Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler"

Transkript

1 Bipolar Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler Doç.Dr. E.Timuçin Oral Bipolar bozukluğu olan hastaların manik dönemin çok daha fazlasını depresif dönemde geçirdikleri, %10 dan fazlasının bu dönemdeyken suisid girişiminde bulunduğu ve ilk depresif dönemin hem daha fazla depresif yinelemeyle sonuçlandığı hem de ilk dönemi depresif olan hastalarda hastalığın daha şiddetli seyrettiği düşünülürse depresyon dönemlerinin önemi daha da çok anlaşılacaktır (Oral-Vahip, 2004). Bu dönemin böylesine ciddi tehlikeler taşıması yine de klinisyenleri akut dönem tedavi kılavuzlarında manik döneme odaklanmaktan alıkoyamamıştır. Olasılıkla bunun nedeni manik dönemlerin daha gürültülü seyretmeleri ve manikofobi dir (Angst-Sellaro, 2000). Tedavi kılavuzları bipolar depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyicilerini öne çıkartmaktadır (Thase-Sachs 2000). Aslında, akut bipolar depresyon tedavisinde en fazla randomize kontrollü çalışmalar da lityum, ve karbamazepin ile yapılmıştır. Maninin engellenmesinde en sık tercih edilen ajanlardan valproat hem plaseboya göre anlamlı fark göstermemiş hem de olası intiharın engellenmesinde lityumdan daha etkisiz bulunmuştu (Sachs ve ark 2000). Yakın zamanlara kadar bipolar depresyon tedavisinde seçenekler antidepresanlar, lityum, valproat, karbamazepin, lamotrijin, antipsikotikler (özellikle yeni kuşak), benzodiazepinler ve elektro konvulzif terapiden oluşmaktaydı (Silverstone- Silverstone. 2004). Günümüzde bipolar depresyon tedavisinde iki yeni ilacın ABD vd ülkelerde ruhsat aldığını biliyoruz. Bunlardan olanzapin-fluoksetin kombinasyonu (OFC) tek bir ilaç olmayıp kombine bir preparattır; ketiapin ise monoterapi olarak onaylanmış tek ilaçtır. Neredeyse tüm randomize, plasebo kontrollü çalışmalarda antidepresanların duygudurum dengeleyicilere ek bir yarar sağlamadığı görüldü. Yeni antidepresan olmayan seçenekler çalışılmaya başlandı. Bu sayılan seçneklerin akut tedavide etkili olduğu sürdürümde de yarar sağladığı çeşitli çalışmalarla gösterildi. (El-Mallakh ve ark., 2010) Bu yazıda yeni tedavi seçenekleri ile deneysel seçenekler ele alınarak çalışmalar ışığında tartışılmıştır. Pramipeksol: Bipolar depresyonda yapılan kontrollü çalışmalarda duygudurum dengeleyiciler ile karşılaştırıldığında antidepresanların tedavi avantajının daha az olduğu

2 gösterilmiş ve manik kayma, döngü hızlanması riskleri önemle vurgulanmıştır. Özellikle anerjik depresyonda monoamin oksidaz enzimi inhibitörlerinin (MAOI) olası prodopaminerjik etkileri nedeniyle yararlı olduğu belirtilmiştir. Bipolar depresyonda daha fazla psikomotor retardasyon olduğu göz önünde bulundurulursa dopamin agonistlerinin bipolar depresyon tedavisinde kullanımı dikkat çekici olmaktadır. Pramipeksol, idiopatik parkinsonizm tedavisinde kullanılan non-ergot türevi bir dopamin D2-D3-D4 reseptör agonistidir. Majör depresyon hastalarında yapılmış bir çalışmada plasebo, fluoksetin ve pramipeksol ile tedavi sonuçları karşılaştırılmış ve pramipeksolün, fluoksetine benzer antidepresan etkinlik gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca bazı vaka bildirimlerinde ve açık çalışmalarda pramipeksolün bipolar depresyon ve tedaviye dirençli depresyonda yararlı olduğu belirtilmiştir (Lattanzi ve ark., 2002). Psikotik olmayan tedaviye dirençli bipolar depresyonu olan 22 hastanın katıldığı 6 haftalık randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada; lityum, divalproex, karbamazepin, lamotrijin ve/veya topiramat gibi duygudurum dengeleyiciler kullanmakta olan hastalarda tedaviye pramipeksol (n=12) veya plasebo (n=10) eklenmiştir. Tedaviye yanıt, HDRS puanlarında %50 düzelme olarak kabul edilmiştir. Tedavi sonunda pramipeksol grubunda 12 hastadan 8 inde tedaviye yanıt gözlenmiş, ortalama HDRS puan değişimi % 48 olup plaseboya kıyasla üstün bulunmuştur. Bu çalışmada ortalama pramipeksol dozu 1.7 mg dır (Goldberg ve ark., 2004). Ege den bildirilen iki dirençli hasta ise çok daha düşük dozlarla ( mg) tedavi edilmişlerdir. Bütün bu verilerin ışığında yeterli çalışma olmamasına karşın bipolar depresyon tedavisinde parsiyel dopamin agonistlerinin kullanılmasına ilişkin sonuçlar umut vericidir (Akdeniz ve ark., 2009). Riluzol: FDA tarafından amyotrofik lateral skleroz (ALS) tedavisinde onay almıştır ve glutamaterjik sistem üzerinden etki göstermektedir. Bazı antidepresanların dolaylı glutamaterjik etkilerinin farkedilmesi depresyonun fizyopatolojisinde bu sistemin önemine dikkat çekmiştir. Depresyon hastalarında yapılan çalışmalarda ve depresyonun hayvan modellerinde, N-metil D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistlerinin antidepresan etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca duygudurum bozukluklarında santral sinir sisteminin ilgili bölgelerinde nöronal plastisitede olası bozulmalara bağlı hacim kaybının ortaya çıktığına dair kanıtların gösterilmesi de riluzolün psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılmasına olanak sağlamaktadır (De Sarro ve ark., 2000). Tedaviye dirençli depresyonu olanlarda yapılmış açık etiketli bir çalışmada riluzol anlamlı antidepresan etki göstermiştir (Zarate ve

3 ark., 2004). Bipolar depresyonu olan, en az dört haftalık lityum ile tedaviye karşın MADRS toplam puanları 20 nin üzerinde olan 14 hastada; sekiz haftalık riluzol ekleme tedavisi sonunda belirgin yanıt gözlenmiştir. Literatürde bipolar depresyonda riluzolün güçlendirme tedavisinde kullanıldığı bir vaka bildirimi de bulunmaktadır. Altı yıllık tedaviye dirençli bir bipolar bozukluk tip II hastasında lamotrijin 25 mg/gün tedaviye eklendiğinde ilk kez tedaviye yanıt alınmasına karşın tedavinin ikinci haftasında deri döküntüleri ortaya çıkmış, lamotrijin kesildiğinde depreşme ortaya çıkmıştır. Üç ay bekledikten sonra tekrar lamotrijin 12,5 mg/gün tedaviye eklenmiş ve yeniden deri döküntüleri ortaya çıkması üzerine lamotrijin kesilerek bu kez riluzol tedaviye eklenmiştir. Dört hafta sonunda 200 mg/gün dozuna çıkılmış ve bu dozla hastanın 6 aydır tam düzelme halinde olduğu belirtilmiştir (Singh ve ark., 2004). Bu yıl yayınlanan bir açık çalışmada ise 14 hastaya altı hafta süreyle günde mg verilerek yapılan manyetik rezonans spektroskopi (MRS) sonucunda riluzolün glutamat-glutamin döngüsünü hızlandırarak nöronal plastisiteyi artırdığı ve depresif belritileri azalttığı gösterilmiştir (Brennan ve ark., 2010). Riluzolün, sodyum kanal blokajı yaparak lamotrijine benzer şekilde presinaptik glutamat salınımını azalttığı, dolaylı olarak da alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izosaksazol propionik asit (AMPA) ve kainat reseptörlerini etkilediği, bu mekanizmalarla antidepresan etki gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca depresyonun hayvan modellerinde, antidepresan tedavinin hipokampusta BDNF (brainderived neurotrophic factor) sentezini artırdığının saptanmasından sonra son dönem hücre kültür çalışmalarından elde edilen sonuçlar ışığında riluzolün de aynı biçimde BDNF sentezlenmesini artırdığı da iddia edilmiştir (Farber ve ark., 2002). Zonisamid: Zonisamid inatçı epilepside birçok ülkede son zamanlara onay almış bir ilaçtır. Klasik antiepileptik ilaçlarla, Na ve T tipi Ca kanallarını bloke etme özelliği ile benzer etki mekanizması gösterir. Kimyasal yapısı ile serotonin, farmakolojik profili ile de karbamazepin ve lamotrijine benzeyen, yeni kuşak bir antiepileptiktir. Zonisamidin düşük dozlarda dopaminerjik ve serotoninerjik uyarımı artırdığı, yüksek dozlarda ise dopaminerjik uyarımı azalttığı ve iyon kanalı blokajının belirgin olduğu gösterilmiştir (Okada ve ark.,1995). Bununla birlikte dolaylı olarak glutamaterjik aktiviteyi azaltabilmekte ve GABAerjik aktiviteyi artırabilmektedir. Bütün bu mekanizmaların bipolar bozuklukta duygudurumun dengelenmesinde önemli rol aldığı öne sürülmüştür. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, zonisamid günde mg gibi düşük dozlarda bipolar depresyon tedavisinde etkili bir seçenek olabilir. Sekiz haftalık bir açık çalışmada zonisamidin bipolar

4 depresyonda etkinliği incelenmiş, çalışmaya katılan on hastanın tedavisine zonisamid 100mg/gün eklenerek her iki haftada bir doz 100 mg artırılmış ve altıncı haftada günde maksimum 300 mg dozuna ulaşılmıştır. Çalışmayı tamamlayan sekiz hastadan beşinde HAMD skorlarında yarıdan fazla azalma olduğu belirtilmiştir (Anand ve ark., 2005). Bir başka çalışmada da, bipolar bozukluğun depresif dönemindeki 12 hastaya ait kayıtlar geriye dönük incelenmiş ve tedaviye zonisamid eklendiğinde altı hafta sonunda hastaların %50 sinin tedaviye yanıt verdiği saptanmıştır (Baldassano ve ark., 2004). Ayrıca zonisamid ekleme tedavisinin bipolar bozukluğun manik döneminde de etkili olduğunu gösteren bir açık çalışma da bulunmaktadır (Kanba ve ark., 1994). Öte yandan, zaman zaman ilaç uyumunu da bozacak derecede rahatsızlık veren kilo alımı, bipolar bozukluğun koruma tedavisi sırasında sık görülen bir fenomendir ve tedavi sırasında kilo alımını engelleyen ya da kilo kaybettiren ajanlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Zonisamid yan etki olarak kilo kaybına yol açması açısından da potansiyel olarak faydalı görülmüştür. Standard tedaviye cevapsız ve özellikle de kilo alımının problem oluşturduğu hastalarda gelecekte bir seçenek olabilir. Bu verilere dayanarak zonisamidin, bipolar bozukluğun hem depresif döneminin tedavisinde hem de uzunlamasına izleminde duygudurumun dengelenmesinde yararlı olabileceği söylenebilir; ancak literatürde bipolar depresyonda zonisamid monoterapisine ilişkin fazla yayın olmadığı ve yayınlanmış çalışmaların da randomize,çift-kör plasebo kontrollü olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Okskarbazepin: Karbamazepinin 10-ketoanaloğudur ve ondan farklı bir metabolik yol kullanır. Bipolar bozuklukta karbamazepinden daha etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Şu ana kadar okskarbazepinin depresyondaki yerini gösteren kontrollü çalışma da yapılmamıştır (Willmore, 2000). Geriye dönük bir dosya taraması çalışması bipolar depresyon hastalarında okskarbazepinin hafif/orta düzeyde etkisi olabileceğini bildirmiş ama şu ana kadar bu izlenim kısa kontrollü çalışmalarca teyit edilmemiştir (Keck-McElroy, 2003). Klonazepam: Benzodiazepinin yüksek potensli bir türevidir. GABA A reseptörü etkisinin yanında santral serotonerjik metabolizmayı da modüle eder. Hastalığın depresyon fazını tedavi etmek için klonazepamın etkisine dair ikna edici kanıt azdır. Majör depresyonu olan 27 hasta ile dokuz bipolar depresyon hastası klonazepamla tedavi edilmiş, klonazepamın

5 antidepresif etkisinin hızlı başladığı, hastaların %84 ünde hafifletici veya belirgin iyileştirci etki gösterdiği bildirilmiştir. Eğer etkili ise bu etkinin 2-4 haftada görülebileceği, unipolardaki etkisinin bipolar depresyondan daha iyi olduğu söylenmiştir. Düşük dozda sürekli kullanılmasının depresif yinelemeleri engelleyebileceği de iddia edilmiştir (Morishita, 2009). Topiramat: Her ne kadar iyi randomize edilmiş, plasebo kontrollü çalışmalarla desteklenmiş olmasa da bir çok açık çalışmada topiramatın potansiyel antimanik ajan olduğu bildirilmiş ve kilo verdirici, yararlı etkisi üzerinde de durulmuştur. Hastalığın depresyon dönemi için topiramatın ek tedavi olarak kullanımına ilişkin bir açık çalışmada iyileşme üzerine etkisi gösterilememiş fakat Bipolar I ve Bipolar II depresyon dönemlerindeki hastalara uygulanan sekiz haftalık tek kör, randomize karşılaştırmalı bir çalışmada topiramatın bupropion ile benzer bir etkinlik gösterdiği iddia edilmiştir. Bu yıl bildirilen bir kaç olguda da, bipolar bozukluk alkol bağımlılığı veya migren gibi bazı hastalıklarla birlikte görüldüğünde topiramatın bu ektanılar üzerinde de olumlu katkısı olduğundan söz edilmiştir (McIntyre ve ark., 2002). Omega-3 Yağ Asitleri: Bitkilerde ve deniz ürünlerinde bulunan uzun zincirli poliansatüre esansiyel poliansature yağ asitleridir. Omega-3 yağ asitleri insan vücudunda sentezlenmedikleri için zorunlu olarak dışardan alınmalıdırlar. Hücre zarının fosfolipit yapısında bulunurlar, hücre sinyal sistemini modifiye ederler, gen ekspresyonu ve biyosentetik fonksiyonların oluşumunu kolaylaştırırlar ve eikozanoidlerin oluşumunu sağlarlar. Omega 3 yağ asitleriyle yapılan hastalığı stabil olmayan 30 hasta ile yapılan ilk çift kör plasebo kontrollü çalışmada, proflaktik antidepresif ve duygudurum dengeleyici özellikler gözlenmiştir (Stoll ve ark., 1999). Bu bulgular 75 akut depresyon hastasında standart tedaviye ek olarak bir veya iki gram etil-epa nın (eikosapentaenoik asit) veya plasebonun kullanıldığı 12 haftalık, randomize, karşılaştırmalı, çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada doğrulanmıştır (Frangou ve ark.,2006). Açık bir çalışmada EPA ekleme tedavisi olarak kullanılmış ve psikotik özellikli olmayan bipolar depresif dönemdeki 12 hastada HAMD skorlarında >%50 düzelme olduğu gözlenmiştir (Osher ve ark., 2005). Bu bulgulara karşın Stanley Foundation Ağı içinde bipolar depresyondaki veya hızlı döngülü hastalarda yapılan büyük bir randomize ve plasebo kontrollü çalışmada omega 3 yağ asitleri ile (6 gram etil- EPA) plasebo arasında bir fark gösterilememiştir. Toplam 121 hastanın (59 depresyon / 62 hızlı döngülü) tedavisine EPA eklenmiş, randomize, çift kör, plasebo

6 kontrollü 4 aylık çalışma sonunda plasebo ve EPA grupları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadığı belirtilmiştir (Keck ve ark., 2006). Ayrıca, etkili olan kısmın EPA olduğu DHA nın (dokosaheksaenoik asit) etkili olmadığı da bildirilmektedir. Sonuç olarak bipolar bozukluğun depresif dönem tedavisinde omega-3 yağ asitlerinin etkili olduğunu söyleyebilmek için daha geniş hasta gruplarını içeren randomize, çift kör çalışmalara ihtiyaç vardır. Yine de omega-3 yağ asitleri bipolar bozukluğun depresif döneminde ilk sıra tedavi seçeneklerinden sonra ekleme tedavisi olarak düşünülecekse kanama zamanında uzamaya neden olabileceği de unutulmamalıdır. Myo-inositol: Poliol yapıda bir ikinci haberci sistemi öncü molekülüdür ve fosfotidil inositol döngüsünde görev almaktadır. Fosfotidil inositol döngüsünün, bipolar bozukluğun patofizyolojisinde önemli bir rolü olduğu öne sürülmektedir. Lityum, valproat, karbamazepin gibi ilaçların duygudurum dengeleyici etkilerini inositolü azaltarak gösterdikleri bildirilmiştir. Levine ve ark. (1995) tek uçlu depresyonda inositolün depresif belirtilerde düzelme sağladığını belirtmişlerdir. Bipolar depresyon tanısı alan 24 hastanın katıldığı altı haftalık bir çalışmada; hastaların tedavilerine randomize olarak plasebo veya inositol (n=12) eklenmiştir. İnositol grubundaki hastaların yarısında HAM-D ve KGİ ölçek skorlarında >%50 düzelme saptanmış ancak plasebo ile karşılaştırıldığında fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Aynı grubun duygudurum dengeleyici ve antidepresan kombinasyonu tedavisine yanıt vermeyen bipolar depresif dönemdeki 66 hastanın katıldığı 16 haftalık açık bir çalışmasında, tedaviye randomize olarak inositol, risperidon veya lamotrijin eklenmiştir. Çalışma sonundaki düzelme oranları lamotrijin ile %23.8 iken risperidon ile %17.4 ve inositol ile %4.6 bulunmuştur (Chengappa ve ark., 2000). Tüm bu çalışmalarda myo-inositol tek başına değil, ekleme tedavisi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle myo-inositolün bipolar depresyon tedavisindeki özgül etkinliğinden söz edebilmek henüz güçtür. Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS): Elektromanyetik alanlar kullanarak beyin fonksiyonlarını araştırmak ve etkilemek için kullanılabilecek girişimsel olmayan yeni bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bazı kontrollü ve kontrolsüz çalışmalarda tekrarlayıcı (repetetive) transkraniyal manyetik stimülasyon (rtms) depresyon tedavisinde kullanılmış ve antidepresan etkisi olduğu ileri sürülmüştür. Unipolar depresyon tedavisinde TMS nin etkinliği üzerine birçok çalışma yapılmış olmasına karşın konuya henüz son nokta

7 koyulmamıştır. Bipolar depresyon tedavisinde kullanımıyla ilgili yayınlar sınırlı sayıdadır. Bir çalışmada, bipolar bozukluk depresif (n= 21) ve karma (n= 2) dönemdeki hastalara randomize olarak, 2 hafta süreyle her sabah sol prefrontal rtms ya da plasebo (sham rtms) uygulanmış ve iki grup arasında tedaviye yanıt yönünden anlamlı fark bulunamamıştır (Nahas ve ark.,2003). Ülkemizde yapılan açık bir başka çalışmada da bipolar bozukluk depresif dönemdeki 5 hastaya 10 ar seans rtms uygulanmış ve tüm hastaların anlamlı yanıt (HDRS skorlarında >%50 düzelme) verdiği bildirilmiştir (Tan- Tarhan, 2004). Ayrıca literatürde TMS sonrası ortaya çıkan manik kaymalar da bildirilmiştir bildirilmiştir. Henüz bipolar depresyon tedavisinde TMS nin etkili olduğunu söyleyebilmek için yeterli kanıt bulunmamakta büyük, randomize, kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Vagal Sinir Stimülasyonu (VNS): VNS, vagal sinir yakınına yerleştirilen bir uyarı oluşturucu elektrot ile hipersenkronize elektriksel aktiviteyi baskılayarak etki gösteren ve epilepsi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. VNS nin epileptik hastalarda duygudurum değişikliklerine neden olduğunun görülmesi duygudurum bozukluklarının tedavisinde etkili olabileceği görüşünü beraberinde getirmiştir. Bir açık çalışmada tedaviye dirençli majör depresyon veya bipolar depresyon tanılı 60 hastaya 10 hafta süreyle VNS uygulanmış ve tedaviye yanıt oranları 28 itemli HAM-D skorlarında %30 ve MADRS skorlarında ise %34 bulunmuştur. Ayrıca daha önce hiç EKT (elektrokonvulzif terapi) uygulanmayan hastalarda tedaviye yanıtın 4 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Sackeim ve ark., 2001). Tedaviye dirençli 210 majör depresyon ve 25 bipolar depresyon hastasının dahil edildiği bir çalışmada da, hastalara randomize olarak 10 hafta süreyle VNS ya da plasebo uygulanmış ve HAM-D skorlarında anlamlı fark saptanmamıştır (Rush ve ark., 2005). Modafinil: Narkolepsisi olan, vardiyalı çalışma nedeniyle ya da tıkayıcı uyku apnesine bağlı aşırı uyku hali nedeniyle tedavi gören hastalarda uyanıklığı sağlamak amacıyla kullanılan ve bu alanda onay almış olan yeni bir uyarıcı ilaçtır (Shelton-Reddy, 2008). Bipolar depresyonun halsizlilk ve uyku hali ile seyretmesi nedeniyle de bu hasta grubu için de mantıklı bir seçenek oluşturduğu düşünülmüştür ama önceki çalışmalarda bu alanda etkiliği gösterilememiştir (Fava ve ark., 2005). Daha yakın tarihli orta büyüklükteki (n = 85) plasebo kontrollu bir çalışmada modafinilin plasebodan üstün olduğu gösterilmiş. Altı

8 haftalık çalışmada ek tedavi olarak uygulanan ortalama 174 mg modafinil %44 iyileşme sağlarken plasebo ile bu oran %23 de kalmıştır. Yeni episodların tetiklenme olasılığı ise plaseboya kıyasla oldukça düşük bulunmuştur (Frye ve ark., 2007) Bazı preklinik çalışmalar uyanıklığı artıran ilaçların histamine H3 reseptör blokajı ile bunu sağladığını göstermiştir. Modafinil ise H3 reseptörü çıkarılan sıçanlarda da etkili olduğu gösterilmiş ve olasılıkla hipokretin sistemi üzerinden çalışan bir ajandır. Bu nöropeptid sisteminin narkolepsi hastalarında önemli bir rol oynamasına karşın bipolar depresyonu olna hastalarda nasıl bir etki sağladığı bilinmemektedir. Bu durumda tıpkı ketaminin depresyondaki rolü gibi belki de semptomatik bir etkiden söz edilebilir. (Belmaker, 2007) N-asetil sistein (NAC): Hem depresyon hem de bipolar bozukluğun glutatyon deplesyonu ile komplike olmasından yola çıkılarak ağızdan alımında biyoyararlanımı iyi ve güvenli bir glutatyon prekürsoru olarak bilinen n-asetil sistein in (NAC) bipolar bozukluğu depresyonunda etkili olabileceği düşüncesi geliştirilmiştir. Diğer bir olası etki mekanizması ise sisteinin glutamat uyarısını azaltarak sistein/glutamate dengesini yeniden düzenlediği şeklindedir. Bu amaçla yapılan çift-kör randomize plasebo kontrollu bir çok merkezli çalışmada (n = 75) olağan tedavisine ek olarak 24 hafta günde iki kez uygulanan toplam 1g NAC ile hastalarda Montgomery Asberg Depresyon Ölçeğinde plaseboya kıyasla anlamlı iyileşme (p = 0.002) elde edildiği bildirilmiştir. Dört haftalık ilaçtan arınma döneminde ise elde edilen bu farkın ortadan kalktığı görülmüştür (Berk ve ark., 2008). Krom: Pikolinat formunun dirençli depresyondaki etkisi sekiz hastalık küçük bir açık çalışmada gösterilmiştir. Küçük bir plasebo kontrollü çalışma da atipik depresyon olgularında yapılmıştır. Bipolar depresyon hastalarında çalışmalar son devam etmektedir ve şimdilik kromun stabil olmayan hastalarda ek tedavi olarak yardımcı olabileceği düşünülmektedir (Iovieno ve ark., 2010). Kalsiyum Kanal Blokerleri: Dihidropropidin L-tipi kalsiyum kanal blokörü olan nimodipinin yağda çözünürlüğü yüksektir ve periferal yan etkiler oluşturmak açısından önemsenmeyecek bir kan düzeyine sahipken bile kan beyin bariyerini geçebilir. Nimodipinin

9 hem mani hem de depresyonda ve ayrıca dirençli hızlı döngülü olgularda etkili olduğu açık çalışmalarda gösterilmiştir (Goodnick, 2000). Özet olarak, manik kayma riskini azalttıkları ve olası depresif depreşme veya yinelemelere karşı korudukları için, duygudurum dengeleyicileri bipolar depresyonun tedavisinde köşe taşlarıdır. Ancak, son dönemde yapılan çalışmalar farklı etki mekanizmasına sahip tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu çalışmalar aşağıdaki tabloda toplu olarak sunulmuştur. Ketiapin ve OFC bipolar depresyonda FDA onayı almış öne çıkan ajanlardır. Pramipeksol idiopatik parkinsonizm tedavisinde kullanılmasına rağmen unipolar ve bipolar depresyonda etkili bulunmuştur fakat, kesin etkili diyebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Riluzol ile yapılmış çalışmalardan elde edilen veriler ise umut vericidir. Lamotrijine benzer mekanizmayla antidepresan etki göstermesi ve özellikle nöronal plastisite üzerindeki etkileri oldukça dikkat çekicidir. Zonisamid bir grup hastada bipolar bozukluğun depresif döneminin tedavisinde ve uzunlamasına izleminde duygudurumun dengelenmesinde etkili bulunmuştur. Tedavi sırasında kilo alımını engellemesi ya da kilo kaybına neden olması bipolar bozukluğun tedavisinde bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Yine de zonisamidin bipolar depresyonda etkili olduğundan söz edebilmek için, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. İnositol, bipolar bozukluk patofizyolojisindeki yerine karşın depresif dönem tedavisinde yeni yeni çalışılmakta; TMS ve VNS gibi somatik tedavi yöntemleri ise henüz emekleme döneminde sayılmaktadır. Tüm bu verilerin ışığında, gelecekteki bipolar depresyon tedavisi umut verici olmakla birlikte manik dönem tedavisinde gelinen noktadan henüz çok uzaktadır. Aşağıdaki tabloda bu ilaçlarla yapılan çalışmaları çeşitli parametreler açısından birleştirilmiş ve özetlenmiş olarak görmektesiniz. Yukarda söz edilen seçenekler dışında kalan ve henüz çok deneysel durumda olan magnezyum, meksiletin, klonidin ve gabapentin ise sadece olgu bildirimleri ve açık çalışmalarda değerlendirilmiş oldukları için şimdilik kayda değer alternatifler oluşturamamaktadırlar.

10 TABLO: Bipolar depresyonda yeni tedavi seçenekleri ve ilgili çalışmaların özellikleri* İlaç Adı/ Tedavi Yöntemi Lamotrijin OFK Ketiapin Pramipeksol Riluzol Zonisamid Omega-3 yağ asitleri Myoinositol TMS VNS NAC Etki Mekanizması Voltaj-kapılı sodyum kanal blokajı Serotonin-dopamin antagonizması Serotonin-dopamin antagonizması Dopamin D2,D3,D4 agonizması Sodyum kanal blokajı/ glutamat modülasyonu Voltaj-kapılı sodyum kanal blokajı İkinci haberci sistemde sinyal düzenlenmesi İkinci haberci sistemde sinyal düzenlenmesi Bir çok farklı hipotez vardır hipersenkronize elektriksel aktivitenin baskılanması Glutatyon prekürsoru? Glutamat inhibitörü? Çift-Kör Çalışma Hasta Sayısı Süre (hafta) Doz Aralığı (mg) Bildirilen Manik Kayma Bildirilen Yan Etki Var Var Baş ağrısı, döküntü Var olz/ flu Var Bulantı, ishal Var Var Sedasyon, ağız kuruluğu Var ,375-1,0 Var Bulantı, sedasyon, baş ağrısı Yok Yok Bulantı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık Yok Yok Sedasyon, döküntü, kilo kaybı Var ,0-9,6 Yok Kanama zamanında uzama Var Yok Yok Yok seans Var Baş ağrısı Yok Yok Ses kısıklığı, aritmi Var Yok Yok Modafinil Histamin H3 blokajı Var Var *Altınbaş ve ark dan (2007) alınmış, kısmen değiştirilip güncellenmiştir. Baş ağrısı, bulantı, dispepsi, insomnia, taşıkardi KAYNAKLAR Akdeniz F, Aldemir E, Vahip S. Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri, Türk Psikiyatri Dergisi, 2009, 20(1):94-8. Altınbaş K, Oral ET, Vahip S. İki Uçlu Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29):30-37 Anand A, Bukhari L, Jennings SA ve ark. A preliminary open-label study of zonisamide treatment for bipolar depression in 10 patients. J Clin Psychiatry Feb;66(2): Angst J, Sellaro R. Historical perspectives and natural history of bipolar disorder. Biol Psychiatry. (2000) 48: Baldassano CF, Ghaemi SN, Chang A ve ark. Acute treatment of bipolar depression with adjunctive zonisamide: a retrospective chart review. Bipolar Disord Oct;6(5): Berk M, Copolov DL, Dean O ve ark. N-acetyl cysteine for depressive symptoms in bipolar disorder--a double-blind randomized placebo-controlled trial. Biol Psychiatry Sep 15;64(6): Belmaker RH. Modafinil Add-On in the Treatment of Bipolar Depression. Am J Psychiatry 164:8, August 2007

11 Brennan BP, Hudson JI, Jensen JE ve ark. Rapid enhancement of glutamatergic neurotransmission in bipolar depression following treatment with riluzole. Neuropsychopharmacology Feb; 35 (3): Chengappa KN, Levine J, Gershon S ve ark. Inositol as an add-on treatment for bipolar depression. Bipolar Disord 2000;2:47-55 De Sarro G, Siniscalchi A, Ferreri G ve ark. NMDA and AMPA/kainate receptors are involved in the anticonvulsant activity of riluzole in DBA/2 mice. Eur J Pharmacol 2000; 408: Dolberg OT, Schreiber S, Grunhaus L. Transcranial Magnetic Stimulation-induced switch into mania: A report of two cases. Biol Psychiatry 2001; 49 : El-Mallakh RS, Elmaadawi AZ, Loganathan M ve ark. Bipolar disorder: an update. Postgrad Med Jul;122(4): Farber NB, Jiang XP, Heinkel C ve ark. Antiepileptic drugs and agents that inhibit voltage-gated sodium channels prevent NMDA antagonist neurotoxicity. MoI Psychiatry 2002; 7: Fava M, Thase ME, DeBattista C. A multicenter, placebo-controlled study of modafinil augmentation in partial responders to selective serotonin reuptake inhibitors with persistent fatigue and sleepiness. J Clin Psychiatry 2005; 66:85 93 Frangou S, Lewis M, McCrone P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: randomised double-blind placebo-controlled study. Br J Psychiatry. 2006; 188: Frye MA, Grunze H, Suppes T ve ark. A Placebo-Controlled Evaluation of Adjunctive Modafinil in the Treatment of Bipolar Depression Am J Psychiatry 2007; 164: Goodnick PJ. The use of nimodipine in the treatment of mood disorders. Bipolar Disord Sep;2 (3 Pt 1): Goldberg JF, Burdick KE, Endick CJ. A placebo-controlled trial of pramipexole for bipolar depression. Am J Psychiatry Mar;161(3): Iovieno N, Dalton ED, Fava M, Mischoulon D. Second-tier natural antidepressants: Review and critique. J Affect Disord Jun 24 Kanba S, Yagi G, Kamijima K ve ark. The first open study of zonisamide, a novel anticonvulsant, shows efficiacy in mania. Prog Neurupsychopharmacol Biol Psychiatry 1994;18: Keck PE Jr, McElroy SL. New approaches in managing bipolar depression. J Clin Psychiatry. (2003) 64 (suppl 1):13-18 Keck PE Jr, Mintz J, McElroy SL ve ark. Double-blind, randomized, placebo-controlled trials of ethyleicosapentanoate in the treatment of bipolar depression and rapid cycling bipolar disorder. Biol Psychiatry Nov 1;60(9): Lattanzi L, Dell'Osso L, Cassano P ve ark. Pramipexole in treatment-resistant depression: a 16- week naturalistic study. Bipolar Disord 2002; 4: Levine J, Barak Y, Gonzalves M ve ark. Double-blind, controlled trial of inositol treatment of depression. Am J Psychiatry. 1995;152: McIntyre RS, Mancini DA, McCann S ve ark.topiramate versus bupropion SR when added to mood stabilizer therapy for the depressive phase of bipolar disorder: a preliminary single-blind study. Bipolar Disord Jun;4(3): Morishita S. Clonazepam as a therapeutic adjunct to improve the management of depression: a brief review. Hum Psychopharmacol Apr;24(3):191-8 Nahas Z, Kozel FA, Li X ve ark. Left prefrontal transcranial magnetic stimulation (TMS) treatment of depression in bipolar affective disorder: a pilot study of acute safety and efficacy. Bipolar Disord 2003; 5:40-7. Okada M, Kaneko S, Hirano T ve ark. Effects of zonisamide on dopaminergic system. Epilepsy Res 1995;22: Osher Y, Bersudsky Y, Belmaker RH. Omega-3 eicosapentaenoic acid in bipolar depression: report of a small open-label study. J Clin Psychiatry 2005 ;66 :726-9

12 Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an overview. Drugs 2004;7: Rush AJ, Marangell LB, Sacheim HA ve ark. Vagus nerve stimulation for treatment resistantdepression: a randomized, controlled acute phase trial. Biol Psychiatry 2005; 58 : Sackeim HA, Rush AJ, George MS ve ark. Vagus Nerve Stimulation(VNS) for treatment resistant depression:efficacy, side effects, and predictors of outcome. Neuropsychopharmacology 2001 ;25 : Sachs GS, Koslow CL, Ghaemi SN. The treatment of bipolar depression. Bipol Disord 2000, 2: Silverstone PH Silverstone T. A review of acute treatments for bipolar depression. Int Clin Psychopharmacol 2004 May;19(3): Singh J, Zarate CA Jr, Krystal AD. Case report: Successful riluzole augmentation therapy in treatment-resistant bipolar depression following the development of rash with lamotrigine. Psychopharmacology (Berl) Apr;173(1-2):227-8 Shelton RC, Reddy R. Adjunctive use of modafinil in bipolar patients: just another stimulant or not? Curr Psychiatry Rep Dec;10(6):520-4 Stoll AL, Severus WE, Freeman MP. Omega 3 fatty acids in bipolar disorder: a preliminary doubleblind, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 1999;56: Tan O, Tarhan N. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Bipolar Depression. Clinical EEG and Neuroscience; 2004;4:250. Thase ME, Sachs GS. Bipolar depression: pharmacotherapy and related therapeutic strategies. Biol Psychiatry. (2000) 48: Willmore LJ. Clinical pharmacology of new antiepileptic drugs. Neurology 2000; 55:S17-24 Zarate CA Jr, Payne JL, Quiroz J ve ark. An open-label trial of riluzole in patients with treatmentresistant major depression. Am J Psychiatry 2004;161:171-4.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri

Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(1):94-98 Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri Dr. Fisun AKDENİZ 1, Dr. Ebru ALDEMİR 2, Dr. Simavi VAHİP 3 Özet / Abstract

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:151-156 DOI: 10.5350/DAJPN2012250208 İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):92-106 doi: 10.5455/cap.20130707024051 Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Treatment of Pediatric Bipolar Disorder Ayten Erdoğan,

Detaylı

Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk

Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):401-418 doi: 10.5455/cap.20150209101507 Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk Treatment Resistant Bipolar Disorder Elvan Özalp,

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

pecya İki Uçlu Depresyon ve Tedavisi GİRİŞ duydudurum dalgalanmalar ı yaşamaktad ırlar

pecya İki Uçlu Depresyon ve Tedavisi GİRİŞ duydudurum dalgalanmalar ı yaşamaktad ırlar Kürşat ALTINTAŞ *, E. Timuçin ORAL **, Simavi VAH İP *** ÖZET İki uçlu bozukluk hastalar ı yaşamların ın üçte birini depresyonda geçirdikleri için depresif dönemler önemlidir. İki uçlu depresyonun tedavisiyle

Detaylı

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Gözden Geçirmeler / Reviews Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Oğuz Karamustafalıoğlu¹, Burcu Goksan Yavuz² ÖZET: Major depresif bozukluk tedavisinde

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Deskriptif psikiyatrinin en önemli ismi Kraepelin,

Deskriptif psikiyatrinin en önemli ismi Kraepelin, Araştırmalardan Klinik Uygulamaya Bipolar Depresyon Tedavisi * Dr. Simavi Vahip 1 ÖZET: ARAfiTIRMALARDAN KL N K UYGULAMAYA B POLAR DEPRESYON TEDAV S Bipolar depresyonun unipolar depresyonla gösterilen

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Depresif Bozuklukların Tedavisinde Psikostimulanlar

Depresif Bozuklukların Tedavisinde Psikostimulanlar Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):304-318 doi: 10.5455/cap.20141201111428 Depresif Bozuklukların Tedavisinde Psikostimulanlar Psychostimulants in the Treatment

Detaylı

Bipolar Bozukluk ve Hipotalamo pituiter pituiter adrenal sistem Doç. Dr. Vesile Şentürk Ankara Ü.T.F. Psikiyatri A.D Janssen Astra Zeneca Hipotalamo pituiter pituiter son organ Hipotalomo Hipotalomo pituiter

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Madde kullanımı 56% Alkol Kullanımı 49% Newcomer 2006, Krishnan 2005 Başlangıçta %33, 2 yıl sonra %39 olan

Detaylı

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120924064532 Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Fisun Akdeniz 1 ÖZET: Agomelatin: Yeni antidepresan ilaç ve yeni bulgular Agomelatin melatoninerjik

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Dirençli Bipolar Olguların Yeni Antipsikotiklerle Kombinasyon Tedavileri, İlaç Etkileşmeleri ve Polifarmasi Sorunu Prof. Dr.

Dirençli Bipolar Olguların Yeni Antipsikotiklerle Kombinasyon Tedavileri, İlaç Etkileşmeleri ve Polifarmasi Sorunu Prof. Dr. Dirençli Bipolar Olguların Yeni Antipsikotiklerle Kombinasyon Tedavileri, İlaç Etkileşmeleri ve Polifarmasi Sorunu Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi - İstanbul BP Bozuklukta Tedaviye

Detaylı

Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası. bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi

Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası. bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20120730123734 Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi Sermin Kesebir 1, Fisun Akdeniz 2, Aysun Demir

Detaylı

Tedaviye Dirençli Depresyonda Me lfenidat İle Güçlendirme: Bir Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden Geçirmesi

Tedaviye Dirençli Depresyonda Me lfenidat İle Güçlendirme: Bir Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden Geçirmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):179-183 Tedaviye Dirençli Depresyonda Me lfenidat İle Güçlendirme: Bir Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden Geçirmesi Dr. Kurt BUHAGIAR 1, Dr. Joseph CASSAR 2 Özet /

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar duygudurum

Antipsikotik ilaçlar duygudurum Gözden Geçirmeler/Reviews Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotiklerin Bipolar Bozuklukta Kullan m Cengiz Tu lu ÖZET: Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotikler bipolar

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Astra Zeneca, Bristol Myers Squibb,

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme

Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 204;25(3):20- Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme Dr. Sefa VAYISOĞLU, Dr. A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU 2 ÖZET

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

BASKIDA. Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme

BASKIDA. Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 03;4( ): Klozapin Tedavisine Kısmi Yanıt Veren Şizofreni Hastalarında Tedaviyi Güçlendirme: Bir Sistematik Gözden Geçirme BASKIDA Dr. Sefa VAYISOĞLU, Dr. A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 27 Eylül 2013, İzmir Açıklama 2012-2013

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Bipolar Bozukluk Tedavisinde İlaç Kullanımı

Bipolar Bozukluk Tedavisinde İlaç Kullanımı On5yirmi5.com Bipolar Bozukluk Tedavisinde İlaç Kullanımı Bipolar bozuklukta tedavinin asıl amacı uygun ilaç kullanımının sağlanması ve yaşam şartlarının hastalık dönemlerini azaltacak şekilde düzenlenmesidir.

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

nöropatik ağrı tedavisine genel bakış

nöropatik ağrı tedavisine genel bakış nöropatik ağrı tedavisine genel bakış mustafa ertaş epidemiyoloji TURDEP Türkiye de TURDEP (1995) verisi: Diyabet prevalansı: %7.2 Glükoz intorelansı: %6.7 Diyabetik Nöropati: Diyabetlilerde ~%50 1 epidemiyoloji

Detaylı

An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma

An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3): 329-333 An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma Dr. Kaan KORA 1, Dr. Pelin KAPLAN 2 Özet / Abstract Kullanılan antidepresif ilacın ani ya da yavaş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA KORUYUCU SAĞALTIM

BİPOLAR BOZUKLUKTA KORUYUCU SAĞALTIM T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI BİPOLAR BOZUKLUKTA KORUYUCU SAĞALTIM Dr. Meliha ZENGİN EROĞLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Nurgül ÖZPOYRAZ ADANA- 2010 TEŞEKKÜR

Detaylı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İçerik FM tedavisinde öneriler APS ve EULAR Yeni ilaçlar Duloxetine Milnacipran Pregabalin Diğer

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

TMU nun Psikiyatrik Tedavilerdeki Yeri. Doç. Dr. Ali Bozkurt Anadolu Psikiyatri Günleri 17 Haziran 2010 Eskişehir

TMU nun Psikiyatrik Tedavilerdeki Yeri. Doç. Dr. Ali Bozkurt Anadolu Psikiyatri Günleri 17 Haziran 2010 Eskişehir TMU nun Psikiyatrik Tedavilerdeki Yeri Doç. Dr. Ali Bozkurt Anadolu Psikiyatri Günleri 17 Haziran 2010 Eskişehir Stimülasyon (Uyarım) Tekniği EKT Elektro Konvulsif Terapi K rtmu Traskraniyal Magnetik Uyarım

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri Dicle Tıp Dergisi / M.Z. Eroğlu ve ark. Elektrokonvülzif tedavi 2012; 39 (3): 371-376 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0160 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

60 yaşında, kadın hasta Ellerindeki titremeyi 4 yıl önce farketmiş. Son iki yıldır çorba ve çay içerken zorlanıyor, yemek davetlerine bu nedenle

60 yaşında, kadın hasta Ellerindeki titremeyi 4 yıl önce farketmiş. Son iki yıldır çorba ve çay içerken zorlanıyor, yemek davetlerine bu nedenle 60 yaşında, kadın hasta Ellerindeki titremeyi 4 yıl önce farketmiş. Son iki yıldır çorba ve çay içerken zorlanıyor, yemek davetlerine bu nedenle gitmek istemiyor, bankada imza atarken zorlanıyor. Ressam

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

2012 2013 yılları İlişki Bildirimi

2012 2013 yılları İlişki Bildirimi MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TANISI ALAN ERGENLERDE REMİSYON SÜRESİ TEDAVİ İÇİN KULLANILAN İLAÇ SAYISI VE CİNSİYETTEN ETKİLENEBİLİR ANCAK EŞ TANI SAYISINDAN BAĞIMSIZ GÖRÜNMEKTEDİR: BİR ÖN ARAŞTIRMA Zehra Topal*,

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Akış 1-Ġlk nöbette tedavi kararı 2-Ġyi huylu epilepsilerde tedavi kararı: Rolandik Epilepsi 3-Ġlaç tedavisinin düzenlenmesı İlk Nöbet - Tanım:

Detaylı

TEDAVĐYE DĐRE ÇLĐ DEPRESYO HASTALARI DA TEKRARLAYICI TRA SKRA ĐAL MA YETĐK UYARIM (ttmu) TEDAVĐSĐ Đ ETKĐ LĐĞĐ VE UYARIM ŞĐDDETĐ ĐLE ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

TEDAVĐYE DĐRE ÇLĐ DEPRESYO HASTALARI DA TEKRARLAYICI TRA SKRA ĐAL MA YETĐK UYARIM (ttmu) TEDAVĐSĐ Đ ETKĐ LĐĞĐ VE UYARIM ŞĐDDETĐ ĐLE ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Ali Đhsan Dokucu Şef: Doç. Dr. K.Oğuz Karamustafalıoğlu TEDAVĐYE DĐRE ÇLĐ DEPRESYO HASTALARI DA TEKRARLAYICI

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler

SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler S İG A R A B A ĞI ML I L I ĞI N DA T E DA V İ P R O G R A ML A R I V E İL A Ç S E Ç E N E K L E R İ. D E RY A İR E N A K B I Y I K S İG A R A B A ĞI

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Aripiprazol: Bir Gözden Geçirme

Depresyon Tedavisinde Aripiprazol: Bir Gözden Geçirme Gözden Geçirmeler / Reviews Depresyon Tedavisinde Aripiprazol: Bir Gözden Geçirme Haluk A. Savafl 1, fiengül Kocamer 2 ÖZET: Depresyon tedavisinde aripiprazol: Bir gözden geçirme Amaç: Aripiprazolun major

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI RASALAS 0.5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 0.5 mg rasajilin (mesilat olarak). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, talk, kolloidal silikon

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005.

Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005. Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005. Postpartum blues (PPB) Puerperal dönemde disfori (üzüntü,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):310-329 doi: 10.5455/cap.20131215112300 Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme Effect of

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Yetersiz Yan t Durumunda

Depresyon Tedavisinde Yetersiz Yan t Durumunda Gözden Geçirmeler / Reviews Depresyon Tedavisinde Yetersiz Yan t Durumunda Güçlendirme Tedavileri Nesrin Dilbaz 1, Serçin Yalç n Çavufl 2 ÖZET: Depresyon tedavisinde yetersiz yan t durumunda güçlendirme

Detaylı

Uyku bozukluklarının tedavisi hakkında genel bilgi ve uyku hastalıkları. İNSOMNİ tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar

Uyku bozukluklarının tedavisi hakkında genel bilgi ve uyku hastalıkları. İNSOMNİ tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar Uyku bozukluklarının tedavisi hakkında genel bilgi ve uyku hastalıkları İNSOMNİ tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar Prof. Dr. Hakan Kaynak 09 Mart 2013 Cumartesi / HEKİM KURSU 15:45 16:30 İnsomni

Detaylı

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Analan ve ark. 5 Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Enver Analan, 2 Orhan Doğan, 3 Gamze Akyüz 4 ÖZET Amaç: Depresif belirtiler folik asit eksikliğinin en yaygın nöropsikiyatrik

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Kilo alma karışık mekanizmaların sonucudur. Genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal öğelerin bir karışımıdır. Sanıldığının aksine, psikolojik sorunların aşırı kiloya neden olmadığı, tam tersine aşırı

Detaylı