REQUIPPTM 5mg film tablet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REQUIPPTM 5mg film tablet"

Transkript

1 REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri : Farmakodinamik özellikleri : Ropinirol güçlü bir non-ergolin dopamin agonistidir. Parkinson hastalığı nigral striatal sistemde belirgin bir dopamin eksikliğiyle karakterizedir. Ropinirol, striatal dopamin reseptörlerini stimüle ederek bu eksikliği azaltır. Ropinirol, prolaktin salgılanmasını inhibe ederek hipotalamus ve hipofizde etkilidir. Farmakokinetik özellikleri : Absorpsiyon: Ropinirol oral yoldan hızla ve tamamen absorbe olur. Ropinirolün biyoyararlanımı yaklaşık %50 dir ve ilacın ortalama doruk konsantrasyonlarına dozdan 1.5 saatlik bir medyan süre sonra ulaşılır. Farmakokinetik parametrelerde kişiler arasında büyük ölçüde değişkenlik görülmekteyse de genel olarak terapötik doz aralığı içinde dozun artışına göre ilaca sistemik maruz kalma (Cmaks ve AUC) oranında orantısal bir artış olur. Dağılım: Ropinirol, lipofilisitesinin yüksek olmasıyla uyumlu olarak geniş bir hacme dağılır (yaklaşık 7 l/kg) ve altı saat kadar bir ortalama yarı ömürle sistemik dolaşımdan temizlenir. İlaç, plazma proteinine düşük ölçüde bağlanır (%10-40). Metabolizma: Ropinirol öncelikle oksidatif metabolizma ile metabolize olur ve metabolitleri esas olarak idrarla atılır. En önemli metaboliti, dopaminerjik fonksiyon hayvan modellerinde ropinirolden en az 100 kez daha az potenttir. Eliminasyon: Tek ve tekrarlanan oral uygulamadan sonra ropinirolün oral klerensinde hiçbir değişiklik görülmemektedir. Yaklaşık olarak her yarı ömründe bir uygulanan bir ilaçtan beklenebileceği gibi tek bir oral dozdan sonra gözlenenlerle karşılaştırıldığında önerilen günde üç kezlik rejimden sonra ropinirolün ortalama olarak iki kat daha yüksek kararlı durum plazma konsantrasyonları görülmektedir. Endikasyonları : Parkinson hastalığının tedavisi : - Ropinirol dopaminerjik tedavi gereken hastalarda erken tedavi şeklinde etkilidir. - Ropinirol karşılaştırmalı bir çalışmada bromokriptine üstün bulunmuştur. Bu ilaçlar selegilin ile birlikte verildiğinde aralarında farklılık bulunmamıştır. - Ropinirol L-dopa tedavisine başlamayı geciktirir ve böylece diskinezi gelişmesini geciktirir. - Levodopa tedavisine ek olarak, ropinirol L-dopa etkinliğini artırır, kronik L-dopa tedavisine eşlik eden ilaç alınan süre ve alınmayan süredeki dalgalanmaları kontrol eder ve levodopa nın toplam günlük dozunun azalmasını sağlar. Kontrendikasyonlar : Ropinirole ve ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. TM: Requip GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\prospekt\requip\requip5004 1

2 Uyarılar/Önlemler : Ropinirolün farmakolojik etkisi nedeniyle ciddi kardiyovasküler hastalığı olan hastalar dikkatle tedavi edilmelidir. Önemli psikolojik bozuklukları olan hastalar, ancak potansiyel faydalar risklere ağır bastığı taktirde dopamin agonistleriyle tedavi edilmelidir. Gebelik ve Emzirme : Gebelik kategorisi C. Ropinirol gebelik sırasında kullanılmamalıdır. İnsanda gebelikte ropinirol üzerine hiçbir araştırma yapılmamıştır. Laktasyonu engelleyebileceği için emziren annelerde ropinirol kullanılmamalıdır. Araç kullanma ve makina kullanma üzerine etkisi: Ropinirol kullanırken hastalar somnolans ve baş dönmesi olasılığı konusunda uyarılmalıdırlar. Hastalar önceden belirti olmadan ani uykuya dalma veya gün içinde ortaya çıkan somnolans gibi çok nadir vakalar hakkında bilgilendirilmelidirler. Araç veya makine kullanırken sadece kendilerinin değil diğer şahısların da risk altında olabileceği konusunda uyarılmalıdırlar. Eğer hastalarda gün içinde uykuya dalma veya aktif katılım gerektiren aktiviteler esnasında uyku atakları gelişiyorsa araba kullanmamalı ve diğer tehlikeli olabileceği düşünülen aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Yan Etkiler / Advers Etkiler Advers olaylar sistem organ sınıfına ve sıklık derecesine göre verilmiştir. Sıklık dereceleri: çok yaygın(>1/10), yaygın (>1/100,<1/10), yaygın değil (>1/1000, <1/100), nadir (>1/10000,<1/1000) izole raporlar dahil çok nadir (<1/10000). Yaygın ve yaygın olmayan olaylar genellikle ropinirol klinik çalışma popülasyonlarındaki biraraya toplanmış güvenlik verilerinden belirlenmiştir ve plaseboya göre daha sık görülen olaylardır. Nadir ve çok nadir olaylar pazarlamasonrası verilerinden belirlenmiştir ve gerçek frekanstan çok raporlama oranına dayanmaktadır. Klinik Çalışma Verileri: Psikiyatrik Bozukluklar Monoterapi çalışmalarında kullanım : Yaygın olarak halüsinasyonlar Ek tedavide kullanım : Yaygın olarak konfüzyon, halüsinasyonlar Sinir sistemi bozuklukları Monoterapi çalışmalarında kullanım: Çok yaygın olarak somnolans, senkop Ek tedavide kullanım : Çok yaygın olarak diskinezi Gastrointestinal bozukluklar Monoterapi çalışmalarında kullanım: Çok yaygın olarak bulantı; yaygın olarak karın ağrısı, kusma, hazımsızlık Ek tedavide kullanım: Yaygın olarak bulantı Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları Monoterapi çalışmalarında kullanım: Yaygın olarak bacak ödemi Bromokriptin ve pergolid gibi ergolin kimyasal yapısında olan dopamin agonistleriyle retroperitonal fibrozis, eritromelalgia ve pulmoner reaksiyonlar gibi W:\prospekt\requip\requip5004 2

3 advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Ropinirol, özgün ve ergolin olmayan kimyasal yapıdadır ve klinik çalışmalarda böyle advers olay bildirimleri yapılmamıştır. Pazarlama-sonrası verileri Sinir sistemi bozuklukları Çok nadir olarak aşırı somnolans, ani olarak uykuya dalma* *Diğer dopaminerjik tedavilerde olduğu gibi, pazarlama-sonrası deneyim sırasında, başlıca Parkinson hastalığında aşırı somnolans ve ani uykuya dalma rapor edilmiştir. Ani olarak uykuya dalan hastalar uyku bastırmasına direnemezler ve uyandıklarında uykuya dalmadan önceki yorgunluklarını hatırlamayabilirler. Sonuçları hakkında bilgi olan tüm olgular ilaç dozu azaltıldığında veya kesildiğinde düzelmiştir. Bu olguların çoğunda, hastalar birlikte potansiyel sedasyon özellikleri olan ilaçları da kullanmıştır. Vasküler bozukluklar Yaygın olarak hipotansiyon, postüral hipotansiyon Diğer dopamin agonistleri gibi ropinirol tedavisiyle postüral hipotansiyon dahil hipotansiyon gözlenmiştir. BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri : Sulpirid veya metoklopramid gibi nöroleptikler ve merkezi sinir sistemi üzerinde aktif dopamin antagonistleri ropinirolün etkinliğini azaltabilirler. Bu nedenle bu ilaçların ropinirolle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Ropinirol ve L-dopa veya domperidon arasında ilaçlardan birinin dozunun ayarlanmasını gerektirecek bir etkileşim görülmemiştir. Ropinirol ve genel olarak Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar arasında hiçbir etkileşim görülmemiştir. Birlikte digoksin verilen parkinson hastalarıyla yapılan bir araştırmada doz ayarlamasını gerektiren hiçbir etkileşim görülmemiştir. Ropinirol, esas olarak sitokrom P450 enzimi CYP1A2 ile metabolize olmaktadır. Parkinson hastalarında yapılan bir farmakokinetik çalışmada siprofloksasinin, ropinirolün C max ve AUC değerlerinde artış yaptığı gösterilmiştir. Bu nedenle, ropinirol almakta olan hastalara CYP1A2 inhibitörü olan siprofiloksasin, fluvoksamin ve enoksin gibi ilaçlara başlandığında veya bu ilaçlar kesildiğinde ropinirol dozunun ayarlanması gerekebilir. Parkinson hastalarında ropinirol ve CYP1A2 substratlarından, teofilin arasında bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında ne teofilin ne de ropinirol farmakokinetiğinde değişiklik görülmemiştir. Bu nedenle CYP1A2 substratlarıyla birlikte verildiğinde ropinirol farmakokinetiğinde değişiklikler beklenmemektedir. Yüksek östrojen dozları ile tedavi edilen hastalarda ropinirolün plazma konsantrasyonlarının arttığı gözlenmiştir. Bu hormon yerine koyma tedavisi (HRT) uygulanan hastalarda ropinirol tedavisine normal şekilde başlanabilir. Bununla birlikte, ropinirol tedavisi sırasında hormon yerine koyma tedavisine başlanırsa veya durdurulursa doz ayarlaması gerekebilir. W:\prospekt\requip\requip5004 3

4 Ropinirol ile alkol arasında etkileşim potansiyeline ilişkin hiçbir bilgi yoktur. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlarla olduğu gibi hastalar, alkolle birlikte ropinirol almaya karşı uyarılmalıdır. Kullanım Şekli ve Dozu : Etkililik ve tolere edilebilirliğe göre dozun hastalar için tek tek tespit edilmesi önerilir. Herhangi bir doz seviyesinde hastalarda somnolans geliştiğinde doz azaltılmalıdır. Diğer yan etkiler için doz azaltılmasından sonra kademeli olarak dozun arttırılmasının yararlı olduğu gösterilmiştir. Ropinirol gastrointestinal toleransı geliştirmek için tercihan yemeklerle günde üç kez alınmalıdır. Tedaviye başlama : Başlangıç dozu günde üç kez 0.25 mg olmalıdır. Tedavinin ilk dört haftası için bir titrasyon rejimi kılavuzu aşağıdaki tabloda verilmektedir : H a f t a Birim doz (mg) Toplam günlük doz (mg) Tedavi şeması: Başlangıç titrasyonu sonrasında ropinirol 0.5 mg ila 1 mg günde 3 kez (1.5 mg-3 mg/gün) şeklinde haftalık artışlar uygulanabilir. 3 ve 9 mg/gün dozları arasında terapötik bir cevap görülebilir ama ek tedavi olarak alan hastalar için daha yüksek dozlar gerekebilir. Yeterli semptomatik kontrole ulaşılamaz veya yeterli semptomatik kontrol korunamazsa ropinirol dozu kabul edilebilir bir terapötik cevap elde edilene kadar artırılabilir (maksimum 24 mg/gün e kadar) (5 yıllık çift-kör çalışma sonunda terapötik yanıt sağlayan ropinirol ortalama dozu 16.5 mg/gün olmuştur). 24 mg/gün dozunun üzerindeki dozlar klinik araştırmalarda araştırılmamıştır ve bu dozun üzerine çıkılmamalıdır. Ropinirol levodopa ya ek olarak uygulandığında birlikte uygulanan L-dopa dozu tedrici olarak toplam %20 civarında azaltılabilir. Tedavinin diğer bir dopamin agonistinden ropinirole değiştirilmesi sırasında ropinirole başlamadan önce üreticinin ilacın kesilmesiyle ilgili yol gösterici bilgilerine uyulmalıdır. Diğer dopamin agonistlerinde olduğu gibi ropinirol bir haftalık bir süre içinde günlük dozların sayısı tedricen azaltılarak kesilmelidir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği Hafif ile orta şiddette böbrek bozukluğu olan Parkinson hastalarında (kreatinin klerensi ml/dk) ropinirol klerensinde hiçbir değişiklik gözlenmemesi bu popülasyonda doz ayarlaması yapılmasının gerekmediğini göstermektedir. Ciddi böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dk) veya karaciğer bozuklukluğu olan hastalarda ropinirol kullanımı araştırılmamıştır. Bu gibi hastalara ropinirol verilmesi önerilmez. W:\prospekt\requip\requip5004 4

5 Yaşlılar : 65 yaşın üzerindeki hastalarda ropinirol klerensi azalmaktaysa da yaşlı hastalarda ropinirol dozu normal şekilde titre edilebilir. Çocuklar : Parkinson hastalığı çocuklarda meydana gelmemektedir. Bu nedenle, ropinirolün bu popülasyonda kullanılması araştırılmamıştır ve çocuklara ropinirol verilmemelidir. Doz Aşımı : Semptom ve belirtiler: Klinik araştırmalarda ropinirolle isteyerek dozun aşıldığı hiçbir vaka olmamıştır. Ropinirol doz aşımı semptomlarının dopaminerjik aktivitesiyle ilgili olacağı düşünülmektedir. Tedavi: Bu semptomlar dopamin antagonistleri gibi nöroleptikler veya metoklopramid ile uygun tedavi sonucunda hafifler. Saklama Koşulları : 25 0 C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklamalı, ışıktan korunmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası : REQUIP 5 mg film tablet 21 tabletlik blister ambalajlarda. Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri : REQUIP 0.25 mg film tablet 21 tabletlik blister ambalajlarda REQUIP 1 mg film tablet 21 tabletlik blister ambalajlarda REQUIP 2 mg film tablet 21 tabletlik blister ambalajlarda. Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş., Levent İstanbul. Üretim Yeri İsim ve Adresi: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, İngiltere. Ruhsat Tarih ve No : /6 Reçete ile satılır. GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 04/ /11/C W:\prospekt\requip\requip5004 5

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir uzatılmış salımlı tablet, 0.52 mg pramipeksole eşdeğer, 0.75 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir uzatılmış salımlı tablet, 0.52 mg pramipeksole eşdeğer, 0.75 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PEXOLA ER 0.75 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir uzatılmış salımlı tablet, 0.52 mg pramipeksole eşdeğer, 0.75

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PARKYN 0.250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

PARLODEL TABLET 2.5 mg

PARLODEL TABLET 2.5 mg PARLODEL TABLET 2.5 mg FORMÜLÜ Bir tablet 2.5 mg bromokriptin (mesilat halinde) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Parlodel, bir ön hipofiz hormonu olan prolaktinin salgılanmasını

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NERVOGİL 1 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol...157,10

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Levodopa 100.00 mg Benserazid hidroklorür 25 mg benserazide eşdeğer miktarda Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet FORMÜLÜ Suda dağılabilen her tablet, aktif madde olarak 500 mg deferasiroks içerir. Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ SUTENT 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Protein-tirozin kinaz inhibitörü Sunitinib malat; tümör gelişimi, patolojik anjiyogenez

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Famsiklovir Yardımcı maddeler: Laktoz anhidröz 250 mg 53.69 mg Yardımcı maddeler

Detaylı