TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)"

Transkript

1 TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*) Börçlu hakkmda cebri icra -gerek ha ci z, gerek içi as ve gerekse rehnin paraya çevrilmesi yollarinda- "takip talebi" ile.. (*) İzmir Barosu Avukat (*9 Takip talebi ve muhtevası Madde 58- Takip talebi icra müdürü ne yazı ile veya sözlü olarak yap ılır. Talepte şunlar gösterilir:. 1-Alacakl ının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; alacakl ı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de gösterece-, ği ikametgah ı (ikamet.gahgösteremezse, icra dairesinin bulundu ğu yer ikainetgah say ılır.) 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; Bir trekeye karşı yapılan takiplerde, kendilerine tebligat yap ılac2ık mirasç ı - ların ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahlar ı; 3-Alacağın ve istenen teminat ın Türk paras ı ile tutar ı ve fatzi('faizli"olarak anlaşilınalı) alaeaklarda miktarı ile işlemeye başladığı gün,* 4-Senet, senet yoksa borcun sebebi; 5-Takip yollarından hangisinin seçildiği;... - Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ın ııı veya alacakl ı yahut rnümes-. sii taafindan tasdik edilmi ş, borçlusayzs ından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine tevdii mecburidir. Alacakl ıya tdkip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masrafları na dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir." Not: 'Yürürlükteki 58..maddede "alacak belgeye dayanmakta ise, alacakhnın takip talebinde bulunurken bu belgeyi yani belgenin asl ını veya bu belgenin tasdikli örneğini icra dairesine teslim etme zorun1u1u ğ f öngörülmüştür. Hüküm bu şekli ile 11Y. mad. 60/3 ile çeli şmektedir. Gerçekten, 11y. mad.. 60/3 gereğince, borçlunun takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse, bunu yedi gün içinde aynca ve açıkça bildirmesi gerekir. Borçlu rum bu madde ge ıtğince "imza inkan"nda bulunabilmesi için, senet asinu TÜRKİYE BAROLAR sialiği DERGİSİ fl. 111

2 başlar. Takip hukuku açısından "takip talebi", usul hukukunda "dava dilekçesi" niteliğindedir (1). 1- Takip talebinin şekli: Takip talebi yaz ı l ı ya da sözlü olarak yapıhi- (2). Ugulamada, genellikle yaz ı l ı takip talebinde bulunulur ve bu amaçla -tü'. Yön. ınad. 17/1, 18 uyarınca haz ırlanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren "bas ılı örnek: 48" kullanılır (3). Fakat hemen belirtelim ki, geçerli bir takip talebinde bulunabilmek için bu bas ılı örneğin kullamlmas ı zorunlu değildir. İcra dairesinde bu bas ılı örnek kalmamış olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir kağıda yaz ılmış bulunan ve takip talebinin -a şağıdaki parağraflarda ayrıntılan ile açıklanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren takip talebi de geçerli olur. İcra müdürü de, bu şekilde haz ırlanmış olan takip taiebini kabulden kaç ınainaz. icra dairesinde görmesi geskir. Halbuki, It?. mad. 58/111 hükmü ile, ala- - cakhnrn takip talebinde bulunurken, alacağm dayandığı belgeyi icra dairesine teslim etme zorunlulu ğu kabul edilmemiş olduğundan, alacakh belgenin -kendisince- onaylı bir örneğini icra dairesine vermekte ve asl ını kendisinde saldamaktadır. Bu durumda, borçlu görmedi ği imzasını nas ıl inkar 'edecektir? Her nekadar, uygulamada bu gibi durumlarda alacakliya bir yazı gönderilip "senet (belge)ashm icra dairesine inceleme için getirmesi" istenmekte ise de, bu hem zaman kaybına sebep olmakta ve hem de, alacaklıya tebligatın ne zaman yapılacağı önceden kesinlikle bilinemediğinden, borçlununsık sık icra dairesine uğrayıp, "belgenin inceleme için getirilip getirilmediğini" sorması gerekmektedir. Bu nedenle, bu hükıiıün, kambiyo senetlerine mahsus takip usulünde ( İt?. mad. 167/11) olduğu gibi, uygulamadaki gereksinmeyi kar şılayacak biğimde değiştirilmesi uygun olur.' ş eklindeki gerekçe ile; a şağıdaki şekild deği ştirilmesi tarihinde tarafim ızdan Adalet Bakanl ığına teklif edilmi ştir: "Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ı ile alacakl ı yahut temsilcisi tarafindan tasdik edilmiş borçlu say ısından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine verilmesi zorunludur. Icra dairesi belgenin asl ını hasada saklar.' (Bknz:.UYAR, T. İcra ve Iflas Kanunu De ği şildiği Hakkında Düşünceler, İBD. 1986/ , sh:797 vd.) (1) Bknz: 12. HD T. 6113/6494 ; T /13853 (2) Bknz: 12. HD T /13955 (3) boldurulmu ş çe şitli bas ıli "takip talebi" örnekleri için bknz: UYAR, T. Uy --gulamah İcra ve İflas Hukuku, 02, 1993, sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 203fl

3 s ö z 1 ü olarak da takip talebinde bulunmak mümkündür (4). Alacakl ının sözlü ba şvurusu üzerine icra müdürü, takip talebini alacaklıdan alacağı bilgilere göre doldurarak, alacakl ıya imzalatnasl gerekirse de, uygulamada, icra dairelerinin i şlerinin çok yoğun olması nedeniyle genellikle alacakl ılardan "yaz ılı olarak" takip talebinde bulunmaları istenmektedir. Buna rağnien alacakl ı- nm, "sözlü olarak" takip talebinde bulunmak istemesi halinde, takip talebini icra müduru.doldurduğu için, alt ını alacakl ı ile birlikte kendisinin de imzalaması yeri ııde olur. Çünkü, icra müdürünün alacaklınıın başvurusu üzerine talebini "takip talebi"ne geçirmesi, "tutanak düzenlemesi" -İİY. mad.8/1, J İY. Yön. mad. 20/11- niteliğindedir (5). U yg ul ama d à, takip aç ıldıktan sonra, ba şlangıçta kendisine ödeme (ya da icra) emri gönderilmemi ş olan diğer borçlulara takibin yöneltilmek istenmesi halinde, bu borçlulara da 'ödeme (ya da icra emri)" gönderilmesi istenirken, s ö z 1 ü olarak tüip talebinde bulunulmaktadir. Alacaklının (ya da vekilinin) takip talebinde bulunurken; - - "Ba şvurma harcı" ile -ilams ız takiplerde- "pe şin harç" ödemesi, - "Ödeme emrinin borçliıya (ya da bo ı çlulara) tebliğ giderini (giderlerini)" posta pulu olarak vermesi, -Ayrıca, "borçlunun İtY. inad. 62 uyannca yapacağı itirazm, kendisine tebliğ giderini" vermesi gerekir. (1W. mad. 59/1) Ancak hemen belirtelim ki, t İY mad 62/İI'de "takibe itiraz edildiği lıususunun, 'borçlunun yat ırdığı' veya 'alacakl ımn yatırdığı' avanstan kar şılanmak suretiyle -üç gün içinde- bir muht ıra ile alacakliya bildirileceği" öngörüldüğünden, yani itiraz ın alacakl ıya tebliğ giderinin borçludan da al ınabileceği 1w mad 62/I İ'de öngörüldüğünden, u y g u 1 a m a d a 1W. mad. 59(1 hükmü i şlememekte ve alacaklılar takip talebi s ırasında borçluların ödeme emrine (4) Bhız: ı2. HD T /1786; T. 6683/6800 (5) KURU, B. İcra ve İflaslluküku, 1988, C:1, sh:209 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG tsi mn 113

4 yapacakları itirazlann kendilerine bildirilebilmesi için gerekli gideri icra dairesine vermemektedirler (6)... Ayrıca, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (itt mad. i67 vd.) artık borçlular ın "imza itiraz ı"m da icra dairesi yerine Tetkik Mercii'ne yapmaları gerektiğinden, bu giderin yat ı- rilmas ına bu takipler bakım ından -yasal olarak da- gerek kalmamıştır. 11- Takip talebinin içeriği: Takip talebinin geçerli bir talep olarak kabul edilebilmesi için, İİY. mad. 58 ve itt Yö ıi. mad. 18 ve 19'da sayılan hususlan içermesi gerekir. Bu hususlar, takip talebinin geçerlik ko ş ullar ı 'dır. Bunlar s ıras ıyla şunlardır: Il!- 1- Alacakl ının kimliği: takip talebinde alacaklının kimliğinin açık-seçik olarak belirtilmesi gerekir (7) (8). Hemen ifade edeli ı ki, takip talebinde "alacakl ımn kimliği"nin yanlış gösterilmi ş olması, borçlunun çıkarlarına zarar vermedlikçe, ba şlı ba şına takibin hükümsüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yanlışlığın düzeltilmesi ile yetiniir (9). Takip talebinde "alacakl ı"mn ve varsa "yasal temsilcisi"nin ya da "vekili"nin; a- Adı ve soyadının, b- Şöhretinin (Hemen belirtelim ki, Soyadı Kanunu'ndan önce alaamı veya borçlunun kimliğini belirtebilmek için İcra ve İflas Yasas ına konulan (10) bu kavram ın bugün için bir anlam ı kalmamıştır. Çünkü bugün, soyadı "şöhret"in i şlevini görmektedir (11)...) (6) UYAR, T. Icra Hukukunda Itiraz, 1990,sh:13 (7) Bknz: İİD T Federal Mahkeme İcra ve iflas Dairesi, T. - (8) Alacaklının ismüfin "takip talebi"nde yaz ılı olmas ına rağmen ödeme emrinde yaz ılmamış olmas ı halinde "ödeme emrinin iptaline" karar verilir. (Bknz: 12. HD T. 2201/2233) (9) I3knz: Cenevre Icra Tetkik Mercii, T (10) Sait, Azmi/Naz ıt, Hikmet, Yeni icra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi, 1933, sh:113 ( ı l) KURU, B. age. sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI MM

5 e- İkametgahımn (Bur ' daki "ikametgah" kavramı teknik olarak kullamimış olmayıp bununla "alacakl ınm tebliğe yarar adresi"nin bildirilmesi istenmi ştir. (12) Eğer alacakl ı yabanc ı memlekette oturuyorsa,.türkiye'de bir ikaınetgah göstermesi gerekir, aksi takdirde, "icra dairesinin bulunduğu yer alacakhmn ikametgahı sayılır." (İtY. mad 58/1) belirtiimesi gerekir. Alacaklının ıkametgahımn takip talebinde gösterilmemi ş olması halinde bu durum takibin iptaline neden olur mu? Yüksek mahkeme (13), alacamımıi ilcarnetgah ınm takip talebinde gösterilmemi ş olmas ı halinde -borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığım bilebilecek durumda ise- "takibin iptaline de ğil noksanlığın giderilmesine (takip talebine alacaklının ikametgahınuı yaz ılmasına) karar verilmesi gerekti ğini" belirtmi ştir. Takip talebinde alacakl ının sadece isminin (ad ve soyadının) yazıldığı. ve fakat vekilinin isim ve adresinin belirtildiği durumlarda, borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığınibilebileceğinden, alacaklmm ayrıca adresinin takip talebinde yaz ılmamış olması önem ta şımaz(14). 'falacaklımn kimliği"nin yanl ış gösterilmi ş olması, borçlunun ç ı- karlaruja zarar vermedikçe, takibin hükünısüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yap ılan yanh şliğının giderilmesi ile yetinilir (15). IV- Alacakli birden fazla ise, takip talebi bunlarm ortak vekilleri tarafından haz ırlanıp imza edilmi ş de olsa, yine tüm alacaklıların "adı-soyadı ve ikametgahları"mn a y ı' ı a ' r ı takip talebinde gösterilmesi gerekir. Alacaklının birkaç ınm ismi yaz ılıp, diğerleri "vs..." şeklinde belirtilemez (16). (12) Bknz: 538 sayilı kanuna ait Cumhuriyet Snatesü Gerekçesi (13) HGK T /1146; 12 HD T. 9276/1208; T. 1852/3444; T. 1265/3132 (14) Bknz: MGK T /1146; 12. HD T. 9276/1208 (15) Bknz: HGK T /1146 (16) Bkn2: 11D T. 9860/ T /9385 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI Vl - 115

6 Takip talebinde tüm alacakl ıların isimleri ayrı ayrı gösterilmemiş olmas ına rağmen borçlu, alacaklilar ın kim olduğunu tahmin etmi ş ve takibe süresi içinde itiraz ederek savunma hakk ını küllanmışsa, takip talebindeki bu eksiklik "takibin iptalini" gerektirme (17) (18). Aynı şekilde alacaklı (ya da alacakl ılar) adına takip talebi vekili (ya da ortak vekilleri) tarafından imza edilmi ş olsa bile, yine tüm alacaklilar ın isimleri yan ında ikametgahlarm ın ayrı ayrı takip talebinde gösterilmiş olmas ı gerekir. Çünkü; borçlunun takibi yapan alacaklının.nerede oturdu ğunu bilmesi kimi talciplerde önem ta şır. Borçlu, ödemelerini icra dairesi yerine do ğrudan doğruya alacakl ı- ya ya da vekiline.yapmak veya alacakl ısıyla icra takibiyle ilgili bir sorun hakkında ki şisel -sözlü olarak, gerek görürse telefonla, mektupla- ili şki kurmak isteyebilir (19). Ancak hemen belirtelim ki, takip talebinde alacaklının ve vekilinin ikametgahıhın -daha doğrusu adresinin- belirtilmenii ş olmsina rağmen borçlu bu adresi biliyorsa, takip talebndeki bu eksikliği ileri sürüp takibin iptalini kamm ızca isteyememelidir...; Vekil, vekaletnamesini takip talebine eklemeden alacaklı mü vekkili adına icra takibindş bulunabilir mi? Yargıtay, HUMY'nın 67. maddesinde de ğişiklik yapılmadan önceki bir içtilıatıflda (20) bu soruya olumlu cevap vererek; "müdürün daha sonra vekile 'velaletnamesini dosyaya koymas ı (ibraz ı) için süre vermesi gerekti-, ğini" belirtmi ştir; V- Kimliği takip talebinde açık-seçik belirtilen alacaklının g e r ç e k ki ş i yada tüzel ki ş i olması gerekir: A- Gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar geçerli bir takip talebindebulunamazlar, Örne ğin; tüzel (17) BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, sh: 187 (18) Bknz: Cenevre Tetkik Mercii, '!'. (19) Bknz: İsviçre Fed. Malı. İcra ve mas Dairesi, T. (20) Bknz: 12. HD T:2675/ T. 750/ TÜnıdıt PMROLAR ntmiöt DERGISI zıovı

7 kişiliği bulunmayan "miras şirketi" (MY mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 520) geçerli bir takip talebinde bulunamaz.çünkü, ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (= hak ehliyeti)' ne sahip olan gerçek ya da tüzel ki şiler, bir icra takibine taraf olabilirler (=taraf ehliyeti). "Taraf olma ehliyeti"ne sahip olmayan kimse, kurulu şlar. ve topluluklar, geçerli bir takip talebinde bulunamazlar. Gerçek kişilerin "taraf ehliyeti" doğumla başlayıp ölümle sona erdiğinden, (MY. mad. 27/1), takip tarihinde lü olan bir ki şi adına icra takibi yapılamaz. (21). - - Tüzel ki şiliği bulunmayan "miras şirketi" ile tereke malvarli ğı aras ında "iştirak halinde" (elbirli ğiyle) (MY. mad. 581) hak sahipliği ilişkisi bulunduğundan ş.terekeye giren alacakmr ı; a Tüm mirasç ılar birlikte takip talebinde bulunarak (ancak hemen belirtelim ki; kural "tüm mirasç ıların birlikte (22) (23) hareket etmeleri" ise de, alacağın zarnaha şınuna uğramak üzere olmas ı gibi acele.durumlarda (24) mirasç ılardan tümü yerine biri ya da birkaçı da icraya ba şvurarak takip talebinde bulunabilir. Bu gibi durumlarda, daha sonra di ğer mirasçilann da takibi onayladık- (21) Bknz: 12. HD T. 35/1756 (22) KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. Miras Hukuku, 1987, sh:691 vd. - İNAN, A.NJERTAŞ, Ş. Miras Hukuku, 2000, sh:467vd. - ŞENER, E. Mirhs Hukuku,C:i, 1977; sh:753 vd. İMRE, Z. Türk Miras Hukuku, 1978> sh:676 vd. - KÖPRÜLÜ, B. Miras Hukuku Dersleri, 1985, sh:397 vd. AYITER, N. IKILIÇOĞLU, A. Elbirli ği Ortaklikları, 1961, sh:139 - ANSAY, T. Adi Şirket, Dernek ve Ticaret Şii-ketleri, 196E, sh:126 - OĞUZMAN, M.K. Miras Hukuku, 1995, sh:314 vd. (23) Bknz: 12. HD T /17373; T. 7230/2769; T / T HGK T. le. İf. 1207/201 - İİD T / (24) t İMItE, Z/ERMAN, H. age. sh:385 - OĞUZMAN, MAL age. sh:316 vd. - AYITER, N.FKILIÇOĞLU, A. age. sh: 268 IMRE, Z. age; sh: KO-. CAYUSUFPAŞAOĞLU, N. age. sh:695 - ŞENER, E. age. sh: 765 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGiSİ ı/ı

8 lanm bildirmeleri yani yap ılan takip talebine katild ıklarını, bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yap ılan takip, Tetkik Mencii'nce şikayet üzerine iptal dilir.) b- Ya da "miras ortakl ığı temsilcisi" (25) (26) (MY. inad. 581), "vasiyeti tenfiz memuru" (27) (MY. mad. 479), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (28) (MY mad. 533) tüm mirasç ılar ad ı- na onlann temsilcisi s ıfatıyla takip' talebinde bulunarak, borçluyu takip edebilirlen. Adi şirket (ortaklık) ortakları da ancak birlikte (29) takip talebinde bulunarak icraya ba şvurabilirler. B- "Medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (=h a k e h ii y e t i)'ne sahip bulunan - -yani; "taraf olma ehliyeti"ne sahip olan- gerçek ki şilerin tümü, geçerli bir takip talebi ile "icra takibinde bulunbilme ehliyeti" denilen (30) t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahip de ğildin, Bir ki şinin, alacakli s ıfatıyla icra takibinde bulunabilmesi için -Medeni Usul Hukukundaki "dava ehliyeti" gibi- "takip ehliyeti"ne de sahip olması gerekir. Takip ehliyeti, "medeni hakları kullanma ehliyeti" (=e y 1 e m e h 1 i y e t i)'ne göre saptamr. Medeni hak- (25) İMRE, Z/ERMAN, Il. age. sh:389 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:398 - inan, A.NJERTAŞ, Ş. age. sh:472 - IMRE, Z. age. sh:688 vd. - KOCAYUSUF- PAŞAOĞLU, N. age. sh:696 vd. - ŞENER, E. age. sh:767 vd. - OĞuz- MAN, M.K. age. sh:315 vd. - AYITER, N/KILIÇOĞLU, A. age sh:267 (26) Bknz: HGK T. le. İr. 1307/201 - T İD T / HD T. E:7230/ T /5958 (27) ŞENER, E. age. sh:480 vd. - INAN, it N./ERTAŞ, Ş. age. sh:205 vd. - İM- RE, Z. age. sh:264 vd. - İMRE, ZJERMAN, H. age sh:150 - KOCAYU- SUFPAŞAOĞLU, N. age.. sh:296 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:211-0ğuzman, M.K. age. sh: 162 AYITER, NJKILIÇO ĞLU, it age. sk un (28) oğuzman, MI. aga sh:276 - KOCAYUSUFPA ŞAOĞLU, N. age. sh:568 vd. - IMRE, Z. age. sh:486 vd. - ŞENER, E. age, sh:692 vd. (29) ANSAY, T. age. sh:124 AYITER, N. age. sh:133 (30) BERKİN, N. age. sh:182 - KURU, B. age. sh:161 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukuku Esasları, 1995, sh:80 vd. 118 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2031/1

9 lan kullanma ehliyetine sahip olan (MY mad.9-16) herke "takip ehliyeti"ne de sahiptir. "Takip ehliyeti" bakımından g e r ç e k ki ş il e r i dört grupta toplamak mümkündür (31). a- Tam ehliyetliler: Ergin (re şit) ve temyiz kudretine sahip (sezgiıı= mümeyyiz) olup da kısıtl ı (mahcur) olmayan ki şiler tam ehliyetli'dirler. ( MY. mad. 9, 10) Bu kişiler kendilerini borç altına sokacak ya da hak sahibi yapacak her türlü i şlemi tek başlarına yapabildiklerinden ve verdikleri zarardan sorumlu o1duklrmdan (32) "takip (ve dava) ehliyeti"ne t a m al a r a k sahiptirler. Bu gruptaki ki şiler tek ba şlanna serbestçe takip talebinde bulunabilirler. 6- Tam ehliyetsizler: Bunlar, sezgin (=temyiz kudretine sahip) olmayan ki şilerdir (MY mad. 15/1). Bu ki şilerin yaptığı i ş- lemler hükümsüz oldu ğundan, tam ehliyetsizler "takip (ve dava)" ehliyetine sahip de ğildirler. Tam ehuiyetsizlerin yaptığı işlemler, yasal temsilcilerinin i z i n ya da i e a ze t i ile geçerlik kazannıadığından, bu ki şilerin yaptığı işlemin geçerlik kazanmas ı isteniyorsa, i şlemin yasal temsilci tarafindan yeniden yap ılması gerekir (33). (31) Bknz: 4. HD T. 871/2943 (32) ARPAd, k Ki şiler Hukuku (gerçek Ki şiler), 1993, sh: 33 - ZEVKLtLER, A. Ki şiler Hukuku (Gerçk Ki şiler, sh:91 vd. - ZEVKLLLER,AİACARBEY, M.B./GÖKYAYLA,KE. Medeni Hukuk, 1999, sh:283 vd. - AK İPEK, J.G./AKINTÜRK, T. Türk Medeni Hukuku (1. Cilt), 1998, sh:305 - ATA- AY, A. Şahıslar Hukuku (Giri ş-hakiki Şahıslar), 1978, sh:79 vd. - ÖZSU- NAY, E. Gerçek Ki şilerin Hukuki Durumu, 1979, sh:48 vd. - O ĞIJZMAN, M.K./SELİÇİ, ÖIOKTAY, S. Ki şiler Hukuku, 1999, slr59 (33) OĞUZMAN, M.HJSEL İÇi, Ö./OKTAY, S. age. sh: 61 ÖZSUNAY, E. age. sh:51 - ATAAY, A. age. sh:79 - AIUPEK, J.G./AKINTÜRK, T. age. sh:307 - ARPACI, A. age. sh:50 - ZEVKLİLER, AJACARBEY, M.BJGÖKYAY- LA, K.E. age. sh:345 vd. - ZEVKLLLER, A. age. sh:165 vd. - ARAL, F. Temyiz Kudretfrıden Mahrum Şahısların Hukuki Sorumluluğu (Batider, 1980, C:X, 8: 3, sh:746 vd.) - TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ V1 119

10 Tani ehliyetsizler ad ına yasal temsilcilerinin takip t al e bi 'nde bulunmas ı gerekir. Yani, takip talebinde "alacak1 ı ' olarak 'tam ehliytsiz"in, "temsilcisi" olarak da "yasal temsilcisi"nin (vasi olarak atanmış kişinin) adı-soyadı ve ikametgah ımn bildirilmesi gerekit Uygulamadaki önemi nedeniyle ayr ıca hatırlatal ım ki; vesayet altındaki kimse adına takipte bulunabilmek için, sulh mahkemesinden "husumet izni" al ınması gerekir (34). e- Strnrh ehliyetsizler : Bunlar, sezgin (temyiz kudretine sahip)küçükler ile k ı s ı tl ı lar'dır(my.mqd. 16İ1).Buki şiler, "s ınırlı" takip ehliyetine sahiptirler. Gerçekten; bu gruptaki kişilerde ebliyetsizlik "kural", ehliyet ise "istisiığ"dır. Bu ki şiler, "kar şılıksız kazanmalar" ile. "ki şiye sıkı surette ba ğlı haklar" yönünden ve "haks ız eylem" alanmda e y 1 e.m e h 1 i y e t i'ne sahiptirler (35). Bunların dışında, "sezgin küçükler" ile "sezgin kis ıtlilar" -MY mad. 16/1 uyarınca- ancak yasal temsilcilerinin hzas ı varsa, kendilerini borç alt ına sokacak ya da malvarlıklarmda bir azalma yaratacak i şlemleri kendileri geçerli olarak yapabilirler. K ü ç ü ğ n yasal tmsilcisi velisi (MY..mad. 262), kıs ıtlımn yasal temsilcisi ise 'mahkeme tarafından atanan vasi (MY. mad. 363)'dir. İşte, Sezgin küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerin izni ile bir hukuki i şlm yaparlarsa, artık bu i şlemin hükümsü.z oldu ğu söylenemez. Eğer, sezgin küçük ve kıs ıtlilar yasal temilcilerinin izni olmadan birhukuki işlemde bulu ıiurlarsa ve yasal temsilcileri de sonradan yap ı- lan bu i şlemi onaylamazsa (=icazet vermezse) yap ılan işlem hükümsüz olur (36). (34) Bknz: İİD, T. 2409/ (35) GÜRAL, J. Hükt»nsüzlük Nazariyekri Kar şısında Türk Medeni Kanunumm Sistemi, 1953, sh:201 - ZEVKLİLER, AIACARBEY; M.BJGÖKYAY- LA, ILE age. sh:300 vd. - OĞUzMAN, M.KJSELIÇI, Ö./OKTAY, S. age. sh:67 vd. - ARPACI k age. sh:54 vd. - ARIPEK, 1J.G/AKINTÜRK, T. age. sh:322 vd. - ATAAY, k age. sh:81 vd. - OZSUNAY, E.. age sh: 59 vd. - ZEVKLİLER, k age. sh:108 vd. (36) AKİPEK, J. ağe. sh:74 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ 2<Y}V1

11 Konumuz bakım ından t a k i p t a 1 e.b j'nde bulunmak -dava açmak gibi- s ımrh ehliyetsiz iç in bir "kar şıhksız kazanma" ve "kişiye s ıkı olarak bağlı olan bir hakkın kullanılmas ı" olmadığından, sezgin küçükler ile k ısıtlılar, tek ba şlarına takip talebinde bulunamazlar. Bu ki şiler arlina ya ysal temsilcileri takip talebinde bulunur ya da -borçlunun, icra Tetkik Merciine yaptığı şikayet üzerine Tetkik Merciince yasal temsilciye tayin edilen uygun.süreiçinde- yasal temsilci tarafmdn sonradan, ba şlamış takibe izin verilir(my. mad. 269/1, 394/i İ). Eğer, yasal temsilci tarafindan Tetkik Mercii'nce tayin edilen süre içinde izin verilmezse, takip iptal edilir. Eğer, sezgin küçük ya da k ıs ıtt ı'ya bir meslek ve sanatla uğraşmas ı için açıkça ya da örtülü olarak (=z ımnen) izin verilmi şse (MY. mad. 396, 269, 284), bu meslek ve sanat ın gerektirdiği işlemleri geçerli olarak yapabileteklerinden, kendilerine borçlanm ış ki şi hakkında i c r a t a k i b i'nde dé bulunabilirler. Keza, sezgin küçük ve kısıt]ılar, tasarruf hakk ı kendilerine b ırakilmış olan mal ve haklarma (MY mad. 283, 398) ili şkin olarak doğan alacaklanm da, tek ba şlarma "tam ehliyetliler" gibi takip edebilirler. (37) Takip tarihinde alacaklı küçük olduğu için velisi tarafindan takip-talebinde bulunulmu ş ve takip sıras ında küçük erginolmu şsa, takibe küçüğün devam etmesi gerekir. d- Strnrh ehliyetliler: Bunlarda -yukar ıdaki durumun aksi-. ne- ehliyet as ıl ehuiyetsizlik istisna'dfr. (38) Bu grupta evli kadın ile kendisine yasal danışman (müşavir) atanan kimseler yer al ır. (37) Bkıyz: 12. HD T. 9806/ ; T. 4848/ T. 2584/4293; T. 2618/2206 vs... (38) AJ(İPEK, J.G/AKINTOTLK, T. age sh:33,7 vd. - ÖZSIJNAY, E. age. sh:49 - ARPAd, A. age. sh:34. vd. -. ZEVRLİLER, A. age. sh:91. vd. - OĞuz- MAN, M.IL/SEL İÇt, ö./oktay, S.age. sh:80 vd. - ZEVKL İLER, A./ACARBEY, PLB./GÖKYAYLA, K.E. aş. sk 284 vd. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ 2OliI - 121

12 aa- Evli kadın Kural olarak, evlenme kad ının eylem ehliyeti 'ni etkilemez. Kad ın, evli olmas ına rağmen, kocas ının 'iğinve icazeti'ne gereksinme duyinadan her türlü i şlemde bulunabilir, dava ve takip açabilir. Kural bu olmakla beraber, Medeni Yasa'mız evli kadim korumak amac ıyla, onun belirli i şlemlerinin geçerli olabilmesi için, yargu ında yapilan i şlemi naylamas ını istemi ştir (MY. mad. 169, 173/111). Konumüz bakım ından ise, evli kadmın ehliyetine herhangibfr s ınırlama getirilmemi ştir. bb- Kendisine yasal dan ışman atananlar: Bunlar, kıs ıtlanmaları için yeterli neden bulunmayan (MY mad. 355, 358) ancak, eylem ehliyetinden k ısmen yoksun kılinmaları kendi çıkarları bakımından gerekli ğörülen erginlerdir (MY. mad. 379). Bu gruptaki ki şiler, kendilerine atanan dam şmanın s ıfatma göre iştirak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ya da idare dan ışman ı (MY. mad. 379/11) olmas ına göre, takip ehliyetine s ımrlı olarak sahiptirler ya da hiç takip ehliyetleri yoktur. E ğer atanan danışman, işti: rak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ise, kendisine i ştirak dam şmam atanan kişi ancak danışman ının izni ile takip talebinde bulunabilir. Damşman, bu iznini icra dairesine ayr ıca yaz ı ile bildirebileceği gibi, takip talebini danışman atandığı ki şi ile birlikte imzalayarak da bildirebiit. Kendisine i ştirak dan ışmanı atanan ki şi, dam ş - manm iznini almadan tek ba şma takip talebinde bulunmu şs danışmana, kba şlamış olan takibe izin verip vermeyeceği" sorulur. Eğer, danışman "yap ılan takibe izin verdiğini" bildirmezse, takip şikayet üzerine Tetkik Merciince iptal edilir. iştirak danışmam, yasal temsilci olmad ığından, tek ba şına danışmanı olduğu ki şi adına takip talebinde bulunamaz. Eğer atanan dsışman, idare dan ışman ı (MY. mad. 379/İİ) ise, kendisine danışman atanan ki şi, takip talebinde b ılunamaz. Onun adına, onun yasal temsilcisi olan idare dam şmanımn takip talebinde bulunmas ı gerekir. 122 ' tüiudye BAROLAR BIRLİĞİ DEROtSI

13 "Takip ehliyeti" bakımından gerçek kişileri -buraya kadarki açıklamalardan vardığımız sonuca göre- ü ç g r u p t a toplamak mümkündür: / 1- Medeni Hukuk bak ımından tam ehliyetli olanlar ile, sınırlı ehliyetliler aras ında yer alan evli kadınlar, takip hukukunda t a m takip ehliye ti'ne sahiptirler. 2-Medeni hukuk bakımından tam ehliyetsiz olanlar, takip hukukunda da t a m e h 1 i y e t s i z'dirler. 3- Medeni hukuk bakııiıından s ın ırl ı ehliyetsiz olanlarla "sinirli ehliyetlilerler" aras ında yer alan kendisine yasal dan ışman atanankişiler takip hukukunda s ı n ı rl ı takip ehliyeti'ne sahiptirler. ' C- Medeni haklardan yararlanma ehliyetine (hak ehliyeti) saküp bulunan (MY mad. 46) ve dolay ısıyla "taraf olma ehliyeti" bulunan özel hukuk ve kamu hukuk tüzel ki şileri -medeni hukuk sahasında nas ıl 'medeni hakları kullanma ehliyetine (eylem ehliyetine)" sahipseler- 'takip hukukunda da t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahiptirler: a- Özel hukuk tüzel ki ş ileri -ticaretortaklıklarış dernekler, sendikalar vs... - yetkili organlar ı aracılığıyla takipte bulunabilirler. Kimlerin organ oldu ğu ve bu nedenle tüzel kişiyi temsil edece ği -ve tüzel ki şi üma ira takibinde bulunabileceği- yasalara ve tüzel ki şilerin tüzüklerine göre belirlenir (MY. mad. 47). Tüzel ki şilerin organ ı, avukat olmasa da tüzel ki şiyi temsilen icra takibinde bulunabilir. Fakat tüzel ki şinin organı olan gerçek ki şi -ya da tüzel kişiler- bir ba şkas ını icra takibi için vekil tayin etmek isteseler, bunun mütlaka baroda kayıtlı avukat olmas ı gerekir. (39) (39) Bknz: İİD T /12773 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 21/1 123

14 b- Kamu tüzel ki ş ileri'nin takip ehliyeti; kamu tüzel ki şisinin türüne göre deği şiktir. (40): aa- Dv1eti icra (ve iflas) dairelerinde temsil görevi; hazine avukatı olan yerlerde bu avukatlara, bulunmayan yerlerde ise daire amirlerine. aittir. (4353 s. Y. mad. 18) Örne ğin; hazine avukat ı bulunmayan yerlerde Milli Savunma Bakanlığı'nı Askerlik Şubesi Başkam (41) j Milli Eğitim.Bakanhğı'm Milli E ğitim. Müdürü (42) temsil eder,, yoksa mal müdürü temsil etmez. Mal müdürleri ancak, MaliyeBakanlığı'nm taraf olduğu i şlerde bu Bakanlığı temsil eder. Bakanlıklarm devlet tüzel ki şiliğinden ayrı ve bağımsız tüzel kişilikleri yoktur. Bakanl ıklar, devlet kamu tüzl ki şiliğinin orgamdırlar. (43) Yüksek mahkeme (44) de "Bakanlıkların devletten ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığın ı, ancak devletin organ ı olarak taraf ehliyetine sahip olduklar ın ı" belirtmi ştir. bb- Ayr ı tüzel ki şiliği vd katma bütçesi olan Genel Mürürlükle ri -örneğin Orman, Vakıflar, Kara Yollar ı, DS İ., Delet Üretme Çiftlikleri vb...- kendi avukatlar ı temsil eder. ec- Belediyeleri, Belediye ba şkanlan temsil eder. (1580 S. Y. mad. 100m) dd- İl Özel İdarelerini, vali temsil eder. (1329 S. Y. mad. 7694) ee-köy tüzel ki şiliğini, muhtar temsil eder. (442. S. Y. mad. 37/7) D- Alacakl ın ın takip talebinde bulunduğu tarihte a 1 a c a k 11 1 ı k s ı f a t ı'nı ta şıması gefekir. Takip s ırasında, alacakl ı takip konusu alacağı başkas ına devrederse, "alacakl ılik s ıfatı"mkaybe- (40) Ayrmtıh bilgi için bknz: KURU, B Hukuk Muhakemeleri Usulü, 1990, C:i, sh:633 (41) Bknz: HGK T. /2736 (Son. İçt. D. 1963/184,sh: 5532) (42) Bknz: 4. HD T. (A.D. 1952/102) (43) ONAR, S.S. İdare Hukukunun Umuıni Esaslan, 3. Baskı, C:2, sh:974. (44) Bknz: 12. HD T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLI Ğİ.DERG İS İ Z)3l/i

15 dür. "Alacakl ılık s ıfatı"na ilişkin beyanlar itiraz yolu ile ileri sürülür. (45) Yüksek mahköme (46) ise "s ıfatın kamu düzeni ile ilgili olduğunu, s ıfat yokluğunun taki bin her a şamas ında doğrudan doğruya gözetileceğini" belirtmi ştir. -. İcra ve İflas Yasas ı'nda, icra takibi devam ederken alacakl ı tarafindan takip konusu alacağın ba şkasına devrinin düzenlenmemiş olması, takip konusu alacaâin. devrine engel olmaz. Alacakl ı, takip tonusu yaptığı alacağı ya icra dairesinde ya da icra dairesinin dışında, başka bir kiiye devredebilir. (47): a- Icra dairesinde alacağın devri için, alaca ğım devreden a lacakhnın, icra dairesine ba şvurarak, alacağını devrettiğini bildirip, düzenlenen tutanağı icra müdürü (ya da icra müdür yardımcısı) ile birlikte imzalaması ( İİY. mad. 8/1) yeterlidir. Alacağı devralan ki şinin de, devreden ki şi ile birlikte icra dairesine gitmesine gerek yoktur. Alacağın devri i şlemi sırasmda Damga Vergisi Yasas ı'mn öngördüğü oranda damga pulunun tutanağa yapıştınimas ı gerekir. Bunun dışında ayn bir harç alınmaz. b- icra dairesi dışında alacağın devri ya noter huzurunda ya da adi yaz ılı şekilde yap ılır. Alacağın adi yazılı şekilde devredilmesi halinde icramüdurunün, devre ili şkin yaz ılı belge (temlikname) altındaki imzamn, devreden alacakliya ait olup olmad ığını araştırması gerekir. Alacağın devri üzerine, eski alacakl ının alacaklılık s ıfatı sona erer ve alaca ğı devralan ki şi yeni alacaklı sıfatı ile, icra takibine kaldığı yerden devam eder. (48) (45) BERKtN, N. age. sh:183 - KURU, D. age. sh:162 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. sh:87 (46) Bhz: 12. HD T (47) KURU, B. Takip Konusu Alaca ğın TemIiid,A. H. F. Ellinci Y ıl Arınağam, 1977, sh:213 vd. - (48) KURU, B. age. sh:163 - KILIÇOĞLU, AJ%L Türk Borçlar Hukükunda Kanuni Halefiyet 1979, sh:177 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ iii - 125

16 Takip konusu alacağın belirtilen şekilde ba şkas ına devredilebilınesi için, maddi hukuk bak ımından alacağın devrinin mümkün olmüsı gerekir. Örneğin; BY. mad.162 gereğince "ki şiye bağl ı alacaklar" nitelikleri nedeniyle dev ı e lveri şli olmadıklar ından, nafaka alacaklan başkas ına devredilemez. Fakat, birikmiş nafaka alacakları, ki şiye b ğl ı niteliklerini kaybedip, adi alacak durumuna geldiklerinden, bunların devri mümkündür (49). Vi- İcra ve İflas Yasa'mızda, birden fazla alacakl ının aynı sebepten doğmu ş olsa bile bağıms ız alacaklarından dolayı, aym borçluya kar şı birlikte -yani, bir tek takip talebiyle- takip yapabilmeleri öngörülmemişse de, maddi hukuka göre, alacaklılar arasında t a k i p a r k a d a ş 11 ğ ı'nm mümkün olduğu durumlar vardır. Doktrinde(50)alacakl ı lai aras ı nda takip arkada ş 11 ğ ı diye tammlanan "takibin alacakl ı tarafında birden fazla kişinin bulunduğu" bu durumla, maddi hukuka göre bazen zorunlu olarak bazen de isteğe bağl ı (ilıtiyari olarak) karşılaşılır-: ü- Alacaklılar aras ında zorunlu takip arkadaşlığı : Bu durumda birden fazla alacakli -maddi hukuk gere ği- borçluya kar şı aynı takip talebi ile icra takibi yapmak zorundad ır. Örneğin; miras ortaklığına dahil bir alacaktan dolayı, mirasçiların tümü birle şerek takip yapmak zorundadırlar. (51) b- Alacaklılar aras ında isteme bağlı (ihtiyari) takip arkadaşlığı: Butada alacaklilar borçluya karşı ayrı ayrı takipte bulunabilecekleri gibi; birlikte, ayn ı takij, talebi ile de takipte bulunabilirler. Örneğin; müteselsil alacakhlar, borçlular ım bu şekilde birlikte ya da ayrı ayr ı takip edebilirler. (49) TEMNAY, S.S. Türk Aile Hukuku, 1982, sh:617 - FEYZ İOĞLU, F.N. Aile HUİCUkÜ, 1986, sh:586 (50) KURU, B. age. sh:16 - ÜSTUNDAĞ, S. age. sh:87 vd. - BERKİN, N. age. sh:186 - UMAR, B. Icra ve İflas Hukukunun Tarihi Geli şmesi ve Genel Teorisi, 1973, sh:35 (51) Bknz: 12. HD T. 6294/ TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI MOM

17 VII-Alacaklmm Türkiye'de ikametgah ı yoksa, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence, göstermek zorunda de ğildir. Güvence gösterme zorunlulu ğunu düzenleyen HUMY. mad. 97 (ve 2675 sasrılı MÖHUY'nun 46. maddesi ile bugün yürürlükten kalkmış olan Memaliki Osmaniye'de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 1930 Tarihli Muvakkat Kanun mad. 3) hükümleri ancak, açılacak davalar hakkinda uygulanabilir. Aç ılacak icra takipleri bu maddelerin kapsam ı dışmdadır (52). Yabanc ı uyruklu bir ki şi, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence göstermek zorunda m ıd ır? 2675 sayılı MÖ- HUK., 32. maddesi ile bu soruya olumlu cevap vermi ştir: Bu hükme göre; "yabanc ı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yapacaklar ı icra takiplerinde dövizf olarak teminat göstermek zorundad ırlar." (53) Yüksek mahkeme (54), bu yasamn kabulünden önce de "yabanc ı uyruklu kişilerin Türkiye'de takipte bulunabilmeleri için, takip giderlerini döbiz olarak depo etmeleri gerektiğini" bildirmi şti.. Ancak hemen belirtelim ki; Türkiye'de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu ki şinin mensup olduğu devlet ile aram ızda ikili adli yardım sözleşmesi bulünmas ı halinde, o yabancı uyruklu ki şi, teminat göstermeden Türkiye'de bir Türk vatanda şı hakkında takip yapabilir (55). VIII-2- Borçlunun kimliği: Takip talebinde; borçlunun -ya da borçlulann- a- Ad ı ve soyadı (56) b: Şöhreti (57) c-lkarnetgah ı belirtilmelidir. (52) KURU, t Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:3, sh:2997 vd. (53) Bknz: 12. HD T. 5353/6699 ; T (54) Bknz:-12. HD T. 2975/3627 (55) Bknz: 12. HD T /10902; T. 5225/3594; T. 5186/3146; T. 303/841 ; T /10531 vb... (56) Bkaz: 12. HD T. 39/320 - t İD T /201 (57) Bkm. İİD T. 3152/ Bu konuda ayncabh ız: Yukarıda dipn. 10 civarı TÜRKİYE BAROLAR BtRLİĞİ DERGISI 200M '. 127

18 Eğer, birden fazla borçlu takip ediliyorsa, hepsinin ayn ayn isim ve adreslerinin gösterilmesi gerekir. Birkaç ının isim ve adresi ğösteriidiktern sonra diğerleri "vs..." şeklinde gösterilemez. (58) Takip ba şladıktan sonra, yenidenpe şin harç ve nisbi harç Menmeden, takibe yeni bir borçlu eklenemez. (Takip; yeni bir borçluya yöneltilemez.) (59) Örneğin; senette imzas ı bulunan üç borçludan ikisi hakkında takip yapan alacakhrnn daha sonra, takibi üçüncü borçluya da yöneltmek istemesi yani o borçluyu da takibe dahil etmek istemesi halinde yeniden icra dairesii ıe peşin ve nisbi harç ödemesi gerekecektir. Borçlunun isim ve soyadın ın takip talebinde yanlış belirtilmi ş olması, "takibin iptali"ne neden olmayıp bu durumda sadece "yanlışlığın düzeltilmesi" gerekir (60). IX-Borçlu, gerçek yada tüzel ki ş ili ğ esabipolmalıdır. A- Taraf olma ehliyeti: Bir kimsenin takip talebinde borçlu olarak gösterilebilmesi için her şeyden önce "medeni haklardan yararlanma ehliyetine" (h ak e h 1 i y e t i n e) sahip olmas ı gerekir. Çünkü; ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" bulunan ki şiler, takip hukukunda "taraf ol m a eh ii y et i"ne sahiptirler (61):. Gerçek ya da tüzel ki şiliğe sahip olan kimse ve kurulu şlar, "taraf ehliyeti"ne sahip bulunduklarından, gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar icra takibinde b o r ç 1 u t 1 a r a k yer alamazlar. Örne ğin; tüzel ki şiliği bulunmayan "miras ortaklığı" (MY. mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 521), borçlu ola-.rak takip edilemez. (58) Bknz: İİD T. 1222/201 (59) Bkzn: 12. HD T. 4120/ T. 2988/5196 (60) Bknz: 12. HD T. 89/321 (61) KURU, B. age. sh ;152 vd. - ÜSTONDAĞ, S. age. sh:75 vd. - BERKİN, N. ge. sh:180 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2MII

19 -M ir a s o rt a k 11 ğ ı'ndan -yani terekeden- alacakl ı olan kişiler, eğer borçlu mirasb ırakam skğiığında takip etmeye ba şlamışlar ve takip s ırasında borçlu ölmü ş ise, icra takibini; aa- Ya, tüm mirasçılara veya mirasb ırakanın borcundan miras ı kabul eden tüm mirasç ılar zincirleme (müteselsilen) sorumlu olduklar ından (MY mad. 582) mirasç ılardan yalnız birine yahut birkaç ına (62) (BY. mad. 142), bb- Ya da varsa; "miras ortakl ığı temsilcisi" (MY mad. 581), "vasiyeti tenfiz memurü" (MY. mac!. 487), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (MY. mad. 533)'ye kar şı ileri sürduru - lebilirler ( İtY. mad. 53) Borçliınun ölümü halinde, borçlu hakkındaki icra takibi "ölüm günü ile beraber" (63) ü ç g ü n ertelenir (64). (İİY. mad.. 53/1. c. 1) Borçlunun ölümü ile ertelenen icra takibi daha sonra alacaklıiun seçeneğine gore ya t e r e k e y e ya da mirasç ılara karşı devam eder (65) aa- Takibin- t e re k e ye (miras şirketine) karşı devam edebilmeşi- için, (i İY. mac!. 53/I1); - aaa- Terekenin "t 1 edilmemi ş" (MY. mad. 582 vd.) bbb- Veya tereke ıiin "resmi tasflye"e uğramamış (MY mad. 557;572vd.) eec- Yahut mirasçılar arasmda "aile şirketi" (MY. mad. 323 vd.) kurulmamış. ddd- M. mad. 53/l'deki üç günhik sürenin geçmi ş olması gerekir. - - (62)Bknz: 12. HD T. 7712/8009; T ; 15; T /3232 ; T. 885/1325 ; T. 4428/ ltd T.3547/ (63) Aksi görüş BELGESAY, Mit. Icra ve Iflas Kanunu Şerbi, 1948, sh: BERKİN, N. age.sh:126 (Yazarlar; takibin "ölüııı günüve onu izleyen üç gün" erteleneceği görü şündedirler.) - (64) Bknz: ltd T / (65) Bknz: 12. HD T. 6148/ TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERG İSİ "

20 Ayrıca, MY mad. 546'daki 4üç aylık" erteleme sürelerinin geçmiş olmasımn gerekip gerekmediği doktrinde (66) tart ışmalıdır... Bu durumda, borçlu hakkında başlam ış olan icra takibine, borçlu hayatta olsa idi hangi usul uygulanacak idiyse, t e r e y e k a r ş ı da ona göre ve icra takibinin kald ığı yerdpn devam edilir. Yani, "ilk takip" haciz yolu ile takip ise yine haciz yolu ile, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ise, rehni ıı paraya çevrilmesi yolu ile, iflas yolu ile takipse, iflas yolu ile takip edilir. E ğer; aaaa)tereke, taksim edilmi ş se(my. mad581 vd.), artık terekeye kar şı takibe devam eclilmez ve ancak mirasç ı- lara kar şı takibe clevam edilebilir. bbbb)terekenin resmi tasfiyesi(mtmad.557, 572) istenmi şse, tereke borçlanndan mirasç ılar kişisel olarak sorumlu olmayacaklarından, miras bırakan hakkındaki takibe devam edilemeyecektir (67). ecec) Aile ş irketi emvali kurulmas ı (MY.mad.323 vd.) halinde, mirasç ıların tereke borçlarından sorumluluğu devam ettiği için, bu mirasç ılara kar şı takibe devam edilecektir. - Terekenin tüzel ki şiliği olmadığından, borçlunun -sağliğında başlanuş olan icra tdkibinin, borçlunun takip s ırasında ölmesi halinde "terekeye karşı" da devam etmemesi gerekirdi. Ancak, yasa yapıcı, takip hukukunun pratik gereksinimlerini gözeterek (68), yukarıda belirtilen durumlarda, "borçlu hakk ında ba şlamış olan icra takibiııin, onun terekesi hakkında da devam edeceği"ni kabul etmiştir. (66) Bknz: Ileride dipn: 85 civar ı (67) Bknz: 12. HD T. 8561/ T. 4778/6330; T. 8555/10230 (68) BERKİN, N. tereke Alacakl ılarının Cebri Takibi ( İleri Hukuk Dergisi, 1948/38, sh:611) 130 TÜRKİYE BAROLAR UtİİLİĞİ DERGISI 2ui

' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR

' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR ' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR Av. Talih UYAR (*) 1 - «Mahkeme kararlar ının taraflardan her birine verilen mühürlü suretierine» i 1 ft m denir (HUMY. mad. 392).

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ

BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ GİRİŞ Prof. Dr. Erden KUNTALP (*) Medeni Kanun (=MK.) m. 632 ta şınmaz mülkiyetinin konusunu belirlemektedir.

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (ebk m.84) ün Mahsup Kuralına 1253 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME A Research Related to the Rule of Deduction according

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu.

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu. Tebligat K anununda Yapılan Değişiklikler Ve Bir Yargıtay K ararı Işığında (Yargıtay 12. H.d. 2012 / 32459 E. 2013 / 3328 K. S. -11.02.2013 T.) Tebligat Kanunu Uygulamaları Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı