4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor"

Transkript

1 Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle ödüllendirilirken öðrencilere hediyelerini Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Ýclal Arslan verdi. SAYFA 9 DA "Çorum'un %46'sý çevresinin aile yaþam biçimine önem veriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun hanehalklarý araþtýrmasýna göre ailelerin %8,6'sýný tek kiþilik, %13,5'ini ise geniþ aileler oluþturdu. Hanehalklarýnýn 2011 yýlýndaki yapýsý incelendiðinde, toplam hanehalký sayýsýnýn 19 milyon 658 bin 387'nin, tek kiþilik hane oranýnýn %7,9, tek ebeveynli hane oranýnýn ise %7,8 olduðu görüldü. Hanehalklarýnýn 2012 yýlýndaki yapýsýnda ise, toplam hanehalký sayýsý 20 milyon 220 bin 578'e, tek kiþilik hanelerin oraný %8,6'ya, tek ebeveynli hanelerin oraný ise %8,1'e yükseldi. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Ali Dinçer Kapanan beldelerin 27 milyon lira borcu Özel Ýdare'ye kaldý 9 DA Çorum'da kapanan 22 belde belediyesine ait yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç, Ýl Özel Ýdaresi'ne devretti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi, kapanan 22 belde belediyesinden kalan borçlar nedeniyle büyük bir mali yükün altýna girdi. Genel idarinin bu borçlarý karþýlamamasý halinde kapanan 22 belde belediyesinden kalan yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç yükü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin sýrtýna kaldý. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD çatýsý altýnda 35 bine yakýn iþletmenin temsil edildiðini ve bu iþletmelerde yaklaþýk 1 milyon 500 kiþinin istihdam edildiðini söyledi. Halil Ýbrahim Doðan Duran Cesur SGK'dan, yapýlandýrýlmýþ prim borçlarýný aksatanlara uyarý! SAYFA 5 TE Süleyman Aslan görevinden istifa etti SAYFA 3 TE Telefondan dolandýrýcýlýða dikkat! Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada dolandýrýcýlarýn cep telefonundan aradýklarý kiþilere kendilerini polis, savcý, asker gibi unvanlarla tanýtarak, yaptýlarý sözde suç soruþturmasý kapsamýnda para talep etmelerine karþý vatandaþlarý uyardý. Bu þahýslarýn, cep telefonundan aradýklarý vatandaþlara, terör suçu kapsamýnda soruþturma yaptýklarýný, kiþisel bilgilerinin ve kredi kartlarýnýn terör örgütü üyeleri tarafýndan kopyalandýðýný, bu þahýslarýn tespit edilip yakalanmasýna yönelik yapýlacak çalýþmalarda kullanýlmak üzere para göndermeleri gerektiðini ifade ederek... Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. SAYFA 4 TE SAYFA 5 TE Köylerde bulunan 995 ilkokuldan 724'ü kapalý Çorum'daki köylerde bulunan 995 ilkokuldan 271 tanesinde eðitim ve öðretime devam edildiði, geriye kalan 724 ilkokulun ise eðitim ve öðretime kapalý olduðu bildirildi. Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çorum'un köylerinde bulunan okullarýn durumu hakkýnda bir rapor hazýrladý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen mayýs ayý son toplantýsýnda okullarýn son durumu hakkýnda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Süleyman Þener Sevcan Orhan'dan annelere özel konser Türk Halk Müziði'nin en güzel kadýn seslerinden Sevcan Orhan, en güzel türkülerini Çorumlu anneler için söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen Türk Halk Müziði konserinde ünlü sanatçý Sevcan Orhan, tamamý kadýnlardan oluþan coþkulu bir kalabalýða konser verdi. Anitta Otel'de düzenlenen konseri yaklaþýk 700 kadýn izledi. 9 DA 10 DA SAYFA 2 DE Uslu, Ýsdemir'de 10 çelik iþçileriyle buluþtu 2 5 DA DE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Kafkas'tan, Engelliler Haftasý açýklamasý

2 Süleyman Aslan görevinden istifa etti Ziraat Bankasý Yönetim Kurulu'na seçilen Süleyman Aslan görevinden istifa etti. Ziraat Bankasý'ndan Süleyman Aslan'ýn istifasý ile ilgili yapýlan açýklamada, "31 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Ziraat Bankasý Genel Kurulunda, Banka Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilmiþ olan Sayýn Süleyman Aslan, anýlan görevinden 30 Nisan 2014 tarihi itibarýyla istifaen ayrýlmýþtýr" denildi.süleyman Aslan, Halk Bankasý Genel Müdürü iken 17 Aralýk soruþturmasý kapsamýnda göz altýna alýnmýþtý. Aslan, 8 Nisan'da yapýlan Ziraat Bankasý'nýn olaðan genel kurulu toplantýsýnda üç yýl süre ile oy birliði ile Yönetim Kurulu üyeliðine seçilmiþti. 2 Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Akkent Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan Sebze ve Meyve Halinde bulunan dükkanlarýn kiralama ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi salonunda encümen huzurunda yapýlan ihaleye ilgi yüksek oldu.ýhalede Sebze ve Meyve Halinde bulunan 34 adet iþyeri 10 yýllýðýna, 1 adet lokanta ve 1 adet çay ocaðý 3 yýllýðýna açýk artýrma usulü ile kiraya verildi. Ýhalede eski Sebze ve Meyve Halinde bulunan 30 dükkan sahibine öncelik tanýndý. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 03:38 Güneþ : 05:22 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:35 Akþam : 19:53 Yatsý : 21:28 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta Evliyanýn sohbetine kavuþan kimse, Allahü teâlâya kavuþturan yolu bulur. Ebû Osman Hîrî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZEKERÝYA BEYE HATIRA Zekeriya beyin vardým yanýna Kaným kaynar onda ki kana Memurlukta yakýþýyor þanýna Önünde masa elinde kalem Çok oluyor baktým yanýna gelen Ýmzalar kaðýdý gönderir hemen Babasý okula onu yollamýþ Gayret edip arkadaþý sollamýþ Memur çýkýp eve haber yollamýþ Rýza Koçak Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Engellilerin, engellerinin aþýlmasý için yapýlan çalýþmalar artýyor" Yýl: 10 Sayý: 2779 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Engelliler Haftasý" nedeniyle mesaj yayýnladý. "Doðuþtan veya sonradan farklý sebeplerle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybederek toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve ayný zamanda korunma, bakým, rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli vatandaþlarýmýzýn, engellerinin aþýlmasý yönünde yapýlan çalýþmalar her geçen gün daha da artmaktadýr" diyerek mesajýna baþlayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engelli kardeþlerimizin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitemizde de engellilik sorunu, engelliliðin önlenmesi ve engellilerin eðitimi konusunda yoðun çalýþmalar yapýlmaktadýr Mayýs "Engelliler Haftasý" vesilesi ile engelli vatandaþlarýmýz ve tüm dünyadaki engelliler için, engelsiz bir dünya diliyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçe merkezinin tamamý, Kargý Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Kargý Belediyesi içme Su Tesisi/Kargý, Kargý Toprak Su Kooperatifi, Serife Bilmez Un Fabrikasý, Hasan Birol Kereste Fabrikasý, Fevzi Bilgin Çeltik Fabrikasý, PTT Müdürlüðü, Ýsmail Hakký Kösel Çeltik Fabrikasý, Kartaþ Kerestecilik, Güneþ Tekstil, Kargý Belediyesi Kum Eleme Tesisi, Ergin Üzgen Özgen Plastik, Eken Kereste Orman Ürünleri, Hikmet Üstün-Ri, Kargý Belediyesi Beton Santrali." Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Soramadým utandým bende köyünü Tomurcuk güle benzettim boyunu Aklýmdan geçirdim güzel soyunu Konuþunca insanlar da bellidir Memur olanlarýn makam yeridir Akýl fikir baktým onu yörüdür Malum oldum bende bunun soyuna Elbisede yakýþmýþ da boyuna Kravatta baðlamýþ boynuna Rýza Koçak sever böyle memuru Ýþçiye bakar veriri emri Sevilmez mi tatlý dilli amiri Zekeriya beye yazdým hatýra Sözümü döktüm de beþ on satýra Ben ölürsem sende beni hatýrla HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,080 2,081 EUR 2,869 2,870 STERLiN 3,508 3,510 JPY YENi 0,204 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: FUNDA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer yaptýðý yazýlý açýklamada hem engellilere yönelik hizmetlere deðindi hemde yapýlacak etkinikler hakkýnda bilgi verdi. Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak problemim olduðunu ifade ederek açýklamasýna baþlayan Ali Dinçer, "Ýnsanlarýn engelli olmalarý çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Anayasamýz ve yasalarýmýz da engellilere iliþkin olarak evrensel deðerlerle paralel düzenlemeleri öngörmüþ, devleti engellilerin sorununa yönelik yükümlü kýlmýþtýr. Ülkemizde Sosyal Devlet anlayýþý ile engelli haklarýnýn korunmasý yasalar ile güvence altýna alýnmýþtýr. Anayasamýzýn 61. maddesinde "Devlet engellilerin korunmasý ve toplum hayatýna intibakýný saðlayýcý tedbirler alýr" ifadesi engellilerin korunmasý ve yaþama katýlýmlarýna yardýmcý olunmasýný amaçlamaktadýr. Sosyal Devlet anlayýþý içinde yasalar gereðince devlet bakýma ve korunmaya muhtaç engelli bireylere bakým ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, toplumsal hayata katýlmalarýna yönelik Sosyal Hizmetler programlarýný oluþturmak sorumluluðundadýr. Engellilerimizin geleceðe umutla bakabilmesini saðlayacak koþullarýn oluþturulmasý devlet olarak öncelikli görevimizdir" dedi. -ENGELLÝLERE BAKIM HÝZMETLERÝ- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn son yýllarda yaptýðý deðiþim süreci kapsamýnda kurum bakýmýndan ziyade yakýný olan engellilerin yaþadýklarý aile ortamýndan ayrýlmadan ikametgâhlarýnda bakým hizmetinden faydalanmasýna yönelik çalýþmalarýna hýz verdiðini kaydeden Dinçer, "Bakýma muhtaç engelliye kendisine bakan aile üyelerine/yakýnýna bir aylýk net asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Bakým ihtiyacý olan engelli bireyler, evde bakým hizmetinden gereken þartlarý taþýmalarý ve bakýmlarýnýn akrabalarý ya da vasi tarafýndan saðlanmasý halinde, ikametgâhlarýnda bu hizmetten yararlanabilirler. Bakým veren kiþiye aylýk net asgari, ücret ödenir" þeklinde belirtti. Çorum'da 4 bin 514 aðýr ve bakýma muhtaç engelliye evde bakým hizmeti sunulduðunu dile getiren Dinçer, bu 4 bin 514 kiþinin bakýcýlarýna ise aylýk 3 milyon 459 bin 156,83 TL bakým ücreti ödendiðini söyledi. Aile yanýnda bakýmý saðlanmayan engelli bireylerin ise resmi ve özel bakým merkezlerine yerleþtirildiklerini dile getiren Dinçer, "Resmi kurum bakýmý ücretsizdir. Özel bakým merkezlerinde Verilen bu hizmetin karþýlýðý bir engelli için iki asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Ýlimizde Laçin ve Sungurlu ilçelerimizde olmak üzere 2 tane özel engelli bakým merkezinde (144+44) toplam 192 engelli kiþiye yatýlý bakým hizmeti verilmektedir. Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðünde her yaþ dan 15 erkek ve 54 bayan olmak üzere toplam 69 zihinsel engelli vatandaþýmýza yatýlý olarak hizmet verilmektedir. Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinde ve Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 60 yaþ üzeri 136 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Toplamda 397 engelli vatandaþýmýza kuruluþlarýmýzda her türlü bakýmý yapýlarak yatýlý hizmet verilmektedir" dedi. Kurum olarak engellilerin insan onuruna yakýþýr þekilde bakýmýna, korunmasýna, becerilerinin geliþtirilmesine ve sosyal hayata uyumuna iliþkin bakým ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduðunu ifade eden Dinçer, "Bakým hizmetleri kapsamýnda; engellilerimizin öz bakým ihtiyaçlarý yanýnda var olan yeteneklerinin korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer engellilere yönelik diðer hizmetler hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -SAÐLIK HÝZMETLERÝ- Evde saðlýk hizmetleri çeþitli hastalýklara baðlý olarak evde saðlýk hizmeti sunumuna ihtiyacý olan bireylere evinde ve aile ortamýnda sosyal ve psikolojik danýþmanlýk hizmetlerini de kapsayacak þekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadýr. Bu hizmetten hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan saðlýk il müdürlüklerine baþvurarak faydalanabilmektedirler. -EÐÝTÝM HAKKINA YÖNELÝK HÝZMETLER- Anayasamýzýn 42.maddesi her bireyin eðitim hakkýný güvence altýna almýþtýr. Özel eðitim hakkýyla ilgili RAM'a baþvurulmasý gerekmektedir. M.E.B.'ðý özel eðitim kurumlarýnda eðitim alan çocuklarýmýz ücretsiz taþýmaktadýr. SBS, ÖSS ve EKPSS gibi sýnavlarda engelli öðrenciler için uygun ortam oluþturulmakta, sýnava girenin engel türüne göre soru kitapçýklarý hazýrlanmaktadýr. Özel Eðitim hizmetleri anlamýnda ilimizin iyi bir konumda olduðunu sevinerek söyleyebiliriz. -ÝSTÝHDAM- Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) kamu kumlarýnýn engelli memur istihdamýyla ilgili olarak tahsis ettikleri kadrolara yerleþtirme yapýlmasýna iliþkin gerçekleþtirilen merkezi sýnavdýr. Korumalý iþyerleri; iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam alanýný oluþturmak amacýyla devlet tarafýndan teknik ve mali yönden desteklenen çalýþma ortamýný ve özel olarak düzenlenen iþyerini ifade eder. Bu iþyerlerinde Ali Dinçer çalýþacak engellilerin maaþlarýnýn belli bir oranýný devlet karþýlamaktadýr sayýlý Ýþ Kanunu'na göre; "Ýþverenler, elli veya daha fazla iþçi çalýþtýrdýklarý özel sektör iþyerlerinde yüzde üç engelli, kamu iþyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü iþçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrmakla yükümlüdürler." Kamu kurumlarýnda engelli kotasýnda istihdam edilen memurlarýn 2014 Þubat itibari ile sayýsý 32 bin 877 dir. Kurum olarak temel politikamýz, engellilerimizin baþkalarýna gereksinim duymadan yaþamýný sürdüren, üreten, toplumsal yaþama katkýda bulunan bireyler olmalarýdýr. Bu kapsamda engellilerin sorunlarýna çözüm üretilmesinde ve onlara yönelik hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde kurum olarak, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile iþbirliði çalýþmalarýmýz devam etmektedir." Hafta kapsamýnda yapýlan etkilikler 12 Mayýs Pazartesi günü Atatürk Anýtýnda yapýlacak törenle baþlayacak. Yine ayný gün Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezinde saat 10.00'da El Sanatlarý Sergisi ve Müzik dinleti yapýlacak. Sonrasýnda ise Ýl Jandarm Komutanlýðýnda saat 14.00'da temsili askerlik terhis töreni gerçekleþtirilecek. 13 Mayýs Salý günü Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda kutlama programý, 14 Mayýs 2014 Çarþamba günü Kale Özel Eðitim Uygulama Okulunda eðlence programý yapýlacak. 15 Mayýs 2014 Perþembe günü de Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi ve Belediye Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan yemek yarýþmasý gerçekleþtirilecek. 16 Mayýs 2014 Cuma günü ise Pir Baba Parkýnda Zübeyde Haným Uygulama Okulu El Sanatlarý Sergisi açacak ve Müzik dinletisi yapacak." Yasin YÜCEL Ebiloðlu'dan "Engelliler Haftasý" mesajý Çorum Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu "Engelliler Haftasý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Her yýl Mayýs tarihleri arasýnýn Engelliler Haftasý olarak kutlandýðýný hatýrlatarak mesajýna baþlayan Hacý Osman Ebiloðlu, "Ülkemiz genelinde olduðu gibi, ilimiz nezdinde de çeþitli etkinliklerle engellilerimizi yalnýz býrakmamaya özen gösteriyoruz. Engellilere sahip çýkmak, onlarýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmak ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý önlemler almak hepimizin ortak sorumluluðudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduðu bir saðlýk sorunu deðil, sosyal boyutlarýyla hepimizi yakýndan ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasýný gerektiren bir konudur" dedi. "Bugün saðlýklý bir insan olabiliriz, ancak yarýn bizlerin de engelli olmayacaðýnýn bir garantisi yoktur" diyerek mesajýna devam eden Ebiloðlu, "Engelli vatandaþlarýmýza yardýmcý olmak, onlarýn sorunlarma çözüm bulmak her þeyden önce bir insanlýk görevidir. Bizlerin yapabileceði en büyük destek onlara özgüvenlerini vermek, toplumda onlarýn yeri olduðunu, toplumun onlarla bir bütün olduðunu anlayabilmektir. Önemli olan onlarýn engellerle karþýlaþmalarýný önlemek, eðitimden saðlýða, kültürel etkinliklerden spora her alanda imkânlarým geniþletmektir. Anneler günü ile Engelliler Haftasý'nýn ayný döneme gelmesi bizim açýmýzdan ayrýca önem taþýmaktadýr. Bu anlamlý günler, engelli annelerimizin yaþamlarýný güçlendirmemiz gerekliliðini bir kez daha içimizde hissettirmektedir. Anne olmanýn zorluðunu bir kat daha fazla yaþayan fedakâr engelli annelerimiz baþta olmak üzere, varlýklarýyla hayatýmýza anlam katan, dünyamýzý zenginleþtiren, bize her daim yol gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, engellilerimiz için daha yaþanabilir bir hayat sunma arzu ve ideali içerisinde, tüm engelli vatandaþlarýmýza huzurlu ve saðlýklý bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Mevlana Deðiþim Programýna ilgi yüksek Mevlana Deðiþim Programý baþvurularýna Hitit Üniversitesi'nden ilginin yüksek olduðu bildirildi. Hitit Üniversitesi'nin anlaþma yaptýðý birçok üniversiteden, öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programýndan faydalanmak isteyen çok sayýda öðrenci ve öðretim elamaný Hitit Üniversitesine baþvuruda bulundu Öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda Hitit Üniversitesi'nin çeþitli bölümlerinde bir veya iki dönem öðrenim görmek için 75 öðrenci ve ders vermek üzere de 23 öðretim elemaný baþvuru yaptý. Hitit Üniversitesinden de Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda yurt dýþýnda öðrenim görmek amacýyla 12 öðrenci, ders vermek amacýyla da 30 öðretim elmaný baþvuruda bulundu. Anadolu Öðretmen Lisesinde söyleþi düzenlendi. Anadolu Öðretmen Lisesi Konferans salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan katýldý. Söyleþide Hitit Üniversitesi hakkýnda bilgi veren Rektör Alkan, 2011 yýlýnda göreve baþladýðý günden itibaren yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Öðrencilere çok çalýþmalarý tavsiyesinde bulunan Rektör Alkan, "Çalýþmadan hiçbir þey olmaz arkadaþlar. Bir insan önce kendisine sonra ailesine daha sonra memleketine faydasý olmasý lazým. Ben günlük saat çalýþýyorum" dedi. Programý, Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gömeç, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ertan, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Yasin YÜCEL Rektör Alkan, AÖL öðrencileriyle buluþtu Prof. Dr. Reha Metin Alkan Uslu'dan, "Anneler Günü" mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Anneler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Annelerimiz, hoþgörünün ve merhametin tükenmez kaynaðýdýr" diyerek mesajýna baþlayan Uslu, "En deðerli varlýðýmýz, baþtacýmýz annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onlarýn gülen yüzleri bizler için de en deðerli hazinedir.onlarý mutlu etmek, emeklerinin boþa gitmediðini göstermek, gurur duyacaklarý evlatlar olmak, annelerimize verebileceðimiz en büyük armaðandýr. Hayatýn tüm güzelliklerine layýk olan, analarýn ve anne adaylarýnýn " Anneler Gününü" kutluyor, saðlýk, huzur, mutluluklar diliyorum" dedi. Yasin YÜCEL

4 4 Mahir ODABAÞI ANNEMÝZDEN MEKTUP VAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köylerden þehirlere göçün hýzlanmasýyla beraber yaþlýlarýmýz yalnýzlaþmaya baþladý. Bu durumda gönülleri rahat olamayan duyarlý evlatlar yaþlýlarýný yanlarýna çaðýrdýlar ama bu seferde þehirlerde apartman hayatý içerisinde mutlu edemediler. Çünkü yaþlýlarýmýz balkon mahkûmu oldular ve köylerini özlediler. Köylerde ise yaþlýlýkla, yalnýzlýkla ve hastalýkla düþe kalka hayata tutunmaya çalýþýyorlar. Bu baðlamda bende yaþlýlarýmýzýn gönül derdine hemhal olabilmek adýna içimden geldiði þekilde 'Anadan Oðullarýna Mektup' þiirimi kaleme aldým. Doðrusu bu kadar raðbet göreceðini düþünmemiþtim. Bunu köyde torunundan dinleyen 90 yaþýndaki yaþlý amca ve ebe 'oðlum hepsi doðru' deyip, aðlayarak gözlerimden öptü. Diðer taraftan bu þiir KANAL / 7 (ikbal Gürpýnar) - KANAL A (Yusuf Kavaklý) - SAMANYOLU televizyonlarýnda (Asým Yýldýrým) tarafýndan yoðun istek üzerine ikiþer -üçer defa okundu. Eski Sinop Valisi (þimdi Mardin) Sayýn Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR GECESÝNDE okundu. Diðer þehirlerde birçok köþe yazarýnýn makalesine yer aldý. Ayrýca Ýnternet dünyasýnda özellikle köy sitelerinde yer aldý. Sosyal paylaþým sitelerinde yüzbinlerce beðeni ve paylaþým yapýldý. Dün kanal A' da Yusuf Kavaklý tarafýndan okunan ve (bugün- saat 'te) tekrarý yayýnlanacak olan programda tekrar yer alacak olan 'O ANNE' isimli yazýmý dinlemek isteyen okurlarýma duyurmak isterim. Bu vesile ile tüm annelerimizin 'Anneler Gününü' tebrik ediyor, afiyetler diliyorum. ANADAN OÐULLARINA MEKTUP! Köyümüz þehirden yüksek mi yüksek, Baban ihtiyarlýyor oðul, bilmem netsek Söz dinlemiyor artýk ahýrdaki eþek, Sizi 9 ay 10 gün karnýmda taþýdým Beþ oðul bir kýzým için yaþadým Þimdi halim kalmadý, gençliðimi boþadým Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor, Çorba dahi boðazýmýzdan geçmiyor Takatimiz kalmadý iþler bitmiyor Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi Saðlam kimse kalmadý herkese ilaç verdi Bana da yorulma ansýzýn gidersin deyiverdi Eskiden köyümüzde yaðýz delikanlýlar vardý Al duvak içinde gelinler, giderken hep aðlardý Gençler köyü terk etti, þimdi ihtiyarlar kaldý Hani yalnýz yaþayan Ali amcan vardý O da rahmetli oldu cenazesi üç gün kaldý Mezarýný kazacak delikanlý bulunamadý Öðrenci yokluðundan artýk okul kapalý Ýhtiyarlayýnca, babanýn döküldü saçý sakalý Benimde dizlerim tutmaz, aðýr iþlere bakalý Ýmam osandý, tayin yaptýrýp gitti Bir ezan sesi duyuyorduk o da bitti Hastalýklar çoðaldý artýk canýmýza yetti Analarda ciðer, evlatlarda merhamet olur Gezen görür, yaþayan ölür, eden elbet bulur Hayýr duamýzý alýn biz ölmeden ne olur Sizin huzurunuzu kaçýrmak istemem Gelinlerimi severim asla kin beslemem Þimdi gelmezseniz cenazeme de istemem * OÐULLARIN CEVABI (1. oðul) Ana, þimdi Akdeniz sahillerindeyiz, Buralar çok güzel herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz! (2. oðul) Ana, mektup yazmýþsýn bize boþu boþuna, Çünkü daha açarken gitmedi hanýmýn hoþuna, Sen idare et artýk, bu sene de yalnýz baþýna, Kusura bakma, ben hanýmý gönderemem ana! (3. oðul) Ana, gönderdiðin mektubu þimdi okudum hanýma, Dedi bu devirde hizmet eden var mý? Allah aþkýna, Ne olur soðuk su katma bu yaþtan sonra, piþmiþ aþýma, Kusura bakma ana, gönderemem hanýmý ben sana asla! (4. oðul) Ana darýlma, vakit bulup ta mektubunu okuyamadým, Þimdi okuyunca ne demek istediðini çok iyi anladým. Benim hanýmdan baþka çaðýracak gelin mi bulamadýn? Kusura bakma gönderemem, haným oralara alýþamaz ana! (5. oðul) Ana abim söyledi, hizmete bizim hanýmý çaðýrmýþýn, Olur mu öyle þey, doðalgazdan sobalý eve nasýl alýþsýn. Birde önceden baþlamýþ günleri var, onlar yarým mý kalsýn? Kusura bakma ana gönderemem, bu sene bizimki kalsýn! (ortak çözüm) Ana, ana dört kardeþ hanýmlarýyla bize geldiler. Anamýzýn isteði yerinde, acil çözüm bulalým dediler. Bizler ne yapacaðýz diye düþünürken, akýlý gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacýmýzý uygun gördüler! * KIZININ CEVABI Toplanýp hakkýmda kýlýnmýþ karar Denmiþ kýzý varken ne diye bizi arar Eþim izin vermezse istemem neye yarar Müsaade ederse koþarak gelirim anam Senin halini en iyi ben bilirim anam Bir damla gözyaþýna dayanamam (TEL: ) Yavruturna'da hýrsýz tedirginliði Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Yavruturna Mahallesi'nde yaþayan vatandaþlar, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý tedbir alýnmasýný istediler. Mahalle sakinleri, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar aracýlýðýyla sorunlarýný dile getirerek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istediler. Yavruturna Mahallesinde en çok hýrsýzlýk olayýnýn yaþandýðý Kýbrýs Caddesi Kuyu bölgesindeki Yavruturna 1 ve 2. Sokak sakinleri, son dönemde bölgede artan hýrsýzlýk olaylarýna dikkat çekerek, polisten yardým istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar'ýn da katýlýmýyla geçtiðimiz günlerde bir araya gelerek, artan hýrsýzlýk olaylarý karþýsýnda tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, bölgede sýklýkla yaþanan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle büyük tedirginlik yaþadýklarýný ifade ederek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý önlem alýnmasýný istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, mahalle sakinlerinden son dönemde artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle yoðun þikayetler geldiðini belirterek, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle vatandaþlarýn evlerinde huzursuz olduðunu ve 'bizim eve de girerler mi?' diyerek büyük panik yaþadýklarýný ifade eden Muhtar Kaþar, özellikle 'Kuyu Bölgesi' olarak bilinen Yavruturna 1 ve 2. Sokaklar ile bu sokaklara yakýn bölgelerde emniyet tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Metin Kaþar, Çorum polisinin her olaya olduðu gibi bu soruna da duyarlý yaklaþarak gerekli tedbirleri bir an önce alacaðýna olan inancýný dile getirirken, vatandaþlardan da bu konuda polise yardýmcý olmalarýný ve þüphelendikleri kiþi yada kiþileri anýnda polise bildirmelerini istedi. Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. Beko Çorum Yetkili Bayii Faký Ticaret'te yapýlan törene Faký Ticaret Sahibi Selahattin Faký, firma yetkilileri ile vatandaþlar katýldý yýlýndan beri Beko'nun üstlendiði, özellikle yapýldýðý illerde gerek bayiler gerek tüketiciler tarafýndan çok sahiplenilenen "Yýlýn Annesi" organizasyonu için, adaylar bulunduklarý ildeki Beko bayilerine giderek bir anket formu doldurdular ya da tanýdýklarý tarafýndan aday gösterildiler. Beko bayilerinde toplanan anket formlarý, illerdeki kadýn dernekleri, vali, belediye baþkaný, emniyet müdürü gibi üst düzey yetkililer ile Beko bayi ve yöneticilerinden oluþan "Yýlýn Annesi" deðerlendirme kurulu tarafýndan deðerlendirildi ve her il için "Yýlýn Annesi" belirlendi. Çorum'da ise Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi ve Beko bayisinde düzenlenen törenle Beko bulaþýk makinesi hediye edildi. Bahadýr YÜCEL Sanayileþmeyle birlikte Alerjik Rinit'in görülme sýklýðý da artýyor Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Bilimsel Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde "Alerjik Rinit Taný ve Güncel Tedavileri" konulu panel düzenlendi. Panele moderatör olarak Üniversite KBB ABD'dan Prof. Dr. Adnan Ünal ve konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi KBB ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Uygur, Ankara Yýldýrým Beyazýd Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar ve Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Müge Özcan katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Adnan Ünal Alerjik Rinitin mevsimsel ve perenial (yýl boyu) olarak ikiye ayrýldýðýný ve toplumun %15'inde görüldüðünü söyledi. Ünal, bunun dýþýnda rinit yapan diðer nedenlerin Alerjik Rinitle karýþabileceðini ve bunun için de detaylý Kulak-Burun-Boðaz muayenesinin gerekli olduðunu vurguladý. Panelistlerden Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar, Alerjik Rinitin önemi, klinik bulgularý, tanýsý konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Tatar, Aalerjik Rinitin iþ gücü kaybýna neden olduðunu belirtti ve sanayileþmeyle görülme sýklýðýnýn giderek arttýðý bilgisini verdi. Ardýndan Doç. Dr. Müge Özcan Alerjik Rinit tanýsýnda kullanýlan in vivo ve in vitro testleri anlattý. Deriye batýrýlarak yapýlan Prick testinin günümüzde en sýk kullanýlan ve güvenilir bir test olduðunu açýkladý. Deri testi yapýlamayan hastalar için kan testi de yapýlabileceðini belirtti. Prof. Dr. Kemal Uygur ise Alerjik Rinitin güncel medikal tedavisine deðindi. Konuþmasýnda 3.nesil antihistamiklerin tedavinin baþlangýcýnda kullanýlmasý gerektiðini, eðer yetersiz olursa nazal (burundan) steroidlerin kullanýlmasýnýn gerekliliðini ve nazal steroidlerin etkinliði açýsýndan ilaçlar arasýndan belirgin fark olmadýðýný, ayrýca uzun süre kullanýlabileceðini vurguladý. Son olarak Doç. Dr. Müge Özcan panelin son sunumunda, alerjik rinitte medikal tedavinin hastalýðý ortadan kaldýrmadýðýný, sadece immünoterapinin kesin çözüm olabileceðini söyleyerek immünoterapinin artýk enjeksiyon þeklinde kullanýlmadýðýný bunun yerine dil altýna allerjenlenlerin damla veya tablet formunda uzun süreli verilerek desensitizasyon (duyarsýzlaþtýrma) saðlanabileceðini açýkladý. Panel soru cevap bölümü ile sona erdi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

* HABERÝ 10 DA. Gazeteciler Konfederasyonu genel kurulu bugün Ankara da * HABERÝ 10 DA (Ç.HAK:1249) * HABERÝ 11 DE

* HABERÝ 10 DA. Gazeteciler Konfederasyonu genel kurulu bugün Ankara da * HABERÝ 10 DA (Ç.HAK:1249) * HABERÝ 11 DE KGF Ýstiþare Toplantýsý na evsahipliði yaptýk Cemiyet baþkanlarý Çorum da buluþtu Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Ýstiþare Toplantýsý önceki gün Çorum da yapýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK! Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr. Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden arýnmýþ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Hitit i dünya liginde üniversite yapacaðýz

Hitit i dünya liginde üniversite yapacaðýz Devlet Hastanesi týp fakültesi olabilir Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýlker Çitil, TSO Meclis Üyeleri ne bilgi verdi. Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýlker Çitil, kamulaþtýrma çalýþmalarý tamamlanan 400 yataklý devlet hastanesinin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta Gazetecilerden Hasan Özer müdüre yeni görevinde hayýrlý olsun ziyareti Tek Yýldýz Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Güley, Çorum Haber Gazetesi Haber

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı