* Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA. hcaglayan@selcuk.edu.tr"

Transkript

1 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Hakan Salim ÇAĞLAYAN * Erkan Faruk ŞİRİN ** Özer YILDIZ *** Özet: Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde okumakta olan 730 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 446 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda eğitim gören, Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ( X =3,44), Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre ( X =3,20); 2. sınıf öğrencilerinin ( X =3,47) de 1. sınıf öğrencilerine göre ( X =3,22) genel öğrenme stratejilerinden duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının; genel liseden mezun olan öğrencilerin ( X =3,83) ise meslek liselerinden mezun olan öğrencilere göre ( X =3,63) anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu; öğrencilerin yaşlarına bağlı olmaksızın genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin benzer sıklıkta olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Genel Öğrenme Stratejileri, Beden Eğitimi ve Spor, Etki. * Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA. ** Arş. Gör.: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA. *** Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ANKARA.

2 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ Observing the Usage Degree of General Learning Strategies of Physical Education and Sports Students According to Some Variables Abstract: This research is done in order to find out school of physical education and sports students practicing level general learning strategies. It is done to find out if their practicing level of general learning strategies differentiate or not according to the facts that their department in which they are educated, their classes, their ages and the kind of their high school from which they were graduated. The universe of the research is made is made from 730 students of Selcuk University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Sports Teacher, Sports Management and Coaching. It was tried to reach the total of the universe, but when the application was done, the research was done with 446 students, because there were absent students and unwilling students to join the questionnaire. In the research as data collecting instrument, personal information form developed by the researcher and The Evaluation Scale of General Learning Strategies developed by Öztürk (1995) were used. In the analysis of the datas, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t test, One Way Variance Analysis (ANOVA) and Tukey HSD were used and the level of meaningfulness was taken as As a result of the observation; it is determined that compared to Coaching department students ( X =3,20), the students of Sports Management department ( X =3,44), taught in the school of physical education and sports; compared to 1st grade students ( X =3,22), 2nd grade students ( X =3,47) use the affective strategiesthat is one of the learning strategies- more frequently. Also compared to vocational high school graduates ( X =3,63), the high school graduates ( X =3,83) use the elaboration strategies more frequently. Additionally it is determined that irregardless of depending of the students ages, the degree of the usage of the general learning strategies is similar. Key Words: General Learning Strategies, Physical Education and Sports, Effect. 1. GİRİŞ Öğrenme, bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak çevreden bilgi edinme ve hafızada var olan bilgilerle birleştirerek kalıcı davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte birey kısa ve uzun süreli hafızasında bulunan bilgileri çeşitli yöntem ve uygulamalarla yeniden düzenlemek zorundadır (Namlu, 2004: 124). Öğrenme öğretme sürecinde bireylerin sürece ilişkin tartıştığı ve ifade ettiği birçok sorun vardır. Öğrenirken karşılaşılan güçlükler, öğ- 46 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... rencilerin en çok dile getirdikleri sorunlardır. Bazı öğrenciler istedikleri halde ders çalışamazken, bazıları çok uzun süreler çalıştığı halde öğrenememekten şikayet etmektedir. Bu sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerini kullanamamasından kaynaklanmaktadır (Açıkgöz, 1998: 61). Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenme sürecindeki en temel öğelerden biri öğrenme stratejileridir. Öğrenme stratejileri, bilgi kaynaklarına en hızlı biçimde ulaşmayı sağlama açısından üzerinde en çok çalışılan konulardan birisidir (Güven, 2004: 71). Literatürde öğrenme stratejisi ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan Gagne ve Driscoll (1988: 133) öğrenme stratejilerini; öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemler olarak tanımlamıştır. Öğrenme stratejilerinde asıl amaç, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlamadır. Strateji kullanmada önemli olan öğrenme durumuna uygun öğrenme stratejilerini belirleyerek kullanmadır. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğinde işlenmesini sağlayan teknikleri içerir. Öğrenmeyi kolaylaştıran bu stratejiler aynı zamanda öğrencinin güdülenmesini ve yeni öğrenilen davranışların kalcılığını da sağlar (Erden ve Akman, 1998: 156). Derry (1992: 146) ise öğrenme stratejisini; okulda öğrenilenlerin niteliğini yükseltebilmek için öğrenciler tarafından kullanılabilen, öğretmenler tarafından da öğretilebilen bazı zihinsel işlemleri de içeren teknikler olarak tanımlamaktadır. Öğrenme stratejileri kavramı tek bir stratejiyi değil bir stratejiler grubunu ifade etmektedir. Her bir stratejinin kullanılma amacı, kazandırılması istenen öğrenme ürünlerine göre farklılık gösterir. Hangi tür bir öğrenme ürünü kazandırılması isteniyorsa, ona uygun bir öğrenme ürünün kazandırılması etkili olur. Aksi takdirde kullanılan strateji olumsuz sonuçlar doğurur. Etkili öğrenme için öğrencilerin kullanması gereken stratejiler bilgiyi işleme sistemine göre çeşitli sınıflamalar şeklinde ele alınmıştır. Birçok araştırmacı öğrenme stratejilerinin neler olması gerektiği üzerinde yaptığı çalışmalarında, çeşitli öğrenme stratejileri ortaya koymuşlardır (Öztürk, 1995: 28). Türkiye de öğrenme stratejileri üzerinde en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Öztürk (1995), bilişsel sistemdeki bilgi akışını dikkate alarak elektrik bir yaklaşımla çeşitli öğrenme stratejilerinde görülen eksiklikleri tamamlayacak bir TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ model oluşturmak istemiş ve öğrenme stratejilerini; dikkat, tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve duyuşsal stratejiler olarak sınıflamıştır (Öztürk, 1995: 30). Bireyin tercih ettiği öğrenme stratejilerini tanıma, öğretimin geliştirilmesi ve planlanması için oldukça önemlidir (Namlu, 2004: 124). Öğrencilerin gerek örgün eğitimde derslerinde başarılı olmaları, gerekse örgün eğitimden sonra yaşadığımız bilgi çağında kendilerini geliştirebilmeleri için kendi kendilerine öğrenmeleri ve öğrenmelerini izleme yeterliği kazanmaları gerekmektedir. Okullarda öğrencilere belli disiplinlerin temel kavram ve ilkeleri öğretilirken, öğrenme stratejileri de öğretilmelidir. İlköğretimden başlayarak öğretimin her düzeyinde derslerde konunun gerektirdiği öğrenme stratejilerinin öğretimine yer verilmelidir (Subaşı, 2000: 35). Böylece öğrencilerin çevrelerinden sürekli artarak gelen bilgi birikimlerini düzenleme, işleme ve kendi düşünme biçimlerinin bir parçası haline getirme konusunda daha yeterli duruma gelebilecekleri düşünülmektedir (Namlu, 2004: 124). Bu bilgiler ışığında araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Betimsel bir nitelikte olan bu çalışmada, öğrencilerin kullandıkları genel öğrenme stratejilerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde okumakta olan 730 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmuştur. 48 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 446 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini oluşturan Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun öğrenci işleri ile ilgili yazışmalar yapılarak elde edilen resmi öğrenci sayıları ve anketi cevaplayan öğrenci sayıları Tablo 1 de ayrıntıları ile verilmiştir. Tablo 1: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Kayıtlı Resmi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Genel Toplam Anketi Cevaplayan Öğrenci Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Genel Toplam Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği: Öztürk (1995) tarafından ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ilgili literatür taranmış, bilgi işlem modelinin yapısı, bu açıdan zihinsel süreçlerde bilginin akışı ve bu akışta etkili olunabilecek ana noktalar araştırıldıktan sonra, TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ilk aşamada saptanan yedi ana noktanın her biri strateji olarak kabul edilmiştir. Ölçeği oluşturan bu yedi strateji: Dikkat, Tekrar, Anlamlandırma, Zihne Yerleştirme, Hatırlama, Bilişi Yönetme ve Duyuşsal Stratejilerdir. Bu yedi öğrenme stratejisini daha işlevsel kılmak için her bir stratejinin kapsadığı temel taktikler ve bu taktiklerin yerine getirilmesinde kullanılan basamaklar öğrenci davranışı olarak belirlenmiş ve yedi strateji altında, 6 dikkat; 9 tekrar; 19 anlamlandırma; 6 zihne yerleştirme; 6 hatırlama; 6 bilişi yönetme ve 11 duyuşsal olmak üzere toplam 63 davranış geliştirilmiştir. Her bir davranışın öğrenci tarafından kullanım sıklığını saptamak amacıyla beşli sınıflama ölçeği (hiç, çok az, ara sıra, sıklıkla, her zaman) benimsenmiştir. Değerlendirme ölçeğinin geçerliğinin saptanmasında, Hacettepe Üniversitesi nden 4, Gazi Üniversitesi nden 7 olmak üzere (4 ü Eğitim Programları ve Öğretimi; 4 ü Eğitimde Psikolojik Hizmetler; 3 ü Eğitim Teknolojisi alanından) 11 öğretim üyesinin görüşleri alınmış ve onların görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden düzenlenen ölçek taslağı, aynı öğretim üyelerine tekrar incelettirilerek uygulamaya hazır duruma getirilmiştir. Hazırlanan ölçeğin, anlaşılır olup olmadığını saptamak amacıyla, 40 öğrenci üzerinde bir pilot uygulama yapılmış ve öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği maddeler belirlenerek düzeltilmiştir. Aynı yolla bu gruptan farklı 20 kişi üzerinde ikinci bir uygulama yapılarak ölçek taslağı son haline getirilmiştir (Öztürk, 1995: 86). Ölçeğin güvenirliğinin sağlanmasında test-tekrar test yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla, Mesleki Eğitim Fakültesi nden araştırma kapsamına girmeyen 106 kişilik bir gruba aynı ölçek bir hafta arayla iki kez uygulanmış ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların aralarındaki korelasyon katsayısı, her bir stratejinin toplam puanları esas alınarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre, iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı; Dikkat.64; Tekrar.71; Anlamlandırma.74; Zihne Yerleştirme.61; Hatırlama.71; Bilişi Yönetme.79; Duyuşsal Stratejiler.64 olarak hesaplanmıştır (Öztürk, 1995: 87) Bu araştırma için yapılan güvenirlik çalışmasında, ölçeğin boyutlarına ait güvenirlik katsayıları şu şekilde hesaplanmıştır: Dikkat.634; Tekrar.760; Anlamlandırma.869; 50 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Zihne Yerleştirme.601; Hatırlama.677; Bilişi Yönetme.787; Duyuşsal Stratejiler.782. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin kullandıkları genel öğrenme stratejileri ile ilgili verilerin analizinde ölçek bir bütün olarak ele alınmamış, her bir strateji boyutunun toplam puanları elde edilmiştir. Zihne Yerleştirme alt boyutunda yer alan 5. soru ve Duyuşsal Strateji alt boyutunda yer alan 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. ve 11. sorular olumsuz olduğu için ters yönde puanlanmıştır. Elde edilen toplam puanlar, madde/taktik sayılarına bölünerek öğrencilerin o boyuttaki düzeyleri elde edilmiştir. Buna göre öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri; 1,00 1,79: Hiç; 1,80 2,59: Çok az; 2,60 3,39: Ara sıra 3,40 4,19: Sıklıkla; 4,20 5,00: Her zaman aralığına göre puanlanmıştır (Karakış, 2006: 189). Verilerin Analizi Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Normal dağılım göstermeyen genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama ve bilişi yönetme stratejilerinde ikili küme karşılaştırmaları için Mann Whitney U Testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren genel öğrenme stratejilerinden anlamlandırma ve duyuşsal stratejide ise ikili küme karşılaştırmaları için t testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, varyansların homojen olmasından dolayı Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 14.0 programında analiz edilmiş, manidarlığı 0.05 düzeyinde sınanmıştır. 3. BULGULAR Yaptığımız araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama ve bilişi yönetme stratejilerini sıklıkla ; duyuşsal stratejileri ise ara sıra kullandıkları tespit edilmiştir. Puan TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ortalaması bakımından en yüksek bilişi yönetme en az ise duyuşsal stratejileri kullandıkları görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ise aşağıda tablolarda sunulmuştur. Tablo 2: Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Dağılım Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,4 Bölüm Spor Yöneticiliği , %100,0 Antrenörlük Eğitimi ,1 1. sınıf ,8 Sınıf 2. sınıf ,9 3. sınıf , %100,0 4. sınıf 88 19, ,8 Yaş , , %100, ,4 Genel lise ,8 Lise Türü Süper/Fen/Anadolu/Özel lise 50 11, %100,0 Meslek liseleri 58 13,0 Araştırmaya katılan öğrencilerin 131 inin (%29,4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 154 ünün (%34,5) Spor Yöneticiliği, 161 inin (%36,1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde eğitim gördükleri; 115 (25,81) inin 1. sınıfa, 111 (%24,9) inin 2. sınıfa, 132 (%29,6) sinin 3. sınıfa, 88 (%19,7) inin ise 4. sınıfa devam ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (227 kişi %50,9) arasındaki yaş grubunda yer aldığı, bunu sırasıyla (120 kişi %26,9), (84 kişi %18,8) ve (15 kişi %3,4) arasındaki yaş grubunda yer alan öğrencilerin izlediği; mezun oldukları lise türlerinde ise öğrencilerin %75,8 (338 kişi) oranıyla genel lise, %13 (58 kişi) oranıyla meslek liseleri %11,2 (50 kişi) oranıyla Süper/Fen/Anadolu/Özel liselerden mezun oldukları gözlemlenmiştir. 52 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Tablo 3: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Bölüm Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Bolüm N Sıra Ort. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,10 Spor Yöneticiliği ,27 Antrenörlük Eğitimi ,14 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,48 Spor Yöneticiliği ,20 Antrenörlük Eğitimi ,51 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,64 Spor Yöneticiliği ,79 Antrenörlük Eğitimi ,67 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,48 Spor Yöneticiliği ,57 Antrenörlük Eğitimi ,60 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,52 Spor Yöneticiliği ,50 Antrenörlük Eğitimi ,86 X 2 P 0,543 0,762 0,468 0,792 1,277 0,528 3,123 0,210 1,107 0,575 Anlamlandırma Duyuşsal Strateji Tablo 4: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Bölüm Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları p<0.05 Bölüm N X Ss F p Tukey a Beden Eğ.ve Sp.Öğ ,87 0,49 b Spor Yöneticiliği 154 3,75 0,60 c Antrenörlük Eğit ,79 0,54 a Beden Eğ.ve Sp.Öğ ,36 0,71 b Spor Yöneticiliği 154 3,44 0,65 c Antrenörlük Eğit ,20 0,60 1,784 0,169 5,626 0,004 b-c Tablo 3 ve 4 te görüldüğü üzere, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarında ise bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılaşmanın, Spor Yöneticiliği TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ve Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencileri arasında; Spor Yöneticiliği bölümünde okumakta olan öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Tablo 5: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Okudukları Sınıf Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Sınıf N Sıra Ort. X 2 P 1. sınıf ,50 2. sınıf ,40 3. sınıf ,93 4,456 0, sınıf ,03 1. sınıf ,80 2. sınıf ,33 3. sınıf ,63 2,007 0, sınıf ,95 1. sınıf ,69 2. sınıf ,55 3. sınıf ,30 0,089 0, sınıf ,38 1. sınıf ,03 2. sınıf ,05 3. sınıf ,27 2,130 0, sınıf ,24 1. sınıf ,36 2. sınıf ,44 3. sınıf ,99 1,200 0, sınıf ,52 Tablo 6: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Okudukları Sınıf Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji p<0.05 Sınıf N X Ss F p Tukey a 1. sınıf 115 3,77 0,65 b 2. sınıf 111 3,77 0,57 c 3. sınıf 132 3,82 0,46 d 4. sınıf 88 3,85 0,50 a 1. sınıf 115 3,22 0,67 b 2. sınıf 111 3,47 0,68 c 3. sınıf 132 3,30 0,60 d 4. sınıf 88 3,34 0,69 0,555 0,645-2,689 0,046 a-b 54 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Tablo 5 ve 6 incelendiğinde, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarında ise 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasında 2. sınıf öğrencileri lehine anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Tablo 7: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Yaş Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Yaş N Sıra Ort. X 2 P , , ,99 2,384 0, , , , ,19 0,294 0, , , , ,97 0,915 0, , , , ,39 2,756 0, , , , ,38 4,047 0, ,47 Tablo 8: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Yaş Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji Yaş N X Ss F P ,69 0, ,80 0, ,87 0, ,75 0, ,23 0, ,38 0, ,29 0, ,46 0,69 1,798 0,147 1,293 0,276 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ Tablo 7 ve 8 te görüldüğü üzere, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme, anlamlandırma ve duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Tablo 9: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Lise Türü N Sıra Ort. X 2 P Genel lise ,87 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,06 0,707 0,702 Meslek liseleri ,73 Genel lise ,43 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,51 1,138 0,566 Meslek liseleri ,99 Genel lise ,17 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,33 1,449 0,485 Meslek liseleri ,72 Genel lise ,04 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,46 1,083 0,582 Meslek liseleri ,11 Genel lise ,85 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,24 0,300 0,861 Meslek liseleri ,58 Tablo 10: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji p<0.05 Lise Türü N X Ss F p Tukey a Genel lise 338 3,83 0,54 b Süper/Fen/Anadolu/ Özel lise 50 3,79 0,51 c Meslek liseleri 58 3,63 0,62 a Genel lise 338 3,29 0,67 b Süper/Fen/Anadolu/ Özel lise 50 3,47 0,64 c Meslek liseleri 58 3,44 0,58 3,205 0,042 a-c 2,375 0,094 - Tablo 9 ve 10 incelendiğinde, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme 56 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... ve duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarında ise mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Bu farklılaşmanın, genel lise ve meslek liselerinden mezun olan öğrenciler arasında; genel liseden mezun olan öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. 4. TARTIŞMA ve SONUÇ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 3 ve 4). Öğrencilerin duyuşsal strateji kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =2,588; p>0.05), Tukey HSD testi kullanılmış ve Spor Yöneticiliği bölümünde okumakta olan öğrencilerin ( X =3,44), Antrenörlük Eğitimi bölümünde okumakta olan öğrencilere göre ( X =3,20) duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularımızla kısmen paralellik gösteren, Sünbül ve Sarı (2004: 540) tarafından lisede öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, öğrencilerin kullandıkları hatırlama ve duyuşsal stratejiler ile öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Güven (2004: 146) tarafından yapılan araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin yineleme, örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Karakış (2006: 209) tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ve öğrenim gördükleri fakülteler arasında manidar bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin, Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre; öğrenme esnasında daha yüksek bir şekilde dikkatlerini topladıkları, kaygılarını azalttıkları, zamanlarını etkili kullandıkları, tutumlarını kontrol altına aldıkları ve öğrenmeye daha fazla güdülendiklerini söyleyebiliriz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin sınıf değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 5 ve 6). Öğrencilerin duyuşsal strateji kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =1,377; p>0.05), Tukey HSD testi kullanılmış ve 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin ( X =3,47), 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilere göre ( X =3,22) duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarımızla paralellik gösteren birçok çalışma mevcuttur. Bunlardan; Hamurcu (2002: 131) tarafından yapılan araştırmada, 2. sınıf öğrencilerinin dikkat, tekrar ve zihne yerleştirme stratejilerini, 1. sınıf öğrencilerine göre daha fazla kullandıkları; Altunay ve Güngör (2005: 755) tarafından öğretmen adaylarının okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, transfer alt boyutunda 4. sınıf öğrencilerinin, 1. sınıf öğrencilerinden daha sık strateji kullandıkları; Ural (2006: 87) tarafından yapılan araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ile okudukları sınıfları arasında anlamlı bir ilişki olduğu; 11. sınıf öğrencilerinin öğrenme stratejilerine ilişkin algılama düzeylerinin, 9. sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu; Kahyaoğlu, Daban ve Sevgi (2007: 219) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, bulundukları sı- 58 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... nıfa göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; 2. sınıf öğretmen adaylarının 1. sınıf öğretmen adaylarına göre bilişötesi öğrenme stratejilerini daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki 2. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilere göre duyuşsal stratejileri daha fazla kullanmasına, derslerine daha fazla adapte olmaları ve sistemli ders çalışma alışkanlığını kazanmalarının neden olduğu düşünülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinin bütün boyutlarını kullanma düzeylerinin yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (Tablo 7 ve 8). Araştırma bulgularımızla paralellik gösteren ve Arsal (2005: 552) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin yaşlarına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Hamurcu (2002: 132) tarafından yapılan araştırmada ise ve 21 yaş ve üstü öğrencilerin, öğrenme stratejilerinden dikkat stratejisi boyutunu kullanma sıklıkları arasında; 21 yaş ve üstündeki öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuç, araştırma bulgularımızla örtüşmemektedir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşlarına bağlı olmaksızın bütün öğrenme stratejilerini benzer sıklıkta kullandıklarını söyleyebiliriz. Yaşın büyük ya da küçük olmasının öğrencilerin öğrenme stratejileri kullanma sıklıklarına etki eden bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 9 ve 10). Öğrencilerin anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =0,153; TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7. SINIFLARDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

İLKÖĞRETİM 7. SINIFLARDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 35-51, 2011 İLKÖĞRETİM 7. SINIFLARDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ayşegül Derman, Ahmet Afyon

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 HAKEMLİ ALTI AYLIK DERGİ / REFEREED, SEMIANNUAL JOURNAL BAŞ EDİTÖR EDITOR-IN-CHIEF Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİ KEMAN DERSİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİSİ NİN

Detaylı

Computer Anxiety Levels of The Provincial Education Examiners (Case of The Black Sea Region)

Computer Anxiety Levels of The Provincial Education Examiners (Case of The Black Sea Region) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 93-122 Özet İl Eğitim Denetmenlerinin Bilgisayar Kaygısı Düzeyleri (Karadeniz Bölgesi Örneği) Ömer Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Necmi Eşgi Bu çalışma il eğitim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students *

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students * Journal of Gifted Education Research,, (), 5-7. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,, (), 5-7. ISSN: 7-7, http://uyad.beun.edu.tr/ A Study of Multiple Intelligences in -7- th Grade Gifted

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

LİSELERDE GÖREV YAPAN RESİM ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK NİTELİKLERİ *

LİSELERDE GÖREV YAPAN RESİM ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK NİTELİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 193-214, ELAZIĞ-2003 LİSELERDE GÖREV YAPAN RESİM ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARINI

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı