4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor"

Transkript

1 Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle ödüllendirilirken öðrencilere hediyelerini Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Ýclal Arslan verdi. SAYFA 9 DA "Çorum'un %46'sý çevresinin aile yaþam biçimine önem veriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun hanehalklarý araþtýrmasýna göre ailelerin %8,6'sýný tek kiþilik, %13,5'ini ise geniþ aileler oluþturdu. Hanehalklarýnýn 2011 yýlýndaki yapýsý incelendiðinde, toplam hanehalký sayýsýnýn 19 milyon 658 bin 387'nin, tek kiþilik hane oranýnýn %7,9, tek ebeveynli hane oranýnýn ise %7,8 olduðu görüldü. Hanehalklarýnýn 2012 yýlýndaki yapýsýnda ise, toplam hanehalký sayýsý 20 milyon 220 bin 578'e, tek kiþilik hanelerin oraný %8,6'ya, tek ebeveynli hanelerin oraný ise %8,1'e yükseldi. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Ali Dinçer Kapanan beldelerin 27 milyon lira borcu Özel Ýdare'ye kaldý 9 DA Çorum'da kapanan 22 belde belediyesine ait yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç, Ýl Özel Ýdaresi'ne devretti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi, kapanan 22 belde belediyesinden kalan borçlar nedeniyle büyük bir mali yükün altýna girdi. Genel idarinin bu borçlarý karþýlamamasý halinde kapanan 22 belde belediyesinden kalan yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç yükü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin sýrtýna kaldý. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD çatýsý altýnda 35 bine yakýn iþletmenin temsil edildiðini ve bu iþletmelerde yaklaþýk 1 milyon 500 kiþinin istihdam edildiðini söyledi. Halil Ýbrahim Doðan Duran Cesur SGK'dan, yapýlandýrýlmýþ prim borçlarýný aksatanlara uyarý! SAYFA 5 TE Süleyman Aslan görevinden istifa etti SAYFA 3 TE Telefondan dolandýrýcýlýða dikkat! Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada dolandýrýcýlarýn cep telefonundan aradýklarý kiþilere kendilerini polis, savcý, asker gibi unvanlarla tanýtarak, yaptýlarý sözde suç soruþturmasý kapsamýnda para talep etmelerine karþý vatandaþlarý uyardý. Bu þahýslarýn, cep telefonundan aradýklarý vatandaþlara, terör suçu kapsamýnda soruþturma yaptýklarýný, kiþisel bilgilerinin ve kredi kartlarýnýn terör örgütü üyeleri tarafýndan kopyalandýðýný, bu þahýslarýn tespit edilip yakalanmasýna yönelik yapýlacak çalýþmalarda kullanýlmak üzere para göndermeleri gerektiðini ifade ederek... Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. SAYFA 4 TE SAYFA 5 TE Köylerde bulunan 995 ilkokuldan 724'ü kapalý Çorum'daki köylerde bulunan 995 ilkokuldan 271 tanesinde eðitim ve öðretime devam edildiði, geriye kalan 724 ilkokulun ise eðitim ve öðretime kapalý olduðu bildirildi. Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çorum'un köylerinde bulunan okullarýn durumu hakkýnda bir rapor hazýrladý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen mayýs ayý son toplantýsýnda okullarýn son durumu hakkýnda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Süleyman Þener Sevcan Orhan'dan annelere özel konser Türk Halk Müziði'nin en güzel kadýn seslerinden Sevcan Orhan, en güzel türkülerini Çorumlu anneler için söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen Türk Halk Müziði konserinde ünlü sanatçý Sevcan Orhan, tamamý kadýnlardan oluþan coþkulu bir kalabalýða konser verdi. Anitta Otel'de düzenlenen konseri yaklaþýk 700 kadýn izledi. 9 DA 10 DA SAYFA 2 DE Uslu, Ýsdemir'de 10 çelik iþçileriyle buluþtu 2 5 DA DE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Kafkas'tan, Engelliler Haftasý açýklamasý

2 Süleyman Aslan görevinden istifa etti Ziraat Bankasý Yönetim Kurulu'na seçilen Süleyman Aslan görevinden istifa etti. Ziraat Bankasý'ndan Süleyman Aslan'ýn istifasý ile ilgili yapýlan açýklamada, "31 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Ziraat Bankasý Genel Kurulunda, Banka Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilmiþ olan Sayýn Süleyman Aslan, anýlan görevinden 30 Nisan 2014 tarihi itibarýyla istifaen ayrýlmýþtýr" denildi.süleyman Aslan, Halk Bankasý Genel Müdürü iken 17 Aralýk soruþturmasý kapsamýnda göz altýna alýnmýþtý. Aslan, 8 Nisan'da yapýlan Ziraat Bankasý'nýn olaðan genel kurulu toplantýsýnda üç yýl süre ile oy birliði ile Yönetim Kurulu üyeliðine seçilmiþti. 2 Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Akkent Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan Sebze ve Meyve Halinde bulunan dükkanlarýn kiralama ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi salonunda encümen huzurunda yapýlan ihaleye ilgi yüksek oldu.ýhalede Sebze ve Meyve Halinde bulunan 34 adet iþyeri 10 yýllýðýna, 1 adet lokanta ve 1 adet çay ocaðý 3 yýllýðýna açýk artýrma usulü ile kiraya verildi. Ýhalede eski Sebze ve Meyve Halinde bulunan 30 dükkan sahibine öncelik tanýndý. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 03:38 Güneþ : 05:22 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:35 Akþam : 19:53 Yatsý : 21:28 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta Evliyanýn sohbetine kavuþan kimse, Allahü teâlâya kavuþturan yolu bulur. Ebû Osman Hîrî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZEKERÝYA BEYE HATIRA Zekeriya beyin vardým yanýna Kaným kaynar onda ki kana Memurlukta yakýþýyor þanýna Önünde masa elinde kalem Çok oluyor baktým yanýna gelen Ýmzalar kaðýdý gönderir hemen Babasý okula onu yollamýþ Gayret edip arkadaþý sollamýþ Memur çýkýp eve haber yollamýþ Rýza Koçak Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Engellilerin, engellerinin aþýlmasý için yapýlan çalýþmalar artýyor" Yýl: 10 Sayý: 2779 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Engelliler Haftasý" nedeniyle mesaj yayýnladý. "Doðuþtan veya sonradan farklý sebeplerle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybederek toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve ayný zamanda korunma, bakým, rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli vatandaþlarýmýzýn, engellerinin aþýlmasý yönünde yapýlan çalýþmalar her geçen gün daha da artmaktadýr" diyerek mesajýna baþlayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engelli kardeþlerimizin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitemizde de engellilik sorunu, engelliliðin önlenmesi ve engellilerin eðitimi konusunda yoðun çalýþmalar yapýlmaktadýr Mayýs "Engelliler Haftasý" vesilesi ile engelli vatandaþlarýmýz ve tüm dünyadaki engelliler için, engelsiz bir dünya diliyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçe merkezinin tamamý, Kargý Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Kargý Belediyesi içme Su Tesisi/Kargý, Kargý Toprak Su Kooperatifi, Serife Bilmez Un Fabrikasý, Hasan Birol Kereste Fabrikasý, Fevzi Bilgin Çeltik Fabrikasý, PTT Müdürlüðü, Ýsmail Hakký Kösel Çeltik Fabrikasý, Kartaþ Kerestecilik, Güneþ Tekstil, Kargý Belediyesi Kum Eleme Tesisi, Ergin Üzgen Özgen Plastik, Eken Kereste Orman Ürünleri, Hikmet Üstün-Ri, Kargý Belediyesi Beton Santrali." Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Soramadým utandým bende köyünü Tomurcuk güle benzettim boyunu Aklýmdan geçirdim güzel soyunu Konuþunca insanlar da bellidir Memur olanlarýn makam yeridir Akýl fikir baktým onu yörüdür Malum oldum bende bunun soyuna Elbisede yakýþmýþ da boyuna Kravatta baðlamýþ boynuna Rýza Koçak sever böyle memuru Ýþçiye bakar veriri emri Sevilmez mi tatlý dilli amiri Zekeriya beye yazdým hatýra Sözümü döktüm de beþ on satýra Ben ölürsem sende beni hatýrla HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,080 2,081 EUR 2,869 2,870 STERLiN 3,508 3,510 JPY YENi 0,204 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: FUNDA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer yaptýðý yazýlý açýklamada hem engellilere yönelik hizmetlere deðindi hemde yapýlacak etkinikler hakkýnda bilgi verdi. Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak problemim olduðunu ifade ederek açýklamasýna baþlayan Ali Dinçer, "Ýnsanlarýn engelli olmalarý çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Anayasamýz ve yasalarýmýz da engellilere iliþkin olarak evrensel deðerlerle paralel düzenlemeleri öngörmüþ, devleti engellilerin sorununa yönelik yükümlü kýlmýþtýr. Ülkemizde Sosyal Devlet anlayýþý ile engelli haklarýnýn korunmasý yasalar ile güvence altýna alýnmýþtýr. Anayasamýzýn 61. maddesinde "Devlet engellilerin korunmasý ve toplum hayatýna intibakýný saðlayýcý tedbirler alýr" ifadesi engellilerin korunmasý ve yaþama katýlýmlarýna yardýmcý olunmasýný amaçlamaktadýr. Sosyal Devlet anlayýþý içinde yasalar gereðince devlet bakýma ve korunmaya muhtaç engelli bireylere bakým ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, toplumsal hayata katýlmalarýna yönelik Sosyal Hizmetler programlarýný oluþturmak sorumluluðundadýr. Engellilerimizin geleceðe umutla bakabilmesini saðlayacak koþullarýn oluþturulmasý devlet olarak öncelikli görevimizdir" dedi. -ENGELLÝLERE BAKIM HÝZMETLERÝ- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn son yýllarda yaptýðý deðiþim süreci kapsamýnda kurum bakýmýndan ziyade yakýný olan engellilerin yaþadýklarý aile ortamýndan ayrýlmadan ikametgâhlarýnda bakým hizmetinden faydalanmasýna yönelik çalýþmalarýna hýz verdiðini kaydeden Dinçer, "Bakýma muhtaç engelliye kendisine bakan aile üyelerine/yakýnýna bir aylýk net asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Bakým ihtiyacý olan engelli bireyler, evde bakým hizmetinden gereken þartlarý taþýmalarý ve bakýmlarýnýn akrabalarý ya da vasi tarafýndan saðlanmasý halinde, ikametgâhlarýnda bu hizmetten yararlanabilirler. Bakým veren kiþiye aylýk net asgari, ücret ödenir" þeklinde belirtti. Çorum'da 4 bin 514 aðýr ve bakýma muhtaç engelliye evde bakým hizmeti sunulduðunu dile getiren Dinçer, bu 4 bin 514 kiþinin bakýcýlarýna ise aylýk 3 milyon 459 bin 156,83 TL bakým ücreti ödendiðini söyledi. Aile yanýnda bakýmý saðlanmayan engelli bireylerin ise resmi ve özel bakým merkezlerine yerleþtirildiklerini dile getiren Dinçer, "Resmi kurum bakýmý ücretsizdir. Özel bakým merkezlerinde Verilen bu hizmetin karþýlýðý bir engelli için iki asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Ýlimizde Laçin ve Sungurlu ilçelerimizde olmak üzere 2 tane özel engelli bakým merkezinde (144+44) toplam 192 engelli kiþiye yatýlý bakým hizmeti verilmektedir. Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðünde her yaþ dan 15 erkek ve 54 bayan olmak üzere toplam 69 zihinsel engelli vatandaþýmýza yatýlý olarak hizmet verilmektedir. Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinde ve Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 60 yaþ üzeri 136 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Toplamda 397 engelli vatandaþýmýza kuruluþlarýmýzda her türlü bakýmý yapýlarak yatýlý hizmet verilmektedir" dedi. Kurum olarak engellilerin insan onuruna yakýþýr þekilde bakýmýna, korunmasýna, becerilerinin geliþtirilmesine ve sosyal hayata uyumuna iliþkin bakým ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduðunu ifade eden Dinçer, "Bakým hizmetleri kapsamýnda; engellilerimizin öz bakým ihtiyaçlarý yanýnda var olan yeteneklerinin korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer engellilere yönelik diðer hizmetler hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -SAÐLIK HÝZMETLERÝ- Evde saðlýk hizmetleri çeþitli hastalýklara baðlý olarak evde saðlýk hizmeti sunumuna ihtiyacý olan bireylere evinde ve aile ortamýnda sosyal ve psikolojik danýþmanlýk hizmetlerini de kapsayacak þekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadýr. Bu hizmetten hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan saðlýk il müdürlüklerine baþvurarak faydalanabilmektedirler. -EÐÝTÝM HAKKINA YÖNELÝK HÝZMETLER- Anayasamýzýn 42.maddesi her bireyin eðitim hakkýný güvence altýna almýþtýr. Özel eðitim hakkýyla ilgili RAM'a baþvurulmasý gerekmektedir. M.E.B.'ðý özel eðitim kurumlarýnda eðitim alan çocuklarýmýz ücretsiz taþýmaktadýr. SBS, ÖSS ve EKPSS gibi sýnavlarda engelli öðrenciler için uygun ortam oluþturulmakta, sýnava girenin engel türüne göre soru kitapçýklarý hazýrlanmaktadýr. Özel Eðitim hizmetleri anlamýnda ilimizin iyi bir konumda olduðunu sevinerek söyleyebiliriz. -ÝSTÝHDAM- Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) kamu kumlarýnýn engelli memur istihdamýyla ilgili olarak tahsis ettikleri kadrolara yerleþtirme yapýlmasýna iliþkin gerçekleþtirilen merkezi sýnavdýr. Korumalý iþyerleri; iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam alanýný oluþturmak amacýyla devlet tarafýndan teknik ve mali yönden desteklenen çalýþma ortamýný ve özel olarak düzenlenen iþyerini ifade eder. Bu iþyerlerinde Ali Dinçer çalýþacak engellilerin maaþlarýnýn belli bir oranýný devlet karþýlamaktadýr sayýlý Ýþ Kanunu'na göre; "Ýþverenler, elli veya daha fazla iþçi çalýþtýrdýklarý özel sektör iþyerlerinde yüzde üç engelli, kamu iþyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü iþçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrmakla yükümlüdürler." Kamu kurumlarýnda engelli kotasýnda istihdam edilen memurlarýn 2014 Þubat itibari ile sayýsý 32 bin 877 dir. Kurum olarak temel politikamýz, engellilerimizin baþkalarýna gereksinim duymadan yaþamýný sürdüren, üreten, toplumsal yaþama katkýda bulunan bireyler olmalarýdýr. Bu kapsamda engellilerin sorunlarýna çözüm üretilmesinde ve onlara yönelik hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde kurum olarak, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile iþbirliði çalýþmalarýmýz devam etmektedir." Hafta kapsamýnda yapýlan etkilikler 12 Mayýs Pazartesi günü Atatürk Anýtýnda yapýlacak törenle baþlayacak. Yine ayný gün Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezinde saat 10.00'da El Sanatlarý Sergisi ve Müzik dinleti yapýlacak. Sonrasýnda ise Ýl Jandarm Komutanlýðýnda saat 14.00'da temsili askerlik terhis töreni gerçekleþtirilecek. 13 Mayýs Salý günü Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda kutlama programý, 14 Mayýs 2014 Çarþamba günü Kale Özel Eðitim Uygulama Okulunda eðlence programý yapýlacak. 15 Mayýs 2014 Perþembe günü de Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi ve Belediye Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan yemek yarýþmasý gerçekleþtirilecek. 16 Mayýs 2014 Cuma günü ise Pir Baba Parkýnda Zübeyde Haným Uygulama Okulu El Sanatlarý Sergisi açacak ve Müzik dinletisi yapacak." Yasin YÜCEL Ebiloðlu'dan "Engelliler Haftasý" mesajý Çorum Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu "Engelliler Haftasý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Her yýl Mayýs tarihleri arasýnýn Engelliler Haftasý olarak kutlandýðýný hatýrlatarak mesajýna baþlayan Hacý Osman Ebiloðlu, "Ülkemiz genelinde olduðu gibi, ilimiz nezdinde de çeþitli etkinliklerle engellilerimizi yalnýz býrakmamaya özen gösteriyoruz. Engellilere sahip çýkmak, onlarýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmak ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý önlemler almak hepimizin ortak sorumluluðudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduðu bir saðlýk sorunu deðil, sosyal boyutlarýyla hepimizi yakýndan ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasýný gerektiren bir konudur" dedi. "Bugün saðlýklý bir insan olabiliriz, ancak yarýn bizlerin de engelli olmayacaðýnýn bir garantisi yoktur" diyerek mesajýna devam eden Ebiloðlu, "Engelli vatandaþlarýmýza yardýmcý olmak, onlarýn sorunlarma çözüm bulmak her þeyden önce bir insanlýk görevidir. Bizlerin yapabileceði en büyük destek onlara özgüvenlerini vermek, toplumda onlarýn yeri olduðunu, toplumun onlarla bir bütün olduðunu anlayabilmektir. Önemli olan onlarýn engellerle karþýlaþmalarýný önlemek, eðitimden saðlýða, kültürel etkinliklerden spora her alanda imkânlarým geniþletmektir. Anneler günü ile Engelliler Haftasý'nýn ayný döneme gelmesi bizim açýmýzdan ayrýca önem taþýmaktadýr. Bu anlamlý günler, engelli annelerimizin yaþamlarýný güçlendirmemiz gerekliliðini bir kez daha içimizde hissettirmektedir. Anne olmanýn zorluðunu bir kat daha fazla yaþayan fedakâr engelli annelerimiz baþta olmak üzere, varlýklarýyla hayatýmýza anlam katan, dünyamýzý zenginleþtiren, bize her daim yol gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, engellilerimiz için daha yaþanabilir bir hayat sunma arzu ve ideali içerisinde, tüm engelli vatandaþlarýmýza huzurlu ve saðlýklý bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Mevlana Deðiþim Programýna ilgi yüksek Mevlana Deðiþim Programý baþvurularýna Hitit Üniversitesi'nden ilginin yüksek olduðu bildirildi. Hitit Üniversitesi'nin anlaþma yaptýðý birçok üniversiteden, öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programýndan faydalanmak isteyen çok sayýda öðrenci ve öðretim elamaný Hitit Üniversitesine baþvuruda bulundu Öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda Hitit Üniversitesi'nin çeþitli bölümlerinde bir veya iki dönem öðrenim görmek için 75 öðrenci ve ders vermek üzere de 23 öðretim elemaný baþvuru yaptý. Hitit Üniversitesinden de Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda yurt dýþýnda öðrenim görmek amacýyla 12 öðrenci, ders vermek amacýyla da 30 öðretim elmaný baþvuruda bulundu. Anadolu Öðretmen Lisesinde söyleþi düzenlendi. Anadolu Öðretmen Lisesi Konferans salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan katýldý. Söyleþide Hitit Üniversitesi hakkýnda bilgi veren Rektör Alkan, 2011 yýlýnda göreve baþladýðý günden itibaren yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Öðrencilere çok çalýþmalarý tavsiyesinde bulunan Rektör Alkan, "Çalýþmadan hiçbir þey olmaz arkadaþlar. Bir insan önce kendisine sonra ailesine daha sonra memleketine faydasý olmasý lazým. Ben günlük saat çalýþýyorum" dedi. Programý, Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gömeç, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ertan, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Yasin YÜCEL Rektör Alkan, AÖL öðrencileriyle buluþtu Prof. Dr. Reha Metin Alkan Uslu'dan, "Anneler Günü" mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Anneler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Annelerimiz, hoþgörünün ve merhametin tükenmez kaynaðýdýr" diyerek mesajýna baþlayan Uslu, "En deðerli varlýðýmýz, baþtacýmýz annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onlarýn gülen yüzleri bizler için de en deðerli hazinedir.onlarý mutlu etmek, emeklerinin boþa gitmediðini göstermek, gurur duyacaklarý evlatlar olmak, annelerimize verebileceðimiz en büyük armaðandýr. Hayatýn tüm güzelliklerine layýk olan, analarýn ve anne adaylarýnýn " Anneler Gününü" kutluyor, saðlýk, huzur, mutluluklar diliyorum" dedi. Yasin YÜCEL

4 4 Mahir ODABAÞI ANNEMÝZDEN MEKTUP VAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köylerden þehirlere göçün hýzlanmasýyla beraber yaþlýlarýmýz yalnýzlaþmaya baþladý. Bu durumda gönülleri rahat olamayan duyarlý evlatlar yaþlýlarýný yanlarýna çaðýrdýlar ama bu seferde þehirlerde apartman hayatý içerisinde mutlu edemediler. Çünkü yaþlýlarýmýz balkon mahkûmu oldular ve köylerini özlediler. Köylerde ise yaþlýlýkla, yalnýzlýkla ve hastalýkla düþe kalka hayata tutunmaya çalýþýyorlar. Bu baðlamda bende yaþlýlarýmýzýn gönül derdine hemhal olabilmek adýna içimden geldiði þekilde 'Anadan Oðullarýna Mektup' þiirimi kaleme aldým. Doðrusu bu kadar raðbet göreceðini düþünmemiþtim. Bunu köyde torunundan dinleyen 90 yaþýndaki yaþlý amca ve ebe 'oðlum hepsi doðru' deyip, aðlayarak gözlerimden öptü. Diðer taraftan bu þiir KANAL / 7 (ikbal Gürpýnar) - KANAL A (Yusuf Kavaklý) - SAMANYOLU televizyonlarýnda (Asým Yýldýrým) tarafýndan yoðun istek üzerine ikiþer -üçer defa okundu. Eski Sinop Valisi (þimdi Mardin) Sayýn Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR GECESÝNDE okundu. Diðer þehirlerde birçok köþe yazarýnýn makalesine yer aldý. Ayrýca Ýnternet dünyasýnda özellikle köy sitelerinde yer aldý. Sosyal paylaþým sitelerinde yüzbinlerce beðeni ve paylaþým yapýldý. Dün kanal A' da Yusuf Kavaklý tarafýndan okunan ve (bugün- saat 'te) tekrarý yayýnlanacak olan programda tekrar yer alacak olan 'O ANNE' isimli yazýmý dinlemek isteyen okurlarýma duyurmak isterim. Bu vesile ile tüm annelerimizin 'Anneler Gününü' tebrik ediyor, afiyetler diliyorum. ANADAN OÐULLARINA MEKTUP! Köyümüz þehirden yüksek mi yüksek, Baban ihtiyarlýyor oðul, bilmem netsek Söz dinlemiyor artýk ahýrdaki eþek, Sizi 9 ay 10 gün karnýmda taþýdým Beþ oðul bir kýzým için yaþadým Þimdi halim kalmadý, gençliðimi boþadým Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor, Çorba dahi boðazýmýzdan geçmiyor Takatimiz kalmadý iþler bitmiyor Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi Saðlam kimse kalmadý herkese ilaç verdi Bana da yorulma ansýzýn gidersin deyiverdi Eskiden köyümüzde yaðýz delikanlýlar vardý Al duvak içinde gelinler, giderken hep aðlardý Gençler köyü terk etti, þimdi ihtiyarlar kaldý Hani yalnýz yaþayan Ali amcan vardý O da rahmetli oldu cenazesi üç gün kaldý Mezarýný kazacak delikanlý bulunamadý Öðrenci yokluðundan artýk okul kapalý Ýhtiyarlayýnca, babanýn döküldü saçý sakalý Benimde dizlerim tutmaz, aðýr iþlere bakalý Ýmam osandý, tayin yaptýrýp gitti Bir ezan sesi duyuyorduk o da bitti Hastalýklar çoðaldý artýk canýmýza yetti Analarda ciðer, evlatlarda merhamet olur Gezen görür, yaþayan ölür, eden elbet bulur Hayýr duamýzý alýn biz ölmeden ne olur Sizin huzurunuzu kaçýrmak istemem Gelinlerimi severim asla kin beslemem Þimdi gelmezseniz cenazeme de istemem * OÐULLARIN CEVABI (1. oðul) Ana, þimdi Akdeniz sahillerindeyiz, Buralar çok güzel herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz! (2. oðul) Ana, mektup yazmýþsýn bize boþu boþuna, Çünkü daha açarken gitmedi hanýmýn hoþuna, Sen idare et artýk, bu sene de yalnýz baþýna, Kusura bakma, ben hanýmý gönderemem ana! (3. oðul) Ana, gönderdiðin mektubu þimdi okudum hanýma, Dedi bu devirde hizmet eden var mý? Allah aþkýna, Ne olur soðuk su katma bu yaþtan sonra, piþmiþ aþýma, Kusura bakma ana, gönderemem hanýmý ben sana asla! (4. oðul) Ana darýlma, vakit bulup ta mektubunu okuyamadým, Þimdi okuyunca ne demek istediðini çok iyi anladým. Benim hanýmdan baþka çaðýracak gelin mi bulamadýn? Kusura bakma gönderemem, haným oralara alýþamaz ana! (5. oðul) Ana abim söyledi, hizmete bizim hanýmý çaðýrmýþýn, Olur mu öyle þey, doðalgazdan sobalý eve nasýl alýþsýn. Birde önceden baþlamýþ günleri var, onlar yarým mý kalsýn? Kusura bakma ana gönderemem, bu sene bizimki kalsýn! (ortak çözüm) Ana, ana dört kardeþ hanýmlarýyla bize geldiler. Anamýzýn isteði yerinde, acil çözüm bulalým dediler. Bizler ne yapacaðýz diye düþünürken, akýlý gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacýmýzý uygun gördüler! * KIZININ CEVABI Toplanýp hakkýmda kýlýnmýþ karar Denmiþ kýzý varken ne diye bizi arar Eþim izin vermezse istemem neye yarar Müsaade ederse koþarak gelirim anam Senin halini en iyi ben bilirim anam Bir damla gözyaþýna dayanamam (TEL: ) Yavruturna'da hýrsýz tedirginliði Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Yavruturna Mahallesi'nde yaþayan vatandaþlar, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý tedbir alýnmasýný istediler. Mahalle sakinleri, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar aracýlýðýyla sorunlarýný dile getirerek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istediler. Yavruturna Mahallesinde en çok hýrsýzlýk olayýnýn yaþandýðý Kýbrýs Caddesi Kuyu bölgesindeki Yavruturna 1 ve 2. Sokak sakinleri, son dönemde bölgede artan hýrsýzlýk olaylarýna dikkat çekerek, polisten yardým istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar'ýn da katýlýmýyla geçtiðimiz günlerde bir araya gelerek, artan hýrsýzlýk olaylarý karþýsýnda tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, bölgede sýklýkla yaþanan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle büyük tedirginlik yaþadýklarýný ifade ederek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý önlem alýnmasýný istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, mahalle sakinlerinden son dönemde artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle yoðun þikayetler geldiðini belirterek, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle vatandaþlarýn evlerinde huzursuz olduðunu ve 'bizim eve de girerler mi?' diyerek büyük panik yaþadýklarýný ifade eden Muhtar Kaþar, özellikle 'Kuyu Bölgesi' olarak bilinen Yavruturna 1 ve 2. Sokaklar ile bu sokaklara yakýn bölgelerde emniyet tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Metin Kaþar, Çorum polisinin her olaya olduðu gibi bu soruna da duyarlý yaklaþarak gerekli tedbirleri bir an önce alacaðýna olan inancýný dile getirirken, vatandaþlardan da bu konuda polise yardýmcý olmalarýný ve þüphelendikleri kiþi yada kiþileri anýnda polise bildirmelerini istedi. Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. Beko Çorum Yetkili Bayii Faký Ticaret'te yapýlan törene Faký Ticaret Sahibi Selahattin Faký, firma yetkilileri ile vatandaþlar katýldý yýlýndan beri Beko'nun üstlendiði, özellikle yapýldýðý illerde gerek bayiler gerek tüketiciler tarafýndan çok sahiplenilenen "Yýlýn Annesi" organizasyonu için, adaylar bulunduklarý ildeki Beko bayilerine giderek bir anket formu doldurdular ya da tanýdýklarý tarafýndan aday gösterildiler. Beko bayilerinde toplanan anket formlarý, illerdeki kadýn dernekleri, vali, belediye baþkaný, emniyet müdürü gibi üst düzey yetkililer ile Beko bayi ve yöneticilerinden oluþan "Yýlýn Annesi" deðerlendirme kurulu tarafýndan deðerlendirildi ve her il için "Yýlýn Annesi" belirlendi. Çorum'da ise Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi ve Beko bayisinde düzenlenen törenle Beko bulaþýk makinesi hediye edildi. Bahadýr YÜCEL Sanayileþmeyle birlikte Alerjik Rinit'in görülme sýklýðý da artýyor Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Bilimsel Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde "Alerjik Rinit Taný ve Güncel Tedavileri" konulu panel düzenlendi. Panele moderatör olarak Üniversite KBB ABD'dan Prof. Dr. Adnan Ünal ve konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi KBB ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Uygur, Ankara Yýldýrým Beyazýd Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar ve Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Müge Özcan katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Adnan Ünal Alerjik Rinitin mevsimsel ve perenial (yýl boyu) olarak ikiye ayrýldýðýný ve toplumun %15'inde görüldüðünü söyledi. Ünal, bunun dýþýnda rinit yapan diðer nedenlerin Alerjik Rinitle karýþabileceðini ve bunun için de detaylý Kulak-Burun-Boðaz muayenesinin gerekli olduðunu vurguladý. Panelistlerden Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar, Alerjik Rinitin önemi, klinik bulgularý, tanýsý konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Tatar, Aalerjik Rinitin iþ gücü kaybýna neden olduðunu belirtti ve sanayileþmeyle görülme sýklýðýnýn giderek arttýðý bilgisini verdi. Ardýndan Doç. Dr. Müge Özcan Alerjik Rinit tanýsýnda kullanýlan in vivo ve in vitro testleri anlattý. Deriye batýrýlarak yapýlan Prick testinin günümüzde en sýk kullanýlan ve güvenilir bir test olduðunu açýkladý. Deri testi yapýlamayan hastalar için kan testi de yapýlabileceðini belirtti. Prof. Dr. Kemal Uygur ise Alerjik Rinitin güncel medikal tedavisine deðindi. Konuþmasýnda 3.nesil antihistamiklerin tedavinin baþlangýcýnda kullanýlmasý gerektiðini, eðer yetersiz olursa nazal (burundan) steroidlerin kullanýlmasýnýn gerekliliðini ve nazal steroidlerin etkinliði açýsýndan ilaçlar arasýndan belirgin fark olmadýðýný, ayrýca uzun süre kullanýlabileceðini vurguladý. Son olarak Doç. Dr. Müge Özcan panelin son sunumunda, alerjik rinitte medikal tedavinin hastalýðý ortadan kaldýrmadýðýný, sadece immünoterapinin kesin çözüm olabileceðini söyleyerek immünoterapinin artýk enjeksiyon þeklinde kullanýlmadýðýný bunun yerine dil altýna allerjenlenlerin damla veya tablet formunda uzun süreli verilerek desensitizasyon (duyarsýzlaþtýrma) saðlanabileceðini açýkladý. Panel soru cevap bölümü ile sona erdi.

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Firmalar öðrencilerle buluþacak

Firmalar öðrencilerle buluþacak Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı