İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları, genel müzik eğitiminin başlıca ö- ğelerinden biridir. Çünkü, örgün genel müzik eğitiminde şarkılar en ortak ve en kapsamlı, en etkili ve en verimli, en kalımlı ve en soylu müziksel iletişim ve etkileşim aracıdır. Bu soylu ve ayrıcalıklı araçtan örgün genel müzik eğitiminde etkin ve yaygın olarak yararlanılır (Uçan: 2003, s.3). Bu araç söz ve ezgi öğretimini, bunlara temel olan ritim ve devinim öğretimini ve bütün bunlara dayalı olan müziksel anlatım ve uyum öğretimini içine alır (Uçan, Yıldız, Bayraktar: 1999, s.14-15). Sözü edilen bu aracın geleneksel boyutu, şüphesiz, öğrenciye en yakın ve öğrenciyle en bağıntılı olanıdır. Bu bağlamda, ilköğretim müzik eğitiminde kullanılan geleneksel müziklerimiz, öğrencilerin, kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilmelerinde birincil ve en etkili olan boyuttur. İlköğretim kurumları II. kademe müzik derslerinde, geleneksel müzik repertuvarına ait eserler, haftada, bir müzik dersi saatinde (40 dakika da) ele alınmaktadır. Bu süre içinde, sınıf yoklaması ve sınıf defterinin doldurulması, disiplinin sağlanması, bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrol edilmesi gibi öğrenme - öğretme durumları dışındaki aşamaların gerçekleştirilmesinden sonra repertuvar öğretimine geçilmektedir. Bu süreçte, dersin verimliliği (öğretimin etkililiği ve öğretilenin kalıcılığı) için; Geleneksel şarkı veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya yazılması, Geleneksel şarkı veya türkünün, dinletilmesi amacıyla, gerekli araçgereçlerin (müzik seti, bilgisayar, ) kullanılması, Geleneksel şarkı veya türkünün sözlerinin incelenmesi, 1 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 121

2 Geleneksel şarkı veya türkünün, uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesi, Geleneksel şarkı veya türkünün, uygun gürlük basamaklarıyla (nüanslarıyla) söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesi, Geleneksel şarkı veya türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesi, ile; Öğrencilerin tek tek yada sınıfça gözlenerek, yanlışlıklarının düzeltilmesi, Öğrencilerin tek tek yada sınıfça gözlenerek, öğrenemediklerinin yeniden öğretilmesi, Derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesi, gibi aşamaların önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu önem doğrultusunda, araştırma, ilköğretim II. kademe müzik derslerinde, geleneksel müzik repertuvarına ait eserlerin öğretiminde, haftada 40 dakika olan ders süresinin yeterliğinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. YÖNTEM Araştırmada betimsel yöntem kullanılarak durum tespiti yapılmıştır. Araştırmanın evrenini öğretim yılında Ankara ili ve ilçelerindeki Millî E- ğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu müzik öğretmenlerinden rastlamsal yolla seçilen 82 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamını oluşturan ve anket sorularında da yer alan ders a- şamaları oluşturulurken, ilköğretim okulu müzik ders programındaki şarkı veya türkülerin öğretiminin yapıldığı bir müzik dersindeki öğrenme - öğretme durumlarında yapılan işlemler dikkate alınmıştır. Oluşturulan ders aşamaları müzik öğretmenlerinin görüşleri alınarak tekrar şekillendirilmiş ve anket soruları oluşturulmuştur. Oluşturulan anket, araştırmanın örnekleminde yer alan müzik öğretmenlerine uygulanmıştır. Uygulanan ankette, 5 kişisel bilgi ve 22 araştırma sorusu yer almıştır. Anket yoluyla elde edilen verilerin frekans dağılımı (f), yüzdelik değerleri (%) SPSS yazılımı yardımıyla analiz edilmiş ve bu veriler değerlendirilerek yorumları yapılmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerine uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgular, tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. 122

3 Tablo 1. Müzik Öğretmenlerinin Kişisel Bilgileri Mezun Olunan Üniversite f % Görev Yapılan Okul f % Gazi Üniversitesi 59 72,0 Resmi İlköğretim Okulu 52 63,4 İnönü Üniversitesi 5 6,1 Özel İlköğretim Okulu 30 36,6 Atatürk Üniversitesi 3 3,7 Meslekî Hizmet Süreleri f % Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 3,7 21 Yıldan Fazla 19 23,2 Selçuk Üniversitesi 2 2,4 1-5 Yıl Arası 16 19,5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 2, Yıl Arası 15 18,3 Marmara Üniversitesi 2 2, Yıl Arası 14 17,1 Hacettepe Üniversitesi 2 2, Yıl Arası 14 17,1 Erciyes Üniversitesi 1 1,2 1 Yıldan Az 4 4,9 Niğde Üniversitesi 1 1,2 Müzik Derslerini Yaptıkları Ortam f % Ege Üniversitesi 1 1,2 Sınıf 27 32,9 Dokuz Eylül Üniversitesi 1 1,2 Müzik Odası 55 67,1 Mezun Olunan Fakülte f % Müzik Öğretmenlerinin Ders Verdiği Sınıfların Ortalama Mevcutları f % Eğitim Fakültesi 72 87, kişi 14 17,1 Eğitim Enstitüsü 6 7, kişi 56 68,3 Devlet Konservatuvarı 3 3,7 41 ve üzeri kişi 12 14,6 Güzel Sanatlar Fakültesi 1 1,2 Tablo 1 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin %72,0 ının Gazi, %6,1 inin İnönü, %3,7 sinin Atatürk ve Karadeniz Teknik, %2,4 ünün Seçuk, Abant İzzet Baysal, Marmara, ve Hacettepe, %1,2 sinin Erciyes, Niğde, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu oldukları görülmektedir. Bu müzik öğretmenlerinin %87,8 inin eğitim fakültesi, %7,3 ünün eğitim enstitüsü, %3,7 sinin devlet konservatuvarı ve %1,2 sinin güzel sanatlar fakültesi çıkışlı oldukları; %63,4 ünün resmî, %36,6 sının özel ilköğretim okulunda görev yaptıkları; %23,2 sinin 21 yıldan fazla, %19,5 inin 1-5 yıl arası, %18,3 ünün 6-10 yıl arası, %17,1 inin yıl arası, %17,1 inin yıl arası, %4,9 unun 1 yıldan az meslekî hizmet sürelerinin bulunduğu; %32,9 unun müzik derslerini sınıfta yaptıkları, %67,1 inin müzik derslerini müzik odasında yaptıkları ve %17,1 inin 1-20 arası mevcutlu sınıfta, %68,3 ünün arası mevcutlu sınıfta, 123

4 %14,6 sının 41 ve üzeri mevcutlu sınıfta ders verdikleri görülmektedir. Tablo 2. Sınıf Yoklaması ve Sınıf Defterinin Doldurulmasının Dersin İşleniş Süresini Olumsuz Etkileme Durumu Etkiliyor 17 20,7 Kısmen Etkiliyor 33 40,2 Etkilemiyor 23 28,0 Tablo 2 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %20,7 sinin sınıf yoklamasının yapılmasının ve sınıf defterinin doldurulmasının, dersin işleniş süresini olumsuz etkilediğini belirttikleri, %40,2 sinin sınıf yoklamasının yapılmasının ve sınıf defterinin doldurulmasının, dersin işleniş süresini kısmen o- lumsuz etkilediğini belirttikleri, %28,0 ının ise sınıf yoklamasının yapılmasının ve sınıf defterinin doldurulmasının, dersin işleniş süresini olumsuz etkilemediğini belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, sınıf yoklamasının yapılmasının ve sınıf defterinin doldurulmasının, dersin mevcut süresini kısmen olumsuz etkiliyor görüşünü belirtmeleri ve bu aşamalar dersin işleniş süresini olumsuz etkiliyor görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamaların müzik dersinin işleniş süresini olumsuz etkilediği yorumu yapılabilir. Tablo 3. Bir Önceki Derste Verilmiş Olan Ödevlerin Kontrolünde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 13 15,9 Kısmen Yeterli 24 29,3 Yetersiz 45 54,9 Tablo 3 te örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %15,9 unun bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrolünde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %29,3 ünün bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrolünde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %54,9 unun bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrolünde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrolünde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirtmeleri doğrultusunda, ödevlerin kontrol edilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. 124

5 Tablo 4. Sınıfın Derse Hazırlanmasında Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 15 18,3 Kısmen Yeterli 28 34,1 Yetersiz 39 47,6 Tablo 4 te örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %18,3 ünün sınıfın derse hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %34,1 inin sınıfın derse hazırlanmasında dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %47,6 sının sınıfın derse hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, sınıfın derse hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirtmeleri doğrultusunda, sınıfın derse hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 5. Önceki Derste Öğretilmiş Bir Geleneksel Şarkı ve/veya Türkünün Tekrar Edilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 15 18,3 Kısmen Yeterli 38 46,3 Yetersiz 29 35,4 Tablo 5 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %18,3 ünün önceki derste öğretilmiş bir geleneksel şarkı ve/veya türkünün tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %46,3 ünün önceki derste öğretilmiş bir geleneksel şarkı ve/veya türkünün tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %35,4 ünün önceki derste öğretilmiş bir geleneksel şarkı ve/veya türkünün tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, önceki derste öğretilmiş bir geleneksel şarkı ve/veya türkünün tekrar edilmesinde, dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 6. Kulaktan Geleneksel Şarkı ve/veya Türkü Öğretiminde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 25 30,5 Kısmen Yeterli 40 48,8 Yetersiz 17 20,7 125

6 Tablo 6 da örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %30,5 inin kulaktan geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %48,8 inin kulaktan geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %20,7 sinin kulaktan geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, kulaktan geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yeterlidir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin, bir ölçüde yeterli olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 7. Notayla Geleneksel Şarkı ve/veya Türkü Öğretiminde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 7 8,5 Kısmen Yeterli 25 30,5 Yetersiz 49 59,8 Tablo 7 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %8,5 inin notayla geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %30,5 inin notayla geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %59,8 inin notayla geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, notayla geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 8. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkünün Notalarının/Sözlerinin Tahtaya Yazılmasında Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 2 2,4 Kısmen Yeterli 28 34,1 Yetersiz 52 63,4 Tablo 8 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %2,4 ünün geleneksel şarkı ve/veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya yazılmasında dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %34,1 inin geleneksel şarkı ve/veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya yazılmasında dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %63,4 ünün geleneksel şarkı ve/veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya yazılmasında dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya ya- 126

7 zılmasında dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 9. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkünün, Dinletilebilmesi İçin Gerekli Araç-Gereçlerin (Müzik Seti, Bilgisayar, ) Kullanıma Hazırlanmasında Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 12 14,6 Kısmen Yeterli 37 45,1 Yetersiz 33 40,2 Tablo 9 da örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %14,6 sının geleneksel şarkı ve/veya türkünün dinletilebilmesi için gerekli araç-gereçlerin kullanıma hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %45,1 inin geleneksel şarkı ve/veya türkünün dinletilebilmesi için gerekli a- raç-gereçlerin kullanıma hazırlanmasında dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %40,2 sinin geleneksel şarkı ve/veya türkünün dinletilebilmesi için gerekli araç-gereçlerin kullanıma hazırlanmasında dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkünün dinletilebilmesi için gerekli araçgereçlerin kullanıma hazırlanmasında dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 10. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkünün, Müzik Setinden, Bilgisayardan,... Dinletilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 16 19,5 Kısmen Yeterli 42 51,2 Yetersiz 24 29,3 Tablo 10 da örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %19,5 inin geleneksel şarkı ve/veya türkünün müzik seti, bilgisayar gibi araçlardan dinletilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %51,2 sinin geleneksel şarkı ve/veya türkünün müzik seti, bilgisayar gibi araçlardan dinletilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %29,3 ünün geleneksel şarkı ve/veya türkünün müzik seti, bilgisayar gibi araçlardan dinletilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkünün müzik seti, bilgisayar gibi araçlardan dinletilmesinde dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görü- 127

8 nümü doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 11. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkü Öğretilirken Eserin Öğrencilere Tek Tek Söyletilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 9 11,0 Kısmen Yeterli 12 14,6 Yetersiz 61 74,4 Tablo 11 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %11,0 ının geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere tek tek söyletilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %14,6 sının geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere tek tek söyletilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %74,4 ünün geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere tek tek söyletilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere tek tek söyletilmesinde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 12. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkü Öğretilirken, Eserin Öğrencilere Sınıfça Söyletilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 24 29,3 Kısmen Yeterli 36 43,9 Yetersiz 22 26,8 Tablo 12 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %29,3 ünün geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere sınıfça söyletilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %43,9 unun geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere sınıfça söyletilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %26,8,inin geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere sınıfça söyletilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere sınıfça söyletilmesinde dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yeterlidir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin bir ölçüde yeterli olduğu yorumu yapılabilir. 128

9 Tablo 13. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkünün Sözlerinin İncelenmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 12 14,6 Kısmen Yeterli 25 30,5 Yetersiz 44 53,7 Tablo 13 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %14,6 sının geleneksel şarkı ve/veya türkünün sözlerinin incelenmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %30,5 inin geleneksel şarkı ve/veya türkünün sözlerinin incelenmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %53,7 sinin geleneksel şarkı ve/veya türkünün sözlerinin incelenmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkünün sözlerinin incelenmesinde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 14. Geleneksel Şarkı ve/veya Türkü Öğretilirken Eşlik Etmede Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 21 25,6 Kısmen Yeterli 42 51,2 Yetersiz 17 20,7 Tablo 14 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %25,6 sının geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eşlik etmede dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %51,2 sinin geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eşlik etmede dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %20,7 sinin geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eşlik etmede dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eşlik etmede dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu aşamada dersin mevcut süresi yeterlidir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin bir ölçüde yeterli olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 15. Geleneksel Şarkı Yada Türkünün Uygun Hıza Ulaşması İçin Yeterince Tekrar Edilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 15 18,3 Kısmen Yeterli 30 36,6 Yetersiz 36 43,9 129

10 Tablo 15 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %18,3 ünün geleneksel şarkı yada türkünün uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %36,6 sının geleneksel şarkı yada türkünün uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %43,9 unun geleneksel şarkı yada türkünün uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı yada türkünün uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 16. Geleneksel Şarkı Yada Türkünün, Uygun Gürlük Basamaklarıyla (Nüanslarıyla) Söyletilmesi İçin Yeterince Tekrar Edilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 14 17,1 Kısmen Yeterli 30 36,6 Yetersiz 37 45,1 Tablo 16 da örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %17,1 inin geleneksel şarkı yada türkünün uygun gürlük basamaklarıyla söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %36,6 sının geleneksel şarkı yada türkünün uygun gürlük basamaklarıyla söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %45,1 inin geleneksel şarkı yada türkünün uygun gürlük basamaklarıyla söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı yada türkünün uygun gürlük basamaklarıyla söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 17. Geleneksel Şarkı Yada Türkünün, Sözlerinin ve Ezgisinin Karakterine Uygun Söyletilmesi İçin Yeterince Tekrar Edilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 7 8,5 Kısmen Yeterli 29 35,4 Yetersiz 44 53,7 Tablo 17 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %8,5 inin geleneksel şarkı yada türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğu- 130

11 nu belirttikleri, %35,4 ünün geleneksel şarkı yada türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %53,7 sinin geleneksel şarkı yada türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, geleneksel şarkı yada türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesinde dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 18. Öğrencilerin Tek Tek Gözlenerek Yanlışlıklarını Düzeltmede Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 4 4,9 Kısmen Yeterli 17 20,7 Yetersiz 60 73,2 Tablo 18 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %4,9 unun öğrencilerin tek tek gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %20,7 sinin öğrencilerin tek tek gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %73,2 sinin öğrencilerin tek tek gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, öğrencilerin tek tek gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 19. Öğrencilerin Sınıfça Gözlenerek Yanlışlıklarını Düzeltmede Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 10 12,2 Kısmen Yeterli 30 36,6 Yetersiz 40 48,8 Tablo 19 da örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %12,2 sinin öğrencilerin sınıfça gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %36,6 sının öğrencilerin sınıfça gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %48,8 inin öğrencilerin sınıfça gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, öğrencilerin sınıfça gözlenerek yanlışlıklarını düzeltmede dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrul- 131

12 tusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 20. Öğrencilerin Tek Tek Gözlenerek Öğrenemediklerini Yeniden Öğretmede Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 7 8,5 Kısmen Yeterli 15 18,3 Yetersiz 59 72,0 Tablo 20 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %8,5 inin öğrencilerin tek tek gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %18,3 ünün öğrencilerin tek tek gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %72,0 ının öğrencilerin tek tek gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, öğrencilerin tek tek gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 21. Öğrencilerin Sınıfça Gözlenerek Öğrenemediklerini Yeniden Öğretmede Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 9 11,0 Kısmen Yeterli 33 40,2 Yetersiz 39 47,6 Tablo 21 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %11,0 ının öğrencilerin sınıfça gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %40,2 sinin öğrencilerin sınıfça gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %47,6 sının öğrencilerin sınıfça gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, öğrencilerin sınıfça gözlenerek öğrenemediklerini yeniden öğretmede dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirtmeleri doğrultusunda, bu aşamada dersin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. 132

13 Tablo 22. Derste İşlenen Geleneksel Şarkı Yada Türküye Yönelik Olarak Ödev Verilmesinde Dersin Mevcut Süresinin Yeterlilik Durumu Yeterli 14 17,1 Kısmen Yeterli 39 47,6 Yetersiz 28 34,1 Tablo 22 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %17,1 inin derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesinde dersin mevcut süresinin yeterli olduğunu belirttikleri, %47,6 sının derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesinde dersin mevcut süresinin kısmen yeterli olduğunu belirttikleri, %34,1 inin derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesinde dersin mevcut süresinin yetersiz olduğunu belirttikleri görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin çoğunun, derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesinde dersin mevcut süresi kısmen yeterlidir görüşünü belirtmeleri ve bu a- şamada dersin mevcut süresi yetersizdir görüşünü belirten müzik öğretmenlerinin de azımsanmayacak görünümü doğrultusunda, sözü edilen aşamada müzik dersinin mevcut süresinin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 23. Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Sınıflarda Haftalık Müzik Ders Saatinin Kaç Saat Olmasına İlişkin Görüşleri 2 saat 65 79,3 3 saat 8 9,8 1 saat 3 3,7 4 saat 1 1,2 5 saat 1 1,2 Tablo 22 de örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin, %79,3 ünün ilköğretim sınıflarda haftalık müzik ders saatinin 2 saat, %9,8 inin 3 saat, %3,7 sinin 1 saat, %1,2 sinin 4 saat, %1,2 sinin 5 saat olmasına ilişkin görüş belirttikleri görülmektedir. Örneklem grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin çok büyük bir çoğunluğunun, ilköğretim sınıflarda haftalık müzik ders saatinin 2 saat olması gerektiğini belirtmeleri, mevcut müzik ders saatinin müzik öğretmenleri tarafından yetersiz bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmada, elde edilen bulgular doğrultusunda haftada bir saat olan müzik dersi süresinin, sınıf yoklamasının yapılmasından ve sınıf defterinin doldurul- 133

14 masından olumsuz etkilendiği ve bu bir ders saati içerisinde geleneksel müziklerimize ait şarkı ve/veya türkülerin öğretiminde süre açısından zorluk çekildiği ve sorun yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca ilişkin olarak gerçekleştirilmesinde, süre açısından zorluk çekilen ve sorun yaşanan aşamalar aşağıda belirtilmiştir. 1. Bir önceki derste verilmiş olan ödevlerin kontrol edilmesi, 2. Sınıfın derse hazırlanması, 3. Önceki derste öğretilmiş bir geleneksel şarkı ve/veya türkünün tekrar edilmesi, 4. Notayla geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretimi, 5. Geleneksel şarkı ve/veya türkünün notalarının/sözlerinin tahtaya yazılması, 6. Geleneksel şarkı ve/veya türkünün dinletilebilmesi için gerekli araçgereçlerin kullanıma hazırlanması, 7. Geleneksel şarkı ve/veya türkünün müzik seti, bilgisayar gibi araçlardan dinletilmesi, 8. Geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere tek tek söyletilmesi, 9. Geleneksel şarkı ve/veya türkünün sözlerinin incelenmesi, 10. Geleneksel şarkı yada türkünün uygun hıza ulaşması için yeterince tekrar edilmesi, 11. Geleneksel şarkı yada türkünün uygun gürlük basamaklarıyla söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesi, 12. Geleneksel şarkı yada türkünün sözlerinin ve ezgisinin karakterine uygun söyletilmesi için yeterince tekrar edilmesi, 15. Öğrencilerin tek tek gözlenerek öğrenemediklerinin yeniden öğretilmesi, 16. Öğrencilerin sınıfça gözlenerek öğrenemediklerinin yeniden öğretilmesi, 13. Öğrencilerin tek tek gözlenerek yanlışlıklarının düzeltilmesi, 14. Öğrencilerin sınıfça gözlenerek yanlışlıklarının düzeltilmesi, 17. Derste işlenen geleneksel şarkı yada türküye yönelik olarak ödev verilmesi. Ayrıca; 134

15 1. Kulaktan geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretiminde, 2. Geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eserin öğrencilere sınıfça söyletilmesinde, 3. Geleneksel şarkı ve/veya türkü öğretilirken eşlik etmede ise dersin mevcut süresinin diğer aşamalara göre bir ölçüde yeterli olduğu sonuçlarına da ulaşılmıştır. Bütün bu sonuçlar, ilköğretim II.kademedeki müzik derslerinde, geleneksel müziklerimize ait repertuvar öğretiminde; EŞLİK EDİLEREK KULAKTAN ÖĞRETİLEN SINIFÇA SÖYLETİLEN şeklinde bir öğretim biçiminin hakim olduğunu göstermektedir. Fakat bu öğretim biçiminin, ancak araştırma kapsamına alınan diğer öğretim aşamalarıyla birlikte gerçekleştirildiğinde amaca ulaşılacağı düşünülmektedir. Bu öğretim biçimindeki aşamaların bir ölçüde yeterli olan görünümü, ilköğretim II.kademede geleneksel müziklerimize ait repertuvar öğretiminin derine inilmeden gerçekleştirildiğini ve böylece geleneksel müziklerimize ait repertuvar öğretiminde yüzeysellikten öteye gidilemediğini düşündürmektedir. Araştırma sonuçlarından hareketle, geleneksel müziklerimize ait repertuvar öğretiminde, araştırmada değinilen aşamaların gerçekleştirilebilmesi (ve böylelikle öğretimin etkililiği-öğretilenin kalıcılığı) için ilköğretim II.kademede müzik dersinin haftalık ders saatinin artırılması önerilmektedir. KAYNAKLAR UÇAN, Ali, İlköğretim Okulları İçin Üçer Seçenekli Özgün Şarkılar, Müzik Eğitimi Yayınları, Birinci Baskı, 2003, Ankara. UÇAN, Ali, YILDIZ Gökay, BAYRAKTAR Ertuğrul, İlköğretimde Müzik Öğretimi, 1999, Burdur. İlköğretim Okulu Ders Programları, Müzik Programı 6-7-8, Millî Eğitim Basımevi, 2000, Ankara. 135

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 149-161 İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Damla Bulut Öz Bu araştırma, ilköğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ Feyzan

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEM BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEM BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 107-119, 2008 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEM BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ilgım Kılıç İnönü Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Diş Hekimliği Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 1.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50 16 30 21 26 YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 2.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50

Detaylı

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 0 3 ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) 3 0 ABANT İZZET

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 6-20 Ekim 207 ( 5. Hafta) EKİM 09-3 Ekim 207 ( 4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ 02-06 Ekim 207 ( 3. Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL 8-22 Eylül 207 (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS ilkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ Sorumlu Öğretim Üyesi: Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı: 4 Kodu: CGE 208 Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ORTAOKUL 6. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

ORTAOKUL 6. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ORTAOKUL 6. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Damla Bulut Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD Merkez Yerleşke - Niğde dbulut@nigde.edu.tr

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Fen Tek. Prog. Planlama

Fen Tek. Prog. Planlama Fen Tek. Prog. Planlama Dersin Adı Fen Tek. Prog. Planlama Dersin Kodu 1206.4305 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 58,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ PROJE KONUSU : GRAFİKLER, KULLANIM ALANLARI VE GRAFİK UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR : Egem ERASLAN F.Sarper TEK Göktürk ERBAYSAL Mert KAHVECİ ÖNSÖZ

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

TÜRKİYEDE İLKÖĞRETİM 2. KADEME 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNDEN EDİNDİKLERİ KAZANIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYEDE İLKÖĞRETİM 2. KADEME 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNDEN EDİNDİKLERİ KAZANIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa -5, 29 TÜRKİYEDE İLKÖĞRETİM 2. KADEME 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNDEN EDİNDİKLERİ KAZANIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Sema

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ DERS ÇIKTI TABLOSU

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ DERS ÇIKTI TABLOSU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ DERS ÇIKTI TABLOSU Dersin Kodu ve Adı HEM31139 - AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ Ders Saati 2 Bölüm/Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK Dersin

Detaylı

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : 0310340066 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Muhasebe MGMT 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım EYLÜL TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNDEN GÖRÜNTÜLER 3. Hafta: Enstrüman eğitimine yönelik olarak Gitar, Keman, Yan Flüt, Perküsyon ve Temel Bilimler için anlatımlar yapıldı. Öğrencilerimiz yatkınlıkları doğrultusunda

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ritim Eğitimi ve Dans-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

Yarışma Odaklı Tasarım (EUT451) Ders Detayları

Yarışma Odaklı Tasarım (EUT451) Ders Detayları Yarışma Odaklı Tasarım (EUT451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yarışma Odaklı Tasarım EUT451 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: OYUN VE OYUN MATERYALLERİ DERSİ Sorumlu Öğretim Üyesi: Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı: 4 Kodu: CGE 206

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş I PSY 221 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Cilt 3 (2017) Sayı 2,

Cilt 3 (2017) Sayı 2, Cilt 3 (2017) Sayı 2, 98-113 İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Gerçekleşme Durumuna İlişkin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri (Çankırı İli Örneği)

Detaylı

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK Sorumlu Öğretim Üyesi: Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı: 5. Kodu:CGE3 307 Dersin

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik. Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü 1 Boğaziçi 2 Hacettepe 3 İstanbul 4 Fatih 5 Fatih 6 Ankara 7 Marmara 8 Gazi 9 Bahçeşehir (Ingilizce) (Ingilizce) (Ingilizce)

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı