T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2."

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE NEGATİF BELİRTİLER, SOSYAL İŞLEVSELLİK, YETİ YİTİMİ, İÇGÖRÜ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Sinan SÖNMEZ İstanbul

2 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın gerçekleşmesine olanak sağlayan hastanemiz başhekimi Doç. Dr. Erhan KURT a, Asistanlık sürecim boyunca, bilgi, deneyim ve klinik yaklaşımlarından yararlandığım hocalarım Prof. Dr. Hayrettin KARA ve Dr. Şahap ERKOÇ a, Rotasyon eğitimini yanlarında tamamladığım Doç. Dr. Niyazi UYGUR, Doç. Dr. Fulya MANER, Doç. Dr. Duran ÇAKMAK, Dr. Ahmet TÜRKCAN, Doç. Dr. Dursun KIRBAŞ, Prof. Dr. Levent KAYAALP e, Tezimin her aşamasında emeği bulunan iyiliksever ve sabırlı tez danışmanım Dr. Ayla YAZICI ya Emek ve bilgisini sakınmayan Psk. Sibel COŞKUN a Zorlandığım her konuda yardımıma koşan Dr. Onur ÖZALMETE ye Yardım ve destekleri için Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon merkezinin tüm çalışanlarına Asistanlık sürecim boyunca birlikte çalıştığım servis uzmanlarım, psikolog ve asistan arkadaşlarım, hemşire ve yardımcı sağlık personeline, Kendilerinden çok şey öğrendiğim hastalarıma, Erdemli ve güzel eşim Sezer ile bebek kızım Deniz e teşekkür ederim. 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 GENEL BİLGİLER 6 YÖNTEM VE GEREÇLER 34 BULGULAR 37 TARTIŞMA VE SONUÇ 47 SONUÇ VE ÖNERİLER 52 ÖZET 53 SUMMARY 54 KAYNAKLAR 55 3

4 GİRİŞ Pozitif, negatif, bilişsel ve duygulanımsal belirtilerle kendisini gösteren genellikle yaşam boyu sürerek yaşam kalitesi ve işlevlerde ciddi sorunlara yol açan şizofreni etiyoloji, klinik belirtiler, gidiş, sonlanma gibi alanlarda çeşitli özellikleri nedeniyle birden çok tedavi yönteminin birlikte uygulanmasını gerektiren bir hastalıktır (1, 2). İyileşme, ruhsal hastalık için, dar tıbbi bakış açısının ötesinde kimliğin, benlik saygısının ve anlamlı toplumsal rollerin yeniden yapılanmasını içermektedir. Çağdaş çalışmalarla desteklenen iyileşme mesajı, anlamlı bir yaşam umudunun ve bu yaşamın yeniden oluşturulmasının ağır ruhsal hastalığa rağmen mümkün olduğudur. Antipsikotiklerin şizofreni belirtilerinin çoğunu azalttığı, uzun sürede alevlenme oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir. Ancak ilaçlara iyi yanıt veren hastalarda bile toplumsal ilişkilerde sınırlılık, yaşam kalitesinde kötüleşme, bilişsel belirtiler, kalıntı belirtiler, iş kaybı ya da iş veriminde düşme görülmektedir (3). Şizofreniyle ilişkili çok sayıda belirti ve yeti yitimini iyileştirebilecek tek bir tedavi yöntemi yoktur ve birden çok tedavi yönteminin birlikte uygulanması gerekir (4). Şizofreni tedavisinde farmakolojik ve psikososyal tedavi yaklaşımları bütünleştirilmelidir. Birbirinin alternatifi olarak düşünülmemesi gereken bu iki tedavi şekli birlikte uygulandığında sinerjik etki göstermektedir. İlaç tedavisiyle birleştirilen psikososyal girişimler tedavi etkinliğini ve uyumunu artırmakta, ilaç gereksinimini azaltmaktadır (5). Şizofreni tedavisinde psikofarmakolojik girişimler pozitif, negatif, dezorganize semptomları, duygudurum semptomları ve bilişsel semptomları hedefler. Psikososyal girişimler ise, kendine bakım yetersizliklerini, kötü yaşam kalitesini, kişilerarası ilişki sorunlarını, tedaviye uyumsuzluğu, işlev bozukluklarını, bağımlılığı, toplumsal ve mesleksel becerileri hedefleyerek üretkenliğe temel hazırlar (6). İlaç tedavisine eklenen psikososyal tedavi girişimlerinin her birinin farklı amaçları olmakla birlikte ortak amaçları şunlardır (7, 8). Hastalığın belirtileri ve eşlik eden ikincil sorunların azaltılması Hastaları çevresel baskılara karşı daha dayanıklı hale getirmek Hastaların kişilerarası ilişkilerini geliştirerek toplumsal rol işlevselliğini arttırmak Toplum içerisinde bağımsız yaşayabilme becerilerini geliştirmek Hastaların hastalık üzerinde denetim gücü kazanmalarını sağlamak. 4

5 Psikososyal tedavi girişimlerinin başlıca biçimleri psikoeğitim, bireysel terapi, destekleyici terapi, sosyal beceri eğitimi, bilişsel ve davranışçı tedavi, aile tedavisi, bütüncül yaklaşımlı grup tedavileri, bakımevi programları ve mesleki rehabilitasyondur (9). Bu tedavi yöntemleri değişik derece ve yoğunlukta tek tek ya da birleştirilmiş programlar şeklinde gerçekleştirilebilir. Birçok tedavi programı bireysel uygulamalar şeklinde olabildiği gibi grup uygulamaları şeklinde hatta aileyi içeren uygulamalar şeklinde olabilir. Psikoeğitim şizofrenide ilaç tedavisinin ayrılmaz bir bileşeni olmak durumundadır (10). Genel anlamda şizofreninin etyolojisi, kliniği, tedavisi, gidişi ve sonlanışı hakkında hastalara ve veya ailelerine bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı bir eğitim programıdır. Bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. Tamamen yapılandırılmış, süreli bir eğitim programı şeklinde uygulanabileceği gibi hasta ve yakınlarının ya da bakım verenlerin gereksinimlerine göre değişen süre ve yoğunlukta uygulanabilir. Bu çalışmada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ne bağlı olarak psikososyal tedavi girişimlerinden psikoeğitim grup çalışmasının kronik şizofreni hastalarındaki pozitif ve negatif belirtiler, yeti yitimi, sosyal işlevsellik, içgörü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma şizofreni hastalarında biyolojik tedavilerin pozitif ve kısmen negatif semptomlarda önemli ölçüde düzelme sağlamasına karşın tek başına yeterli bir iyileşme sağlayamadığı, biyolojik tedavilerle birlikte uygulanacak psikoeğitim grup terapisinin, yeti yitimi ve sosyal işlevsellikteki kayıpları azaltılabileceği içgörü ve yaşam kalitesini arttıracağı, stres- duyarlılık modeline göre hastalığın pozitif ve negatif belirtilerini azaltacağı varsayımları üzerine şekillendirilmiştir. 5

6 GENEL BİLGİLER KRONİK RUHSAL HASTALIKLAR VE ŞİZOFRENİ Kronik ruhsal hastalık terimi kişisel bakım, toplumsal ilişkiler, çalışma hayatı ve boş zaman etkinlikleri gibi işlevselliğin farklı alanlarında bozulmalarla giden psikiyatrik bozukluğu olan kişiler için kullanılmaktadır. Kronik ruhsal bozukluk için 1981 de Goldman ve arkadaşları tarafından yapılmış olan tanım oldukça kabul görmüştür, buna göre kronik ruhsal bozukluk hastaları; 1- belirli tipte bir ruhsal hastalığı (organik beyin sendromları, şizofreni, tekrarlayıcı depresif ya da manik depresif bozukluk, paranoid psikoz ve diğer psikozlar) ya da 2- günlük yaşamın asli özelliklerinden (kişisel temizlik ve bakım, kendini idare etme, kişiler arası ilişkiler, sosyal yükümlülükleri yerine getirme, öğrenme ve eğlenme) üç ya da daha fazlasına ilişkin işlevsel yeterliliğe zarar veren ya da gelişimini bozan başka bir ruhsal bozukluğu bulunan kişilerdir (11,12). Günümüzde kronik ruhsal hastalıkları tanımlamak için en sık kullanılan iki ölçüt, a) şizofreni ya da majör bir duygudurum bozukluğu tanısı, b) mali açıdan aileye ya da sosyal yardım ve güvenlik hizmetlerine bağımlılıktır. Tanıların çoğunu şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozuklukları oluşturmakla birlikte kronik ruhsal hastalıklar tanısal açıdan heterojen bir gruptur. Psikososyal işlevsellikte ağır ölçüde bozulma en sık şizofreni spektrumu altındaki bozukluklarda ve daha az sıklıkta iki uçlu duygudurum bozukluklarında ortaya çıkar, ancak kronik majör depresyon gibi diğer psikiyatrik rahatsızlıklarda da görülebilir (13). Kronik ruhsal hastalıkları tanımlamak için kullanılan bir diğer yöntem, tanı konulmuş ağır ruhsal bozukluğu bulunanları, sosyal ve mesleki işlevsellik ile değerlendirilen psikososyal yeti yitimi olanları ve semptom, yeti yitimi ve hastane yatışı dönemlerinin süresiyle değerlendirilen kronik hasta ve özürlüleri belirleyen üç boyutlu şemalar kullanmaktır. Birbiriyle örtüşen bu üç boyut, tanı, yeti yitimi ve süre boyutları, toplumdaki kronik ruhsal bozuklukları belirlemeye yönelik uygun bir hareket noktası oluşturacaktır. ABD de Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ne (NIMH; National Institute of Mental Health) bağlı Toplumsal Destek Programı (CSP; Community Support Program), kendi hizmetlerinden yararlanacak kronik ruhsal hastalıklar için son beş yıl içinde en az 6 ay süreli tek hospitalizasyon ya da 12 aylık bir dönem içinde en az iki hospitalizasyon ölçütlerini aramaktadır (1977). Ruhsal bozuklukların tümü değişen şiddet ve oranda olmak üzere düşünce, duygulanım ve davranışları etkiler. Ayrıca ruhsal rahatsızlıklarda görülebilecek tüm bulgu ve belirtiler, hastaların uyum sağlama becerilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ciddi ruhsal bozukluklar sürekli ve/veya yineleyici özelliktedir. Nüks riski olmaksızın tam bir iyileşme nadirdir. Özellikle şizofrenide kronikleşme öne çıkar ve birçok kişinin kanaati, şizofreni hastalarının ruhsal işlevsellik açısından asla hastalanmadan önceki durumlarına dönemeyeceği 6

7 yönündedir. Şizofrenide yeti yitimi, yaşam kalitesi, damgalanma ve rehabilitasyon gibi kavramlara ilişkin pek çok sorun aslında diğer tüm kronik ruhsal bozukluklar için de aynı ölçüde geçerlidir. DAMGALANMA Ruhsal hastalıkların ve özellikle şizofreninin en yaygın ve sinsi bedellerinden birisi hastalıkla ilgili olarak damgalanmadır. Damgalama, bir kimseye, gerçeğe dayanmayan herhangi bir özellik, nitelik ya da yüz kızartıcı bir suç yüklemek, bir kimseyi kötü olarak tanıtmaktır (14). Kökeninde, zarar görme korkusu yatmaktadır. Damgalanmış bir kişi diğer tüm özellikleri göz ardı edilerek atfedilen olumsuz değerle özdeşleştirilir; dışlanma, aşağılanma, şiddet ve ayrımcılığa daha fazla maruz kalır. Ruhsal hastalığı bulunanlar tarih boyunca damgalamaya en çok maruz kalanlar arasındadır. Bu damgalamanın kökeninde hastaların uygun olmayan, bazen beklenmedik davranışlarının doğurduğu korku ve huzursuzluk yatıyor olabilir. Önceden kestirilemeyen ve tehlikeli olabileceği varsayılan davranışlar ruhsal rahatsızlığı bulunanlara yönelik tutumun oluşmasındaki en önemli faktör gibi görünmektedir. Ruhsal hastalıklarda damgalama, sadece hasta olduğu için ruhsal hastalığı olanların diğer insanlardan farklı olarak değerlendirilmesi ve toplumun bu kişilere birçok olumsuzluğu atfetmesi ve bunun sonucunda da sosyal olarak dışlaması hatta yalıtmasını içerir. Damgalanmanın önemli sonuçlarından biri de hastaların kendilerine yakıştırılan bu olumsuz inançları içselleştirmeleri yani kendilerinin sakat ve güvenilmez birisi olduğuna inanmasıdır. Damgalanma ile ilgili ilk çalışmalarda, daha çok insanların zihinlerindeki çeşitli gruplara ilişkin damgalamalar üzerinde durulmuş, damgalanan kişilerin damgalanmaya ilişkin öznel duygu ve düşünceleri yeterince dikkate alınmamıştır. Damgalanmanın içsel boyutunu oluşturan damgalanan kişilerin damgalanmaya ilişkin öznel yaşantıları ilk kez 1980 li yıllarda eşcinsel örneklemlerde çalışılmaya başlanmıştır (15). İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir (16). İçselleştirilmiş damgalanma, ruhsal hastalığı olan bireylerin toplumda var olan damgalanmayla da baş etmelerini güçleştirmektedir. Toplumdaki damgalamanın içselleştirilmesi, bireylerin ciddi şekilde örselenmesine yol açmaktadır (17). Toplumun diğer bireyleri gibi, ruhsal hastalığı olanlar da toplumdaki kalıp yargılarla karşı karşıya kalırlar. Bu bireyler bir kez kendileri ya da başkaları tarafından akıl hastası olarak damgalandıklarında, istemeyerek de olsa kendilerini bu grubun bir üyesi olarak görürler. Damgalanmanın içselleştirilmesiyle birlikte bu olumsuz kalıp yargılar kendileri için de geçerli gerçekler haline gelir ve kişide utanç duygusuna yol açar. Bu durum, içselleştirilen eleştirel figürlerin kişinin içinde utanç duygusuna yol açması sürecine benzer bir süreçtir. Bu utanç duygusu, özellikle içgörü-yönelimli psikoterapötik müdahalelerde, üzerinde çalışılması gereken bir hedef oluşturur. Diğer bir deyişle, içselleştirilmiş damgalanma, tedavi sürecinde üzerinde durularak, elimine edilmesi gereken önemli bir sorundur. 7

8 Link ve Phalen damgalamayı olumsuz stereotipilerin tetiklediği doğal statü kaybı ve ayrımcılık olarak tanımlamaktadır (18,19). Ruhsal hastalıklar arasında damgalamadan en çok etkileneni şizofreni grubudur. Geçmiş tarihsel dönemlerdeki, şizofreni hastalarını toplumdan tamamen yalıtan yöntemler ve mekanlar bunun göstergesidir. Şizofreni hastaları için en uygun tedavinin kendi yaşam çevreleri içinde sürdürülebileceği kabul edildiğinden, toplumun bu hastalara yönelik tutumu da ayrıca önem kazanmaktadır. Şizofreninin yanı sıra tedavi için kullanılan psikotrop ilaçlar hakkında da toplumsal genel bir ön yargı ve olumsuz bakış bulunmaktadır (bağımlılık yapma riskleri, yan etkilerinin çokluğu, uzun süre kullanıldığında fiziksel zararlar oluşturduğu gibi). Şizofreni tedavisinde başarının artması için damgalamayı azaltacak programların işletilmesi gerekmektedir. Her şeye karşın toplumda şizofreni ile ilgili olarak bir miktar olumsuz düşünce ve dışlama eğilimi değişmeden kalacaktır. Bu nedenle öncelikle tüm olumsuz ve reddedici yargıları topyekûn değiştirmeye çalışmaktansa, hastaların tehlikeli olduğu inancı gibi yanlış yargıları değiştirmeye çalışmak daha uygun bir yoldur. Öncelikle halkın yanlış bilgileri doğrular ile değiştirilmelidir. Ayrıca toplumda çok uzun yıllardan beri pek de değişmeden süregelen olumsuz tutum ve damgalama eğilimlerinin değişmesi için çok da kısa olmayan sürelere gereksinim olduğu unutulmamalıdır (20). İçselleştirilmiş damgalamanın olumsuz etkileri son yıllarda giderek daha fazla çalışılmaya başlanmış(16,21) ve damgalanmayla savaşta üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır (World Psychiatric Association 1998). Toplumsal düzlemdeki gerçek damgalanma yaşantılarının mı yoksa içselleştirilmiş damgalanmanın mı kişi üzerinde daha etkili olduğu tartışmalı olmakla birlikte, hastaların zihnindeki damgalama, damgalanmaya karşı verilen savaşta üzerinde daha kolay çalışılabilir ve daha kolay ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendirilmektedir (22). YETİYİTİMİ VE ENGELLİLİK Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2000 li yıllarda işlevsellik, yeti yitimi ve sağlığı çok boyutlu bir biçimde ele alan ve sınıflandıran bir sistem geliştirmiştir. Tıbbi rehabilitasyon işlevsellik, yeti yitimi ve engellilik ile ilişkili olarak ifade edilir, değerlendirme ve girişimler bu bağlamda sağlanır. Genel anlamda tıbbi rehabilitasyonda amaç yeti yitimini ve bulguları en aza indirmek, hastanın sağlığını ve işlevselliğini en uygun durma getirmektir. DSÖ bünyesinde bu konuda sınıflama çalışmaları 1970 li yıllarda başlamıştır ve 1980 de yayınlanan ilk sınıflandırmada bozukluk (impairment), yeti yitimi (disability) ve engel (handicap) kavramları ele alınmıştır. Yıllar içindeki gözden geçirme ve düzeltmelerin ardından 1993 yılında DSÖ bu belgeyi Bozukluk, Yeti yitimi ve Engelliliğin Uluslar arası Sınıflandırması, ICIDH (International Classification of İmpairments, Disabilities and Handicaps) adı altında kabul etmiştir. Tarama ve revizyon çalışmalarıyla 1999 yılında DSÖ revizyon ekibi tarafından geliştirilen ICIDH-2 elde edilmiştir. ICIDH-2 nin 15 ülkede alan çalışmaları yapılarak uygulanabilirliği ve güvenilirliği test edilmiş, son şekli verilerek 2001 yılında İşlevsellik, Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslar arası Sınıflandırılması (ICF) adıyla yayınlanmıştır. ICF in yeni versiyonunda tüm maddeler örneklerle açıklanarak daha kullanışlı hale getirilmiş, 8

9 kodlamada nötr terminoloji kullanılmış, çevresel faktörlerin eklendiği biyopsikososyal bir çerçeve oluşturulmuştur (19, 23). Psikofarmakolojik ve psikososyal tedavilerdeki son gelişmelerle iyileşme oranlarındaki hatırı sayılır yükselmeye karşın şizofreni hastalarının yaklaşık %25-30 u eldeki olanaklarla ne tür tedavi yapılırsa yapılsın belirgin bir iyileşme gösteremez ve ciddi yeti yitimi ile kronikleşmiş hastalar haline gelirler. Çok sayıdaki hastayı uzun süre tutabilen büyük hastanelerdeki hasta nüfusunun önemli çoğunluğunu bu kişiler oluşturmaktadır (24). Bozukluk (impairment) en kolay gözlemlenebilen ve gösterilebilen olgu olarak düşünülebilir, genel olarak ruhsal ya da fiziksel bir işlevin kaybı şeklinde tanımlanır. Bir ya da daha fazla bozukluğu olan bir kimsede yeti yitimi bulunabilir ve engelli olabilirken aynı bozuklukları taşıyan başka birinde yeti yitimi ya da engellilik bulunmayabilir. Şizofrenide bilişsel işlevler, uygun duygulanım ve sosyal becerileri etkileyen klasik pozitif ve negatif belirtiler prototip bozukluklar olarak tanımlanır. Yeti yitimi (disability) içeriğe bağlı olarak çeşitli biçimlerde tanımlanan bir kavramdır, ancak tüm tanımlarda ortak ilkeler bulunmaktadır. Yeti yitimi bulunan kişiler bir hastalık, rahatsızlık ya da bozukluktan mustariptir. Maruz kalınan hastalığın belirti ve bulguları mevcuttur. Meslek, maddi durum, sosyal rol gibi önemli yaşamsal alanlarda bu belirti ve bulguların yol açtığı işlev kayıpları vardır. Belirli bir dönemi aşan bir süreyle birden çok hizmetin gerekli olduğu yeti yitimi engellilik (handicap) olarak tanımlanmaktadır. Normal rolleri (çalışan, öğrenci, eş vb) yerine getirmedeki kısıtlılık şeklinde kavramsallaştırılabilir (25). Ruhsal bir rahatsızlığın tam düzelmeyen, tedaviye rağmen süren inatçı belirtileri hastaların kişisel bakım, günlük faaliyetler, aile içi ilişkiler ve toplumsal ilişki alanlarındaki işlevselliklerini çeşitli ölçülerde bozar ve hastalık öncesi duruma gelmelerine engel olarak yeti yitimi oluşturur. Ruhsal rahatsızlığa bağlı yeti yitimi gelişmiş bir bireyin rol performansında ortaya çıkan kısıtlılıklar kişiyi engelli duruma getirirler. Bedensel engelliler gibi ruhsal engelli kişilerin de işlevsellik düzeylerini ve yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli düzeylerde yardıma gereksinimleri vardır. Hastalıkların kişiyi engelli hale getirmesinde hastalığın üç evresinin özellikleri belirgin rol oynamaktadır. Birinci evre hastalık öncesi engellerdir ve ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasından çok önceleri başlamış olan sorunlarla ilgilidir. Örneğin şizofreni gelişen hastaların bir kısmında hastalık ortaya çıkmadan önce eğitim düzeyinde beklenen başarıya ulaşamama, düzenli bir toplumsal ve mesleki ilişki ağının kurulamamış olması premorbid engelliler olarak ele alınabilir. Eğer varsa şizoid, şizotipal, paranoid kişilik özellikleri de hastalık öncesi engel kaynaklarıdır. İkinci evre birincil engellerdir ve ortaya çıkmış olan ruhsal bozukluğun doğasından kaynaklanırlar. Hastanın yaşadığı belirtilerden dolayı işlevselliğini kaybetmesi halidir. Üçüncü evrede ortaya çıkan ikincil engeller ise hastalığın ön plânda olan birincil belirtileri geçmiş olsa bile devam eden ilişki ve uyum sorunlarıdır. Hastalık sonucunda hastada kalan birtakım kalıntı belirtilerin ve hastalık sürecinin kişiyi yaşamdan koparması sonucu oluşan boşluğun oluşturduğu toplumsal, mesleki ve akademik yetersizliklerdir. Bunların dışında neden olunmuş engeller vardır. İlaç yan etkileri (özellikle parkinsonizm ve geç diskinezi) ve uzun süre hastanelerde (özellikle depo hastaneler) kalmaya bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal yeti kaybı gibi engellilik durumları bu sınıfta ele alınır. İyileşmenin ve ortaya çıkmış olan yeti yitiminin yani engellilik halinin 9

10 düzeyi hastalara uygulanacak olan rehabilitasyon girişiminin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. Bozukluk sonucu ortaya çıkan yetiyitiminin iyileştirilmesi kavramı rehabilitasyon çalışanları tarafından benimsenen bir kavramdır. Yetiyitiminin azaltılması ya da iyileştirilmesiyle hastanın engellilik durumunun da değişmesi beklenir. Hastalığın ortaya çıkışından engellilik halinin oluşmasına kadar geçen sürede tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici girişimlerin uygun bir şekilde ve uygun zamanlamayla düzenlenmesi iyileşmenin niteliğini belirleyecektir (26). ŞİZOFRENİ VE YAŞAM KALİTESİ Yaşam kalitesi ve hastanın öznel iyilik hissine yönelme, profesyonel anlamda yalnızca yaklaşık 20 yıldır dikkati çeken oldukça yeni bir olgudur. Kaynaklarda Quality of Life (QOL) şeklinde geçen kavram Türkçede bazen yaşam niteliği sıklıkla da yaşam kalitesi sözcükleriyle ifade edilmektedir ile 1950 yılları arasında tıbbın baskın yönelimi hastalıklar için tam şifa arayışları şeklindedir; kronik hastalıkların tedavisi ve uzun süreli yeti yitimi bulunan hastalara yaklaşım çok daha az ilgi görmüştür. Ancak daha sonra bu eğilim değişmiş, tam şifanın olanaksız olduğu durumlar için yaşam kalitesiyle ilgili hususlar ön plana geçmiştir. Saf dışı bırakılamayan hastalıklar tedavi edilmelidir ve tedavinin esası azami işlevselliği, anlamlı ve nitelikli bir hayatı sürdürmek olmalıdır. Psikiyatride yaşam kalitesi kavramı uzun süredir ruh sağlığının önemli bir yönü olarak ele alınmaktadır. Şizofrenide yaşam niteliği çalışmaları 1960 lı yıllarda kurumlarda tedavi anlayışından toplum içerisinde tedavi anlayışına geçilmesi ile başlamış olmasına karşın uzunca bir süre hak ettiği ilgiyi görememiştir. Bu çalışmalardaki gecikmenin olası nedenleri şöyle özetlenebilir (27). Hekimler arasında şizofreninin semptomlarını azaltmak dışında yapılabilecek başka bir şey olmadığı yönündeki önyargılar Şizofreninin tedavi ve rehabilitasyonu için uygulanacak psikososyal tedavilerin ciddi çabalar gerektirmesi. Yaşam niteliği üzerinde belirleyici olabilen negatif belirtiler ve bilişsel yetersizliklere yeterince ilgi gösterilmemiş olması. Klinik ilaç araştırmalarının genellikle kısa süreli olması, uzun süreli olanlarda da daha çok yineleme oranlarının değerlendirilmesi. Şizofrenide yaşam niteliği kavramının tanımı ve modelize edilmesindeki güçlükler. Güvenirliği ve geçerliği olan standart ölçeklerin geliştirilmesindeki yetersizlikler. Ancak ruh sağlığı hekimlerinin, kişilerin öznel yaşantılarını değerlendirme biçimi psikanalizin yükseliş ve inişiyle birlikte değişikliğe uğramıştır. Psikanalizde öznel deneyimleri anlama çabaları dış gerçekliklerden çok bilinç dışı dinamik süreçlerin 10

11 araştırılmasına dayanmaktadır. Bilişsel davranışçı yaklaşımların ortaya çıkmasıyla klinisyenler hastanın içinde bulunduğu ortamın etkisi ve yaşam sorunlarıyla semptomların öznel değerlendirmesi üzerinde durmaya başlamışlardır. Sosyal uyum ve işlevsellik düzeyi kavramları belirgin duruma gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin ve tedavi sonuçlarının çok boyutluluğuna yönelik bilinçlenmenin gittikçe artmasıyla birlikte yaşam kalitesi önemli bir araştırma alanı durumuna gelmiştir. Kavramın tarifindeki gelişmeler, yaşam kalitesini ölçmeye yönelik çok sayıda gerecin geliştirilmesi ve bu ölçeklerin tıbbın çeşitli alanlarında uygulanmasıyla birlikte hatırı sayılır miktarda yayın birikmeye başlamıştır. Bununla beraber tam anlamıyla uzlaşmaya varılmış bir yaşam kalitesi tarifi ve bunun ölçümüne ilişkin birleştirilmiş bir yaklaşım henüz mevcut değildir. Yaşam kalitesinin kapsamı hakkında çok sayıda tanım ve kuram geliştirilmiştir. Kavramın çok boyutluluğu konusunda bir uzlaşıya varılmış gözükmektedir, ancak parametrelerin nasıl tanımlanacağı hakkında tam bir uyum yoktur(28). Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre, sağlık, sadece bir hastalığın veya malüliyetin olmayışı değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak tam bir huzur ve iyilik içinde bulunmaktır. Bu tanımda yer alan tam bir huzur ve iyilik içinde olma vurgusu doğrudan doğruya yaşam niteliği (quality of life) kavramı ile bağlantılıdır. Yaşam niteliği, bireyin temel gereksinimlerinin, toplumsal beklentilerinin karşılanması ve yaşadığı toplumun sunduğu olanaklardan yararlanması olarak tanımlanmaktadır. Başka bir söyleyişle, kişinin amaç, beklenti, ilgi ve standartlarından oluşan konumunu, kültür ve değer sistemi içinde anlayış/kavrayış biçimidir. Kişinin fiziksel sağlık, ruhsal durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkileri, kişisel inançları ve onların, ortamın göze çarpan özellikleriyle olan bağlantılarını karmaşık bir tarzda bünyesinde barındıran geniş kapsamlı bir kavramdır (29). Gill ve Feinstein yaşam kalitesini, hayattaki sağlık sorunları ve tıbbi olmayan bileşenlerle ilgili algılama ve tepki şeklinde tarif etmiştir (30). Spilker bu tıbbi olmayan bileşenleri psikolojik durum, sosyal etkileşim ve ekonomik faktörler biçiminde ele almıştır(31). Yaşam kalitesi ile ilgilenen diğer bazı araştırmacı ve kuramcılar özgürlük ve mutluluk arayışı, işlevsel durum, hastalıklara ilişkin tedavilerin kalitesi ve yeti yitiminin etkilerini de yaşam kalitesinin parametrelerine dahil etmişlerdir (32, 33, 34). Yaşam niteliğinin bileşenleri, bireyin fiziksel sağlık durumu, uyum yetisi, psikolojik durumu/iyilik hali, toplumsal etkileşimleri ve ekonomik durumudur. Wood ve Williams önceki işlevsellik düzeyine dönüşü yaşam kalitesinin tesisi açısından çok önemli bir parametre olarak ele almaktadır. Yaşam kalitesini tarif ederken hareketlilik, öz bakım, günlük aktiviteler, boş zaman etkinlikleri, sosyal uyum, aile rolleri, kendini gösterme ve başa çıkma kapasitesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler (35). Bu çerçevede, bireyin kendini iyi hissetmesi, yaşamdan doyum sağlaması gibi ifadeler yaşam niteliği kavramının öznel boyutunu oluştururken; bağımsız yapayabilme, kişilerarası ilişkiler, üretken olma gibi ifadeler kavramın nesnel boyutunu oluşturmaktadır (36). Dilimizde quality of life kavramının karşılığı olarak çeşitli yayınlarda iki seçimle karşılaşıyoruz. Kimi yazarlar yaşam niteliği ni tercih ederken(37,38), kimileri yaşam kalitesini tercih etmektedir (39, 40). 11

12 Kronik bir ruhsal rahatsızlığı bulunan şizofreni hastaları için yaşam kalitesi kavramı, daha az yıkıma yol açan bir ruhsal rahatsızlığı ya da bir fiziksel rahatsızlığı bulunan hastalar için olduğundan daha farklıdır, öznel iyilik halleri ve varoluşlarını önemli ölçüde etkileyen özel durumları bulunmaktadır. Örneğin, ruhsal bir rahatsızlığın getirdiği damgalama ile başa çıkmak zorundadırlar. Çoğunun yeterli kaynağı yoktur ve yaşam boyu sürecek yeti yitimleri mevcuttur. Aile içi sorunlar sıktır, ebeveyn ya da çocuklarla irtibat kesilmiş olabilir. Kronikleşme ve tam olmayan iyileşme sonucu pek çok hasta bakım evlerinde kalmakta, evlenme, çocuk sahibi olma, iş bulma gibi yetişkinlere yönelik önemli aşama noktalarına ulaşamamaktadırlar. Yaşam kalitesini doğru biçimde değerlendirmek için şizofreni hastalarına yönelik hazırlanan yaşam kalitesi ölçeklerinin bu hastalığa özgü sorunları ele alması gereklidir. Örneğin, kaynak yönetimi, sağlık hizmetlerine ulaşım, şahsi ve ailevi ilişkilerin özellikleri ve boş zaman kullanımıyla ilgili sorular bu tür değerlendirmelerde yer almalıdır (28). Şizofrenide Yaşam Niteliği Modelleri 1. Ruh sağlığı hizmetleri sunumunun değerlendirilmesinde bir sonuç ölçütü olarak yaşam niteliği: Bigelow ve arkadaşları (1991), bu modelde, Maslow, Sarbin ve Allen in ihtiyaç rol kavramından yola çıkarak, bireyin sosyal talepleri, bireye sunulan fırsatlar/olanaklar ve yetiyitiminin restorasyonu üzerinde durmuşlardır. Yaşam niteliğinin arttırılması psikiyatrik hastaların yetiyitimlerinin dengelenmesi sürecinde gerçekleşir (41). 2. Ağır ve süreğen ruhsal bozukluğu olan hastaların yaşam niteliği için genel bir model (Lehman ve arkadaşları 1982) : Bu modelde, kişisel karakteristikler ile yaşamın çeşitli alanlarındaki öznel yaşam niteliği belirteçleri ve nesnel yaşam niteliği belirteçleri üzerinde durulur. Duygular ve beklentiler öznel belirteçleri oluştururken; işlev, uyum ve yaşam biçimi nesnel belirteçleri meydana getirir (42). 3. Yatkınlık-Stres-Başetme-Yaşam niteliği modeli (Skantze ve Malm 1994): Bu modelde, yaşam niteliği, kişisel karakteristikler, yaşam standardı (nesnel), sağlık ve yaşam niteliği (öznel) arasındaki etkileşimle belirlenen dinamik bir kavramdır (43). 4. Antipsikotik ilaç tedavisi altındaki şizofreni hastaları için entegratif bir yaşam niteliği modeli (çok boyutlu sirküler model): Awad ve arkadaşlarının (1997) modelinde, bir yandan kaynaklar, sosyal bağlar, kişilik, değerler ve tutumlar gibi faktörlerin etkisi altında; öbür yandan psikotik belirtilerin şiddeti, ilaç yan etkileri ve psikososyal performans düzeyi gibi faktörlerin etkisi altındaki hastanın öznel algısı yaşam niteliğini ortaya koyar (44). Yaşam niteliği, geniş kapsamlı bir kavram olarak ele alınmakta ve temel olarak üç boyut içermektedir (45). Bireyin kendisini iyi hissetme hali/yaşam doyumu, 12

13 Günlük yaşamdaki işlevselliği, kendine bakımı, sosyal rolleri, Dış kaynaklar ve sosyal destekler. Günümüzde mevcut ölçeklerin hiç birisi bu üç boyutu bütünüyle kucaklayamamaktadır. Özellikle psikiyatrik hastaların yaşam niteliğinin değerlendirilmesinde önemli sorun ve eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Şizofreni hastalarının yaşam niteliği ölçümünde şimdilik altın standart yoktur. Yaşam niteliğinin değerlendirilmesinde yararlanılan en önemli ölçütlerin öznel göstergeler olduğu bildirilmesine karşın, şizofreni hastalarının yaşam niteliklerini kendi kendilerine değerlendirip değerlendiremeyecekleri konusu oldukça tartışmalıdır. Hastalık sürecinde ortaya çıkabilen içgörü kaybı, bilişsel yetersizlikler, inatçı psikotik belirtiler, düşünce ve algılama bozukluklarının varlığı bu konuyu karmaşıklaştırmaktadır (46). Kimi araştırmacılar, hastalar ve profesyonellerin hastann yaşam niteliğini algılamada birbirine çok yakın bir geçerlik saptamışlardır. Buna koşut olarak araştırmaların bir bölümünde, süreğen ruhsal bozukluğu olan hastaların öznel yaşam niteliği değerlendirmelerinin güvenirliği gösterilmiştir. Kimi araştırmacılar ise hastalar ve profesyonellerin hastanın yaşam niteliğini algılamada farklılıklar gösterdiklerini bulmuşlardır. Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu bulguların ışığında, şizofreni hastalarının yaşam niteliği ölçümünde hastanın kendisinin, yakınları/ailesinin ve ruh sağlığı çalışanlarının hep birlikte değerlendirmeye alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır (47, 48). Bir başka tartışmalı konu, kullanılan ölçekte psikopatolojik belirtilerin bulunup bulunmamasına ilişkindir. Şimdilik üzerinde uzlaşılamayan bu konuda da yeni araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Yaşam kalitesiyle ilgili çok sayıda tanımlamanın bulunması gibi onu değerlendirmeyi amaçlayan çok sayıda da gereç geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeklerden elde edilen verilerin başlıca üç uygulama alanı bulunmaktadır: kronik ruhsal hastalığı olan çeşitli gruptaki hastaların yaşam kalitelerinin saptandığı ve karşılaştırıldığı tanımlayıcı çalışmalar, yaşam kalitesiyle ilişkili hasta özelliklerinin araştırıldığı ilişkilendirme çalışmaları ve yaşam kalitesinin sonuç değişkeni olarak değerlendirildiği müdahale çalışmaları. Yaşam kalitesinin ölçümü ve literatürdeki verilerin değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlılıklar bulunmaktadır. Öznel bildirimlere yönelik şüpheler, evrensel olarak kabul edilmiş bir ölçümün henüz mevcut olmayışı, birçok ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmamış olması ve farklı ölçeklerdeki bulguların genelleştirilmesindeki güçlükler bu kısıtlılıkların arasında sayılabilir. Yaşam kalitesi hakkında bilgi edinirken öznel bilgilerin alınması önemlidir, ancak çeşitli semptom profillerinin ve şizofrenik hastalık sürecinin, bir hastanın yaşam kalitesi kavrayışını ne şekilde ve ne ölçüde değiştirdiği henüz netlik kazanmamıştır. Yaşam kalitesinin zaman içinde nasıl bir seyir izlediği de açık değildir. Tedavilerin etkilerini en iyi biçimde anlayabilmek ve değerlendirmek için yaşam kalitesinin hem ruhsal sağlığı bozuk olmayanlarda hem de ruhsal rahatsızlığı bulunanlardaki doğal seyrini bilmek önemlidir (28). Şizofrenide yaşam kalitesini belirlemekte kullanılan ölçeklerden bazıları genel, bazıları ise şizofreniye özgüdür. Şizofreniye özgü olmayan ölçekler arasında Türkçe uyarlama, güvenilirlik ve geçerlik çalışması Fidaner ve ark. tarafından 1999 da yapılan Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL; World Health Organization Quality of Life 13

14 Group); Greenley ve Greenberg tarafından 1994 de geliştirilen, Türkçe uyarlama, güvenilirlik ve geçerlik çalışması Şimşek ve ark. Tarafından 2000 de yapılan Yaşam Kalitesi Ölçeği (QLS; Quality of Life Scale); Rand Corp. Tarafından 1992 de geliştirilen ve Türkçe uyarlama, güvenilirlik ve geçerlik çalışması 1999 da Koçyiğit ve ark. tarafından yapılan SF- 36 (Short form 36); Kind ve ark. tarafından geliştirilmiş olan EQ-5D (EuroQoL Instrument) sayılabilir. Ruhsal hastalıklar ve şizofreni için bu ölçeklerin tümünde geçerlilik çalışması yapılmıştır. Şizofreni hastaları için geliştirilmiş olan yaşam kalitesi ölçekleri: Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği (QLSS; The Quality of Life Scale: an Instrument for Rating the Schizophrenic Deficit Syndrome ): Heinrich ve ark. tarafından 1984 de geliştirilmiş, Türkçe uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 2000 yılında Soygür ve ark. tarafından yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış bir görüşme biçiminde uygulanan ve görüşmeci tarafından değerlendirilen ölçek, idame tedavisi altındaki şizofreni hastalarının yaşam kalitesini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Kişiler arası ilişkiler, mesleki rol, ruhsal bulgular ile günlük eşya kullanımı ve etkinlikler şeklinde toplam 4 alt boyut ve 21 sorudan oluşmaktadır. QoLI (Quality of Life Interview): Lehman ve ark. tarafından 1988 de geliştirilmiştir. Hastaların kişisel özellikleri, nesnel yaşam koşulları ve o anki durumlarına ilişkin öznel doyumlarına yöneliktir. Yaşam koşulları, günlük aktiviteler, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, maddi durum, iş, güvenlik ve sağlık şeklindeki 8 alt boyut ve 143 sorudan oluşur. LQo3LP (Lancashire Quality of Life Profile): QoLI ölçeğinden esinlenerek geliştirilmiştir, nesnel ve öznel ölçümlerin birlikte ele alındığı, yaşam koşulları, sosyal ilişkiler, iş ve eğitim, yasal durum, güvenlik, manevi inançlar, aile bağı, maddi durum ve sağlık alanlarından oluşan 9 alt boyut ve 105 soru içermektedir. SQLQ (Sevilla Quality of life Questionnaire): Giner ve ark. tarafından geliştirilen, hastaların kişisel ilgi, beklenti ve kültürel yapıları doğrultusunda yaşam kalitelerini değerlendirdikleri bir ölçektir. İki alt ölçek, 12 alt boyut ve 59 sorudan oluşmaktadır. PETiT (Personal Evaluation of Transitions in Treatment): Antipsikotik ilaç tedavisi süresince gelişen öznel yakınmaları saptamak için Voruganti ve Awad tarafından geliştirilmiştir, 12 alan ve 30 sorudan oluşmaktadır; psikolojik olarak iyi olma, mizaç, enerji düzeyi, aktiviteler, biyolojik fonksiyonlar, kendilik değeri, baş etme yeteneği, iletişim becerisi, üretkenlik, etiketlenme, ilişkiler, sosyal işlevsellik, tedaviye karşı nesnel tutum ve yanıtlar gibi alanları sorgulamaktadır. S-QoL (Quality of Life Questionnaire in Schizophrenia): Hastanın yaşamdan beklentileri ile bulunduğu durum arasındaki farklılıkları araştıran, Auquier ve ark. tarafından geliştirilen ölçek ruhsal olarak iyilik hali, kendilik değeri, aile ilişkileri, arkadaşlıklar, fiziksel iyilik hali, otonomi ve duygusallıktan oluşan 8 alanda 43 soru içermektedir. Q-Les-Q (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire): 1993 de Endicott ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Fiziksel sağlık, nesnel duygular, boş zaman etkinlikleri, sosyal ilişkiler, genel aktiviteler gibi 5 alandan 60 soru içerir. 18 soruluk kısaltılmış formunun şizofreni, iki uçlu bozukluk ve şizoafektif bozukluktaki geçerlik ve güvenilirlik çalışması 2005 de yapılmıştır. 14

15 Şizofreni hastalarının sosyodemografik özellikleri; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, iş, sosyal ve aile ilişkileri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda kadın hastaların, evli hastaların, eğitim düzeyi düşük hastaların yaşam niteliğinin daha iyi olduğu saptanmıştır (49). Hastalık belirtilerinin şiddeti yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir, şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ile hastalığın pozitif ve negatif belirtileri arasında kesin bir ilişkiden söz edilebilir. İlk atak şizofreni hastalarıyla yapılan bir çalışmada negatif belirtilerin pozitif ve dezorganize belirtilere göre yaşam kalitesiyle daha yüksek ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür. Yine şizofreni hastalarında depresyon ve anksiyete belirtileri ile yaşam kalitesi arasında bir ilişki bulunduğu söylenmektedir (49). Bilişsel yetileri azalan hastaların yaşam kalitesi puanları da azalmaktadır. Az sayıdaki çalışmada, şizofreni hastalarının ailelerinde de yaşam kalitesinin azaldığı gösterilmiştir. Özellikle damgalama hem hastanın hem de ailenin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (45). Daha az yan etkisi bulunan ilaçlarla birlikte uygulanan psikososyal tedaviler yaşam niteliğini arttırmaktadır (47). Toplumsal destek programları ile tedavileri toplum içinde sürdürülen hastaların yaşam niteliği, kurumlarda tedavi edilen hastalarınkinden daha iyi bulunmuştur (45). Yaşam kalitesi hasta ve hastalık arasındaki etkileşimin gidişini gösteren bir değerlendirme biçimi konumuna gelmiştir. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerinde yapılan çalışmalarda ilaçların hastalık bulguları üzerindeki etkileri, yan etkileri ve psikososyal performans üzerindeki etkileri birlikte ele alınmaya başlanmıştır. İkinci kuşak antipsikotik ilaçların birinci kuşak ilaçlara göre yaşam kalitesi üzerinde daha olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir (51). TEDAVİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Şizofrenide bütünleyici tedavi hastalığın biyolojik, psikolojik ve sosyal-çevresel etmenlerin ortak katkılarıyla ortaya çıktığı varsayımına dayanır. Stres-yatkınlık modeli şizofreninin etyolojisine, seyrine ve sonucuna uygun verilerin bütünleştirilmesini en uygun şekilde temsil etmektedir. Bu model şizofreninin strese şizofrenik semptomlarla tepki veren yatkın bir kişide çevresel ve yaşantısal stresin dinamik etkileşiminden kaynaklandığını öne sürer. Şizofreniye yatkınlık büyük olasılıkla heterojen ve çok yönlüdür. Bir kısmı çevresel olarak, intrauterin, doğum ve postnatal gelişim dönemindeki komplikasyonlarla alınmış olsa da yatkınlık şüphesiz ki genetiktir. Bazı hasta guruplarında gözlenen kalıcı sorunlar şunlardır: 1. Bilgi işleme ve dikkatini odaklamada kusurlar, 15

16 2. Duyusal inhibisyon ve otonomik yanıtta kusuru düşündüren psikofizyolojik işlev bozukluğu, 3. İşleyen bellek yürütücü işlevler, soyut düşünme ve sosyal yeterlilikte kusurlar, 4. Anhedoni, aşırı tehdit algısı, algısal ve bilişsel aksaklık eğilimi, yeteneklerini küçümseme ve yadsımayı fazla kullanmak gibi baş etme becerilerinde genel bir kusurun olması. Şizofreniye yatkınlık göreceli olarak kalıcı klinik semptomların ortaya çıkmasına eğilim olarak görülmektedir. Yatkınlık premorbid olarak, hastalığın başlangıcında,akut epizotlar sırasında ve remisyonlarda bir dizi sabit yapısal eğilim olarak ortaya çıkmaktadır.aynı zamanda yatkınlık statik değildir ve zaman içinde çevresel olayların etkisiyle epigenetik olarak şekillenmektedir. Herhangi bir zamanda alevlenmeyi tetiklemeye yetecek bir stresin başka bir zamanda, örneğin yeni baş etme stratejilerinin veya sosyal desteğin sağlanmasıyla tetikleme olasılığı daha az olabilmektedir. Yatkınlık-stres modelinin stres tarafı bir dizi stres etmeninin (uyum gerektiren içsel veya dışsal olaylar) yatkın bir bireyde semptomları başlatabileceğini öngörür. Biyolojik yatkınlıkla birlikte bir kişinin hastalığının başlangıcı, seyri ve sonucu kişi ve çevre arasındaki etkileşimle şekillenebilir. Psikososyal etmenler arasında stresli yaşam olayları, kültürel ortam, sosyal sınıf, sosyal ağın büyüklüğü ve yoğunluğu ile yaşanan ortamın duygusal kalitesinin şizofrenini başlangıcı ve gidişi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hastalığın seyri hasta bireyin zaman içinde uyumsal özellikleri ve yatkınlığının çeşitli streslerle etkileşiminin dinamik bir ürünü olarak anlaşılmalıdır. Yatkınlığı çok fazla olan bir bireyde yeterli stres daha önceden var olan bilişsel, duygulanımsal ve sosyal baş etme beceri kusurlarını belirgin hale getirebilir. Uyumsal stratejilerin ve çevresel desteğin olmadığı durumlarda bunlar var olan stresle olumsuz etkileşime girerek tam bir klinik sendromla sonuçlanacak şekilde döngüsel bir süreçle etkilerini arttırırlar. Klinik deneyimler hastalığın başlangıcı ve alevlenmesiyle ilişkili bulunan bir stres etkeninin tipik doğasını genellemeyi zorlaştıracak şekilde fazla bireysel olduğunu göstermektedir.stres etmenleri, madde kullanımında olduğu gibi biyokimyasal, evden-kız arkadaşından ayrılmak zorunda kalmak gibi çevresel, işsizlik fakirlik gibi sosyal olabilir. Şizofreni sıkıntı verdiği kişiler kadar çeşitlidir. Yatkınlık ve risk etmenleri, yaş ve başlangıç şekli, belirgin semptom ve bulguları, seyri ve uzun süreli sonuçları açısından şizofrenideki klinik farklılıklar, hastalığın altta yatan etyolojisinin de çeşitli olabileceğini düşündürmektedir. Şizofrenideki semptom kümeleri, pozitif semptomları, negatif semptomları, dezorganize semptomları, bilişsel kusurları, depresif semptomları ya da intihar düşüncelerini kapsar. Her bir hasta bu alanları birinden, ikisinden ya da hepsinden semptom sergileyebilir. Hastalığın çeşitliliği kısmen şu andaki sınıflandırma sistemleriyle de uyuşmaktadır. Örneğin paranoid şizofreni iyi bir premorbid işlevsellik, geç başlangıç, pek çok pozitif semptomun varlığı, ilk birkaç yıl hastanın dönemsel özellik göstermesi ve yüksek intihar riski bulunması gibi özellikleri barındırır ve daha iyi bir prognoz gösterir. Negatif semptomların baskın olduğu şizofreni tipleri kötü premorbid işlevsellik, daha erken başlangıç yaşı, ağır ve kalıcı negatif semptomlar, düşük intihar riski ve sıklıkla yaşam boyu süren yeti 16

17 yitimiyle gitmektedir. Etyolojiyi temel alan ve her bir hasta için kesin öngörülerde bulunan bir sınıflandırma henüz bulunmamaktadır. Hastalığın kendisinde olduğu gibi şizofreniden etkilenen bireyler arasında da uyum kapasitesi, zeka, aletsel ve sözel yeterlilik açısından belirgin şekilde farklılıklar vardır. Hatta bulabildikleri sosyal destek derecesi oldukça değişkendir. Genel olarak hastalığın başlangıcından önce kazanılan aletsel beceriler (iş ve eğitim deneyimleri, ilişki deneyimleri) ne kadar fazlaysa hastalık başladıktan sonra iyileşme ve işlevselliği sürdürmede hastanın durumu o kadar iyidir. Bazı hastalar için uyum becerileri kazanmadaki yetersizlik hastalığa eğilimi arttıran yatkınlığın bir göstergesi olabilir. İyi premorbid becerileri olan hastalar akut bir epizot sonrasında beceri ve uyum güçlerinin büyük kısmı korunmuş olarak kalabilirler. Şizofreni evreli seyri olan gelişimsel bir hastalıktır. Uzunlamasına seyirle ilgili sistemli araştırmalar yakın dönemde başlamıştır ve hastalığın evrelerinin anlaşılması başlangıç aşamasındadır. Evreler; 1-Klinik dekompanzasyonun erken belirtilerini temsil eden ve oldukça bireysel semptom kümelerinin olduğu öncü dönem, 2- Akut veya aktif evre, genellikle daha önceden varolan kusurların üzerine binen pozitif semptomların tam olarak ortaya çıktığı dönem, 3- Subakut, nekahat veya stabilizasyon evresi, işlevselliğin kısmen kademeli olarak toparlandığı evredir. 4- Kimliğin kademeli olarak yeniden kurulduğu, desteklerin sağlandığı ve becerilerin güçlendirildiği uyumsal plato evresi, 5- Hastanın kendi istekleri veya başkalarının baskısıyla başlayan bir miktar iyileşme ya da dekompanzasyonla ilişkili olarak işlevsellikte kısa bir zaman diliminde ortaya çıkan değişim ya da kaymaların olduğu evre, 6- Pozitif semptomların kronikleştiği ya da az çok sabitlenen eksiklik belirtileriyle giden göreceli olarak kalıcı olan son evre veya durağan platoyu içerir. Şizofrenide sonuç değişkendir. Şizofrenide işlevsellikle ilgili sonuç en azında iki açıdan değişkendir: 1- hasta grupları arasında hem kısa dönem tedaviye cevapta hem de uzun dönem yeti yitimi ve iyileşme derecesinde kişilerarası belirgin bir fark vardır, 2- her birey için sonuç aynı değildir, farklı işlevsellik alanlarında belirgin olarak değişkenlik gösterir. Şizofreniyle ilgili erken dönemdeki çalışmalar sonlanımı kötüleşti, iyiye gitti, iyileşti gibi geniş anlamlı terimlerle sınıflandırmıştır larda John Strauss ve William Carpenter ın araştırmalarıyla başlayarak şizofreni sonlanımının geniş ölçekli sınıflandırılması, önceden sadece gevşek bir biçimde ilişkili olduğu veya yarı bağımlı olduğu düşünülen, işlevselliğin farklı bileşenlerine ayrışmıştır. Semptomun şiddeti, sosyal işlevsellik, mesleki işlevsellik ve alevlenme sıklığı hastanın prognozunun en önemli bileşenleridir. Semptom bileşenlerinden bilişsel bozukluklar, negatif veya eksiklik semptomları, mesleki ve işlevsel sonlanımı en fazla 17

18 yordayan etmenlerdir. Bunlar şu an kullanılan ilaçları en az etkili olduğu alanlar olduğundan çok sayıda çalışma bilişsel bozukluklar ve negatif semptomları anlamak ve onlara çare bulmak için psikososyal ve farmakolojik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmıştır. Araştırmalar hastaların, aile üyelerinin ve hekimlerin sonlanımın farklı yönlerine farklı değerler verdiklerini göstermiştir. Buna göre semptom şiddetinin ve işlevselliğin nesnel ölçümlerine ek olarak öznel yaşam kalitesi ve kişinin hedeflerine ulaşabilmesi tedavinin giderek önem kazanan bir boyutu olmaktadır. Çağdaş çalışmalarla desteklenen iyileşme mesajı anlamlı bir yaşam umudunun ve bu yaşamın yeniden oluşturulmasının ağır ruhsal hastalığa rağmen mümkün olduğudur. Ruhsal hastalık için iyileşme kimliğin, benlik saygısının ve anlamlı toplumsal rollerin yeniden yapılanmasını içermektedir. Şizofreni ile ilişkili çok sayıdaki belirti ve yeti yitimini iyileştirebilecek tek bir tedavi yöntemi yoktur. Amerikan Psikiyatri Birliği nin (APA; American Psychiatric Association) 1997 yılında yayınladığı Şizofreni Hastalarının Tedavisi için Uygulama Kılavuzu nda belirtildiği gibi tedavi çabaları bütüncül ve çok yönlü olmalı, hastanın bireysel yanıtına ve gidişine uygun olarak ayarlanmalıdır (51). Şu anda şizofreniyi tümüyle iyileştirmek mümkün olmadığından, farmakolojik, psikoterapötik, rehabilitasyon ve toplumsal desteklerin becerili bir şekilde bütünleştirilmesinin hastalığın morbidite ve mortalitesini sınırlayacağı, sonucu iyileştirebileceği ve yaşam kalitesini arttıracağı kabul edilmektedir. PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON Psikiyatrik rehabilitasyon, inatçı belirtilerle giden ve işlevsel bozukluğu devam eden bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak için uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun süreli bir stratejiler bütünüdür. Ruhsal rahatsızlığa bağlı yeti yitimi bulunan kişilere, kendi çevreleri içinde kendilerinden beklenen rollere uyum sağlamak için gereken yardım ve becerileri kazandırarak işlevsellik ve yaşam kalitelerini iyileştirmek üzere tasarlanmış çok çeşitli girişimler psikiyatrik rehabilitasyonun ana bileşenleridir. Bu beklenen roller içinde bağımsız yaşama, eğitimini sürdürme, rekabete dayalı işlerde çalışma, aile ilişkileri, arkadaş edinme ve yakın ilişkiler kurma yer alır. Psikiyatrik rehabilitasyonda tedavi kurumlarına bağımlı olmak yerine bağımsızlık, özürlüler için düzenlenmiş ortamlarda yalıtılmak yerine toplumsal bütünleşme ve profesyonellerin hedefleri yerine hastanın tercihleri ön plana çıkar. Psikiyatrik rehabilitasyon şizofreni tedavisinin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Spesifik rehabilitasyon yaklaşımları, bozukluğun etiyoloji, fizyopatoloji, görünüm, tedavi ve seyrine ilişkin güncel bilgilerle uyumludur. Klinik açıdan şizofreni varsanı ve sanrı gibi pozitif psikoz semptomları, motivasyon eksikliği ve az konuşma gibi negatif psikoz 18

19 semptomları, bellek ve yürütmeye ilişkin işlevsellikteki bozulmalar gibi bilişsel yetersizlikler ve düşük sosyal rol performansı, işsizlik, yüksek oranda madde kullanımı ve evsiz ve korumasız kalma riskinde artma gibi psikososyal sorunlarla ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli izlem çalışmaları şizofreni hastalarının küçük bir oranının tamamen düzeldiğini büyük çoğunluğunun ise yıllarca semptomlar, bilişsel yetersizlikler ve psikososyal sorunlarla karşılaşmayı sürdürdüklerini göstermektedir. Yeni kuşak antipsikotikleri de kapsayan antipsikotik ilaç tedavileri pozitif semptomları belirgin ölçüde, negatif semptomları ılımlı ölçüde düzeltmektedir; ancak bilişsel yetersizlik ve psikososyal işlevsellik üzerine etkileri çok azdır. Hastaların büyük çoğunluğunda antipsikotik ilaçlarla tedavi semptom kontrolüne yardımcı olur, ancak premorbid işlevsellik düzeyine ulaşma ya da beklenen rol performansını geliştirme üzerine pek etkisi yoktur. Ayrıca şizofrenik hastaların %20 ya da daha fazlasında antipsikotik tedaviye yanıt vermeyen psikotik semptomlar bulunur, daha da fazla oranda hastada rezidüel bulgular mevcuttur. Bu nedenle şizofrenide ilaç tedavisi palyatif bir yaklaşım olarak düşünülmelidir, ciddi bir nörolojik gelişimsel beyin hastalığı bağlamında ele alındığında ilaç tedavisinin beyin fonksiyonlarını normale döndürmesi de beklenmez. Dahası ilaçların öğrenme güçlüğü, yetişkin olarak sorumlulukları yerine getirme yetersizliği ve sosyal çekilmenin sonuçlarını düzeltmesi de beklenemez. Tüm bunların sonucu olarak, şizofreni tedavisine yönelik güncel yaklaşımlar çeşitli alanlardaki yetersizlikler ve bozulmaları iyileştirmek amacıyla çok boyutlu girişimleri içermektedir. Psikiyatrik rehabilitasyon rol performansına ilişkin girişimleri kapsar. Geleneksel olarak rehabilitasyon semptom ya da hastalık kontrolünden çok işlevsel performansın iyileştirilmesine odaklanmasıyla tedaviden ayrılır. Rehabilitasyon uzmanlarının, hastanın yetersizliklerinden çok, muktedir olduklarıyla ilgilendikleri belirtilir. Uygulamada ise aradaki sınır belirginliğini yitirir, birçok girişim rehabilitasyon ya da tedavi olarak ele alınabilmektedir. Mesela, çeşitli bilişsel davranışçı ya da beceri eğitimine yönelik girişim hem rahatsızlığın daha iyi kontrol edilmesi hem de işlevsel durumun iyileştirilmesi üzerinde durur ve girişimlerin çoğu hem yetersizlikleri hem de olumlu yönleri dikkate alır. Bu nedenle rehabilitasyon ile tedavi arasındaki bu ayırım bir ölçüde keyfidir. Güncel psikiyatrik rehabilitasyon yaklaşımları çeşitli geleneksel yöntemlerin birleşimiyle oluşturulmuştur. 19.yüzyılda moral tedavisi adı verilen reformist hareket, ruhsal rahatsızlığı olan hastaları iyicil çevrelere ve sosyal rollere yerleştirme üzerinde durmuştur. Moral tedavi eğitim, iş, sosyal etkinlikler ve diğer normal rollere katılmanın iyileştirici etkisini fark etmiştir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan fiziksel engellilere yönelik istihdam ve rehabilitasyon hareketleri zaman içinde ruhsal rahatsızlığı bulunan hastaları da içerecek şekilde gelişmiştir. Bu programlar fiziksel rehabilitasyon ilke ve yaklaşımlarını psikiyatrik rehabilitasyon uygulamalarına taşımış ve özellikle işe yerleştirmeyle ilgili özelliklerin üzerinde durulmuştur ve 60 lı yıllardaki, hastaları akıl hastanelerinden çıkarıp topluma kazandırma (deinstitutionalization) uygulamaları ve toplum ruh sağlığı merkezlerinin gelişimi yalnızca şizofreni hastalarının bakımlarına ilişkin toplumsal yönelimleri değiştirmekle kalmamış, elverişli ortam ve sosyal rollerle ilgili hizmetlerin geliştirilmesini de teşvik etmiştir. 19

20 Büyük ölçüdeki çeşitliliğe karşın psikososyal rehabilitasyon merkezleri esas olarak müşterek destek, gerçek yaşam koşullarında başa çıkma stratejileri, hastalığa odaklanma yerine sağlığın geliştirilmesi, normatif roller ve potansiyel üretkenlik düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Psikiyatrik rehabilitasyona yönelik güncel görüşler doğrudan bu etkinliklerden türemiştir. Beceri eğitimi ve çevre düzenlemesi alanlarındaki gelişmeler modern rehabilitasyon yaklaşımlarını canlandırmıştır. Özellikle son yılda psikiyatrik rehabilitasyonun çalışma alanının gittikçe genişlemesiyle çok sayıda yeni yaklaşım geliştirilmiş ve sınanmıştır. Bunların birçoğunda bir işlev analizi, basamaklı gelişim, davranış ve rol uygulamaları, sosyal ve maddi destek, biçimlendirme, yönlendirme ve genelleştirme etkinliklerini içeren beceri eğitimine yönelik bir esas yaklaşım bulunur. Diğerleri kapsamlı çevresel uyum ve destek konularını ele alır. Bu yaklaşımlar damgalanmayı (stigma) azaltmaya yönelik toplumsal değişiklikler ve şizofrenik bireylerin normatif yetişkin rolleri üzerinde durur (52). 70 li yıllardan önce psikodinamik kuramlara ya da şizofreninin hasta ailesine ilişkin davranış ve iletişim sorunlarından kaynaklandığını varsayan kuramlara dayanan, şizofreni için uygulanan bireysel ve grup psikoterapilerinin psikotik semptomlar üzerinde etkisiz kalması ve başlıca destek kaynağı olan ailelerin stigmatizasyonuna yol açmaları, 60 lı yıllardan sonra da etkin antipsikotik ilaçların tedavi sahnesine çıkması nedeniyle şizofreniye yönelik psikolojik girişimler geri plana itilmiştir. Ancak, ilaç tedavisine belki de gereğinden fazla bel bağlanması sonucu, hem ilaca rağmen pozitif psikotik belirtilerin sürdüğü hasta oranı hem de ilaçların bilişsel ve sosyal yetersizlikler üzerinde etkili olmamaları nedeniyle zaman içinde farmakolojik tedavilere yönelik bir tatminsizlik gelişmeye başlamıştır. Ayrıca bir dizi çalışmada hastanın hastaneden çıktıktan sonra döndüğü aile ortamının niteliğinin, sonraki 9 ay içinde nükslerin oluşmasında büyük belirleyici rolü olduğu gösterilmiştir. Bu şekilde, 1980 li yıllarda sosyal becerilerin kazanılmasını öne çıkaran ve aile ortamını iyileştirerek nüks oranını azaltmayı amaçlayan psikolojik girişimlere yönelik kontrollü çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalardan alınan olumlu sonuçlar bu yöndeki ilgiyi giderek artırmıştır. Eş zamanlı olarak psikotik bozukluklar için bilişsel yönelimli girişimler de daha çok ilgi çekmeye başlamıştır. Araştırmaların çoğunluğu psikotik alevlenmelerin önlenmesi ve genellikle pozitif nitelikteki kalıcı belirtilerin azaltılması yönünde olsa da şizofreni birçok açıdan yetersizlik ve engele yol açan kronik bir hastalıktır. İşlevselliğin tüm açılardan bozulmasına neden olabilir, sıklıkla ergenlik ya da genç erişkinlikte başlar ve çok önemli eğitimsel ve sosyal aşamaların gelişimini engelleyebilir (53). İlk kez kullanıma sunuldukları tarihten itibaren yaklaşık 60 yıl içinde antipsikotik ilaçların uzun sürede ve birçok hastada kesin bir iyileşme sağlayamamaları, şizofreninin negatif belirtileri üzerinde fazla etkili olmamaları, hatta ikincil negatif belirtilere neden olabilmeleri, rahatsız edici ve bazen de kalıcı yan etkiler nedeniyle hastaların ilaç almaya karşı olumsuz tutumları, düzenli tedaviye karşın nükslerin olabilmesi, hastanelere yatış oranı ve hastanede kalma süresinin nispeten düşmesine karşın yineleyici yatışların sıklığı ve hastane dışında kalabilen hastaların yaşam niteliklerinin düşük olması nedeniyle şizofreni tedavisinin yalnız başına ilaçlarla yapılamayacağı açıktır. Şizofreni tedavisinde ilaçların, çeşitli psikoterapilerin 20

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Çevirenler: Elif Kabakçı, Ahmet Göğüş WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması:

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Başhekim : Prof. Dr. Musa Tosun Birim Şefi : Dr. Latif Alpkan PSİKİYATRİK

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI HUZUREVLERĐNDEKĐ YAŞLILARIN VE SAĞLIK PERSONELĐNĐN EVCĐL HAYVANLAR ĐLE TERAPĐYE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

BiLDiRi METiNLERi. 1. Psikoloji Lisansüstü. Öğrencileri Kongresi. 21-24 Haziran 2007. Editörler: Hakan ÇETiNKAYA & Mert TEKÖZEL

BiLDiRi METiNLERi. 1. Psikoloji Lisansüstü. Öğrencileri Kongresi. 21-24 Haziran 2007. Editörler: Hakan ÇETiNKAYA & Mert TEKÖZEL izmir EKONOMi ÜNiVERSiTESi 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi 21-24 Haziran 2007 BiLDiRi METiNLERi Editörler: Hakan ÇETiNKAYA & Mert TEKÖZEL 2007 Copyright Information izmir Ekonomi Üniversitesi

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr.

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr. T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hanım SEYREK Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek YILDIRIM

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ Hazırlayan: Abdullah

Detaylı

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr. İnci Oktay AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ REMZİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı