SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI 2015

2 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim Bilgileri İÇİNDEKİLER İLKSÖZ CMK DA ZORUNLU MÜDAFİLİK/VEKİLLİK VE MÜDAFİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2015 YILI TARİFESİ ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR BAŞSAVCILIKLARIN VERGİ NUMARALARI İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BÖLGELER VE SORUMLULARI GÖREV TALEP DİLEKÇESİ SORUŞTURMA DEĞERLENDİRME FORMU T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE KARARI KOVUŞTURMA DOSYASININ BİR ÖRNEĞİNİN MÜDAFİE VERİLMESİ HAKKINDA ÖRNEK KARAR CMK UYGULAMA SERVİSİ İRTİBAT VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

3 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim Bilgileri İLKSÖZ Zorunlu Müdafilik kavramı, ifade ettiği anlamın ötesinde bir ağırlık taşıyorsa, İstanbul Barosu nun bugüne taşıdığı çok temel bir uğraşın sonucudur bu... Yaşama dair hak duygusunun beslediği ilkeleri, mesleği ile perkiterek, uğrunda mücadele vereceği bir alan yaratan pek çok üstadın, bir büyük sorumlulukla meslektaşlarına verdikleri bayrak gibidir zorunlu müdafilik... Selam olsun onlara... Minnet ve şükranlarımızla... Dünden daha az işkence konuşuyorsak bu meslektaşlarımızın bize bıraktığı bir düşünsel mirastır o... Daha çok adil yargılama arıyor ve istiyorsak da Onlardandır. Onlar toplumsal adaletin temsilcisi olabilme işlevini en çok da zorunlu müdafilikte tadıp duyumsadılar, bize de duyumsattılar. Bu yüzdendir ki, zorunlu Müdafilik bir iddiadır İstanbul Barosu için... Hakedilesi bir iddia... Yarış sürüyor ve bayrak sizde... İstanbul Barosu, CMK Merkezinin işleyişinde, hak ihlallerinin önlenmesi anlayışından kaynaklanan bir direnç iradesinin varlığını, sistemin doğal gereği sayar. Salt bu niteliğinin gereği olarak, sürekli bir evrilme ve açılım isteminin mevcudiyetini de, sistemin özü sayar. Bu nedenlerle, süreçte elde edilecek yeni kazanımların yaşama geçmesindeki öncü görevlerini ihmal etmemeyi, kendi varlık nedeni olarak görür. Öyle görecektir hep... Biz öyle gördük.. İnançla sarılmanız umuduyla... Biz bu eserle inançlarınızı besleyeceğiz Av. Mehmet Durakoğlu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı 3

4 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim Bilgileri CMK DA ZORUNLU MÜDAFİLİK/VEKİLLİK ve MÜDAFİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ I- CMK DA ZORUNLU MÜDAFİLİK/VEKİLLİK A- Şüpheli/Sanık İçin Zorunlu Müdafi İstenilecek Haller: 1. Şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmeden önce (CMK 74/2) 2. Gözaltına alınan yakalananın Sulh Ceza Hâkimliğindeki sorgusunda (CMK 91/6) 3. Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiği taktirde (CMK 101/3) 4. Şüpheli veya sanık hakkında tutukluluk süresinin uzatılması istenmesi halinde (CMK 102/3) 5. Şüpheli veya sanığın 18 yaşı doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derede malul olması ve bir müdafii de bulunmazsa (CMK 150/2) 6. Alt sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturma aşamalarında (CMK 150/3) 7. CMK 151/3-4 uyarınca tutuklu veya hükümlünün seçilen veya atanan müdafisinin görevden yasaklanması halinde (CMK 150/4) 8. Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşılan sanığın duruşma salonundan çıkarılması ve bir müdafii bulunmaması halinde (CMK 204) 9. Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (CMK 247/4) B- Şüpheli/Sanık İçin Zorunlu Müdafi İstenilecek Haller: Mağdur/şikayetçi/katılan on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul ise kendi seçtiği vekilde yok ise, istemi aranmaksızın vekil görevlendirilir. (CMK 234/2, 239/2) 4

5 CMK da Zorunlu Müdafilik/Vekillik ve Müdafilik Görevinin Sona Ermesi II- MÜDAFİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ A- Soruşturma Evresinde: 1. Kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesinleşmesi/kamu davasının açılması halinde iddianamenin kabul kararı verilmesi (CMK Yön. 7/1-a) 2. Yetkisizlik (CMK Yön. 7/1-a) 3. Görevsizlik (CMK Yön. 7/1-a) 4. Ölüm (CMK Yön. 7/1-c) 5. Müdafi/vekil seçimi (CMK 156/3, CMK Yön. 7/1-ç) 6. Menfaat Çatışması (CMK 152, Av. Meslek İlke Kuralları 35) 7. İstem üzerine görevlendirilen müdafilik/vekillikte talepten vazgeçme 8. İstifa (Av. Kan. 41/2) B- Kovuşturma Evresinde: 1. Hükmün kesinleşmesi (CMK Yön. 7/1-b) 2. Yetkisizlik (CMK Yön. 7/1-b) 3. İl veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik (CMK Yön. 7/1-b) 4. Davanın nakli (CMK Yön. 7/1-b) 5. Ölüm (CMK Yön. 7/1-c) 6. Müdafi/vekil seçimi (CMK 156/3, CMK Yön. 7/1-ç) 7. Menfaat Çatışması (CMK 152, Av. Meslek İlke Kuralları 35) 8. İstem üzerine görevlendirilen müdafilik/vekillikte talepten vazgeçme 9. İstifa (Av. Kan. 41/2) C- Görevi Sona Erdirmeyen Haller: 1. Devir 2. Yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi (CMK Yön. 10/8) Bu durumda mahkemeler arasındaki ücret farkı ödenir. 3. Birleştirme 5

6 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi veya vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak ödemeleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu, b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 6

7 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden; kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın kesinleşmesine, kamu davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, ç) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren tarifeyi, d) (Değişik:RG-10/6/ ) Ücret: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan mercilerin kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini ve müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler Müdafi veya vekillerin görevlendirilmesi MADDE 5 (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek müdafie yapılacak ödemelerin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği hususu hatırlatılarak talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. (2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malûl veya sağır ve dilsiz ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma yapılıyorsa istemi aranmaksızın barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için şüpheli veya sanığın müdafiinin olmaması şarttır. (3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma aşamasında sanığa iddianamenin tebliği için çıkarılan çağrı kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihin- 7

8 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik den itibaren yedi gün içinde müdafii bulunup bulunmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesinin isteneceği, görevlendirilen müdafie ödenecek ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği" hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın tutuklu olması hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen meşruhat hatırlatılır. Sanık tarafından bildirimde bulunulmadığı, tebligat yapılamadığı veya tutuklu sanığın müdafii olmadığını bildirmesi hâlinde duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. (4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi hâlinde, barodan bir vekil görevlendirmesi istenir. (5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağdur veya suçtan zarar gören için zorunlu olarak vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi aranmaksızın barodan bir vekil görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için mağdur veya suçtan zarar görenin vekilinin olmaması şarttır. (6) Müdafi veya vekil görevlendirilmesi; soruşturma evresinde ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından barodan talep edilir. Görevlendirme esasları MADDE 6 (1) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir. (2) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir. (3) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir. (4) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir. 8

9 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan istenir. (6) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi veya vekil görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Görevin sona ermesi MADDE 7 (1) Müdafi veya vekilin görevi; a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi, b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi, c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi, ç) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi, hâllerinde sona erer. (2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme Usul ve Esasları Ücret MADDE 8 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır. 9

10 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (2) (Değişik: RG-10/6/ ) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ile kendisi tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrıca ödenir. (3) (Değişik: RG-10/6/ ) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ, zorunlu yol giderleri ve müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları yargılama giderlerinden sayılır. Tarife MADDE 9 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete de yayımlanır. Ödemeye ilişkin esaslar MADDE 10 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir. (2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi hâlinde tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. (3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı avukata birden fazla ücret ödenmez. (4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir. (5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez. (6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeniden görevlendirilen müdafi veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir. 10

11 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı ücret ödenir. (8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir. (9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir. (10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir. (11) (Değişik:RG-21/05/ ) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde ücrete hak kazanılan hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır. Ücretin ödenme usulü MADDE 11 (Değişik:RG-21/05/ ) (1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. (2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır. (3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu (Ek ibare:rg-10/6/ ), kendisi tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçlarının ödendiğine ilişkin belgeyi baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak 11

12 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir. (4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır. (5) (Değişik:RG-10/6/ ) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle, serbest meslek makbuzunu düzenleyen müdafi veya vekilin bildireceği banka hesabına ödenir. (6) (Ek:RG-10/6/ ) (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, müdafi veya vekil tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçlarına ilişkin dayanak belgeler incelendikten sonra ödenmesi gereken meblağ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın müdafi veya vekilin bildireceği banka hesabına ödenir. (7) (Ek:RG-10/6/ ) 1 Beşinci ve altıncı fıkra gereğince yapılan ödemeler, yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyasına bildirilir (8) (1) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama GEÇİCİ MADDE 1 (1) 19/12/2006 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilmiş müdafi veya vekillere ilişkin hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri ile 2007 yılı Tarifesi uygulanır. 1 10/6/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 11 inci maddesine 5 inci fıkradan sonra gelmek üzere (6) ve (7) fıkralar eklenmiş ve son fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 12

13 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (2) (Değişik:RG-21/05/ ) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin olarak barolar tarafından hazırlanan ayrıntılı ödeme listeleri ve eki belgelerin Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmesi üzerine ödeme emri belgeleri gecikmeksizin düzenlenir. Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 02/03/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 21/05/ /6/

14 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Adalet Bakanlığından: TEBLİĞ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2015 YILI TARİFESİ Resmî Gazete 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Sayı : (4. Mükerrer) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tarife MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 TL, b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 309 TL, c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL, 14

15 CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2015 Yılı Tarifesi ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL, d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL, 2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL, e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 340 TL, f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 340 TL, g) Kanun yolları mahkemeleri: 1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 613 TL, 2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688 TL, ödenir. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. 15

16 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince; 1. Katılanın soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği (evrakın çok sayıda olması halinde ilk ve son sayfa tasdik edilmelidir) (Bu onaylı örneğin mahkeme ve savcılıklardan alınmasının zorunlu olduğu hususu Bakanlık tarafından bildirilmiştir. Daha sonra Bakanlıkla yapılan yeni görüşmelerde, avukatlar tarafından tasdikin yapılması kabul edilmiştir) 2. Askeri Mahkemeler Ödeme Tarifesinde yer almadığından Milli Savunma Bakanlığı ile yazılan yazışmalara bildirilen görüş ile Askeri Mahkemelerde suçun nevine göre ücret ödemesi gerektiği bildirildiğinden suç nevinin tespit edilebilmesi için ayrıca tasdik zorunluluğu olmayan iddianame, 3. Görevin ifasından doğan zorunlu giderlerle ilgili fatura, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyan belgelerinin, baroya verilmesi öngörülmüştür. 4. Baro tarafından ilgili belgeler hukuki yardımın yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ayrı ayrı gönderileceğinden, Baroya teslim edilecek belgelerin hukuki yardımın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılıkların talebi doğrultusunda dosyaların çift suret olarak Baroya teslimi gerekecektir. Avukatlık kanununun Dosya Tutmak karar başlıklı 52/1. maddesi uyarınca Avukat üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalaasına başvurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır hükmü uyarınca belge asıllarının avukatta saklanması gerekmektedir. 5. Baro tarafından görev yazıları çift suret olarak temin edilecektir. 6. İbrazı gereken diğer belge ise Serbest Meslek Makbuzudur Serbest Meslek Makbuzu, geçmişten farklı olarak, görevin yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben düzenlenecektir. 16

17 Ödemelere İlişkin Esaslar Müdafi veya vekil sigortalı, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise, yanında çalıştığı avukatın, büronun veya ortaklığın Serbest Meslek Makbuzunu kesmesi öngörülmüştür. İstanbul Defterdarlığı ile yapılan görüşmelerde, yönetmeliğin ücret ve zorunlu yol giderlerinin Serbest Meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına aktarılacağı hükmü uyarınca; sigortalı, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışan avukatların hesaplarına ücret ve giderlerin yatırılabilmesi için, makbuz sahibinin her adliye dosyası için ayrı ayrı olmak üzere yazılı talimatının sunulması veya bu hususun Serbest Meslek Makbuz üzerine yazılması gerekmektedir. Kesilen makbuz ve belge örnekleri, Baromuza bildirdiğiniz/bildireceğiniz banka hesap numaralan, şube kodları, kimlik ve IBAN numaralan ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına listelenerek gönderilecektir. 17

18 CMK Gereğince Müdafi ve ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BAŞSAVCILIKLARIN VERGİ NUMARALARI BÖLGE VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ BEYOĞLU BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL (DGM) NURUOSMANİYE GAZİOSMANPAŞA GAZİOSMANPAŞA SARIYER SARIYER ŞİŞLİ ŞİŞLİ KÜÇÜKÇEKMECE AVCILAR BAKIRKÖY BAKIRKÖY FATİH FATİH BAĞCILAR BAĞCILAR SİLİVRİ SİLİVRİ İSTANBUL NURUOSMANİYE EYÜP GAZİOSMANPAŞA ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÜMRANİYE TUZLA TUZLA ŞİLE ŞİLE SULTANBEYLI SULTANBEYLI PENDİK PENDİK KARTAL (ESKİ: ) KARTAL KADIKÖY KADIKÖY ADALAR ADALAR BEYKOZ BEYKOZ ÇATALCA BÜYÜKÇEKMECE KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI SEYMENLER/ANKARA K.K.K 1.ORDU KOM. ASKERİ SAVCILIĞI MALTEPE/ANKARA 18

19 İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma Eğitim Merkezi Yönergesi İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ ÖNSÖZ İstanbul Barosu, tarihsel geçmişinin kendisine yüklediği temel bir sorumluluk olarak; ülkemizde yaşanan hak ihlalleri karşısında, etkin bir biçimde tavır sergilenmesi ile kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve adil yargılanma hakkının gereğini, işlevselliğinin karakteri olarak kabul etmiştir. Ceza Muhakemesi sistemi içindeki zorunlu müdafilik olgusunu, bu işlevselliğin kullanımındaki en temel araç olarak görmüştür. Bu amaçla kurulan CMUK Servisinin, süreçteki etkinliğinin yargı sistemi içinde hissedilmesiyle birlikte gelinen aşamada, ülkemizde de temel değişimlere tanık olunduğu bir gerçektir. Bugün ülkemizde daha az işkence ve daha az kötü muamele konuşuluyor ise, sistemin işlevselliğini sağlayan avukatlar, bu kıvancın gerçek sahipleridir. Ancak tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle yeni CMK sisteminin ciddi biçimde geriye dönmesi, özellikle de kapsamın daraltılması, hak ihlallerine yönelik etkin müdahale olanaklarını da sınırlayan yeni bir aşamayı oluşturmuştur. Gerek ceza miktarlarında ve gerekse yöntemlerde ortaya çıkan bu daralmanın oluşturduğu yeni yapının, kısa bir süre sonra yargı sistemimizde önemli sonuçları doğurması kaçınılmazdır. Nitekim, daha şimdilerde işkence ve kötü muamelenin yeniden gündeme gelmekte olduğuna tanık olunmaktadır. Yeni sistem, alt sınır/üst sınır değişimi ile oluşturduğu daralma dışında, yakın/şüpheli atamalarını da olanaksız kılan, sistemin denetimine olanak sağlayan gözlemci görevlendirmeleri ile, idari soruşturmalara atamayı da kaldıran bir sınırlı yapı oluşturmuştur. İstanbul Barosu, bu yapı ile mutabık değildir. Bu sınırlamanın ve kısıtlamanın hiçbir haklı gerekçesi olmadığı kanısındadır. 19

20 İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma Eğitim Merkezi Yönergesi Bu kısıtlamaların ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmeyi, sistemin işletilmesindeki temel yaklaşımlarından birisi olarak tanımlamaktadır. Bu yeni anlayışın, avukatlara yapılacak ödemeleri de Adalet Bakanlığı bütçesine bağlaması, çok ciddi sonuçların doğmasına yol açmıştır. Bir yandan ödemelerin zamanında yapılmaması, - bu nedenle KDV yükü doğması - diğer yandan da tarife adı altında düzenlenen bir kararla, çok düşük bir ücret ödenmesi, giderek sistemi angarya olmaya eviren bir sonuç doğurmuştur. Bugün Barolar, asgari ücret tarifesinin altında ücret alan avukatlar için disiplin işlemi yaparken, bu tarifenin çok altında tutulan ve adına CMK Tarifesi denilen bir başka tarife ile de görev dağıtmaktadır. İstanbul Barosu olarak bu yapı ile de mutabık değiliz. CMK Ücret Tarifesinin kaldırılması ve her yıl uyarlanan Asgari Ücret Tarifesi ile görevlendirme yapılması, ücretlerin KDV borcunun doğumuna olanak vermeyecek bir zaman dilimi içinde ödenmesinin mutlaka sağlanacağı bir yapı oluşturulmalıdır. İstanbul Barosu, sistemin işlerliğini etkin bir biçimde sağlayacak değişiklikler için çaba göstermeye devam edecektir. İstanbul Barosu ndan görev alan müdafi, vekil ve uzlaştırıcı avukatlar, bu amaçla demokratik örgütlenme yöntemleri ile oluşturdukları güç birliği sayesinde, bu sorunları aşacakları inancındadırlar. Tıpkı, bu güç birliğinin sonucu olarak sarf belgesi mücadelesini kazandıkları gibi Bu demokratik yönetim anlayışının bir uzantısı olarak, yeni dönemde etkin bir katılım ile CMK Yönergesi oluşturulmuştur. Bu Yönerge ile İstanbul Barosu CMK Servisi artık CMK MERKEZİ olarak örgütlenecektir. Yeni sistemde, bölgelerden seçim yoluyla gelecek Bölge Temsilcilerinden oluşan Sorumlular Kurulu, sistemin temel organı konumundadır. İstanbul Barosu, CMK Merkezinin işleyişinde, hak ihlallerinin önlenmesi anlayışından kaynaklanan bir direnç iradesinin varlığını, sistemin doğal gereği sayar. Salt bu niteliğinin gereği olarak, sürekli bir evrilme ve açılım isteminin mevcudiyetini, sistemin özü sayar. Bu nedenlerle, süreçte elde edilecek yeni kazanımların yaşama geçmesindeki öncü görevlerini ihmal etmemeyi de kendi varlık nedeni olarak görür. Ekli Yönerge, bu açılımlarla ve bu amaçlarla düzenlenmiştir. 20

21 İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma Eğitim Merkezi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar KURULUŞ Madde 1 : İstanbul Barosu bünyesinde ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak üzere İstanbul Barosu CMK Uygulama, Araştırma Eğitim Merkezi kurulmuştur. AMAÇ Madde 2 : Bu yönerge ile İstanbul Barosu bünyesinde kurulan CMK Uygulama, Araştırma, Eğitim Merkezi nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile düzenlenmektedir. DAYANAK Madde 3 :Bu yönerge 10/03/1954 günlü ve 6366 sayılı yasa ile onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 07/11/1982 günlü T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 01/06/2005 günlü ve 5271 sayılı CMK nın 156, 234, 239, 251, 252 ve 253. maddelerine ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklikleri de kapsayan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 4 : Bu yönerge; a) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kuruluş, çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarını, b) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kendi aralarında ve Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini, c) CMK uygulamasının gerçekleştirileceği çalışma bölgelerinin oluşturulmasını ve şeklini, d) Çalışma bölgelerinde görev alacak avukatların tespiti, meslek içi eğitimleri, çalışma ilkeleri ile görevlendirilmelerinin esas ve usullerini, e) Avukatlık görevinin ifa edilmesi sırasında hukuki yardım sunulan kişiler ve bunların yakınları ile kolluk, savcılık, mahkemeler, ve diğer meslektaşlarla ilişkilerde uyulması gereken ortak ilkeleri belirler. 21

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

c) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabulucuların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

c) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabulucuların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının

Detaylı

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 10 Temmuz 2006 Yayımlandığı Tarih 11 Temmuz 2006 Sayı 306 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı