ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI"

Transkript

1 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Dr. M.Murat DEMET Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Uzmanı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı & Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Merkezi MANİSA

2 Firma ilişkisi 2010 Abdi İbrahim İlaç AŞ. (Konuşma) GSK (Konuşma) Pfizer (Araştırma) 2009 Gen İlaç (Konuşma) Lundbeck (Konuşma) GSK (Konuşma) Pfizer (Araştırma)

3 Konuşma akışı Giriş Parkinson hastalığı ve anksiyete Huntington hastalığı ve OKB Epilepsi ve anksiyete Travmatik beyin hasarı ve anksiyete Beyin tümörleri ve anksiyete Migren ve anksiyete Demans ve anksiyete Sonuç

4 Beyin bölgesine göre AMİGDALA TALAMUS KORPUS PİNEALİS HİPOKAMPUS HİPOFİZ ANTERİOR SİNGULAT KORTEKS ORBİTOFRONTAL KORTEKS HPA EKSENİ STRİATUM KAUDAT LOKUS SERULEUS LİMBİK SİSTEM HİPOTALAMUS PERİAKUADUKTAL ALAN

5 Nörotransmitter ya da nöropeptide göre CRF ESTRADİOL DOPAMİN OKSİTOSİN GLUKAGON İLE İLİŞKİLİ PEPTİD 1 NÖROPEPTİD Y GLUTAMAT KOLESİSTOKİNİN SEROTONİN GALANİN ANJİYOTENSİN II P MADDESİ NORADRENALİN ARJİNİN VAZOPRESSİN MELATONİN NİTRİK OKSİT NÖROSTEROİDLER: Allopregnanolon

6 Sinir sistemi hastalığına göre PARKİNSON HASTALIĞI DEMANS AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ ROMATOİD ARTRİT İNMELER SEREBRAL NEOPLAZİLER HUNTİNGTON HASTALIĞI MİGREN EPİLEPSİ MULTİPL SKLEROZ TRAVMATİK BEYİN HASARI SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

7 Parkinson hastalığı Motor belirtiler (en az ikisi) Dinlenme halinde tremor Rijidite Bradikinezi Postural instabilite Motor olmayan belirtiler Yorgunluk Nöropsikiyatrik Depresyon Apati Anksiyete Bilişsel yıkım Demans Varsanılar Dikkat kayıpları Otonomik işlevlerde bozulma Mesane sorunları Terleme Ortostatik hipotansiyon Erektil işlev bozukluğu Gastrointestinal Konstipasyon, bulantı, disfaji, siyalore Duyusal sorunlar Ağrı, koku duyusunda bozulma Uyku sorunları

8 Parkinson hastalığı ve anksiyete bozuklukları Anksiyete: Parkinson hastalığının sık görülen belirtisi Anksiyete bozuklukları: PH tanı ve tedavisinde zorluk yaratan klinik tablo PH da anksiyete bozukluğu sıklığı: % (Leentjens ve ark 2008, Walsh ve Bennett 2001) Anksiyete ile yürümede işlev bozukluğu ve donma epizotları arasında ilişki (Giladi ve Hausdorff 2006, Lauterbach ve Freeman 2003, Vazquez ve ark 1993) Diskinezi ve on/off epizotları ile yüksek anksiyete düzeyleri arasında ilişki (Henderson ve ark 1992, Menza ve ark 1990) Anksiyete ve depresyon ile sol taraf tutulumlu PH arasında ilişki (Fleminger 1991) İki durum arasında herhangi bir ilişki bulmayan çalışma sonuçları (Menza ve ark 1993, Stein ve ark 1990)

9 Parkinson hastalığı ve anksiyete bozuklukları Panik bozukluğu %30 Ailesel parkinson hastalığında özgül fobi Sosyal fobi ~ %50 (Lauterbach ve ark 2003) (Lauterbach ve Duvoisin 1991) (Kummer ve ark 2008) Sosyal anksiyete motor belirtiler ve ilişkili performans kaygısı ile sınırlı değil (Kummer ve ark 2008) Anksiyetenin parkinson başlangıcına öncelik ettiği düşünülmekte

10 Parkinson hastalığı ve anksiyete bozuklukları Dissanayaka ve ark (2010) 79 Parkinson hastasında anksiyete yaygınlığı ve risk etmenleri Yaş ortalaması 67.2 %25 hastada herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısı (Bu yaş grubunda anksiyete yaygınlığı %10) Panik bozukluğu (agorafobili) %8 Sosyal fobi %10 Yaygın anksiyete bozukluğu %3 Obsesif kompulsif bozukluk %1 PH na ait özelliklerden anksiyete ile ilişkili risk etmenleri İleri yaş PH belirti şiddeti Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma Diskinezi ve motor dalgalanma Daha küçük başlama yaşı Yaşam kalitesi düzeyi Önceki psikiyatrik bozukluklar

11 Bazal gangliyonlar ve korteks ilişkisi Talamus Korteks 1.Medyalis dorsalis 2.Medyalis dorsalis parsmagnosellularis 3.Medyalis dorsalis parvosellularis 4.Ventralis lateralis pars medyalis DEVRELER I. ANTERİOR SİNGULAT DEVRE Otonomik işlevler, rasyonel bilişsel işlevler, ödül beklentisi, karar verme, empati ve emosyon 1.Anterior singulat alan 2.Lateral orbitofrontal korteks 3.Dorsolateral prefrontal korteks 4.Suplementar motor alan Globus pallidus internal / S. nigra pars retikulata II. LATERAL ORBİTOFRONTAL DEVRE Asosiasyon korteksi, karar verme, emosyon ve ödül III. DORSOLATERAL PREFRONTAL DEVRE Planlama, organziasyon, regulasyon, duyusal ve menemonik billgi, işleyen bellke, entelektüel işlev ve aksiyon IV. MOTOR DEVRE Motor hareketin planlanması, bimanual kontrol, öğrenilmiş hareketler Striatum 1.Rostrolateral, ventral pallidum/rostrodorsal 2.Medyal dorsomedyal/rostromedyal 3.Lateral dorsamadyal/rostrolateral 4.Ventrolateral/caudolateral 1.Ventral striatum 2.Ventromedyal kaudat 3.Dorsolateral kaudat 4.Putamen

12 PH belirtilerinde nörotransmitter ilişkilerinin önemi Dopamin ile asetilkolin arasındaki denge Striatumun motor işlevi GABAerjik ve glutamaterjik etkileşim S. nigra pars kompaktanın dopaminerjik aktivitesi Serotonerjik innervasyon Striatal dopamin salınımı Dopaminerjik kayıp Lokus seruleusta NE disinhibisyonu

13 PH da görülen anksiyetede nörotransmitter tutuluşu Kolinerjik Serotonerjik Stimulasyon ile anksiyete İnhibisyon ile anksiyete Adrenerjik (α 1 ve α 2 uyarımına göre) Glutamaterjik GABAerjik Burn ve ark 2003; Richard 2005; Lavreysen ve Dautzenberg 2008, Mathew ve ark 2008; Czernecki ve ark 2008; Kalueff ve Nutt 2007)

14 Parkinson hastalığında anksiyetenin tedavisi PH da anksiyetenin tedavisine ilişkin özgül çalışma yok Bu grup hastada anksiyete tedavisi PH olmayan anksiyete durumlarına dayanmakta Anksiyete antiparkinson tedaviye eşlik ediyorsa dozun optimize edilmesi yararlı Benzodiyazepinler Kısa dönem için yararlı Motor ve bilişsel belirtileri alevlendirebilir Buspiron Anksiyete için hafif orta düzeyde yararlı Diskinezilerde yararli Yüksek dozlarda parkinsonizmi alevlendirebilir SGAİ ve düşük antikolinerjik etkili TSA lar düşük dozda kısmen yararlı Sitalopram depresyonlu PH hastalarında anksiyetede yararlı

15 Parkinson hastalığında OKB ve punding davranışları Tourette sendromu, Sydenheim koresi, von Economo ensefaliti gibi bazal gangliyonları tutan hastalıklarda OK belirti sıklığı fazla OKB lerde bulaş ve temizlik belirtileri bilateral ya da sol taraf PH tutulumu ile ilişkili (Maia ve ark 2003, Tomer ve ark 1993) PH hastalarında özel kişilik profili Düşük yenilik arama, yüksek zarardan kaçınma profil Dopaminerjik tedavi ile punding davranışları Belirtiler İstifleme Sıralama Düzenleme Birleştirme, sökme Deri yolma Yazma aktivitesinde artma vs. Tedavi Doz optimizasyonu

16 Huntington hastalığı ve OKB Huntington hastalığında obsesif kompulsif belirti yaygınlığı %20 50 (Anderson ve ark 2001, Beglinger ve ark 2007, Marder ve ark 2000, Paulsen ve ark 2001) Anderson ve ark (2010) 1642 hastalık geniş örneklem 1994 ten 1999 a 43 merkezden alınan hastalar OK belirtisi olanlarda olmayanlara göre daha fazla işlevsel yıkım daha uzun hastalık süresi daha şiddetli depresyon, agresyon ve sanrı Ortak nörobiyolojik patoloji Striatal patoloji ve frontotemporal devrede işlev kaybı Özellikle orbitofrontal devre (OFC Kaudat talamus) OK belirtilere yol açabilir

17 Epilepsi ve anksiyete bozuklukları Epilepside psikiyatrik bozukluklar Depresif bozukluklar %30 Anksiyete bozuklukları %10 25 Psikotik bozukluklar %2 7 Kişilik bozuklukları %1 2 (Gaitatzis ve ark 2004) HAD ile anksiyete semptomu (%20) (Mensah ve ark 2007) Psikiyatrik bozukluklara eşlik eden epilepsi tipleri Fokal epilepsiler, özellikle temporal lob epilepsisi Jeneralize idyopatik epilepside anksiyete/panik bozuklukları %26 (Akanuma ve ark 2008)

18 Epilepsi ve anksiyete bozuklukları Anksiyete ile lişki: Nöbet sırasında korku Yaklaşık %15 olguda var ve auranın temel klinik ifade şekli (Marcangelo ve Ovsiew 2007) Nöbetler kontrol altında olmadığında en sık korku şekli agorafobi ve sosyal fobi %45 hastada postiktal anksiyete episodları (Jones ve ark 2005) Yüksek intihar riski nedeni ile depresyonlu olgularda anksiyetenin tanınması önemli Limbik sistemi etkileyen yineleyici epileptik nöbetler işlevsel ve mikrostrüktürel değişiklikler ile anksiyöz depresif belirtilere yol açabilir (Hughes ve Keele 2006)

19 Epilepside anksiyetenin tedavisinin önemi Psikiyatrik bozuklukların epilepsi başlangıcına öncülük ettiği düşünülmekte Epilepside psikiyatrik taboların normal tepki olduğu düşüncesi psikiyatrik bozuklukların tanınmasını güçleştiriyor Erken dönemde tanı konmaması önemli klinik sonuçlara yol açmakta (Artan intihar riski) Nöbetlerin ve psikiyatrik eştanının optimal remisyonu için uygun tedavi seçiminin yapılabilmesi için de erken dönemde tanı önemli Psikiyatrist ile klinisyen arasında en üst düzeyde iletişim temel koşul

20 Epilepside anksiyete tedavisinde ilaç seçimi İlaç seçiminde iki önemli nokta Psikotrop ilaçların ve antidepresanların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri Seçilen psikotrop ilacın nöbet eşiği üzerine etkileri

21 Psikotrop ilaçların nöbet eşiği üzerine etkileri Tri ve tetrasiklikler İmipramin Maprotilin Klomipramin SGAİ ler Sitalopram Fluoksetin Paroksetin Sertralin SNRI lar Venlafaksin Diğer Bupropion Mirtazapin Tedavi dozlarında güvenli, yüksek doz riskli Eşiği düşürür (özellikle yüksek dozlarda) Eşiği düşürür (özellikle yüksek dozlarda) Eşiği yükseltme etkisi olabilir Eşiği yükseltme etkisi olabilir Eşiği yükseltme etkisi olabilir Yüksek dozda az sayıda olgu sunumu Aşırı dozda eşiği düşürür Eşiği düşürür (özellikle yüksek dozlarda) Eşiği yükseltme etkisi olabilir Marcangelo ve Ovsiew 2007

22 Hafif travmatik beyin hasarı Künt travmadan kaynaklanan baş yaralanması Aşağıdakilerden bir ya da daha fazlası Gözlenen ya da ifade edilen Geçici konfüzyon, yönelim bozukluğu Peritravmatik bellek kusuru 30 dakikadan daha az süreli bilinç kaybı Gözlenen nöropsikolojik belirtiler Travma ardından akut dönemde nöbet Travma ardından irritabilite, letarji, kusma Baş ağrısı, baş dönmesi, irritabilite, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü

23 Hafif travmatik beyin hasarı ve anksiyete HTBH ından sonra Anksiyete : %70 (Rao ve Lyketsos 2002) Anksiyete bozuklukları: %23 (Epstein ve Ursano 1994, Mooney ve Speed 2001) Yaygın anksiyete bozukluğu: %3 28 Panik bozukluğu: %4 17 Fobiler: %1 10 Obsesif kompulsif bozukluk: %2 15 Travma sonrası stres bozukluğu: %3 27 En sık görülen anksiyete belirtileri (Koponen ve ark 2002, Hiott ve Labbate 2002) Free floating anksiyete, korku, yoğun endişe, sosyal çekilme, kişiler arası duyarlılık, anksiyöz düşler (Rao ve Lyketsos 2002)

24 Hafif travmatik beyin hasarı ve anksiyete HTBH psikolojik savunmaları ve başa çıkma stratejilerini bozarak anksiyeteye zemin hazırlayabilir (Ruff ve ark 1996) HTBH nın lokalizasyonu ve anksiyete ilişkisi Sağ orbital korteks, sol oksipital lob, temporal lob Anksiyete sol hemisfer lezyonlarının ortak özelliği aşırı duyarlılık, aşırı dikkat artışı ve kendi yeti kayıplarına aşırı dikkat gösterme ortak yakınmalar (Epstein ve Ursano 1994)

25 Hafif travmatik beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu TSSB, travmatik olay olasılığı nedeni ile anksiyete bozuklukları arasında en bekleneni HTBH ından sonraki TSSB da aşırı uyarılma, düşler ve kabuslar ön planda iken diğer TSSB lerde intrüzif düşünceler daha sık Travmatik yaşantının sürekli uyarılmışlıkla yeniden yaşantılama sürecine dönüşmesine bağlanıyor (Ohry ve ark 1996)

26 Hafif travmatik beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu HTBH ardından TSSB gelişmesi için risk etmenleri Madde kötü kullanımı Depresyon veya anksiyete bozukluğu eşliği Travma ardından yasal süreçler (Feinstein ve ark 2000) İleri yaş TSSB öyküsü Yüksek BDI puanları Çekingen başa çıkma stili (Harvey ve Bryant 1998) Çekingen başa çıkma stili İşsizlik öyküsü (Bryant ve ark 1999) Birinci derece yakınlarda depresyon TSSB öyküsü (Warden ve ark 1997, Blanchard ve ark 1995)

27 Hafif travmatik beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu Hafif travmatik beyin hasarının iki temel özelliği Bilinç kaybı Çeşitli ruhsal durumların gerçekleştiği zaman dilimi Konfüzyon Dezoryantasyon Bilinç bulanıklığı Travma sonrası amnezi Olayın öncesi ve sonrasında ani bellek kaybı Tipik retrograd amnezi Hem olayın kendisinin hem de olaydan önceki birkaç dakika ya da saatin hatırlanmaması TSSB gelişmesinden koruyan iki etmen?

28 Hafif travmatik beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu Sbordone ve Liter (1995) Beyin hasarı olmayan TSSB ve HTBH olan TSSB olguları Beyin hasarı olmayan grup Travmatik yaşantılarını canlı anılar şeklinde anımsıyor Beyin hasarı olan grup Travmayı konuşurken zorlanma yaşamıyor İntrüzif anılardan söz etmiyor Aşırı uyarılma yaşamıyor Kabus tanımlamıyor TSSB olguları travmatik olayı unutamıyor, HTBH olan TSSB olguları hatırlamıyor

29 Hafif travmatik beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu Buna karşılık Travmatik olay açıkça hatırlanmasa da TSSB ye ilişkin emosyonel tepkiler olabileceğine ilişkin kanıtlar 5 gün süreli travma sonrası amnezi sonucu TSSB 2.5 gün süreli travma sonrası amnezi sonucu TSSB (Bryant 1996, King 1997) HTBH sonrası TSSB de travmaya ilişkin anısı olmayanlar %6 travmatik anısı olanlar %30 (Turnbull ve ark 2001) Travmatik olaya ilişkin amnezi TSSB den korumuyor ancak semptom şiddetinin düşük olması ve intruzif düşüncelerin daha az olmasını sağlıyor

30 Hafif travmatik beyin hasarı ve obsesif kompulsif bozukluk Özgül bir beyin bölgesinin hasarı ile değil küçük ve yaygın serebral doku hasarı sonucu OKB (Kant ve ark 1996) Kafa travmasına eşlik eden ajitasyon ve anksiyetenin ardından OKB (McKeon ve ark 1984) Travmatik beyin hasarı ardından OKB, bireyin başa çıkma stratejilerine ilişkin bir sonuç Kompulsiyonlar, yeni ve nöropsikolojik olarak yıkımla giden bir yaşamı kontrol etme aracı (Epstein ve Ursano 1994)

31 Hafif travmatik beyin hasarı ve panik bozukluğu Çeşitli şiddetlerde TBH olgularında %4 13 panik bozukluğu (Deb ve ark 1999, Hibbard ve ark 1998, Fann ve ark 1995) Travmatik olayı hatırlamayan HTBH olgularında panik bozukluğu TSSB nin atipik görünümü? (Deb ve ark 1999)

32 Hafif travmatik beyin hasarı ve yaygın anksiyete bozukluğu HTBH ardından yaygın anksiyete bozukluğu %17 58 (Jorge ve ark 1993, Fann ve ark 1995) Bu olguların hemen tamamı major depresif bozukluk ile eştanılı Özgül bir organik etiyoloji bulunmamakta

33 Hafif travmatik beyin hasarı ve sosyal anksiyete bozukluğu Travmatik beyin hasarı sonucu %17 çekingen kişilik bozukluğu %89 u sosyal fobi ile eştanılı (van Reekum ve ark 1996) HTBH ında self imaj sorunları Bilişsel sorunlara ilişkin performans zorlukları (Epstein ve Ursano 1994) Fiziksel kusurlara tepki sonucu sosyal ortamlarda zorlanma Dikkat ve bellek sorunları gibi daha görünmez nöropsikolojik belirtilerde bile sosyal zorlanma (Hiott ve Labbate 2002, Wright ve Telford 1996)

34 Hafif travmatik beyin hasarı ve anksiyete bozuklukları Byrant ve ark beyin travmalı hasta 12 aylık yaygınlık çalışması %31 herhangi bir psikiyatrik bozukluk %22 sinde yeni başlangıçlı psikiyatrik bozukluk %9 depresyon, %9 yaygın anksiyete bozukluğu, %6 travma sonrası stres bozukluğu, %6 agorafobi HTBH varsa bozukluk gelişme olasılığı TSSB için 1.9 Panik bozukluğu için 2.01 Sosyal fobi için 2.07 Agorafobi için 1.94 kat fazla

35 Hafif travmatik beyin hasarı ve anksiyete bozuklukları Klinik özellikler Anksiyete %10 70 Endişe ve otonomik bulgu ve belirti olmaksızın dehşet duygusu TSSB bulhuları Anksiyöz depresyonda sağ hemisfer lezyonları HTBH de en sık görülen: TSSB (Vaishnavi ve ark 2009)

36 Beyin tümörleri ve anksiyete bozuklukları Beyin tümörü olgularında nöropsikiyatrik, bilişsel ve davranışsal bulgu ve belirtiler yaygın İntrakraniyal neoplazilerde HAD ile belirlenen anksiyete %30 düzeyinde (Pringle ve ark 1999) Depresyona sıklıkla anksiyete ya da irritabilite eşliği Anksiyete nedeni Tanı ve prognoza ilişkin durumsal korku Tümörün doğrudan etkileri

37 Beyin tümörleri ve anksiyete bozuklukları Arnold ve ark (2008) Appleby ve ark nöroonkoloji hastası Kısa Hasta Sağlık Ölçeği %41 depresyon, %48 yaygın anksiyete bozukluğu Risk etmenleri Kadın olmak, düşük grade tümör, düşük eğitim düzeyi, psikiyatrik bozukluk öyküsü 301 primer veya metastatik beyin tm. olgusu DSM IV tanıları %15 depresyon % 12 anksiyete Anksiyete Kadınlarda Anksiyete bozukluğu öyküsü Tanı sonrası yaşam süresi daha kısa

38 Migren ve anksiyete bozuklukları Migren olgularında migren olmayanlara göre yaygın anksiyete bozukluğu riski 4 5 kat fazla (Hamelsky ve Lipton 2006, Breslau ve ark 1991, Baskin ve ark 2009) obsesif kompulsif bozukluk riski 5 kat fazla (Hamelsky ve Lipton 2006) panik bozukluğu riski 3 5 kat fazla (Radat ve Swendsen 2004, Lake ve ark 2005, Hamelsky ve Lipton 2006, Breslau ve ark 1991, Baskin ve ark 2009)

39 Migren ve anksiyete bozuklukları 8 yıllık izlem çalışmasında anksiyete bozuklukları kronik baş ağrısı için tek yordayıcı etmen Anksiyete bozuklukları migren için olumsuz prognostik etmen (Guidetti ve ark 1998) Anksiyete eşliği migren bağlı yeti yitimi için depresyon eşliğinden daha kuvvetli etmen (Lanteri Minet ve ark 2005) 5 HTTLPR polimorfizmi, kısa allel serotonin transporter sentezini yavaşlatarak stres ve anksiyeteye duyarlılığı artırabilir. MİGREN VE AFFEKTİF BOZUKLUKLARDA ORTAK SANTRAL 5 HT DİSFONKSİYONU?) (Baskin ve Smitherman 2009) HPA DİSREGULASYONU? (Barden 2004, Peres ve ark 2001)

40 Migren ve anksiyete bozuklukları Genellikle anksiyete MİGREN depresyon Psikiyatrik bozukluk eşlik ediyorsa (Breslau ve ark 1991) yaşam kalitesi, toplam yeti yitimi, migrenin klinik gidişi ve prognoz etkilenir Eşlik eden anksiyete ve depresyonun tedavisi Santral duyarlılaşmayı ve migrenin kronikleşmesini önler (Finocchi ve ark 2010)

41 Migren ve anksiyete eştanı durumunda tedavi ilkeleri Migren olgularındaki depresyon ve anksiyetenin tedavisi için standart uygulama yok Migren profilaksisi için seçilen ilaç ek psikiyatrik tabloyu kötüleştirmemeli Mümkünse her iki durumun birlikte tedavisi yapılmalı Anksiyete eşliği varsa flunarizin (sibelyum) ve beta bloker Depresyon eşliği varsa amitriptilin Anksiyete bozukluklarında pregabalin YAB, OKB ve PB de Psikofarmakoloji SGAİ, SNGAİ ler, pregabalin TSA Ted. dirençli olgularda madde öyküsü yoksa benzodiyazepin Bilişsel davranışçı terapi En az üç aylık tedavi koşulu ile sertralin, fluoksetin ve venlafaksin migrende etkili (Colombo ve ark 2004)

42 Demans ve anksiyete Demans olgularında Anksiyete bozuklukları %5 21 Anksiyete belirtileri %8 71 (Seignourel ve ark 2008) Tanı zorlukları Belirti örtüşmesi Özellikle huzursuzluk, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü Kritik soru Demansta potansiyel olarak varolan belirti ve bulgular anksiyete bozukluğu tanısı için kullanılmalı mı? Araştırmalarda belirti örtüşmesine dikkat edilmemesi yaygınlık patlamasına yol açabilir Doğrudan fizyolojik etki Nöral dejenerasyonun emosyonel regulasyonla ilişkili alanları etkilemesi

43 Demans ve anksiyete Anksiyetenin ajitasyondan ve depresyondan ayırt edilmesi önemli Anksiyete belirtileri vasküler demansta ve frontotemporal demansta Alzheimer tipi demanstan daha sık (Ballard ve ark 2000, Porter va ark 2003) Demansın terminal döneminde anksiyete şiddeti azalmakta (Her iki durum için fark bulmayan çalışmalar da var) (Chen ve ark 2000, Sclan ve ark 1996) İçgörüsü korunmuş olgularda anksiyete daha fazla Anksiyete gece meydana gelen ve bakıcılar için sorun yaratan davranışlar ile ilişkili (Teri ve ark 1999)

44 Sonuç Sinir sistemi hastalıklarında anksiyete ve anksiyete bozukluğu yaygınlığı oldukça yüksek Anksiyete belirtilerini fiziksel hastalığın özgül belirtilerinden ayırdetmek önemli Anksiyetenin asıl hastalığın öncü belirtisi olabileceği düşünülmeli Anksiyete eşliği işlev bozukluğu ve yaşam kalitesi düşüklüğüne bazen neden olmakta bazen katkıda bulunmakta İlaç seçimi birincil hastalığın gidişini etkileyebileceğinden çok önemli Psikotrop ilaçlar ve birincil hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmalı

45 Anksiyete bozuklukları ve sinir sistemi TEŞEKKÜRLER

Depresyon ve anksiyete bozuklukları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları Derleme / Review Depresyon ve anksiyete bozuklukları Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Hüseyin Yumrukçal 2 ÖZET: Depresyon ve anksiyete bozuklukları Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Dursun Kırbaş Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık

Detaylı

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Doç. Dr. E. Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi 23 Kasım 2012 Dikkat Dikkat bilincin önemli bileşenlerindendir Bilinçli olmanın temelinde algı işlevi yatıyorsa algısal

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme ARŞİV 2003; 12: 340 Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme Uzm. Dr. Tayfun ZEREN* Yrd. Doç.Dr.Lut TAMAM* Prof. Dr. Yunus Emre EVLICE* Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik

Detaylı

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 275 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:275-302 PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ Prof. Dr. Alaattin

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Deri Yolma Bozukluğu Skin Picking Disorder Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren Özet Deri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 30. GRUP RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ.

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM: ROF. DR. MUSA TOSUN KLİNİK ŞEFİ: DR. LATİF R. ALKAN DERESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK

Detaylı

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: Janssen-Cilag Danışman: Janssen-Cilag, Nobel Konuşmacı: Janssen-Cilag,

Detaylı

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ORD. PROF. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık 9. PSİKİYATRİ BİRİMİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Değerli Öğrencilerimiz; İstanbul Üniversitesi Sinirbilim Kulübü olarak, 2. Sinirbilim Günü, 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart amfisinde düzenleyeceğiz. Sinirbilim Günü nün en önemli

Detaylı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1 10-O. Saatcioglu (60-77) 13/4/01 15:24 Page 60 Yayg n Anksiyete Bozuklu unun Tedavisi ve Yeni Yaklafl mlar Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar Dr. Ömer Saatçioğlu 1 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı