STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUŞ Günümüzde belediyecilik anlayıģı ulaģım, temizlik ve alt yapı hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karģılanmasının yanı sıra sosyal-kültürel faaliyetler, bilgi edinme gibi diğer gereksinimlerin temel bir ihtiyaç olarak karģılanmasını kapsamaktadır. Bu durum vatandaģ isteklerinin ve memnuniyetinin belirlenmesini ve karģılanmasını önemli kılmıģ ve belediye faaliyetlerine yön vermiģtir. Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kalite yönetim sisteminin gereği ve kurumsal yapımızın sürekliliğinin ve geliģiminin sağlanması amacıyla: Personel yetkinliğini artırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek içineğitim ihtiyacını belirlemek ve karģılamak Belediyemiz faaliyetleri hakkında vatandaģlarımızı bilgilendirmek, talep ve Ģikayetlerini geri bildirim yaparak en kısa sürede çözüme ulaģmasını sağlamak Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan Performans Programının iģleyiģini kontrol etmek ve raporlamak Daha güçlü bir yapı oluģturmak için personel ve birim performanslarının ölçümünü yapmak Kalite yönetim sistemini etkin Ģekilde uygulamak faaliyetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüzün 2013 yılı içerisinde gerçekleģtirmiģ olduğu faaliyetlere ait bilgileri içeren 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporunu görüģlerinize arz ederim. Eyüp ÖZSOY Strateji GeliĢtirme Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Personel memnuniyetinin optimum düzeyde sağlandığı; personel performans sisteminin ihtiyacı ve yetenekleri belirleyici, adil, geleceğe yön veren, yöneticilere ıģık tutan bir yapıda olduğu; hizmet sunumunda kalitenin ve personel yetkinliğinin sürekli artmasını sağlayacak kurumsal bir eğitim sistemi ile mesleki yetkinliklerini sürekli geliģtiren, inisiyatif alabilen, iletiģim, organizasyon ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ bir personel yapısının sağlandığı, plan ve programların kalite yönetim sistemi ile entegre edildiği etkin ve verimli bir kurumsal yapının inģa edilmesi. Vizyon Halkın talep ve Ģikâyetlerinin en doğru Ģekilde tespit edildiği, analiz edildiği ve raporlandığı güçlü bir kamuoyu araģtırma sisteminin kurulmasını sağlamak. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve

5 onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

6 Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükģehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,

7 i) Borç almak, bağıģ kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek,

8 (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

9 Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dışı ilişkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

10 d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular.

11 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü; Plan Programlar Birimi, ĠletiĢim Merkezi Birimi ve Çağrı Merkezi Birimi Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:11 adresindeve Alan Uygulamalı ĠletiĢim Birimi Yeni Mahalle ġen Sokak No:3 adresinde hizmet vermektedir. 2.Örgüt Yapısı Strateji Geliştirme Müdürü Plan ve Programlar Bölüm Sorumlusu İletişim Bölüm Sorumlusu Plan ve Programlar Birim Sorumlusu İletişim Merkezi Birim Sorumlusu Alan Uygulamalı İletişim Birim Sorumlusu Çağrı Merkezi Birim Sorumlusu Raportör

12 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cihaz Adet Telsiz Telefon 2 Telsiz 1 Plazma Tv 2 LcdTv 1 Dijital Kameralar 1 Ses Kayıt Cihazı 1 Fotoğraf Makinesi 1 Projektör 2 Bilgisayar Kasası 38 Lcd Ekran 40 Dizüstü Bilgisayar 5 Tablet Bilgisayar 32 Harici Harddisk 2 Lazer Yazıcı 1 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 6 Masaüstü Tarayıcı 9 Fotokopi Makinesi 2 4.İnsan Kaynakları GÖREV KĠġĠ SAYISI MEMUR ĠġÇĠ Müdür Bölüm Sorumlusu Birim Sorumlusu Raportör TOPLAM Sunulan Hizmetler Stratejik Plan Hazırlanması Performans Programının Hazırlanması Ġdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması Toplam Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Anket ÇalıĢmaları Yapılması Kamuoyu AraĢtırması Yapılması Personel Performansı Ölçümünün Yapılması Yıl Sonu Brifingi ÇalıĢmalarının Yürütülmesi

13 Birim Yönetmeliklerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi Belediyenin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmaların Tanıtımının Yapılması VatandaĢ ġikayet ve Dilekçelerinin Alınması, Ġlgili Müdürlüklere Ġletilmesi 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iģ ve iģlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal Gelişimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması

14 planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B.Temel Politikalar ve Öncelikler Stratejik plana uygun hizmetlerin gerçekleģtirilmesini sağlayacak belediyesel hizmetleri kapsayan, yönlendiren, tutarlı ve ölçülebilir bir stratejik yönetim sergilemek Kalite Yönetim Sistemini kurum genelinde uygulanması, sürekliliğini ve geliģimini sağlamak Hizmet süreçlerinin sürekli iyileģtirme ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir ve etkin bir süreç yönetim sistemi yapısıyla yönetmek Performans programındaki hedeflerini geliģtirerek kurumsal, kentsel ve toplumsal alandaki yeniliklerde belediye alanında öncülük etmek Pendik Belediyesinde baģlatılan performansa dayalı personel yönetiminin tüm hatlarıyla uygulanması sağlayacak alt yapının tamamlanması

15 Belediye hizmet standartlarına uygun performans yönetim sisteminin etkin bir Ģekilde uygulanması VatandaĢ talep ve Ģikâyetlerini periyodik ve sistematik bir Ģekilde tespit edecek ve ilgili birimlere yönlendirecek araģtırma-geliģtirme hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak Bireysel ve kurumsal kabiliyetleri geliģtirmeye yönelik, profesyonelce tespit edilen eğitim ihtiyaçlarını sonuç odaklı sunabilen eğitim sistemini sürdürmek AÇIKLAMA III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek ve Olağan Aktarma Suretiyle Eklenen Düşünülen Net Ödenek Bütçe Giderleri Toplamı Ödenen Bütçe Giderleri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Kalan Ödenek STRATEJİ GELİŞTİRME 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 GENEL KAMU Genel Hizmetler Genel Planlama ve 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 Genel Planlama ve 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,15 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 MEMURLAR 0, ,00 0, ,15 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 SOSYAL GÜVENLİK 0, ,00 0, ,25 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 MEMURLAR 0, ,00 0, ,25 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 MAL VE HİZMET ALIM TÜKETİME YÖNELİK 0, ,00 0,00 569, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 569,92 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 HİZMET ALIMLARI Genel Toplam 0, ,00 0,00 0, , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00

16 2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlük bütçesi ,20 TL olarak gerçekleģmiģ olup %101,6 oranında gerçekleģme göstermiģtir. B.Performans Bilgileri 1.Faaliyetve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Adı: Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Karşılanması Ġnsan kaynaklarının etkinliğini, hizmet kalitesini ve vatandaģ memnuniyetini artırmak amacıyla, hizmet içi eğitimlere 2013 yılı içinde de devam edilmiģtir. ÇalıĢanların kurumsal hizmetlerde verimliliklerinin ve mesleki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik: Oryantasyon Eğitimi ĠĢ Hayatında BaĢarı ve Verimlilik Eğitimi Kamu Zararı Eğitimi Panoramik Kent Rehberi Eğitimi Resmi YazıĢma Kuralları Eğitimi Bilgi Güvenliği ve Kurum Bilgi Kaynakları Kullanımı Eğitimi Hizmet alanındaki değiģim ve geliģmelere uyum sağlaması için: 5393 Sayılı Belediye Kanunu Eğitimi 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Eğitimi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 6138 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Eğitimi TaĢınır Mal Yönetimi Eğitimi Proje Döngüsü Yönetimi ve Süreçleri Eğitimi Moral motivasyonlarının güçlü tutulması ve etkili iletiģim yoluyla hizmet kalitesini artırmak amacıyla: Stres, Kriz ve ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi Takım ÇalıĢması ve Ekip Olma Eğitimi Zor Ġnsanlarla BaĢa Çıkma Eğitimi Etkin ĠletiĢim Becerileri Eğitimi Etkileme ve Ġkna Etme Becerileri Eğitimi

17 Halkla ĠliĢkiler/MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Eğitimi ġikayet Yönetimi Eğitimi eğitimleri gerçekleģtirilmiģtir. Kurum çalıģanlarına; bilgisayar yazılımlarını, ofis programlarını ve internetin sağladığı teknolojik imkanları, günün hızlı ve sürekli değiģen teknolojik seviyesine çıkararak belediye hizmetlerinin kaliteli, hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla Bilgisayar ve Ofis Programları Eğitimi ile Ġnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi verilmiģtir yılı içerisinde toplam 467 saat hizmet içi eğitim verilmiģtir.

18 1.2.Faaliyet Adı: Personel Memnuniyet Anketi Yapılması Personel motivasyonunu artırmak, personel talep ve ihtiyaçlarını karģılamak ve kurum içi iletiģimi geliģtirmek amacıyla 1 adet personel memnuniyet anketi gerçekleģtirilmiģtir. 1.3.Faaliyet Adı: Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması ÇalıĢanların katılımını sağlayarak iģ süreçlerinin iyileģtirilmesi, artan hizmet kalitesine paralel olarak müģteri memnuniyetinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve öneri sahiplerinin ödüllendirilmesi amaçlanarak 1 adet öneri-ödül sistemi uygulaması gerçekleģtirilmiģtir. 1.4.Faaliyet Adı:İç Müşteri Memnuniyet Anketi Yapılması ÇalıĢanların kuruma ve kurumda çalıģmaya iliģkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıģtıkları kiģilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalıģanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak faaliyetlerin planlanması amacıyla 2 adet iç müģteri memnuniyet anketi çalıģması gerçekleģtirilmiģtir. 1.5.Faaliyet Adı: Kamuoyu Araştırması Yapılması Pendik Belediyesi nin çeģitli yönlerinin halk tarafından değerlendirilmesi, halkın belediye hakkında (bilgi, iletiģim, kuruma ulaģım, yönetici değerlendirme, vs.) genel görüģünün alınması

19 ve belediye tarafından yapılan çalıģmaların değerlendirilmesi amacıyla 3 adet anket çalıģması gerçekleģtirilmiģtir. 1.6.Faaliyet Adı: Performans Programının Hazırlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu; Madde 41 ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Madde-9 istinaden Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak 2014 yılı Ġdare Bütçe Esaslı Performans Programı hazırlanmıģtır. 1.7.Faaliyet Adı: İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve Bakanlar Kurulu nun tarihli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 6/c ve 23. Maddelerine istinaden Maliye Bakanlığı nın tarihli Kamu Ġdareleri nce Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak 2012 yılı Ġdare Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. 1.8.Faaliyet Adı:İletişim Bölümü Faaliyetleri Talep ve Ģikayetlerin belirlenmesi, alınacak kararlarda halkın katılımının sağlanması, vatandaģınhizmetlereulaģımınınkolaylaģtırılmasıvekurumsalhizmetlerintanıtılmasınayönelikpendi k ĠlçesınırlarıiçindeikametedenvatandaĢlarınziyaretedilmesiyönündealanuygulamasıçalıĢmasına devam edilmiģtir. Bu kapsamda2013 yılıiçindeyaklaģık evziyaretiyapılmıģ olup çalıģmalara 2014 yılında da devamedilmektedir. Müsait Ev Sakinleri Kapısı Çalınan Görüşülen Hane Olmayan Hane Evde Olmayan Anket Sayısı Hane Sayısı Sayısı Sayısı Hane Sayısı

20 1.9.Faaliyet Adı: Kalite Yönetim Uygulamaları Kalite Standartları gereği personel performansının ve müdürlük performansının ölçülmesi yönünde çalıģmalar yapılmıģ ve bu kapsamda performans sistemi geliģtirilmeye devam edilmiģtir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kalite El Kitabı, görev tanımları ve iģ akıģ Ģemaları revize edilmiģ ve kalite çemberi kurulan birimler koordine edilerek toplantıların etkinliği artırılmıģtır Faaliyet Adı: Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözümü ĠletiĢim Merkezi ve Çağrı Merkezi nce talep ve Ģikâyetler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmekte, birimler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçları vatandaģlara bilgi olarak verilmektedir. Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 08:00 23:00 saatleri arasında; telefon ile gelen talepler, web sayfamız aracılığı ile iletilen, e-posta ile iletilen, twitter - facebook gibi sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden iletilen talepler konusunda vatandaģlarımıza en hızlı ve doğru çözümü üretmeye çalıģmakta ve sonuçları hakkında vatandaģlara bilgi vermektedir. FAALİYET ADI ADEDİ Çağrı Merkezi Çağrı/Talep Sayısı (başvuru, talepşikayet, bilgi alma, yönlendirme ) Çağrı Merkezi kayıtlı baģvuru sayısı Çağrı Merkezi diğer (bilgi alma, yönlendirme ) İletişim Merkezine Gelen Vatandaş Sayısı Yapılan Talep ve ġikâyetler Dilekçe Ġle Müracaat Randevu talebi Nikah iģlemleri 3.580

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 ii YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı