İNGİLTERE VE İSKOÇYA CEZAEVİ YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLTERE VE İSKOÇYA CEZAEVİ YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER"

Transkript

1 İNGİLTERE VE İSKOÇYA CEZAEVİ YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER Seriye SEZEN * Özet: Bu makalede, İngiltere ve İskoçya cezaevi yönetim sistemleri öne çıkan özellikleriyle ele alınmaktadır. Makalede önce, Cezaevleri başlığı altında, cezaevi yönetiminden sorumlu kamu otoritelerine, cezaevi personelinin niceliksel-niteliksel durumları ile cezaevlerine ve cezaevi nüfusuna ilişkin sayısal verilere yer verilmektedir. Ardından, cezaevindeki yaşam çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Cezaevlerinin Denetimi başlığı altında ise yalnızca ulusal denetim mekanizmaları incelenmekte ve bu bağlamda cezaevleri müfettişliği ile cezaevleri ombudsmanı denetim sistemleri üzerinde durulmaktadır. Cezaevlerinde Özelleştirme başlığı altında ise, cezaevlerinin özelleştirilmesi ve özelleştirme uygulamalarının devlet cezaevleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Anahtar Sözcükler: Cezaevi yönetimi, cezaevlerinin denetimi. cezaevi ombudsmanı, cezaevlerinde özelleştirme, dinamik güvenlik, İngiltere, İskoçya. Devletin klasik işlevlerinden biri toplumsal düzeni korumaktır. Bu amaçla devlet, uygulanacak hukuk kurallarını belirlediği gibi, bu kurallara aykırı davranan, suç işleyen bireyleri yargılayarak cezalandırır. Suçun niteliğine göre verilen ceza, bir kısım haklardan yoksun bırakmaktan belli bir süreyle ya da yaşam boyu hapse, kimi ülkelerde ise idama kadar uzanmaktadır. Hapis, en yalın tanımıyla, bireyin özgürlüklerinin kısıtlanarak, cezaevi olarak adlandırılan devlete ait mekanlarda ve kamu görevlilerinin gözetiminde, kendisinin belirlemediği koşullara uyarak yaşamını sürdünnek zorunda kalmasıdır. Bu bağlamda cezaevleri, öz itibariyle belirli bir kamusal hizmetin yürütüldüğü kamu örgütleridir. Ancak, son yinni yıldır yaygınlaşan, devletin sosyo-ekonomik süreçteki rolünü daraltmaya yönelik liberal politikalar kimi ülkelerde cezaevlerinin yönetimini de etkisi altına almıştır. Bu ülkelerde özelleştinneye cezaevleri de dahil e dilmiştir. Cezaevlerinde özelleştinne, ya birtakım hizmetlerin (temizlik, yemek vb.) özel şirketlere ihale edilmesi ya da cezaevlerinin tümüyle özel şirketler tarafından yönetilmesi biçiminde yapılmaktadır. Bu makalede, İngiltere ve İskoçya t cezaevi yönetim sistemleri öne çıkan ö zellikleriyle ele alınmaktadır. Konu, ağırlıklı olarak, İskoçya ve İngiltere'ye ya Dr., TODAİE Ö~tim Üyesi. t Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı üniter ve çok uluslu bir devlettir. İngiltere, Galler ve İskoçya Büyük Britanya'yı oluşturmaktadır. Üniter yapıya rağmen, 1990'larda merkezi yönetim bir kısım yetkilerini İskoçya Parlamentosuna, Galler Ulusal Birliğine ve Kuzey İrlanda Ulusal Birliğine devretmiştir (http://www.scottish.parliament.uk, 2002).lskoçya kendi parlamentosuna ve "birinci bakan"ın (first minister) başkanlığında 9 bakan ve ı obakan yardımcısından oluşan yürütme organına (Scottish Executilfe) sahiptir (bttp:/lwww.scotland.gov.uklwho/ministers.asp, 2002). İskoçya Parlamentosu'nun kurulmasına ola- Amme İdaresi Dergisi, Ci/ı 35 Sayı 1 Mart 1001, s

2 202 Amme idaresi Dergisi pılan çalışma ziyareti gözlemlerine dayalı olarak incelenmektedir. Bu ziyaret süresince, İngiltere'de ve İskoçya'da biri kadın cezaevi olmak üzere beş cezaevi ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler, doğrudan cezaevi müdürleri ve diğer yöneticilerden cezaevinin yönetimine ilişkin bilgi alma ve cezaevi içindeki bölümlerin (hücreler, ortak mekanlar, görüşme yerleri vb.) gezilmesi, tutuklu ya da mahkumlarla yüzyüze görüşme şeklinde iki aşamalı gerçekleşmiştir. Ayrıca, İngiltere'de cezaevi personeline eğitim veren Prison Service College'ın (Cezaevi Hizmeti Okulu) çalışmaları yerinde görülmüş ve İncelemenin İskoçya ayağında Cezaevleri Kraliyet Başmüfettişi ve Cezaevleri Şikayet Komiseri ile görüşülmüştür. Makalede önce, Cezaevleri başlığı altında, cezaevi yönetiminden sorumlu kamu otoritelerine, cezaevi personelinin niceliksel-niteliksel durumları ile cezaevlerine ve cezaevi nüfusuna ilişkin sayısal verilere yer verilmektedir. Ardından, cezaevindeki yaşam çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Cezaevlerinin Denetimi başlığı altında ise yalnızca ulusal denetim mekanizmaları incelenmekte ve bu bağlamda cezaevleri müfettişliği ile cezaevleri ombudsmanı denetim sistemleri üzerinde durulmaktadır. Görece yeni bir uygulama olan cezaevlerinin özelleştirilmesi konusu ise Cezaevlerinde Özelleştirme başlığı altında incelenmektedir. CEZAEVLERİ Cezaevlerinin Yönetİmi İngiltere'de yargı ve infaz yönetimi birbirinden ayrılmıştır. Türkiye'de, A dalet Bakanlığı elinde toplanmış olan yetkiler, İngiltere'de üç görevliye, Adalet Bakanı (Lord Chancellor), Genel Savcı (Attorney General) ve İçişleri Bakanına dağıtılmış durumdadır. Mahkernelerin yönetimi Adalet Bakanının, cezaevlerinin yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanı içindedir (http://www.lcd.gov.uk, 2002). İlk İçişleri Bakanının atanmasından bu yana, cezaevleri İçişleri Bakanının sorumluluğunda olmakla birlikte, ı 877 yılında, yerel yargıçların (local justices) kullandığı yetki ve sorumlulukların bakana devredilmesiyle, bütün cezaevlerinin yönetiminden tümüyle İçişleri Bakanı sorumlu hale gelmiştir (http://www.homeoffice.gov.uk/prishist.htm. 2002). İçişleri Bakanlığı bünyenak veren 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın ardından 1999 yılında seçimler yapılarak ilk parlamento oluşturulmuştur. İskoçya Parlamentosu, sağlık, eğitim, planlama, adalet, yerel yönetimler, turizm, çevre, polis, ekonomik kalkınma, spor, tartm, ormancıhk ve balıkçılık, konut gibi alanlarda yasa yapma yetkisine sahiptir. İskoçya, dış politika, ulusal savunma ve ulusal güvenlik, mali-ekonomik ve parasal sistem, enerji (elektrik, gaz ve nükleer enerji) sanayi ve ticaret, sosyal güvenlik, istihdam gibi alanlarda ise ulusal düzenlemeye bağlıdır (http://www.scotland.gov.uk/fuıııist.asp, 2002). Cezaevi yönetimi açısından İngiltere ve Galler aynı düzenlemelere bağlıdır ve Gaııer, İçişleri Bakanlığı Cezaevi Hizmeti Genel MüdürlUğU'nUn yetki alanı içindedir. Bu nedenle makalede İngiltere sözcuğü, hem İngiltere'yi hem de Galler'i nitelemektedir. İskoçya'da ise içişleri ve adalet alanındaki yetkiler tek bir kişide, Adalet Bakanında toplanmıştır; dolayısıyla cezaevlerinin yönetimi bu bakanın sorumluluğundadır.

3 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 203 sindeki Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürlüğü ile benzer işleve sahiptir. Cezaevlerinin yönetimine ilişkin temel yasa, 1952 tarihli Cezaevi Yasası'dır (Prison Act). Bu yasanın yanı sıra, 1992 tarihli Cezaevi Güvenliği Yasası (Prison Security Act), 1997 tarihli Ceza Yasası (Crime [Sentence] Act) gibi diğer düzenlemeler de yürürlüktedir. Cezaevi Yasası, cezaevlerinin düzenlenmesine ve yönetimine; buralarda bulunan tutuklu ve mahkumların sınıflandırılmasına, istihdamına, kontrol edilmelerine ve disiplin işlerine ilişkin kuralları koyma yetkisini İçişleri Bakanına vermektedir. İçişleri Bakanı bu yetkiye dayanarak çıkardığı Cezaevi Kuralları (Prison Rules) ile, cezaevlerinin iç işleyişini ve buralardaki yaşamın genel esaslarını, tutuklu ve mahkumların bağlı olacağı kuralları düzenlenmektedir yılında yayımlanan Cezaevi Kuralları geçirdiği bir dizi değişiklikten sonra en son 1999 yılında yeniden düzenlenmiştir (Leech and Cheney, 200 I) İskoçya'da cezaevlerinin yönetiminden sorumlu kuruluş Adalet Bakanlığı İskoçya Cezaevi Hizmeti (Scottish Prison Service) Kurumudur. İskoçya İngiltere'den ayrı bir ceza hukukuna ve yargı düzenine sahiptir. Cezaevleriyle ilgili temel yasa, 1989 tarihli İskoçya Cezaevleri Yasası'dır (Prisons [Scotland] Act).l Cezaevleri ve Cezaevi N üfusu İngiltere'de 138 cezaevi bulunmaktadır. Bunların önemlice bir kısmı (121) erkek cezaevidir, kadın cezaevlerinin sayısı ise 13 'tür. Genel ilke, olanaklı ise kadın ve erkek mahkumların ayrı tutulması olmakla birlikte, dört erkek cezaevinde kadın mahkumlar da bulunmaktadır milyon nüfusu olan İngiltere'de, tutuklu ve hükümlü olmak üzere cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 68 bin 452'dir; tutukluların oranı ise %17.4'tür. Bir başka anlatımla, toplam nüfusun her 100 bin kişisinden 128'i cezaevindedir. Cezaevi nüfusunun çoğunluğunu yetişkin erkekler oluşturmaktadır; kadınların oranı yalnızca %5.9'dur: Cezaevi nüfusunun %3.5'ini gençler (15-21 yaş), çocuklar ve azınlıklar oluşturmaktadır. Birçok ülkeden göç alan İngiltere'de, cezaevinde bulunan yabancıların oranı ise %8.6'dır. Kimi Avrupa ülkelerine oranla (İsviçre %62, Belçika %40, Almanya %34) bu düzeyin hayli düşük kaldığı be Iirtilebilir. (http://www.kcl.ac.uk. 200 I). Cezaevi nüfusu sürekli artma eğilimi içindedir 'te 4 ı bin olan cezaevi nüfusu sekiz yıl içinde %58 oranında artış göstermiştir. Ancak, son üç yılda gö 1 Yasanın tam metni için bkz. 3 Kadın ve erkek mahkt1mlann gereksinmeleri gözönünde bulundurularak inşa edilecek olan ilk cezaevi Peterborough'da, 2004 yılında hizmete girecektir. 840 kapasiteli bu cezaevi, The United Kingdom Detention Service ile Premier Prison Service adlı şirketlerin oluşturduğu ortaklığa ihale edilmiştir. (http://www.hmprisonservice.gov.uk/news/newstext.asp?24 I, 200 t).. Avrupa Birliğine üye ülkelerde kadın mahkümlann oranı % ı O'nun altında kalmaktadır (Türkiye' de %3.6). En düşük düzey %2.9 ile İrlanda Cumhuriyeti'nde iken, Portekiz %9.4, İspanya %8.2 oranlarla ilk sıralarda yer almaktadır (http://www.kcl.ac.uk. 2001).

4 204 Amme İdaresi Dergisi receli bir istikrardan sonra, 200 i yılında 66 bin civarında olan nüfusun 2 bin artarak 68 bine çıkması üzerine, Lord Chief Justice 5 mahkemelere, "gerçekten gerekli olmadığı sürece insanları cezaevlerine göndermemeleri" konusunda çağrıda bulunmuştur (http://www.guardian.co.uk, ). Bu nedenle cezaevlerinin kapasitelerinin üstünde nüfus barındırmak zorunda kalmaları temel sorunlardan biri olarak görülmektedir.' Bu sorun İskoç cezaevleri için de geçerlidir. Örneğin, ziyaret edilen Greenock Cezaevinİn kapasitesi 250 olmasına rağmen, ziyaret tarihinde cezaevinde 320 kişi bulunmaktaydı. Cezaevi nüfusundaki bu artış muhalefetin yoğun eleştirilerine neden olmakla birlikte, kamuoyunun gündeminde af yoktur. Dikkat çeken bir başka gelişme de, cezaevi nüfusu içinde oranları düşük kalmakla birlikte, kadınların sayısının hızla artmasıdır. 1970' de 1.000'in altında olan cezaevi kadın nüfusu, 2001 yılında rekor bir artışla ilk kez 4 binin üzerine (4045) çıkmıştır (http://www.guardian.co.uk, 2002) yılları arasında, cezaevi kadın nüfusu %145 oranında bir artış göstermiştir (http://www.homeoffice.gov. uk/rds, 2001). Cezaevi kadın nüfusundaki bu hızlı artış sonucunda, erkek cezaevlerinin bir bölümü kadın cezaevine dönüştürülmektedir yılında üç erkek cezaevi kadın cezaevine dönüştürülmüştür. Kadın nüfusun gösterdiği bu büyük artış üzerine, Cezaevi Hizmeti Genel Müdürü, yargıçlardan, kadınları cezaevine göndermeden önce çok iyi düşünmelerini rica etmiştir (http://www.guardian.co.uk, 2002). İngiltere Iskoçya Çizelge ı. İngiltere ve İskoçya'da Cezaevleri ve Cezaevi Nüfusu Genel Nüfus (milyon) Cezaevi Nüfusu (tutuklu ve hükümlü) i =m Cezaevi Nüfusu İçinde Kadınlar Çocuk, Yabancılar (%) genç ve (%) azınlıklar (%) Cezaevi Sayısı Kadın Erkek Kadın Erkek 4 - Toplam İskoçya'da ise biri kadın cezaevi olmak üzere toplam 17 cezaevi bulunmaktadır yılı itibariyle 5 milyon nüfusu olan İskoçya'da cezaevi nüfusu (tutuklu ve hükümlü) 6 bin 116'dır; bunun anlam1 her 100 bin kişiden 120'si cezaevindedir. Cezaevi nüfusu içinde tutukluların oranı % 16'dır. Cezaevi nüfusunun % 2.8'ini gençler (15-21 yaş), çocuklar ve azınlıklar oluşturmaktadır. Yabancıların oranı ise %1.9'dur s İngiltere'de, Temyiz Mahkemesi (Court ofappeal) ile birlikte Yüksek Mahkemeyi (Supreme Court of Judical) oluşturan Yüksek Adalet Mahkemesinin (High Court ofjustice) Queen's Bench Dairesi Başkanı o lan yargıç. 6 İngiltere'de cezaevlerinin resmi kapasitesi, tarihi itibariyle 63 bin 794 'tür; demek ki cezaevlerinde kapasite fazlası 4 bin 658 kişi bulunmaktadır (http://www.kclac.uk, 2001).

5 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 205 Kadınların oranı % 3.9 olmakla birlikte, İngiltere'de olduğu gibi İskoçya'da da kadın nüfus artma eğilimi içindedir. Örneğin, yılları arasında toplam cezaevi nüfusu %21 'lik bir artışla 4 bin 389'dan 5 bin 869'a yükselmiştir. Bu dönemde erkek cezaevi nüfusunun artış oranı % 21 iken, kadınların artış oranı % 42'dir (Scottish Executive, 2001: 5). Cezaevi Personeli ve Personel Eğitimi İngiltere'de cezaevi hizmetlerinde toplam 43 bin 931 personel çalışmaktadır. 7 Bunların % 50'den fazlası (25 bin 260) üniformalıdır. Üniformalı personel içinde kadınların oranı % 15.6'dır. Cezaevi personelinin 1.804'ünü sağlık hizmetlerinde çalışanlar oluşturmaktadır; bunlardan 524'ü psikologdur. Cezaevi personelinin etnik kökenine göre dağılımında çoğunluğu (% 91.6) beyazlar o luşturmaktadır. Siyahların oranı % 1.9, Asya kökenlilerin oranı ise %. 1.1 'dir. Engelli personelin sayısı ise 161 ' dir. Toplam çalışanlar içinde kadınların oranı %27.5'tir. 8 Yönetim kademesinde bulunan kadın personelin oranı %75.9 olmakla birlikte, bunların çoğunluğunu (%76.3) orta ve alt kademedekiler oluşturmaktadır. Üst kademedekilerin oranı %20.5'tir (http://www.hmprisonservice.gov.uk/statistics, 2001). On yıl öncesinde yalnızca bir kadın cezaevi müdürünün bulunduğu İngiltere'de, kadın yöneticilerin sayısını artırmaya yönelik politikalar sonucunda kadın cezaevi müdürlerinin sayısı artmaya başlamıştır. Benzer gelişme İskoçya için de geçerlidir. Kadın personelin görevlendirilmesinde, cezaevinin erkek ya da kadın cezaevi olması bir ölçüt olmaktan çıkmıştır. Daha önceleri kadın cezaevlerinde kadın personel, erkek cezaevlerinde de erkek personelin çalıştırılması söz konusu iken, bunun ayrımcılık olarak görülmesi üzerine bu uygulamaya son verilmiştir. Örneğin, çok yüksek güvenlikli bir cezaevi olan, A ve B sınıfındaki erkek mahkumların tutulduğu Long Lartin cezaevinde gardiyanların %20'sinİ kadınlar oluşmaktadır. İskoçya cezaevlerinde Mart 2001 tarihi itibariyle 4 bin 586 personel çalışmaktadır (Scottish Prison Service, 2001). Gerek İngiltere'de gerekse İskoçya'da diğer kamu sektörlerinde çalışan görevlilere oranla cezaevi personelinin eğitim düzeyi daha düşük olmasına rağmen personelin işine profesyonelce yaklaşımı dikkat çekicidir. Bunda iki unsurun belirleyici olduğu düşünülmektedir: 1) personel eğitimine verilen önem ve 2) hizmetlerle ilgili standartların belirlenmiş olması. Personel eğitimi hem yerel hem de merkezi düzeyde yürütülmektedir tarihi itibariyle; 200 ı yılında personel sayısı 44 bine ulaşmıştır. 8 Toplam cezaevi personelinin olduğu ı 956 yılında kadın çalışanlann oranı %8'dir (Govemment and Administration ofthe United Kingdom, 1957:65). Demek ki, elli yıl içinde kadınlann oranı ancak %19.5'lik bir artış gösterebilmiştir.

6 206 Amme idaresi Dergisi Yerel düzeyde eğitim cezaevleri yönetimlerince yürütülmektedir. Cezaevleri bünyesinde yapılan eğitimler işbaşında eğitim, belirli bir program dahilinde yapılan eğitim ya da gereksinmeye göre dışarıdan alınan eğitim olmak üzere çeşitli boyutlarda yürütülmektedir. Kimi cezaevlerinde ise ayrıca bir eğitim merkezi kurulmuştur. Örneğin, İskoçya'daki Greenock Cezaevi bünyesindeki Learning Resource Center, Eğitim Planı çerçevesinde i 6 farklı konuda, süreleri 2 saat ile 4-5 gün arasında değişen eğitim programları yürütmektedir. Merkezin yürüttüğü programlar, Yönetim Siyasası, Sunuş Becerileri, Bilgi Teknolojileri, Kontrol ve Kısıtlama, Gıda Temizliği, Fırsat Eşitliği, İnsan Hakları, İlkyardım, Sağlık ve Güvenlik-Güvenli Çalışma, Şartlı Salıverme, Irk İlişkileri, İntihar Risk Yönetimi, Kısa Süreli Solunum Araçlarının Kullanımı gibi çok yönlü bir içeriğe sahiptir. Bu programlardan bir bölümü (insan hakları, intihar risk yönetimi, ırk ilişkileri gibi) tüm personelin; bir bölümü de ilgili hizmetlerde çalışan personelin ya da yalnızca yöneticilerin katılımına açıktır (HM Prison Greenock, 200 I). Merkezi eğitim ise, İngiltere ve İskoçya'da cezaevi personeline ülke genelinde eğitim vermek üzere kurulmuş olan okullarca yürütülmektedir. İngiltere'deki Cezaevi Hizmeti Okulu (Prison Service Col/ege), işe yeni başlayan personelden cezaevi müdürlerine kadar her kademedeki (sağlık personeli dahil) cezaevi personeline eğitim vermektedir. Eğitim programlarının uzun dönemli stratejisi Cezaevi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. Bu strateji çerçevesinde Cezaevi Hizmeti Okulunca, Yönetimin ve Personelin Geliştirilmesi, Personel, Maliye ve Yönetim, Güvenlik ve Cezaevi Yaşamı, Teknik ve Uzmanlık Eğitimi olmak üzere dört genel başlık altında toplam 102 eğitim programı yürütülmektedir. Süreleri, 1 günden 6 haftaya kadar değişen bu programlar, liderlik, stres yönetimi, görüşme becerileri, mali planlama ve bütçeleme gibi yönetsel konuların yanı sıra cezaevlerini ilgilendiren hemen her hizmet alanını kapsamaktadır (HM Prİson Service, tarihsiz). Eğitim programları, öğrencilere kuramsal bilgiler vermek yerine beceri kazandırılması temeline oturtulmuştur. Bu amaçla akademisyenlerden yararlanma düzeyi çok düşüktür. Yine bu yaklaşımla, cezaevi yönetimi konusunda master derecesi olan bir cezaevi personeli bile eğitim programlarına katılmak zorundadır. İngiltere'de personelin eğitimi ve geliştirilmesi için yılda 63 milyon Sterlin harcanmaktadır ve her personel yılda altı gününü eğitimde geçirmektedir (Prison Service, 2001: 12, 14). Sistemin bir diğer özelliği, infaz koruma memurlarının salt gözetleyen, denetleyen kişiler olmaktan çıkarılmış olması ve bu görevlilerin aynı zamanda, mahmmlara yönelik etkinliklerinde bir tür eğitmen olarak çalıştırılıyor olmalarıdır. Bu görevlilere eğitim programlarıyla, belirli konularda bilgi ve beceri kazandırılmakta ve onlardan gardiyanlığın ötesinde hizmet alınmaktadır. İngiltere ve İskoçya deneyiminin gösterdiği bir başka özellik, cezaevi hizmetleri ölçütlerinin yazılı olarak belirlenmiş olmasıdır. Cezaevi müdüründen

7 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 207 başlayarak her kademedeki görevli, işini yaparken kendisinden hangi ölçütlere uyması gerektiğinden haberdardır. Örneğin, cezaevi müdürlerinin karşılaması gereken 44 performans ölçütü bulunmaktadır. Bu ölçütlerin bir bölümü tüm cezaevleri için ortaktır; bir bölümü ise cezaevinin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Yine, bir arama memurunun, hücreyi ararken ya da bir mahkumun üstünü ararken, bu işlemleri hangi ölçütlere dayalı olarak yapacağı, adım adım belirlenmiş durumdadır. Bu bilgilendirme, eğitim programları sırasında uygulamalar ile pekiştirilmektedir. CEZAEVİNDE YAŞAM Cezaevi Nüfusunun Genel Özellikleri-Sorunlar Cezaevi nüfusunun çoğunluğunda, yaklaşık %90'ında, nevroz, psikoz gibi psikolojik rahatsızlıklar (zihinsel hastalıklar), alkol ya da uyuşturucu kullanımı sorunu bulunmaktadır. Hatta önemlice bir kısmında bu üç sorun birarada bulunmaktadır. Gözaltına alınmadan önce intihar girişiminde bulunduğunu itiraf edenlerin oranı, erkeklerde %20, kadınlarda ise %40'dır. Dolayısıyla, yöneticiler, cezaevini yönetmenin, güvenliği sağlamanın yanı sıra bu sorunlarla da başa çıkmak zorundadırlar. Uyuşturucu ile mücadele, cezaevi yönetiminin temel uğraş alanlarından biridir. Bu amaçla, cezaevine gelen her mahkum zorunlu u yuşturucu testinden geçmektedir. Aynca, cezaevinde kaldıkları süre içinde mahkumlar tesadüfi seçimle belli aralıklarla uyuşturucu testinden geçmektedirler. Alınan tüm önlemlere rağmen cezaevlerinde uyuşturucu kullanımının önüne geçildiği söylenemez. Örneğin, gelişmiş güvenlik teknolojilerinin kullanıldığı Glasgow'daki Barlinne Cezaevinde bir yıl içinde 35 olayda, güvenliği geçtikten sonra uyuşturucu yakalanmıştır. Üstelik yetkililer, cezaevine, yakalananın iki katı kadar da uyuşturucunun girdiğini tahmin etmektedirler.' Yine, resmi ziyaretçilerin bile çok ciddi aramadan geçirildiği, yüksek güvenlikli Long Lartin Cezaevinde, her ay (rastgele seçilen bir grup üzerinde) yapılan uyuşturucu testlerinde genellikle %9 oranında pozitif sonuçların alındığı, istisnai olarak en son yapılan testte sonucun tümüyle negatif çıktığı belirtilmiştir. LO Öte yandan, ma h kumlar işledikleri suçlar açısından değerlendirildiğinde, uyuşturucu suçlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 200 i Eylül ayı itibariyle uyuşturucu suçu, yetişkin kadın mahkumlarda ilk sırada yer alırken, erkek mahkumlarda, şiddet ve hırsızlıktan sonra üçüncü sırada gelmektedir (Home Office, 2001:9-1 O). Cezaevi nüfusunun genel özelliklerinden biri de eğitim düzeyinin düşüklüğüdür. Okula hiç gitmemiş ya da eğitimini yarıda bırakmış olanların sayısı hayli fazladır yılında yapılan bir araştırmaya göre, genel nüfus düzeyinde her altı kişiden biri ciddi bir okuryazarlık sorunu ile karşı karşıya iken, cezaevi nü 9 Barlinne Cezaevinin govenlikten sorumlu yöneticisiyle, i i. i i tarihinde yapılan görüşme. 10 Long Lartin Cezaevi Müdürüyle, tarihinde yapılan görüşme.

8 208 Amme İdaresi Dergisi fusu söz konusu olduğunda, bu oran % 50'nin üzerine çıkmaktadır. Aynı biçimde, genel erkek nüfusu içinde vasıfsızların oranı %34 iken, bu oran cezaevi erkek nüfusunda % 43 düzeyindedir (Fletcher, 2001: 876). MahkUmların bu psiko-sosyolojik özellikleri, tahliye sonrasında toplumsal yaşama uyum sağlamalarında ciddi bir engeloluşturmaktadır. Nitekim İskoçya'da, kısa süreli ceza alan mahkumlardan, iki yıl içinde yeniden suç işleyerek cezaevine dönenlerin oranı % 60'tır. II Bu nedenle cezaevi yönetimleri, mahkumların tahliye sonrasında karşılaşacağı sorunları da kendi uğraş alanlarında görmektedirler. Çünkü tahliye sonrasında eğitim, iş, barınma vb. sorunları çözülmeyen bir sabıkalının tekrar suça yönelme olasılığı yüksektir. Bu nedenle, her cezaevinde mahkumların eğitilmelerine, onlara bir beceri kazandırmaya yönelik kursların düzenlenmesi özel önem taşımaktadır. Eski mahkumların topluma kazandırılmasında gönüllü kuruluşların etkinlikleri de ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bunlardan, 1976'da kurulan The Prince's Trust adlı kuruluş, genç suçluların eğitim, istihdam, konut, uyuşturucu kullanımı gibi sorunlarında yardımcı olmaktadır. Kuruluş bugüne kadar Birleşik Krallık düzeyinde 400 bin gence (50 bini İskoçya'da olmak üzere) yardımcı olmuştur (The Prince's Trust, 200 I) yılında kurulan ve 1987 yılından beri İskoçya'da da faaliyet gösteren Apex Trust adlı kuruluş ise, suçluların topluma kazandırılması yönünde hizmet vermektedir. Kuruluşun sağladığı hizmetler, o kuma yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik temel eğitim programlarından bilgi teknolojileri eğitimine, mesleki eğitim kurslarından iş bulma konusunda yardımcı olmaya kadar uzanmaktadır (http://www.apextrust.com. 2002). Bir başka gönüllü kuruluş ise, 1981 'de kurulan Prison Reform Trust'dır (PRT). PRT, cezaevleri konusunda araştırmalar, yayınlar yapmakta, konferanslar düzenlemektedir. Ayrıca, mahkumlara, onların ailelerine, öğrencilere, akademisyenıere ve cezaevleriyle ilgilenen kesimlere danışmanlık yapmaktadır (http://www.prisonreformtrust.org.uk. 2002). Gönüllü kuruluşlar bağlamında belirtilmesi gereken önemli bir nokta, bu kuruluşlar ile cezaevi yönetimleri arasındaki işbirliğidir. Bir başka ifadeyle, her iki taraf da birbirini desteklernekte ve yardımcı olmaktadır. Cezaevi yönetimi açısından mahkumların cinsiyetinin önemli bir değişken olduğu ve kadınların yönetime daha az sorun çıkardıkları söylenebilir. Hem erkek hem de kadın cezaevlerinde çalışmış yöneticiler, kadınların kendilerine verilen emirleri daha az sorguladıkları, bunlara daha az itiraz ettikleri ve daha az saldırgan olduklarını belirtmişlerdir. Bir başka deyişle, kadın mahkumlar cezaevi yönetimi açısından, görece "sorun çıkarmayan" bir kategoridir. Bu konuya i lişkin bir başka gözlem de, kadınların kendilerine zarar verme olasılıklarının II İskoçya'da Greenock Cezaevi Müdürüyle, tarihinde yapılan görüşme.

9 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 209 daha fazla olduğudur; erkekler şiddeti daha çok çevreye yöneltirken kadınlar şiddeti kendilerine yöneltmektedirler. MahkUm davranışını, cinsiyetin dışında yaş, eğitim vb. kişisel özellikler de belirlemektedir. Eğitim düzeyi yüksek mahkumlar haklarını elde etme konusunda daha çok istekli, talepkar davranabilmekte ve şikayet mekanizmalarını daha iyi kullanabilmektedir. Örneğin, avukat olan bir kadın mahkum, mahkumların genelde bilgisizlik ve güvensizlik nedeniyle şikayet mekanizmalarını etkin biçimde kullanamadıklarını; daha önce kaldığı bir cezaevinde yaptığı şikayet üzerine havalandırma sisteminin çalıştırıldığını belirterek, kendisi ayrıldıktan sonra eski düzenin büyük bir olasılıkla aynen devam ettiğini söylemiştir. IZ Fiziksel KoşuIla r İngiltere ve İskoçya'da genel ilke ve uygulama, mahkumların tek kişilik hücrelerde tutulmalarıdır. Bununla birlikte, kimi cezaevlerinde birden çok mahkum ya da tutuklunun aynı hücreyi paylaştıkları görülmektedir. Kimi cezaevlerinin hücrelerinde sıcak su ve tuvalet bulunmakla birlikte bu olanak tüm cezaevlerine yaygınlaştırılabilmiş değildir. Örneğin, hücrelerde akarsu ve tuvaletin bulunmadığı bir cezaevi müdürü, bu durumdan utanç duyduğunu belirtmiştir. 13 Tüm cezaevlerinde mahkumların kullanımına yönelik ortak banyo ve tuvaletler bulunmaktadır. Hücrelerde radyo ya da müzik seti; hatta kimilerinde televizyon bulundurma olanağı tanınmaktadır. Ancak televizyon uygulamasına yeni geçilmiştir ve henüz tüm cezaevlerinde, ya da bir cezaevinin tüm bölümlerinde yaygınlaştırılmış değildir. Bununla birlikte, her cezaevinde ortak kullanıma açık bir televizyon odası bulunmaktadır. Kaldı ki televizyon her mahkuma her koşulda sağlanan bir olanak değildir. Mahkumlara sağlanan bir ayrıcalıktır ve mahkumun davranışına göre, ödüllendirme ya da cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır; bu ayrıcalığı belirleyen kişi de cezaevi müdürüdür. Cezaevlerinin fıziksel koşulları bağlamında belirtilmesi gereken bir nokta, cezaevi mimarisi ile yönetim maliyeti arasındaki ilişkidir. Cezaevi binasının tasarımı, yönetim maliyetini artırıcı ya da azaltıcı bir etmen olabilmektedir. Örneğin, çok katlı yüksek bloklar yerine, konut görüntüsü veren iki ya da üçlü katlı binalardan oluşan Comton Vale Kadın Cezaevi, İskoçya'nın en pahalı cezaevidir. Mahkum başına yılda ortalama 35 bin Sterlinin harcandığı bu cezaevinde, koridorların fazlalığı ve bunların dar oluşu, denetim için daha fazla personelin kullanımını gerektirmekte, bu da maliyeti artırmaktadır. 14 II İskoçya'da, Comton Vale Kadın Cezaevinde, tarihinde mahkfımla yapılan görüşme. 13 İskoçya'da, Glenochill Cezaevi Müdürüyle, tarihinde yapılan görüşme. 14 İskoçya'da, Comton Vale Kadın Cezaevi Müdürüyle i tarihinde yapılan görüşme.

10 210 Amme İdaresi Dergisi Sosyal Koşullar Cezaevine gelen her mahkuma, kabul masasında bir cezaevi numarası verilmekte ve bir güvenlik sınıfına dahil edilmektedir. Ayrıca mahkumlar, cezaevindeki yaşama ilişkin, sağlanan olanaklar, çalışma ve eğitim koşulları, ziyaretler, şikayet sistemi hakkında yazılı olarak bilgilendirilmek zorundadır. Bu kabul sürecinin işleyişi cezaevinden cezaevine değişmektedir. Kimi cezaevlerinde bu süreç, yarım günden iki haftaya kadar değişebilen kapsamlı bir "başlangıç programı" ile yürütülmektedir. Cezaevlerinde tutuklu ve mahkumlara kitap ve dergi, gazete gibi süreli yayınları okuma olanağı verilmektedir. Bu yayınlar mahkumun abone olduğu yayınevi ya da gazete tarafından gönderilebileceği gibi ücret karşılığında cezaevi kütüphanesinden de sağlanabilmektedir. Ancak mahkumun hücresinde bulundurabileceği yayınların sayısı cezaevi müdürü tarafından sınırlandırılabilmektedir. Sınıflandırma: Cezaevine giren her yetişkin erkek mahkum cezaevi müdürü tarafından, temelde suçun niteliğine göre bir güvenlik sınıfına ayrılmaktadır. Mahkumların cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre, bir güvenlik sınıfından diğerine geçirilmeleri olanaklıdır. Sınıflandırmaya 1960'lı yıllarda başlanmıştır. 1964, 1965 ve 1966'da ard arda, uzun süreli ceza almış mahkumların kaçması, cezaevlerinin güvenliğini gündeme getirmiş ve güvenliğin nasıl sağlanabileceğini inceleyen raporlar hazırlattırılmıştır. Sınıflandırma, 1967 tarihli Mountbatten Raporunda önerilmesi üzerine uygulamaya koyulmuştur. Kadın mahkumlar ve genç suçlular A sınıfına girmedikleri sürece resmi bir sınıflandırmaya bağlı değildirler. Dört tür sınıflandırma söz konusudur (Leech and Cheney, 2001): A sınıfı: Kaçışı, kamu, emniyet güçleri ya da ulusal güvenlik açısından yüksek derecede tehlike oluşturan mahkumların dahil edildiği sınıftır. A sınıfında güvenlik koşulları en yüksek düzeydedir. Bu sınıftaki mahkumlar olağanüstü sınırlandırmalara tabidir. Örneğin, gardiyanların her zaman denetlemelerini sağlamak amacıyla hücre ışıklarının 24 saat açık kalması, cezaevi içinde hareket ettiklerinde iki görevlinin kendilerine eşlik etmesi gibi yılında Gartree Cezaevinden bir mahkumun helikopter ile kaçmasının ardından A sınıfı da kendi içinde, standart risk, yüksek risk ve olağanüstü risk olmak üzere üç alt sınıfa ayrılmıştır. B sınıfı: Çok yüksek düzeyde güvenlik koşulları gerektirmeyen fakat kaçışını önleyecek güvenlik koşullarında tutulması gereken mahkumların dahil edildiği sınıftır. C sınıfı: Açık koşullar için güvenilmeyen ama kaçma girişimine niyetli olmayan ya da bu girişim için imkanı olmayan ve yarı açık koşullarda tutulan mahkumların dahil edildiği sınıftır.

11 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 2 ı ı D sınıfı: edildiği sınıftır. Cezasını açık koşullarda geçinnesine güvenilen mahkumlann dahil Mountbatten Raporunda getirilen önerilerden biri de, A sınıfındaki mahkumlann diğer sınıflardaki mahkumlardan ayrı, belirli bir merkezde tutulmasıdır. Ancak bu öneri benimsenmemiştir. Halen A ve B sınıfındaki mahkumlar aynı cezaevinde tutulmaktadırlar. İskoçya'da da benzer bir sınıflandınna söz konusudur; tek fark, D sınıfının (sınırlı D ve D sınıfı olmak üzere) iki aşamadan oluşmasıdır. Mahkumların Hakları: Cezaevlerinde mahkumların yararlanabileceği üç tür hak söz konusudur: 1) Mutlak haklar: Koşullar ne olursa olsun vazgeçilerneyecek olan haklardır. Örneğin, mahkumların kendilerinin belirlediği kişiler tarafından ziyaret edilmesi hakkı, tecrit altında olsa bile, mutlak bir haktır; cezaevi yönetimi bu hakkın kullanımını engelleyemez. Mahkumların tahliye sonrasında toplumsal uyumunu kolaylaştınnak açısından ziyaretlere özel bir önem verilmektedir. Ancak, bir disiplin suçu işlenmesi vb. durumda ziyaret, açık görüşme yerlerinde değil kapalı görüşme yerlerinde yapılabilmektedir. 2) Belirli koşullarda sınırlandırılabilen haklar: Örneğin, tüm mahkumlar, önceden belirlemiş olduklan yerlerle telefonla görüşme hakkına sahiptir. IS Bu görüşmeler, -mahkumun avukatıyla ve gönüllü kuruluşlarla yapılanlar dışında- cezaevi yönetimince dinlenebilmekte ve kaydedilmektedir. Ancak telefon hakkının kötüye kullanılması durumunda bu hak sınırlandırılabilmektedir. 3) Belirli koşullarda verilebilecek ve geri alınabilecek haklar: Bu hakların i çeriğini, mahkumların davranışlanna göre cezaevi müdürlerinin uygulayabilecekleri ayrıcalıklar belirlemektedir. Örneğin, hangi koşullarda hücresinde sigara içebileceği ya da hücresinde TV bulundurup bulundunnayacağı gibi. MahkUmlara sağlanan hakların genel çerçevesi böyle olmakla birlikte haklann genişletilmesi konusunda çabalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda mahkumlarca talep edilen istemlerden biri, seçimlerde oy kullanmalarını engelleyen hükmün kaldınlmasıdır. 16 Öte yandan, Genel Sekreterliğini bir mahkurnun yaptığı Tutuklu ve Mahkumlar Derneği (Association ofprisoners) de cezaevi ko 15 Cezaevleri için özelolarak hazırlanmış telefon karttan kantinlerde satılmaktadır. Mahkümlar bu kartlarla, cezaevlerinin farklı mekanlannda (ör. koridorlarda, oyun ya da televizyon salonlannda) bulunan telefon makineleri aracılığı ile görüşmelerini yapabilmektedir. 20 ünitelik görüşme süresi olan bu kartlar 2 Sterline satılmaktadır yılı Mart ayında, yalnızca tutukluiara tanınmış olan seçimlerde oy kullanma hakkının hükumlilleri de kapsaması istemiyle Uç mahküm avukatlan aracılığı ile yüksek mahkemeye başvurrnuşlardır. Avukatlar, Victoria döneminden kalma bu yasağın, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi 'nin, 1998 tarihli İnsan Haklan Yasasında da yer alan hükümleriyle çeliştiğini öne sunnüşlerdir. Ancak mahkeme, yasa değiştinneye yetkili olmadığı, karann parlamento tarafından alınması gerektiği gerekçesiyle istemi reddetmiştir (http://www.guardian.co.uklprisons/story/0.7369,464463,00.html; 2001).

12 212 Amme İdaresi Dergisi şullarının iyileştirilmesi, tutuklu ve mahkumların haklarının genişletilmesi konusunda çaba göstermektedir. 17 Eğitim ve Spor: Cezaev lerinde, mahkumların zamanlarını geçirebilecekleri ve kimi zaman da belli bir meslek öğrenebilecekleri türde etkinlikler düzenleyen eğitim birimi ve kütüphane bulunmaktadır. Verilen eğitimin türü cezaevinden cezaevine değişmektedir. Okuma-yazma, matematik, bilgisayar, ilk yardım, (kadınlar için) kuaförlük, biçki-dikiş kurslarının yanı sıra kimi cezaevlerinde resim, seramik kursları da eğitmen gözetiminde verilmektedir. Ayrıca mahkumlar cezaevlerinde bulunan spor salonlarından yararlanmakta ve hatta kimi cezaevlerinde voleybol, basketbol takımları kurulabilmektedir. Bu takımlar, cezaevi spor salonunda yapılmak koşuluyla diğer takımlarla maç yapabilmektedir. Anne mahkumlar: Anne olan mahkumlara, bebek bir yaşını dolduruncaya kadar annenin yanında kalmasına izin verilmektedir. Bir yaşını dolduran bebeklerin çevre koşullarını algılamaya başladığı kabul edilerek, bebekler, varsa mahkumun yakınlarına, bu olanak yok ise çocuk yuvalarına verilmektedir. Çalışma: Cezaevi Kuralları, mahkumların günde on saati geçmemek üzere, yararlı işlerde ve olanaklı ise hücrelerinin dışında diğer mahkumlarla birlikte çalıştırılmasını düzenlemektedir. Tutukluların da çalışmasına, istekli olmaları halinde izin verilmektedir. Yine Cezaevi Kurallarına göre mahkumlara, çalışmalarının karşılığında bir ücret ödenebilmektedir; ancak ödeme bir zorunluluk değildir. İngiltere ve İskoçya'da mahkumların çalıştırılmasına özel bir önem verilmektedir. Bu yolla hem mahkumlar meşgul edilmekte (bu cezaevinde düzeni sağlamak açısından önemlidir) hem de onlara bir iş becerisi kazandırılarak tahliye sonrasında iş bulma olanakları artırılmaktadır. Ancak daha da önemlisi, cezaevleri piyasaya çok daha ucuz ve sorunsuz bir işgücü potansiyeli sunmaktadır. Örgütlü işgücünün sendika, toplu pazarlık, grev hakkı vb. güçlerinden yoksun olan cezaevi işgücü hem cezaevlerine ciddi bir parasal katkı sağlamakta hem de düşük maliyeti, dolayısıyla yüksek kar payıyla pazar için bir çekim merkezi haline gelmektedir." Örneğin mahkumların %86.85'inin çalıştırıldığı İskoçya'da, bu İşgücünün %59'u pazar için çalışmaktadır. 2000/200 ı döneminde cezaevi işgücünün ürettiği ürünlerin satış değeri 4 milyon 382 bin Sterlindir. Bu ürünlerin tüketicileri arasında %55.1 'lik bir oranla ticari işletmeler ilk sırada gelmektedir; işletmeleri, %44.72'lik bir oranla Cezaevi Hizmeti Kurumu ve %0.18 ile diğer hükümet kuruluşları izlemektedir (Scottish Prison Service, 2001). İngiltere'de de İskoçya'da olduğu gibi, mahkumlar, giyim ve tekstilden baskı ve tasarıma, mobilyadan metal işlerine uzanan çok çeşitli alanlarda çalıştırıl 17 Ayrıntılı bilgi için bkz. 18 MahkUmiann çalıştınlmasını, küreselleşme sürecindeki ceza politikaları ekseninde inceleyen bir çalışma için bkz. (Özde k, 2000: 2 ı -48).

13 ingiltere ve iskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 213 maktadır. Mahkumların üretken İstihdamını ve bu amaçla eğitimlerini yapmak üzere kurulmuş olan Cezaevi İşletmeleri (Prison Enterprises Industries and Farms), cezaevi işgücünü pazarlamakta ve cezaevleri ile işletmeler arasındaki bağlantıları sağlamaktadır. Kuruluşun web sitesinde, İngiltere ve Galler'de, ticari işletmelerin çeşitli sektörlerde çalışabilecek işgücüne ulaşabilecekleri 130'dan fazla cezaevinin bulunduğunu belirtilerek, işletme sahipleri, kaliteli ürünlerden ve ucuz fıyatlardan yararlanmaya davet edilmektedir. (http:// 2002). Açık Havaya Çıkma: Cezaevi Kuralları, mahkumların "en azından günde bir kez" açık havaya çıkarılmasına olanak vermektedir. Ancak mahkumun açık havaya çıkması, hava koşullarının elvermesine ve cezaevinde düzen ve disiplini sağlamanın gereğine bağlıdır. Dolayısıyla, mahkumların açık havaya çıkarılması konusundaki yetki, tümüyle, bu koşulların uygun olup olmadığını belirleyecek olan cezaevi yönetimindedir. CEZAEVLERİNİN DENETİMİ Cezaevleri Müfettişliği Gerek İngiltere'de gerekse İskoçya'da bulunan her tür cezaevi, özel cezaevleri de dahilolmak üzere Cezaevleri Müfettişliğince denetlenmektedir. İlk kez 1835 yılında cezaevi müfettişieri görevlendirilmeye başlanmış (Newsam, 1955: 148) ve bu tarihte, İçişleri Bakanı cezaevleri müfettişi atamaya yetkili kılınmıştır yılında, Birleşik Krallık Cezaevi Hizmetleri Komitesince hazırlanan raporun, cezaevi dairelerinden bağımsız bir teftiş sisteminin kurulması önerisinin ardından, 1980 yılında İngiltere ve Galler için, 1981 yılında da İskoçya için Cezaevleri Kraliyet Müfettişliği kurulmuştur. İngiltere ve Galler Cezaevleri Müfettişliği, bir başmüfettişin başkanlığında, 20 civarında müfettiş ve destek hizmetleri personelinden oluşmaktadır. sayıları Ayrıca danışmanlık hizmeti amacıyla uzman müfettişler ve araştırmacılar da İstihdam edilebilmektedir. MüfettişIerin bir kısmı cezaevlerinde çalışma deneyimi olanlardan oluşmakta, diğer kısmı da sağlık, eğitim gibi farklı uzmanlık alanlarından gelmektedir. Başmüfettiş, Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğünden bağımsız çalışmakta ve raporlarını doğrudan İçişleri Bakanına sunmaktadır. Başmüfettiş, her teftişle ilgili, müfettişierin cezaevi koşullarına ilişkin gözlemlerini ve önerilerini içeren yazılı raporları bakana ve Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğüne göndermektedir. Başmüfettiş ayrıca, parlamentoya sunulmak üzere yıllık raporlar hazırlamakta ve bu raporlar yayınlanmaktadır. I ' Bu genel raporların yanı sıra başmü 19 Ancak, bu raporlarda yer alan görüş ve önerilerin uygulamayı belirleme gücünün, en azından tartışmalı olduğu belirtilebilir. ı yıllan arasında beş yıl süreyle cezaevleri başmüfettişi olarak görev yapan Sir David Ramsbotham, kaydedilen gelişmelere rağmen, beş yıl içinde hazırlamış olduğu yıllık raporlann her

14 2 ı 4 Amme İdaresi Dergisi fettiş, cezaevindeki kadınlar, genç mahkumlar, müebbet hapse mahkumlar, cezaevlerinde intihar gibi belli bir konuyu ele aldığı tematik raporlar da hazırlamaktadır. Cezaevleri Müfettişliği, her yıl 20 civarında cezaevini genel teftiş programına almakta ve bu programı önceden ilan etmektedir. Genel teftişlerin yanı sıra yine her yıl 20 civarında cezaevi önceden haber verilmeksizin teftiş edilmektedir. Genellikle kısa süreli olan bu teftişlerde, genel teftişlerden farklı olarak, ya bir önceki teftişte önerilenierin gerçekleşme derecesi incelenmekte ya da belirli bir konu üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Cezaevlerinin genel teftişi süresince müfettişier, mahkumlara nasıl davranıldığı, onlara sağlanan eğitim ve iş olanakları, mahkumların ve personelin morali, sağlık hizmetlerinin niteliği, cezaevinin nasıl yönetildiği, binaların fiziksel koşulları gibi konuları incelemektedirler. Ancak başmüfettiş, mahkumların bireysel yakınmalarını araştırma yetkisine sahip değildir; bunlar cezaevleri ombudsmanının yetkisindedir. Her cezaevinin beş yılda bir genel teftişten geçirilmesi genel ilke olmakla birlikte, Cezaevi Müfettişliğinin kadro ve kaynak yetersizliği nedeniyle fiilen her cezaevi ancak yedi yılda bir genel teftişten geçebilmektedir (Annual Report ofhm Chieflnspector ofprisons of England and Wales, : 18). İskoçya Cezaevleri Müfettişliği de İngiltere örneğinin daha küçük bir modelini oluşturmaktadır. Müfettişlik yarı zamanlı istihdam edilen ve Kraliçe tarafından atanan bir başmüfettişin dışında dört kişiden oluşan bir çekirdek kadroya sahiptir. Ancak değişik alanlardan gelen uzman ve araştırmacılardan geçici olarak yararlanılabilmektedir. İskoçya'da da cezaevleri önceden ilan edilen bir program dahilinde genel teftişten geçmektedir. Genel teftişlerin yanı sıra ara teftişler de yapılmaktadır. Cezaevi sayısının az olması nedeniyle İskoçya'da her cezaevi 3,5-4 yılda bir teftişten geçebilmektedir. İskoçya Cezaevleri Başmüfettişi, denetim sonuçlarını içeren yıllık raporları her yıl hazırlayarak, sorumlu olduğu yürütme organına (Scottish Ministers) sunmaktadır. Yıllık raporların dışında başmüfettiş tematik raporlar da hazırlamakta ve bu raporlar yıllık raporlarda olduğu gibi İskoçya Parlamentosuna sunulmakta ve yayınlanmaktadır. Başmüfettişin önerilerini de içeren bu raporların bağlayıcılığı yoktur; ancak, başmüfettiş, önerilerinin dikkate alınmasını sağlamada elindeki en önemli silahm, bu raporların içeriğinin basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması olduğubirinde bir önceki raporda değindiği konulan, "söyle, söyle ve tekrar söyle" ilkesine uyarak, bir kez daha yinelemek zorunda kaldığını; mahkiimlann cezaevi koşullanyla ilgili artan temel sorunlar ve bunlara ilişkin getirdiği öneriler hakkında bakanlan, parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmek ve bu yolla iyileştirmeler sağlamak niyetiyle hazırlad1ğı dört raporun içeriği ve önerileri hakkında -Cezaevi Genel Müdürlüğü dışındaherhangi bir tepkinin gelmemesinin, kendisinde duş kınklığı yarattığını belirtmektedir (Annual Report of HM Chief Inspector of Prisons of England and Wales, : 2-3).

15 1ngiltere ve 1skoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 2 ı 5 nu belirtmiştir. lo İngiltere'de olduğu gibi İskoçya'da da bireysel yakınmalar müfettişin yetki alanı dışındadır. İngiltere'de cezaevlerinin denetimi konusunda kullanılan bir başka mekanizma da Ziyaretçi Kurullarıdır (Boards of Visitors). Bakan tarafından her cezaevi için ayrı ayrı atanan ve bağımsız çalışan bu kurullar, cezaevi koşulları, cezaevlerinin yönetimi ve mahkumlara yapılan muamele konusunda yaptıkları değerlendirmeleri içeren yıllık raporlarını Bakana iletmektedirler. İskoçya'da ise Visiting Committees adı verilen kurullar benzer işlevi görmektedir. İngiltere: Cezaevleri Ombudsmanı İngiltere'de, tutuklu ve mahkumların cezaevi yönetiminden kaynaklanan yakınmalarını cezaevleri ombudsmanı incelemektedir. Doğrudan harekete geçme yetkisi olmayan ombudsman İçişleri Bakanınca atanmakta, Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde olmasına rağmen bu genel müdürlükten bağımsız çalışmaktadır. Cezaevleri ombudsmanının bürosu, 6'sl ombudsman yardımcısı, ı Tsi araştırmacı (investigators) olmak üzere toplam 34 personelden oluşmaktadır. Ombudsmana, tutuklu ya da mahkumlar, eski mahkumlar (cezaevinde bulundukları sırada yaşadıkları sorunlarla ilgili) ve şartlı salıverilenlerin kendileri başvurabilmektedir. Ombudsmanın yetki alanına yalnızca devlet cezaevleri değil, özel cezaevleri ve devlet cezaevlerinde ihale ile iş yapan firmaların gördüğü hizmetler ve personeli de girmektedir. Siyasal düzeyde alınan kararlar ve Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanı dışında kalan konular ombudsmanın inceleme alanı dışındadır. Ombudsman her yıl hazırladığı yıllık raporunu İçişleri Bakanı aracılığı ile parlamento ya sunmaktadır. Ombudsmana başvurmadan önce, bireylerin, Cezaevi Hizmeti Genel Müdürlüğünün şikayet yollarını kullanmış olmaları gerekir. İç şikayet yolları kullanılmadan yapılan başvurular ve mahkumun şikayet konusu eylem ya da işlemden haberdar olmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılan başvurular incelenmeye alınmamaktadır. Başvurular, cezaevlerinde bulundurulan şikayet formu doldurularak yapılabileceği gibi, doğrudan yazılı olarak da yapılabilmektedir. Cezaevlerinden yapılan başvurular, cezaevinde açılıp okunmaması İ çin "gizli" gönderilebilmekte ve posta gideri cezaevince karşılanmaktadır. Ombudsman ve ekibi, cezaevlerini ziyaret etmeye, cezaevi yöneticileri, personeli ve mahkumlarla görüşmeye yetkilidir. Ombudsman kendisine ulaşılan başvuruyu ı ogün içinde okuyarak, başvurunun kabul edilip edilmediğini şikayetçiye bildirmektedir. Kabul edilen başvuruyla ilgili inceleme ise olağan koşullarda ı 2 hafta içinde tamamlanmaktadır. Ombudsman, incelemenin sonucunu ve önerilerini içeren raporunu, Cezaevi 20 Cezaevleri Kraliyet Başmilfettişiyle, Glasgow'da, tarihinde yapılan görüşme.

16 216 Amme İdaresi Dergisi Hizmeti Genel Müdürlüğüne göndermekte ve aynı zamanda şikayetçiyi de bilgilendirmektedir. Ombudsmanın önerilerini dört hafta içerisinde yanıtlamak zorunda olan Genel Müdürlük, gecikme söz konusu olduğunda bunun gerekçelerini ombudsmana bildirmek zorundadır. Ombudsman, genel müdürlüğün, öneri lerine verdiği yanıt konusunda başvuru sahibini bilgilendirmektedir (http://www.homeoffice.gov.uk/ppoweb, ). Cezaevi ombudsmanına bir yıl içinde ( ) yapılan başvuru 2 bin 176'dır. Ancak bu başvurular içinde gerekli koşulları taşımadıkları için inceleme dışında bırakılanların fazlalığı dikkat çekicidir (1.319 başvuru). Başvurular, kaynağına göre değerlendirildiğinde yüksek güvenlikli cezaevleri ilk sırayı almaktadır. Diğer cezaevlerinin her birinden en fazla 50 başvuru gelmiş iken yüksek güvenlikli cezaevleri olan Full Sutton'dan 119, Long Lartin'den 101 başvuru ulaşmıştır. Başvurular içinde en çok yakınma konusunu, önceki yıllarda olduğu gibi disiplin cezaları oluşturmaktadır (%20).21 Ancak bu başvuruların %60'1 gerekli koşulları taşımadığı için incelemeye alınmamıştır. Başvurular arasında ikinci sırayı, mahkumların eşyalarının kaybolmasına ya da bunlara zarar verilmesine ilişkin iddialar almaktadır. Bu grup, incelenen yakınmaların %20'sini oluşturmaktadır. Güvenlik sınıflandırması, nakil ve mahkumların taşıyabilecekleri para miktarına ilişkin kararlar ile dışarıyla iletişim, diğer ağırlıklı yakınma konularıdır. Ancak, gerek ombudsman sisteminin gerekse iç şikayet yollarının kullanılmasının önündeki temel engellerden biri, şikayetin yol açacağı sonuçlardan mahkumların duyduğu kaygı ve korkudur. Birçok mahkumun, bazı cezaevi personelinin şikayetten hoşlanmadığına ve şikayet ettiklerinde başlarına dert açacaklarına inandıklarını belirten cezaevi ombudsmanına göre, bu inancı doğrulayan örneklerle karşılaşılmaktadır (Prisons Ombudsman, 2001). Cezaevleri ombudsmanı, aynı zamanda Cezaevi Genel Müdürlüğüne öneri getirmekle de yetkilidir. Genel Müdürlük bu önerilerle bağlı olmamakla birlikte, önerilerden çoğunun benimsendiği söylenebilir. Örneğin, ombudsmanın bir yıl içerisinde getirdiği toplam 251 öneriden incelenenlerin 208 'i kabul görmüş; biri bakan tarafından reddedilmiş; beş öneriyi ise genel müdür kabul etmeye istekli olmadığını bildirmiştir. Bu tür anlaşmazlıklarda ombudsman, genel müdürle birebir görüşerek onu ikna etmeye çalışmaktadır (Prisons Ombudsman, 2001). İSkoçya: Cezaevleri Şikayet Komiseri İngiltere'deki cezaevleri ombudsmanın işlevini İskoçya'da Cezaevleri Şikayet Komiserİ yerine getirmektedir. Doğrudan harekete geçme yetkisi olmayan komisere başvurular yazılı ya da telefon ile yapılabildiği gibi (bu amaçla, 24 sa 21 Cezaevlerinde her yılortalama 110 bin disiplin soruştunnası açılmakta ve bunlann çoğunda mahkum suçlu bulunmaktadır (Prisons Ombudsman, 200 I).

17 ingiltere ve iskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 2 ı 7 at hizmet veren bir telefon hattı bulunmaktadır) tutuklu ya da mahkumların yakınlarınca yapılan başvurular da kabul edilmektedir. Ancak bu tür başvurularda hemen asıl şikayet sahibiyle ilişkiye geçilmektedir. Komiser ayrıca cezaevlerine ilişkin öneriler getinneye yetkilidir; Cezaevleri Hizmeti Kurumu, bu önerileri 28 gün içinde yanıtlamakla yükümlüdür (Aitken, 2001 :3). Cezaevleri Hizmeti Kurumundan bağımsız çalışan komiser, cezaevlerini ziyaret etmeye, mahkum ve personel ile görüşmeye ve gizli olanlar da dahil her türlü bilgi ve belgeye u laşmaya yetkilidir. Komiser ile şikayetçi arasındaki yazışmalar gizlidir; cezaevi yönetimi bunları açmaya yetkili değildir ve mahkumun yazışma giderlerini karşılamak zorundadır. Cezaevleri Şikayet Komiserine yılda ortalama 400 başvuru yapılmaktadır yılında hücrelere televizyon koyulmasının ardından şikayetlerde, disiplin suçlarında ve intiharlarda önceki yıla oranla göreli bir azalma görülmüştür. u 2000 yılından 2001 Mart ayına kadar, 15 aylık sürede 393 başvuru incelenmiştir. Bu sürede komiserin mahkumlarla yaptığı görüşme sayısı 190' dır. Komisere ulaşan başvurular arasında çoğunluğu, sırasıyla, cezaevi disiplini, güvenlik sınıflandınnası ve ziyaretlere ilişkin yakınmalar oluşturmaktadır (Aitken, 2001:3 4). CEZAEVLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Son yinni yılı aşkındır yaygınlaşan ve "daha az devlet daha çok piyasa" hedefini amaçlayan liberal politikalar, cezaevlerinin yönetiminde de yansımalarını bulmuştur. Cezaevlerinde özelleştinne uygulaması, bu politikalara kaynaklık e den ABD'de 1980'lerin başlarında başlatılmış ve çok geçmeden cezaevi işletmeciliği özel sektör için cazip bir pazar haline gelmiştir. ABD'de, 1997 yılı itibariyle yaklaşık 140 özel cezaevinde 64 bin mahkum bulunmaktadır. Bu şirketlerin gelirinin ise 1 milyar ABD Doları civarında olduğu tahmin edilmektedir (Greene, 2000: 1). Günümüzde, cezaevlerini özelleştirmeye açan ülkeler arasında Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ile Güney Afrika Cumhuriyeti bulunmaktadır (Nathan, tarihsiz). Cezaevlerinde özelleştinne, ya kimi hizmetlerin ihaleyle (yemek, temizlik, kantin vb.) özel şirketlere gördürülmesi ya da cezaevinin tümüyle özel şirketlerce yönetilmesi biçiminde yapılmaktadır. Özelleştirmenin ikinci biçiminde özel şirketler devletçe inşa edilmiş cezaevlerinin yalnızca işletmeciliğini üstlendiği gibi, ihaleler binanın inşa edilmesini de kapsayacak biçimde yapılabilmektedir. Cezaevlerinin özelleştirilmesi, özel cezaevi sektörünü doğurduğu gibi bu sektöre sınırlı sayıda şirketin egemen olmasıyla birlikte uluslararası bir tekel de yaratmış görünmektedir. Az sayıdaki ABD ve Avrupa şirketleri tek başlarına ya II Cezaevleri Şikayet Komiseri ]oan Aitken ile Glasgow'da, tarihinde yapılan görüşme.

18 2 ı 8 Amme İdaresi Dergisi da kurdukları ortaklıklarla dünyanın değişik bölgelerindeki cezaevlerini işletmektedirler.ll İngiltere'de cezaevlerinin özelleştirilmesi ı 990'lı yıllarda başlamıştır. ı 99 ı tarihli Criminal Justice Act, cezaevlerinin ihale yoluyla özel kişilerce işletilebilmesini düzenlernekte ve özel cezaevlerinin işletilmesine İlişkin kurallar koymaktadır (md ).%4 Her şeyden önce, cezaevlerine ilişkin tüm mevzuat bu cezaevleri için de bağlayıcıdır. Ayrıca, bu cezaevleri üzerinde çeşitli mekanizmalarla kamusal bir denetim kurulmaktadır. Cezaevi müdürü işletme sahibi tarafından atanmakla birlikte, bu atamanın, İçişleri Bakanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Müdürün cezaevi yönetiminde etkin kontrolünü kaybetmesi halinde veya herhangi bir kişinin güvenliğinin sağlanması ya da herhangi bir mülke yönelik ciddi bir hasarın önlenmesi gibi amaçlarla İçişleri Bakanı, bir kamu görevlisini (Crown servant) belli bir süre için müdür yetkisiyle atayabilmektedir. Özel cezaevlerinin her birine, bakan tarafından bir denetçi atanmaktadır. Denetçi, cezaevinin ilgili mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun bir biçimde yönetilip yönetilmediğini izlemekte ve bakana rapor vennektedir. Disiplin soruştunnalarının yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında rol alan denetçi ayrıca, cezaevinde gözetim görevini yerine getiren görevlilere yöneltilen suçlamalar konusunda soruştunna yapmak ve durumu bir raporla bakana bildinnekle de görevlidir. Özel cezaevleri aynı zamanda cezaevleri başmüfettişi tarafından da denetlenmektedir. İskoçya'da özel cezaevlerine ilişkin kurallar, i 994 tarihli Ceza Adaleti ve Kamu Düzeni Yasası ile (Criminal Justice and Public Order) düzenlenmiştir (m ). Bu kurallar İngiltere ile koşutluk göstennektedir. ls Halen İngiltere'de 9, İskoçya'da 1 olmak üzere özel şirketler tarafından işletilen toplam ı O cezaevi bulunmaktadır. Özel cezaevlerinin kapasitesi 6 bin 152'dir; bu sayı, toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık %8'ine denk gelmektedir. Bu cezaevlerinin ikisi, devlet tarafından inşa edildikten sonra özel şirketlerce işletilmeye başlanmıştır. Geriye kalanların inşaatları da şirketlerce yapılmıştır. İngiltere'de özelleştirilen ilk cezaevi olan The Wolds 1992'de özel sektör tarafından yönetilmeye başlanmıştır. İnşaatı devlet tarafından yapılan bu cezaevi aynı zamanda Avrupa'nın ilk özel cezaevidir. Bunu, 1997'de 3, 1998'de 1, 2000'de i ve 2001 yılında 2 özel cezaevinin kurulması izlemiştir (http://www.news.bbc.co.uk, 2001). Önümüzdeki yıllarda iki özel cezaevi daha açılacaktır. Sözleşmeleri 2001 yılında imzalanan bu cezaevleri, 2003 yılında a- II Önıegin 18 özel cezaevi şirketinin bulundugu ABD'de sektördeki en buyük şirket olan Corrections Corporations of Amerika, ABD 'nin çeşitli eyaletlerinde, Porto Riko, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta bulunan ve 7 i binden fazla mahkumun bulundu~u 81 cezaevini işletmektedir. İkinci buyük şirket olan Wackenhut Corrections ise 26 binden fazla mahkı1mun bulunduğu 52 cezaevini işletmektedir (http://www.prisonactivist.org. 2002). 14 Yasa metni için bkz. ls Aynntılar için bkz

19 İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler 2 ı9 çılacak olan 450 kapasiteli Ashford kadın cezaevi ile 2004 yılında açılacak 840 kapasiteli Peterborogh karma (kadın/erkek) cezaevidir. 16 Cezaevlerinin işletilmesine dört şirketin egemen olduğu görülmektedir. Bunlardan Premier Prison Service adlı şirket, ABD'nin en büyük şirketlerinden biri olan Wackenhut Corrections Corporation ile İngiliz şirketi Serco'dan oluşan bir ortaklıktır ve dört cezaevini işletmektedir. Üç cezaevi Group 4, birer cezaevi de UK Detension Service ve Securicor adlı şirketlerce işletilmektedir. Group 4, 50 ülkede, Securicor ise 30 ülkede çalışan Avrupa şirketlerdir. UK Detension Service, ABD'nin bu alandaki en büyük şirketi olan Corrections Corporation of America ile iki İngiliz şirketin kurduğu bir ortaklıktır (http://www.news.bbc.co.uk, 2001; Nathan, tarihsiz). Cezaevlerinde özelleştirme, devlet cezaevleri üzerinde bir baskı yaratmıştır. Bu baskının bir boyutu cezaevlerinin bütçesi üzerinde kendisini hissettirmektedir. Cezaevleri bir işletme gibi ele alınmakta ve özel cezaevleri örnek gösterilerek, cezaevi müdürleri, harcamaların azaltılması ve mahkum başına düşen maliyetin aşağıya çekilmesi konusunda zorlanmaktadır. Bu zorlama, cezaevi müdürlerini, dolaylı biçimde mahkumların yaşam biçimlerini de etkileyen maliyeti düşürücü önlemler almaya yöneltmektedir. Örneğin, beş yıl önce bir mahkumun maliyetinin % 1 O daha fazla olduğunu belirten bir cezaevi müdürü, işletme giderlerinin %81 'ini personel giderlerinin oluşturduğunu, tasarrufun ancak personel giderlerinin azaltılması yoluyla sağlanabileceğini belirterek; maliyetin, daha önce saat olan hücrelerin kilitlenme saatinin önce 20.00'ye ardından 19.00'a çekilerek hücre dışında geçirilen sürenin azaltılması ve böylece gardiyanların işgücünden tasarruf edilmesi yoluyla düşürüldüğünü açıklamıştır. Müdür ayrıca bu uygulamaya, hücrelerde TV bulunması sayesinde geçebildiklerini de belirtmiştir. 17 Cezaevlerinde özelleştirme aynı zamanda devlet cezaevleri üzerinde bir tehdit unsuru olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin, 2001 Aralık ayında iki küçük cezaevi, 1844'te açılmış olan Reading ve 1825'te kurulmuş olan Leicester, hükümet tarafından başarısız görülerek, altı ay içinde durumlarını düzeltmedikleri takdirde bu cezaevlerinin özelleştirilecekleri açıklanmıştır. Reading cezaevi, personel davranışından değişim uygulamalarında gecikme, disiplin yetersizliği, duyulan endişe; Leicester cezaevi ise, yüksek düzeyde intihar ve saldırı girişimleri, personelin mahkumlarla meşguliyetinin yetersizliği, %50 oranında kapasite fazlası mahkum bulunması gibi nedenlerle başarısız ilan edilmişlerdir (http://www.guardian.co.uk, 2002). Ancak, bu cezaevlerindeki iyileştirmelerin önemli ölçüde parasal kaynağa bağlı olduğu düşünüldüğünde, özelleştirilmeleri halinde şirketin hem kar edip hem de cezaevini nasıl daha iyi yöneteceği çok u UK Detension Service adlı şirket, bu cezaevlerinin ihalesini, ilkinde tek başına, ikincisinde Premier Prison Service'le kurduğu ortakhk ile kazanmıştır (http://www.hmorisonservice.gov.uklcoroorate. 2002). 1.7 İngiltere'deki Long Lartin Cezaevi Müdürüyle, tarihinde yapılan görüşme.

20 220 Amme İdaresi Dergisi tartışmalıdır. Nitekim kararı eleştiren Cezaevi Müdürleri Derneği, özel şirketlerin önemli oranda devlet katkısı (subsidy) almaksızın (bunu ödeyecek olan vergi mükellefleridir) sorunların üstesinden gelebilmelerinin kuşkulu olduğunu açıklamıştır. Kaldı ki, özel cezaevlerinin devlet cezaevlerinden daha iyi yönetildikleri de kanıtlanılabilmiş değildir. Genelolarak devlet cezaevleri için geçerli olabilecek sorunların (kapasite fazlası mahkum, eğitim ve sosyal etkinliklerin yetersizliği, intihar olayları vb.) bu cezaevlerinde de geçerli olduğu belirtilebilir. Örneğin, 1994'te açılan Doncaster özel cezaevinde, yedi yıl içinde toplam 16 intihar olayı kaydedilmiştir (http://news.bbc.co.uk, 2001) Öte yandan, özel cezaevlerinin kar oranlarının yüksekliği, cezaevlerinde ö zelleştirmenin bir başka boyutunu gündeme getirmiştir; bu da ceza üzerinden yasal yolla kar etmedir. Örneğin, 1997 yılında, 25 yıllık bir sözleşme ile Liverpool' daki Altcourse özel cezaevini işletmeye başlayan Group 4 Securitas şirketi yalnızca iki yıl içinde 10 milyon Sterlinden fazla kar ederek maliyetlerinin tamamını karşılamıştır. Şirketin 23 yıl boyunca net kar elde edecek olmasını, bir milletvekili haklı olarak, "piyangodan bir yılda birçok kez kazanmaya" benzetmektedir (http://www.guardian.co.uk, 2002). SONUÇ İngiltere ve İskoçya cezaevleri, 1980'li yıllarda ve 1990'lı yılların başlarında, sık sık ayaklanmaların, çatışmaların yaşandığı, kaçışların gerçekleştiği "çok sorunlu" bir dönemden sonra, sürekli düzeltici önlemlerle belli bir dengeye o turmuş görünmektedir. Bu gelişme, uzun bir döneme yayılan ve özellikle cezaevlerinin örgütsel yapısında, mahkumlarla personel ilişkilerinde ve personel rejiminde köklü ve sancılı bir değişme sürecinin ürünüdür. Örgütsel yapıda gerçekleştirilen, askeri bir yapıya ve katı bir emir-komuta zincirine dayanan örgütlenmenin terkedilerek; esnek, yatay ilişkilere ve yetki devrine daha çok yer veren bir örgütlenmeye geçi Imiş olmasıdır. Gelişmiş güvenlik teknolojilerinin bile cezaevi güvenliğini sağlamada yetersiz kalması, güvenlik anlayışını da değiştirmiş ve "dinamik güvenlik" olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Cezaevi personelinin mahkumlarla yakın iletişim kurmasına ve bu yolla mahkumların istemi e rinden, sorunlarından cezaevi yönetiminin haberdar olmasına dayanan dinamik güvenliğin dayandığı asıl unsur "istihbarat"tır; mahkum cephesinde olup bitenden "iş işten geçmeden" haberdar olarak gerekli önlemleri almadır. Bu yolla bir yandan mahkumlar kendilerine daha "insanca" yaklaşıldığını hissetmekte bir yandan da cezaevi yönetimi edindiği "istihbarat" sayesinde olası sorunlara önceden müdahale etme olanağını bulmaktadır. Örgütsel yapıda ve yöntemlerde benimsenen yeni yaklaşımı, personel politikasının yeni baştan ele alınması izlemiştir. Personelden beklentiler genişletilmiş ve yeni beceriler aranmaya başlanmıştır: bir yandan mahkumlarla yakın iletişim içine girmeleri, mahkum hak

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Çin Halk Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Çin Halk Cumhuriyeti İle

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı Aralık 2012 de bir ay öncesine göre 130.000 azalarak 41,81

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BULUNAN İKİ YIL VE DAHA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ YERİNE GETİRİLDİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÖLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Toplam çalışanların sayıları ile ilgili en son verilere göre, Kasım 2010 da

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/06/2013 Toplantı Sayısı : 364 Karar Sayısı : 3095 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3095- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı