Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi"

Transkript

1 Alzheimer Hastalýðýnýn Tedavisi Doç. Dr. M. Fevzi ÖZTEKÝN* Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi hakkýnda bilgilerimiz arttýkça güncel tedavi olanaklarý da artmaktadýr. Tedavide diðer dejeneratif hastalýklarda olduðu gibi baþlýca iki yol mevcuttur. 1. Alzheimer hastalýðýna baðlý primer veya sekonder olarak ortaya çýkan belirtilere yönelik tedaviler (ör; bellek bozukluðu, depresyon veya ajitasyon). Bu tedavilerin temelinde nörotransmiter kökenli tedaviler bulunur. Bunlarýn altta yatan nörodejeneratif süreç üzerinde bir etkileri yoktur ve semptomatik iyileþtirmeye yöneliktir. 2. Ýkinci tedavi yöntemi ise hastalýk sürecini yavaþlatmaya veya hastalýðýn ortaya çýkýþýný geciktirmeye yönelik tedavilerdir (Samuel ve ark. 1997). SEMPTOMATÝK TEDAVÝLER Nörotransmiterler ve Nöropeptidler Alzheimer hastalýðýnda çeþitli nörotransmiter sistemlerinde bozukluklar olduðu bilinmektedir. Tedavide hala kullanýlan ilaçlar veya gelecekte kullanýlabilecek tedaviler bu nörotransmiter sistemlerinde görülen eksiklikleri gidermeye yönelik olacaktýr. Tablo 1 de AH de bozukluðu bilinen nörotransmiter sistemleri gösterilmiþtir. * SSK Ankara Eðitim Hastanesi Nöroloji Kliniði, ANKARA Asetilkolin (ACh): Serebral korteksin kolinerjik uyarýlmasý büyük oranda nükleus bazalis aracýlýðý ile olur (Mesulam ve ark. 1988). Alzheimer hastalýðýnda kortikal asetilkolinesteraz (AChE) ve kolinasetiltransferaz (CAT) düzeyleri ileri derecede azalmýþtýr (Hausen ve ark. 1988). AH'de nükleus bazaliste sýklýkla nörofibriler yumak ve senil plak birikimi yanýnda nöron ve sinaps kaybý da görülür. Lewy-body ile birlikte olan tipinde ise nükleus bazaliste de Lewy-body birikimi görülür (Perry ve ark. 1994). AH'de kolinerjik aktivite azlýðý ve demansýn aðýrlýðý arasýnda ciddi bir korelasyon bulunmuþtur (Mountjoy 1986). Nükleus bazalisi geçici olarak tahrip edilen laboratuvar hayvanlarýnda dikkat, öðrenme ve hafýza bozukluklarý AH'yi anýmsatýr bir biçimde gözlenmiþtir (Saper ve ark. 1985). Bu bilgiler ýþýðýnda AH'de mevcut olan kolinerjik eksikliðin tedavisi ile hafýza ve algýlama gücündeki azalmanýn ortadan kaldýrýlmasý ilk adýmý oluþturabilir. Bu amaçla asetilkolini yýkan AChE enziminin inhibisyonu öncelikli tedavi hedefi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Asetilkolin Esteraz Ýnhibitörü Ýlaçlar Takrin (Tetrahidroaminoacridine) AH'de kullanýmý çok merkezli üç çift kör çalýþma sonucunda ortaya çýkan ve plaseboya oranla ADAS-Cog (Alzheimer Disease Assesment Scala- Cognitive Component) skorlarýnda istatistiksel 66

2 ALZHEÝMER HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ Tablo 1. Alzheimer hastalýðýnda etkilenen temel nörotransmiter ve nöropeptidler Nörotransmiter En yoðun AH'deki temel Güncel veya veya nöropeptid bulunduðu bölge aksonal projeksionlar gelecekteki tedavi Asetilkolin Meynert'in Neokorteks, talamus, 1. AChE inhibisyonu (ACh) nükleus bazalisi, striatum, - takrin septal çekirdekler hipokampus - rivastigmin - donepezil 2. ACh salýnýmýný arttýrmak - DUP Beyin muskarinik reseptörlerinin selektif agonistleri 4. Trofik destek - NGF Noradrenalin Lokus seruleus Neokorteks, talamus, 1. TSA lar ve bazý SSRI (NA) limbik mezokorteks ajanlar NA düzeyini arttýrýrlar 2. L-deprenil'le MAO-B inhibisyonu NA miktarýnda artýþa yol açar Dopamin (DA) Substansiya nigra, Striatum, neokorteks, 1. L-Dopa AH nin Lewy- ventral tegmental limbik mezokorteks - Modapar, Sinemet body varyantýnda çekirdekler 2. L-deprenille MAO-B eksikliði görülür inhibisyonu hafif bir DA artýþýna neden olur Serotonin (5-HT) Orta beyin rafe Neokoerteks, talamus, 1. Reuptake inhibisyonu çekirdekleri retiküler formasyon - SSRI lar (trazodon) 2. Prekürsör madde temini - triptofan N-metil-D-aspartat Neokorteks ve Neokorteks, striatum, NMDA reseptörlerinin (NMDA) hipokampustaki hipokampus uyarýlmasýnýn Reseptörlerin a.a. piramidal nöronlar düzenlenmesi agonistleri Somatostatin Yaygýn olarak Neokorteks, Bilinen bir tedavi yok (Nöropeptid) bulunan inhibitör hipokampus nöronlar olarak anlamlý sonuçlar alýnmasý üzerine FDA tarafýndan onaylanmýþtýr (Davis ve ark. 1992, Farlow ve ark. 1992, Knapp ve ark. 1994). Takrin AChE'nin reversible bir inhibitörüdür. Hafif ve orta þiddetteki Alzheimer hastalýðýnda kognitif fonksiyonlardaki azalmaya etkilidir. Ayný zamanda hem nikotinik hem de muskarinik reseptörler üzerine etkilidir ve sinaps aralýðýndaki kolinerjik aktiviteyi arttýrýr. En geniþ çalýþmalar klinik cevabýn doza baðlý olarak ortaya çýktýðýný göstermiþtir. En yüksek günlük doz 160 mg/gün þeklindedir ve günlük 4 eþit dozda önerilmektedir (Knapp ve ark. 1994). Hastalarda %10-40 arasýnda bir oranda olumlu cevap alýnýr. Hastalýðýn seyri üzerinde bir etkisi gösterilememiþtir. 67

3 ÖZTEKÝN MF. Ýlacýn en önemli yan etkisi doðrudan hepatotoksik olmasý nedeni ile serum transaminaz düzeylerindeki asemptomatik yükselmedir. Bu etki geri dönüþlüdür ve ilaç kesildikten ya da doz azaltýldýktan sonra 6-8 hafta içerisinde transaminaz düzeyleri normal sýnýrlara döner. Takrinin en önemli periferik kolinerjik yan etkileri; iþtahsýzlýk, bulantý ve kusma, diare, hazýmsýzlýk, abdominal huzursuzluk, terleme, miyalji ve ataksidir. Dozu azaltarak iþtahsýzlýk, bulantý ve kusma, diare ve hazýmsýzlýk giderilebilir. Santral sinir sistemi üzerine en önemli etkileri arasýnda uykusuzluk, baþ aðrýsý ve sersemlik hissi sayýlabilir. Baþlangýçta doz yavaþ yavaþ arttýrýlmalýdýr ve ilk 4 haftadan itibaren 16. haftaya kadar iki haftada bir karaciðer fonksiyon testlerine bakýlmalýdýr. Karaciðer veya peptik ülser hastalýðý olanlarda dikkatli kullanýlmalýdýr. Takrin oral yoldan alýndýktan sonra hýzla emilir ve karaciðerde Sitokrom P-450 enzim sistemi ile metabolize edilir. Etkileþime girdiði ilaçlar: Hepatik enzimlerin indüksiyonuna neden olan ilaçlar, hepatik enzim inhibitörleri, hepatik P-450 enzim sistemi ile metabolize olan ilaçlar, antikolinerjikler, kolinomimetikler ve kolin esteraz inhibitörleri, simetidin, plazma kolin esteraz ile metabolize olan nöromüsküler blok yapan ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, tütün ve teofilin. Özel önlemler: Diðer akridin türevlerine özellikle proflavin aþýrý duyarlýlýðý olan kiþiler takrine de duyarlý olabilirler. Akridin grubu ilaçlarýn bir kýsmýnýn karsinojenik olduðu bilindiðinden takrin de karsinojenik olabilir. Genel anestezi verilmesi gereken durumlarda, cerrahi açýdan verilmesi gereken ilaçlarla geliþebilecek muhtemel etkileþimler bilinmediðinden ilaç cerrahi giriþimden 3 gün önce kesilmelidir. Potansiyel olarak konvülziyona neden olabileceði bilinmekle beraber böyle bir tablo ortaya çýktýðýnda bunun takrin kullanýmýna mý ya da Alzheimer hastalýðýnýn kendisine mi baðlý olduðunu ayýrmak mümkün deðildir. Takrin özellikle 'hasta sinus sendromu' olan kiþilerde bradikardiye yol açabilir. Astým öyküsü olanlarda dikkatli olunmalýdýr zira ilaç astým nöbetlerine yol açabilir (Rowland 1998). Donepezil hidroklorid Asetilkolin esteraz enziminin reversibl, selektif inhibitörüdür. Ýlaç formunda piyasaya çýkmadan önce E2020 olarak bilinmekteydi. Bu ilaç da takrin gibi hafif veya orta þiddetteki Alzheimer hastalarýnda kullanýlýr. 24 haftalýk kullanýmdan sonra AH'de, ADAS-Cog deðerlerinde düzelme saptanmýþtýr. 5 mg/gün veya 10 mg/gün dozlarýnda kullanýlýrsa da 10 mg'lýk dozun daha etkili olduðu kanýsý hakimdir (Rogers 1998). Buna karþýlýk yan etkiler 10 mg'lýk dozlarda daha fazladýr. En önemli yan etkileri arasýnda bulantý ve kusma, diare, uykusuzluk, kas kramplarý, yorgunluk ve anoreksi sayýlabilir. Bu semptomlar geçici olabilir ve eðer hafif düzeyde iseler zamanla ortadan kalkabilir. Donepezilin avantajlarý günde tek doz kullanýlabilmesi ve transaminazlarýn yakýn takibini gerektirmemesidir. Simetidin, warfarin, digoksin ve teofilin ile etkileþime girmez. Özel önlemler: Donepezil bir kolin esteraz inhibitörü olduðundan gastrik asiditeyi ve buna baðlý olarakta kanama riskini arttýrýr. Astým bronþiale ya da prostat hipertrofisi olan hastalarda semptomlarýn artýþýna yol açabilir. Anestezi sýrasýnda kullanýlan diðer kolinerjik ilaçlarýn etkilerini arttýrabilir (Rowland 1998). Rivastigmin Beyinde daha fazla aktivite gösteren bir AChE inhibitörüdür. Gönüllü çalýþmalarý santral sinir sisteminde perifere oranla daha yüksek oranda AChE inhibisyonu yaptýðýný göstermektedir (%40 santral, %10 plazma AChE inhibisyonu). Ayrýca rivastigmin, AChE'nin G1 enzimatik formunu öncelikli olarak inhibe eder ki bu formun Alzheimer hastalýðýnda daha ön planda olduðu bilinmektedir. Hayvan çalýþmalarýna göre de Rivastigmin, AChE'yi özellikle korteks ve hipokampusta daha belirgin þekilde inhibe eder ki bu bölgeler AH'de patolojinin en yoðun olduðu bölgelerdir (Polinsky 1998). Rivastigmin oral yolla alýndýktan sonra hýzla emilir fakat hýzlý metabolize edildiðinden ancak %35 oranýnda bir bioyararlýlýk düzeyi vardýr. Santral sinir sistemine yayýlýmý tamdýr ve oral yolla verildikten 1-2 saat sonra BOS'ta AChE inhibisyonu saptanabilir (Cutler 1998). 68

4 ALZHEÝMER HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ Rivastigmin diðer AChE inhibitörlerinden farklý olarak tamamen metabolize olarak böbrekler yolu ile vücuttan atýlýr ve metabolizmasýnýn hepatik sitokrom P-450 sistemi üzerine etkisi yoktur. Bu da P-450 sistemi ile metabolize olan ilaçlarla etkileþime girmesi ihtimalini çok azaltýr. Günlük kullaným dozu 12 mg dýr ve iki dozda verilmesi önerilmektedir (Polinsky 1998). Metrifonat Metrifonat bir öncül ilaçtýr ve enzimatik olmayan yollarla AChE inhibitörü haline dönüþür. 30 yýldan beri þistosomiazis tedavisinde kullanýlmaktadýr. Son yýllarda AH'de etkili olduðu gösterilmiþtir (Cutler 1998). Yüksek dozlarda (2.5 mg/kg) gastrointestinal ve çizgili kaslar üzerine yan etkisi görülmüþse de 1.5 mg/kg dozlarda bu etkileri çok azalmýþtýr. Plasebo kontrollü çift kör yapýlan bir baþka çalýþmada ise 2 hafta 2.0 mg/kg yükleme dozu ardýndan 0.65 mg/kg lýk dozlarda ilacýn iyi tolere edildiði görülmüþ; ADAS-Cog skalasýnda plasebo grubuna oranla belirgin farklýlýk bulunmuþtur. Bu dozlarda kognitif fonksiyonlarda düzelme yanýnda davranýþ üzerinde de olumlu etkileri bulunmuþtur (Morris 1998). Fizostigmin Tersiyer bir amin olan fizostigmin kýsa etkili bir AChE inhibitörüdür ve ciddi sistemik yan etkisi bulunmamaktadýr (Sano 1993). Oral fizostigminin uzun süreli kullanýmýnýn kognitif fonksiyonlardaki kaybý geciktirdiði bildirilmiþtir (Harrell 1990). Yeni çýkan ve uzun etkili kontrollü salýnýmlý preparatlarla yapýlan çok merkezli bir çalýþmada orta düzeyde bir klinik iyileþme gösterilmiþtir (Thal ve ark. 1996). Üzerinde çalýþmalarýn yürütüldüðü diðer AChE inhibitörleri arasýnda galantamin sayýlabilir. Asetilkolin Salýnýmýnýn Arttýrýlmasý Asetilkolinin presinaptik uçtan salýnýmýnýn arttýrýlmasý araþtýrma safhasýndadýr. Bu amaçla linopirdin DUP996 ve onun daha potent analoglarý olan XE991 ve DMP543 üzerinde araþtýrmalar sürmektedir. Bu ajanlarýn özel K + kanallarýný bloke ederek etkilerini gösterdikleri düþünülmektedir. En önemli yan etkisi muhtemelen kolinerjik mekanizmalar sonucu açýða çýktýðý düþünülen tremordur (Zaczek ve ark. 1998). Beyindeki Muskarinik Reseptörlerin Selektif Agonistleri Bu amaçla geliþtirilmeye çalýþýlan ilaçlar halen deneme dönemindedir. Bunlardan M 1 agonisti Sabkomdin (SB ) marmoset cinsi maymunlarda vizüel ayrým testinde istatistiksel olarak anlamlý iyileþmeye neden olmuþtur (Harries ve ark. 1998) Santral sinir sisteminde asetilkolin salýnýmýnýn negatif feedback ile presinaptik M 2 reseptörleri tarafýndan kontrol edildiði düþünülmektedir (Lachowicz ve ark. 1999). Bioaminerjik Sistemlere Yönelik Tedavi Biyoaminerjik yollardaki eksikliðin kanýtlarý arasýnda lokus seruleustan korteks ve hipokampusa projekte olan noradrenerjik sistemdeki azalma, rafe çekirdeklerindeki hücre kaybý ve nörofibriler yumaklar ve AH'de beyindeki azalmýþ serotonin ve 5-hidroksiindolasetikasit konsantrasyonlarý sayýlabilir (Bell 1998). Bu nedenle Alzheimer hastalýðýnda görülen semptomlarýn bir kýsmýndan bu sistemlerdeki eksikliklerin sorumlu olabileceði düþünülebilir. Noradrenalin medial forebrain bundleda aktif olan bir nörotransmiterdir ve eksikliði halinde dikkat ve problem çözmek için gerekli aktivasyonda azalma ortaya çýkar. Alzheimer hastalýðýnda kontrol grubuna göre temporal lob (Francis ve ark. 1985) ve putamende (Langlais ve ark. 1993) azaldýðý bulunmuþtur. Dopaminin Lewy-body ile birlikte olan AH varyantlarýnda kaudat ve putamende kontrol grubuna göre azalmýþ olduðu görülmüþ fakat saf AH'de bu azalma saptanmamýþtýr (Langlais ve ark. 1993). Hem noradrenalin hem de dopamin mitokondriyal bir enzim olan monoamin oksidaz (MAO) ile yýkýlýr ve bu enzimin inhibisyonu ile monoaminlerin eksikliklerinin giderilebileceði düþünülmektedir. MAO-A enziminin inhibisyonu AH'nin semptomatolojisinden biri olan depresyonu etkili bir þekilde önler fakat MAO-A inhibitörlerinin kullanýmý (fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid) ciddi hipertansif komplikasyonlarý önlemek için diyetin yakýndan takibi ve sempatomimetik ilaçlardan kaçýnmayý gerektirdiðinden demanslý hastalarda kullanýmý ileri derecede sýnýrlýdýr (Bauer ve ark. 1994). 69

5 ÖZTEKÝN MF. Selegilin Selegilin oral yolla kullanýlan ve geri dönüþsüz olarak MAO-B enzimini bloke eden, terapötik olarak Parkinson hastalýðýnda kullanýlan bir ilaçtýr. Az sayýdaki kontrollü çalýþmaya göre AH'de kognitif fonksiyonlar üzerine küçük fakat istatistiksel olarak anlamlý etkisi olduðu görülmüþtür (Knoll ve ark. 1993, Burke ve ark. 1993). Antioksidan olarak ta davranabilir, oksidatif deaminasyonu engelleyerek nöronal hasarý azaltýr ve adrenerjik stimülasyonla kognitif fonksiyonu düzeltir. Kullanýmý 10 mg/gün ikiye bölünmüþ dozlar halindedir. Uykusuzluðu engellemek için sabah ve öðlen verilmelidir. Ýlaç etkileþimleri: Trisiklik antidepresanlar ile kullanýlýrsa tremor, ajitasyon, hiperpreksi ve bilinç dalgalanmalarýna yol açar. Selektif serotonin gerialým inhibitörleri (SSRI) ile kullanýldýðýnda ise ajitasyona, deliryuma, otonom sinir sisteminde düzensizliðe ve kaslarda rijiditeye yol açar. Trisiklik antidepresanlar ve SSRI lar kesildikten ancak 5 hafta sonra selegilin tedavisine baþlanabilir. Meperidin ile birlikte kullanýlmamalýdýr. Yan etkileri: Bulantý, sersemlik hissi ve uyku bozukluklarýdýr. Peptik ülser hikayesi bulunan kiþilerde ülseri aktive edebilir. Tiramin içeren yiyeceklerle kullanýlýr ise aðýr hipertansif krizler görülebilir. En önemli yararlý etkisi serbest radikalleri azaltarak koruyucu etki yapmasýdýr. Levy-body varyantýnda antiparkinsonien tedavinin (L-Dopa, bromokriptin, pergolid gibi dopamin agonistleri) kognitif ve motor semptomlar üzerine çok az bir etkisi vardýr ve bu nedenle yaygýn kullanýmý yoktur. Trisiklik antidepresanlar AH'de görülen depresyonu tedavi için kullanýlýrlar. Etkilerini noradrenalin geri alýmýný engelleyerek gösterdikleri düþünülmektedir (Edwards 1993). SSRI'lar ve özellikle venlafaksin noradrenalin düzeyini arttýrýrlar. Ajitasyon, AH'de sýk görülen bir baþka önemli semptomdur. Mood dalgalanmalarý, uykusuzluk, huzursuzluk, inatlaþma, halüsinasyonlar ve deliryuma kadar varabilen tablolar görülebilir. Bu semptomlar için dopamin reseptörlerini bloke eden nöroleptikler verilebilir. AH'de aminerjik nörotransmiterlerde eksiklik bulunmasý nedeni ile hem tedavi edici etkiye hem de akatizi, tardif diskinezi ve parkinsonizm gibi ekstrapiramidal yan etkilere karþý Alzheimer hastalarý daha hassastýrlar ve bu ilaçlar mümkün olan en düþük dozda kullanýlmalýdýrlar. Yeni atipik nöroleptikler (klozapin, risperidon) Alzheimer hastalýðýnda reseptörlere daha seçici olarak baðlandýklarý için daha az yan etki ile kullanýlabilirler. Klozapin, trisiklik bir dibenzodiazepin türevidir. Santral dopaminerjik antagonistik etkisi çok azdýr. Kendine has bir reseptör baðlanma özelliði vardýr. D 4 reseptör antagonisti, serotonin reseptör antagonisti, α 2 reseptör blokajý ve kýsmi M 1 kolinerjik agonist aktiviteleri vardýr. Klozapin limbik dopamin reseptörlerine, striatal dopamin reseptörlerine oranla daha fazla baðlanýr. Doza baðlý en önemli yan etkisi sedasyondur. Ayrýca sersemlik hissi, vertigo, baþ aðrýsý, tremor, görme bozukluðu, taþikardi, EKG deðiþiklikleri, hipotansiyon, senkop, kabýzlýk bulantý ve aðýr idiosenkratik agranülositozdur. Agranülositoz açýsýndan ilk 3 ay haftalýk takip gerektirir. Doz yavaþ yavaþ arttýrýlmalýdýr. 25 mg ile baþlanýr ve her hafta 12.5 veya 25 mg arttýrýlarak ortalama 100 mg a ulaþýlýr. Günlük toplam doz 300 mg ý aþmamalýdýr (Ford ve Fahn 1998). Ýndolaminler Serotoninerjik nöronlar (5-HT) beyin sapýndaki dorsal rafe çekirdeklerinde yoðunlaþmýþtýr ve Alzheimer hastalýðýnda bu bölge de klasik olarak etkilenir. Serotonerjik sistem yaygýn olarak neokorteks, hipokampus ve striatuma projekte olur (Jellinger 1990). Serotonerjik sitemin bozulmasý ile nörodejeneratif hastalýklarýn kliniðinde görülen depresyon ve kognitif fonksiyonlardaki azalmadan sorumlu tutulur (Mayeux ve ark. 1986). Selektif serotonin gerialým inhibitörleri bu amaçla kullanýlýrlar. Eksitatör aminoasitler Glutamat ve aspartat beyinde eksitatör aminoasitler olarak görev yaparlar ve N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerini uyarýrlar. Hipokampusun görev yapmasý için nöronlar arasýndaki NMDA reseptörleri aracýlýðýný gerektiren eksitatör baðlantýlara ihtiyaç vardýr. Alzheimer hastalýðýnda lezyonlar hipokampus ve neokortekste yoðunlaþmýþ olduðundan bu bölgelerdeki glutamat ve aspartat reseptörlerinin aþýrý uyarýlmasý nöronal 70

6 ALZHEÝMER HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ Tablo 2. Potansiyel tedavi mekanizmalarý Mekanizma AH'deki muhtemel rolü Potansiyel tedavi APP geliþimi sonucunda Familial AH'de APP mutasyonlarý Sekretazlarýn inhibisyonu Ab birikimi ve/veya AH'nin transgenetik modeli, veya Ab birikiminin nörotoksisitesi Down sedromunda AH'ye engellenmesi veya benzeyen lezyon görülmesi atýlmasý TAU epitoplarýnýn AH demansý ile NFT nin sýklýðýnýn Kinazlarýn inhibisyonu fosforilizasyonunun beynin çeþitli bölgelerinde veya fosfatazlarýn NFT geliþimine yol bulunmasý arasýndaki kolerasyon uyarýlmasý açmasý Apolipoprotein E AH'de ApoE ε4 alleli potansiel ApoE ε4 aktivitesinin polimorfizmi bir risk faktörüdür engellenmesi, ApoE ε3 aktivitesinin arttýrýlmasý Östrojen eksikliði Kontrollü çalýþmalarda östrojen Kadýn AH'de östrojen replasman tedavisinin etkileri replasman tedavisi Nörotrofik faktörler Nöronal bütünlüðün korunmasý Nörotrofik faktörleri için trofik destek gereklidir arttýrma ör; NGF Ýnflamasyon Senil plaklarda kompleman NSAID, Prednison birikiminin bulunmasý Serbest radikal Serbest radikaller nedeniyle AH'de L-deprenil ile MAO toksisitesi β-amiloid toksisitesi ve lipid hasarýnýn inhibisyonu, antioksidan görülmesi, AH'de mitokondriyal hasar C, E ve β karoten gibi vitaminler Kalsiyum toksisitesi Ýntrasellüler kalsiyum artýþýna baðlý Kalsiyum kanal β-amiloid toksisitesi blokerleri aktivitenin azalmasýna hatta hücre ölümüne neden olabilir (Greenamyre 1991, Miulli ve ark. 1993). NMDA reseptörleri ile uyarýlan yollarýn aþýrý uyarýlmasý, serbest radikallerin aþýrý miktarda birikmesine ve zamanla hücre ölümüne yol açar (Greenamyre 1991). Alzheimer li hastalara NMDA modülatörlerinden milacemid ve D-sikloserin verilmiþ fakat kognitif fonksiyonlarda bir düzelme saðlanamamýþtýr (Dysken ve ark. 1992, Randolph ve ark. 1994). Buna karþýlýk yakýn zamanlarda ise NMDA reseptörlerinin glisin alt grubunu oluþturan glisin bölgesinin D-sikloserin ile uyarýlmasý reseptörün aktive edilmesi ile kognitif fonksiyonlarda düzelme elde edilebilmiþtir. Plasebo kontrollü çift kör çalýþma ile D-sikloserin 100 mg/gün dozunda uygulanmýþtýr (Tsai ve ark. 1999). Somatostatin ve Diðer Nöropeptidler Somatostatin korteks ve hipokampustaki iri nöronlarda yoðun olarak bulunur. Baþka etkilerinin yanýnda beyinde yaygýn olarak bulunan inhibitör gama aminobütirik asidi primer nörotransmiteri olarak kullanan nöronlarý modüle eder (Chan-Palay 1987). Alzheimer hastalýðýnda somatostatin ve diðer birçok nöropeptidlerin düzeyi azalmýþtýr (Kowell ve ark. 1988). Bu nöropatolojik deðiþikliklerin klinik etkileri bilinmediðinden bunlarý düzeltmeye yönelik tedaviler geliþtirilememiþtir. Ergoloid Mesilatlar Ergoloid mesilatlar (Hidergine) demans ve yaþa baðlý olarak ortaya çýkan hafýza bozukluklarý için kullanýlan ilk ilaçtýr. Etki mekanizmasý belli deðildir. Serebral vazodilatasyona yol açabilir, alfa-adrenerjik aktiviteyi bloke edebilir ve kolinerjik aktiviteyi arttýrabilir. Hidergin ile yapýlan klinik araþtýrmalarýn analizi sonucunda az da olsa olumlu bir etkisi olduðunu düþündürmektedir (Schneider ve Olin 1994). 71

7 ÖZTEKÝN MF. Hidergine: Ergoloid mesilatlar dihidroergokornin, dihidroergokristin, dihidroergokriptin ve dihidro-beta-ergokriptinin mesilat formlarýnýn karýþýmýndan meydana gelir. Günlük kullaným dozu 3 mg'dýr. Gastrointestinal sistemden hýzla emilir. Karaciðerde metabolize edilir. Yan etkileri arasýnda iþtahsýzlýk, bulantý ve kusma, bradikardi, deri döküntüleri sayýlabilir. Kalp yetmezliði, deliryum karaciðer yetmezliði ve gebelikte kullanýmý kontrendikedir. HASTALIÐIN SEYRÝNÝ YAVAÞLATAN VEYA BAÞLAMASINI GECÝKTÝRMEYE YÖNELÝK TEDAVÝLER Alzheimer hastalýðýna yönelik etkin tedaviler halen geliþtirilme aþamasýnda olmasýna raðmen AH nin nöropatolojisiyle ilgili olarak hastalýðýn baþlamasýný önlemeye veya progresyonu yavaþlatmaya yönelik birçok potansiyel tedavi mekanizmalarý düþünülebilir. Tablo 2 de muhtemel tedavi mekanizmalarý sunulmuþtur. Amiloid Prekürsor Protein ve Beta-Amiloid Alzheimer hastalýðýnýn nedeni olarak düþünülen beta-amiloid protein, çok daha büyük olan amiloid prekürsor proteinden bir çok sekretaz enziminin etkisi sonucu açýða çýkar. Bu sekretazlarýn engellenmesi beta-amiloid miktarýný düþürerek koruyucu etkide bulunabilir (Samuel ve ark. 1997). Bu amaçla geliþtirilmiþ ilaçlar henüz bulunmamakla birlikte araþtýrmalar sürmektedir. Daha da önemli olabilecek bir yaklaþýmda betaamiloidin daha nörotoksik olan formlarýný engellemek veya ortamdan beta-amiloidin uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak yönünde olabilir. Melatoninin bazý undifferansiyel hücre kültürlerinde beta-amiloid proteinin salýnýmýný engellediði gözlenmiþtir (Song ve ark. 1997). Gene flupirtine ile rat embriyolarýndan elde edilmiþ kortikal nöron kültürlerinde betaamiloidin toksik parçasý Abeta 25-35'e baðlý apopitozun %50 oranýnda azaldýðý gösterilmiþtir (Muller ve ark. 1997). Tau Nöronlar içerisinde nörofibriler yumaklarýn birikimi, büyük bir ihtimalle AH deki hücre ölümünden sorumludur. Nörofibriler yumaklar Tau proteininden yapýlmýþlardýr ve eðer yüksek oranda fosforilasyona uðramalarý halinde normal koþullarda baðlanmalarý gereken mikrotübüllere baðlanamazlar. Serbest kalan Tau kendi kendine agregasyona uðrar ve çift sarmallar "paired helical filaments" (PHF) oluþturur (Samuel ve ark. 1997). Tau proteinin fosforilizasyonu kinaz ve fosfataz enzimlerinin arasýndaki dengeye baðlýdýr. Kinazlarýn inhibisyonu veya fosfatazlarýn etkisinin arttýrýlmasý PHF oluþumunu azaltýr. Buna yönelik geliþtirilmiþ bir ilaç yoktur. Apolipoprotein E Apo E hem periferik dokularda hem de beyinde bulunan ve kolesterol taþýyýcýsý olarak görev yapan bir proteindir. Periferde karaciðer, beyinde ise astrositler tarafýndan sentezlenir (Mahley 1998). Apo E nin 3 allelik tipi vardýr (ε2, ε3, ε4). Her bir ebeveyinden bir allel alýndýðý için 6 kombinasyon mümkündür. ε4 allelinden sadece birine haiz kiþilerin oraný %24 tür (ε4/ε3 veya ε4/ε2). ε4/ε4 oraný ise sadece %3 tür. Alzheimer hastalýðý olanlarda ise bu oran %40-65 e yükselir. ApoE ε4 allelinin beta-amiloide ε2 ve ε3 e oranla daha kolay baðlandýðý ve bu yolla fibril oluþumu etkilediði düþünülmektedir (Strittmatter ve ark. 1993). Buna karþýlýk ApoE ε3 ün Tau proteinine baðlanýþ biçimi mikrotübül fonksiyonunu etkilemez ama mikrotübüllerin fosforilizasyonunu ve dolayýsýyla da çift sarmallarýn oluþumunu engeller. ApoE ε4 Tau proteinine baðlanmaz ve bu nedenle koruyucu etkisi yoktur. Bu da nöronu nörofibriler tangle oluþumuna duyarlý hale getirir (Strittmatter ve ark. 1994). ApoE ε4 ün AH patogenezindeki rolü daha iyi aydýnlatýldýðýnda hastalýðý geciktirici yeni etkin tedaviler geliþtirilebilir. Östrojenler Alzheimer hastalýðýnda östrojenlerin rolü hipokampal ve kolinerjik nöronlarda östrojen reseptörlerinin varlýðý ile desteklenmektedir. Östrojenlerin CAT enzimini ve bazal ön beyindeki kolinerjik nöronlar üzerinde bulunan nerve growth factor (NGF) reseptörlerini etkiledikleri bildirilmiþtir (Gibbs 1994). Primatlarda amigdala ve lateral septal nükleuslarda östrojen reseptörlerinin varlýðý gösterilmiþtir. Bu bölgelerin yoðun olarak NGF oluþturan hücrelerden meydana 72

8 ALZHEÝMER HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ geldiði ve özellikle bu bölgeye bazal ön beyinden kolinerjik nöronlarýn projekte olduðu ve bu nedenle Alzheimer hastalýðýnda östrojenin modülatör rolü olabileceði öne sürülmektedir (Blurton-Jones ve ark. 1999). Retrospektif çalýþmalar, östrojen destekleme tedavisi gören kadýnlarda bu tedaviyi hiç görmeyenlere oranla AH'nin daha geç ortaya çýktýðý ve belirtilerinin daha hafif olduðunu düþündürmektedir (Handerson ve ark. 1994). Nörotrofik Faktörler NGF'nin rezidüel kolinerjik nöronlarýn fonksiyonlarýný arttýrabilme özelliði AH nin tedavisinde yararlý olabileceðini düþündürmüþtür. Kolinerjik bazal ön beyin nöronlarýnýn NGF ile uyarýlabilmesi hayvan çalýþmalarý ile gösterilmiþtir. Hayvan modellerinde intraventriküler yolla NGF verilmesi ile tüm hayvan modellerinde yaþa baðlý olarak ortaya çýkan davranýþsal, biokimyasal ve histolojik defisitlerinde kýsmi bir düzelme gözlemlenmiþtir. NGF ile tedavi kolinasetil transferaz aktivitesinde artma (Dekler ve ark. 1992) ve kortikal asetilkolin sentezinde artýþa yol açmýþtýr (Dekler ve ark. 1991). Bu etkilerine raðmen NGF nin tedavide kullanýlabilmesi için önemli engeller mevcuttur. NGF'nin intraventriküler yolla verilmesi gereklidir ki bu da aðýr bir iþlemdir. Oldukça önemli yan etkiler görülebilir ki bunlar arasýnda APP ekspirasyonunda artma (Mobley ve ark. 1988), serebral kan damarlarýnýn sempatik uyarýlmasýnda artýþ (Isaacson ve ark. 1990), duyusal nöronlardan ve dorsal kök ganglionlarýndan nöritlerin filizlenmesi (Lewin ve ark. 1993) ve santral sinir sistemindeki NGF ye duyarlý nöronlarýn stimülasyonu sayýlabilir (Williams 1991). Antiinflamatuar Ýlaçlar Beyin dokusunun inflamatuar cevabý sýnýrlý olmasýna raðmen AH de major histokompatibilite komplekslerine baðlý olarak kompleman proteinlerinin üretildiðini gösteren bulgular vardýr. Bu durum özellikle AH de nörofibriler yumaklar oluþumuna hassas piramidal nöronlarda görülür (Johnson ve ark. 1992). AH de senil plaklarýn bulunduðu nöronlarýn komþuluðunda bulunan mikroglia hücrelerinde major histokompatibilite komplekslerinin immünoreaktif hale geldiðini gösteren bulgular mevcuttur ve bu mikroglial aktivasyonun nöron kaybýndan, sinaptik yeni düzenlemelerden ve amiloid oluþumundan sorumlu olabileceðini ileri süren görüþler vardýr (Dickson ve ark. 1993, Rogers ve ark. 1992). AH nin patolojisinde inflamatuar deðiþikliklerin etkisi olduðunu ileri süren görüþleri destekleyen klinik çalýþmalar da mevcuttur. Antiinflamatuar ilaçlarýn muhtemel tedavi edici etkisi araþtýrmacýlar tarafýndan gösterilmiþtir. Ýkizlerde yapýlan bir çalýþmaya göre daha önceden glukokortikoidler veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanan ikiz eþlerinde demans geliþiminin daha az olduðu gösterilmiþtir (Breitner ve ark. 1994). Bir diðer çalýþmada ise 6 ay süre ile indometazin ile tedavi edilen AH nin plasebo verilenlere oranla hastalýðýnýn daha yavaþ ilerlediði gösterilmiþtir (Rogers ve ark. 1993). Gene Mayo klinik tarafýndan Rochester'de yürütülen retrospektif ve kontrollü bir diðer araþtýrmanýn sonucunda da AH de antiinflamatuar ilaç kullanýmýnýn koruyucu etkisinin olduðunun düþünüldüðü ifade edilmiþtir (Beard ve ark. 1998). Serbest Radikal Ýnhibitörleri Peroksit ve süperoksit gibi serbest radikaller oksidatif metabolizma sonucunda büyük oranda oksijen ve lipidlerden türeyen ve yüksek oranda reaksiyona girme kapasitesi olan maddelerdir. Genelde yüksek düzeyde oksidatif metabolizmasý olan nöronlar gibi hücrelerde serbest radikallere baðlý hasar görülme riski yüksektir (Jenner 1994). Bu maddeler özellikle demir ve ferritin ile birleþtikleri zaman nöronal antioksidan kapasitesini aþarlar ve nörodejeneratif hastalýklarýn seyri esnasýnda sýklýkla birikim gösterirler (Connor ve ark. 1992). Savunma mekanizmalarýnýn baþlýcalarý süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz, redüktaz ve transferaz gibi enzimler ile serbest radikalleri indirgeyen vitamin C ve E, beta-karoten ve membran lipidleridir. AH de serbest radikallerin etkilerinin olduðunu gösteren birçok bulgu vardýr. Bunlar arasýnda serbest radikallerin oluþumuna yol açan β amiloid toksisitesi veya nörotransmiter katabolizmasý, mitokondriyal fonksiyonlarýn bozulmasý ve lipit peroksidasyonu sayýlabilir. Ýnsanlarda ve primatlarda 1-metil-4-fenit

9 ÖZTEKÝN MF. tetrahidropiridin (MPTP) alýnýmýndan sonra MAO-B tarafýndan metabolize edilmesi sonucu serbest radikaller ortaya çýkar ve beyinde özellikle monoaminerjik nöronlar hasara uðrar (Edwards 1993). Böyle toksik bir madde olmaksýzýn da MAO nun normal katabolik aktivitesi nörotoksik serbest radikaller oluþturur. MAO-B enziminin L-deprenil (Selegiline) ile inhibe edilmesinin AH de görülen demans üzerine küçük fakat önemli bir etkisi olduðunu göstermiþtir (Burke ve ark. 1993). AH'de bu nedenle çok merkezli bir çalýþma antioksidan özellikleri olan L-deprenil (10 mg/gün) ve vitamin E (2000 IU/gün) tek tek veya kombine olarak plasebo kontrollü bir çalýþma ile denenmiþ ve her bir ilaç tek tek veya birlikte hastalýðýn progresyonu üzerine 7-8 aylýk bir gecikmeye yol açtýðý gösterilmiþtir. Tek tek kullanýmýnda prognoz biraz daha kötü bulunmuþtur (Samo ve ark. 1997) Kalsiyum Kanal Blokerleri Fibriler β-amiloid, kalsiyum hücre giriþinin nöronal düzenlenmesini etkileyerek intrasellüler kalsiumda artýþa yol açabilir ve eksitotoksik rol oynayarak hücre ölümüne yol açabilir (Abraham ve ark. 1988). Bu amaçla kalsiyum kanal blokerleri ile yapýlan çalýþmalar halen sürmektedir. Diðer Ajanlar Propentofilinin mikroglial proliferasyonu etkiliyerek AH de inflamatuar mekanizmalarý etkilediði düþünülmektedir. Koenzim Q ile baðlantýlý olarak mitokondrial ATP yapýmýný arttýran idebenone ile ilgili çalýþmalar çok merkezli olarak sürmektedir. SONUÇ Önümüzdeki yýllar, AH'nin tedavisinde primer patolojiye yönelik araþtýrmalarýn geliþimi ile büyük deðiþikliklerin olacaðýný göstermektedir. KAYNAKLAR Abraham CR, Selkoe DJ, Potter H (1998) Immunochemical identification of the serine protease inhibitor α-1-antichymotripsin in the brain amyloid deposits of Alzheimer's disease. Cell, 52: Bauer MS, Frazer A (1994) Mood disorders. Biological Bases of Brain Function and Disease, A Frazer, P Molinoff, A Winoler (Ed), New York, Raven Press. Beard CM, Waring SC, O'Brien PC ve ark. (1998) Nonsteroidal anti-inflamatory drug use and Alzheimer's disease: a case-control study in Rochester, Minnesota, 1980 through Mayo Clin Proc, 73 (10): Bell KL (1998) Antidemantia Agents. Rowland Ed: Current Neurogical Drugs, Williams and Wilkins. Blurton-Jones MM, Roberts JA, Tuszynski MH (1999) Estrogen receptor immunoreactivity in the adult primate brain: Neuronal distribution and association with p75, trk A and choline acetyltransferase. J Comp Neurol, 405(4): Breitner JCS, Gan BA, Welsh KA ve ark. (1994) Inverse association of anti-inflammatory treatments and Alzheimer's disease: Initial results of a co-twin control study. Neurology, 40: 227. Burke WJ, Roccaforte WH, Wengel SP ve ark. (1993) L- deprenyl in the treatment of mild dementia of the Alzheimer type: Results of a 15 month trial. J Am Geriatr Soc, 41: Chan-Palay V (1997) Somatostatin immunoreactive neurons in the human hypocampus and cortex shown by immunogold/ silver intensification of viratone and effects on Alzheimer type demantia. J Comp Neurol, 260: Connor JR, Snyder BS, Beard JL ve ark. (1992) Regional distribution of iron and iron-regulatory proteins in the brain in aging and Alzheimer's disease. J Neurosci Res, 31: Cutler NR, Polynsky RJ, Sramek JJ ve ark. (1998) Dosedependent CSF acetylcholinesterase inhibition by SD2 ENA 713 in Alzheimer' disease. Acta Neurol Scand, 97 (4): Cutler NR, Jhee SS (1998) Cyrus Petal: Safety and tolerability of metrifonate in patients with Alzheimer's disease: results of maximum tolerated dose study. Life Sci, 62 (16): Davis KL, Thal LJ, Gamzu ER ve ark. (1992) A double-blind placebo controlled multicenter study of tacrine for Alzheimer's disease. N Engl J Med, 327: Dekker AJ, Gage FH, Thal LJ (1992) Delayed treatment with nerve growth factor improves acquisition of a spatial task in rats with lesions of the nucleus basalis magnecellularis: Evaluation of the involvement of different neurotransmitter systems. Neuroscience, 48: Dekker AJ, Langdon DJ, Gage FH ve ark. (1991) NGF increases cortical acetylcholine release in rats with lesions of the nucleus basalis. Neuroreport, 2: Dickson DW, Lee SC, Mattiace LA ve ark. (1993) Microglia and cytokines in neurogical disease, with special reference to AIDS and Alzheimer's disease. Glia, 7: Edwards RH (1993) Neural degeneration and the transport of neurotransmitters. Ann Neurol, 34: Farlow M, Gracon SI, Hershey LA ve ark. (1992) A con- 74

10 ALZHEÝMER HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ trolled trial of tacrine in Alzheimer's disease, JAMA, 268: Ford B, Fahr S (1998) Agents for treating Parkinson's Disease and other movement disorderders. Current Neurologic Drugs, L Rowland (Ed), Williams and Wilkins, s Francis PT, Palmer AM, Sims NR (1995) Neurochemical studies of early onset Alzheimer's disease. N Eng J Med, 3:7-11. Gibbs RB (1994) Estrogen and nerve growth factor- related systems in brain. Effects on basal forebrain cholinergic neurons and implications for learning and memory prosesses and aging. Annals of the New York Academy of Sciences, T43: Greenamyre JT (1991) Neuronal bioenergetic defects, exitotoxicity and Alzheimer's disease "Use it and lose it". Neurobiol Aging, 12: Hansen LA et al. (1988) Neocortical morphometry, lesion counts and choline acetyltransferase levels in the age spectrum of Alzheimer's disease. Neurology, 38: Harrell LE, Callaway R, Morere D ve ark. (1990) The effect of long term physostigmine administration in Alzheimer's disease. Neurology, 40: Harries MH, Samson NH, Cilia J ve ark. (1998) The profile of sabcomeline (SB ), a functionally selective M1 receptor partial agonist, in the marmoset. Br J Pharmacol, 124 (2): Henderson VW, Paganini-Hill A, Emanuel CK ve ark. (1994) Esrogen replacement therapy in older women: Comparision between Alzheimer's disease cases and nondemented control subject. Arch Neurol, 51: Isaacson LG, Saffran BN, Crutcher KA (1990) Intracerebral NGF infusion induces hyperventilation of cerebral blood vessels. Neurobiol Aging, 11: Jellinger K (1990) Changes in subcortical nuclei in Parkinson's disease. Function and dysfunction in basal ganglia, AJ Franks, JW Ironside, RHS Mindham (Ed), New York, St Martin's Press and Manchester University Press. Jenner P (1994) Oxidative damage in neurodegenerative disease. Lancet, 344: Johnson SA, Lampert-Etchells M, Pasiretti GM ve ark. (1992) Complement mrna in the mammalian brain: Responses to Alzheimer disease and experimental lesioning. Neurobiol Aging, 13: Knapp MJ, Knopman DS, Solomon PR ve ark. (1994) A 30 week randomised controlled trial of high dose tacrine in patients with Alzheimer's disease. JAMA, 271: Knoll J (1993) The pharmocological basis of the beneficial effects of deprenyl(selegilin) in Parkinson's and Alzheimer's disease. J Neurol Transm, 40(Suppl): Kowell NW, Flint-Beal M (1988) Cortical somatostatin, neuropeptid Y and NADPH diaphorase neurons: Normal anatomy and alterations in Alzheimer's disease. Ann Neurol, 23: Lachowicz JE, Lowe D, Duffy RA ve ark. (1999) SCH 57790: a novel M2 receptor selective antagonist. Life Sci, 64 (6-7): Langlais PJ, Thal L, Hansen L ve ark. (1934) Neurotransmitters in basal ganglia and cortex of Alzheimer's disease with and without Lewy bodies. Neurology, 43: Lewin GR, Ritter AY, Mendell LM (1993) Nerve growth factor induced hyperalgesia in the neonatal and adult rat. J Neurosci, B: Mahley RW (1988) Apolipoprotein E Cholesterol transport protein with expanding role in cell biology. Science, 240: Mayeux R, Stern V, Cote L ve ark. (1984) Altered serotonin metabolism in depressed patients with Parkinson's disease. Neurology, 34: Mesulam MM, Geula C (1988) Nucleus basalis (Ch4) and cortical cholinergic innervation in the human brain: Observations based on the distrubution of acetylcholinesterase and choline acetyltransferase. J Comp Neurol, 275: Miulli DE, Norwell DY, Schwartz FN (1993) Plasma concentrations of glutamate and its metabolites in patients with Alzheimer' disease. J Am Osteopath Assoc, 93: Mobley WC, Neve RL, Prusiner SB ve ark. (1988) Nerve growth factor increased in RNA levels for the prion protein and the β-amyloid protein precursor in developing hamster brain. Proc Natl Acad Sci USA, 85: Morris JC, Cyrus PA, Orazem J ve ark. (1998) Metrifonate benefits cognitive, behavioral and global function in patients with Alzheimer's disease. Neurology, 50(50): Mountjoy CO (1986) Correlations between neuropathological changes and neurochemical changes. Br Med Bull, 42: Muller WE, Romero FJ, Perovic S ve ark. (1997) Protection of flupirtine on beta-amyloid-induced apoptosis in neuronal cells invitro: prevention of amyloid-induced glutathione depletion J. Jun Neurochom, 68 (6): Perry EK, Harontunian V, Davis KL ve ark. (1994) Neocortical cholinergic activities differentiate Lewy body demantia from classical Alzheimer's disease. Neuroreport, 5: Polinsky RJ (1998) Clinical pharmocology of rivastigmine a new-generation acetylcholinesterase inhibitor for the treatment of Alzheimer's disease. Clin Ther, 20(4): Rogers SL, Farlow MR, Doody RS ve ark. (1988) and the Donepezil Study Group: A 24 week double-blind placebo conntrolled trial of donepezil inpatients with Alzheimer's disease. Neurology, 50: Rogers J, Cooper NR, Webster S ve ark. (1992) Complement activation by β-amyloid in Alzheimer disease. Proc Natl Acad Sci U S A, 89: Rogers J, Kirby LC, Hempelman SR ve ark. (1993) Clinical trial of indomethacin in Alzheimer's disease. Neurology, 43:

11 ÖZTEKÝN MF. Rowland LP (1998) Current Neurologycal Drugs, Williams and Wilkins, s Sano M, Ernesto C, Thomas RG ve ark. (1997) for the members of the Alzheimer's disease Cooperative Study: A controlled trial of selegiline, alpha tocopherol or both as treatment for Alzheimer's disease. N Engl J Med, 336: Sano M, Bell K, Marder K ve ark. (1993) Safety and efficacy of and physostigmine in the treatment of Alzheimer's disease. Clin Neuropharmacol, 16: Saper CB, German DC, White (1985) Neuronal pathology in the nucleus basalis and associated cell groups in senile demantia of the Alzheimer's type: Possible rale in cell loss. Neurology, 35: Samuel W et al. (1997) Alzheimer Disease: Biochemical and pharmacologie Aspects. p Behavioral Neurology and Neuropsychology, E Feinberg, MJ Farah (Ed), Mc Graw-Hill. Schneider LS, Olin JT (1994) Overview of clinical trials of hydergine in dementia. Arch Neurol, 51: Song W Labiri DK (1997) Melatonin alters the metabolism of the beta-amyloid precursor protein in the neuroendocrine cell line PC 12. J Mol Neurosci, (2): Strittmatter WJ, Weisgraber KH, Goedret M ve ark. (1994) Hypothesis: Microtubule instability and paried helical filament formation in the Alzheimer'' disease brain are related to apolipoprotein E genotype. Exp Neurol, 125: Strittmatter WJ, Saunders AM,Schmechel D ve ark. (1993) Apolipoprotein E: High avidity binding to Beta-amyloid and increased frequency of type 4 allele in late-onset familial Alzheimer disease. Proc Natl Acad Sci, 90: Thal LJ, Schwartz E, Sano M ve ark. (1996) for the Physostigmine Study Group: A multicenter double-blind study of controlled release physostigmine for the treatment of symptoms secondary to Alzheimer's disease. Neurology, 47: Tsai GE, Falk WE, Gunther J ve ark. (1999) Improved cognition in Alzheimer's disease with short term D-cyloserine treatment. Am J Psychiatry, 156: Williams L (1991) Hypophagia is induced by intracerebroventricular administration of nerve growth factor. Exp Neurol, 113: Zaczek R, Chorvat RJ, Saye JA ve ark. (1998) Two new potent neurotransmitter release enhancers, 10, 10-bis (4- pyridinyl methyl)-9- (10H)- anthracenone and bis (2- fluoro-4-pyrinylmethyl -9-(10h) anthrocenone comparision to linopirdine. J Pharmacol Exp Ther, 285(2):

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar Alzheimer Hastalýðýnda Klinik Bulgular Uz. Dr. Þenay ÖZBAKIR*, Dr. Hülya AYDIN* Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar içinde en sýk rastlananýdýr (Evans 1990). Geri dönüþsüz ve ilerleyici biliþsel

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik

Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik Parkinson Hastalýðýnda Kognitif Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Ayþenur TAÞ*, Doç. Dr. Aytekin AKYÜZ* Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik sinir sistemi dejenerasyonuna baðlý olarak geliþen, akinezi,

Detaylı

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi DERLEME Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi Tayfun Uzbay 1 1 Prof.Dr., Gülhane Askeri Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Þizofreni ve benzeri

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Derleme 119 Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Semra KURUL 1, Özge GÜLMEZ 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden

Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden Klinik Pediatri, 2005;4(3):77-83. Çocuklarda Sýk Rastlanan Zehirlenmeler ve leri Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN* Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden biridir. Oldukça

Detaylı

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Mahmut Nedim Doral*, Gürhan Dönmez,*** Ö Ahmet Atay,** Murat Bozkurt,**** Gürsel Leblebicioðlu**, Akýn Üzümcügil**, Tolga Aydoð*** Osteoartrit

Detaylı

Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın Oluşumundaki Rolü. M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET. pecya SUMMARY

Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın Oluşumundaki Rolü. M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET. pecya SUMMARY Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET Bu yaz ıda eksitatör aminoasitler olan glutamik ve aspartik asidin nöronal hasarlanma ve çeşitli nörolojik hastalıkların

Detaylı

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 2 2/37 1 Parkinson hastalığı

Detaylı

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Demansa neden

Detaylı

Parkinson Hastalığı ve Medikal Tedavisi

Parkinson Hastalığı ve Medikal Tedavisi Parkinson Hastalığı ve Medikal Tedavisi Raif ÇAKMUR Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir Giriş Parkinsonizm, klinik bir sendrom olarak tremor, rijidite, bradikinezi, akinezi

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı