TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*)"

Transkript

1 TAKİP TALEBININ GENEL İÇERİĞİ (İİ'?. mad. 58 (Öt). Av. Talih UYAR (*) Börçlu hakkmda cebri icra -gerek ha ci z, gerek içi as ve gerekse rehnin paraya çevrilmesi yollarinda- "takip talebi" ile.. (*) İzmir Barosu Avukat (*9 Takip talebi ve muhtevası Madde 58- Takip talebi icra müdürü ne yazı ile veya sözlü olarak yap ılır. Talepte şunlar gösterilir:. 1-Alacakl ının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; alacakl ı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de gösterece-, ği ikametgah ı (ikamet.gahgösteremezse, icra dairesinin bulundu ğu yer ikainetgah say ılır.) 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahı; Bir trekeye karşı yapılan takiplerde, kendilerine tebligat yap ılac2ık mirasç ı - ların ad ı, soyadı, şöhret ve ikametgahlar ı; 3-Alacağın ve istenen teminat ın Türk paras ı ile tutar ı ve fatzi('faizli"olarak anlaşilınalı) alaeaklarda miktarı ile işlemeye başladığı gün,* 4-Senet, senet yoksa borcun sebebi; 5-Takip yollarından hangisinin seçildiği;... - Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ın ııı veya alacakl ı yahut rnümes-. sii taafindan tasdik edilmi ş, borçlusayzs ından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine tevdii mecburidir. Alacakl ıya tdkip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masrafları na dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir." Not: 'Yürürlükteki 58..maddede "alacak belgeye dayanmakta ise, alacakhnın takip talebinde bulunurken bu belgeyi yani belgenin asl ını veya bu belgenin tasdikli örneğini icra dairesine teslim etme zorun1u1u ğ f öngörülmüştür. Hüküm bu şekli ile 11Y. mad. 60/3 ile çeli şmektedir. Gerçekten, 11y. mad.. 60/3 gereğince, borçlunun takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse, bunu yedi gün içinde aynca ve açıkça bildirmesi gerekir. Borçlu rum bu madde ge ıtğince "imza inkan"nda bulunabilmesi için, senet asinu TÜRKİYE BAROLAR sialiği DERGİSİ fl. 111

2 başlar. Takip hukuku açısından "takip talebi", usul hukukunda "dava dilekçesi" niteliğindedir (1). 1- Takip talebinin şekli: Takip talebi yaz ı l ı ya da sözlü olarak yapıhi- (2). Ugulamada, genellikle yaz ı l ı takip talebinde bulunulur ve bu amaçla -tü'. Yön. ınad. 17/1, 18 uyarınca haz ırlanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren "bas ılı örnek: 48" kullanılır (3). Fakat hemen belirtelim ki, geçerli bir takip talebinde bulunabilmek için bu bas ılı örneğin kullamlmas ı zorunlu değildir. İcra dairesinde bu bas ılı örnek kalmamış olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir kağıda yaz ılmış bulunan ve takip talebinin -a şağıdaki parağraflarda ayrıntılan ile açıklanmış olan- geçerlik ko şullarını içeren takip talebi de geçerli olur. İcra müdürü de, bu şekilde haz ırlanmış olan takip taiebini kabulden kaç ınainaz. icra dairesinde görmesi geskir. Halbuki, It?. mad. 58/111 hükmü ile, ala- - cakhnrn takip talebinde bulunurken, alacağm dayandığı belgeyi icra dairesine teslim etme zorunlulu ğu kabul edilmemiş olduğundan, alacakh belgenin -kendisince- onaylı bir örneğini icra dairesine vermekte ve asl ını kendisinde saldamaktadır. Bu durumda, borçlu görmedi ği imzasını nas ıl inkar 'edecektir? Her nekadar, uygulamada bu gibi durumlarda alacakliya bir yazı gönderilip "senet (belge)ashm icra dairesine inceleme için getirmesi" istenmekte ise de, bu hem zaman kaybına sebep olmakta ve hem de, alacaklıya tebligatın ne zaman yapılacağı önceden kesinlikle bilinemediğinden, borçlununsık sık icra dairesine uğrayıp, "belgenin inceleme için getirilip getirilmediğini" sorması gerekmektedir. Bu nedenle, bu hükıiıün, kambiyo senetlerine mahsus takip usulünde ( İt?. mad. 167/11) olduğu gibi, uygulamadaki gereksinmeyi kar şılayacak biğimde değiştirilmesi uygun olur.' ş eklindeki gerekçe ile; a şağıdaki şekild deği ştirilmesi tarihinde tarafim ızdan Adalet Bakanl ığına teklif edilmi ştir: "Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin asl ı ile alacakl ı yahut temsilcisi tarafindan tasdik edilmiş borçlu say ısından bir fazla örneğinin takip talebi an ında icra dairesine verilmesi zorunludur. Icra dairesi belgenin asl ını hasada saklar.' (Bknz:.UYAR, T. İcra ve Iflas Kanunu De ği şildiği Hakkında Düşünceler, İBD. 1986/ , sh:797 vd.) (1) Bknz: 12. HD T. 6113/6494 ; T /13853 (2) Bknz: 12. HD T /13955 (3) boldurulmu ş çe şitli bas ıli "takip talebi" örnekleri için bknz: UYAR, T. Uy --gulamah İcra ve İflas Hukuku, 02, 1993, sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 203fl

3 s ö z 1 ü olarak da takip talebinde bulunmak mümkündür (4). Alacakl ının sözlü ba şvurusu üzerine icra müdürü, takip talebini alacaklıdan alacağı bilgilere göre doldurarak, alacakl ıya imzalatnasl gerekirse de, uygulamada, icra dairelerinin i şlerinin çok yoğun olması nedeniyle genellikle alacakl ılardan "yaz ılı olarak" takip talebinde bulunmaları istenmektedir. Buna rağnien alacakl ı- nm, "sözlü olarak" takip talebinde bulunmak istemesi halinde, takip talebini icra müduru.doldurduğu için, alt ını alacakl ı ile birlikte kendisinin de imzalaması yeri ııde olur. Çünkü, icra müdürünün alacaklınıın başvurusu üzerine talebini "takip talebi"ne geçirmesi, "tutanak düzenlemesi" -İİY. mad.8/1, J İY. Yön. mad. 20/11- niteliğindedir (5). U yg ul ama d à, takip aç ıldıktan sonra, ba şlangıçta kendisine ödeme (ya da icra) emri gönderilmemi ş olan diğer borçlulara takibin yöneltilmek istenmesi halinde, bu borçlulara da 'ödeme (ya da icra emri)" gönderilmesi istenirken, s ö z 1 ü olarak tüip talebinde bulunulmaktadir. Alacaklının (ya da vekilinin) takip talebinde bulunurken; - - "Ba şvurma harcı" ile -ilams ız takiplerde- "pe şin harç" ödemesi, - "Ödeme emrinin borçliıya (ya da bo ı çlulara) tebliğ giderini (giderlerini)" posta pulu olarak vermesi, -Ayrıca, "borçlunun İtY. inad. 62 uyannca yapacağı itirazm, kendisine tebliğ giderini" vermesi gerekir. (1W. mad. 59/1) Ancak hemen belirtelim ki, t İY mad 62/İI'de "takibe itiraz edildiği lıususunun, 'borçlunun yat ırdığı' veya 'alacakl ımn yatırdığı' avanstan kar şılanmak suretiyle -üç gün içinde- bir muht ıra ile alacakliya bildirileceği" öngörüldüğünden, yani itiraz ın alacakl ıya tebliğ giderinin borçludan da al ınabileceği 1w mad 62/I İ'de öngörüldüğünden, u y g u 1 a m a d a 1W. mad. 59(1 hükmü i şlememekte ve alacaklılar takip talebi s ırasında borçluların ödeme emrine (4) Bhız: ı2. HD T /1786; T. 6683/6800 (5) KURU, B. İcra ve İflaslluküku, 1988, C:1, sh:209 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG tsi mn 113

4 yapacakları itirazlann kendilerine bildirilebilmesi için gerekli gideri icra dairesine vermemektedirler (6)... Ayrıca, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (itt mad. i67 vd.) artık borçlular ın "imza itiraz ı"m da icra dairesi yerine Tetkik Mercii'ne yapmaları gerektiğinden, bu giderin yat ı- rilmas ına bu takipler bakım ından -yasal olarak da- gerek kalmamıştır. 11- Takip talebinin içeriği: Takip talebinin geçerli bir talep olarak kabul edilebilmesi için, İİY. mad. 58 ve itt Yö ıi. mad. 18 ve 19'da sayılan hususlan içermesi gerekir. Bu hususlar, takip talebinin geçerlik ko ş ullar ı 'dır. Bunlar s ıras ıyla şunlardır: Il!- 1- Alacakl ının kimliği: takip talebinde alacaklının kimliğinin açık-seçik olarak belirtilmesi gerekir (7) (8). Hemen ifade edeli ı ki, takip talebinde "alacakl ımn kimliği"nin yanlış gösterilmi ş olması, borçlunun çıkarlarına zarar vermedlikçe, ba şlı ba şına takibin hükümsüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yanlışlığın düzeltilmesi ile yetiniir (9). Takip talebinde "alacakl ı"mn ve varsa "yasal temsilcisi"nin ya da "vekili"nin; a- Adı ve soyadının, b- Şöhretinin (Hemen belirtelim ki, Soyadı Kanunu'ndan önce alaamı veya borçlunun kimliğini belirtebilmek için İcra ve İflas Yasas ına konulan (10) bu kavram ın bugün için bir anlam ı kalmamıştır. Çünkü bugün, soyadı "şöhret"in i şlevini görmektedir (11)...) (6) UYAR, T. Icra Hukukunda Itiraz, 1990,sh:13 (7) Bknz: İİD T Federal Mahkeme İcra ve iflas Dairesi, T. - (8) Alacaklının ismüfin "takip talebi"nde yaz ılı olmas ına rağmen ödeme emrinde yaz ılmamış olmas ı halinde "ödeme emrinin iptaline" karar verilir. (Bknz: 12. HD T. 2201/2233) (9) I3knz: Cenevre Icra Tetkik Mercii, T (10) Sait, Azmi/Naz ıt, Hikmet, Yeni icra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi, 1933, sh:113 ( ı l) KURU, B. age. sh: TÜRKİYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI MM

5 e- İkametgahımn (Bur ' daki "ikametgah" kavramı teknik olarak kullamimış olmayıp bununla "alacakl ınm tebliğe yarar adresi"nin bildirilmesi istenmi ştir. (12) Eğer alacakl ı yabanc ı memlekette oturuyorsa,.türkiye'de bir ikaınetgah göstermesi gerekir, aksi takdirde, "icra dairesinin bulunduğu yer alacakhmn ikametgahı sayılır." (İtY. mad 58/1) belirtiimesi gerekir. Alacaklının ıkametgahımn takip talebinde gösterilmemi ş olması halinde bu durum takibin iptaline neden olur mu? Yüksek mahkeme (13), alacamımıi ilcarnetgah ınm takip talebinde gösterilmemi ş olmas ı halinde -borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığım bilebilecek durumda ise- "takibin iptaline de ğil noksanlığın giderilmesine (takip talebine alacaklının ikametgahınuı yaz ılmasına) karar verilmesi gerekti ğini" belirtmi ştir. Takip talebinde alacakl ının sadece isminin (ad ve soyadının) yazıldığı. ve fakat vekilinin isim ve adresinin belirtildiği durumlarda, borçlu takibin kimin tarafından yap ıldığınibilebileceğinden, alacaklmm ayrıca adresinin takip talebinde yaz ılmamış olması önem ta şımaz(14). 'falacaklımn kimliği"nin yanl ış gösterilmi ş olması, borçlunun ç ı- karlaruja zarar vermedikçe, takibin hükünısüzlüğünü gerektirmez. Bu durumda, sadece yap ılan yanh şliğının giderilmesi ile yetinilir (15). IV- Alacakli birden fazla ise, takip talebi bunlarm ortak vekilleri tarafından haz ırlanıp imza edilmi ş de olsa, yine tüm alacaklıların "adı-soyadı ve ikametgahları"mn a y ı' ı a ' r ı takip talebinde gösterilmesi gerekir. Alacaklının birkaç ınm ismi yaz ılıp, diğerleri "vs..." şeklinde belirtilemez (16). (12) Bknz: 538 sayilı kanuna ait Cumhuriyet Snatesü Gerekçesi (13) HGK T /1146; 12 HD T. 9276/1208; T. 1852/3444; T. 1265/3132 (14) Bknz: MGK T /1146; 12. HD T. 9276/1208 (15) Bknz: HGK T /1146 (16) Bkn2: 11D T. 9860/ T /9385 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI Vl - 115

6 Takip talebinde tüm alacakl ıların isimleri ayrı ayrı gösterilmemiş olmas ına rağmen borçlu, alacaklilar ın kim olduğunu tahmin etmi ş ve takibe süresi içinde itiraz ederek savunma hakk ını küllanmışsa, takip talebindeki bu eksiklik "takibin iptalini" gerektirme (17) (18). Aynı şekilde alacaklı (ya da alacakl ılar) adına takip talebi vekili (ya da ortak vekilleri) tarafından imza edilmi ş olsa bile, yine tüm alacaklilar ın isimleri yan ında ikametgahlarm ın ayrı ayrı takip talebinde gösterilmiş olmas ı gerekir. Çünkü; borçlunun takibi yapan alacaklının.nerede oturdu ğunu bilmesi kimi talciplerde önem ta şır. Borçlu, ödemelerini icra dairesi yerine do ğrudan doğruya alacakl ı- ya ya da vekiline.yapmak veya alacakl ısıyla icra takibiyle ilgili bir sorun hakkında ki şisel -sözlü olarak, gerek görürse telefonla, mektupla- ili şki kurmak isteyebilir (19). Ancak hemen belirtelim ki, takip talebinde alacaklının ve vekilinin ikametgahıhın -daha doğrusu adresinin- belirtilmenii ş olmsina rağmen borçlu bu adresi biliyorsa, takip talebndeki bu eksikliği ileri sürüp takibin iptalini kamm ızca isteyememelidir...; Vekil, vekaletnamesini takip talebine eklemeden alacaklı mü vekkili adına icra takibindş bulunabilir mi? Yargıtay, HUMY'nın 67. maddesinde de ğişiklik yapılmadan önceki bir içtilıatıflda (20) bu soruya olumlu cevap vererek; "müdürün daha sonra vekile 'velaletnamesini dosyaya koymas ı (ibraz ı) için süre vermesi gerekti-, ğini" belirtmi ştir; V- Kimliği takip talebinde açık-seçik belirtilen alacaklının g e r ç e k ki ş i yada tüzel ki ş i olması gerekir: A- Gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar geçerli bir takip talebindebulunamazlar, Örne ğin; tüzel (17) BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, sh: 187 (18) Bknz: Cenevre Tetkik Mercii, '!'. (19) Bknz: İsviçre Fed. Malı. İcra ve mas Dairesi, T. (20) Bknz: 12. HD T:2675/ T. 750/ TÜnıdıt PMROLAR ntmiöt DERGISI zıovı

7 kişiliği bulunmayan "miras şirketi" (MY mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 520) geçerli bir takip talebinde bulunamaz.çünkü, ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (= hak ehliyeti)' ne sahip olan gerçek ya da tüzel ki şiler, bir icra takibine taraf olabilirler (=taraf ehliyeti). "Taraf olma ehliyeti"ne sahip olmayan kimse, kurulu şlar. ve topluluklar, geçerli bir takip talebinde bulunamazlar. Gerçek kişilerin "taraf ehliyeti" doğumla başlayıp ölümle sona erdiğinden, (MY. mad. 27/1), takip tarihinde lü olan bir ki şi adına icra takibi yapılamaz. (21). - - Tüzel ki şiliği bulunmayan "miras şirketi" ile tereke malvarli ğı aras ında "iştirak halinde" (elbirli ğiyle) (MY. mad. 581) hak sahipliği ilişkisi bulunduğundan ş.terekeye giren alacakmr ı; a Tüm mirasç ılar birlikte takip talebinde bulunarak (ancak hemen belirtelim ki; kural "tüm mirasç ıların birlikte (22) (23) hareket etmeleri" ise de, alacağın zarnaha şınuna uğramak üzere olmas ı gibi acele.durumlarda (24) mirasç ılardan tümü yerine biri ya da birkaçı da icraya ba şvurarak takip talebinde bulunabilir. Bu gibi durumlarda, daha sonra di ğer mirasçilann da takibi onayladık- (21) Bknz: 12. HD T. 35/1756 (22) KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. Miras Hukuku, 1987, sh:691 vd. - İNAN, A.NJERTAŞ, Ş. Miras Hukuku, 2000, sh:467vd. - ŞENER, E. Mirhs Hukuku,C:i, 1977; sh:753 vd. İMRE, Z. Türk Miras Hukuku, 1978> sh:676 vd. - KÖPRÜLÜ, B. Miras Hukuku Dersleri, 1985, sh:397 vd. AYITER, N. IKILIÇOĞLU, A. Elbirli ği Ortaklikları, 1961, sh:139 - ANSAY, T. Adi Şirket, Dernek ve Ticaret Şii-ketleri, 196E, sh:126 - OĞUZMAN, M.K. Miras Hukuku, 1995, sh:314 vd. (23) Bknz: 12. HD T /17373; T. 7230/2769; T / T HGK T. le. İf. 1207/201 - İİD T / (24) t İMItE, Z/ERMAN, H. age. sh:385 - OĞUZMAN, MAL age. sh:316 vd. - AYITER, N.FKILIÇOĞLU, A. age. sh: 268 IMRE, Z. age; sh: KO-. CAYUSUFPAŞAOĞLU, N. age. sh:695 - ŞENER, E. age. sh: 765 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGiSİ ı/ı

8 lanm bildirmeleri yani yap ılan takip talebine katild ıklarını, bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yap ılan takip, Tetkik Mencii'nce şikayet üzerine iptal dilir.) b- Ya da "miras ortakl ığı temsilcisi" (25) (26) (MY. inad. 581), "vasiyeti tenfiz memuru" (27) (MY. mad. 479), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (28) (MY mad. 533) tüm mirasç ılar ad ı- na onlann temsilcisi s ıfatıyla takip' talebinde bulunarak, borçluyu takip edebilirlen. Adi şirket (ortaklık) ortakları da ancak birlikte (29) takip talebinde bulunarak icraya ba şvurabilirler. B- "Medeni haklardan yararlanma ehliyeti" (=h a k e h ii y e t i)'ne sahip bulunan - -yani; "taraf olma ehliyeti"ne sahip olan- gerçek ki şilerin tümü, geçerli bir takip talebi ile "icra takibinde bulunbilme ehliyeti" denilen (30) t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahip de ğildin, Bir ki şinin, alacakli s ıfatıyla icra takibinde bulunabilmesi için -Medeni Usul Hukukundaki "dava ehliyeti" gibi- "takip ehliyeti"ne de sahip olması gerekir. Takip ehliyeti, "medeni hakları kullanma ehliyeti" (=e y 1 e m e h 1 i y e t i)'ne göre saptamr. Medeni hak- (25) İMRE, Z/ERMAN, Il. age. sh:389 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:398 - inan, A.NJERTAŞ, Ş. age. sh:472 - IMRE, Z. age. sh:688 vd. - KOCAYUSUF- PAŞAOĞLU, N. age. sh:696 vd. - ŞENER, E. age. sh:767 vd. - OĞuz- MAN, M.K. age. sh:315 vd. - AYITER, N/KILIÇOĞLU, A. age sh:267 (26) Bknz: HGK T. le. İr. 1307/201 - T İD T / HD T. E:7230/ T /5958 (27) ŞENER, E. age. sh:480 vd. - INAN, it N./ERTAŞ, Ş. age. sh:205 vd. - İM- RE, Z. age. sh:264 vd. - İMRE, ZJERMAN, H. age sh:150 - KOCAYU- SUFPAŞAOĞLU, N. age.. sh:296 vd. - KÖPRÜLÜ, B. age. sh:211-0ğuzman, M.K. age. sh: 162 AYITER, NJKILIÇO ĞLU, it age. sk un (28) oğuzman, MI. aga sh:276 - KOCAYUSUFPA ŞAOĞLU, N. age. sh:568 vd. - IMRE, Z. age. sh:486 vd. - ŞENER, E. age, sh:692 vd. (29) ANSAY, T. age. sh:124 AYITER, N. age. sh:133 (30) BERKİN, N. age. sh:182 - KURU, B. age. sh:161 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukuku Esasları, 1995, sh:80 vd. 118 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2031/1

9 lan kullanma ehliyetine sahip olan (MY mad.9-16) herke "takip ehliyeti"ne de sahiptir. "Takip ehliyeti" bakımından g e r ç e k ki ş il e r i dört grupta toplamak mümkündür (31). a- Tam ehliyetliler: Ergin (re şit) ve temyiz kudretine sahip (sezgiıı= mümeyyiz) olup da kısıtl ı (mahcur) olmayan ki şiler tam ehliyetli'dirler. ( MY. mad. 9, 10) Bu kişiler kendilerini borç altına sokacak ya da hak sahibi yapacak her türlü i şlemi tek başlarına yapabildiklerinden ve verdikleri zarardan sorumlu o1duklrmdan (32) "takip (ve dava) ehliyeti"ne t a m al a r a k sahiptirler. Bu gruptaki ki şiler tek ba şlanna serbestçe takip talebinde bulunabilirler. 6- Tam ehliyetsizler: Bunlar, sezgin (=temyiz kudretine sahip) olmayan ki şilerdir (MY mad. 15/1). Bu ki şilerin yaptığı i ş- lemler hükümsüz oldu ğundan, tam ehliyetsizler "takip (ve dava)" ehliyetine sahip de ğildirler. Tam ehuiyetsizlerin yaptığı işlemler, yasal temsilcilerinin i z i n ya da i e a ze t i ile geçerlik kazannıadığından, bu ki şilerin yaptığı işlemin geçerlik kazanmas ı isteniyorsa, i şlemin yasal temsilci tarafindan yeniden yap ılması gerekir (33). (31) Bknz: 4. HD T. 871/2943 (32) ARPAd, k Ki şiler Hukuku (gerçek Ki şiler), 1993, sh: 33 - ZEVKLtLER, A. Ki şiler Hukuku (Gerçk Ki şiler, sh:91 vd. - ZEVKLLLER,AİACARBEY, M.B./GÖKYAYLA,KE. Medeni Hukuk, 1999, sh:283 vd. - AK İPEK, J.G./AKINTÜRK, T. Türk Medeni Hukuku (1. Cilt), 1998, sh:305 - ATA- AY, A. Şahıslar Hukuku (Giri ş-hakiki Şahıslar), 1978, sh:79 vd. - ÖZSU- NAY, E. Gerçek Ki şilerin Hukuki Durumu, 1979, sh:48 vd. - O ĞIJZMAN, M.K./SELİÇİ, ÖIOKTAY, S. Ki şiler Hukuku, 1999, slr59 (33) OĞUZMAN, M.HJSEL İÇi, Ö./OKTAY, S. age. sh: 61 ÖZSUNAY, E. age. sh:51 - ATAAY, A. age. sh:79 - AIUPEK, J.G./AKINTÜRK, T. age. sh:307 - ARPACI, A. age. sh:50 - ZEVKLİLER, AJACARBEY, M.BJGÖKYAY- LA, K.E. age. sh:345 vd. - ZEVKLLLER, A. age. sh:165 vd. - ARAL, F. Temyiz Kudretfrıden Mahrum Şahısların Hukuki Sorumluluğu (Batider, 1980, C:X, 8: 3, sh:746 vd.) - TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ V1 119

10 Tani ehliyetsizler ad ına yasal temsilcilerinin takip t al e bi 'nde bulunmas ı gerekir. Yani, takip talebinde "alacak1 ı ' olarak 'tam ehliytsiz"in, "temsilcisi" olarak da "yasal temsilcisi"nin (vasi olarak atanmış kişinin) adı-soyadı ve ikametgah ımn bildirilmesi gerekit Uygulamadaki önemi nedeniyle ayr ıca hatırlatal ım ki; vesayet altındaki kimse adına takipte bulunabilmek için, sulh mahkemesinden "husumet izni" al ınması gerekir (34). e- Strnrh ehliyetsizler : Bunlar, sezgin (temyiz kudretine sahip)küçükler ile k ı s ı tl ı lar'dır(my.mqd. 16İ1).Buki şiler, "s ınırlı" takip ehliyetine sahiptirler. Gerçekten; bu gruptaki kişilerde ebliyetsizlik "kural", ehliyet ise "istisiığ"dır. Bu ki şiler, "kar şılıksız kazanmalar" ile. "ki şiye sıkı surette ba ğlı haklar" yönünden ve "haks ız eylem" alanmda e y 1 e.m e h 1 i y e t i'ne sahiptirler (35). Bunların dışında, "sezgin küçükler" ile "sezgin kis ıtlilar" -MY mad. 16/1 uyarınca- ancak yasal temsilcilerinin hzas ı varsa, kendilerini borç alt ına sokacak ya da malvarlıklarmda bir azalma yaratacak i şlemleri kendileri geçerli olarak yapabilirler. K ü ç ü ğ n yasal tmsilcisi velisi (MY..mad. 262), kıs ıtlımn yasal temsilcisi ise 'mahkeme tarafından atanan vasi (MY. mad. 363)'dir. İşte, Sezgin küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerin izni ile bir hukuki i şlm yaparlarsa, artık bu i şlemin hükümsü.z oldu ğu söylenemez. Eğer, sezgin küçük ve kıs ıtlilar yasal temilcilerinin izni olmadan birhukuki işlemde bulu ıiurlarsa ve yasal temsilcileri de sonradan yap ı- lan bu i şlemi onaylamazsa (=icazet vermezse) yap ılan işlem hükümsüz olur (36). (34) Bknz: İİD, T. 2409/ (35) GÜRAL, J. Hükt»nsüzlük Nazariyekri Kar şısında Türk Medeni Kanunumm Sistemi, 1953, sh:201 - ZEVKLİLER, AIACARBEY; M.BJGÖKYAY- LA, ILE age. sh:300 vd. - OĞUzMAN, M.KJSELIÇI, Ö./OKTAY, S. age. sh:67 vd. - ARPACI k age. sh:54 vd. - ARIPEK, 1J.G/AKINTÜRK, T. age. sh:322 vd. - ATAAY, k age. sh:81 vd. - OZSUNAY, E.. age sh: 59 vd. - ZEVKLİLER, k age. sh:108 vd. (36) AKİPEK, J. ağe. sh:74 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ 2<Y}V1

11 Konumuz bakım ından t a k i p t a 1 e.b j'nde bulunmak -dava açmak gibi- s ımrh ehliyetsiz iç in bir "kar şıhksız kazanma" ve "kişiye s ıkı olarak bağlı olan bir hakkın kullanılmas ı" olmadığından, sezgin küçükler ile k ısıtlılar, tek ba şlarına takip talebinde bulunamazlar. Bu ki şiler arlina ya ysal temsilcileri takip talebinde bulunur ya da -borçlunun, icra Tetkik Merciine yaptığı şikayet üzerine Tetkik Merciince yasal temsilciye tayin edilen uygun.süreiçinde- yasal temsilci tarafmdn sonradan, ba şlamış takibe izin verilir(my. mad. 269/1, 394/i İ). Eğer, yasal temsilci tarafindan Tetkik Mercii'nce tayin edilen süre içinde izin verilmezse, takip iptal edilir. Eğer, sezgin küçük ya da k ıs ıtt ı'ya bir meslek ve sanatla uğraşmas ı için açıkça ya da örtülü olarak (=z ımnen) izin verilmi şse (MY. mad. 396, 269, 284), bu meslek ve sanat ın gerektirdiği işlemleri geçerli olarak yapabileteklerinden, kendilerine borçlanm ış ki şi hakkında i c r a t a k i b i'nde dé bulunabilirler. Keza, sezgin küçük ve kısıt]ılar, tasarruf hakk ı kendilerine b ırakilmış olan mal ve haklarma (MY mad. 283, 398) ili şkin olarak doğan alacaklanm da, tek ba şlarma "tam ehliyetliler" gibi takip edebilirler. (37) Takip tarihinde alacaklı küçük olduğu için velisi tarafindan takip-talebinde bulunulmu ş ve takip sıras ında küçük erginolmu şsa, takibe küçüğün devam etmesi gerekir. d- Strnrh ehliyetliler: Bunlarda -yukar ıdaki durumun aksi-. ne- ehliyet as ıl ehuiyetsizlik istisna'dfr. (38) Bu grupta evli kadın ile kendisine yasal danışman (müşavir) atanan kimseler yer al ır. (37) Bkıyz: 12. HD T. 9806/ ; T. 4848/ T. 2584/4293; T. 2618/2206 vs... (38) AJ(İPEK, J.G/AKINTOTLK, T. age sh:33,7 vd. - ÖZSIJNAY, E. age. sh:49 - ARPAd, A. age. sh:34. vd. -. ZEVRLİLER, A. age. sh:91. vd. - OĞuz- MAN, M.IL/SEL İÇt, ö./oktay, S.age. sh:80 vd. - ZEVKL İLER, A./ACARBEY, PLB./GÖKYAYLA, K.E. aş. sk 284 vd. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ 2OliI - 121

12 aa- Evli kadın Kural olarak, evlenme kad ının eylem ehliyeti 'ni etkilemez. Kad ın, evli olmas ına rağmen, kocas ının 'iğinve icazeti'ne gereksinme duyinadan her türlü i şlemde bulunabilir, dava ve takip açabilir. Kural bu olmakla beraber, Medeni Yasa'mız evli kadim korumak amac ıyla, onun belirli i şlemlerinin geçerli olabilmesi için, yargu ında yapilan i şlemi naylamas ını istemi ştir (MY. mad. 169, 173/111). Konumüz bakım ından ise, evli kadmın ehliyetine herhangibfr s ınırlama getirilmemi ştir. bb- Kendisine yasal dan ışman atananlar: Bunlar, kıs ıtlanmaları için yeterli neden bulunmayan (MY mad. 355, 358) ancak, eylem ehliyetinden k ısmen yoksun kılinmaları kendi çıkarları bakımından gerekli ğörülen erginlerdir (MY. mad. 379). Bu gruptaki ki şiler, kendilerine atanan dam şmanın s ıfatma göre iştirak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ya da idare dan ışman ı (MY. mad. 379/11) olmas ına göre, takip ehliyetine s ımrlı olarak sahiptirler ya da hiç takip ehliyetleri yoktur. E ğer atanan danışman, işti: rak dan ışman ı (MY. mad. 379/1) ise, kendisine i ştirak dam şmam atanan kişi ancak danışman ının izni ile takip talebinde bulunabilir. Damşman, bu iznini icra dairesine ayr ıca yaz ı ile bildirebileceği gibi, takip talebini danışman atandığı ki şi ile birlikte imzalayarak da bildirebiit. Kendisine i ştirak dan ışmanı atanan ki şi, dam ş - manm iznini almadan tek ba şma takip talebinde bulunmu şs danışmana, kba şlamış olan takibe izin verip vermeyeceği" sorulur. Eğer, danışman "yap ılan takibe izin verdiğini" bildirmezse, takip şikayet üzerine Tetkik Merciince iptal edilir. iştirak danışmam, yasal temsilci olmad ığından, tek ba şına danışmanı olduğu ki şi adına takip talebinde bulunamaz. Eğer atanan dsışman, idare dan ışman ı (MY. mad. 379/İİ) ise, kendisine danışman atanan ki şi, takip talebinde b ılunamaz. Onun adına, onun yasal temsilcisi olan idare dam şmanımn takip talebinde bulunmas ı gerekir. 122 ' tüiudye BAROLAR BIRLİĞİ DEROtSI

13 "Takip ehliyeti" bakımından gerçek kişileri -buraya kadarki açıklamalardan vardığımız sonuca göre- ü ç g r u p t a toplamak mümkündür: / 1- Medeni Hukuk bak ımından tam ehliyetli olanlar ile, sınırlı ehliyetliler aras ında yer alan evli kadınlar, takip hukukunda t a m takip ehliye ti'ne sahiptirler. 2-Medeni hukuk bakımından tam ehliyetsiz olanlar, takip hukukunda da t a m e h 1 i y e t s i z'dirler. 3- Medeni hukuk bakııiıından s ın ırl ı ehliyetsiz olanlarla "sinirli ehliyetlilerler" aras ında yer alan kendisine yasal dan ışman atanankişiler takip hukukunda s ı n ı rl ı takip ehliyeti'ne sahiptirler. ' C- Medeni haklardan yararlanma ehliyetine (hak ehliyeti) saküp bulunan (MY mad. 46) ve dolay ısıyla "taraf olma ehliyeti" bulunan özel hukuk ve kamu hukuk tüzel ki şileri -medeni hukuk sahasında nas ıl 'medeni hakları kullanma ehliyetine (eylem ehliyetine)" sahipseler- 'takip hukukunda da t a k i p e h 1 i y e t i'ne sahiptirler: a- Özel hukuk tüzel ki ş ileri -ticaretortaklıklarış dernekler, sendikalar vs... - yetkili organlar ı aracılığıyla takipte bulunabilirler. Kimlerin organ oldu ğu ve bu nedenle tüzel kişiyi temsil edece ği -ve tüzel ki şi üma ira takibinde bulunabileceği- yasalara ve tüzel ki şilerin tüzüklerine göre belirlenir (MY. mad. 47). Tüzel ki şilerin organ ı, avukat olmasa da tüzel ki şiyi temsilen icra takibinde bulunabilir. Fakat tüzel ki şinin organı olan gerçek ki şi -ya da tüzel kişiler- bir ba şkas ını icra takibi için vekil tayin etmek isteseler, bunun mütlaka baroda kayıtlı avukat olmas ı gerekir. (39) (39) Bknz: İİD T /12773 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 21/1 123

14 b- Kamu tüzel ki ş ileri'nin takip ehliyeti; kamu tüzel ki şisinin türüne göre deği şiktir. (40): aa- Dv1eti icra (ve iflas) dairelerinde temsil görevi; hazine avukatı olan yerlerde bu avukatlara, bulunmayan yerlerde ise daire amirlerine. aittir. (4353 s. Y. mad. 18) Örne ğin; hazine avukat ı bulunmayan yerlerde Milli Savunma Bakanlığı'nı Askerlik Şubesi Başkam (41) j Milli Eğitim.Bakanhğı'm Milli E ğitim. Müdürü (42) temsil eder,, yoksa mal müdürü temsil etmez. Mal müdürleri ancak, MaliyeBakanlığı'nm taraf olduğu i şlerde bu Bakanlığı temsil eder. Bakanlıklarm devlet tüzel ki şiliğinden ayrı ve bağımsız tüzel kişilikleri yoktur. Bakanl ıklar, devlet kamu tüzl ki şiliğinin orgamdırlar. (43) Yüksek mahkeme (44) de "Bakanlıkların devletten ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığın ı, ancak devletin organ ı olarak taraf ehliyetine sahip olduklar ın ı" belirtmi ştir. bb- Ayr ı tüzel ki şiliği vd katma bütçesi olan Genel Mürürlükle ri -örneğin Orman, Vakıflar, Kara Yollar ı, DS İ., Delet Üretme Çiftlikleri vb...- kendi avukatlar ı temsil eder. ec- Belediyeleri, Belediye ba şkanlan temsil eder. (1580 S. Y. mad. 100m) dd- İl Özel İdarelerini, vali temsil eder. (1329 S. Y. mad. 7694) ee-köy tüzel ki şiliğini, muhtar temsil eder. (442. S. Y. mad. 37/7) D- Alacakl ın ın takip talebinde bulunduğu tarihte a 1 a c a k 11 1 ı k s ı f a t ı'nı ta şıması gefekir. Takip s ırasında, alacakl ı takip konusu alacağı başkas ına devrederse, "alacakl ılik s ıfatı"mkaybe- (40) Ayrmtıh bilgi için bknz: KURU, B Hukuk Muhakemeleri Usulü, 1990, C:i, sh:633 (41) Bknz: HGK T. /2736 (Son. İçt. D. 1963/184,sh: 5532) (42) Bknz: 4. HD T. (A.D. 1952/102) (43) ONAR, S.S. İdare Hukukunun Umuıni Esaslan, 3. Baskı, C:2, sh:974. (44) Bknz: 12. HD T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLI Ğİ.DERG İS İ Z)3l/i

15 dür. "Alacakl ılık s ıfatı"na ilişkin beyanlar itiraz yolu ile ileri sürülür. (45) Yüksek mahköme (46) ise "s ıfatın kamu düzeni ile ilgili olduğunu, s ıfat yokluğunun taki bin her a şamas ında doğrudan doğruya gözetileceğini" belirtmi ştir. -. İcra ve İflas Yasas ı'nda, icra takibi devam ederken alacakl ı tarafindan takip konusu alacağın ba şkasına devrinin düzenlenmemiş olması, takip konusu alacaâin. devrine engel olmaz. Alacakl ı, takip tonusu yaptığı alacağı ya icra dairesinde ya da icra dairesinin dışında, başka bir kiiye devredebilir. (47): a- Icra dairesinde alacağın devri için, alaca ğım devreden a lacakhnın, icra dairesine ba şvurarak, alacağını devrettiğini bildirip, düzenlenen tutanağı icra müdürü (ya da icra müdür yardımcısı) ile birlikte imzalaması ( İİY. mad. 8/1) yeterlidir. Alacağı devralan ki şinin de, devreden ki şi ile birlikte icra dairesine gitmesine gerek yoktur. Alacağın devri i şlemi sırasmda Damga Vergisi Yasas ı'mn öngördüğü oranda damga pulunun tutanağa yapıştınimas ı gerekir. Bunun dışında ayn bir harç alınmaz. b- icra dairesi dışında alacağın devri ya noter huzurunda ya da adi yaz ılı şekilde yap ılır. Alacağın adi yazılı şekilde devredilmesi halinde icramüdurunün, devre ili şkin yaz ılı belge (temlikname) altındaki imzamn, devreden alacakliya ait olup olmad ığını araştırması gerekir. Alacağın devri üzerine, eski alacakl ının alacaklılık s ıfatı sona erer ve alaca ğı devralan ki şi yeni alacaklı sıfatı ile, icra takibine kaldığı yerden devam eder. (48) (45) BERKtN, N. age. sh:183 - KURU, D. age. sh:162 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. sh:87 (46) Bhz: 12. HD T (47) KURU, B. Takip Konusu Alaca ğın TemIiid,A. H. F. Ellinci Y ıl Arınağam, 1977, sh:213 vd. - (48) KURU, B. age. sh:163 - KILIÇOĞLU, AJ%L Türk Borçlar Hukükunda Kanuni Halefiyet 1979, sh:177 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ iii - 125

16 Takip konusu alacağın belirtilen şekilde ba şkas ına devredilebilınesi için, maddi hukuk bak ımından alacağın devrinin mümkün olmüsı gerekir. Örneğin; BY. mad.162 gereğince "ki şiye bağl ı alacaklar" nitelikleri nedeniyle dev ı e lveri şli olmadıklar ından, nafaka alacaklan başkas ına devredilemez. Fakat, birikmiş nafaka alacakları, ki şiye b ğl ı niteliklerini kaybedip, adi alacak durumuna geldiklerinden, bunların devri mümkündür (49). Vi- İcra ve İflas Yasa'mızda, birden fazla alacakl ının aynı sebepten doğmu ş olsa bile bağıms ız alacaklarından dolayı, aym borçluya kar şı birlikte -yani, bir tek takip talebiyle- takip yapabilmeleri öngörülmemişse de, maddi hukuka göre, alacaklılar arasında t a k i p a r k a d a ş 11 ğ ı'nm mümkün olduğu durumlar vardır. Doktrinde(50)alacakl ı lai aras ı nda takip arkada ş 11 ğ ı diye tammlanan "takibin alacakl ı tarafında birden fazla kişinin bulunduğu" bu durumla, maddi hukuka göre bazen zorunlu olarak bazen de isteğe bağl ı (ilıtiyari olarak) karşılaşılır-: ü- Alacaklılar aras ında zorunlu takip arkadaşlığı : Bu durumda birden fazla alacakli -maddi hukuk gere ği- borçluya kar şı aynı takip talebi ile icra takibi yapmak zorundad ır. Örneğin; miras ortaklığına dahil bir alacaktan dolayı, mirasçiların tümü birle şerek takip yapmak zorundadırlar. (51) b- Alacaklılar aras ında isteme bağlı (ihtiyari) takip arkadaşlığı: Butada alacaklilar borçluya karşı ayrı ayrı takipte bulunabilecekleri gibi; birlikte, ayn ı takij, talebi ile de takipte bulunabilirler. Örneğin; müteselsil alacakhlar, borçlular ım bu şekilde birlikte ya da ayrı ayr ı takip edebilirler. (49) TEMNAY, S.S. Türk Aile Hukuku, 1982, sh:617 - FEYZ İOĞLU, F.N. Aile HUİCUkÜ, 1986, sh:586 (50) KURU, B. age. sh:16 - ÜSTUNDAĞ, S. age. sh:87 vd. - BERKİN, N. age. sh:186 - UMAR, B. Icra ve İflas Hukukunun Tarihi Geli şmesi ve Genel Teorisi, 1973, sh:35 (51) Bknz: 12. HD T. 6294/ TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI MOM

17 VII-Alacaklmm Türkiye'de ikametgah ı yoksa, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence, göstermek zorunda de ğildir. Güvence gösterme zorunlulu ğunu düzenleyen HUMY. mad. 97 (ve 2675 sasrılı MÖHUY'nun 46. maddesi ile bugün yürürlükten kalkmış olan Memaliki Osmaniye'de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 1930 Tarihli Muvakkat Kanun mad. 3) hükümleri ancak, açılacak davalar hakkinda uygulanabilir. Aç ılacak icra takipleri bu maddelerin kapsam ı dışmdadır (52). Yabanc ı uyruklu bir ki şi, Türkiye'de icra takibi yapabilmesi için güvence göstermek zorunda m ıd ır? 2675 sayılı MÖ- HUK., 32. maddesi ile bu soruya olumlu cevap vermi ştir: Bu hükme göre; "yabanc ı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yapacaklar ı icra takiplerinde dövizf olarak teminat göstermek zorundad ırlar." (53) Yüksek mahkeme (54), bu yasamn kabulünden önce de "yabanc ı uyruklu kişilerin Türkiye'de takipte bulunabilmeleri için, takip giderlerini döbiz olarak depo etmeleri gerektiğini" bildirmi şti.. Ancak hemen belirtelim ki; Türkiye'de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu ki şinin mensup olduğu devlet ile aram ızda ikili adli yardım sözleşmesi bulünmas ı halinde, o yabancı uyruklu ki şi, teminat göstermeden Türkiye'de bir Türk vatanda şı hakkında takip yapabilir (55). VIII-2- Borçlunun kimliği: Takip talebinde; borçlunun -ya da borçlulann- a- Ad ı ve soyadı (56) b: Şöhreti (57) c-lkarnetgah ı belirtilmelidir. (52) KURU, t Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:3, sh:2997 vd. (53) Bknz: 12. HD T. 5353/6699 ; T (54) Bknz:-12. HD T. 2975/3627 (55) Bknz: 12. HD T /10902; T. 5225/3594; T. 5186/3146; T. 303/841 ; T /10531 vb... (56) Bkaz: 12. HD T. 39/320 - t İD T /201 (57) Bkm. İİD T. 3152/ Bu konuda ayncabh ız: Yukarıda dipn. 10 civarı TÜRKİYE BAROLAR BtRLİĞİ DERGISI 200M '. 127

18 Eğer, birden fazla borçlu takip ediliyorsa, hepsinin ayn ayn isim ve adreslerinin gösterilmesi gerekir. Birkaç ının isim ve adresi ğösteriidiktern sonra diğerleri "vs..." şeklinde gösterilemez. (58) Takip ba şladıktan sonra, yenidenpe şin harç ve nisbi harç Menmeden, takibe yeni bir borçlu eklenemez. (Takip; yeni bir borçluya yöneltilemez.) (59) Örneğin; senette imzas ı bulunan üç borçludan ikisi hakkında takip yapan alacakhrnn daha sonra, takibi üçüncü borçluya da yöneltmek istemesi yani o borçluyu da takibe dahil etmek istemesi halinde yeniden icra dairesii ıe peşin ve nisbi harç ödemesi gerekecektir. Borçlunun isim ve soyadın ın takip talebinde yanlış belirtilmi ş olması, "takibin iptali"ne neden olmayıp bu durumda sadece "yanlışlığın düzeltilmesi" gerekir (60). IX-Borçlu, gerçek yada tüzel ki ş ili ğ esabipolmalıdır. A- Taraf olma ehliyeti: Bir kimsenin takip talebinde borçlu olarak gösterilebilmesi için her şeyden önce "medeni haklardan yararlanma ehliyetine" (h ak e h 1 i y e t i n e) sahip olmas ı gerekir. Çünkü; ancak "medeni haklardan yararlanma ehliyeti" bulunan ki şiler, takip hukukunda "taraf ol m a eh ii y et i"ne sahiptirler (61):. Gerçek ya da tüzel ki şiliğe sahip olan kimse ve kurulu şlar, "taraf ehliyeti"ne sahip bulunduklarından, gerçek ya da tüzel ki şiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar icra takibinde b o r ç 1 u t 1 a r a k yer alamazlar. Örne ğin; tüzel ki şiliği bulunmayan "miras ortaklığı" (MY. mad. 581) ve "adi ortaklık" (BY. mad. 521), borçlu ola-.rak takip edilemez. (58) Bknz: İİD T. 1222/201 (59) Bkzn: 12. HD T. 4120/ T. 2988/5196 (60) Bknz: 12. HD T. 89/321 (61) KURU, B. age. sh ;152 vd. - ÜSTONDAĞ, S. age. sh:75 vd. - BERKİN, N. ge. sh:180 vd TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI 2MII

19 -M ir a s o rt a k 11 ğ ı'ndan -yani terekeden- alacakl ı olan kişiler, eğer borçlu mirasb ırakam skğiığında takip etmeye ba şlamışlar ve takip s ırasında borçlu ölmü ş ise, icra takibini; aa- Ya, tüm mirasçılara veya mirasb ırakanın borcundan miras ı kabul eden tüm mirasç ılar zincirleme (müteselsilen) sorumlu olduklar ından (MY mad. 582) mirasç ılardan yalnız birine yahut birkaç ına (62) (BY. mad. 142), bb- Ya da varsa; "miras ortakl ığı temsilcisi" (MY mad. 581), "vasiyeti tenfiz memurü" (MY. mac!. 487), "miras ın resmen idaresi ile görevli ki şi" (MY. mad. 533)'ye kar şı ileri sürduru - lebilirler ( İtY. mad. 53) Borçliınun ölümü halinde, borçlu hakkındaki icra takibi "ölüm günü ile beraber" (63) ü ç g ü n ertelenir (64). (İİY. mad.. 53/1. c. 1) Borçlunun ölümü ile ertelenen icra takibi daha sonra alacaklıiun seçeneğine gore ya t e r e k e y e ya da mirasç ılara karşı devam eder (65) aa- Takibin- t e re k e ye (miras şirketine) karşı devam edebilmeşi- için, (i İY. mac!. 53/I1); - aaa- Terekenin "t 1 edilmemi ş" (MY. mad. 582 vd.) bbb- Veya tereke ıiin "resmi tasflye"e uğramamış (MY mad. 557;572vd.) eec- Yahut mirasçılar arasmda "aile şirketi" (MY. mad. 323 vd.) kurulmamış. ddd- M. mad. 53/l'deki üç günhik sürenin geçmi ş olması gerekir. - - (62)Bknz: 12. HD T. 7712/8009; T ; 15; T /3232 ; T. 885/1325 ; T. 4428/ ltd T.3547/ (63) Aksi görüş BELGESAY, Mit. Icra ve Iflas Kanunu Şerbi, 1948, sh: BERKİN, N. age.sh:126 (Yazarlar; takibin "ölüııı günüve onu izleyen üç gün" erteleneceği görü şündedirler.) - (64) Bknz: ltd T / (65) Bknz: 12. HD T. 6148/ TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERG İSİ "

20 Ayrıca, MY mad. 546'daki 4üç aylık" erteleme sürelerinin geçmiş olmasımn gerekip gerekmediği doktrinde (66) tart ışmalıdır... Bu durumda, borçlu hakkında başlam ış olan icra takibine, borçlu hayatta olsa idi hangi usul uygulanacak idiyse, t e r e y e k a r ş ı da ona göre ve icra takibinin kald ığı yerdpn devam edilir. Yani, "ilk takip" haciz yolu ile takip ise yine haciz yolu ile, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ise, rehni ıı paraya çevrilmesi yolu ile, iflas yolu ile takipse, iflas yolu ile takip edilir. E ğer; aaaa)tereke, taksim edilmi ş se(my. mad581 vd.), artık terekeye kar şı takibe devam eclilmez ve ancak mirasç ı- lara kar şı takibe clevam edilebilir. bbbb)terekenin resmi tasfiyesi(mtmad.557, 572) istenmi şse, tereke borçlanndan mirasç ılar kişisel olarak sorumlu olmayacaklarından, miras bırakan hakkındaki takibe devam edilemeyecektir (67). ecec) Aile ş irketi emvali kurulmas ı (MY.mad.323 vd.) halinde, mirasç ıların tereke borçlarından sorumluluğu devam ettiği için, bu mirasç ılara kar şı takibe devam edilecektir. - Terekenin tüzel ki şiliği olmadığından, borçlunun -sağliğında başlanuş olan icra tdkibinin, borçlunun takip s ırasında ölmesi halinde "terekeye karşı" da devam etmemesi gerekirdi. Ancak, yasa yapıcı, takip hukukunun pratik gereksinimlerini gözeterek (68), yukarıda belirtilen durumlarda, "borçlu hakk ında ba şlamış olan icra takibiııin, onun terekesi hakkında da devam edeceği"ni kabul etmiştir. (66) Bknz: Ileride dipn: 85 civar ı (67) Bknz: 12. HD T. 8561/ T. 4778/6330; T. 8555/10230 (68) BERKİN, N. tereke Alacakl ılarının Cebri Takibi ( İleri Hukuk Dergisi, 1948/38, sh:611) 130 TÜRKİYE BAROLAR UtİİLİĞİ DERGISI 2ui

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR *

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi (neresi) olduğu İİK m. 50 de 1 düzenlenmiş

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTiRAZ SÜRESİ Av. Talih UYAR(*) Ödeme emrine itiraz için yasa y e d i g ü n I ü k bir süre öngörmüştür. (İİY. mad. 62/1) (**) Bu süre, «ödeme emrinin tebliğinden

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı