Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARDA MÜZK TERAP YÖNTEMLERNDE KULLANILAN MÜZK ALETLER ÜZERNE BR NCELEME AN INVESTIGATION OF USING MUSICAL INSTRUMENTS IN MUSIC THERAPY METHODS ON MENTALLY RETARDED CHILDREN Günsu YILMA Öz Bu aratırma, zihinsel engelli çocuklar üzerinde müzik terapi esaslı müzik aletleri bazında tedavileri incelemek amacıyla yapılmıtır. Aratırma sırasında birçok kaynaktan yararlanılmı, ayrıca, yurt dıında müzik terapi içerisindeki kullanılan çeitli tedavi yöntemleri esas alınarak, zihinsel engelli çocuklar üzerinde herhangi bir müzik aleti ile ne tür bir tedavi yöntemi kullanıldıı incelenmitir. Daha sonra bu müzik aletlerini sınıflandırma yoluna gidilmi, ortak ya da nadir olarak kullanılan müzik aletleri belirlenmi ve ne tür bir metod içerisinde kullanıldıkları incelenmitir. Ayrıca konu ile ilgili faaliyet gösteren kuruluların müzik terapi bazlı çalımaları ve izledikleri yöntemlere de aratırma içerisinde yer verilmitir. Aratırmada dünyaca kabul edilen be farklı müzik terapi metodu incelenmi, zihinsel engelli çocuklar üzerinde enstrüman destekli müzik terapinin faydaları üzerine çeitli önerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Engelli, Zihinsel Engelli Çocuk, Müzik Aletleri. Abstract This survey, has been researched on the purpose of on mentally retarded children based on music therapy with musical instruments. During in this survey, imposed on so many source. In addition, the various treatments used abroad within music therapy methods, based on mentally disabled children with any musical instrument what kind of treatment method used is examined. Then, these instruments are classified and investigated common or rare instruments designated and what kind of instruments are used in a method. Also follow on the subject of the organizations operating the instrument and the music therapy-based studies. In the study, five different music therapy globally accepted method is studied and have been made a various suggestions on the instrument-assisted to mentally handicapped children on the benefits of music therapy. Keywords: Music Therapy, Handicapped, Mentally Retarded Children, Musical Instruments. 1. Giri Engel, insan yaamını kısıtlayan önemli bir durumdur. Anne karnından, doum sırası ve sonrasında veya salıklı bir yaam sürerken elim bir kaza sonucundan dolayı her insan, yaamı boyunca birer engelli adayı olarak hayatını sürdürmektedir. Çeitli engel türlerine sahip birey, hayat ile iç içe bir yaam sürebilme, sosyal anlamda daha aktif bir birey olarak yer alma çabası içerisinde olmalıdır. Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

2 Engelli terimi günümüze kadar birçok ekilde karımıza çıkmaktadır. En belirgin tanımı ile engelli; Dünya Salık Örgütü nün (WHO), daha çok salık yönüne aırlık veren ve sınıflandırma yapan tanımıdır. Bu tanıma göre engelli; Noksanlık (Impairment): Salık bakımından noksanlık, psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlıı veya dengesizlii ifade eder. Özürlülük (Disability): Salık alanında sakatlık, bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir ii yapabilme yeteneinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder. Maluliyet (Handicap): Salık alanında maluliyet, bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kiide meydana gelen ve o kiinin ya, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder. eklinde tanımlanmaktadır 1. Ülkemizde 5378 sayılı özürlüler (engelliler) kanununa göre ise engelli; Doutan veya sonradan gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluan sakatlıklar (vücudun görsel/ilevsel/iitsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek toplumsal /yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karılaan kiilere denir 2. Günümüzde birçok engelli türü vardır. Bunlardan bazıları, ortopedik, görme, iitme ve konuma, zihinsel, fiziksel, otistik (otizm) ve süreen hastalıklılardır. Ortopedik engellilerin yaygınlıı bata olmak üzere zihinsel engelliliin de ülkemizde en yaygın engellilik türünden biri olduu söylenebilir. Zihinsel Engellilik Birlii nin (AAMR) 1992 yılında yayınlanan dokuzuncu kitapçıındaki tanımına göre zihinsel engellilik, Gerizekalılık hali hazırdaki ilevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu zihinsel ilevlerde önemli derecede normal altı, bunun yanı sıra uyumsal beceri alanlarından (iletiim. özbakım, ev yaamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, salık ve güvenlik, ilevsel akademik beceriler, bo zaman ve i)iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumudur. Gerizekalılık18 yaından önce ortaya çıkmaktadır. (Eripek,1996:84). Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı nın, Babakanlık Devlet statistik Enstitüsü ile birlikte 2002 yılında yayımlamı olduu aratırma sonuçlarına göre ülkemizde kii engelli olarak yaamını sürdürmektedir 3. Tufan ve Arun un ikincil bir analizde ele aldıı Türkstat aratırmasına göre,bu nüfus içerisinde zihinsel engelli bireylerin sayısı tür ve 2002 yılı itibariyle 0-9 ya grubundaki çocukların %1,54 ü ve ya grubundakilerin %1,96 sı bir ekilde engellidir(tufan, Arun,2006:28). Ayrıca 2002 yılında yayımlanan Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı nın Devlet statistik Enstitüsü ile ortaklaa sürdürdükleri bu aratırmada 18 yaının altındaki birey zihinsel engelli çocuk olarak tabir edilir 4. Ayrıca aratırmanın ana konusu oluturan zihinsel engelli çocukların ülkemizdeki engelli nüfusuna oranını ise Özgür, Bugün ülkemizdeki engelli çocukların genel nüfustaki oranı %14 olarak kabul edilmektedir.(özgür, 2008:2) eklinde ifade etmektedir. Zihinsel engelli çocuk kavramı ise; Geliim süreci içinde zeka düzeyinin normalin altında olmasının yanı sıra uyumsal davranılarda da yetersizlik gösterme durumudur. Ayrıca zihinsel engellileri zeka ve uyumsal davranılarında yetersizliklerin olması yanında eitim performanslarının da önemli derecede gerilik gösteren çocuklar eklinde de tanımlanmıtır (Federal Register, 1977, Akt. Akçamete, 2002:117). Zihinsel engelli çocuklar; sahip oldukları zeka puanları dorultusunda eitilebilir, öretilebilir ve ileri derecede zihinsel engelli olarak üç farklı ekilde sınıflandırılmaktadır. Bu 1Canan Koca (2010). Engelsiz ehir Planlaması Bilgilendirme Raporu,Dünya Engelliler Vakfı, s. 4., stanbul. 2 Age, s T.C. Babakanlık Özürlüler daresi, Özürlülük Ar. Ve statistik Daire Bk. (2002). Özürlülük Aratırmaları, Türkiye Özürlüler Aratırması Temel Göstergeleri, Ankara. 4 T.C. Babakanlık Özürlüler daresi, age,

3 sınıflandırmalar çeitli zeka ölçekleri dorultusunda yapılmaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse; Eitilebilir (hafif derece) zihinsel engelli çocuklar; zeka bölümleri çeitli ölçeklerle sürekli olarak (45-75) arasında olan engelli grubudur. Bazı özel eitimci ve alanında uzman kiiler bu bireyleri hafif derecede zihinsel engelli bireyler olarak da tanımlandırmaktadır. Rehabilitasyon ya da özel eitime tamamen muhtaç deillerdir. Gerilik derecesine göre 8-12 ya düzeyinde zekaya sahip olabilirler,6. Sınıf düzeyinde akademik çalımalar yapabilirler(özgür, 2008:190). Kaynatırma eitimlerine dahil olabilirler ya da herhangi örgün bir okul eitimine ek olarak rehabilitasyon ve özel eitim alabilirler. Öretilebilir zihinsel engelli çocuklar; zeka puanı (25-44) arası deien, salık kurumlarıyla i birlii içerisinde gerçekletirilebilecek özel eitim ve rehabilitasyona muhtaç olan zihinsel engelli grubudur. Akademik çalımaları sınırlı düzeyde olup; basit düzeyde konumayı örenebilirler. Ayrıca bu bireyler sınırlı ve monoton ileri yapabilirler. leri derecede zihinsel engelliler; zeka puanlarının (0-25) arasında deiiklik gösterebilen, klinik bakıma muhtaç, hayata kesinlikle uyum salayamayan ve salık kurumlarında devamlı klinik bakıma ihtiyacı olan engelliler olarak tanımlanabilir. Özgür ün çok aır derecede zihinsel engellilik olarak da tanımladıı bu türdeki çocukların zeka geliimleri 0-2 ya düzeyindedir(özgür, 2008:189). Bu sınıflandırmalar ile yapabilirlikleri dorultusunda bir doru orantı kurmak söz konusu olabilir. Örnein, eitilebilir zihinsel engelli çocuklar, öretilebilir ve ileri derecede zihinsel engelli türlerinden daha yüksek zeka puanlarına sahip oldukları için öz-bakım, uyum, sosyal ve akademik becerilerde daha ileride olabilir. Dier bir deyile, ileri derecede zihinsel engelli çocukların zeka puanları öretilebilir ve eitilebilir zihinsel engelli çocuklara kıyasla daha düük olduundan yine öz-bakım, uyum, sosyal ve akademik becerilerde daha geride bir performans sergilemeleri mümkün olabilir. Sergileyecekleri tutum, davranı ve performans her ne olursa olsun, Müzik Terapi nin, zihinsel engelli çocukların kendi sınırlılıkları dorultusunda olumlu farklılıklar gösterebilmeleri açısından önemli bir tedavi yöntemi olduu söylenebilir. te bu noktada, müzik terapi, engelli bireylerin çeitli sorunlarını çözmede ve yaama daha sıkı tutunmalarında önemli bir araç olabilir. Yüzyıllar boyunca süregelen bir tedavi yöntemi olan müzik terapi, yalı, genç, engelli, engelsiz birçok kiiye uygulanmı ve uygulanmaktadır. Özellikle aratırma alanı içerisinde yer alan zihinsel engelli çocukların, müzik terapi ile tanımaları; aktivite içerisinde yer alma, baarma duygusunun geliiminin yanısıra; psikomotor, sosyal beceri, iletiim, uyum becerileri geliimine de katkı salama açısından önemlidir. Çünkü müzik terapi, onların kefedilmemi becerilerini sergilemeye fırsat tanımaktadır. Böylece iletiim gücü yüksek daha aktif bireyler olabilmeleri açısından müzik terapi aracılıı ile gelitirilen müzikal deneyimler, özgüven geliimine de katkı salamada önemli bir rol oynamaktadır. 2. Müzik Terapi Müzik ile tedavinin eski çalardan günümüze kadar uzandıı tarihsel bir geçmii vardır. aman ve amanizmde, aman aracılıı ile yapılan dinsel törenlerde kötü ruhların hastaların bedeninden çıkması için tütsü eliinde söylenen arkılar, yapılan müzik, ritim, dansbir nevi müzik ile tedavi niteliindedir. M.Ö. III. yüzyıldan sırasıyla Antik Dönem, Eski Yunan, Çin, Mısır a kadar süregelen müzik ile tedavi Avrupa ya da sıçramı, Orta Ça dan XX. yüzyıla kadar çetili yöntemler ve uygulamalar ile günümüze kadar sürmütür. Yüzyıllar boyu süre gelen müzik ile tedavi Eski Türkler de de uygulanmıtır. Her dönemde olduu gibi müzik ile tedavide araç olarak ses, ritim ve enstrüman kullanılmıtır. Örnek olarak amanlar da ses, zil ve çıngıraklar, Eski Yunan da paignon denilen müzik parçaları, Çin de Lo isimli gong, Orta Ça Avrupası nda müzik eliinde dans kullanılmıtır

4 Orta Asya Türkleri nde kopuz ve saz müzik ile tedavide aracı olarak kullanılmıtır. Daha sonra Osmanlı da çeitli makamlar aracılıı ile sazendeler eliinde çeitli yerlerde akıl hastaları bata olmak üzere engellilere de müzik ile tedavi uygulanmıtır. On üçüncü yüzyıldan itibaren dünyada Arabistan daki hastanelerde özel müzik odaları kurulmutur. Hastalara bu odalarda müzik ile tedavi uygulanmıtır. Yine bu zamanlarda Amerika da ise Kızılderili büyücülerin hastalara dini yakarılar ve danslar eliinde ifa yöntemi olarak müzik ile tedavi yöntemini kullandıkları bilinmektedir(antrim,2006:410). Müzik terapi, günümüzde bilindii ekilde, Birinci ve kinci Dünya Savaı sırasında daha çok ngiltere de olmak üzere bir grup müzisyenin hastaneleri gezip, savaın getirdii ruhsal ve fiziksel travma geçiren askerlere müzik yapmaları ile son halini almıtır (Dunja, Pozgain, Filakovic,2005:290). Böylece müzik ile tedavi, eski zamanlardan günümüze kadar gelen ve gelimekte olan bir müzik terapi yöntemi olmu, kısa zamanda tüm dünyada kabul gören bir bilim dalı haline gelmitir. Çoban a göre müzik terapi, nsandaki iitme melekelerini gelitiren, bunları kullanan ve kiinin tedavi edilmesine vesile olan bir yöntemdir. Batıda müzik terapi veya müzikoterapi adıyla da anılmaktadır (Çoban, 2005:27). Dünya Müzik Terapi Federasyonu (TWFMT) 1997 yılında müzik terapiyi ise öyle tanımlamaktadır: Müzik terapi; fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve kavramsal/bilisel ihtiyaçları karılamak için deneyimli müzik terapistler aracılıı ile birey ya da grup ile iletiimi salamak, arkadalık kurabilmek, örenmek ve güçlendirmek, dıa dönüklük, organize olmak ve dier ilgili terapatik amaçlar dorultusunda müzik kullanımı ve/veya sound, ritm, melodi ve armoni gibi müzikal elementleri içerir (Smith&Patey, 2003:1). Dolayısı ile Müzik terapinin amacının, mevcut potansiyelleri gelitirebilmek ve/ya da geliim fonksiyonlarını onarmak olduu söylenebilir. Böylelikle birey, müzik terapi sırasında hem içsel olarak hem de gerek müzik terapist, gerek terapi arkadaları gerek ise sosyal hayattaki çevresi ile fiziksel ve psikolojik olarak bütünleir, sonunda, tedaviyi ya da rehabilitasyonu daha iyi bir yaam sürebilmek açısından kabul etmi olur yılında Washington da düzenlenen onuncu Dünya Müzik Terapi Kongresi nde uluslararası kabul gören müzik terapinin be önemli metodu açıklanmıtır. Bu metotlar sırasıyla; Madsen, Cotter ve Madsen in 1968 yılında tanımladıı Davranısal Müzik Terapi, 1981 yılında Benenzon un kendi adını taıdıı Benenzon Müzik Terapi (BMMT), Goldberg in 1995 yılında tanımladıı TheBonnyMethod of GuidedImageryand Music (GIM) ve son olarak aynı dönemlerde ngiltere de Paul Nordoff ve CliveRobbins tarafından oluturulan Nordoff&Robbins Müzik Terapi ve yine Nordoff-Robbins ile birlikte müzik terapinin bir dier metodu olarak görülen Mary Priestley in gelitirdii Analitik Müzik Terapi (AMT) dir(rachel, Smith&Helen, Patey, 2003:24). Ayrıca Nordoff&Robbins ve Bonny Method of Guided Imagery and Music, metot olarak özellikle müzik terapi üzerinden gelitirilen son metotlar olmulardır. Bu iki metot hastaneler dıında daha çok müzik terapi merkezlerinde de uygulanan metotlardır. Dier metotların çeitli hastanelerde (ruh ve sinir hastalıkları, medikal hastaneler vb.) uygulanan ve uygulama alanlarının sınırlı olan metotlar olduu söylenebilir. Dünyaca kabul gören bu be müzik terapi metodu kısaca u ekildedir: Davranısal Müzik Terapi; Madsen tarafından, Müzik terapi için davranısal yaklaım olarak belirtilmitir (Madsen, 1968:15). Bu yaklaım, müziin kullanımı ve terapistin davranıı deitirmedeki kiisel etkisi ile mümkündür. Davranısal Müzik Terapi Metodu, müzik aracılıı ile olumsuz davranıları kontrol altına almak, bu davranıları analiz edebilmek ve davranıları müzik yolu ile iyiletirebilmek üzerine dayandırılmıtır. Gitar, piyano gibi müzik aletleri ile doaçlamalar, arkı söyleme vb. müzikal yaklaımlar davranısal müzik terapide kullanılmaktadır. Benenzon Müzik Terapi (BMMT); Arjantin li psikolog, müzisyen, besteci ve heykeltıra Benenzon un gelitirdii bir metodtur. Bu metod, 1966 yılından beri Latin ülkelerinin geni bir bölümünde gelitirilmektedir. lk müzik terapi çalımaları Arjantin de, bu yıllarda, Buenos

5 Aires ve Salvador Üniversitesi nin Medikal Bilim Bölümü nde Benenzon un önderliinde yapılmıtır yılında metot Onuncu Dünya Müzik Terapi Kongresi nde uluslararası kabul gören be metot içerisine girmitir. Metodun yaklaımı, temel olarak psikoanalitiktir. Metodun özellii, müziin aracılıı ile klinik vakaları baarılı bir ekilde tedavi eden özelliinin olmasıdır. Müziin, aynı zamanda metodun içerisindeki yeri, psikoanalitik yaklaım dorultusunda rahatsızlıın gerilemesini göz önünde tutan bir faktör olması açısından önem taımaktadır. Metotta örnek olarak, bireyin yalanları üzerine gidilerek düünsel bir sistem kurulmaya çalıılınır. Genetik ve biyolojik temeller üzerinden davranısal ve mental düüncenin derinine inilerek ilerleme kaydedilmesi tedavi açısından önemli olmak ile birlikte, amaç; insan özündeki sembolik deerler ve sübjektif olarak bulunan ipuçları üzerine gitmektir. Bu modeli iyi anlamak ve analiz edebilmek için müziin ve soundun öncelikliine yer verilmelidir (Wagner, 2007:146). Ayrıca metodun amacını Benenzon; Amaç, hayatı daha kaliteli bir hale getirebilmek ve insan hayatında önemli bir yer tutan iletiim gücünü gelitirebilmektir (Benenzon, 2007:148). eklinde ifade etmitir. Bu metot, dünyanın pek çok yerinde hastane ve kliniklerde de uygulanmıtır yılında Lam in yapmı olduu aratırma sonuçlarına göre Amerika da bu metodun kullanım sıklıı dier metodlara göre en azdır. Dierleri sırası ile; The Bonny Method of Guided Imageryand Music (GIM), Nordoff Robbins Music Therapy, Davranısal Müzik Terapi ve Kliniksel Doaçlama * dır. Dier bir deyile, kliniklerde yapılan doaçlamalar, hastaları tedavi etmeye yönelik yapılan çalımalar arasında en sık kullanılanıdır. Lam in, 2007 yılında yapmı olduu aratırmada, Amerika Müzik Terapi Birlii nin (AMTA) çalıma alanlarına dahil olan müzik terapi hizmeti veren hastaneler ve klinikler seçilmi, bunların be biriminde (Onkoloji, Pediatri, Yatan Hasta, Youn Bakım Ünitesi, Zihinsel Salık) servis içerisinde tedavi amaçlı kullanılan müzik aletleri belirlenmitir. Yapılan bu aratırmanın sonuçlarına göre en çok kullanılan müzik aleti ses ve gitardır. Daha sonra sırası ile; davul(n=12), yardımcı perküsyonlar (el perküsyonları gibi) (n=8), Orff aletleri (n=4), arp/autoarp/folk arp (n=4), ksilafon (n=3), lir (n=2), boomwhacker 5 (n=1), Hint flütü (n=1), klarnet (n=1), cello (n=1), obua (n=1), yerel Amerikan Flütü (n=1), blok flüt (n=1) ve mızıka (n=1) yer almaktadır (Lam, 2007: 20-21). The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM); 1970 yıllarında müzisyen ve psikoterapist H. Bonny nin gelitirdii bir müzik terapi metodudur. Psikoterapide müziiözellikle klasik müzii- temel olarak alan metotta, içsel deneyimlerin dinamik bir ekilde dıa vurumu esas alınmıtır (Goldberg, 1995:112). Metodun uygulanıı, bireyin bir yere uzanarak gözlerini kapatıp, hayatını büyük bir resim olarak hayal etmesi, müzik eliinde terapiste tasvir etmesiyle balamaktadır. Fonda dinletilen müzikler, Beethoven, Brahms, Mozart, Debussy, Rachmaninov, Vivaldi gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eserlerinden olumaktadır. Metodun önemi bireye müzik eliinde hayal gücünü kullanmasını salamak olduu söylenebilir. Müzik burada önemli bir partner görevi görmektedir. Hayalindeki resmi anlatan bireyi dinleyen müzik terapist, çeitli yönlendirmelerle problemi saptar ve çözmeye yönelik çalımalarda bulunur. Bu problemler bazen anıların içerisinde bazen de terapistin sorduu basit soruların içerisinde bireyin verdii tepkiler dorultusunda saptanabilir. Yaklaık dakika süren seansta müzik sona erdiinde gözlerini açan birey, dı dünyaya geri döner ve hayata daha olumlu yaklaır 6. Bu metot, bireyin bilinçaltında yer alan negatif durumları (olayları), çeitli endie, korku, stres vb. çeitli olguları en aza indirgemeye yarayan bir metot olarak da görülebilir. Son yirmi be yılda hızla yayılan bu metot, bata Amerika olmak üzere, Meksika, ngiltere, sviçre, Danimarka, Kuzey Kore, Avustralya, talya, Norveç, Avusturya, Almanya da da uygulanmaktadır. * Kliniksel doaçlama, bu aratırmada özel olarak kullanılmıtır. Doaçlama, her müzik terapi metodun içerisinde olan önemli bir öedir. Söz konusu aratırma hastaneler ve kliniklerde olduu için hastalar üzerinde tedavi amaçlı kullanılan doaçlama teknii, kliniksel doaçlama olarak aratırmacı tarafından ifade edilmitir. 5 Birbirinden farklı renkler ve çeitli ebat ve kalınlıktaki plastik tüplerden oluan, malet ile çalınan bir tür çalgı. Bu çalgı aynı zamanda pentatonik tınılar çıkarmaktadır. 6www.gim-trainings.com

6 Analitik Müzik Terapi; Metodun, Nordoff&Robbins müzik terapi metodu ile birleik çalıma disiplinine sahip bir metot olduu söylenebilir. Dier bir deyile Nordoff&Robbins Müzik Terapi metodu, Analitik Müzik Terapi metodunu da içine alan bir metot olarak literatürde yer almaktadır. Metot, Priestley tarafından gelitirilen bir müzik terapi metodudur yılında yayımlanan Analitik Müzik Terapi Makaleleri isimli kitabında belirtilen, Analitik Müzik Terapi isimli makalesinde (1983), bu metot hakkında kesin bir tanım belirtmemek ile birlikte metodu, müzikal etkileimin bir ifa kaynaı olarak gördüünü söylemektedir (Priestley,1994:8). Priestley, ilk olarak bu metodu psikiyatrik vakaların bulunduu hastanelerde uygulamaya balamıtır. Kiinin savunma mekanizması üzerine giden Priestley, müzik aracılıı ile (doaçlama ve vokal olarak) bireyi analiz etme yoluna gitmitir. Vakaları bu yol ile sınıflandırmı, bu sınıflandırmaları Gestalt Terapi ve Psikosentezlerin dayandıı teknikler ile yapmıtır. Priestley e göre Analitik Müzik Terapi metodunu uygulayan terapist, eitiminin öncesi ve sonrasında tecrübelerini iyi analiz edebilen ya da analitik psikoterapi alanında tecrübe sahibi olan iyi derecede müzisyen özelliine sahip kiiler olmalıdır. Aynı zamanda keman çalan Priestley, piyanoda doaçlamalar dıında oda müziinin de metodunu gelitirmede yardımcı bir faktör olduunu belirtmektedir (Prestley; 1994:10). Bu terapide müzik; vokal, enstrümental, vücudu enstrüman gibi kullanmaya çalımak, bilinçli sessizlik olarak dört ekilde kullanılır. Müziin analitik müzik terapide kullanılan bu dört ekli, bireyin içsel müzik bilincini geni alanlara yaymaya çalıarak kendisini rahatlaması ve daha iyi ifade edebilmesi açısından son derece önemli olduu söylenebilir. Almanya da çocuklar üzerinde Analitik Müzik Terapi çalımaları yapan Wolfgang Mahns, okula gitmek istemeyen bir çocuk ile terapi sırasında piyano, ksilofon, vibrafon, davul, bateri, ziller, çan çubukları, mızıkalar, küçük çubuklar, minik davullar, autoharp 7 dıında bir de masa üzerinde ses kayıt cihazı bulundurmutur. Öretmeni ve velisinden aldıı ön bilgilerden sonra terapist, çocuk ile ilk bulumasında içe dönük, zayıf olduunu gözlemlemitir. Bu ilk seans olumsuz sonuçlanmı, çocuk ile bir iletiim kurulamamıtır. Fakat terapistin çeitli enstürmanlar ile doaçlama yapması, çocuun dikkatini çekmi, bir süre sonra birlikte farklı enstrümanlar ile doaçlama yaptıkları belirtilmitir. Daha sonraki seanslarda terapist, aldıı çeitli notlar dorultusunda çocuk ile iletiime geçerek bu terapi yöntemi ile okula gitmek istememe sorununu amada önemli bir yol katetmitir (Mahns,2002:95). Nordoff&Robbins Müzik Terapi temelinin; Amerikalı besteci-piyanist P. Nordoff un ve ngiltere de Kimsesiz Çocuklar Bakım Evi nin okulunda özel eitime gereksinim duyan çocuklara eitim veren C. Robbins in, 1959 yılında Nordoff un piyano resitali için okula gelmesi ile atıldıı söylenebilir. Resital sırasında Nordoff, terapide sanatın yeri ve önemi ile ilgili projesinden bahseder ve projede ona yardımcı olan okulun psikolou Dr. Herbert Geuter i davet eder. Terapide sanat ve çocukların geliimi, müziin çocuklar üzerindeki etkisinden bahseden Geuter ile birlikte Nordoff piyanist ve bestecilik kabiliyetlerini kullanarak sahnede doaçlama yapmaya balar. Doaçlama sırasında çocukların birliktelik içerisinde uyumlu davranılar sergiledikleri, doaçlamaya çeitli mırıltılar ile elik ettii gözlemlenmitir.(smith, Patey, 2003:50).Robbins bu sunumdan çok etkilenir ve Nordoff ile çalımaya balar. Bunun sonucunda Nordoff&Robbins Müzik Terapi nin doduu söylenebilir. Bu terapi metodu taraflarınca gelitirilerek tüm dünyada özellikle ruhsal problemi olanlar, örenme güçlüü de dahil herhangi bir engel türüne sahip olan çocuk, genç, yalı herkese uygulanmaktadır. Metod uluslararası be metottan biri olarak seçilen bir metot olmakla birlikte birçok aratırmacı tarafından aratırma konusu olmutur. Verney ve Ansdell bu metot hakkında, Doaçlama sırasında müzik terapistin, engelli/zihinsel engelli çocuun duygu-durumuna göre benzer ritim, vuru, üslup (tarz) benimseyerek çalması gerektiini belirtmilerdir (Verney, Ansdell,2010:7). Burada amaç duyguların müzik aracılıı ile özgürce sergilenmesi olduu söylenebilir. Doaçlamadaki teknik zorluk burada hiçbir önem taımamakla birlikte performans 7Akor çalan bir çeit kanun

7 anında karısındaki bireyin tepkilerini iyi analiz edebilme ve adaptasyon salayabilme becerisinin yüksek olması daha önemlidir. Böylece terapist ile bireyin arasındaki iletiim müzik ile daha da güçlenmi olur. Birey kendisini müzie bırakır ve dilediince duygularını ifade eder. Nordoff ve Robbins daha sonra kendi isimlerini alan bir kurum kurmu, bu kurum aracılıı ile birçok engelli / zihinsel engelli çocua hizmet vermitir. Dünya da en yaygın kurum arasına giren Nordoff&Robbins, müzik terapiyi müzik aletleri bazında yürütmektedir. Müzik terapistler, sanatçılar, gönüllüler ile çeitli müzik aletleriyle doaçlama bata olmak üzere; piyano, vurmalı aletler, koro ve bireysel arkı söylemek, gitar, marimba, ksilofon, vibrofon, mızıka, kornet gibi enstrümanları çalmayı örenmeye yönelik çalımalar da yapılmaktadır. C. Robbins ve C. M. Robbins in dokuz yaındaki Avustralya lı orta derece zihinsel engelli bir kız çocuu üzerinde Nordoff&Robbins Müzik Terapi den yola çıkarak, çocuklarda yaratıcı müzik terapi olarak tanımladıkları terapi yöntemine dayalı seanslar yapmılardır. Bu seanslar boyunca piyano elikli çeitli parçaları birlikte söylemilerdir. Burada çocuun müzikal hafızasını güçlendirmeye yönelik çalıma yapılırken, aynı zamanda kendi hafızasını gelitirmeye yönelik bir yol izlediklerini belirten terapistler, terapi süreci sonunda piyanoya sesiyle elik eden çocuun aynı melodileri mırıldandıı gözlemlendiini belirtmilerdir (Robbins&Robbins, 1991:46). Özellikle orta derecedeki zihinsel engelli çocukların hafızalarındaki zayıflık göz önünde bulundurulacak olunursa, bu durumun küçümsenemeyecek derecede önemli olduu söylenebilir. Ayrıca, Nordoff&Robbins in gelitirdii bu müzik terapi metodu, özellikle zihinsel engelli çocukların motor ve bilisel geliimlerinde olumlu derecede katkı salayabilir. Zihinsel engelli çocuun müzik aletleri ile terapide yer alması, müzik aracılı ile yapabilirliini en üst seviyeye çıkarabilmesi açısından da önem taımaktadır. Bu metodun bir baka önemli özellii ise dier metotlara göre müzik aletleri bazında tedavilerde daha çok kullanılmasıdır. Böylece, birey burada aktif bir rol oynamaktadır. Nordoff&Robbins müzik terapi metodu ile zihinsel engelli çocuk metot içerisinde kullanılan herhangi bir müzik aleti ile kendisini daha rahat ifade etme imkanı bulabilir, çevresi ve arkadaları ile daha uyumlu davranılar sergileyebilir. Dier bir deyile, bu metot, zihinsel engelli çocukların davranılarını daha olumlu ve ılımlı yönde deimesine / gelimesine katkı salayabilir. 3. Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Terapi Esaslı Müzik Aletleri ile Tedavi Amaçlı Yapılan Çalımalar Zihinsel engelli çocuklar ve müzik terapi üzerine birçok aratırma yapılmıtır. Özellikle müzik aletleri ile tedavi bazında yapılan müzik terapi çalımalar içerisinde Wilson ve Smith in 2000 yılında yılları arasında yayımlanan bir dizi makaleyi incelemeye yönelik yapmı oldukları aratırması ilgi çekicidir (Wilson, Smith, 2000:95-117). Aratırmacılar, belirtilen tarihler arası toplam on yedi yıl içerisinde yayımlanan makaleleri incelemilerdir. Ayrıca bu aratırma; engelli, özellikle zihinsel engelli çocuklar için on yedi yıl içerisinde ne türde aratırmalar yapıldıı bilgisine ulamak açısından önem taımaktadır. Bu aratırma, çeitli okullarda çalıan müzik terapistlerin, okul ortamlarında müzik terapi yöntemine dayalı çeitli müzik aletlerinin kullanımı, uygulanabilirlikleri ve müzik terapi yöntemlerine uygunluu ve ilikisinin ne yönde olduunu incelemek amacıyla yapılmıtır. Be aratırma sorusu müzik terapi literatüründen elde edilen kaynaklar aracılııyla derlenmitir. Üç farklı online veri tabanı (ERIC, Psyc INFO, and Article 1st) 1980 ve 1997 arası basılan makaleler taranmı, 0-18 ya engelli çocuklar üzerinde müzik terapi bazlı aratırmalar incelenmitir. Sorular ve cevapları unlardır: 1) Kayda deer hangi müzik aletleri kullanılmıtır? On yedi yıl içerisinde yapılan bu çalımalar dorultusunda elde edilen sonuçlara göre, çok az müzik aleti müzik terapistlerce kullanılmı ve aratırmacılar tarafından kefedilmitir. Toplam 41 çalımada 20 si (%49) isimlendirilen ya da balıklanan aletlerdir. Geri kalan

8 çalımaların %51 i yazarın balıksız olarak raporlandırdıı ve genelde dizayn edilmi (uyarlanmı) ya da orijinal müzik aletleridir. 2) Birden fazla çalımada bu müzik aletleri kullanılmı mı? Müzik aletleri tek baına çok az sayıda aratırmada yer almıtır. Sadece 3 farklı alet birden fazla aratırmada yer almakla birlikte, 16 tanesi tek bir aratırmada ismiyle kullanılmıtır **. 3) Makale içerisinde tanımlı bir ekilde kullanımı var mı? Sadece yirmi çalımanın üçünde isimlendirilerek kullanılmıtır. Yirmi bir çalıma içerisinde de orijinal haliyle kullanılmıtır. Bu çalımalarda ayrıca uzmanların dizayn ettii aletler de bulunmaktadır. Bu müzik aletlerine sadece 6 makalede yer verilmitir. 4) Müzik aletlerinin kullanımındaki temel amaçlar nelerdir? Literatürde 6 temel amaç ortaya koyulmutur. Verileri birbirleriyle karılatırma(%39), temel ölçüm ya da öntest ölçümü (%29), tedavilerin yanıt vermesi ya da uygunluunun tanımlanması (%12), deerlendirmelerin psikometrik tanımlanması (%7), tümünde aletlerin kullanılılıı (%7) ve müzikal aralıın tanımlandırılması( %5). 5) Müzikal ya da müzikal olmayan elementler nelerdir? Müzikal elementler, Müzik algısı (%37), Müzikal yetenek (%29), Müzikal tercihler (%12), müzik üzerinde dikkat (%2), Müzikal olmayanlar; öz- ifade (dıavurum) (%10), davranısal tepkiler (%7), bilisel (kavramsal) geliim (%2), iletiim (%2). 6) Yapılan bu aratırmalar kimler üzerinde yapılmıtır? Zihinsel engelli çocuklar (%24), otistik çocuklar (%10), iitsel engelli çocuklar (%17), psikiyatrik vakalar ya da duygusal bozukluklar sahip çocuklar (%22), birden fazla engeli olan çocuklar( %5), fiziksel engelli çocuklar (%2) üzerinde yapılmıtır. Bunt un 2003 yılında asosyal, fiziksel, zihinsel, psikolojik sorunlarından dolayı içe dönük çocuklar üzerine yaptıı çalımada, bata müzik eitimcileri ve aratırmacılarıyla birlikte olmak üzere bu çocukların toplumda daha sosyal ve dıadönük bireyler olmalarına yönelik deiimler içermeyi hedefledii müzik terapi çalımalarına yer verilmitir. Üç bölümden oluan aratırmanın ilk bölümünde Bunt; müzik terapinin tanımından ve çocuklar üzerinde faydalarından bahsetmitir. kinci bölümde ise ngiltere deki müzik terapi çalımalara ve çocuklar üzerinde yapılan güncel çalımalara deinmitir. Son olarak üçüncü bölümde ise müzik eitimcileri ve aratırmacıların daha önce de belirtildii üzere daha sosyal ve dıa dönük bireyler olmaları yönündeki deiim ve yakın uyumlarını içeren çeitli çalımalar yer almıtır (Bunt, 2003: ). lk bölüme ayrıntılı bakıldıında, müzik terapiye balamadan önce çocuk ile terapist arasındaki iletiimin salanmasından bahsedilmitir. Sık sık çocuk ile görümeler, onun ilgi alanlarına girilmesi ve yakın iletiime dayalı güven duygusunu aılamanın önemi üzerine durulmutur. Çocuk ve terapist özel müzikal parametreler ve yapılar üzerinde odaklanmılardır. Müzik aleti aracılıı ile (ksilofon, vibrafon, marimba, piyano, çeitli küçük perküsyon aletleri ), terapistçe doaçlamalar (tempo, tını, süre, ses, zaman, melodi, armon vb.) yapılarak çocuun müzie ve müzik aleti ilgisine odaklanılmıtır. Stern (1985) ve Robarts(1996) tarafından yapılan bir çalımada, çocuun nefes alıverii ve el hareketleri piyano aracılıı ile uyumlu hale dönütürülmesi salanmaya çalıılmıtır. kinci bölümde, 1974 te Amerikan besteci ve piyanist Paul Nordoff ve ngiliz Koleji Eitim Bölümü nden Clive Robbins müzik terapi alanında drama, müzikal algı kursları ve çeitli çalımalar yapmıtır ( ). Ayrıca 2000 yılından önce Profesyonel Müzik Terapistleri Birlii (APMT) tarafınca organize edilen 159 okuldan 93 müzik terapist çocuklara hizmet etmitir. Bu çocukların %5 i zihinsel çocuklardan olumaktadır. Olumlu birçok sonuç elde edilmitir. Bunlar; çalımadan memnuniyet (%93.7), genel olarak çocukların terapiye ** Yapılan bu aratırmada müzik aletlerinin isimleri tek tek belirtilmemitir

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

* Bu çalımanın temeli Özürlüler Vakfı tarafından 5-7 Mayıs 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen Birlikte Yaamak çin Küresel

* Bu çalımanın temeli Özürlüler Vakfı tarafından 5-7 Mayıs 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen Birlikte Yaamak çin Küresel Bilgi ve letiim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler çin Gelecee Bir Kapı Açmak * Opening a Gateway to Future for Disabled People through Information and Communication Technologies Sıtkı YILDIZ ** Özet Bu çalımanın

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı