I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1."

Transkript

1 I- KONTROL ORTAMI Standart Kod KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenmeli ve desteklenmelidir. Üniversitemiz İç muz revize edilmiş ve üniversitemiz tüm birimlerinin risk yönetimi süreçlerinin etkin işleyebilmesi ve koordinasyonun sağlanmasını yürütmek üzere 3 kişilik bir grubun idari risk koordinatörleri olarak görevlendirilmeleri hususunda rektörlük oluru ile tarihinde kurullar oluşturulmuştur. Üniversitemizin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında gerekli revize işlemlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda hazırlanabilmesi ve buna bağlı olarak kalite çalışmalarına yön vermek üzere İç ile idari risk koordinatörlüğü tarafından çalışmalar yapılmıştır tarihide Bologna Süreci Bağlamında İç Kontrol Uygulamaları konulu bir seminer verilmiştir. Ayrıca tüm üniversite personellerine ve yöneticilerine iç kontrol sistemi ile ilgili tarihinde İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Eğitimi, tarihinde İç Kontrol Sistemi Dokümantasyon Eğitimi tarihinde İç Kontrol Sistemi Süreç Yönetimi Eğitimi, tarihinde Risk Yönetimi ve Risklerin Belirlenmesi Eğitimi, tarihinde İç Tetkik Ve İç Kontrolün Değerlendirilmesi Eğitimi verilmiştir. KOS KOS İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. Üniversitemizde iç kontrol sistemi her yıl üst yönetim ile değerlendirilecektir. Tüm ler Eğitim Programı İç Yönlerdirme Kurulu Genel Kontrol Faaliyetleri Listesi/ İyileştirme Plan Üniversitemizde iç kontrol sistemi gereği etik kurallarının bilinmesi ve benimsenmesine yönelik Mart ayı içerisinde tüm paydaşlarımıza Mesleki Etik Eğitimi düzenlenmiştir.ayrıca yıl sonuna kadar iç kontrol sistemi ile ilgili eğitim verilmeye devam edilecektir. Aralık ayı sonunda tüm birimler ile iç kontrol sistemi değerlendirme çalışması yapılacak olup İç ile gerekli yerlerde iyileştirme planları hazırlanıp uygulanması sağlanacaktır. KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. İç kontrol çalışmaları kapsamında her birim mevcut durumunu gösteren birim faaliyet raporları hazırlamış, hazırlanan faaliyet raporları üst yönetim başkanlığında birim yöneticileri tarafından sunulmuştur. Böylelikle birim yöneticilerinin süreci yakından takip edebilmesi, sahiplenmesi ve personele örnek olması sağlanmıştır. Yöneticiler birimlerinin mevcut durumunu gösteren birim faaliyet raporlarını birimlerinde tüm personeli ile paylaşmıştır. Mevcut durum her yıl yönetimi gözden geçirme toplantıları ile sürekli hale getirilmektedir. KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Üniversitemizde tarihinde Üniversitemiz Etik Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Yönerge kapsamında tarihinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan Etik Kurulu tarafından Etik Rehberi hazırlanmış ve yayımlanmıştır tarihinde Etik Kurulu tarafından üniversitemiz tüm çalışanlarına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi düzenlenerek personele duyurulmuş ve imzalatılmıştır. Tüm personelin şahsi dosyalarına konulmuştur. Ayrıca birimlerde her yıl etik değerler ve dürüstlük ölçümleri kapsamında anketler hazırlanmış ve ölçümler yapılmaktadır. Diğer taraftan üniversitemizde öğretim elemanları başkanlığında öğrencilerle etik kulübü kurulmuştur. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Üniversitemiz Faaliyet Raporu, Mali Durum Ve Beklentiler Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı her yıl üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizde yapılan ihaleler EKAP üzerinden, doğrudan temin yolu ile alınan mal ve hizmetlerin otomasyon sistemi üzerinden yapılması ile tüm bilgilerin açık ve ulaşılabilir olması sağlanmıştır. Ayrıca üniversitemizde yapılan tüm etkinlikler web sitemizde yayınlanmaktadır. KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır Üniversitemizde yapılan anket çalışmaları kapsamında tüm çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilmektedir. Ayrıca her birimde öneri ve şikâyet kutuları bulunmaktadır. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan Öneri Şikâyet Talimatı ile müşteri memnuniyetinin karşılanması güvence altına alınmaktadır. KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır Üniversitemizde yapılan tüm iş ve işlemler mevzuat kapsamında yapılmakta, iç ve dış denetim raporları doğrultusunda bilgi ve belgelerin doğruluğu güvence altına alınmaktadır. Ayrıca her yıl yayımlanan idare faaliyet raporunda üst yönetici ve mali hizmetler birim yöneticisi iç kontrol güvence beyanı ile bilgi ve belgelerin tam ve güvenilir olduğunu doğrulamaktadır. KOS 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

2 KOS 2.1 KOS 2.2 KOS 2.3 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında üniversitemiz misyon ve vizyonu katılımcı çalışmalarla belirlenmiş olup stratejik planda ve web sitemizde yayımlanmaktadır. Ayrıca ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında misyonun benimsenmesi amacı ile tüm birimlerde uygun yerlere asılması sağlanmıştır. Tüm birim yöneticileriyle gruplar halinde eğitimler düzenlenmiş, yapılan eğitimlerde yürütülecek görevlere ilişkin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları içeren üniversite geneli Organizasyon El Kitabı oluşturulmuş ve tüm birimlere iletilmiştir. Görev tanımları çalışan bazında yapılarak tüm çalışanlara yazılı olarak imzalatılmış ve tebliğ edilmiştir. çalışanların şahsi dosyasında saklanmaktadır. KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı Hazırlanan Organizasyon El Kitabı tüm birimlerin ve idarenin teşkilat yapısını ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı göstermekte olup ayrıca tüm birimlerin teşkilat şeması web sitelerinde belirlenmelidir yayımlanmıştır. KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı; temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı; temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterebilecek şekildedir. KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Kurumsal düzeyde hassas görevlerin tespitine ilişkin sistematik ve bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. KOS yöneticileri tarafından hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürler hazırlanarak hassas görevleri yerine getiren personele yazılı olarak tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Tüm ler Hassas Görevler Belirleme Rehberi tarih ve sayılı yazı ile tüm birimlere Hassas Görevler Belirleme Rehberi gönderilmiş ve birimlerimizin hassas görevlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.tüm personele bu görevler tebliğ edilmiştir.web sitelerinde yayınlanacaktır. KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. KOS Yöneticilerin verdikleri görevlerin takibini ve sonucunu izlemeye yönelik bir otomosyon sistemi kullanılacaktır. Üst Yönetim Şube Müdürlüğü Şuan kullanılmakta olan nde yer alan modüllerde görev takibi ve sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmaktadır. Bu durumda Yönetim modeli yazılımının kullanımından vazgeçilerek Yönetim Sistemi programı içerisinde bulunan modüller üzerinden prosedür oluşturularak yöneticilerin vermiş oldukları görevleri takip etmeleri sağlanacaktır. KOS 3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Üniversitemiz amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak Personel tarafından yer yıl ihtiyaç taleplerine göre kadro analizi yapılmakta ve talep edilmektedir. İşe alım sürecinde gazete internet ve ilan panolarından yararlanılmaktadır. KOS 3.2 Üniversitemizde mevcut yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin kullandıkları bilgi ve deneyimleri, bireysel çalışmaların yanı sıra hizmet içi eğitimler ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ile desteklenmektedir. Ancak üniversitemizde bu standardın yerine getirilebilmesi ve yeteneğe sahip olmalıdır. kurumumuza tahsis edilecek kadro ve bütçe imkânları artırılması sonucu daha verimli olacağı değerlendirilmektedir. KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Üniversitemizde mesleki yeterliliğe önem verilmekte, yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması genel şarttır. Ancak, mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda bulunan personel zorunlu olarak mesleki alanı olmayan görevlerde çalışmaktadır. Mevcut personel sayısının yeterli olmadığı durumlarda bulunduğu görevlerde mesleki yeterliliğe sahip olmayan personeller için eğitimler düzenlenecektir. Tüm ler Eğitim Programı lerin mevcut durumu değerlendirilerek tüm birimlerde Ekim ayında birim içi hizmet içi eğitim düzenlenerek tüm personelin mesleki yeterliliğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır. KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversitemizde personelin işe alınmasında personel mevzuatı hükümlerine göre hareket edilmekte, Devlet Personel tarafından koordine edilen merkezi sınavlarla ve mevzuat hükümleri çerçevesinde personel istihdam edilmektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi yönünde bireysel performans göz önünde bulundurulacaktır.

3 KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Üniversitemizde Personel bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlük tarafından eğitim talimatları ve süreçleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda her yıl tüm birimlerin eğitim ihtiyacı, Eğitim Talep ile belirlenir. Buna göre Yıllık Eğitim Planı hazırlanır. Alanında yetkin kişiler tarafından eğitimler düzenlenir ve eğitim sonunda eğitim ve eğitici değerlendirme anketleri ile eğitimin verimliliği ölçülmektedir. KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Performans değerlendirilmesi ile ilgili üniversitemiz ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında çalışan performansının ölçülmesi amacı ile Performans hazırlanmış fakat henüz uygulamaya geçilmemiştir. KOS Performans Prosedürü hazırlanacaktır. Tüm Yöneticileri Performans ve Prosedürü/ Bireysel Performans Sonuçları Tablosu Yönetim Modeli Yazılımından vazgeçilmiş olup performans değerlendirme süreci nde yer alan modüller üzerinden personel performansının izlenmesini sağlamaya yönelik performans değerlendirme prosedürü hazırlanacaktır.ancak ilgili prosedürün hazırlanma süreci yıl sonuna kadar süreceğinden performans değerlendirme işleminin gelecek yıl yapılması planlanmaktadır. KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Her yıl birim yöneticileri tarafından performans ölçümleri yapılmadığından buna göre ödül sistemi hayata geçirilememiştir. KOS Performans değerlendirme sonuçlarına göre yüksek performans gösteren çalışanlara ödül verilmesi yönünde performans değerlendirme yönergesi hazırlanacaktır. Düşük performans gösteren çalışanlar için eksik oldukları konular ile ilgili eğitimler düzenlenecektir. Üst Yönetim Eğitim Programı/ Performans Sonuçları Tablosu/ Performans Prosedürü Yukarıdaki şartta belirtildiği üzere Performans Prosedürü yıl sonuna kadar hazırlanacağından performans değelendirme işlemlerinin gelecek yıl yapılması planlanmaktadır. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Belirtilen tüm işlemler mevzuat kapsamında yapılmış olup yazılı halde web sitesinde ve Süreç Yönetimi El Kitabında bulunmaktadır. KOS 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. ne geçilmesi ile imza ve onay mercileri belirlenmiş ve sistem içerisinde etkinlikle kullanılmaktadır. KOS 4.2 KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Üst yönetici tarafından Üniversitemizde Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ kapsamında Yetki Devri Yönergesi oluşturulmuştur. Yönergede tebliğde belirtildiği üzere yetki devrinin yazılı olması gerektiği, devredilecek yetkinin sınırlarının açıkça belirlenmiş olması gerektiği önemle vurgulanmıştır. Üniversitemizde yetki devirleri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olacak şekilde yetki devri yönergesi kapsamında tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması göz önünde bulundurulmaktadır. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki bilgi vermeli, devredene bilgi vermektedir. yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 2- RİSK DEĞERLENDİRME Standart Kod RDS 5 Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

4 RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, Üniversitemiz yılı Stratejik Planı, akademik ve idari birimlerin doğrudan stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler katılımıyla, Üniversitemizin amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini saptamak, belirleyen; politikaları ve kaynak kullanım kararlarını yönlendiren bir yapı getiren performanslarını ölçmek, izlemek ve yaklaşımla SWOT Analizi ve beyin fırtınası yapılarak hazırlanmış misyon ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle vizyonunu belirlemiştir. stratejik plan hazırlamalıdır. RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. Performans Programı Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre her yıl idaremiz bünyesinde Performans programı hazırlama komisyonu tarafından program faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlanır ve web sitemizde yayımlanmaktadır. RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberine göre, stratejik plan ve performans programına uygun birim bütçe teklifleri hazırlanır. bütçe teklifleri Strateji Geliştirme nca harcama birimi yetkilileri ile görüşmeler neticesinde konsolide edilerek her yıl eylül ayı sonuna kadar Üniversitemiz bütçe teklifi hazırlanmaktadır. RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinde: Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar hükmü gereğince üniversitemiz faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun sağlandığını göstermektedir. RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. lerde her birim yöneticisi görev alanları çerçevesinde faaliyetlere ilişkin hedefler belirleyerek görev dağılımı ile personeline bildirmektedir. RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan stratejik plan baz alındığında bazı amaç ve hedeflerimizin göstergeleri ölçülebilir ve spesifik olarak hazırlanmamıştır. RDS /01/2015 tarih ve 01/01 sayılı senato kararı ile Stratejik Planlama Komisyonu revize edilmiştir. Hükümet değişikliği sebebiyle yılları stratejik plan hazırlama çalışmaları başlatılacaktır. RDS 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik risklerinin belirlenmesini sağlamak üzere üniversitemiz tüm birimlerinin birim risk koordinatörü ve alt birim risk koordinatörleri belirlenmiştir. lerin oluşturdukları birim ve alt birim risk koordinatörlerinin görev tanımları belirlenmiş ve birimlerde yapılacak çalışmalarla ilgili takvim çıkarılmıştır tarihinde tüm birimlerin katılımıyla risk yönetimi ve risklerin belirlenmesi eğitimi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde birim bazlı riskler tespit edilip hazırlanmıştır. Ancak yapılan çalışmalar birim düzeyinde kalmış olup idare düzeyinde riskler tespit edilmemiştir. RDS Her yıl performans hedefleri ile birlikte bu hedeflere yönelik riskler belirlenecektir. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk Oylama /Risk İç ile birlikte Risk Streteji Belgesi hazırlanmış ve Stratejik Plan doğrultusunda stratejik riskler belirlenmiştir. Bu riskler kapsamında tüm birimlerimiz tarafından kurulca belirlenen risk iştahı çerçevesinde performans hedeflerine bağlı faaliyet risklerinin belirleme çalışmaları birim risk koordinatörleri tarafından devam etmektedir. RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmada karşılaşılabilecek risklerin tespit edilip ve analiz edilmesi yönünde birimlerden gelen riskler konsolide edilerek İç tarafından idare risklerinin belirlenip kayıt altına alınması ve izlenmesi yönünde bir çalışma yapılmamıştır. RDS Her yıl birim riskleri idare risk koordinatörü İdari Risk tarafından konsolide edilerek İç Koordinatörü/İç ile kurumsal riskler belirlenecek ve üst yönetici bilgilendirilecektir. Risk Kayıt / Konsolide Risk Riskler ile ilgili birim ve kurum düzeyindeki çalışmalarımız devam etmektedir. RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Kurum bazında riskler belirlenmediği için bu standardın gerekleri yerine getirilememiştir. RDS Kurul tarafından her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik risklerin tanımlaması, analiz İdari Risk edilmesi, iç ve dış risklerin değerlendirilmesi ve Koordinatörü/İç gerekli önlemlerin alınması süreçleri belirlenecek, risk haritaları ve risk eylem planları oluşturularak kurumsal düzeyde risklerin kontrol edilmesi sağlanacaktır. Risk Analiz İç ile birlikte Risk Streteji Belgesi hazırlanmış ve Stratejik Plana dayalı stratejik riskler belirlenmiştir. Belirlenen riskler risk haritasında puanlanmış ve risk puanları oluşturulmuştur. Riskler risk puanına göre sıralanarak kontrol faaliyetleri belirlenmişitir. 3- KONTROL FAALİYETLERİ

5 Standart Kod KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, İdare bazında risk değerlendirilmesi yapılmadığından riskleri karşılamaya uygun raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz strateji ve yöntemler belirlenememiştir. etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. KFS Risk değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından öngörülen riskin etki veya olasılığını azaltmayı amaçlayan strateji ve yöntemler (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama analiz etme yetkilendirme gözetim inceleme izleme vb.) belirlenecektir. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk /Risk Analiz Riskler ile ilgili kontrol faaliyetleri belirlenmiş olup belirlenen zaman içinde gözden geçirme işlemleri yapılacaktır. KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. İdare bazında risk değerlendirilmesi yapılmadığından gerekli kontrol mekanizması oluşturulamamıştır. KFS Risk değerlendirilmesinin ardından belirlenen kontroller çerçevesinde gerekli görülen hallerde faaliyet gerçekleştirilmeden önce, faaliyetin gerçekleşmesi aşamasında ve faaliyet gerçekleştikten sonra uygun prosedürler izlenerek uygulamaya konulacaktır. İdari Risk Koordinatörü/İç Risk /Risk Analiz Belirlenen risklere yönelik kontrol faaliyetleri uygulanacaktır. KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Üniversitemizde taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yılsonlarında sayımları ve kontrolleri yapılarak raporlanmakta ve anılan yönetmelik gereğince kişilerin kullanımına verilenler zimmetlenerek kişisel sorumluluk altına alınmaktadır. Kasa, banka, teminat mektubu gibi değerlerin kontrolleri Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Taşınmazların kontrolleri de sorumlu birim olan Yapı İşleri Teknik uhdesinde yürütülmektedir. KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Üniversitemizde yapılan kontroller mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olup herhangi bir maliyet analizi yapılmamaktadır. KFS Üniversitemizde yapılan kontroller mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olup herhangi bir maliyet analizi yapılmamaktadır. Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır. Yeterli güvence sağlanamamaktadır. Gerekli çalışmalar için yapılacak bir eylem öngörülememesi nedeniyle plan dönemi sonrasına bırakılmıştır. KFS 8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. TS EN ISO 9001:2008 ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) çalışmaları kapsamında idaremiz tarafından gerçekleştirilen tüm mali ve mali olmayan işlemler ile ilgili gerekli prosedürler, talimatlar, yönergeler, iş akış şemaları ve süreç yönetimi el kitabı vb. birçok doküman hazırlanmış ve kayıt altına alınmıştır. KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Hazırlanan tüm prosedürler ve ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması uygulanması ve sonuçlandırılması işlemini kapsamaktadır. KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan prosedür ve dokümanlar güncel, mevzuata uygun ve kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu dokümanların hazırlanmasından önce, bu dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği hakkında Türk Standartlar Enstitüsü Eğitim Dairesi tarafından üniversitemiz personeline "TSE ISO 9001 Kalite Dokümantasyon Eğitimi" ve "TSE ISO 9001 Kalite Proses Eğitimi" verilmiştir. Bu eğitimlerin akabinde mevcut personelin katılımıyla ilgili prosedür ve dokümanlar hazırlanmış ve tüm personelin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanmıştır. KFS 9 Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. Mali karar ve işlemlerle ilgili hazırlanan Mali İşlemler Süreç Akış Şeması ve Mali İşlemler Yönergesinde ayrılması gereken görevler somut olarak belirtilmektedir.

6 KFS 9.2 KFS 10 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Üniversitemizde personel sayısı yetersizdir.ancak görevler ayrılığı ilkesi mevcut personel ile sağlanmaktadır. Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Mali işlemler ile ilgili işlemlerin prosedüre ve mevzuata uygunluğu Ön Mali Kontrol i ve diğer harcama birimleri tarafından her bir aşamadaki kontroller önceki süreçleri de kapsayacak şekilde yürütülmektedir. Mali olmayan işlemler ile ilgili faaliyetlerin prosedürlere uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü ise birimler tarafından yapılan iş planları çerçevesinde iç tetkikler ile sağlanmaktadır. KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. Üniversitemizde personelin iş ve işlemleri süreç kontrolü ve paraf yöntemiyle izlenmekte, iş ve işlemi onaylayan yöneticiler, yapılan bu kontroller sırasında tespit KFS edilen hata ve usulsüzlükleri geri bildirilerek düzeltme yoluna gitmektedirler. ile tüm çalışanların iş ve işlemleri yöneticiler tarafından elektronik ortamda sistematik olarak takip edilecek ve personel performansı izlenecektir. Personel performansının düşük olduğu konularda hizmet içi eğitimlerle boşluklar doldurulacaktır. Şube Müdürlüğü Şuan kullanılmakta olan nde yer alan modüllerde görev takibi ve sonucunu izlemeye yönelik bir mekanizma bulunmaktadır. Bu durumda Yönetim Modeli Yazılımının kullanımından vazgeçilerek Yönetim Sistemi programı içerisinde bulunan modüller üzerinden prosedür oluşturularak yöneticilerin vermiş oldukları görevleri takip etmeleri sağlanacaktır. KFS 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılmaların olması durumunda personel imkânlarına göre geçici çözüm yollarına gidilmekte, sistemsel bir yöntem benimsenmemektedir. Yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda değişiklik yapılan hususlarda duyurular yapılmakta ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Gerektiği durumlarda eğitim verilmektedir. KOS Personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, birimler tarafından faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için belirli dönemlerde birim içi personele görev değişikliği (Rotasyon) yapılması veya birim içi tüm görevler ile ilgili eğitim verilmesi sağlanacaktır. Eğitim Programları içi eğitim çalışmalarımızın planı yapılmakta ve yıl sonuna kadar uygulanması sağlanacaktır. KFS 11.2 KFS 11.3 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. otomasyonu ile herhangi bir durumda görevinden sürekli veya geçici ayrılmalar durumunda vekil ataması sistematik ve sürekli olarak yapılmaktadır. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren rapor, kalite yönetim sistemi gereğince üniversitemiz tarafından Görev Devri kullanılarak yerine bakacak personele imzalı bir şekilde ve üst yöneticinin bilgisi dahilinde verilmektedir. KFS 12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Üniversitemiz tarafından kullanılan bilgi sistemleri, internet ve internet üzerinden erişilen yazılımların kullanımı ve diğer sistemlerin kullanımına ilişkin süreçler Bilgi İşlem ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından işletilmekte ve kontrolü sağlanmaktadır. İnternet üzerinden işlenecek suçlara karşı mücadele amacıyla tüm içerden dışarıya ve dışarıdan içeriye olan internet erişimleri kullanıcı bazında kayıt altına alınmaktadır. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere güvenlik duvarları ve anti virüs programları satın alınmıştır. Ayrıca üniversitemiz tarafından kullanılan tüm bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak üzere tüm sistemleri yedekleyen ''REPLİKASYON ODASI'' satın alınmıştır. KFS 12.2 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Üniversitemiz birimlerinden Bilgi İşlem ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından tüm personele kullanıcı adı ve şifre verilerek yetkilendirilmeler yapılmaktadır. Girişler ve sistem kullanımları kayıt altına alınmaktadır. Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi tespit edilmesi ve düzeltilmesi işlemleri bu birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu Birim Eylem Kod İşbirliği Tamamlanma Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler veya Çalışma Çıktı/ Sonuç Açıklama No

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi 1-KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ İçindekiler 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1. COSO Modeli... 1 1.1.1. COSO piramidi... 2 1.1.2. COSO küpü... 2 2. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı