KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Nevin GÜNER ESOGÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir. Özet Bu çalışmada, kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgi düzeylerini ölçmek için araştırmacı tarafından çoktan seçmeli bir Sınıf Yönetimi Bilgi Testi hazırlanmıştır. Sınıf Yönetimi Bilgi Testi (SYBT), 4 ilde toplam 481 sınıf öğretmenine ulaştırılmış, SYBT ile birlikte verilen demografik bilgi formunu tam olarak dolduran 379 sınıf öğretmeninin yanıt kâğıtları öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerini betimlemek amacıyla analiz edilmiştir. Bulgulara göre, kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin birbirine benzer ve sınırlı olduğu; öğretmenlerin yaş, deneyim ve mezun olunan bölüm gibi demografik özelliklerinin öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgileri ile ilişkili, ancak cinsiyetin ilişkisiz olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, sınıf yönetimi bilgi düzeyi, kaynaştırma EXAMİNİNG THE LEVEL OF CLASSROOM MANAGEMENT KNOWLEDGE OF TEACHERS İN İNCLUSİVE CLASSROOMS Abstract The purpose of this study was to investigate the level of classroom management knowledge of inclusive classroom teachers. Classroom Management Literacy Test (CMLT) which was developed by the researchers was used in the study. The data were collected by CMLT from 379 elemantary classroom teachers who had students with special needs in their classrooms. The findings indicated that the level of classroom management knowledge of the teachers was limited and homogeneous; in addition, demographic characteristics of the teachers such as age, experience and education were found to be effective variables on knowledge of the study group. Key Words: Classroom management, classroom management knowledge level, inclusion September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

2 692 Nevin GÜNER Giriş Öğrencilerin problem davranışları kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda sıklıkla sorun kaynağı olarak vurgulanmaktadır (1,2,3). Ülkemizde de bu sınıflarda çalışan öğretmenler özel gereksinimli öğrencilerin problem davranışları ile baş edememekte, hem öğretim sorunları hem de problem davranışlar nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerin ayrı sınıflarda okumaları gerektiğini düşünmektedirler (4). Özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin hem olumlu hem de olumsuz davranışları öğretmenin davranışları ile doğrudan ilişkilidir (5) ve öğretmenin etkili bir sınıf yönetimi sistemi kurması ve davranışlarını değiştirmesi ile tüm öğrencilerin davranışları değişebilmektedir (6). Bu nedenle özel gereksinimli öğrencilerin yerleştirildiği sınıflarda bulunan tüm öğrencilerin özelliklerini temel alan sınıf yönetimi sisteminin kurulması önem kazanmaktadır (Akt: Carpenter, McKee-Higgins, 1996) (7). Öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklara karşı olumsuz tutumları ve bu çocukların eğitiminden kendilerinin değil özel eğitim öğretmenlerinin sorumlu olması gerektiğine dair inanışları, mesleğe hazırlandıkları öğrencilik yılları ile meslekteki ilk yıllarında oluşmaktadır ve değişmeye karşı dirençlidir. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme programları olumlu tutum geliştirme ile ilgili kritik öneme sahiptir (8). Ancak geleneksel öğretmen yetiştirme programları özel gereksinimli çocukların eğitimi ile ilgili yeterince bilgi ve deneyim sağlayamamaktadır (9). Oysa kaynaştırmanın başarısı için öğretmen tutum ve davranışlarının önemi büyüktür. Etkili kaynaştırma ancak öğretmenin etkili öğretim uygulamalarının üzerine kurulabilir. Etkili öğretim becerilerine sahip olan öğretmenler öğrencilerin düzeyine uygun olarak eğitimi yapılandırmaları, öğrencinin çalışmalara katılımını ve başarısını desteklemeleri ile kaynaştırma öğrencilerinin başarılarını artırabilmektedirler. Ayrıca kaynaştırma öğrencilerinin problem davranışlarını yönetmede ders etkinliklerine katılımı sağlama gibi sınıf yönetimi stratejilerini kullanmanın önemi büyüktür (8,9,10). Problem davranışları azaltarak, öğrenci katılımını artırmayı hedefleyen etkili sınıf yönetimi, kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıfların başarısı için güçlü bir araç olarak ele alınmalıdır. Öğretmen davranışı ile öğrenci davranışı arasındaki bağ ilk olarak Sınıflarda Disiplin ve Grup Yönetimi (Discipline and Group Management in Classrooms,1970) (11) adlı çalışmasıyla Jacop S. Kounin tarafından ortaya konulmuştur. Kounin, sınıflarda çekilen binlerce saatlik video kayıtlarını incelediği araştırmasında, etkili öğretmenlerin problem davranışlar ortaya çıkmadan önce önlemler aldığını ve böylece bu öğretmenlerin sınıflarında daha az problem davranış sergilendiğini ortaya koymuştur. Kounin bu öncü çalışmasında, sınıf yönetiminde önleyici yöntemlere dikkati çekerek, sınıf yönetiminin temel ilkelerini (Farkında olma-withitness, örtüşme-overlapping, işaret sürekliliği ve dersin hızı-signal continuity and momentum during lessons, grup yönetim ve ders anlatma tekniklerinin kullanımı-group alerting and accountability) ortaya koymuştur (12,13). Kounin in tanımladığı sınıf yönetiminin temel kavram ve ilkeleri kendisinden sonra gelen araştırmacılarca doğrulanmış ve geliştirilmiş (12,14,15,16) Kounin ve takipçileri tarafından yapılan sınıf yönetimi araştırmaları, Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

3 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi öğretmenlerin kullanabilecekleri etkili stratejileri ortaya koymuştur. Öğretmenlerin başarılı birer sınıf yöneticisi olmaları için bu yöntemleri kullanma konusunda eğitilip eğitilemeyecekleri de bir dizi araştırmanın konusu olmuştur (17,18,19,20,21, 22,23). Bu araştırmaların ortak sonuçlarına baktığımızda, öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi stratejilerini öğrendikleri ve bu stratejileri öğrenerek uygulayan öğretmenlerin sınıflarında problem davranışların azalarak, katılım davranışı ve öğrenci başarısının arttığı görülmektedir. Etkili sınıf yönetiminin anahtarı, öğretmenin, öğrencinin akademik etkinlikler üzerinde çalışırken harcadığı zamanı artırma ve hiçbir şey yapmadan ya da uygunsuz işlerde harcadığı zamanı en düşük düzeyde tutma becerisi olarak kabul edilmektedir (24). Sınıf yönetimi etkili olmayan bir öğretmenin, öğrencilerini öğretim etkinliklerine katabilmesi, öğrencilerin zamanlarını ödev-görev üzerinde çalışarak geçirmelerini sağlayabilmesi güçtür (25). Etkili sınıf yönetimi stratejilerine sahip olan bir öğretmenin sınıfında ise daha az problem davranış görülürken, öğrencilerin derse daha fazla katıldıkları araştırmalarca kanıtlanmıştır (14,15,16). Öğrencilerin derse katılım davranışlarını ve başarılarını artırdığı birçok araştırma ile kanıtlanan etkili sınıf yönetiminin önemi, bu alanda üretilen bilgi birikimine karşın yeterince anlaşılabilmiş değildir. Bu nedenle sınıf yönetimi, kaliteli eğitimin sacayaklarından biri olsa da genellikle eğitimden farklı bir süreç olarak kabul edilmekte; eğitimin kalitesi üzerine pek çok araştırma yapılıp fikir üretilirken, sınıf yönetimi alanı ihmal edilmektedir. Araştırmacıların fazla ilgi göstermedikleri sınıf yönetimi, öğretmen eğitiminde de fazla önem verilmeyen bir alan olarak değerlendirilebilir. Öğretmen yetiştirme programlarında sınıf yönetiminin genellikle üzerinde az durulan, daha çok kuramsal konulara yoğunlaşan bir ders olması nedeniyle öğretmenlerin çoğu bu alanda yapılmış araştırmalarca ortaya konmuş etkili sınıf yönetimi stratejilerinden habersiz olarak meslek yaşamlarına başlamakta ve bu stratejileri sınıflarında genellikle kullanmamaktadırlar (23,26). Oysa özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler için olmak üzere tüm öğretmenlerin en önemli sorun kaynaklarından biri sınıf yönetimidir (27,28,29,30,31). Öğretmen yetiştirme programlarında sınıf yönetiminin yetersiz ele alınışı, öğretmenlerin sınıfa girdiklerinde karşılaştıkları problem davranışlarla kendi davranışları arasındaki ilişkiyi anlayamamalarına ve bu nedenle öğrenciyi rehberlik servisine göndererek davranışlarının değiştirilmeye çalışılması, öğrenciyi azarlamaeleştirme ya da öğrenci ailesinin istenmeyen davranışları engellemesini beklemek gibi etkisiz yöntemlere başvurmalarına sebep olmaktadır (32). Ülkemizde devlet ilköğretim okullarındaki kaynaştırma sınıflarında çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışları ve bilgilerini inceleyen araştırma sonuçları, öğretmenlerin sınıf yönetimi ile ilgili yetersiz bilgi ve donanıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır (33,34,35). Sucuoğlu, Ünsal ve Özokçu (35) tarafından yapılan çalışma, sınıfında daha çok problem davranış sergilenen ve bu davranışlardan sürekli şikâyet eden öğretmenlerin, September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

4 694 Nevin GÜNER... sınıflarında daha az problem davranış ortaya çıkan ve genellikle bu problemleri kontrol edebilen öğretmenlere göre önleyici sınıf yönetimi stratejilerini daha az kullandıklarını ortaya koymuştur. Kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflardaki özel gereksinimli öğrencilerin davranışları ile sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının araştırıldığı çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin genellikle olumlu davranışları ödüllendirme, geçişleri planlama, derse başlama ve dersi bitirme, öğretimi bireyselleştirme gibi etkili sınıf yönetimi stratejilerini kullanma konularında ciddi sıkıntı yaşadıkları görülmüştür (33). Konuya ilişkin diğer çalışma, özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıflardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgilerini, kullandıkları önleyici sınıf yönetimi stratejilerini belirlemek ve sınıf yönetiminin, öğretmenlerin öz yetkinlik algıları ve kaynaştırmaya ilişkin görüşleri ile ilişkili olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır (34). Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri sınırlı ve homojen bulunmuştur. Sınıf kurallarının belirlenmesi, öğrencilere öğretilmesi, sınıfa asılması, kurallara uymayanlar için yaptırımların açıklanması gibi sınıf yönetimi stratejilerini çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin yaklaşık olarak %90 ı sergilememiştir. Benzer şekilde problem davranışlarla ilgili maddelere bakıldığında öğretmenlerin sadece yaklaşık %15 inin öğrenciyi olumlu davranışa yönlendirdiği, yarısına yakınının problem davranışlara otur, sus, konuşma gibi tepkiler verirken, yaklaşık %30 unun sınıfında, öğretim sırasında, sergilenen problem davranış ya da davranışları fark etmediği görülmüştür. Öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi stratejilerinden ödüllendirme davranışını da yetersiz kullandıkları araştırma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Öğretmenlerin sadece %61.69 u derste en fazla bir ya da iki olumlu akademik davranışı ödüllendirmektedir. Sosyal davranışları ödüllendirme ise daha az rastlanan bir durumdur; araştırma grubunun sadece %6.97 si sınıftaki öğrencilerin bir ya da iki sosyal davranışını ödüllendirmiştir (34). Türkiye de kaynaştırma sınıflarında sınıf yönetimi üzerine çok fazla araştırma yapılmamış olmasına karşın diğer ülkelerde sınıfı yönetirken karşılaşılan sorunların ülkemiz sınıflarında da yaşandığı düşünülmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı sınıflarda öğretmenlerin problem davranışlardan sıkça şikâyet etmeleri, bu sınıflardaki sınıf yönetimi sorunlarının açık göstergesidir. Kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü sınıflarda öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin incelenmesinin daha önce ilgi gösterilmemiş olan bu alanda yeni ve öncü bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2. Yöntem Çalışma Grubu Araştırmaya, devlet ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamaları yapılan 1-5 Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi arası sınıflarda çalışan 379 sınıf öğretmeni katılmıştır (Tablo 1). Araştırmada, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan, bilgi testini yanıtlamayı kabul eden ve ulaşılabilen tüm sınıf öğretmenlerine testin uygulanması hedeflenmiştir. Öğretmenlerin sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ya da öğrenme güçlüğü tanısı almış olması veya sınıf düzeyinin 1 ya da 2 sınıf altında akademik becerilere sahip olduğunun sınıf öğretmeninin görüşlerine göre belirlenmesi ölçüt olarak alınmıştır. Tablo 1: Araştırmaya Katılan 379 Öğretmene Ait Demografik Bilgiler Demografik değişkenler N % Cinsiyet Kadın 189 %50 Erkek 190 %50 Yaş yaş 193 % yaş 186 %49 Deneyim 1 20 yıl 166 % yıl 213 %56 Mezun Olduğu Bölüm Sınıf Öğretmenliği Mezunu 330 %87 Diğer bölüm mezunu 49 %13 SYBT uygulaması için, Rehberlik ve Araştırma Merkezi nde çalışan ve testin sınıf öğretmenlerine uygulanmasına gönüllü olan iki rehber öğretmenden de yardım alınarak dört ildeki 28 okula ulaşılmıştır. Uygulama yapılan okullar, Ankara (10 okul), Giresun (14 okul), İstanbul (2 okul) ve Samsun (2 okul) illerinde bulunan devlet okullarıdır. Bu okullarda çalışan toplam 481 sınıf öğretmenine SYBT dağıtılmış; öğretmenlerden SYBT ni ve demografik bilgilerine ilişkin soruları, açıklamaları dikkate alarak yanıt kâğıdı üzerinde yanıtlamaları istenmiştir. Test dağıtıldıktan sonra testin tamamlanması için öğretmenlere bir hafta süre verilmiş, sürenin sonunda okullara gidilerek testlerin yanıt kâğıtları geri alınmıştır. Araştırmacıya geri dönen yanıt kâğıtları incelendiğinde, demografik bilgilere ilişkin soruları ve SYBT ni tam olarak yanıtladıkları belirlenen 379 öğretmene ait yanıt kâğıdı değerlendirmeye alınmıştır. Veri Toplama Araçları Demografik Bilgi Formu: Demografik bilgi formu, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, yaş, deneyim gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgileri toplayabilmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Sınıf Yönetimi Bilgi Testi (SYBT): Bu çalışmada kullanılan SYBT araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Testin geliştirilmesine alan yazın taraması ile başlanmıştır. Kaynaştırma ortamlarında sınıf yönetimi ile ilgili araştırma sonuçları, yurtdışında hazırlanmış olan sınıf yönetimi eğitim programlarının içeriği ve Sucuoğlu, Akalın ve Sazak-Pınar (36) tarafından geliştirilen Önleyici Sınıf Yönetimi Gözlem Formu nun maddeleri dikkate alınarak bilgi testi ile ölçülmesi amaçlanan konular belirlenmiş, öğretmenlerin bilmesi gereken sınıf yönetimi bilgileri toplam 10 konu başlığında sınıflandırılmıştır. Bu konular fiziksel düzenlemeler, ders araç-gereçlerinin kullanımı, genel sınıf kuralları ile işleyiş kuralları, ödüllendirme ilkeleri, istenmeyen davranışlarla September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

6 696 Nevin GÜNER... baş etme, öğrenci sorumluluğunu artırma, iyi bir başlangıç yapmak, öğrencileri tanıma, öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirme ve eğitimin kalitesini artırmadır. Her bir konunun yararlanılan kaynaklardaki önem ve ağırlığı dikkate alınarak soru sayıları belirlenmiş; kavrama ve uygulama düzeylerinde toplam 35 soru oluşturulmuştur. SYBT nin Kapsam Geçerliği: Hazırlanan 35 soruluk sınıf yönetimi bilgi testinin kapsam geçerliğini sınamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların yaptıkları öneriler temel alınarak bazı soruların köklerinde, bazılarının da seçeneklerinde düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmelerin yapılması sonucunda, bilgi testinin öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgilerini ölçmek üzere deneme uygulamasına hazır olduğu kabul edilmiştir. Bilgi testi geçerlik-güvenirlik çalışmalarını yapabilmek için 439 öğretmene uygulanmıştır. Test değerlendirilirken doğru yanıtlara 1, yanlış yanıtlara 0 puan verilmiş; en fazla 35 puan alınabilecek testten öğretmenlerin aldıkları toplam puanlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin testten aldıkları en yüksek puan 34, en düşük puan 4 olmuş; puanların ortalaması 15.55, standart sapması ise 4.85 olarak bulunmuştur. SYBT nin Faktör Analizi: Testin ölçtüğü yapıyı saptamak ve buna ilişkin geçerlik kanıtları bulmak amacıyla ilk olarak Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Faktör analizi sonucunda öz değerleri 1 in üstünde olan ve varyansın %54 ünü açıklayan 13 faktör elde edilmiştir. Alanyazın temel alınarak hazırlanan soruların kuramsal olarak üç boyutta toplandığı düşünülerek faktör sayısı üç ile sınırlandırılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Daha sonra üç faktöre göre Varimax Dik Döndürme tekniği kullanılmış, analiz sonucunda elde edilen üç faktörün varyansın %19 unu açıkladığı görülmüştür. Alanyazında soruların araçta tutulması için kabul edilen faktör yük değeri sınırı 0,30 olmasına karşın (37), testin kapsam geçerliğini koruyabilmek için faktör yük değerleri 0,25 ten düşük olan 22, 24, 31 ve 35 numaralı soruların testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Çıkarılan dört sorunun ardından faktör analizi yinelenmiştir. Bu analiz sonucunda üç faktörün açıkladığı varyans %21,5 e yükselmiştir. Bilgi testinde yer alan faktörler ve her faktörün içerdiği sorular aşağıda sıra ile açıklanmıştır: Faktör 1-(Öğretim süreci): Öğretmenin, öğrencilerinin derse katılmalarını, konuları daha iyi anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak için ders süresince yaptığı davranışlara ilişkin bilgiyi ölçen bu faktör toplam onbeş sorudan ( ) oluşmaktadır. Bu faktörün açıkladığı varyans değeri % 8,01 olarak bulunmuştur. Faktör 2-(Sınıf kuralları ve öğrencilerin izlenmesi): Öğretmenin sınıfta uygulanacak kuralları belirlemesi, öğrencilere öğretmesi, kurallara uyulup uyulmadığını ve öğrencilerin davranışlarının izlenmesi ile ilgili bilgiyi ölçen sorular bu faktör altında toplanmıştır. Bu faktör toplam dokuz sorudan ( ) oluşmaktadır Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi ve faktörün açıkladığı varyans % 6,88 olarak bulunmuştur. Faktör 3-(Özel gereksinimli öğrencilerle çalışma): Bu faktörde farklı gereksinimleri olan öğrencilerle ilgili yapılması gereken uyarlamalar ile öğretim sürecinde kullanılacak stratejilerle ilgili sorular bulunmaktadır. Toplam yedi sorudan ( ) oluşan bu faktör öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklara öğretim yapmalarına ilişkin bilgilerini ölçen soruları içermektedir ve faktörün açıkladığı varyans % 6,67 dir. Öğretim yılının ilk haftalarında öğretmenin, sınıfta kuralları oluşturmak ve öğretmek, sınıf düzenini sağlamak, öğretim yılına hazırlanmak ile ilgili olarak kullanması gereken stratejileri değerlendirmeyi amaçlayan 25. soru üçüncü faktör altında bulunmasına karşın, faktörün genel yapısı ile uyuşmuyor görünmektedir. Bu sorunun kavramsal olarak bütünlük içinde olduğu ikinci faktördeki yük değeri ise.21 olarak bulunmuştur. Bu soru faktör yük değerinin yüksek olması (.33) nedeniyle ölçekten çıkarılmamış ve üçüncü faktörde kalmıştır. SYBT nin Güvenirlik Çalışması: Sınıf Yönetimi Bilgi Testinin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak araştırılmıştır. Testin 31 soruluk son formunda yer alan soruların iç tutarlılığının bir ölçüsü olarak tüm ölçek ve faktörler için Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Bu değerler SYBT nin toplam puanı için.69, onbeş sorudan oluşan birinci faktör için.62, dokuz sorudan oluşan ikinci faktör için.55 ve yedi sorudan oluşan üçüncü faktör için.50 olarak bulunmuştur. Sınıf Yönetimi Bilgi Testi nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmaların sonuçları, ölçeğin güvenirliğinin istenen düzeyin altında çıktığını göstermiştir. Ancak öğretmenlerin testten aldıkları puanlar incelendiğinde, öğretmenlerin 35 puanlık testten aldıkları puanların ortalamasının 15,55 olduğu (standart sapma: 4,85) görülmektedir. 439 kişi içinde 25 ten daha fazla puan alan sadece 13 ve 30 un üzerinde puan alan sadece iki kişinin olması, öğretmenlerin sınıf yönetimi alanı ile ilgili bilgilerinin genel olarak yetersiz olduğunu ve bu alanda gösterdikleri yeterlik bakımından aralarında küçük farklar olduğunu ve grubun ölçülen özellik bakımından homojen bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. Grup homojenliği, güvenirlik katsayısını düşüren bir etkendir (38). SYBT ne ilişkin güvenirlik kestirimlerinde de bu türden bir etki olduğu düşünülmektedir. Bu sınırlılıklara karşın ölçeğin son halinin sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerini ölçmekte kullanılabileceği kabul edilmiştir. September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

8 698 Nevin GÜNER... Tablo 2: Sınıf Yönetimi Bilgi Testi nin Faktör Analizi Sonuçları Soru No ve Soru Kökü Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinizin istendik davranışlarını ödüllendirirken dikkat edeceğiniz kriterlerden biri değildir? Ders araç-gereçlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ayrıntılı bir ders planı hazırlamak aşağıdakilerden hangisine etki etmez? Bazı öğrenciler dersi arkadaşları ile aynı hızda takip edemezler. Bu öğrencileri özel gereksinimli öğrenciler olarak tanımlayabiliriz. Bu öğrencilere ders sırasında yardım etmek aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur? Aşağıdakilerden hangisi ders süresinin verimli kullanımını engeller? Öğrencilerin bireysel özelliklerinin ve gereksinimlerinin farkında olmak öğretmene nasıl bir avantaj sağlar? Problem davranış sergileyen öğrenciler için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? Öğrencilerinizin yönergelerinizi (ders sırasında ya da ödevlerle ilgili) eksik ya da yanlış yerine getirdiklerini fark ettiniz. Bu durumun sebebi ne olabilir? Ders süresinin sonunda konu hala bitirilmemiş ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öğrencilerinizin problem davranışlar sergilememesi için önlemler almak istiyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi yapmanız gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi öğrencileriyle iyi ilişkiler geliştirmek isteyen bir öğretmenin yapması gerekenlerden değildir? Ders anlatırken arka sıralarda oturan bir kaç öğrencinin sürekli olarak aralarında konuşup, güldüklerini fark eden bir öğretmenin verebileceği en uygun tepki aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrenciniz sorulara her zaman çok hızlı yanıt veriyor, ödevlerini diğerlerinden daha hızlı ve eksiksiz tamamlıyor ve konularla ilgili diğer öğrencilerinizden farklı olarak yaratıcı sorular soruyor. Bu öğrenciniz diğerlerinin işlerini tamamlamasını beklerken bazen sıkılıyor, bazen de istenmeyen davranışlar sergiliyor. Bu öğrencinizin uyumu ve başarısı için aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız? Döndürme Öncesi Faktör Yük Değerleri Faktör Faktör Faktör Varimax Dik Döndürme Faktör 2 Faktör 1 Faktör r Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Soru No ve Soru Kökü Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin başarılı bir sınıf yöneticisi olması için yapması gerekenlerden biridir? Derse başlarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlar? Başarılı bir sınıf yönetiminin en temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Araştırmalar öğrencilerin başarısı ile öğretmen davranışları arasında doğrudan ilişki olduğunu göstermektedir. Bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması öğrencilerin başarısını arttırır? Öğrencilerin istendik davranışlarını arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en çok etkilidir? Öğrencilerinizin problem davranışlarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yaparsınız? Sınıf yönetiminde etkili olan bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun olur? Ders sırasında öğrencilerinizden bazıları genellikle derse katılmıyor ve gürültü yapıyorlarsa aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlamak için ders sunumu sırasında yapılması gerekenlerden değildir? Sınıfın fiziksel koşulları verimli bir sınıf ortamı yaratmada etkilidir. Fiziksel düzenlemelerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması öğretimi en fazla kolaylaştırır? Dersin uygun hızda ve gereksiz bölünmeler olmadan işlenebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Özel gereksinimli öğrenciler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması öğrencinin başarısı ve uyumu için ek bir katkı sağlamaz? Sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan bir öğretmen bu öğrencinin başarısını arttırmak için ne yapmalıdır? Sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan bir öğretmen bu öğrenciyle ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bazı öğrencilerinizin derse katılımlarının yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Bu öğrencileriniz için aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız? Döndürme Öncesi Faktör Yük Değerleri Faktör Faktör Faktör Varimax Dik Döndürme Faktör 2 Faktör 1 Faktör r September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

10 700 Nevin GÜNER Soru No ve Soru Kökü Bazı öğrenciler daha yavaş öğrenirler. Bu öğrenciler için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı bir sınıf yönetimi için öğretmen, ne zaman ne yapması gerektiğini de bilmelidir. Uygun zamanda yapılmayan işler sınıf yönetimi için zorluk yaratır. Sınıf yönetiminde iyi bir başlangıç yapmak ile ne kastediliyor olabilir? Problem davranışları önlemede aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? İşlem Döndürme Öncesi Faktör Yük Değerleri Faktör Faktör Faktör Varimax Dik Döndürme Faktör 2 Faktör 1 Faktör Araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve bilgi düzeylerinin demografik değişkenlere göre değişip değişmediğini ortaya çıkarmak amacıyla Sınıf Yönetimi Bilgi Testi ve Demografik Bilgi Formu ile veri toplanmıştır. Sınıf Yönetimi Bilgi Testi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerden yardım alınarak, devlet okullarında kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı sınıflarda çalışan 481 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda tüm soruların yanıtlandığı ve aynı zamanda demografik bilgi formunun da eksiksiz doldurulduğu 379 test değerlendirmeye alınmıştır. 3. Bulgular Öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri Öğretmenlerin SYBT nden aldıkları puanlar üzerinde yapılan analizlere göre puanların ortalaması 12.86, medyan 13, mod 11, standart sapma değeri 3.77, çarpıklık değeri 0.32 ve basıklık değeri ise 0.13 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin aldığı en yüksek puan 25 ve en düşük puan ise 4 tür. Elde edilen verilere göre dağılımın normal olduğu görülmektedir. SYBT nden alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 31 dir. Sonuçlara göre ortalamanın 1 standart sapma altında kalan öğretmen sayısı 77 iken, 2 standart sapma altında yedi öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin %96 sı (365 öğretmen) 20 ve daha az puan alırken, %47 si (n=181) ortalama puandan daha az puan alabilmişlerdir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin bilgilerinin oldukça sınırlı ve sınıf yönetimi bilgi düzeyleri bakımından benzer düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin bilgi düzeylerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, deneyim sürelerine ve mezun oldukları bölüme göre değişip değişmediğini inceleyebilmek için önce r Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi SYBT den alınan puanların dağılımının normal olup olmadığı test edilmiş ve dağılımın normal olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin demografik değişkenlere göre sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin değişip değişmediği bağımsız gruplar arasındaki farkın anlamlığı için t-testi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin SYBT den aldıkları puanların demografik değişkenlere göre analiz sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri üzerinde etkili olabileceği düşünülen bir değişken öğretmenin cinsiyeti dir. Araştırmanın betimsel bölümünün çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgilerinin cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla bağımsız gruplar arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi uygulanmış, analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin yaşlarına göre sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin değişip değişmediği bağımsız gruplar arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi ile analiz edilmiştir. İki grup öğretmenin sınıf yönetimi bilgileri arasında anlamlı fark olduğu, 45 yaş ve daha genç olan öğretmenlerin SYBT nden aldıkları puanların ortalamalarının, 46 ve daha yukarı yaştaki öğretmenlerin puanlarının ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Etki büyüklüğüne bakıldığında ise (η2 =.056) orta düzeyde bir sonuç elde edildiği görülmektedir (39). Öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyine etkisi olabileceği düşünülen bir diğer değişken olarak öğretmenin deneyimi ele alınmış, öğretmenlerin deneyimlerine göre sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin değişip değişmediği bağımsız gruplar arasındaki farkın anlamlığı için t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup öğretmenin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin deneyim sürelerine göre anlamlı olarak farklılaştığı, 20 yıl ve daha az deneyime sahip olan öğretmenlerin SYBT nden aldıkları puanların ortalamasının, 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip öğretmenlerin puanlarının ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Etki büyüklüğünün ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir (η2 =.025). Tablo 3: Öğretmenlerin SYBT nden Aldıkları Puanların Demografik Değişkenlere Göre Analiz Sonuçları Demografik Değişkenler Cinsiyet Yaş Deneyim Mezun Olduğu Bölüm Gruplar N Ortalama Standart Sapma Kadın Erkek yas yas yıl yıl Sınıf öğretmenliği mezunu Sınıf öğretmenliği mezunu değil t p September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

12 702 Nevin GÜNER... Son olarak, öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin mezun oldukları bölüme (sınıf öğretmenliği mezunu ya da eğitim fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olup sertifika programıyla öğretmenliğe girenler) göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla bağımsız gruplar arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucu, öğretmenlik dışındaki diğer bölümlerden mezun olup sertifika alarak öğretmenliğe girenlerin puanlarının ortalamasının, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak etki büyüklüğü oldukça düşüktür (η2 =.017). 4. Tartışma ve Sonuçlar Bu araştırmada, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Öğretmenler en fazla 31 puan alınabilen Sınıf Yönetimi Bilgi Testi nden ortalama 12,86, en yüksek ise 25 puan almışlar; standart sapma ise 3.77 olarak bulunmuştur. Betimsel istatistik verileri, araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin bilgilerinin oldukça homojen ve sınırlı olduğunu düşündürmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerini gösteren bu sonuç, çalışma grubu bu araştırmanın çalışma grubu ile benzer özellikler gösteren, ancak öğretmenlerin bilgi düzeyleri ve kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri yanında özyetkinlik algıları ile kaynaştırmaya ilişkin tutumlarını da inceleyen araştırma (34) sonuçlarıyla benzerdir. Ankara ilindeki devlet okullarının kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarında çalışan 201 öğretmenden veri toplanan bu araştırmada, öğretmenlerin SYBT nden ortalama olarak 13,33 puan aldığı ve puanların standart sapmasının 4,17 olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar, bu sonucun öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin sınırlı ve öğretmenlerin bilgi düzeyleri açısından birbirine benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir. Araştırmada veri toplanan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin sınırlı olduğunu gösteren sonuç, öğretmenlerin mesleğe hazırlanırken sınıf yönetimine ilişkin işe yarar ve pratik bilgileri kazanamadıklarını gösteren araştırma bulgularıyla uyumlu görünmektedir (32,40). Öğretmen yetiştiren kurumlarda sınıf yönetimi derslerinin genelde kredisi düşüktür ve içerikleri öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi stratejilerini öğrenmeleri açısından yetersizdir. Bu nedenle öğretmenler etkili sınıf yönetimi stratejilerini sınıflarda yeterince kullanmamaktadırlar (23,26,41). Ülkemizdeki sınıf yönetimi kitapları ( 42,43,44,45,46,47,48,49) ile üniversitelerde verilen sınıf yönetimi derslerinin içerikleri incelendiği zaman, öğretmenlerin sınıfta karşılaşabilecekleri yönetimsel sorunları çözmelerini sağlayacak etkili sınıf yönetimi stratejilerinin yeterince kapsanmadığı görülmektedir. Sınıf yönetimi tüm öğretmenlerin en önemli kaygı kaynaklarından biri olmasına karşın (27,28,29,30,31) konuya ilişkin bilimsel bilgi nin göz ardı edildiği ve bu alanın öğretmenlerin kişisel becerileri ile çözüm üretmeye çalıştıkları bir alan olarak görüldüğü düşünülmektedir. Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Bilgi testi içeriğinde özel gereksinimli çocuklara ilişkin soruların olmasının da öğretmenlerin SYBT nden düşük puan almalarına yol açtığı düşünülebilir. Sınıflarında özel gereksinimli öğrenci olan öğretmenler bu çocuklarla çalışmak için kendilerini hazırlıksız olarak görmekte, özellikleri açısından farklı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretim yapmak ve sınıfı yönetmek konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu ifade etmektedirler (2,4). Diğer taraftan sınıf yönetimi kitaplarının ve sınıf yönetimi derslerinin içeriğinde özel gereksinimli çocuklara ilişkin yeterince bilgi bulunmamakta, kaynaştırma ortamlarında çalışırken kullanılabilecek yönetim stratejileri yer almamaktadır. Türkiye de yayınlanmış sınıf yönetimi kitapları incelendiğinde sadece iki kitapta (45,47) özel gereksinimli çocuklarla ilgili ayrı bir bölüm olduğu görülmektedir. Diğer kitaplarda ise bu çocuklardan ya hiç bahsedilmediği ya da küçükbaşlıklar ve paragraflar içinde ele alındıkları görülmektedir. Kitaplarda genellikle özel gereksinimli çocuklarla ilgili tanımlar verilirken, bu çocukların sınıf davranışlarını yönetme ile ilgili bilgiler neredeyse hiçbir kitapta bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra özel gereksinimli çocuklarla ilgili bilgiler genellikle problem davranışlarla ilgili bölümlerde yer almakta, bu da özel gereksinimli çocukların genellikle sınıfın problem kaynağı olarak görüldüğünü düşündürmektedir. Türkiye de yapılan çalışmalara bakıldığında da (4,50,51,52) sınıfında özel gereksinimli öğrenci olan öğretmenlerin hem sınıfı yönetmek hem de öğretim ile ilgili güçlükler yaşadıkları, özel gereksinimli çocuklarla çalışmak için yeterli deneyime sahip olmadıkları, sınıfta sergilenen problem davranışları daha çok öğrencilerin özelliklerine atfettikleri ve dolayısıyla öğrenci davranışı ile kendi davranışları arasındaki ilişkiyi fark edemedikleri görülmektedir. Bütün bu etkenler göz önüne alındığında, Sınıf Yönetimi Bilgi Testi ni yanıtlayan öğretmenlerin testten düşük puan almaları, öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklara ilişkin bilgilerinin ve deneyimlerinin yetersizliğinin bir yansıması olarak ta değerlendirilebilir. Bu çalışmada öğretmene ait değişkenlerin sınıf yönetimi bilgilerini etkileyip etkilemediği de araştırılmış, cinsiyetin bilgi düzeylerinde değişikliğe yol açmadığı, ancak sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin yaş, deneyim ve öğretmenlerin mezun oldukları bölüme göre farklılaştığı bulunmuştur. Cinsiyet, öğretmenlerin sınıf yönetimlerine ilişkin fark yaratacak bir değişken olarak düşünülmesine karşın bu araştırma bulguları sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin cinsiyete göre değişmediğini ortaya koymuştur. Cinsiyetin sınıf yönetimi bilgi düzeyi üzerinde etkisi olmadığını gösteren sonuç, kadın öğretmenlerin sınıf yönetimi süreçlerinde daha etkili olduğunu gösteren araştırma (53) bulguları ile çelişirken, sınıf öğretmenlerinin yetkinlik algılarının kadın ve erkek olma durumuna göre değişmediğini gösteren araştırma (54) sonuçlarıyla tutarlı olarak değerlendirilebilir. Deneyim ve yaşları fazla olan öğretmenlerin az olanlara göre (21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan öğretmenlerin daha az deneyime sahip olanlara; 46 ve daha yukarı yaşta olanların 45 ve daha düşük yaşta olanlara göre) sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Buna göre yaşı büyük olan ve deneyimi fazla olan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgileri daha azdır. Araştırmanın bu bulgusu Su- September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

14 704 Nevin GÜNER... cuoğlu, Demirtaşlı ve Güner (34) tarafından yapılan araştırma ile örtüşse de alan yazında, demografik değişkenler ile sınıf yönetimi bilgi düzeyi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma bulgularının çelişkili olduğu görülmektedir. Bir çalışmada (32), yeni öğretmenlerin sınıf yönetimi alanında hazırlıksız olduklarını ortaya koyan bulgular elde edildiği görülmektedir. Deneyimsiz öğretmenlere sınıfta karşılaştıkları sorunlara bulacakları çözüm yollarının anket yolu ile sorulduğu araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin sorunlarla karşılaştıkları zaman kullanacaklarını belirttikleri stratejilerin etkili sınıf yönetimi stratejilerini kapsamadığını ortaya koymuştur. Emmer ve Stough (16) deneyimli olarak tanımlanan öğretmenlerin alan bilgilerinin önemli bir kısmını sınıf yönetimi bilgilerinin oluşturduğunu; deneyimsiz öğretmenlerin ise sınıf yönetimi konusunda kendilerinden daha az emin olduklarını vurgulamışlardır. Bir başka araştırmada ise deneyimli ve yeni öğretmenlerin kaygı düzeyleri karşılaştırılmış, yeni öğretmenlerin sınıf yönetimi alanında deneyimli olanlara göre daha fazla kaygı duydukları bulunmuştur (55). Ritter ve Hancock (28) tarafından yapılan bir araştırmada ise deneyimli ve yeni öğretmenlerin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri arasında fark olmadığı; ancak geleneksel eğitim almış deneyimli öğretmenlerin öğrenci davranışları üzerinde daha az kontrole sahip oldukları bulunmuştur. Siebert (29) ise, öğretmenlerin sınıf yönetimi alanına ilişkin bilgilerinin, alanda çalışırken, deneyimleri arttıkça edinildiğini belirtmektedirler. Bir başka araştırmada da (56) öğretmenlerin kıdemlerinin artması ile sınıfa hâkim olma, sınıfı yönetme gibi davranışlarının olumlu olarak arttığı ortaya çıkarılmıştır. Engelli ve engelli olmayan çocukların devam ettiği toplam 31 okulda çalışan öğretmenlerden veri toplanan ve öğretmenlerin yetkinlik ile tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada (57) ise deneyimli öğretmenlerin kendilerini daha yetkin hissettikleri, deneyimsiz öğretmenlerin ise daha çok tükenmişlik yaşadıkları bulunmuştur. Bütün bu sonuçlar, bu araştırmada elde edilen ve daha az deneyimi olan öğretmenler lehine çıkan sonuçla çelişkili olarak değerlendirilebilir. Bu araştırmada, demografik değişkenlere göre sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin incelenmesi ile ortaya çıkan en çarpıcı sonuç ise öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olmayıp, öğretmenlik sertifikası alarak mesleğe giren öğretmenlerin SY bilgilerinin, sınıf öğretmenliği bölümü mezunlarına göre anlamlı derecede yüksek olmasıdır. Benzer bulgu Sucuoğlu, Demirtaşlı ve Güner (34) tarafından yapılan araştırmada da bulunmaktadır. Öğretmenlik programlarından mezun olan ve öğrenimleri sırasında sınıf yönetimi dersi almış olan öğretmenlerin sınıf yönetimi alanında yeterliklerinin daha yüksek olmasını beklemek doğaldır. Ancak sınıf öğretmenliği mezunu olanların diğerlerine göre sınıf yönetimi alanında bir avantajlarının olmadığı Guliyeva (56) ve Boldurmaz (53) tarafından da ortaya konmuştur. Guliyeva (56) araştırmasında, sınıf öğretmenliği mezunu olanlara göre diğer bölümlerden mezun olanların sınıf yönetiminde kuralları oluşturma ve sınıfı yönetmede daha tecrübeli ve yetenekli olduğu sonucuna varmıştır. Boldurmaz (53) ise ilköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimlerini gözlem yoluyla değerlendirdiği araştırmasında, sınıf öğretmenliği mezunları ile diğer bölüm mezunları arasında kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri açısından fark olmadığını bulmuştur. Araştırmacı bu sonucun alan dışı öğretmenlerin daha özverili çalış- Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi maları ve mesleği kabullenmeleri ile açıklanabileceğini düşünmüştür. Ancak öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olanların, sınıf yönetimi bilgi testinden diğerlerine göre daha iyi sonuçlar alamamış olmaları, bu programların öğrencilerini sınıf yönetimi alanında ne kadar hazırlayabildikleri sorusunu akla getirmektedir. Ülkemizdeki devlet okullarında çalışan ve sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgilerini inceleyen bu araştırmanın sonuçları, öğretmen yetiştiren fakültelerde sınıf yönetimi derslerinin yeniden ele alınmasını ve alanda çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle sınıf yönetimlerinin güçlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 5. Kaynakça 1. Daniels, V.I. (1998). How to manage disruptive behavior in ınclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 30(4), Mitchem, K. & Benyo, J. (2000). A classwide peer-assisted self-management program all teachers can use: Adaptations and ımplications for rural educators. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 3.Stevens,S.H.(1997).Adjustments in classroom management. (http://www.ldonline.org/ld_ indepth/teaching_techniques/class_manage.html) adresinden 15 Ağustus 2009 da alınmıştır. 4. Kargın, T., Acarlar, F., Sucuoğlu, B. (2005). Öğretmen, yönetici ve anne babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 4(2), Greenwood, C. R., Carta, J.J. (1987). An ecobehavioral ınteraction analysis of ınstruction within special education. Focus on Exceptional Children, 19(9). 6. Marzano, R. J., Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), Carpenter, S. L., McKee-Higgins, E. (1996). Behavior management in ınclusive classrooms. Remedial & Special Education, 17(4), Jordan, A., Schwartz, E., McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for ınclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(4), Niesyn, M. E. (2009). Strategies for success: Evidence-based ınstructional practices for students with emotional and behavioral disorders. Preventing School Failure, 53(4), Munk, D. D., Repp, A.C. (1994). The relationship between ınstructional variables and problem behavior: A review. The Council for Exceptional Children, 60(5), Kounin, J.S. (1970) Discipline and group management in classrooms. NewYork: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 12. Brophy, J. (1983). Classroom organization and management. The Elementary School Journal, 83(4), Evertson, C. M., Harris, A. H. (1992). What we know about managing classrooms. Educational Leadership, 49(7), September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

16 706 Nevin GÜNER Anderson, L. M., Brophy, J. (1979) An experimental study of reading group ınstruction: Data from teacher ınterventions. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 15. Anderson, L. M., Evertson, C. M., Emmer, E. T. (1979). Dimensions in classroom management derived from recent research. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 16. Emmer, E.T., Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of education. Educational Psychologist, 36(2). 17. Emmer, E. T., Sanford, J. P., Evertson, C. M., Clements, B. S., Martin, J. (1981). The classroom management ımprovement study: An experiment in elementary school classrooms. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 18. Evertson, C. M. (1995). Classroom organization and management program. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 19. Evertson, C. M., Smithey, M. W. (2000). Mentoring effects on proteges classroom practice: An experimental field study. The Journal of Educational Research, 93(5), Freiberg, H. J., Connell, M. L., Lorentz, J. (2001). Effects of consistency management on student mathematics achievement in seven chapter I elementary schools. Journal of Education for Students Placed at Risk, 6(3), Polirstok, S., Gottlieb, J. (2006). The ımpact of positive behavior ıntervention training for teachers on referral rates for misbehavior, special education evaluation and student reading achievement in the elementary grades. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2(3). 22. Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., Merrell, K. (2008). The classroom check-up: A classwide teacher consultation model for ıncreasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37(3), Slider, N. J., Noell, G. H., Williams, K. L. (2006). Providing practicing teachers classroom management professional development in a brief self-study format. Journal of Behavioral Education,15(4), Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and Teacher Education. 4(1), Marzano, R. J., Marzano, J. S., Pickering, D. J. (2003). Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. Virginia: ASCD 26. Little, S. G., Akın-Little, A. (2008). Psychology s contributins to classroom management. Psychology in the Schools, 45(3), Dinsmore, T. S. (2003). Classroom management. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır. 28. Ritter, J. T., Hancock, D. R. (2007). Exploring the relationship between certification sources, experience levels, and classroom management orientations of classroom teachers. Teaching and Teacher Education, 23(7), Siebert, C. J. (2005). Promoting preservice teachers success in classroom management by leveraging a local union s resources: A Professional Development School Inıtiative Education, 125(3), Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), Zuckerman, J. T. (2007). Classroom management in secondary schools: A study of student teachers successful strategies. American Secondary Education, 35(2), Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Kher, N., Lacina-Gifford, L. J., Yandell, S. (2000). Preservice teachers knowledge of effective classroom management strategies: Defiant behavior. The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009 da alınmıstır Sucuoğlu, B., Akalın, S., Sazak-Pınar, E., Güner, N. (2008). Assessing classroom management of the inclusive classrooms. Teacher Education and Special Education in Changing Times: Personel Preparation and Classroom Intervention. TED Conference, November 5-8, 2008, Dallas, USA. 34. Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi ( ) Proje No: 108K Sucuoğlu, B., Ünsal, P. & Özokçu, O. (2004). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 5(2), Sucuoğlu, B., Akalın, S., & Sazak-Pınar, E. (2007). Kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü sınıfların öğretim özellikleri ile öğretmenin sınıf yönetiminin değerlendirilmesi. TÜ- BİTAK Destekli Araştırma Projesi, No: 106K/ Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analiz el kitabı. Gözden geçirilmiş 5. baskı. Pegem A Yayıncılık. Ankara. 38. Crocker, L., Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 39. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Open University Press, Buckingham, Philadelphia. 40. Long, J. D., Biggs, J. C., Hinson, J. T. (1999). Perceptions of education majors and experienced teachers regarding factors that contribute to successful classroom management. Journal of Instructional Psychology, 26(2), 105, 6p. 41. Bayındır, N. (2001). Sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 42. Aydın, A. (2005). Sınıf yönetimi. Tek Ağaç Eylül Yayıncılık, Altıncı Baskı. Ankara. 43. Balay, R. (2003) li yıllarda sınıf yönetimi. 1. Baskı, Sandal Yayınları: Ankara. 44. Başar, H. (2005). Sınıf yönetimi. Anı Yayıncılık, Onikinci Baskı. Ankara. 45. Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. 3. Baskı, Pegem Akademi: Ankara. 46. Erden, M. (2008). Sınıf yönetimi. Arkadaş Yayınevi: Ankara. 47. Gürsel, M., Sarı, H., Dilmaç, B. (2004). Sınıf yönetimi. Eğitim Kitabevi: Konya. 48. Kaya, Z. (2008). Sınıf yönetimi. 8. Baskı, Pegem Akademi: Ankara. 49. Sarı, E. (2002). Sınıf yönetimi. ÜBL Yayınları: Ankara. 50. Batu, S. (1997). Education of mentally retarded children in Turkey. CEC Council for Exceptional Children, Salt Lake City, Utah, ABD. 51. Batu, S., ve Özen, A. (1997). Sınıf öğretmenlerinin sınıf kontrolüne yönelik sorunlarının ve gereksinim duydukları destek hizmet türlerinin belirlenmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Eskişehir. 52. Çifci, İ., Tabak, Ö. (1997). Zihinsel engelli öğrencilerde görülen problem davranışların belirlenmesi.. 7. Özel Eğitim Günleri. Ankara: Karatepe Yayınları, Boldurmaz, A. (2000). İlköğretim okullarındaki sınıf yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. September 2011 Vol:19 No:3 Kastamonu Education Journal

18 708 Nevin GÜNER Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 55. Melnick, S. A., Meister, D. G. (2008). A comparison of beginning and experienced teachers concerns. Educational Research Quarterly, 31(3), Guliyeva, Y. (2001). İlköğretimde olumlu sınıf çevresinin oluşturulmasında sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 57. Kaner, S. (Proje Başkanı), Şekercioğlu, G., Yellice, B. (2007). Öğretmenlerin ve anababaların öz yetkinlik inançları, tükenmişlik algıları ve çocukların problem davranışları. BAP Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2005(2) 18.Sayı 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Etem Yeşilyurt Mevlana

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa 181-203. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ. Özet

YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ. Özet YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Özet Ersoy TOPUZKANAMIŞ Bu araştırmanın amacı, yazma stratejileri eğitiminin Türkçe öğretmenliği

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

International Journal of Early Childhood Education Research

International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 3, ISSUE 7, A RALIK 2014 International Journal of Early Childhood Education 1 Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 137-152 AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Özet Meryem Nur AYDEDE DEÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1 Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1 Dr. Mustafa AYRAL 2, Şadan ÖZCAN 3, Rahmi CAN 4, Ahmet ÜNLÜ 5, Haydar BEDEL 6, Gökhan ŞENGÜN 7, Şenol DEMİRHAN

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

ISSN 1308 8971. Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45

ISSN 1308 8971. Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45 ISSN 1308 8971 Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45 BEYİN UYUMLU ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE AKADEMİK BENLİK SAYGILARINA ETKİSİ 1

Detaylı