T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ KALĐTE EL KĐTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ KALĐTE EL KĐTABI"

Transkript

1 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:1 REVĐZYON NO: 00 ÖN BĐLGĐ ĐLÇENĐN KONUMU Körfez ilçesi, Đzmit Körfezi nin kuzeyinde, doğuda Derince ve batıda ise Dilovası ilçeleri ile sınırlı bir yerleşim merkezidir. Sanayiye bağlı olarak ilçede nüfusun hızla artması Yarımca dan sonra Tütünçiftlik, Hereke ve Kirazlıyalı bölgesinin de yerleşim alanlarına dahil olmasıyla ve daha sonra, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları Đçerisinde Đlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Hereke ve Kirazlıyalı belediyelerinin da katılmasıyla toplam 308 km² lik, doğusu ile batısı arasında 18 km uzunluğa sahip olan Körfez ilçesi, Kuzey Anadolu Fay kuşağı üzerinde 1 nci derece deprem bölgesi üzerinde bulunmaktadır. Đlçe ayrıca, Tüpraş, Đgsaş ve 30 civarında LPG ve Akaryakıt ve diğer tesislerin yer aldığı sanayi ve liman kenti haline gelmiştir. Tarihsel dönemlerde olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde de meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler beldemizde, büyük mal ve can kayıplarının yanında, çok büyük hasarlara da neden olmuştur yılında olan nüfus 1997 yılında e, 2000 yılında e ve 2008 yılında da a çıkmıştır.

2 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:2 REVĐZYON NO: 00 Körfez Belediyesi; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır. Belediye Meclisi : 31 Üye Başkan Yardımcısı : 4 Kişi Belediye Encümeni : 7 Üye Müdürlük : 18 Adet Belediye Şirketi : 1 Adet Personel Sayısı: Memur : 83 Đşçi : 138 Sözleşmeli : 32 Toplam : 253 BELEDĐYE HĐZMET BĐNALARI: Dağınık bir konumda bulunan Körfez Belediyesi; kişilik açık hava tiyatrosunun da içinde bulunduğu Yarımca Merkez Binası, ilçenin büyük bölümünü kapsayan Tütünçiftlik bölgesinde Hizmet Bürosu ve belediyenin teknik birimlerinin içinde bulunduğu Teknik Hizmetler Grubu ana hizmet bölümlerinden oluşmaktadır. Đlçenin muhtelif noktalarında belediyenin mülkiyetindeki diğer bina ve tesisler: Atalar Mahallesi Kültür Merkezi, Brunga Motel ve Tesisleri, Alpaslan Türkeş Stadı ve Körfez Belediyespor Tesisleri, Mimar Sinan, Fatih ve Çamlıtepe Hizmet binaları, Türk Kahvesi, Asfalt şantiyesi, Büz-Bordür Atölyesi, Belediye Fidanlığı, Belde Garajı, Kütüphaneler, Kapalı Spor Salonu ve çeşitli işyerleri. Not: Sosyal, kültürel ve sportif tesisler ile Büz-Bordür Atölyesi özel sektörce veya YARPAŞ tarafından işletilmektedir.

3 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:3 REVĐZYON NO: 00 BELEDĐYE ÖRGÜT YAPISI A-BELEDĐYE BAŞKANI YUNUS PEHLĐVAN 1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2-TEFTĐŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ B-BAŞKAN YARDIMCISI SELAHATTĐN KABADAYIOĞLU 1-ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ ĐMAR RUHSAT ŞEFLĐĞĐ HARĐTA ŞEFLĐĞĐ KALEM VE ARŞĐV BÜROSU 2-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL ŞEFLĐĞĐ ĐSKAN BÜROSU KALEM VE ARŞĐV BÜROSU 3-STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ŞEFLĐĞĐ BĐLGĐ ĐŞLEM ŞEFLĐĞĐ KALĐTE ÇALIŞMALARI BÜROSU C-BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ŞENDOĞAN 1-FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE GENEL HĐZMETLER ŞEFLĐĞĐ ĐNŞAAT ĐŞLERĐ ŞEFLĐĞĐ AYKOME BÜROSU ETÜD PROJE BÜROSU ELEKTRĐK / ELEKTRONĐK BÜROSU 2-DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLĐĞĐ ĐDARĐ ĐŞLER ŞEFLĐĞĐ SOSYAL VE SPORTĐF TESĐSLER BÜROSU ĐHALE ĐŞLEMLERĐ BÜROSU 3-ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ MAKĐNE DONANIM ŞEFLĐĞĐ KAYNAK ATÖLYESĐ AĞIR BAKIM ATÖLYESĐ MOTOR BAKIM VE ONARIM ATÖLYESĐ FREN ATÖLYESĐ TORNA ATÖLYESĐ LASTĐK ATÖLYESĐ YIKAMA YAĞLAMA ATÖLYESĐ BOYA KAPORTA ATÖLYESĐ AKARYAKIT ĐSTASYONU

4 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:4 REVĐZYON NO: 00 AMBAR OTOBÜS ĐŞLETMESĐ 4-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĐDARĐ BÜRO ZABITA AMĐRLĐĞĐ ĐHTĐSAS ZABITA AMĐRLĐĞĐ TRAFĐK VE ÇEVRE ZABITA AMĐRLĐĞĐ NÖBETÇĐ EKĐPLER AMĐRLĐĞĐ MERKEZ KORUMA KONTROL AMĐRLĐĞĐ 5-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT VE BAKIM ŞEFLĐĞĐ ATÖLYELER BÜROSU 6-TEMĐZLĐK ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ŞEFLĐĞĐ TEMĐZLĐK ĐŞLERĐ BÜROSU D-BAŞKAN YARDIMCISI ĐSA TAŞ 1-BASIN YAYIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜROSU HALKLA ĐLĐŞKĐLER BÜROSU-ÇÖZÜM MASASI 2-ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLĐĞĐ EĞĐTĐM ĐŞLERĐ BÜROSU REVĐR E-BAŞKAN YARDIMCISI MUSA YÜKSEL 1-MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE-PLAN VE ÖN MALĐ KONTROL ŞEFLĐĞĐ GELĐR-TAHSĐL ŞEFLĐĞĐ GĐDER ŞEFLĐĞĐ TAHAKKUK ŞEFLĐĞĐ BORÇ TAKĐP SERVĐSĐ 2-YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ KARARLAR ŞEFLĐĞĐ GENEL EVRAK BÜROSU EVLENDĐRME MEMURLUĞU 3-HUKUK ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ 4-RUHSAT VE DENETĐM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĐM BÜROSU 5-KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM ĐŞLERĐ BÜROSU KÜLTÜR BÜROSU DEFĐN HĐZMETLERĐ BÜROSU AMBULANS HĐZMETLERĐ

5 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:5 REVĐZYON NO: 00 0.GĐRĐŞ 0.1.Genel Körfez Belediyesi olarak Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi, belediyemiz üst yönetimince stratejik olarak gerekli görülmüş ve benimsenmiştir. Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kanunlarla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde belde halkının yaşam kalitesinin geliştirilmesi için ortak nitelikli yerel hizmetleri sunarlar. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak insanların kamu kesimine bakış açıları de değişmekte ve artık kamu kesiminin sunduğu hizmetlerle yetinmeyerek, bu hizmetlerde kalite aramaktadırlar. Belediyemiz, hemşehrilerimize yönelik olarak sunmakta olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışını sağlamak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla gereken çalışmaları yapmak ve hemşehri memnuniyetini artırmak için Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmış ve Körfez Belediyesi Kalite Yönetim Sistemini kurmuştur. 0.2.Proses Yaklaşımı Körfez Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaş taleplerinin karşılanarak memnuniyetin sağlanabilmesi için süreç odaklı olarak hazırlanmıştır. Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesinde proses yaklaşımı benimsenmiştir.

6 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:6 REVĐZYON NO: 00 Proses yaklaşımı kapsamında, Belediyemizde etkin çalışmanın sağlanabilmesi için tüm faaliyetler belirlenmiş, faaliyet grupları oluşturulmuş, faaliyet gruplarının birbirlerini etkileme yönleri belirlenmiş, faaliyetlerin sağlıklı ve etkin yönetimi için gerekli önlemler alınmıştır. Körfez Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi oluşturulurken Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al metodolojisi esas alınmış, bu şekilde sisteminin kendisini sürekli geliştirmesi ve iyileştirmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Kalite Yönetim Sistemi modellemesi yapılmıştır. Söz konusu model ve işleyişi bu Kalite El Kitabının 4.1 maddesinde gösterilmiş ve açıklanmıştır. 1- KAPSAM Belediyemizde hemşehrilerimizin isteklerini ve yasal gerekliliklerini karşılayan, ürün/hizmet sağlama yeteneğini kanıtlayan ve sistemi etkin bir şekilde kullanarak hemşehri memnuniyetini elde edilmesine imkan veren bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi, belediyemizin tüm hizmetleri ile atölyelerdeki tüm üretimlerini kapsamaktadır. Belediyemiz bir kamu kurumu olması sebebi ile alım-satım işlerinde 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, 2981 sayılı Devlet Đhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere, kamu kurumlarının çalışma ilke ve yöntemlerini belirleyen kanunlar ve bu kanunların ikincil mevzuatına göre çalışma yapmaktadır.

7 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:7 REVĐZYON NO: MĐSYONUMUZ Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık nedenim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Misyonumuz, Belediye çalışmalarında tüm Körfez halkını memnun edecek hizmetleri etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır." 3-VĐZYONUMUZ Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. Benimsenen bir idealdir, Bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. "Vizyonumuz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için yeni gelişmelere açık; teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olmaktır."

8 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:8 REVĐZYON NO: KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ 4.1. Genel Şartlar Belediyemiz faaliyetlerinin genel çerçevesini oluşturan Kalite Yönetim Sistemimiz aşağıda belirtildiği gibi modelleştirilmiş ve modeli oluşturan aşamaların açıklaması yapılmıştır. MÜŞTERĐ TALEP VE ĐHTĐYAÇ LARI TALEP ĐHTĐYAÇ ŞĐKAYET YÖNETĐMĐ PLAN PROGRAM YÖNETĐMĐ ÜRETĐM YÖNETĐMĐ MÜŞTERĐ MEMNUNĐ YETĐ KAYNAK YÖNETĐMĐ GELĐŞTĐRME YÖNETĐMĐ KONTROL YÖNETĐMĐ Talep-Đhtiyaç-Şikayet Yönetimi: Körfez Đlçesinin kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kent halkının talep ve ihtiyaçlarının mevzuat ve kaynak kısıtlılığı içerisinde karşılanması esastır. Bu çerçevede kentin ve kent halkının ihtiyaçları, beklentileri, şikayetleri tespit edilir. Tespit için yapılan çalışmalar şunlardır: a) Mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemlerin tespiti için sürekli mevzuat takibi yapılır. Bunun için Resmi Gazete aboneliğinin yanı sıra Mevzuat takip programı kullanılmaktadır.

9 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:9 REVĐZYON NO: 00 b) Halkın beklenti ve şikayetlerinin tespiti için; ba) Kamuoyu yoklamaları yapılması. Ref: Kamuoyu Yoklamaları Đş Talimatı (SGM.T.07) bb) Yazılı, sözlü, telefon veya mail ile gelen talep ve şikayetlerin takibi. Ref: Çözüm Masası Şikayet Talep Đş Talimatı (BHĐM.T.01) bc) Yerel basında yer alan talep ve şikâyetlerin takibi. Ref: Basın Takip Đş Talimatı (BHĐM.T.02) Plan Program Yönetimi: Belediyemizin kısa ve orta vade çalışmalarını belirlemek için beş yıllık stratejik plan ve yıllık performans programı yapılır. Ref: Stratejik Plan Hazırlama Đş Talimatı (SGM.T. 05), Performans Programı Hazırlama Đş Talimatı (SGM.T.06) Performans Programına uygun olarak bütçe hazırlanır. Ref: Bütçe Hazırlama Đş Talimatı (MHM.T.01) Üretim Yönetimi: Belediyemizde üretilecek ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin çalışma yönetmelikleri hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmeliklerde birimlerin sorumlulukları, yapacakları işler belirlenmiştir. Ayrıca her birimin üretimi nasıl gerçekleştireceği, bu birimlerin iş talimatlarında dokümante edilmiştir. (Ref: Birim Çalışma Yönetmelikleri ve Birimlerin Đş Talimatları) Kaynak Yönetimi: Belediyemizin faaliyetlerinin optimum düzeyde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaynaklarla ilgili şu çalışmalar yapılır: a) Mali kaynak çalışmaları: aa) Bütçe hazırlanması. Ref: Bütçe Hazırlama iş Talimatı (MHM.T.01)

10 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:10 REVĐZYON NO: 00 ab) Gelir tahakkuk ve tahsil çalışmaları. Ref: Mali Hizmetler Müdürlüğü Đş Talimatları b) Đnsan Kaynağı Çalışmaları Ref: Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Eğitim Prosedürü (ĐKEM.P.01) c) Fiziki Kaynakların tedariki ve bakımı (Ref: Fen Đşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Fen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Atölyeler Çalışma Talimatları) Geliştirme Yönetimi: Belediyemizin müşteri memnuniyetinin artırılması, ürün ve hizmetlerde nicelik ve nitelik artışının sağlanması için şu çalışmalar yapılır: a) Düzeltici Faaliyetler. Ref: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (KYS.P.02) b) Önleyici Faaliyetler. Ref: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (KYS.P.02) c) Đyileştirme Çalışmaları. Ref: Đyileştirme Geliştirme Prosedürü (KYS.P.05), Süreç Analizleri ve Geliştirmesi Đş Talimatı (KYS.T.04) Kontrol Yönetimi Belediyemizde planlama, uygulama, sunum dâhil tüm iş ve işlemlerde hataların önlenmesi, daha iyinin yapılabilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla kontrol yönetimi uygulanır. Kontrol yönetimi Đç Kontrol ve dış kontrol olmak üzere iki kategoride gerçekleşir. a) Dış Kontrol: Sayıştay, Đçişleri Bakanlığı kanalları ile yapılan inceleme ve denetlemelerden oluşur. Bu inceleme ve denetlemeler ilgili kurumlarca yapılırsa da, bu kurumların inceleme-denetleme sonucu oluşturdukları raporlar belediyemizce değerlendirilir. b) Đç Kontrol: Belediyemizde iç kontrol için başlıca şu çalışmalar yapılır: ba) Ön Mali Kontrol. Ref: Ön Mali Kontrol Đş Talimatı (MHM.T.02) bb) Hiyerarşik kontrol. Ref: Đş Talimatları ve Çalışma Yönetmelikleri)

11 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:11 REVĐZYON NO: 00 bc) Đç tetkik. Ref: Kalite Đç Tetkik Prosedürü (KYS.P.04) bd) Yönetimin Gözden Geçirmesi. Ref: Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (KYS.P.10) 4.2. Genel Dokümantasyon Şartları: Genel Belediyemiz Kalite Yönetim Sisteminin kalite politika ve hedefleri belirlenmiştir. (Ref: Kalite El Kitabı Madde 5.3 ve Madde 5.4.1) Kalite El Kitabı Belediyemizde oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini, kontrolünü ve geliştirilmesini içeren Kalite El Kitabı hazırlanmış, üst yönetimce imzalanarak yürürlüğe konmuştur. Kalite El Kitabında, Körfez Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin genel çerçevesi, prosesleri, bu proseslerin sırası ve etkileşimi, proseslerin kontrol ve geliştirilmesini içeren bilgiler yer almaktadır Doküman Kontrolü Körfez Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kullanılan veya kullanılacak olan her türlü dokümanın kim tarafından, ne zaman, nasıl hazırlanacağı, kimin onaylayacağı, kimlere dağıtılacağı, nasıl revize edileceği, nerede ve ne kadar süre saklanacağı belirlenmiştir. Ref: Doküman Hazırlama, Revizyon, Dağıtım ve Muhafaza Prosedürü (KYS.P.01), Kodlama iş Talimatı (KYS.T.03) Kayıtların Kontrolü Körfez Belediyesi nde, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çalışmaların şartlara uygunluğunun kanıtlanması için kayıtlar tutulmaktadır. Bu kayıtların tanımlanması,

12 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:12 REVĐZYON NO: 00 depolanması, korunması, geri çekilmesi, saklanma süreleri, elden çıkarılmaları ve varsa backup alma yöntemleri için dokümante edilmiş bir prosedür bulunmaktadır. Ref: Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KYS.P.07) 5- YÖNETĐM SORUMLULUĞU Körfez Belediyesi Üst Yönetimi; Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, etkinliğinin kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla gerekli ihtiyaçların karşılanması, gerekli yönlendirmenin yapılması ve kontrolü için gerekli önlemleri almıştır. Bu önlemler şunlardır: 5.1. Yönetimin Taahhüdü Körfez Belediyesi Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için, aşağıdaki yollarla taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlar. 1) Körfez Belediyesi birimlerinin faaliyetlerinin, yürürlükte bulunan mevzuat şartları kadar, vatandaş beklenti ve isteklerine de uygun olmasının önemi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, belediye personeline duyurular/toplantılar yolu ile bildirilmiştir. 2) Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, hizmet şartlarının karşılanması, vatandaş memnuniyetinin ve çalışma veriminin arttırılması amaçlarına yönelik olarak, Körfez belediyesi kalite politikaları (Ref: Kalite El Kitabı m.5.3), belediyenin kalite hedefleri (Ref: Kalite El Kitabı m.5.4.1) belirlenmiş, müdürlüklerinin kalite hedefleri ise müdürlüklerin Performans programlarında (Ref: Körfez Belediyesi Performans Programı) oluşturulmuştur. 3) Körfez Belediyesi Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin kontrolü, vatandaş beklentileri ve memnuniyetinin gözden geçirilmesi, Belediye Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesinin planlı aralıklarla gerçekleştirilmesi için,

13 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:13 REVĐZYON NO: 00 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Ref: Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (KYS.P.10) 4) Belediyemiz faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kaynakların tedariki için kaynak yönetimi (Ref: Kalite El Kitabı m.4.1.4) oluşturulmuştur Vatandaş Odaklılık Körfez Belediyesi Üst Yönetimi; hemşehri memnuniyetini arttırmak amacıyla hemşehri şartlarının belirlenmesi ve karşılanmasını temin etmiştir. Bu amaçla aşağıda belirtilen önlemler alınmıştır. a) Kamuoyu yoklamaları yapılması. Ref: Kamuoyu Yoklamaları Đş Talimatı (SGM.T.07) b) Yazılı, sözlü, telefon veya mail ile gelen talep ve şikayetlerin takibi. Ref: Çözüm Masası Şikayet Talep Đş Talimatı (BHĐM.T.01) c) Yerel basında yer alan talep ve şikayetlerin takibi. Ref: Basın Takip Đş Talimatı (BHĐM.T.02) 5.3.Kalite Politikası Kentimizin sağlıklı gelişimini ve hemşehrilerimizin memnuniyetlerini sağlamak amacıyla; belediyemizin etkinliğinin, verimliliğinin ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması belediyemizin kalite politikasıdır. Kalite Politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak

14 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:14 REVĐZYON NO: 00 Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek Planlama Kalite Hedefleri: Kalite, ürün veya hizmetin kendisinden beklenen özellikleri karşılayabilme kabiliyetidir. Bu kapsamda belediye ürün ve hizmetleri ile ilgili kalite hedeflerimiz yıllık ve beş yıllık olmak üzere Stratejik Planlarımızda belirtilmiştir. (Ref: Körfez Belediyesi Stratejik Planı) Performans Programında belediyemizin tüm departmanlarının hedefleri genel hedeflere uygun ve ölçülebilir olarak tespit edilmiş ve kendilerine iletilmiştir. (Ref: Körfez Belediyesi Performans Programı) Kalite Yönetimi Sistem Planlama Körfez Belediyesi Üst Yönetimi; Kalite Yönetim Sistemini oluşturmuş, bu sistemin çalıştırılması için gerekli kaynakları planlamış, uygulamaların bütünlüğünü, uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak için de gerekli tedbirleri almıştır. ( Ref: Kalite El Kitabı M. 4.1 ) 5.5. Sorumluluk, Yetki ve Đletişim Sorumluluk ve Yetki Körfez Belediyesi ndeki tüm departmanların ve kadroların görev ve yetkileri belirlenmiş, onaylanmış ve ilgililere dağıtımı yapılmıştır. Gerekli durumlarda güncelleştirme yapılacaktır. (Ref: Birim Çalışma Yönetmelikleri)

15 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:15 REVĐZYON NO: Yönetim Temsilcisi Körfez Belediyesi Üst Yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, geliştirme ihtiyaçları dahil KYS nin performansının üst yönetimine rapor edilmesi ve kuruluşta vatandaş memnuniyeti bilincinin oluşmasının, yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Sencer DERE Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirmiştir Đç Đletişim Körfez Belediyesi Üst Yönetimi, kurum içinde; - Đletişim kanallarını iyileştirmek ve etkinleştirmek, - Çalışanların öneri ve değerlendirmelerinden yararlanmak, - Kurumsal kültürü geliştirmek, - Ekip ruhunu oluşturmak amacıyla iç iletişim sistemini kurmuş olup, uygulamakta ve uygulama sonuçlarını takip etmektedir. Ref: Körfez Belediyesi Đç Đletişim Prosedürü (KYS.P.03), Körfez Belediyesi Öneri ve Ödül Prosedürü (KYS.P.09) 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Körfez Belediyesi Üst Yönetimi; yılda iki kere Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini gözden geçirmekte, bu gözden geçirmelere ait kayıtları muhafaza etmektedir. Ref: Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (KYS.P.10), Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KYS.P.7)

16 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:16 REVĐZYON NO: Gözden Geçirme Girdileri Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında, Dış Denetim Raporları (varsa) Kamuoyu Yoklamaları (varsa) Birincil Mevzuat Değişikliği (varsa) Personel Değerlendirme Anket Raporu (varsa) Đç tetkik raporu Vatandaş talep ve şikayetleri raporu Düzeltici ve önleyici faaliyet önerileri Mali, fiziki ve insan kaynakları raporları değerlendirilir Gözden Geçirme Çıktıları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında, Kalite Yönetim Sisteminin ve proseslerinin gelişimi Hemşehri isteklerine göre ürün/hizmet in geliştirilmesi Kaynak ihtiyacının karşılanması Birim görev ve yetkileri konularında kararlar alınır. Yönetimin gözden geçirme sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 6- KAYNAK YÖNETĐMĐ 6.1. Kaynakların Sağlanması Körfez Belediyesi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak, ürün ve hizmetlerin vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmesi için gerekli kaynaklar şu şekilde sınıflandırılmıştır. Đnsan kaynakları, Altyapı ve çalışma ortamı,

17 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:17 REVĐZYON NO: 00 Mali kaynaklar, Bilgi kaynakları. Körfez Belediyesi, bir sonraki yıla ait kaynak ihtiyaçlarını bütçe hazırlama faaliyetleri sırasında belirler ve yatırım ve bütçe planlarına göre ilgili ihtiyaçlar karşılanır. Acil kaynak ihtiyacı olursa ek bütçe veya ödenek aktarımı yolu ile bu kaynakları karşılar. Ref: Bütçe Hazırlama iş Talimatı (MHM.T.01), Ek Bütçe Hazırlama Đş Talimatı (MHM.T.04), Ödenek Aktarımı Đş Talimatı (MHM.T.05) Bilgi kaynaklarının karşılanması amacıyla gerekli yapılanma oluşturulmuştur. Ref: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Körfez Belediyesi Öneri ve Ödül Prosedürü (KYS.P.09) Đnsan Kaynakları ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Ref: Đnsan Kaynakları Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve Đş Talimatları, Eğitim Prosedürü (ĐKEM.P.01) Altyapı ve çalışma ortamı ile ilgili kaynak ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemler alınmıştır. Ref: Kalite El Kitabı M. 6.3, M. 6.4, Körfez Belediyesi Öneri ve Ödül Prosedürü (KYS.P.09) 6.2. Đnsan Kaynakları Genel Ürün/Hizmet kalitesini etkileyen işlerde, öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim esas alınarak yetkin personel görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu amaçla Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde belediye kadroları belirlenmiştir. Kadroların görev, yetki ve sorumlulukları müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinde ve Görev Tanımlarında belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı Đş Kanunu ve bunların ilgili ikincil mevzuatları kapsamında görevlendirmeler yapılmaktadır.

18 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:18 REVĐZYON NO: Yeterlilik, Farkında Olma (Bilinç) ve Eğitim Körfez Belediyesi nde, Hizmet kalitesini etkileyen faaliyetleri yapan personelin sahip olması gereken yeterliliği belirlenmekte, Bu ihtiyaçları karşılayacak eğitimi sağlanmakta, verilen eğitimin etkinliği değerlendirilmekte, Çalışanların faaliyetlerinin öneminin ve kalite hedeflerine ulaşımın bilincinde olmasını sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Ref: Eğitim Prosedürü (ĐKEM.P.01) 6.3. Alt Yapı Altyapı ile ilgili kaynak ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemler alınmıştır. (Ref: Fen Đşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Atölyeler Çalışma Đş Talimatı (UHM.T.01), Satın Alma Đşlemleri Đş Talimatı (DHM.T.02), Đhaleli Đşler Đş Talimatı (DHM.T.01) 6.4. Çalışma Ortamı Belediyemizde ürün/hizmet üretimi için gerekli fiziki ortam birim talepleri doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmaktadır. (Ref: Satın Alma işlemleri Đş Talimatı (DHM.T.02), Đhaleli Đşler Đş Talimatı (DHM.T.01) 7- ÜRÜN/HĐZMETĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ 7.1. Ürün/Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması Körfez Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli prosedür dokümante edilmiştir. (Ref: Üretim Planlama Prosedürü (KYS.P.08)

19 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:19 REVĐZYON NO: 00 Ürün/hizmetle ilgili hedefler Körfez Belediyesi Stratejik Planı ve Körfez Belediyesi Performans Programında belirlenmiştir. Üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar temin edilmiştir. (Ref: Kalite El Kitabı M. 6.1) Ürünün/hizmetin kayıtları tutulmaktadır. (Ref: Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KYS.P.07) 7.2. Vatandaş Đle Đlişkili Prosesler Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Belediyemiz, özel talebe göre hizmet üretmemekte; yasal çerçeve ve stratejik plana uygun olarak ürün/hizmet üretimini gerçekleştirmektedir Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Belediyemiz, bir ürün/hizmet gerçekleştirmesine karar vermeden önce; bu ürün/hizmetin hemşehri talebine cevap verme kabiliyetini, bütçe imkânlarını, yasal mevzuatı ve teknik şartları değerlendirmektedir. Ref: Üretim Planlama Prosedürü (KYS.P.08) Ürün/Hizmet gerçekleştirme ile ilgili değişiklik olması durumunda ilgili dokümanlar revize edilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar ve uygulamalar kayıt altına alınmaktadır. Ref: Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KYS.P.07) Vatandaş Đle Đletişim Belediyemiz genel olarak özel talebe göre hizmet üretmemekte; yasal çerçeve ve stratejik plana uygun olarak ürün/hizmet üretimini gerçekleştirmekte olduğundan, bu ürün/hizmetle ilgili hemşehrilerin bilgilendirilmesi anons, Web sayfası, pankart ve benzeri yöntemlerle yapılmaktadır.

20 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:20 REVĐZYON NO: 00 Gerçekleştirilmesi bir talebe bağlı olan hizmetlerde (Đşyeri Çalışma ruhsatı, Yapı Ruhsatı, Proje Onayı vb.) müşteri bilgilendirmesi, talep sürecinde müşterinden alınan iletişim adresleri ile yapılmaktadır. Müşteri şikayetlerinde, şikayet sahibine geri dönüş yapılmaktadır. Ref: Çözüm Masası Şikayet Talep Đş Talimatı (BHĐM.T.01) 7.3. Tasarım ve Geliştirme Belediyemizde tasarım ve geliştirme çalışmaları aşağıda belirtilen şekilde yapılmaktadır. 1) Yeni bir ürün veya hizmet üretmek veya mevcut bir ürün veya hizmetin yapısında değişiklik yapılmasına belediye üst yönetimi karar verebilir. Belediye Stratejik Planında, Performans Programında, yatırım programında yer alan konularda veya Belediye Meclisince karara bağlanan konularda üst yönetim kararı var olarak kabul edilir. 2) Belediye üst yönetimi tarafından verilen karar doğrultusunda ilgili birim veya birimlerce çalışmalar yürütülür. 3) Çalışmaların birden fazla birim tarafından yürütüldüğü durumlarda bir başkan yardımcısı veya bir müdür, üst yönetim tarafından koordinatör olarak atanır. 4) Konu ile ilgili karar verme yetkisi Başkan veya ilgili Başkan Yardımcısındadır. Tasarım ve Geliştirme yapacak müdürler, çalışmaların her aşamasında Başkan veya görevli Başkan Yardımcısını bilgilendirirler. 5) Yapılan çalışmalarla ilgili öncelikli olarak girdi şartları belirlenir. Bunlar, Konu ile ilgili yasal mevzuat, Teknik şartnameler, Müşteri beklentileri, Belediyemizin konu ile ilgili politika ve hedefleri,

21 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:21 REVĐZYON NO: 00 Yeni bir ürün veya hizmet çalışması ise bu çalışma sonucu ürün veya hizmetten beklenen fonksiyonel özellikler ve performans bilgileri, Mevcut bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi, rehabilite edilmesi çalışması ise, önceki durumdaki ürün/hizmetin fonksiyonel özellikler ve performans bilgileri. Bu konuda bilgiler temin edilir, kayıt altına alınır. Yapılan tasarım ve geliştirme çalışmaları sonucunda aşağıda belirtilen bilgiler elde edilir: Girdi şartlarına uygunluk bilgileri. Eğer uygunsuzluk varsa sebepleri Söz konusu ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi için gereken mali, beşeri, fiziki, teknik kaynak ihtiyacı, Ürünün/hizmetin niteliksel özellikleri, Söz konusu ürünün/hizmetin kullanımı ile ilgili yöntemleri içeren bilgiler. 6) Tasarım ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan çalışma, çalışma yapan birim veya birimlerce, Başkan veya Başkan Yardımcısının da katıldığı bir değerlendirme ile gözden geçirilir. Şartlara uygunluğu onaylanırsa uygulamaya geçilir, Yetersiz bulunması durumunda çalışmaların devamı veya iptaline karar verilir. Đhtiyaç duyulması durumunda uzman görüşüne başvurulabilir. Đmalat safhasında tüm işlemler kayıt altına alınır. Đmalat esnasında tasarımda değişiklik yapılması zorunluluğu olması durumunda konu ile ilgili onay merciine (Başkan, başkan yardımcısı veya müdür) konu iletilir ve onay verilmesi durumunda değişiklik yapılır. Ancak bu değişikliklere karar verilmeden önce, değişikliğin girdi şartlarına uygunluğu kontrol edilir. Bu işlemlerin tümü kayıt altına alınır. Ref: Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KYS.P.07) 7) Đmalat sonrası elde edilen ürünün/hizmetin şartlara uygunluğu kontrol prosedürüne uygun olarak yapılır. (Ref: Kalite El Kitabı Md:7.5.1)

22 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:22 REVĐZYON NO: Satın Alma Satın Alma Prosesi Belediyemiz satın alma işlemleri Kamu Đhale Kanunu ve bu kanunun ikincil mevzuatına tabii olarak yapmakta olup, iş ve işlemler ilgili mevzuatla ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bununla beraber Đhaleli Đşler Đş Talimatı (DHM.T.01) ve Satınalma Đşlemleri Đş Talimatı (DHM.T.02) dokümante edilmiştir Satın Alma Bilgileri Belediyemiz satın alma işlemlerinde, satın alımı gereken tüm ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan fonksiyonları karşılayabilmesi için, ürün/hizmet in taşıması gereken özellikleri, talep eden birim tarafından ayrıntılı olarak (teknik şartname biçiminde) hazırlanır. Ref: Đhaleli Đşler Đş Talimatı (DHM.T.01) Satın Alınan Ürün/Hizmet in Doğrulanması Belediyemizce satın alımı yapılan ürün ve hizmetlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü Muayene-Kabul Komisyonunca yapılmakta olup, kayıt altına alınmaktadır. Ref: Đhaleli Đşler Đş Talimatı (DHM.T.01), Satınalma Đşlemleri Đş Talimatı (DHM.T.02) 7.5. Üretim ve Hizmetin Sunulması Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Belediyemiz ürün/hizmet üretme ve sunma operasyonlarının kontrol altında yapılması amacıyla tüm operasyonlarla ilgili izlenecek yöntemler müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinde ve müdürlüklerin iş talimatlarında belirlenmiştir. (Ref: Çalışma Yönetmelikleri, Đş Talimatları)

23 DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:23 REVĐZYON NO: 00 Belediyemiz tarafından üretilen ürün/hizmetlerin şartları kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve ilgili kurumların standartları ile tespit edilmiştir. Yapım işlerinde ayrıca iş ile ilgili projeler ve bu projelerin ekleri olan teknik şartnameler ile ürünün şartları belirlenmektedir. Müdürlüklerin ürün/hizmet süreçlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ve faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan makine, teçhizat, yazılım, donanım vb. kaynak ihtiyacı, ilgili birim tarafından belirlenir ve birimin yıllık bütçesi doğrultusunda satın alınır. Ürün ve hizmetin kendisinden beklenen şartları karşılama kabiliyeti, örgüt yapısındaki hiyerarşik kontrollerle, ihale ve satın alım işlemlerinde muayene kabul komisyonlarınca ve üretim esnasında tutulan tutanaklarla kontrol edilmektedir Üretim ve Servis Proseslerinin Geçerliliği Belediyemizde ürün/hizmet üretiminin uygunluğu kontrol edilmektedir. Đhale yoluyla dış kaynaklı hale getirilen ürün/hizmet sunumlarının kontrolü, ihale sözleşmesinde belirlenmekte, uygulanmakta ve kontrolü yapılmaktadır. Belediyemiz birimlerince üretilen ürün ve hizmetlerde ise; a) Dosya bazlı işlemler üstlerin onayından geçmek suretiyle, b) Đmalatla ilgili işlemlerde ise sürveyanlar, mühendisler ve üst amirlerin onayları ile kontrol edilmektedir. Belediyemizin üretim süreçlerinin genellikle mevzuata bağlı süreçler olduğu için, bu süreçlerle ilgili proses geçerliliği çalışması yapılmamaktadır. Ancak, mevzuatla kayıt altına alınmamış süreçlerin verimliliği ve etkinliği, bu süreçlerle ilgili gerek kurum içinden ve gerek kurum dışından gelen şikayetler/öneriler ve bu şikayetlerin/önerilerin Kalite Yönetim temsilcisi koordinasyonunda değerlendirmesi yoluyla yapılmaktadır. Ref: Süreç Analizleri ve Geliştirilmesi Đş Talimatı (KYS.T.04)

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KALİTE EL KİTABI

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KALİTE EL KİTABI GEBZE BELEDİYESİ KALİTE EL KİTABI GEBZE BELEDİYESİ KALİTE EL KİTABI UYGULAMA ALANI : GEBZE BELEDİYESİ YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS 01 İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN NO: İKEM.01 TARİH:01.10.2014 SAYFA NO: 1/22 REVİZYON NO: 03

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN NO: İKEM.01 TARİH:01.10.2014 SAYFA NO: 1/22 REVİZYON NO: 03 DOKÜMAN NO: İKEM.01 TARİH:01.10.2014 SAYFA NO: 1/22 REVİZYON NO: 03 ÖN BİLGİ GEBZE Gebze Marmara Bölgesi nde Kocaeli iline bağlı olarak Anadolu nun İstanbul a ve Avrupa ya bağlantı konumunda bulunan limanlar,

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

GEBZE BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER GEBZE BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1 : Bu yönetmeliğin amacı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı