İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları * Mustafa TAHİROĞLU a Nevşehir Üniversitesi Turhan ÇETİN Gazi Üniversitesi Öz Bu araştırmada, ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinin öğretimi ve öğrencilerin bu değere ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sağlıklı olmaya önem verme değerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlanarak uygulanmış ve bu etkinliklerin öğrencilerin tutumlarına ve kazanım düzeylerine etkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin bir arada kullanılması sonucu oluşan karma yöntem kullanılmıştır. Deney gurubu 22, kontrol gurubu ise 23 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için her iki gruba deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin Sağlıklı Olmaya Önem Verme değeri ile ilgili düşüncelerini ve kazanım düzeylerini tespit etmek amacıyla Formu geliştirilmiş ve uygulama sürecinin başında ve sonunda uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testinden; nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun son test ölçüm sonuçları incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen etkinliklerin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [t (43) =11.949, p<.05]. sonucunda da etkinliklerin uygulandığı deney grubu öğrencilerinde sağlıklı olmaya yönelik olumlu davranışların arttığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen etkinlikler, öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin tutumları ve davranışları üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Anahtar Kelimeler Değerler, Değerler Eğitimi, Sağlıklı Olmaya Önem Verme, Değerler Eğitimi Etkinlikleri, Tutum. * Bu araştırma İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Değerlerinin Öğretimi ve Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi İsimli doktora tezinden üretilmiş ve Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde düzenlenen Değerler Eğitimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. a Dr. Mustafa TAHİROĞLU Sınıf Öğretmenliği alanında yardımcı doçenttir. Çalışma alanları arasında Sosyal Bilgiler eğitimi [değerler eğitimi, sanal müze destekli eğitim, çevre eğitimi, sağlık eğitimi, öğretmenlerin karşılaştıkları problemler], birleştirilmiş sınıflarda eğitim [program uygulamalarında yaşanan problemler] ve akıcı okuma eğitimi (okuma güçlüğü çeken öğrencilerle) yer almaktadır. İletişim: Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi Nevşehir. Elektronik posta: Tel: Günümüzde, sigara içme yaşının ilköğretim seviyesindeki çocuklara kadar inmesi, uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığının hızla artması, sağlıksız beslenme, trafik kurallarına uymama ve daha birçok neden göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin sağlıklarına yeterince değer vermedikleri söylenebilir. Bu sorunların aşılması ve sağlıklı, mutlu insanlar yetiştirilmesi için öncelikle bireylerin sağlıklarına değer vermeleri sağlanmalıdır. Bunun için çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı olmaya önem verme değerinin kazandırılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, değerlerin insan yaşamındaki etkisi de göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı olmanın bir değer olarak kazandırılmasının önemi daha da artmaktadır. Bu yüzden insan sağlığının korunması için öncelikle sağlıklı olmaya önem verme değerinin doğrudan verilen bir eğitimle kazandırılması gerektiği söylenebilir.

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bu nedenlere dayanılarak İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarının Belirlenmesi konusu araştırma problemi olarak ele alınmıştır. Literatür Mutlu, kendisiyle barışık ve başarılı olmanın temel taşlarından birisi de sağlıklı olmaktır. Sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaşadığı sağlık sorunları, yaşamının tüm kesitlerini, hatta çevresinde onunla birlikte yaşayanları da etkiler. Bu nedenle, sağlığın değerinin bilinmesi önemlidir (Bridge, 2003, s. 21). Ancak insanlar, sağlıklarına zarar verdiğini bildikleri halde sigara içerler. Yirmi yıl sonra ciltlerinin iyi görünmemesine yol açacağını bildikleri halde güneşin altında yatıp bronzlaşırlar. Bu durumda, öncelikler koşullara bağlıdır. Çoğunlukla da içerdikleri değerlerin derecesine ya da boyutuna göre değişirler (Bono, 2007, s. 83). Kişinin sağlık davranışlarını; inançları, beklentileri, güdüleri, değerleri, algıları, kişisel tutumları ve bunlara ek olarak, psikolojik özellikleri, davranış biçimleri ve alışkanlıkları etkilemektedir (Tokgöz, 2002). Günümüz sağlık anlayışı birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren, erken tanı koyduran, hastalıktan çok sağlık merkezli tıbbi yaklaşımı öngören bir anlayıştır. Bu anlayışla; bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek uygulamalar, bireylere bu konuda öz sorumluluğu da yükleyerek kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını da sağlamak üzerine dayandırılmıştır. Bireyin kendi sağlığına yönelik doğru kararlar ve doğru davranışlar içinde olması da kendi sağlığını nasıl algıladığı, sağlık durumu ve sorunları ile ilgili farkındalığı ile ilişkilidir (Önal ve ark., 2008). Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kuşkusuz, insanların bilgi, düşünce ve değer yargılarının değişmesi ile olasıdır. Bu değişimi sağlamanın en önemli yolu sağlık eğitimidir. Sağlık eğitimi ise duyurular yapılması, hijyenik önlem ve formüllerin dağıtılması, teknik bilgiler verilmesi anlamına gelmediği gibi kurallarla yasakları sıralamaktan da oluşmamaktadır. Bu bağlamda her şeyden önce, bireyin ve toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışları ve onların temelinde yatan eğitsel nedenleri ortaya çıkarıp değiştirmeyi, olumlu davranışları pekiştirmeyi ve olumlu yeni davranışlar geliştirmeyi amaçlamaktadır (Saltık, 2004; Yılmaz, 2007). Stoddard ve Others (1998) ve Grubss a (2000) göre kişinin sağlığa yönelik davranışları, tehditle ilgili algılanan ciddiyet ve tehdidi azaltmak için harekete geçmek ile ilgili algılanan yararla ilişkilidir. Kişinin olumlu sağlık davranışlarında bulunmasını belirleyen bireysel inanç, o kişinin sağlığa ilişkin değerlerini açıklar. Bu durumda sağlık inancı aynı zamanda bir değer beklentisi olarak yorumlanabilir (akt., Mutlu, 2006). Bu yüzden beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireyler yetiştirmek için öğrencilere öncelikle sağlıklı olma bilincinin bir değer olarak kazandırılması önemli görülmektedir. Kale (2007, s. 317) Doğru bir şekilde yetiştirilmiş bir insan aklını, davranışlarını yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanır. İnsanların doğru bir şekilde yetiştirilmesinde ise değer eğitimi hayati bir önem arz eder (Tozlu ve Topsakal, 2007, s. 180). Çünkü değerler bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımızın her yönünü etkiler ve insanın yaşam çizgisini belirler (Özden, 2005, s. 37 ve UNESCO, 2005, s. 13). Özensel e (2003) göre ise Bir toplumdaki iyikötünün belirlenmesi, ideal düşünme ve davranma yollarının tamamı değerler tarafından oluşturulur. Hemen hemen her düşüncenin ve her işin değer taşıyan önemli bir parçası vardır. Değerleri görmezden gelmek imkânsızdır. Çünkü aldığınız her karar değer içerir istekleri ve hedefleri, aradığımız sebepleri ve amaçları temsil ederler. Bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımızın her yönünü etkilerler. Ayrıca, atacağımız adımları, verdiğimiz kararları ve karşı çıktığımız bir şeye verdiğimiz tepkilerin niteliğini bile belirlerler. Yani, değerler tutumlarımızın ve kabullerimizin arkasındaki gerçek etkenlerdirler (Avcı, 2007; Bono, 2007; UNESCO, 2005). Bu yüzden değerlerin iyi benimsenmesi ve yaşanabilmesi için bilhassa çocuklara onların kazandırılması esastır. Bunun için aile, okul ve çevre çok büyük rol oynar (Bolay, 2007, s. 19). Aşağıda değerlerin öğretimine ve geliştirilmesine yönelik yaklaşımlardan Değer Açıklama, Değer Analizi ve Ahlaki Muhakeme hakkında kısaca bilgi verilecektir. Değer Açıklama Değer Açıklama yaklaşımın temeli; bireylerin kendi yaşamlarında neyin önemli olduğunu nasıl belirlediklerine dayanmaktadır. Doğrudan yaklaşımların tersine bu yaklaşımda bireyin neye değer verip vermeyeceğine başkalarının telkini ile değil, alternatifler ve olası doğurgularını inceledikten sonra, özgürce kendisinin karar vermesi esastır (Doğanay, 2007, s ). 1634

3 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Raths, Harmin ve Simon (1978, s. 28), değerlerin açıklanması yaklaşımı üç işlem üzerine kurmuştur: (i) Seçme, (ii) Taktir Etme, (iii) Davranma. Bu işlemlerde aşağıda verilen yedi kriterin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkar: Seçme: 1) Serbestçe 2) Alternatifler arasından 3) Her alternatifin sonucunun dikkatlice düşünülmesinden sonra Takdir etme: 4) Değer vermek, seçimden mutlu olmak 5) Seçimi çevreye tasdik ettirmeye isteklilik Davranma: 6) Seçim doğrultusunda bir eylemde bulunmak 7) Tekrarlayarak, hayattaki bazı örneklerde. Bu sürecin uygulanması aşamasında öğretmenler, öğrencilerin değer konuları üzerinde hassas düşünmelerini zorlaştıracak herhangi bir tutumu takınmaktan sakınılmalıdır. Öğretmen, öğrencileri, değerlerini açıklamaya davet etmeli, onları dikkatli ve sabırlı bir şekilde dinlemeli, yargılamamalı ve kendi düşüncesini açıklayarak yönlendirme yapmamalıdır. Öğrencilere karşı nazik olmalı; onların sevinçlerini, üzüntülerini acılarını paylaşmalıdır (Raths ve ark., 1978, s ). Değer Analizi Bu yaklaşımın başlıca hedefi, insanların ahlaki kararları verebilmesi için mantıklı ve adım adım ilerleyen bir süreci öğrenmelerine yardım etmektir. Bir karara varmadan önce bir değer konusuyla ilgili bütün olası hususların düşünülmesinde gereklidir (Lickona, 1977, s ). Bu adımlar üç aşamada, dokuz evreyi kapsayacak şekilde düzenlemiştir (Cassidy ve Kurfman, 1977 den akt., Thomas, 1992, s. 105): Karar verme durumlarını ve seçenekleri açıklama a) Kararın verilişini tanımlama b) Karar veren kişinin amaçlarını açıklama c) Mevcut seçenekleri açıklama Kararla ilgili seçenekleri inceleyip değerlendirme a) Her bir seçeneğin olası sonuçlarını inceleme b) Seçenekleri inceleyip derecelendirme Karar verme ve karar üzerinde derinlemesine düşünme a) Bir seçenek belirleme b) Davranışı planlamayı tamamlama c) Davranışın sonuçlarını değerlendirme d) Süreci geri çevirmeyi (recycling) düşünme. Coombs ve Meux (1971) ise değer analizi sürecinde altı tane görevin yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir (akt., Bacanlı, 2006, s. 35): Değer sorununu belirleme ve açıklığa kavuşturma, Olguları birleştirme, Olguları değerlendirme, Olguları açıklığa kavuşturma, Geçici bir değer kararına erişme, Kararda ima edilen değer kuralını test etme. Değerler analizi, öğretmenlerin aktif bir şekilde öğretimi yönlendirmesine bağlı olarak parçalara ayrılmıştır. Genellikle öğretmenin sadece bir dinleyici, soru soran bir kişi ve öğrencilerin söylediklerinin bir açıklayıcısı olması gerektiği iddia edilir. Fakat bu süreçte öğretmenlerin çok daha iddialı bir rolü vardır. Onlar, aktif bir şekilde çalışarak öğrencilerin, analiz yapabilmeleri için kriterlerden yararlanmalarını sağlamalıdırlar. Ayrıca karar verirken onları, seçenekleri düşünmeleri ve değerlendirmeleri için gerekli olan zihinsel uygulamalarla meşgul ederler (Newmann ve Oliner, 1970 den akt., Thomas, 1992, s. 105). Ahlaki İkilem (Muhakeme) Ahlaki ikilem, iki farklı değer ilkesinin çatıştığı gerçek yaşam problemleridir. Bu problemler, öğrencilerin kendi yaşam konularına uygun konulardan seçilmekle birlikte, tarihi olaylarla ilgili problemlerden de oluşabilir. Burada, öğrencilerden kendileri için uygun gördükleri davranışı seçmeleri ve nedenlerini belirtmeleri istenmektedir. İyi bir ikilemde şu özellikleri bulunmalıdır (Oliner, 1976 dan akt., Doğanay, 2007, s. 275): İkilem derste ele alınan konularla ilişkili olmalıdır. İkilem mümkün olduğunca basit olmalıdır. İkilem açıkça belirgin tek bir yanıt yerine, farklı yanıt seçeneklerini içerecek şekilde açık uçlu olmalıdır. Burada amaç öğrenciler arasında bilişsel çatışma, tartışma ve akıl yürütmeyi sağmaktır. 1635

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ İkilem öğrencilerin olgusal bilgileri üzerine değil, çatışmanın akıl yürütme boyutu üzerine odaklanmasına yardımcı olmalıdır. İkilemler öğrencilerin düzeylerine uygun olmalıdır. UNESCO da (1986), ahlaki ikilem tartışması sürecinde kullanılabilecek adımlar: İkilemin tanımı, Öğrencilerden ikilemle ilgili cevaplar istenmesi, Öğrencilerin ikilem üzerindeki durumlarını belirleme, İkilemler içindeki düşünceyi değerlendirme, Durumların sebeplerini iyice düşünme ve karar verme, olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, ahlaki ikilemlerin bulunduğu örnekler vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu yaparken her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırır ve diğer öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili söylediklerini duyma fırsatı verir. Bu yaklaşımda amaç öğrencilerin zihnine seçilmiş değerleri yerleştirmek değildir (Leming, 1997 den akt., Akbaş, 2004). Bu araştırma, nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem tekniklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Bu modelde, değerler eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler sadece deney grubunda uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise bu süre içerisinde yürürlükte olan ilköğretim 4. Sosyal Bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklere ek olarak değerler eğitimiyle ilgili herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Araştırmanın nicel boyutu; sağlıklı olmaya önem verme değerlerinin öğretimine yönelik hazırlanan etkinliklerin uygulanması için yapılan oturumlara katılan öğrencilerle bu oturumlara katılmayan öğrencilerin tutumları arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla ön test son test, kontrol gruplu deneme modeline göre gerçekleştirilmiştir. Ön test son test kontrol gruplu modelde biri deney, diğeri de kontrol grubu olmak üzere yansız atama yöntemiyle iki grup oluşturulmuş ve bu gruplara deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunu ise deney grubundaki öğrencilerle, etkinliklerin uygulama sürecinden (deneysel süreç) önce ve sonra yapılan görüşme oluşturmaktadır. Amaç Bu çalışmada, değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen sağlık eğitimi etkinliklerinin, ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinin öğretimine ve öğrencilerin bu değere ilişkin tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen sağlık eğitimi etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile bu etkinliklerin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin sağlıklı olmaya ilişkin tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark var mıdır? İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde değerler eğitimi etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerini kazanımlarına ilişkin deneysel işlem öncesi ve sonrası görüşleri nelerdir? Yöntem Araştırmanın Deseni (Modeli) Çalışma Grubu Araştırma, öğretim yılında Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yeşilova kasabasında bulunan İ. Ethem Baysal İlköğretim Okulunda öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri (22 öğrenci) ile Atatürk İlköğretim Okulunda öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri (23 öğrenci) üzerinde yapılmıştır. Bu sınıflardan, biri deney (İ. Ethem Baysal İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri), diğeri de (Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri) kontrol grubu olmak üzere yansız atama yöntemiyle iki grup oluşturulmuştur. Grupların denkleştirilmesinde, araştırma kapsamına giren ünitelere uygun olarak hazırlanan seviye belirleme testinden aldıkları puanlardan, kişisel bilgi formu sonucunda elde edilen verilerden (öğrenci sayısı, cinsiyet, yaş, anne-baba mesleği, sosyoekonomik düzey, anne-baba eğitim düzeyi, ailede yaşayan birey sayısı, anne babanın medeni durumu ve sınıf geçme dereceleri) ve Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği nin öntest sonuçlarından faydalanılmıştır. Grupların denkleştirme işlemi yapılırken aynı kasabada yaşayan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin birbirine yakın olacağı düşüncesi ile öncelikle bu kasabada bulunan üç ilköğretim okulunun dördüncü sınıf öğrencilerinden toplanan veriler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak bu üç sınıftan 1636

5 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin ikisinin denklik bakımından (ölçeklerin verilerine göre) birbirine çok yakın oldukları görülmüş ve bu iki sınıf araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Uygulama Süreci (Deneysel süreç) 1. Deney ve kontrol gruplarına Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği öntest olarak eş zamanlı uygulanmıştır. Deney grubu öğrencileriyle uygulama öncesi görüşme (ön görüşme) yapılmıştır. 2. Deney grubuna, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen sağlıklı olma eğitimi etkinlikleri uygulanmıştır. Bu etkinlikler, uygulamanın yapılacağı Aksaray ilinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan Sosyal Bilgiler 4 Öğretmen Kılavuz Kitabındaki (A yayınları) üniteler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Etkinliklerin her birinin işleniş süreci ise bilmek, anlamak ve ilişkilendirmek (bilişsel süreç), değer biçme (duyuşsal süreç), hareket (değerlendirme) olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir: Bilmek, Anlamak ve İlişkilendirmek (Bilişsel Süreç): Değerler bir boşluk içinde oluşmaz. O, değerlerin inceleneceği ve ayırt edileceği bir bilgi temeline sahip olmak gerekir (Quisumbing, 2004 ten akt., UNESCO, 2005). Bu bölümde ünite konuları ile ilgili temel kavramlar verilmiştir. Her etkinliğin bilişsel sürecini ilgili ünitenin konuları oluşturmaktadır. Yani bilişsel süreçteki konular Sosyal Bilgiler 4. sınıf Öğretmen Kılavuz kitabındaki ilgili konuya göre işlenmiştir. Değer Biçme (Duyuşsal Süreç): Her insanın bireysel olarak gerçeklikler üzerine koyduğu anlamlar, onların değer yargılarının temelini oluşturur. Konuyla ilgilenen uzmanların da üzerinde fikir birliğine vardığı gibi bilmek ve anlamak değerlerin kesinlikle özümsenileceğini ve birleştirileceğini garanti etmemektedir. Bu nedenle değer kavramlarının kişinin deneyimleri ve düşünceleriyle birleştirilmesi ve daha sonra bunların duygusal boyutta doğrulanmasını gerektirir (UNESCO, 2005). Bu bölümde öğrenenlerin kendi değerlerini doğru bir şekilde seçmelerine ve bu değerleri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla değerler eğitimi yaklaşımlarından Değerlerin Açıklanması (Değer Aydınlanması), Değer Analizi ve Ahlaki İkilem (Muhakeme) gibi yöntemlerden, hazırlanan etkinliklerin içeriğine uygun bir şekilde ayrı ayrı veya birleştirilerek faydalanılmıştır. Bu bölümde ayrıca drama, müzik, empati ve oyunlardan da faydalanılmıştır. Hareket (Değerlendirme): Bu bölüm, asıl yeteneklerin ve becerilerin uygulanmasıyla öğrenilen ve özümsenen şeylerin gerçekleştirilmesine yardım etmek amacıyla değer eğitim yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış birtakım sorulardan oluşmaktadır. 3. Uygulama süreci, 9 hafta boyunca toplam 27 ders saatinde uygulanmıştır. 4. Kontrol grubuna herhangi bir ek işlem yapılmamış olup yürürlükte olan ilköğretim 4 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabına uygun olarak ders işlenmişlerdir. 5. Deney ve kontrol gruplarına, Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği son-test olarak eş zamanlı uygulanmıştır. Deney grubu öğrencileriyle uygulama sonrası görüşme (son görüşme) yapılmıştır. Veri Toplama Aracı Bu araştırmada nicel ve nitel veri toplama araçlarından faydalanılmıştır. Bu araçlar araştırmacı tarafından geliştirilen Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği ve görüşme formudur. Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği: Araştırmada öğrencilerin Sağlıklı Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerine ilişkin tutumlarını belirlemede, ilköğretim 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler için geliştirilen Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek bireysel veya gruplar halinde uygulanabilen Likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki maddeler beş basamaklı Likert Tipi (5: Tamamen katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Orta derecede katılıyorum, 2. Katılmıyorum ve 1: Kesinlikle katılmıyorum) bir dereceleme ölçeği seklinde ifade edilmiştir. Maddeler şeklinde puanlanmıştır. Ölçek Tahiroğlu (2011) tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşleri de alınarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Bu süreçte öncelikle 23 olumlu 23 olumsuz 46 aday madde oluşturulmuştur. Daha sonra aday maddeler, içerik geçerliliği yapılması amacıyla uzman görüşlerine sunulmuştur. Uzman görüşleri sonunda maddelerin içerik ve biçim açısından düzeltmeleri yapılmıştır. Bu aşama sonunda, maddeler 40 a düşürülerek ölçek ön deneme aşamasına hazır hale getirilmiştir. Ön deneme aşamasında 223 ilköğretim 4. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için başvurulan yöntemlerden biri de faktör analizidir. 40 madde üzerinden yapılan faktör analizi sonrasında elde edilen veriler incelendiğinde 40 maddenin öz değeri 1 den büyük olan maddelerin 15 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu 15 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları 1637

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ varyans %62,399 dur. Faktör yük değerlerinin belirlenmesi için Rotated Component Matrix(a) tablosu incelendiğinde maddelerin her faktöre dağınık bir şekilde yayıldığı ancak çoğunluğunun ilk 7 faktörde yoğunlaştığı görülmüştür. İlk 7 faktördeki maddelerin tekrar faktör analizine tabii tutulmasına rağmen maddelerin belirli faktörlerde yoğunlaşamadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla ilk 7 faktörde yer alan 25 maddenin istatistiki değerlendirmede kalmasının, diğer 15 maddenin ise testten çıkarılmasının doğru olacağına karar verilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için ise iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Bu işlem sonucunda Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının 72 nin üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçta ölçeğin yeterli derecede güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ölçek, 13 olumlu, 12 olumsuz olmak üzere toplam 25 maddeden oluşmaktadır. : Bu çalışmada, öğrencilerin Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerleri ile ilgili davranışlarının ve düşüncelerinin ortaya çıkarılması amacıyla hazırlanan sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlamıştır. Bu soruların hazırlanmasında görüşme tekniğinin temel ilke ve kuralları çerçevesinde hareket edilmiş ve sorular öğrencilerin duygu ve düşüncelerini açığa çıkaracak nitelikte açık uçlu olarak sorulmuştur. ler okulun sessiz bir yerinde (rehberlik odasında) öğrencilerle tek tek yapılmıştır. ye başlamadan önce amaç açıklanmış, öğrenci isimlerinin kesinlikle deşifre edilmeyeceği belirtilmiş ve ardından da sorulara geçilmiştir. Veriler ise ses kayıt cihazına kaydedilerek toplanmıştır. yapılan katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Ancak bu katılımcıların karışmaması için kodlama yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Katılımcı 1 (K1), Katılımcı 2 (K2) şeklinde sıralanarak kodlanmıştır. Hazırlanan görüşme formlarındaki sorular deney grubunda bulunan öğrencilere deneysel işlemden önce ve sonra olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık dakika sürmüştür. Bu görüşmeler sırasında görüşmenin akışına göre soruların sorulma düzeninde değişiklikler yapılmış, katılımcılar görüşlerini ifade edebilmeleri için cesaretlendirilmiş, gerek görüldüğünde verilen cevaplar ile ilgili geri bildirimlerde bulunulmuş ve yansız bir tavır sergilenmeye çalışılmıştır. Ayrıca görüşme sırasında katılımcıların daha detaylı görüşlerini elde edebilmek ve somut örneklere ulaşabilmek amacıyla sondalara da (probes) yer verilmiştir. Verilerin Analizi Araştırmada elde edilen verilerin analizinde hem nicel hem de nitel analiz teknikleri uygulanmıştır. Nicel Verilerin Analizi: Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları elde edildikten sonra, gruplar arası karşılaştırmalarda ilişkisiz örneklemler t-testinden (Independent Samples T-Test) yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi olarak.05 güven düzeyi benimsenmiştir. Veriler SPSS 15 (Statistical Package for the Social Science) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel Verilerin Analizi: Araştırmanın nitel verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte nitel veri analizi tekniğinin temel ilke ve kuralları çerçevesinde hareket edilmeye çalışılmıştır. verilerinin betimsel analizi için bir çerçeve oluşturmada verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Daha sonra görüşme kayıtları dinlenerek her bir soruya verilen cevapların dökümleri yapılmış ve ilgili soru altında toplanmıştır. Bu işlemden sonra oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunmuş ve düzenlenmiştir. Bu veriler, ilgili görüşme sorusu başlığı altında tek tek ele alınarak her bir soru için verilen tüm cevaplar incelenmiş ve belirlenen seçenekler kodlanarak sıralanmıştır. Daha sonra bir Türkçe öğretmeninden ses kayıt cihazındaki kayıtları, bu kayıtların dökümünü ve oluşturulan kodlama anahtarlarını karşılaştırması istenmiştir. Türkçe öğretmeni ile görüş birliğine varılan kodlamaların kodlama anahtarında kalmasına karar verilmiş, görüş ayrılığı olan ve ya kararsız kalınan kodlamalar ise üzerinde tartışılarak yeniden düzenlenmiş ve kodlama anahtarlarına son şekli verilmiştir. Bu işlem tamamlandıktan sonra bulguların tanımlanması aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada düzenlenen veriler tanımlanarak daha anlaşılır ve kolay okunabilir bir duruma getirilmiştir. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak frekans ve yüzde hesapları yapılmıştır. formunda yer alan sorular deney grubu öğrencilerine deneysel işlem öncesi ve sonrasında ön görüşme ve son görüşme olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin ön görüşme ve son görüşmede doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olmaya ilişkin görüşleri arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak için elde edilen veriler aynı tablo üzerinde analize tabii tutulmuştur. Bu tablolara ön görüşme ve son görüşmelerden elde edilen veriler kodlanarak 1638

7 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin frekans ve yüzdeler üzerinden yoruma gidilmiştir. Tablolar yorumlanırken gerekli görülen yerlerde öğrencilerin verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar yapılmış ve bu alıntılar ön görüşme ve son görüşme başlıkları altında verilmiştir. Ayrıca doğrudan yapılan alıntılarda katılımcıların gerçek adları yerine kodlama yöntemi kullanılmıştır. Kodlama yöntemi, öğrenciler için Katılımcı 1 (K1), Katılımcı 2 (K2) ; şeklinde yapılmıştır. Bulgular ve Yorum Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerine Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin Bulgular ve Yorum İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen sağlık eğitimi etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile bu etkinliklerin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin sağlıklı olmaya ilişkin tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark var mıdır? sorusuna cevap aramak amacıyla Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği deney ve kontrol grubu öğrencilerine deneysel işlem öncesi ve sonrasında ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak için t-testi (ilişkisiz örneklemler için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Uygulanan test sonuçlarına göre; deney ve kontrol gruplarının Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinden aldıkları ön test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön Test Puanlarına İlişkin Bulgular Grup N Χ S Sd t Deney Kontrol p> Tablo 1 den anlaşılacağı üzere, deneysel işlem öncesi deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinin ön testinden elde ettikleri ortalama puanlar arasında kontrol grubu lehine 0.02 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığı 0.05 anlamlılık düzeyinde t testi ile test edildiğinde, t değeri [t(43)=.272, p>.05] bulunmuştur. Bu sonuç, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, sağlıklı olmaya ilişkin deney öncesi tutumları arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu ön test sonuçlarından sonra deneyin öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin tutumları üzerine etkililiğini test etmek amacıyla her iki grupta yer alan deneklerin son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinin son test sonuçlarına göre durumları Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son Test Puanlarına İlişkin Bulgular Grup N Χ S Sd t Deney Kontrol p< Tablo 2 den anlaşılacağı üzere, deney grubundaki öğrencilerle kontrol grubundaki öğrencilerin Sağlıklı Olma Tutum Ölçeğinin son testinden elde ettikleri ortalama puanlar arasında deney grubu lehine 1.20 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığı 0.05 anlamlılık düzeyinde t testi ile test edildiğinde, t değeri [t(43)=11.949, p<.05] bulunmuştur. Bu sonuç, değer eğitimi etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile yürürlükteki 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin sağlıklı olmaya yönelik tutumları arasında deney grubu lehine oldukça anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Deney Grubu Öğrencilerin Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular ve Yorum İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde değerler eğitimi etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerini kazanımlarına ilişkin deneysel işlem öncesi ve sonrası görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aramak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme soruları deney grubu öğrencilerine, deneysel işlem öncesinde ve sonrasında (ön görüşme ve son görüşme) yöneltilmiştir. Bu soruları deney grubunun tamamı (22 öğrenci) cevaplamıştır. Öğrencilerin, deneysel işlem öncesinde ve sonrasında temizlik ve sağlıklı olmaya önem vermeye ilişkin sorulara verdikleri cevaplar arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak için elde edilen veriler betimsel analize tabii tutulmuştur. Analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Temizliklere İlişkin Görüşleri: Ön görüşme ve son görüşme formunda yer alan Kişisel temizliğinle ilgili neler yapıyorsun? sorusuna deney grubu öğrencilerinin 1639

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo 3. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Kişisel Temizliklerine İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin yaptıkları kişisel temizliklere ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Ellerimi yıkarım Yüzümü yıkarım Ayaklarımı yıkarım Tırnaklarımı keserim Dişlerimi fırçalarım Banyo yaparım Kulaklarımı temizlerim Tablo 3 incelendiğinde ön görüşmede araştırmaya katılan öğrencilerin %100 ü ellerimi yıkarım, %91 i yüzümü yıkarım, %95 i ayaklarımı yıkarım, %59 u tırnaklarımı keserim, %36 sı dişlerimi fırçalarım, %68 i banyo yaparım ve %18 i kulaklarımı temizlerim şeklinde cevap verirken; etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin tamamının tabloda belirtilen tüm kişisel temizlikleri yaptıkları görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Kişisel temizliğinle ilgili neler yapıyorsun? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K1. Ellerimi yıkarım, yüzümü yıkarım, tırnaklarımı keserim, ayaklarımı yıkarım, haftada bir banyo yaparım, saçlarımı tararım, kulaklarımı temizlerim. K7. Ben her sabah elimi yüzümü yıkarım, haftada bir banyo yapar tırnaklarımı keserim, eve vardıktan sonra üzerimi değişir ayaklarımı yıkarım, çoğu zaman unuturum ama bazen de dişlerimi fırçalarım. Son de Verilen Cevaplar: K1. Öncelikle bir şeyler yapınca ya da dışardan içeri gelince mutlaka elimi yıkarım, sabahları ve bazen de terleyince yüzümü yıkarım, uzayınca tırnaklarımı keserim, ayaklarımı yıkarım, haftada en az iki kere banyo yapıyorum, banyoda lifle ve sabunla iyice temizleniyorum, kulaklarımı temizliyorum, sık sık burnumu temizlerim, her yemekten sonra diş fırçalarım. Bunları unutunca temizlik tablosuna işaretliyorum yarın olunca yapıyorum. K7. Sık sık ellerimi yıkıyorım, uzayınca tırnaklarımı kesiyorum, yüzümü yıkıyorum, ayaklarımı yıkıyorum, belli günlerde banyo yapıyorum, kulaklarımı temizliyorum, her yemekten sonra dişlerimi fırçalıyorum. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre kişisel temizlikleri yapmaya yönelik davranışlarda artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Temizlikleri İle İlgili Birilerinden Uyarı Almaya İlişkin Görüşleri: Ön görüşme ve son görüşme formundaki Kişisel temizliğinle ilgili neler yapıyorsun? sorusunun alt bölümünde yer alan Bunları yapman için birilerinden uyarı alıyor musun? Bu uyarılar hangi aralıkta oluyor? (bazen, sık sık, her zaman) sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Kişisel Temizlikleri İle İlgili Birilerinden Uyarı Almaya İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin kişisel temizlikleri ile ilgili birilerinden uyarı almaya ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Her zaman alıyorum Sık sık alıyorum Bazen alıyorum Almıyorum Tablo 4 incelendiğinde ön görüşmede araştırmaya katılan öğrencilerin %5 inin her zaman, %32 sinin sık sık, %55 inin bazen birilerinden uyarı aldığı görülürken %9 unun ise herhangi bir uyarı almadığı görülmektedir. Etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede ise bu öğrencilerin %9 unun bazen birilerin uyarı aldığı görülürken %91 inin ise herhangi bir uyarı almadığı görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin Kişisel temizliğinle ilgili neler yapıyorsun? sorusunun alt bölümünde yer alan Bunları yapman için birilerinden uyarı alıyor musun? Bu uyarılar hangi aralıkta oluyor? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K5. Alıyorum. Annem ya da babam elini yıka, ayağını yıka falan gibi uyarır. Her zaman uyarır. K21. Evet, sık sık. Mesela pazartesi günleri tırnak kesmeyi unutuyorum annem hatırlatıyor kesiyorum. 1640

9 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Son de Verilen Cevaplar: K9. Bazen unuttuğum oluyor. O zaman uyarıyorlar. K21. Almıyorum. Soruyorlar ama ben zaten yaptım diyorum. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre kişisel temizliklerini herhangi bir uyarı almadan kendi istekleri ile yapan öğrenci sayılarında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Besin Tercihlerine İlişkin Görüşleri Ön görüşme ve son görüşme formunda yer alan Beslenirken ne tür yiyecek ve içecekleri tercih edersin? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Beslenirken Tercih Ettikleri Yiyecek ve İçeceklere İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin beslenirken tercih ettikleri yiyecek ve içeceklere ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Et ve et ürünleri Süt ve süt ürünleri Tahıl ürünleri Baklagiller Meyve ve sebzeler Şekerli ve yağlı yiyecekler Gazlı içecekler Meyve suları Tablo 5 incelendiğinde, ön görüşmede araştırmaya katılan öğrencilerin az da olsa bir kısmının beslenirken bazı yiyecek gruplarını tercih etmedikleri ve içeceklerden ise genelde gazlı içecekleri tercih ettikleri görülürken; etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin tamamının tüm yiyecek gruplarını ve içeceklerden ise meyve sularını tercih ettikleri görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Beslenirken ne tür yiyecek ve içecekleri tercih edersin? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K5. Et, pilav, fasulye, dolma, nohut, makarna, sarma, süt, yoğurt, yumurta, zeytin, reçel, çikokrem, domates, ıspanak, patates, meyve, kola, ayran, çikolata, gofret, kaymaklı bisküvi, cips, dondurma. K6. Patates kızartması, nohutlu pilav, lahana sarması, döner, tavuk, etli yemek, kuru fasulye, mantı, dolma, patlıcan yemeği, makarna, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, bal, reçel, mercimek çorbası, nohut, çikolata, cips, dondurma, gofret, şeker, kola, yaş pasta, kek, bisküvili pasta, meyve suyu, muz, erik, kiraz, mandalina, çilek ve diğer meyveleri de severim başka aklıma gelmiyor. Son de Verilen Cevaplar: K5. Tüm yiyecekleri tercih ederim ama kola falan zararlı olduğu için tercih etmem onun yerine meyve suyu ve ayran içmeyi tercih ederim. En çok etli yemekleri, sebze yemeklerinin hepsini, meyveleri tercih ederim. Başka süt, yoğurt, yumurta, peynir, zeytin, tereyağı, reçel, bal, tercih ederim. Nohut, kuru fasulye mercimek, pilav, makarna tercih ederim. Birde hiç yemek seçmiyorum artık sağlıklı olmak için her şeyi yiyorum, bazen de biraz çikolata falan yiyorum. K6. Sağlıklı olmak için tüm besin gruplarından yemeliyiz. Bunlar; et ve et ürünleri olabilir, her çeşit meyve ve sebze olabilir, fasulye, nohut, mercimek yani bunlar olabilir, tahıllar var, enerji verici besinler var yağlı ve şekerli onlardan da yeterince tüketmeliyiz. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre tüm besin gruplarından gıdaların tercih edilmesinde artış olduğu, zararlı gıdaların ise tercih edilmesinde büyük bir düşüş olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tercih Ettikleri Besinlerin Nedenine İlişkin Görüşleri: Ön görüşme ve son görüşme formundaki Beslenirken ne tür yiyecek ve içecekleri tercih edersin? sorusunun alt bölümünde yer alan Bunun nedenini açıklar mısın? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Tercih Ettikleri Besinlerin Nedenine İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin tercih ettikleri besinlerin nedenine ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Sağlıklı beslenmek için Sevdiği için Başka yiyecek ve içecek şansı olmadığı için

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 6 incelendiğinde, ön görüşmede araştırmaya katılan öğrencilerin %100 ünün sevdiği için, %14 ünün başka yiyecek ve içecek şansı olmadığı için ve %5 inin sağlıklı beslenmek için yiyecek ve içecek çeşitlerini tercih ettiği görülürken; etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede ise bu öğrencilerin tamamının sağlıklı beslenmek için yiyecek ve içecek çeşitlerini tercih ettiği görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin Beslenirken ne tür yiyecek ve içecekleri tercih edersin? sorusunun alt bölümünde yer alan Bunun nedenini açıklar mısın? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K8. Sevdiğim için, bazen de başka yemek olmadığı için. K9. Hem seviyorum hem de sağlıklı besleniyorum. Son de Verilen Cevaplar: K8. Sağlıklı olmak için her şeyden yememiz gerektiği için. K9. Sağlıklı beslenmek istediğim için, çok zayıf ya da çok şişman olmak istemiyorum. Her şeyden, tüm besinlerden yeterince yemek istiyorum. Bu bulgulara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin uygulanan etkinlikler sonunda sağlıklı beslenmek için tüm gıdalardan tüketmeleri gerektiği ve zararlı gıdalardan ise uzak durmaları gerektiğinin farkına vardıkları söylenebilir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Gıda Alışverişinde Alacağı Ürünün Nelerine Dikkat Ettiğine İlişkin Görüşleri: Ön görüşme ve son görüşme formundaki Beslenirken ne tür yiyecek ve içecekleri tercih edersin? sorusunun alt bölümünde yer alan Gıda alışverişi yapar mısın? Aldığın ürünün nelerine dikkat edersin? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Gıda Alışverişinde Alacağı Ürünün Nelerine Dikkat Ettiğine İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin gıda alışverişinde alacağı ürünün nelerine dikkat ettiğine ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Fiyatına Son kullanma tarihine Lezzetine Sağlık Bakanlığı vb. kuruluşların onayına Temizliğine Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun genelde gıda alışverişi yaparken alacakları bir ürünün fiyatına ve lezzetine dikkat ettikleri görülmektedir. Oysa etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin tamamının alacakları bir ürünün fiyatına, son kullanma tarihine, Sağlık Bakanlığı vb. kuruluşların onayına ve temizliğine dikkat ettikleri görülürken yarısının ise lezzetine dikkat ettiği görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin Gıda alışverişi yapar mısın? Aldığın ürünün nelerine dikkat edersin? sorusuna verdiği cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K11. Evet. Bir ucuz olmasına dikkat ederim, başka taze olmasına, birde sevdiğim bir şey olmasına dikkat ederim. K18. Bazen annemin istediği şeyleri almak için yaparım. Bir şeyine bakmıyoruz ki bakkala soruyoruz var mı diye var diyor, kaç lira diyoruz ya da yazdırıyoruz. Bir şeylerine bakmak hiç çoğu zaman aklımıza gelmiyor. Son de Verilen Cevaplar: K8. Çoğu zaman yaparım. Aldığım şeyin ilkönce son kullanma tarihine ve sağlıklı olması için onayına bakıyorum, temiz mi, açıkta mı satılıyor ona dikkat ediyorum ve bir de fiyatına. K15. Yapıyorum. Artık her şeyine dikkat ediyorum. Mesela sağlıklı bir şey olması için önce Sağlık Bakanlığının onayı var mı, son kullanma tarihi geçmiş mi, temiz mi bunlara dikkat ediyorum,... fiyatına bakıyorum. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre gıda alışverişi yaparken alınan bir ürünün temizliğine, sağlık onayına, üretim ve tüketim tarihine dikkat eden öğrenci sayısında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Giyinmeye İlişkin Görüşleri Ön görüşme ve son görüşme formunda yer alan Giyinirken bir kıyafetin hangi özelliklerine dikkat edersin? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 8 de gösterilmiştir. 1642

11 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Tablo 8. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Bir Kıyafetin Hangi Özelliklerine Dikkat Ettiklerine İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin bir kıyafetin hangi özelliklerine dikkat ettiklerine ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Güzelliğine Mevsim şartlarına uygun oluşuna Yakışmasına Sağlıklı olmasına Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin ön görüşmede genelde bir giysinin güzelliğine ve yakışmasına dikkat ettikleri görülürken etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede mevsim şartlarına uygunluğuna, sağlıklı olmasına, güzelliğine ve yakışmasına dikkat ettikleri görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Giyinirken bir kıyafetin hangi özelliklerine dikkat edersin? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K5. Güzel olmasına dikkat ederim, yakışmasına dikkat ederim K8. Şık ve güzel olmasına, yakışmasına ve sağlıklı olmasına dikkat ederim. Son de Verilen Cevaplar: K6. Mevsimine uygun olsun, sağlıklı olsun yeter ama birazda güzel olsun. K14. Sağlıklı olmasına, mevsimlere uygun olmasına, güzel ve şık olmasına dikkat ederim. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre giyeceği kıyafetin sağlıklı olmasını tercih eden öğrenci sayılarında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Görüşleri Ön görüşme ve son görüşme formunda yer alan Bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl önlemler alıyorsun? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aldığı Önlemlere İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin bulaşıcı hastalıklara karşı aldığı önlemlere ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Temizliğe dikkat etme Bulaşıcı hastalığı taşıyanlara yaklaşmama Maske takma Sağlıksız ortamlarda durmama Sağlıklı beslenme Aşı olma Tablo 9 incelendiğinde, ön görüşmede bulaşıcı hastalıklardan korunmak için öğrencilerin %77 sinin bulaşıcı hastalık taşıyanlardan uzak durduğu, %41 inin temizliğe dikkat ettiği, %14 ünün sağlıklı beslendiği ve aşı olduğu görülürken etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin %100 ünün temizliğine dikkat ettiği, bulaşıcı hastalık taşıyanlardan uzak durduğu ve sağlıklı beslendiği, %77 sinin maske taktığı, %86 sının sağlıksız ortamlarda durmadığı, %95 inin aşı olduğu görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl önlemler alıyorsun? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K7. Bir kapıyı açınca ya da bir şeye dokununca belki hastalık vardır ya da grip vardır diye ellerimi yıkıyorum, hasta olan birisinin yanında durmuyorum, yaklaşmıyorum. K10. Hastalara yaklaşmam. Belki kötü bir hastalığı vardır bana da bulaştırır. K18. Hastalık taşıyanlarla aynı odada durmuyorum, dursam da bir su ya da başka bir şeyi verir ağzımı burnumu kapatır hemen geri çıkarım, hemen elimi yüzümü yıkarım. Son de Verilen Cevaplar: K7. Temizliğime çok dikkat ediyorum, elimi, yüzümü yıkıyorum, banyo yapıyorum, tırnaklarımı kesiyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Belki bulaşır diye hasta birisine yaklaşmıyorum, yediklerime içtiklerime temiz mi diye dikkat ediyorum, bol bol meyve zebze yiyorum ve süt içiyorum, pis ve dumanlı yerde 1643

12 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ durmuyorum, birde maske takıyorum çünkü domuz gribi var ve aşı olacağım. K9. Hasta biriyle aynı odada yatmıyorum, onun yediği tabakla yemiyorum, ayrı bardakla su içiyorum, her şeyin temiz olmasına dikkat ediyorum, kişisel temizliği yapıyorum, yapmadığım zaman akşam tabloya bakıyorum ve sonra yapıp yatıyorum, iyi besleniyorum ve aşıcılar geldiğinde aşı oluyorum. K18. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bu hastalara önlemimi alarak yaklaşırım, çok kötü bir hastalık ise yaklaşmam, maske takarım, uzaktan konuşurum, dışardan eve gelince ya da bir şeyler yapınca ellerimi her zaman yıkarım, diğer temizlikleri yaparım, pis ve kokan yerlerde durmam ve sağlıklı beslenirim, aşı olurum. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik davranışlarda büyük bir artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Spor Yapmaya İlişkin Görüşleri Ön görüşme ve son görüşme formunda yer alan Ne tür sporlar yapıyorsun? sorusuna deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları karşılaştırmalı olarak Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo 10. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Yaptıkları Spor Çeşitlerine İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin doğanın zarar görmesini engellemek için neler yaptıklarına ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Futbol Basketbol İp atlama Koşu Bisiklete binme Tablo 10 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin %45 inin futbol oynadığı, %32 sinin basketbol oynadığı, %50 sinin ip atladığı, %14 ünün koşu yaptığı ve %95 inin bisiklete bindiği görülürken etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin %45 inin futbol oynadığı, %82 sinin basketbol oynadığı, %86 sının ip atladığı, %91 inin koşu yaptığı ve %95 inin ise bisiklete bindiği görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Ne tür sporlar yapıyorsun? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Ön de Verilen Cevaplar: K4. Futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum, bisiklete binerim. K5. İp atlama, bisiklete binme. Son de Verilen Cevaplar: K9. İp atlarım, bisiklete binerim, koşu yaparım, basketbol oynarım. K16. Futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum, bisiklete biniyorum, ip atlarım, koşarım. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre spor yapma oranlarında artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Spor Yapma Nedenlerine İlişkin Görüşleri: Ön görüşme ve son görüşme formundaki Ne tür sporlar yapıyorsun? sorusunun alt bölümünde yer alan Bu sporları neden yaptığını açıklar mısın? sorusuna öğrencilerin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımları Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son de Neden Spor Yaptıklarına İlişkin İfadelerinin Dağılımları Öğrencilerin neden spor yaptıklarına ilişkin ifadeleri Ön Son f % f % Toplam Öğrenci Sayısı Eğlenmek için Sevdiğim için Sağlıklı olmak için Zaman geçirmek için İyi bir görünüme sahip olmak için Tablo 11 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin ön görüşmede %86 sının eğlenmek için, %59 unun sevdiği için, %9 unun sağlıklı olmak için ve %23 ünün zaman geçirmek için spor yaptığı görülürken etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşmede bu öğrencilerin %95 inin eğlenmek için, %73 ünün sevdiği için, %100 ünün sağlıklı olmak için, %82 sinin iyi bir görünüme sahip olmak için spor yaptığı görülmektedir. Aşağıda bazı öğrencilerin ön görüşmede ve son görüşmede Bu sporları neden yaptığını açıklar mısın? sorusuna verdikleri cevaplar herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. 1644

13 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Ön de Verilen Cevaplar: K11. Bu sporları iyi vakit geçirmek için yapıyorum. K14. Sevdiğim için bazen de eğlenmek için. K22. Zevkli olduğu için seviyorum ve spor yapınca sağlığımı koruyorum. Son de Verilen Cevaplar: K11. Sağlıklı olmak için yapıyorum, eğlenceli olduğu için, birde büyüyünce güzel görünmek için yapıyorum. K14. Hem seviyorum hem de sağlıklı olmak istiyorum onun için yapıyorum. K22. Her şeyden önce sağlıklı olmak için seviyorum, zevkli olduğu için seviyorum. Sporu bunlar için yapıyorum. Bu bulgular incelendiğinde, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulandıktan sonra yapılan son görüşme sonuçlarına göre sağlıklı olmak için spor yapma oranlarında artış olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, deneysel işlem öncesi ve sonrası yapılan görüşmelerde deney grubu öğrencilerinden elde edilen bulgular incelendiğinde, deneysel işlem sonrasında; Kişisel temizlikleri yapmaya yönelik davranışlarda artış olduğu, Sağlıklı beslenmek için, tüm besin gruplarından gıdaların tercih edilmesinde artış olduğu, zararlı gıdaların ise tercih edilmesinde büyük bir düşüş olduğu, Gıda alışverişi yaparken alınan bir ürünün temizliğine, sağlık onayına, üretim ve tüketim tarihine dikkat eden öğrenci sayısında büyük bir artış olduğu, Giyeceği kıyafetin sağlıklı ve mevsim şartlarına uygun olmasını tercih eden öğrenci sayılarında büyük bir artış olduğu, Sağlıklı olmak için, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik davranışlarda büyük bir artış olduğu, Sağlıklı olmak için spor yapma oranlarında artış olduğu görülmüştür. Yukarıdaki nicel ve nitel bulgular, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin tutum puanlarını yükselttiğini ve olumlu davranışlarını artırdığını göstermektedir. Bu durum, değer eğitimi yöntemlerine göre geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin sağlıklı olmaya yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde yürürlükteki 4. sınıf sosyal bilgiler dersi müfredatında işlenen etkinliklere göre daha etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tartışma Araştırmada, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen sağlık eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin tutum puanlarını oldukça yükselttiği ve olumlu davranışlarını artırdığı görülmüştür. Bu bulgular, değer eğitimi yaklaşımlarına uygun geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde etkili olduğunu göstermektedir. Literatürde değerler eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin ilgili konuya yönelik tutumlarını ve davranışlarını olumlu yönde etkilediğini destekleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların bulguları da araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir. Meaney (1979) İlkokul Seviyesinde Değer Eğitiminin Uygulanması için bir Rehber adlı çalışmasında, değerler eğitimi çerçevesinde hazırlanan bir programın uygulanması sonucunda öğrencilerin özsaygısına, duygusal, entelektüel ve fiziksel bakımdan gelişim potansiyeline, ailesine, arkadaşlarına, daha büyük kişilere, etnik gruplara, engelli insanlara, Amerikan büyüklerine, anayasal haklara ve sorumluluklara, vatanseverliğe, doğal çevrenin korunmasına, estetik anlayışa ve aç insanlara yönelik davranışlarında ve tutumlarında olumlu yönde değişiklikler gözlendiğini belirtmiştir. Dilmaç (2007) tarafından yapılan araştırmanın bulguları, insanî değerler eğitimi programının deney grubu öğrencileri üzerinde etkili olduğu yönündedir. Keskinoğlu (2008) tarafından yapılan çalışmada Mesnevi Temelli Değerler Eğitim Programı nın öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin gelişmesinde ve saldırganlık eğilimlerinin azalmasında etkili olduğu vurgulanmıştır. Yüksel in (2006), Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin öğretiminde öyküleri ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisini belirlemek amacıyla yaptığı deneysel çalışmada elde ettiği sonuçlara göre, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde öyküleri ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazandırmayı anlamlı derecede artırdığını ve derse yönelik olumlu tutum oluşturduğunu belirtmiştir. Taylor (2007), Hava Kuvvetleri Yedek Subay Hazırlık Eğitimi Teşkilatında verilen karakter eğitiminin öğrenci davranışı ve hedeflenen akademik perfor- 1645

14 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mans üzerindeki etkisini belirlemeyi çalışmada sonuç olarak; Hava Kuvvetleri Yedek Subay Hazırlık Eğitimi alan öğrenci davranışlarında dürüstlük, kendini kontrol, sorumluluk alma, güvenilirlik, saygı ve sportmenlik gibi karakter özelliklerinin daha pozitif olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Yedek Subay Hazırlık Eğitimi alan öğrencilerin diğer öğrencilerden daha düşük geç kalma oranına, daha düşük disiplin cezalarına ve daha yüksek not ortalamalarına sahip olduklarını belirtmiştir. Koç (2007) tarafından yapılan çalışmada ise Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin öğretim sürecinin evrensel değerlere ilişkin tutumlar üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Yukarıdaki araştırmaların bulguları da göz önünde bulundurulduğunda; değerler eğitimi etkinliklerinin, öğrencilerin ilgili değer ya da değerlere yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde etkili olacağını söylemek mümkündür. Sağlıklı olmaya önem verme değerinin kazandırılmasına yönelik yapılan değerler eğitiminin öğrencilerin sağlıklı olmaya ilişkin tutumları ve davranışları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda öğrencilerin sağlık bilgisinin, sağlığa karşı tutumlarının ve sağlık sorunlarına karşı farkındalıklarının arttırılması için bu çalışmada olduğu gibi veya farklı etkinliklerle doğrudan uygulanabilecek çalışmaların yapılması önerilebilir. Küçük yaşlarda kazanılan davranışların daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde sağlıklı olmaya önem verme değerinin eğitiminin okul öncesi dönemleri de kapsayacak şekilde planlanarak bu değerin doğrudan kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması yerinde olur. Ailenin, bireylerin eğitimi, sağlığı ve değerleri üzerindeki rolü düşünüldüğünde; öncelikle ailelerin, öğrencilere kazandırılmak istenen değerlere sahip olmasının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu yüzden ailelere, öğrencilere kazandırılmak istenen değerlerle ilgili seminer veya eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması önerilir. 1646

15 Educational Sciences: Theory & Practice - 12 (2) [Supplementary Special Issue] Spring Educational Consultancy and Research Center The Attitude of the Students towards the Value of Paying Attention to Being Healthy in 4th Grade Elementary Social Sciences Course * Mustafa TAHİROĞLU a Nevşehir University Turhan ÇETİN Gazi University Abstract This study was aimed to define the teaching of the value of Paying Attention to Being Healthy in 4th grade elementary Social Sciences course and to determine the students attitude towards this value. To reach this goal, activities to teach the value of paying attention to being healthy were prepared and conducted. The effect of these activities on the students attitudes and gains was determined. The mixed method, a combination created by the use of qualitative and quantitative research patters, was employed in the study. The experiment group consisted of 22 students while there were 23 students in the control group. In order to collect the research data, Attitude Scale of Being Healthy was applied to each group before and after the study process. Additionally, the Interview Form was developed to identify the students ideas and level of gains about the value of Paying Attention to Being Healthy, and it was also applied before and after the application process. The unrelated samples t-test was used in the analysis of the quantitative data, and the descriptive analysis method was employed for the analysis of the qualitative data. When the final test evaluation results for the test and the control group were analysed, it was seen that there existed a significant difference in favour of the test group for which the activities developed according to value teaching methods were applied [t (43) =11.949, p<.05]. It was also concluded that the positive behaviours towards being healthy by the experiment group increased. According to these results, the activities developed according to value teaching methods had a positive effect on the students attitudes and behaviours towards being healthy. Key Words Values, Values Education, Paying Attention to Being Healthy, Values Education, Activities, Attitudes. * This research was developed from the PhD thesis titled as Teaching the Values of Nature Love, Cleanness and Being Healthy in 4th Grade Elementary Social Sciences Course and Determination of Students Attitudes towards These Values. Moreover, this study was presented at the Values Education Symposium, October 26 28, 2011, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey. a Mustafa TAHİROĞLU, Ph.D., is an assistant professor in the field of Primary School Education. Social Sciences Education (training of values, education supported with virtual museum, education of environment, health education, problems that instructors come across), education in the unified classes [problems that are confronted with during the programme applications] and fluent reading traning (with the pupils who have reading disability) take place among his studies. Correspondence: Assist Prof. Mustafa TAHİROĞLU, Nevşehir University Faculty of Education, Department of Primary Education, Nevşehir University Campus Nevşehir. tr, Tel: Today it can be said that individuals don t pay enough attention to their health as the start age of smoking is down to primary school level, alcohol and drug addiction increases rapidly, and due to unhealthy diet and disobedience to traffic rules. In order to overcome these problems and bring up healthy individuals, it is first needed to make individuals care about their health. It is thought that children are required to gain the value of being healthy at an early age. When the effect of values on human life is considered, the importance of being healthy as a value increases more and more. Therefore, we can say that the value of paying attention to being healthy should be taught directly to a person to preserve his health. Thus, the research problem was taken as Teaching the Value of Paying Attention to Being Healthy in Primary School Fourth Grade and the Identification of the Children s Attitudes. One of the fundamentals of being happy, successful and at peace with oneself is to be healthy. Hence, it is

16 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ important to know the value of being healthy (Bridge, 2003, p. 21). Nevertheless, the priorities depend on the conditions. They mostly vary according to the degree and dimension of the value they possess (Bono, 2007, p. 83). A person s believes, expectations, motivations, values, senses, personal attitudes, and additionally psychological characteristics, behaviour patterns and habits affect his health behaviours (Tokgöz, 2002). Whether one has correct decisions in and attitudes towards his own health is related to his health condition and problems and how one perceives his health (Önal et al., 2008). Preservation and improvement of health is only possible with the development of people s knowledge, ideas and value judgement. It is aimed to find out the reasons behind a person s and a society s negative behaviours, learn and change the educational behaviours underlying these, reinforce positive behaviours, and develop new positive behaviours (Saltık, 2004; Yılmaz, 2007). The personal belief determining someone s positive health behaviour explains his value towards health. In this case the health belief can be interpreted as value expectation as well (Stoddard et al., 1998; Grubss, 2000 as cited in Mutlu, 2006). Kale (2007, p. 317) states that a well-educated person uses his mind to direct and control his behaviours. Values teaching possesses a vital role in educating people correctly (Tozlu & Topsakal, 2007, p. 180). Because values affect every aspect of our lives consciously or unconsciously and determines the life line of human (Özden, 2005, p. 37; UNES- CO, 2005, p. 13). According to Özensel (2003), the determination of good and evil and ideal ways of thinking and acting are all created by values. Almost every idea and every work has a piece of value. It is impossible to ignore values. It is because every decision we make includes values and represents wishes, target, and reasons and aims we seek. Values affect every aspect of our life consciously or unconsciously. Besides, they even define the steps we take, decisions we make, and the quality of the responses we show to something we oppose. Hence, values are the real reasons behind our attitudes and assumptions (Avcı, 2007; Bono, 2007; UNESCO, 2005). Therefore, it is vital that children should gain values so that children can adopt and experience them (Bolay, 2007, p. 19). Some of the approaches used in values teaching and development are Value Explanation, Value Analysis, and Moral Judgement. The approach of Value Explanation is based on how individuals define what is important for them in their life. Instead of direct approaches, it is principle that individuals freely decide on what to do after analysing possible outcomes and alternatives instead of other people s suggestions (Doğanay, 2007, pp ). Raths, Harmin, and Simon (1978, p. 28) base the approach of value explanation on three processes such as Choice, Appreciation, and Acting. Teachers and students should refrain from any attitude that would make it hard to think on subjects of value during the application of this process. The main target of Value Analysis approach is to help people to learn a process which goes step by step and logically to be able to make moral decisions. It is needed to think about all the possibilities about a value before actually making a decision (Lickona, 1977, p ). These steps are organized in three stages (Cassidy & Kurfman, 1977 as cited in Thomas, 1992, p. 105) which are the explanation of decision making conditions and choices, evaluation of the choices by analysing them, and making the decision and meditating on the decision. Coombs and Meux (1971) define that there are six tasks needed to be done in the process of value analysis (cited in Bacanlı, 2006, p. 35). These tasks are (i) Determination and clarification of the value problem, (ii) Merging of the facts, (iii) Evaluation of the facts, (iv) Clarification of the facts, (v) Reaching a temporary value decision, (vi) Testing the suggested value rule. Moral Judgement (dilemma) is the real life problem where two different value principles clash. The students are required to choose the behaviour they see fit to themselves, and they are asked to state their reasons. A good dilemma must have the following properties (Oliner, 1976 cited in Doğanay, 2007, p. 275); (i) the dilemma should be related to the subjects covered in the class, (ii) it must be as simple as it can, (iii) it must be open ended to allow different answer possibilities instead of one single answer, (iv) it must help the students focus on reasoning instead of factual knowledge, (v) it must be appropriate to the level of the students. It is defined in UNESCO (1986) that the steps to be used in moral dilemma discussion are (i) the definition of dilemma, (ii) students request of answers about the dilemma, (iii) the determination of the position of the students on the dilemma, (iv) the evaluation of the idea in the dilemmas, (v) meditation on the reasons of the dilemma and making the decision. In this approach, the teacher confronts each student with the moral dilemma and gives them the opportunity to hear what other students say about the sample event (Leming, 1997 cited in Akbaş, 2004). 1648

17 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Method The Research Pattern (Model) This research was designed in accordance with the mixed method techniques where quantitative and qualitative data collection methods are used together. Trial method with control grouped pre-test post-test was utilized in the study. The quantitative dimension of the study was performed as trial method with control grouped pre-test post-test in order to determine the differences between students who participated and who didn t participate in the sessions which were directed at teaching the value of paying attention to being healthy. In the method, there were two groups, one control and one experiment, assigned randomly, and evaluation were conducted on them before and after the experiment. The qualitative method of the research includes the interviews before and after the application (experimental) process of activities. Study Group The research was conducted on fourth grade students in İ. Ethem Baysal Primary School (22 students) and Ataturk Primary School (23 students) of Aksaray Provincial Directorate of National Education in Yesilova town. Two groups were created as one study group (fourth grade students in İ. Ethem Baysal Primary School) and one the control group (fourth grade students in Ataturk Primary School) using the unbiased random selection method. Application (Experimental) Process 1. The Attitude Scale of Being Healthy as the pre-test was applied to the experiment and control group simultaneously. A preliminary interview (pre-interview) was conducted for the experiment group. 2. The activities of teaching being healthy, which were developed in accordance with values teaching methods, were applied to the experiment group. 3. The application procedure covered a total of 27 class hours during 9 weeks. 4. The control group was not subjected to any extra activities but regular classes as instructed in Teacher Manual for Social Sciences Class in Fourth Grade. 5. The Attitude Scale of Being Healthy as the post-test was applied to the experiment and control group simultaneously. A final interview was conducted for the experiment group after the application. Data Collection Tool The Attitude Scale of Being Healthy: The Attitude Scale of Being Healthy developed by Tahiroğlu (2011) for fourth grade students was employed to determine the students attitudes towards the value of Paying Attention to Being Healthy. This is a Likert type scale (5: totally agree, 4: agree, 3: neutral, 2: disagree, 1: totally disagree) which includes 13 positive and 12 negative questions and can be applied individually or in groups. The articles were grades as Interview: A semi-structured interview form consisting of questions to learn the attitudes and ideas of the students on the values of Paying Attention to Being Healthy was prepared. The fundamental rules and principles of interview technique were kept in mind during the preparation, and the questions were openended to expose the children s feelings and ideas. Data Analysis Analysis of the Quantitative Data: Independent Samples T-Test was used in the comparisons between the groups after gathering the scores from pre-test and post-tests of the experiment and control group, and the trust level of 0,05 was adopted as the significance level. The data were analysed with SPSS (Statistical Package for the Social Science) 15 program Analysis of the Qualitative Data: Descriptive analysis method was used in the analysis of the qualitative data. During the process, direct quotes from students were done when deemed necessary, and these quotes were given under the pre-test and post-test interview titles. Additionally, coding method was used in quotes instead of giving the actual names of the students. The coding was done as Participant 1 (P1) and Participant 2 (P2) and so on for the students. Results Findings and Comments about the Scores of Students in the Experiment and Control Group from the Attitude Scale of Paying Attention to Being Healthy There is a 0,02 point difference in favour of the control group in the mean scores of the groups from the 1649

18 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Attitude Scale of Being Healthy pre-test. In order to understand if this difference is significant or not, it has been tested with t test in the significance level of 0,05, and the t value was 0,272 [t(43)=.272, p>.05]. This result shows that the difference between the mean arithmetical score between the groups is not significant. There is a 1,20 point difference in favour of the experiment groups in the mean scores of the groups from the Attitude Scale of Being Healthy post-test. In order to understand if this difference is significant or not, it has been tested with t test in the significance level of 0,05, and the t value was [t(43)=11.949, p<.05]. This result shows that there is a significant difference between the experiment group to which the activities of values teaching has been applied and the control group to which only the 4 th grade Social Sciences course programme has been applied. Findings and Comments about the Ideas of the Students in Experiment Group towards the Value of Paying Attention to Being Healthy When the findings acquired from the interviews of the experiment group before and after the experimental procedure, it is seen that following the experimental procedure; There was an increase in the behaviours towards self-cleaning, There was an increase in choosing food from all nutrition groups and a decrease in choosing harmful food, There was a huge increase in the number of students paying attention to hygiene, health approval, production and expiry date of a product when shopping for food. There was a huge increase in the number of students paying attention to healthiness and seasonal appropriateness of clothes There was a huge increase in behaviours to keep away from contagious illnesses to be healthy There was an increase in the rate of exercising to be healthy. Discussion It was seen in the study that the health education activities developed in accordance with values teaching techniques increased the attitude scores of being healthy and positive behaviours. These findings conclude that the activities developed in accordance with values teaching techniques affected the positive attitudes and behaviours of the students towards being healthy. There are some studies in literature that the activities of values teaching have positive effects on students attitudes and behaviours towards a specific subject (Dilmaç, 2007; Keskinoğlu, 2008; Koç, 2007; Meaney, 1979; Taylor, 2007; Yüksel, 2006). When the results of these studies are kept in mind as well, it is possible to state that the activities of values teaching is effective in developing children s positive attitudes and behaviours towards the related value or values positive. References/Kaynakça Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Avcı, N. (2007). Üniversite gençliğinin bireysel ve toplumsal değerlere ilgi ve bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve eğitimi uluslararası sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s ). İstanbul: DEM Yayınları. Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi (3. bs). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (1), Bono, E. D. (2007). 6 değer madalyası: 21.yüzyılda başarının anahtarı (çev. S. Y. Kölay). İstanbul: Remzi Kitapevi. Bridge, B. (2003). Anlamlı yaşamak. İstanbul: Beyaz Yayınları. Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Doğanay, A. (2007). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım kitabı içinde (3. bs., s ). Ankara: Pegem-A Yayıncılık. Kale, N. (2007). Nasıl bir değerler eğitimi? R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed.). Değerler ve eğitimi uluslararası sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s ). İstanbul: DEM Yayınları. Keskinoğlu, M. Ş. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine uygulanan mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Koç, K. (2007). İlköğretim 7. sınıflarda okutulan vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde öğrenciye kazandırılması amaçlanan evrensel değerlere ilişkin tutumlar üzerinde öğretim sürecinin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Lickona, T. (1977). An integrated approach to moral, value, and civic education with adolescents: An analysis of current theory and practice and recommendations for program implementation. The adolescent Education commission New Jersey Department of Education, January (ERIC Document Reproduction Service No: ED137194). Retrieved January 07, 2009 from eric.ed.gov. Meaney, M. H. (1979). A guide for implementing values education in the primary grades. Unpublished Doctoral s dissertation, Seattle University, Seattle, Washington. 1650

19 TAHİROĞLU, ÇETİN / İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Mutlu, N. (2006). Üniversite öğrencilerinin sağlık davranışlarıyla ilgili sorumluluk algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Önal, A. E., Erbil, S., Gürtekin, B., Ayvaz, Ö., Özel, S., Cevizci, S. ve ark. (2008). İki ilköğretim okulunda öğrencilerin kendi sağlıklarını algılama düzeyi ve bildikleri sağlık sorunları. Nobel Medicus, 5 (2), Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler; Eğitimde dönüşüm. Ankara: Pegem-A Yayıncılık. Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), Raths, L. E., Harmin, M., & Simon, S. B. (1978). Values and teaching: Working with values in the classroom. Columbus, Ohio: Charles E. Merill Company. Retrieved July 13, 2009 from Saltık, A. (2004, Kasım). Postmodernite ve sağlık eğitimi. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu nda sunulan bildiri, Ankara. Tahiroğlu, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Taylor, H. J. (2007). A comparison of charecter trait scores for afjrotc students versus non- afjrotc students. Unpublished doctoral dissertation, Wilmington College, Ohio. Thomas, R. S. (1992). Values education discourse: A classification of exemplars. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, College Park, Maryland. Tokgöz, E. (2002). Kadın öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Tozlu, N. ve Topsakal, C. (2007). Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde değerler eğitimi. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve eğitimi uluslararası sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s ). İstanbul: DEM Yayınları. UNESCO. (1986). Teaching methodologies for population education: Inquıry/Discovery approach and values clarification. Bangkok, Thailand: Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific. Retrieved February 12, 2009 from unesdoc.unesco.org/images/0006/000693/069359eb.pdf. UNESCO. (2005). Learning to do: Values for learning and working together in a globalized world. L. R. Quisumbing and J. Leo (Eds.). Bonn, Germany: UNESCO-UNEVOC. Retrieved January 06, 2009 from / user_upload/pubs/learningtodo.pdf. Yılmaz, A. (2007). Bozkır da çalışan sağlık görevlilerinin sağlık eğitimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Yüksel, S. İ. (2006). İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde öyküleri kullanmanın duyuşsal özelliklerin kazandırılmasına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 1651

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

n lf o o d p l a Bu metnin Türkçeye çevirisi Pınar Enstitüsü'nün desteği ile gerçekleştirilmiştir.

n lf o o d p l a Bu metnin Türkçeye çevirisi Pınar Enstitüsü'nün desteği ile gerçekleştirilmiştir. g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o rg.eufic.org w ww Bu metnin Türkçeye çevirisi Pınar Enstitüsü'nün desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bisiklet sürmeyi öğrendiğin zamanı hatırlıyor

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu*

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu* Tip 2 Diyabet Hastaları için Beslenme Kılavuzu* Değerli hastalar, Hazırladığımız bu kısa kılavuz ile size günlük hayatınızda tüketeceğiniz gıda maddelerini seçerken, yönünüzü daha iyi belirleyebilmenize

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

5. SINIF FEN VE TEKLONOJİ DERSİ

5. SINIF FEN VE TEKLONOJİ DERSİ 02.12. 5. SINIF FEN VE TEKLONOJİ DERSİ VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN 2.12. TARİHİNDE ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINDA HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

4 Eylül tarihinde yaptığımız Sezona Merhaba buluşması siz sayın müşterilerimizin yoğun katılımıyla başarıyla gerçekleşmiştir.

4 Eylül tarihinde yaptığımız Sezona Merhaba buluşması siz sayın müşterilerimizin yoğun katılımıyla başarıyla gerçekleşmiştir. 4 Eylül tarihinde yaptığımız Sezona Merhaba buluşması siz sayın müşterilerimizin yoğun katılımıyla başarıyla gerçekleşmiştir. Katılan tüm müşterilerimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02 FR-HYE-04-719-02 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler):Beslenme ve DiyetBirimi Sayfa 1 / 10 İlkyayın tarihi:

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Diyabette Beslenme. Diyabet

Diyabette Beslenme. Diyabet Diyabette Beslenme Diyabet BR.HLİ.044 Diyabet Hastası Nasıl Beslenmeli? Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diyabet, düzenli beslenme programı gerektirir. Düzenli ve bilinçli bir beslenme

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME Doğumdan itibaren büyüme ve gelişme, sağlıklı ve uzun bir yaşam için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerle alırız. Besin; yenilebilen ve yenildiğinde

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN Kilo vermenin ötesinde. Yeni bir yaşam için. Yediğiniz gıdalar, sağlığınız için gerekli besinleri içermelidir ancak, bunun şekline sizde karar verebilirsiniz.

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesi

Çocukluk Çağı Obezitesi Çocukluk Çağı Obezitesi Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü hozcebe@hacettepe.edu.tr Çocuklarda Obezite Son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi Gelişmiş

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum...

ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum... ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum... ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Ha4ada 2-3 defa kabızlığım oluyor... Kabız olduğumda fissür/hemoroid şikayetlerim

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI 1 KAVRAMLAR 2 Kavramlar, eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz

Detaylı

ŞİRİNLER ANASINIFI 48-60 AY GRUBU OCAK AYI EĞİTİM BÜLTENİ

ŞİRİNLER ANASINIFI 48-60 AY GRUBU OCAK AYI EĞİTİM BÜLTENİ ŞİRİNLER ANASINIFI 48-60 AY GRUBU OCAK AYI EĞİTİM BÜLTENİ HAFTANIN KONULARI 1. HAFTA: DNA YA YOLCULUK VE BEN NASIL DÜNYAYA GELDİM? Sohbet Konularımız; Daha doğmadan kız mı erkek mi olacağımızı da tek bir

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ E ğ i t i m Y ö n e t i m i, Y ı l 1, S a y ı : 2, B a h a r MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Mehmet Ali ÇEIİKSOY* Bir ülkenin çağdaşlaşması için ön koşullardan birisi

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 231-248, 2010 DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı