T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ"

Transkript

1 ii T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yard. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

2 i BĠLĠMSEL ETĠĞE UYGUNLUK Bu çalıģmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir Ģekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranıģların gerektirdiği gibi, bu çalıģmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Bihter ERDOĞMUġ

3 ii YÖNERGEYE UYGUNLUK Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar adlı bitirme ödevi Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmıģtır. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ

4 iii Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar adlı bitirme ödevi Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmıģ ve Farmasötik Kimya Anabilim Dalı nda Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiģtir. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ ONAY: Bu tezin kabülü Eczacılık Fakültesi Dekanlığı nın... /.. /...tarih ve. sayılı kararı ile onaylanmıģtır. Prof. Dr. Müberra KOġAR Dekan

5 iv TEġEKKÜR Bu tez çalıģmam boyunca ilminden faydalandığım, insani ve ahlaki değerleri ile örnek edindiğim, birlikte çalıģmaktan onur ve mutluluk duyduğum, ayrıca tecrübelerinden yararlanırken göstermiģ olduğu hoģgörü ve sabırdan dolayı değerli danıģman hocam, sayın Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ ye, Bugünlere gelmemde en büyük emeğin sahibi olan, her daim maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, baģta ilk öğretmenim annem olmak üzere tüm aileme sonsuz teģekkürlerimi sunarım

6 v ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Bihter ERDOĞMUġ Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Ödevi, Haziran 2014 DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ ÖZET 20. Yüzyılın baģından bu yana araģtırılmakta olan Alzheimer Hastalığı (AH) ilk defa Alois Alzheimer tarafından 1906 yılında tanımlanmıģtır. Demans ın en sık nedeni olan AH, progresif nörodejenerasyon ve ölümle sonuçlanan, patolojik olarak amiloid plak ve nörofibriler yumak (NFY) birikimi ile karakterize kiģide biliģsel iģlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeģitli nöropsikiyatrik ve davranıģsal bozukluklara yol açan bir beyin hastalığıdır. Hastalığın belirtilerini gösteren kiģi için olduğu kadar, ailesinin, yakın çevresinin yaģamını da olumsuz yönde etkileyen AH nın sıklığı giderek artmaktadır. AH kliniğinin en önemli özelliği sinsi baģlayıp yavaģ seyirli olmasıdır. AH da yaģ, aile öyküsü ve kiģinin apolipoprotein E (Apo E) Ɛ4 aleline sahip olması kesin risk faktörleri olarak bilinmektedir. Kesin tanısı ancak ölümden sonra biyopsi ya da otopsi ile konulmaktadır. AH nın radikal tedavisi henüz yoktur. Ancak klinik uygulamalarla AH nın biliģsel fonksiyonlarını kısmen iyileģtirmek, duygusal ve psikotik değiģimleri kontrol altına almak ve hastanın yaģam kalitesini artırmak amacıyla bazı semptomatik tedavi yaklaģımları bulunmaktadır. Ancak AH tedavisinde Ģimdiye kadar Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA) tarafından sadece dört kolinesteraz inhibitörü (takrin, donepezil, rivastigmin, galantamin) ve N metil D aspartat (NMDA) antagonisti olan memantin onaylanmıģtır. Anahtar Kelimeler: demans, amiloid plak, nörofibriler yumak, apolipoprotein E Ɛ4

7 vi ALZHEIMER S DISEASE AND THE DRUGS USED IN THE TREATMENT Bihter ERDOĞMUġ University of Erciyes, Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutical Chemistry Graduation Project, June 2014 Supervisor: Assist. Prof. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ ABSTRACT Being researched from the beginning of 20 th century, Alzheimer s Disease (AD) was defined for the first time by Alois Alzheimer. AD, the most often reason of Dementia, is a brain disease resulting with progressive neurodegeneration and death, characterizing by accumulation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles causing decrease in cognitive functions, self care deficiencies, various neuropsychiatric and behavioral changes. As well as for the person who show symptoms of the disease, frequency of AD that affects his/her family and environment is increasing day by day. The most important property of AD is beginning insidiously and progressing slowly. At AD, the age, family history and the person s having apolipoprotein E Ɛ4 allele is the certain risk factors. The definite diagnosis of AD is determined by biopsy or autopsy after death. AD definite treatment doesn t exist. But with clinical applications, it is studied to heal cognitive functions partially, to control emotional and psychotic changes and to increase the patient s quality of life. Anyway until now, the only four cholinesterase inhibitors (tacrine, donepezil, rivastigmine, galantamine) and N methyl D aspartate (NMDA) receptor antagonist memantine is approved by Food And Drug Administration (FDA) for the treatment of Alzheimer s Disease. Key words: dementia, amyloid plaque, neurofibrillary tangles, apolipoprotein E Ɛ4

8 vii ĠÇĠNDEKĠLER BĠLĠMSEL ETĠĞE UYGUNLUK... i YÖNERGEYE UYGUNLUK... ii TEġEKKÜR... iv ÖZET... v ABSTRACT... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii TABLOLAR VE ġekġller LĠSTESĠ... xi KISALTMALAR... xii 1.GĠRĠġ VE AMAÇ GENEL BĠLGĠLER Demans: Alzheimer Hastalığı Alzheimer Hastalığının Tanımı: Alzheimer Hastalığının Tarihçesi: Demans Auguste Deter in Hastalığı Alzheimer Hastalığında Olası Risk Faktörleri YaĢ; Aile öyküsü; KiĢinin ApoE Ɛ4 aleline sahip olması ve genetik yatkınlık: Cinsiyet; DüĢük eğitim seviyesi ve fazla biliģsel aktivite gerektirmeyen iģlerde çalıģma; Down Sendromu; Kafa travmaları; Depresyon; Diabetes Mellitus (DM);... 24

9 viii AH'nın oluģma riskini azalttığı düģünülen faktörler; Östrojen kullanımı; Non Steroidal Antienflamatuar ilaçlar; Alzheimer Hastalığının Tanısı: NINCDS ARDRA Tarafından Önerilen AH nın Klinik Tanısı Ġçin Kriterler [34 36]; DSM IV Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri [10]; Alzheimer Hastalığının Klinik Belirtileri: Alzheimer Hastalığının Fizyopatolojisi: Nörofibriler Yumak Amiloid plaklar: Nöron kaybı: Sinaps kaybı: Nörobiyokimyasal DeğiĢikler: Alzheimer Hastalığı Patogenezindeki Diğer Etkenler: Alzheimer Hastalığının Tedavisi BiliĢsel Semptomların Tedavisinde Farmakolojik YaklaĢımlar Kolinerjik Ajanlar Kolinesteraz Ġnhibitörleri; Fizostigmin ( Synapton ) Takrin (Cognex ): Donepezil (Aricept ): Rivastigmin (Exelon ): Metrifonat (Bilarcil ) : Galantamin (Reminyl ) : Eptastigmin: Muskarinik ve Nikotinik Kolinerjik Reseptör Agonistleri: NMDA reseptör antagonisleri:... 50

10 ix Memantin (Demax ): Latrepirdin (Dimebon): Alzheimer Hastalığının Ġlerlemesini YavaĢlatan Farmakolojik YaklaĢımlar: Antioksidanlar: Serbest Radikal Antagonistleri: Propentofilin; Pentoksifilin (Trental ); Ginkgo Biloba Ekstresi L karnitin: E vitamini Monoamin Oksidaz Ġnhibitörleri (MAOI) Selegilin (Zelapar ): Koenzim Q ve Ġdebenon Antienflamatuar Ajanlar Östrojen Nörotrofik faktörler Alzheimer Hastalığının Farmakolojik Tedavisinde Gelecekteki YaklaĢımlar: Anti amiloid tedaviler: Aβ Üretimini Azaltanlar, α Sekretazlar β ve γ sekretaz inhibitörleri Aβ agregasyonunu önleyenler Aβ nin Temizlenmesini Sağlayanlar Aktif Ġmmünoterapi: Pasif Ġmmünoterapi: Tau Proteinine Yönelik Tedaviler... 64

11 x Mitokondriyal Disfonksiyona Yönelik Ġlaçlar Diğerleri Statinler Seratonin TARTIġMA VE SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ... 80

12 xi TABLOLAR VE ġekġller LĠSTESĠ Tablo 1. Ailevi Alzheimer Hastalığı genleri ve gen mutasyonlarının amiloid kaskad ile iliģkisi Tablo 2. Asetilkolinesteraz inhibitörlerinin asetilkolinesteraz selektivitesi ve kullanım sıklığı Tablo 3. AH kullanılan FDA onaylı ilaçlar ve bazı özellikleri ġekil 1. Alzheimer Hastalığının Evreleri ġekil 2. AH da beyinde gözlenen NFY ve Amiloid plaklar... 33

13 xii KISALTMALAR ABD ACh AChE ADAS cog AH ALT Apo E APP Aβ BOS CAT : Amerika BirleĢik Devletleri : Asetilkolin : Asetilkolinesteraz : Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Skalası :Alzheimer Hastalığı : Alanin transferaz : Apolipoprotein E : Amiloid prekürsör protein : Beta amiloid : Beyin omurilik sıvısı : Kolinasetiltransferaz COX 2 : Siklo oksijenaz 2 DM DSM FDA IGF I KEĠ MAP MSS NFY NGF NINCDS ADRDA NMDA NO : Diabetes Mellitus : Tanısal ve Sayımsal El Kitabı :Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi : Ġnsulin like growth factor I : Kolinesteraz inhibitörü : Mikrotübül asosiye proteinler : Merkezi sinir sistemi : Nörofibriler yumak : Nerve growth factor : Ulusal Nörolojik ve iletiģim Hastalıkları Enstitüsü ve Ġnme Alzheimer Hastalığı ve ĠliĢkili Hastalıklar Derneği : N metil D aspartat : Nitrik oksit

14 xiii NSAID : Non steroidal antienflamatuar ilaçlar PS2 : Presenilin 2 PSl : Presenilin 1 RAGE RR SSRI SSS TACE TSA : Receptor for advanced glycation and products : Relatif risk : Selektif seratonin reuptake inhibitörleri : Santral sinir sistemi : TNF α converting enzyme : Trisiklik antidepresanlar

15 14 1.GĠRĠġ VE AMAÇ Sağlık alanında özellikle son 50 yılda yaģanan geliģmeler sayesinde ortalama yaģam beklentisinde artıģ olmuģtur. Bu durumda 65 yaģ ve üzeri nüfus popülasyonunun çoğalması anlamına gelir. Bu çoğalma beraberinde yaģla birlikte artıģ gözlemlenen demans gibi hafıza problemlerinin öncülük ettiği hastalıkların insidansında artıģ meydana getirmiģtir. Demans kronik beyin hastalıkları veya ensefalopati sonucu geliģen kognitif ve davranıģsal bozuklukları içeren bir klinik tablodur ve unutkanlığın ön planda olduğu hastalıkların genel adıdır. Alzheimer Hastalığı (AH) ise tüm demans türleri arasında %50 70 gibi bir oranla en sık rastlanan demans tipidir. Alzheimer tipi demansı diğer demanslardan ayıran temel özellik ise patogenezinde yer alan ekstranöronal beta amiloid plaklar (Aβ) ve intanöronal nörofibriler yumak (NFY) olarak tanımlanan lezyonlardır [1]. Ġlk kez 1906 yılında Alois Alzheimer, ilerleyici Ģuur kaybı, kiģilik değiģikliği, konuģma bozukluğu ve apraksisi olan bir olgu yayınladığı için AH onun adıyla anılmaktadır [2]. AH; ilerleyici, ciddi morbidite ve mortaliteye, günlük yaģam aktivitelerinde bozulmaya, davranıģsal semptomlara sebep olan bir hastalık olması nedeniyle hastalığın erken evrede fark edilmesi kiģinin hayat kalitesinin daha uzun süre korunabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak yaģanan bu hafıza problemleri hastalar ve yakınları tarafından yaģlılığın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmesi nedeniyle hastalığın teģhisinde genellikle geç kalınmaktadır. AH insidansında yaģla beraber artıģ gözlenmektedir ve beklenen yaģam süresi arttıkça AH sıklığının da artacağı düģünülmektedir. 60 YaĢından sonra, her beģ yılda bir AH sıklığı iki katına çıkmaktadır. AltmıĢ beģ yaģ üzerinde %5 10, 85 yaģ üzerinde %50 den fazla sıklıkta AH görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Tüm dünyada 15 milyon, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) nde 4 milyon, Türkiye de istatistiksel olarak ila arasında Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. ABD de bu rakamın 2050 yıllında 50 milyona ulaģacağı düģünülmektedir. Hacettepe

16 15 Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Ünitesi Polikliniği nde 65 yaģ üstü 1255 hastanın taranması yoluyla bir çalıģma yapılmıģ ve yapılan bu çalıģmanın sonucunda, hastaların %8,2 sinde Alzheimer Hastalığı, %4,8 inde ise Alzheimer dıģı demans saptanmıģtır [3]. Bir baģka çalıģma Ġstanbul Kadıköy de Türkiye Alzhemier Hastalığı Prevalansı ÇalıĢması adıyla yapılmıģ ve çalıģmanın sonucunda 70 yaģ üzerindekiler arasında AH prevalansının %11 olduğu bulunmuģtur [4]. Yukarıdaki verilerden de anlaģılmaktadır ki AH dan muzdarip olan kiģi sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak AH, halen patolojisinin tam olarak bilinmiyor olması, kesin tedavisinin mümkün olmaması ve kesin tanısını hasta yaģarken koyabilmenin mümkün olmaması nedeniyle gizemini korumaktadır. Bu çalıģmada ise Türkiye ve dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen AH nın tarihi geliģimi, risk faktörleri, klinik belirtileri, hastalığın olası tanısı, fizyopatolojisi, tedavisi ve yeni geliģtirilmekte olan tedavi yaklaģımları hakkında bilgi verilmiģtir.

17 16 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1. Demans: Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kiģilik gibi mental fonksiyonların bozulması ile karakterize, sosyal ve iģ hayatını etkileyen, santral sinir sisteminin (SSS) progresif nörodejeneratif bir hastalığıdır [2]. Ayrıca unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığın genel adıdır ve yaģlılarda sık görülen hastalıkların baģında gelmektedir. En sık görülen demans tipi ise Alzheimer adlı Alman bilim adamı tarafından tanımlanan Alzheimer Hastalığıdır. Demans sınıflandırması Ģu Ģekilde yapılmıģtır [3] ; 1. Alzheimer Hastalığı 2. Vasküler demans I. Multi enfarkt demans II. Stratejik konumlu enfarktlar III. Multipl subkortikal lakuner enfarktlar IV. Binswanger in subkortikal arteriyosklerotik lokoensefalopatisi V. Tip 1, 2 ve 3 un kombinasyonu VI. Tek ya da multipl hemorajik serebral lezyonlar VII. Subkortikal demanslar VIII. Alzheimer tip demans ve vaskuler demansın kombine sekli 3. Parkinson Hastalığı 4. Huntington demansı 5. Pick Hastalığı

18 17 6. Frontotemporal demans 7. Progresif multifokal lokoensefalopati 8. Progresif supranukleer palsi 9. Depresyon ve pseudodemans 10. Lewy cisimcikli demans 11. Enfeksiyon 12. Normal basınçlı hidrosefali 13. Subdural hematom 2.2. Alzheimer Hastalığı Alzheimer Hastalığının Tanımı: Alzheimer Hastalığı; merkezi sinir sisteminin (MSS) çeģitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; biliģsel iģlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeģitli nöropsikiyatrik ve davranıģsal bozukluklar ile karakterize progresif nörodejeneratif bir hastalıktır [5]. Alzheimer Hastalığı farklı moleküler genetik birlikteliklerine göre 5 ayrı grupta incelenir [6]: 1. Sporadik geç baģlangıçlı AH (en yaygın formdur), 2. Familyal geç baģlangıçlı AH (az yaygın), 3. Familyal erken baģlangıçlı AH (nadir), 4. Down sendromu ile birlikte olan AH, 5. Diğer dejeneratif hastalıklarla birlikte olan AH Alzheimer Hastalığının Tarihçesi: 20. Yüzyılın baģlarında araģtırılmaya baģlanıp halen araģtırılmaya devam edilen Alzheimer Hastalığı, gözlendiği bireylerin tüm yaģam kalitesini olumsuz etkilemekte, ayrıca hastaların sosyal iliģkileri üzerindeki etkileri açısından da giderek ciddiyeti artan bir tablo oluģturmaktadır. Konuyla ilgili araģtırmalar, özellikle hastalığın oluģum evresinde rastlanan gen mutasyonlarının neden olduğu moleküler değiģimler ve çevresel faktörler üzerine yoğunlaģmaktadır.

19 18 AH nın geliģim evrelerini ve bu alanda AH na yönelik kaydedilen bilimsel ilerlemeyi kronolojik olarak incelediğimizde; Demans Tıbbi kaynaklarda AH nın da bulunduğu hastalık grubunun üst baģlığı olarak bilinen demans, 20. Yüzyıla kadar sadece normal yaģlanma sürecinde bireyin temel biliģsel kabiliyetlerinde oluģan kayıp olarak tanımlanmıģtır ve bu konuyla ilgili ilk kayıtlara M.Ö lerde rastlanmıģtır. Eski Mısır da Ptahhotep, yaģlı bireylerde gözlerin sönükleģmesi, kulakların sağırlaģması, fiziksel gücün azalması, ağzın susması, kalbin boģalarak geçmiģi hatırlayamaması gibi gözlemlerini aktarmıģ ve yaģlanmayla ilgili ortaya çıkan kötüye gidiģi anlatmıģtır. Bundan 1500 yıl sonra; Aristo (MÖ 384 MÖ 322) bu bellek kaybını fiziksel bir zayıflamanın sonucu olarak tarif ederken, Platon (MÖ 427 MÖ 347) ise iki yüzyıl boyunca geçerliliği kabul edilecek iki konudan bahsetmiģtir: 1) Ġlerleyen yaģlarda bireysel zihin aktivitesinde azalmanın meydana geldiği, 2) YaĢamın son dönemlerindeki doğal bir hastalık türü olduğudur. Romalı Ģair Terence da (MÖ 194/184 MÖ 159) yaģlılığı entelektüel kapasitede kaçınılmaz düzeydeki hızlı düģüģ olarak tanımlamıģtır. Eski çağların bir diğer çok kaynak gösterilen düģünürü Cicero (MÖ 106 MÖ 43), yaģlılık sürecini açıklarken zihinsel aktiviteyi de kapsayan fiziksel kayıpları bir hastalık olarak tanımlamamıģtır. YaĢlılığın entelektüel faaliyetleri ve zayıflığı birlikte etkilediğine değinirken demans tanımından da uzak durmuģtur. Demansa dair yorum yapan erken dönem Romalı düģünürler Marcus Annaeus Seneca ve Lucius Annaeus Seneca (MS 4 65), bellek kaybını yaģlanma sürecinin erken bir semptomu olduğunu söylemiģtir. Tıbbi anlamda demans tabirine ilk değinen ise Aulus Cornelius Celsus (MÖ 25 MS 45) olmuģtur. Latince kökenli demans (dementia) sözcüğü Zihinsel durum yokluğu anlamına gelmektedir. Benzer Ģekilde Kapadokyalı tıpçı Aretaeus, demansı; bilme duyumsuzluğu olarak nitelemiģ ve his kaybına yol açtığını söylemiģtir. Bergamalı tıpçı Galen (MS ) ise, tüm bu farklı tanımları bir araya getirerek geniģ bir tanımlama yapmıģtır. Her ne kadar Galen in çizdiği çerçeve bu kavramı

20 19 anlamak yolunda önemli bir adım olsa da farklı etyolojik ve klinik koģullar hastalığı tanımlamada yetersizlikleri beraberinde getirmiģtir. Bu dönemlerde demansın klinik tablosu dar bir tanı aralığına sahiptir. Görüntüleme teknikleri ve histoloji alanlarındaki çalıģmaların yetersiz düzeyde olması nedeniyle demans incelemelerinde kısıtlılığa sebep olmuģtur. Bu durum ise hastalığın sadece biliģsel süreçlerinin tanımlanması ve sifilis türü hastalıklarla bile bağdaģtırılmasına yol açmıģtır [7] Auguste Deter in Hastalığı Alois Alzheimer 1901 yılında ilerleyici zihinsel iģlev bozukluğu ve davranıģ değiģikliği gözlemlenen Auguste Deter adlı 51 yaģındaki hastayı 5 yıl boyunca gözlemlemiģ, 1906 yılında Aguste Deter in ölümünün ardından ise Münih Psikiyatri Kliniği nde hastanın postmortem incelemesi yapılmıģtır. Bu inceleme sonrası daha önce gözlemlenmeyen senil plaklar ve nörofibriler yumakların varlığının tespit edilmesi üzerine Alzheimer 1906 yılında Güney Batı Alman Akıl Hastalıkları Uzmanları Kongresi nde bu olguyu serebral korteksin tuhaf bir hastalığı adıyla sunarak yeni bir hastalığın habercisi olmuģtur [8]. Hastalığa Alzheimer ismini veren kiģi ise Dr. Alzheimer in klinik Ģefi Dr.Emil Kraepelin dir. Kraepelin in 1911 de demans literatürüne soktuğu hastalık aynı yıl Fuller in makalesinde Alzheimer Hastalığı (Senium Praecox): Bir olgu bildirisi ve yayınlanmıģ olguların derlemesi ile yaklaģık 150 hastadan toplanan verilerle beraber hastalığın artık senil demans olarak değil Alzheimer Hastalığı olarak bilinmesini sağlamıģtır [7] Alzheimer Hastalığında Olası Risk Faktörleri Alzheimer Hastalığının geliģiminde ortaya konan kesin risk faktörleri; YaĢ, Aile öyküsü ve KiĢinin apolipoprotein E (Apo E) Ɛ4 aleline sahip olmasıdır [9]. YaĢ ve genetik, AH için en çok kabul edilen ve çalıģmalarla ispatlanmıģ risk faktörleridir.

21 YaĢ; YaĢla doğru orantılı olarak AH nın prevalansının arttığı gözlenmektedir YaĢ arasında %5 10 sıklığında bulunan bu hastalık, yaģları arasında %20, 85 yaģ üzerinde %40 50 seviyelerine yükselmektedir. 85 YaĢından sonraki ve özellikle 95 yasından sonraki veriler tüm yaģlıların Alzheimer demansı olmadığını göstermektedir. YaĢ belirgin bir risk faktörü olmakla birlikte tek risk faktörü değildir. 85 yaģ sonrası demans oranları farklı ülkelerden farklı sonuçlarla %40 70 arasında değiģen Ģekilde olduğu bildirilmektedir [10 12]. 65 YaĢ üzerindeki popülasyonun her yıl %2,6 sının yeni Alzheimer hastası olduğu bulunmuģtur YaĢ sonrası her 5 yılda bir AH prevalansı iki katına çıkmaktadır [10, 13] Aile öyküsü; Ailevi Alzheimer Hastalığının prevalansı %17 62 (ort.%50) olarak bulunmuģtur ve baģlangıç yaģı arasında değiģmektedir. Birinci dereceden akraba, anne baba ya da kardeģte AH varlığı demans geliģme riskini 3 kat arttırmaktadır [12, 14]. Ġki ya da daha fazla primer akrabasında demans öyküsü olanlarda relatif risk (RR) 7,3 olarak bildirilmiģtir. 60 YaĢtan önce baģlayan vakalarda AH nın %50 sinden fazlasında aile hikayesi rapor edilmiģtir. Vakaların en az yarısında bu geçiģin otozomal dominant olduğu saptanmıģtır [12, 14, 15]. Erken baģlangıçlı tüm olgularda aile öyküsü tabii ki tek neden değildir. Tek yumurta ikizlerinde sadece %40 60 konkardans (eģ hastalanma oranı) bulunmaktadır. Konkordansın %100 den az olması, hastalıkta genetik faktörlerin tek baģına rol oynamadığı; çevresel faktörlerin ve baģka risk faktörlerinin de önemli olduğunu göstermektedir KiĢinin ApoE Ɛ4 aleline sahip olması ve genetik yatkınlık: AH nın çoğunda sporadik olarak geçiģ söz konusudur. Genetik geçiģ ise AH da tüm olguların %5 kadarını oluģturmaktadır. Bu geçiģten sorumlu, AH ile iliģkili olduğu saptanmıģ olan baģlıca genler; 21. kromozomda yer alan amiloid prekürsör protein (APP), 14. kromozomda bulunan presenilin 1 (PSl), 1. kromozomda yer alan presenilin 2 (PS2) dir [16]. Her üç protein de iģlevleri yeterince bilinmeyen transmembran proteinleridir. Bu proteinleri kodlayan genlerde meydana gelen mutasyonlar beta amiloid metabolizmasını bozarak hastalığın 60 lı yaģlardan önce baģlamasına neden olurlar.

22 21 Erken baģlangıçlı ailesel AH'nın yaklaģık %2 3'ünün APP geninde meydana gelen mutasyona, %20'sinin PS2 genindeki mutasyona ve %70 80'inin ise PS1 geninde meydana gelen mutasyona bağlı olarak ortaya çıktığı bildirilmiģtir [17]. PS1 geninde meydana gelen mutasyonlar APP de hatalı bölünmeye ve toksik ß amiloid üretiminde artıģa neden olmaktadır. Diğer bir taraftan da PS1 geninde meydana gelen mutasyonlar tau proteinlerinin hiperfosforilasyonuna neden olarak nörofibriler yumak oluģumunu tetiklemektedir [18]. Geç baģlangıçlı AH oluģumda ise yukarıdaki genlerden farklı olarak 19. kromozomda bulunan apolipoprotein E geninin rol oynadığı rapor edilmiģtir [16]. Apo E geninde oluģan mutasyonlar geç baģlangıçlı AH'nın yaklaģık %50 80'ini oluģturmaktadır [17]. Apo E kolesterol metabolizmasında görev alan bir serum proteinidir. Apo E geni; Ɛ2, Ɛ3 ve Ɛ4 olmak üzere 3 farklı alel formunda bulunmaktadır. Normal kiģilerde Ɛ3 %70, Ɛ4 %20 gibi bir alel dağılımı söz konusu iken, Alzheimer hastası grupta Ɛ4 iki kat fazla (%40) bulunduğu bildirilmiģtir. Bu alellerden Ɛ2 alelinin AH riskini azalttığı (koruyucu alel) belirtilirken, Ɛ4 alelinin AH riskini arttırdığı bildirilmiģtir. Ayrıca apo E Ɛ4 alelinin amiloid plak ve NFY oluģumuna neden olduğu gösterilmiģtir [19]. Apo E gen mutasyonu dahil olmak üzere diğer üç gende meydana gelen mutasyonlar hastalığın mutlak olarak ortaya çıkacağının bir göstergesi olmamakla birlikte AH nın ortaya çıkma olasılığını artıran birer risk faktörleridir. Zira, bu mutasyonlar gözlemlenen bireylerin hepsinde AH ortaya çıkmadığı gibi, bu mutasyonu taģımayan bireylerde de AH görülebilmektedir.

23 22 Tablo 1. Ailevi Alzheimer Hastalığı genleri ve gen mutasyonlarının amiloid kaskad ile iliģkisi [9]; Kromozom Gen Ürünü BaĢlangıç YaĢı Etkisi 21 APP mutasyonları Erken Aβ salınımında artıģ 14 Presenin 1 mutasyonları Erken Aβ 1 42 salınımında artıģ 1 Presenin 1 mutasyonları Erken Aβ 1 42 salınımında artıģ Geç Aβ nın amiloid plaklarda ve 19 Apolipoprotein Ɛ4 (polimorfizm) vasküler amiloid çökeltilerde artması; AH ın daha erken baģlangıcı Hastalığın diğer olası risk faktörleri ise; Kadın cinsiyeti, DüĢük eğitim seviyesi Fazla biliģsel aktivite gerektirmeyen iģlerde çalıģma, Down Sendromu, Bilinç kaybına neden olan kafa travması, Myokard infarktüsü öyküsü, Aterosklerotik karotid hastalığı, Hipertansiyon, Diabetes Mellitus, Atrial fibrilasyon, Depresyon, Ġnsüline bağımlı diyabet hastalığıdır [9, 20].

24 Cinsiyet; Birçok çalıģmada kadınlarda AH nın daha sık görüldüğü (2: 1) rapor edilse de karģıt yayınlarda mevcuttur [10] DüĢük eğitim seviyesi ve fazla biliģsel aktivite gerektirmeyen iģlerde çalıģma; 75 YaĢında eğitimsiz bir kiģi, aynı yaģta olup da en az 8 yıl eğitim almıģ bir kiģiye göre AH geliģimi açısından iki kat daha fazla risk altındadır [12, 14, 21]. ÇalıĢmaların çoğunluğunda düģük eğitim düzeyi AH için bir risk faktörü olarak bildirilmiģtir [21]. Ayrıca eğitim düzeyi fark etmeksizin fazla biliģsel aktivite gerektirmeyen iģlerde çalıģan düģük kognitif fonksiyonlu kiģiler AH için risk taģırlar [15] Down Sendromu; Down sendromunun ve APP proteinindeki defektin aynı (21.) kromozomda bulunması araģtırmalar için baģlangıç noktası olmuģtur. Down sendromlu hastaların çoğunluğunda 40 yaģlarına geldiklerinde AH nın tüm klinik ve nöropatolojik bulgularına sahip oldukları gözlemlenmiģtir. Down sendromu ile hem erken hem de geç baģlangıçlı AH nın ailesel birikim gösterdiğini bildiren çalıģmalar bulunmaktadır [12, 14] Kafa travmaları; Bazı çalıģmalarda tersi gösterilse de, çalıģmaların çoğunluğunda geçmiģte kafa travması öyküsü olanlarda (boksörler ve 2. dünya ĢavaĢı gazilerinin çalıģmalarında olduğu gibi) AH riskinin arttığı gözlenmektedir [10, 22]. Komaya sokacak tek kafa travması veya çoklu kafa travmalarından sonraki 5 7 yıl içinde AH na yakalanma riskinde artıģ gözlemlenmiģtir [12, 13]. Kafa travmasının ne yolla AH na yol açtığının biyolojik mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte travmanın nöronal hasara yol açarak Aβ birikimini artırdığı, bunların da daha sonra amiloid plaklara dönüģtüğü, gerek hayvan gerekse de insan çalıģmalarında gösterilmiģtir [4, 23] Depresyon; Alzheimer hastalarının %10 25 inde major depresyon olduğu görülmektedir [24, 25]. Depresyon sıklıkla AH nın erken evresinde ve hatta öncesinde bulunmaktadır. Ailesinde depresyon öyküsü olanlarda AH na yakalanma riski daha fazla bulunmuģtur.

25 Diabetes Mellitus (DM); Son dönemde yapılmıģ birçok prospektif çalıģmada ve kesitsel çalıģmada DM varlığının AH için bir risk faktörü olduğu bildirilmiģtir [26, 27]. Özellikle insülin kullanan hastaların aynı çalıģmalarda daha fazla risk altında olduğu gösterilmiģtir. DM metabolik sendromun bir parçası olarak bulunuyorsa, AH için daha fazla risk oluģturduğu Ģeklinde görüģler bulunmaktadır [10, 28] AH'nın oluģma riskini azalttığı düģünülen faktörler; Östrojen kullanımı Non steroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAID) Östrojen kullanımı; Menopoz sonrası östrojen kullanan kadınlarda, kullanmayanlara göre AH geliģim oranı daha az olduğu bulunmuģtur. Bu durumun kullanılan östrojen dozu ve süresi ile de iliģkili olduğu, östrojen dozunun artması ve kullanım süresinin uzamasının AH geliģim riskini daha da azalttığı yönünde bulgular vardır. Östrojenin bu etkilerinin mekanizması, sinir büyüme faktörü üzerine etkisi ve Apo E düzeylerini düģürmesine bağlanmıģtır. Ancak ilaç östrojenlerin neden AH tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar vermediği, östrojenler ve AH arasındaki iliģkinin görünenden daha karmaģık olduğu sonucunu doğurmuģtur [5, 14]. Hatta son dönemde yapılan çalıģmalar AH riskini azaltmadığı gibi üstüne kardiyovasküler hastalık ve demans riskindeki artıģla iliģkili olarak bulunduğu sonucuna ulaģmıģtır [1] Non Steroidal Antienflamatuar ilaçlar; Antienflamatuar ilaçların AH dan koruyucu etki gösterdiklerine iliģkin veri, romatizmal enflamatuar hastalıkları için antienflamatuar ilaç kullanılan bireyler arasında AH görülme sıklığının, bu ilaçları kullanmayanlara göre daha az olması gözlemine dayanmaktadır. Bu durum antienflamatuar ilaçların amiloid plak etrafında geliģen enflamatuvar reaksiyonu önlemelerine bağlanmıģtır [4, 23]. Ayrıca Akdeniz diyeti (sebze, meyve, balık gibi) ile beslenmenin, egzersiz yapmanın, biliģsel aktivitenin, statin, E vitamini gibi antioksidan ilaç kullanımının AH riskini azalttığı ve söz konusu faktörlerin denetlenmesinin AH oluģumunu önlemekte etkin olabilecekleri ileri sürülmüģse de bu konuda henüz yeterli kanıt yoktur [29, 30].

26 25 Antioksidan ilaçların hücre ölümünü engelleyerek nöronlar üzerinde koruyucu etkileri olduğu düģünülmektedir. E vitaminin, AH olan bireylerde hastalığın ilerleme hızını yavaģlattığına iliģkin gözlemler bulunmaktadır. Ancak bu çalıģmalar sonucunda ikna edici kanıtlar bulunmamaktadır. Statin kullanan bireylerde gözlenen AH prevalansı, kullanmayanlara göre daha az bulunmuģtur. Bu etkinin statinlerin, kolesterolun, amiloid plak oluģum sürecine etkilerini engellemesinden kaynaklandığı düģünülmektedir [4, 31] Alzheimer Hastalığının Tanısı: 2001 Yılında Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından yayınlanan bir rehberle Alzheimer Hastalığı için standart tanı kriterleri ve değerlendirme metodları belirlenmiģtir. Bu rehberde, tanı kriterleri olarak iki tanı ölçütü bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Ulusal Nörolojik ve iletiģim Hastalıkları Enstitüsü ve Ġnme Alzheimer Hastalığı ve ĠliĢkili Hastalıklar Derneği (NINCDS ADRDA) tarafından geliģtirilen tanı kriteri, diğeri ise Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM) kriteri kullanımı güvenilir bulunarak önerilmektedir. Bu kriterlerden yararlanılarak hastada öğrenme ve bellek bozukluğunun olup olmadığı, afazi, apraksi, agnozi, yönetsel iģlevlerde (planlama, organize etme, sıralama, soyutlama gibi) bozukluğun görülüp görülmediği ve MSS ile iliģkili baģka bir patoloji bulunup bulunmadığı gibi değerlendirmeler yapılmakta ve AH tanısı konulabilmektedir [32, 33]. Ancak AH nin kesin tanısını hasta yaģarken koyabilmek mümkün değildir. Kesin tanı biyopsi/otopsi materyalinde karakteristik lezyonların gösterilmesi ile konulabilmektedir NINCDS ARDRA Tarafından Önerilen AH nın Klinik Tanısı Ġçin Kriterler [34 36]; I- Olası AH'nin klinik tanı kriterleri Ģunları içerir: Klinik muayene ve mini mental test, blessed demans skalası, veya benzer muayenelerle dokümante edilmiģ ve nöropsikolojik testlerle doğrulanmıģ demans tablosu. Kognitif iģlevlerde iki ya da daha fazla alanda defisit.

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE ERĠġKĠN DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU ĠLE

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı I T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı (Biyokimya Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet TÜRKEN Tez Danışmanı Prof. Dr. Leyla ÇOLPAN DĠYARBAKIR 2011 II ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasında kıymetli

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AKUT ROMATĠZMAL ATEġ KLĠNĠĞĠNĠN MEFV GENĠ 2. VE 10. EKZON MUTASYONLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ UZMANLIK TEZĠ DR. METĠN TAN DANIġMAN

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Erkan ASLAN Klinik Şefi:Prof.Dr.Asiye

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI.

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI. Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Doğukan CANAYAKIN Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı Doç. Dr.

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

NĠFEDĠPĠNE BAĞLI DĠġETĠ BÜYÜMESĠ OLUġTURULAN RATLARIN PERĠODONTAL DOKULARINDA APOPTOZĠSĠN ĠN SĠTU OLARAK ĠNCELENMESĠ

NĠFEDĠPĠNE BAĞLI DĠġETĠ BÜYÜMESĠ OLUġTURULAN RATLARIN PERĠODONTAL DOKULARINDA APOPTOZĠSĠN ĠN SĠTU OLARAK ĠNCELENMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ NĠFEDĠPĠNE BAĞLI DĠġETĠ BÜYÜMESĠ OLUġTURULAN RATLARIN PERĠODONTAL DOKULARINDA APOPTOZĠSĠN ĠN SĠTU OLARAK ĠNCELENMESĠ Cem MANGIROĞLU DOKTORA TEZĠ PERĠODONTOLOJĠ

Detaylı

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015 AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK TEZİ ) BEHÇET VE MULTİPL SKLEROZ HASTALIKLARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU:

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU Dr. Mehmet KÖROĞLU UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. Macit Ümran SANDIKÇI

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunun Tedavisinde Kullanılan İntravitreal anti-vasküler Endotelyal

Detaylı

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġefġ: DR.ALPASLAN MAYADAĞLI MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı