TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)"

Transkript

1 TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*) Börçlu hakkmda cebri icra -gerek ha ci z, gerek içi as ve gerekse rehnin paraya çevrilmesi yollarinda- "takip talebi" ile.. (*) İzmir Barosu Avukat (*9 Takip talebi ve muhtevası Madde 58- Takip talebi icra müdürü ne yazı ile veya sözlü olarak yap ılır. Talepte şunlar gösterilir:. 1-Alacakl ının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; alacakl ı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de gösterece-, ği ikametgah ı (ikamet.gahgösteremezse, icra dairesinin bulundu ğu yer ikainetgah say ılır.) 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; Bir trekeye karşı yapılan takiplerde, kendilerine tebligat yap ılac2ık mirasç ı - ların ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahlar ı; 3-Alacağın ve istenen teminat ın Türk paras ı ile tutar ı ve fatzi('faizli"olarak anlaşilınalı) alaeaklarda miktarı ile işlemeye başladığı gün,* 4-Senet, senet yoksa borcun sebebi; 5-Takip yollarından hangisinin seçildiği;... - Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ın ııı veya alacakl ı yahut rnümes-. sii taafindan tasdik edilmi ş, borçlusayzs ından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine tevdii mecburidir. Alacakl ıya tdkip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masrafları na dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir." Not: 'Yürürlükteki 58..maddede "alacak belgeye dayanmakta ise, alacakhnın takip talebinde bulunurken bu belgeyi yani belgenin asl ını veya bu belgenin tasdikli örneğini icra dairesine teslim etme zorun1u1u ğ f öngörülmüştür. Hüküm bu şekli ile 11Y. mad. 60/3 ile çeli şmektedir. Gerçekten, 11y. mad.. 60/3 gereğince, borçlunun takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse, bunu yedi gün içinde aynca ve açıkça bildirmesi gerekir. Borçlu rum bu madde ge ıtğince "imza inkan"nda bulunabilmesi için, senet asinu TÜRKİYE BAROLAR sialiği DERGİSİ fl. 111

2 başlar. Takip hukuku açısından "takip talebi", usul hukukunda "dava dilekçesi" niteliğindedir (1). 1- Takip talebinin şekli: Takip talebi yaz ı l ı ya da sözlü olarak yapıhi- (2). Ugulamada, genellikle yaz ı l ı takip talebinde bulunulur ve bu amaçla -tü'. Yön. ınad. 17/1, 18 uyarınca haz ırlanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren "bas ılı örnek: 48" kullanılır (3). Fakat hemen belirtelim ki, geçerli bir takip talebinde bulunabilmek için bu bas ılı örneğin kullamlmas ı zorunlu değildir. İcra dairesinde bu bas ılı örnek kalmamış olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir kağıda yaz ılmış bulunan ve takip talebinin -a şağıdaki parağraflarda ayrıntılan ile açıklanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren takip talebi de geçerli olur. İcra müdürü de, bu şekilde haz ırlanmış olan takip taiebini kabulden kaç ınainaz. icra dairesinde görmesi geskir. Halbuki, It?. mad. 58/111 hükmü ile, ala- - cakhnrn takip talebinde bulunurken, alacağm dayandığı belgeyi icra dairesine teslim etme zorunlulu ğu kabul edilmemiş olduğundan, alacakh belgenin -kendisince- onaylı bir örneğini icra dairesine vermekte ve asl ını kendisinde saldamaktadır. Bu durumda, borçlu görmedi ği imzasını nas ıl inkar 'edecektir? Her nekadar, uygulamada bu gibi durumlarda alacakliya bir yazı gönderilip "senet (belge)ashm icra dairesine inceleme için getirmesi" istenmekte ise de, bu hem zaman kaybına sebep olmakta ve hem de, alacaklıya tebligatın ne zaman yapılacağı önceden kesinlikle bilinemediğinden, borçlununsık sık icra dairesine uğrayıp, "belgenin inceleme için getirilip getirilmediğini" sorması gerekmektedir. Bu nedenle, bu hükıiıün, kambiyo senetlerine mahsus takip usulünde ( İt?. mad. 167/11) olduğu gibi, uygulamadaki gereksinmeyi kar şılayacak biğimde değiştirilmesi uygun olur.' ş eklindeki gerekçe ile; a şağıdaki şekild deği ştirilmesi tarihinde tarafim ızdan Adalet Bakanl ığına teklif edilmi ştir: "Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ı ile alacakl ı yahut temsilcisi tarafindan tasdik edilmiş borçlu say ısından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine verilmesi zorunludur. Icra dairesi belgenin asl ını hasada saklar.' (Bknz:.UYAR, T. İcra ve Iflas Kanunu De ği şildiği Hakkında Düşünceler, İBD. 1986/ , sh:797 vd.) (1) Bknz: 12. HD T. 6113/6494 ; T /13853 (2) Bknz: 12. HD T /13955 (3) boldurulmu ş çe şitli bas ıli "takip talebi" örnekleri için bknz: UYAR, T. Uy --gulamah İcra ve İflas Hukuku, 02, 1993, sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 203fl

3 s ö z 1 ü olarak da takip talebinde bulunmak mümkündür (4). Alacakl ının sözlü ba şvurusu üzerine icra müdürü, takip talebini alacaklıdan alacağı bilgilere göre doldurarak, alacakl ıya imzalatnasl gerekirse de, uygulamada, icra dairelerinin i şlerinin çok yoğun olması nedeniyle genellikle alacakl ılardan "yaz ılı olarak" takip talebinde bulunmaları istenmektedir. Buna rağnien alacakl ı- nm, "sözlü olarak" takip talebinde bulunmak istemesi halinde, takip talebini icra müduru.doldurduğu için, alt ını alacakl ı ile birlikte kendisinin de imzalaması yeri ııde olur. Çünkü, icra müdürünün alacaklınıın başvurusu üzerine talebini "takip talebi"ne geçirmesi, "tutanak düzenlemesi" -İİY. mad.8/1, J İY. Yön. mad. 20/11- niteliğindedir (5). U yg ul ama d à, takip aç ıldıktan sonra, ba şlangıçta kendisine ödeme (ya da icra) emri gönderilmemi ş olan diğer borçlulara takibin yöneltilmek istenmesi halinde, bu borçlulara da 'ödeme (ya da icra emri)" gönderilmesi istenirken, s ö z 1 ü olarak tüip talebinde bulunulmaktadir. Alacaklının (ya da vekilinin) takip talebinde bulunurken; - - "Ba şvurma harcı" ile -ilams ız takiplerde- "pe şin harç" ödemesi, - "Ödeme emrinin borçliıya (ya da bo ı çlulara) tebliğ giderini (giderlerini)" posta pulu olarak vermesi, -Ayrıca, "borçlunun İtY. inad. 62 uyannca yapacağı itirazm, kendisine tebliğ giderini" vermesi gerekir. (1W. mad. 59/1) Ancak hemen belirtelim ki, t İY mad 62/İI'de "takibe itiraz edildiği lıususunun, 'borçlunun yat ırdığı' veya 'alacakl ımn yatırdığı' avanstan kar şılanmak suretiyle -üç gün içinde- bir muht ıra ile alacakliya bildirileceği" öngörüldüğünden, yani itiraz ın alacakl ıya tebliğ giderinin borçludan da al ınabileceği 1w mad 62/I İ'de öngörüldüğünden, u y g u 1 a m a d a 1W. mad. 59(1 hükmü i şlememekte ve alacaklılar takip talebi s ırasında borçluların ödeme emrine (4) Bhız: ı2. HD T /1786; T. 6683/6800 (5) KURU, B. İcra ve İflaslluküku, 1988, C:1, sh:209 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG tsi mn 113

4 yapacakları itirazlann kendilerine bildirilebilmesi için gerekli gideri icra dairesine vermemektedirler (6)... Ayrıca, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (itt mad. i67 vd.) artık borçlular ın "imza itiraz ı"m da icra dairesi yerine Tetkik Mercii'ne yapmaları gerektiğinden, bu giderin yat ı- rilmas ına bu takipler bakım ından -yasal olarak da- gerek kalmamıştır. 11- Takip talebinin içeriği: Takip talebinin geçerli bir talep olarak kabul edilebilmesi için, İİY. mad. 58 ve itt Yö ıi. mad. 18 ve 19'da sayılan hususlan içermesi gerekir. Bu hususlar, takip talebinin geçerlik ko ş ullar ı 'dır. Bunlar s ıras ıyla şunlardır: Il!- 1- Alacakl ının kimliği: takip talebinde alacaklının kimliğinin açık-seçik olarak belirtilmesi gerekir (7) (8). Hemen ifade edeli ı ki, takip talebinde "alacakl ımn kimliği"nin yanlış gösterilmi ş olması, borçlunun çıkarlarına zarar vermedlikçe, ba şlı ba şına takibin hükümsüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yanlışlığın düzeltilmesi ile yetiniir (9). Takip talebinde "alacakl ı"mn ve varsa "yasal temsilcisi"nin ya da "vekili"nin; a- Adı ve soyadının, b- Şöhretinin (Hemen belirtelim ki, Soyadı Kanunu'ndan önce alaamı veya borçlunun kimliğini belirtebilmek için İcra ve İflas Yasas ına konulan (10) bu kavram ın bugün için bir anlam ı kalmamıştır. Çünkü bugün, soyadı "şöhret"in i şlevini görmektedir (11)...) (6) UYAR, T. Icra Hukukunda Itiraz, 1990,sh:13 (7) Bknz: İİD T Federal Mahkeme İcra ve iflas Dairesi, T. - (8) Alacaklının ismüfin "takip talebi"nde yaz ılı olmas ına rağmen ödeme emrinde yaz ılmamış olmas ı halinde "ödeme emrinin iptaline" karar verilir. (Bknz: 12. HD T. 2201/2233) (9) I3knz: Cenevre Icra Tetkik Mercii, T (10) Sait, Azmi/Naz ıt, Hikmet, Yeni icra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi, 1933, sh:113 ( ı l) KURU, B. age. sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI MM

5 e- İkametgahımn (Bur ' daki "ikametgah" kavramı teknik olarak kullamimış olmayıp bununla "alacakl ınm tebliğe yarar adresi"nin bildirilmesi istenmi ştir. (12) Eğer alacakl ı yabanc ı memlekette oturuyorsa,.türkiye'de bir ikaınetgah göstermesi gerekir, aksi takdirde, "icra dairesinin bulunduğu yer alacakhmn ikametgahı sayılır." (İtY. mad 58/1) belirtiimesi gerekir. Alacaklının ıkametgahımn takip talebinde gösterilmemi ş olması halinde bu durum takibin iptaline neden olur mu? Yüksek mahkeme (13), alacamımıi ilcarnetgah ınm takip talebinde gösterilmemi ş olmas ı halinde -borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığım bilebilecek durumda ise- "takibin iptaline de ğil noksanlığın giderilmesine (takip talebine alacaklının ikametgahınuı yaz ılmasına) karar verilmesi gerekti ğini" belirtmi ştir. Takip talebinde alacakl ının sadece isminin (ad ve soyadının) yazıldığı. ve fakat vekilinin isim ve adresinin belirtildiği durumlarda, borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığınibilebileceğinden, alacaklmm ayrıca adresinin takip talebinde yaz ılmamış olması önem ta şımaz(14). 'falacaklımn kimliği"nin yanl ış gösterilmi ş olması, borçlunun ç ı- karlaruja zarar vermedikçe, takibin hükünısüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yap ılan yanh şliğının giderilmesi ile yetinilir (15). IV- Alacakli birden fazla ise, takip talebi bunlarm ortak vekilleri tarafından haz ırlanıp imza edilmi ş de olsa, yine tüm alacaklıların "adı-soyadı ve ikametgahları"mn a y ı' ı a ' r ı takip talebinde gösterilmesi gerekir. Alacaklının birkaç ınm ismi yaz ılıp, diğerleri "vs..." şeklinde belirtilemez (16). (12) Bknz: 538 sayilı kanuna ait Cumhuriyet Snatesü Gerekçesi (13) HGK T /1146; 12 HD T. 9276/1208; T. 1852/3444; T. 1265/3132 (14) Bknz: MGK T /1146; 12. HD T. 9276/1208 (15) Bknz: HGK T /1146 (16) Bkn2: 11D T. 9860/ T /9385 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI Vl - 115

6 Takip talebinde tüm alacakl ıların isimleri ayrı ayrı gösterilmemiş olmas ına rağmen borçlu, alacaklilar ın kim olduğunu tahmin etmi ş ve takibe süresi içinde itiraz ederek savunma hakk ını küllanmışsa, takip talebindeki bu eksiklik "takibin iptalini" gerektirme (17) (18). Aynı şekilde alacaklı (ya da alacakl ılar) adına takip talebi vekili (ya da ortak vekilleri) tarafından imza edilmi ş olsa bile, yine tüm alacaklilar ın isimleri yan ında ikametgahlarm ın ayrı ayrı takip talebinde gösterilmiş olmas ı gerekir. Çünkü; borçlunun takibi yapan alacaklının.nerede oturdu ğunu bilmesi kimi talciplerde önem ta şır. Borçlu, ödemelerini icra dairesi yerine do ğrudan doğruya alacakl ı- ya ya da vekiline.yapmak veya alacakl ısıyla icra takibiyle ilgili bir sorun hakkında ki şisel -sözlü olarak, gerek görürse telefonla, mektupla- ili şki kurmak isteyebilir (19). Ancak hemen belirtelim ki, takip talebinde alacaklının ve vekilinin ikametgahıhın -daha doğrusu adresinin- belirtilmenii ş olmsina rağmen borçlu bu adresi biliyorsa, takip talebndeki bu eksikliği ileri sürüp takibin iptalini kamm ızca isteyememelidir...; Vekil, vekaletnamesini takip talebine eklemeden alacaklı mü vekkili adına icra takibindş bulunabilir mi? Yargıtay, HUMY'nın 67. maddesinde de ğişiklik yapılmadan önceki bir içtilıatıflda (20) bu soruya olumlu cevap vererek; "müdürün daha sonra vekile 'velaletnamesini dosyaya koymas ı (ibraz ı) için süre vermesi gerekti-, ğini" belirtmi ştir; V- Kimliği takip talebinde açık-seçik belirtilen alacaklının g e r ç e k ki ş i yada tüzel ki ş i olması gerekir: A- Gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar geçerli bir takip talebindebulunamazlar, Örne ğin; tüzel (17) BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, sh: 187 (18) Bknz: Cenevre Tetkik Mercii, '!'. (19) Bknz: İsviçre Fed. Malı. İcra ve mas Dairesi, T. (20) Bknz: 12. HD T:2675/ T. 750/ TÜnıdıt PMROLAR ntmiöt DERGISI zıovı

7 kişiliği bulunmayan "miras şirketi" (MY mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 520) geçerli bir takip talebinde bulunamaz.çünkü, ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (= hak ehliyeti)' ne sahip olan gerçek ya da tüzel ki şiler, bir icra takibine taraf olabilirler (=taraf ehliyeti). "Taraf olma ehliyeti"ne sahip olmayan kimse, kurulu şlar. ve topluluklar, geçerli bir takip talebinde bulunamazlar. Gerçek kişilerin "taraf ehliyeti" doğumla başlayıp ölümle sona erdiğinden, (MY. mad. 27/1), takip tarihinde lü olan bir ki şi adına icra takibi yapılamaz. (21). - - Tüzel ki şiliği bulunmayan "miras şirketi" ile tereke malvarli ğı aras ında "iştirak halinde" (elbirli ğiyle) (MY. mad. 581) hak sahipliği ilişkisi bulunduğundan ş.terekeye giren alacakmr ı; a Tüm mirasç ılar birlikte takip talebinde bulunarak (ancak hemen belirtelim ki; kural "tüm mirasç ıların birlikte (22) (23) hareket etmeleri" ise de, alacağın zarnaha şınuna uğramak üzere olmas ı gibi acele.durumlarda (24) mirasç ılardan tümü yerine biri ya da birkaçı da icraya ba şvurarak takip talebinde bulunabilir. Bu gibi durumlarda, daha sonra di ğer mirasçilann da takibi onayladık- (21) Bknz: 12. HD T. 35/1756 (22) KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. Miras Hukuku, 1987, sh:691 vd. - İNAN, A.NJERTAŞ, Ş. Miras Hukuku, 2000, sh:467vd. - ŞENER, E. Mirhs Hukuku,C:i, 1977; sh:753 vd. İMRE, Z. Türk Miras Hukuku, 1978> sh:676 vd. - KÖPRÜLÜ, B. Miras Hukuku Dersleri, 1985, sh:397 vd. AYITER, N. IKILIÇOĞLU, A. Elbirli ği Ortaklikları, 1961, sh:139 - ANSAY, T. Adi Şirket, Dernek ve Ticaret Şii-ketleri, 196E, sh:126 - OĞUZMAN, M.K. Miras Hukuku, 1995, sh:314 vd. (23) Bknz: 12. HD T /17373; T. 7230/2769; T / T HGK T. le. İf. 1207/201 - İİD T / (24) t İMItE, Z/ERMAN, H. age. sh:385 - OĞUZMAN, MAL age. sh:316 vd. - AYITER, N.FKILIÇOĞLU, A. age. sh: 268 IMRE, Z. age; sh: KO-. CAYUSUFPAŞAOĞLU, N. age. sh:695 - ŞENER, E. age. sh: 765 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGiSİ ı/ı

8 lanm bildirmeleri yani yap ılan takip talebine katild ıklarını, bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yap ılan takip, Tetkik Mencii'nce şikayet üzerine iptal dilir.) b- Ya da "miras ortakl ığı temsilcisi" (25) (26) (MY. inad. 581), "vasiyeti tenfiz memuru" (27) (MY. mad. 479), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (28) (MY mad. 533) tüm mirasç ılar ad ı- na onlann temsilcisi s ıfatıyla takip' talebinde bulunarak, borçluyu takip edebilirlen. Adi şirket (ortaklık) ortakları da ancak birlikte (29) takip talebinde bulunarak icraya ba şvurabilirler. B- "Medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (=h a k e h ii y e t i)'ne sahip bulunan - -yani; "taraf olma ehliyeti"ne sahip olan- gerçek ki şilerin tümü, geçerli bir takip talebi ile "icra takibinde bulunbilme ehliyeti" denilen (30) t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahip de ğildin, Bir ki şinin, alacakli s ıfatıyla icra takibinde bulunabilmesi için -Medeni Usul Hukukundaki "dava ehliyeti" gibi- "takip ehliyeti"ne de sahip olması gerekir. Takip ehliyeti, "medeni hakları kullanma ehliyeti" (=e y 1 e m e h 1 i y e t i)'ne göre saptamr. Medeni hak- (25) İMRE, Z/ERMAN, Il. age. sh:389 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:398 - inan, A.NJERTAŞ, Ş. age. sh:472 - IMRE, Z. age. sh:688 vd. - KOCAYUSUF- PAŞAOĞLU, N. age. sh:696 vd. - ŞENER, E. age. sh:767 vd. - OĞuz- MAN, M.K. age. sh:315 vd. - AYITER, N/KILIÇOĞLU, A. age sh:267 (26) Bknz: HGK T. le. İr. 1307/201 - T İD T / HD T. E:7230/ T /5958 (27) ŞENER, E. age. sh:480 vd. - INAN, it N./ERTAŞ, Ş. age. sh:205 vd. - İM- RE, Z. age. sh:264 vd. - İMRE, ZJERMAN, H. age sh:150 - KOCAYU- SUFPAŞAOĞLU, N. age.. sh:296 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:211-0ğuzman, M.K. age. sh: 162 AYITER, NJKILIÇO ĞLU, it age. sk un (28) oğuzman, MI. aga sh:276 - KOCAYUSUFPA ŞAOĞLU, N. age. sh:568 vd. - IMRE, Z. age. sh:486 vd. - ŞENER, E. age, sh:692 vd. (29) ANSAY, T. age. sh:124 AYITER, N. age. sh:133 (30) BERKİN, N. age. sh:182 - KURU, B. age. sh:161 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukuku Esasları, 1995, sh:80 vd. 118 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2031/1

9 lan kullanma ehliyetine sahip olan (MY mad.9-16) herke "takip ehliyeti"ne de sahiptir. "Takip ehliyeti" bakımından g e r ç e k ki ş il e r i dört grupta toplamak mümkündür (31). a- Tam ehliyetliler: Ergin (re şit) ve temyiz kudretine sahip (sezgiıı= mümeyyiz) olup da kısıtl ı (mahcur) olmayan ki şiler tam ehliyetli'dirler. ( MY. mad. 9, 10) Bu kişiler kendilerini borç altına sokacak ya da hak sahibi yapacak her türlü i şlemi tek başlarına yapabildiklerinden ve verdikleri zarardan sorumlu o1duklrmdan (32) "takip (ve dava) ehliyeti"ne t a m al a r a k sahiptirler. Bu gruptaki ki şiler tek ba şlanna serbestçe takip talebinde bulunabilirler. 6- Tam ehliyetsizler: Bunlar, sezgin (=temyiz kudretine sahip) olmayan ki şilerdir (MY mad. 15/1). Bu ki şilerin yaptığı i ş- lemler hükümsüz oldu ğundan, tam ehliyetsizler "takip (ve dava)" ehliyetine sahip de ğildirler. Tam ehuiyetsizlerin yaptığı işlemler, yasal temsilcilerinin i z i n ya da i e a ze t i ile geçerlik kazannıadığından, bu ki şilerin yaptığı işlemin geçerlik kazanmas ı isteniyorsa, i şlemin yasal temsilci tarafindan yeniden yap ılması gerekir (33). (31) Bknz: 4. HD T. 871/2943 (32) ARPAd, k Ki şiler Hukuku (gerçek Ki şiler), 1993, sh: 33 - ZEVKLtLER, A. Ki şiler Hukuku (Gerçk Ki şiler, sh:91 vd. - ZEVKLLLER,AİACARBEY, M.B./GÖKYAYLA,KE. Medeni Hukuk, 1999, sh:283 vd. - AK İPEK, J.G./AKINTÜRK, T. Türk Medeni Hukuku (1. Cilt), 1998, sh:305 - ATA- AY, A. Şahıslar Hukuku (Giri ş-hakiki Şahıslar), 1978, sh:79 vd. - ÖZSU- NAY, E. Gerçek Ki şilerin Hukuki Durumu, 1979, sh:48 vd. - O ĞIJZMAN, M.K./SELİÇİ, ÖIOKTAY, S. Ki şiler Hukuku, 1999, slr59 (33) OĞUZMAN, M.HJSEL İÇi, Ö./OKTAY, S. age. sh: 61 ÖZSUNAY, E. age. sh:51 - ATAAY, A. age. sh:79 - AIUPEK, J.G./AKINTÜRK, T. age. sh:307 - ARPACI, A. age. sh:50 - ZEVKLİLER, AJACARBEY, M.BJGÖKYAY- LA, K.E. age. sh:345 vd. - ZEVKLLLER, A. age. sh:165 vd. - ARAL, F. Temyiz Kudretfrıden Mahrum Şahısların Hukuki Sorumluluğu (Batider, 1980, C:X, 8: 3, sh:746 vd.) - TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ V1 119

10 Tani ehliyetsizler ad ına yasal temsilcilerinin takip t al e bi 'nde bulunmas ı gerekir. Yani, takip talebinde "alacak1 ı ' olarak 'tam ehliytsiz"in, "temsilcisi" olarak da "yasal temsilcisi"nin (vasi olarak atanmış kişinin) adı-soyadı ve ikametgah ımn bildirilmesi gerekit Uygulamadaki önemi nedeniyle ayr ıca hatırlatal ım ki; vesayet altındaki kimse adına takipte bulunabilmek için, sulh mahkemesinden "husumet izni" al ınması gerekir (34). e- Strnrh ehliyetsizler : Bunlar, sezgin (temyiz kudretine sahip)küçükler ile k ı s ı tl ı lar'dır(my.mqd. 16İ1).Buki şiler, "s ınırlı" takip ehliyetine sahiptirler. Gerçekten; bu gruptaki kişilerde ebliyetsizlik "kural", ehliyet ise "istisiığ"dır. Bu ki şiler, "kar şılıksız kazanmalar" ile. "ki şiye sıkı surette ba ğlı haklar" yönünden ve "haks ız eylem" alanmda e y 1 e.m e h 1 i y e t i'ne sahiptirler (35). Bunların dışında, "sezgin küçükler" ile "sezgin kis ıtlilar" -MY mad. 16/1 uyarınca- ancak yasal temsilcilerinin hzas ı varsa, kendilerini borç alt ına sokacak ya da malvarlıklarmda bir azalma yaratacak i şlemleri kendileri geçerli olarak yapabilirler. K ü ç ü ğ n yasal tmsilcisi velisi (MY..mad. 262), kıs ıtlımn yasal temsilcisi ise 'mahkeme tarafından atanan vasi (MY. mad. 363)'dir. İşte, Sezgin küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerin izni ile bir hukuki i şlm yaparlarsa, artık bu i şlemin hükümsü.z oldu ğu söylenemez. Eğer, sezgin küçük ve kıs ıtlilar yasal temilcilerinin izni olmadan birhukuki işlemde bulu ıiurlarsa ve yasal temsilcileri de sonradan yap ı- lan bu i şlemi onaylamazsa (=icazet vermezse) yap ılan işlem hükümsüz olur (36). (34) Bknz: İİD, T. 2409/ (35) GÜRAL, J. Hükt»nsüzlük Nazariyekri Kar şısında Türk Medeni Kanunumm Sistemi, 1953, sh:201 - ZEVKLİLER, AIACARBEY; M.BJGÖKYAY- LA, ILE age. sh:300 vd. - OĞUzMAN, M.KJSELIÇI, Ö./OKTAY, S. age. sh:67 vd. - ARPACI k age. sh:54 vd. - ARIPEK, 1J.G/AKINTÜRK, T. age. sh:322 vd. - ATAAY, k age. sh:81 vd. - OZSUNAY, E.. age sh: 59 vd. - ZEVKLİLER, k age. sh:108 vd. (36) AKİPEK, J. ağe. sh:74 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ 2<Y}V1

11 Konumuz bakım ından t a k i p t a 1 e.b j'nde bulunmak -dava açmak gibi- s ımrh ehliyetsiz iç in bir "kar şıhksız kazanma" ve "kişiye s ıkı olarak bağlı olan bir hakkın kullanılmas ı" olmadığından, sezgin küçükler ile k ısıtlılar, tek ba şlarına takip talebinde bulunamazlar. Bu ki şiler arlina ya ysal temsilcileri takip talebinde bulunur ya da -borçlunun, icra Tetkik Merciine yaptığı şikayet üzerine Tetkik Merciince yasal temsilciye tayin edilen uygun.süreiçinde- yasal temsilci tarafmdn sonradan, ba şlamış takibe izin verilir(my. mad. 269/1, 394/i İ). Eğer, yasal temsilci tarafindan Tetkik Mercii'nce tayin edilen süre içinde izin verilmezse, takip iptal edilir. Eğer, sezgin küçük ya da k ıs ıtt ı'ya bir meslek ve sanatla uğraşmas ı için açıkça ya da örtülü olarak (=z ımnen) izin verilmi şse (MY. mad. 396, 269, 284), bu meslek ve sanat ın gerektirdiği işlemleri geçerli olarak yapabileteklerinden, kendilerine borçlanm ış ki şi hakkında i c r a t a k i b i'nde dé bulunabilirler. Keza, sezgin küçük ve kısıt]ılar, tasarruf hakk ı kendilerine b ırakilmış olan mal ve haklarma (MY mad. 283, 398) ili şkin olarak doğan alacaklanm da, tek ba şlarma "tam ehliyetliler" gibi takip edebilirler. (37) Takip tarihinde alacaklı küçük olduğu için velisi tarafindan takip-talebinde bulunulmu ş ve takip sıras ında küçük erginolmu şsa, takibe küçüğün devam etmesi gerekir. d- Strnrh ehliyetliler: Bunlarda -yukar ıdaki durumun aksi-. ne- ehliyet as ıl ehuiyetsizlik istisna'dfr. (38) Bu grupta evli kadın ile kendisine yasal danışman (müşavir) atanan kimseler yer al ır. (37) Bkıyz: 12. HD T. 9806/ ; T. 4848/ T. 2584/4293; T. 2618/2206 vs... (38) AJ(İPEK, J.G/AKINTOTLK, T. age sh:33,7 vd. - ÖZSIJNAY, E. age. sh:49 - ARPAd, A. age. sh:34. vd. -. ZEVRLİLER, A. age. sh:91. vd. - OĞuz- MAN, M.IL/SEL İÇt, ö./oktay, S.age. sh:80 vd. - ZEVKL İLER, A./ACARBEY, PLB./GÖKYAYLA, K.E. aş. sk 284 vd. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ 2OliI - 121

12 aa- Evli kadın Kural olarak, evlenme kad ının eylem ehliyeti 'ni etkilemez. Kad ın, evli olmas ına rağmen, kocas ının 'iğinve icazeti'ne gereksinme duyinadan her türlü i şlemde bulunabilir, dava ve takip açabilir. Kural bu olmakla beraber, Medeni Yasa'mız evli kadim korumak amac ıyla, onun belirli i şlemlerinin geçerli olabilmesi için, yargu ında yapilan i şlemi naylamas ını istemi ştir (MY. mad. 169, 173/111). Konumüz bakım ından ise, evli kadmın ehliyetine herhangibfr s ınırlama getirilmemi ştir. bb- Kendisine yasal dan ışman atananlar: Bunlar, kıs ıtlanmaları için yeterli neden bulunmayan (MY mad. 355, 358) ancak, eylem ehliyetinden k ısmen yoksun kılinmaları kendi çıkarları bakımından gerekli ğörülen erginlerdir (MY. mad. 379). Bu gruptaki ki şiler, kendilerine atanan dam şmanın s ıfatma göre iştirak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ya da idare dan ışman ı (MY. mad. 379/11) olmas ına göre, takip ehliyetine s ımrlı olarak sahiptirler ya da hiç takip ehliyetleri yoktur. E ğer atanan danışman, işti: rak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ise, kendisine i ştirak dam şmam atanan kişi ancak danışman ının izni ile takip talebinde bulunabilir. Damşman, bu iznini icra dairesine ayr ıca yaz ı ile bildirebileceği gibi, takip talebini danışman atandığı ki şi ile birlikte imzalayarak da bildirebiit. Kendisine i ştirak dan ışmanı atanan ki şi, dam ş - manm iznini almadan tek ba şma takip talebinde bulunmu şs danışmana, kba şlamış olan takibe izin verip vermeyeceği" sorulur. Eğer, danışman "yap ılan takibe izin verdiğini" bildirmezse, takip şikayet üzerine Tetkik Merciince iptal edilir. iştirak danışmam, yasal temsilci olmad ığından, tek ba şına danışmanı olduğu ki şi adına takip talebinde bulunamaz. Eğer atanan dsışman, idare dan ışman ı (MY. mad. 379/İİ) ise, kendisine danışman atanan ki şi, takip talebinde b ılunamaz. Onun adına, onun yasal temsilcisi olan idare dam şmanımn takip talebinde bulunmas ı gerekir. 122 ' tüiudye BAROLAR BIRLİĞİ DEROtSI

13 "Takip ehliyeti" bakımından gerçek kişileri -buraya kadarki açıklamalardan vardığımız sonuca göre- ü ç g r u p t a toplamak mümkündür: / 1- Medeni Hukuk bak ımından tam ehliyetli olanlar ile, sınırlı ehliyetliler aras ında yer alan evli kadınlar, takip hukukunda t a m takip ehliye ti'ne sahiptirler. 2-Medeni hukuk bakımından tam ehliyetsiz olanlar, takip hukukunda da t a m e h 1 i y e t s i z'dirler. 3- Medeni hukuk bakııiıından s ın ırl ı ehliyetsiz olanlarla "sinirli ehliyetlilerler" aras ında yer alan kendisine yasal dan ışman atanankişiler takip hukukunda s ı n ı rl ı takip ehliyeti'ne sahiptirler. ' C- Medeni haklardan yararlanma ehliyetine (hak ehliyeti) saküp bulunan (MY mad. 46) ve dolay ısıyla "taraf olma ehliyeti" bulunan özel hukuk ve kamu hukuk tüzel ki şileri -medeni hukuk sahasında nas ıl 'medeni hakları kullanma ehliyetine (eylem ehliyetine)" sahipseler- 'takip hukukunda da t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahiptirler: a- Özel hukuk tüzel ki ş ileri -ticaretortaklıklarış dernekler, sendikalar vs... - yetkili organlar ı aracılığıyla takipte bulunabilirler. Kimlerin organ oldu ğu ve bu nedenle tüzel kişiyi temsil edece ği -ve tüzel ki şi üma ira takibinde bulunabileceği- yasalara ve tüzel ki şilerin tüzüklerine göre belirlenir (MY. mad. 47). Tüzel ki şilerin organ ı, avukat olmasa da tüzel ki şiyi temsilen icra takibinde bulunabilir. Fakat tüzel ki şinin organı olan gerçek ki şi -ya da tüzel kişiler- bir ba şkas ını icra takibi için vekil tayin etmek isteseler, bunun mütlaka baroda kayıtlı avukat olmas ı gerekir. (39) (39) Bknz: İİD T /12773 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 21/1 123

14 b- Kamu tüzel ki ş ileri'nin takip ehliyeti; kamu tüzel ki şisinin türüne göre deği şiktir. (40): aa- Dv1eti icra (ve iflas) dairelerinde temsil görevi; hazine avukatı olan yerlerde bu avukatlara, bulunmayan yerlerde ise daire amirlerine. aittir. (4353 s. Y. mad. 18) Örne ğin; hazine avukat ı bulunmayan yerlerde Milli Savunma Bakanlığı'nı Askerlik Şubesi Başkam (41) j Milli Eğitim.Bakanhğı'm Milli E ğitim. Müdürü (42) temsil eder,, yoksa mal müdürü temsil etmez. Mal müdürleri ancak, MaliyeBakanlığı'nm taraf olduğu i şlerde bu Bakanlığı temsil eder. Bakanlıklarm devlet tüzel ki şiliğinden ayrı ve bağımsız tüzel kişilikleri yoktur. Bakanl ıklar, devlet kamu tüzl ki şiliğinin orgamdırlar. (43) Yüksek mahkeme (44) de "Bakanlıkların devletten ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığın ı, ancak devletin organ ı olarak taraf ehliyetine sahip olduklar ın ı" belirtmi ştir. bb- Ayr ı tüzel ki şiliği vd katma bütçesi olan Genel Mürürlükle ri -örneğin Orman, Vakıflar, Kara Yollar ı, DS İ., Delet Üretme Çiftlikleri vb...- kendi avukatlar ı temsil eder. ec- Belediyeleri, Belediye ba şkanlan temsil eder. (1580 S. Y. mad. 100m) dd- İl Özel İdarelerini, vali temsil eder. (1329 S. Y. mad. 7694) ee-köy tüzel ki şiliğini, muhtar temsil eder. (442. S. Y. mad. 37/7) D- Alacakl ın ın takip talebinde bulunduğu tarihte a 1 a c a k 11 1 ı k s ı f a t ı'nı ta şıması gefekir. Takip s ırasında, alacakl ı takip konusu alacağı başkas ına devrederse, "alacakl ılik s ıfatı"mkaybe- (40) Ayrmtıh bilgi için bknz: KURU, B Hukuk Muhakemeleri Usulü, 1990, C:i, sh:633 (41) Bknz: HGK T. /2736 (Son. İçt. D. 1963/184,sh: 5532) (42) Bknz: 4. HD T. (A.D. 1952/102) (43) ONAR, S.S. İdare Hukukunun Umuıni Esaslan, 3. Baskı, C:2, sh:974. (44) Bknz: 12. HD T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLI Ğİ.DERG İS İ Z)3l/i

15 dür. "Alacakl ılık s ıfatı"na ilişkin beyanlar itiraz yolu ile ileri sürülür. (45) Yüksek mahköme (46) ise "s ıfatın kamu düzeni ile ilgili olduğunu, s ıfat yokluğunun taki bin her a şamas ında doğrudan doğruya gözetileceğini" belirtmi ştir. -. İcra ve İflas Yasas ı'nda, icra takibi devam ederken alacakl ı tarafindan takip konusu alacağın ba şkasına devrinin düzenlenmemiş olması, takip konusu alacaâin. devrine engel olmaz. Alacakl ı, takip tonusu yaptığı alacağı ya icra dairesinde ya da icra dairesinin dışında, başka bir kiiye devredebilir. (47): a- Icra dairesinde alacağın devri için, alaca ğım devreden a lacakhnın, icra dairesine ba şvurarak, alacağını devrettiğini bildirip, düzenlenen tutanağı icra müdürü (ya da icra müdür yardımcısı) ile birlikte imzalaması ( İİY. mad. 8/1) yeterlidir. Alacağı devralan ki şinin de, devreden ki şi ile birlikte icra dairesine gitmesine gerek yoktur. Alacağın devri i şlemi sırasmda Damga Vergisi Yasas ı'mn öngördüğü oranda damga pulunun tutanağa yapıştınimas ı gerekir. Bunun dışında ayn bir harç alınmaz. b- icra dairesi dışında alacağın devri ya noter huzurunda ya da adi yaz ılı şekilde yap ılır. Alacağın adi yazılı şekilde devredilmesi halinde icramüdurunün, devre ili şkin yaz ılı belge (temlikname) altındaki imzamn, devreden alacakliya ait olup olmad ığını araştırması gerekir. Alacağın devri üzerine, eski alacakl ının alacaklılık s ıfatı sona erer ve alaca ğı devralan ki şi yeni alacaklı sıfatı ile, icra takibine kaldığı yerden devam eder. (48) (45) BERKtN, N. age. sh:183 - KURU, D. age. sh:162 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. sh:87 (46) Bhz: 12. HD T (47) KURU, B. Takip Konusu Alaca ğın TemIiid,A. H. F. Ellinci Y ıl Arınağam, 1977, sh:213 vd. - (48) KURU, B. age. sh:163 - KILIÇOĞLU, AJ%L Türk Borçlar Hukükunda Kanuni Halefiyet 1979, sh:177 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ iii - 125

16 Takip konusu alacağın belirtilen şekilde ba şkas ına devredilebilınesi için, maddi hukuk bak ımından alacağın devrinin mümkün olmüsı gerekir. Örneğin; BY. mad.162 gereğince "ki şiye bağl ı alacaklar" nitelikleri nedeniyle dev ı e lveri şli olmadıklar ından, nafaka alacaklan başkas ına devredilemez. Fakat, birikmiş nafaka alacakları, ki şiye b ğl ı niteliklerini kaybedip, adi alacak durumuna geldiklerinden, bunların devri mümkündür (49). Vi- İcra ve İflas Yasa'mızda, birden fazla alacakl ının aynı sebepten doğmu ş olsa bile bağıms ız alacaklarından dolayı, aym borçluya kar şı birlikte -yani, bir tek takip talebiyle- takip yapabilmeleri öngörülmemişse de, maddi hukuka göre, alacaklılar arasında t a k i p a r k a d a ş 11 ğ ı'nm mümkün olduğu durumlar vardır. Doktrinde(50)alacakl ı lai aras ı nda takip arkada ş 11 ğ ı diye tammlanan "takibin alacakl ı tarafında birden fazla kişinin bulunduğu" bu durumla, maddi hukuka göre bazen zorunlu olarak bazen de isteğe bağl ı (ilıtiyari olarak) karşılaşılır-: ü- Alacaklılar aras ında zorunlu takip arkadaşlığı : Bu durumda birden fazla alacakli -maddi hukuk gere ği- borçluya kar şı aynı takip talebi ile icra takibi yapmak zorundad ır. Örneğin; miras ortaklığına dahil bir alacaktan dolayı, mirasçiların tümü birle şerek takip yapmak zorundadırlar. (51) b- Alacaklılar aras ında isteme bağlı (ihtiyari) takip arkadaşlığı: Butada alacaklilar borçluya karşı ayrı ayrı takipte bulunabilecekleri gibi; birlikte, ayn ı takij, talebi ile de takipte bulunabilirler. Örneğin; müteselsil alacakhlar, borçlular ım bu şekilde birlikte ya da ayrı ayr ı takip edebilirler. (49) TEMNAY, S.S. Türk Aile Hukuku, 1982, sh:617 - FEYZ İOĞLU, F.N. Aile HUİCUkÜ, 1986, sh:586 (50) KURU, B. age. sh:16 - ÜSTUNDAĞ, S. age. sh:87 vd. - BERKİN, N. age. sh:186 - UMAR, B. Icra ve İflas Hukukunun Tarihi Geli şmesi ve Genel Teorisi, 1973, sh:35 (51) Bknz: 12. HD T. 6294/ TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI MOM

17 VII-Alacaklmm Türkiye'de ikametgah ı yoksa, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence, göstermek zorunda de ğildir. Güvence gösterme zorunlulu ğunu düzenleyen HUMY. mad. 97 (ve 2675 sasrılı MÖHUY'nun 46. maddesi ile bugün yürürlükten kalkmış olan Memaliki Osmaniye'de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 1930 Tarihli Muvakkat Kanun mad. 3) hükümleri ancak, açılacak davalar hakkinda uygulanabilir. Aç ılacak icra takipleri bu maddelerin kapsam ı dışmdadır (52). Yabanc ı uyruklu bir ki şi, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence göstermek zorunda m ıd ır? 2675 sayılı MÖ- HUK., 32. maddesi ile bu soruya olumlu cevap vermi ştir: Bu hükme göre; "yabanc ı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yapacaklar ı icra takiplerinde dövizf olarak teminat göstermek zorundad ırlar." (53) Yüksek mahkeme (54), bu yasamn kabulünden önce de "yabanc ı uyruklu kişilerin Türkiye'de takipte bulunabilmeleri için, takip giderlerini döbiz olarak depo etmeleri gerektiğini" bildirmi şti.. Ancak hemen belirtelim ki; Türkiye'de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu ki şinin mensup olduğu devlet ile aram ızda ikili adli yardım sözleşmesi bulünmas ı halinde, o yabancı uyruklu ki şi, teminat göstermeden Türkiye'de bir Türk vatanda şı hakkında takip yapabilir (55). VIII-2- Borçlunun kimliği: Takip talebinde; borçlunun -ya da borçlulann- a- Ad ı ve soyadı (56) b: Şöhreti (57) c-lkarnetgah ı belirtilmelidir. (52) KURU, t Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:3, sh:2997 vd. (53) Bknz: 12. HD T. 5353/6699 ; T (54) Bknz:-12. HD T. 2975/3627 (55) Bknz: 12. HD T /10902; T. 5225/3594; T. 5186/3146; T. 303/841 ; T /10531 vb... (56) Bkaz: 12. HD T. 39/320 - t İD T /201 (57) Bkm. İİD T. 3152/ Bu konuda ayncabh ız: Yukarıda dipn. 10 civarı TÜRKİYE BAROLAR BtRLİĞİ DERGISI 200M '. 127

18 Eğer, birden fazla borçlu takip ediliyorsa, hepsinin ayn ayn isim ve adreslerinin gösterilmesi gerekir. Birkaç ının isim ve adresi ğösteriidiktern sonra diğerleri "vs..." şeklinde gösterilemez. (58) Takip ba şladıktan sonra, yenidenpe şin harç ve nisbi harç Menmeden, takibe yeni bir borçlu eklenemez. (Takip; yeni bir borçluya yöneltilemez.) (59) Örneğin; senette imzas ı bulunan üç borçludan ikisi hakkında takip yapan alacakhrnn daha sonra, takibi üçüncü borçluya da yöneltmek istemesi yani o borçluyu da takibe dahil etmek istemesi halinde yeniden icra dairesii ıe peşin ve nisbi harç ödemesi gerekecektir. Borçlunun isim ve soyadın ın takip talebinde yanlış belirtilmi ş olması, "takibin iptali"ne neden olmayıp bu durumda sadece "yanlışlığın düzeltilmesi" gerekir (60). IX-Borçlu, gerçek yada tüzel ki ş ili ğ esabipolmalıdır. A- Taraf olma ehliyeti: Bir kimsenin takip talebinde borçlu olarak gösterilebilmesi için her şeyden önce "medeni haklardan yararlanma ehliyetine" (h ak e h 1 i y e t i n e) sahip olmas ı gerekir. Çünkü; ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" bulunan ki şiler, takip hukukunda "taraf ol m a eh ii y et i"ne sahiptirler (61):. Gerçek ya da tüzel ki şiliğe sahip olan kimse ve kurulu şlar, "taraf ehliyeti"ne sahip bulunduklarından, gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar icra takibinde b o r ç 1 u t 1 a r a k yer alamazlar. Örne ğin; tüzel ki şiliği bulunmayan "miras ortaklığı" (MY. mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 521), borçlu ola-.rak takip edilemez. (58) Bknz: İİD T. 1222/201 (59) Bkzn: 12. HD T. 4120/ T. 2988/5196 (60) Bknz: 12. HD T. 89/321 (61) KURU, B. age. sh ;152 vd. - ÜSTONDAĞ, S. age. sh:75 vd. - BERKİN, N. ge. sh:180 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2MII

19 -M ir a s o rt a k 11 ğ ı'ndan -yani terekeden- alacakl ı olan kişiler, eğer borçlu mirasb ırakam skğiığında takip etmeye ba şlamışlar ve takip s ırasında borçlu ölmü ş ise, icra takibini; aa- Ya, tüm mirasçılara veya mirasb ırakanın borcundan miras ı kabul eden tüm mirasç ılar zincirleme (müteselsilen) sorumlu olduklar ından (MY mad. 582) mirasç ılardan yalnız birine yahut birkaç ına (62) (BY. mad. 142), bb- Ya da varsa; "miras ortakl ığı temsilcisi" (MY mad. 581), "vasiyeti tenfiz memurü" (MY. mac!. 487), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (MY. mad. 533)'ye kar şı ileri sürduru - lebilirler ( İtY. mad. 53) Borçliınun ölümü halinde, borçlu hakkındaki icra takibi "ölüm günü ile beraber" (63) ü ç g ü n ertelenir (64). (İİY. mad.. 53/1. c. 1) Borçlunun ölümü ile ertelenen icra takibi daha sonra alacaklıiun seçeneğine gore ya t e r e k e y e ya da mirasç ılara karşı devam eder (65) aa- Takibin- t e re k e ye (miras şirketine) karşı devam edebilmeşi- için, (i İY. mac!. 53/I1); - aaa- Terekenin "t 1 edilmemi ş" (MY. mad. 582 vd.) bbb- Veya tereke ıiin "resmi tasflye"e uğramamış (MY mad. 557;572vd.) eec- Yahut mirasçılar arasmda "aile şirketi" (MY. mad. 323 vd.) kurulmamış. ddd- M. mad. 53/l'deki üç günhik sürenin geçmi ş olması gerekir. - - (62)Bknz: 12. HD T. 7712/8009; T ; 15; T /3232 ; T. 885/1325 ; T. 4428/ ltd T.3547/ (63) Aksi görüş BELGESAY, Mit. Icra ve Iflas Kanunu Şerbi, 1948, sh: BERKİN, N. age.sh:126 (Yazarlar; takibin "ölüııı günüve onu izleyen üç gün" erteleneceği görü şündedirler.) - (64) Bknz: ltd T / (65) Bknz: 12. HD T. 6148/ TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERG İSİ "

20 Ayrıca, MY mad. 546'daki 4üç aylık" erteleme sürelerinin geçmiş olmasımn gerekip gerekmediği doktrinde (66) tart ışmalıdır... Bu durumda, borçlu hakkında başlam ış olan icra takibine, borçlu hayatta olsa idi hangi usul uygulanacak idiyse, t e r e y e k a r ş ı da ona göre ve icra takibinin kald ığı yerdpn devam edilir. Yani, "ilk takip" haciz yolu ile takip ise yine haciz yolu ile, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ise, rehni ıı paraya çevrilmesi yolu ile, iflas yolu ile takipse, iflas yolu ile takip edilir. E ğer; aaaa)tereke, taksim edilmi ş se(my. mad581 vd.), artık terekeye kar şı takibe devam eclilmez ve ancak mirasç ı- lara kar şı takibe clevam edilebilir. bbbb)terekenin resmi tasfiyesi(mtmad.557, 572) istenmi şse, tereke borçlanndan mirasç ılar kişisel olarak sorumlu olmayacaklarından, miras bırakan hakkındaki takibe devam edilemeyecektir (67). ecec) Aile ş irketi emvali kurulmas ı (MY.mad.323 vd.) halinde, mirasç ıların tereke borçlarından sorumluluğu devam ettiği için, bu mirasç ılara kar şı takibe devam edilecektir. - Terekenin tüzel ki şiliği olmadığından, borçlunun -sağliğında başlanuş olan icra tdkibinin, borçlunun takip s ırasında ölmesi halinde "terekeye karşı" da devam etmemesi gerekirdi. Ancak, yasa yapıcı, takip hukukunun pratik gereksinimlerini gözeterek (68), yukarıda belirtilen durumlarda, "borçlu hakk ında ba şlamış olan icra takibiııin, onun terekesi hakkında da devam edeceği"ni kabul etmiştir. (66) Bknz: Ileride dipn: 85 civar ı (67) Bknz: 12. HD T. 8561/ T. 4778/6330; T. 8555/10230 (68) BERKİN, N. tereke Alacakl ılarının Cebri Takibi ( İleri Hukuk Dergisi, 1948/38, sh:611) 130 TÜRKİYE BAROLAR UtİİLİĞİ DERGISI 2ui

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR *

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi (neresi) olduğu İİK m. 50 de 1 düzenlenmiş

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından Kanun No: 4721 Türk Medeni Kanunu Kabul Tarihi: 22.11.2001 R.G. Tarihi: 08.12.2001 R.G. No: 24607 I. Vesayet makamından Madde 462 - Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir: 1 / 6 1. Taşınmazların

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı