İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARE T ODAS I. Rehberlik Yaym an İHRACATTA"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I Rehberlik Yaym an İHRACATTA 5> 1983

3 HDSNÜTABIAT MATBAAS I S T A N B U L ~ ı

4 ö w s ö z ihracatın teşvik i amacıyi ö 26 1 sayıi ı Konun o istinade n çeşitl i tarihlerde yayınlanara k yürürlüğ e kona n ihracatt a verg i iades i oran - larını gösteri r listele r yürürlükt e bulunduklar ı şekliyl e bi r aray a top - lanarak ilgil i üyelerimizi n istifadesin e sunulmuştur. Bundan önc e ayn ı konud a yaptığımı z yayını n büyü k bi r ilg i gördüğünü v e mevcudunu n kıs a zamand a tükendiğin i müşahed e ettik. Bu müşahadede n aldığımı z kuvve t v e cesaretl e anıla n liste - leri yen i şekliyl e düzenleyi p topluc a üyelerimizi n istifadesin e sun - mağa kara r verdik. Özellikle içind e bulunduğumu z ekonomi k koşullar, dövi z girdi - lerinizi arttırma k v e dolayısıyl a ihracatımız ı teşvi k konusuna, öze l bir öne m v e ağırlı k kazandırmıştır. B u nedenle, b u yayınımızla, ih - racatımızı arttırm a davamız a v e ihracatç ı üyelerimiz e Od a olara k yararlı bi r hizme t gördüğümü z kanısındayız. İSTANBUL TİCARE T ODAS İ

5

6 ihracatla, Verg i İades i Karar ı BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLE R Kawrarn w e kapsam : Medde 1 «İhracatt a Verg i İadesi» Türkiye'de n ihra ç edile n yo d a b u Karar' a gör e ihra ç edilmi ş soyıja n maddeleri n maliyetin e girmiş buluna n v e ilişi k «Mai l Yükle r Listesi» nd e (List e A ) ye r alan: Vergi, resi m v e harçla r il e benze n etk i yapa n yüklerin ; doğru, dan doğruy a y a d a dolayl ı olara k ödenilmi ş bulunsun, b u mamul - lerin ihracatçısına, ihracatta n vey a ihra ç saysla n devrinde n sonr a ödenmesidir. Sınır ı Madde 2 Birinc i madded e belirtile n çerçeved e v e maliyet - teki verg i yükün ü aşmama k üzere, mal i yükü n bütünün ü vey a bi r bölümünü karşılayaca k ölçüd e iad e yapılabilir. İhraç güc ü vey a i ç v e Ğ\ş ticare t politikas ı uyarınca, verg i yü - kü taşıya n bi r mamul, verg i iades i uygulamas ı kapsamsn a alınma - yabilir. Y a d a iad e oran ı b u esa^ a gör e tesbi t edilebilir. İadeden fofdaiönamafoco k ihnaco t ı Madde 3 Kullanılmı ş olara k ihra ç edile n mamulle r il e Güm - rük Kanununu n 13 1 inc i maddes i v e İhraca t Rejimin e gör e geçic i olarak ihra ç edile n mamullere, b u kara r hükümler i uygulanmaz. Döviz tahsis i suretiyl e d e olsa, transi t ticare t konus u ola n ma - mullere verg i iades i yapılamaz. a) Listeler e Alınaca k Mamulleri n Seçim i : Madde 4 İhracatt a verg i iadesinde n faydalandırılaca k ma - muller Bakanlıkç a (Ticare t Bakanlığı ) tespi t edilir. B u mamulleri n faydalanacağı verg i iades i ora n vey a tutarları, Bakanlığı n teklif i üzerine. Bakanla r Kurulunc a 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 1 3 üncü maddes i çerçevesind e karar a bağlanır. b] Yoru m v e Kapsa m Tesbit i Yetkis i : Madde 5 Bakanlık, geçic i verg i iades i tebliğlerind e vey a kesin iad e listelerind e ye r ala n mamu l konumlarını n kapsamın ı îes - bite v e b u konud a yoru m yapmay a yetkilidir. e) Listelerde n Çıkarma-Ger i Alma, Ora n Değişikliğ i Yapma.

7 Madde 6 Bakanlık ; kesi n verg i iad e listelerind e ye r ala n mamulleri dah a düşü k orand a verg i iades i uygulana n listeler e ak - tarmaya; bunları, listelerde n geçic i y a d a sürekl i olara k çıkarmay a Bakanlar Kurul u Kara n il e b u maddele r içi n tespi t edile n iad e oran - larını aşmama k üzer e yenide n listeler e almay a vey a üs t listeler e çıkarmaya yetkilidir. Bu yetki, 2 9 unc u madded e belirtile n al t v e üs t oranla r içi n d e aynı ilkele r çerçevesind e geçerlidir. Bu değişikli k yapılmada n önce, e n ge ç 5 i ş gün ü içind e ceva p verilmek kaydıyîe, Maliy e Bakanhğ ı il e Devle t Planlam a Teşkilâtı - nın görüş ü alınır. Söz konus u değişiklikle r Resm i Gazete'd e tebliğlerl e yayımla - nır v e b u tebliğle r yayı m gününd e yürürlüğ e girer. d) Verg i Yükünü n Tesbit i : Madde 7 B u Korar' a ekl i «List e A» d a ye r ala n mal i yük - lerden mamulleri n biri m maliyetin e gire n tutarla r Bakanlıkç a he - saplanır. Söz konus u yükler, teknoloj i v e ma! i tahli l tekniğini n verdiğ i imkânlar içind e hesaplanı r v e ta m bi r kesinli k taşımayabilir. e) Bilg i Alm a : Madde 8 Bakanlık, b u Karar'ı n uygulanmas ı il e ilgil i i ş v e işlemlerde; Devlet, Öze! İdar e v e Belediyeler e ai t Dair e v e Kurum - lardan. Kanunl a kurul u resm i v e öze l teşekküllerden, bilg i alabilir. Bilgi verm e zorunluluğu, ticar i v e sına i faaliyett e buluna n diğe r gerçek v e tüze l kişiler i d e kapsar. Bütün b u kurulu ş v e kişiler, istekleri, verile n sür e içind e ta m ve doğr u olara k yerin e getirmekl e mükelleftirler. f) Öze l Sınırlamala r Kaym a : Madde 9 Bakanlık, ekl i listelerd e ye r ala n mamulleri n ihra - catta verg i iadesinde n faydalanabilmes i içi n bunları n mill i vey a mil - letlerarası standartlar a uygu n bulunması, belirl i bi r kalited e olma - sı, ambalajlarını n Bakanlıkç a tesbi t edilece k özellikler i taşımas ı g i bi konulard a e k şartla r koyabilir. Aranılacak b u özellikleri n konulması, değiştirilmes i vey a kaldı - rılması Resm i Gazet e il e duyurulur. g) Düzenlem e : Madde 1 0 B u Karar'ı n uygulanm.asi, Bakanlıkç a düzenlene -

8 cek yönetmelik, tebli ğ genelg e v e ilgîlüer e verilece k talimatla r çer - çevesinde yürütülür. adesî w e iiır ieoi< a Boğl ^ MmlİYBUer : Madde 1 1 Ekl i list e A'd a yazıl ı mevzuatt a ye r c^an, ihroca - ta böğl!, muoflık, istisn a vey a iad e hükümîe n (8/18 2 soyil ı İhraca t Teşvik Kara n v e e k Kararta n iî e b u kararı n 4 2 nc i maddesini n ge - tirdiği istisna, rnnaîlı k v e iod e hükümler i hariç ) b u Kararc a gör e ih - raç edilece k mamüiier e uygulanamaz. Bu kora r çerçevesind e verg i iadesinde n yararianma k için. bi r tercih beyan ı gerekmez. Ancak, ihracaîlorına, b u Köro r yerine, ekli ' «Liste A» dak i mevzuatt a ye r alo n ihroc a boğlı, muaflık, istisn a ve - ya iad e hükümlerini n uygulanmasın ı isteyenler, b u tercihlerini, gümrük çıkı ş beyannamesine, b u beyannameni n düzenlenmes i sıra - sında yazma k v e imzalama k zorundadırlar. Bu beya n sonrada n değiştirilemez. Ayrıca, he r ik i İmkânda n d a istifade edeceğin i belirti r beyanın ı gümrü k ç^kı ş beyannamesin e ya - zarak imzalamı ş olanlar, b u Kara r çerçevesind e ihracatt a verg i ia - desinden faydalanm. a isteğind e bulunmu ş sayılırlar. B u durumd a il - gili mevzuatt a (List e A ) ye r alan, ihracat a bağl ı muaflık, istisn a v e veya iad e hüküm.lerinde n faydalanamazlar. Fuarlar, Sergile r e Benzer î Yerlerd e Scıîilar ı MamtılFe r ı Madde 1 2 Fuarla r sergile r v e benzer i yerierd e sergilene n ve satılara k yurd a ger i getirilmeye n mamuller e ilişki n verg i iades i uygulamasındaki usu! v e şekille r Bakanlıkç a düzenlenir. Özeüilcli İhmcaMa w e İhroco t Sofilo o İşlemlerd e Verg i İades i : Madde 1 3 Özellikl i ihraca t v e ihraca t sayıla n işlemle r il bunlara ilişki n verg i lades i uygulamasındak i usu l v e şekille r Bakan - lıkça düzenlenir. Geri Döne n lhm{ç Maddeler i :. Madde 1 4 İhrac ı nedeniyle, ihracatçısına, b u kara r hüküm - leri çerçevesind e verg i lades i yapıla n mamuller, ayne n y o d a deği - şiklik gördürülere k v e kesi n olara k ger i getirildiklerinde, ihraçlar ı nedeniyle ödene n verg i iades i Banka'y a (T.C. Merke z Bankası ) ge - ri ödenmedikç e itha l edilemez. Sır Soklam a Mûkellefiyef ı ı Madde 1 5 ~ B u Karariı n uygulanmasınd a geçic i vey a sürekl i olarak çalışanlar, b u çalışmalar ı sebebiyl e edindikleri, Ticar i v e ma - e

9 li sırları, 26 1 sayıl ı Kanunu n izi n verdiğ i amaçla r dışınd a kullana - maz, yayınlayamaz, başkaların a aktaramazlar. İhraç bedelterînifi ' hesaplanmas i v e ödenmes i : a) Madde 1 6 b) Ne t dövi z esas ı : Madde 1 7 B u Kara r çerçevesind e ödenece k verg i iadesini n hesabında, ihraca t karşılığ ı sağlana n ne t dövi z girdis i asıldır. Net dövi z girdisini n hesabınd a sigorta, komisyon, prim, ris - turn gib i adla r altınd a yapıla n he r türlü doğruda n y a da dolayl ı öde - meler ihraca t karşılığ ı dövi z tutarında n indirilir. Net dövi z girdisini n hesaplanmasın a ai t hükümle r Devle t Plan - lama Teşkilât ı Teşvi k v e Uygulam a Dairesinc e düzenlenere k Ban. kaya bildirili r Bank a b u konuda gerekl i belgeler i istemey e yetkilidir. o) Satı ş şekl i v e matra h : Madde 1 8 Kesi n verg i iad e listelerind e vey a geçic i iad e listelerinde (tebliğlerde ) ye r ala n mamulleri n FO B olara k satılmas ı halinde FO B ihra ç değeri, CİF, OF veya diğe r satı ş şekillerind e sa - tılması halinde, Maliy e v e Ticaret Bakanlıklarınc a tesbi t edili p Ban - kaya bildirilece k usu l v e şartla r uyarınc a C F değeri, iad e matrahı - nın hesabınd a esa s alınır. İhraç döviz i alışlarınd a T.C. Merke z Bankasınca, saptana n kur a ek olara k piri m v e benzer i adla r altınd a e k bi r ödem e yapılmas halinde, verg i iades i matrahını n hesabınd a topla m alı ş bedel i mat - rahı oluşturur. Bir mcrmülü n değişi k konumlard a ye r olmıais ı : Madde 1 9 Ekl i listelerd e ye r ala n ik i ayr ı konumu n (Geçic i iade tebliğler i dahil ) kapsamın a girebildiğ i içi n farkl ı orand a iade - den istifades i sö z konusu mamuller e ai t ödenmes i gerekl i verg i ia - de oranını n tespitinde, mamulü n isme n ye r aldığ ı konuma, isme n yer almamı ş is e dar kapsaml ı konum a önceli k verilir. Dövizin Tür k Lirasın a çevrilmes i : Madde 2 0 B u Karar'd a ye r ala n hükümle r çerçevesind e tespit edile n verg i iadesinde n yararlanabili r ihracatı n ne t girdis i olan döviz, ödenece k verg i iadesini n hesaplanmas ı içi n Tür k Lira - sına çevrilir. Türk parasın a çevirmed e esa s ihra ç edile n mamulü n Gümrü k C^kış Beyannamesini n tesci l tarihindek i car î klordur. (B u tarih Be - 'fmm&mmım 1. söftösınirı üs t ort o böbmünde fgzıi ı ofo n torihtir. ) ı

10 Aronocak belgele r ı ' ' ' Madde 2 1 İhracatt a verg i iadesinde n faydoianılabilmes i içi n İhracatçılar, Banka'y a gümrü k çıkı ş beyannames i il e dövi z alı m bordrosunu ibra z etme k zorundadır. Ancak, Bakanlık, b u konuda he r türlü düzenlemey i yapmay ü ve başkac a belgele r aramay a yetkilidir. Banka, Bakanlıkta n izi n olma k kaydıyl a e k bilgi v e belgeler isteyebilir ' I ^- j ödemelerin fcıpılmös ı : Madde 2 2 İhrocatt a verg i iades i ödemeleri, îmkânlan n el - verdiği ölçüd e e n kıs a süred e yapılır. Ancak, şüphel i durumlard a ödemeler Bakanlı k vey a iîgi ü diğe r bakanlıkla r v e kurukışlor yetki - lilerince; inceleme, araştırm a v e soruşturm a işlemler i bitirili p sonuçîandınlıncoya kada r geciktı'rilebiü r vey a durduruiabiür. Durdur - ma karan, sö z konusu bakanlıkla r v e kuruluşla r i! e Banka'ca e n geç 3 iş günü içind e Bakanhk' a bildirilir. Madde 2 3 İhracatt a verg i fodesinde n faydalanma k duru», mundo buluna n bütü n ihracatçılar ; b u Karo r il e sonradan b u Ka - rar'dö yapılaca k değişikü k v e eklerde ye r alan hükümler i öncede n kabul etmi ş sayılırlar. Gümrük çıkış befaıninıotınesiıı a teonıılocak e k İ3iig,iter : Madde 2 4 Bu Karar çerçevesind e ihracatt a verg i iadesin - den faydalanıiabilmes i için, ihracatçılar, gümrü k Cikı ş beyanname - sine, ihracat a iüşki n tescil/lisan s beyannamesini n ona y gü n ve sa - yısı il e onaylayan yetkil i kuruluşu n adın ı (va r is e kuruluşu n ko d numarası yeterlidir ) yazarla r Belgelerin ayn s kîş l adıo c 'dikeiilenmbs l ı Madde 2 5 Vergi iades i alınabilmes i içi n Gümrü k çıkı ş be^ yannamesi il e döviz alı m bordrosund a v e tescil/lisans beyanname - sinin aranmas ı halinde, b u belgede, yazıl ı ihrocatç ı adının, ayo? ger - çek vey a tüze! kişiy e ai t olması gerekir. Ymhş e foz!a ödemele m ger i ofıomas ı : Madde 2 6 Verg i iades i mevzuatını n yanlı ş uygulanmasın - dan yad a ihracatç ı adın a yanıltıc ı bilg i v e belge verilmesinde n dolayı gereksi z olara k ödene n verg i iadeleri, Amm e Aiocoklarmı n

11 Tahsil Usul ü Hakkınd a Kanu n v e verg i mevzuat ı çerçevesind e ge - rı alınır.,,,. < Banka, b u ger i alm a işlemin i sağlamak, koiaylavştırma k v e hız - landırmak içi n he r türlü fiil i v e hukuk i tedbir i almay a yetkilidir. ihracatta oygotanaco k mewzua l : Madde 2 7 B u kara r çerçevesind e yopilaca k ihraca t işlem - leri d e gümrük mevzuatın a gör e yürütülür. Bu Karar'ı n yürütülmesinde. 27/6/196 3 gün, 261 sayslı v e 2 8 7/1967 gün, 933 sayılı Kanunla r uyarınc a yürürsüğ e kcnuiobllece k Tüzük yönetmelik, tebliğ, genelg e v e Bokaniık'ç o verilece k tali - matlarda hükü m bulunmamas ı halinde, İhraca t Rejim i v e Tür k Pa - rası Kıymetin i Korum a Hakkındak i mevzua t uygulanır. Gümrük idarelerinin v e ^îgîî i karuysa l kyrymiorı o sorymjyiyğ y : Madde 2 8 Gümrü k idareler i ü e ilgil i diğe r kamu, idar e v e kurumları, b u Kara r gereğinc e yapılaca k ihracatl a ilgil i işlemlerde, mükerrer ödemeler e yo l açılmamasın ı sağlayıc ı tedbirle r alırlar. yygı.ı!örıacak verg i îıodes i oran ı ı Madde 2 9 Verg i iades i kapsamınd a ye r ala n mamulleri n yararlanabileceği Verg i İades i oranlar ı v e bun a ilişki n ölç ü v e kurallar aşağıd a gösterilmiştir. Numarası İade Oran ı (% ) , , , Listelerd e gösterile n tutarlard a Ancak bi r takvi m yıl ı içerisind e yapıla n ihracatt a aşağıda - ki tablod a gösterile n şekild e ilav e verg i iades i yapılır. a) O (sıfır) 2 (iki ) milyo n $ = sıfı r b) 2 (iki ) 1 0 (on ) milyo n $ = % 6 c) 1 0 (on ) ~ 3 0 (otuz ) milyo n $ = %T 2

12 d) İhraca t 3 0 milyo n dolarlı k duvar ı aşarsa. (0 ) da n itiba - ren bütü n topîcfm a % 1 0 Yiifik ihra ç tyit'oriiiii i lıesobıoda! ihra ç bsdellerinli i birieşîirîlmes î Madde 3 0 ~ B u l^ora r il e diğe r kararla r uyarınc a verg i iade - sinden istifad e ede n (B u Kararc a e k v e değişikli k getire n Körarla r hariç) mamullerî n ihrac ı karşılığınd a sağlana n dövi z girdileri, yıllı k ihraç duvarını n hesabind e bîrieştirüemez. 9' sayıl! listed e «Ya ş meyv e sebz e v e s u ürünler i listes i başlığ ı altında yer'ala n maüan n ihrac ı karşılığınd a soğlana n dövi z girdile - ri yıllı k ihra ç tutarını n hesabmd a birleştirilir.» «Sıfır verg i iades i listesi» îl e 1 0 sayıl ı üsted e ye r asa n madde - lerin^ ihracında n sağlana n dövizle r birbirleriyl e vey o diğe r.listele r kapsamı mamıılîeri n ihra ç girdüeriyl e birîeştîrüemez.» Geçici verg i iad e listesind e buluna n mamulle r karşılığ ı sağla - nan dövizler, birleştirm e oçısından, ye r alocakîor ı listeler e ai t hü - kümlere tab i olurlar. İhra ç top'amın a gör e indirimsi z ora n üzerinde n verg i iades i ya - pılmasına ilişki n getirile n dövi z tutarını n hesabmda, ihra ç yılm a ba - kılmaksızın, ayn ı takvi m yılınd a getirilmi ş dövizle r tuta n birleştirilir. Birleştirmede Döıf e Alı m Bordrosu'iiy o tatızi m larilı i esa s ülimr. Konsinye ihracat, müştere k hesa p yoluyl a ihraca t v e yur t dı - şında ihracat a d a b u esa s uygulanır. Ancak, prefmansma n yoluyl a ihracatt a öncede n getirile n dö - viz ihracatı n fiile n yapıldığ ı yıl a ai t dövi z tutarın a katılır. Kredili ihracatt a ise, getirilece k dövizler, ihracatı n gerçekleştiğ i yıla ai t dövi z top'am ı il e birleştirilir. Ancak, yıllı k ihracot a ai t far k iade il e kredil i ihracat a ai t iade, kredil i ihraca t karşılığ ı dövizle r yurda getirildikte n sonr a ödenir. BÖLÜM I I ' GEÇİC İ VERG İ İADES İ Kavram Madde 3 1 B u Karar' a ekl i listelerd e ye r almamı ş mamul - ler içi n ihraçlar ı halind e v e kesi n verg i iad e çizelgelerin e konul - duklarında; aradak i fark, ihracatçıların a ödenme k vey a ger i alın - mak üzer e iad e yapılması, geçic i verg i iadesidir.

13 Yetki e Dufurm o s Modde 3 2 ~ Geçici, verg i iadesinde n yororlanaco k mamulle r ve bunlar a uygulanaca k oranlo n %5 1 geçmeme k üzere, Bakanlık - ça tespi t edilir. Belirlenen mamulle r v e uygulanacak ; iad e oranlorı, Resm î Ga - zete'de bi r sır a numaras ı verilece k tebliğle r il e yayımıönır. B u teb - liğler yayı m gününd e yürürlüğ e gire n FafdGİorana: : Madde Geçic i verg i iad e tebliğlerind e ye r alc n mamü L 1er, ihroçlarında, kendiıer i içi n belirtile n Granlör o göre, geçic i verg i iadesinden faydaignır. Madde 3 4 Geçic i verg i iadesinde n îstifad e ede n mamulle r için sonrada n tayi n oluna n kesi n verg i iades i oranlar ı geçîc i verg î iadesi oranındo n küçü k ise, aradak i fark, ıhracatçılarc a Bankay a gerî ödenir. Bu farkı, kesi n verg î iades i oranını n Resm i Gazeîe'd e yayım - landığı tarih î izleye n 1 5 gü n içind e Bankaya ^ ödemeye n ihracatçıla r hakkında Amm e Aîöcal-^ianns n Tahsi l Usul ü Hakkınd o Kanu n uya - rınca takiba t yapılır. İade oranlar ı arasındak i fark!or, listed e yozii ı oranlar a gör e de - ğil, b u mamulle r içi n gene l hükümle r çerçevesind e faydalanılabile - cek oranlar a gör e hesopianır. BÖLÜM 11! KESİN VERG İ İADES İ Kesin erg i i 'C?desi Üstelerine Âîmnm ı Madde 3 5 Geçic i verg i iades i teb!iğ?erind e buluna n mad - deler üzerind e gerekl i ince'emete r yopıidıkta n sonra,, bunla r 4 ün - cü v e 7 nc î madde!e r yyannc o kess n verg ^ iades i üstelerin e ohnırlar. Momüüen ayn ı esaslar a göre, geçîc î verg î iades i teblîğiorin e konulmadan doğruda n doğruy a kesi n verg i iades i listelerin e ' d e alınabilir. a) Kesi n İad e - Geçîc i İad e Farkını n Ödenmes i : Madde 3 6 Geçic i verg i iodesfnde n faydalona n mamtıüe r için tespi t oluna n kesi n verg i iad e orön ı dah o büyü k se, îk l oran a

14 göre hesaplanc n tutarla r cırasındak î fark, mornüili n ihracatçısına, gene! hükümie r çerçevesind e ödenir. b) îhro ç Duvar ı Farkını n Ödenmes i : Madd e 3 7 Yıllı k ihra ç duvarlanoı n osılmasınd a 29. madd e ikinci paragrafınd o beiırtüe n e k ödernefe r yapılır. Madde 3 8 Tü m (Komple ) tesisle r vey a bütünlü k göstere n birimio (ünitenin ) tümüyl e ihrac ı haîinde, b u tesi s vey a birim e gi - ren mamüllen o ye r aimı ş bulunduğ u iad e iistes! degözönünd e bu - lundurularak, verg i yük ü Bakonlık'ç a hesaplanı r v e mömülü n konu - lacağı liste, bun a gör e tespi t edilir. BÖLÜM İ V GEÇİCİ KABU L İL E BAĞLANTIL I İHRACA T Işlenınek Üzer e Geçic i Kobyiclar ı Fofdoİari'Or î Eşfod o ; Madde Sayılı Gümrü k KonunuYıu n 11 8 nc i madde - sine gör e bedell i olara k dışta n getirile n maddelerl e yapılara k ihra - catı gerçekleştirile n mamuiler e FO B ihra ç bedelinde n itho l girdisi - nin bedel i düşülme k suretiyl e buluoacö k ne t dövi z girdis i üzerinden, yine anıla n Kanunu n öyn ı maddes i çerçevesind e bedelsi z olara k dıştan getirile n maddelerl e yapılara k ihracat ı gerçekleştirile n ma - mullere is e FO B ihra ç bedel i üzerinden " ye r aldıklar ı listelerdek i orana gör e verg i iades i yopilır. Madde 4 0 Gümrü k Ka n unu'nun 119. maddes i uyarınca, be - delli vey a bedelsi z oiaro k geçic i muaflı k relim i çerçevesind e itha l edilen ambala j moddeîer i kuncnılarak. ihro ç olunu r v e ihracatt a ver - gi iadesinde n fcıydolana n maddeferi n ihracatt a verg i iades i matrah - 'jannın hesabınd a geçic i rnuafîı k çerçevesind e itha l edilmi ş buluna n amboiaj maddelerini n değerle n bedel i ödenere k itha! edilmi ş olsa - lar dah i ihracatt a verg i iades i matrahın a -dahi l edilmez. Mulîosebe Düıerı i : Madde 4 1 Gümrü k Kanununu n 11 8 inc i maddesin e dayal ı geçici kabu l il e ilişkil i ihracatt a verg i iadesinde n yararlanılabilmes i İçin ihracatçıların, b u işlemler e ilişki n hesaplan, muhaseb e kayıtla - rında ayrıc a göstermeler i zorunludur.

15 BÖLÜM V İSTİHSAL VERGİS İ İL E İLGİL İ İAD E Vergi İadesirıl o İstilısa l ergis î Myofifet i İl e Bîriıkt e Ufgıuionmasi : a) Birlikt e Uyguiamon m Sınır ı : Madde 4 2 Bizatih i ihra ç edile n mamulün, ihra ç edildiğ i şekliyle teslim i sebebiyl e ödenmes i sözkonus u istihsa l vergisini n nr^uatiyet vey a iades i ayn ı ihraca t içi n aşağıdak i şartlarl a birlikt e uygulanabilir. Mamullerini ihra ç ede n vey a ihra ç edilme k kaydıyl a ihracatçı - lara tesli m ede n imalâtçıla r ihra ç edilece k madd e vey a mamulü n yapımında vey a ombolailanmasıııda, kullanacaklar ı sayıl ı Ka - nun çerçevesind e istihsa l vergisin e tab i tutula n madd e vey a mal - zemeleri DPT, Teşvi k Uygulam a Başkanlığında n (TUB ) alacaklar ı belgelere istinade n b u vergide n mua f olara k tesli m alırlar. B u mu - afiyetin şartlar ı v e uygulam a esaslar ı TU B tarafında n belirlenir. b) E k bilg i verm e : Madde 4 3 Yukarıdak i madd e uyarınc a (Madde : 42 ) ihracat- - ta verg i iades i yanında. Gide r Vergiler i Kanununu n 6 ınc ı v e 8 inc i maddelerinde ye r ala n v e b u Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e belirtilen - lerin dışınd a kala n istihsa l vergis i muafiye t vey a iadesinde n yarar - lanmak isteye n ihracatçıla r tesci l lisan s beyannamesinde, yo k ise ; kendilerinin v e ihra ç oluna n mamulü, ima l edenin, ticare t unvanını, adresini, Gider, Geli r Kurumla r Vergiler i açısında n bağl ı olduklar ı vergi dairelerin i v e mükelle f hesa p numaraların ı gümrü k çıkı ş be - yannamesine yazma k zorundadırlar. c) İstihsa l Vergis i muafiye t v e iades i uygulam a şekl i : Madde 4 4 Yukarıd a (Madd e 42 ) belirtile n safhad a ödenme - si sö z konus u istihso i vergisin e tab i ma l ihra ç edenlerin, sayı - lı Kanunu n 6 nc ı v e 8 inc i maddelerin e gör e ödemeler i gereke n is - tihsal vergisi, ihra ç doiayısıyl e tesci l v e terki n olunur. Bu Karar'ı n 1 1 inc i maddesind e ye r ala n hükü m b u mamulle r hakkında uygulanmaz. d) Ödenmi ş istihsa l vergisini n iades i : Madde 4 5 B u bölü m çerçevesind e ihracatt a verg i iades i yanında ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiyetinde n faydalanabilece k

16 türde mamulü, vergis i ödenmi ş olara k alı p ihra ç edenlere, ödenmi ş olan b u vergileri n iades i Ticare t v e Maliy e Bakanlıklarınc a sağlanır. Söz konus u iadeni n yürütülmes i içi n istem e süres i konulmas ı dahis, he r türl ü düzenlemele r yapmay a anıla n Bakanlıkla r yetkilidir. Verge Yük ü Hesab a : Madde 4 6 B u bölümd e belirtile n çerçeved e ihracatt a verg i iadesi yanınd a ayrıc a ihrac a bağl ı istihsa l vergis i muafiye t v e iadesinden yararlanabile n istihsa l vergileri, b u mamulle r içi n verg i iadesi oran ı hesaplanırke n verg i yükler i arasın a konulamaz. BÖLÜM V! ÇEŞİTLİ KONULA R Vergi İades i İçi n Ödene k Konylmas ı : Madde 4 7 He r yı l bütçeni n Maliy e Bakanlığ ı bölümün e ver - gi iadeler i içi n gerekl i ödene k konulur. Beledîfe Poflarmı n Tespit i : Madde 4 8 İhracatt a verg i iades i oranlarını n Gene l Bütç e ile Belediy e Paylar ı arasındak i.dağılım ı Bakanlıkç a hesaplanı r v e Bankaya bildirilir. Dağılım m hesabıyl a ilgil i ölçüler. Maliy e Bakonlı - nın görüş ü alınara k Bakanlıkç a tespi t edilir. Ödemelerin Merke z Banka'sıoc a Biidiriimesi i : a) Maliy e Bakanlığın a Bildirm e : Madde 4 9 Banka, IVlerke z v e Şubelerinc e ödene n verg i ia - delerini, Maliy e Bakanlığınc a uygu n görülece k sürele r içind e «Ha - zine İ ç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü»n e bildirir. Bildirm e zorun - luğu 4 5 inc i madd e çerçevesind e yapıla n ödemeler i d e kapsar. Bu bildirimde, iad e edile n vergileri n gene l bütç e il e Belediy e payları arasındak i dağılı m ayrıc a gösterilir. Kesin verg i iad e oranlarını n yayımlanmasında n sonra, b u mad - deler içi n geçic i verg i iades i olara k yapıla n ödemelerde n belediy e paylarına düşe n kısım, Bankac a hesaplanara k ayn ı şekild e Hazine - ye bildirilir.. ^ ; ; ; b) Bakanlığ a Bildirm e : Madde 5 0 Bank a Merke z v e Şubelerinc e ödene n verg i iade - leri. Bakanlıkç a tayi n edile n şekild e v e süred e Bakanlıkl a bildirilir. Bu bildiri m 4 5 inc i madd e çerçevesind e ödene n istihsa l vergis i ia - deleri içi n d e yapılır.

17 Vergi iadelerini n muhasebeleştirilmes i : yadde 5 1 ~ Bonkanı n 4 9 unc u moddes i uyorınc a gönderdiğ i listelerde ye r ala n tutarı n tamam ı (Belediy e payiar s dahil ) «Hazin İç Ödemele r Saymanlı k Müdürlüğü» nc e «Bütç e Giderler i Hesabı» na borç, «Bank a Car i Hesabı» n a alaca k yazılara k muhasebeleşti - rilir. Anılan Saymanlık, Müdüriüğü'nce, b u şekild e gerçekleştirile - cek gide r yazım ı işlemini n dayanağı, Banka'nı n yazıl ı isteğidir, Beledif.e pafiar ı ie e ilgil i işlemle r ı. Madde 5 2 «Hözın e İ ç Ödenıeîe r Saymanlı k Müdüriüğü» nc e gider yazıla n tutarlardan, Bank o iisteîerind e belediy e payların a ai t olduğu gösterile n böiüm, b u soymanlı k müdürlüğünü n bildirim i üze - rine, Geli r Sayrnoniığf'rıc a belediyele r adın a bor ç yazılır. Bu borç. Maliy e Bakaniığı'nc a bell i edilece k Gümrü k Sayman - lıklarında İiie r Bankasın a gönderilme k üzer e birike n belediy e his - selerinden kesilere k mahsu p v e tahsi l olunur. Bu şeklid e töhsî i edilece k tutar, geli r bütçesini n «çeşitl i geür- ' 1er» bölümün e ira t kaydedilir : Sözieşiiıeii elemo n çaliştırılmas ı : Madde 5 3 Öze l uzmanlı k gerektire n konulard a çalıştırıl - mak üzere, 28/7/196 7 gün, 93 3 sayıl ı Kanunu n 4 ünc ü maddesini n son bend i hükm ü çerçevesind e geçic i sürel i sözleşmelerle, ele - man kullanılabilir. ergi mâe karariormı n yürürsü k tarih i : Madde 5 4 Verg i İades i Kararlar ı il e diğe r kararları n verg i iadesine dai r hükümleri, metinlerind e ayrıc a açı k bi r hükü m bulun - madıkça, yayımlandıklar ı gü n yürürlüğ e girer. Aksine bi r hükü m taşımadıkç a b u kararlarl a bi r mamu l verg i iadesi kapsamın a almıyo r vey a m.evcu t verg i iad e oranla n yüksel - tiliyor y a d a uygulanmakt a ola n kısıtlamala r kaidınhyo r is e b u v e benzeri leh e hükümle r taşıya n kara r yayımında n önc e güm - rük çıkı ş beyannames i tesci l edilmi ş ihracat a uygulanma z (Güm - rük Çıkı ş Beyannamesini n tesci l tarihi, b u beyannameni n 1. sayfa - sının üs t ort a bölümünd e yazıl ı ola n tarihtir ) Buna karşılık, mevcu t verg i iad e oranlar ı düşünülüyo r vey a bi r mamul listelerde n çıkanlıyo r y a d a iadede n yararlanmay ı etkileye - cek kısıtlamala r getiriliyo r ise, b u değişiklikler i getire n Karar'ı n ya - yım gününde n önc e onaylanmı ş tescil/lisan s beyannamesin e daya - e

18 İl ihracat, b u beyannameleri n ona y gününd e yürürlükt e buluna n ka - rar hükümlerine, tabi olur. Anca k değişikli k kararını n yayı m günün - de yad a izleye n dönemd e yöpı!o n değe r vey a mikta r arttırmaların - dan doğa n değe r artıklar ı İçi n yen i Kara r hükümler i uygulanır. Ay - nı dönemd e ihra ç süresini n uzatiirnas ı halind e ası l sürey e ilişki n hü - kümler uyarınc a îşie m yapılır. Söz konus u değişiklikleri n Bokaniı k yetkis i çerçevesind e yapıl - ması halind e d e ayn ı hükü m geçerlidir. Fuar vey a sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkışa ilişki n gümrü k çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/li - sans ona y tarih i olara k değerlendirilir. Geçici kabu l il e ilişkil i Verg i iadelerind e tescil/lisan s vey a gümrük çıkı ş beyannames i ona y tarihini n yerin e geçic i kabu l iznin e dair Bakaniıklararas ı komisyonu n kara r tarih i esa s alınır. BÖLÜM Vll l Yürürlükten taldırilan korario r : SON HÜKÜMLE R '., Madde 5 5 B u Karar'ı n geçic i 1 inc i maddesind e belirtile n Kararnameler (B u Kararnamelerde n madd e y a d a bölümler i belirti - lenlerin yalnızc a b u madd e v e bölümleri ) yürürlükte n kaldırılmış - tır. Önceki İşiemie r : Geçici Madd e 1 7/8/ /1115 ; 15/8/ /1182/2 2 1/1971-7/1864 ; 11/5/ /4447; 5/8/ /4820 ; 14/8/1972-7/4910; 16/2/1973^7/5849 ; 2/6/1973-7/6560 ; 2/6/1973-7/6574 ; 20 / 7/1973 7/6830 ; 18/8/1973-7/7005 ; 18/8/1973-7/7020 ; («1. İhracat a İlişkin Tedbirler» başlıkl ı bölümünü n 4, 5 v e 6 nc ı maddeleri) ; 1/10 / /7203 ( 1 sayıl ı fıkrası) ; 22/9/1973-7/7235 ; 24/1/ / 7804; 1/4/1974-7/7983 ; 1/7/1974-7/8586 ; 4/9/1974-7/8871 ; 6/9 / /8953; 26/2/1975-7/9643 ; 23/5/1975-7/9958 ; 25/ /10040; 9/6/ / gü n v e sayıl ı kararnamele r il e b u Ka - rarın yürürlüğün e de k yayınlanaca k 7/111 5 sayıl ı Kararnam e ek i Karar'a e k v e değişiklikle r getire n kararları n yürürlü k süreler i için - de onaylanmış, tescil/lisan s beyannamelerin e dayal ı ihracat ; 5 4 üncü madd e çerçevesind e verg i iadesinde n istifad e eder. (Dı ş fu - ar v e sergilerd e yapıla n satışlarda, fua r vey a serg i içi n çıkış a ai t gümrük çıkı ş beyannamesini n tesci l tarihi, tescil/lisan s ona y tarih i

19 olqtqk değerlendirilir, ) (6/6/17 5 gün, 7/ sayılı, 6/8/197 5 gü n 7/10343 soyıl i v e 15/8/197 5 gün, 7/ sayıl ı Kararnam e ek i Ka - rorlar hükümler i soklıdır. ) Geçici i^/ladd e 2 B u Karar'ı n yürürlüğünde n önc e gerçek - ieştsıilecek ihracat, b u Kora r il e getirile n leh e hükümleri n uygulan - rnosi açısındö n gerçekleşm e sırosınd a yürürlükt e buluna n Karar' a tabi oiur. (Gümrü k Çıkı ş Beyonnames i tesci l tari h - Gümrü k Çıkı ş Beyanriamesınîn 1 inc i sayfasında, üs t ort a bölümünd e buluna n tarih - ihrocotı n gerçekleşm e tarih i sayılır. ) Geçici Modd e 3 B u Kora r ü e ilgili, tebliğ, genelg e v e tali - motlonn düzenlenere k yürürlüğ e konylmasm a kadar, yürürlükte n kaldırıtarr kararla r çerçevesind e çıkarıimı ş benzerlerinin, b u Kara - fa aykır ı hükü m taşımıya n bölümler i yürürlükt e kalır. " Madde 5 6 B u Kara r yayı m gün ü yürürlüğ e girer.

20 A DOLAYL I VERGİLE 1 Danıld e aiınarıla r : ÜSTE : A (Mali Yükle r Listesi ) R a) Gide r Vergiler i (680 2 sayıi ı Kanu n il e e k v e değişiklik - leri, Bin a inşaa t dahili ) b) Şeke r istihla k Vergis i.(674 7 sayıl ı Kanu n il e e k v e de - ğişikiikleri) c) Emld k Alı m Vergis i (19 8 sayıl ı Kanun ) d) Taşı t Aiı m Vergss i (131 8 sayıl ı Kanun ) e) Emiû k Vergis i (131 9 soyü i Kanu n il e e k v e değişiklikieri) ^ t) Motorlu. Kar a Taşitia n Vergis i (19 7 sayıl ı Kanun) ^ g) İşletm e Vergis i (131 8 sayıl ı Kanun ) 2 İthald e alınanla r : Q) Gümrü k Vergis i (161 5 sayıl ı Kanun ) b) İstihsa l Vergis i (680 2 sayıl ı Kanun ) B DOLAYSI Z VERGİLE R 1 Mal i Deng e Vergis i (159 8 sayıl ı Kanun ) 2 Ücretlerde n alma n Geli r Vergis i C RESİMLER, HARÇLA R V E BELEDİY E PAYLAR İ 1 Resimle r ; a) İtha l beyannamelerinde n alma n Damg a Resm i (82 8 sayılı Kanu n v e değişiklikleri ) b) Damg a Resm i v e Damg a Vergis i (132 4 sayıl ı Kanu n ile e k v e değişiklikleri n yürürlükt e ola n bölümler i v e 488 sayıl ı Kanun), c) Tuzda n Alına n Teke l Resm i (307 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) d) İspirt o v e İspirtol u İçkile r İnhisa r Resm i (425 0 sayıl ı Kanun il e e k v e değişiklikleri ) e) Çayda n Alına n Teke l Resm i (378 8 sayıl ı Kanu n il e e k ve değişiklikleri ) f) Tütü n v e Mamullerinde n Alma n Teke l Resm i (117 7 sa - yılı Kanu n il e e k v e değişiklikleri ) 2 Harçla r _ a ) Harçla r Kanun u (49 2 sayıl ı Kanun ) 3 Belediy e Hisses i a) sayıl ı Kanu n v e sayıl ı Kanun'u n 2 nc i mad - desi gereğinc e itha l sırasında gümrü k vergisini n % 151 oranınd a olma n belediy e payı.

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Yıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon $) 20.000 18.000

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/11/2010 Şube Adı: MERKEZ ŞUBE

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/11/2010 Şube Adı: MERKEZ ŞUBE HUBUBAT ÇELTİK ÇELTİK - 30//2010 Sayfa: 1-10 ÇELTİK 2010 MTS 0.90 1.00 0.9078 1,820,190.0 KG 1,652,419.00 4 ÇELTİK ı: 1,652,419.00 4 ÇELTİK ı 1,652,419.00 4 MISIR MISIR MISIR SARI 2010 MTS 0.44 0.49 0.4810

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/205 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.75 0.773 45,84 KG 32,88 3 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.95 0.7088,53,83 KG 87,870.50 34 ARPA YEMLİK ı: 850,750.50 37 ARPA ı 850,750.50 37

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.78 0.80 0.791 86,080.00 KG 68,136.40 6 ARPA YEMLİK ı: 68,136.40 6 ARPA ı 68,136.40 6 MISIR MISIR MISIR SARI TTS 0.76 0.82 0.777 1,77,32.00

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : HAZİRAN 06 BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,60 0,8 0,77 44.8 KG 88.,8 HMS BUĞDAY 0,78 0,97 0,87.66.40 KG.08.70, HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8 67.0 KG 46.987,4 M.G.T

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT MISIR MISIR Sayfa: 1-9 MISIR SARI TTS 0.82 0.85 0.8298 155,580.00 KG 129,098.32 6 MISIR ı: 129,098.32 6 MISIR ı 129,098.32 6 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY ANADOLU DURUM MTS 0.2 0.85 0.94 4,63,235.00

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2008 Satış Şekli

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2008 Satış Şekli HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/1/008 Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.37 0.4413 18,06 KG 7,97 3 ARPA YEMLİK TTS 0.56 0.5335 65,66 KG 35,06.70 9 ARPA YEMLİK ı: 4,996.70 1 ARPA ı 4,996.70 1 DARI NATÜREL DARI

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2008 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.44 0.52 0.492 468,64.00 KG 230,406.30 87 ARPA TTS 0.47 0.49 0.4764 277,80.00 KG 32,059.60 8 ARPA BİRALIK ı: 362,465.90 95 ARPA YEMLİK ARPA

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli 0/0/200 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.2 0.5 0.395 32,70 KG 2,920.90 4 ARPA YEMLİK TTS 0.42 0.49 0.4377 37,70 KG 60,264.50 7 ARPA YEMLİK ı: 73,85.40 ARPA ı 73,85.40 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-22 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-22 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. Sayfa: - 22 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.47 0.65 0.5352 2,745.00 KG 60,344.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.57 0.57 0.5700,60 KG 92.00 ARPA YEMLİK ı: 6,256.00 5 ARPA ı 6,256.00 5 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI Bu sektör; tabii ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, kağıt, plastik ve metal maddeleri kullanmak suretiyle ayakkabı ve elbise dışında kullanma eşyası imal eden sanayi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. EN İYİ FİYAT Adet 84,90 14,15x6 Taksit

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. EN İYİ FİYAT Adet 84,90 14,15x6 Taksit www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 16-22 1,5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

SAYI : 2017 / 12 İstanbul,

SAYI : 2017 / 12 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2017 / 12 İstanbul,06.02.2017 KONU : KDV,ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 0660 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.42 67 50 Faks: 0.312.42 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-13 YURT

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, ,

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, , MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ ANGOLA 84,016.89 47,005.19 46.363 GANA 44,258.11 24,746.19 49.460 GÜNEY AFRİKA 193,298.87 108,000.45

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

GTİP GV % IQD/DİNAR KARŞILIĞI MİKTAR AÇIKLAMA

GTİP GV % IQD/DİNAR KARŞILIĞI MİKTAR AÇIKLAMA Tablo ile ilgili açıklama; Erbil Ticaret Müşavirliği'nden edinilen bilgiye göre yüzde olarak belirtilen gümrük vergilerinin haricinde, mavi ile işaretli sütunlarda belirtilen ek vergiler de talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 20.09.2016 1 TÜRKİYE 2015-2016 OCAK - AĞUSTOS DÖNEMİ İHRACAT KARŞILAŞTIRMA (MİLYAR USD) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 25,40.00 KG 17,36.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.66 0.3 0.6669 222,360.00 KG 14,301.40 3 ARPA YEMLİK ı: 166,137.40 4 ARPA ı 166,137.40

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.41 0.4100 157,300.00 KG 64,493.00 1 ARPA MTS 0.48 580.00 0.6217 26,919,608.50 KG 16,735,569.95 237 ARPA TTS 0.52 0.77 0.6423 1,055,860.00

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı

Tebliğ SIRA ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ NO MADDE ADI GTİP İADE BARAJI ÖDEME ORANI. 0603.10 205 $/Ton % 37 % 20

Tebliğ SIRA ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ NO MADDE ADI GTİP İADE BARAJI ÖDEME ORANI. 0603.10 205 $/Ton % 37 % 20 Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2006/1) Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT

MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ GANA 247.033,94 133.249,99 250.000 GÜNEY AFRİKA 138.004,90 77.505,99 70.460 HONG KONG 262.647,62

Detaylı