VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ"

Transkript

1 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi

2 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 4 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 4 III IV V Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar 1) Eğitim Giderleri 2) Sağlık Giderleri 3) Gıda Giderleri 4) Giyim Giderleri 5) Kira Giderleri a) Peşin ödenen kiralarınn vergi indirimi karşısındaki durumu b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi C. Adlarına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı 2) Vergi indirimine ait bildirimin doldurulması 3) İşverenlerce yapılacak işlemler 4) Vergi İndiriminden doğan vergi farkının muhtasar beyanname ile beyanı ve bu farkın ücretlilere ödenmesi 5) Emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya ölen ücretlilere uygulanacak vergi Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 2

3 VI indirimi 6) Bir işyerinde çalışmakta iken işten ayrılan ve başka bir işte ücretli olarak çalışmayanlar hakkında vergi indirimi uygulaması 7) İşveren değiştiren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 8) tarihinden itibaren işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 9) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 10) Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenlerce vergi indirimi ile ilgili yapılacak işlemler 11) Yıllık beyanname veren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 12) Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden alan ücretliler 13) 31 Aralık veya daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmış olan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması Vergi İndirimine İlişkin Diğer Hususlar 1) Yıl içinde istisna muafiyet ve indirimler nedeniyle vergi matrahı doğmadığı için ücretlerinden vergi kesilmeyenlerin durumu 2) Özel şirkette çalışan emeklilerin durumu 3) Vergi indirimi nedeniyle tevkif suretiyle kesilerek ödenmesi gereken gelir vergisinin eksik hesaplanması halinde uygulanacak cezai müeyyideler 4) Vergi indiriminden doğan vergi farkının en son mahsup edileceği süre 16 VII Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Harcamalar 17 VIII Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Hesaplanmasına İlişkin Örnek 20 IX Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Muhasebe Kayıtları 21 Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 3

4 I Genel Açıklama tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesi uyarınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenen ücretlerde vergi indirimi konusu tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121. Maddesine göre Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının; YTL ye kadar %8 i YTL nin YTL si için %8 i, aşan kısmı için %6 sı, YTL den fazlasının, YTL si için %7 si, aşan kısmı için %4 ü, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. Bu şekilde hesaplanacak vergi indirimi belirlenirken dikkate alınacak toplam harcama tutarı vergi indiriminden yararlanacak kişinin o yılki vergi matrahının toplamını geçmemelidir. II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler Vergi indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler faydalanabilecektir. Dolayısıyla gerçek ücretliler dışında kalan diğer ücretliler ile diğer gelir unsurlarına sahip olan gelir vergisi mükelleflerinin, ücret dışında kalan gelir unsurları için vergi indirimi uygulamasından yararlanamaları mümkün değildir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretliler, vergi indirimine ait bildirimi ayrı ayrı verebilir ve her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, aşağıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayabilirler. Diğer taraftan ücretleri gerçek usulde tespit edilmekle birlikte, ücretin vergilendirilmesinde tevkif usulü cari olmayan ve bu gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ücretlilere, vergi indirimi yıllık beyannameler üzerinden uygulanır. Dolayısıyla, ücret gelirinin stopaj veya beyan yoluyla vergilendirilmesi, vergi indirimi uygulaması açısından sonucu etkilemeyecektir. III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesinde belirtildiği üzere, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretlilerin kendilerinin, eş ve çocuklarının eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları vergi indirimine konu olacaktır. Ancak, indirime konu edilecek harcamanın Türkiye de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin yasal süre içinde işverene verilmesi gerekir. Bu harcamalara ilişkin ayrıntılı açıklama aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 4

5 1) Eğitim Giderleri Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, eğitim amacına yönelik alınan araç ve gereçler için ödenen bedeller (Özel ders veren öğretmenlerden alınacak serbest meslek makbuzları, vergi indirimine esas alınacaktır). Okullara veya okullara gidiş-geliş hizmeti veren mükelleflere ödenen taşıma (servis) ücretleri ile sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına yapılan ödemeler de eğitim giderinin bir unsuru olduğundan vergi indirimine konu edilebilecektir. Türkiye de bulunan öğrenci yurtları tarafından düzenlenen faturaların, mükellefin çocukları için Türkiye harcama yapılması koşullarını taşıması halinde vergi indirimine konu harcama belgesi olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Spor okullarına yapılan ödemeler de eğitim harcamları kapsamında değerlendirileceğinden buna ilişkin faturaların vergi indirimine konu edilebilicektir. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, özel okul giriş sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ile bu sınavlara yönelik olarak alınan dergiler vergi indirimine esas alınabilir. Ancak diğer günlük gazeteler ile haftalık, aylık, yıllık yayınlanan dergiler, mecmualar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, bu kurumların, kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlardan alınacak belgeler, vergi indirimi kapsamında geçerli belge olarak sayılmayacaktır. Genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim harcamaları ile yurtdışında eğitim veren kurumlarca düzenlenen belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Üniversitelere ödenen kayıt harçları ile üniversiteler tarafından öğrencilere eğitime yönelik olarak verilen ders kitapları için yapılan harcamalar eğitim gideri kapsamına girmekte ise de, kurumlar vergisine tabi olmayan üniversitelerin Vergi Usul Kanunu nda belirtilen belgeleri verememesi nedeniyle, üniversitelere yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan özel üniversiteler tarafından verilecek belgeler ile bu üniversitelere ödenen paralar karşılığı alınan belgeler, vergi indirimine konu edilebilecektir. 2) Sağlık Giderleri Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları vergi indirimine konu teşkil edecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 5

6 Temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, sağlık gideri kapsamında kabul edilmediğinden, bunlar için yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Ancak, doktor raporu ile kullanmak zorunda olunan ve cilt sağlığı için yapılan harcamalar, vergi indirimine konu edilebilecektir. Ücretlinin yaptığı sağlık harcamalarının bir kısmının işverenlerce karşılanması halinde, ücretlinin kendisi tarafından karşılanan harcama tutarı vergi indirimine konu olacaktır. Kısmen ücretli kısmen de işveren tarafından karşılanan sağlık harcamaları dolayısıyla tek belge alınması durumunda, ücretlinin ödediği kısmın vergi indirimine esas alınabilmesi hususunda maliye bakanlığınca herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, faturanın veya diğer belgelerin aslı işverende kalacağından bu gibi durumlarda fatura fotokopisinin işverence onaylanarak ücretlinin ödediği tutarın fatura üzerinde gösterilmesi ve sigorta şirketince düzenlenecek konuya ilişkin bilgi formu eklenmesi şartıyla ücretlinin yaptığı ödeme vergi indirimine konu edilebilir. Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları, anılan kurumların kurumlar vergisinden muaf olmaları nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. 3) Gıda Giderleri Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir. Ancak, içecek giderlerinden sigara ve alkollü içkiler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Lokanta, kafeterya, kantin otel vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılacak harcamalar bu kapsamdadır. Otel ve benzeri konaklama yerlerinden alınacak belgelerde konaklama bedeli ile yiyecek ve içecek bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi halinde yiyecek ve içecek bedelleri için ödenen tutarlar vergi indirimine konu edilebilecektir. Ancak, konaklama ve yiyecek-içecek bedellerine ilişkin olarak verilen belgede, yiyecek-içecek ve konaklama harcamalarının ayrı ayrı değil de toplam olarak verilmesi durumunda ise, bu belge vergi indirimine dahil edilmeyecektir. Evlerde beslenen hayvanların tüketimi için alınan yem, mama, vb. gıda maddeleri ile temizlik maddelerine ait harcamalar vergi indirimine konu edilmeyecektir. 4) Giyim Giderleri Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekir. Gelinlik alımı da giyime yönelik bir harcama olduğundan vergi indirimi kapsamında değerlendirilmelidir. Giyim eşyası ile ilgili olarak yapılan boyama işlemleri, onarım kapsamında değerlendirildiğinden bu gibi harcamaların vergi indirimi kapsamına gireceği kabul edilmelidir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 6

7 Ancak, giyim eşyaları ile ilgili kuru temizleme giderleri veya bunlar için alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar giyim giderleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu nevi harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 5) Kira Giderleri İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu uygulamada kiranın defaten veya birkaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönemin belgede belirtilmesi gerekmektedir. a) Peşin ödenen kiraların vergi indirimi karşısındaki durumu Geçmişteki uygulamalara baktığımızda, ücretlinin, bir veya birkaç yıllık kirayı peşin ödemesi durumunda, yapılan ödemenin tamamının, ödemenin yapıldığı yılda vergi indirimine konu edilebiliyordu. Yani, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yapılan ödemenin tamamı 2005 yılı için vergi indirimi kapsamına giriyordu. Ancak Maliye Bakanlığının 2000 yılında vermiş olduğu B.07.0.GEL.0.42/ no lu muktezada, birden fazla takvim yılını kapsayan kira ödemelerinde, sadece ilgili yıla isabet eden kira tutarının vergi indiriminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Buna göre, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yanlızca 2005 yılı kira bedeline tekabül eden tutar vergi indirimi kapsamında dikkate alınacaktır. Yapılan kira ödemesinin vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de, bu ödemenin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesidir. b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? Ancak, sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanların bu belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanlara yapılacak kira ödemelerinde fiş ya da fatura alınması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, Banka aracılığıyla yapılan kira ödemelerinde banka dekontu, Kira ödemesinin nakden yapılması halinde ise ödemeye ilişkin mal sahibinin vereceği belge, kira sözleşmesinin bir örneği (kira sözleşmesi örneğinin noterden tasdikli olması gerekmemektedir.) tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 7

8 Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, kira kontratında yer alan (kiranın alındığına dair) bölümün mülk sahibi tarafından imzalanması ve bu kısmın işverene ibrazı halinde de yapılan kira ödemesi vergi indirimine konu edilebilecektir. c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? Kiraya verenin elde ettiği gelir istisna tutarını aşmıyorsa, bu kişiler gelir vergisi mükellefi olmakla birlikte, bu mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu nun 85 inci maddesi uyarınca yıllık beyanname vermemektedirler. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, kira geliri elde eden gerçek kişinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verip-vermemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Yapılan kira ödemesinin, yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi halinde, yapılan harcama vergi indirimine konu edilebilecektir. d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Bankamatik vasıtasıyla yapılan kira ödemelerinde, bu fişler üzerinde paranın kimin adına ve ne için yatırıldığı anlaşılamadığından, bankamatikler tarafından verilen fişler vergi indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Genel bütçeye dahil kurumların, kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile, diğer müesseseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri, bu kurumların aldıkları kira karşılığı fatura düzenlemeleri halinde vergi indirimine konu edilebilecektir. f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de harcamanın Türkiye de yapılmış olmasıdır. Bu nedenle yurtdışındaki konutlar için yapılan kira ödemeleri de vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimini kapsamında mıdır? Ücretlinin eşi adına düzenlenen kira kontratlarına ilişkin olarak ödenen kira bedelleri evlilik birliğinde müşterek bir harcama olduğundan vergi indirimine konu harcama olarak değelendirilmesi mümkündür. Ancak ikamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin ücretli ve eş tarafından ayrı ayrı vergi indirimine konu harcama olarak kullanılması mümkün değildir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 8

9 IV Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar Yukarıdaki bölümde açıklanan harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için; 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması Harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için Türkiye de yapılmış olması gerekir. Dolayısıyla Türkiye de yapılmayan (Yurtdışında yapılan) harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar, vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Ancak, vergi muafiyeti tanınmamış vakıflar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmeleri, kurumlar vergisine tabi olduğundan bu nitelikteki vakıfların iktisadi işletmelerine yönelik harcamalardan alınacak belgeler vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu nedenle genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim, sağlık ve gıda harcamaları vergi indirimine konu edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile vergi indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde, bu harcamalar, vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Örneğin, sağlık bakanlığına ve üniversiteler bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, Tüketim Kooperatiflerinde yapılan giyim ve gıda harcamaları, Ordu Yardımlaşma Kurumlarınca işletilen ordu pazarlarında yapılan harcamalar ilgili kurumların kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile bu maddenin 3946 sayılı kanunla değişmeden önceki hükümlerinde yer alan istisna uygulaması devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemeler (harcamalar), vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu kapsamda, Kurumlar Vergisinden istisna belgesi almış özel bir okuldan alınacak eğitim giderlerine ilişkin fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi vergi indirimi uygulaması açısından geçerli kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 9

10 Vergi indirimi uygulamasına esas teşkil eden giderlere ilişkin kurumlar vergisine tabi olan kooperatifler tarafından düzenlenen harcama belgeleri vergi indirimine konu olacak, ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifler tarafından düzenlenecek belgeler ise vergi indirimine konu olmayacaktır. ( tarih ve B.07.4.DEF GVK-63/5(4509)-608) 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması Yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ücretlinin ücreti ile mütenasip olmayan veya bunlar tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Çocuk tabiri kimleri ifade etmektedir? Çocuk tabiri, Gelir Vergisi Kanunu nun 93 üncü maddesinde değişmeden önceki şekliyle; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verrilmek suretiyle bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade etmektedir. şeklinde tanımlanmakta iken, bu madde tarihinde 4369 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan çocuklar 18 yaşından büyük olsa dahi bunlar tarafından yapılan harcamalar vergi indiriminden yaralanabilecektir. B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir. a) Fatura b) Serbest meslek makbuzu c) Perakende satış fişi d) Ödeme kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa) fişi 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? Mal ve hizmet alımları karşılığında verilen, perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin limiti, 2005 yılı için 480,00 YTL dir. Bu tutarın aşılması halinde, fatura verilmesi ve alınması zorunludur. Bu nedenle, vergi indirimine konu olan harcamalar karşılığında verilen perakende satış fişleri ile ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişlerinin 480,00 YTL yi geçmemesi gerekir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 10

11 Tutarı 480,00 YTL yi geçen mal ve hizmet alımları için alınan, yazar kasa fişleri ile perakende satış fişleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kabul edilmediğinden, bu belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumların düzenleyecekleri belgelerde ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerinde Kurumlar Vergisinden Muaftır ibaresine yer verilmesi gerektiğinden, bu ibareyi taşıyan belgeler vergi indirimine konu edilmeyecektir. 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi Bu konuda, III/5-b bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. C. Adına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler ile bunların eş ve çocukları yararlanacaktır. Bu nedenle, ücretlilerin kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen ve yukarıda açıklanan belgeler vergi indirimine konu olacaktır. D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Bir harcama belgesinde birden fazla harcama çeşidinin olması halinde, vergi indirimine konu olmayan harcamalar belge toplamından düşülerek indirime konu olacak harcama tutarı tespit edilecektir. Ayrıca, aynı harcama belgesinde, indirime konu olan birden fazla harcama çeşidinin olması halinde ise, bu belge, belgede yazılı harcama çeşitlerinden tutarı en yüksek olan gruba dahil edilmelidir. V Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin Harcama Belgelerini Biriktirmesi ve İşverene İbrazı Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini, ertesi takvim yılının 20 Ocak (20 Ocak 2006) tarihinin mesai saati sonuna kadar, Vergi İndirimine Ait Bildirim ile işverenlerine beyan edeceklerdir. Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını hesaplayarak, bildirimde göstereceklerdir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 11

12 2) Vergi İndirimine Ait Bildirimin Doldurulması Vergi indiriminden yararlanacak ücretliler, vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimin arkasında yer alan bölüme gider grupları itibariyle yazacaklardır. Harcama belgelerinin adedi 50 den fazla ise, bu bölümün fotokopisi çekilerek belgelerin tamamının yazılabileceği kadar yaprak kullanılabilecektir. Harcama belgelerinin yazılı olduğu yapraklardaki genel toplam, zarfın arka yüzünde yer alan genel toplam satırına yazılacaktır. Her bir gider çeşidine ait harcama belgelerinde yer alan tutarların toplamı da zarfın ön yüzündeki ilgili kısma yazılacaktır. Ayrıca zarfta yer alan bilgiler doldurulup, ücretli tarafından imzalanacaktır. 3) İşverenlerce Yapılacak İşlemler İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini alarak, harcama belgelerinin geçerli olup-olmadığını, harcamanın vergi indirimi kapsamına girip-girmediğini ve harcama toplamının doğru beyan edilip edilmediğini, ayrıca, harcama tutarının ilgili ücretlinin 2005 yılı gelir vergisi matrahını aşıp-aşmadığını kontrol edeceklerdir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen vergi indirimine ait bildirimde yer alan harcama tutarlarını da dikkate alarak, Vergi İndirimine ait bordroyu Ocak ayı sonuna kadar düzenlemek zorundadırlar. Bu bordrolarda, her bir ücretli için, ücretlinin yararlanacağı vergi indiriminden kaynaklanan alacağın ayrı ayrı hesaplanarak, bordroda gösterilmesi zorunludur. Vergi İndirimine Ait Bordro fiilen çalışan ücretliler, emekli olanlar, işten ayrılan ancak başka bir işveren nezdinde çalışmayanlar ile ölenler için ayrı ayrı düzenlenecektir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini 5 yıl saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar. 4) Vergi İndiriminden Doğan Alacağın Muhtasar Beyanname İle Beyanı ve Bu Alacağın Ücretlilere Ödenmesi İşverenler, ücretlileri için ötedenberi uygulandığı şekliyle ücret bordrolarını düzenleyecekler ve bu bordrolarda tevkif edilen gelir vergisini göstereceklerdir. İşverenler, ücretlilerinin ücretlerinden tevkif suretiyle kestikleri vergileri, eskiden olduğu gibi yine muhtasar beyanname ile beyan edeceklerdir. Ayrıca, işverenler halen çalışmakta olan ücretlileri ile ilgili olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacağını da hesaplayacaklardır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 12

13 İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri vergi indirimine ait bordroda yer alan gelir vergisi alacağını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup edilecektir. Bu mahsup işlemleri, her biri ücretli için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir. İşverenler, vergi indiriminden doğan vergi alacağının o ayda mahsubu yapılan toplam tutarını da muhtasar beyannamenin ilgili satırında göstereceklerdir. Bu tutar, muhtasar beyannamede yer alan tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek ve kalan tutar işveren tarafından ilgili vergi dairesine ödenecektir. Mahsubu yapılan vergi indiriminden doğan alacak, işverenlerce en geç o aya ait muhtasar gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ücretlilere ödenecektir. Bu sürede ödenmeyen alacak tutarı, işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi olarak addolunacaktır. Ücretlilere ödenecek vergi indiriminden doğan alacağın o ayda ilgili ücretlinin ücretinden yapılan tevkifattan fazla olması durumunda, tevkif edilen gelir vergisini aşan tutar, izleyen aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 5) Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Vergi İndirimi Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar biriktirdikleri vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, yukarıda açıklanan esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir. Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi (kendisi ve diğer varisleri adına) yine yukarıda açıklanan şekilde 1 Ocak tan ölüm tarihine kadar olan harcama belgelerini murisin işverenine ibraz edebilecektir. Emekli olan veya ölenlerin vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacakları, Ocak ayına ait olup, 20 Şubat akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkif suretiyle kesilen vergilerden mahsup edilecektir. Bu mahsuba rağmen arta kalan vergi indiriminden doğan alacağının bulunması halinde bu alacak, muhtasar beyanname veren işverene, vergi inceleme raporuna dayanılarak, vergi dairelerince nakten iade edilecektir. Mahsup edilen vergi tutarları işverenlerce 20 Şubat akşamına kadar hak sahiplerine nakden ödenmesi zorunludur. Diğer taraftan, iadenin vergi dairesinden bu tarihten sonra alıınması halinde, vergi indiriminden doğan alacak, hak sahiplerine alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde ödenecektir. 6) Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılıp, bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler, biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 13

14 yukarıda açıklanan esaslar dahilinde 21 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar işverenlerine ibraz edeceklerdir. Bu ücretlinin işten ayrılma tarihinden sonraki dönemlere ait yani ücret gelirini elde ettiği tarihle ilişkilendirmeksizin ücret gelirinin elde edildiği takvim yılı içinde yapılan harcamalara ait belgelerin de vergi indirimine konu edilebilmesi mümkündür.(b.07.4.def.0.34.ii/gvk-63/5) İşverenler, hesaplanan vergi indiriminden doğan alacağı, vergi indirimine ait bordroda göstermek, Şubat ayı içinde nakten ödemek ve ödemeye ait belgeyi saklı tutmak kaydıyla Şubat ayı veya takip eden ayların muhtasar beyannamesi ile ücretlerle ilgili tevkif edilerek beyan edilen gelir vergisinden mahsup edebileceklerdir. Bu işlemin yapılabilmesi için bu işverenlerin yıl içinde tevkif ettikleri vergileri vergi dairelerine ödemeleri şarttır. 7) İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait vergi indirimine ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir. Ancak, bu ücretliler, daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairesine yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren, bu belgeleri de dikkate alarak, genel esaslar çerçevesinde işlem yapacaktır. 8) Tarihinden İtibaren İşveren Değiştiren Veya İşten Ayrılan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Öteden beri çalışmakta iken tarihleri arasında işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretliler, tarihleri arasında vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimde yer alan bilgiler doğrultusunda doldurarak, bu bildirim eki ile birlikte 20 Ocak 2006 tarihine kadar tarihinden önce nezdinde çalıştıkları işverenlerine vereceklerdir. 20 Ocak 2006 tarihinden sonra işten ayrılan ücretliler (Başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlasın veya başlamasın) vergi indirimine ait bildirimi işverenlerine vermiş olacaklarından, bunlar ayrıca herhangi bir işlem yapmayacaklardır. 9) Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene, vergi indirimine ait bildirimi vermesi mümkündür. Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayacaktır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 14

SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST,30.12. 2005

SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST,30.12. 2005 SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST,30.12. 2005 ÖZET: "Ücretlilerde Vergi ndirimi" balıı altında Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesindeki düzenlemeler. 1. GVK. lgili Madde: Ücretlilerde vergi indirimi:

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 ÜCRETLLERDE VERG NDRM

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 ÜCRETLLERDE VERG NDRM SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 çindekiler: Ücretlilerde vergi indirimi. ÜCRETLLERDE VERG NDRM Bilindii gibi, Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesi ücretlilere yapılacak vergi

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10 u İLE SINIRLI EĞİTİM, SAĞLIK GİDERLERİ İNDİRİMİ ve ÜCRETLİLERİN DURUMU

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10 u İLE SINIRLI EĞİTİM, SAĞLIK GİDERLERİ İNDİRİMİ ve ÜCRETLİLERİN DURUMU Denet Duyuru Duyuru Tarihi : 03.09.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-130 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ / EYLÜL 2007 / Sayı : 45, Sayfa : 54-60 Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir mehmet.mac@bdodenet.com.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

AVUKATLARIN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2014) (İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu)

AVUKATLARIN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2014) (İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu) AVUKATLARIN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2014) (İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu) 1 1 -BEYANNAME VERMEK ZORUNLU MUDUR? Defter tutan avukatlar elde ettikleri gelirlerini yıllık beyanname

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 Konu : Kira Geliri Beyan Rehberi 2009 Özü : Gelir vergisi mükelleflerinin 2009 yılındaki mesken ve işyeri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve kira gelirlerinin

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı