BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. İncelemenin Dayanağı ve Konusu İnceleme, 2011 yılı İç Denetim Programına istinaden, Başkanlığın tarih ve 324 sayılı görevlendirme yazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ve incelemenin konusu; aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların sorunlarının tespiti ile verimliliklerinin azamî seviyeye çıkarılması kapsamında yapılması gerekenlere yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Her ne kadar incelemenin konusu başlangıçta uzmanların yaşadıkları sorunlar olarak belirlenmiş ise de saha araştırması sırasında yapılan görüşmeler ve diğer tespitler ışığında aile ve çocuk mahkemelerinin çalışma sistemi ve bu alanda yaşanan problemlerle yakından ilgili bulunan konuya bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılarak Başkanlığın bilgisi dahilinde kapsam genişletilmiştir. II. İncelemenin Amaç ve Hedefi İncelemeyle, çocuk mahkemesinde görevli sosyal çalışmacılar ile aile mahkemesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagogların çalışma koşullarının iyileştirilerek hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma neticesinde aşağıda sayılan hususların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Çocuk ve aile mahkemeleri daha etkin kararlar verilebilecektir. Suça sürüklenen çocukların yargılama sürecinden daha az etkilenmeleri sağlanacaktır. Boşanma davaları sırasında taraflar ile çocuklarda yaşanan travma en aza indirilecektir. Aile ve çocuk mahkemelerinde çalışan uzmanlar başta olmak üzere anılan mahkemelerde çalışan diğer görevlilerin etkinlik ve verimlilikleri artacaktır. Yargılama süreleri kısaltılarak kalite yükselecektir. Aile mahkemelerinde görülen davalarda, evlilik birliğinin devamı mümkün olmadığı takdirde boşanmanın suhuletle yapılması sağlanacaktır. Suça itilen çocukların topluma kazandırılması sağlanıp suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilecektir. Uzmanların yazdıkları raporlarda standart oluşturularak daha işlevsel olmaları sağlanacaktır. Hâkim ve savcı ile uzmanların daha fazla işbirliği içinde çalışmaları sağlanmış olacaktır.

2 III. İncelemenin Metodolojisi Bu görev kapsamında; Konuyu düzenleyen meri mevzuat taranarak incelemeye tabi tutulmuş, Başta aile ve çocuk mahkemelerinde çalışan hâkim/savcı, uzmanlar ile Bakanlığımızdaki bir kısım üst düzey yöneticiler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun ve Yargıtay ın bazı üyeleri, yurt içinde ve dışında çalışan bir kısım akademisyen, uzman ve avukat ile Türkiye Adalet Akademisi yetkilileri, İstanbul ve Ankara Barosu nun çocuk hakları bürosu yetkilileri ile görüşülmüş, UYAP alt yapısı kullanılarak İstanbul da görevli uzmanlarla telekonferans sistemi üzerinden görüşülmüş, ülkemizin değişik yerlerinde görev yapan hâkim savcı, avukatla yüz yüze ya da telefon ve yoluyla görüşülüp fikirleri alınmış, Aile Bakanlığı bürokratları ile fikir alışverişinde bulunulmuş, UNİCEF in yürüttüğü, Çocuk Haklarına İlişkin Mevzuatın Sivil Toplumca İzlenmesi ve Anayasa da Çocuk Hakları konulu seminerlere keza Bakanlığımızca düzenlenen Denetimli Serbestlik Danışma Kurulu toplantısına iştirak edilmiş, Sosyal hizmet uzmanları ve psikologların örgütlendiği dernek başkanları ile istişare yapılmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Büro Amirliği ile Asayiş Müdürlüğü ve Polis Akademisi Suçluluğun Önlenmesi Enstitüsü görevlileriyle görüşülmüş, İnceleme konusuyla alakalı kaleme alınmış makale, kitap ve yabancı ülke kaynakları irdelenmiş, Almanya ve İsviçre de görev yapan bir kısım sosyal hizmet uzmanı, avukat ve öğretim üyesi ile telefon ve yolu ile iletişime geçilerek ilgililerin birikiminden yararlanılmış, Edinilen bilgi, toplanan belge ve doküman, ileri sürülen görüş ve öneriler hep birlikte değerlendirilerek ulaşılan bulgular doğrultusunda sorunun çözümü açısından bütüncül bir bakış açısı ile inceleme raporu hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM AİLE VE ÇOCUK MAHKEMELERİ İLE BU MAHKEMELERDE GÖREV YAPAN UZMANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Aile Mahkemeleri Ülkemizde aile mahkemelerinin özel bir uzmanlık mahkemesi olarak 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun un 2 nci maddesine göre il merkezleri ile nüfusu in üzerindeki ilçelerde tek hâkimli asliye mahkemesi olarak kurulması öngörülmüştür. Aile mahkemesinin görevleri anılan Kanun un 4 üncü maddesinde; 2 / 36

3 1. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler, 2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması, 3. Kanunlarda verilen diğer görevleri yapmak, Olarak sayılmıştır sayılı Kanun un 5 inci maddesine göre aile mahkemesinde çalışacak uzmanlar; psikolog, sosyal çalışmacı ve pedagog şeklinde sınıflandırılmıştır. Ülkemizde kurulmasına karar verilen 204 aile mahkemesinden 194 ü faal olup bu mahkemelerde 220 hâkim görev yapmaktadır. Mevcut iş yüküne göre 47 adet aile mahkemesi ile bu mahkemelerin faaliyete geçmesi halinde ilave 141 uzmana daha ihtiyaç bulunduğu Personel Genel Müdürlüğü yetkililerince ifade edilmiştir. Faal 194 aile mahkemesinde (110) psikolog, (100) sosyal çalışmacı ve (103) pedagog görev yapmakta olup, (24) psikolog, (25) sosyal çalışmacı ve (52) pedagog kadrosunun münhal olduğu öğrenilmiştir. Başta boşanma davaları olmak üzere aile mahkemelerine açılan davalarda her geçen yıl artış olduğu görülmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, müstakilen aile ve aile mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemesine ait iş miktarları aşağıda gösterilmiştir. Müstakil Aile Mahkemelerinde Görülen Dava Sayıları; Yıl Yıl içinde açılan Karar sayısı dava sayısı Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerince Görülen Dava Miktarları; Yıl Yıl içinde açılan Karar sayısı dava sayısı / 36

4 Her İki Sıfatla Bakılan Toplam Dava Sayıları; Yıl Yıl içinde açılan Karar sayısı dava sayısı Son Dört Yıla İlişkin Boşanma Davası ve Karar Sayıları; Yıl Yıl içinde açılan Karar sayısı dava sayısı Ülkemiz genelinde hukuk mahkemelerinde 2010 yılında nizalı açılan davadan ünün, 2011 yılında açılan davadan sinin konusu boşanmaya ilişkin olup boşanma davalarının her iki yılda da tüm ihtilaflı davalara oranı yaklaşık % 14 oranıyla birinci sırada yer almaktadır. Aile Mahkemelerinde Çalışan Uzmanlar a. Sosyal Çalışmacı Sosyal çalışmacıların görevleri; 1. Boşanma davasına konu ailedeki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında hâkim tarafından istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yaparak rapor hazırlamak, 2. Duruşmalarda gerektiğinde hazır bulunmak, 3. Tedbir kararlarının yerine getirilmesini takip etmek, 4. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, Şeklinde belirlenmiştir sayılı Aile Mahkemeleri Kanunuyla aile mahkemesi bünyesinde sosyal çalışmacı olarak uzman görevlendirileceği belirtilerek bunların vazifeleri açıklanmış olmasına karşın bu uzmanların yargılama içerisindeki statüleri konusunda herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Sosyal çalışmacıların aile mahkemesi bünyesine atanan bir uzman olmaları ve bu mahkemenin ihtisas mahkemesi olması göz önüne alınarak, uzmanların hukukî statülerinin bilirkişi olmayıp hâkime yardım eden (müşavir) bir kamu görevlisi oldukları nazarî hukukta da kabul edilmektedir. Aile mahkemesinde davaların görülmesi sırasında uzman desteği, boşanmak için başvuran eşlerin içinde bulundukları sosyal ve iktisadi durumlarının tespit edilerek ilişkilerin tamirine katkı sağlanması, bu süreçte eşlerin kendi aralarında ve çocuklarıyla olan iletişim bozukluklarının tamiri açısından büyük önem arz etmektedir. 4 / 36

5 b. Psikolog Psikologların genel olarak görevleri; görüşme ve gözlem tekniklerini kullanarak bireylerin, aile ve grupların psikolojik durumlarına ilişkin tespitte bulunmak amacıyla objektif testler uygulayıp rapor hazırlamaktır. Bunun yanında psikolojik destek, rehabilitasyon ve psiko - eğitim çalışmalarını yürütmektir. c. Sosyal Çalışma Görevlisi Bireyin çevresi ve içinde bulunduğu sosyal hayat koşulları ile etkileşimleri çerçevesinde toplumsal işlevselliğini ve sosyal çevreye oryantasyonunu zorlaştıran, ortadan kaldıran engelleri bertaraf ederek ya da etkileri azaltarak topluma entegrasyonunu, sosyal koşulların da bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde tasarlanması misyonunu üstlenmiştir. d. Pedagog Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini inceleyen ve çocukların eğitimi ve olgunlaşması ile ilgilenen kişidir. Üniversitelerimizde Pedagoji bölümleri bulunmadığından bu unvandaki kadrolara üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları arasından atama yapılmakta, bunlar bireyin özellikle kritik gelişim dönemlerinde, sosyalleşme evresinde ortaya çıkabilecek problemler, aile ve arkadaş çevresi ile toplumsal yaşam, eğitim ve öğrenim hayatına ilişkin rehberlik hizmetini yerine getirmektedirler. II. Çocuk Suçluluğuna İlişkin Mahkemeler A. Genel Olarak Dünya da ilk çocuk mahkemesi 1878 yılında Amerikan Masscahusets de, diğeri de Chicago da 1899 da kurulmuştur. İtalya da ise 1934 de faaliyete geçmiştir. Ülkemizde çocuk mahkemelerinin kuruluşu, 1979 yılında çıkartılan ve 1982 yılında yürürlüğe giren 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun ile öngörülmüş olup ilk çocuk mahkemesi 1987 yılında Ankara da faaliyetine başlamıştır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından çocuk, Türk Ceza Kanunu nun 6/b maddesinde on sekiz yaşını doldurmamış olan kişi olarak belirlenmiştir. Son yıllarda çocuk suçluların topluma kazandırılması için klasik cezalandırıcı adalet anlayışının yerini onarıcı adalet almıştır. Çocuk suçluluğunun azaltılması amacıyla ABD ve Kanada gibi ülkelerde ihtilaflar uzlaştırmacı yardımıyla çözümlenmeye başlanmıştır. Ancak ülkemizde genel olarak uzlaştırmanın yasal altyapısı bulunmasına karşın gerek büyükler gerek çocuklarla ilgili yaygın uygulama bulunmamaktadır. B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 1. Görevleri 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 27 nci maddesine göre, il merkezi ve buna bağlı ilçelerde ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçun bir çocuk tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme çocuk ağır ceza mahkemesidir. 5 / 36

6 Genel ağır ceza mahkemeleri 5235 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre; Ceza Kanunu dışındaki kanunların görevli kıldığı, Türk Ceza Kanunu nda tanımlanan; yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili, Dava ve işlere bakarlar. 2. Mahkeme ve Hâkim Sayıları Ülkemizde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 25 inci maddesi kapsamında (19) çocuk ağır ceza mahkemesi kurulmuş olup bunlardan (9) u faaliyettedir. Bu mahkemelerde (29) hâkim istihdam edilmektedir. Son yıllarda bu mahkemeye gelen ve çıkan iş miktarlarına aşağıda yer verilmiştir. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerindeki İş Durumu; Yıl Açılan dava Karar sayısı C. Çocuk Mahkemeleri 1. Görevleri a. Çocuklar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı vermektir. (Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Çocuk Koruma Kanunu nun geçici 4 üncü maddesine göre aile mahkemeleri bu da yoksa asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.) b. Acil korunma kararı almaktır. c. Çocuklara ilişkin güvenlik tedbiri kararı vermektir. d) Asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçları işlediği iddia olunan çocuklar ile ilgili davalara bakmaktır. 2. Mahkeme ve Hâkim Sayıları (73) çocuk mahkemesinden (57) si faaliyette olup buralarda toplam (61) hâkim çalışmaktadır. Halen bazı illerde çocuk mahkemesi ile çocuk ağır ceza mahkemesi kurulmamış olup bu mahkemelerin olmadığı yerlerde ceza mahkemeleri bu davalara Çocuk Koruma Kanunu nun geçici 3 üncü maddesine göre çocuk mahkemesi sıfatıyla bakmaktadırlar. Çocuk mahkemelerine gelen davalar ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 6 / 36

7 Çocuk Mahkemelerindeki İş Durumu; Yıl Yıl içinde açılan Karar sayısı dava Yıl Çocuk Mahkemeleri ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerindeki İş Miktarları; Yıl içinde gelen Devirle birlikte toplam bakılan Karar verilen Mahkumiyetle sonuçlanan (hapis dahil) Hapis cezası verilen Beraat kararı verilen Not : Tablo da sonuç hapis cezası ve beraat kararları dışındaki sair karar ayrıntısına yer verilmemiş olup geniş bilgi için bkz. Adli İstatistikler yılı verilerine göre, çocuklar hakkında çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde devirlerle birlikte toplam bakılan kamu davasından sında mahkumiyet kararı verilirken (%30), inde ise (%23) beraat kararı ittihaz edilmiştir yılında çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çocuklar hakkında verilen karardan sadece si uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. (bkz. Adli İstatistikler 2008) 7 / 36

8 Tüm Ceza Mahkemelerinde Yargılanan Çocuk Sanık Sayıları: Yıl Çocuk sanık sayısı yılında suça sürüklenen çocuk sayısı küçükte 675 iken bu sayı, 2001 yılında 847, 2011 yılında ise rakamına ulaşmıştır. Tüm Ceza Mahkemelerinde Çocuklar Hakkında Son Üç Yılda Verilen Karar Sayıları; Yıl Karar sayısı Ceza Mahkemelerinde Çocuklar Hakkında Verilen Hapis Cezalarının Sayıları; Yıl Hapis cezası sayısı / 36

9 İstanbul Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesinde 2009 yılı itibariyle 320 dosya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; Suça sürüklenen çocukların % 97 sinin erkek olduğu, Suçu sürüklenme yaşının ergenlik yaşına denk geldiği; 14 (%18,5), 15 (%35,4), 16 yaş (% 21,5), En çok işlenen suçların; hırsızlık (%42), yaralama (%31) ve uyuşturucu bağımlığı oluşturduğu (%7) olduğu, Suç işleyen çocukların, ailelerinin işsiz ya da çok alt gelir grubunda bulunduğu, Uyuşturucu kullanmanın sebebi olarak çocuğun yaşadığı yoksulluk halinin belirtilerini bastırmanın öne çıktığının ifade edildiği, Gaziosmanpaşa da suç işleme oranının arttığı, buna göre; ilgili çocuk mahkemesine 2009 yılında 535, 2010 yılında 1.255, 2011 de 1608 dava dosyası geldiği, Suç işleyen çocukların ailelerin çoğunun başka yerden göçle gelenler olup bunların % 84 ünün 4 ya da daha fazla çocuğunun olduğu, Suça itilen çocukların çoğunun ilköğretim yıllarında okulu bıraktığı, nitekim sadece (% 8) inin okula devam etiği, bir kısmının da okuryazar dahi olmadığı (%29), Belirlenmiş, Yapılan görüşme ve incelemelerden de anlaşıldığı üzere suça sürüklenen küçüklerin çoğunluğunun parçalanmış aile çocukları ile anne ve babaları bulunmayan küçüklerin oluşturduğu anlaşılmıştır. Çocuk Mahkemeleri Bünyesindeki Uzmanlar a sayılı Kanun Yönünden Mahkemelere bağlı uzman çalıştırma usulü ilk kez 07/11/1979 tarih, 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun ile başlamıştır. Bu Kanunun 30 uncu maddesine göre, her çocuk mahkemesinde öncelik sırasına göre, sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedagog, psikolog ve psikiyatr atanması öngörülmüştür. Çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde; çocuk ve aile sorunları, çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında en az lisans öğrenimi yapmış kişilerin sosyal çalışma görevlisi olarak çalıştırılması gerekmekte olup bu görevlilerin ataması Bakanlığımızca yapılmaktadır. Anılan mahkemelerde sosyal çalışma görevlisi bulunmaması halinde başka kamu kurum ve kuruluşlarında ya da serbest olarak çalışanların sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. b. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Koruma Kanunu nun 34 üncü ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde sosyal çalışma görevlilerinin vazifeleri; 1. Yargılanan çocuk hakkında onun içinde bulunduğu koşulları, çocuğun özelliklerini ve çocuğun toplumda yapıcı bir rol üstlenmesini ve yararlanılabilecek toplumsal kaynakları tanımasını sağlamak üzere sosyal inceleme yapmak ve raporlamak, 2. Çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak, 9 / 36

10 3. Çocuk hâkimleri tarafından verilen Çocuk Koruma Kanunundaki diğer görevleri yapmak, Şeklinde ifade edilmiştir. Halen çocuk mahkemelerinde; (107) uzman görev yapmakta olup bunların (38) i psikolog, (37) si sosyal çalışmacı ve (32) si pedagog kadrosundadır. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde ise (6) psikolog, (4) sosyal çalışmacı ve (4) pedagog görev ifa etmektedir. c. Ceza Muhakemesi Kanunu Cihetinden Ceza Muhakemesi Kanunu nun 236 ncı maddesi; 18 yaşından küçük psikolojisi bozulmuş olan mağdurun tanık sıfatı ile dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanındaki bir uzmanın görevlendirilmesini düzenlemiş ve bu uzmanlar hakkında bilirkişilere ait hükümlerin uygulanacağını belirtmiştir. CMK nun 52 nci maddesine göre de mağdur çocuklarının beyanının alınması sırasında görüntülü ve sesli kayıt alınması zorunluluğu bulunmaktadır. d. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönünden Suça sürüklenen çocukları cezaevine koymak yerine toplum içinde cezalarını çekmeleri amacıyla Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığına bağlı olarak ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılıkları nezdinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Denetimli serbestlik şube müdürlükleri, Çocuk Koruma Kanunu nun 36 ncı maddesine göre, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen, denetim altına alınmasına karar verilen yahut hakkında şartla salıverme hükmü kurulan çocuklar üzerinde çalışmak üzere bir denetim görevlisi vazifelendirilmektedir. Çocuk Koruma Kanunu nun 37 nci maddesine göre suça sürüklenen küçük on iki yaşını bitirmemiş ise tedbir kararları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen denetim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Denetim görevlisinin vazifesi, küçüğün aile, eğitim, iş ve sosyal çevreye uyum sağlaması için destek ve yardımcı olmaktır. Bu amaçla üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermektedir. III. Çocuk Suçluluğu Yönünden Uzlaşma ve Arabuluculuk Müessesesinin Önemi Türkiye de çocuklarla ilgili kanun, yönetmelik, sözleşme vs. gibi 70 dolayında mevzuat olmasına karşın çocuk ceza adalet sisteminde adalet sisteminde küçüklerle ilgili usul ve esasları özel olarak düzenleyen usul kanunu bulunmamaktadır. Çocuk Koruma Kanunu nda da usul ve esaslar bağlamında özel düzenleme mevcut değildir. Uzlaşma hususunda çocuklar hakkında da Ceza Muhakemesi Kanunu nun 253 üncü maddesindeki hükümler uygulanmaktadır. Buna göre; a. Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlar, 10 / 36

11 b. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın TCK da yer alan; kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç TCK.m.86, 88), taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması fiilleri, Uzlaşma kapsamındadır. Küçükler için uzlaşmanın kapsamının daha geniş tutulması gerekmesine karşın mevzuatımızda bu düzenleme çok sınırlı kalmış, fiiliyatta iş yoğunluğu ve farkındalık eksikliği nedeniyle yetişkinler kadar bile uygulanırlık kazandırılamamıştır. Sulh mahkemeleri daha çok basit uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi amacıyla kurulmalarına karşın, iş yoğunluğu ve ihsası rey endişesi gibi nedenlerle günümüzde bu rollerini yitirmişlerdir. Hukuk uyuşmazlıklarında uygulanması düşünülen arabuluculuk sistemi hâlen yürürlükte değildir. Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK in makalesinde 1 ifade ettiği gibi; Kanada çocuk suçluluğunda uzlaşmanın en iyi uygulandığı ülkelerden birisi olup örneğin, bir küçüğün (17 yaşında) ilk defa işlediği bıçakla tehdit yoluyla taksi şoförünün cüzdanını alması olayına konu gasp suçunda bile uzlaşma hükümleri uygulanmıştır. Mahkemece duruşma açılmadan önce olay uzlaşma birimine gönderilerek şüpheli öncelikle mağdura özür mektubu gönderdikten sonra aldığı parayı vermiş, taksi şoförünün yaşadığı olayın kendisine verdiği korku nedeniyle çalışamadığı bir haftalık zararını karşılamayı da kabul edip okula devam edip yarım gün de bir işte çalışarak mağdurun zararını karşıladıktan sonra anlaşma metni mahkemeye sunulmuş, mahkemece hükmedilen iki yıl denetimli serbestlik ile taksitleri ödemesi sonrasında cezası infaz olmuştur. Amerika ve Kanada gibi ülkelerde uzlaşma işlemlerine katılan arabulucu sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi uzmanlardan da yararlanılarak çocuk suçlu oranlarında azalma sağlanmıştır. Yapılan inceleme sırasında görüşülen çocuk suçlarına bakan savcılar ile hâkimlerin büyük çoğunluğu çocuklarla ilgili davalarda uzlaşma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesinin yeterince kullanılmadığını ifade etmişlerdir. Ülkemizde 2011 yılında çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde sonuçlandırılan ceza davasından sadece 721 i uzlaşma ile neticelenmiştir. Uzlaşma hususunda Avukatlık Kanunu nun 35/A inci maddesinde avukatlara bu hususta yetki vermiş bulunmasına ve bu tür anlaşmaların ilam mahiyetinde olmasına karşın aile mahkemesine açılan davaların sayısına bakıldığında sisteminin yeterince işlemediğini düşündürmektedir. Ülkemiz tarihine bakıldığında; Osmanlı Devleti nde çocukların işledikleri suçlulardan cezai mesuliyetlerinin olabilmesinin temel şartı akıl baliğ olmasıydı. Osmanlı da ceza davalarına ilişkin uyuşmazlıkların genel olarak, ihtilafın mahkemeye taşımadan önce uzlaşma yolu ile neticelendiği görülmektedir. Uzlaşma yoluyla giderilemeyen uyuşmazlığın gerekirse Divan-i Hümayun a burada da sonuç alamazsa Çarşamba ve Cuma günlerinde sultan a arz zamanında padişaha götürebilme mümkün bulunmaktaydı. 1 Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK in Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu başlıklı makalesi 11 / 36

12 Uzlaşmaya konu davalar arasında; adam öldürme, hırsızlık ve müessir fiil gibi had ve kısas davaları ile rüşvet, irtikâp gibi tazir davaları sayılabilir. Anılan bu davalar genellikle arabulucular marifetiyle sulh ile sonuçlandırılmaktaydı. Müşteki mağdur, sanıktan sulh bedeli adı verilen belli bir miktar karşılığı almak için bu anlaşmayı yapardı. Kimsesiz ve suça sürüklenen çocuklara umumiyetle ceza vermek yerine, berber ve ayakkabıcı gibi bir esnafın yanında çırak veya kalfa olarak emek ve mesailerinden yararlanma yoluna gidilmekteydi. Mahpushaneler cezaevi olarak değil ıslah evi olarak görülür buralarda özellikle suçluların meslek edinmeleri sağlanırdı. İnfaz işlemleri genellikle kamuya yararlı işte çalıştırma biçiminde gerçekleştiriliyordu. Mesela hırsızlık, adam öldürme gibi suçlarda suçlu kaçma riski olmayan kale yapımı inşaatı, kürek çekmek gibi işlerde istihdam edilmekteydi. Osmanlı Devletinde uygulamada taraflar, doğrudan dava açmak yerine genellikle ihtilafları öncelikle köylerde ihtiyar heyetlerine, nâhiyelerde ise nâhiye meclislerine götürerek sulh yoluyla sonuçlandırılmaya çalışılırdı. Her nâhiye merkezinde, müddeabihin değeri belli bir miktarı geçmeyen basit hukukî ihtilâfları çözmek üzere üyelerini ihtiyar heyetinin teşkil ettiği bir nahiye meclisi oluşturulmuş, bu meclis mahkemenin bazı yetkileri ile donatılmıştı. İhtiyar meclislerinin arabuluculuğu ile verdikleri kararlar taraflarca kabul edilmedikçe hüküm ifade etmezdi. Tarafların mutabakata vardıkları sulh anlaşmasının ispat hukuku bakımından bir değeri olabilmesi için mutlaka kadıya sunulması ve kadının onaması üzerine şehriye siciline işlenmesi zarureti vardı. Boşanma davalarında; Genel kabul gören uygulama mahkemeye başvurmak değil ihtiyar heyetine müracaat etmekti. İhtiyar heyetinde görevlendirilen kişi öncelikle eşlerin ailesinden sözü en çok dinlenen aile büyüklerini bir araya getirerek anlaşmazlığı dostane çözümle sonuçlandırmaya çalışırdı. Dava açmak için mahkemeye başvurulduğunda kadı gizli ve açık tahkikat yapar ya da yaptırır, elde ettiği verilere göre evliliğin devamının getireceği zararın yarardan fazla olduğuna kanaat getirirse boşanma kararı vermekteydi. Bu davaya bakan kadı, tarafları mahkemenin bulunduğu yerin hudutları dışında uzak bir yerde oturuyorsa naip, aynı yerde ikamet ediyorsa müvella (bilirkişi) görevlendirilerek ailenin sorunlarını yerinde tahkik ve tetkik ettirmekteydi. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUKAYESELİ HUKUKTA AİLE VE ÇOCUK MAHKEMELERİ İLE UZMANLAR I. Federal Almanya A. Aile Mahkemeleri Aile Mahkemeleri Teşkilatı Kanunu nun 27/b maddesine göre; aile mahkemeleri sulh mahkemelerinin bir dairesi olarak tek hâkimli olarak kurulmuştur. Anılan Kanunun 23/c 12 / 36

13 maddesine göre; bir eyalet içinde birden fazla sulh mahkemesinin görevine giren aile uyuşmazlıkları için, eyalet hükümeti belirli bir sulh mahkemesini görevlendirmektedir. Bu mahkemeler; boşanma, velayet ve nafaka davaları gibi sınırlı ihtilaflara bakmakta olup boşanacak eşler arasındaki tazminat davaları ise genel hukuk mahkemeleri tarafından karara bağlanmakta, kararlara karşı Yüksek Eyalet Mahkemesine ve Federal Mahkeme ye temyize gidilebilmektedir. Bazı eyaletlerde aile mahkemesine başvurmadan önce uzlaşma meclisine başvurmak ön koşul olarak görülürken, bu durum diğerlerinde ise ihtiyaridir. Uzlaşma meclislerinde eşlerin sözlü beyanları esas olup bu ifadeler aile mahkemesinde delil olarak değerlendirilmemektedir. Diğer mahkemelerde davacı ve davalı sıfatı geçerli iken aile mahkemesinde taraf sıfatı geçerlidir. Bu mahkemedeki duruşmalar aile mahremiyetine uygun olarak gizli olarak yapılmaktadır. Duruşmaya izleyici olarak katılmak, önceden mahkemeye başvuru yapmaya ve tarafların rızası koşuluna bağlıdır. Aile mahkemesi duruşma salonlarının dizaynı diğer mahkemelerden farklı olarak resmiyetten arındırılmaya çalışılmıştır. Hâkim ile taraflar birbirine yakın yükseklikteki masada oturdukları mekânda sohbet havasında yargılama yapılmaktadır. Aile mahkemelerinde hâkimler yıllık ortalama dolayında dosyaya bakmakta, taraflar kendilerini mahkemede doğrudan ifade etme imkânı bulabilmektedir. Boşanma davası açan eşlerin çocuğunun bulunması halinde dilekçenin bir örneği davadan haberdar olması için Gençlik Dairesine gönderilmekte, Gençlik Dairesi uzmanları görüşlerini gerek yazılı olarak gerekse sözlü olarak sunmaktadırlar. Aile ya da çocuk uzmandan memnun olmadığında çocuğun yararına olarak uzman değiştirilmektedir. Aile mahkemelerine bağlı uzman istihdam edilmemekte, uzman raporuna ihtiyaç duyulması halinde mahkemece Gençlik Dairesi uzmanlarının hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Gençlik Dairesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı, sosyal pedagog ve psikologlar kendi sorumlulukları altındaki mahallede yaşayan aileleri tanımakta ve aralarındaki sorunlar içinden çıkılmaz hale gelmeden müdahale etmektedirler. B. Gençlik Dairesi (Jugendamt) Gençlik Dairesi; belediye başkanlığına bağlı, toplumsal koruma hizmetine yönelik sosyal hizmetler ile ilgili resmi vesayet görevi yerine getiren idarî teknik bir birimdir. Bu birim mahalle düzeyinde kamusal müdahale gücü bulunan ve yeterli bütçe imkânlarına da sahiptir. Jugendsgerichtshelfer/Gençlik Mahkemesi Yardımcısı olarak çalışan uzmanlar bilirkişi olarak değil Gençlik Yardımı olarak adlandırılan kamusal/idari görev çerçevesinde çocuğun yanında, çocuğun yararını gözetmeye yönelik olarak istihdam edilmektedirler. Düzenlenen raporlar yargılamada aynı zamanda delil niteliğinde işlem görmektedir. Burada çalışan sosyal hizmet uzmanları, özellikle risk altında olan göçmen, kimsesiz çocuk ve gençler ile sosyal yardıma muhtaç olan çocuk ve gençlere sosyal destek vermekte, aynı zamanda sağlık görevlileri ile risk grubunda olan çocukların ailelerine ziyaretler düzenlemektedirler. 13 / 36

14 Gençlik Mahkemeleri Kanunu kapsamında 1924 yılından beri Gençlik Dairelerinde yer alan Jugendsgerichtshilfe/Gençlik Mahkemeleri Yardımı isimli birim, çocuk ve gençlerin menfaatinin korunması ve topluma kazandırılması ile gençlik mahkemelerinde yürütülen hizmetin yerine getirilmesinin parçasıdır. Gençlik Mahkemelerinin isabetli karar vermesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan bu özel birimin; -Fail ile mağdurun uzlaşmasına yardımcı olmak, -Suça sürüklenen gençleri mümkün olduğunca adli sistemden uzak tutmak, küçüklerce işlenen hafif ve orta derecedeki suçlar yönünden uzlaşma müessesesini randımanlı bir biçimde işletmek, -Gençlik Mahkemesi ve savcılığına çocuk suçlularla ilgili raporlama yapmak, -Mahkemenin çocukla ilgili vereceği en isabetli tedbir kararlarını teklif etmek, -Mahkemelerce verilen tedbir kararlarının hayata geçmesini sağlamak ve suça itilen çocuğa rehberlik yapmak, Görevleri bulunmakta, uzmanlar bilirkişi olarak değil, çocuğun yanında çocuğun yararına olarak istihdam edilmektedir. C. Gençlik Savcılığı Çocuk ve gençlerin işlediği suçlarda normal savcılıktan ayrı olarak suçun işlendiği yerdeki savcılık değil, çocuk ve gencin ikamet yeri savcılığı yetkilidir. Burada görev yapan savcılar özel eğitimden geçmiş olup genç suçluların infaz dışındaki yargılama faaliyetlerini yürütmektedirler. Hafif ve orta suçlar nedeniyle gençler cezaevine gönderilmemektedir. Gelen ihtilaf dosyalarının % 50 kadarı Gençlik Savcılığınca sonuçlandırılmaktadır. D. Gençlik Mahkemeleri 14 yaşına kadar olan çocukların ceza sorumluğu olmayıp bu yaşın altında bir çocuk suç işlediğinde aile mahkemelerince tedbir kararları verilmekte ve bu kararların uygulanırlığı sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenmektedir. Gençlik mahkemesinde; Hâkimler infaz işlerinde de görevli olup cezaevinde bulunan genç hükümlülere sık sık ziyarette bulunarak infazdan beklenen ıslahın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol emektedirler. Basit suçlar için bir hâkim, sair suçlar yönünden bir meslek hâkimi başkanlığında iki sosyal hizmet uzmanından müteşekkil olup ağır suçlar yönünden ise üç meslek hâkimi ve iki sosyal hizmet uzmanı ile muhakeme faaliyetini sürdürülmektedir. Hâkim, savcı ve avukatlar, diğer mahkemelerin aksine cüppesiz olarak duruşmalara katılmakta, hatta yetişkinlerin yargılandığı davalarda mağdurun ya da tanığın çocuk olması halinde de buna riayet edilmektedir. Avukat zorunluluğu bulunmayıp gencin avukat talebi olması halinde bu alanda uzmanlığı ve tecrübesi olan avukatlar mahkemece atanmakta ancak genç çocuğun çok yoksul olması ve talebi halinde ya da tutuklama istemi olması durumunda müdafi gerekmektedir. 14 / 36

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALLIK CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI VE HİZMETLERİ (2014-ANKARA) İçindekiler GİRİŞ... 4 İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDURA GENEL

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu yayın Avrupa Birliği'nin desteğiyle üretilmiştir. Yayın

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı 01-08 EKİM 2006 TARİHLERİ ARASINDA İSPANYA (KATALONYA) ÇOCUK SUÇLU ADALETİ

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU YAŞI ve CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN CEZA HUKUKUNDA UYGULANAN ALTERNATİF YAPTIRIMLAR

MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU YAŞI ve CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN CEZA HUKUKUNDA UYGULANAN ALTERNATİF YAPTIRIMLAR MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU YAŞI ve CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN CEZA HUKUKUNDA UYGULANAN ALTERNATİF YAPTIRIMLAR Prof. Dr. Feridun Yenisey 2007 GİRİŞ... 2 BİRİNCİ

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı ÇOCUK VE GENÇ ADALET SİSTEMİ ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 28 EYLÜL

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga AKKAYA** HAKEMLİ

Yrd. Doç. Dr. Tolga AKKAYA** HAKEMLİ HAKEMLİ Boşanma Davasında Alınabilecek Geçici Hukuki Korumalar veya Hakimin Müdahalesi Yoluyla Çocuğun Korunması K apsamında Zorunlu Arabuluculuk ve Boşanma Süreci (Aile) Danışmanlığı* Yrd. Doç. Dr. Tolga

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı