* Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA. hcaglayan@selcuk.edu.tr"

Transkript

1 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Hakan Salim ÇAĞLAYAN * Erkan Faruk ŞİRİN ** Özer YILDIZ *** Özet: Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde okumakta olan 730 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 446 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda eğitim gören, Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ( X =3,44), Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre ( X =3,20); 2. sınıf öğrencilerinin ( X =3,47) de 1. sınıf öğrencilerine göre ( X =3,22) genel öğrenme stratejilerinden duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının; genel liseden mezun olan öğrencilerin ( X =3,83) ise meslek liselerinden mezun olan öğrencilere göre ( X =3,63) anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu; öğrencilerin yaşlarına bağlı olmaksızın genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin benzer sıklıkta olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Genel Öğrenme Stratejileri, Beden Eğitimi ve Spor, Etki. * Arş. Gör. Dr.: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KONYA. ** Arş. Gör.: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA. *** Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ANKARA.

2 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ Observing the Usage Degree of General Learning Strategies of Physical Education and Sports Students According to Some Variables Abstract: This research is done in order to find out school of physical education and sports students practicing level general learning strategies. It is done to find out if their practicing level of general learning strategies differentiate or not according to the facts that their department in which they are educated, their classes, their ages and the kind of their high school from which they were graduated. The universe of the research is made is made from 730 students of Selcuk University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Sports Teacher, Sports Management and Coaching. It was tried to reach the total of the universe, but when the application was done, the research was done with 446 students, because there were absent students and unwilling students to join the questionnaire. In the research as data collecting instrument, personal information form developed by the researcher and The Evaluation Scale of General Learning Strategies developed by Öztürk (1995) were used. In the analysis of the datas, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t test, One Way Variance Analysis (ANOVA) and Tukey HSD were used and the level of meaningfulness was taken as As a result of the observation; it is determined that compared to Coaching department students ( X =3,20), the students of Sports Management department ( X =3,44), taught in the school of physical education and sports; compared to 1st grade students ( X =3,22), 2nd grade students ( X =3,47) use the affective strategiesthat is one of the learning strategies- more frequently. Also compared to vocational high school graduates ( X =3,63), the high school graduates ( X =3,83) use the elaboration strategies more frequently. Additionally it is determined that irregardless of depending of the students ages, the degree of the usage of the general learning strategies is similar. Key Words: General Learning Strategies, Physical Education and Sports, Effect. 1. GİRİŞ Öğrenme, bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak çevreden bilgi edinme ve hafızada var olan bilgilerle birleştirerek kalıcı davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte birey kısa ve uzun süreli hafızasında bulunan bilgileri çeşitli yöntem ve uygulamalarla yeniden düzenlemek zorundadır (Namlu, 2004: 124). Öğrenme öğretme sürecinde bireylerin sürece ilişkin tartıştığı ve ifade ettiği birçok sorun vardır. Öğrenirken karşılaşılan güçlükler, öğ- 46 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... rencilerin en çok dile getirdikleri sorunlardır. Bazı öğrenciler istedikleri halde ders çalışamazken, bazıları çok uzun süreler çalıştığı halde öğrenememekten şikayet etmektedir. Bu sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerini kullanamamasından kaynaklanmaktadır (Açıkgöz, 1998: 61). Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenme sürecindeki en temel öğelerden biri öğrenme stratejileridir. Öğrenme stratejileri, bilgi kaynaklarına en hızlı biçimde ulaşmayı sağlama açısından üzerinde en çok çalışılan konulardan birisidir (Güven, 2004: 71). Literatürde öğrenme stratejisi ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan Gagne ve Driscoll (1988: 133) öğrenme stratejilerini; öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemler olarak tanımlamıştır. Öğrenme stratejilerinde asıl amaç, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlamadır. Strateji kullanmada önemli olan öğrenme durumuna uygun öğrenme stratejilerini belirleyerek kullanmadır. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğinde işlenmesini sağlayan teknikleri içerir. Öğrenmeyi kolaylaştıran bu stratejiler aynı zamanda öğrencinin güdülenmesini ve yeni öğrenilen davranışların kalcılığını da sağlar (Erden ve Akman, 1998: 156). Derry (1992: 146) ise öğrenme stratejisini; okulda öğrenilenlerin niteliğini yükseltebilmek için öğrenciler tarafından kullanılabilen, öğretmenler tarafından da öğretilebilen bazı zihinsel işlemleri de içeren teknikler olarak tanımlamaktadır. Öğrenme stratejileri kavramı tek bir stratejiyi değil bir stratejiler grubunu ifade etmektedir. Her bir stratejinin kullanılma amacı, kazandırılması istenen öğrenme ürünlerine göre farklılık gösterir. Hangi tür bir öğrenme ürünü kazandırılması isteniyorsa, ona uygun bir öğrenme ürünün kazandırılması etkili olur. Aksi takdirde kullanılan strateji olumsuz sonuçlar doğurur. Etkili öğrenme için öğrencilerin kullanması gereken stratejiler bilgiyi işleme sistemine göre çeşitli sınıflamalar şeklinde ele alınmıştır. Birçok araştırmacı öğrenme stratejilerinin neler olması gerektiği üzerinde yaptığı çalışmalarında, çeşitli öğrenme stratejileri ortaya koymuşlardır (Öztürk, 1995: 28). Türkiye de öğrenme stratejileri üzerinde en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Öztürk (1995), bilişsel sistemdeki bilgi akışını dikkate alarak elektrik bir yaklaşımla çeşitli öğrenme stratejilerinde görülen eksiklikleri tamamlayacak bir TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ model oluşturmak istemiş ve öğrenme stratejilerini; dikkat, tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve duyuşsal stratejiler olarak sınıflamıştır (Öztürk, 1995: 30). Bireyin tercih ettiği öğrenme stratejilerini tanıma, öğretimin geliştirilmesi ve planlanması için oldukça önemlidir (Namlu, 2004: 124). Öğrencilerin gerek örgün eğitimde derslerinde başarılı olmaları, gerekse örgün eğitimden sonra yaşadığımız bilgi çağında kendilerini geliştirebilmeleri için kendi kendilerine öğrenmeleri ve öğrenmelerini izleme yeterliği kazanmaları gerekmektedir. Okullarda öğrencilere belli disiplinlerin temel kavram ve ilkeleri öğretilirken, öğrenme stratejileri de öğretilmelidir. İlköğretimden başlayarak öğretimin her düzeyinde derslerde konunun gerektirdiği öğrenme stratejilerinin öğretimine yer verilmelidir (Subaşı, 2000: 35). Böylece öğrencilerin çevrelerinden sürekli artarak gelen bilgi birikimlerini düzenleme, işleme ve kendi düşünme biçimlerinin bir parçası haline getirme konusunda daha yeterli duruma gelebilecekleri düşünülmektedir (Namlu, 2004: 124). Bu bilgiler ışığında araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Betimsel bir nitelikte olan bu çalışmada, öğrencilerin kullandıkları genel öğrenme stratejilerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde okumakta olan 730 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmuştur. 48 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 446 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini oluşturan Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun öğrenci işleri ile ilgili yazışmalar yapılarak elde edilen resmi öğrenci sayıları ve anketi cevaplayan öğrenci sayıları Tablo 1 de ayrıntıları ile verilmiştir. Tablo 1: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Kayıtlı Resmi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Genel Toplam Anketi Cevaplayan Öğrenci Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Genel Toplam Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği: Öztürk (1995) tarafından ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ilgili literatür taranmış, bilgi işlem modelinin yapısı, bu açıdan zihinsel süreçlerde bilginin akışı ve bu akışta etkili olunabilecek ana noktalar araştırıldıktan sonra, TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ilk aşamada saptanan yedi ana noktanın her biri strateji olarak kabul edilmiştir. Ölçeği oluşturan bu yedi strateji: Dikkat, Tekrar, Anlamlandırma, Zihne Yerleştirme, Hatırlama, Bilişi Yönetme ve Duyuşsal Stratejilerdir. Bu yedi öğrenme stratejisini daha işlevsel kılmak için her bir stratejinin kapsadığı temel taktikler ve bu taktiklerin yerine getirilmesinde kullanılan basamaklar öğrenci davranışı olarak belirlenmiş ve yedi strateji altında, 6 dikkat; 9 tekrar; 19 anlamlandırma; 6 zihne yerleştirme; 6 hatırlama; 6 bilişi yönetme ve 11 duyuşsal olmak üzere toplam 63 davranış geliştirilmiştir. Her bir davranışın öğrenci tarafından kullanım sıklığını saptamak amacıyla beşli sınıflama ölçeği (hiç, çok az, ara sıra, sıklıkla, her zaman) benimsenmiştir. Değerlendirme ölçeğinin geçerliğinin saptanmasında, Hacettepe Üniversitesi nden 4, Gazi Üniversitesi nden 7 olmak üzere (4 ü Eğitim Programları ve Öğretimi; 4 ü Eğitimde Psikolojik Hizmetler; 3 ü Eğitim Teknolojisi alanından) 11 öğretim üyesinin görüşleri alınmış ve onların görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden düzenlenen ölçek taslağı, aynı öğretim üyelerine tekrar incelettirilerek uygulamaya hazır duruma getirilmiştir. Hazırlanan ölçeğin, anlaşılır olup olmadığını saptamak amacıyla, 40 öğrenci üzerinde bir pilot uygulama yapılmış ve öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği maddeler belirlenerek düzeltilmiştir. Aynı yolla bu gruptan farklı 20 kişi üzerinde ikinci bir uygulama yapılarak ölçek taslağı son haline getirilmiştir (Öztürk, 1995: 86). Ölçeğin güvenirliğinin sağlanmasında test-tekrar test yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla, Mesleki Eğitim Fakültesi nden araştırma kapsamına girmeyen 106 kişilik bir gruba aynı ölçek bir hafta arayla iki kez uygulanmış ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların aralarındaki korelasyon katsayısı, her bir stratejinin toplam puanları esas alınarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre, iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı; Dikkat.64; Tekrar.71; Anlamlandırma.74; Zihne Yerleştirme.61; Hatırlama.71; Bilişi Yönetme.79; Duyuşsal Stratejiler.64 olarak hesaplanmıştır (Öztürk, 1995: 87) Bu araştırma için yapılan güvenirlik çalışmasında, ölçeğin boyutlarına ait güvenirlik katsayıları şu şekilde hesaplanmıştır: Dikkat.634; Tekrar.760; Anlamlandırma.869; 50 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Zihne Yerleştirme.601; Hatırlama.677; Bilişi Yönetme.787; Duyuşsal Stratejiler.782. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin kullandıkları genel öğrenme stratejileri ile ilgili verilerin analizinde ölçek bir bütün olarak ele alınmamış, her bir strateji boyutunun toplam puanları elde edilmiştir. Zihne Yerleştirme alt boyutunda yer alan 5. soru ve Duyuşsal Strateji alt boyutunda yer alan 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. ve 11. sorular olumsuz olduğu için ters yönde puanlanmıştır. Elde edilen toplam puanlar, madde/taktik sayılarına bölünerek öğrencilerin o boyuttaki düzeyleri elde edilmiştir. Buna göre öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri; 1,00 1,79: Hiç; 1,80 2,59: Çok az; 2,60 3,39: Ara sıra 3,40 4,19: Sıklıkla; 4,20 5,00: Her zaman aralığına göre puanlanmıştır (Karakış, 2006: 189). Verilerin Analizi Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Normal dağılım göstermeyen genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama ve bilişi yönetme stratejilerinde ikili küme karşılaştırmaları için Mann Whitney U Testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren genel öğrenme stratejilerinden anlamlandırma ve duyuşsal stratejide ise ikili küme karşılaştırmaları için t testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, varyansların homojen olmasından dolayı Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 14.0 programında analiz edilmiş, manidarlığı 0.05 düzeyinde sınanmıştır. 3. BULGULAR Yaptığımız araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama ve bilişi yönetme stratejilerini sıklıkla ; duyuşsal stratejileri ise ara sıra kullandıkları tespit edilmiştir. Puan TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ortalaması bakımından en yüksek bilişi yönetme en az ise duyuşsal stratejileri kullandıkları görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ise aşağıda tablolarda sunulmuştur. Tablo 2: Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Dağılım Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,4 Bölüm Spor Yöneticiliği , %100,0 Antrenörlük Eğitimi ,1 1. sınıf ,8 Sınıf 2. sınıf ,9 3. sınıf , %100,0 4. sınıf 88 19, ,8 Yaş , , %100, ,4 Genel lise ,8 Lise Türü Süper/Fen/Anadolu/Özel lise 50 11, %100,0 Meslek liseleri 58 13,0 Araştırmaya katılan öğrencilerin 131 inin (%29,4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 154 ünün (%34,5) Spor Yöneticiliği, 161 inin (%36,1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde eğitim gördükleri; 115 (25,81) inin 1. sınıfa, 111 (%24,9) inin 2. sınıfa, 132 (%29,6) sinin 3. sınıfa, 88 (%19,7) inin ise 4. sınıfa devam ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (227 kişi %50,9) arasındaki yaş grubunda yer aldığı, bunu sırasıyla (120 kişi %26,9), (84 kişi %18,8) ve (15 kişi %3,4) arasındaki yaş grubunda yer alan öğrencilerin izlediği; mezun oldukları lise türlerinde ise öğrencilerin %75,8 (338 kişi) oranıyla genel lise, %13 (58 kişi) oranıyla meslek liseleri %11,2 (50 kişi) oranıyla Süper/Fen/Anadolu/Özel liselerden mezun oldukları gözlemlenmiştir. 52 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Tablo 3: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Bölüm Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Bolüm N Sıra Ort. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,10 Spor Yöneticiliği ,27 Antrenörlük Eğitimi ,14 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,48 Spor Yöneticiliği ,20 Antrenörlük Eğitimi ,51 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,64 Spor Yöneticiliği ,79 Antrenörlük Eğitimi ,67 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,48 Spor Yöneticiliği ,57 Antrenörlük Eğitimi ,60 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,52 Spor Yöneticiliği ,50 Antrenörlük Eğitimi ,86 X 2 P 0,543 0,762 0,468 0,792 1,277 0,528 3,123 0,210 1,107 0,575 Anlamlandırma Duyuşsal Strateji Tablo 4: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Bölüm Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları p<0.05 Bölüm N X Ss F p Tukey a Beden Eğ.ve Sp.Öğ ,87 0,49 b Spor Yöneticiliği 154 3,75 0,60 c Antrenörlük Eğit ,79 0,54 a Beden Eğ.ve Sp.Öğ ,36 0,71 b Spor Yöneticiliği 154 3,44 0,65 c Antrenörlük Eğit ,20 0,60 1,784 0,169 5,626 0,004 b-c Tablo 3 ve 4 te görüldüğü üzere, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarında ise bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılaşmanın, Spor Yöneticiliği TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ve Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencileri arasında; Spor Yöneticiliği bölümünde okumakta olan öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Tablo 5: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Okudukları Sınıf Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Sınıf N Sıra Ort. X 2 P 1. sınıf ,50 2. sınıf ,40 3. sınıf ,93 4,456 0, sınıf ,03 1. sınıf ,80 2. sınıf ,33 3. sınıf ,63 2,007 0, sınıf ,95 1. sınıf ,69 2. sınıf ,55 3. sınıf ,30 0,089 0, sınıf ,38 1. sınıf ,03 2. sınıf ,05 3. sınıf ,27 2,130 0, sınıf ,24 1. sınıf ,36 2. sınıf ,44 3. sınıf ,99 1,200 0, sınıf ,52 Tablo 6: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Okudukları Sınıf Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji p<0.05 Sınıf N X Ss F p Tukey a 1. sınıf 115 3,77 0,65 b 2. sınıf 111 3,77 0,57 c 3. sınıf 132 3,82 0,46 d 4. sınıf 88 3,85 0,50 a 1. sınıf 115 3,22 0,67 b 2. sınıf 111 3,47 0,68 c 3. sınıf 132 3,30 0,60 d 4. sınıf 88 3,34 0,69 0,555 0,645-2,689 0,046 a-b 54 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... Tablo 5 ve 6 incelendiğinde, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarında ise 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasında 2. sınıf öğrencileri lehine anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Tablo 7: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Yaş Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Yaş N Sıra Ort. X 2 P , , ,99 2,384 0, , , , ,19 0,294 0, , , , ,97 0,915 0, , , , ,39 2,756 0, , , , ,38 4,047 0, ,47 Tablo 8: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Yaş Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji Yaş N X Ss F P ,69 0, ,80 0, ,87 0, ,75 0, ,23 0, ,38 0, ,29 0, ,46 0,69 1,798 0,147 1,293 0,276 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ Tablo 7 ve 8 te görüldüğü üzere, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme, anlamlandırma ve duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Tablo 9: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Dikkat Tekrar Zihne Yerleştirme Hatırlama Bilişi Yönetme Lise Türü N Sıra Ort. X 2 P Genel lise ,87 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,06 0,707 0,702 Meslek liseleri ,73 Genel lise ,43 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,51 1,138 0,566 Meslek liseleri ,99 Genel lise ,17 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,33 1,449 0,485 Meslek liseleri ,72 Genel lise ,04 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,46 1,083 0,582 Meslek liseleri ,11 Genel lise ,85 Süper/Fen/Anadolu/Özel lise ,24 0,300 0,861 Meslek liseleri ,58 Tablo 10: Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Anova ve Tukey Testi Sonuçları Anlamlandırma Duyuşsal Strateji p<0.05 Lise Türü N X Ss F p Tukey a Genel lise 338 3,83 0,54 b Süper/Fen/Anadolu/ Özel lise 50 3,79 0,51 c Meslek liseleri 58 3,63 0,62 a Genel lise 338 3,29 0,67 b Süper/Fen/Anadolu/ Özel lise 50 3,47 0,64 c Meslek liseleri 58 3,44 0,58 3,205 0,042 a-c 2,375 0,094 - Tablo 9 ve 10 incelendiğinde, öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme 56 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... ve duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarında ise mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Bu farklılaşmanın, genel lise ve meslek liselerinden mezun olan öğrenciler arasında; genel liseden mezun olan öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. 4. TARTIŞMA ve SONUÇ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 3 ve 4). Öğrencilerin duyuşsal strateji kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =2,588; p>0.05), Tukey HSD testi kullanılmış ve Spor Yöneticiliği bölümünde okumakta olan öğrencilerin ( X =3,44), Antrenörlük Eğitimi bölümünde okumakta olan öğrencilere göre ( X =3,20) duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularımızla kısmen paralellik gösteren, Sünbül ve Sarı (2004: 540) tarafından lisede öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, öğrencilerin kullandıkları hatırlama ve duyuşsal stratejiler ile öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Güven (2004: 146) tarafından yapılan araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin yineleme, örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ ler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Karakış (2006: 209) tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ve öğrenim gördükleri fakülteler arasında manidar bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin, Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre; öğrenme esnasında daha yüksek bir şekilde dikkatlerini topladıkları, kaygılarını azalttıkları, zamanlarını etkili kullandıkları, tutumlarını kontrol altına aldıkları ve öğrenmeye daha fazla güdülendiklerini söyleyebiliriz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin sınıf değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 5 ve 6). Öğrencilerin duyuşsal strateji kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =1,377; p>0.05), Tukey HSD testi kullanılmış ve 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin ( X =3,47), 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilere göre ( X =3,22) duyuşsal strateji kullanma düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarımızla paralellik gösteren birçok çalışma mevcuttur. Bunlardan; Hamurcu (2002: 131) tarafından yapılan araştırmada, 2. sınıf öğrencilerinin dikkat, tekrar ve zihne yerleştirme stratejilerini, 1. sınıf öğrencilerine göre daha fazla kullandıkları; Altunay ve Güngör (2005: 755) tarafından öğretmen adaylarının okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, transfer alt boyutunda 4. sınıf öğrencilerinin, 1. sınıf öğrencilerinden daha sık strateji kullandıkları; Ural (2006: 87) tarafından yapılan araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ile okudukları sınıfları arasında anlamlı bir ilişki olduğu; 11. sınıf öğrencilerinin öğrenme stratejilerine ilişkin algılama düzeylerinin, 9. sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu; Kahyaoğlu, Daban ve Sevgi (2007: 219) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, bulundukları sı- 58 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... nıfa göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; 2. sınıf öğretmen adaylarının 1. sınıf öğretmen adaylarına göre bilişötesi öğrenme stratejilerini daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki 2. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilere göre duyuşsal stratejileri daha fazla kullanmasına, derslerine daha fazla adapte olmaları ve sistemli ders çalışma alışkanlığını kazanmalarının neden olduğu düşünülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinin bütün boyutlarını kullanma düzeylerinin yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (Tablo 7 ve 8). Araştırma bulgularımızla paralellik gösteren ve Arsal (2005: 552) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin yaşlarına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Hamurcu (2002: 132) tarafından yapılan araştırmada ise ve 21 yaş ve üstü öğrencilerin, öğrenme stratejilerinden dikkat stratejisi boyutunu kullanma sıklıkları arasında; 21 yaş ve üstündeki öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuç, araştırma bulgularımızla örtüşmemektedir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşlarına bağlı olmaksızın bütün öğrenme stratejilerini benzer sıklıkta kullandıklarını söyleyebiliriz. Yaşın büyük ya da küçük olmasının öğrencilerin öğrenme stratejileri kullanma sıklıklarına etki eden bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinden dikkat, tekrar, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 9 ve 10). Öğrencilerin anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı (L F =0,153; TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

16 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ p>0.05), Tukey HSD testi kullanılmış ve genel liseden mezun olan öğrencilerin ( X =3,83), meslek liselerinden mezun olan öğrencilere göre ( X =3,63) anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarımızla kısmen paralellik gösteren ve Ural (2006: 85) tarafından yapılan araştırmada, özel lisede öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerini algılama düzeylerinin genel ve meslek liselerde öğrenim gören öğrencilere; genel lisede öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerini algılama düzeylerinin ise meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özdemir (2004: 52) tarafından yapılan araştırmada, genel ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin yineleme ve anlamlandırma stratejilerini, anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere göre; genel lisede öğrenim gören öğrencilerin örgütleme ve anlamayı izleme stratejilerini ise anadolu ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Sünbül ve Sarı (2004: 540) tarafından yapılan araştırmada, anadolu ve süper lisede öğrenim gören öğrencilerin dikkat, anlamlandırma, zihne yerleştirme ve bilişi yönetme stratejilerini meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerden; süper lise öğrencilerinin ise hatırlama ve duyuşsal stratejileri meslek lisesi öğrencilerinden daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Altunay ve Güngör (2005: 755) tarafından yapılan araştırmada, işleme alt boyutunda, normal liseden mezun öğretmen adaylarının meslek lisesinden mezun öğretmen adaylarına göre; transfer alt boyutunda ise normal lise, öğretmen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, anadolu lisesi ve süper liseden mezun öğretmen adaylarının meslek lisesi ve diğer liselerden mezun öğretmen adaylarına göre okuduğunu anlama stratejilerini daha sık kullandıkları saptanmıştır. Yücedağ (2001: 60) ve Öztürkmen (2006: 78) tarafından yapılan araştırmalarda da öğrencilerin öğrenim gördükleri okulları ile kullandıkları öğrenme stratejileri arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Anlamlandırma stratejileri, bilgi birimleri arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi sağlayan stratejilerdir. Öğrenciler bu stratejilerle, 60 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

17 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme... öğrenmeyi amaçladıkları yeni bilgiyi, daha önce öğrendikleri ve uzun süreli belleklerinde var olan bilgilerle bütünleştirerek, ona anlam yükleyerek öğrenirler. Bu ilişkilendirmeyi yaparlarken, öğrenciler anlamlandırmayı sağlayan zihinsel imgeler ya da sözel yapılar, cümleler kullanırlar. Araştırma kapsamındaki meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin, genel liselerden mezun olan öğrencilere göre anlamlandırma stratejilerini daha az kullanmalarına, mezun oldukları okullarının bu stratejilerin kapsadığı teknikleri kendilerine öğretememiş ya da kendilerinin bu teknikleri yeterince öğrenememiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda eğitim gören, Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin, Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre; 2. sınıf öğrencilerinin de 1. sınıf öğrencilerine göre duyuşsal stratejileri daha fazla kullandıklarını; genel liseden mezun olan öğrencilerin, meslek liselerinden mezun olan öğrencilere göre anlamlandırma stratejilerini daha fazla kullandıklarını; öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ise yaşlarına bağlı olmaksızın benzer sıklıkta olduğunu söyleyebiliriz. KAYNAKLAR Açıkgöz, K. Ü. (1998), Etkili Öğrenme Öğretme, 2.Baskı. Kanyılmaz Matbaası, İzmir. Altunay, U. ve Güngör, A. (2005), Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli Arsal, Z. (2005), Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli Derry, J. (1992), Öğrenme Stratejilerinin İşe Koşulması, (Çev. Cem Babadoğan), Eğitim Dergisi, MEB Yayınları, Ankara Erden, M. ve Akman, Y. (1998), Eğitim Psikolojisi, 7. Baskı. Arkadaş Yayınevi, Ankara. Gagne, R. M. and Driscoll M. C. (1988), Essentials of Lerning for Instruction, 2nd Edition New Jersey: Prentice Hall, Inc. Güven, M. (2004), Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensti- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

18 Hakan Salim ÇAĞLAYAN / Erkan Faruk ŞİRİN / Özer YILDIZ tüsü, Eskişehir. Hamurcu, H. (2002), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. ve Sevgi, M. (2007), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat. 1. Cilt, Karakış, Ö. (2006), Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Namlu, A. G. (2004), Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4 (2), Özdemir, Ö. (2004), Lise Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Öztürk, B. (1995), Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Öztürkmen, B. (2006), Ortaöğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Göre Zeka Alanlarıyla Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Gaziantep Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Gaziantep. Subaşı, G. (2000), Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri, Milli Eğitim Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 146, adresinden 13 Şubat 2008 tarihinde alınmıştır. Sünbül, A. M. ve Sarı, H. (2004), An Analysis of High School Students Learning Strategies and Styles in Turkey, International Conference on Quality in Education in the Balkan Countries, Friday 25 th Saturday 26th June. Sofia, Bulgaria Ural, M. (2006), Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri (Nevşehir İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. Yücedağ, S. B. (2001), Öğrenme Stratejilerine Yönelik Karşılaştırmalı Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 62 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2017; (7): 222-20 - Spor Bilimleri / Araştırma - Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi; 1(1): 25-29 ISSN: 2459-1114 DOI: 10.26567/marsag.2017130063 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri Learning Strategies

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0444 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011 Fevzi Dursun

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS USAGE LEVELS OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES

PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS USAGE LEVELS OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 1-14 Jale DENİZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ Özet Araştırmanın genel amacı

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ *

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1668 Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013 PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Stratejileri ve Stillerinin Belirlenmesi 1

Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Stratejileri ve Stillerinin Belirlenmesi 1 Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2014 Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Stratejileri ve Stillerinin Belirlenmesi 1 Sevim ÇELİK 1, Dilek YILDIRIM 2, Özdem BATUR 3, Elif ÇİME 3, Fatma ÇAPRAZ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 112-120 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi Hülya Güllerci

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ Hülya HAMURCU 1, Yasemin GÜNAY 2, Güzin ÖZYILMAZ 1 1 DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2011, 9(3), 519-540 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Harun ŞAHİN * Esra ÇAKAR ** Öz

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Gülçin Eroğlu Gazi Üniversitesi Özet Bu araştırmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9 Özet 774 Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik larının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Örneği Fatih Camadan, Rize Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin University Journal of the Faculty of Education Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Learning Strategies of Gifted Elementary Students *

Learning Strategies of Gifted Elementary Students * Elementary Education Online, 9(3), 1148-1158, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 1148-1158, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Learning Strategies of Gifted Elementary Students * Hakkı KONTAŞ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Mehtap Aydıner Uygun ** Özlem Kılınçer ***

Mehtap Aydıner Uygun ** Özlem Kılınçer *** Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012 Piyano repertuvarının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği * Mehtap Aydıner Uygun

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (69-76) 69 Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi **

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ** Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ** Züleyha AVŞAR * Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER E ğ i t i m Y ö n e t i m i Yıl : 1 Sayı : 4 Soı 1995 OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER Yrd.Doç.Dr. Satılmış TEKİNDAL* Okullardaki başarısızlıkların büyük ölçüde

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC SELF- EFFICACY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS

METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC SELF- EFFICACY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 19.07.2013 Kabul Tarihi/Accepted : 06.05.2014 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Abstract

ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Abstract Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 46-51 46 ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı