OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ."

Transkript

1 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

2 1 Ocak ara dönemine ait Ara dönem özet konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu OMV Petrol Ofisi A.Ş. Ortakları na: Giriş OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup ) ekte yer alan 2012 tarihli ara dönem konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık ara dönem konsolide kapsamlı gelir tablosu, ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu ve ara dönem konsolide nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Erdem Tecer, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 7 Ağustos 2012 İstanbul, Türkiye

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM KONSOLĠDE BĠLANÇO ARA DÖNEM KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM KONSOLĠDE ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 ARA DÖNEM KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU... 5 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĠġĠMĠ NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 6 FĠNANSAL VARLIKLAR NOT 7 FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 8 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 9 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 10 MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 11 KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 13 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ NOT 14 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER NOT 15 FĠNANSAL GELĠRLER NOT 16 FĠNANSAL GĠDERLER NOT 17 SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR NOT 18 VERGĠ GELĠR / (GĠDERĠ) NOT 19 HĠSSE BAġINA (ZARAR)/KAZANÇ NOT 20 ĠLĠġKĠLĠ TARAF ĠġLEMLERĠ NOT 21 KUR RĠSKĠ YÖNETĠMĠ

4 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE BĠLANÇO ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ VARLIKLAR Not Aralık 2011 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

5 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE BĠLANÇO ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ KAYNAKLAR Not Aralık 2011 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Yükümlülükler Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara ĠliĢkinYükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Yükümlülükler Diğer Borçlar Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senetleri Ġhraç Primleri Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları (59.646) Net Dönem Karı/ Zararı ( ) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

6 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ) Not Bağımsız incelemeden geçmiģ 1 Ocak Nisan 2012 Bağımsız incelemeden geçmiģ 1 Ocak Nisan 2011 SatıĢlar (net) SatıĢların Maliyeti (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 13 (2.003) (139) - - Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 13 (44.696) (22.781) (48.722) (22.759) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) (42.961) (8.389) (36.268) (8.278) FAALĠYET KARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 16 ( ) (84.816) ( ) ( ) VERGĠ ÖNCESĠ DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) (30.471) Vergi Gelir/(Gideri) (8.408) (14.769) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 18 (3.366) (3.315) (19.164) ErtelenmiĢ Vergi Gelir/(Gideri) 18 (5.042) (11.454) (2.677) VERGĠ SONRASI DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) (26.642) Diğer kapsamlı gelir Yabancı para çevrim farklarındaki değiģim - - (14) (10) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR - - (14) (10) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR ( ) (26.652) Dönem Karı/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (281) (142) Ana Ortaklık Payları ( ) (27.515) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (281) (142) Ana Ortaklık Payları ( ) (27.525) Hisse BaĢına Kazanç/(Kayıp) 19 0,090 0,097 (0,224) (0,048) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

7 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU ) Not ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Toplam Öz Kaynaklar 1 Ocak (41.335) GeçmiĢ yıllar karından transfer (48.990) Kontrol gücü olamayan payların sermaye artıģlarına katılımı Satılan bağlı ortaklıkların etkisi Toplam kapsamlı gelir (14) - ( ) ( ) ( ) ( ) Ocak ( ) GeçmiĢ yıllar karından transfer ( ) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artıģlarına katılımı Satılan bağlı ortaklıkların etkisi Toplam kapsamlı gelir (281) (59.646) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

8 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı Not 1 Ocak Ocak Vergi öncesi (zarar)/kar ( ) Vergi öncesi kar ile iģletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit giriģleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler : Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artıģ Faiz (geliri)/gideri, net Sabit kıymet satıģlarından kaynaklanan zarar/(kar) (41.056) ġüpheli alacak karģılığı, net 8,9 (8.611) ErtelenmiĢ finansman (geliri)/gideri, net (1.356) 760 Türev finansal araçlar makul değer değiģimi ( ) Dava karģılığı giderleri ve diğer karģılıklar Tahakkuk eden kredi ve akreditif kur farkı (gelirleri)/giderleri (5.907) Varlık ve yükümlülüklerdeki değiģimler öncesi net nakit Ticari alacaklardaki (artıģ)/azalıģ 8 ( ) ( ) Diğer alacaklardaki (artıģ)/azalıģ 9 (3.951) (7.048) Stoklardaki (artıģ)/azalıģ (50.109) ( ) Diğer dönen varlıklardaki (artıģ)/azalıģ Diğer duran varlıklardaki (artıģ)/azalıģ (1.084) Ticari borçlardaki artıģ/(azalıģ) Diğer borçlardaki (azalıģ)/artıģ Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artıģ/(azalıģ) Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalıģ)/artıģ Ödenen kıdem tazminatı (2.056) (601) Ödenen vergiler (649) (20.376) ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( ) Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ( ) ( ) Sabit kıymet satıģından elde edilen nakit Finansal varlıkların sermaye artıģına yapılan katkı (1.000) - Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (36.473) ( ) Finansal faaliyetler Ödenen krediler ( ) ( ) Kullanılan krediler Ödenen akreditifler - ( ) Kullanılan akreditifler Ödenen finansal kiralama borçları (1.494) (4.597) Ödenen faiz (6.738) ( ) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artırımına katılımları Türev iģlem teminatlarındaki değiģim (net) (2.947) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( ) Yabancı para çevrim farkları - (246) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıģ/(azalıģ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baģı bakiyesi Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

9 ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU OMV Petrol Ofisi A.ġ. ( ġirket eski adıyla Petrol Ofisi A.ġ.) ve bağlı ortaklıkları ara dönem özet konsolide finansal tablolar için Grup olarak anılacaktır. ġirket in fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmak; Yanıcı ve katılaģmıģ gazın uluslararası ticaretini yapmak; özellikle boru hatları ve dağıtıcılar vasıtasıyla nakil benzeri hizmetlerde dahil olmak üzere doğalgaz, biyogaz, su, güç ve ısı nakletmek; doğalgaz ve biyogazın depolama kapasitesinin pazarlamasını yapmak; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla; doğalgaza iliģkin potansiyel yenilikçi uygulama alanlarında ve buna bağlı ticari, teknik ve bakım konularında araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri yürütmek; her türlü güç üretim santrali inģa edilmesi ve iģletilmesi; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa güç üretimi, üretim ekipmanlarının iģletmesi ve bakımı, güç ticareti ve güç dağıtımında bulunmak, bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü Ģebeke, iletiģim ağı ve hat sistemleri inģa etmek ve iģletmektir. Grup un (OMV Petrol Ofisi A.ġ.: 2.253, Erk: 23) istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 10 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali (joint venture) ve 25 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. Grup un 30 June 2012 tarihi itibariyle personel sayısı 975 dir (31 Aralık 2011: 964). ġirket, Türkiye de kayıtlı olup adresi aģağıdaki gibidir: Eski Büyükdere Caddesi No: 33-37, Maslak, Ġstanbul ġirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. Konsolide özetfinansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. Genel Kurul un finansal tabloları değiģtirme yetkisi bulunmaktadır. ġirket in ana hissedarları OMV Aktiengesellschaft ( OMV ) dir. ġirket in 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerindeki çıkarılmıģ sermaye yapısı aģağıdaki gibidir: Aralık 2011 Hisse (%) TL Hisse (%) TL OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ. 55, , OMV Aktiengesellschaft 41, , Halka açık kısım 3, , Toplam 100, , ġirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı Ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: 2003 yılında kurulan Erk Petrol Yatırımları A.ġ. nin ( ERK ) fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt, petrol ve petrol ürünleri ile LPG ve benzeri diğer her türlü ürünü temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmaktır. 6

10 NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (devamı) Petrol Ofisi Gaz Ġletim A.ġ. ( PO Gaz Ġletim ), 2005 yılı Ocak ayında, Türkiye içinde ve/veya dıģında doğal gaz piyasasında faaliyette bulunmak, doğalgaz kullanımını aktif bir Ģekilde geliģtirmek, Türkiye içinde ve/veya dıģında doğalgaz piyasasında sıvılaģtırılmıģ doğalgaz, sıkıģtırılmıģ doğalgaz ve doğalgaz iletim, dolum, taģıma ve teslim faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlere yönelik taģıma vasıtaları ile tesislerin projelendirilmesi, inģası ve iģletilmesini yapmak, Türkiye içinde doğalgaz piyasasında faaliyette bulunan Ģirketler ile teslim ve taģıma sözleģmeleri yapmak ve teslim aldığı doğalgazı nakil vasıtaları ile taģımak ve bu ürünlerin depolanması ve modülasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kurulmuģtur. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Akdeniz Rafinerisi ), Ceyhan Bölgesi nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007 Haziran ayında kurulmuģtur. Rafineri lisans baģvurusu geri çekilen ġirket, havacılık operasyonlarında faaliyet göstermektedir. Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( PO Arama Üretim ), 6326 sayılı Petrol Kanunu ve bununla ilgili mevzuata ve yapılan herhangi bir ek ve/veya yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda arama, üretim, geliģtirme, taģıma, pazarlama, satıģ iģleri ve yeraltı endüstriyel hammaddeler ile sınırlı kalmamak üzere yurt içinde her çeģit hidrokarbon, yağ ile çözünmüģ ve serbest gazlar, karbondioksit ve kömür metan gazları ile ilgili olarak kıyı ötesi ve karalarda faaliyette bulunmak amacı ile Eylül 2008 de kurulmuģtur. Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Marmara Depoculuk ), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve iģletme ihtiyaçlarını karģılamak üzere üçüncü Ģahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo iģletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuģtur. AĢağıda 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmiģtir: Adı Pay (%) Aralık 2011 ERK 99,96 99,96 PO Gaz Ġletim 99,75 99,75 Akdeniz Rafinerisi 99,99 99,99 PO Arama Üretim 99,96 99,96 Marmara Depoculuk 89,97 89,97 7

11 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 numaralı Tebliği hükümlerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıģtır ve SPK karar organı tarafından belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir, ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2011 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. SPK Muhasebe Standartları nın 5. maddesine göre iģletmelerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UFRS uygulamaları gerekmektedir. Ancak yine SPK Muhasebe Standartları da yer alan geçici madde 2 ye göre 5. maddenin uygulaması, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UFRS ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayınlanan UFRS arasındaki farklar ilan edilinceye kadar ertelenmiģtir. Bu sebeple Grup, 2012 tarihinde sona eren döneme iliģkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını UMSK tarafından kabul edilen UFRS standartlarına uygun olarak hazırlamıģtır. 2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Sınıflanması Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların sunumu veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da yapılan değiģikliğe uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Grup, satıģ sonrası nakliye giderlerini (çoğunlukla likit petrol gazı, LPG ) satılan malın maliyetinden pazarlama, satıģ ve dağıtım giderlerine sınıflamıģtır. Sınıflama, 2011 tarihinde sona eren altı ve üç aylık dönemler için de geriye dönük olarak sırasıyla TL ve TL tutarında yapılmıģtır. Grup ġirket ile iliģkisini sonlandıran bayilerden olan alacaklarını ve bu alacaklara iliģkin ayrılan Ģüpheli alacak karģılıklarını ġirket in normal satıģ faaliyetinden kaynaklanmadıkları için ticari alacaklardan, diğer alacaklara sınıflamıģtır. Bu sınıflama 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolarda da yapılmıģ ve ticari alacaklardan TL ve Ģüpheli alacak karģılıklarından TL sınıflama yapılmıģtır. 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ standartlar ve UFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Bu standartların ve yorumların Grup un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıģtır. 8

12 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar aģağıdaki gibidir: UMS 12 Gelir Vergileri Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (DeğiĢiklik) UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiģ verginin gayrimenkulün taģınan değerinin satıģ yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 16 daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiģ verginin her zaman satıģ esasına göre hesaplanması gerektiğine iliģkin güncellenmiģtir. DeğiĢikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Bu değiģiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. DeğiĢikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıģtır. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar GeliĢtirilmiĢ Bilanço DıĢı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri (DeğiĢiklik), DeğiĢikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer iģlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek Ģekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değiģiklik, orantısız finansal varlık transferi iģlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. KarĢılaĢtırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. DeğiĢiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde etkisi olmamıģtır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (DeğiĢiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu DeğiĢiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değiģiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiģtirmektedir. Ġleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. DeğiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. DeğiĢiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 9

13 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (DeğiĢiklik) Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiģtir. Bazı istisnalar dıģında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değiģiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiģ veya uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan birçok değiģiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup, düzeltilmiģ standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) UFRS 10 nun ve UFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27 de de değiģiklikler yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müģtereken kontrol edilen iģletmeler, ve iģtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleģtirilmesi konularını içermektedir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu değiģikliğin Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar (DeğiĢiklik) UFRS 11 in ve UFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28 de de değiģiklikler yapmıģ ve standardın ismini UMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiģtirmiģtir. Yapılan değiģiklikler ile iģtiraklerin yanı sıra, iģ ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleģtirme getirilmiģtir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik muhasebeleģtirilen tutarları netleģtirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleģtirme prensibinin eģ zamanlı olarak gerçekleģmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaģma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. DeğiĢiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 10

14 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleģtirilen iģlemlerin Ģirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS ye göre ve diğer genel kabul görmüģ muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıģ finansal tabloların karģılaģtırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değiģiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. DeğiĢiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2011 de yapılan değiģiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9 a yapılan değiģiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değiģikliklerinin kredi riskine iliģkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıģtır. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler bazı farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona iliģkin kısmının yerini almıģtır. Hangi Ģirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıģtır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 11

15 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir. Standart müģterek yönetilen iģ ortaklıklarının ve müģterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleģtirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iģ ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir. UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal tablolara iliģkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar da yer alan iģtirakler, iģ ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal iģletmelere iliģkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Yeni standart kapsamında Grup diğer iģletmelerdeki yatırımlarına iliģkin daha fazla dipnot açıklaması verecektir. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değiģiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13 ün uygulamaya baģlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir yani önceki dönemlerle karģılaģtırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 12

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Kasım 2012 tarihli altı aylık ara döneme ait konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında inceleme raporu 1-3 Konsolide

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK,

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/6 Aylık [] 26.07.2013 20:40:01 Bağımsız Denetim Görüşü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Özet Bilançolar 1-2 Özet Kapsamlı Gelir Tabloları 3-4 Özet Özsermaye Değişim

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 1 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na; Giriş INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı