4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor"

Transkript

1 Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle ödüllendirilirken öðrencilere hediyelerini Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Ýclal Arslan verdi. SAYFA 9 DA "Çorum'un %46'sý çevresinin aile yaþam biçimine önem veriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun hanehalklarý araþtýrmasýna göre ailelerin %8,6'sýný tek kiþilik, %13,5'ini ise geniþ aileler oluþturdu. Hanehalklarýnýn 2011 yýlýndaki yapýsý incelendiðinde, toplam hanehalký sayýsýnýn 19 milyon 658 bin 387'nin, tek kiþilik hane oranýnýn %7,9, tek ebeveynli hane oranýnýn ise %7,8 olduðu görüldü. Hanehalklarýnýn 2012 yýlýndaki yapýsýnda ise, toplam hanehalký sayýsý 20 milyon 220 bin 578'e, tek kiþilik hanelerin oraný %8,6'ya, tek ebeveynli hanelerin oraný ise %8,1'e yükseldi. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Ali Dinçer Kapanan beldelerin 27 milyon lira borcu Özel Ýdare'ye kaldý 9 DA Çorum'da kapanan 22 belde belediyesine ait yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç, Ýl Özel Ýdaresi'ne devretti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi, kapanan 22 belde belediyesinden kalan borçlar nedeniyle büyük bir mali yükün altýna girdi. Genel idarinin bu borçlarý karþýlamamasý halinde kapanan 22 belde belediyesinden kalan yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç yükü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin sýrtýna kaldý. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD çatýsý altýnda 35 bine yakýn iþletmenin temsil edildiðini ve bu iþletmelerde yaklaþýk 1 milyon 500 kiþinin istihdam edildiðini söyledi. Halil Ýbrahim Doðan Duran Cesur SGK'dan, yapýlandýrýlmýþ prim borçlarýný aksatanlara uyarý! SAYFA 5 TE Süleyman Aslan görevinden istifa etti SAYFA 3 TE Telefondan dolandýrýcýlýða dikkat! Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada dolandýrýcýlarýn cep telefonundan aradýklarý kiþilere kendilerini polis, savcý, asker gibi unvanlarla tanýtarak, yaptýlarý sözde suç soruþturmasý kapsamýnda para talep etmelerine karþý vatandaþlarý uyardý. Bu þahýslarýn, cep telefonundan aradýklarý vatandaþlara, terör suçu kapsamýnda soruþturma yaptýklarýný, kiþisel bilgilerinin ve kredi kartlarýnýn terör örgütü üyeleri tarafýndan kopyalandýðýný, bu þahýslarýn tespit edilip yakalanmasýna yönelik yapýlacak çalýþmalarda kullanýlmak üzere para göndermeleri gerektiðini ifade ederek... Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. SAYFA 4 TE SAYFA 5 TE Köylerde bulunan 995 ilkokuldan 724'ü kapalý Çorum'daki köylerde bulunan 995 ilkokuldan 271 tanesinde eðitim ve öðretime devam edildiði, geriye kalan 724 ilkokulun ise eðitim ve öðretime kapalý olduðu bildirildi. Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çorum'un köylerinde bulunan okullarýn durumu hakkýnda bir rapor hazýrladý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen mayýs ayý son toplantýsýnda okullarýn son durumu hakkýnda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Süleyman Þener Sevcan Orhan'dan annelere özel konser Türk Halk Müziði'nin en güzel kadýn seslerinden Sevcan Orhan, en güzel türkülerini Çorumlu anneler için söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen Türk Halk Müziði konserinde ünlü sanatçý Sevcan Orhan, tamamý kadýnlardan oluþan coþkulu bir kalabalýða konser verdi. Anitta Otel'de düzenlenen konseri yaklaþýk 700 kadýn izledi. 9 DA 10 DA SAYFA 2 DE Uslu, Ýsdemir'de 10 çelik iþçileriyle buluþtu 2 5 DA DE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Kafkas'tan, Engelliler Haftasý açýklamasý

2 Süleyman Aslan görevinden istifa etti Ziraat Bankasý Yönetim Kurulu'na seçilen Süleyman Aslan görevinden istifa etti. Ziraat Bankasý'ndan Süleyman Aslan'ýn istifasý ile ilgili yapýlan açýklamada, "31 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Ziraat Bankasý Genel Kurulunda, Banka Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilmiþ olan Sayýn Süleyman Aslan, anýlan görevinden 30 Nisan 2014 tarihi itibarýyla istifaen ayrýlmýþtýr" denildi.süleyman Aslan, Halk Bankasý Genel Müdürü iken 17 Aralýk soruþturmasý kapsamýnda göz altýna alýnmýþtý. Aslan, 8 Nisan'da yapýlan Ziraat Bankasý'nýn olaðan genel kurulu toplantýsýnda üç yýl süre ile oy birliði ile Yönetim Kurulu üyeliðine seçilmiþti. 2 Sebze ve Meyve Hali dükkanlarý kira ihalesi yapýldý Akkent Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan Sebze ve Meyve Halinde bulunan dükkanlarýn kiralama ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi salonunda encümen huzurunda yapýlan ihaleye ilgi yüksek oldu.ýhalede Sebze ve Meyve Halinde bulunan 34 adet iþyeri 10 yýllýðýna, 1 adet lokanta ve 1 adet çay ocaðý 3 yýllýðýna açýk artýrma usulü ile kiraya verildi. Ýhalede eski Sebze ve Meyve Halinde bulunan 30 dükkan sahibine öncelik tanýndý. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 03:38 Güneþ : 05:22 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:35 Akþam : 19:53 Yatsý : 21:28 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta Evliyanýn sohbetine kavuþan kimse, Allahü teâlâya kavuþturan yolu bulur. Ebû Osman Hîrî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ZEKERÝYA BEYE HATIRA Zekeriya beyin vardým yanýna Kaným kaynar onda ki kana Memurlukta yakýþýyor þanýna Önünde masa elinde kalem Çok oluyor baktým yanýna gelen Ýmzalar kaðýdý gönderir hemen Babasý okula onu yollamýþ Gayret edip arkadaþý sollamýþ Memur çýkýp eve haber yollamýþ Rýza Koçak Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Engellilerin, engellerinin aþýlmasý için yapýlan çalýþmalar artýyor" Yýl: 10 Sayý: 2779 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Engelliler Haftasý" nedeniyle mesaj yayýnladý. "Doðuþtan veya sonradan farklý sebeplerle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybederek toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve ayný zamanda korunma, bakým, rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli vatandaþlarýmýzýn, engellerinin aþýlmasý yönünde yapýlan çalýþmalar her geçen gün daha da artmaktadýr" diyerek mesajýna baþlayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engelli kardeþlerimizin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitemizde de engellilik sorunu, engelliliðin önlenmesi ve engellilerin eðitimi konusunda yoðun çalýþmalar yapýlmaktadýr Mayýs "Engelliler Haftasý" vesilesi ile engelli vatandaþlarýmýz ve tüm dünyadaki engelliler için, engelsiz bir dünya diliyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçe merkezinin tamamý, Kargý Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Kargý Belediyesi içme Su Tesisi/Kargý, Kargý Toprak Su Kooperatifi, Serife Bilmez Un Fabrikasý, Hasan Birol Kereste Fabrikasý, Fevzi Bilgin Çeltik Fabrikasý, PTT Müdürlüðü, Ýsmail Hakký Kösel Çeltik Fabrikasý, Kartaþ Kerestecilik, Güneþ Tekstil, Kargý Belediyesi Kum Eleme Tesisi, Ergin Üzgen Özgen Plastik, Eken Kereste Orman Ürünleri, Hikmet Üstün-Ri, Kargý Belediyesi Beton Santrali." Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Soramadým utandým bende köyünü Tomurcuk güle benzettim boyunu Aklýmdan geçirdim güzel soyunu Konuþunca insanlar da bellidir Memur olanlarýn makam yeridir Akýl fikir baktým onu yörüdür Malum oldum bende bunun soyuna Elbisede yakýþmýþ da boyuna Kravatta baðlamýþ boynuna Rýza Koçak sever böyle memuru Ýþçiye bakar veriri emri Sevilmez mi tatlý dilli amiri Zekeriya beye yazdým hatýra Sözümü döktüm de beþ on satýra Ben ölürsem sende beni hatýrla HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,080 2,081 EUR 2,869 2,870 STERLiN 3,508 3,510 JPY YENi 0,204 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: FUNDA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer yaptýðý yazýlý açýklamada hem engellilere yönelik hizmetlere deðindi hemde yapýlacak etkinikler hakkýnda bilgi verdi. Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak problemim olduðunu ifade ederek açýklamasýna baþlayan Ali Dinçer, "Ýnsanlarýn engelli olmalarý çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Anayasamýz ve yasalarýmýz da engellilere iliþkin olarak evrensel deðerlerle paralel düzenlemeleri öngörmüþ, devleti engellilerin sorununa yönelik yükümlü kýlmýþtýr. Ülkemizde Sosyal Devlet anlayýþý ile engelli haklarýnýn korunmasý yasalar ile güvence altýna alýnmýþtýr. Anayasamýzýn 61. maddesinde "Devlet engellilerin korunmasý ve toplum hayatýna intibakýný saðlayýcý tedbirler alýr" ifadesi engellilerin korunmasý ve yaþama katýlýmlarýna yardýmcý olunmasýný amaçlamaktadýr. Sosyal Devlet anlayýþý içinde yasalar gereðince devlet bakýma ve korunmaya muhtaç engelli bireylere bakým ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, toplumsal hayata katýlmalarýna yönelik Sosyal Hizmetler programlarýný oluþturmak sorumluluðundadýr. Engellilerimizin geleceðe umutla bakabilmesini saðlayacak koþullarýn oluþturulmasý devlet olarak öncelikli görevimizdir" dedi. -ENGELLÝLERE BAKIM HÝZMETLERÝ- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn son yýllarda yaptýðý deðiþim süreci kapsamýnda kurum bakýmýndan ziyade yakýný olan engellilerin yaþadýklarý aile ortamýndan ayrýlmadan ikametgâhlarýnda bakým hizmetinden faydalanmasýna yönelik çalýþmalarýna hýz verdiðini kaydeden Dinçer, "Bakýma muhtaç engelliye kendisine bakan aile üyelerine/yakýnýna bir aylýk net asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Bakým ihtiyacý olan engelli bireyler, evde bakým hizmetinden gereken þartlarý taþýmalarý ve bakýmlarýnýn akrabalarý ya da vasi tarafýndan saðlanmasý halinde, ikametgâhlarýnda bu hizmetten yararlanabilirler. Bakým veren kiþiye aylýk net asgari, ücret ödenir" þeklinde belirtti. Çorum'da 4 bin 514 aðýr ve bakýma muhtaç engelliye evde bakým hizmeti sunulduðunu dile getiren Dinçer, bu 4 bin 514 kiþinin bakýcýlarýna ise aylýk 3 milyon 459 bin 156,83 TL bakým ücreti ödendiðini söyledi. Aile yanýnda bakýmý saðlanmayan engelli bireylerin ise resmi ve özel bakým merkezlerine yerleþtirildiklerini dile getiren Dinçer, "Resmi kurum bakýmý ücretsizdir. Özel bakým merkezlerinde Verilen bu hizmetin karþýlýðý bir engelli için iki asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlmaktadýr. Ýlimizde Laçin ve Sungurlu ilçelerimizde olmak üzere 2 tane özel engelli bakým merkezinde (144+44) toplam 192 engelli kiþiye yatýlý bakým hizmeti verilmektedir. Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðünde her yaþ dan 15 erkek ve 54 bayan olmak üzere toplam 69 zihinsel engelli vatandaþýmýza yatýlý olarak hizmet verilmektedir. Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinde ve Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 60 yaþ üzeri 136 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Toplamda 397 engelli vatandaþýmýza kuruluþlarýmýzda her türlü bakýmý yapýlarak yatýlý hizmet verilmektedir" dedi. Kurum olarak engellilerin insan onuruna yakýþýr þekilde bakýmýna, korunmasýna, becerilerinin geliþtirilmesine ve sosyal hayata uyumuna iliþkin bakým ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduðunu ifade eden Dinçer, "Bakým hizmetleri kapsamýnda; engellilerimizin öz bakým ihtiyaçlarý yanýnda var olan yeteneklerinin korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer engellilere yönelik diðer hizmetler hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -SAÐLIK HÝZMETLERÝ- Evde saðlýk hizmetleri çeþitli hastalýklara baðlý olarak evde saðlýk hizmeti sunumuna ihtiyacý olan bireylere evinde ve aile ortamýnda sosyal ve psikolojik danýþmanlýk hizmetlerini de kapsayacak þekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadýr. Bu hizmetten hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan saðlýk il müdürlüklerine baþvurarak faydalanabilmektedirler. -EÐÝTÝM HAKKINA YÖNELÝK HÝZMETLER- Anayasamýzýn 42.maddesi her bireyin eðitim hakkýný güvence altýna almýþtýr. Özel eðitim hakkýyla ilgili RAM'a baþvurulmasý gerekmektedir. M.E.B.'ðý özel eðitim kurumlarýnda eðitim alan çocuklarýmýz ücretsiz taþýmaktadýr. SBS, ÖSS ve EKPSS gibi sýnavlarda engelli öðrenciler için uygun ortam oluþturulmakta, sýnava girenin engel türüne göre soru kitapçýklarý hazýrlanmaktadýr. Özel Eðitim hizmetleri anlamýnda ilimizin iyi bir konumda olduðunu sevinerek söyleyebiliriz. -ÝSTÝHDAM- Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) kamu kumlarýnýn engelli memur istihdamýyla ilgili olarak tahsis ettikleri kadrolara yerleþtirme yapýlmasýna iliþkin gerçekleþtirilen merkezi sýnavdýr. Korumalý iþyerleri; iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam alanýný oluþturmak amacýyla devlet tarafýndan teknik ve mali yönden desteklenen çalýþma ortamýný ve özel olarak düzenlenen iþyerini ifade eder. Bu iþyerlerinde Ali Dinçer çalýþacak engellilerin maaþlarýnýn belli bir oranýný devlet karþýlamaktadýr sayýlý Ýþ Kanunu'na göre; "Ýþverenler, elli veya daha fazla iþçi çalýþtýrdýklarý özel sektör iþyerlerinde yüzde üç engelli, kamu iþyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü iþçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrmakla yükümlüdürler." Kamu kurumlarýnda engelli kotasýnda istihdam edilen memurlarýn 2014 Þubat itibari ile sayýsý 32 bin 877 dir. Kurum olarak temel politikamýz, engellilerimizin baþkalarýna gereksinim duymadan yaþamýný sürdüren, üreten, toplumsal yaþama katkýda bulunan bireyler olmalarýdýr. Bu kapsamda engellilerin sorunlarýna çözüm üretilmesinde ve onlara yönelik hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde kurum olarak, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile iþbirliði çalýþmalarýmýz devam etmektedir." Hafta kapsamýnda yapýlan etkilikler 12 Mayýs Pazartesi günü Atatürk Anýtýnda yapýlacak törenle baþlayacak. Yine ayný gün Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezinde saat 10.00'da El Sanatlarý Sergisi ve Müzik dinleti yapýlacak. Sonrasýnda ise Ýl Jandarm Komutanlýðýnda saat 14.00'da temsili askerlik terhis töreni gerçekleþtirilecek. 13 Mayýs Salý günü Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda kutlama programý, 14 Mayýs 2014 Çarþamba günü Kale Özel Eðitim Uygulama Okulunda eðlence programý yapýlacak. 15 Mayýs 2014 Perþembe günü de Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi ve Belediye Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan yemek yarýþmasý gerçekleþtirilecek. 16 Mayýs 2014 Cuma günü ise Pir Baba Parkýnda Zübeyde Haným Uygulama Okulu El Sanatlarý Sergisi açacak ve Müzik dinletisi yapacak." Yasin YÜCEL Ebiloðlu'dan "Engelliler Haftasý" mesajý Çorum Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu "Engelliler Haftasý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Her yýl Mayýs tarihleri arasýnýn Engelliler Haftasý olarak kutlandýðýný hatýrlatarak mesajýna baþlayan Hacý Osman Ebiloðlu, "Ülkemiz genelinde olduðu gibi, ilimiz nezdinde de çeþitli etkinliklerle engellilerimizi yalnýz býrakmamaya özen gösteriyoruz. Engellilere sahip çýkmak, onlarýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmak ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý önlemler almak hepimizin ortak sorumluluðudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduðu bir saðlýk sorunu deðil, sosyal boyutlarýyla hepimizi yakýndan ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasýný gerektiren bir konudur" dedi. "Bugün saðlýklý bir insan olabiliriz, ancak yarýn bizlerin de engelli olmayacaðýnýn bir garantisi yoktur" diyerek mesajýna devam eden Ebiloðlu, "Engelli vatandaþlarýmýza yardýmcý olmak, onlarýn sorunlarma çözüm bulmak her þeyden önce bir insanlýk görevidir. Bizlerin yapabileceði en büyük destek onlara özgüvenlerini vermek, toplumda onlarýn yeri olduðunu, toplumun onlarla bir bütün olduðunu anlayabilmektir. Önemli olan onlarýn engellerle karþýlaþmalarýný önlemek, eðitimden saðlýða, kültürel etkinliklerden spora her alanda imkânlarým geniþletmektir. Anneler günü ile Engelliler Haftasý'nýn ayný döneme gelmesi bizim açýmýzdan ayrýca önem taþýmaktadýr. Bu anlamlý günler, engelli annelerimizin yaþamlarýný güçlendirmemiz gerekliliðini bir kez daha içimizde hissettirmektedir. Anne olmanýn zorluðunu bir kat daha fazla yaþayan fedakâr engelli annelerimiz baþta olmak üzere, varlýklarýyla hayatýmýza anlam katan, dünyamýzý zenginleþtiren, bize her daim yol gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, engellilerimiz için daha yaþanabilir bir hayat sunma arzu ve ideali içerisinde, tüm engelli vatandaþlarýmýza huzurlu ve saðlýklý bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Mevlana Deðiþim Programýna ilgi yüksek Mevlana Deðiþim Programý baþvurularýna Hitit Üniversitesi'nden ilginin yüksek olduðu bildirildi. Hitit Üniversitesi'nin anlaþma yaptýðý birçok üniversiteden, öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programýndan faydalanmak isteyen çok sayýda öðrenci ve öðretim elamaný Hitit Üniversitesine baþvuruda bulundu Öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda Hitit Üniversitesi'nin çeþitli bölümlerinde bir veya iki dönem öðrenim görmek için 75 öðrenci ve ders vermek üzere de 23 öðretim elemaný baþvuru yaptý. Hitit Üniversitesinden de Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda yurt dýþýnda öðrenim görmek amacýyla 12 öðrenci, ders vermek amacýyla da 30 öðretim elmaný baþvuruda bulundu. Anadolu Öðretmen Lisesinde söyleþi düzenlendi. Anadolu Öðretmen Lisesi Konferans salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan katýldý. Söyleþide Hitit Üniversitesi hakkýnda bilgi veren Rektör Alkan, 2011 yýlýnda göreve baþladýðý günden itibaren yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Öðrencilere çok çalýþmalarý tavsiyesinde bulunan Rektör Alkan, "Çalýþmadan hiçbir þey olmaz arkadaþlar. Bir insan önce kendisine sonra ailesine daha sonra memleketine faydasý olmasý lazým. Ben günlük saat çalýþýyorum" dedi. Programý, Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gömeç, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ertan, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Yasin YÜCEL Rektör Alkan, AÖL öðrencileriyle buluþtu Prof. Dr. Reha Metin Alkan Uslu'dan, "Anneler Günü" mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Anneler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Annelerimiz, hoþgörünün ve merhametin tükenmez kaynaðýdýr" diyerek mesajýna baþlayan Uslu, "En deðerli varlýðýmýz, baþtacýmýz annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onlarýn gülen yüzleri bizler için de en deðerli hazinedir.onlarý mutlu etmek, emeklerinin boþa gitmediðini göstermek, gurur duyacaklarý evlatlar olmak, annelerimize verebileceðimiz en büyük armaðandýr. Hayatýn tüm güzelliklerine layýk olan, analarýn ve anne adaylarýnýn " Anneler Gününü" kutluyor, saðlýk, huzur, mutluluklar diliyorum" dedi. Yasin YÜCEL

4 4 Mahir ODABAÞI ANNEMÝZDEN MEKTUP VAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köylerden þehirlere göçün hýzlanmasýyla beraber yaþlýlarýmýz yalnýzlaþmaya baþladý. Bu durumda gönülleri rahat olamayan duyarlý evlatlar yaþlýlarýný yanlarýna çaðýrdýlar ama bu seferde þehirlerde apartman hayatý içerisinde mutlu edemediler. Çünkü yaþlýlarýmýz balkon mahkûmu oldular ve köylerini özlediler. Köylerde ise yaþlýlýkla, yalnýzlýkla ve hastalýkla düþe kalka hayata tutunmaya çalýþýyorlar. Bu baðlamda bende yaþlýlarýmýzýn gönül derdine hemhal olabilmek adýna içimden geldiði þekilde 'Anadan Oðullarýna Mektup' þiirimi kaleme aldým. Doðrusu bu kadar raðbet göreceðini düþünmemiþtim. Bunu köyde torunundan dinleyen 90 yaþýndaki yaþlý amca ve ebe 'oðlum hepsi doðru' deyip, aðlayarak gözlerimden öptü. Diðer taraftan bu þiir KANAL / 7 (ikbal Gürpýnar) - KANAL A (Yusuf Kavaklý) - SAMANYOLU televizyonlarýnda (Asým Yýldýrým) tarafýndan yoðun istek üzerine ikiþer -üçer defa okundu. Eski Sinop Valisi (þimdi Mardin) Sayýn Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR GECESÝNDE okundu. Diðer þehirlerde birçok köþe yazarýnýn makalesine yer aldý. Ayrýca Ýnternet dünyasýnda özellikle köy sitelerinde yer aldý. Sosyal paylaþým sitelerinde yüzbinlerce beðeni ve paylaþým yapýldý. Dün kanal A' da Yusuf Kavaklý tarafýndan okunan ve (bugün- saat 'te) tekrarý yayýnlanacak olan programda tekrar yer alacak olan 'O ANNE' isimli yazýmý dinlemek isteyen okurlarýma duyurmak isterim. Bu vesile ile tüm annelerimizin 'Anneler Gününü' tebrik ediyor, afiyetler diliyorum. ANADAN OÐULLARINA MEKTUP! Köyümüz þehirden yüksek mi yüksek, Baban ihtiyarlýyor oðul, bilmem netsek Söz dinlemiyor artýk ahýrdaki eþek, Sizi 9 ay 10 gün karnýmda taþýdým Beþ oðul bir kýzým için yaþadým Þimdi halim kalmadý, gençliðimi boþadým Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor, Çorba dahi boðazýmýzdan geçmiyor Takatimiz kalmadý iþler bitmiyor Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi Saðlam kimse kalmadý herkese ilaç verdi Bana da yorulma ansýzýn gidersin deyiverdi Eskiden köyümüzde yaðýz delikanlýlar vardý Al duvak içinde gelinler, giderken hep aðlardý Gençler köyü terk etti, þimdi ihtiyarlar kaldý Hani yalnýz yaþayan Ali amcan vardý O da rahmetli oldu cenazesi üç gün kaldý Mezarýný kazacak delikanlý bulunamadý Öðrenci yokluðundan artýk okul kapalý Ýhtiyarlayýnca, babanýn döküldü saçý sakalý Benimde dizlerim tutmaz, aðýr iþlere bakalý Ýmam osandý, tayin yaptýrýp gitti Bir ezan sesi duyuyorduk o da bitti Hastalýklar çoðaldý artýk canýmýza yetti Analarda ciðer, evlatlarda merhamet olur Gezen görür, yaþayan ölür, eden elbet bulur Hayýr duamýzý alýn biz ölmeden ne olur Sizin huzurunuzu kaçýrmak istemem Gelinlerimi severim asla kin beslemem Þimdi gelmezseniz cenazeme de istemem * OÐULLARIN CEVABI (1. oðul) Ana, þimdi Akdeniz sahillerindeyiz, Buralar çok güzel herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz! (2. oðul) Ana, mektup yazmýþsýn bize boþu boþuna, Çünkü daha açarken gitmedi hanýmýn hoþuna, Sen idare et artýk, bu sene de yalnýz baþýna, Kusura bakma, ben hanýmý gönderemem ana! (3. oðul) Ana, gönderdiðin mektubu þimdi okudum hanýma, Dedi bu devirde hizmet eden var mý? Allah aþkýna, Ne olur soðuk su katma bu yaþtan sonra, piþmiþ aþýma, Kusura bakma ana, gönderemem hanýmý ben sana asla! (4. oðul) Ana darýlma, vakit bulup ta mektubunu okuyamadým, Þimdi okuyunca ne demek istediðini çok iyi anladým. Benim hanýmdan baþka çaðýracak gelin mi bulamadýn? Kusura bakma gönderemem, haným oralara alýþamaz ana! (5. oðul) Ana abim söyledi, hizmete bizim hanýmý çaðýrmýþýn, Olur mu öyle þey, doðalgazdan sobalý eve nasýl alýþsýn. Birde önceden baþlamýþ günleri var, onlar yarým mý kalsýn? Kusura bakma ana gönderemem, bu sene bizimki kalsýn! (ortak çözüm) Ana, ana dört kardeþ hanýmlarýyla bize geldiler. Anamýzýn isteði yerinde, acil çözüm bulalým dediler. Bizler ne yapacaðýz diye düþünürken, akýlý gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacýmýzý uygun gördüler! * KIZININ CEVABI Toplanýp hakkýmda kýlýnmýþ karar Denmiþ kýzý varken ne diye bizi arar Eþim izin vermezse istemem neye yarar Müsaade ederse koþarak gelirim anam Senin halini en iyi ben bilirim anam Bir damla gözyaþýna dayanamam (TEL: ) Yavruturna'da hýrsýz tedirginliði Beko "Yýlýn Annesi" ödülü sahibini buldu Yavruturna Mahallesi'nde yaþayan vatandaþlar, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý tedbir alýnmasýný istediler. Mahalle sakinleri, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar aracýlýðýyla sorunlarýný dile getirerek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istediler. Yavruturna Mahallesinde en çok hýrsýzlýk olayýnýn yaþandýðý Kýbrýs Caddesi Kuyu bölgesindeki Yavruturna 1 ve 2. Sokak sakinleri, son dönemde bölgede artan hýrsýzlýk olaylarýna dikkat çekerek, polisten yardým istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar'ýn da katýlýmýyla geçtiðimiz günlerde bir araya gelerek, artan hýrsýzlýk olaylarý karþýsýnda tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, bölgede sýklýkla yaþanan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle büyük tedirginlik yaþadýklarýný ifade ederek, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýna karþý önlem alýnmasýný istediler. Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, mahalle sakinlerinden son dönemde artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle yoðun þikayetler geldiðini belirterek, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle vatandaþlarýn evlerinde huzursuz olduðunu ve 'bizim eve de girerler mi?' diyerek büyük panik yaþadýklarýný ifade eden Muhtar Kaþar, özellikle 'Kuyu Bölgesi' olarak bilinen Yavruturna 1 ve 2. Sokaklar ile bu sokaklara yakýn bölgelerde emniyet tedbirlerinin artýrýlmasýný istedi. Metin Kaþar, Çorum polisinin her olaya olduðu gibi bu soruna da duyarlý yaklaþarak gerekli tedbirleri bir an önce alacaðýna olan inancýný dile getirirken, vatandaþlardan da bu konuda polise yardýmcý olmalarýný ve þüphelendikleri kiþi yada kiþileri anýnda polise bildirmelerini istedi. Beko'nun, seçmelerini bu yýl 31 noktada gerçekleþtirdiði geleneksel "Yýlýn Annesi" yarýþmasý sonuçlandý ve Çorum'da Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi. Melahat Aydemir'e düzenlenen törenle hediyesi takdim edildi. Beko Çorum Yetkili Bayii Faký Ticaret'te yapýlan törene Faký Ticaret Sahibi Selahattin Faký, firma yetkilileri ile vatandaþlar katýldý yýlýndan beri Beko'nun üstlendiði, özellikle yapýldýðý illerde gerek bayiler gerek tüketiciler tarafýndan çok sahiplenilenen "Yýlýn Annesi" organizasyonu için, adaylar bulunduklarý ildeki Beko bayilerine giderek bir anket formu doldurdular ya da tanýdýklarý tarafýndan aday gösterildiler. Beko bayilerinde toplanan anket formlarý, illerdeki kadýn dernekleri, vali, belediye baþkaný, emniyet müdürü gibi üst düzey yetkililer ile Beko bayi ve yöneticilerinden oluþan "Yýlýn Annesi" deðerlendirme kurulu tarafýndan deðerlendirildi ve her il için "Yýlýn Annesi" belirlendi. Çorum'da ise Melahat Aydemir "Yýlýn Annesi" seçildi ve Beko bayisinde düzenlenen törenle Beko bulaþýk makinesi hediye edildi. Bahadýr YÜCEL Sanayileþmeyle birlikte Alerjik Rinit'in görülme sýklýðý da artýyor Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Bilimsel Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde "Alerjik Rinit Taný ve Güncel Tedavileri" konulu panel düzenlendi. Panele moderatör olarak Üniversite KBB ABD'dan Prof. Dr. Adnan Ünal ve konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi KBB ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Uygur, Ankara Yýldýrým Beyazýd Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar ve Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KBB Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Müge Özcan katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Adnan Ünal Alerjik Rinitin mevsimsel ve perenial (yýl boyu) olarak ikiye ayrýldýðýný ve toplumun %15'inde görüldüðünü söyledi. Ünal, bunun dýþýnda rinit yapan diðer nedenlerin Alerjik Rinitle karýþabileceðini ve bunun için de detaylý Kulak-Burun-Boðaz muayenesinin gerekli olduðunu vurguladý. Panelistlerden Doç. Dr. Emel Çadallý Tatar, Alerjik Rinitin önemi, klinik bulgularý, tanýsý konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Tatar, Aalerjik Rinitin iþ gücü kaybýna neden olduðunu belirtti ve sanayileþmeyle görülme sýklýðýnýn giderek arttýðý bilgisini verdi. Ardýndan Doç. Dr. Müge Özcan Alerjik Rinit tanýsýnda kullanýlan in vivo ve in vitro testleri anlattý. Deriye batýrýlarak yapýlan Prick testinin günümüzde en sýk kullanýlan ve güvenilir bir test olduðunu açýkladý. Deri testi yapýlamayan hastalar için kan testi de yapýlabileceðini belirtti. Prof. Dr. Kemal Uygur ise Alerjik Rinitin güncel medikal tedavisine deðindi. Konuþmasýnda 3.nesil antihistamiklerin tedavinin baþlangýcýnda kullanýlmasý gerektiðini, eðer yetersiz olursa nazal (burundan) steroidlerin kullanýlmasýnýn gerekliliðini ve nazal steroidlerin etkinliði açýsýndan ilaçlar arasýndan belirgin fark olmadýðýný, ayrýca uzun süre kullanýlabileceðini vurguladý. Son olarak Doç. Dr. Müge Özcan panelin son sunumunda, alerjik rinitte medikal tedavinin hastalýðý ortadan kaldýrmadýðýný, sadece immünoterapinin kesin çözüm olabileceðini söyleyerek immünoterapinin artýk enjeksiyon þeklinde kullanýlmadýðýný bunun yerine dil altýna allerjenlenlerin damla veya tablet formunda uzun süreli verilerek desensitizasyon (duyarsýzlaþtýrma) saðlanabileceðini açýkladý. Panel soru cevap bölümü ile sona erdi.

5 5 Telefondan dolandýrýcýlýða dikkat! Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada dolandýrýcýlarýn cep telefonundan aradýklarý kiþilere kendilerini polis, savcý, asker gibi unvanlarla tanýtarak, yaptýlarý sözde suç soruþturmasý kapsamýnda para talep etmelerine karþý vatandaþlarý uyardý. Bu þahýslarýn, cep telefonundan aradýklarý vatandaþlara, terör suçu kapsamýnda soruþturma yaptýklarýný, kiþisel bilgilerinin ve kredi kartlarýnýn terör örgütü üyeleri tarafýndan kopyalandýðýný, bu þahýslarýn tespit edilip yakalanmasýna yönelik yapýlacak çalýþmalarda kullanýlmak üzere para göndermeleri gerektiðini ifade ederek, ikna ettikleri þahýslarý banka veya PTT þubelerine yönlendirmek suretiyle havale yaptýrdýklarýný kaydeden Halil Ýbrahim Doðan, "Ayrýca þüphelilerin son günlerde emniyetten veya savcýlýktan arýyorum diyerek, vatandaþlara "kimliðiniz veya T.C numaranýz kullanýlarak para çekildi" yönünde beyanlarda bulunduklarý, vatandaþa güven telkin edip banka veya evde bulunan para-ziynet eþyalarýný öðrenerek, devlet tarafýndan koruma bahanesi ile güvenceye alacaklarýný söyleyip çöp bidonu veya belirledikleri bir yere býrakmalarýný önererek, býrakýlan deðerli ziynet eþyasý veya paralarýn baþka bir þüpheli tarafýndan alýnmasý suretiyle dolandýrýcýlýk eylemini gerçekleþtirdikleri tespit edilmiþtir. Bu maksatla tüm vatandaþlarýmýzýn, kendilerini devletin üst düzey yöneticilerinden birisi ya da güvenlik görevlisi olarak tanýtýp telefon ile irtibat kuran kiþilere, kiþisel banka bilgilerini vermemelerini, kendilerine aktarýlan konu her ne olursa olsun verilecek hesaba banka ve bankamatiklerden para havalesi yapmamalarýný, söylenilen yerlere para veya ziynet eþyasý býrakmamalarýný, suç soruþturmasý yapan devlet görevlilerinin vatandaþlardan asla para istemeyeceklerinin bilinmesini ve bu tür hadiselerle karþýlaþanlarýn en yakýn güvenlik birimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir" dedi. Bahadýr YÜCEL Halil Ýbrahim Doðan Kafkas'tan, Engelliler Haftasý açýklamasý Duran Cesur SGK'dan, yapýlandýrýlmýþ prim borçlarýný aksatanlara uyarý! Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Mayýs Engelliler Haftasý münasebetiyle bir mesaj yayýmladý. Türkiye de ortalama 9 milyonun üzerinde engelli insanýn yaþadýðýný hatýrlatan Agah Kafkas, "Engelli olmak bazen doðuþtan bazen ise sonradan oluþabilir. Buradan hareketle aslýnda her insan bir engelli adayýdýr" dedi. Kafkas, Mayýs Engelliler Haftasý dolayýsýyla yýlda bir defa dahi olsa saðlýklý insanlarýn engelli olabileceklerini düþünerek empati kurarak, onlarýn penceresinden hayata bakmayý deneyebileceklerini söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da engelli dostu olduðunu, bu konuda desteðini esirgemediðini belirteren Kafkas sözlerini þöyle sürdürdü: "Engelli vatandaþlarýmýz her hizmetin en iyisine layýktýr. Bizler engelli vatandaþlarýmýza hizmet etmenin kutsal bir görev olduðunun farkýnda olarak yaptýðýmýz bütün çalýþmalarýmýzda engellileri düþünerek hareket ediyoruz. Onlarý topluma kazandýrmak, ötekileþtirmeden ve ötelemeden çaðýmýzýn gereklerine uygun bir þekilde ihtiyaçlarýný iyi anlayarak daha kaliteli hizmet almalarý için gayret gösteriyoruz. Engelli vatandaþlarýmýza iþ olanaklarý saðlamak ve onlarýn üretken bireyler olmalarýna katký saðlamak en büyük hedefimiz olmalýdýr. Adalet ve Kalkýnma Partisi olarak 12 yýldýr hep bu anlayýþla hareket ettik ve bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceðiz. Ýlk defa Adalet ve Kalkýnma Partisi iktidarýyla engellilere engelsiz bakmayýöðrendik. Bir sosyal devlet olarak onlarýn ve ailelerinin hayatýný kolaylaþtýrmak, saðlýklý bir toplumun içinde yer almalarýný saðlamak bizim görevimizdir. Hatýrlarsanýz engelli çocuðu olanlar, çocuklarýný saklardý. Ama bugün devletimizin saðladýðý imkânlarla, saðladýðý desteklerle, gerekirse kendi maddi imkânlarýyla kendi çocuklarýna bakabilen bir Türkiye'ye ulaþtýk.engelli kardeþlerimizin topluma entegre olmasý, iþgücüne katýlmalarýný, huzur ve refahlarýnýn artmasýný saðlamak ve ekonomik-sosyal þartlarýnýn iyileþtirilmesi için özveriyleçalýþtýk. Adalet ve Kalkýnma Partisi olarak, engelli vatandaþlarýmýza yönelik yaptýðýmýz en önemli icraatlardan biri de anayasada yapmýþ olduðumuz deðiþiklikle engelli vatandaþlarýmýza yönelik saðladýðýmýz pozitif ayrýmcýlýktýr. Bakanlýk olarak onlar için "Evde Bakým Hizmeti"ni uygulamaya koyduk. Özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerine ihtiyacý olanlara ekonomik destek saðladýk. Engelli çocuðu olup da çalýþan annelere erken emeklilik hakký verdik. Bu münasebetle engelli kardeþlerimizi sadece bir hafta deðil her gün hatýrlayýp onlara her gün ayný hassasiyeti göstermemiz dileðiyle Engelliler Haftasýný kutlarým." Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, yaptýðý açýklamada prim borçlarýný yapýlandýrýpda ayný yýl içinde taksitlerini aksatanlara uyarýda bulundu. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'un konu hakkýnda yaptýðý açýklama þöyle: 6111 Sayýlý" Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu" dan yararlanarak borçlarýný 18 ay süreyle taksitlendiren vatandaþlarýn, bu Kanuna göre ödemeleri gereken taksitlerden bir takvim yýlý içerisinde iki veya daha az taksitini süresinde ödememeleri halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarýný son taksiti ( ) izleyen ayýn sonuna kadar geç ödeme zammý ile birlikte ödemeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Baþka bir ifade ile bu durumda olan vatandaþlarýmýzýn 2011,2012,2013 ve 2014 yýllarýnda ki taksitlerinden bir takvim yýlý içerisinde ikiden fazla olmamak kaydý ile ödenmeyen veya eksik ödenen yapýlandýrma borç taksitlerini gecikme zammý ile birlikte en geç tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir." Bahadýr YÜCEL "Anneler sýnýrsýz sevginin ve engin hoþgörünün sembolleridir" Öðrenci kulüpleri þenliklerde stant açtý Hitit Üniversitesi kulüpleri Bahar Þenliklerinde stant açtýlar. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde yapýlan þenlikler kapsamýnda açýlan stantlarda öðrenciler eðitim öðretim yýlýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý tanýttýlar. Stantlara öðrencilerin ilgisi ise yüksek oldu. Yasin YÜCEL Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Bacý "Anneler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Annelik dünyada baþka hiçbir þeyle kýyaslanmayacak yüce bir duygudur" diyerek mesajýna baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Anneler, sýnýrsýz sevginin, engin hoþgörünün, iyiliðin, þefkatin, merhametin en temiz ve masum duygularýn sembolleridir. Kutsal bir görev, koþulsuz sevgiye dayanan yüce bir duygudur. Ailenin temel direði olan anneler, hiç eksilmeyen bir sevginin, sonsuz bir sabrýn, fedakârlýðýn, iyiliðin, þefkatin, merhametin, kýsacasý en temiz ve en masum duygularýn timsalidirler. Dünyadaki bütün kötülükleri yenebilecek en etkili güç sevgidir. Sevgi de anneyle baþlar. Sevginin en büyük kaynaðý olan, sýnýrsýz hoþgörüsü ve inanýlmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiþmemizi saðlayan annelerimiz, ilk öðretmenimiz, yol göstericimiz, yýlmaz koruyucumuz, en büyük destekçimizdir. Sevgilerin ve mutluluklarýn en güzeline layýk ve yaþamdaki en deðerli hazinemiz olan annelerimize destek olmalý, onlarý yalnýz belirli günlerde deðil, yaþam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalý ve sevgi göstermeliyiz" dedi. Baðcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Dünyayý sevgiyle yoðuran ve anlamlý kýlan, baþ tacýmýz, en deðerli varlýklarýmýz annelerimize verdiðimiz deðeri, duyduðumuz sevgiyi ve yalnýz olmadýklarýný göstermek için önemli bir fýrsat olan Anneler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, Annelerimizin yýlýn sadece bir gününde deðil, 365 gününde de hatýrlanmasý dileðiyle tüm annelerimize sevgilerimi ve saygýlarýmý iletiyor, saðlýk ve mutluluklar diliyorum." Bahadýr YÜCEL ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

6 YEDAÞ'tan CHP'li vekile cevap 6 Yeþilýrmak Elekterik Daðýtým A.Þ, CHP Ýstanbul Milletvekili Aykut Erdoðdu'nun tarihinde TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamalara hem tepki gösterildi hemde cevap verildi. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "YEDAÞ tüm dünyada yapmýþ olduðu faaliyetlerle kendisini ispat etmiþ olan Çalýk Holding baðlý bir þirketi olup tüm faaliyetlerinde düzenleyici kurum olan EPDK denetimine ve mevzuatýna tabidir. Özelleþtirme tarihinden bu güne kadar geçen yaklaþýk üç yýllýk süre içerisinde, Türkiye'de faaliyet gösteren daðýtým þirketleri arasýnda "Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi" ve "Kalite Altýn Taç Ödülü" alan tek elektrik daðýtým þirketidir. Bu üç yýllýk süre içerisinde Samsun'daher yýl en fazla "KurumlarVergisi" ödeyen þirket YEDAÞ olmuþtur. Þirketimizin hiçbir siyasi parti ile bir baðlantýsý yoktur. Sayýn Baþbakan'ýn damadý da þirketimizde ve baðlý bulunduðu Çalýk Holding'te yönetici deðildir. Geçmiþ yýllarda Çalýk Holding'te CEO olarak görev almýþ olup, 2013 yýlý içerisinde kendi isteði ile görevinden ayrýlmýþtýr. Þirketler hukukuna göre, þirketlerin devamlýlýðý esasý gereðince þirketimizin özelleþtirme tarihinden önceki faaliyette bulunduðu dönemdeki yönetim sorunlarýndan dolayý özelleþtirmeden sonrada þirketimizin yöneticilerine sorumluluk yüklenilmiþ, Samsun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca soruþturma baþlatýlmýþ konu þirketimizce Samsun 1. Aðýr Ceza Mahkemesi2013/326 Esas numaralýdosyasýnda savunulmuþ ve mahkeme heyetinin Aydýnlatma Bedelleri ile ilgili yapmýþ olduðu yargýlama sonucunda, tarihinde "atýlý suçlarýn iþlendiðinin sabit olmadýðý anlaþýlmakla, sanýklarýn 5271 sayýlý CMK'nýn 223/2-e maddeleri gereðince ayrý ayrý beraatlerine" denilerek, þirketimiz çalýþanlarýnýn beraatlerinekararverilmiþtir." Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Termal su sondajý devam ediyor Bir süredir Ýskilip Belediyesi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile yürütülen sýcak su rezervi arama çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. MTA tarafýndan geçtiðimiz ay Ýskilip'in Kanara mevkiinde bulunan rezervde baþlatýlan sondaj çalýþmasý uzman ekipler tarafýndan haftanýn her günü 24 saat geceli gündüzlü mesai ile devam ediyor. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma 8 Mayýs 2014 Perþembe günü Belediye Meclis Toplantýsýnda meclis üyelerine verdiði bilgide sondaj çalýþmalarýnda yaklaþýk 700 metrelere kadar inildiðini ve elde edilen bilimsel verilerin uzmanlar tarafýndan sürekli deðerlendirildiðini belirtti. Belediye Baþkaný Recep Çatma çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdürüldüðünü kýsa süre içerisinde müjdeli haberi almayý umut ettiklerini dile getirerek, emeði geçenlere teþekkür etti. Dostluk Kareleri, yarýþmasýnda Çorum'a ödül Genç giriþimcilerden eðitim sonrasý firma ziyareti Liseler ve ortaokullar olarak iki ayrý kategoride düzenlenen fotoðraf yarýþmasý'nda Çorum'a üç ödül geldi. Ýstanbul Milli Eðitim Müdürlüðü, Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu, Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Fotopya Fotoðraf Sanatý Portalý'nýn ortaklaþa organize ettiði Dostluk Kareleri konulu Fotoðraf Yarýþmasýnda Liseler kategorisinde Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nden Ekin Özeskici iki fotoðrafý ile Ýkincilik ve Sergileme Özel Ödülünü kazandý. Ortaokullar kategorisinde ise Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Yaren Balaban Üçüncülük ödülünü kazandý. Sergi ve ödül töreninin 16 Mayýs'ta yapýlacað ve sergi ile birlikte yarýþma kataloðunun da daðýtýlacaðý bildirildi. Kültür ve Sosyal Ýþler'e kadýn baþkan Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün gerçekleþtirdiði KOSGEB'in uygulamalý Giriþimcilik eðitimi devam ediyor. Eðitimi ise Kamu Danýþmanlýk'tan Eþref Burçin Özsaçmacý veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve KOSGEB'in yaptýðý anlaþma doðrultusunda 81 ilde uygulamaya geçirilen uygulamalý Giriþimcilik eðitiminin ilk grubu 8 Nisan'a tarihinde eðitimlerini tamamlamýþtý. Eðitimi tamamlayan ilk grup firma ziyareti yaptý. Promedes Ýnternet Biliþim firmasýný ziyaret eden kursiyerler burda iþyeri sahibi Eþref Söker'den KOSGEB destekleri ve þirketi ilk kurduklarýnda karþýlaþtýklarý sorunlar üzerinde durdu. Kursiyerler daha sonra Panku Kitle Ýletiþim Firmasý'ný ziyaret ederek þirket ortaklarýndan Erçin Delibalta ile görüþtüler. Uður ÇINAR Osmancýk Belediye Meclisi tarafýndan seçilen Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu yeni dönemin ilk toplantýsýný yaptý. Mevzuat gereði gündemin ilk maddesi olan komisyon baþkanlýðý seçimine geçildi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk'ýn önerisi ve üyelerin oybirliðiyle Osmancýk Belediye Meclisi ve Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonunun tek bayan üyesi olan Yurdagül Yýlmaz, komisyon baþkanlýðýna seçildi. Üyelere teþekkür eden Yurdagül Yýlmaz, "Beni layýk gördüðünüz görevin üstesinden gelmek için var gücümle çalýþacaðým. Sorunlara kadýn gözüyle bakýp, önerilerimi komisyon gündemine getireceðim. Herkesi her kesimi kucaklayacak projeler üreteceðiz. Bundan sonra hedefimiz mutlu insanlar mutlu Osmancýk" diyerek memnuniyetini dile getirdi.daha sonra söz alan Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk ise "Yapýlan seçim Osmancýk'ta güzel bir ilkin yaþanmasýna sebep olmuþtur. Belediye tarihinde ilk defa bir bayan komisyon üyesi olmuþtur. Umarým bu ilk güzel baþarýlarýn baþlangýcý olur" dedi. Tabip Odasý'nda genel kurul heyecaný Çorum Tabip Odasý'nýn 2014 yýlý Seçimli Olaðan Genel Kurul Toplantýsý bugün ve yarýn yapýlacak. Genel kurul bugün saat 14.00'da Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda yapýlacak. Yarýn ise ayný yerde saatleri arasýnda seçimler yapýlacak.

7 7 "Engellilerin topluma kazandýrýlmasý için herkes beraber hareket etmeli" Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel saðlýklý bireylerin engelli olmayacaðýnýn garantisinin bulunmadýðýný belirtti. "Engelliler Haftasý" nedeniyle bir açýklama yapan Dr. Ýsmail Yücel, bireyin fiziksel iþlevlerindeki bozukluk ve hareket yeteneðinde eksiklik ve güçlüðün, korunma, bakým, rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyacý beraberinde getirdiðini kaydeden Yücel, "Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar ailelerinin ve toplumun ortak sorunudur. Engellibireylerin saðlýk, rehabilitasyon, çevre ve eðitim alanlarýnda karþýlaþtýklarý sorunlara dikkat çekmek amacýyla Mayýs, Engelliler Ahmet Saatçi Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Birleþmiþ Milletlerin rakamlarýna göre dünyada 500 milyon kadar engelli insan bulunmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan, dünya nüfusunun yaklaþýk dörtte birinin hayatlarýnda bir çeþit engelle doðrudan ya da dolaylý olarak karþý karþýya olduðu belirtilmektedir. Türkiye nüfusunun ise yüzde 12.29'unun engelli olduðu bilinmektedir.bu rakamlar hiç de azýmsanmayacak orandadýr. Unutmayalým ki;her insan, bir engelli adayýdýr" dedi.engelilik durumunun doðuþtan olabileceði gibi sonradan geçirilen hastalýklar veya kazalar sonucu da ortaya çýkabileceðinin unutulmamasý gerektiðini beliren Yücel, "Engellilerin topluma kazandýrýlmasý konusunda tüm bireyler beraber yol almalýyýz ve daha duyarlý olmalýyýz. Sosyal, toplumsal ve kültürel açýdan her alanda yer almalarý ve taleplerinin karþýlanmasý gerekmektedir. Böylece mutlu bir toplum olacaðýmýzý düþünmekteyiz.herkesi engelli bireylere duyarlý olmaya davet ediyoruz. Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak engelli bireylere verebileceðimiz hizmetler noktasýnda çalýþmalarýmýz artarak devam etmektedir.toplumda farkýndalýk oluþturmaya çalýþmaktayýz.ýþitme engelli bireylerle ilgili Sessiz Dil Projemizi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Bakanlýðý Görevde Yükselme Yönetmeliðinin yargýya taþýnacaðýný bildirdi. 17 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarý Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði'nin iptali için sendika oalrak Danýþtay'a dava açacaklarýný kaydeden Saatçi, dava konusuna iliþkin maddeleri ise þöyle sýraladý: 1. Görevde yükselmeye tabi kadrolarda "Yönetim Hizmetleri Grubunda" hastane müdürlerine yer verilmediði için entegre hastanelerdeki hastane müdürlerinin atamalarýnýn ne þekilde yapýlacaðý bilinmemektedir. Bu nedenle hastane müdürlerinin de Yönetmelikte yer almasý gerekmektedir. 2. Þoförler idari hizmetler grubunda 3. sýrada yer aldýðý için veri hazýrlama kontrol iþletmeni ve memur gibi kadrolara sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanamamaktadýr. Þoförlerin idari hizmetler grubunun 2. sýrasýna alýnmasý halinde ayný hizmet grubundaki diðer kadrolara þartlarý taþýmalarý halinde sýnavsýz geçiþ haklarý olacaktýr. 3. Görevde yükselme ile bazý þube müdürü kadrolarýna atanmalarda saðlýkla ilgili en az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olma þartý aranmaktadýr. Þube müdürlüklerinin tamamý için saðlýkla ilgili olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn en az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmalarý yeterli olmalýdýr. 4. Tabip ve eczacý dýþýndaki saðlýk hizmetleri sýnýfý çalýþanlarý için de saðlýk hizmetleri sýnýfýndaki bir baþka kadroya atanmalarýnda sýnav olmamalý kura ile atama yapýlmalýdýr. 5. Ýlan edilen kadrolar için belirlenen baþvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taþýyan personel, baþvuru þartlarýný taþýdýðý farklý unvanlý kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen þekilde baþvuruda bulunabilecektir. Oysaki sadece bir unvan için deðil þartlarý taþýnan tüm unvanlar için baþvuruda bulunulabilmelidir. 6. Görevde yükselme sýnavý için 60 puan, unvan deðiþikliði sýnavý için ise 70 puan barajý getirilmiþtir. Ancak sýnavlarda baþarý puaný barajý olmamalý, en yüksek puan alandan baþlayarak sýralama yapýl malýdýr. Dr.Ýsmail Yücel Mayýs ayý itibariyle tamalamýþ bulunmaktayýz.engellerimiz ve iþlerimiz, sevgiye asla engel olamaz. Unutulmamalýdýr ki en büyük engel engellenmektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Uður ÇINAR "Saðlýk Bakanlýðý Görevde Yükselme Yönetmeliði" yargýya gidiyor 7. Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnda duyurulan kadrolarda atanma hakkýndan vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm vb. nedenlerden ötürü boþalma olmasý halinde yedeklerden atama yapýlmaktadýr. Son yapýlan görevde yükselme sýnavýnda sýnavý kazanmýþ olmalarýna raðmen kadro olmadýðý için atanamayan 2351 kiþinin yaþadýðý sýkýntýnýn bir daha yaþanmamasý için, müteakip sýnava kadar açýlacak yeni kadrolara da yedeklerden atama yapýlmasý saðlanmalýdýr. 8. Boþalan kadrolara baþarý sýralamasýnýn ilan edildiði tarihten itibaren 6 ay içerisinde yedekler arasýndan atama yapýlabilecektir. Buradaki 6 aylýk sýnýrlama kaldýrýlmalý ve müteakip sýnava kadar atama yapýlabilmesi saðlanmalýdýr. 9. Saðlýk teknisyeni kadrosunda yer alanlarýn saðlýk memuru (saðlýk teknisyeni/röntgen teknisyeni/laboratuar teknisyeni) kadrolarýna sýnavsýz olarak geçirilmeleri saðlanmalýdýr. 10. Yönetmeliðe göre tarihinde görevde bulunanlardan ayný tarih itibariyle iki veya üç yýllýk yükseköðrenim mezunu olanlar, dört yýllýk yükseköðrenim mezunu kabul edilecektir. Eski Yönetmelikte olduðu gibi ayný tarihte görevde bulunanlardan lise ve dengi okul mezunlarýnýn da iki yýllýk yükseköðrenim mezunu sayýlmalarý gerekmektedir." Kubilay Kaan YÜCEL YILDA BÝR GÜN YETER MÝ? Hepimizin bildiði gibi, her yýl Mayýs ayýnýn ikinci Pazar günü anneler günü olarak kutlanmakta. Bu seneki anneler günü ise 11 Mayýs. Anneler günü haftasýna girdiðimiz için bu hafta boyunca e-posta kutuma onlarca mesaj geldi. Hem anneler günümü kutluyor, hem de annem için en uygun hediyeyi satýn almamý isti- Üzeyir YAZICI yorlardý. Bu þekilde; elektronik marketlerden, beyaz eþya satýcýlarýndan, kuyumculardan, marketlerden, bankalardan, giyim, kozmetik, iletiþim firmalarýndan yüzlerce e-posta aldým. Hepsi de birbirinden ilginç, cazip, hesaplý (!) ürünlerinden annem için almamý istiyordu. Televizyonlar, akýllý telefonlar, bilgisayarlar, fotoðraf-tostçay-kahve makinalarý, ütüler, süpürgeler, fýrýnlar, çeþit çeþit takýlar, giysilerden satýn almam teklif ediliyordu. Bankalarýn teklifleri de öyle hiç yabana atýlacak tarzda deðil. Þu tarihler arasýnda, þu kadar para harcayýn anneler gününde size þu kadar para verelim. Sunulan teklifler gayet cazip. Nefsimin hoþuna gitti, dayanamadým köyde yaþayan annemi aradým, durumdan haberdar ettim: -Anneciðim, anneler günü dolayýsýyla çok cazip kampanyalar var. Ne istersin? -Hiçbir þey istemem. Torunlarýmý getir, sizleri göreyim yeter. Tam anlamýyla tüketim toplumu olduk. Zaman ve günler de dâhil her þeyi tüketiyoruz. Birileri tüketirken (harcarken), birileri de kazanýyor. Kazanma hýrsý öyle büyüdü ki, duygularý, hisleri bile maddiyata tahvil ediyoruz. Benim annem yýlda bir kez hatýrlanmayý istemiyor. Bir gün hatýrlansa bile, o günün alýþ-veriþ çýlgýnlýðýna dönüþtürülmesinden rahatsýz. Tek beklentisi, benim ona sevgi ve saygýmý ifade etmem. Ancak sözlü ifade de yeterli olmuyor. Yanýna gidip elini öpmem, onunla vakit geçirmem gerekiyor. Beklentisinin bu yönde olduðu konuþmalarýmýzdan açýk bir þekilde anlaþýlýyordu. Acaba ben çok mu farklý düþünüyorum. Sizin anneniz, hakikaten ona olan sevgi-saygý-hürmetinizi bir günle sýnýrlamanýzdan memnun mu? Onu yýlda bir kez hatýrlayýp hediye almanýza gönlü razý mý? Býrakýn þefkat kahramaný olan bir annenin bu duruma rýza göstermesini, hiçbir insanýn gönlü razý olmaz. Peki niye anneler günü var? Yýllarca annesini arayýp sormayan, bir defa bile ona hediye almayan bir insan için hiç olmazsa yýlda bir defa onu hatýrlamasý kötü deðil. Böyle insanlar varsýn 11 Mayýs'ta anneler gününü kutlasýn. Benim için her gün anneler günü. Hangi ayýn, hangi günü olduðu önemli deðil. Her an hatýrlarým, dua ederim, gücüm yettiði kadar hediyesini alýr ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýrým. "Anneler günü gelse de anneme bir hediye alsam" beklentisi içinde olmam. Annesi hayatta olmayanlar da üzülmesin. Annelerine bol bol dua etsinler. Evlatlarý kendilerini arayýp sormayan ya da hayatta evladý olamayan binlerce anne var. Küçük bir hediye ile böyle bir anneye gidip elini öpsünler, hal ve hatýrlarýný sorun hayýr duasýný alsýnlar. Kim bilir, belki de böyle yapanlar asýl büyük kazancý elde edeceklerdir. Rektör Alkan, Mühendislik Fakültesi akademisyenleriyle buluþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya geldi. Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarýyla deðerlendirme yapmak üzere bir araya gelen Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, bu tür toplantýlarý çok önemsediðini dile getirerek, üniversitede gerçekleþtirilen projeler ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. 22 Mayýs'ta yapýlacak Kuzey Kampüs ihalesi ile birlikte, HÜBTUAM'dan sonra yeni binalarýn da bu kampüste yapýlmaya baþlanacaðýný ifade eden Rektör Alkan, Merkez Laboratuvarýn (HÜBTUAM) tamamlanmak üzere olduðunu, bu binanýn tamamlanmasýyla Mühendislik Fakültesinin ihtiyaç duyduðu pek çok mekana da kavuþulacaðýný, ayný zamanda bölgenin ve pek çok yönüyle Türkiye'nin en iyi laboratuvarlarýndan birinin de hizmete sunulmuþ olacaðýný söyledi. 16 Mayýs 2014 tarihinde Teknokent'in temelinin atýlacaðýný, 7 ay gibi bir sürede inþaatýn tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Prof.Dr. Alkan, Çorum'un sanayi bakýmýndan da oldukça güçlü bir il olduðunu, Teknokent'in özellikle üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulmasý açýsýndan büyük bir öneme sahip olduðunu kaydetti. Rektör alkan, üniversitenin hemen her alanda büyük geliþmeler katettiðini, tüm bunlarýn üniverstede oluþturulan sinerjinin ve hep birlikte sarfedilen yoðun gayretlerin sonucunda meydana geldiðini belirterek, tüm öðretim elemanlarýna gayretli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Halil Aykul da, fakültedeki öðretim elemanlarýnýn baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný dile getirerek, Rektör Alkan'ýn destekleri ile bundan sonrasýnda da bu çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðini anlattý. Liselilere "Beslenme" eðitimi Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesi ilk ve orta öðretimlerden sonra liselerde de 'Beslenme' eðitimlerine baþladý. Saðlýk Bakanlýðý Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkanlýðý'nýn "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" kapsamýnda yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesi Obezite Birimi tarafýndan oluþturulan eðitim ekipleri "Yeterli ve Dengeli Beslenme, Obezite, Aþýrý Tuz Tüketimi" konularýnda risk grubundaki öðrenci ve velilerine eðitimler veriyorlar. Eðitimlerin ilköðretim ve ortaöðretim ayaðý tamamlanýrken mayýs ayýndan ise merkez ve ilçelerdeki liselerde eðitimlere baþlandý. Ay sonunda ise eðitimlerin tamamlanmasý hedefleniyor. Liselerde yapýlan eðitimlerde, obezitenin saðlýða olumsuz etkilerinden ve ileriki yaþlarda obezitenin sebep olabileceði sistemik hastalýklardan bahsedildi. Öðrencilere, yeme alýþkanlýklarýndaki hatalar anlatýlarak, yeterli ve dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi. Yasin YÜCEL

8 Amcanýn Aðlama Sebebi Cami cami gezip cemaate vaaz veren hoca bir camiye girer. Bakar ki iki yaþlý amcadan baþka cemaat yok. Kendine kendine Ben yine de konuþmamý yapayým! diyerek kürsüye çýkar. Hoca konuþmaya baþlayýnca yaþlý amcalardan biri uyur. Diðeri de aðlamaya baþlar. Hoca anlattýkça o aðlar, o aðladýkça hoca Kelime Avý coþar. Konuþma bitince hoca kürsüden iner. Sürekli aðlayan amcayla vedalaþýrken: Ya amca sen niye bu kadar aðladýn ki? diye sorar. Yaþlý amca: Ah evladým ah! Sen kürsüde o kadar coþarak anlatýyordun ki, keþke þu kulaklarým duysa da ne dediðini anlasam diye aðlýyordum! demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Boþanmalarýn büyük çoðunluðu ilk 5 yýl içinde yaþanýyor Türkiye'de boþanmalarýn büyük çoðunluðunun evliliðin ilk beþ yýlý içerisinde meydana geldiði bildirildi.2012 yýlýndan itibaren özel günlere atfen özel bülten yayýmlayan Türkiye Ýstatistik Kurumu, 2014 yýlýnda Mayýs olarak belirlenen Aile Haftasý'na özel olarak haber bülteni hazýrladý. Yayýnlanan bültende, Türkiye'nin aile yapýsýný ortaya koyan temel istatistiklere yer verildi.bültendeki bilgileri göre boþanmalarýn yüzde 40,3'ü evliliðin ilk beþ yýlý içinde meydana geliyor. Ülkemizde 2013 yýlýnda meydana gelen boþanmalarýn yüzde 40,3'ü evliliðin ilk 5 yýlýnda, yüzde 21,5'i ise evliliðin 6-10 yýlý içinde gerçekleþti. ÝKÝ YETÝÞKÝN VE ÝKÝ ÇOCUKLU HANEHALKLARININ YÜZDE 15,2'SÝ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA Tek kiþilik hanehalklarýnýn yüzde 13,4'ü, tek ebeveynli ve en az bir çocuðu olan hanehalklarýnýn ise yüzde 30,4'ü 2012 yýlýnda yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadý. Baðýmlý çocuðu olan hanelerin yoksulluk oranýnýn, baðýmlý çocuðu olmayan hanelerin yoksulluk oranýnýn 3,5 kat fazla olduðu görüldü. Tek baþýna yaþayýp 65 ve daha yukarý yaþta olan kiþilerin yoksulluk oraný ise 2008 yýlýnda yüzde 10,5 iken 2012 yýlýnda yüzde 20,5'e yükseldi. EN FAZLA KORUYUCU AÝLE ÝZMÝR'DE Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayýsý 2 973'tür. Ýllere göre koruyucu aile sayýsý incelendiðinde en fazla koruyucu ailenin 299 koruyucu aile ile Ýzmir'de olduðu görüldü. Ýzmir'i 292 koruyucu aile ile Ýstanbul, 168 koruyucu aile ile Ankara, 142 koruyucu aile ile Kayseri ve 107 koruyucu aile ile Bursa takip etti. EN FAZLA HARCAMA BARINMA VE KÝRAYA Tüketim amacýna göre hanehalký nihai harcamalarý incelendiðinde; 2012 yýlýnda en fazla harcamanýn yüzde 25,8 ile barýnma ve kiralamaya, yüzde 23,8 ile gýda, alkollü/alkolsüz içki, sigara ve tütüne ve yüzde 21,1 oranýnda ulaþým ve iletiþime yapýldýðý görüldü. Hanehalký harcamalarýnýn en azý ise; yüzde 1,8 ile saðlýk hizmetlerine, yüzde 2,3 ile eðitim hizmetlerine ve yüzde 3,2 eðlence ve kültür hizmetlerine yapýldý. TOPLUM ÝTÝBARLI OLMAYI DÜZGÜN AÝLE YAÞAMINDA ARIYOR Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý'nýn 2013 yýlý sonuçlarýna göre; toplumda itibarlý olmayý saðlayan nedenler arasýnda düzgün aile yaþamýný birinci derecede önemli olarak belirtenlerin oraný yüzde 45,6 iken ahlaklý yaþamý birinci derecede önemli olarak belirtenlerin oraný yüzde 27,9 oldu. Toplumda itibarlý olmayý saðlayan nedenler arasýnda parayý birinci derecede önemli olarak belirtenlerin oraný ise yüzde 9,5. GENÇLER AÝLE YAÞAM BÝÇÝMLERÝNE ÖNEM VERÝYOR Yetiþkinlerin yüzde 52,1'i çevresindeki insanlarýn aile yaþam biçimlerinin kendileri için önemli olduðunu belirtirken bu oranýn gençlerde yüzde 50,1, yaþlýlarda ise yüzde 44.Çevresindeki kiþilerin aile yaþam biçimlerinin kendileri için önemli olduðunu belirtenlerin oraný illere göre incelendiðinde; bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 71,6 ile Bitlis oldu. Bitlis'i yüzde 71,5 ile Hakkari, yüzde 68,9 ile Tokat izledi. Çevresindeki kiþilerin aile yaþam biçimlerinin kendileri için önemli olduðunu belirtenlerin oranýnýn en düþük olduðu il ise yüzde 13,3 ile Þýrnak oldu. Þýrnak ilini yüzde 24,2 ile Balýkesir, yüzde 26,8 ile Manisa izledi. AKRABALIK ÝLÝÞKÝLERÝNDEN YAÞLILAR DAHA MEMNUN Akraba iliþkilerinden duyulan memnuniyet düzeyi yaþ gruplarýna göre incelendiðinde; 2013 yýlýnda gençlerin yüzde 83,4'ünün akraba iliþkilerinden memnun. Yaþ gruplarý büyüdükçe akraba iliþkilerinden duyulan memnuniyet oraný artýyor. Yetiþkinlerde bu oran yüzde 84,9 yaþlýlarda ise yüzde 90,5. Tüm yaþ gruplarýnda kadýnlarýn akraba iliþkilerinden duyduklarý memnuniyet oranýnýn erkeklerin memnuniyet oranýndan daha fazla olduðu görüldü. Akraba iliþkilerinden duyulan memnuniyet düzeyi illere göre incelendiðinde; memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 96 ile Sinop oldu. Sinop ilini yüzde 95,1 ile Uþak, yüzde 94,5 ile Artvin izledi. Akraba iliþkilerinden duyulan memnuniyet oranýnýn en düþük olduðu il ise yüzde 77,6 ile Antalya oldu. Antalya'yý yüzde 79,4 ile Kayseri ve Kocaeli, yüzde 81,4 ile Adana ve Adýyaman illeri izledi. (CÝHAN) Dizi 19:55 23:15 8 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Dizi Yedi Güzel Adam Süpermen Dönüyor Süpermen'in beþ yýl önce gizemli bir þekilde ortadan kaybolmasýndan bu yana geçen uzun sürede dünyanýn krizlerine cevap verecek kimse olmamýþtýr. Onun yokluðunda, Metropolis þehri ve ötesinde suç oraný artmýþtýr; üstelik buna Süpermen'in baþ düþmaný Lex Luthor'ýn ileride yapacaðý yýkým dahil deðildir. Hapisten çýkan Lex Luthor'ýn niyeti, Süpermen'in teknolojik sýrlarýný kendi kiþisel kazaným ve zaferleri için kullanmaktýr. Daily Planet'in yýldýz muhabiri ve Süpermen'in hayatýnýn aþký Lois Lane, sevgilisinin tek söz etmeden çekip gitmesinin acýsýný çoktan atlatmýþtýr. 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Bugünün Saraylýsý Gözleriyle gördüðü ihanetin acýsýyla sarsýlan Ayþen, Savaþ a inanmaz ve onu terk eder. Ýlk kez masumken kaybeden Savaþ, deliye dönmüþ durumdadýr. Ayþen ve Savaþ ýn þiddetli ayrýlýðý, baþta Ata ve Fatih olmak üzere, herkesin dengesini bozar. Fatih kendini bir anda Süreyya ile oynadýðý oyun ve Ayþen e olan gerçek duygularý arasýnda kývranýrken bulur. Mutluluk sarhoþu olan Süreyya ise kendi mutluluðu için Ayþen ve Savaþ ýn bir an önce barýþmasý gerektiðinin farkýndadýr. Savaþ ve Ayþen arasýndaki yüksek gerilim, Ata ve Rezzan ý da var gücüyle sarsarken bir yanlýþ anlama büyük bir rezaletin fitilini ateþler. Gökhan Tepe 8 Þubat 1978,Kartal,Ýstanbul, doðumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeþilyurt Hamdullah Suphi Tanrýöver Ýlköðretim Okulu'nda okudu. Ýlkokuldan sonra müziðe olan yeteneðinin görülmesi üzerine 1988 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarý'na girdi.[1] 1996 yýlýnda prodüktörlüðünü Ýskender Ulus'un yaptýðý "Çöz Beni" adlý albümünü çýkardý. Bu albümde yer alan "Dönmem", "Aþk Belasý", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeði" adlý parçalarýna klip çekti. Ardýndan 1999 yýlýnda ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çýktý. Selim Çaldýran ve Cenk Eroðlu'nun yaptýðý albümde, albüme ismini veren "Canözüm" adlý parça ile çýkýþ yaptý. Bu albümden kliplenen bir diðer þarký da "Sevmeler Yasak Bana" isimli þarký oldu.2002 yýlýna gelindiðinde "Belki Hüzün Belki De Aþk" adlý albümü müzikseverlerle buluþtu. Yine bu albümde yer alan "Annem" ve "Tanrým Affeder Mi?" kýsa sürede listelerde üst sýralara týrmandý. Bu albümde ayný zamanda söz ve müziði sanatçýya ait birçok parça bulunuyordu.müziðe 4 yýl ara verdikten sonra 2006 yýlýnýn Temmuz ayýnda "Yürü Yüreðim" adlý albümü müzik marketlerdeki yerini aldý. Sanatçýnýn müzik yaþamýndan önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adýný veren "Yürü Yüreðim"in yaný sýra "Ýnsanoðlu" ve "Gel Aþkým" adlý parçalara klip çekildi. Gökhan Tepe, kendi albümünde yer alan parçalarýnýn yanýnda baþka sanatçýlar için beste çalýþmalarý da yaptý.gökhan Tepe'nin müzik çalýþmalarý hýzla devam ederken bir yandan da Show TV'de yayýnlanan "Maçolar" adlý dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile ilk kez kamera karþýsýna geçti. Televizyondaki bu baþarýsý üzerine ardýndan Kanal D'nin beðeni ile takip edilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle baþrolünü paylaþtýðý dizide yer aldý.2008 yýlýnda "Vur" isimli albümünü DMC etiketiyle piyasaya sürdü ve bu albümden "Vur" ve "Çok Özlüyorum Seni" parçalarýna video klip çekti. ARPACIK SOÐANLI BAHÇIVAN KEBABI Malzemeler 1 kg. kuþbaþý kuzu eti 30 adet arpacýk soðaný 3 çorba kaþýðý tereyaðý 2 adet orta boy domates 2 adet havuç 250 gr. sultani bezelye Tuz, karabiber Kýrmýzý pul biber 1/2 demet dereotu Yemeðin Tarifi Eti yýkayýp bir tencereye koyun. Tereyaðý ile birlikte hafifçe kavurun. Halka þeklinde doðranmýþ havucu ilave edin. Tencerenin kapaðýný kapatýp, hafif ateþte et yumuþayýp suyunu çekene kadar 1 saat piþirin. Et suyunu çekince, kabuklarý soyulup iri doðranmýþ domates, havuç, bezelye, arpacýk soðaný, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Et yumuþayýp, kendi yaðýna kalýncaya kadar hafif ateþte 1-1,5 saat piþirin. (Etin suyu azaldýkça en fazla 2 su bardaðý ýlýk su ekleyebilirsiniz.) Arpacýk soðanlý bahçývan kebabýný üzerine ince kýyýlmýþ dereotu serptikten sonra sýcak olarak sefis yapýn. Baþarýlarým, gençliðimdeki hayallerimin ürünüdür. (Napoleon Bonaparte) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:00 TV Filmi 20:50 Yüz Numaralý Adam 22:40 Yenilmez 3 Sinema Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 23:15 Süpermen Dönüyor Sinema Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arka Sokaklar 23:00 Çalýkuþu Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam 22:30 Son Samuray Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 Mecliste annelere özel þiirini okudu Çorum Ýl Genel Meclisi'nin eðitimci kökenli üyesi AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, Anneler Günü dolayýsýyla yazdýðý þiiri dünkü Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda okudu. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alarak tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Yusuf Kaya, daha sonra tüm anneler için yazdýðý 'Anam ve Annem' isimli þiirini okudu. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Anneler Gününe özel þiir yazmasý dolayýsýyla Yusuf Kaya'ya teþekkür ederek, tüm annelerin Anneler Gününü kutladý. Kubilay Kaan YÜCEL Kapanan beldelerin 27 milyon lira borcu Özel Ýdare'ye kaldý Çorum'daki köylerde bulunan 995 ilkokuldan 271 tanesinde eðitim ve öðretime devam edildiði, geriye kalan 724 ilkokulun ise eðitim ve öðretime kapalý olduðu bildirildi. Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çorum'un köylerinde bulunan okullarýn durumu hakkýnda bir rapor hazýrladý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen mayýs ayý son toplantýsýnda okullarýn son durumu hakkýnda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporunu okuyan Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, Çorum'un köylerinde bulunan 995 ilkokuldan 271 tanesinin eðitim öðretime devam ettiðini, bunlarýn 724'ün ise kapalý durumda olduðunu söyledi. Þener, kapalý olan 724'ün Köylerde bulunan 995 ilkokuldan 724'ü kapalý okulun bina ve arsalarýnýn boþ kalarak bakýmsýz ve korumasýz kalmamasý için Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 323 tanesinin köy hizmetlerinde kullanmak üzere köy muhtarlýklarýna ve diðer resmi kurumlara tahsis edildiðini kaydetti. Diðer geriye kalan 402 okulun ise bakýmsýz ve kendi haline terk edilmiþ durumda olduðunu belirten Þener, þöyle dedi:"alacahöyük Ýmat Mahallesi Merkez Çalkýþla köyü okul ve lojmaný Kuran Kursu olarak müftülüklere, Ýskilip Yalakçayý, Aþaðýkarlýk, Yukarýkarlýk, Merkez Sakarya Mahallesi Uludere Ýlkokulu ve lojmaný, Ýskilip Sekisaldere köyü, Yandoðan köyü, Daðkýyýsý köyü okul ve lojmanlarý sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanýlmak üzere Ýskilip Öðretmenevi ise ASO Müdürlüðü'ne, Sungurlu Yörüklü Beldesi iki derslikli okul ve lojmaný kazý çalýþmasý ekiplerinin barýnma ve kullanmalarý amacýyla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne, Merkez Þekerbey Köyü okul ve lojmaný, Merkez Acýpýnar köyü ilkokulu ve lojmaný saðlýk evi ve lojmaný olarak kullanýlmak üzere Okul Ýçi Beden Eðitimi Spor ve Ýzcilik Daire Baþkanlýðýna, Alaca Özkan Ýlkokulu Anaokulu olarak kullanýlmak üzere Okul Öncesi Eðitim Genel Müdürlüðü'ne, 305 adedi ise köy hizmetlerinde kullanýlmak üzere köy muhtarlýklarýna tahsis edilmiþtir." Kapalý okullarýn bina ve arsalarýnýn köy muhtarlarýna kiraya verilerek deðerlendirilebileceðini ifade eden Þener, "Bu okullarýmýz ve lojmanlarý hiçbir kuruma tahsis edilememiþ dolayýsýyla bakýmsýz ve ilgisiz kalmýþ bunlarýn çoðunun pencere ve kapýlarý kýrýlmýþ, çatýlarý akmýþ, bahçeleri ot ve çalýlýklarla kaplanmýþ metruk haldedirler. MEB bu okullarýn satýþý ile ilgili bir genelge yayýnlayarak satýþlarýnýn yapýlamayacaðýný belirtmiþtir. Ancak kapalý okullarýn bina ve arsalarý köy muhtarlarý kiraya vererek deðerlendirebilirler. Elde edilen gelirler Milli Eðitim Müdürlüðünce kullanýlabilir. Öðrenci azlýðý sebebiyle kapatýlan okullarýmýzda, özellikle hiçbir kuruma tahsis edilmemiþ kendi haline býrakýlmýþ okullarýmýzýn, Ýl Genel Meclisi üyelerimizin bölgelerinde muhtarlarla yaptýklarý çeþitli toplantýlarda muhtarlarý bu okullarýn köy hizmetlerinde kullanýlmak üzere tahsisini istemeleri konusunda teþvik etmeleri ve yukarýda belirtildiði gibi küçük onarým gerektiren durumlarda Ýl Özel Ýdaresi'nin ve meclisimizin kendilerine yardýmcý olacaðýný belirtmeleri bu konuda kaymakamlarýmýz Milli Eðitim Müdürlerimiz ve muhtarlarýmýz bir araya gelerek bu okullarýn harabe olmalarýný ve yýkýlmalarýný önlemek, faydalý hale getirmek için neler yapýlabileceði konusunda gayret gösterilmesi komisyonumuzca uygun görülmektedir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Yüzde 70 oranýnda arazi sulu tarýma açýlmayý bekliyor" Çorum'da kapanan 22 belde belediyesine ait yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç, Ýl Özel Ýdaresi'ne devretti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi, kapanan 22 belde belediyesinden kalan borçlar nedeniyle büyük bir mali yükün altýna girdi. Genel idarinin bu borçlarý karþýlamamasý halinde kapanan 22 belde belediyesinden kalan yaklaþýk 27 milyon TL'lik borç yükü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin sýrtýna kaldý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan mayýs ayýnýn son Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan Ýl Özel Ýdaresi'nin faaliyetlerini içeren bir sunum yapýldý. Sunumunda Çorum'da kapanan 22 belde Ömer Arslan belediyesinin durumuyla ilgili olarak önemli açýklamalarda bulunan Ömer Arslan, 22 beldenin kapanmasýyla birlikte bu belediyelere ait borçlarýn da Ýl Özel Ýdaresi'ne devrettiðini açýkladý. 22 beldeye ait olup da Ýl Özel Ýdaresi'ne devreden toplam borç miktarýný 16 milyon 776 bin TL olarak açýklayan Arslan, yasal faiz ve diðer borçlarla birlikte bu rakamýn 27 milyon TL'ye çýkmasýný öngördüklerini bildirdi. Kapanan 22 belde belediyesine ait borçlarýn Þubat 2014 ayý ile birlikte Ýl Özel Ýdaresi'ne devrettiðini vurgulayan Ömer Arslan, ana para olarak 16 milyon 776 bin TL olan borçlarýn 2 milyon 479 bin TL'sinin personel borçlarý, 1 milyon 163 bin TL'sinin þahýs borçlarý ve 6 milyon TL'lik kýsmýnýn SGK borçlarýndan oluþtuðunu dile getirdi. Ýl Özel Ýdaresi'ne intikal ettirilen 16 milyon 776 bin TL'lik borcu, gecikme faizi ve diðer yasal alacaklarla birlikte yaklaþýk 27 milyon TL olarak revize ettiklerini özellikle ifade eden Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, kapanan belde belediyelerinden aktarýlan bu borcun karþýlanmasý konusunda Maliye Bakanlýðýna resmi yazýyla baþvuruda bulunduklarýný ve dört gözle Bakanlýktan müjdeli haber beklediklerini açýkladý.bu borcun Maliye Bakanlýðý tarafýndan karþýlanmamasý halinde tamamen Ýl Özel Ýdaresinin sýrtýna sarýlmýþ olacaðýný anlatan Arslan, "þu anda umutla bu borcun Maliye Bakanlýðý tarafýndan karþýlanmasýný bekliyoruz. Aksi halde borçlarda bizim sýrtýmýza sarýlýr ve icra takipleriyle bize diz çöktürülürse, bu durum Ýl Özel Ýdaresinin yatýrýmlarýný da sektere uðratacaktýr. Böyle bir durumun olmayacaðýný ümit ederken, bu konuda kaygýlý olduðumuzu da belirtmek istiyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, bu yýlý kanalizasyon yýlý olarak deðerlendireceklerini belirterek, 41 köyde kanalizasyon çalýþmasý yapýlacaðýný dile getirdi. Ýl Genel Meclisi'nde Özel Ýdare'nin yaptýðý çalýþmalar ve bu yýl içerisinde yapmayý planladýðý projeler hakkýnda meclis üyelerine detaylý bir þekilde bilgi veren Arslan, 45 milyon liralýk bütçeyi en verimli þekilde kullanmak için çaba göstereceklerini ifade etti. Ýl sýnýrlarý içerisinde Özel Ýdare'nin yapmadýðý hiçbir iþin bulunmadýðýný kaydeden Arslan, "Özel Ýdare, her alanda görev yapýyor. 658 adet personelimizle baþta kýrsal alan olmak üzere tüm Çorumlularýn sorunlarýný çözmek için çaba gösteriyoruz" þeklinde konuþtu. Çorum'da 725 köy ve 394 baðlýsýnda 139 bin nüfus yaþadýðýný belirten Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Köylerimizin tamamý þebekeli içme suyuna kavuþtu. Köy nüfusumuzun yüzde 100'ü þebekeli içme suyundan yararlanýyor. 424 köyün kanalizasyonu tamamlandý. Köylerimizin yüzde 58'i kanalizasyona sahip. Nüfusa göre deðerlendirme yaptýðýmýzda ise bu oran yüzde 77'yi buluyor. 301 köyde ise kanalizasyon yok. Ýl Özel Ýdaresi olarak bu yýlý kanalizasyon yýlý olarak deðerlendireceðiz. 41 köyde daha kanalizasyon çalýþmasý yapýlacak. Çorum'da 208 bin hektar sulanabilir arazi var. Bunun sadece hektarý sulanabiliyor. DSÝ'nin de sulama projelerini eklersek arazilerimizin sadece yüzde 30'u sulanabiliyor. Yüzde 70 oranýnda bir arazi sulu tarýma açýlmayý bekliyor. Ýl Özel Ýdaresi'ne ait kilometrelik yol aðý var. Bunun kilometresi asfalt. Oran olarak yüzde 48'lerde. Asfalttan yararlanan nüfusun ise yüzde 86'ya çýktýðýný görüyoruz yýlý için 45 milyon liralýk bütçemiz var. Bunun 8.9 milyon lirasý ilköðretime, 14.4 milyon lirasý altyapý yatýrýmlarýna, 21.6 milyon lirasý ise cari giderlere ayrýldý yýlýndan buyana KÖYDES'den toplam 136 milyon liralýk ödenek gönderildi." Kubilay Kaan YÜCEL Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle ödüllendirilirken öðrencilere hediyelerini Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Ýclal Arslan verdi. Furkan Çýrak, Þevval Topal, Nuriye Gökçe ve Kübra Yýldýrým'dan oluþan okul takýmý Mayýs'ta Eskiþehir'de yapýlacak olan Türkiye finaline katýlacak. Ayrýca Yaþ Türkiye Güreþ Þampiyonasýnda dereceye giren öðrenciler de laptop bilgisayarla ödüllendirildiler. Güreþçiler Özgür Yiðit, Ýsa Arslan ve Sinan Ýpek'e ödüllerini Okul Müdürü Hüseyin Kýr verdi.ödül töreninde konuþan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, "Ýmama Hatip Liselerini yeni dönemde büyük baþarýlara imza atacaklarýný göstermiþlerdir. Okulumuz üst üste baþarýlar sergiliyor. 4 OKA projemiz kabul edildi. Arapça Türkiye Finalinde iddialýyýz. Ata sporumuz güreþ Ýmam Hatip Liselerinin gözde sporudur. Çocuklarýmýzýn Þampiyon olmasýndan dolayý çok sevindik.çocuklarýmýza baþarýlar diliyorum. Onlarý hazýrlayan öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi.

10 10 TÜMSÝAD'dan Yalçýn Kýlýç'a tebrik Sevcan Orhan'dan annelere özel konser Türk Halk Müziði'nin en güzel kadýn seslerinden Sevcan Orhan, en güzel türkülerini Çorumlu anneler için söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen Türk Halk Müziði konserinde ünlü sanatçý Sevcan Orhan, tamamý kadýnlardan oluþan coþkulu bir kalabalýða konser verdi. Anitta Otel'de düzenlenen konseri yaklaþýk 700 kadýn izledi. Konsere, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün eþi Halime Gül, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'ýn eþi Þaziye Ercan ve çok sayýda davetli kadýn katýldý. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez konserin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada Türk kültüründe annenin her þeyden daha kýymetli olduðunu belirtti. Kutsal olan her varlýða annelik vasfý yüklediklerini ifade eden Hakyemez, "Annelerimiz hem bizlere emanet, hem de cennete giden yolumuzdur" dedi. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin yýlda bir gün deðil, yýlýn 365 günü kadýnlara ve annelere hizmet eden bir anlayýþla çalýþmalarýna devam ettiðini dile getiren Nuran Hakyemez, bu tür çalýþmalarýnýn devam edeceðini kaydetti. Daha sonra sahne alan ünlü sanatçý Sevcan Orhan, söylediði birbirinden güzel türkülerle konsere katýlan tüm kadýnlara unutulmaz bir gün yaþattý. Söylediði türkülere salonu dolduran kadýnlar eþlik ederken, hareketli türküler eþliðinde halay çektiler. Yaklaþýk 1,5 saat süren konserin ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün eþi Halime Gül, günün anýsýna Sevcan Orhan'a çiçek takdim etti. -ENGELLÝ GENCÝN ÞÝÝRÝ DUYGULANDIRDI- Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engellilerden Bekir Madan'ýn yazdýðý þiir Sevcan Orhan konseri için salonu dolduran yüzlerce kadýna duygulu dakikalar yaþattý. "Anneme" adlý þiiri programýn sunucusu Meltem Çýnar tarafýndan okundu. Çýnar, Bekir Madan'ýn þiirini okurken salonda kadýnlar büyük bir dikkatle þiiri dinledi. Duygu dolu þiir okunurken salondakilerin göz yaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Nuran Kakyemez "Çorum'un %46'sý çevresinin aile yaþam biçimine önem veriyor" TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik etti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç beraberinde TÜMSÝAD Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Demiral,Hüseyin Kýsacýk, Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý, Ali Galip Tapan, Murat Çingiþ, Hüseyin Gazi Karakuþ, Selami Alparslan Bilgin ile birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, güven tazeleyen ve baþkanlýða yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette konuþan, Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum Þubesi olarak Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn sýkýntýlarýna çare olma adýna sýkýntýlarýn giderilmesi çözüm noktasýnda ÇESOB'la birlikte hareket ederek Çorum'a, esnafa ve sanatkara ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise TÜMSÝAD yönetimine teþekkür etti. Uslu, Ýsdemir'de çelik iþçileriyle buluþtu Yasemin'in Mutfaðý hizmette Yasemin'in Mutfaðý dün düzenlenen törenle yeni adresinde hizmete girdi. "Bu mutfakta lezzet var" sloganý ile hizmet verecek olan Yasemin'in Mutfaðý'nýn açýlýþ törenine Lokantacýlar Odasý eski Baþkaný Yusuf Turan, esnaf ve çok sayýda davetli katýldý. Okunan dualarýn ardýndan iþyerinin açýlýþýný Lokantacýlar Odasý eski Baþkaný Yusuf Turan yaptý. Açýlýþ sonrasý davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Sahipliðini Yasemin Mermer Sakallý'nýn yaptýðý Yasemin'in Mutfaðý'nda ev yapýmý katmer, gözleme, turþu, reçel ve su böreði, tatlý çeþitleri, kurabiye, pasta çeþitleri sipariþ üzerine alýnýrken, her pazartesi günleri de mantý günü düzenleniyor. Ekmek arasý; köfte, ciðer ve dürüm sipariþleri için alo paket servisinin de yer aldýðý Yasemin'in Mutfaðý'nda ayrýca kahvaltý tabaðý 7, her gün 4 çeþit ev yemeði ise 6 TL'den hizmete sunuluyor. Özel günlerde sipariþin alýndýðý Yasemin'in Mutfaðý, Gülabibey Mahallesi Milönü Caddesi No: 16/B adresinde hizmet verecek. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun hanehalklarý araþtýrmasýna göre ailelerin %8,6'sýný tek kiþilik, %13,5'ini ise geniþ aileler oluþturdu. Hanehalklarýnýn 2011 yýlýndaki yapýsý incelendiðinde, toplam hanehalký sayýsýnýn 19 milyon 658 bin 387'nin, tek kiþilik hane oranýnýn %7,9, tek ebeveynli hane oranýnýn ise %7,8 olduðu görüldü. Hanehalklarýnýn 2012 yýlýndaki yapýsýnda ise, toplam hanehalký sayýsý 20 milyon 220 bin 578'e, tek kiþilik hanelerin oraný %8,6'ya, tek ebeveynli hanelerin oraný ise %8,1'e yükseldi. Hanehalklarýnýn %54'ünü çocuklu çiftlerden oluþan haneler, %15,8'ini çocuksuz çiftlerden oluþan haneler ve %13,5'ini üç kuþaðý içeren geniþ haneler oluþturdu.çorum'da çevresindeki kiþilerin aile yaþam biçimine önem verenlerin oraný da %46,0 oldu. Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayýsý ise 2 bin 973 olarak gerçekleþti. Ýllere göre koruyucu aile sayýsý incelendiðinde en fazla koruyucu ailenin 299 koruyucu aile ile Ýzmir'de olduðu görüldü. Ýzmir'i 292 koruyucu aile ile Ýstanbul, 168 koruyucu aile ile Ankara, 142 koruyucu aile ile Kayseri ve 107 koruyucu aile ile Bursa takip etti. Çorum'da ise toplam 37 tane koruyucu aile bulunurken bu aileler ise 44 çocuða bakýyorlar. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda 85 toplantý yapýlýrken 39 aile "koruyucu aile" olmak için baþvuruda bulundu ve bunlardan 29'unun baþvurusu kabul edildi. Bu ailelerin yanlarýnda ise 34 çocuk kalýyor. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hatay Milletvekilleri Hacý Bayram Türkoðlu, Orhan Karasayar, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Çelik-Ýþ SendikasýGenel Baþkaný Cengiz Gül, Ýsdemir'i ziyaret ettiler. OYAK Genel Müdürü Coþkun Ulusoy'unda katýldýðý ziyarette Ýsdemir Genel Müdürü Vekili tesisler hakkýnda bilgiler verdi. ÝSDEMÝR Limaný ile cevher eritme ünitesinin komuta merkezinde incelemede bulunan heyet, Ýsdemir Çelik-Ýþ çalýþanlarýbir araya gelerek fabrikada yemek yediler. Daha sonra Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hatay Milletvekilleri Hacý Bayram Türkoðlu, Orhan Karasayar, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan ile birlikte Çelik ÝþSendikasý Fabrika temsilciliðini ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýsdemir iþçisi Çelik-Ýþ Sendikasý üyeleri ile sadece sofrayý deðil, umudu ve coþkuyu da paylaþtýk. Ýsdemir; üretim, kapasite, verimlilik, kalite ve çeþitlilikte de iddialý. Birikimlerine ve çalýþanlarýna güvendiðini gördük.ýþçilerimizi emeklerinden dolayý tebrik ediyoruz, onlarýn her zaman yanlarýndayýz. Burada örgütlü bulunan Çelik Ýþ ve Hak Ýþ konfederasyonu her zaman sorumlu ve özverili davranmýþ iþletmenin geleceðine katký vermiþtir. Ýþ barýþý ile saðlanan güven ortamý iþletmenin yatýrým, üretim, pazar gibi konularda rahatça karar almasýna katký saðlamýþtýr. Bu nedenle iþletmenin brifingde sunduðu parlak baþarýlarda Çeliþ-Ýþ Sendikamýzýn büyük ve deðerli katkýlarý olmuþtur. Ýþletmede bundan böyle istikrarý bozacak her türlü giriþim hem iþ barýþýný bozacak hemde iþletmenin rekabet kabiliyetini daraltacaktýr. Ben ÝSDE- MÝR'de oluþan endüstriyel demokrasinin çalýþanlar ve iþletme açýsýndan yarattýðý olumlu sonuçlarýn devam ettirileceðine yürekten inanýyorum" dedi. Payas Ýlçesindeki Selimiye Külliyesi ve Payas Kalesi'ni gezerek Belediye Baþkaný Bekir Altan'dan bilgiler alan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hatay Milletvekilleri HacýBayram Türkoðlu, Orhan Karasayar, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül daha sonra Ýskenderun belediye baþkaný Seyfi Dingil'i de ziyaret ettiler. Ziyaretlerde heyete; Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Ýskenderun Kaymakamý Hasan Özyiðit, Payas Kaymakamý Ýrfan Demiröz, Ýskenderun Belediye Baþkaný Seyfi Dingil, Payas Belediye Baþkaný Bekir Altan eþlik ettiler.

11 SPOR 11 Bölgesel Geliþim semineri Çorum'da 23 haziran'da yapýlacak Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek olan 2014 yýlý bölgesel geliþim seminerleri Mayýs ve Haziran aylarýnda TÜ- FAD þubesi bulunan 54 merkezde yapýlacak. Çorum'da yapýlacak seminer 23 Haziran pazartesi günü yapýlacak. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre 12 Mayýs'ta baþlayacak olan bölgesel geliþim seminerleri 27 Haziran'da sona erecek. Seminerlere UEFA B Lisans TFF A Lisans, TFF B Lisans ve Grassroots C Lisans ve amatör kaleci antrenörlüðü lisansýna sahip olan antrenörlerin katýlýmý zorunlu. Bu lisanslarý bulunup seminere katýlmayan antrenörler bir sonraki seminere kadar çalýþma izni alamayacaklar. Çorum geliþim semineri 23 Haziran Pazartesi günü Rize ile birlikte yapýlacak. ADANAN YALÇIN BAYAT'TA OFF ROAD HEYECANI Bayat'ta Off Road yarýþmalarý düzenlenecek. Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat Milli Eðitim Müdürü Eyyüp Uçar ve Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý'nýn giriþimleriyle düzenlenecek off road yarýþlarýnýn tarihi 18 Mayýs olarak belirlendi. Bayat Ýlçesi'nin Karatepe mevkiinde Gençlik Haftasý kapsamýnda Çorum Off Road Derneði'nin de katýlýmýyla düzenlenecek olan off road yarýþlarý organizasyonunda off road yarýþlarýnýn dýþýnda trekking, dað bisikleti yarýþý, futbol ve voleybol turnuvalarý düzenlenecek. SPOR SERVÝSÝ HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: "E-bilet deðil, passolig durduruldu" Spor Hukuku Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Alpay Köse, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin passolig uygulamasýný durdurma kararýyla ilgili olarak, açýklama yaptý. Bakan Kýlýç'tan e-bilet açýklamasý Spor Hukuku Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Alpay Köse, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin passolig uygulamasýný durdurma kararýyla ilgili olarak, "Mahkemenin iptal kararý e-bilet ile ilgili deðil. Passolig ile ilgili bir durdurma kararý var. Tüketici Mahkemesi'nin, kanunla desteklendiði için elektronik bileti durdurma gibi bir yetkisi yok" dedi. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi ile Ýstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu tarafýndan düzenlenen "Stadyum Güvenliði, Yönetimi ve Elektronik Bilet" konulu panel Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleþkesi'nde gerçekleþtirildi. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan panele, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Elektronik Bilet Sorumlusu Kemal Hacýoðlu, Passolig Genel Müdürü Özgür Gündoðan, eski TFF Tahkim Kurulu Baþkaný ve Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakimi Türker Arslan, Ýstanbul Barosu Baþkaný Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Spor Hukuku Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Av. Hüseyin Alpay Köse ile spor yazarlarý Attila Gökçe ve Mehmet Demirkol katýldý. Ýlk olarak söz alan Spor Hukuku Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Alpay Köse, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin passolig uygulamasýný durdurma kararýný deðerlendirdi. Köse, elektronik bilet (e-bilet) ve passolig uygulamasýnýn birbirinden tamamen baðýmsýz uygulamalar olduðunu hatýrlatarak, "6222 sayýlý yasa, tamamýyla futbola göre kurgulandý. Þiddeti önleme noktasýnda en önemli yaptýrým seyirci yasaðý. Para cezalarý, miktarlarý itibarýyla caydýrýcý deðil. Uygulamada ciddi problemler yaþýyoruz. Kimin nerede, hangi koltukta oturduðu tespit edilemiyor. Elektronik bilet bu durumu önlemek için tasarlandý" diye konuþtu. Passolig ve e-biletin tamamen farklý þeyler olduðunu kaydeden Köse, "Elektronik bilet isme hazýrlanýyor ve taraftarlar maça yapýlan isim kontrollerinin ardýndan girebiliyor. Passolig ise kulüplere gelir getirecek baþka bir format. Mahkemenin iptal kararý, e-bilet ile ilgili deðil. Passolig ile ilgili bir durdurma kararý var. Tüketici Mahkemesi'nin, kanunla desteklendiði için elektronik bileti durdurma gibi bir yetkisi yok" ifadelerini kullandý. Kaynak: Ajansspor Gençlikspor BÜYÜKLER BASKETBOL TURNUVASI M.Akif Ersoy: 62 - Gençlikspor: 80 SALON: Atatürk HAKEMLER: Candan Yýlmaz, Dursun Uðral MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU: Vahit, Hakan, Ömer, Özkan, Eraslan, Sait, Uysal, Hakan, Doðan, Kürþat, Nurettin, Fatih. GENÇLÝKSPOR: Rýfat, Ýsmail, Aydýn, Mustafa, Ali, Ýbrahim, Haþim, Çaðlar, Erdal, Esat, Bayram, Ýbrahim. PERÝYODLAR: 22-15, 15-17, 9-31, Karþýyaka O.O Baro Karþýyaka: 46 - Baro: 57 SALON: Atatürk HAKEMLER: Haluk Yakýn-Furkan Alagöz KARÞIYAKA ORTAOKULU: Ercan, Mete, Mehmet Ali, Bayram, Murat, Ümit, Özgür, Taner, Eray, Erdinç BARO: Mahmut, Fatih, Dinçer, Doðan, Selçuk, Ufuk, Vahap, Kasým, Eþref. PERÝYODLAR: 8-16, 13-10, 12-16, SPOR SERVÝSÝ M.Akif Ersoy SPORCULARIN KALP SAÐLIÐI KONTROL ALTINDA OLMALI Mýsýr'da müsabaka sýrasýnda geçirdiði kalp krizi nedeniyle milli tekvandocu Seyithan Akbalýk'ýn ölümü üzerine uzmanlar, sporcularda kalp saðlýðý ile ilgili uyarýlar yapmaya baþladýlar Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Öner Özdoðan, kalp hastalarýnýn egzersiz yapabileceðini, ancak aðýrlýk kaldýrma ve tekvando gibi spor branþlarýndan uzak durmasý gerektiðini söyledi. Özdoðan, müsabaka sýrasýnda geçirdiði kalp krizi nedeniyle milli tekvandocu Seyithan Akbalýk'ýn hayatýný kaybettiðini hatýrlatarak, sporcularýn kalp hastalýklarýna dikkat etmesi gerektiðini belirtti. Kalp hastalarýnýn her sporu yapamayacaðýna iþaret eden Özdoðan, hastalýðýn türüne göre spor branþýnýn belirlenebileceðini anlattý. Kriz geçiren bir hastaya iyileþme sürecinin parçasý olarak da spor tavsiye ettiklerini dile getiren Özdoðan, "Aslýnda kalp hastasý egzersiz yapamaz diye bir kural yok ama aðýrlýk kaldýrma ve tekvando gibi çarpýþmalý sporlarý önermiyoruz" dedi. YÜRÜYÜÞ, KOÞMA VE YÜZME SPORU YAPILABÝLÝR Düz yolda yürüyüþ, koþma, yüzme gibi sporlarýn kalp hastalarý için iyi olabileceðine deðinen Özdoðan, "Hasta zaten kendisi de saðlýk durumunu hisseder. Kendini zorlamamalý. Seyithan Akbalýk'ýn durumu tamamen farklý. Çarpýþmalý spor yapýyor. Bu çarpýþmalý sporlarda herhangi bir darbe kalbi durdurabilir. Eðer altta yatan bir kalp hastalýðý varsa bu spor hiç uygun deðil" diye konuþtu. Bazý ritim bozukluklarýnýn da spor için engel olabileceðini kaydeden Öner Özdoðan, EKG, efor gibi rutin sporcu saðlýk testlerinin yaný sýra aile hikayesi ve genetik geçiþlerin de önem taþýdýðýný ifade etti. Ailesinde erken yaþta kalp kalp hastalýklarý nedeniyle yaþamýný kaybeden sporcularýn dikkatli olmasý gerektiðini vurgulayan Özdoðan, þöyle devam etti: "Ýleri tetkiklere bakýlmasý lazým. Eðer çocuk tekvando gibi bir spor yapacaksa tetkiklerin gözden kaçýrýlmamasý lazým. Bazen anomaliler olabilir, damar yapýsý farklý olabilir ve bu durum spor sýrasýnda ortaya çýkabilir. Aþýrý egzersiz ve aort geniþlemesiyle riskli durumlar ortaya çýkabilir. Her þey normal olsa bile sternuma (iman tahtasý) gelen çok sert bir vuruþ o anda kalbi durdurabilir, altta bir hastalýk olmasa bile kalp durabilir. Ölen sporcuda altta ne tür hastalýklarýn yattýðýný bilmiyorum ama altta yatan hastalýklara da çok dikkat edilmeli." HANGÝ KALP HASTALIKLARINA DÝKKAT EDÝLMELÝ? Sporcularda ani ölüme en sýk kalp duvarlarýnýn kalýnlaþmasý hastalýðýnýn neden olduðunu aktaran Özdoðan, aslýnda genetik geçiþli olan bu hastalýðý egzersizin tetiklediðini bildirdi. Koroner anomalilerin de ani kriz ve ritim bozukluðunun sebepleri arasýnda yer aldýðýný dile getiren Özdoðan, genetik geçiþli ritim bozukluklarýna da önem verilmesi gerektiðini söyledi. "Sporcu kalbi" kavramý olduðunu belirten Özdoðan, aðýr spor yapan kiþilerde kalp duvarýnýn kalýnlaþtýðýný, bu durumun genetik hastalýklarla karýþtýrýlmamasý gerektiðini, ileri tetkiklerle ayrýmýn ortaya çýkacaðýný dile getirdi. Sporcu olmayanlarýn da aðýr spor yapmadan önce kardiyoloji uzmanýna baþvurmasýný isteyen Doç. Dr. Özdoðan, "Göðüs aðrýsý, çarptýntý olabilir. 'Ben koþtukça açýlýyorum' diye bir þey yok" dedi.

12 2. Lig'e inandýk Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, Elibol Sandýklýspor maçý öncesi futbolcularýný idmanda uyardý. Çolak, þunlarý söyledi; "Herkes Sandýklýspor maçýna iyi motive olsun. Rakibimizi basite alýrsak yanarýz. Bu tür maçlarda kimin ne sonuç alacaðý belli olmaz. Sahada daha çok mücadele etmeliyiz. Kahramanmaraþ'ta tüm gözler takýmýmýzýn üzerinde olacak. Takým oyununu iyi oynamalýyýz. Salý gününe kadar herkes çok çalýþsýn. Ýnandýðýmýz tüm maçlarý aldýk. Bu maçý da inanarak alacaðýz." Bu gençleri göz ardý etmeyin! Adnan Yalçýn 13. Adam Kuþ uçmuyor baþkan Eren Pamuk Anýl Ulusoy Tepecikspor'da Gürses Kýlýç devri kapandý Tepecikspor, teknik direktör Gürses Kýlýç ile yollarýný ayýrdý. Ligin dördüncü haftasýnda Enver Þen'in istifasýnýn ardýndan takýmýn baþýna geçen Kýlýç, play-off oynama iddiasýnýn yitirilmesi üzerine görevden alýndý. Gürses Kýlýç'ýn yardýmcýlýklarýný yapan Osman Bozkurt ile kaleci antrenörü Ýhsan Þen'in de kulüple iliþiði kesildi. Yeþil-beyazlý kulübün baþkaný Osman Eyüboðlu, yeni bir yapýlanma sürecine gidecekleri için böyle bir karar aldýklarýný söyledi. Teknik ekiple bir araya gelip sözleþmeleri karþýlýklý olarak feshettiklerini belirten Eyüboðlu, "Hocalarýmýzla son derece samimi geçen bir ortamda yollarýmýzý ayýrdýk. Kendilerine bugüne kadar verdiði hizmetler için teþekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diliyoruz" ifadelerini kullandý. Tepecikspor, ligin son haftasýnda 11 Mayýs Pazar günü sahasýnda oynayacaðý BUGSAÞ Spor maçýna, altyapý antrenörü Fatih Eren yönetiminde çýkacak. Ajanspor Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk genç futbolcu takibine baþladý. Iþýk, Kýrýkkale'ye U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe karþýlaþmasý için giden Eti Lisesi Gençlikspor'da genç futbolcu Ýsmail'i takibe alýrken genel kaptanýn grup maçlarýnda birkaç futbolcuyu daha beðenerek isimlerini not ettiði öðrenildi. Eti Lisesi takýmýnda yer alan Ýsmail, amatör kümeyi yakýndan takip eden futbolseverler tarafýndan beðeni ile izlenirken futbolseverlerin bir baþka genç futbolcu Osmancýk Belediyespor'un 10 numaralý oyuncusu Sefer Kanýtemiz'i de beðeni ile izliyorlar. Ulukavakspor ile Osmancýk Belediyespor arasýnda oynanan play off ligi son maçýnda oynadýðý futbolla dikkatleri çeken Sefer Kanýtemiz gelecek sezon için Belediyesporlu idareciler tarafýndan kýrmýzý siyahlý takýma kazandýrýlmasý bekleniliyor. Ýsmail Sefer BOLUSPOR A2 TAKIMINDA YER ALAN ÇORUMLULAR Eti Lisesi Gençlikspor'dan Ýsmail, Osmancýk Belediyesporlu Sefer Kanýtemiz dýþýnda Fenerbahçe ile Türkiye A2 Futbol Þampiyonluðu final maçýnda karþýlaþan Boluspor A2 takýmýnda forma giyen Çorumlu futbolcular Ahmet Anýl Ulusoy ile Fahri Eren Pamuk'ta kýrmýzý siyahlý yönetimin listesinde olduðu öðrenilirken yönetimin takýmýn baþýna gelecek teknik adama bu futbolcularý önermesi bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nýn teknik toplantýsý bugün Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19. su düzenlenecek olan Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnýn teknik toplantýsý bugün gerçekleþtirilecek. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýlda 19.su düzenlenecek olan turnuvada 20 takým mücadele edecek. Bugün saat 11.00'de 1 Nolu Sentetik Çim Saha yanýndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Lokali'nde gerçekleþtirilecek teknik toplantý sonunda gruplar belirlenecek. Turnuvanýn fikstürü ise önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak. Turnuvada bu yýl Cezaevi, Çorum Sürücü Kursu, Balaban Makina, Çorum Barosu, Abdalata Köyü Efe Otomotiv, Osmancýkspor, Ýnci Otomotiv, Boyyem, Bilgiçað Kýrtasiye, Göktüð Mobilya, Müftülük, Elit Otomotiv Servisi, Ýþkur, Ayka Enerji, Çorum Park, Gelyan Cafe, Kalehisar Köyü, Bahabey, Þenollar Mermer ve Amaerikan Dil Okullarý takýmlarý mücadele edecek. ADNAN YALÇIN U17 Milli Takýmýmýz, 2014 UEFA U17 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki ilk maçýnda Hollanda'ya 3-2 yenildi. Çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç oyunun ikinci yarýsýnda 76. Dakikada oyuna girdi. Ta' Qali'deki National Stadyumu'nda oynanan karþýlaþmada Milli Takýmýmýzýn gollerini 43. dakikada Enes Ünal ve 79. dakikada Fatih Aktay kaydederken, Hollanda'nýn gollerini 54. dakikada (Penaltýdan) Verdonk, 69. dakikada Nouri ve 75. dakikada Ould-Chikh attý. Millilerimiz gruptaki ikinci maçýný 12 Mayýs Pazartesi günü Ýngiltere ile oynayacak. Gozo Stadyumu'nda oynanacak karþýlaþma TSÝ 12.15'te baþlayacak. HOLLANDA: 3 TÜRKÝYE: 2 Stat: Ta' Qali National Stadyumu Hakemler: Nikola Dabanovic, Istvan Albert, Audrius Jagintavicius, Clayton Pisani. Hollanda: 1- Van Osch, 3- Veendorp (K), 4- Verdonk, 5- Verloo, 12- Van der Meer, 6- Van de Beek, 8- Schuurman, 17- Slabbekoorn (Dk. 55, 14- Nouri), 7- Bergwijn, 9- Van der Moot (Dk. 56, 18- Ould-Chikh), 11- Berenstein (Dk Paal). Bu Belediyespor yönetimine bazen sert eleþtirilerde bulunduðumda ertesi gün kendi kendime sorardým acaba çok mu üzerlerine gittim. Kalplerini kýrdým mý diye üzülürdüm. Sonra dönüp bakardým haklý olduðumu görüp derin bir oh çekerdim. Yanlýþ yapmamýþým diye. Ligin ikinci yarýsýnda Belediyespor için pek fazla þeyler yazmamaya gayret ettim. Çünkü iyiliklerine yazsan, kötülüklerine anlýyorlar. Hep aman boþver ne yaparlarsa yapsýnlar dedim. Neyse geçtiðimiz gün yerel bir gazetede Zeki Baþkanýn röportajýný okudum. Baþkanda eleþtiri hakkýný kullanmýþ birazda bana sallamýþ, bilmiyorum alýnganlýk mý yapýyorum? Aman boþver caný sað olsun baþkanýn, haklý hep biz eleþtirecek deðiliz ya, baþkan da eleþtirecek. ASGD'de yaptýðý gibi. Fakat o röportajda bir baþlýk dikkatimi çekti. Baþkan, benden habersiz Belediyespor'da kuþ uçmaz diyor. Peki önceki gün uçan neydi baþkan. Bak senden habersiz yine birileri hoca ismi uçurmuþlar bile. Buna ne dersin baþkan. Belediyespor'da senden habersiz kuþ uçmadýðýna göre, kim uçurdu bu kuþu. Evet, evet yine köstebekler iþ baþýnda deðil mi? Hatýrlarsýnýz baþkan bizzat siz köstebekler için neler demiþtiniz deðil mi? Baþkan bende sizi þimdiden desteklemek için konuyu güzel bir söz ile kapatayým. Kim uçurduysa ona gelsin 'CÜMLELERÝN DOÐRUDUR SEN DOÐRU ÝSEN, DOÐRULUK BULUNMAZ SEN EÐRÝ ÝSEN' TSO'CULAR Bir dönemler TSO'cular için birileri haksýz yere Çorumspor'u býraktý kaçtýlar derken, Belediyespor baþkaný Zeki Gül ise TSO'cular için 'En büyük destekçimiz TS0' demesi, beni hem düþündürdü hem de güldürdü. Hoþçakalýn. U17 Milli Takýmý, Hollanda'ya 3-2 yenildi Tuncay Kýlýç Türkiye: 1- Tarýk Çetin, 2- Savaþ Polat, 3- Bahadýr Çiloðlu, 4- Burak Bekaroðlu, 5- Ertuðrul Ersoy, 6- Hasan Özkan, 8- Birhan Vatansever (Dk. 76, 16- Tuncay Kýlýç), 10- Emirhan Aydoðan, 11- Doðuþ Can Ýncedere (Dk. 55, 17- Hayrullah Alýcý), 7- Sabit Yýlmaz, 9- Enes Ünal (K) (Dk Fatih Aktay). Goller: Dk. 43 Enes Ünal, Dk. 79 Fatih Aktay (Türkiye), Dk. 54 (Penaltýdan) Verdonk, Dk. 69 Nouri, Dk. 75 Ould-Chikh (Hollanda). Sarý Kartlar: Dk. 31 Doðuþ Can Ýncedere, Dk. 54 Bahadýr Çiloðlu (Türkiye). Gümüþsu'yla da yollar ayrýldý Darýca Gençlerbirliði'ne devre arasýnda Altýnordu'dan büyük umutlarla transfer edilen Gökhan Gümüþsu'yla yollar ayrýldý. Sarý yeþilli formayla ilk 11'de sahaya çýktýðý 10 karþýlaþmada rakip fileleri sadece 1 kez havalandýrabilen Gümüþsu, beklentilerin çok altýnda kalarak hayal kýrýklýðý yarattý. Sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiði öðrenilen 25 yaþýndaki forvet takýmdan ayrýldý. Darýca Gençlerbirliði'nde Gökhan Erdöl'ün ardýndan takýmdan ayrýlan ikinci forvet olan Gökhan Gümüþsu'nun, Darýca Gençlerbirliði'yle olan macerasý çabuk bitmiþ oldu. SPOR SERVÝSÝ Ýþitme Engelliler 2. Lig 6. grupta mücadele eden Çorum Ýþitme Engelliler yarýn oynayacaðý maçta Keçiören takýmýný yenmek için sahaya çýkacak. Ligde 13 puanla liderliðini sürdüren Çorum Ýþitme Engelliler hafta boyunca tüm hazýrlýklarýný galibiyet üzerine yaptýlar. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 16-0 gibi farklý skorla yenen Çorum Ýþitme Engelliler yarýn sahasýnda oynayacaðý maçý da farklý kazanarak önümüzdeki hafta oynayacaðý kritik Karadeniz Ereðli maçý öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor. Grupta Çorum Ýþitme Engelliler 13 Ýþitme Engelliler takýmýmýz galibiyet peþinde puanla lider durumda bulunurken Ereðli Ýþitme Engelliler ise 10 puanla ikinci sýrada yer alýyor. Düzce Ýþitme Engelliler'in 8 puaný var. Samsun Ýþitme Engelliler ise 3 puanla dördüncü sýrada. Son sýrada bulunan Keçiören Ýþitme Engelliler'in ise puaný bulunmuyor. ADNAN YALÇIN

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

* HABERÝ 10 DA. Gazeteciler Konfederasyonu genel kurulu bugün Ankara da * HABERÝ 10 DA (Ç.HAK:1249) * HABERÝ 11 DE

* HABERÝ 10 DA. Gazeteciler Konfederasyonu genel kurulu bugün Ankara da * HABERÝ 10 DA (Ç.HAK:1249) * HABERÝ 11 DE KGF Ýstiþare Toplantýsý na evsahipliði yaptýk Cemiyet baþkanlarý Çorum da buluþtu Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Ýstiþare Toplantýsý önceki gün Çorum da yapýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK! Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr. Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden arýnmýþ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı