İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Rehberlik Yaym an İHRACATTA 5> 1983

3 HDSNÜTABIAT MATBAAS I S T A N B U L ~ ı

4 ö w s ö z ihracatın teşvik i amacıyi ö 26 1 sayıi ı Konun o istinade n çeşitl i tarihlerde yayınlanara k yürürlüğ e kona n ihracatt a verg i iades i oran - larını gösteri r listele r yürürlükt e bulunduklar ı şekliyl e bi r aray a top - lanarak ilgil i üyelerimizi n istifadesin e sunulmuştur. Bundan önc e ayn ı konud a yaptığımı z yayını n büyü k bi r ilg i gördüğünü v e mevcudunu n kıs a zamand a tükendiğin i müşahed e ettik. Bu müşahadede n aldığımı z kuvve t v e cesaretl e anıla n liste - leri yen i şekliyl e düzenleyi p topluc a üyelerimizi n istifadesin e sun - mağa kara r verdik. Özellikle içind e bulunduğumu z ekonomi k koşullar, dövi z girdi - lerinizi arttırma k v e dolayısıyl a ihracatımız ı teşvi k konusuna, öze l bir öne m v e ağırlı k kazandırmıştır. B u nedenle, b u yayınımızla, ih - racatımızı arttırm a davamız a v e ihracatç ı üyelerimiz e Od a olara k yararlı bi r hizme t gördüğümü z kanısındayız. İSTANBUL TİCARE T ODAS İ

5

6 ihracatla, Verg i İades i Karar ı BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLE R Kawrarn w e kapsam : Medde 1 «İhracatt a Verg i İadesi» Türkiye'de n ihra ç edile n yo d a b u Karar' a gör e ihra ç edilmi ş soyıja n maddeleri n maliyetin e girmiş buluna n v e ilişi k «Mai l Yükle r Listesi» nd e (List e A ) ye r alan: Vergi, resi m v e harçla r il e benze n etk i yapa n yüklerin ; doğru, dan doğruy a y a d a dolayl ı olara k ödenilmi ş bulunsun, b u mamul - lerin ihracatçısına, ihracatta n vey a ihra ç saysla n devrinde n sonr a ödenmesidir. Sınır ı Madde 2 Birinc i madded e belirtile n çerçeved e v e maliyet - teki verg i yükün ü aşmama k üzere, mal i yükü n bütünün ü vey a bi r bölümünü karşılayaca k ölçüd e iad e yapılabilir. İhraç güc ü vey a i ç v e Ğ\ş ticare t politikas ı uyarınca, verg i yü - kü taşıya n bi r mamul, verg i iades i uygulamas ı kapsamsn a alınma - yabilir. Y a d a iad e oran ı b u esa^ a gör e tesbi t edilebilir. İadeden fofdaiönamafoco k ihnaco t ı Madde 3 Kullanılmı ş olara k ihra ç edile n mamulle r il e Güm - rük Kanununu n 13 1 inc i maddes i v e İhraca t Rejimin e gör e geçic i olarak ihra ç edile n mamullere, b u kara r hükümler i uygulanmaz. Döviz tahsis i suretiyl e d e olsa, transi t ticare t konus u ola n ma - mullere verg i iades i yapılamaz. a) Listeler e Alınaca k Mamulleri n Seçim i : Madde 4 İhracatt a verg i iadesinde n faydalandırılaca k ma - muller Bakanlıkç a (Ticare t Bakanlığı ) tespi t edilir. B u mamulleri n faydalanacağı verg i iades i ora n vey a tutarları, Bakanlığı n teklif i üzerine. Bakanla r Kurulunc a 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 1 3 üncü maddes i çerçevesind e karar a bağlanır. b] Yoru m v e Kapsa m Tesbit i Yetkis i : Madde 5 Bakanlık, geçic i verg i iades i tebliğlerind e vey a kesin iad e listelerind e ye r ala n mamu l konumlarını n kapsamın ı îes - bite v e b u konud a yoru m yapmay a yetkilidir. e) Listelerde n Çıkarma-Ger i Alma, Ora n Değişikliğ i Yapma.

7 Madde 6 Bakanlık ; kesi n verg i iad e listelerind e ye r ala n mamulleri dah a düşü k orand a verg i iades i uygulana n listeler e ak - tarmaya; bunları, listelerde n geçic i y a d a sürekl i olara k çıkarmay a Bakanlar Kurul u Kara n il e b u maddele r içi n tespi t edile n iad e oran - larını aşmama k üzer e yenide n listeler e almay a vey a üs t listeler e çıkarmaya yetkilidir. Bu yetki, 2 9 unc u madded e belirtile n al t v e üs t oranla r içi n d e aynı ilkele r çerçevesind e geçerlidir. Bu değişikli k yapılmada n önce, e n ge ç 5 i ş gün ü içind e ceva p verilmek kaydıyîe, Maliy e Bakanhğ ı il e Devle t Planlam a Teşkilâtı - nın görüş ü alınır. Söz konus u değişiklikle r Resm i Gazete'd e tebliğlerl e yayımla - nır v e b u tebliğle r yayı m gününd e yürürlüğ e girer. d) Verg i Yükünü n Tesbit i : Madde 7 B u Korar' a ekl i «List e A» d a ye r ala n mal i yük - lerden mamulleri n biri m maliyetin e gire n tutarla r Bakanlıkç a he - saplanır. Söz konus u yükler, teknoloj i v e ma! i tahli l tekniğini n verdiğ i imkânlar içind e hesaplanı r v e ta m bi r kesinli k taşımayabilir. e) Bilg i Alm a : Madde 8 Bakanlık, b u Karar'ı n uygulanmas ı il e ilgil i i ş v e işlemlerde; Devlet, Öze! İdar e v e Belediyeler e ai t Dair e v e Kurum - lardan. Kanunl a kurul u resm i v e öze l teşekküllerden, bilg i alabilir. Bilgi verm e zorunluluğu, ticar i v e sına i faaliyett e buluna n diğe r gerçek v e tüze l kişiler i d e kapsar. Bütün b u kurulu ş v e kişiler, istekleri, verile n sür e içind e ta m ve doğr u olara k yerin e getirmekl e mükelleftirler. f) Öze l Sınırlamala r Kaym a : Madde 9 Bakanlık, ekl i listelerd e ye r ala n mamulleri n ihra - catta verg i iadesinde n faydalanabilmes i içi n bunları n mill i vey a mil - letlerarası standartlar a uygu n bulunması, belirl i bi r kalited e olma - sı, ambalajlarını n Bakanlıkç a tesbi t edilece k özellikler i taşımas ı g i bi konulard a e k şartla r koyabilir. Aranılacak b u özellikleri n konulması, değiştirilmes i vey a kaldı - rılması Resm i Gazet e il e duyurulur. g) Düzenlem e : Madde 1 0 B u Karar'ı n uygulanm.asi, Bakanlıkç a düzenlene -

8 cek yönetmelik, tebli ğ genelg e v e ilgîlüer e verilece k talimatla r çer - çevesinde yürütülür. adesî w e iiır ieoi< a Boğl ^ MmlİYBUer : Madde 1 1 Ekl i list e A'd a yazıl ı mevzuatt a ye r c^an, ihroca - ta böğl!, muoflık, istisn a vey a iad e hükümîe n (8/18 2 soyil ı İhraca t Teşvik Kara n v e e k Kararta n iî e b u kararı n 4 2 nc i maddesini n ge - tirdiği istisna, rnnaîlı k v e iod e hükümler i hariç ) b u Kararc a gör e ih - raç edilece k mamüiier e uygulanamaz. Bu kora r çerçevesind e verg i iadesinde n yararianma k için. bi r tercih beyan ı gerekmez. Ancak, ihracaîlorına, b u Köro r yerine, ekli ' «Liste A» dak i mevzuatt a ye r alo n ihroc a boğlı, muaflık, istisn a ve - ya iad e hükümlerini n uygulanmasın ı isteyenler, b u tercihlerini, gümrük çıkı ş beyannamesine, b u beyannameni n düzenlenmes i sıra - sında yazma k v e imzalama k zorundadırlar. Bu beya n sonrada n değiştirilemez. Ayrıca, he r ik i İmkânda n d a istifade edeceğin i belirti r beyanın ı gümrü k ç^kı ş beyannamesin e ya - zarak imzalamı ş olanlar, b u Kara r çerçevesind e ihracatt a verg i ia - desinden faydalanm. a isteğind e bulunmu ş sayılırlar. B u durumd a il - gili mevzuatt a (List e A ) ye r alan, ihracat a bağl ı muaflık, istisn a v e veya iad e hüküm.lerinde n faydalanamazlar. Fuarlar, Sergile r e Benzer î Yerlerd e Scıîilar ı MamtılFe r ı Madde 1 2 Fuarla r sergile r v e benzer i yerierd e sergilene n ve satılara k yurd a ger i getirilmeye n mamuller e ilişki n verg i iades i uygulamasındaki usu! v e şekille r Bakanlıkç a düzenlenir. Özeüilcli İhmcaMa w e İhroco t Sofilo o İşlemlerd e Verg i İades i : Madde 1 3 Özellikl i ihraca t v e ihraca t sayıla n işlemle r il bunlara ilişki n verg i lades i uygulamasındak i usu l v e şekille r Bakan - lıkça düzenlenir. Geri Döne n lhm{ç Maddeler i :. Madde 1 4 İhrac ı nedeniyle, ihracatçısına, b u kara r hüküm - leri çerçevesind e verg i lades i yapıla n mamuller, ayne n y o d a deği - şiklik gördürülere k v e kesi n olara k ger i getirildiklerinde, ihraçlar ı nedeniyle ödene n verg i iades i Banka'y a (T.C. Merke z Bankası ) ge - ri ödenmedikç e itha l edilemez. Sır Soklam a Mûkellefiyef ı ı Madde 1 5 ~ B u Karariı n uygulanmasınd a geçic i vey a sürekl i olarak çalışanlar, b u çalışmalar ı sebebiyl e edindikleri, Ticar i v e ma - e

9 li sırları, 26 1 sayıl ı Kanunu n izi n verdiğ i amaçla r dışınd a kullana - maz, yayınlayamaz, başkaların a aktaramazlar. İhraç bedelterînifi ' hesaplanmas i v e ödenmes i : a) Madde 1 6 b) Ne t dövi z esas ı : Madde 1 7 B u Kara r çerçevesind e ödenece k verg i iadesini n hesabında, ihraca t karşılığ ı sağlana n ne t dövi z girdis i asıldır. Net dövi z girdisini n hesabınd a sigorta, komisyon, prim, ris - turn gib i adla r altınd a yapıla n he r türlü doğruda n y a da dolayl ı öde - meler ihraca t karşılığ ı dövi z tutarında n indirilir. Net dövi z girdisini n hesaplanmasın a ai t hükümle r Devle t Plan - lama Teşkilât ı Teşvi k v e Uygulam a Dairesinc e düzenlenere k Ban. kaya bildirili r Bank a b u konuda gerekl i belgeler i istemey e yetkilidir. o) Satı ş şekl i v e matra h : Madde 1 8 Kesi n verg i iad e listelerind e vey a geçic i iad e listelerinde (tebliğlerde ) ye r ala n mamulleri n FO B olara k satılmas ı halinde FO B ihra ç değeri, CİF, OF veya diğe r satı ş şekillerind e sa - tılması halinde, Maliy e v e Ticaret Bakanlıklarınc a tesbi t edili p Ban - kaya bildirilece k usu l v e şartla r uyarınc a C F değeri, iad e matrahı - nın hesabınd a esa s alınır. İhraç döviz i alışlarınd a T.C. Merke z Bankasınca, saptana n kur a ek olara k piri m v e benzer i adla r altınd a e k bi r ödem e yapılmas halinde, verg i iades i matrahını n hesabınd a topla m alı ş bedel i mat - rahı oluşturur. Bir mcrmülü n değişi k konumlard a ye r olmıais ı : Madde 1 9 Ekl i listelerd e ye r ala n ik i ayr ı konumu n (Geçic i iade tebliğler i dahil ) kapsamın a girebildiğ i içi n farkl ı orand a iade - den istifades i sö z konusu mamuller e ai t ödenmes i gerekl i verg i ia - de oranını n tespitinde, mamulü n isme n ye r aldığ ı konuma, isme n yer almamı ş is e dar kapsaml ı konum a önceli k verilir. Dövizin Tür k Lirasın a çevrilmes i : Madde 2 0 B u Karar'd a ye r ala n hükümle r çerçevesind e tespit edile n verg i iadesinde n yararlanabili r ihracatı n ne t girdis i olan döviz, ödenece k verg i iadesini n hesaplanmas ı içi n Tür k Lira - sına çevrilir. Türk parasın a çevirmed e esa s ihra ç edile n mamulü n Gümrü k C^kış Beyannamesini n tesci l tarihindek i car î klordur. (B u tarih Be - 'fmm&mmım 1. söftösınirı üs t ort o böbmünde fgzıi ı ofo n torihtir. ) ı

10 Aronocak belgele r ı ' ' ' Madde 2 1 İhracatt a verg i iadesinde n faydoianılabilmes i içi n İhracatçılar, Banka'y a gümrü k çıkı ş beyannames i il e dövi z alı m bordrosunu ibra z etme k zorundadır. Ancak, Bakanlık, b u konuda he r türlü düzenlemey i yapmay ü ve başkac a belgele r aramay a yetkilidir. Banka, Bakanlıkta n izi n olma k kaydıyl a e k bilgi v e belgeler isteyebilir ' I ^- j ödemelerin fcıpılmös ı : Madde 2 2 İhrocatt a verg i iades i ödemeleri, îmkânlan n el - verdiği ölçüd e e n kıs a süred e yapılır. Ancak, şüphel i durumlard a ödemeler Bakanlı k vey a iîgi ü diğe r bakanlıkla r v e kurukışlor yetki - lilerince; inceleme, araştırm a v e soruşturm a işlemler i bitirili p sonuçîandınlıncoya kada r geciktı'rilebiü r vey a durduruiabiür. Durdur - ma karan, sö z konusu bakanlıkla r v e kuruluşla r i! e Banka'ca e n geç 3 iş günü içind e Bakanhk' a bildirilir. Madde 2 3 İhracatt a verg i fodesinde n faydalanma k duru», mundo buluna n bütü n ihracatçılar ; b u Karo r il e sonradan b u Ka - rar'dö yapılaca k değişikü k v e eklerde ye r alan hükümler i öncede n kabul etmi ş sayılırlar. Gümrük çıkış befaıninıotınesiıı a teonıılocak e k İ3iig,iter : Madde 2 4 Bu Karar çerçevesind e ihracatt a verg i iadesin - den faydalanıiabilmes i için, ihracatçılar, gümrü k Cikı ş beyanname - sine, ihracat a iüşki n tescil/lisan s beyannamesini n ona y gü n ve sa - yısı il e onaylayan yetkil i kuruluşu n adın ı (va r is e kuruluşu n ko d numarası yeterlidir ) yazarla r Belgelerin ayn s kîş l adıo c 'dikeiilenmbs l ı Madde 2 5 Vergi iades i alınabilmes i içi n Gümrü k çıkı ş be^ yannamesi il e döviz alı m bordrosund a v e tescil/lisans beyanname - sinin aranmas ı halinde, b u belgede, yazıl ı ihrocatç ı adının, ayo? ger - çek vey a tüze! kişiy e ai t olması gerekir. Ymhş e foz!a ödemele m ger i ofıomas ı : Madde 2 6 Verg i iades i mevzuatını n yanlı ş uygulanmasın - dan yad a ihracatç ı adın a yanıltıc ı bilg i v e belge verilmesinde n dolayı gereksi z olara k ödene n verg i iadeleri, Amm e Aiocoklarmı n

11 Tahsil Usul ü Hakkınd a Kanu n v e verg i mevzuat ı çerçevesind e ge - rı alınır.,,,. < Banka, b u ger i alm a işlemin i sağlamak, koiaylavştırma k v e hız - landırmak içi n he r türlü fiil i v e hukuk i tedbir i almay a yetkilidir. ihracatta oygotanaco k mewzua l : Madde 2 7 B u kara r çerçevesind e yopilaca k ihraca t işlem - leri d e gümrük mevzuatın a gör e yürütülür. Bu Karar'ı n yürütülmesinde. 27/6/196 3 gün, 261 sayslı v e 2 8 7/1967 gün, 933 sayılı Kanunla r uyarınc a yürürsüğ e kcnuiobllece k Tüzük yönetmelik, tebliğ, genelg e v e Bokaniık'ç o verilece k tali - matlarda hükü m bulunmamas ı halinde, İhraca t Rejim i v e Tür k Pa - rası Kıymetin i Korum a Hakkındak i mevzua t uygulanır. Gümrük idarelerinin v e ^îgîî i karuysa l kyrymiorı o sorymjyiyğ y : Madde 2 8 Gümrü k idareler i ü e ilgil i diğe r kamu, idar e v e kurumları, b u Kara r gereğinc e yapılaca k ihracatl a ilgil i işlemlerde, mükerrer ödemeler e yo l açılmamasın ı sağlayıc ı tedbirle r alırlar. yygı.ı!örıacak verg i îıodes i oran ı ı Madde 2 9 Verg i iades i kapsamınd a ye r ala n mamulleri n yararlanabileceği Verg i İades i oranlar ı v e bun a ilişki n ölç ü v e kurallar aşağıd a gösterilmiştir. Numarası İade Oran ı (% ) , , , Listelerd e gösterile n tutarlard a Ancak bi r takvi m yıl ı içerisind e yapıla n ihracatt a aşağıda - ki tablod a gösterile n şekild e ilav e verg i iades i yapılır. a) O (sıfır) 2 (iki ) milyo n $ = sıfı r b) 2 (iki ) 1 0 (on ) milyo n $ = % 6 c) 1 0 (on ) ~ 3 0 (otuz ) milyo n $ = %T 2

12 d) İhraca t 3 0 milyo n dolarlı k duvar ı aşarsa. (0 ) da n itiba - ren bütü n topîcfm a % 1 0 Yiifik ihra ç tyit'oriiiii i lıesobıoda! ihra ç bsdellerinli i birieşîirîlmes î Madde 3 0 ~ B u l^ora r il e diğe r kararla r uyarınc a verg i iade - sinden istifad e ede n (B u Kararc a e k v e değişikli k getire n Körarla r hariç) mamullerî n ihrac ı karşılığınd a sağlana n dövi z girdileri, yıllı k ihraç duvarını n hesabind e bîrieştirüemez. 9' sayıl! listed e «Ya ş meyv e sebz e v e s u ürünler i listes i başlığ ı altında yer'ala n maüan n ihrac ı karşılığınd a soğlana n dövi z girdile - ri yıllı k ihra ç tutarını n hesabmd a birleştirilir.» «Sıfır verg i iades i listesi» îl e 1 0 sayıl ı üsted e ye r asa n madde - lerin^ ihracında n sağlana n dövizle r birbirleriyl e vey o diğe r.listele r kapsamı mamıılîeri n ihra ç girdüeriyl e birîeştîrüemez.» Geçici verg i iad e listesind e buluna n mamulle r karşılığ ı sağla - nan dövizler, birleştirm e oçısından, ye r alocakîor ı listeler e ai t hü - kümlere tab i olurlar. İhra ç top'amın a gör e indirimsi z ora n üzerinde n verg i iades i ya - pılmasına ilişki n getirile n dövi z tutarını n hesabmda, ihra ç yılm a ba - kılmaksızın, ayn ı takvi m yılınd a getirilmi ş dövizle r tuta n birleştirilir. Birleştirmede Döıf e Alı m Bordrosu'iiy o tatızi m larilı i esa s ülimr. Konsinye ihracat, müştere k hesa p yoluyl a ihraca t v e yur t dı - şında ihracat a d a b u esa s uygulanır. Ancak, prefmansma n yoluyl a ihracatt a öncede n getirile n dö - viz ihracatı n fiile n yapıldığ ı yıl a ai t dövi z tutarın a katılır. Kredili ihracatt a ise, getirilece k dövizler, ihracatı n gerçekleştiğ i yıla ai t dövi z top'am ı il e birleştirilir. Ancak, yıllı k ihracot a ai t far k iade il e kredil i ihracat a ai t iade, kredil i ihraca t karşılığ ı dövizle r yurda getirildikte n sonr a ödenir. BÖLÜM I I ' GEÇİC İ VERG İ İADES İ Kavram Madde 3 1 B u Karar' a ekl i listelerd e ye r almamı ş mamul - ler içi n ihraçlar ı halind e v e kesi n verg i iad e çizelgelerin e konul - duklarında; aradak i fark, ihracatçıların a ödenme k vey a ger i alın - mak üzer e iad e yapılması, geçic i verg i iadesidir.

13 Yetki e Dufurm o s Modde 3 2 ~ Geçici, verg i iadesinde n yororlanaco k mamulle r ve bunlar a uygulanaca k oranlo n %5 1 geçmeme k üzere, Bakanlık - ça tespi t edilir. Belirlenen mamulle r v e uygulanacak ; iad e oranlorı, Resm î Ga - zete'de bi r sır a numaras ı verilece k tebliğle r il e yayımıönır. B u teb - liğler yayı m gününd e yürürlüğ e gire n FafdGİorana: : Madde Geçic i verg i iad e tebliğlerind e ye r alc n mamü L 1er, ihroçlarında, kendiıer i içi n belirtile n Granlör o göre, geçic i verg i iadesinden faydaignır. Madde 3 4 Geçic i verg i iadesinde n îstifad e ede n mamulle r için sonrada n tayi n oluna n kesi n verg i iades i oranlar ı geçîc i verg î iadesi oranındo n küçü k ise, aradak i fark, ıhracatçılarc a Bankay a gerî ödenir. Bu farkı, kesi n verg î iades i oranını n Resm i Gazeîe'd e yayım - landığı tarih î izleye n 1 5 gü n içind e Bankaya ^ ödemeye n ihracatçıla r hakkında Amm e Aîöcal-^ianns n Tahsi l Usul ü Hakkınd o Kanu n uya - rınca takiba t yapılır. İade oranlar ı arasındak i fark!or, listed e yozii ı oranlar a gör e de - ğil, b u mamulle r içi n gene l hükümle r çerçevesind e faydalanılabile - cek oranlar a gör e hesopianır. BÖLÜM 11! KESİN VERG İ İADES İ Kesin erg i i 'C?desi Üstelerine Âîmnm ı Madde 3 5 Geçic i verg i iades i teb!iğ?erind e buluna n mad - deler üzerind e gerekl i ince'emete r yopıidıkta n sonra,, bunla r 4 ün - cü v e 7 nc î madde!e r yyannc o kess n verg ^ iades i üstelerin e ohnırlar. Momüüen ayn ı esaslar a göre, geçîc î verg î iades i teblîğiorin e konulmadan doğruda n doğruy a kesi n verg i iades i listelerin e ' d e alınabilir. a) Kesi n İad e - Geçîc i İad e Farkını n Ödenmes i : Madde 3 6 Geçic i verg i iodesfnde n faydalona n mamtıüe r için tespi t oluna n kesi n verg i iad e orön ı dah o büyü k se, îk l oran a

14 göre hesaplanc n tutarla r cırasındak î fark, mornüili n ihracatçısına, gene! hükümie r çerçevesind e ödenir. b) îhro ç Duvar ı Farkını n Ödenmes i : Madd e 3 7 Yıllı k ihra ç duvarlanoı n osılmasınd a 29. madd e ikinci paragrafınd o beiırtüe n e k ödernefe r yapılır. Madde 3 8 Tü m (Komple ) tesisle r vey a bütünlü k göstere n birimio (ünitenin ) tümüyl e ihrac ı haîinde, b u tesi s vey a birim e gi - ren mamüllen o ye r aimı ş bulunduğ u iad e iistes! degözönünd e bu - lundurularak, verg i yük ü Bakonlık'ç a hesaplanı r v e mömülü n konu - lacağı liste, bun a gör e tespi t edilir. BÖLÜM İ V GEÇİCİ KABU L İL E BAĞLANTIL I İHRACA T Işlenınek Üzer e Geçic i Kobyiclar ı Fofdoİari'Or î Eşfod o ; Madde Sayılı Gümrü k KonunuYıu n 11 8 nc i madde - sine gör e bedell i olara k dışta n getirile n maddelerl e yapılara k ihra - catı gerçekleştirile n mamuiler e FO B ihra ç bedelinde n itho l girdisi - nin bedel i düşülme k suretiyl e buluoacö k ne t dövi z girdis i üzerinden, yine anıla n Kanunu n öyn ı maddes i çerçevesind e bedelsi z olara k dıştan getirile n maddelerl e yapılara k ihracat ı gerçekleştirile n ma - mullere is e FO B ihra ç bedel i üzerinden " ye r aldıklar ı listelerdek i orana gör e verg i iades i yopilır. Madde 4 0 Gümrü k Ka n unu'nun 119. maddes i uyarınca, be - delli vey a bedelsi z oiaro k geçic i muaflı k relim i çerçevesind e itha l edilen ambala j moddeîer i kuncnılarak. ihro ç olunu r v e ihracatt a ver - gi iadesinde n fcıydolana n maddeferi n ihracatt a verg i iades i matrah - 'jannın hesabınd a geçic i rnuafîı k çerçevesind e itha l edilmi ş buluna n amboiaj maddelerini n değerle n bedel i ödenere k itha! edilmi ş olsa - lar dah i ihracatt a verg i iades i matrahın a -dahi l edilmez. Mulîosebe Düıerı i : Madde 4 1 Gümrü k Kanununu n 11 8 inc i maddesin e dayal ı geçici kabu l il e ilişkil i ihracatt a verg i iadesinde n yararlanılabilmes i İçin ihracatçıların, b u işlemler e ilişki n hesaplan, muhaseb e kayıtla - rında ayrıc a göstermeler i zorunludur.

15 BÖLÜM V İSTİHSAL VERGİS İ İL E İLGİL İ İAD E Vergi İadesirıl o İstilısa l ergis î Myofifet i İl e Bîriıkt e Ufgıuionmasi : a) Birlikt e Uyguiamon m Sınır ı : Madde 4 2 Bizatih i ihra ç edile n mamulün, ihra ç edildiğ i şekliyle teslim i sebebiyl e ödenmes i sözkonus u istihsa l vergisini n nr^uatiyet vey a iades i ayn ı ihraca t içi n aşağıdak i şartlarl a birlikt e uygulanabilir. Mamullerini ihra ç ede n vey a ihra ç edilme k kaydıyl a ihracatçı - lara tesli m ede n imalâtçıla r ihra ç edilece k madd e vey a mamulü n yapımında vey a ombolailanmasıııda, kullanacaklar ı sayıl ı Ka - nun çerçevesind e istihsa l vergisin e tab i tutula n madd e vey a mal - zemeleri DPT, Teşvi k Uygulam a Başkanlığında n (TUB ) alacaklar ı belgelere istinade n b u vergide n mua f olara k tesli m alırlar. B u mu - afiyetin şartlar ı v e uygulam a esaslar ı TU B tarafında n belirlenir. b) E k bilg i verm e : Madde 4 3 Yukarıdak i madd e uyarınc a (Madde : 42 ) ihracat- - ta verg i iades i yanında. Gide r Vergiler i Kanununu n 6 ınc ı v e 8 inc i maddelerinde ye r ala n v e b u Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e belirtilen - lerin dışınd a kala n istihsa l vergis i muafiye t vey a iadesinde n yarar - lanmak isteye n ihracatçıla r tesci l lisan s beyannamesinde, yo k ise ; kendilerinin v e ihra ç oluna n mamulü, ima l edenin, ticare t unvanını, adresini, Gider, Geli r Kurumla r Vergiler i açısında n bağl ı olduklar ı vergi dairelerin i v e mükelle f hesa p numaraların ı gümrü k çıkı ş be - yannamesine yazma k zorundadırlar. c) İstihsa l Vergis i muafiye t v e iades i uygulam a şekl i : Madde 4 4 Yukarıd a (Madd e 42 ) belirtile n safhad a ödenme - si sö z konus u istihso i vergisin e tab i ma l ihra ç edenlerin, sayı - lı Kanunu n 6 nc ı v e 8 inc i maddelerin e gör e ödemeler i gereke n is - tihsal vergisi, ihra ç doiayısıyl e tesci l v e terki n olunur. Bu Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e ye r ala n hükü m b u mamulle r hakkında uygulanmaz. d) Ödenmi ş istihsa l vergisini n iades i : Madde 4 5 B u bölü m çerçevesind e ihracatt a verg i iades i yanında ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiyetinde n faydalanabilece k

16 türde mamulü, vergis i ödenmi ş olara k alı p ihra ç edenlere, ödenmi ş olan b u vergileri n iades i Ticare t v e Maliy e Bakanlıklarınc a sağlanır. Söz konus u iadeni n yürütülmes i içi n istem e süres i konulmas ı dahis, he r türl ü düzenlemele r yapmay a anıla n Bakanlıkla r yetkilidir. Verge Yük ü Hesab a : Madde 4 6 B u bölümd e belirtile n çerçeved e ihracatt a verg i iadesi yanınd a ayrıc a ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiye t v e iadesinden yararlanabile n istihsa l vergileri, b u mamulle r içi n verg i iadesi oran ı hesaplanırke n verg i yükler i arasın a konulamaz. BÖLÜM V! ÇEŞİTLİ KONULA R Vergi İades i İçi n Ödene k Konylmas ı : Madde 4 7 He r yı l bütçeni n Maliy e Bakanlığ ı bölümün e ver - gi iadeler i içi n gerekl i ödene k konulur. Beledîfe Poflarmı n Tespit i : Madde 4 8 İhracatt a verg i iades i oranlarını n Gene l Bütç e ile Belediy e Paylar ı arasındak i.dağılım ı Bakanlıkç a hesaplanı r v e Bankaya bildirilir. Dağılım m hesabıyl a ilgil i ölçüler. Maliy e Bakonlı - nın görüş ü alınara k Bakanlıkç a tespi t edilir. Ödemelerin Merke z Banka'sıoc a Biidiriimesi i : a) Maliy e Bakanlığın a Bildirm e : Madde 4 9 Banka, IVlerke z v e Şubelerinc e ödene n verg i ia - delerini, Maliy e Bakanlığınc a uygu n görülece k sürele r içind e «Ha - zine İ ç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü»n e bildirir. Bildirm e zorun - luğu 4 5 inc i madd e çerçevesind e yapıla n ödemeler i d e kapsar. Bu bildirimde, iad e edile n vergileri n gene l bütç e il e Belediy e payları arasındak i dağılı m ayrıc a gösterilir. Kesin verg i iad e oranlarını n yayımlanmasında n sonra, b u mad - deler içi n geçic i verg i iades i olara k yapıla n ödemelerde n belediy e paylarına düşe n kısım, Bankac a hesaplanara k ayn ı şekild e Hazine - ye bildirilir.. ^ ; ; ; b) Bakanlığ a Bildirm e : Madde 5 0 Bank a Merke z v e Şubelerinc e ödene n verg i iade - leri. Bakanlıkç a tayi n edile n şekild e v e süred e Bakanlıkl a bildirilir. Bu bildiri m 4 5 inc i madd e çerçevesind e ödene n istihsa l vergis i ia - deleri içi n d e yapılır.

17 Vergi iadelerini n muhasebeleştirilmes i : yadde 5 1 ~ Bonkanı n 4 9 unc u moddes i uyorınc a gönderdiğ i listelerde ye r ala n tutarı n tamam ı (Belediy e payiar s dahil ) «Hazin İç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü» nc e «Bütç e Giderler i Hesabı» na borç, «Bank a Car i Hesabı» n a alaca k yazılara k muhasebeleşti - rilir. Anılan Saymanlık, Müdüriüğü'nce, b u şekild e gerçekleştirile - cek gide r yazım ı işlemini n dayanağı, Banka'nı n yazıl ı isteğidir, Beledif.e pafiar ı ie e ilgil i işlemle r ı. Madde 5 2 «Hözın e İ ç Ödenıeîe r Saymanlı k Müdüriüğü» nc e gider yazıla n tutarlardan, Bank o iisteîerind e belediy e payların a ai t olduğu gösterile n böiüm, b u soymanlı k müdürlüğünü n bildirim i üze - rine, Geli r Sayrnoniığf'rıc a belediyele r adın a bor ç yazılır. Bu borç. Maliy e Bakaniığı'nc a bell i edilece k Gümrü k Sayman - lıklarında İiie r Bankasın a gönderilme k üzer e birike n belediy e his - selerinden kesilere k mahsu p v e tahsi l olunur. Bu şeklid e töhsî i edilece k tutar, geli r bütçesini n «çeşitl i geür- ' 1er» bölümün e ira t kaydedilir : Sözieşiiıeii elemo n çaliştırılmas ı : Madde 5 3 Öze l uzmanlı k gerektire n konulard a çalıştırıl - mak üzere, 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 4 ünc ü maddesini n son bend i hükm ü çerçevesind e geçic i sürel i sözleşmelerle, ele - man kullanılabilir. ergi mâe karariormı n yürürsü k tarih i : Madde 5 4 Verg i İades i Kararlar ı il e diğe r kararları n verg i iadesine dai r hükümleri, metinlerind e ayrıc a açı k bi r hükü m bulun - madıkça, yayımlandıklar ı gü n yürürlüğ e girer. Aksine bi r hükü m taşımadıkç a b u kararlarl a bi r mamu l verg i iadesi kapsamın a almıyo r vey a m.evcu t verg i iad e oranla n yüksel - tiliyor y a d a uygulanmakt a ola n kısıtlamala r kaidınhyo r is e b u v e benzeri leh e hükümle r taşıya n kara r yayımında n önc e güm - rük çıkı ş beyannames i tesci l edilmi ş ihracat a uygulanma z (Güm - rük Çıkı ş Beyannamesini n tesci l tarihi, b u beyannameni n 1. sayfa - sının üs t ort a bölümünd e yazıl ı ola n tarihtir ) Buna karşılık, mevcu t verg i iad e oranlar ı düşünülüyo r vey a bi r mamul listelerde n çıkanlıyo r y a d a iadede n yararlanmay ı etkileye - cek kısıtlamala r getiriliyo r ise, b u değişiklikler i getire n Karar'ı n ya - yım gününde n önc e onaylanmı ş tescil/lisan s beyannamesin e daya - e

18 İl ihracat, b u beyannameleri n ona y gününd e yürürlükt e buluna n ka - rar hükümlerine, tabi olur. Anca k değişikli k kararını n yayı m günün - de yad a izleye n dönemd e yöpı!o n değe r vey a mikta r arttırmaların - dan doğa n değe r artıklar ı İçi n yen i Kara r hükümler i uygulanır. Ay - nı dönemd e ihra ç süresini n uzatiirnas ı halind e ası l sürey e ilişki n hü - kümler uyarınc a îşie m yapılır. Söz konus u değişiklikleri n Bokaniı k yetkis i çerçevesind e yapıl - ması halind e d e ayn ı hükü m geçerlidir. Fuar vey a sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkışa ilişki n gümrü k çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/li - sans ona y tarih i olara k değerlendirilir. Geçici kabu l il e ilişkil i Verg i iadelerind e tescil/lisan s vey a gümrük çıkı ş beyannames i ona y tarihini n yerin e geçic i kabu l iznin e dair Bakaniıklararas ı komisyonu n kara r tarih i esa s alınır. BÖLÜM Vll l Yürürlükten taldırilan korario r : SON HÜKÜMLE R '., Madde 5 5 B u Karar'ı n geçic i 1 inc i maddesind e belirtile n Kararnameler (B u Kararnamelerde n madd e y a d a bölümler i belirti - lenlerin yalnızc a b u madd e v e bölümleri ) yürürlükte n kaldırılmış - tır. Önceki İşiemie r : Geçici Madd e 1 7/8/ /1115 ; 15/8/ /1182/2 2 1/1971-7/1864 ; 11/5/ /4447; 5/8/ /4820 ; 14/8/1972-7/4910; 16/2/1973^7/5849 ; 2/6/1973-7/6560 ; 2/6/1973-7/6574 ; 20 / 7/1973 7/6830 ; 18/8/1973-7/7005 ; 18/8/1973-7/7020 ; («1. İhracat a İlişkin Tedbirler» başlıkl ı bölümünü n 4, 5 v e 6 nc ı maddeleri) ; 1/10 / /7203 ( 1 sayıl ı fıkrası) ; 22/9/1973-7/7235 ; 24/1/ / 7804; 1/4/1974-7/7983 ; 1/7/1974-7/8586 ; 4/9/1974-7/8871 ; 6/9 / /8953; 26/2/1975-7/9643 ; 23/5/1975-7/9958 ; 25/ /10040; 9/6/ / gü n v e sayıl ı kararnamele r il e b u Ka - rarın yürürlüğün e de k yayınlanaca k 7/111 5 sayıl ı Kararnam e ek i Karar'a e k v e değişiklikle r getire n kararları n yürürlü k süreler i için - de onaylanmış, tescil/lisan s beyannamelerin e dayal ı ihracat ; 5 4 üncü madd e çerçevesind e verg i iadesinde n istifad e eder. (Dı ş fu - ar v e sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkış a ai t gümrük çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/lisan s ona y tarih i

19 olqtqk değerlendirilir, ) (6/6/17 5 gün, 7/ sayılı, 6/8/197 5 gü n 7/10343 soyıl i v e 15/8/197 5 gün, 7/ sayıl ı Kararnam e ek i Ka - rorlar hükümler i soklıdır. ) Geçici i^/ladd e 2 B u Karar'ı n yürürlüğünde n önc e gerçek - ieştsıilecek ihracat, b u Kora r il e getirile n leh e hükümleri n uygulan - rnosi açısındö n gerçekleşm e sırosınd a yürürlükt e buluna n Karar' a tabi oiur. (Gümrü k Çıkı ş Beyonnames i tesci l tari h - Gümrü k Çıkı ş Beyanriamesınîn 1 inc i sayfasında, üs t ort a bölümünd e buluna n tarih - ihrocotı n gerçekleşm e tarih i sayılır. ) Geçici Modd e 3 B u Kora r ü e ilgili, tebliğ, genelg e v e tali - motlonn düzenlenere k yürürlüğ e konylmasm a kadar, yürürlükte n kaldırıtarr kararla r çerçevesind e çıkarıimı ş benzerlerinin, b u Kara - fa aykır ı hükü m taşımıya n bölümler i yürürlükt e kalır. " Madde 5 6 B u Kara r yayı m gün ü yürürlüğ e girer.

20 A DOLAYL I VERGİLE 1 Danıld e aiınarıla r : ÜSTE : A (Mali Yükle r Listesi ) R a) Gide r Vergiler i (680 2 sayıi ı Kanu n il e e k v e değişiklik - leri, Bin a inşaa t dahili ) b) Şeke r istihla k Vergis i.(674 7 sayıl ı Kanu n il e e k v e de - ğişikiikleri) c) Emld k Alı m Vergis i (19 8 sayıl ı Kanun ) d) Taşı t Aiı m Vergss i (131 8 sayıl ı Kanun ) e) Emiû k Vergis i (131 9 soyü i Kanu n il e e k v e değişiklikieri) ^ t) Motorlu. Kar a Taşitia n Vergis i (19 7 sayıl ı Kanun) ^ g) İşletm e Vergis i (131 8 sayıl ı Kanun ) 2 İthald e alınanla r : Q) Gümrü k Vergis i (161 5 sayıl ı Kanun ) b) İstihsa l Vergis i (680 2 sayıl ı Kanun ) B DOLAYSI Z VERGİLE R 1 Mal i Deng e Vergis i (159 8 sayıl ı Kanun ) 2 Ücretlerde n alma n Geli r Vergis i C RESİMLER, HARÇLA R V E BELEDİY E PAYLAR İ 1 Resimle r ; a) İtha l beyannamelerinde n alma n Damg a Resm i (82 8 sayılı Kanu n v e değişiklikleri ) b) Damg a Resm i v e Damg a Vergis i (132 4 sayıl ı Kanu n ile e k v e değişiklikleri n yürürlükt e ola n bölümler i v e 488 sayıl ı Kanun), c) Tuzda n Alına n Teke l Resm i (307 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) d) İspirt o v e İspirtol u İçkile r İnhisa r Resm i (425 0 sayıl ı Kanun il e e k v e değişiklikleri ) e) Çayda n Alına n Teke l Resm i (378 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) f) Tütü n v e Mamullerinde n Alma n Teke l Resm i (117 7 sa - yılı Kanu n il e e k v e değişiklikleri ) 2 Harçla r _ a ) Harçla r Kanun u (49 2 sayıl ı Kanun ) 3 Belediy e Hisses i a) sayıl ı Kanu n v e sayıl ı Kanun'u n 2 nc i mad - desi gereğinc e itha l sırasında gümrü k vergisini n % 151 oranınd a olma n belediy e payı.

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI Bu sektör; tabii ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, kağıt, plastik ve metal maddeleri kullanmak suretiyle ayakkabı ve elbise dışında kullanma eşyası imal eden sanayi

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. EN İYİ FİYAT Adet 84,90 14,15x6 Taksit

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. EN İYİ FİYAT Adet 84,90 14,15x6 Taksit www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 16-22 1,5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, ,

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, , MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ ANGOLA 84,016.89 47,005.19 46.363 GANA 44,258.11 24,746.19 49.460 GÜNEY AFRİKA 193,298.87 108,000.45

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Tebliğ SIRA ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ NO MADDE ADI GTİP İADE BARAJI ÖDEME ORANI. 0603.10 205 $/Ton % 37 % 20

Tebliğ SIRA ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ NO MADDE ADI GTİP İADE BARAJI ÖDEME ORANI. 0603.10 205 $/Ton % 37 % 20 Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2006/1) Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3. DIŞ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Orhangazi bölgesi üretim kapasitesi olarak güçlü bir bölgedir. Bölgemizdeki üretilen ürünler ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Orhangazi bölgesi üretim kapasitesi olarak güçlü bir bölgedir. Bölgemizdeki üretilen ürünler ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Sanayi Orhangazi bölgesi üretim kapasitesi olarak güçlü bir bölgedir. Bölgemizdeki üretilen ürünler ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Açıklama Kilogram Metrekare adet metreküp SÖNMEMİŞ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

www.toptanmilyoncu.com TOPTAN MİLYONCU SİPARİŞ KATALOĞU milyonsmile@gmail.com ÜRÜN NO : A1

www.toptanmilyoncu.com TOPTAN MİLYONCU SİPARİŞ KATALOĞU milyonsmile@gmail.com ÜRÜN NO : A1 www.toptanmilyoncu.com TOPTAN MİLYONCU SİPARİŞ KATALOĞU milyonsmile@gmail.com ÜRÜN NO : A1 ÜRÜN ADI : FRENCH PRESS BİTKİ ÇAYI DEMLİĞİ Ürün Özelliği : 350ml Cam ve Paslanmaz metalden oluşmaktadır ÜRÜN NO:B1

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Madde 3 İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır.

Madde 3 İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır. Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan : TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1 Allen anahtar seti 1 Metrik, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 2 Allen anahtar seti 1 İnç-SAE, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 3 Ayarlı pense 1 Üniversal 09.07.09 Döner Sermaye 4 Bazik elektrod 6 2,5x350 mm

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L T.C EDİRNE Sayfa 1 TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i SATIŞ ADET MiKTARI CİNS ve NEVİLERİ

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI Karar No: 2015/1 MADDE 1 - (1) Bu Karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ ALANI

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ ALANI Genel () MESLEKÎ VE TEKNĠK EĞĠTĠM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN NA AĠT STANDART DONATIM LĠSTESĠ Sıra No: TaĢınırın Adı Genel Özellikler (*) Makine/Teçhizat ve TaĢıtlar 1 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146 DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri, Hediye/Ödüllendirme Satın Almaya

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır.

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 30 Ekim- Anadolu Ekmek 120 gr Çemeni

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 2 Haziran 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G.) MADDE 1 (1)Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi I. ÜLKE BĠLGĠLERĠ LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ Başkenti : Tripoli Yönetim Şekli : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi Yüzölçümü : 1.759.540 km² Nüfusu : 6.3 (2008

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı