İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Rehberlik Yaym an İHRACATTA 5> 1983

3 HDSNÜTABIAT MATBAAS I S T A N B U L ~ ı

4 ö w s ö z ihracatın teşvik i amacıyi ö 26 1 sayıi ı Konun o istinade n çeşitl i tarihlerde yayınlanara k yürürlüğ e kona n ihracatt a verg i iades i oran - larını gösteri r listele r yürürlükt e bulunduklar ı şekliyl e bi r aray a top - lanarak ilgil i üyelerimizi n istifadesin e sunulmuştur. Bundan önc e ayn ı konud a yaptığımı z yayını n büyü k bi r ilg i gördüğünü v e mevcudunu n kıs a zamand a tükendiğin i müşahed e ettik. Bu müşahadede n aldığımı z kuvve t v e cesaretl e anıla n liste - leri yen i şekliyl e düzenleyi p topluc a üyelerimizi n istifadesin e sun - mağa kara r verdik. Özellikle içind e bulunduğumu z ekonomi k koşullar, dövi z girdi - lerinizi arttırma k v e dolayısıyl a ihracatımız ı teşvi k konusuna, öze l bir öne m v e ağırlı k kazandırmıştır. B u nedenle, b u yayınımızla, ih - racatımızı arttırm a davamız a v e ihracatç ı üyelerimiz e Od a olara k yararlı bi r hizme t gördüğümü z kanısındayız. İSTANBUL TİCARE T ODAS İ

5

6 ihracatla, Verg i İades i Karar ı BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLE R Kawrarn w e kapsam : Medde 1 «İhracatt a Verg i İadesi» Türkiye'de n ihra ç edile n yo d a b u Karar' a gör e ihra ç edilmi ş soyıja n maddeleri n maliyetin e girmiş buluna n v e ilişi k «Mai l Yükle r Listesi» nd e (List e A ) ye r alan: Vergi, resi m v e harçla r il e benze n etk i yapa n yüklerin ; doğru, dan doğruy a y a d a dolayl ı olara k ödenilmi ş bulunsun, b u mamul - lerin ihracatçısına, ihracatta n vey a ihra ç saysla n devrinde n sonr a ödenmesidir. Sınır ı Madde 2 Birinc i madded e belirtile n çerçeved e v e maliyet - teki verg i yükün ü aşmama k üzere, mal i yükü n bütünün ü vey a bi r bölümünü karşılayaca k ölçüd e iad e yapılabilir. İhraç güc ü vey a i ç v e Ğ\ş ticare t politikas ı uyarınca, verg i yü - kü taşıya n bi r mamul, verg i iades i uygulamas ı kapsamsn a alınma - yabilir. Y a d a iad e oran ı b u esa^ a gör e tesbi t edilebilir. İadeden fofdaiönamafoco k ihnaco t ı Madde 3 Kullanılmı ş olara k ihra ç edile n mamulle r il e Güm - rük Kanununu n 13 1 inc i maddes i v e İhraca t Rejimin e gör e geçic i olarak ihra ç edile n mamullere, b u kara r hükümler i uygulanmaz. Döviz tahsis i suretiyl e d e olsa, transi t ticare t konus u ola n ma - mullere verg i iades i yapılamaz. a) Listeler e Alınaca k Mamulleri n Seçim i : Madde 4 İhracatt a verg i iadesinde n faydalandırılaca k ma - muller Bakanlıkç a (Ticare t Bakanlığı ) tespi t edilir. B u mamulleri n faydalanacağı verg i iades i ora n vey a tutarları, Bakanlığı n teklif i üzerine. Bakanla r Kurulunc a 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 1 3 üncü maddes i çerçevesind e karar a bağlanır. b] Yoru m v e Kapsa m Tesbit i Yetkis i : Madde 5 Bakanlık, geçic i verg i iades i tebliğlerind e vey a kesin iad e listelerind e ye r ala n mamu l konumlarını n kapsamın ı îes - bite v e b u konud a yoru m yapmay a yetkilidir. e) Listelerde n Çıkarma-Ger i Alma, Ora n Değişikliğ i Yapma.

7 Madde 6 Bakanlık ; kesi n verg i iad e listelerind e ye r ala n mamulleri dah a düşü k orand a verg i iades i uygulana n listeler e ak - tarmaya; bunları, listelerde n geçic i y a d a sürekl i olara k çıkarmay a Bakanlar Kurul u Kara n il e b u maddele r içi n tespi t edile n iad e oran - larını aşmama k üzer e yenide n listeler e almay a vey a üs t listeler e çıkarmaya yetkilidir. Bu yetki, 2 9 unc u madded e belirtile n al t v e üs t oranla r içi n d e aynı ilkele r çerçevesind e geçerlidir. Bu değişikli k yapılmada n önce, e n ge ç 5 i ş gün ü içind e ceva p verilmek kaydıyîe, Maliy e Bakanhğ ı il e Devle t Planlam a Teşkilâtı - nın görüş ü alınır. Söz konus u değişiklikle r Resm i Gazete'd e tebliğlerl e yayımla - nır v e b u tebliğle r yayı m gününd e yürürlüğ e girer. d) Verg i Yükünü n Tesbit i : Madde 7 B u Korar' a ekl i «List e A» d a ye r ala n mal i yük - lerden mamulleri n biri m maliyetin e gire n tutarla r Bakanlıkç a he - saplanır. Söz konus u yükler, teknoloj i v e ma! i tahli l tekniğini n verdiğ i imkânlar içind e hesaplanı r v e ta m bi r kesinli k taşımayabilir. e) Bilg i Alm a : Madde 8 Bakanlık, b u Karar'ı n uygulanmas ı il e ilgil i i ş v e işlemlerde; Devlet, Öze! İdar e v e Belediyeler e ai t Dair e v e Kurum - lardan. Kanunl a kurul u resm i v e öze l teşekküllerden, bilg i alabilir. Bilgi verm e zorunluluğu, ticar i v e sına i faaliyett e buluna n diğe r gerçek v e tüze l kişiler i d e kapsar. Bütün b u kurulu ş v e kişiler, istekleri, verile n sür e içind e ta m ve doğr u olara k yerin e getirmekl e mükelleftirler. f) Öze l Sınırlamala r Kaym a : Madde 9 Bakanlık, ekl i listelerd e ye r ala n mamulleri n ihra - catta verg i iadesinde n faydalanabilmes i içi n bunları n mill i vey a mil - letlerarası standartlar a uygu n bulunması, belirl i bi r kalited e olma - sı, ambalajlarını n Bakanlıkç a tesbi t edilece k özellikler i taşımas ı g i bi konulard a e k şartla r koyabilir. Aranılacak b u özellikleri n konulması, değiştirilmes i vey a kaldı - rılması Resm i Gazet e il e duyurulur. g) Düzenlem e : Madde 1 0 B u Karar'ı n uygulanm.asi, Bakanlıkç a düzenlene -

8 cek yönetmelik, tebli ğ genelg e v e ilgîlüer e verilece k talimatla r çer - çevesinde yürütülür. adesî w e iiır ieoi< a Boğl ^ MmlİYBUer : Madde 1 1 Ekl i list e A'd a yazıl ı mevzuatt a ye r c^an, ihroca - ta böğl!, muoflık, istisn a vey a iad e hükümîe n (8/18 2 soyil ı İhraca t Teşvik Kara n v e e k Kararta n iî e b u kararı n 4 2 nc i maddesini n ge - tirdiği istisna, rnnaîlı k v e iod e hükümler i hariç ) b u Kararc a gör e ih - raç edilece k mamüiier e uygulanamaz. Bu kora r çerçevesind e verg i iadesinde n yararianma k için. bi r tercih beyan ı gerekmez. Ancak, ihracaîlorına, b u Köro r yerine, ekli ' «Liste A» dak i mevzuatt a ye r alo n ihroc a boğlı, muaflık, istisn a ve - ya iad e hükümlerini n uygulanmasın ı isteyenler, b u tercihlerini, gümrük çıkı ş beyannamesine, b u beyannameni n düzenlenmes i sıra - sında yazma k v e imzalama k zorundadırlar. Bu beya n sonrada n değiştirilemez. Ayrıca, he r ik i İmkânda n d a istifade edeceğin i belirti r beyanın ı gümrü k ç^kı ş beyannamesin e ya - zarak imzalamı ş olanlar, b u Kara r çerçevesind e ihracatt a verg i ia - desinden faydalanm. a isteğind e bulunmu ş sayılırlar. B u durumd a il - gili mevzuatt a (List e A ) ye r alan, ihracat a bağl ı muaflık, istisn a v e veya iad e hüküm.lerinde n faydalanamazlar. Fuarlar, Sergile r e Benzer î Yerlerd e Scıîilar ı MamtılFe r ı Madde 1 2 Fuarla r sergile r v e benzer i yerierd e sergilene n ve satılara k yurd a ger i getirilmeye n mamuller e ilişki n verg i iades i uygulamasındaki usu! v e şekille r Bakanlıkç a düzenlenir. Özeüilcli İhmcaMa w e İhroco t Sofilo o İşlemlerd e Verg i İades i : Madde 1 3 Özellikl i ihraca t v e ihraca t sayıla n işlemle r il bunlara ilişki n verg i lades i uygulamasındak i usu l v e şekille r Bakan - lıkça düzenlenir. Geri Döne n lhm{ç Maddeler i :. Madde 1 4 İhrac ı nedeniyle, ihracatçısına, b u kara r hüküm - leri çerçevesind e verg i lades i yapıla n mamuller, ayne n y o d a deği - şiklik gördürülere k v e kesi n olara k ger i getirildiklerinde, ihraçlar ı nedeniyle ödene n verg i iades i Banka'y a (T.C. Merke z Bankası ) ge - ri ödenmedikç e itha l edilemez. Sır Soklam a Mûkellefiyef ı ı Madde 1 5 ~ B u Karariı n uygulanmasınd a geçic i vey a sürekl i olarak çalışanlar, b u çalışmalar ı sebebiyl e edindikleri, Ticar i v e ma - e

9 li sırları, 26 1 sayıl ı Kanunu n izi n verdiğ i amaçla r dışınd a kullana - maz, yayınlayamaz, başkaların a aktaramazlar. İhraç bedelterînifi ' hesaplanmas i v e ödenmes i : a) Madde 1 6 b) Ne t dövi z esas ı : Madde 1 7 B u Kara r çerçevesind e ödenece k verg i iadesini n hesabında, ihraca t karşılığ ı sağlana n ne t dövi z girdis i asıldır. Net dövi z girdisini n hesabınd a sigorta, komisyon, prim, ris - turn gib i adla r altınd a yapıla n he r türlü doğruda n y a da dolayl ı öde - meler ihraca t karşılığ ı dövi z tutarında n indirilir. Net dövi z girdisini n hesaplanmasın a ai t hükümle r Devle t Plan - lama Teşkilât ı Teşvi k v e Uygulam a Dairesinc e düzenlenere k Ban. kaya bildirili r Bank a b u konuda gerekl i belgeler i istemey e yetkilidir. o) Satı ş şekl i v e matra h : Madde 1 8 Kesi n verg i iad e listelerind e vey a geçic i iad e listelerinde (tebliğlerde ) ye r ala n mamulleri n FO B olara k satılmas ı halinde FO B ihra ç değeri, CİF, OF veya diğe r satı ş şekillerind e sa - tılması halinde, Maliy e v e Ticaret Bakanlıklarınc a tesbi t edili p Ban - kaya bildirilece k usu l v e şartla r uyarınc a C F değeri, iad e matrahı - nın hesabınd a esa s alınır. İhraç döviz i alışlarınd a T.C. Merke z Bankasınca, saptana n kur a ek olara k piri m v e benzer i adla r altınd a e k bi r ödem e yapılmas halinde, verg i iades i matrahını n hesabınd a topla m alı ş bedel i mat - rahı oluşturur. Bir mcrmülü n değişi k konumlard a ye r olmıais ı : Madde 1 9 Ekl i listelerd e ye r ala n ik i ayr ı konumu n (Geçic i iade tebliğler i dahil ) kapsamın a girebildiğ i içi n farkl ı orand a iade - den istifades i sö z konusu mamuller e ai t ödenmes i gerekl i verg i ia - de oranını n tespitinde, mamulü n isme n ye r aldığ ı konuma, isme n yer almamı ş is e dar kapsaml ı konum a önceli k verilir. Dövizin Tür k Lirasın a çevrilmes i : Madde 2 0 B u Karar'd a ye r ala n hükümle r çerçevesind e tespit edile n verg i iadesinde n yararlanabili r ihracatı n ne t girdis i olan döviz, ödenece k verg i iadesini n hesaplanmas ı içi n Tür k Lira - sına çevrilir. Türk parasın a çevirmed e esa s ihra ç edile n mamulü n Gümrü k C^kış Beyannamesini n tesci l tarihindek i car î klordur. (B u tarih Be - 'fmm&mmım 1. söftösınirı üs t ort o böbmünde fgzıi ı ofo n torihtir. ) ı

10 Aronocak belgele r ı ' ' ' Madde 2 1 İhracatt a verg i iadesinde n faydoianılabilmes i içi n İhracatçılar, Banka'y a gümrü k çıkı ş beyannames i il e dövi z alı m bordrosunu ibra z etme k zorundadır. Ancak, Bakanlık, b u konuda he r türlü düzenlemey i yapmay ü ve başkac a belgele r aramay a yetkilidir. Banka, Bakanlıkta n izi n olma k kaydıyl a e k bilgi v e belgeler isteyebilir ' I ^- j ödemelerin fcıpılmös ı : Madde 2 2 İhrocatt a verg i iades i ödemeleri, îmkânlan n el - verdiği ölçüd e e n kıs a süred e yapılır. Ancak, şüphel i durumlard a ödemeler Bakanlı k vey a iîgi ü diğe r bakanlıkla r v e kurukışlor yetki - lilerince; inceleme, araştırm a v e soruşturm a işlemler i bitirili p sonuçîandınlıncoya kada r geciktı'rilebiü r vey a durduruiabiür. Durdur - ma karan, sö z konusu bakanlıkla r v e kuruluşla r i! e Banka'ca e n geç 3 iş günü içind e Bakanhk' a bildirilir. Madde 2 3 İhracatt a verg i fodesinde n faydalanma k duru», mundo buluna n bütü n ihracatçılar ; b u Karo r il e sonradan b u Ka - rar'dö yapılaca k değişikü k v e eklerde ye r alan hükümler i öncede n kabul etmi ş sayılırlar. Gümrük çıkış befaıninıotınesiıı a teonıılocak e k İ3iig,iter : Madde 2 4 Bu Karar çerçevesind e ihracatt a verg i iadesin - den faydalanıiabilmes i için, ihracatçılar, gümrü k Cikı ş beyanname - sine, ihracat a iüşki n tescil/lisan s beyannamesini n ona y gü n ve sa - yısı il e onaylayan yetkil i kuruluşu n adın ı (va r is e kuruluşu n ko d numarası yeterlidir ) yazarla r Belgelerin ayn s kîş l adıo c 'dikeiilenmbs l ı Madde 2 5 Vergi iades i alınabilmes i içi n Gümrü k çıkı ş be^ yannamesi il e döviz alı m bordrosund a v e tescil/lisans beyanname - sinin aranmas ı halinde, b u belgede, yazıl ı ihrocatç ı adının, ayo? ger - çek vey a tüze! kişiy e ai t olması gerekir. Ymhş e foz!a ödemele m ger i ofıomas ı : Madde 2 6 Verg i iades i mevzuatını n yanlı ş uygulanmasın - dan yad a ihracatç ı adın a yanıltıc ı bilg i v e belge verilmesinde n dolayı gereksi z olara k ödene n verg i iadeleri, Amm e Aiocoklarmı n

11 Tahsil Usul ü Hakkınd a Kanu n v e verg i mevzuat ı çerçevesind e ge - rı alınır.,,,. < Banka, b u ger i alm a işlemin i sağlamak, koiaylavştırma k v e hız - landırmak içi n he r türlü fiil i v e hukuk i tedbir i almay a yetkilidir. ihracatta oygotanaco k mewzua l : Madde 2 7 B u kara r çerçevesind e yopilaca k ihraca t işlem - leri d e gümrük mevzuatın a gör e yürütülür. Bu Karar'ı n yürütülmesinde. 27/6/196 3 gün, 261 sayslı v e 2 8 7/1967 gün, 933 sayılı Kanunla r uyarınc a yürürsüğ e kcnuiobllece k Tüzük yönetmelik, tebliğ, genelg e v e Bokaniık'ç o verilece k tali - matlarda hükü m bulunmamas ı halinde, İhraca t Rejim i v e Tür k Pa - rası Kıymetin i Korum a Hakkındak i mevzua t uygulanır. Gümrük idarelerinin v e ^îgîî i karuysa l kyrymiorı o sorymjyiyğ y : Madde 2 8 Gümrü k idareler i ü e ilgil i diğe r kamu, idar e v e kurumları, b u Kara r gereğinc e yapılaca k ihracatl a ilgil i işlemlerde, mükerrer ödemeler e yo l açılmamasın ı sağlayıc ı tedbirle r alırlar. yygı.ı!örıacak verg i îıodes i oran ı ı Madde 2 9 Verg i iades i kapsamınd a ye r ala n mamulleri n yararlanabileceği Verg i İades i oranlar ı v e bun a ilişki n ölç ü v e kurallar aşağıd a gösterilmiştir. Numarası İade Oran ı (% ) , , , Listelerd e gösterile n tutarlard a Ancak bi r takvi m yıl ı içerisind e yapıla n ihracatt a aşağıda - ki tablod a gösterile n şekild e ilav e verg i iades i yapılır. a) O (sıfır) 2 (iki ) milyo n $ = sıfı r b) 2 (iki ) 1 0 (on ) milyo n $ = % 6 c) 1 0 (on ) ~ 3 0 (otuz ) milyo n $ = %T 2

12 d) İhraca t 3 0 milyo n dolarlı k duvar ı aşarsa. (0 ) da n itiba - ren bütü n topîcfm a % 1 0 Yiifik ihra ç tyit'oriiiii i lıesobıoda! ihra ç bsdellerinli i birieşîirîlmes î Madde 3 0 ~ B u l^ora r il e diğe r kararla r uyarınc a verg i iade - sinden istifad e ede n (B u Kararc a e k v e değişikli k getire n Körarla r hariç) mamullerî n ihrac ı karşılığınd a sağlana n dövi z girdileri, yıllı k ihraç duvarını n hesabind e bîrieştirüemez. 9' sayıl! listed e «Ya ş meyv e sebz e v e s u ürünler i listes i başlığ ı altında yer'ala n maüan n ihrac ı karşılığınd a soğlana n dövi z girdile - ri yıllı k ihra ç tutarını n hesabmd a birleştirilir.» «Sıfır verg i iades i listesi» îl e 1 0 sayıl ı üsted e ye r asa n madde - lerin^ ihracında n sağlana n dövizle r birbirleriyl e vey o diğe r.listele r kapsamı mamıılîeri n ihra ç girdüeriyl e birîeştîrüemez.» Geçici verg i iad e listesind e buluna n mamulle r karşılığ ı sağla - nan dövizler, birleştirm e oçısından, ye r alocakîor ı listeler e ai t hü - kümlere tab i olurlar. İhra ç top'amın a gör e indirimsi z ora n üzerinde n verg i iades i ya - pılmasına ilişki n getirile n dövi z tutarını n hesabmda, ihra ç yılm a ba - kılmaksızın, ayn ı takvi m yılınd a getirilmi ş dövizle r tuta n birleştirilir. Birleştirmede Döıf e Alı m Bordrosu'iiy o tatızi m larilı i esa s ülimr. Konsinye ihracat, müştere k hesa p yoluyl a ihraca t v e yur t dı - şında ihracat a d a b u esa s uygulanır. Ancak, prefmansma n yoluyl a ihracatt a öncede n getirile n dö - viz ihracatı n fiile n yapıldığ ı yıl a ai t dövi z tutarın a katılır. Kredili ihracatt a ise, getirilece k dövizler, ihracatı n gerçekleştiğ i yıla ai t dövi z top'am ı il e birleştirilir. Ancak, yıllı k ihracot a ai t far k iade il e kredil i ihracat a ai t iade, kredil i ihraca t karşılığ ı dövizle r yurda getirildikte n sonr a ödenir. BÖLÜM I I ' GEÇİC İ VERG İ İADES İ Kavram Madde 3 1 B u Karar' a ekl i listelerd e ye r almamı ş mamul - ler içi n ihraçlar ı halind e v e kesi n verg i iad e çizelgelerin e konul - duklarında; aradak i fark, ihracatçıların a ödenme k vey a ger i alın - mak üzer e iad e yapılması, geçic i verg i iadesidir.

13 Yetki e Dufurm o s Modde 3 2 ~ Geçici, verg i iadesinde n yororlanaco k mamulle r ve bunlar a uygulanaca k oranlo n %5 1 geçmeme k üzere, Bakanlık - ça tespi t edilir. Belirlenen mamulle r v e uygulanacak ; iad e oranlorı, Resm î Ga - zete'de bi r sır a numaras ı verilece k tebliğle r il e yayımıönır. B u teb - liğler yayı m gününd e yürürlüğ e gire n FafdGİorana: : Madde Geçic i verg i iad e tebliğlerind e ye r alc n mamü L 1er, ihroçlarında, kendiıer i içi n belirtile n Granlör o göre, geçic i verg i iadesinden faydaignır. Madde 3 4 Geçic i verg i iadesinde n îstifad e ede n mamulle r için sonrada n tayi n oluna n kesi n verg i iades i oranlar ı geçîc i verg î iadesi oranındo n küçü k ise, aradak i fark, ıhracatçılarc a Bankay a gerî ödenir. Bu farkı, kesi n verg î iades i oranını n Resm i Gazeîe'd e yayım - landığı tarih î izleye n 1 5 gü n içind e Bankaya ^ ödemeye n ihracatçıla r hakkında Amm e Aîöcal-^ianns n Tahsi l Usul ü Hakkınd o Kanu n uya - rınca takiba t yapılır. İade oranlar ı arasındak i fark!or, listed e yozii ı oranlar a gör e de - ğil, b u mamulle r içi n gene l hükümle r çerçevesind e faydalanılabile - cek oranlar a gör e hesopianır. BÖLÜM 11! KESİN VERG İ İADES İ Kesin erg i i 'C?desi Üstelerine Âîmnm ı Madde 3 5 Geçic i verg i iades i teb!iğ?erind e buluna n mad - deler üzerind e gerekl i ince'emete r yopıidıkta n sonra,, bunla r 4 ün - cü v e 7 nc î madde!e r yyannc o kess n verg ^ iades i üstelerin e ohnırlar. Momüüen ayn ı esaslar a göre, geçîc î verg î iades i teblîğiorin e konulmadan doğruda n doğruy a kesi n verg i iades i listelerin e ' d e alınabilir. a) Kesi n İad e - Geçîc i İad e Farkını n Ödenmes i : Madde 3 6 Geçic i verg i iodesfnde n faydalona n mamtıüe r için tespi t oluna n kesi n verg i iad e orön ı dah o büyü k se, îk l oran a

14 göre hesaplanc n tutarla r cırasındak î fark, mornüili n ihracatçısına, gene! hükümie r çerçevesind e ödenir. b) îhro ç Duvar ı Farkını n Ödenmes i : Madd e 3 7 Yıllı k ihra ç duvarlanoı n osılmasınd a 29. madd e ikinci paragrafınd o beiırtüe n e k ödernefe r yapılır. Madde 3 8 Tü m (Komple ) tesisle r vey a bütünlü k göstere n birimio (ünitenin ) tümüyl e ihrac ı haîinde, b u tesi s vey a birim e gi - ren mamüllen o ye r aimı ş bulunduğ u iad e iistes! degözönünd e bu - lundurularak, verg i yük ü Bakonlık'ç a hesaplanı r v e mömülü n konu - lacağı liste, bun a gör e tespi t edilir. BÖLÜM İ V GEÇİCİ KABU L İL E BAĞLANTIL I İHRACA T Işlenınek Üzer e Geçic i Kobyiclar ı Fofdoİari'Or î Eşfod o ; Madde Sayılı Gümrü k KonunuYıu n 11 8 nc i madde - sine gör e bedell i olara k dışta n getirile n maddelerl e yapılara k ihra - catı gerçekleştirile n mamuiler e FO B ihra ç bedelinde n itho l girdisi - nin bedel i düşülme k suretiyl e buluoacö k ne t dövi z girdis i üzerinden, yine anıla n Kanunu n öyn ı maddes i çerçevesind e bedelsi z olara k dıştan getirile n maddelerl e yapılara k ihracat ı gerçekleştirile n ma - mullere is e FO B ihra ç bedel i üzerinden " ye r aldıklar ı listelerdek i orana gör e verg i iades i yopilır. Madde 4 0 Gümrü k Ka n unu'nun 119. maddes i uyarınca, be - delli vey a bedelsi z oiaro k geçic i muaflı k relim i çerçevesind e itha l edilen ambala j moddeîer i kuncnılarak. ihro ç olunu r v e ihracatt a ver - gi iadesinde n fcıydolana n maddeferi n ihracatt a verg i iades i matrah - 'jannın hesabınd a geçic i rnuafîı k çerçevesind e itha l edilmi ş buluna n amboiaj maddelerini n değerle n bedel i ödenere k itha! edilmi ş olsa - lar dah i ihracatt a verg i iades i matrahın a -dahi l edilmez. Mulîosebe Düıerı i : Madde 4 1 Gümrü k Kanununu n 11 8 inc i maddesin e dayal ı geçici kabu l il e ilişkil i ihracatt a verg i iadesinde n yararlanılabilmes i İçin ihracatçıların, b u işlemler e ilişki n hesaplan, muhaseb e kayıtla - rında ayrıc a göstermeler i zorunludur.

15 BÖLÜM V İSTİHSAL VERGİS İ İL E İLGİL İ İAD E Vergi İadesirıl o İstilısa l ergis î Myofifet i İl e Bîriıkt e Ufgıuionmasi : a) Birlikt e Uyguiamon m Sınır ı : Madde 4 2 Bizatih i ihra ç edile n mamulün, ihra ç edildiğ i şekliyle teslim i sebebiyl e ödenmes i sözkonus u istihsa l vergisini n nr^uatiyet vey a iades i ayn ı ihraca t içi n aşağıdak i şartlarl a birlikt e uygulanabilir. Mamullerini ihra ç ede n vey a ihra ç edilme k kaydıyl a ihracatçı - lara tesli m ede n imalâtçıla r ihra ç edilece k madd e vey a mamulü n yapımında vey a ombolailanmasıııda, kullanacaklar ı sayıl ı Ka - nun çerçevesind e istihsa l vergisin e tab i tutula n madd e vey a mal - zemeleri DPT, Teşvi k Uygulam a Başkanlığında n (TUB ) alacaklar ı belgelere istinade n b u vergide n mua f olara k tesli m alırlar. B u mu - afiyetin şartlar ı v e uygulam a esaslar ı TU B tarafında n belirlenir. b) E k bilg i verm e : Madde 4 3 Yukarıdak i madd e uyarınc a (Madde : 42 ) ihracat- - ta verg i iades i yanında. Gide r Vergiler i Kanununu n 6 ınc ı v e 8 inc i maddelerinde ye r ala n v e b u Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e belirtilen - lerin dışınd a kala n istihsa l vergis i muafiye t vey a iadesinde n yarar - lanmak isteye n ihracatçıla r tesci l lisan s beyannamesinde, yo k ise ; kendilerinin v e ihra ç oluna n mamulü, ima l edenin, ticare t unvanını, adresini, Gider, Geli r Kurumla r Vergiler i açısında n bağl ı olduklar ı vergi dairelerin i v e mükelle f hesa p numaraların ı gümrü k çıkı ş be - yannamesine yazma k zorundadırlar. c) İstihsa l Vergis i muafiye t v e iades i uygulam a şekl i : Madde 4 4 Yukarıd a (Madd e 42 ) belirtile n safhad a ödenme - si sö z konus u istihso i vergisin e tab i ma l ihra ç edenlerin, sayı - lı Kanunu n 6 nc ı v e 8 inc i maddelerin e gör e ödemeler i gereke n is - tihsal vergisi, ihra ç doiayısıyl e tesci l v e terki n olunur. Bu Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e ye r ala n hükü m b u mamulle r hakkında uygulanmaz. d) Ödenmi ş istihsa l vergisini n iades i : Madde 4 5 B u bölü m çerçevesind e ihracatt a verg i iades i yanında ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiyetinde n faydalanabilece k

16 türde mamulü, vergis i ödenmi ş olara k alı p ihra ç edenlere, ödenmi ş olan b u vergileri n iades i Ticare t v e Maliy e Bakanlıklarınc a sağlanır. Söz konus u iadeni n yürütülmes i içi n istem e süres i konulmas ı dahis, he r türl ü düzenlemele r yapmay a anıla n Bakanlıkla r yetkilidir. Verge Yük ü Hesab a : Madde 4 6 B u bölümd e belirtile n çerçeved e ihracatt a verg i iadesi yanınd a ayrıc a ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiye t v e iadesinden yararlanabile n istihsa l vergileri, b u mamulle r içi n verg i iadesi oran ı hesaplanırke n verg i yükler i arasın a konulamaz. BÖLÜM V! ÇEŞİTLİ KONULA R Vergi İades i İçi n Ödene k Konylmas ı : Madde 4 7 He r yı l bütçeni n Maliy e Bakanlığ ı bölümün e ver - gi iadeler i içi n gerekl i ödene k konulur. Beledîfe Poflarmı n Tespit i : Madde 4 8 İhracatt a verg i iades i oranlarını n Gene l Bütç e ile Belediy e Paylar ı arasındak i.dağılım ı Bakanlıkç a hesaplanı r v e Bankaya bildirilir. Dağılım m hesabıyl a ilgil i ölçüler. Maliy e Bakonlı - nın görüş ü alınara k Bakanlıkç a tespi t edilir. Ödemelerin Merke z Banka'sıoc a Biidiriimesi i : a) Maliy e Bakanlığın a Bildirm e : Madde 4 9 Banka, IVlerke z v e Şubelerinc e ödene n verg i ia - delerini, Maliy e Bakanlığınc a uygu n görülece k sürele r içind e «Ha - zine İ ç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü»n e bildirir. Bildirm e zorun - luğu 4 5 inc i madd e çerçevesind e yapıla n ödemeler i d e kapsar. Bu bildirimde, iad e edile n vergileri n gene l bütç e il e Belediy e payları arasındak i dağılı m ayrıc a gösterilir. Kesin verg i iad e oranlarını n yayımlanmasında n sonra, b u mad - deler içi n geçic i verg i iades i olara k yapıla n ödemelerde n belediy e paylarına düşe n kısım, Bankac a hesaplanara k ayn ı şekild e Hazine - ye bildirilir.. ^ ; ; ; b) Bakanlığ a Bildirm e : Madde 5 0 Bank a Merke z v e Şubelerinc e ödene n verg i iade - leri. Bakanlıkç a tayi n edile n şekild e v e süred e Bakanlıkl a bildirilir. Bu bildiri m 4 5 inc i madd e çerçevesind e ödene n istihsa l vergis i ia - deleri içi n d e yapılır.

17 Vergi iadelerini n muhasebeleştirilmes i : yadde 5 1 ~ Bonkanı n 4 9 unc u moddes i uyorınc a gönderdiğ i listelerde ye r ala n tutarı n tamam ı (Belediy e payiar s dahil ) «Hazin İç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü» nc e «Bütç e Giderler i Hesabı» na borç, «Bank a Car i Hesabı» n a alaca k yazılara k muhasebeleşti - rilir. Anılan Saymanlık, Müdüriüğü'nce, b u şekild e gerçekleştirile - cek gide r yazım ı işlemini n dayanağı, Banka'nı n yazıl ı isteğidir, Beledif.e pafiar ı ie e ilgil i işlemle r ı. Madde 5 2 «Hözın e İ ç Ödenıeîe r Saymanlı k Müdüriüğü» nc e gider yazıla n tutarlardan, Bank o iisteîerind e belediy e payların a ai t olduğu gösterile n böiüm, b u soymanlı k müdürlüğünü n bildirim i üze - rine, Geli r Sayrnoniığf'rıc a belediyele r adın a bor ç yazılır. Bu borç. Maliy e Bakaniığı'nc a bell i edilece k Gümrü k Sayman - lıklarında İiie r Bankasın a gönderilme k üzer e birike n belediy e his - selerinden kesilere k mahsu p v e tahsi l olunur. Bu şeklid e töhsî i edilece k tutar, geli r bütçesini n «çeşitl i geür- ' 1er» bölümün e ira t kaydedilir : Sözieşiiıeii elemo n çaliştırılmas ı : Madde 5 3 Öze l uzmanlı k gerektire n konulard a çalıştırıl - mak üzere, 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 4 ünc ü maddesini n son bend i hükm ü çerçevesind e geçic i sürel i sözleşmelerle, ele - man kullanılabilir. ergi mâe karariormı n yürürsü k tarih i : Madde 5 4 Verg i İades i Kararlar ı il e diğe r kararları n verg i iadesine dai r hükümleri, metinlerind e ayrıc a açı k bi r hükü m bulun - madıkça, yayımlandıklar ı gü n yürürlüğ e girer. Aksine bi r hükü m taşımadıkç a b u kararlarl a bi r mamu l verg i iadesi kapsamın a almıyo r vey a m.evcu t verg i iad e oranla n yüksel - tiliyor y a d a uygulanmakt a ola n kısıtlamala r kaidınhyo r is e b u v e benzeri leh e hükümle r taşıya n kara r yayımında n önc e güm - rük çıkı ş beyannames i tesci l edilmi ş ihracat a uygulanma z (Güm - rük Çıkı ş Beyannamesini n tesci l tarihi, b u beyannameni n 1. sayfa - sının üs t ort a bölümünd e yazıl ı ola n tarihtir ) Buna karşılık, mevcu t verg i iad e oranlar ı düşünülüyo r vey a bi r mamul listelerde n çıkanlıyo r y a d a iadede n yararlanmay ı etkileye - cek kısıtlamala r getiriliyo r ise, b u değişiklikler i getire n Karar'ı n ya - yım gününde n önc e onaylanmı ş tescil/lisan s beyannamesin e daya - e

18 İl ihracat, b u beyannameleri n ona y gününd e yürürlükt e buluna n ka - rar hükümlerine, tabi olur. Anca k değişikli k kararını n yayı m günün - de yad a izleye n dönemd e yöpı!o n değe r vey a mikta r arttırmaların - dan doğa n değe r artıklar ı İçi n yen i Kara r hükümler i uygulanır. Ay - nı dönemd e ihra ç süresini n uzatiirnas ı halind e ası l sürey e ilişki n hü - kümler uyarınc a îşie m yapılır. Söz konus u değişiklikleri n Bokaniı k yetkis i çerçevesind e yapıl - ması halind e d e ayn ı hükü m geçerlidir. Fuar vey a sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkışa ilişki n gümrü k çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/li - sans ona y tarih i olara k değerlendirilir. Geçici kabu l il e ilişkil i Verg i iadelerind e tescil/lisan s vey a gümrük çıkı ş beyannames i ona y tarihini n yerin e geçic i kabu l iznin e dair Bakaniıklararas ı komisyonu n kara r tarih i esa s alınır. BÖLÜM Vll l Yürürlükten taldırilan korario r : SON HÜKÜMLE R '., Madde 5 5 B u Karar'ı n geçic i 1 inc i maddesind e belirtile n Kararnameler (B u Kararnamelerde n madd e y a d a bölümler i belirti - lenlerin yalnızc a b u madd e v e bölümleri ) yürürlükte n kaldırılmış - tır. Önceki İşiemie r : Geçici Madd e 1 7/8/ /1115 ; 15/8/ /1182/2 2 1/1971-7/1864 ; 11/5/ /4447; 5/8/ /4820 ; 14/8/1972-7/4910; 16/2/1973^7/5849 ; 2/6/1973-7/6560 ; 2/6/1973-7/6574 ; 20 / 7/1973 7/6830 ; 18/8/1973-7/7005 ; 18/8/1973-7/7020 ; («1. İhracat a İlişkin Tedbirler» başlıkl ı bölümünü n 4, 5 v e 6 nc ı maddeleri) ; 1/10 / /7203 ( 1 sayıl ı fıkrası) ; 22/9/1973-7/7235 ; 24/1/ / 7804; 1/4/1974-7/7983 ; 1/7/1974-7/8586 ; 4/9/1974-7/8871 ; 6/9 / /8953; 26/2/1975-7/9643 ; 23/5/1975-7/9958 ; 25/ /10040; 9/6/ / gü n v e sayıl ı kararnamele r il e b u Ka - rarın yürürlüğün e de k yayınlanaca k 7/111 5 sayıl ı Kararnam e ek i Karar'a e k v e değişiklikle r getire n kararları n yürürlü k süreler i için - de onaylanmış, tescil/lisan s beyannamelerin e dayal ı ihracat ; 5 4 üncü madd e çerçevesind e verg i iadesinde n istifad e eder. (Dı ş fu - ar v e sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkış a ai t gümrük çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/lisan s ona y tarih i

19 olqtqk değerlendirilir, ) (6/6/17 5 gün, 7/ sayılı, 6/8/197 5 gü n 7/10343 soyıl i v e 15/8/197 5 gün, 7/ sayıl ı Kararnam e ek i Ka - rorlar hükümler i soklıdır. ) Geçici i^/ladd e 2 B u Karar'ı n yürürlüğünde n önc e gerçek - ieştsıilecek ihracat, b u Kora r il e getirile n leh e hükümleri n uygulan - rnosi açısındö n gerçekleşm e sırosınd a yürürlükt e buluna n Karar' a tabi oiur. (Gümrü k Çıkı ş Beyonnames i tesci l tari h - Gümrü k Çıkı ş Beyanriamesınîn 1 inc i sayfasında, üs t ort a bölümünd e buluna n tarih - ihrocotı n gerçekleşm e tarih i sayılır. ) Geçici Modd e 3 B u Kora r ü e ilgili, tebliğ, genelg e v e tali - motlonn düzenlenere k yürürlüğ e konylmasm a kadar, yürürlükte n kaldırıtarr kararla r çerçevesind e çıkarıimı ş benzerlerinin, b u Kara - fa aykır ı hükü m taşımıya n bölümler i yürürlükt e kalır. " Madde 5 6 B u Kara r yayı m gün ü yürürlüğ e girer.

20 A DOLAYL I VERGİLE 1 Danıld e aiınarıla r : ÜSTE : A (Mali Yükle r Listesi ) R a) Gide r Vergiler i (680 2 sayıi ı Kanu n il e e k v e değişiklik - leri, Bin a inşaa t dahili ) b) Şeke r istihla k Vergis i.(674 7 sayıl ı Kanu n il e e k v e de - ğişikiikleri) c) Emld k Alı m Vergis i (19 8 sayıl ı Kanun ) d) Taşı t Aiı m Vergss i (131 8 sayıl ı Kanun ) e) Emiû k Vergis i (131 9 soyü i Kanu n il e e k v e değişiklikieri) ^ t) Motorlu. Kar a Taşitia n Vergis i (19 7 sayıl ı Kanun) ^ g) İşletm e Vergis i (131 8 sayıl ı Kanun ) 2 İthald e alınanla r : Q) Gümrü k Vergis i (161 5 sayıl ı Kanun ) b) İstihsa l Vergis i (680 2 sayıl ı Kanun ) B DOLAYSI Z VERGİLE R 1 Mal i Deng e Vergis i (159 8 sayıl ı Kanun ) 2 Ücretlerde n alma n Geli r Vergis i C RESİMLER, HARÇLA R V E BELEDİY E PAYLAR İ 1 Resimle r ; a) İtha l beyannamelerinde n alma n Damg a Resm i (82 8 sayılı Kanu n v e değişiklikleri ) b) Damg a Resm i v e Damg a Vergis i (132 4 sayıl ı Kanu n ile e k v e değişiklikleri n yürürlükt e ola n bölümler i v e 488 sayıl ı Kanun), c) Tuzda n Alına n Teke l Resm i (307 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) d) İspirt o v e İspirtol u İçkile r İnhisa r Resm i (425 0 sayıl ı Kanun il e e k v e değişiklikleri ) e) Çayda n Alına n Teke l Resm i (378 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) f) Tütü n v e Mamullerinde n Alma n Teke l Resm i (117 7 sa - yılı Kanu n il e e k v e değişiklikleri ) 2 Harçla r _ a ) Harçla r Kanun u (49 2 sayıl ı Kanun ) 3 Belediy e Hisses i a) sayıl ı Kanu n v e sayıl ı Kanun'u n 2 nc i mad - desi gereğinc e itha l sırasında gümrü k vergisini n % 151 oranınd a olma n belediy e payı.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28)

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiștir. HAZİRAN - 2005 EMO YAYIN

Detaylı

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli çalışmamız ile birlikte bu bilincin daha da pekişmesini hedefliyoruz.

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli çalışmamız ile birlikte bu bilincin daha da pekişmesini hedefliyoruz. Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak hayata geçirdiğimiz İhracata Dönük Üretim Stratejisi ile bugüne kadar, her bir ilimizin hali hazırda ürettiği ürünleri nasıl dünya pazarlarında rekabetçi bir şekilde satabilir

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı