VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ"

Transkript

1 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi

2 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 4 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 4 III IV V Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar 1) Eğitim Giderleri 2) Sağlık Giderleri 3) Gıda Giderleri 4) Giyim Giderleri 5) Kira Giderleri a) Peşin ödenen kiralarınn vergi indirimi karşısındaki durumu b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi C. Adlarına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı 2) Vergi indirimine ait bildirimin doldurulması 3) İşverenlerce yapılacak işlemler 4) Vergi İndiriminden doğan vergi farkının muhtasar beyanname ile beyanı ve bu farkın ücretlilere ödenmesi 5) Emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya ölen ücretlilere uygulanacak vergi Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 2

3 VI indirimi 6) Bir işyerinde çalışmakta iken işten ayrılan ve başka bir işte ücretli olarak çalışmayanlar hakkında vergi indirimi uygulaması 7) İşveren değiştiren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 8) tarihinden itibaren işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 9) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 10) Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenlerce vergi indirimi ile ilgili yapılacak işlemler 11) Yıllık beyanname veren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 12) Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden alan ücretliler 13) 31 Aralık veya daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmış olan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması Vergi İndirimine İlişkin Diğer Hususlar 1) Yıl içinde istisna muafiyet ve indirimler nedeniyle vergi matrahı doğmadığı için ücretlerinden vergi kesilmeyenlerin durumu 2) Özel şirkette çalışan emeklilerin durumu 3) Vergi indirimi nedeniyle tevkif suretiyle kesilerek ödenmesi gereken gelir vergisinin eksik hesaplanması halinde uygulanacak cezai müeyyideler 4) Vergi indiriminden doğan vergi farkının en son mahsup edileceği süre 16 VII Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Harcamalar 17 VIII Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Hesaplanmasına İlişkin Örnek 20 IX Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Muhasebe Kayıtları 21 Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 3

4 I Genel Açıklama tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesi uyarınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenen ücretlerde vergi indirimi konusu tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121. Maddesine göre Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının; YTL ye kadar %8 i YTL nin YTL si için %8 i, aşan kısmı için %6 sı, YTL den fazlasının, YTL si için %7 si, aşan kısmı için %4 ü, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. Bu şekilde hesaplanacak vergi indirimi belirlenirken dikkate alınacak toplam harcama tutarı vergi indiriminden yararlanacak kişinin o yılki vergi matrahının toplamını geçmemelidir. II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler Vergi indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler faydalanabilecektir. Dolayısıyla gerçek ücretliler dışında kalan diğer ücretliler ile diğer gelir unsurlarına sahip olan gelir vergisi mükelleflerinin, ücret dışında kalan gelir unsurları için vergi indirimi uygulamasından yararlanamaları mümkün değildir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretliler, vergi indirimine ait bildirimi ayrı ayrı verebilir ve her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, aşağıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayabilirler. Diğer taraftan ücretleri gerçek usulde tespit edilmekle birlikte, ücretin vergilendirilmesinde tevkif usulü cari olmayan ve bu gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ücretlilere, vergi indirimi yıllık beyannameler üzerinden uygulanır. Dolayısıyla, ücret gelirinin stopaj veya beyan yoluyla vergilendirilmesi, vergi indirimi uygulaması açısından sonucu etkilemeyecektir. III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesinde belirtildiği üzere, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretlilerin kendilerinin, eş ve çocuklarının eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları vergi indirimine konu olacaktır. Ancak, indirime konu edilecek harcamanın Türkiye de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin yasal süre içinde işverene verilmesi gerekir. Bu harcamalara ilişkin ayrıntılı açıklama aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 4

5 1) Eğitim Giderleri Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, eğitim amacına yönelik alınan araç ve gereçler için ödenen bedeller (Özel ders veren öğretmenlerden alınacak serbest meslek makbuzları, vergi indirimine esas alınacaktır). Okullara veya okullara gidiş-geliş hizmeti veren mükelleflere ödenen taşıma (servis) ücretleri ile sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına yapılan ödemeler de eğitim giderinin bir unsuru olduğundan vergi indirimine konu edilebilecektir. Türkiye de bulunan öğrenci yurtları tarafından düzenlenen faturaların, mükellefin çocukları için Türkiye harcama yapılması koşullarını taşıması halinde vergi indirimine konu harcama belgesi olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Spor okullarına yapılan ödemeler de eğitim harcamları kapsamında değerlendirileceğinden buna ilişkin faturaların vergi indirimine konu edilebilicektir. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, özel okul giriş sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ile bu sınavlara yönelik olarak alınan dergiler vergi indirimine esas alınabilir. Ancak diğer günlük gazeteler ile haftalık, aylık, yıllık yayınlanan dergiler, mecmualar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, bu kurumların, kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlardan alınacak belgeler, vergi indirimi kapsamında geçerli belge olarak sayılmayacaktır. Genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim harcamaları ile yurtdışında eğitim veren kurumlarca düzenlenen belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Üniversitelere ödenen kayıt harçları ile üniversiteler tarafından öğrencilere eğitime yönelik olarak verilen ders kitapları için yapılan harcamalar eğitim gideri kapsamına girmekte ise de, kurumlar vergisine tabi olmayan üniversitelerin Vergi Usul Kanunu nda belirtilen belgeleri verememesi nedeniyle, üniversitelere yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan özel üniversiteler tarafından verilecek belgeler ile bu üniversitelere ödenen paralar karşılığı alınan belgeler, vergi indirimine konu edilebilecektir. 2) Sağlık Giderleri Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları vergi indirimine konu teşkil edecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 5

6 Temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, sağlık gideri kapsamında kabul edilmediğinden, bunlar için yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Ancak, doktor raporu ile kullanmak zorunda olunan ve cilt sağlığı için yapılan harcamalar, vergi indirimine konu edilebilecektir. Ücretlinin yaptığı sağlık harcamalarının bir kısmının işverenlerce karşılanması halinde, ücretlinin kendisi tarafından karşılanan harcama tutarı vergi indirimine konu olacaktır. Kısmen ücretli kısmen de işveren tarafından karşılanan sağlık harcamaları dolayısıyla tek belge alınması durumunda, ücretlinin ödediği kısmın vergi indirimine esas alınabilmesi hususunda maliye bakanlığınca herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, faturanın veya diğer belgelerin aslı işverende kalacağından bu gibi durumlarda fatura fotokopisinin işverence onaylanarak ücretlinin ödediği tutarın fatura üzerinde gösterilmesi ve sigorta şirketince düzenlenecek konuya ilişkin bilgi formu eklenmesi şartıyla ücretlinin yaptığı ödeme vergi indirimine konu edilebilir. Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları, anılan kurumların kurumlar vergisinden muaf olmaları nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. 3) Gıda Giderleri Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir. Ancak, içecek giderlerinden sigara ve alkollü içkiler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Lokanta, kafeterya, kantin otel vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılacak harcamalar bu kapsamdadır. Otel ve benzeri konaklama yerlerinden alınacak belgelerde konaklama bedeli ile yiyecek ve içecek bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi halinde yiyecek ve içecek bedelleri için ödenen tutarlar vergi indirimine konu edilebilecektir. Ancak, konaklama ve yiyecek-içecek bedellerine ilişkin olarak verilen belgede, yiyecek-içecek ve konaklama harcamalarının ayrı ayrı değil de toplam olarak verilmesi durumunda ise, bu belge vergi indirimine dahil edilmeyecektir. Evlerde beslenen hayvanların tüketimi için alınan yem, mama, vb. gıda maddeleri ile temizlik maddelerine ait harcamalar vergi indirimine konu edilmeyecektir. 4) Giyim Giderleri Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekir. Gelinlik alımı da giyime yönelik bir harcama olduğundan vergi indirimi kapsamında değerlendirilmelidir. Giyim eşyası ile ilgili olarak yapılan boyama işlemleri, onarım kapsamında değerlendirildiğinden bu gibi harcamaların vergi indirimi kapsamına gireceği kabul edilmelidir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 6

7 Ancak, giyim eşyaları ile ilgili kuru temizleme giderleri veya bunlar için alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar giyim giderleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu nevi harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 5) Kira Giderleri İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu uygulamada kiranın defaten veya birkaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönemin belgede belirtilmesi gerekmektedir. a) Peşin ödenen kiraların vergi indirimi karşısındaki durumu Geçmişteki uygulamalara baktığımızda, ücretlinin, bir veya birkaç yıllık kirayı peşin ödemesi durumunda, yapılan ödemenin tamamının, ödemenin yapıldığı yılda vergi indirimine konu edilebiliyordu. Yani, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yapılan ödemenin tamamı 2005 yılı için vergi indirimi kapsamına giriyordu. Ancak Maliye Bakanlığının 2000 yılında vermiş olduğu B.07.0.GEL.0.42/ no lu muktezada, birden fazla takvim yılını kapsayan kira ödemelerinde, sadece ilgili yıla isabet eden kira tutarının vergi indiriminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Buna göre, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yanlızca 2005 yılı kira bedeline tekabül eden tutar vergi indirimi kapsamında dikkate alınacaktır. Yapılan kira ödemesinin vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de, bu ödemenin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesidir. b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? Ancak, sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanların bu belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanlara yapılacak kira ödemelerinde fiş ya da fatura alınması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, Banka aracılığıyla yapılan kira ödemelerinde banka dekontu, Kira ödemesinin nakden yapılması halinde ise ödemeye ilişkin mal sahibinin vereceği belge, kira sözleşmesinin bir örneği (kira sözleşmesi örneğinin noterden tasdikli olması gerekmemektedir.) tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 7

8 Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, kira kontratında yer alan (kiranın alındığına dair) bölümün mülk sahibi tarafından imzalanması ve bu kısmın işverene ibrazı halinde de yapılan kira ödemesi vergi indirimine konu edilebilecektir. c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? Kiraya verenin elde ettiği gelir istisna tutarını aşmıyorsa, bu kişiler gelir vergisi mükellefi olmakla birlikte, bu mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu nun 85 inci maddesi uyarınca yıllık beyanname vermemektedirler. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, kira geliri elde eden gerçek kişinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verip-vermemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Yapılan kira ödemesinin, yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi halinde, yapılan harcama vergi indirimine konu edilebilecektir. d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Bankamatik vasıtasıyla yapılan kira ödemelerinde, bu fişler üzerinde paranın kimin adına ve ne için yatırıldığı anlaşılamadığından, bankamatikler tarafından verilen fişler vergi indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Genel bütçeye dahil kurumların, kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile, diğer müesseseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri, bu kurumların aldıkları kira karşılığı fatura düzenlemeleri halinde vergi indirimine konu edilebilecektir. f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de harcamanın Türkiye de yapılmış olmasıdır. Bu nedenle yurtdışındaki konutlar için yapılan kira ödemeleri de vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimini kapsamında mıdır? Ücretlinin eşi adına düzenlenen kira kontratlarına ilişkin olarak ödenen kira bedelleri evlilik birliğinde müşterek bir harcama olduğundan vergi indirimine konu harcama olarak değelendirilmesi mümkündür. Ancak ikamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin ücretli ve eş tarafından ayrı ayrı vergi indirimine konu harcama olarak kullanılması mümkün değildir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 8

9 IV Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar Yukarıdaki bölümde açıklanan harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için; 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması Harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için Türkiye de yapılmış olması gerekir. Dolayısıyla Türkiye de yapılmayan (Yurtdışında yapılan) harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar, vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Ancak, vergi muafiyeti tanınmamış vakıflar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmeleri, kurumlar vergisine tabi olduğundan bu nitelikteki vakıfların iktisadi işletmelerine yönelik harcamalardan alınacak belgeler vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu nedenle genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim, sağlık ve gıda harcamaları vergi indirimine konu edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile vergi indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde, bu harcamalar, vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Örneğin, sağlık bakanlığına ve üniversiteler bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, Tüketim Kooperatiflerinde yapılan giyim ve gıda harcamaları, Ordu Yardımlaşma Kurumlarınca işletilen ordu pazarlarında yapılan harcamalar ilgili kurumların kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile bu maddenin 3946 sayılı kanunla değişmeden önceki hükümlerinde yer alan istisna uygulaması devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemeler (harcamalar), vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu kapsamda, Kurumlar Vergisinden istisna belgesi almış özel bir okuldan alınacak eğitim giderlerine ilişkin fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi vergi indirimi uygulaması açısından geçerli kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 9

10 Vergi indirimi uygulamasına esas teşkil eden giderlere ilişkin kurumlar vergisine tabi olan kooperatifler tarafından düzenlenen harcama belgeleri vergi indirimine konu olacak, ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifler tarafından düzenlenecek belgeler ise vergi indirimine konu olmayacaktır. ( tarih ve B.07.4.DEF GVK-63/5(4509)-608) 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması Yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ücretlinin ücreti ile mütenasip olmayan veya bunlar tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Çocuk tabiri kimleri ifade etmektedir? Çocuk tabiri, Gelir Vergisi Kanunu nun 93 üncü maddesinde değişmeden önceki şekliyle; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verrilmek suretiyle bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade etmektedir. şeklinde tanımlanmakta iken, bu madde tarihinde 4369 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan çocuklar 18 yaşından büyük olsa dahi bunlar tarafından yapılan harcamalar vergi indiriminden yaralanabilecektir. B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir. a) Fatura b) Serbest meslek makbuzu c) Perakende satış fişi d) Ödeme kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa) fişi 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? Mal ve hizmet alımları karşılığında verilen, perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin limiti, 2005 yılı için 480,00 YTL dir. Bu tutarın aşılması halinde, fatura verilmesi ve alınması zorunludur. Bu nedenle, vergi indirimine konu olan harcamalar karşılığında verilen perakende satış fişleri ile ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişlerinin 480,00 YTL yi geçmemesi gerekir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 10

11 Tutarı 480,00 YTL yi geçen mal ve hizmet alımları için alınan, yazar kasa fişleri ile perakende satış fişleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kabul edilmediğinden, bu belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumların düzenleyecekleri belgelerde ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerinde Kurumlar Vergisinden Muaftır ibaresine yer verilmesi gerektiğinden, bu ibareyi taşıyan belgeler vergi indirimine konu edilmeyecektir. 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi Bu konuda, III/5-b bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. C. Adına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler ile bunların eş ve çocukları yararlanacaktır. Bu nedenle, ücretlilerin kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen ve yukarıda açıklanan belgeler vergi indirimine konu olacaktır. D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Bir harcama belgesinde birden fazla harcama çeşidinin olması halinde, vergi indirimine konu olmayan harcamalar belge toplamından düşülerek indirime konu olacak harcama tutarı tespit edilecektir. Ayrıca, aynı harcama belgesinde, indirime konu olan birden fazla harcama çeşidinin olması halinde ise, bu belge, belgede yazılı harcama çeşitlerinden tutarı en yüksek olan gruba dahil edilmelidir. V Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin Harcama Belgelerini Biriktirmesi ve İşverene İbrazı Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini, ertesi takvim yılının 20 Ocak (20 Ocak 2006) tarihinin mesai saati sonuna kadar, Vergi İndirimine Ait Bildirim ile işverenlerine beyan edeceklerdir. Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını hesaplayarak, bildirimde göstereceklerdir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 11

12 2) Vergi İndirimine Ait Bildirimin Doldurulması Vergi indiriminden yararlanacak ücretliler, vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimin arkasında yer alan bölüme gider grupları itibariyle yazacaklardır. Harcama belgelerinin adedi 50 den fazla ise, bu bölümün fotokopisi çekilerek belgelerin tamamının yazılabileceği kadar yaprak kullanılabilecektir. Harcama belgelerinin yazılı olduğu yapraklardaki genel toplam, zarfın arka yüzünde yer alan genel toplam satırına yazılacaktır. Her bir gider çeşidine ait harcama belgelerinde yer alan tutarların toplamı da zarfın ön yüzündeki ilgili kısma yazılacaktır. Ayrıca zarfta yer alan bilgiler doldurulup, ücretli tarafından imzalanacaktır. 3) İşverenlerce Yapılacak İşlemler İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini alarak, harcama belgelerinin geçerli olup-olmadığını, harcamanın vergi indirimi kapsamına girip-girmediğini ve harcama toplamının doğru beyan edilip edilmediğini, ayrıca, harcama tutarının ilgili ücretlinin 2005 yılı gelir vergisi matrahını aşıp-aşmadığını kontrol edeceklerdir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen vergi indirimine ait bildirimde yer alan harcama tutarlarını da dikkate alarak, Vergi İndirimine ait bordroyu Ocak ayı sonuna kadar düzenlemek zorundadırlar. Bu bordrolarda, her bir ücretli için, ücretlinin yararlanacağı vergi indiriminden kaynaklanan alacağın ayrı ayrı hesaplanarak, bordroda gösterilmesi zorunludur. Vergi İndirimine Ait Bordro fiilen çalışan ücretliler, emekli olanlar, işten ayrılan ancak başka bir işveren nezdinde çalışmayanlar ile ölenler için ayrı ayrı düzenlenecektir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini 5 yıl saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar. 4) Vergi İndiriminden Doğan Alacağın Muhtasar Beyanname İle Beyanı ve Bu Alacağın Ücretlilere Ödenmesi İşverenler, ücretlileri için ötedenberi uygulandığı şekliyle ücret bordrolarını düzenleyecekler ve bu bordrolarda tevkif edilen gelir vergisini göstereceklerdir. İşverenler, ücretlilerinin ücretlerinden tevkif suretiyle kestikleri vergileri, eskiden olduğu gibi yine muhtasar beyanname ile beyan edeceklerdir. Ayrıca, işverenler halen çalışmakta olan ücretlileri ile ilgili olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacağını da hesaplayacaklardır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 12

13 İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri vergi indirimine ait bordroda yer alan gelir vergisi alacağını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup edilecektir. Bu mahsup işlemleri, her biri ücretli için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir. İşverenler, vergi indiriminden doğan vergi alacağının o ayda mahsubu yapılan toplam tutarını da muhtasar beyannamenin ilgili satırında göstereceklerdir. Bu tutar, muhtasar beyannamede yer alan tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek ve kalan tutar işveren tarafından ilgili vergi dairesine ödenecektir. Mahsubu yapılan vergi indiriminden doğan alacak, işverenlerce en geç o aya ait muhtasar gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ücretlilere ödenecektir. Bu sürede ödenmeyen alacak tutarı, işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi olarak addolunacaktır. Ücretlilere ödenecek vergi indiriminden doğan alacağın o ayda ilgili ücretlinin ücretinden yapılan tevkifattan fazla olması durumunda, tevkif edilen gelir vergisini aşan tutar, izleyen aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 5) Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Vergi İndirimi Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar biriktirdikleri vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, yukarıda açıklanan esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir. Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi (kendisi ve diğer varisleri adına) yine yukarıda açıklanan şekilde 1 Ocak tan ölüm tarihine kadar olan harcama belgelerini murisin işverenine ibraz edebilecektir. Emekli olan veya ölenlerin vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacakları, Ocak ayına ait olup, 20 Şubat akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkif suretiyle kesilen vergilerden mahsup edilecektir. Bu mahsuba rağmen arta kalan vergi indiriminden doğan alacağının bulunması halinde bu alacak, muhtasar beyanname veren işverene, vergi inceleme raporuna dayanılarak, vergi dairelerince nakten iade edilecektir. Mahsup edilen vergi tutarları işverenlerce 20 Şubat akşamına kadar hak sahiplerine nakden ödenmesi zorunludur. Diğer taraftan, iadenin vergi dairesinden bu tarihten sonra alıınması halinde, vergi indiriminden doğan alacak, hak sahiplerine alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde ödenecektir. 6) Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılıp, bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler, biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 13

14 yukarıda açıklanan esaslar dahilinde 21 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar işverenlerine ibraz edeceklerdir. Bu ücretlinin işten ayrılma tarihinden sonraki dönemlere ait yani ücret gelirini elde ettiği tarihle ilişkilendirmeksizin ücret gelirinin elde edildiği takvim yılı içinde yapılan harcamalara ait belgelerin de vergi indirimine konu edilebilmesi mümkündür.(b.07.4.def.0.34.ii/gvk-63/5) İşverenler, hesaplanan vergi indiriminden doğan alacağı, vergi indirimine ait bordroda göstermek, Şubat ayı içinde nakten ödemek ve ödemeye ait belgeyi saklı tutmak kaydıyla Şubat ayı veya takip eden ayların muhtasar beyannamesi ile ücretlerle ilgili tevkif edilerek beyan edilen gelir vergisinden mahsup edebileceklerdir. Bu işlemin yapılabilmesi için bu işverenlerin yıl içinde tevkif ettikleri vergileri vergi dairelerine ödemeleri şarttır. 7) İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait vergi indirimine ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir. Ancak, bu ücretliler, daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairesine yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren, bu belgeleri de dikkate alarak, genel esaslar çerçevesinde işlem yapacaktır. 8) Tarihinden İtibaren İşveren Değiştiren Veya İşten Ayrılan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Öteden beri çalışmakta iken tarihleri arasında işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretliler, tarihleri arasında vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimde yer alan bilgiler doğrultusunda doldurarak, bu bildirim eki ile birlikte 20 Ocak 2006 tarihine kadar tarihinden önce nezdinde çalıştıkları işverenlerine vereceklerdir. 20 Ocak 2006 tarihinden sonra işten ayrılan ücretliler (Başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlasın veya başlamasın) vergi indirimine ait bildirimi işverenlerine vermiş olacaklarından, bunlar ayrıca herhangi bir işlem yapmayacaklardır. 9) Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene, vergi indirimine ait bildirimi vermesi mümkündür. Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayacaktır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 14

15 10) Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Vergi İndirimi İle İlgili Yapılacak İşlemler Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına ait muhtasar beyannamelerini 20 Şubat akşamına kadar vereceklerdir. Bu işverenler, halen çalışmakta olan ücretliler ile emekli olan, işten ayrılan ve ölenlere ait vergi indiriminden doğan vergi alacağını, 20 Şubat akşamına kadar vereceği muhtasar beyanname ile beyan edeceği vergiden, yukarıdaki bölümde açıklanan esaslara göre mahsup edecekler ve hak sahiplerine ödeyeceklerdir. 11) Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması - Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, - Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, - Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeleri elde edenler. gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirirler. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde, hesaplanan vergi indiriminden doğan alacak, bunların yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir vergisi tutarından mahsup edilir. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesine, diğer kazanç ve iratlarını da dahil etmeleri halinde, vergi indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı ayrılacaktır. II. bölümde açıklandığı üzere, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak kaydıyla birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler tutarı ne olursa olsun bu gelirleri için beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname verseler dahi ücret gelirlerini bu beyannamelere dahil etmeyeceklerdir. 12) Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden alan ücretliler Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan ücretliler, düzenleyecekleri gelir vergisi beyannamesinde, vergi indirimini ücretlerin gayrisafi tutarından tenzil edebileceklerdir. 13) 31 Aralık Veya Daha Önceki Tarihlerde Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması 31 Aralık veya daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmakta iken, işverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve başkaca bir işveren Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 15

16 nezdinde de ücretli olarak çalışmaması nedeniyle işverenleri aracılığıyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, Vergi İndirimine Ait Bildirimi Nisan ayı içinde eski işverenin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir. Bu bildirime ayrıca, işverenlerce tasdikli ücret bordrosu da eklenecektir. Vergi daireleri ücretlilerin vergi indiriminden doğan alacaklarını hesaplayarak, işverenin daha önce muhtasar beyanname ile beyan ettiği vergilerin ödenmiş olması kaydıyla, hesapladıkları söz konusu alacakları ücretliye iade edeceklerdir. İşverenlerin yıl içinde muhtasar beyanname ile beyan ettiği vergilerin kısmen ödenmiş olması halinde, kısmen ödenen vergi tutarı, vergi indiriminden doğan alacağın tamamını karşılaması kaydıyla, bu alacak da iade edilecektir. Ancak, işverenlerce, muhtasar beyanname ile beyan edilen vergilerin kısmen ödenmiş olması halinde, vergi alacağı, ödenen tutar kadar yapılacaktır. Arta kalan bir tutarın bulunması veya vergilerin hiç ödenmemiş olması halinde, vergi alacakları söz konusu vergilerin tahsilini müteakip ödenecektir. Tasfiye haline girmiş olup da tasfiyesi sona eren şirketlerde, vergi indirimi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler tasfiye memurlarınca yerine getirilecektir. VI Vergi İndirimine İlişkin Diğer Hususlar 1) Yıl İçinde İstisna, Muafiyet ve İndirimler Nedeniyle Vergi Matrahı Doğmadığı İçin Ücretlerinden Vergi Kesilmeyenlerin Durumu Vergi indirimi, ücretlilerin vergi matrahlarından vergi indirimine konu olan harcamaların belli bir kısmının düşülmesi suretiyle uygulanmaktadır. Buna göre, ücretlilerin yararlandığı istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle, vergi matrahı doğmadığı için ücretinden vergi kesilmeyenler, vergi indiriminden yararlanamayacaktır. 2) Özel Şirkette Çalışan Emeklilerin Durumu Emekli olan kişilerin, emekli aylığı yanında gelir vergisine tabi bir ücretlerinin bulunması halinde, gelir vergisine tabi ücretleri dolayısıyla, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi müessesesinden yararlanmaları mümkündür. 3) Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler İşverenler, yanlarında çalıştırdıkları ücretlilerin ücretlerinden tevkif ettikleri vergilerin doğru olarak beyan edilip ödenmesinden sorumludurlar. İşverenler, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanı dolayısıyla yapılan re sen veya ikmalen tarhiyatlarda vergi aslı ile buna ilişkin cezalardan da sorumlu olacaklardır. Bu çerçevede işverenler, vergi indirimi dolayısıyla tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanından sorumludurlar. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 16

17 Ancak, ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, işverenlerin ücretlilerin bu belgelerine dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizi, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir. Diğer taraftan, ücretlilerin ücretlerinden kesilerek beyanı gereken gelir vergisinden mahsup edilen vergi indiriminden doğan alacağın, mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakten ödenmeyen alacak, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır. Eksik beyan edilen bu vergiler hakkında cezalı tarhiyat işlemi yapılacaktır. 4) Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının En Son Mahsup Edileceği Süre Vergi indiriminden doğan alacaklar, ücretlilerden kesilen vergilerden mahsup edilmek suretiyle hak sahiplerine ödenecektir. Mahsup işleminin çeşitli nedenlerle takvim yılının son ayına kadar yapılamaması halinde, kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doğan ve mahsubu yapılamayan alacağı karşılayamaması halinde, kalan tutarın tamamı Aralık ayına ait muhtasar beyannamede gösterilerek mahsuplar sonunda ortaya çıkan tutar, vergi dairelerince işverenlere nakden iade edilecektir. VII Vergi İndirimi Kapsamına Giren Ya da Girmeyen Harcamalar Vergi İndirimine konu olan harcamalar türlerine göre aşağıda yer almaktadır: Eğitim Kabul Edilen Harcamalar Eğitim ve öğretim kurumları Anaokulu, kreş ve dersaneler Kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları Eğitim amaçlı araç ve gereçler Özel ders veren öğretmenlerin giderler (Makbuz karşılığı olmak koşulu ile) Okul servisleri, sürücü kursları Üniversite ve özel okul giriş sınavlarına hazırlık Yabancı dil kursları, bunlarla ilgili dergiler Kabul Edilmeyen Harcamalar Günlük gazeteler ve dergiler Müzik eğitimi için alınan enstrümanlar Okul aile birliği veya okul koruma derneklerine yapılan bağışlar Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlara yapılan ödemeler Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 17

18 Sağlık Üniversite eğitim harçları ile Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullara yapılan bağışlar Kabul Edilen Harcamalar Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafları Sağlık malzemesi, hastane giderleri Muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ödemeleri Gözlük ve lens alımı Steril pamuk, diş macunu ve sabun Sakat ve malul arabası Kabul Edilmeyen Harcamalar Gıda Temizilik ve makyaj malzemeleri (Doktor raporu ile zorunlu olarak kullanılan maddeler hariç) Spor merkezlerine üyelik bedelleri İsteğe bağlı sigorta prim ödemeleri Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine yapılan ödemeler Kabul Edilen Harcamalar Her türlü yiyecek ve içecek Lokanta, kafeterya, kantin, otel gibi yerlerde yiyecek içecek için yapılan harcamalar Kurbanlık koyun alımı Kabul Edilmeyen Harcamalar Sigara Alkollü içkiler Evlerde beslenen hayvanlar için alınan yem, mama ve benzeri gida giderleri Hal komisyoncularından alınan faturalar Düğün, ziyafet ve iftar yemekleri Giyim Kabul Edilen Harcamalar Kumaş,hazır giyim, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi her türlü giyim eşyası Giyim eşyalarının dikim ve onarımı ile yün ve tuafiye gibi giyime mütealik harcamalar Giyim eşyalarının boyanması Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 18

19 Gelinlik Kabul Edilmeyen Harcamalar Kuru temizleme Giyim eşyaları ile ilgili temizlik maddeleri Vergi indirimi kapsamı dışında tutulan muhtelif harcamalar ise aşağıdaki gibidir. İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri (odun, kömür, fuel-oil, gazyağı alımı) ile bunların nakliyesi için yapılan giderler, Vekalet ücretleri Makul ve olağan ölçüler dışında yapıldığı iddia edilen tüketim harcamaları Dayanıklı tüketim malı alımları (mobilya, mefruşat, halı, kilim, yatak ve örtüsü, yorgan, yastık, battaniye, yer muşamması, müzik aletleri, tabanca, av ve deniz malzemesi, radyo, televizyon, video, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, ütü gibi elektrikli ev aletleri, duvar, masa ve kol saati, dürbün, telsiz, telefon makinesi, fotoğraf makinesi, resim tabloları, daktilo ve benzeri nitelikteki alımlar ile 1 yılı aşkın süre ile kullanılabilen sair dayanıklı tüketim malları için yapılan harcamalar) Ticari, zirai ve mesleki kazanca ilişkin olarak yapılan harcamalar Otomobil ve benzeri araç alımları ile bunların bakım, onarım ve yakıt (LPG dahil), park, oto yol geçiş ve kiralama giderleri Gayrimenkul alımları İnşaat malzemesi alımları Yolcu ve yük taşıma giderleri (hava, deniz ve ve demir yolu ile yapılan) Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri; Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu giderleri (eğlence-dinlenme giderleri) Ziynet ve süs eşyaları, ayna Temizlik madde ve malzemesi alımları, Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve ıtriyat madde ve malzemesi alımları, Kozmetik maddelerinin alımları, Çiçek alımları, Kuaför ve berberlere ödenen ücretler, Fotoğraf filmi ve tab ücreti, Ampul, flüoresan ampul ve pil alımları, Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 19

20 Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler, Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri, asansör, kalorifer, güneş enerjisi ve benzeri nitelikteki tesisat ve bunlara ait bakım ve onarım giderleri ile kapıcı ücretleri, Hayvanların sağlık ve beslenmesi için yapılan harcamalar, Derneklere ve kuruluşlara yapılan bağışlar, PTT ve noter masrafları, Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler, Billuriye, züccaciye, Çocuk oyuncakları, Havlu, çarşaf, nevresim alımları, Plastik eşya alımları, Çanta, valiz alımları, Tüpgaz giderleri VIII Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Hesaplanmasına İlişkin Örnek (X) A.Ş. de çalışan ücretli (A) nın 2005 yılında elde ettiği ücret gelirine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; Toplam vergi matrahı Vergi İndirimine konu olan harcamalar tutarı : YTL : YTL Vergi İndirimine konu edilebilecek harcamalar tutarı : YTL (*) Bu bilgiler doğrultusunda, ücretli (A) için hesaplanan, vergi indiriminden doğan alacağı aşağıda yer almaktadır. Harcamaların vergi indirimine esas olacak tutar : YTL YTL ye kadar olan kısmın %8 i : 264 YTL Sonraki YTL lik kısmın %6 sı : 198 YTL YTL yi aşan kısmın %4 ü : 336 YTL Toplam vergi indirimi tutarı : 798 YTL (*) Vergi matrahını aşan kısım dikkate alınmamıştır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 20

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL BASIN BÜLTENİ BASIN BÜLTENİ...BASIN BÜLTENİ... Yahya Arıkan İSMMMO Yıllık İadesi Raporu nu Açıkladı:

Detaylı

Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar

Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Özel Gider İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar 1) Eğitim Giderleri

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Kimlik Numarası : 4960020316

Detaylı

Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar

Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar VERGİİNDİRİMİUYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar 4 1) Eğitim Giderleri 2) Sağlık Giderleri

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE 2006 YILI GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE 2006 YILI GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Kimlik Numarası : 4960020316

Detaylı

2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)

2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER) 2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER) I-GİRİŞ Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI Sayı: 2005/35 Tarih: 11 / 12 / 2005 Bl Konu 1 Vergi İndirimi nedir? 2 Vergi İndiriminden kimler yararlanabilir? 3 Vergi İndiriminden kimler yararlanamaz? 4

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 /100 İST,27.12. 2004 ÖZET: 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere özel indirim ve özel gider indirimi uygulamaları kaldırılarak bunların yerine geçmek üzere "Ücretlilerde Vergi

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 128 İstanbul, 24 Aralık 2004 KONU : Ücretlilerde Vergi

Detaylı

2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ )

2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ ) 2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ ) Yahya ARIKAN İSMMMO Başkanı 1-GİRİŞ : 4842 Sayılı Kanunla Vergi İadesi sisteminde 01/01/2004 tarihinde değişiklik yapılarak yürürlüğe

Detaylı

ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/78

ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/78 1 İstanbul, 27.12.2004 Bilindiği üzere, G.V.K. nun mükerrer 121. maddesinde 4842 sayılı yasa ile yapılan değişiklik neticesinde ücretlilerde özel gider indirimi uygulamasından vazgeçilerek yerine vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI.

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI. KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad. No:29/17 06420 Y.Şehir / ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda : Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik No:

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI:

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: Değerli üyelerimiz, İst. 31 /Aralık /2007 01.01.2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi uygulamasının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi.

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi. alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından:

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından: 4 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26720 Maliye Bakanlığından: TEBLĐĞ GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ (SERĐ NO: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar

Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar ÖZEL GIDER INDIRIMI UYGULAMA REHBERI Içindekiler Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar 4 1) Egitim Giderleri

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 1265 VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 2978 Kabul Tarihi : 2/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi : 8/2/1984 Sayı :18306 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA NE DEĞİŞTİ?

ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA NE DEĞİŞTİ? ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA NE DEĞİŞTİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN

ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN 1 ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar 2 ÜCRET BORDROSU İşverenlerin bir iş karşılığında işçilere ödedikleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir.

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir. 53 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 22596 Resmi Gazete Tarihi 30/03/1996 Kapsam 10.Ocak.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

164 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

164 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 164 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı : 20636 Resmi Gazete Tarihi : 15/09/1990 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesi, tevkif yoluyla ödenen vergilerde müteselsil sorumluluk

Detaylı

SİRKÜLER NO : 2003/19 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, I- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

SİRKÜLER NO : 2003/19 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, I- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARAİrt.Büro : Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN Vergi Dairesi-Sicil No: Çankaya V.D.- 4960020316 Tel : (454) 212

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı