and its Historical Development Corporate Social Responsibility and Ethics Vocational Applications, Eamples, Case Studies-1 Vocational Applications, Eamples, Case Studies-2 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8

17 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İş yerlerinde önlisans düzeyinde sahip olduğu birikimi mesleki sorumluluk ve etik kurallarına uygun şekilde faaliyete geçirecek birikime sahip olur. Learning Outcomes 1) activates his/her knowledge at undergraduate level in accordance with the ethical rules of professional responsibility.

18 2) Etik alanında yer alan temel terim ve kavramları tanımlar. 2) defines the basic terms and concepts in the area of ethics. 3) Etik ilke ve yöntemleri tanımlar. 4) Etiğin tarihsel gelişimini tanımlar. 5) Meslek Etiğin felsefi boyutunu tanımlar. 3) defines the ethics principles and methods. 4) describes the historical development of ethics. 5) defines the size of philosophical ethics. Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Türkçe /Turkish İngilizce / English MUH301 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Banka ve Sigorta Muhasebesi Banking and Insuarence Accounting Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS

19 Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilere banka muhasebesinde kullanılan bankacılık hesap planını tanıtmak ve hesapların kullanımına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Content Statistical concepts, data collection and organizing, measuring methods, probability, normal distribution, parametric and non-parametric analysis methods and applications. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR Banka muhasebesinin tanımı, önemi, fonksiyonları, kavramları Banka hesap planına giriş, dönen değerler, kasa hesabı Menkul kıymetler, TCMB, Yurt içi bankalar hesapları ve Repo Krediler, bankların kurumsal ve bireysel kredi kullandırma işlemleri Yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler TOPICS Bank accounting definition, importance, functions, concepts Transition plan for your bank account, current values, cash account Securities, CBT, Domestic banks accounts and repurchase agreements Loans, corporate and retail lending operations of banks Values of investment and other assets

20 6 Kiralama işlemleri, karşılıklar Leasing operations, provisions 7 Faizler, faiz reeskontları, menkuller, gayrimenkuller Interest income, interest accruals, estate 8 Çalışma soruları, ara sınav Study questions, mid-term eam 9 Maddi olmayan duran varlıklar ve değer düşüklüğü karşılıkları Intangible assets and Impairment losses 10 Mevduat ve diğer yabancı kaynaklar Deposits and other liabilities Özkaynaklar, sermaye yedekleri, kar yedekleri Gelir hesapları, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler Gider hesapları, faiz giderleri, faiz dışı giderler 14 Komisyon giderleri, amortismanlar Equity, capital reserves, profit reserves Income accounts, interest income, non-interest income Epense accounts, interest epenses, noninterest epenses Epense accounts, interest epenses, noninterest epenses DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI P.Ö.Ç. 1 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8

21 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes 1) Banka ve sigorta muhasebesi alanındaki genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar. 2) Banka ve sigorta muhasebesi alanında yer alan işlemlerin aşamalarını sürece uygun sıralar. 1) Lists / eplains a baseline level of general concepts in the field of banking and insurance accounting. 2) Sorts the stages involved in accounting, banking and insurance operations 3)Banka ve sigorta muhasebesi alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar (Muhasebe, mali tablolar, vergi, beyannameler vb.) gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür. 4) Banka ve sigorta muhasebesi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 3) Operations that in the field of banking and insurance accounting, by regulations eecutes (accounting, financial statements, income ta, insurance, returns, etc.) İn accordance with the purpose and stages. 4) Eecutes independently a basic level of a study related to the field of banking and insurance accounting.

22 5) Banka ve sigorta muhasebesi ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. 5) Evaluates critically basic level knowledge and skills in the field of banking and insurance accounting critically. Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English MUH301 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Iş Yeri Uygulamasi Internship Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilerin temek düzeyde edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri, eğitim gördükleri alanla ilgili bir iş yerinde; bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip pekiştirmelerine yardımcı olacak şekilde iş deneyimi kazanmalarını sağlayıp, iş hayatına uyumunu kolaylaştırmak. To simplify compliance of business life with Students' a basic level of knowledge, skills and competencies related to their training in a work place, to develop knowledge, skills and competencies and provide to gain work eperience to help consolidate.

23 Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 İşletmenin çalışma düzenini tanır Recognizes the work order of the entity 2 İşletmenin çalışma düzenini tanır Recognizes work scheme of the entity Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında danışmanının gözetiminde yer alır Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında danışmanının gözetiminde yer alır Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında danışmanının gözetiminde yer alır Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi olarak yer alır Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi olarak yer alır Product / service / work-based observations stages of production activities Product / service / work-based observations stages of production activities Product / service / work-based observations stages of production activities Product / service / business based consultant under the supervision of the stages of production activities Product / service / business based consultant under the supervision of the stages of production activities Product / service / business based consultant under the supervision of the stages of production activities Product / service / work based as a team member in the stages of production activities Product / service / work based as a team member in the stages of production activities

24 Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi olarak yer alır Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan problemleri gözlemler Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan problemlere üretilen çözüm aşamalarını gözlemler Ürün/hizmet/ iş temelli üretim faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan problemlere üretilen çözüm aşamalarını gözlemler Product / service / work based as a team member in the stages of production activities Product / service / business based observations problems that arise in the stages of production activities Observations Product / service / business based stages of production activities the solution of problems arising during the phases Observations Product / service / business based stages of production activities the solution of problems arising during the phases DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17

25 P.Ö.Ç. 18 Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes 1) Alana ile ilgili yapılan işin/üretimin üretim aşamalarını gözlemleyerek teorik bilgilerini pekiştirir. 2) Alana ile ilgili yapılan iş/üretim faaliyetinin içinde yer alarak uygulama becerilerini geliştirir. 1) In the field of the work / production, reinforces the theoretical knowledge by observing the stages of production. 2) Taking part in the application in the field of business / production activity develops skills. 3) Alanında edinmiş olduğu bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulama (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) becerilerini iş ortamında karşılaştığı problemleri çözmek için kullanır. 4) Alana ile ilgili ahlak ve etik kavramlarına uygun hareket eder. 3) Acquired in the field of cognitive (logical, intuitive and creative thinking) and practical (involving manual deterity and methods, materials, tools and equipment use), use their skills to solve the problems faced by the business environment. 4) Act in accordance with the concepts of morality and ethics in the field. 5) Alanı ile ilgili İş sağlığı güvenliği ve çevre koruma süreçlerini iş yeri prosedürleri doğrultusunda yürütür. 5) Eecutes related to the field of occupational health safety and environmental protection processes in accordance with workplace procedures.

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİŞ 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl 3 1 4 5 Bu ders ile muhasebe usul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı