YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GENEL HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GENEL HEDEFLER"

Transkript

1 YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ 7. sınıf yurttaşlık eğitimi dersi programı saptanırken öğrencilerin yaşı, önceki sınıflardan bu dersle ilgili elde edilen bilgi ile becerileri ve yurttaşlık eğitimiyle bağlılığı olan diğer derslerden elde edilen bilgiler de göz önünde bulundurulmuştur sınıftan çıkan tecrübeler, doğrusu bireysel ve topluluk kimliğin gelişmesi, sağlık ve sağlık korunması, kanunlar ve insan hakları, kültür ve çevre korunması, 7. sınıf ders programlarında işlenen konularla pratik bir şekilde bağ kurulabilir. Bu yaş grubundaki çocuklar kendilerini daha yetişkin (bilgili) hissetmekle birlikte, topluluklar veya değişik kuruluşlar kurmak için de büyük ilgi gösterirler. Bu topluluk ve kuruluşlar çerçevesinde de çocuklar bireysel ve topluluk kimliklerini geliştirirler. Bu yaş grubundaki topluluklar genelde müzik kulüpleri, şiir kolları, eğlence kulüpleri, yarışma kulüpleri, spor vb. olurken, kuruluşlar da çevrecilik, gönüllüler vb. dernekler olarak, öğrenciler bu ders çerçevesinde toplumsal örgütlenmenin bu şekillerinde yetenek ve bilinçlenme etkinliklerini geliştirirler. Bunun yanı sıra, 7. sınıf öğrencileri yurttaşlık eğitimi çerçevesinde yönetimi, iktidarı ve otoriteyi de öğrenirler. Öğrenciler değişik yönetim şekilleri hakkında olduğu gibi, yönetime katılımı ve etkinliği sağlayan şekiller hakkında da bilgilendirilirler. Kulüp, dernek veya sivil toplum kuruluşların örgütlenmesiyle öğrenciler, sadece kültürel eğitim alanındaki gelişmelerini değil, gelecekte toplum içinde üstlenecekleri görev ve rolleri için de çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olurlar. GENEL HEDEFLER Okul ve toplulukta kulüp ve derneklerin kurulması, işleyişi ve etkinliklerin geliştirilmesi konusunda daha etkin olmaları için, öğrencilere yardımcı olabilme. 165

2 Kamu kurumlarındaki yönetim organlarının kurulmasında vatandaşların etkin katılımları önemi hakkında bilinçlenebilme. Grup üyeleri hak ve sorumluluklarına saygılı olma ve her çeşit (etnik, din, ırk, cinsiyet vb.) ayrımcılığın engellenmesinin önemi konusunda bilinçlenebilme. Kamu kuruluşları çeşitleri, yapıları ve görevlerini tanıyabilme Grup ve kurumların çalışma kuralları olası ihlallerine karşı tepki (müdahale) gösterebilme Toplumsal katılımın değişik tiplerini ve devlet otoritesi nezdinde yurttaş ve sivil toplum kuruluşlarının etkisini anlayabilme. ÖZEL HEDEFLER 166 Yedinci sınıf Yurttaşlık Eğitimi dersi hedefleri aşağıdaki gibidir: Tutum ve değerler açısından: Kulüp, dernek ve kurum çalışmalarıyla ilgili eleştirel tutum geliştirebilme Açık ve hoşgörülü olma cinsiyet, etnik, din, ırk ayrımı türlerine karşı gelebilme Kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları etkinliklerine gönüllü ve istekli olabilme Bilgi açısından: Kulüp, dernek, kurum, sivil toplum kuruluşu, merkezi yönetim, yerel yönetim gibi kavramları öğrenebilme Farklı yönetim şekilleri (demokratik yönetim, otoriter) öğrenebilme Kosova da ki sivil toplum etkinlikleri çeşitlerini öğrenebilme Karşılıklı vatandaş ve otorite etkileşimini öğrenebilme Anlama açısından: Kulüp,dernek ve kurum çalışmalarında etkin katılımın önemini kavrayabilme Kulüp, dernek ve kurumlardaki çalışmaların gerektirdiği yetki ve sorumlulukları kavrayabilme Yönetime etkin katılım ve etki etme biçiminin önemini kavrayabilme

3 Değerlendirme açısından: Kulüp, dernek, kurum ve genelde toplumun gelişmesi doğrultusunda demokratik yönetimin önemini değerlendirebilme Okul ve topluluklarda kulüp ve derneklerin kurulması olanak ve gereksinimlerini değerlendirebilme Okul ve topluluktaki diğer kulüp, dernek ve kurumlarla işbirliği gereksinimlerini değerlendirebilme Otoritelerin yönetimdeki sorumluluğu üstlenmesindeki rolünü değerlendirebilme Uygulama açısından: Kulüp, dernek ve kurumlardaki kural ve prosedürlere uyabilme Analiz açısından: Yönetim ile otoritelerin rolü ve demokratik kanunlar esasında işleyişinin önemini çözümleyebilme Okul ve topluluktaki kulüp ve derneklerin etkinliklerinden doğan sonuçların etkisi çözümleyebilme Sentez açısından: Kosova toplumunda demokratik değerlerin gelişmesi ve ilerletilmesinde sivil toplumun kaydettiği sonuçları birleştirebilme. DERS BÖLÜMLERİ KATEGORİLER ALT KATEGORİLER DERS SAYISI Gruplar ve kurumlar Yönetim ve yurttaşlık Kulüpler, dernekler ve kurumlar Yönetim, iktidar ve otorite 20 ders saati 17 ders saati 167

4 KULÜPLER, DERNEKLER VE KURUMLAR Ders İçeriği Öğrenilecek konular: Kulüpler ve çeşitleri. Kulüplerin kurulması ve kurulma süreçleri. Grupta çalışması ve grupta alınan görevlerin yerine getirilmesinin önemiyle ilgili kulüp yönetimi ve çalışma ilkeleri. Kulübün kimliğinin oluşturulması ve kimliğin ifade şekilleri (logolar, semboller, armalar...) Dernekler ve çeşitleri ( kültürel, sanatsal, ekolojik, insani, profesyonel ) Derneklerdeki etkinliklerin topluluklara ve topluma etkisi ( dernekler arası işbirliği ve etkinliklerin genişletilmesi). Sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kavramı. Sivil topluma katılım. Sivil toplum kuruluşları ağı ve yerel / merkezi yönetime etkisi. Aile kurumu. Aile değişimleri. Aile ve akrabalıkların rolü ve yapısı. Toplumsal kurumların diğer şekilleri : eğitim kurumları ( okul ve okul düzeyleri, yaşam boyu eğitim vb. ), kültürel kurumlar (medyalar, tiyatro, sinema, sanat galerileri) Kosova ve dünyada kültürel değişmeler ve bu değişmelerin trendleri. Dini kurumlar. İnanç şekilleri ve dini özgür yaşama hakkı. Sağlık kurumları (hastane, sağlık ocağı, kamu sağlığı ve onu tehdit etmenler), kamu hizmetleri kurumları (posta, telekomünikasyon) ve yönetim kurumları (mahkeme, polis, savcılık, sivil savunma, sosyal sigorta). Kazanımlar 168 Öğrenci: Yaşadığı toplulukta ve Kosova da faaliyet gösteren kulüp, dernek ve kurumların değişik şekillerini tanımlar. Gruptaki çalışmasi ve sorumluluklarını betimler. Kulüp, dernek veya kurumların zamana sürekli ayak uydurabilmeleri için, yeni etkinlik gereksinimlerini tanımlar. Diğer kulüp ve derneklerle işbirliğin önemini çözümler, Toplulukların ve toplumun gelişmesinde kulüp, dernek ve kurumların önemini değerlendirir.

5 YÖNETİM, İKTİDAR VE OTORİTE Ders İçeriği Öğrenilecek konular: Yönetim şekilleri ve demokratik yönetimin rolü Yönetime katılım şekilleri, Seçim sistemleri ve özgür iradeyle verilen oyların değeri Karar verici kurumlara yurttaşlıkların etkiyebilme şekilleri (şikayetler, kampanyalar, eylemler, protestolar ) Yerel yönetim ve merkezi yönetim,yerel yönetim fonksiyonları, yönetime katılım ve etkiyebilme şekilleri. Merkezi yönetim fonksiyonları, katılım ve etkileyebilme şekilleri. Yönetim biçimleri ve kurumları (yasama, yönetim ve yargı) Yönetim ve otorite. Otoriteye saygı, karşı gelme ve otoriteyi kötüye kullanma. Kazanımlar Öğrenci: Yönetim şekillerini açıklar. Yönetime katılmanın önemini açıklar. Yönetim çeşitleri ve yönetim kurumları çalışma biçimini açıklar. Merkezi ve yerel yönetim arasındaki yetkileri ayırt eder. Yönetimin, yurttaşların çıkarlarını korumada rolünü açıklar. Olası ayrımcılık şekillerini kavrar, ayrımcı kanunlara karşı gelir ve eleştirel görüşünü dile getirir. Zıt çıkarları belirleyip uyum yolları arar. DERSLER ARASI İLİŞKİ Yurttaşlık eğitimi çok yönlüdür. Bu dersin diğer derslerle örneğin tarih, coğrafya, Türkçe, müzik, resim, teknik eğitimi, beden eğitimi vb. bağlılığı vardır. Yurttaşlık eğitimi Tarih dersiyle, devlet yönetimi ve düzenlemesiyle değişik konu ve şekillerle bağ kurar.yurttaşlık eğitimi değişik kurumların kurulmasındaki içeriklerle olduğu gibi, kurumların değişmesini etkileyen olay ve süreçlerle, kanunlarla, hükümetlerle yada yönetim biçimleriyle de bağlılık kurar. 169

6 Coğrafya, yurttaşlık eğitimiyle toprakların yönetimine dair içeriklerle, belirli yörelerde kulüplerin derneklerin ve kurumların gelişmesiyle ve etkinliklerinin planlanmasıyla da bağlar kurar. Ayrıca belediyeler arası toprakların bölüşmesine ait içeriklerde ve belirli bölgeler içersindeki yerel yönetimlerin işlevliği konusunda da yardımcı olur. Türkçe dersiyle, yedinci sınıf öğrencileri değişik edebiyat ve tiyatro kollarını kurabilme durumundadırlar. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatından ve yurttaşlık eğitiminden edinmiş oldukları bilgiler önemli yardımdan olur. Resim, müzik ve beden eğitimiyle, okul ve topluluklarda edebiyat kolları yanı sıra, müzik kulübü, resim kulübü, spor kulübü vb. kulüpler de etkin olabilirler. Dolayısıyla bu tür kulüplerdeki etkinliklerle öğrenciler okul ve topluluktaki kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunurlar.yurttaşlık eğitiminde öngörülen projeler bölümü, özelikle bu tür etkinlikler sayesinde gerçekleşebilir. Örneğin, çevre koruması etkinliği sonucu hazırlanacak bir poster, yurttaşlık eğitimi ve resim dersi arasında bir bağın kurulmasını mümkün kılar. Teknik eğitimiyle teknoloji araç ve gereçlerin teyp, diktafon, kamera, fotoğraf makinesi vb. görsel-işitsel araçlar kullanımı. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 7. sınıf Yurttaşlık Eğitimi ders programının gerçekleşebilmesi öğretmenin bu ders çerçevesinde öğrencinin gerçekleştirmesi gereken ödevlerine ders içeriklerine göre bir sürü yöntem ve teknik kullanmak zorundadır. Sınıfta açıklamalar, kitap okuma, tartışma, grupta çalışma, bireysel çalışma, projeler vb. etkinlikler, Internet kullanımı, sahne etkinlikleri, kitle iletişim araçlarının kullanılması, toplumsal izleme, kulüp, dernek ve kurumlara ziyaretler, derleme, düzenleme ve verilerin sunumu vb başarılı öğretimi sağlar. Kulüp, dernek ve kurumlara ait konularda, kuruluş süreçleri, işlevleri ve etkinliklerin gelişmesine ait diğer şekillerde öğretmen, öğrencinin kulüp ve okul ile topluluktaki derneklerde faaliyetlerini etkinleştirmelidir. Değişik etkinliklere katılmakla,öğrenciye kulüp ve derneklerin çalışması konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Bu şekilde öğrenciler okul ve topluluktaki sanat ve kültürel yaşamın da gelişmesinde katkılarını sunmuş olurlar. Yönetim, hükümet ve otorite konularında öğretmen, kamu yönetimi, hükümet ve otoritenin anlamını ve önemini açıklar. Bunun ardından da, yönetim biçimleri, demokratik yönetimin önemi, yönetim düzeyleri, 170

7 hükümetin işlevi, yönetime gelebilme şekilleri ile otoritenin kuruluş esasları ve işlevi üzerinde tartışma, ortak görüşme ve grupları çalışmaları yapılmalıdır. Bu kategori konularının işlenmesi sırasında öğrenciler, bireysel ve grup projelerin üzerinde çalışmaları gerekiyor. Bireysel projelerde öğrenci, merkezi ve yerel yönetim sonucu toplumunda gözlenen bir sürü değişmeleri açıklar. Nitekim grup çalışmalarında öğrenciler, yurttaşların günlük katılımları, katılım şekilleri ve yönetime olan etkileri hakkındaki kanıtları iletişim araçlarından ve günlük yaşamdan toplamış olacaklar. DEĞERLENDİRME Değerlendirme ile, 7. sınıf ders programında öngörülen kazanımların gerçekleşme düzeyleri onaylanır. Bu kazanımlar tanıma, açıklama, analiz, sentez yapabilme becerilerine göre değerlendirilir. Bu şekilde ders programı ve öğretim yöntemleri uyumunun sonucu olarak öğrenim sürecinin başarılı gelişmesi veya gelişmeyi engelleyen zorluklar hakkında bilgiler sağlanmış olur. Değerlendirme çok yönlü ve sürekli olmalıdır. Değerlendirme süreci şöyle gerçekleşir: İzleme 0 Öğrencinin bireysel çalışma becerileri, 0 Öğrencinin grupta çalışabilme becerileri, 0 Özel etkinlik ilgisinin olması. Ödevler 0 Doğru çözümler, 0 Zamanında yapma, 0 Sınıfta ve evde çalışma alışkanlıkları geliştirme. Projeler 0 Bireysel, 0 Grup. Testler 0 Deneme testi, 0 Dönem (periyodik) testi, 0 Final testi. 171

8 Portfolyo 0 Yazılı, 0 Örnek resimli, 0 Kayıtlı. Öz Değerlendirme 0 Öğrencinin öğrenciyi değerlendirmesi, 0 Grubun grubu değerlendirmesi, 0 Sınıfın öğrenciyi değerlendirmesi. Öğrencinin yurttaşlık eğitimindeki ilerlemesi sadece sorunun sorulduğu anda ölçülemez, bu ancak bütün süreç içindeki katılımıyla ve sınıfta, okulda ve topluluktaki etkinliklerle yapılır. Değerlendirme sadece öğrencilerin tanımlama bilgilerine dayanmaz, değerlendirme çevredeki davranış, topluluktaki izleme bu dersin plan programıyla öngörülen konuların açıklanması için gereken bilgi ve delillerin toplanması gibi değişik pratik etkinliklerde gözlenen yeteneklerle gerçekleşir. Değerlendirme tek yönlü (öğretmen-öğrenci) bir süreç değil, çok yönlü bir süreç olmalıdır. Öğrenciler de içerik ve ders yöntemleri hakkında olduğu gibi değerlendirme hakkında da eleştirel alışkanlıklar geliştirmelidir. Okulun, topluluğun ve özelikle de öğrencinin iyiliği için okul, sadece öğrencilerin değerlendirilmeleri değil, onların da değerlendirme yapabilmeleri için imkanları sağlamalıdır. DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ 1. Bardhyl Musai, Metodologjia e mësimdhënies, Tiranë, Bardhyl Musai, Psikologjia e edukimit, Tiranë,

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati GİRİŞ Yurttaşlık eğitimi dersi, öğrencilere yurttaş lık alanı için çok önemli olan bazı esas kavram ve içeriklerin tanınmalarını sağlar.

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GİRİŞ

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GİRİŞ YURTTAŞLIK EĞİTİMİ (haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati) GİRİŞ Dördüncü sınıfta öğrenilen ders programların içeriği, seçme ders olarak birinci ve ikinci sınıfta ve zorunlu ders olarak ta

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Topluluklar: Haklarınızı Biliniz

Topluluklar: Haklarınızı Biliniz Topluluklar: Haklarınızı Biliniz Topluluklar ve onların üyelerine yönelik kitapçık Desteklenmiştir İstikrarlı Çok-Etnikli bir Kosova için Çalışmak 1 Teşekkür ECMI Kosova İsviçre Dışişleri Bakanlığı Federal

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Y.Doç.Dr.Mesut Yalvaç * Giriş 21. yüzyılda her bireye bireyin yaşantısındaki en temel araçlar kadar yakın olması gereken halk kütüphanelerinin

Detaylı

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati GİRİŞ Dördüncü sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı uzak hedefler, genel hedefler, kategori ve alt kategoriler, özel hedefler, kazanımlar,

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması *

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1613-1632 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ OKULUN ADI : TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:2.3.2008/26804 RG) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı