Nedeni bulunamayan kanamalar, ba langıç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nedeni bulunamayan kanamalar, ba langıç"

Transkript

1 Güncel Gastroenteroloji Nedeni Bulunamayan Gastrointestinal Kanamalar Ayd n fieref KÖKSAL, Mehmet ARHAN, Dilek O UZ Yüksek htisas Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, S hhiye, Ankara Nedeni bulunamayan kanamalar, ba langıç endoskopide (kolonoskopi ve/veya üst endoskopi) nedeni tespit edilemeyip izlem esnasında tekrarlayan veya sebat eden kanamalar olarak tanımlanırlar. ki klinik formu vardır: 1. Nedeni bulunamayan gizli kanamalar: Tekrarlayan demir eksikli i anemisi (DEA) ve/veya GGK pozitifli i görülür. 2. Nedeni bulunamayan a ikar kanamalar: Tekrarlayan a ikar kanamalar görülür. ETYOLOJ Nedeni bulunamayan kanamaların tespit edilebilen etyolojileri sıklıkla ince barsakta olmasına ra men bazı hastalarda üst endoskopi veya kolonoskopi ile ula ılabilen bir lokalizasyonda da olabilmektedir (Tablo ). Enteroskopi ile yapılan ara tırmalarda olguların %28-75 inde kanama oda ının standart endoskopun eri ebilece i bir yerde bulundu u ve bu mesafedeki en sık nedenlerin peptik ülser (%0- ) ve büyük hiatal herni içinde erozyon (%0-8) oldu u görülmü tür ( ). Standart endoskopun eri ebilece i yerde görülen di er lezyonlar arasında özofajit, özofagus varisleri, mide polipleri, angiodisplaziler ve gastrik antral vasküler ektaziler sayılabilir. Alt gastrointestinal sistem (GIS) kanaması ile ba vuran hastaların yakla ık %25 inde ilk ara tırmalarla kanamanın nedeni bulunamamakta olup hastaların bir kısmında kanama tekrarlamakta ve ileri ara tırmalarda angiodisplazi ve neoplazi tespit edilebilmektedir. Tablo 1. Nedeni bulunamayan kanamaların etyolojisi ÖGD ile ula ılabilen mesafede olanlar Hiatal herni içindeki erozyonlar Özofajit Angiodisplazi Özofagus varisleri Peptik ülser Gastrit Gastrik polipler Gastrik antral vasküler ektazi HHT Dieulafoy lezyonu Celiac sprue ÖGD ile ula ılamayan mesafede olanlar Angiodisplazi nce barsak tümörleri nce barsakta ülser ve erozyonlar Crohn Celiac sprue nce barsak divertikülozisi nce barsakta varisler Radyasyon enteriti Herediter hemorajik telangiektazi Von Willebrand hastalı ı Aortaenterik fistül Amiloidoz Meckel divertikülü Hemosuccus pancreaticus, Hemobilia Nedeni bulunamayan kanamaların etyolojisi yapılan tetkiklere, hastanın presentasyonuna ve ya- ına göre de i mektedir. Push enteroskopi yapılan hastalarda en sık nedenler angiodisplazi (%8-45) ve ince barsak ( B) tümörleridir (%0-7) (2). Sonda enteroskopi yapılan hastalarda angiodisplazi kanamaların %7-27 sinden, B tümörü %0-6 sından so- Güncel Gastroenteroloji 8/3 173

2 rumlu tutulmaktadır (3). Nedeni bulanamayan kanama olguları preoperatif enteroskopi, intraoperatif enteroskopi (IOE) ve intraoperatif sintigrafi ile birlikte de erlendirildiklerinde angiodisplazi tespit edilebilen en sık neden olup (%40) ikinci sırada B tümörleri (%33) gelmektedir (4). 29 hasta ile yapılan bir çalı mada 65 ya ından büyük hastaların %40 ında angiodisplazi görülürken, 65 ya ından küçük hastaların % 2 sinde angiodisplazi görülmü tür (5). Elli ya ından büyük hastaların %3 ünde B tümörü tespit edilirken 50 ya ından küçük hastaların % 4 ünde B tümörü tespit edilmi tir (6). Presentasyondan (nedeni bilinmeyen-gizli veya a ikar) ve yapılan tetkiklerden ba ımsız olarak nedeni bilinmeyen kanamaların en sık nedeni angiodisplazi olup ikinci sırada B tümörleri gelmektedir. TEfiH S 1. Yatakba ı inceleme: Hastanın anamnez ve fizik muayenesinde gizli veya nedeni bilinmeyen kanamanın etyolojisi hakkında fikir verebilen bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. a. Hikaye alırken mukozal hasar yapıp kanamayı alevlendirebilen non-steroid antiinflammatuar ilaç, aspirin, alendronat, potasyum klorid, antikoagülan ilaç alımı sorgulanmalıdır. b. Ailede gastrointestinal kanama öyküsü sorgulanmalıdır c. Fizik muayenede Celiac sprue (dermatitis herpetiformis), AIDS (Kaposi sarkomu), Plummer-Vinson sendromu (ka ık tırnak, dilde atrofi), Ehler-Danlos sendromu (di ve göz anomalileri, eklemlerde hipermobilite), neurofibromatozis (cafe au lait makülleri, kutanöz nörofibromalar), polipozis sendromları (Peutz Jegher, Gardner sendromu, Cronkhite-Canada sendromu, Cowden sendromu) ve neoplastik hastalıkların tipik bulguları aranmalıdır. 2. ÖGD ve kolonoskopinin tekrarı: Kanamanın nedeni kolon veya üst GIS da bulunamadı ında ince barsakta aranır. nce barsak ara tırmalarına ba lamadan önce üst endoskopi ve kolonoskopiyi tekrar etmek ilk endoskopide atlanan lezyonları tespit etmek açısından faydalı bir yakla ımdır. Bir çalı mada nedeni bulunamayan kanaması olan 7 hastanın %35 inde tekrarlanan üst endoskopi (%29) veya kolonoskopi (%6) ile kanama nedeninin bulunabildi i gösterilmi tir (7). Di- er çalı malarda enteroskopi yapılan hastaların %28-75 inde üst endoskopi ile ula ılabilecek bölgelerde lezyon tespit edilebildi i bildirilmektedir. Tekrar kolonoskopi yapılan hastaların %3 ünde kanama nedeni olabilecek lezyon görülmektedir (8). Kolonoskopi ve/veya ÖGD nin tekrarı kararına varırken ilk i lemi gerçekle tiren endoskopistin deneyim ve becerisi de belirleyici olmaktadır. 3. Enteroskopi: nce barsa ın endoskopik incelemesi push ve sonda enteroskopi olmak üzere iki teknikle gerçekle tirilebilmektedir; Push enteroskopi ile ince barsa ı incelemek için ba langıçta eri kin veya pediatrik kolonoskopi kullanılmı ken günümüzde uzun videoskoplar kullanılmaktadır. Bu yöntem ile Treitz ligamentinden itibaren 5-60 cm (ortalama cm) incelenebilmektedir (9). Ba langıçta overtube kullanılması ile endoskopun looplanması azaltılarak daha derinlere ilerlemenin mümkün olabilece i belirtilmi se de daha sonraları ek yan etkilerinin oldu unun gösterilmesi ile kullanımı güncelli ini yitirmi tir. ncelenen segmentin uzunlu unu tayin etmek için floroskopi kullanılmı sa da rutin olarak önerilmemektedir. Çalı malarda push enteroskopi ile nedeni bulunamayan kanamaların %38-75 inde tanı koyabilmenin mümkün oldu u bildirilmektedir (Tablo 2) (, 0-4). Push enteroskopi güvenilir bir tetkik olup i lem sonrası karın a rısı, akut pankreatit, Mallory-Weiss yırtı ı ve faringoözofageal yırtık gibi komplikasyonlar bildirilmi tir ( 3). Tablo 2. Nedeni bulunamayan kanamalarda push enteroskopinin yeri Çalı macı Kanama n Te his % ÖGD ile ula ılabilme Komplikasyon Zaman Gizli, a ikar Pennazio Gizli, DEA ? Willis Akut kanama, DEA Chak Gizli, a ikar ? Barkin Gizli Schmit DEA Eylül 2004

3 Sonda enteroskop, 970 li yılların sonlarında geli tirilmi bir teknik olup tüm ince barsa ı gösterebilme potansiyel avantajına sahiptir. lemin %75 inde ileuma, % 0 unda ileoçekal valve ula ılmaktadır ( 5). Sonda enteroskop a ızdan veya burundan mideye yutturulduktan sonra endoskop yardımı ile ince barsa a sürüklenir. Daha sonra barsak peristaltizmi ile ucundaki balon sayesinde terminal ileuma do ru ilerler. Enteroskop geri çekilirken inceleme yapılır. Sonda enteroskopi push enteroskopiye göre daha az popüler bir incelemedir. nceleme uzun sürmekte olup i lemin uzaması ile hasta intoleransı artmaktadır. Enteroskopun ucunun dört yönlü hareketi olmamasından ve geri çekilme i leminin kısmen kontrol dı ı gerçekle mesinden dolayı mukoza kısıtlı olarak görüntülenebilmektedir. Bir çalı mada B mukozasının yakla ık %50-70 inin görüntülendi i bildirilmi tir ( 6). Di er bir dezavantajı da tedavide kullanılamaması ve biyopsi alınamamasıdır. Komplikasyonlar nadir olmasına ra men bir seride %3 oranında barsak perforasyonu bildirilmi tir. Sonda enteroskopun tek avantajlı yönü potansiyel olarak bütün ince barsa ı inceleme imkanı sunabilmesidir. Toplam te his oranı %26-54 arasındadır ( 7). Retrogrado enteroskopi: Kolonoskopi i lemi esnasında standart kolonoskop, B enteroskopu veya terapötik kolonoskopun kanalından geçen ince endoskop aracılı ı ile distal ileumun incelenmesidir. Rutin kolonoskopide ileoçekal valve hastaların %72-79 unda geçilmektedir. ncelenen ileumun uzunlu u de i ken olmakla birlikte bu inceleme %2,7 lik ek te his oranı sa lamaktadır. Nedeni bulunamayan kanaması ve DEA sı olan hastalarda yapılan bir çalı mada enteroskopiye ek olarak B enteroskopu aracılı ı ile retrogrado ileoskopi yapıldı ında, retrograde ileoskopinin olguların %,3 ünde tanı koydurdu u görülmü tür (8). Kolonoskopide terminal ileumun incelenmesi kolay olup nedeni bilinmeyen olguların hepsinde yapılmalıdır. Fakat retrogrado enteroskopinin te hise katkısı dü ük olup sadece kanamanın terminal ileum kökenli olabilece ine ait ip uçları varsa önerilmektedir. ntraoperatif enteroskopi: Tüm çabalara ra men nedeni bulunamayan ve transfüzyon ba ımlı hale gelen hastalarda uygulanır. Bu hastalarda kan kaybının iddeti ileri ara tırma yapılmasını imkansız kılarken, devam eden kanama hasta için laparatomiden daha fazla risk te kil eder hale gelmi tir. Laparatomi esnasında a ızdan, burundan, rektumdan veya enterotomiden enteroskopi yapılabilir. Enteroskop cerrahın ince barsa ı aletin üzerinde kaydırması ile ilerletilir. Endoskopist luminal yüzü incelerken cerrah transillüminasyon ile serozal yüzü inceler. Artefaktların karı masının engellemek için inceleme endoskop ilerletilirken yapılır. A ikar kanama endikasyonunda potansiyel kanama oda ının %70-00 üne tanı konulabilmektedir. (Tablo 3) (4, 8-20). Lezyonun tespitinden sonra intraoperatif heater probe uygulanabilirse de bu uygulama ile uzun dönem sonuçlar iyi olmadı ı için cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. 4. nce barsak grafileri ve enteroklizis: nce barsaklar oral yoldan içilen baryum süspansiyonları ile veya enteroklizis ile kontrast, hava, su veya metilsellüloz karı ımının proksimal barsa a yerle tirilen tüpten verilmesi ile de erlendirilebilir. Hasta rahatsızlı ı ve radyasyona maruziyet gibi dezavantajlarına ra men enteroklizisin te his yüzdesi ve sensitivitesi ince barsak pasaj grafisine göre ( BPG) daha iyi olup, tetkik süresi daha kısadır. Bir çalı mada aynı hastalarda yapılan 88 enteroklizis ile 52 BPG kar ıla tırıldı ında enteroklizis ile hastaların %96 sında do ru te his konulabilirken BPG ile %72 sinde do ru te his konulabildi i görülmü tür. Enteroklizisin yalancı negatiflik oranı %7,6, BPG sinin %4, 6 olarak bulunmu tur (2 ). BPG deki yalancı negatiflik teknik veya filmlerin okunması a amasındaki hatalardan kaynaklanabilmektedir. Nedeni bulunamayan kanamalarda enteroklizisin tanı de eri % 0-25 iken BPG nin tanı de eri %0-5,6 arasındadır (22). Enteroklizisin B tümörünü tespit etmedeki sensitivitesi %95 iken angiodisplaziyi tespit etmedeki ba arısı dü üktür. Bazı ara tırma- Tablo 3. Nedeni bulunamayan kanamalarda IOE nin yeri Çalı macı Kanama N Te his (%) Endoskop Komplikasyon (%) Szold Nedeni bulunamayan Kolonoskop 28 Lau Nedeni bulunamayan 5 80 Kolonoskop? Lewis Nedeni bulunamayan Kolonoskop 3 Bowden Nedeni bulunamayan 8 89 Kolonoskop? GG 175

4 cılar enteroklizisi negatif enteroskopiden sonra tamamlayıcı olarak önermektedirler. Bir çalı mada enteroskopisi normal olan hastalara endoskopi e li inde kateterden kontrast verilerek enteroklizis yapıldı ında hastaların %8 ine tanı konulabildi i bildirilmi tir ( ). 5. Nükleer tetkikler: Kolay uygulanabilir olması, maliyetinin dü ük olması ve yan etkilerinin az olması nedeni ile evrensel olarak kabul gören tetkiklerdir. Teknisyum 99m-i aretli eritrosit (TRBC) taraması en sık kullanılan radyoizotop tarama metodudur. zotop uzun ömürlü olup 24 saat içinde tekrar tarama yapabilme imkanı tanıması en önemli avantajıdır. Tetkikin pozitif sonuç verebilmesi için kanamanın miktarının dakikada 0, -0,4 ml olması gereklidir (23). Nükleer taramaların akut alt GIS kanamalardaki pozitiflik oranı %45 dir (%26-78). Sonuçlar endoskopi, angiografi veya cerrahi ile birlikte de erlendirildi inde do ruluk oranı %4-97 (ortalama %78) arasında de i mektedir. Literatürdeki bazı çalı malardaki nükleer taramaların pozitivitesi ve lezyonu do ru lokalize edebilme oranları Tablo 4 de görülmektedir (24-28). Tablo 4. Nükleer taramaların GIS kanamalardaki pozitivite ve lezyonu do ru lokalize edebilme oranları Referans Yıl Tarama Pozitif Do ru sayısı tarama (%) lokalizasyon (%) Suzman O Neill Hunter Bentley Voeller Angiografi ile do rulanan pozitif sintigrafi sonuçları genelde taramanın hemen akabinde alınanlar olup (%67), gecikmi taramalarda lokalizasyonun do rulu u dü mektedir (%7) saat sonra yapılan taramalarda kanın kanama alanından farklı bir yerde göllenmesine ba lı olarak yanlı pozitif sonuçlar alınabilmektedir (29). Nedeni bulunamayan kanamalarda nükleer tetkiklerin yeri hakkındaki veriler oldukça azdır. Bir çalı mada alt GIS kanama nedeni ile yapılan nükleer taramaların %24 ünde odak B ye lokalize edilmi tir (30). Di er çalı malarda TRBC taraması olgu- ların %37-65 inde pozitif sonuç verir iken % 5 i yalancı pozitif, % 2-23 ü yalancı negatif olarak de- erlendirilmi tir (3 ). Yalancı negatif ve pozitifli in yüksek olmasından dolayı invazif terapötik bir i lem yapmadan önce sintigrafi sonuçlarının angiografi veya endoskopi ile teyit edilmesi önerilmektedir. Nükleer tetkiklerde kanamanın yerinin yanlı tespit edilmesi genelde üst GIS dan köken alan kanamalarda görülür. Bunun nedeni intraluminal kanın hızlı akması ve görüntülemenin yeterli sıklıkla gerçekle tirilememesidir. Görüntülemenin daha sık yapılıp sinematik olarak de erlendirildi i çalı malarda daha iyi sonuçlar alındı ı bildirilmektedir. 99mTc-pertechnate taraması Meckel divertikülü kanamasının görüntülemesi için kullanılmakta olup sensitivitesi %75-00 dür (32). Pentagastrin ve simetidin pertechnetatın paryetal hücreler tarafından tutulmasını attırarak testin sensitivitesini artırılabilmektedir. Sonucun pozitif olması sadece ince barsakta gastrik mukoza bulundu u anlamına gelmekte olup her zaman kanamanın nedenini göstermemektedir. 6. Angiografi: Kanamanın hızı 0,5 ml/dakikanın üzerinde oldu u zaman kontrast maddenin barsak lümenine ekstravaze olu u mezenterik angiografi ile tespit edilebilir. Akut alt GIS kanamalardaki pozitlik oranı, kanamanın masif oldu u hastalarda (%50-72) kanamanın durdu u veya yava ladı ı hastalara (%25-50) göre daha fazla olmakla beraber genel olarak %27-77 (ortalama %47) arasındadır (33). lem öncesinde transfüzyon ihtiyacı, hemodinamide bozulma veya erken dönemde pozitif TRBC gibi hastanın kanadı ına dair i aretler varlı ında pozitiflik oranı %6-72 ye çıkmaktadır (34). Angiografi ile aktif olarak kanamayan angiodisplazi ve neoplaziler gibi lezyonlar da te his edilebilmektedir. Angiodisplazilerdeki en sık angiografik bulgu hastaların %90 ından fazlasında görülen ve barsak duvarındaki yüksek basınca ba lı geli en venöz akımdaki obstruksiyon sonucunda geli ti i dü ünülen yava dolup di er mezenterik damarlar bo aldıktan sonra sebat eden vendir. Di er bulgular arteryel fazda görülen ve dilate arteriollere ba lı olarak görülen vasküler yumak (%68) ve venöz obstruksiyona ba lı yüksek basıncın prekapiller sfinkterlere yansıması ile olu an arteriovenöz fistüle ba lı geli en erken dolan vendir (%56). Hastaların %44 ünde aynı anda üç bulgu da görülebilir (35). ntestinal arteriovenöz malformasyonların bo- 176 Eylül 2004

5 yutunun küçük olması, ince barsakta multiple arteryel arkadların olması ve kan basıncı ve intravasküler hacimde azalma ile vasokontriksiyon geli mesi nedeni ile angiografi ile ince barsaktaki angiodisplazileri tespit etmek zordur. Retrospektif bir çalı mada SMA angiografisinin nedeni bulunamayan kanamalardaki sensitivitesi %40, spesifitesi % 00 olarak belirlenmi tir (36). Di- er bir çalı mada nedeni bulunamayan kanamalı hastalarda ilk angiografinin lezyonu tespit edebilme oranı %43 iken ilk angiografisi negatif olan hastalara ikinci kanama döneminde veya kanamanın olmadı ı dönemde tekrar angiografi yapıldı ında bu oranın %54 e yükseldi i gösterilmi tir (37). Di er bir teknikte bifazik arteryel ve venöz fazlı helikal bilgisayarlı tomografi angiografidir. Bu incelemede mezenterik arteriografi veya abdominal aortagrafi yolu ile kontrast verilmeden önce ve sonra BT ile görüntüleme yapılır. Bu teknik ile arteryel fazda angiodisplaziler venöz fazda di er lezyonlara tanı konulabilir. Bir çalı mada nedeni bulunamayan kanaması olan hastaların %72 sinde kanama oda ının bulunabildi i bildirilmi tir. nce barsakta kanaması oldu u ispat edilen 9 hastanın 7 sinde helikal BT angiografi pozitif sonuç vermi tir (38). 7. Laparatomi: Günümüzde IOE gibi e lik eden bir tetkik yapılmaksızın tek ba ına laparatomi yapılan olguların sonuçlarını bildiren yayınlar nadirdir. Laparatomi esnasında sadece palpasyon ve transilüminasyon ile büyük vasküler anomaliler ve submukozal tümörler te his edilebilmektedir. Fakat ince barsaktaki pıhtılar palpasyonla yanlı lıkla polip olarak de erlendirilebilmektedir. Aktif kanamalı hastalarda kanamalı alanın proksimali kanın reflüsünden dolayı her zaman kanamanın yerine i aret edememektedir. Transilüminasyon kanın göllendi- i alanları tespit edebilece i gibi yava veya aralıklı kanamaları atlayabilmektedir. Safra kan ile karı tırılabilmektedir. 980 lerde yapılan bir seride sadece laparatomi ile 4 hastanın %64 ünde tanı konulabildi i bildirilmi tir (39). Günümüzde bu hastaların bir kısmına preoperatif dönemde tanı konuldu u için tek ba ına cerrahinin tanı de eri daha dü ük olup % 0 civarındadır. 8. Kapsül endoskopi: Endoskopik kapsül teknolojisi ilk olarak 98 yılında geli tirilmi tir. Kapsül x26 mm boyutlarında ve 3, 7 gram a ırlı ında olup içinde dört adet ı ık emici diod, bir lens, bir renkli kamera chipi, iki pil, bir radyofrekans transmiteri ve anten bulunmaktadır. Oral yoldan alındıktan sonra GIS da ilerlerken her saniyede iki imaj alarak verileri hastanın beline ba lanan Walkman büyüklü ündeki kayıt cihazına gönderir. Görüntü almanın yanı sıra holter monitör leadlerine benzer ekilde hastanın karnına yapı tırılan sekiz adet 4 cm çaplı sensör aracılı- ı kapsülün ince barsaktaki lokalizasyonunu da belirlenebilmektedir. Bu ekilde belirlenen kapsülün yeri floroskopi ile kar ıla tırıldı ında iki yer arasında ortalama 2 cm lik mesafe oldu u (maksimum 3,8 cm) anla ılmı tır. lem bittikten sonra kayıt cihazı bilgisayara ba lanarak görüntüler ekranda izlenir ve ortalama -2 saat içinde de erlendirilir. Kapsül disposable olup ortalama 3 saat içinde do al yoldan atılır. Pillerin ömrü nedeni ile 8 saatlik süre içinde inceleme yapılabilir. Hastalar i lem öncesi en az 8 saat aç kalırlar. Kapsülü yuttuktan sonra -2 saat süre ile bir ey içmezken 2-4 saat yemek yemezler. lem ince barsak obstruksiyonu ve striktür üphesi olan olgularda, kalp pili olanlarda ve gebelerde kontraendikedir. Hastaların kapsülü yuttuktan sonraki dönemde manyetik alanların yakınından geçmemeleri gerekir. Kapsül endoskopinin gönüllü insanlardaki kullanıldı ı ilk çalı ma 2000 yılında yayınlanmı tır. lk klinik tecrübe 2002 yılında yayınlanmı olup nedeni bilinmeyen kanaması olan 2 hastada kapsül endoskopi sonuçları ile enteroskopi sonuçları kar ıla tırılmı tır. Bu çalı mada kapsül endoskopi ile hastaların %55 inde te his konulabilirken, enteroskopi ile %30 unda te his koyabilmek mümkün olmu tur. Kapsül ile enteroskopun ula amadı ı yerlerdeki lezyonlar da te his edilebilmi tir (40). Almanya da yapılan bir çalı mada nedeni bulunamayan kronik kanaması olan hastaların kapsül endoskopi ile %66 sında neden saptanabilirken push enteroskopi ile %28 inde nedenin bulunabildi i, kapsül endoskopinin push enteroskopiye göre anlamlı olarak üstün oldu u sonucuna varılmı tır (4 ). Kapsül endoskopi ile BPG sini kar ıla tıran bir çalı mada ince barsak hastalı ından üphelenilen 22 hastanın 6 sında (%27) BPG ile tanı konulabilirken kapsül endoskopi ile 9 unda (%45) tanı konulabilmi tir. Bu hastalardan nedeni bulunamayan ka- GG 177

6 naması olan hastalar de erlendirildi inde BPG ile 3 hastanın %5 ine, kapsül endoskopi ile a ikar kanaması olanların %3 ine tanı konulabildi i görülmü tür (42). Di er bir çalı mada nedeni bulunamayan kanaması olan veya ince barsak hastalı- ından üphe edilen 35 hastaya kapsül endoskopi yapıldı ında tüm hastaların %63 üne, nedeni bulunamayan a ikar veya gizli kanamalı hastaların %75 ine tanı konulabildi i görülmü tür (43). Kapsül endoskopinin bu avantajlı yönlerinin yanında biyopsi alınamaması, tedavi yapılamaması ve bazı hastalarda önemi anla ılamayan multiple lezyonların görülmesi gibi kısıtlayıcı yönleri vardır. Son yıllarda yapılan çalı maların sonuçlarına dayanarak kapsül endoskopinin push enteroskopiden önce yapılması önerilmektedir YAKLAfiIM Nedeni bulunamayan kanamalarda te his için yapılacak tetkikler belirlenirken üç faktör göz Tablo 5. Nedeni bulunamayan kanaması olan hastalarda yapılacak tetkikleri belirleyen faktörler Hastanın Kanamanın Daha önceki özellikleri özellikleri tetkikler Ya Patern (gizli, a ikar) ÖGD Aile hikayesi Semptomların süresi Kolonoskopi Anamnez Hemodinamik BPG laçlar de i iklikler Enteroklizis E lik eden Transfüzyon ihtiyacı Nükleer tarama semptomlar BT Angiografi önünde bulundurulur (Tablo 5). Ara tırmalar yapılırken AGA tarafından önerilen algoritmik yakla- ım uygulanabilir (Figür ) (44). TEDAV 1. Endoskopik tedavi: Angiodisplaziler, gastrik antral vasküler ektazi ve HHT heater probe, injeksiyon skleroterapi, argon plazma koagülasyonu ile ve nedymium-aluminyum-garnet lazer (Nd:YAG) ile ba arı ile tedavi edilebilirler. Te his esnasında angiodisplazilerin ço u kanamamakta olup angiodisplazilerin % 0 undan azı eninde sonunda kanamaktadır. Bir kez kanayan angiodisplazilerin %50 lere varan kısmı takipte yıllar içinde tekrar kanamamaktadır (45). Enteroskopide kanadı ı görülen angiodisplazilerin endoskopik olarak tedavisi anlamlı ölçüde kan transfüzyonu ihtiyacını azaltır. Tedaviye ba lı kanamayı azaltmak amacı ile büyük angiodisplazilerin etraftan ba layarak yakılması önerilmektedir. Çalı malarda Nad:YAG tedavisi ile angiodisplazilerde bir yıllık takip süresince % 3-26 lık, heater probe tedavisi ile -3 yıl içinde %34-50 lere ula abilen tekrar kanama oranları bildirilmektedir (46, 47). Angiodisplazileri tedavi ederken bazı prensiplere göre hareket edilmelidir: 1. Kanamamı angiodisplazilere profilaktik tedavi uygulanmaz. 2. Reküren kanaması olan hastalar kanama zamanı, protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı ölçülerek kan diskrazisi varlı ı açısından tetkik edilmelidir. 3. Tedavinin amacı belirlenmelidir. Kronik ve bol kanaması olan hastada gerçekçi yakla ım aneminin demir tedavisi ile idare edilebilir duruma getirilmesidir. 4. Tedavi tercihi kanamanın paternine göre belirlenmez. Aktif kanamada heater probe, gizli kanamada medikal tedavi yapılır gibi bir tercih yoktur. 5. Tedavi edilebilir lezyonlar tedavi edilmelidir. nce barsakta diffüz angiodisplazisi olan hastalarda sadece proksimaldeki lezyonların koterlenmesi ile kanama kontrol altına alınabilir. 6. Tedavi hastaya göre belirlenir. Sa hemikolektomi gibi ampirik tedavilerin yeri yoktur. 7. Cerrahi yapılacaksa barsa ın di er bölgelerindeki lezyonları gözden kaçırmamak için preoperatif veya intraoperatif olarak bütün barsak incelenmelidir. 2. Angioterapi: Angiografi ile vazopressin infüzyonu veya angiografik embolizasyon ile ba arı ile tedavi edilen, a ikar nedeni bulunamayan ince barsak kanaması olan hastaların sayısı oldukça azdır. ntraarteryel vazopressine ba lı olarak %9-2 olguda miyokard enfarktüsü, aritmi, hipertansiyon gibi yan etkiler görülebilir (48). Embolizasyona ba lı olarak % 7 olguda ileus, intestinal enfarktüs, fistülizasyon, arteryel tromboz gibi yan etkiler görülebilir (49). 178 Eylül 2004

7 3. Farmakoterapi: Vasküler lezyonları olup diffüz olanlarda, endoskopik tedavi uygulanamayan bölgelerde bulunanlarda, endoskopik tedavi veya cerrahiye ra men kanaması devam eden olgularda ve reküren kanamanın nedeni bulunamayıp vasküler lezyonlardan üphelenildi inde medikal tedavi uygulanabilir. Kontrolsüz çalı malarda KBY li hastalarda angiodisplaziye ba lı kanamaların estrogen-progesteron kombinasyon tedavisinden fayda gördü ü bildirilmektedir. Bir çalı mada 7 KBY li hastaya norethindrone ve mestranol kombinasyonu verildi- inde 4 hastada kanamanın durdu u görülmü tür (50). Randomize, çift kör bir çalı mada hormon tedavisi alan 4 AVM, 5 HHT ve VonWillebrand hastalı ı olan 0 hastanın sadece ikisinde transfüzyona gerek kaldı ı görülmü tür (5 ). Di er bir çalı mada nedeni bulunamayan gizli kanamalı 38 hastaya (hastaların 25 inde angiodisplazi bulunup ba langıçta heater probe ile tedavi görmü ler) kombine estrojen preparatı verildi inde ortalama 535 günlük takip süresince hastaların hiç birinde kanama görülmemi. Fakat bu çalı mada plasebo grubu olmadı ı için angiodisplazilerin ne kadarında kanamanın kendili inden durdu u anla ılamamı (52). Di er bir çalı mada ise B da angiodisplazisi olan KBY ve HHT tanısı olmayan 72 hasta ethinylestradiol+noretisterone kombinasyonu ve plasebo olmak üzere iki gruba randomize edildiklerinde ilk grupta. ve 2. yıl sonunda tekrar kanama görülmeme olasılı ı %69 ve 50 iken plasebo alan grupta %55 ve %36 olarak bulunmu tur. Hormon tedavisinin transfüzyon ihtiyacını veya tekrar kanama oranını azaltmadı ı gösterilmi tir (53). Hormonal tedavinin mekanizması bilinmemektedir. HHT hastalarında deneysel olarak hormon tedavisi ile endotel bütünlü ünde iyile me oldu u görülmü tür (54). Estrogen diyaliz hastalarında endotelyal prostasiklin sentezini azaltarak kanama zamanını kısaltmaktadır. Hayvan deneylerinde estrogenin mezenterik mikrosirkülasyonda staza neden oldu u gösterilmi tir (55). Çalı malarda dü- ük estrogen kombinasyonları (ethinyl estradiol, 0, 035 mg+ mg noretisterone) etkili gibi gözükse de bu tedaviye yanıt vermeyenlerde daha yüksek estrogen içeren kombinasyonların (0,05 mg ethinyl estradiol) kullanımı gerekmektedir. Tedavinin memede hassasiyet, vaginal kanama, jinekomasti ve libidoda azalma gibi yan etkileri vardır. Bir seride hastaların %57 sinde yan etkiler görülürken hastaların %40 ı tedaviyi bırakmak zorunda kalmı tır (56). Bazı yazarlar yan etkileri azaltmak için tedavinin 6 aylık tedaviler ve arada tedavisiz dönemler eklinde uygulanmasını önermektedirler. Octreotide in günde iki veya üç defa subkutan 0, 05-0, mg dozlarında intestinal angiodisplazilerde kanamayı azalttı ı bildirilmi tir. Tedaviye yanıt hızlı gerçekle ip ilk 24 saat içinde kanama kesilmekte veya transfüzyon ihtiyacı azalmaktadır (57). Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte splanknik kan akımındaki azalmanın önemli rol oynayabilece i dü ünülmektedir. Di er bir hipotez de somatostatinin angiogenez üzerinde inhibitör etkisi oldu unu ileri sürmektedir (58). Di- er farmakoterapötik ajanlar arasında danazol, aminokaproik asit sayılabilir. 4. Cerrahi: Kanayan tümörlerin ço u ve kanamanın cerrahi dı ı yollarla kontrol edilemedi i, yüksek transfüzyon ihtiyacına neden olan nedeni bulunamayan kanama olgularında cerrahi tedavi gerekebilir. Ameliyatta kanamanın yerini belirlemede IOE kullanılır. Cerrahi sonrası 2 yıllık takipte hastaların %052 sinde kanama devam edebilir. Bu angiodisplazi gibi mukozal lezyonların multisentrik olmasına ve kanadı ı görülmeden rezeke edilen angiodisplazinin kanamanın nedeni olmamasına ba lı olabilir. Çalı malarda kanayan angiodisplaziler için yapılan rezeksiyonlardan sonra en dü ük tekrar kanama oranı ameliyat öncesi dönemde angiografi ile kanamanın yerinin belirlendi i olgularda bulunmu tur. IOE ile yönlendirilmi cerrahinin uzun dönemde ba arı oranı %4-7 arasında de i mektedir (59). KAYNAKLAR 1. Zaman A, Katon RM. Push enteroscopy for obscure gastrointestinal bleeding yields a high incidence of proximal lesions within reach of a standart endoscope. Gastrointest Endosc 1998; 47: Chong J, Tagle M, Barkin JS, et al. Small bowel push-type fiberoptic enteroscopy for patients with occult gastrointestinal bleeding or suspected small bowel pathology. Am J Gastroenterol 1994; 89: GG 179

8 3. Lewis BS, Waye JD. Chronic gastrointestinal bleeding of obscure origin: role of small bowel enteroscopy. Gastroenterology 1998; 94: Szold A, Katz LB, Lewis BS. Surgical approach to occult gastrointestinal bleeding. Am J Surg 1992; 163: Chak A, Koehler MK, Sundaram SN, et al. Diagnostic and therapeutic impact of push enteroscopy: analysis of factors associated with positive findings. Gastrointest Endosc 1998; 47: Lewis BS, Kornbluth A, Waye JD. Small bowel tumors: yield of enteroscopy. Gut 1991; 32: Spiller RC, Parkins RA. Recurrent gastrointestinal bleeding of obscure origin: report of 17 cases and a guide to logical management. Br J Surg 1983; 70: Landi B, Tkoub M, Gaudric M, et al. Diagnostic yield of push-type enteroscopy in relation to indication. Gut 1998; 42: Harris A, Dabezies MA, Catalano MF, Krevsky B. Early experience with a video push enteroscope. Gastrointest Endosc 1994; 40: Pennazio M, Arrigoni A, Risio M, et al. Clinical evaluation of push-type enteroscopy. Endoscopy 1995; 27: Willis JR, Chokshi HR, Zuckerman GR, Aliperti G. Enteroscopy-enteroclysis: experience with a combined endoscopic-radiologic technique. Gastrointest Endosc 1997; 45: Chak A, Cooper GS, Canto MI, et al. Enteroscopy for the initial evaluation of iron deficiency. Gastrointest Endosc 1998; 47: Barkin JE, Lewis BS, Reiner DK, et al. Diagnostic and therapeutic jejunoscopy with a new, longer enteroscope. Gastrointest Endosc 1992; 38: Schmit A, Gay F, Adler M, et al. Diagnostic efficacy of push-enteroscopy and long-term follow-up of patients with small-bowel angiodysplasias. Dig Dsi Sci 1996; 41: Lewis B, Goldfarb N. The advent of capsule endoscop-a not so-futuristic approach to obscure gastrointestinal bleeding. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: Lewis B, Waye J. Total small bowel enteroscopy. Gastrointest Endosc 1987; 33: Morris AJ, Wasson KA, MacKenzie JF. Small bowel enteroscopy in undiagnosed gastrointestinal blood loss. Gut 1992; 33: Lau WY, Fan ST, Wong SH, et al. Preoperative and intraopertaive localisation of gastrointestinal bleeding of obscure origin. Gut!987; 28: Lewis BS, Wenger JS, Waye JD. Small bowel enteroscopy and intraoperative enteroscopy for obscure gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1991; 86: Bowden TA, Hooks VH, Mansberger Ar. Intraoperative gastrointestinal endoscopy. Ann Surg 1980; 191: Gurian L, Jendrzejewski J, Katon R. Small bowel enema: an underutilized method of small-bowel examination. Dig Dis Sci 1982; 27: Fried AM, Poulos A, Hatfield DR. The effectiveness of the incidental small-bowel series. Radiology 1981; 140: Smith R, Copely DJ, Bolen FH. 99mTc TBC scintigraphy: Correlation of gastrointestinal bleeding rates with scintigraphic findings. Am J Roentgenol 1987; 148: Suzman M, Talmor M, Jennis R, et al. Accurate localisation and surgical management of active lower gastrointestinal hemorrhage with technetium-labeled erythrocyte scintigraphy. Ann Surg 1996; 224: O Neill BB, Gosnell JE, Lull RJ, et al. Cinematic nuclear scintigraphy reliably directs surgical intervention for patients with gastrointestinal bleeding. Arch Surg 2000; 135: Hunter J, Pezim M. Limited value of technetium 99m-labeled erythrocyte scintigraphy in localisation of lower gastrointestinal bleeding. Am J Surg 1990; 159: Bentlet D, Richardson J. The role of tagged red blood cell imaging in the localisation of gastrointestinal bleeding. Arch Surg 1991; 126: Voeller G, Bunch G, Britt L. Use of technetium-labeled red blood cell scintigraphy in the detection and management of gastrointestinal hemorrhage. Surgery 1991; 110: Jacobson AF, Cerqueria MD. Prognostic significance of late imaging results in technetium99m labeled red blood cell gastrointestinal bleeding studies with early negative images. J Nucl Med 1992; 33: Prakash C, Sreenarasimhaih J, Royal HD, et al. A varied diagnostic approach to acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1997; 92: Ohri SK, Desa LA, Lee H, et al. Value of scintigraphic localisation of obscure gastrointestinal bleeding. J R Coll Surg Edinb 1992; 37: Brown CL, Olshaker JS. Meckel s diverticulum. Am J Emerg Med 1988; 6: Zuckerman GR, Prakash C. Acute lower intestinal bleeding. Part I: clinical presentation and diagnosis. Gastrointest Endosc 1998; 48: Browder W, Cerise EJ, Litwin MS. Impact of emergency angiography in massive lower gastrointestinal bleeding. Ann Surg 1986; 204: Boley SJ, Sprayegen S, Sammartano RJ, et al. The pathophysiologic basis for the angiographic signs of vascular ectasias of the colon. Radiology 1977; 125: Fiorito JJ, Brandt LJ, Kozicky O, et al. The diagnostic yield of superior mesenteric angiography: Correlation with the pattern of gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1989; 84: Lau WY, Ngan H, Chu KW, Yuen WK. Repeat selective visceral angiography in patients with gastrointestinal ble- 180 Eylül 2004

9 eding of obscure origin. Br J Surg 1989; 76: Ettore G, Francioso G, Garribba A. Helical CT angiography in gastrointestinal bleeding of obscure origin. Am J Roentgenol 1997; 168: Brearley S, Hawker PC, Dorricott NJ, et al. The importance of laparatomy in the dignosis and management of intestinal bleeding of obscure origin. Ann R Coll Surg Engl 1986; 68: Lewis B, Swain P. Capsule endoscopy in the evaluation of patients with suspected small intestinal bleeding: results of a pilot study. Gastrointest Endosc 2002; 56: Ell C, Remke S, May A. The first prospective controlled trial comparing wireless capsule endoscopy with push enteroscopy in chronic gastrointestinal bleeeding. Endoscopy 2002; 34: Costamagna G, Shah SK, Riccipni ME, et al. A prospective trial comparing small bowel radiographs and video capsule endoscopy for suspected small bowel disease. Gastroenterology 2002; 123: Scapa E, Jacob H, Lewkowicz S, et al. Initial experience of wireless-capsule endoscopy for evaluating occult gastrointestinal bleeding and suspected small bowel pathology. Am J Gastroenterol 2002; 97: American Gastroenterological Association Clinical Practice and Practice Economics commitee. AGA technical review on the evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeeding. Gastroenterolgy 2000; 118: Clouse RE, Costigan DJ, Mills BA, Zuckerman GR. Angiodysplasia as a cause of upper gastrointestinal bleeding. Arch Intern Med 1985; 145: Gostout CJ, Bowyer BA, Ahlquist DA, et al. Mucosal vascular malformations of the gastrointestinal tract: clinical observations and results of endoscopic neodymium: yttriumaluminum-garnet laser therapy. Mayo Clin Proc 1988; 63: Richter JM, Christensen MR, Colditz GA, et al. Natural history and efficacy of therapeutic interventions. Dig Dis Sci 1989; 34: Sherman LM, Shenoy SS, Cerra FB. Selective intrarterial vasopressin: clinical efficacy and complications. Ann Surg 1979; 189: Leitman IM, Paull DE, Shires GT. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal bleeding. Ann Surg 1989; 209: Bronner M, Pate M, Cunningham J. Estrogen-progestreone therapy for bleeding gastrointestinal telangiectasias in chronic renal failure. Ann Intern Med 1986; 105: Van Cutsem E, Rutgeerts P, Vantrappen G. Treatment of bleeding gastrointestinal vascular malformations with oestrogen-progestreone. Lancet 1990; 335: Barkin JS, Ross BS. Medical therapy for chronic gastrointestinal bleeding of obscure origin. Am J Gastroenterol 1998; 93: Junquera F, Feu F, Papo M, et al. A multicenter, randomisedi clinical trial of hormonal therapy in the prevention of rebleeding from gastrointestinal angiodysplasia. Gastroenterology 2001; 121: Menefee M, Flessa H, Glueck H. Hereditary hemorrhagic telangiactasia. Arch Otolaryngol 1975; 101: Nagamine Y, Komatsu S, Suzki J. New embolisation method using estrogen: Effect of estrogen on microcirculation. Surg Neurol 1983; 20: Lewis BS, Salamon P, Rivera-MacMurray S, et al. Does hormonal therapy have any benefit for bleeding angiodysplasia? J Clin Gastroenterol 1992; 15: Rossini FP, Arrigoni A, Pennazio O. Octreotide in the treatment of bleeding due to angiodysplasia of the small intestine. Am J Gastroenterol 1993; 88: Van Cutsem E, Pissevaux H. Pharmacologic therapy of arteriovenous malformations. Gastrointest Enbdosc Clin North Am 1996; 6: Ress AM, Benacci JC, Sarr MG. Efficacy of intraoperative enteroscopy in diagnosis and prevention of recurrent, occult gastrointestinal bleeding. Am J Surg 1992; 163: GG 181

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanama (SBGİK),

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanama (SBGİK), güncel gastroenteroloji 15/3 Sebebi Bulunamayan Gastrointestinal Kanamalarda Kapsül Endoskopinin Rolü Fatma Ebru AKIN, Osman ERSOY Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi

rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi Güncel Gastroenteroloji rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi Ebru UZ 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Ankara rritabl

Detaylı

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki The correlation between leukocytosis and the severity of bleeding in patients

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar güncel gastroenteroloji 12/2 Özofagus Manometrisi Nasıl Yapılır? Dmitry S. BORDIN 1, Murat KIYICI 2, Serhat BOR 3 Merkezi Bilimsel Gastroenteroloji Araştırma Enstitüsü 1, Moskova, Rusya Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı