BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ"

Transkript

1

2 BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ i ç i n d e k i l e r ı - Adapazarı ıı - Bursa ııı- Gemlik ıv - Ba İlke sir V - Bandxrma Vı - Çanakkale Vıı- Edirne VTF- Kocaeli ıx - Kırklareli X - Lüleburgaz Xı - Tekirdağ Xıı- Çorlu XTTT- Malkara

3

4 A D A P A Z A R I BELDEYİ TANITM A 1- B E İDENİN COĞRAF İ DURUM U İKLİM V E TABİA T ŞARTLAR I t Bölgenin iklim i esa s itibariyl e mutedi l olu p Adapaza - rmda, Akdeni z iklim i il e Karadeni z bölgesinde hükü m süre n iklim arasınd a bi r geçi ş şekl i kendin i gösterir. Kışla r soguk - çadır. Yazla r sıca k geçer. Sühune t Şuba t ayınd a derece - ye kada r düştüğ ü gibi j Temmu z v e Ağusto s aylarınd a dere - ceye kada r yükselir. Yıllı k ortalam a sıcaklı k 14, 3 derecedir. En sıca k a y ortalamas ı 23, 4 derecedir. E n soğu k a y ortalama - sı is e 6,6"derecedir...v _ Yıllık yağı ş tutar ı 77 4m m dir. E n yağışlı mevsi m kıştır. Kışta n sonr a e n fazla yağı ş ala n mevsi m sonbahardır. Bununla berabe r yağı ş he r mevsimd e bold\ır. Topra k kuvvetl i, yağış bo l v e ikli m ço k elverişl i olduğunda n bölged e v e bil - hassa Adapazarınd a her türl ü ürü n bol mikdard a yetişmekte - dir. Hususiyet Arzede n Tabiat Güzellikler i : Adapazarınm tabia t güzellikler i baknıamda n hususi - yet arzede n yerleri, Sapanc a Gölünde n çıkıp şehri n kenarın - da tatl ı bi r kavisl e geçere k Bat ı tarafların a akan, üzerin - de sandall a dolaşılabile n v e kenarlarınd a içikil i gazin o v e lokantalar buluna n ÇAfî K SUY[ J ile, içind e türl ü tatl ı s u ba - lığı ola n v e kenarlarınd a Kar a Avcılığımd a yapılabile n v e Tüzme Sporların a d a elverişl i olu p 42km' ^ genişliğinde bulu - nan SAPANC A GÖL Ü ve ORMANLIKLARDIR. bilir. Bunlardan başk a ÇALTICA K V E POYRAZLARD A zikredile - Yüz Ölçüm ü ; ^ 2 Sakarya Vilâyetini n yü z ölçüm ü k m, merkez i olan Adapazarın m 891 k m dir. Nüfus v e Han e Aded i : Sakarya Vilâyetini n nüfus u , Han e aded i dır. Ziyarete v e İkamet e E n Uygu n Ola n Zamanla r ; ilkbahar aylarıdır../.

5 2- BELDENİN TARİHİ DURUMU : Sakarya ilinin merkezi olan Adapazarının hangi tarihte ve kimin tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bu havalenin Türk hakimiyetine geçtikten sonra tesis edildiği zannedilmektedir. Sakarya ilinin bulunduğu topraklar ilk çağlarda Hititlerin, Priklerin, Lidyalılarm eline geçmiş, sonra milâttan önce VI. ci yüzyılda bütün Lidya ve Anadolu ile beraber Iran imparatorluğuna katılmıştır. Milâttan önce IV.cü yüzyılda, Makedonyalı Büyük İskender, bütün Anadolu ile birlikte burasını da İrandan almıştır. Bilâhare Bölgeye hakim olan Bitinya Krallığı, milâttan önce I.nci yüzyılda tamamen Romaya geçmiştir. Milâttan sonra 395 de Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması üzerine, bu bölge Dogu j[ Bizans ) İmparatorluğunun payına düşmüş ve VI. ci yüzyılda İmparator Jüstinianus çağında kalkınmıştır. ^ Osmanlı Devleti kuruluncaya kadar bu İmparatorluğun hakimiyeti altında kalan Sakarya Vilâyeti, 1071 Malaz Girit Zaferinden sonra Anadolu Fatihi Kutlamışoglu Süleyman Şahın Baş kumandanlığında Türk Orduları tarafından alınmıştır.. Bilâhare Haçlı Seferleri sırasında bu bölge tekrar Bizansların eline düşmüş isede, ancak Orhangazi devrinde XIV. cü yüzyılın ikinci yarısına dogmı Sakarya, Kocaeli ile beraber fetholımmuş ve Türk - Osmanlı Devletine katılmıştır. Bundan sonra da aralıksız Türk hakimiyetinde yaşamıştır. Uzun yıllar İzmit Sancağının ve ( İzmit ) ^'^ocaeli Vilâyetinin kazası ve 1954 yılında da Sakarya Vilâyetinin merkezi olan Adapazarının, ismini eskiden bu âlânda kurulan bir Pazardan aldığı söylenilmektedir. Tarihi Abideleri ; Adapazarında pek az tarihi Anıt bulunmaktadır. Tarihî eserlerin en önemlisi bugün Beş Köprü adı ile anılan ve Bizans İmparatorluğunun en şaşalı devrinde İmparator Jüstinianus tarafından inşa ettirilmig bulunan sekiz kemerli, 429 metre uzunluğundaki TAŞ KÖPRÜDÜR. Bundan başka görülecek diğer tarihî eserler arasında. Sapanca Gölünün sularını Sakaryaya boşaltan Çark suyu üzerindeki Köprü ile Şekürler Köyü civarında bulu nan Bizanslardan

6 kalma Kaleler ve 1555 tarihinde inşa ettirilen Mimar Slnanm eseri olan Sapancadaki RUstempaşa Camii ile bir hamam sayılabilir. Müzeleri s Adapazarında Müze yoktur. 3 - BELDENİN İKTİSADI DURUMU BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ ; Adapazarının en önemli mahsulleri PATATES VE ŞEKER PANCARIDIR. Bunlardan başka Mısır, Arpa, Yulaf, Buğday, Pirinç, Soğan, Fasulye, Ayçiçeği, ve Tütün ziraatide yapılmakta, meyve ziraatinde ise başta elma olmak üzere. Armut, Ayva, Ceviz, Erik, Kiraz, Şeftali, Vişne, Üzüm ve Kestane geniş yer tutmaktadır. ^ Belli Başlı Fabrikaları ; ( İmalat Çeşitleri ) Adapazarındaki en büyük sınaî istihsâl kolu Dericilik olup bir çok deri imalâthanesi vardır. Bunun dışında İlin Sanayi tesisleri arasında Kristal şeker imâl eden Şeker Fabrikası, Ziraat Aletleri yapan Ziraî Donatım Kurumu Fabrikası, Vagon Fabrikası, Nişasta ve Glikoz imâl eden Nişkoz T.A.Ş Fabrikası, Nebatî Yag imâl eden Muhtelif Fabrikalar, Tuğla, Kiremit Fabrikaları, Şeker ve Şekerleme Fabrikaları mevcuttur* Bunlardan başka, iki Dökümhane ile yedi Matbaa, muhtelif Gazoz, Tuz, Sandalye^ Kereste ve Ziraat aletleri imalâthaneleri bulunmaktadır o Fabrikanın Adı Adresi Tel>No; İbrahim, Recep, Nasuh Maraşoglu Ticaret Koll.Şti. Aydın Sokak Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Alet ve Makineleri istasyon Civarı Çetin Yaman İzmit Caddesi Bekir Şar hal.kemal Şar ve Ort.Koll.Şti, İstiklâl Mah.Aydın ^^^^ ^ Sokak 1 / Ali Dilmen ve Şürekası Kom.Şti. Çarksuyu civarı Halim ve Salih Çoroglu Koll.Ştio ^ Kaadır a Caddesi Osman Karakaş Çcrksuyu Eski köprü

7 Fabrikanın Adı Sami Güllü ve Ort.Koli.Şti Adapazarı Şeker Fabr.A.Ş Nişkoz Sanayi Tic.A.Ş Adresi Güneşler köyü Adapazarı Çarksuyu civarı Abdi Tömekçe ve mah.koll.şti.güneşler köyü Kaçar Koll.Şti. Sakarya Kauçuk Kimyevi Mad. San. Ltd.Şti. İbrahim ve Hakkı Demircioglu koli. şti Sakarya Un Fabrikası Asit Sanayi A.Ş. İhracatı ; îzmit Cad.Güneş Kiremit Pabr. İzmit Cadd.Orc.ian işletmesi yanı Karaağaç Cad. 248 Mendek Cad. 24 Çark Suyu yanı Tel.No; Ekseriyetle dahilî ihracat yapılmakta dış memleketlere yalnız Salyangoz ihraç edilmektedir. El San'atları ve Turistik Hediyelik Eşya Yoktur. Mevcut Bankalar ; Bankanın Adı T,Ziraat Bankası T.Ticaret Bankası T.İş Bankası Yapı ve Kredi Bankası Halk Bankası Garanti Bankası A.Ş Emniyet Bankası İstanbul Bankası A.Ş Emlâk Kredi Bankası T.Vakıflar Bankası Akbank T.A.Ş Şeker Bank T.A.Ş Öğretmenler Bankası A.Ş T.Ticaret Bankası Yenicami Şb, Adresi Park arkası Bankalar Cad. Uzunçarşı Gümrük O nü Ankara Cad.20 Uzun Çarşı Uzun Çarşı Belediye Sitesi altı Ankara Cad.^ Uzun Çarşı İkinci geçit Bankalar Cad. Bankalar Cad. Konak Cd.Dilmen oteli a Yeni Cami Meydanı Tel.No: İti BELDENİN SOSYAL DURUMU : Adapazarının hususiyet arzeden Örf ve adetlerile Turistlerin riayet etmeleri gereken hususiyetler yoktur../.

8 Özellik Arzeden Günleri ; a) Kurtuluş Bayramı : Her yıl 20 Haziranda kutlanır. b) Festivaller c) Sergiler ve Fuarlar ç) Panayırlar d) Spor Faaliyetleri s e) Folklor Özellikleri : Kurtuluş Bayramı münasebetile her yıl 21 haziranda başlayıp' üçgün devam eden bir festival yapılır. Yoktur. Yalnız Geyve kazasında 14 Eylülde başlayıp 4 gün devam e- den bir panayır yapılmaktadır. Spor faaliyet ve gösterileri Futbol;, Güreş, Atletizm, Basketbol, Yüzme, Bisiklet ve avcılık sporlarına inhisar etmektedir. Ege-Marmara bölgesile Orta A- nadolu bölgesi arasındaki Anadolu Halk Musikisinin Özelliklerini taşıyan Sakarya Halk Musikisinde Folklor özellikleri Geyve, Kafkas ve Karadeniz Folklor Ekipleri tarafından yaşatılmaktadır. 5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTE 1!ARDIM VE HİZMETTE BULUNÜLABİLECEK YERLER ; a) Belediye ı Tel.No: 1024 Gümrük önü b) Ticaret ve Sanayi Odası Tel^No: Uzunçarşı 93 c) Adapazarı Turizm Derneği Belediye Sitesi II- BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR ; 1- Kara Yolları t a) Kazalarına olan mesafelerim ( Kilometre olarak ) Adapazarı-Akyazı ( 31 ) Adapazarı-Geyve ( 40 ) Adapazarı-Hendek - ( 32 ) Adapazarı-Karasu ( 50 ) Adapazarı-Sapanca ( 21 )

9 ^ î CjvQ r Vilâyetlere olan Mesafeleri : {Kilometre olarak ) Adapazarı-Bskişehir(243) Adapazarı-Ankara { 326 ) Adapazarı-îstanbul (146) Adapazan-İzmlt ( 53 ) Adapazarı-Bolu (116) c) Trafik Dumomu ; Her mevsimde normal olup İstanbul - Ankara Trafiği çok canlı olduğundan bu yolda vasıta eksik olmamaktadır. Kışın bazen Bolu Dagı yolu Kardan kapanmaktadır. Yollar üzerinde kara nakil vasıtalarının ihtiyacını karşılayacak yakıt İkmal ve tamir istasyonları mevcuttur. c) Yollar Üzerinde Görülmeğe Değer Yerler s Kara yolları üzerinde görülmeğe değer tabii gizellikleri Çark Suyu, Sapanca Gölü ve Ormanlıklardır. 2- DEMİR YOLLARI ; a) Belli Başlı Büyük İstasyonlara olan mesafeler ; ( Kilometre olarak ) Adapazarı-İzmir ( 49 ) Adapazarı - İstanbul ( 142 Adapazarı-Eskişehir ( 191 ) Adapazarı - Ankara ( 454 ) b) İşleyen Trenler ; Adapazarı - İzmir, Adapazarı - İstanbul arasında Posta ve Motorlu trenler İşlemektedir. Ayrıca Ariflyeden Aktarma yapmak suretlle Yataklı Trenlerede binilebllir. III- DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER ; ( Karanakil vasıtaları dahil ) a) Kara Nakil Vasıtalarında : Adapazarmdan^-İstanbula her saat başı, Ankaraya ise lıer sabah muntazaman direk Otobüs seferleri bulunmaktadır. Bunun dışında Ankaraya gitmek için İstanbul-Ankara arasında işleyen ve çok sık olan Otobüslerden de istifade edilebilire Adapazarı - İstanbul arası Otobüsler de 5.-

10 b) Trenlerde ; Motorlu tren Adapazarından kalkış 6,3 5 1st.Varış 9,45.1 t.! f I! a^0 3 " " 10,4 0 Posta Treni " " 16,0 0 " " 20,3 8 Ücr'fet Tarifeleri t a) Kara Nakil Vasıtalarında; ( Otobüs Otomobil ) Adapazarı - istanbul Adapazarı - Ankara 1 kişi 5 lira 1 kişi10 lira b) Trenlerde ; Adapazarı - İstanbul 1 kişi 5,7 0 lira VI- BELDEBE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER t 1- Oteller; a) I.nci Sınıf Oteller :,Su İsimleri Adresleri Tel.No. Oda Ad. Yatak Ad. Banyo durumu Adapala s Ankara Cad.90 Çihanpalas Tuzluhamam 11 0 İzmir Palas Soğanpazorı 66 Meserret Kavaklar Cd.2 Özenpalas " " " 38 Şehir Palas Gümrükönü No; Umımî Daimi " kar su " vardın. îl f ît t ff î î î t b) ikinci Sınıf Oteller isimleri Adresleri Tel. Oda Not Ad. Ankarapalas Ankara Cad.67/ Emniyet Oteli Soganpazarı îkbabı Oteli Sakarya No s istanbul Oteli Soganpazarı Nı Asrî Kandıra Unkapanı Yatak Ad Banyo Umumî?f tt TJ ît Su durumu Daimî akar su ti tt 2- KAMPINKIER t Kampik sahaları ve açık kamplar Karasu ve Sapancada olup hiç bir mevsim için tesbit edilmiş fiatları yoktur. A

11 V- BELDEDEKI BELLI BAŞLı LOKANTALAR ( Restoran,Pastaneler ve Mıihallebicller) Lokantalar ; Hacıbaba Lokantası Ankara ^ad. Tel.Not 1208 İmren Lokantası Gümrükönü Cad. " " 1053 Ekspres Lokantası Ankara Cad. N. " " 1772 Kardeşler Lokantası " " " " 1233 Özellikleri, Orijinal yemek çeşitleri ; Özellikleri yoktur. Her çeşit turk yemekleri yapılır. Açık bulundukları saatler ; Lokantalar her gün saat 10 dan 24 e kadar açıktır. 1 Kişinin Bir öğün için vasatî olarak ödeyeceği asgarî azamî ücretleri; 1 Kişinin-1 öğün için ödeyeceği asgarî ücret 4, azamî ücret 7.50 liradır. Pastaneler ; Melek Pastanesi Ticaret Sarayı 1481 Tel.No: Gülsaray Koll,Şti. Uzun çar^ı J624 " " VI- BELDENİN ÖĞLENCELERİ î Melek Sineması Ticaret Sarayi Tel.No: 1481 Saray Sineması Kabaklar Cad., " " İOİ& Yeni Sinema Bankalar Cad-, " " 1387 Atlas Sineması Kavaklar Cad. " 1813 Pitaş Sinaması Konak Cad, MÜZİKLİ GAZİNOLAR ; Yalnız yaz mevsiminde Çark Gazinosunda müzik vardır, VII- YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR ; Karasu ve Sapancada yüzme müsabakaları ve Balık avcılığı yapılmaktadır../.

12 - 9 - VIII- TEDAVI VE KÜR YERLERI S ( Tıbbî Turizm ) Kaplıcalar, Şifalı Sular, Çamurlar ; Büyük bür meşe Ormanlığının içinde ve Adapazarından 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazıda kâin ve modern tesisleri ihtiva eden Kuzuluk Kaplıcalarının iyotlu. Karbon diyoksitli. Kükürtlü, Bakirli ve daha birçok kimyevî hassaları ihtiva eden sularından faydalanılmaktadır. Bu kaplıcaların sıâları her nevi Romatizma, Siyatik Cilt ve Mide hastalıklarına' iyi gelmekte, çamuru ise ciltteki lekeleri çıkarmaktadır. Bu arada, çeşitli güzellik kürleri, çamur ve göz suyu banyoları yapmak için her yıl yaz aylarında burada bunan modern dinlenme evlerine yerli ve yabancı turistler geniş alâka göstermektedirler. Bundan başka, Fransız Vlchy Madensuyu ayarında bulunan Kuzuluk Maden suyu, Gazli ve tuzlu kalevî hassalara sahiptir. Her litresinde 20 miligram Lithium Madeni vardır. Radyo Aktivitesi.8,6 emandır.

13

14 B U R S A BELDEYİ TANITM A : 1- BELDENİ N COĞRAF İ DURUM U İKLİM V E TABİAT ŞARTLAR I : Bursa Marmar a denizini n tesir i altınd a mutedi l bi r iklime sahi p bulunmaktadır. İli n kuzeyind e Gemli k Körfezi kx^ yılarında, hatt a İzni k Göl ü çevresind e kışlar ı ılı k v e yağışlı, yazları sıca k v e kura k geçen, Akdeni z iklim i hükü m sürer. Bur - sa ovasını n günevlnd e yerleşmi ş ola n Burs a şehrind e g n sıca k ay ortalamas ı 2 4, 2 ; e n soğu k a y ortalamas ı İs e 5, 4 dür. 725 mm. ola n yıllı k yağı ş tutar ı Uludag a doğr u yük - seldikçe artar. E n yağışlı mevsi m kı ş aylarıdır. Bursa^d a bütün yağışı n % 25,5 çug u İlkbahar, % 2 5 ş i Sonbahar, % 12 s i ise ya z mevsimlerind e düşer. Yaz günler i Maî*tt a başlıyarak Kasım'd a son a ermek - te, donl u günle r is e Kası m ile Nisa n arasınd a ye r almaktadır. Hususiyet Arzede n Tabia t Güzellikler i : Büyük kısm ı Marmar a bölgesini n Güne y Marmar a bölü - münde küçü k bir kısm ı is e Eg o bölgesinin İ ç Bat ı Anadol u bölümünde buluna n Bursa'nm tabiat güzellekler i bakımında n hususiyet arzede n yerlerini n başında. Yeşi l Burs a Ovası, Gonli k körfezi. Armutl u Yarı m Adası, Marmar a bölgesini n e n yükse k dağı buluna n v e zirvesind e hi ç bi r zama n kar eksi k ol - mayan ve bi r dinlezım e yer i buluna n Uludağ, Türkiyeni n beşinc i büyük göl ü ola n v e 30 8 kilometr e kar e genişliğind e v e e n dar yeri 6 5 metr e buluna n İzni k Göl ü v e sahilleri. Vilâyeti n ikin - ci büyü k göl ü ola n 15 6 kilometr e kar e genişliğind e Uluba t ( Apolyon t ) göl ü v e sahiller i beldeni n görülmeğ e değe r yer - lerini teşki l ederler. Yüz Ölçüm ü t Bursa Vilâyetini n yü z ölçüm ü kilometr e karedir. Nüfus v e Han e Aded i ; İlin nüfus u olu p bunu n dörtt e birin e yakı n bi r kısmı Burs a şehrini n içindedir. Ortalam a 15 2 rakıml ı ola n şehir, 177 mahall e v e hanede n ibarettir. A

15 Ziyarete ve İkamete en uygun olan zaman.'jar ^ Senc^nln dört mevsiminde Bursa ^ da ikamet elverişli bulunmaktadır. 2- BELDEMİN TARİHİ DURUMU ı Bursa'nın tarihine ait bilgi az olmakla beraber^ bazı tarihî kaynaklara nazaran şehrin M,Ö. 550 yıllarına dogru Bithnia Krallarından Prusios zamanında kumlmuş olduğu ve bu sebepten şehre kurucunun ismine izafeten Prusa adı verildiği ve zamanla bu ismin Bursa adını aldığı zannedilmektedir^ Bursa, M.Ö. Birinci asrın sonlarına doğru Romalı GÖneral Licinus Lucullus'un Kral Mltridatı mağlup etmesinden sonra Romalıların eline geçmiş ve İlk önce Micomedia'ya bağlanmıştır. İmparator Trayanus zamanında şehrin imarına çok ehemmiyet verilmiş ve İmparator Cüslnien de burada bir hamam Ve bir saray yaptırraıştır«bursa şehri 1326 tarihinde Osmanlıların eline geçmiş ve Türklerin eline geçtikten sonra imar ve nüfus arbması bakımından büyük bir gelişme göstererek^ Bîzanslar devrinde Marmara bölgesinin en büyük şehri olan İznik'in yerini almıştır. Orhan Gazi'den sonra -gelen padişahlar zamanında.daha fazla büyüyen Bursa şehrim XIV ncü yüz yılın sonunda Ana-- dolunun her tarafından gelen Alimlerin yerleştiği bir ilim ve sanat merkezi olmuş ve kültür kıymeti bakımından Konya ve Kayseri ile boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Orhangazi ve Birinci Sultan Murat zamanında bir çok camiler ve kıymetli eser1erle süslenmiş olan Bursa 1402 de yapılan Ankara muharebesini müteakip Timur orduları tarafın-- dan yağma edilmiş ve hatta bu arada Yıldırım Bayazıt'm ha-- zineleri de ele geçerek ilk Osmanlı padişahlarına alt resmî vesil^alar ile o devirde telif edilen eserlerin büydk bir kıs-- mı bu sırada zayî olmuşturo. Bu, vakıadan sonra yeni inşa edilen Bursa Yıldırım Bayazıdm şehzadeleri arasındaki mücadeleler sırasında MebiTiot Çeİebinin eline geçerek Devlet merkezi olmuştıırc Yıldırım Bayazıttan sonra gelen Osmanlı Hükümdarları burasını yine Devlet merkezi saymakla beraber dalrıî ordu karargâhlarını Edirne'de tesis etmeleri^ bu şehrin in^kişâfını nz çok durdurmuş ise do^ Bursa Osmanlı ülkesinde ve Anadolu da her bakımdan birinci plânda bir belde olarak kalmıştıro

16 1453 de îstanbulun fethiile Devlet Merkezinin oraya nakli üzerine Bıorsa'daki Ulema ve Ümeı^anm büyük bir kısmı Istanbula hicret etmiş ve bu sebeple Bursa'nm siyasi önemi kalmadıgı gibi kültür bakımından da kıymeti azalmıştır» Sultan" Ahmet I maruz kalmışsa da sadece geçirilememiştir. zamanında Bursa Celâlilerin istilâsına şehrin civarı yağma edilmiş. şehir ele Bundan sonra Bursa gerek 4 ncü Sultan Mehmet zamanında çıkan Abaza Hasan Paşa isyanında gerekse 1853 de vuku bulan büyük zelzelede hayli zarar görmüştür. Osmanlı Devlet Merkezinin İstanbul'a naklinden sonra Anadolu Beylerbeyliğine tabi bir sancak beyliği halinde idare edilen Bursa, 1841 tarihinden itibaren Vilâyet merkezi olmuş ve Devlet Ricalinin en güzideleri buraya Vali olarak gönderilmiştir. Bu Valilerden Ahmet Vefik Paşa ilk defa olarak Bursa Ma bir Tiyatro inşa ettirmiş ve bu Tiyatroda oynamak üzere kendisi piyesler tercüme ve adepte etmiştir yılma kadar İstanbul'dan gönderilen Valiler tarafından İdare edi len Bursa, Batı Anadolunun o tarihte yabancı Devletler tarafından işgal edilmesi üzerine büyük bir ehemmiyet kazanmışsa da 9.Temmuz.1920 de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. İki yıl iki ay iki gün süren işgşalden sonra 12.Eylül.1922 de işgalden kurtulan Bursa bugün her bakımdan ileri giden şehirlerimizin başında gelmiş ve Türkiye'nin 5. nci büyük şehri olmuştur. Tarihî Abideleri ; Bursa'nın tarihî eserlerinin en kıymetlilerini Camiler, Mescitler, Türbeler, Medreseler, Han, Hamamlar, Kaplıca ve köprüler teşkil eder. a) Ulucamii; 1325 senesinde inşasına başlanılmış olun Çelebi Sultan Mehmet zamanında sona ermiş en büyük camidir. b) Orhan Camii: Belediye Binası karşısında bulunan Orhan Camii Orhangazi tarafından yaptırılmış olup içinde umumî, Orhan ve Haraççıoglu kütüphaneleri vardır. c) Yeşil Camii; yılları arasında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Mimar Hacı İvaz Paşaya yaptırılmıştır. Cami kapısının üzerinde ve yanında ve pencerelerinin kenarında beyaz mermer üzerinde işlenilmiş Bedialar kolleksiyonu çok alâka çekicidir. Bu camiin İç tezyinatı Nakjkaş Ali Paşa tarafından. Çiniler ise Mehmet Mecnun tarafından yapılmıştır../.

17 Ortası ve köşeleri beyaz açık ve koyu mavi siyah ve altın rehkli çini kabartmalardan müteşekkil mihrap, tamamen çini ile yapılmış olup yüksekliği takriben onbeş metredir. d) Murat Hgdavendiggr Camii ; Çekirgemde bulunan 19. asrın son\mda yapılmış olan bu camiin avlusunda bir şadırvan bulunmaktadır. e) Yıldırım Bayazıt Camii : İnşasına 1389 senesinde Yıldırım Bayazıt tarafından başlanılan bu cami 1403 senesinde Musa Çelebi tai»afından bitirilmiştir. Bu cami mermer işçiliği bakımından dikkate şayandı r. f) Muradı Sani Camii ; Muradiye semtinde bulunan ve 1447 senesinde yaptırılmış olan bu cami ile Bursa'da Osmanlı yapı sanati kapanmış bııluntîia k t a d ır MESCİTLER ; Şadırvanlı Mescit s Koza hanın avlusundadır Baştan başa mermerden yapılmış olan bu mescit Bursa'daki sanat abidelerinin minyatür, zarif bir es^eridir. Bundan başka tarihi önemi haiz bir çok mescitler Bursa»nm mıjıhtelif yerlerine serpilmiş bulunmakta- - dır. TÜRBELER ; a) Emir Sultan Türbesi : Buharaİl Emir efendiye ait bulunan bu türbe 1845 senesinde 1. Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. b) Osman ve Orhangazi T^^rbeleri : Tophane mevkiinde 8 köşeli bir kubbe ile örtülü bulunan bu türbede Bursa'nm Fatihi Orhan bey ile babası Osman bey metfundur. c) Orhangazi Türbesi ; 13. yüz yıldan evvel yaptırılmış ve dört köşeli olup dört sütuna istinat eden, bir kubbesi bulunan, bu türbe son defa Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır. d) Yeşil Türbe ; Yeşil Camiin güneyinde ve kubbesi cami kubbelerine benzeyen bu türbenin dış duvarları tamamen yeşil çinilerle süslüdür. Bu türbede Çelebi Mehmet ile Oğulları Mustafa, Mahmut, Yusuf ve Kızları Selçuk Hafize Hanım metfundur../.

18 e) Yıldırım Türbesi : Yıldırım Bayazıt camlinin yanındadır. Hiç süsü olmayan bu türbenin kapısı üzerindeki kitabede 1806 tarihi görül*-* mektedir. Burada Yıldırım Bayazıt ile Isa Çelebi yatmaktadır. f) Murat Hûdayendig8r Türbesi ; Çekirgede bu lunan bu türbe içinde 3. Osmanlı Hükümdarı Muradı Hüdavendigâr ile Yıldırım Bayazıtm oğlu Emir Sultan Çelebi, Yakup Çelebi ve Orhan Çelebi metfundur. g) Çem Sultan Türbesi ; Muradiye türbesi içinde buluncıakta ve tarihi kıy-* meti haiz olması itibariyle turistlerin alâkasını çekmektedir. MEDRESELER : Devrinin en büyük ilim merkezi bulunan Bursa'da vaktiyle 50 yi geçen medrese bulunmakta idi. Bunların büyük bir kı smınm halen yeri tesbit edilememiştir. Bunlardan yalnız Yeşil Medrese bugün müze olarak kullanılmaktadır. HANLAR: Bursa'da mevcut birçok hanlardan başka Orhangazinin eseri olan ve şehrin en eski ve mühim hanı bulunan Emirhan, birinci Mehmet zamanında yapılmış olan Kapanhan, sanat bakımından büyük değeri bulunan ve Murat II tarafından yaptırılmış olan Koza han, II. Bayazıdm vakfı bulunan Pirinç han yapılışları itibariyle Türk mimari tarzının tipik birer numuneleridir. HAMAMLAR t Bursa'nm en eski hamamı Orhon camii yanındaki Orhan hamamıdır. Bundan başka şehirde bulunan Bitpazarı, incirli, Perşembe, Karr Mustafapaşa, Ulucami, Yeşil ve Atpazarı hamamları tarihi kıymeti olan hamamlardır. KÖPRÜLER Osmanlıların yaptıkları mimarî eserler arasında Nilüfer suyu üzerindeki eskisi tamamen harap olduğundan şimdi yenisi yaptırılmış bulunan Nilüfer Hatun köprüsü ile bugün sağlam vaziyette bulunan Selçuk Hatun köprüsü ve 1674 senesinde yaptırılmış olan Abdal Acemler köprüsü zikre şayan bulunmaktadır. MÜZELER İçinde Prikya, Bitinia, Roma, Bizans eserlerinden değerli numuneler bulunan ve bunlar arasında heykel ve kitabeleri başta gelen ve Osmanlı çağma ait Türk eserleri de yer A

19 alan bir Müze vardır. Bursa Müzesi diye adlandırılan bu tesi s 15. yüz yıl başında Çelebi Sultan Mehmet'in Yeşil cami ile beraber yaptırdığı Yeşil Medresede kuru Imuştur. Tatil günleri hariç her gün 9 dan 17 ye kadar ziyaretçiye açıktır. 3- BELDENIN IKTISADÎ DURUMU BELLI BAŞLı ZIRAI MAHSULLERI iklimin fevkalfîde müsait,topraklarının o nisbette verimli olması sebebiyle toprağın her türlü mahsulünü elde etmekte tarla zıraati binnisbe mahdut olmasına mukabil, meyvecili k ve sebzecilik ön plânda gelmektedir. Tarla mahsullerinden elde olunanlar. Buğday, Arpa, Pirinç, Pancar, Çavdar, Yulaf, Mısır, Darı, Bakla, Bezelye, Nohu;t, Fasulye, Mercimek, Börülce, Fik, Burçak, Patates, Kendir, Pamıok, Keten, Soğan ve Susamadan ibarettir. Meyvecilikteki istihsali değer kalite ve miktar bakımından pek ziyade şayanı ehemmiyettir. İpek böcekçiliği. Arıcılık, Ziraî sanatlar Konservecilik, Süt ve süt mamulleri de sınaî istihsalin mühim unsurlarıdır. BELLİ BAŞLI FABRİKALARI ; Bursa'nın en büyük endüstri varlığı ipek sanayii, en büyük işletmeleri de bir yünlü dokuma fabrikası olan (Bursa Merinos Fabrikası ) ile ( İpekiş ) in Dokuma fabrikasıdır. Bursa'da bundan başka doksan kadar ipekli dokuma fabrika ve imalâthanesi vardır.. Bu fabrikalar takriben yılda üç milyon metre ipekli kumaş dokumaktadırlar. Ayrıca, 30 kadar 5.pGk flatür fabrikası ve imalâthanesi çalışmaktadıro Bunlardan başka büyük bir Süttozu ve Konserve fabrikası, inhisarlar Tütün İşletme evi bulunduğu gibi müteaddit Tuğla ve Kiremit;, Kereste ve Kösele imalâthaneleri de vardır../.

20 Belli Başlı Sanayici Firmalar t DOKUMA S A N A Y I I Unvanı ihsan îpeker ipekçilik Koll.Şti. Tabir Sütmen M.Aker Cemal Öney Abdurrahman Şenipek Dörtçelik Dok.Koli.Şti. Mustafa ve Davut Dörtçelik Türkün Koll.Şti. Muzaffer ve Selâhattin Türkün Hüsamettin Silâhçı Hacı Resul Mehmet ipekçi Temiziş Dok.Koli.Şti. Rafet ve Saffet Sözüçetin M.Necati Kurtcan Barışıcı Dok.Koll.Şti. Recep ve Rüştü Barışıcı Ipekhan Dok.Koli.Şti. Lütfü Özmeriç Eüseyin Kızılçay Hayrettin Candaş Alko,Mensucat Koli.Şti.^Ali Koç İlhan Necip Alkan, ibrahim Koçlu FLATÜR S A N A Y İ İ Faik Yılmazipek ve Ogull.K.Ş. Muhsin İpeker Ömer Badırgalı ve Ogull.K.Ş Hacı Resul Mehmet İpekçi Sait Ete Adresi Karaağaç Mah. Karamani So.No:61 Koza han no s 163 Koza han no: 151 Eşrefiler Cad. Burmacı Sg. No: 4 Koza han no: 153 Küçük Balıklı Köyü Koza han no: Koza han no: 161 Koza han no: 97 Yerkapı Davaklı Cad.no: 64 Yeni Hal no: 1 Fidan han no: 78 Fidan han no: 74 Koza han no: 87 Umurbey Veledibeyyap Mah.l/9 Koza han no t 113 Koza han no: Koza han no: 167

21 BOYA EMPRIME unvanı ihsan îpekeb Sgbahattin Bilge Rıfat Yıbar Ali Fidanlar - ilkbahar Fon Mehrr^et Bilir Orhan Ete ve Ort.Kom.Şti Dörtçelik Dok.Koll.Şti Ali Türkkan Hamdi Şengöz Nazmi GUrdere Adresi Karaağaç Mah. Karamani Sokak No s 61 Fidan han no: 108 îpekhan not 14 îpekhan noı 18/1 Koza han no: 99 Koza han no: 169 Eşrefiler Cad. Burmacı Sokak no:4 Umurbey Cıngıllı So.No: 19 Cumhuriyet Cad. no: 340 Yeni Tabakhaneler No: 413 DERI SANAYII Vehbi Take Hasan Becerikli Güvenç Ticaret ve San.Koli.Şti. Recep Demirakan Mehmet Uguzer MoAdnan Doğan Deri Sanayii İstihlâk Koop. Reşat İpekçioglu Mustafa Tumba Muzaffer Karışman Tabakhaneler No: 236 " " 226 " " 236 t» n 274 " " 156 " 260 ît î! İnönü Cad. No: 113 Eski Tahal İçi No: 76-B

22 KONSERVE S A N A Y İ İ Unvanı Tamek Konservecilik Ltd.Şti, Cemal Alanya Basri Okyar - Apostol Margoz Yeşilbursa Konserveleri Koll.Şti L.Celâl Antel GUrsu Ender Koll.Şti. Mehmet Kılıç vş Ort. Adresi Gemlik yolu Veysel Kar ani mevkii Tuzpazarı Cad. no: 236 Pomora Cjivarı Ermutlu So.No:17 Hamitier Köyü G Ü R S U U N PABRÎKAL ARI Burhanettin Ersöz A.Eker Ersöz Un Pab.Koll.Şti. Fuat Örgen Gemlik Caddesi Cumhuriyet Cad. No:87 SABUN S A N A Y i i İslâm Uyar ve İbrahim Uyar - Emek Ticaret ve Sanayii Müess.K.Ş M.Lofçalioglu ve Ort.Koli.Şti. A.Bademlioğlu R.özpirinççi Bademlioğlu Koll.Şti. Cemal Uçkaç Ömer Lütfü Usluogulları KoU.Şti. Tirllye - İskele Cad.no: 175 Tuzpazarı Caddesi no: 235 Pidan han No: 48- Apdal Köprüsü civarı Tuzpazarı Caddesi no: 137 MADENİ EŞYA VE MAKİNE S A N A Y İ İ Kâmil Tolon Mezbaha civarı Çiğdem S. No: 5 S.K.T. Yedekparça ve Moklnecilik K.Ş Eski Tahal içi no: 26 Ramazan Çatak Hüseyin Kovancı Burselkur - Ahmet Kuranoğlu Raşit Uysal İsmail Şahin ve Ort.Şahinler Makine K.Ş. Uluyol no: 22 Uluyol Şencan Sokak no: 5 Sanayi Çarşısı Y.Blok No:2 Uluyol Güzel So. No: 37 Sanayi Çarşısı V Blok No: 5./.

23 unvanı Hakkı Baykal ve OrtoBaykal Kol.Ş. Osman îgrok Şükrü Koli.Şti. Şükrü ve Kemâl Orhanettin M.Cemalettin Demirkesen M.Kemal Coşkunöz Adresi Elmas Bahçeler Buzlu S. No 2 17 üluyol Şenean Sokak no? 16 Cezaevi eivarı buz fabokar - şısı 13 Eski sebze hali C Blok No 2 14 İnönü Cad.no s ^ SÜT VE MAMULLERI SANAYII Süttozu ve Buz Pabr.Koli.Şti. Kâmil Behçet Gökkurt Koli.Şti.. Kâzım Koyuncu ve oğulları ^ o Ş c Sütman Kardeşler Koll.Ştio A.Hikmet İnak ve Ort.Peynircilik Koli.Şti. KAUÇUK S A N A Y İ İ Zihni Düvenli - Köselteks Talât Fahri Izır - Oto Hızır Osman Çokusuglu Oto Işık Ertugrul ve Altan Yıldırir Otopar K.Ş. SEKER VE ŞEKERLEME Ahmet 5 CemalTuran Yolvkav K.Ş. Hasan Dörtyön Burna net t in Aşarı İbrahim. Bozagaçlj. S A N A Y İ İ Turan Ali Şakiroğulları Alpaclan^-Atillâ Tadveren Koll^Ştio Kafkrs Pastanesi Kurtuluş Cad. Buzlu So.No:l Pazaryeri No: 27 P.Çakmak Caddesi no: 251 Paze^yerl No: 4-3 Cumhuriyet Cad. no: 181 Sanayi Çarşısı P.blok no:2 " " B " no: 9 İnönü Cad. 34/C Sanayi Çarşısı D.Blok No: Tuzpazarı Cad.No^: 107 Setbaşı Belediye Pasajı no:2 Bayathane Caddesi no: 6 Atatürk Caddesi 61/A

24 ihracatı : Ekseriyetle dahil i ihraca t yapılmakl a berabe r Dı ş Memleketlere Şeftali, Üzüm, Yünl ü v e ipekl i kuma ş ihra ç edil ^ mektedir. İHRACATÇI FİRMALA R Adı v e Soyad ı Besim Sarpe r Bursa TCoz a Tarı m Sa - tış Koop. Birliğ i Salt Ete Mustafa Tumba Mustafa Lofçalioglu ve Ort.Itoll. Şti. Mümin Genç oğlu Tamek Konservecilik İtd.şti. Saya s Bursa Süttozu ve Buz Pab.Koll.Şti. Sümerbank Merinos Tünlü San.Müess. Fahri Batıca Marmara Zeytin Tarım Satış Koop.Birliği Y.Ziya Ünen Haci Resul-Dikmen Tütün Koll.Şti. Ulaş Koll.Şti. Bursa Ziraî Ürünler Ticaret ve San.A.Ş Refsan Koll.Şti. Süreyya Bursa Bahri Murgul Adresi Boyacı Kulluğu Değirmen Sokak 3- Ticaret Ban.Han K. 5 Koza Han 167 inönü Caddesi 113 Tuzpazarı Cad.235 Geyve Han 3/47 Posta kutusu 78 Yıldırım Buzlu S.hosl Merinos Caddesi Koza han 221 Ticaret Ban.İş H.K.5 Eski İpekhan no s16 Tahtakale Okul S.13 Çancılar Cad.ipekçi H.2 ^ îştigğl Sahası Tütün Tohumlar îpek,pamuk, İpek Tütün, Fındık Zeytin Yaş meyveler Tütün Fındık, Zeyti n, Sebze^ kuru ve yaş meyvalar Pey-nir Halı ve yün ipek,pamuk,hububat, bakliyat Zeytin tanesi Sebze,yaş meyveler Tütün Yaş meyve-şebze, kuru meşveler Atatürk Cad.îpekhan K.3 Yaş meyveler Cemal Nadir Cad.No: 8 Balıkesir Cad.49 MUSTAFAKEMALPAŞA Yeni sebze hal no:18 Yaşmeyve ve sebze, kuru meyveler. Bakliyat,tohumlar, sebze,kepek Yaş meyveler.

25 El Sanatları ve Turistik Hediyelik Eşya : Bursa'nm pek meşhur olan küçük sanayii arasında Havluculuk^ileridedir. Bundan başka^bıçak, Çakı ve Mustafakemalpaşa İlçesinin Darbukaları Turistler tarafından rağbet görmektedir. Mevcut Bank a 1 _a_r : 'Bankalar T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Bankası Setbaşı Bürosu Türkiye îş Bankası A.Ş Tt ît "Setbaşı Şube. r? tt tt "Yeniyol Şube. ft tt tt "Altıparmak " tr "Yenisebze hali Ajansı A d r e s l e r i Cumhuriyet Alanı Setbaşı Ulucami karşısı Setbaşı inönü Caddesi Çatalfırın Sebze hali karşısı Tel.No; Santral Gara j Yapı ve Kredi Bankası A,Ş Orhanbogazı 1183 " " " " Yeniyol Şubesi İnönü Caddesi 3640 Türkiye Garanti Bankası A.Ş Cumhuriyet Alanı 1696 " " " " "Uzunçarşı Ajansı Uzunçarşı 2677 Türk Ticaret Bankası A.Ş Atatürk Caddesi 2204 " " " "Çarşı Şube. ~ Orhan Boğazı 1195 Osmanlı Bankası Atatürk Caddesi 2306 Pamukbank A.Ş C-umhuriyet Alanı 2776 " " " Çarşı Şubesi Pazaryeri 2213 ist.emniyet Sandığı Bursa Şubesi Atatürk Caddesi 1238 Türkiye Vakıflar Bankşsı A.Ş Çırapazarı 3906 Sümerbank Şubesi Setbaşı 2738 Türkiye Kredi Bankası A.Ş Çırapazarı 1205 Akbank A.Ş Atatürk Caddesi 3408 Türkiye Halk Bankası A.Ş Bankalar Caddesi 2009 Emlâk Kredi Bankası Ulu Cami karşısı 1367 Türkiye Öğretmenler Bankası Bursa Şubesi Ünlü Cadde 2627 İstanbul Bankası ' Atatürk Caddesi 3239

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA da Medikal Turizm Termal Turizmi SPA-Wellness

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Bursa'da burs veren vakıflar

Bursa'da burs veren vakıflar On5yirmi5.com Bursa'da burs veren vakıflar Bursa'da burs veren vakıflar ve adresleri... Yayın Tarihi : 20 Temmuz 2012 Cuma (oluşturma : 11/27/2015) 1)ABDULLAH BABA VAKFI ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. ZÜMRÜTEVLER

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bursa ili Gemlik ilçesinde konuşludur. Bursa Şehirlerarası

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

e ait Şimdi bazı adalar daha satışa çıkarıldı. Fiyatları da 8 ile 25 milyon dolar arasında değişiyor.

e ait Şimdi bazı adalar daha satışa çıkarıldı. Fiyatları da 8 ile 25 milyon dolar arasında değişiyor. Çarşamba 20 Ocak 2010 16:31 - Son Güncelleme Çarşamba 20 Ocak 2010 18:13 Türkiye de de tıpkı yabancı ülkelerde olduğu gibi bazı adalar şahıslara ait. Aralarında en ünlüleri Rahmi Koç un Tuzla daki adası

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Yalova Hakkında Genel Bilgiler

Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova; Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi nin güneydoğu kesiminde Armutlu Yarımadası nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları nın kuzey eteklerinde yer almaktadır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM ( )

İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM ( ) İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM (1909-1926) Halim DEMİRYÜREK * Osmanlı da zirai üretim iklime ve araziye bağlı olarak çeşitlilik arz ederdi. İklimi elverişli ve toprakları verimli olan İzmit ve mülhakatında her

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

PETRA SEMİNER LİSTESİ

PETRA SEMİNER LİSTESİ Adana BÜYÜK SÜRMELİ HOTEL Özler Cad. No:49 Seyhan / ADANA Telefon: (322)352 36 00 Faks: (322)352 19 45 17.09.2011 14:00 Adıyaman SAĞLIKLI ÖĞRETMEN EVİ Sıratut Mah.Cumhuriyet Cad.No:55 ADIYAMAN Telefon:

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ 1) SÜMELA MANASTIRI Trabzon un Maçka ilçesinde yer alan, tarihiyle ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Sümela Manastırı, geniş bir alana yapılmıştır. Kesin olarak yapım tarihi bilinmese de M.S. 365-395

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

MAHALLİ İDARELERCE (Belediyelerce) BELGELENDİRİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ ENVANTERİ

MAHALLİ İDARELERCE (Belediyelerce) BELGELENDİRİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ ENVANTERİ M.KEMALPAŞA İNEGÖL YILDIRIM GÜRSU YENİŞEHİR İL Son Güncelleme : 18.05.2015 1 USLU 2 KURTULUŞ MH. YZB. İ.HAKKI BEY BUL. N:3 YENİŞEHİR / 773 58 44 773 30 66 16900 usluhotel@gmail.com 1. Sınıf 72 102 2 ÇAKIR

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

2016 YILI İLK YERLEŞTİRME SONUCU PUANLARI

2016 YILI İLK YERLEŞTİRME SONUCU PUANLARI 2016 YILI İLK YERLEŞTİRME SONUCU PUANLARI O. Kodu Okul Adı Okul Türü Cinsiyet PUAN 67477 NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi Kız/Erkek 491,9575 73835 NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi Kız/Erkek

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ Buski Tenis Kortları Acemler, BUSKİ Tesisleri İçi, - Osmangazi / BURSA 0 224 251 05 55 Dobruca Tenis Kortları BUSKİ Dobruca Sosyal Tesisleri, Osmangazi - BURSA 0 224

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri...

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... Kaplıca Rehberi Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... BURSA-Çekirge Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. Tedavi edilen hastalıklar: Romatizma, karaciğer,

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,25 0,39 0,312 662.670,00 KG 206.889,50 HTS 30,00 ARPA 0,20 0,35 0,243 809.690,00 KG 196.858,84 HMSGT 67,00 ARPA 0,17 0,31 0,230 2.070.980,00 KG 477.067,38 HMS 225,00 ARPA 0,26 0,35

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2015 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,56 1,00 0,81 11.846.072,00 Kg 9.595.663,45 TGT 162 Buğday 0,75 0,82 0,77 18.512.140,00 Kg 14.272.294,87

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

İL /İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. BURSA NİLÜFER Tofaş Fen Lisesi ,958. BURSA NİLÜFER Nilüfer İMKB Fen Lisesi ,467

İL /İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. BURSA NİLÜFER Tofaş Fen Lisesi ,958. BURSA NİLÜFER Nilüfer İMKB Fen Lisesi ,467 İL /İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Tofaş Fen Lisesi 120 491,958 Nilüfer İMKB Fen Lisesi 120 489,467 Bursa Anadolu Lisesi 306 481,310 İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi 120 476,446 Ahmet Erdem Anadolu

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE 1 KASIM 2016 A T S O Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız 4590 faal üyesiyle Afyonkarahisar ın en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U Aşağıda belirtilen gayrımenkuller, kapalı teklif alınmak ve sonrasında açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale

Detaylı