INCTR PAX (Palyatif Erişim) PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INCTR PAX (Palyatif Erişim) PROGRAMI"

Transkript

1 1

2 2

3 INCTR INCTR kurucu üyeleri Kansere karş Uluslararas Birlik ve Pasteur Enstitüsü, Brüksel lan kar amac gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun hedefi gelişmekte lan ülkelerde kanser tedavisi ve araşt rmalar altyap s n n geliştirilmesi yluyla kanserle mücadeleye yard mc lmakt r. INCTR dünya genelinde kanserle mücadele için uluslararas işbirliğinin alt n çizer ve geniş bir uzman ve gönüllü yelpazesinde iletişimi art rmaya çal ş r. PAX (Palyatif Erişim) PROGRAMI PAX Prgram n n amac kaliteli palyatif bak m kaynaklar aç s ndan fakir alanlara götürmeye yard mc lmakt r. Stratejilerimiz üç başl ğa ayr labilir: INCTR ile birlikte çal şan belirli kilit kurumlarda Bölge Palyatif Bak m Merkezlerinin geliştirilmesinde işbirliği, ulusal ve bölgesel hükümetlere uzman dan şmanl k ve istişare hizmetlerinin sağlanmas, ve klinik k lavuzlar, çal ştaylar ve diğer vas talarla nklji ve diğer alanlarda iyi bir genel palyatif bak m n teşviki. 3

4 Destekleyen Kuruluşlar Destekleyen Kuruluşlar 4

5 Bu prgram k smen Lilly Onclgy den eğitim amaçl bir bağ ş ile finanse edilmiştir. Lilly Onclgy nin içeriğe bir katk s bulunmamaktad r. 5

6 INCTR aisbl 2008 İlgili materyalin tümü ya da bir k sm na ilişkin larak özellikle resim ya da metinlerin çğalt lmas, ya da tercüme veya yeniden bas m na dair tüm haklar mahfuzdur. Resim ya da metinleri çğaltma ya da INCTR yay nlar n tercüme etme izinleri ve diğer her türlü srular INCTR asbl, 642, Rue Engeland, 1180 Brüksel, Belçika, Tel: , Faks: , e-psta: adresine yöneltilmelidir. INCTR bu yay n n ihtiva ettiği bilgilerin tam ya da dğru lduğu garantisini vermez ve uygulanmas ndan kaynaklanabilecek hiçbir zarardan mesul tutulamaz. Her durumda klinik değerlendirmeye başvurulmal d r. ISBN

7 Katk da bulunanlar: INCTR PAX Üyeleri ve Ortaklar Dr. Fraser Black Dr. Stuart Brwn Dug Ennals, MSW Dr. Juan Dieg Haris Virginia LeBarn, RN Dr. Rbin Lve Dr. Alisn Brwn Anna Callegari (Eczac ) Dr. Gayatri Palat Dr. M.R. Rajagpal Dr. Aziza Shad Dr. Sudip Shrestha Dr. Geff Spry Ayr ca Nepal, Hindistan ve Tanzanya daki çal şma arkadaşlar m z ile Dr. Ian Magrath, Benedicte Chaidrn ve Sphie Lebedff a çaba ve desteklerinden ötürü teşekkür etmek isteriz. Editörler: Prf. Dr. A. Murat TUNCER Op. Dr. Nejat ÖZGÜL Op. Dr. Murat GÜLTEKİN Yard mc Editörler: Dt. Bengü ERDİN Reyhan YILMAZ Ekim 2008 INCTR Yay n N. 3 7

8 İÇİNDEKİLER Katk da Bulunanlar... 7 Önsöz ) Palyatif Bak m n felsefesi ) Değerlendirme ) Çcuklar için Palyatif Bak m ) Dengeli Bak m Anreksiya ve Kaşeksi Asit Kanama Kab zl k Öksürük Deliryum Slunum Güçlüğü H çk r k Habis Bağ rsak T kan kl ğ Habis Omurilik S k şmas Habis Ülser ve Yaralar Bulant ve Kusma Ağr Plevral Efüzyn Kaş nt Ölüme Yak n Hastalarda Slunum Yllar Sekresynu Krizler Erişkin ve Çcuklarda Superir Vena Kava Sendrmu Psikssyal Bak m Ek ) Yükleme ya da Müdahale Mrfin Dzlar ) WHO Ağr Merdiveni ) Krnik Opiid Dzaj için Analjezik Eşdeğerlik Tablsu ) Aş r Dzda Opiid den kaynaklanan Slunum Depresynunda Nalksen Kullan m ) Nörpatik Ağr ya Bak ş ) Palyatif Bak mda Kan Ürünleri Nakli ) Palyatif Perfrmans Skalas (PPSv2) ) Ölüm Yaklaşt ğ nda Al nan İşaret ve Semptmlar ) K saltmalar Reçeteli İlaçlar IAHPC Palyatif Bak m İçin Önemli İlaçlar Listesi Asetaminpen / Parasetaml Amitriptilin Atrpin

9 Bizakdil Karbamazepin Karbsistein Klrprmazin Sitalpram Clnazepam Kdein Despramin Deksametazn Dekstrmetrpan Diazepam Diklfenak Dimenhidrinat Difenhdramin Dkusat Fentanil transdermal bant Gabapentin Glikpirnyum / glikpirlat Halperidl Hiysin Butil Brmür Hiysin hidrbrmür İbuprfen İmipramin Levmeprmazin (Mettrimeprazin) Lperamid Lrazepam Megestrl Asetat Metadn Metklpramid Midazlam Mrfin Naprksen Oktretid Olanzapin Ondansetrn Oksikdn Fenitin Fenbarbital Prklrperazin Risperidn Senkt Tramadl Traneksamik Asit Trazdn Öz-bak m kntrl listesi

10 Ön Kaynakça: Tan m Dünya Sağl k Örgütü nden (WHO) uyarlanm şt r. Hain R, Gldman A, Liben S. Oxfrd Textbk f Palliative Care fr Children. (Oxfrd Çcuklarda Palyatif Bak m Ders Kitab ) der. Oxfrd University Press, Oxfrd Himelstein BP, Hilden JM, Bldt AM, Weissman D. Pediatric Palliative Care (Pediatrik Palyatif Bak m) N Engl J Med. 2004; 350: Ferris FD, Gmez-Batiste X, Furst CJ ve Cnnr S. Implementing quality palliative care. (Kaliteli Palyatif Bak m n Uygulanmas ) Jurnal f Pain and Symptm Management 2007; 33(5): Hearn J ve Higginsn IJ. Outcme measures in palliative care fr advanced cancer patients: a review. (İlerlemiş kanser hastalar nda palyatif bak m n snuç ölçütleri: bir inceleme) Jurnal f Public Health Medicine 1997; 19(2):

11 ÖNSÖZ Bu el kitab nklglar, kanser hemşireleri, ssyal hizmet persneli ve Uluslararas Kanser Tedavisi ve Araşt rmalar Ağ (INCTR Internatinal Netwrk fr Cancer Treatment and Research) ile işbirliği yapan diğer kişilerin talebi üzerine haz rlanm şt r. Dileğimiz bu kullan c dstu k lavuzun günlük çal şmalar s ras nda rastlan lan yayg n palyatif bak m srunlar n n yönetiminde yard mc lmas d r. Dlay s yla kitap öncelikle palyatif bak m alan nda temel eğitimi alm ş ancak alanda uzmanlaşmam ş kişilere yöneliktir. Bir diğer dileğimiz de el kitab n n kanser d ş nda HIV/AIDS gibi ömrü k saltan başka hastal klarla yaşayan kişilere de faydas n n dkunmas d r. Her ne kadar k sa ve öz tutmay amaçlasak da bu önsözde değinmemiz gerektiğini düşündüğümüz dört knu bulunmaktad r. Bunlar palyatif bak m felsefesi, iyi bir değerlendirme ihtiyac, pediatrik palyatif bak m ve dengeli bak m n önemidir. Palyatif Bak m Felsefesi Dünya Sağl k Örgütü ve diğer sağl k kuruluşlar nca farkl şekillerde tan mlanm şt r. Özünde ömrü k saltan hastal klar bulunan her yaştan insan n ve nlara bak m sağlayan kişilerin yaşam kalitesini art rmay amaçlayan tümel ve disiplinler aras bir yaklaş m larak görülmelidir. Genel anlamda palyatif bak m: Hem bir bak m felsefesi hem de klinik bir bak m yaklaş m d r Hem hastalar, hem de nlara bakanlar için fiziksel, psikssyal ve ruhsal byutlardaki zd rab ele al r Kişilerin inanç ve davran şlar yla ssyal ve kültürel değerlerine yan t verir Yas dönemi de dâhil lmak üzere hastal k süreci byunca uygulanabilir Diğer terapilerle birlikte uygulanabileceği gibi bak m n tek dağ n da teşkil edebilir 11

12 Çcuklar ve ailelerinin özel ihtiyaçlar na yan t verir Değerlendirme hastaya sağlanan bak m yönlendirmeye yard mc lmak üzere bilgi tplama sürecidir. Düşünceli ve detayl bir değerlendirme iyi palyatif bak m n temelini luşturur ve uygulay c n n iyi bir dinleyici lmas n, ilgili srular srmas n ve fiziksel durumu anlayabilmesini gerektirir. Öte yandan hastal ğ n yaşam kalitesini etkileyen fiziksel, duygusal ve ruhsal byutlar uygun araçlar kullan larak daha da detayl bir şekilde değerlendirilebilir. Hasta bu sürecin merkezindedir ancak değerlendirme aile ve bak m sağlayan diğer kişileri de içermelidir. Devam eden bir değerlendirme ve yeniden değerlendirme döngüsü semptmlar çk zaman çeşitli nedenlerle h zla değişen palyatif bak m hastalar n n yönetiminde hayati önem taş r. Araşt rmalar, özellikle de fiziksel veya psikljik bir yük getirenler, hastan n prgnzunun, isteklerinin ve muhtemel faydalar n dengeli bir değerlendirmesini gerektirir. Çcuklarda Palyatif Bak m Ciddi bir hastal k yaşayan çcuklar n bak m çcuğun gelişim aşamas ve bilişsel yeteneklerine özel bir ihtimam ve hassasiyet gösterilmesini gerektirir. Küçük bir çcuk hastaland ğ nda ebeveyn ve kardeşlerin yaşayacağ s k nt y anlamak ve aileye ek destek sağlamak sn derece önemlidir. Çcuklar çk zaman hastal klar hakk nda fark nda lduğumuz ya da kabul ettiğimizden çk daha fazla şeyi anlarlar ve srular na mümkün lduğunca dürüst bir biçimde yan t vermek en iyisidir. Çcuklar ayr ca sanat, çizim ya da yun gibi yllar iç dünyalar nda hissettiklerini d şa vurmak amac yla kullanabilirler ve bu da çcuğun krku, üzüntü ve ümitlerini anlamada sn derece faydal labilir. Pediatrik palyatif bak mda fiziksel semptmlar n yönetimi erişkinlerdekiyle çk rtak nktaya sahiptir. Ancak ilaç ve dzaj tercihinde baz farklar mevcuttur. 12

13 Yaşam tehdit eden ve ciddi hastal klar bulunan çcuklar n akl m zdan ç kmamas n ve iyileşmeleri art k mümkün lmad ğ nda da bir köşeye at lmamalar n sağlamam z gerekir. Çcuklar ve ebeveynleri şefkat ve anlay şla birlikte uzman bir semptm değerlendirmesi ve yönetimi ile desteklenmelidir. Dengeli Bak m Hastan n istekleri ve prgnz bağlam nda araşt rma ve tedavinin faydas n ile getirecekleri yük ve muhtemel zararlar ile dengelemek mühimdir. Belki de t bb n tüm alanlar içinde dengeli bir yaklaş ma en çk palyatif bak mda hastalar m z için en iyi yaşam kalitesini yakalamakta ihtiyaç duyulmaktad r. Belirli bir müdahaleyi (örneğin bir araşt rma ya da tedavi) yap p yapmama knusundaki karar çk zaman karmaş k bir klinik baz durumlarda da etik ikilemi rtaya ç kar r. Şu srular üzerinde düşünmek yard mc labilir: Hastaya fayda sağlama yönünde makul bir şans mevcut mudur? Müdahalenin hastan n semptmlar nda iyileşmeye neden lmas ve yaşam kalitesini art rmas muhtemel midir? Bu iyileşmenin sürekli labilmesi mümkün müdür? Örneğin kan naklinin daha aylarla ölçülen bir ömrü bulunan anemili bir hastada yrgunluk ya da nefessiz kalma gibi srunlara yard m dkunabilecekken benzer bir müspet etkiyi ölümü daha yak n lan bir hastada görme ihtimali daha düşüktür. Müdahalenin hastaya zarar vermesi muhtemel midir? Çğu müdahalenin fiziksel zd rap, değerli zaman n israf, ya da hasta ya da ailesinde bş ümitler dğurmak gibi lumsuz etkileri lacakt r. Örneğin snucu tedaviyi etkilemeyecek lduğu halde bir CT taramas gerçekleştirmek hem ac y art rabilir, hem de hastal ğ n seyrini değiştirecek bir tedavi yönünde (böyle bir durum planlanm yrsa) beklenti yaratabilir ve bu nedenle böyle bir müdahaleden sak n lmal d r. 13

14 Müdahale eldeki kaynaklar n münasip (adil) bir kullan m m d r? Çğu durumda t bbi kaynaklar k s tl d r ve adil bir biçimde kullan lmal d r. Örneğin nakledilebilecek trmbsit s k nt s çekildiği bir durumda eldeki trmbsitler ölümcül hastal ğ lanlardan ziyade iyileştirmeye yönelik tedavi gören hastalar için ayr lmal d r. Bu unsurlar aras nda bir denge sağlamaya çal şt ktan snra srulmas gereken sru: Hastan n istekleri nelerdir? Yeri geldiğinde hasta müdahalenin muhtemel fayda ve zararlar hakk nda bilgilendirilmeli ve istekleri tespit edilmelidir. Hastalar n inançlar, gelişimsel aşamalar, bilişsel becerileri ve hayat tecrübeleri (özellikle de hastal k knusundaki) karar vermelerini etkileyecektir ve değerlendirmeye al nmas gerekir. Çğu zaman aile ya da diğer bak m sağlayanlar bu sürecin bir parças n luşturur. Çcuklarda bak m n fazladan karmaş k byutlar vard r. Baz durumlarda bir çcuğun istekleri kendisine bakan erişkinlerinkinden farkl labilir. İlgili herkesin ihtiyaç ve isteklerini anlamak için özel çaba sarf edilmelidir. Bu el kitab ndaki materyaller özetlenmiş lduğu için diğer materyal ve ders kitaplar bağlam nda yrumlanmalar gerekir. 14

15 Anreksiya ve Kaşeksi ESAS NOKTALAR Kanser ve HIV/AIDS gibi diğer hastal klar çk zaman bir iştahs zl k hali (anreksiya) ve kas erimesi getiren kil kayb na (kaşeksi) neden labilir Bunlara genellikle yrgunluk da eşlik eder Anreksiya/kaşeksi süreci karmaş k bir süreçtir ve çk say da metablik değişimi ihtiva eder Anreksiya/kaşeksi kanser hastalar n n %80 e varan bir k sm nda görülmektedir. Kitle şeklinde tümörü bulunan çcuklar n kaşeksi geçirme las l ğ, hematljik maligniteli çcuklara ranla daha yüksektir Çcuğun yemek yemediğini izlemek aile için çk s k nt verici labilir DEĞERLENDİRME sayfa 13 deki yruma bak n z İyi bir öykü ve klinik değerlendirme anreksiya/kaşeksinin rtadan kald r labilir nedenini belirlemek ad na önemlidir İştah değerlendirin Yutma ve çiğneme yeteneği/güçlüğünü değerlendirin İştah azalmas na neden labilecek ağr, kab zl k, depresyn veya bulant ve kusma gibi diğer semptmlar tespit edin Ağ z bölgesini yaralar lezynlar ve enfeksiynlar aç s ndan gözden geçirin Anreksiya/kaşeksinin tedavi edilebilir nedenleri aras nda şunlar bulunur: Devam eden ağr Bulant ve kusma Depresyn Oral prblemler - Ağ z kuruluğu Anreksiya ve Kaşeksi Anreksiya ve Kaşeksi 15

16 - Kemterapinin yan etkisi mukzit - Pamukçuk / mantar luşumu - Oral herpes Gastrintestinal mtilite srunlar - Reflü Özfajiti - Gastrik Staz - Knstipasyn Erişkinlerde lduğu gibi: iştah ve beslenmeyi etkileyebilecek bulant, ağr, ral srunlar, knstipasyn ve depresyn gibi muhtemel tedavi edilebilir srunlar değerlendirin YÖNETİM Eğer tespiti mümkünse altta yatan nedenin tedavisini değerlendirin Hastan n faydalanabilecek durumda lup lmad ğ n değerlendirin FARMAKOLOJİK OLMAYAN YAKLAŞIMLAR Hasta ve ailenin eğitimi Diyet k s tlamalar n n rtadan kald r lmas Hastay sevdiği yemekleri yemeye teşvik etmek FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İyi bir ağr ve bulant /kusma kntrlü sağlay n, kab zl ğ tedavi edin İştah uyar n - Günde dört taneye kadar mg veya bir kere 800 mg PO Megestrl asetat - Her sabah 4-8 mg PO Deksametazn Erişkinlerde lduğu gibi: Krtiksteridler iştah knusunda yard mc labilir. Ancak önemli ptansiyel yan etkileri nedeniyle tedavi edebilecekleri tek semptm anreksiya/kaşeksi ise kullan lmamalar nda fayda vard r. Anreksiya ve Kaşeksi 16 Anreksiya ve Kaşeksi

17 TEHLİKELER/KAYGILAR Kalri al m n art rmak ilerlemiş kanserden kaynaklanan zafiyette muhtemelen vücut ağ rl ğ n ve yaşam kalitesini art rmayacakt r PALYATİF İPUÇLARI Kötü beslenmenin görünüşteki etkisine rağmen anreksiya/kaşeksi genellikle yaln z daha iyi beslenme ile tersine ÇEVRİLEMEZ Aş r besleme çğu zaman bulant, kusma ve ağr gibi semptmlar daha kötü hale getirecektir Aileyi güçten düşmenin hastal k sürecinin bir parças lduğu, ailenin hastaya yeterli besini sağlamamas ndan kaynaklanmad ğ yönünde eğitmek önemlidir Anreksiya iştah kayb n n ölüm sürecinin yayg n bir semptmu lduğunun fark nda lmayan aile üyeleri ve bak m sağlay c lar da ciddî miktarda endişe ve s k nt ya neden labilir IV ya da PO larak sağlanan besin desteğinin ölümcül hastalarda hastal k ya da ölüm ranlar na lumlu etki yapt ğ yönünde bulgu yktur Çcuğun en sevdiği g dalar n küçük ve s k öğünlerle verilmesi yard mc labilir Küçük tabaklar n ve pipetlerin kullan m da faydal labilir KAYNAKÇA Fabbr, E., Dalal, S. ve Bruera, E. (2006). Symptm cntrl in palliative care part II: cachexia/anrexia and fatigue. (Palyatif bak mda semptm kntrlü bölüm II: kaşeksi/anreksiya ve yrgunluk). Jurnal f Palliative Medicine, 9(2), Hardy J., Rees E., Ling J. ve ark. (2001). A Prspective survey f the use f dexamethasne n a palliative care unit. (Bir palyatif bak m biriminde deksametazn kullan m na dair geleceğe dönük bir anket.) Palliative Medicine, 15, 3-8. Lpez A., Figuls M., Cuchi G. ve ark. (2004). Systematic review f megestrl acetate in the treatment f anrexia-cachexia syndrme. (Megestrl asetat n anreksiya-kaşeksi sendrmu tedavisindeki rlünün sistematik incelemesi). Jurnal f Pain and Symptm Management, 27(4) Nelsn KA, Walsh D. The cancer anrexia-cachexia syndrme: a survey f the prgnstic inflammatry and nutritinal index (PINI) in advanced disease. (Kanserde anreksiyakaşeksi sendrmu: hastal ğ n ileri aşamalar nda prgnstik enflamatuar ve beslenme endeksinin (PINI) incelenmesi) Jurnal f Pain & Symptm Management 2002;24(4): Anreksiya ve Kaşeksi Anreksiya ve Kaşeksi 17

18 Ple K. ve Frggatt K. (2002). Lss f weight and lss f appetite in advanced cancer: a prblem fr the patient, the carer, r the health prfessinal? (İlerlemiş kanserde kil kayb ve iştah kayb : hasta, bak c ve sağl k çal şan için bir srun?). Palliative Medicine, 16, Plnk W. ve Arnld R. (2005). Terminal care: the last weeks f life. (Ölüm öncesi bak m: ömrün sn haftalar ). Jurnal f Palliative Medicine, 8(5), Shragge J., Wismer W., Olsn K ve Baracs V. (2006). The management f anrexia by patients with advanced disease: a critical review f the literature. (Hastal ğ ilerlemiş hastalarca anreksiya yönetimi: literatürün eleştirel bir gözden geçirmesi). Palliative Medicine, 20, , Strasser F. Eating-related disrders in patients with advanced cancer. (İlerlemiş kanserli hastalarda yeme ile ilişkili bzukluklar) Supprtive Care in Cancer 2003; 11(1): Strasser F., Bruera ED. Update n anrexia and cachexia. (İştahs zl k ve zafiyet knusundaki gelişmeler) Hematlgy-Onclgy Clinics f Nrtah America 2002; 16(3): Suttn LM., Demark-Wahnefired W., Clipp EC. Management f terminal cancer in elderly patients (Yaşl hastalarda ölümcül kanserin yönetimi) Lancet Onclgy 2003;4(3): Tmiska M. ve ark. Palliative treatment f cancer anrexia with ral suspensin f megestrl acetate. (Megestrl asetat ral süspansiynu ile kanserde anreksiyan n palyatif tedavisi). Neplasma 2003;50(3): Anreksiya ve Kaşeksi 18 Anreksiya ve Kaşeksi

19 Asitler ESAS NOKTALAR Asit (vücut bşluklar nda su tplanmas ) habasetli hastalar n %15-50 sinde bildirilmektedir. Tüm asit vakalar n n %10 u habaset kaynakl d r. Habaset kaynakl lmayan asit de kanser hastalar nda (başka nedenlerden dlay ) görülebilir, ve kanser d ş ndaki palyatif bak m hastalar nda (sirz, kalp yetmezliği, tüberkülz vs.) da görülebilir Asit yumurtal k, meme ve gastrintestinal habasetlerde de yayg nd r (yumurtal k kanseri hastalar n n %30 unda asit luşur) Prgnz kötüdür, dlay s yla amaç genellikle en az rahats zl ğ yaratarak knfr sağlamakt r (rta halli bir prgnzun söz knusu labileceği yumurtal k kanseri d ş nda) Parasentez çcuklarda güvenlidir Çcuklar parasentez gibi invazif prsedürlerden krku duyabilirler. Çcuğun anlayabilme kabiliyetine göre ne lacağ n aç klamak ve r zas n almak önemlidir Hasta bu prsedürden fayda sağlayabilecek kadar iyi durumdaysa düşünülmelidir DEĞERLENDİRME sayfa 13 deki yruma bak n z Klinik göstergeleri aras nda kar nda şişme, genişleme, kil al m, reflü ve slunum güçlüğü yer al r Muayene artan kar n ölçüsü, yanlarda şişkinlik ve değişen kar n sertliği gösterebilir Düşünülmesi gereken tetkikler ultrasn, tan sal su al m (sitlji, albümin, bakteriyel kültür), serum elektrlitleri ve albümindir Kötü huylu asit karaciğer hastal ğ / prtal hipertansiyna neden lan metastaz, kar n bşluğunda metastaz / kar n zar tutulumu, lenf damarlar nda t kanma ve s z nt (şilz asit), ya da bunlar n bir kmbinasynundan kaynaklanabilir Asit Asit 19

20 YÖNETİM Birincil tümörün tedavisi düşünülmelidir (özellikle de yumurtal k kanserinde), öte yandan genellikle kanser ilerlemiş lup prgnz kötüdür İdrar söktürücüler baz asitli hastalarda faydal labilir. Serum elektrlitlerinin (Na, K) izlenmesi gerekebilir. İdrar söktürücüler şilz asite (yüksek trigliserit knsantrasynlar yla karakterize edilen kar n zar bşluğunda lenf birikmesi) muhtemelen faydal lmayacakt r Asit idrar söktürücülere yan t vermiyrsa veya şilz asit söz knusuysa parasentez semptmlar knusunda an nda rahatlama sağlamakta en başar l yöntemdir Farmakljik Yönetim Günde 50 mg ile başlayarak gerekirse günde 400 mg düzeyine ç kar lan Spirnlaktn Günde 40 mg ile başlayarak gerekirse günde 160 mg düzeyine ç kar lan Fursemit Parasentez Hasta yatağ nda ya da ultrasn rehberliğinde (ki bu tan sal belirsizlik, muhtemel lkülasynlar veya tümör kütleleri nedeniyle kateter knumland rmas nda belirsizlik durumlar nda önerilir) gerçekleştirilebilecek basit bir prsedürdür Diren 6 saat snra, 5 litre al nd ğ nda ya da ak ş durduğunda al nmal d r Az say da hastan n (%5 ten az) durumu parasentez snras nda h zla kötüleşebilir. Sepsis ve kateter t kanmalar da diğer kmplikasynlar aras nda say labilir I.V. s v lar ve I.V. albumin (düşük tansiyn, dehidrasyn veya ciddi böbrek yetmezliği söz knusu lmad kça) genellikle gerekli değildir Asit 20 Asit

21 Parasentez s ras nda vital bulgular kntrl edilmelidir En iyi semptmatik rahatlamay sağlayacak miktarda s v al nmal d r 24 saat içinde vücut s v lar n n %10 undan fazlas al nmamal d r TEHLİKELER/KAYGILAR Ölüm aşamas ndaki hastalarda ölüme saatler ya da günler kalm şsa nrmal şartlarda asit in al nmas uygun lmayacakt r (tedavi mümkün lduğunca minimal invazif lmal d r) Ölüm aşamas ndaki hastalarda ölüme saatler ya da günler kalm şsa farmaklji ve diğer yllarla semptmatik rahatlatma tercih edilebilir PALYATİF İPUÇLARI S v semptmatik rahatlama sağlamak için al nmal d r, s rf rada var lduğu için değil Diren bölgesi işlemin snras nda da ak nt ya devam ederse bölgeye yerleştirilen bir stmi trbas s v n n muhafazas na yard mc labilir Yüksek dzda idrar söktürücü verildiği halde h zla yeniden s v birikimi görülen baz hastalar kal c kateter kullan m ndan yarar sağlayabilir. Prgnz haftalar sürecek düzeyde ise enfeksiyn riskini azaltmak için tünelli bir kateter kullan lmas düşünülmelidir Sirzdan kaynaklanan asiti lan hastalar sdyum k s tlamas ndan fayda görebilirler. Buradan sağlanacak fayda diyet k s tlamas n n getireceği lüzumsuz rahats zl kla k yaslanarak değerlendirilmelidir Oktretit asit kntrlünde faydal labilir PARASENTEZ YÖNTEMİ Büyük ölçüde asit mevcutsa (gergin kar n bölgesi) ultrasn lmadan da işlemi gerçekleştirmek muhtemelen tehlikesizdir Hasta yar rekümbent pzisynda ve mesanesi bş durumdayken, göbekalt rta hatt nda ya da palpasynla hissedilebilen sertliğin alt nda, ön aksiler çizgide bulunan LLQ'ya gelecek şekilde bir pnksiyn nktas seçin. Asit Asit 21

22 Steril yöntemler kullanarak cildi antiseptikle haz rlay n z ve lkal anestezi uygulay n z Deriyi alttan içe çekiniz; Drenaj tüpüne (IV uzant tüpü) bağl bir kateter ya da 14-16g lik bir iğne kullan n z Bir kaba yerçekimi yard m yla alan tümüyle kuruyana ya da 5-6 litreye ulaş lana kadar s v y ak t n z İğneyi ç kararak cildin rijinal knumuna dönmesine müsaade ediniz (bu bir Z-izi luşturarak prsedür snras ak nt y azalt r) KAYNAKÇA Alsam N. ve C. R. Marin. Malignant Ascites. (Kötü huylu asit) Arch Int Med 2001;161: Kramer RE. Skl RJ., Yerushalmi B., ve ark. Large vlume paracentesis in the management f ascites in children (Çcuklarda asit yönetiminde yüksek hacimli parasentez). J Pediatr Gastrenterl Nutr 2001;33(30:245-9) Lee A., T.N. Lau, K.Y. Leng. Indwelling catheters fr the management f malignant ascites. (Kötü huylu asitlerin yönetiminde kal c kateterler) Supprt Care Cancer 2000;8: Stephensn, J. The develpment f clinical guidelines n paracentesis fr ascites related t malignancy. (Habasetle ilişkili asitlerde parasenteze dair klinik k lavuzlar n luşturulmas ). Palliative Medicine 2002; 16: Waller, A ve N.L. Carline. Handbk f Palliative Care in Cancer. (Kanserde Palyatif Bak m El kitab ) 2. Bask. Butterwrth-Heinemann, Asit

23 Kanama ESAS NOKTALAR Kanama kanserde bazen, özellikle de hastal k ilerledikçe görülebilir Hastalar ve aileleri en ufak bir görünür kanama ile bile ciddi stres alt na girebilirler DEĞERLENDİRME sayfa 13 deki yruma bak n z Kanaman n değerlendirilmesinde neden, ciddiyet ve hastan n prgnzunun bütün larak değerlendirmesini yapmak önemlidir Yeri geldiğinde bir p ht laşma tetkiki de dâhil lmak üzere ilgili testler gerçekleştirilmelidir YÖNETİM Kanamal hastalar n tedavisi hastan n prgnzuna ve tedavinin etkili lup lamayacağ na bağl d r Hasta bu prsedürden fayda sağlayabilecek kadar iyi durumdaysa düşünülmelidir Genel Önlemler Hasta ve aileye durumu aç klayarak endişelerini giderin Genel destekleyici tedbirler aras nda kanama ciddi byuttaysa kaybedilen s v lar n yerine knmas önemlidir NSAID ler ya da p ht laşma önleyiciler gibi kanamaya neden lan ya da nu art ran ilaçlar n kullan m kesilmelidir Her türlü anrmal p ht laşmay K vitamini ya da mümkünse taze dnmuş plazma gibi müdahalelerle düzeltmek düşünülmelidir. Yeri geldiğinde transfüzyn yap lmal d r (ek 6 ya bak n z) Alyuvar Trmbsit Kanama Kanama 23

24 Diğer Traneksamik asit, erişkinlerde: günde üç kez 1 g PO ya da IV, mg/kg/dz günde iki ila üç kez IV; 25 mg/kg/dz günde üç ila dört kez PO Hemstatik radyasyn ya da emblizasyn düşünülmelidir Yara/ülser kanamas Sürekli bask uygulay n Adrenalin/epinefrin e (1;1000) bat r lm ş pansuman Gastrintestinal sistem kanamalar NSAID ler kesilmeli ve mümkünse steridler azalt lmal ya da kesilmelidir Omeprazl, ranitidin veya benzer ilaçlara başlanmal d r Mümkün ve gerekliyse endskpi yap lmal d r. İdrarda kanama Sürekli mesane y kama ve hemstatik ajanlar n damlat lmas yararl labilir Hasta yeterince iyi durumda ise sistskpi/diyatermi düşünülmelidir Traneksamik asit ürgenital kanamalarda p ht luşumu srunlu labileceği için dikkatle kullan lmal d r Ağ z / dişeti kanamas Ağz n dikkatli bir şekilde temizlenmesi IV larak verilebilen traneksamik asit s v s (%50 su ile seyreltilmiş) gargara larak faydal labilir Burun kanamas Sürekli bask uygulamak suretiyle durdurulabilir Gümüş nitrat çubuklar kullan labilir 1;1000 adrenalin/epinefrin e bat r lm ş gazl bezle 15 dakika tampn uygulay n z Kanama 24 Kanama

25 Ölüm aşamas nda büyük çapl kanama Hastan n yan nda kal n z Aileye mral veriniz Yerine göre hastay 5 mg 10 mg SC / IV midazlam ile yat şt r n z Kan gizlemek için k rm z, yeşil ya da mavi havlular kullan n z TEHLİKELER/KAYGILAR Büyük çapl bir kanama beklentisi varsa mümkün lduğunca aile ve hasta bu duruma haz rlanmal d r Yayg n damar içi p ht laşmas ndan şüphe edildiği durumlarda traneksamik asit kullanmay n z PALYATİF İPUÇLARI İlerlemiş karaciğer hastal ğ ya da böbrek yetmezliği bulunan hastalar bu srunu daha da karmaş k hale getirecek anrmal p ht laşma da sergileyebilirler. (Ayr ca başka bir srun nedeniyle daha evvelden p ht laşma önleyicilere başlam ş da labilirler) Kanama Kanama 25

26 Kab zl k ESAS NOKTALAR Önleme tedavinin en önemli parças d r Kab zl k sert d şk lar n seyrek ve güç at m d r Kab zl k hastal k veya tedavisi ile ilişkili labileceği gibi bunlarla ilgisiz de labilir Palyatif bak m hastalar nda kab zl ğ n rastlanma s kl ğ %29-86 d r Kab zl k hastalar için s k nt verici bir semptmdur ve bulant ve kusma, kar n ağr s, ya da tedavi edilmediğinde bağ rsak t kan kl ğ gibi başka prblemlere de yl açabilir Kab zl ğ n önlenmesi ve tedavisi yaşam kalitesini art rabilir Her bir çcukta bağ rsak hareketliliğinin nrmal s kl ğ farkl d r Ac l kuru d şk kab zl k işareti larak alg lanmal d r DEĞERLENDİRME sayfa 13 deki yruma bak n z Detayl bir anemnezin al nmas ve iyi bir klinik değerlendirmenin yap lmas (anal bölgede sertleşmiş gaita lup lmad ğ n değerlendirmek ve knstipasyn ihtimalini rtadan kald rmak için rektal muayene de dâhil lmak üzere) knstipasynun alt nda yatan nedenleri tespit etmek için önemlidir Kab zl k nedenleri aras nda şunlar yer alabilir: piidler ve diğer ilaçlar, dehidrasyn, mekanik t kan kl klar, hareketsizlik, duygusal stres, ral yldan al nan g dalar n azalmas ve elektrlit dengesizlikleri Göz önünde bulundurulmas gereken tetkikler aras nda şunlar bulunabilir: bağ rsaktaki gaz durumunu tespit etmek ve bağ rsak t kanmas ihtimalini bertaraf etmek için ayakta direk kar n grafisi. Kab zl k 26 Kabızlık

27 Sl Alt kadranda kitle bulunabilir Rektal muayene knstipasynlu d şk, y rt k ya da tümörlere işaret edebilir YÖNETİM Hafif kab zl k Mümkünse - S v al m n art r n - Lif al m n art r n (s v al m ndaki art şla birlikte lif al m artmal d r, yksa kab zl ğ daha da art rabilir) - Hareketi art r n Opiidlere başlan rken hafif ya da rta düzeyde kab zl k Yukar dakilere ek larak d şk yumuşat c, örneğin: - Dküsat günde iki defa mg PO ve bir bağ rsak çal şt r c ajan: - Günde iki kez PO bizakdil veya - Yatmadan önce iki tablet PO sena, gerekirse yine PO günde iki defaya ç kar n z 3 gün byunca d şk lmamas ve rektumda d şk bulunmas halinde Yukar dakilere ek larak Laktulz veya %70 srbitl cc PO günde iki defa, Gliserin ve dulklaks fitilleri Fitiller etkisizse k sa etkili veya salin lavman Rektumda pekişmiş d şk bulunmas halinde Durumun gerektirdiği şekilde lavman Erişkinlerde lduğu gibi piidlere başlan rken müshil kullan m ile kab zl k engellenmeye çal ş lmal d r: Dküsat 3 yaştan küçük: PO günde iki defa mg/24 saat 3-6 yaş: PO günde iki defa mg/24 saat 6-12 yaş: PO günde iki defa mg/24 saat Bizakdil 6-12 yaş: PO günde bir defa 5-10 mg Kab zl k Kabızlık 27

28 Sena 2-6 yaş: PO günde yar m ila günde iki defa birer tablet 6-12 yaş: PO günde yar m ila günde iki defa birer tablet Laktulz 1 ay 1 yaş: PO günde iki defa 2,5 ml 1-5 yaş: PO günde iki defa 5 ml 5-10 yaş: PO günde iki defa 10 ml yaş: PO günde iki defa 15 ml yan ta göre ayarlay n z TEHLİKELER/KAYGILAR Sn ve ölümcül aşamaya gelmiş, say l saatleri ya da günleri kalm ş hastalarda barsak t kan kl ğ veya kab zl k tedavisi uygun lmayabilir Lavman ve fitillere nötrpeni ve trmbsitpenili çcuklarda başvurmay n z Kab z çcuklarda bu srunu daha da karmaş k hale getirebilecek rektal y rt klara da maruz kalabilirler PALYATİF İPUÇLARI Bağ rsağa yönelik perhizler kişiye özel larak uygulanmal ve hastan n yan t na göre titre edilmelidir Bağ rsağa yönelik perhizler piidlere başland ğ dönemde başlat lmal ve hasta piid ald ğ süre byunca devam ettirilmelidir Baz durumlarda; idrar retansiynu, bulant -kusma, terminal dönemde görülebilen rahats zl klar ve diğer semptmlar knstipasynun tedavi edilmesi yluyla azalt labilir Erişkinlerde lduğu gibi yüksek s v al m ve yeri geldiğinde egzersiz teşvik edilmelidir KAYNAKÇA Dalal, S., Fabbr, E. ve Bruera E. (2006). Symptm cntrl in palliative care part I: Onclgy as a paradigmatic example (Palyatif bak mda semptm kntrlü Kab zl k 28 Kabızlık

29 bölüm I: Bir paradigmatik örnek larak nklji). Jurnal f Palliative Medicine, 9(2), Dwning M. Medical Care f the Dying, 4 th editin. (Ölmekte lanlara t bbi bak m, 4. bask ). Victria Hspice Sciety. 2006, ss Falln MT ve Hanks GW. (1999). Mrphine, cnstipatin and perfrmance status in advanced cancer patients. (İleri aşamadaki kanser hastalar nda mrfin, kab zl k ve perfrmans durumu). Palliative Medicine 13: Gdman, M. ve Wilkinsn, S. (2005). Cnstipatin management in palliative care: a survey f practices in the United Kingdm. (Palyatif bak mda kab zl k yönetimi: Birleşik Krall ktaki uygulamalar n bir etüdü). Jurnal f Pain and Symptm Management, 29(3), Kabızlık 29 Kab zl k

Radyasyon Tedavisi ve Siz

Radyasyon Tedavisi ve Siz Radyasyn Tedavisi ve Siz 2 Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek

Detaylı

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür.

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür. Kemterapi ve Siz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek amacıyla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri...

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri... Alt Menü Gebelik Öncesi... 5 Bebek Sahibi Olmaya Karar Vermek... 5 Eşler Bebek İstiyr mu?... 5 Uyumlu Bir İlişki mi?... 5 Annenin Yaşı ve Fiziksel Durumu Bebek Sahibi Olmaya Uygun mu?... 5 Ailelerde Kalıtsal

Detaylı

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür.

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür. Beslenme Önerileri Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek amacıyla

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 71 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempzyum Dizisi N:61 Şubat 2008; s.71-84 OTİTİS MEDİA Prf. Dr. Ferhan Öz, Prf. Dr.

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. Prof. Dr. Atilla ERTAN Yine Aram zda Sayfa 2 Diş Hekimleri Odas Sayfa 6 Nurcan n Alt n Madalya Sevinci Sayfa 11 Prof. Dr Bedri UZUNALİMOĞLU Sayfa 12 UGH 2004 Günlü ü Kongre Gazetesi 2 Eylül 2004 Say :

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ Original article 2013 Y l nda F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne Başvuran Gönüllü Kan Bağ şç lar nda Geçici Ret Nedenlerinin Araşt r lmas (Researching temporary reasons of volunteer

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

Nefropatik Sistinozis

Nefropatik Sistinozis 5684/brochure turc A5 BAT3 13/05/03 10:53 Page 1 Nefropatik Sistinozis Ana-Babalar, Hastalar ve Sağl k Çal şanlar n n Rehberi 5684/brochure turc A5 BAT3 13/05/03 10:53 Page 2 Giriş..............................................

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

Engellilik ve Beceri Rehberi:

Engellilik ve Beceri Rehberi: ...eğitim gören engelli gençlere destek Engellilik ve Beceri Rehberi: Fiziksel Engeller 75%ini finanse eden İçindekiler Fiziksel Engeller... 5 Neden engelim hakkında daha fazla bilgi sahibi lmalıyım?...

Detaylı

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu Internatinal Diabetes Federatin, 2008 Tüm hakları

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi

safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi S u n u ş Yayına hazırlayan: Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Dieffenbachstraße 33 10967 Berlin Internet: http://www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı