SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu"

Transkript

1 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2012

2 2012 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi Sınav GiriĢ Belgesinin Ġnternette Yayım Tarihi Sınav Tarihi Sınav Sonuçlarının Ġlanı 8. sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz 2012 Telefon: MEB ĠletiĢim Merkezi Alo 147 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Faks: Ölçme, Değerlendirme ve YerleĢtirme Grup BaĢkanlığı 0(312) İnternet adresi: e- Posta : https://e-okul.meb.gov.tr KISALTMALAR SBS YBP OYP PYBS YEĞİTEK Seviye Belirleme Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Ortaöğretim Yerleştirme Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü DİKKAT: 1. Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Yönergesi ve Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıģtır. 2. SBS ye iliģkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiģtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 3. SBS ye baģvurmuģ olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiģ olan hususları kabul etmiģ sayılır. 4. Ġlköğretimin 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin SBS de belirtilen tarihlerde baģvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur. BaĢvurusunu süresi içerisinde yapmayan öğrencilerin mağduriyetinden YEĞĠTEK sorumlu değildir. Sayfa 2

3 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda 2012 yılı SBS yle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. SBS, tüm il merkezleri ile baģvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dıģında ise LefkoĢa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, AĢkabat, TaĢkent, Bakü ve BiĢkek te Türkiye saatiyle da baģlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. SBS baģvuruları Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır. SBS, PYBS ve Polis Koleji Sınavı ile ilgili tüm iģ ve iģlemler e-okul sistemi üzerinden gerçekleģtirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karģılaģmaması için e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Öğrenciler e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden baģvuru bilgilerini takip edebileceklerdir. Öğrenciler baģvuru döneminde Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SBS e- BaĢvuru Kılavuzuna ve adreslerinden ulaģabileceklerdir. 2. BAġVURU ġartlari 2.1. Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ġartları eğitim ve öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak Açık Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ġartları eğitim ve öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam ediyor olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaģı içindeyken açık ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak YurtdıĢında e-okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ġartları eğitim ve öğretim yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde e-okul sisteminde kayıtlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak YurtdıĢında e-okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ġartları Yurt dıģında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak. Sayfa 3

4 3. BAġVURU ÜCRETĠ VE BANKA ĠġLEMLERĠ SBS baģvurusunda bulunacak öğrenciler, bankaya sınav ücretini yatırmadan önce e-okul bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Okul bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. a. Öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini Mart 2012 tarihlerinde T.C. Ziraat Bankası Aġ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO veya Türkiye Halk Bankası Aġ Ģubelerinden veya bu bankaların internet Ģubelerinden birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır. b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden sınava baģvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası Aġ Ģubelerinden veya bu bankaların internet Ģubelerinden birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır. c. Yurt dıģından sınava baģvuracak öğrencilerin sınav ücreti yurt içindeki yakınları vasıtasıyla a. bendinde yer alan bankaların Ģubelerinden veya bu bankaların internet Ģubelerinden birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatırılacaktır. ç. Sınav ücreti kesinlikle Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup veya elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. d. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma iģlemi için bankaya havale ücreti ve benzeri herhangi bir gider ödemeyecektir. e. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma iģleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilmelidir. Bilgilerde yanlıģlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır. f sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz. g ve 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin baģvuru iģlemleri okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemine iģlenecek ve takip edilecektir. 4. BAġVURU ĠġLEMLERĠ a. Öğrencilerin sınav baģvuruları BaĢvuru Ücreti ve Banka ĠĢlemleri maddesinde belirtilen koģullar baģvuru süresi içinde yerine getirildiği takdirde gerçekleģmiģ olacaktır. b. Açık ilköğretim okulu öğrencilerinin baģvuru iģlemleri Açık Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. c. Yurt dıģında e-okul sistemine kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 3. maddenin b ve c bendinde belirtildiği Ģekilde sınav ücretini bankaya yatırarak baģvurusunu yapmıģ olacaktır. Sayfa 4

5 ç. Yurt dıģında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan baģvuru yapmak isteyen öğrenciler; ve adreslerinde yayımlanan kılavuzda yer alan EK 1 Yurt DıĢı BaĢvuru Talep Formu nu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dıģında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Gerektiğinde bu formda yer alan bilgiler kullanılarak öğrenci ve velileriyle irtibat kurulacaktır. AĢağıdaki belgeler, baģvuru süresi içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve YerleĢtirme Grup BaĢkanlığı Teknikokullar ANKARA-TÜRKĠYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir. Yurt DıĢında e-okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerden Ġstenecek Belgeler 1. Öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, 2. Bir adet vesikalık fotoğraf, 3. Bulundukları ülkedeki eğitim ataģeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesi, 4. Ek-1 Yurt DıĢı BaĢvuru Talep Formu Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluģmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra baģvuru süresi içinde elektronik olarak internet adresine göndereceklerdir. Yurt dıģında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataģeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS ye girebileceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. d. Öğrenciler, baģvurularının yapılıp yapılmadığını e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi nden takip edebileceklerdir. e. SBS baģvuru ücretini yatıran ve Polis Koleji baģvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin baģvuruları, Mart 2012 tarihlerinde ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan baģvuru ekranından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Polis Koleji BaĢvuruları ile ilgili açıklamalar Polis Koleji BaĢvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır. f. SBS baģvurusunu yapan ve PYBS baģvurusunda bulunmak isteyen 8.sınıf öğrencilerinin baģvuruları, PYBS baģvuru Ģartlarını taģımaları halinde Mart 2012 tarihlerinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. PYBS ile ilgili açıklamalar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı BaĢvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır. 5. BAġVURUNUN GEÇERSĠZ SAYILACAĞI DURUMLAR BaĢvurular, a. e-okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çeliģki varsa, Sayfa 5

6 b. Öğrenci sınav ücretini baģka bir hesaba ya da yanlıģ sınav hesabına yatırmıģsa, c. Yurt dıģından baģvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa, geçersiz sayılacaktır. 6. OKUL MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YAPACAĞI ĠġLEMLER a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karģılaģtırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, b. SBS ye baģvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, baģvuru tarihlerinde öğrencilere baģvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek, c. SBS ye baģvuran ve PYBS ye katılmak isteyen, baģvuru Ģartlarını taģıyan öğrencilere rehberlik etmek, baģvuru iģlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek, ç. Polis Kolejine baģvuru yapmak isteyen öğrencilerden Ģartları uyanların baģvurusunu veya https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak, d. Polis Koleji baģvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karģılığında vermek, e. Fotoğraflı sınav giriģ belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriģ belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek, f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBĠS-RAM Modülüne iģlenip iģlenmediğini e-okul sisteminden takip etmek, g. Görme, iģitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YĠBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Özürlü Kimlik Kartı veya özür bilgisinin iģlenmiģ olduğu nüfus cüzdanı nı baģvuru tarihleri arasında RAM a topluca göndermek, h. Öğrenciler, SBS de, e-okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak, -Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin, - ġubesi değiģen öğrencilerin, - Nakil iģlemi yapılan öğrencilerin, zorunlu yabancı dil dersini e-okul sistemine 23 Mart 2012 tarihine kadar iģlemek. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır. ı. ĠĢitme engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velinin yazılı baģvurusu üzerine, bu durumu e-okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma iģlemek, Sayfa 6

7 i sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin baģvuru iģlemlerini, e-okul sistemi üzerinden takip etmek, j. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle baģvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak baģka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet eriģim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili iģlemleri takip etmek. 7. ĠL/ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YAPACAĞI ĠġLEMLER a. e-okul sistemi Millî Eğitim Müdürlüğü ĠĢlemleri bölümünde yer alan raporlama modülünden okul müdürlüklerince yapılan baģvuruları izlemek, b. BaĢvuru süresi içinde okulların iģlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak, c. BaĢvuru süresi içinde öğrenci ve velilere SBS ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan okul müdürlüklerini uyarmak, ç. Sınava girecek engelli öğrencilerin Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, MEBBĠS-RAM Modülü nde öncelikli iģlem görmesini sağlamak, d. Sınav günü bu kılavuzun 9. maddesinde açıklanan engelli öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluģabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek. 8. SINAV GĠRĠġ BELGESĠ a. Fotoğraflı sınav giriģ belgesi 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren veya adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. b. Fotoğraflı sınav giriģ belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriģ belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. c. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu nun teklifi üzerine BaĢkanlığın uygun görüģü ile öğrencinin sınav yeri değiģtirilebilecektir. ç. Fotoğraflı sınav giriģ belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini baģvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir. d. YurtdıĢından sınav baģvurusu yapan öğrencilerin sınav giriģ belgesi 28 Mayıs 2012 tarihinde, Ek SBS-Yurt DıĢı BaĢvuru Talep Formu nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav giriģ belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataģeliklerine onaylatacaklardır. e. Sınav giriģ belgesini alamayan öğrenciler elektronik posta Sayfa 7

8 adresinden Bakanlığımıza ulaģabileceklerdir. f. Engelli öğrencilerin sınav giriģ belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır. 9. ÖZEL EĞĠTĠME ĠHTĠYACI OLAN ÖĞRENCĠLERLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme iģlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve AraĢtırma Merkezlerinin adreslerine iliģkin bilgilere adresinden ulaģılabilir. Okul Müdürlüğü, velinin görüģünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. RAM da yapılacak iģlemlerde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir. Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Özürlü Kimlik Kartı veya özürlü bilgisinin iģlendiği nüfus cüzdan ından biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmıģ örneğiyle RAM a baģvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca Aslı gibidir onayı olanların dıģında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, iģitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YĠBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, MEBBĠS-RAM Modülü ne iģlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. BaĢvuru yapıldıktan sonra baģvurunun sisteme iģlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili iģlemlerini en geç 11 Nisan 2012 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve AraĢtırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. Sayfa 8

9 9.1. Görme Engelli Öğrenciler Az Gören Öğrenciler Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kiģilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aģağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır. a. Okuyucu ve kodlayıcı, b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, c. Okuyucu kodlayıcı eģliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, baģarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır Görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eģliğinde tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, Ģekil ve grafik içeren sorular yerine eģ değer sorular yer alacaktır. BaĢarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır ĠĢitme Engelli Öğrenciler ĠĢitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin okul müdürlüğüne yazılı baģvurusu gerekmektedir. ĠĢitme engelli öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eģliğinde sınava alınacaklardır Yaygın GeliĢimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın geliģimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Sayfa 9

10 9.5. Bedensel Engelli Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriģ katlarda bulunan salonlara yerleģtirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu, sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM a baģvuracaklardır. ġeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleģtirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 9.7 Zihinsel Engelli Öğrenciler Zihinsel engelli öğrenciler tek kiģilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eģliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır. 10. SINAV KONULARI Ġlköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS de Tablo-1 de belirtilen alanlarda test uygulanacaktır. Test konuları, ilköğretimin 8. sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir. Sayfa 10

11 Tablo 1 Test Konuları Test Nu Test Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 4 -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi -Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 5 Yabancı Dil 11. SINAVIN UYGULANMASI a. SBS, 09 Haziran 2012 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dıģı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat da baģlayacaktır. Test 100 sorudan oluģacaktır, 120 dakika sürecek olan sınav, tek oturum olarak merkezi sistemle bütün sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır. b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleģtirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat da, fotoğraflı sınav giriģ belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriģ belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuģak kurģun kalem, kalemtıraģ ve leke bırakmayan yumuģak silgi bulunduracaktır. c. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. ç. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiģim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dıģında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. d. Öğrenciler ve görevliler, sınavda MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 23.maddesinde yer alan sınavlarda kılık kıyafet hükmüne uygun olarak hareket edeceklerdir. Öğrenciler, örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kılık ve kıyafetle sınava gireceklerdir. Görevliler, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine geleceklerdir. e. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriģ belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiģtirme yetkisi salon baģkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleģtirme iģlemlerinden sonra Sayfa 11

12 salon baģkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. f. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiģ cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon baģkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. g. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de bunları kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiģtirilmesini isteyecektir. h. Sınav baģladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacaktır. Sınav salonunda tek aday bulunamayacağından dolayı en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri iģaretlemelerini kurģun kalemle yapacaktır. i. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen (tükenmez) kalemle kendisi atacaktır. j. Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız. kısmı hiçbir Ģekilde iģaretlenmeyecektir. k. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını iģaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru iģaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir. l. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dıģına taģırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak iģaretleyecektir. m. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift iģaretlenmiģ veya iyi silinmemiģ cevaplar optik okuyucular tarafından yanlıģ cevap olarak değerlendirilecektir. n. Cevap kâğıdına iģaretlenmeyen cevaplar değerlendirme iģlemine alınmayacaktır. o. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. Ġkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında adayların cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği Ģekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teģebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir. Sayfa 12

13 p. Sınav bitiminden sonra, i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına imzasını atacaktır. ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir. iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüģ sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır. Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dıģı davranıģlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirilme iģlemi yapılmadan geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 12. SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ġlköğretim kurumlarının 8. sınıflarında SBS ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aģağıdaki iģlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. b. SBS de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlıģ cevap sayıları belirlenir. c. Her test için yanlıģ cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karģılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beģ ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. e. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüģtürme iģlemi sonunda elde edilir. f. Her test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2 de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sayfa 13

14 g. Yabancı dil testinden muaf olan iģitme engelli öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin yabancı dil testi dıģındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir. h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2 de verilmiģtir. Tablo 2 Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Test Nu Test Adı ASP Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilimler 3 5 Yabancı Dil 1 TOPLAM Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aģağıda verilmiģtir. Ham Puan (HP) Hesaplaması Xi HPXi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder. : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması SPXi ORTXi SS Xi : Xi Testi Standart Puanı : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması : Xi Testinin Standart Sapması ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart PuanıAK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı Sayfa 14

15 12.2. Yabancı Dil Testinden Muaf Olan ĠĢitme Engelli Öğrencilerin Yabancı Dil Ağırlıklı Standart Puan Hesaplaması Velinin isteğine bağlı olarak iģitme engeli olan öğrenci, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Yabancı dil testinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil için TASP hesaplaması aģağıdaki gibidir. Yabancı Dil Testinden Muaf Olan ĠĢitme Engelli Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması T_öğrenci : Yabancı Dil testinden muaf olan iģitme engelli öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinin ASP toplamı. T_enbüyük : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı. EnbASP Türkçe : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Mat : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Fen : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Sosyal EnbASP Yab.Dil : Sosyal Bilimler testinden alınabilecek en büyük ASP : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ve SBS Puan Hesaplaması TASP ASP Türkçe ASP Mat ASP Fen ASP Sosyal ASP Yab. Dil : Toplam Ağırlıklı Standart Puan : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı a. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüģtürülecektir. Bu puanların bulunmasında aģağıdaki formül uygulanacaktır. 400 x (TASP En Küçük TASP) SBS Puan = 100+ En Büyük TASP En Küçük TASP TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler Ġçindeki En Büyük TASP Sayfa 15

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için gerçekleştirilecek Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS); 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Detaylı

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 26 Aralık 2012 Tarihinde yayımlanan, 2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzunda yer alan hususlardan; 1-10. Maddenin

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-kılavuzu 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Bu kılavuz; Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği ile MTSAS Modülü ve Özel Motorlu

Detaylı

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR?

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? 43 SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? Sınav Kaygısı Sevgili Öğrenciler, Sınav kaygısı, öğrendiğiniz bilgileri sınav esnasında hatırlamakta zorlanmanıza sebep olan, gerçek performansınızı ortaya koymanızı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2011 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2014 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvurunuzu

Detaylı