I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1."

Transkript

1 I- KONTROL ORTAMI Standart Kod KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenmeli ve desteklenmelidir. Üniversitemiz İç muz revize edilmiş ve üniversitemiz tüm birimlerinin risk yönetimi süreçlerinin etkin işleyebilmesi ve koordinasyonun sağlanmasını yürütmek üzere 3 kişilik bir grubun idari risk koordinatörleri olarak görevlendirilmeleri hususunda rektörlük oluru ile tarihinde kurullar oluşturulmuştur. Üniversitemizin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında gerekli revize işlemlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda hazırlanabilmesi ve buna bağlı olarak kalite çalışmalarına yön vermek üzere İç ile idari risk koordinatörlüğü tarafından çalışmalar yapılmıştır tarihide Bologna Süreci Bağlamında İç Kontrol Uygulamaları konulu bir seminer verilmiştir. Ayrıca tüm üniversite personellerine ve yöneticilerine iç kontrol sistemi ile ilgili tarihinde İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Eğitimi, tarihinde İç Kontrol Sistemi Dokümantasyon Eğitimi tarihinde İç Kontrol Sistemi Süreç Yönetimi Eğitimi, tarihinde Risk Yönetimi ve Risklerin Belirlenmesi Eğitimi, tarihinde İç Tetkik Ve İç Kontrolün Değerlendirilmesi Eğitimi verilmiştir. KOS KOS İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. Üniversitemizde iç kontrol sistemi her yıl üst yönetim ile değerlendirilecektir. Tüm ler Eğitim Programı İç Yönlerdirme Kurulu Genel Kontrol Faaliyetleri Listesi/ İyileştirme Plan Üniversitemizde iç kontrol sistemi gereği etik kurallarının bilinmesi ve benimsenmesine yönelik Mart ayı içerisinde tüm paydaşlarımıza Mesleki Etik Eğitimi düzenlenmiştir.ayrıca yıl sonuna kadar iç kontrol sistemi ile ilgili eğitim verilmeye devam edilecektir. Aralık ayı sonunda tüm birimler ile iç kontrol sistemi değerlendirme çalışması yapılacak olup İç ile gerekli yerlerde iyileştirme planları hazırlanıp uygulanması sağlanacaktır. KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. İç kontrol çalışmaları kapsamında her birim mevcut durumunu gösteren birim faaliyet raporları hazırlamış, hazırlanan faaliyet raporları üst yönetim başkanlığında birim yöneticileri tarafından sunulmuştur. Böylelikle birim yöneticilerinin süreci yakından takip edebilmesi, sahiplenmesi ve personele örnek olması sağlanmıştır. Yöneticiler birimlerinin mevcut durumunu gösteren birim faaliyet raporlarını birimlerinde tüm personeli ile paylaşmıştır. Mevcut durum her yıl yönetimi gözden geçirme toplantıları ile sürekli hale getirilmektedir. KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Üniversitemizde tarihinde Üniversitemiz Etik Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Yönerge kapsamında tarihinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan Etik Kurulu tarafından Etik Rehberi hazırlanmış ve yayımlanmıştır tarihinde Etik Kurulu tarafından üniversitemiz tüm çalışanlarına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi düzenlenerek personele duyurulmuş ve imzalatılmıştır. Tüm personelin şahsi dosyalarına konulmuştur. Ayrıca birimlerde her yıl etik değerler ve dürüstlük ölçümleri kapsamında anketler hazırlanmış ve ölçümler yapılmaktadır. Diğer taraftan üniversitemizde öğretim elemanları başkanlığında öğrencilerle etik kulübü kurulmuştur. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Üniversitemiz Faaliyet Raporu, Mali Durum Ve Beklentiler Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı her yıl üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizde yapılan ihaleler EKAP üzerinden, doğrudan temin yolu ile alınan mal ve hizmetlerin otomasyon sistemi üzerinden yapılması ile tüm bilgilerin açık ve ulaşılabilir olması sağlanmıştır. Ayrıca üniversitemizde yapılan tüm etkinlikler web sitemizde yayınlanmaktadır. KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır Üniversitemizde yapılan anket çalışmaları kapsamında tüm çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilmektedir. Ayrıca her birimde öneri ve şikâyet kutuları bulunmaktadır. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan Öneri Şikâyet Talimatı ile müşteri memnuniyetinin karşılanması güvence altına alınmaktadır. KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır Üniversitemizde yapılan tüm iş ve işlemler mevzuat kapsamında yapılmakta, iç ve dış denetim raporları doğrultusunda bilgi ve belgelerin doğruluğu güvence altına alınmaktadır. Ayrıca her yıl yayımlanan idare faaliyet raporunda üst yönetici ve mali hizmetler birim yöneticisi iç kontrol güvence beyanı ile bilgi ve belgelerin tam ve güvenilir olduğunu doğrulamaktadır. KOS 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

2 KOS 2.1 KOS 2.2 KOS 2.3 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında üniversitemiz misyon ve vizyonu katılımcı çalışmalarla belirlenmiş olup stratejik planda ve web sitemizde yayımlanmaktadır. Ayrıca ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında misyonun benimsenmesi amacı ile tüm birimlerde uygun yerlere asılması sağlanmıştır. Tüm birim yöneticileriyle gruplar halinde eğitimler düzenlenmiş, yapılan eğitimlerde yürütülecek görevlere ilişkin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları içeren üniversite geneli Organizasyon El Kitabı oluşturulmuş ve tüm birimlere iletilmiştir. Görev tanımları çalışan bazında yapılarak tüm çalışanlara yazılı olarak imzalatılmış ve tebliğ edilmiştir. çalışanların şahsi dosyasında saklanmaktadır. KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı Hazırlanan Organizasyon El Kitabı tüm birimlerin ve idarenin teşkilat yapısını ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı göstermekte olup ayrıca tüm birimlerin teşkilat şeması web sitelerinde belirlenmelidir yayımlanmıştır. KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı; temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı; temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterebilecek şekildedir. KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Kurumsal düzeyde hassas görevlerin tespitine ilişkin sistematik ve bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. KOS yöneticileri tarafından hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürler hazırlanarak hassas görevleri yerine getiren personele yazılı olarak tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Tüm ler Hassas Görevler Belirleme Rehberi tarih ve sayılı yazı ile tüm birimlere Hassas Görevler Belirleme Rehberi gönderilmiş ve birimlerimizin hassas görevlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.tüm personele bu görevler tebliğ edilmiştir.web sitelerinde yayınlanacaktır. KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. KOS Yöneticilerin verdikleri görevlerin takibini ve sonucunu izlemeye yönelik bir otomosyon sistemi kullanılacaktır. Üst Yönetim Şube Müdürlüğü Şuan kullanılmakta olan nde yer alan modüllerde görev takibi ve sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmaktadır. Bu durumda Yönetim modeli yazılımının kullanımından vazgeçilerek Yönetim Sistemi programı içerisinde bulunan modüller üzerinden prosedür oluşturularak yöneticilerin vermiş oldukları görevleri takip etmeleri sağlanacaktır. KOS 3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Üniversitemiz amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak Personel tarafından yer yıl ihtiyaç taleplerine göre kadro analizi yapılmakta ve talep edilmektedir. İşe alım sürecinde gazete internet ve ilan panolarından yararlanılmaktadır. KOS 3.2 Üniversitemizde mevcut yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin kullandıkları bilgi ve deneyimleri, bireysel çalışmaların yanı sıra hizmet içi eğitimler ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ile desteklenmektedir. Ancak üniversitemizde bu standardın yerine getirilebilmesi ve yeteneğe sahip olmalıdır. kurumumuza tahsis edilecek kadro ve bütçe imkânları artırılması sonucu daha verimli olacağı değerlendirilmektedir. KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Üniversitemizde mesleki yeterliliğe önem verilmekte, yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması genel şarttır. Ancak, mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda bulunan personel zorunlu olarak mesleki alanı olmayan görevlerde çalışmaktadır. Mevcut personel sayısının yeterli olmadığı durumlarda bulunduğu görevlerde mesleki yeterliliğe sahip olmayan personeller için eğitimler düzenlenecektir. Tüm ler Eğitim Programı lerin mevcut durumu değerlendirilerek tüm birimlerde Ekim ayında birim içi hizmet içi eğitim düzenlenerek tüm personelin mesleki yeterliliğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır. KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversitemizde personelin işe alınmasında personel mevzuatı hükümlerine göre hareket edilmekte, Devlet Personel tarafından koordine edilen merkezi sınavlarla ve mevzuat hükümleri çerçevesinde personel istihdam edilmektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi yönünde bireysel performans göz önünde bulundurulacaktır.

3 KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Üniversitemizde Personel bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlük tarafından eğitim talimatları ve süreçleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda her yıl tüm birimlerin eğitim ihtiyacı, Eğitim Talep ile belirlenir. Buna göre Yıllık Eğitim Planı hazırlanır. Alanında yetkin kişiler tarafından eğitimler düzenlenir ve eğitim sonunda eğitim ve eğitici değerlendirme anketleri ile eğitimin verimliliği ölçülmektedir. KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Performans değerlendirilmesi ile ilgili üniversitemiz ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında çalışan performansının ölçülmesi amacı ile Performans hazırlanmış fakat henüz uygulamaya geçilmemiştir. KOS Performans Prosedürü hazırlanacaktır. Tüm Yöneticileri Performans ve Prosedürü/ Bireysel Performans Sonuçları Tablosu Yönetim Modeli Yazılımından vazgeçilmiş olup performans değerlendirme süreci nde yer alan modüller üzerinden personel performansının izlenmesini sağlamaya yönelik performans değerlendirme prosedürü hazırlanacaktır.ancak ilgili prosedürün hazırlanma süreci yıl sonuna kadar süreceğinden performans değerlendirme işleminin gelecek yıl yapılması planlanmaktadır. KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Her yıl birim yöneticileri tarafından performans ölçümleri yapılmadığından buna göre ödül sistemi hayata geçirilememiştir. KOS Performans değerlendirme sonuçlarına göre yüksek performans gösteren çalışanlara ödül verilmesi yönünde performans değerlendirme yönergesi hazırlanacaktır. Düşük performans gösteren çalışanlar için eksik oldukları konular ile ilgili eğitimler düzenlenecektir. Üst Yönetim Eğitim Programı/ Performans Sonuçları Tablosu/ Performans Prosedürü Yukarıdaki şartta belirtildiği üzere Performans Prosedürü yıl sonuna kadar hazırlanacağından performans değelendirme işlemlerinin gelecek yıl yapılması planlanmaktadır. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Belirtilen tüm işlemler mevzuat kapsamında yapılmış olup yazılı halde web sitesinde ve Süreç Yönetimi El Kitabında bulunmaktadır. KOS 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. ne geçilmesi ile imza ve onay mercileri belirlenmiş ve sistem içerisinde etkinlikle kullanılmaktadır. KOS 4.2 KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Üst yönetici tarafından Üniversitemizde Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ kapsamında Yetki Devri Yönergesi oluşturulmuştur. Yönergede tebliğde belirtildiği üzere yetki devrinin yazılı olması gerektiği, devredilecek yetkinin sınırlarının açıkça belirlenmiş olması gerektiği önemle vurgulanmıştır. Üniversitemizde yetki devirleri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olacak şekilde yetki devri yönergesi kapsamında tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması göz önünde bulundurulmaktadır. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki bilgi vermeli, devredene bilgi vermektedir. yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 2- RİSK DEĞERLENDİRME Standart Kod RDS 5 Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

4 RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, Üniversitemiz yılı Stratejik Planı, akademik ve idari birimlerin doğrudan stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler katılımıyla, Üniversitemizin amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini saptamak, belirleyen; politikaları ve kaynak kullanım kararlarını yönlendiren bir yapı getiren performanslarını ölçmek, izlemek ve yaklaşımla SWOT Analizi ve beyin fırtınası yapılarak hazırlanmış misyon ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle vizyonunu belirlemiştir. stratejik plan hazırlamalıdır. RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. Performans Programı Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre her yıl idaremiz bünyesinde Performans programı hazırlama komisyonu tarafından program faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlanır ve web sitemizde yayımlanmaktadır. RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberine göre, stratejik plan ve performans programına uygun birim bütçe teklifleri hazırlanır. bütçe teklifleri Strateji Geliştirme nca harcama birimi yetkilileri ile görüşmeler neticesinde konsolide edilerek her yıl eylül ayı sonuna kadar Üniversitemiz bütçe teklifi hazırlanmaktadır. RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinde: Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar hükmü gereğince üniversitemiz faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun sağlandığını göstermektedir. RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. lerde her birim yöneticisi görev alanları çerçevesinde faaliyetlere ilişkin hedefler belirleyerek görev dağılımı ile personeline bildirmektedir. RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan stratejik plan baz alındığında bazı amaç ve hedeflerimizin göstergeleri ölçülebilir ve spesifik olarak hazırlanmamıştır. RDS /01/2015 tarih ve 01/01 sayılı senato kararı ile Stratejik Planlama Komisyonu revize edilmiştir. Hükümet değişikliği sebebiyle yılları stratejik plan hazırlama çalışmaları başlatılacaktır. RDS 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik risklerinin belirlenmesini sağlamak üzere üniversitemiz tüm birimlerinin birim risk koordinatörü ve alt birim risk koordinatörleri belirlenmiştir. lerin oluşturdukları birim ve alt birim risk koordinatörlerinin görev tanımları belirlenmiş ve birimlerde yapılacak çalışmalarla ilgili takvim çıkarılmıştır tarihinde tüm birimlerin katılımıyla risk yönetimi ve risklerin belirlenmesi eğitimi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde birim bazlı riskler tespit edilip hazırlanmıştır. Ancak yapılan çalışmalar birim düzeyinde kalmış olup idare düzeyinde riskler tespit edilmemiştir. RDS Her yıl performans hedefleri ile birlikte bu hedeflere yönelik riskler belirlenecektir. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk Oylama /Risk İç ile birlikte Risk Streteji Belgesi hazırlanmış ve Stratejik Plan doğrultusunda stratejik riskler belirlenmiştir. Bu riskler kapsamında tüm birimlerimiz tarafından kurulca belirlenen risk iştahı çerçevesinde performans hedeflerine bağlı faaliyet risklerinin belirleme çalışmaları birim risk koordinatörleri tarafından devam etmektedir. RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmada karşılaşılabilecek risklerin tespit edilip ve analiz edilmesi yönünde birimlerden gelen riskler konsolide edilerek İç tarafından idare risklerinin belirlenip kayıt altına alınması ve izlenmesi yönünde bir çalışma yapılmamıştır. RDS Her yıl birim riskleri idare risk koordinatörü İdari Risk tarafından konsolide edilerek İç Koordinatörü/İç ile kurumsal riskler belirlenecek ve üst yönetici bilgilendirilecektir. Risk Kayıt / Konsolide Risk Riskler ile ilgili birim ve kurum düzeyindeki çalışmalarımız devam etmektedir. RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Kurum bazında riskler belirlenmediği için bu standardın gerekleri yerine getirilememiştir. RDS Kurul tarafından her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik risklerin tanımlaması, analiz İdari Risk edilmesi, iç ve dış risklerin değerlendirilmesi ve Koordinatörü/İç gerekli önlemlerin alınması süreçleri belirlenecek, risk haritaları ve risk eylem planları oluşturularak kurumsal düzeyde risklerin kontrol edilmesi sağlanacaktır. Risk Analiz İç ile birlikte Risk Streteji Belgesi hazırlanmış ve Stratejik Plana dayalı stratejik riskler belirlenmiştir. Belirlenen riskler risk haritasında puanlanmış ve risk puanları oluşturulmuştur. Riskler risk puanına göre sıralanarak kontrol faaliyetleri belirlenmişitir. 3- KONTROL FAALİYETLERİ

5 Standart Kod KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, İdare bazında risk değerlendirilmesi yapılmadığından riskleri karşılamaya uygun raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz strateji ve yöntemler belirlenememiştir. etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. KFS Risk değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından öngörülen riskin etki veya olasılığını azaltmayı amaçlayan strateji ve yöntemler (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama analiz etme yetkilendirme gözetim inceleme izleme vb.) belirlenecektir. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk /Risk Analiz Riskler ile ilgili kontrol faaliyetleri belirlenmiş olup belirlenen zaman içinde gözden geçirme işlemleri yapılacaktır. KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. İdare bazında risk değerlendirilmesi yapılmadığından gerekli kontrol mekanizması oluşturulamamıştır. KFS Risk değerlendirilmesinin ardından belirlenen kontroller çerçevesinde gerekli görülen hallerde faaliyet gerçekleştirilmeden önce, faaliyetin gerçekleşmesi aşamasında ve faaliyet gerçekleştikten sonra uygun prosedürler izlenerek uygulamaya konulacaktır. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk /Risk Analiz Belirlenen risklere yönelik kontrol faaliyetleri uygulanacaktır. KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Üniversitemizde taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yılsonlarında sayımları ve kontrolleri yapılarak raporlanmakta ve anılan yönetmelik gereğince kişilerin kullanımına verilenler zimmetlenerek kişisel sorumluluk altına alınmaktadır. Kasa, banka, teminat mektubu gibi değerlerin kontrolleri Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Taşınmazların kontrolleri de sorumlu birim olan Yapı İşleri Teknik uhdesinde yürütülmektedir. KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Üniversitemizde yapılan kontroller mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olup herhangi bir maliyet analizi yapılmamaktadır. KFS Üniversitemizde yapılan kontroller mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olup herhangi bir maliyet analizi yapılmamaktadır. Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır. Yeterli güvence sağlanamamaktadır. Gerekli çalışmalar için yapılacak bir eylem öngörülememesi nedeniyle plan dönemi sonrasına bırakılmıştır. KFS 8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. TS EN ISO 9001:2008 ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) çalışmaları kapsamında idaremiz tarafından gerçekleştirilen tüm mali ve mali olmayan işlemler ile ilgili gerekli prosedürler, talimatlar, yönergeler, iş akış şemaları ve süreç yönetimi el kitabı vb. birçok doküman hazırlanmış ve kayıt altına alınmıştır. KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Hazırlanan tüm prosedürler ve ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması uygulanması ve sonuçlandırılması işlemini kapsamaktadır. KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan prosedür ve dokümanlar güncel, mevzuata uygun ve kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu dokümanların hazırlanmasından önce, bu dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği hakkında Türk Standartlar Enstitüsü Eğitim Dairesi tarafından üniversitemiz personeline "TSE ISO 9001 Kalite Dokümantasyon Eğitimi" ve "TSE ISO 9001 Kalite Proses Eğitimi" verilmiştir. Bu eğitimlerin akabinde mevcut personelin katılımıyla ilgili prosedür ve dokümanlar hazırlanmış ve tüm personelin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanmıştır. KFS 9 Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. Mali karar ve işlemlerle ilgili hazırlanan Mali İşlemler Süreç Akış Şeması ve Mali İşlemler Yönergesinde ayrılması gereken görevler somut olarak belirtilmektedir.

6 KFS 9.2 KFS 10 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Üniversitemizde personel sayısı yetersizdir.ancak görevler ayrılığı ilkesi mevcut personel ile sağlanmaktadır. Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Mali işlemler ile ilgili işlemlerin prosedüre ve mevzuata uygunluğu Ön Mali Kontrol i ve diğer harcama birimleri tarafından her bir aşamadaki kontroller önceki süreçleri de kapsayacak şekilde yürütülmektedir. Mali olmayan işlemler ile ilgili faaliyetlerin prosedürlere uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü ise birimler tarafından yapılan iş planları çerçevesinde iç tetkikler ile sağlanmaktadır. KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. Üniversitemizde personelin iş ve işlemleri süreç kontrolü ve paraf yöntemiyle izlenmekte, iş ve işlemi onaylayan yöneticiler, yapılan bu kontroller sırasında tespit KFS edilen hata ve usulsüzlükleri geri bildirilerek düzeltme yoluna gitmektedirler. ile tüm çalışanların iş ve işlemleri yöneticiler tarafından elektronik ortamda sistematik olarak takip edilecek ve personel performansı izlenecektir. Personel performansının düşük olduğu konularda hizmet içi eğitimlerle boşluklar doldurulacaktır. Şube Müdürlüğü Şuan kullanılmakta olan nde yer alan modüllerde görev takibi ve sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmaktadır. Bu durumda Yönetim Modeli Yazılımının kullanımından vazgeçilerek Yönetim Sistemi programı içerisinde bulunan modüller üzerinden prosedür oluşturularak yöneticilerin vermiş oldukları görevleri takip etmeleri sağlanacaktır. KFS 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılmaların olması durumunda personel imkânlarına göre geçici çözüm yollarına gidilmekte, sistemsel bir yöntem benimsenmemektedir. Yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda değişiklik yapılan hususlarda duyurular yapılmakta ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Gerektiği durumlarda eğitim verilmektedir. KOS Personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, birimler tarafından faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için belirli dönemlerde birim içi personele görev değişikliği (Rotasyon) yapılması veya birim içi tüm görevler ile ilgili eğitim verilmesi sağlanacaktır. Eğitim Programları içi eğitim çalışmalarımızın planı yapılmakta ve yıl sonuna kadar uygulanması sağlanacaktır. KFS 11.2 KFS 11.3 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. otomasyonu ile herhangi bir durumda görevinden sürekli veya geçici ayrılmalar durumunda vekil ataması sistematik ve sürekli olarak yapılmaktadır. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren rapor, kalite yönetim sistemi gereğince üniversitemiz tarafından Görev Devri kullanılarak yerine bakacak personele imzalı bir şekilde ve üst yöneticinin bilgisi dahilinde verilmektedir. KFS 12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Üniversitemiz tarafından kullanılan bilgi sistemleri, internet ve internet üzerinden erişilen yazılımların kullanımı ve diğer sistemlerin kullanımına ilişkin süreçler Bilgi İşlem ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından işletilmekte ve kontrolü sağlanmaktadır. İnternet üzerinden işlenecek suçlara karşı mücadele amacıyla tüm içerden dışarıya ve dışarıdan içeriye olan internet erişimleri kullanıcı bazında kayıt altına alınmaktadır. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere güvenlik duvarları ve anti virüs programları satın alınmıştır. Ayrıca üniversitemiz tarafından kullanılan tüm bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak üzere tüm sistemleri yedekleyen ''REPLİKASYON ODASI'' satın alınmıştır. KFS 12.2 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Üniversitemiz birimlerinden Bilgi İşlem ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından tüm personele kullanıcı adı ve şifre verilerek yetkilendirilmeler yapılmaktadır. Girişler ve sistem kullanımları kayıt altına alınmaktadır. Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi tespit edilmesi ve düzeltilmesi işlemleri bu birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılır.

7 KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Üniversitemizde bilişim yönetişim kapsamında otomasyon sistemleri (öğrenci otomasyonu, personel otomasyonu, hastane bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi Üniversite Yönetim Modeli Sistemi, E Bütçe Sistemi, E Kampus Portalı, Say 2000 Sistemi, Bilim İnsanı Portalı, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Portalı, Ek Ders Programı Portalı, Kurumsal E-Posta Portalı, PACS sistemi, ) kullanılmakta ve ayrıca ihtiyaca bağlı yeni sistemlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod BİS 13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. BİS 13.1 İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. Üniversitemizde iç iletişim öncelikle ile sağlanmaktadır. Ayrıca iç ve dış müşterilerimiz ile anket uygulama talimatı, öneri ve şikâyet talimatı kapsamında anketler uygulanarak, öneri ve şikâyetler değerlendirilerek iletişim sağlanmaktadır. Gerekli görülen hallerde toplantılar yapılmaktadır. Yönetim modeli yazılımının kullanımından vazgeçilerek Bilgi İşlem tarafından üniversitemiz web sayfasında Anket Modülü oluşturulmuş akademik,idari ve toplum anketleri modül üzerinden, öğrenci anketleri ise Öğrenci Bilişim Sistemi Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir. İç ve dış iletişim Yönetim Sistemi üzerinden sistematik olarak gerçekleştirildiğinden herhangi bir eylem öngörülmemektedir. BİS 13.2 BİS 13.3 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. Otomasyonu ile herhangi bir durumda görevinden sürekli veya geçici ayrılmalar durumunda vekil ataması sistematik ve sürekli olarak yapılmaktadır. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilirdir. Hiyerarşik olarak kullanılan tüm bilgiler kontrol edilmektedir. BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Üniversitemiz performans programı ve Üniversitemiz bütçesi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yönetilen e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) sistemi üzerinden hazırlanmakta ve yıl içerisindeki bütçe hareket işlemleri aynı sistem üzerinden yapılmakta ve yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen say2000i sisteminde bütçe uygulama sonuçlarına ve diğer mali raporlamalara ulaşılmakta olup yapılan yetkilendirmeler dâhilinde gerekli bilgilere zamanında ulaşılmaktadır. BİS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve raporlara zamanında ve sistemsel olarak ulaşmasını ve analiz yapmasını sağlayacak bir sistem tasarlanmış olup faaliyete geçmemiştir. Üniversitemizde bilgiye ulaşılabilecek birçok bilgi sistemi dağınık halde bulunmaktadır. Bir araya getirilmesi yönünde herhangi bir eylem bu yıl içinde öngörülmemiştir. BİS 13.6 BİS 13.7 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde tüm personele görev tanımı yapılmış, görev tanımları yetki ve sorumlulukları yazılı halde Organizasyon El Kitabında belirtilmiş ve tüm personel tarafından kolaylıkla erişilebilecek şekilde web sitesinde yayımlanmaktadır. İletişim sistemi üniversitemiz Süreç Yönetimi El Kitabında İletişim ve Haberleşme Alt Süreci kapsamında yürütülmektedir. Üniversitemiz personel iletişim sisteminde öneri-şikâyet kutuları, personel memnuniyet anketi çalışmaları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca Toplantı Tutanak Formları ile kaydedilen toplantılar sonucunda alınan kararlar değerlendirilmektedir ve yüz yüze görüşmeler rahatlıkla yapılmaktadır. BİS 14.1 İdareler, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. İdareler, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi uyarınca her yıl hazırlar ve kamuoyuna açıklar. BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. İdareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile ilgili faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi uyarınca hazırlar ve kamuoyuna açıklar.

8 BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur. BİS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. Üniversitemiz tarafından hazırlanan Süreç Yönetimi El Kitabının İzleme- Ve Raporlama Temel Süreci ve bu sürecin alt süreçlerinde raporlama işlemleri anlatılmaktadır ve tüm personelin bilgisine sunulmuştur. BİS Bu şartın sağlanmasında Yönetim Sistemi kullanılacaktır. Üst Yönetim Bilgi İşlem Daire Tüm personele görev tanımları bildirilmiş ve imzatılmıştır. Yönetim Sistemi içerisinde var olan performans ölçmeye yarayan modül ile yapılan iş ve işlemler personel bazında değerlendirilecektir. BİS 15 Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. BİS 15.1 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. Üniversitemizdeki kayıt ve dosyalama sistemi idare içi haberleşmeyi sağlamaktadır. Üniversitemizde tüm kayıt ve dosyalama işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan standart dosya planına göre yapılmakta olup, Devlet Arşiv Yönetmeliğine göre arşivlenmektedir. Ayrıca üniversitemizde kullanılmakta olduğundan iç ve dış yazışmalar sistematik bir şekilde yapılmakta ve elektronik ortamda arşivlenmektedir. BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. Üniversitemizde kayıt ve dosyalama sistemi standart dosya planına göre yapılmaktadır ve arşiv yönetmeliğine göre arşivlendirilmektedir. Bu nedenle yönetici ve personel tarafından kolayca ulaşılabilir ve izlenebilir niteliktedir. BİS 15.3 BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Üniversitemizde kişisel dosyalar ve sicil dosyaları güvenliği sağlanmış standart dosya planına göre arşivlenmiş olup, bilgi sistemlerindeki kişisel veriler sadece yetkili kişiler tarafından görülebilmektedir. Kayıt ve dosyalama sistemi Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan standart dosya planına göre yapılmaktadır. BİS 15.5 BİS 15.6 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Üniversitemiz tarafından kullanılan ne göre gelen ve giden evrak elektronik ortamda zamanında kaydedilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan standart dosya planına göre sınıflandırılır ve yine elektronik ortamda düzenli bir şekilde arşivlenir. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmalarında üniversitenin tüm iş ve işlemlerini kapsayan standart bir dokümantasyon sistemi oluşturulmuş, elektronik ortamda erişime sunulmuştur. Tüm belgelerin muhafazası ve korunması Devlet Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak birim arşivlerinde ve Yönetim Sisteminde arşivlenmektedir. BİS 16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. BİS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi mevzuattaki müracaat ve şikayet kurallarına göre yapılmaktadır. Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde talimat hazırlanacaktır. Hukuk Müşavirliği Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Talimatı İlgili eylem gerçekleştirilmiştir. BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Yöneticiler kendilerine bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeyi kendileri yapmaktadır. BİS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı kendisine yönelik herhangi bir olumsuz muamele yapılmamaktadır. 5- İZLEME Standart Kod İS 17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

9 İS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi, İzleme ve Raporlama Temel Süreci kapsamında İç Kontrol Alt Süreci ve İç Denetim Alt Süreci çerçevesinde izlenmektedir. Bu kapsamda İç Tetkik Prosedürüne göre yılda iki defa iç tetkikler yapılmakta, eksiklikler Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürüne göre belirlenerek Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürleri ile kayıt altına alınarak sonuçları her yıl yönetimi gözden geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir. Ayrıca her yıl sonunda İç tarafından hazırlanan bir rapor dahilinde eksiklikler üst yöneticiye bildirilmektedir. İS İç kontrol sistemi ve standartlarına sistematik Üst Yönetim şekilde devamlı izlenecektir. Ayrıca iç denetim İç Denetim i birimi tarafından denetim planları çerçevesinde iç kontrol sistemi izlenecektir. Bilgi İşlem Daire Denetim Planları/ İç Kontrol Raporları İç kontrol sisteminin izleme ve değerlendirme süreci yılda birkez gerçekleştirilecektir. İS 17.2 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, süreç ve yöntemleri Süreç Yönetimi El ve gerekli Kitabında belirlenmiştir. Ayrıca İç Tetkik Prosedürü ve Yönetimi Gözden Geçirme önlemlerin alınması konusunda süreç ve Talimatı hazırlanmıştır. yöntem belirlenmelidir. İS 17.3 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. Her yılsonunda yapılan yönetimi gözden geçirme toplantısı tüm birimlerin üst yöneticileri ve idare üst yöneticisinin katılımıyla gerçekleşmektedir. İS 17.4 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve Yönetimi gözden geçirme toplantısında iç tetkik raporları, öneri ve şikâyetler, iç ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim raporları tüm birim yöneticilerinin katılımı ile değerlendirilmektedir. dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. İS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmiş ancak sistematik olarak izlenememektedir. İS İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınacak önlemler belirlenerek üniversitemiz tarafından Üst Yönetim hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile İç karşılaştırılarak gerekirse revize yoluna gidilecektir. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Yıl sonunda iç kontrol sistemi değerlendirilecek gerekirse önlemler alınacaktır. İS 18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. İS 18.1 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. Üniversitemiz İç Denetim i tarafından iç denetim faaliyetleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara göre yürütülmektedir. Ancak şimdiye kadar iç kontrol denetimi yapılmamıştır. İS Üst yönetim, iç denetim birimi ile iletişim kurarak gerekli denetimin yapılmasını sağlayacaktır. Üst yönetim İç Denetim i İç Denetim Raporları Yıl sonuna kadar üst yönetim ile görüşülüp iç denetim yapılması sağlanacaktır. İS 18.2 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı İç denetçiler tarafından şu ana kadar iç kontrol kapsamında herhangi bir iç denetim İS hazırlanmalı, gerçekleştirilmemiştir. uygulanmalı ve izlenmelidir. İç denetim sonucunda idare tarafından gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı iç denetçiler Üst Yönetim tarafından hazırlanacak ve İç Kontrol Uyum Eylem İç Denetim i Planı ile karşılaştırılarak gerekli revizeler yapılacaktır. İç Denetim Raporları Şu zamana kadar herhangi bir iç denetim olmamıştır.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1. I- KONTROL ORTAMI Kod Sorumlu veya KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1. I- KONTROL ORTAMI Sorumlu veya KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No 1 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Yapılacak KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Standart Kod 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU ARALIK 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR...

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Standart Standartı Standart sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL LARI EYLEM PLANI NO VE I SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1.KONTROL ORTAMI Standart KOS1 Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şsartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylemler Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Kod No Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Kontrol Ortamı İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Standart Kod No Kamu iç Kontrol Standardı ve GenelŞartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eyiem veya Eylemler Sorumlu Birim veya çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 2017-2018 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SAYISAL VERİLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük

Detaylı

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU Sıra No Rf. Std. No S1 KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük SORULAR Evet Hayır Mevcut Durum/Açıklama 1 1.1 Belirlenmiş iç kontrol uygulamaları var mı? 2 3 Yönetici ve çalışanlar iç kontrol sistemi

Detaylı

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu GİRİŞ Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği ve Bakanlığın 04.02.2009 tarihli 1205 sayılı Genel Yazısı ile Eki

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu Ġç Kontrol Standardı ve ġartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya ÇalıĢma Grubu Üyeleri ĠĢbirliği

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı