BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ"

Transkript

1

2 BÖLGE TURIZM REHBERI ETÜDÜ i ç i n d e k i l e r ı - Adapazarı ıı - Bursa ııı- Gemlik ıv - Ba İlke sir V - Bandxrma Vı - Çanakkale Vıı- Edirne VTF- Kocaeli ıx - Kırklareli X - Lüleburgaz Xı - Tekirdağ Xıı- Çorlu XTTT- Malkara

3

4 A D A P A Z A R I BELDEYİ TANITM A 1- B E İDENİN COĞRAF İ DURUM U İKLİM V E TABİA T ŞARTLAR I t Bölgenin iklim i esa s itibariyl e mutedi l olu p Adapaza - rmda, Akdeni z iklim i il e Karadeni z bölgesinde hükü m süre n iklim arasınd a bi r geçi ş şekl i kendin i gösterir. Kışla r soguk - çadır. Yazla r sıca k geçer. Sühune t Şuba t ayınd a derece - ye kada r düştüğ ü gibi j Temmu z v e Ağusto s aylarınd a dere - ceye kada r yükselir. Yıllı k ortalam a sıcaklı k 14, 3 derecedir. En sıca k a y ortalamas ı 23, 4 derecedir. E n soğu k a y ortalama - sı is e 6,6"derecedir...v _ Yıllık yağı ş tutar ı 77 4m m dir. E n yağışlı mevsi m kıştır. Kışta n sonr a e n fazla yağı ş ala n mevsi m sonbahardır. Bununla berabe r yağı ş he r mevsimd e bold\ır. Topra k kuvvetl i, yağış bo l v e ikli m ço k elverişl i olduğunda n bölged e v e bil - hassa Adapazarınd a her türl ü ürü n bol mikdard a yetişmekte - dir. Hususiyet Arzede n Tabiat Güzellikler i : Adapazarınm tabia t güzellikler i baknıamda n hususi - yet arzede n yerleri, Sapanc a Gölünde n çıkıp şehri n kenarın - da tatl ı bi r kavisl e geçere k Bat ı tarafların a akan, üzerin - de sandall a dolaşılabile n v e kenarlarınd a içikil i gazin o v e lokantalar buluna n ÇAfî K SUY[ J ile, içind e türl ü tatl ı s u ba - lığı ola n v e kenarlarınd a Kar a Avcılığımd a yapılabile n v e Tüzme Sporların a d a elverişl i olu p 42km' ^ genişliğinde bulu - nan SAPANC A GÖL Ü ve ORMANLIKLARDIR. bilir. Bunlardan başk a ÇALTICA K V E POYRAZLARD A zikredile - Yüz Ölçüm ü ; ^ 2 Sakarya Vilâyetini n yü z ölçüm ü k m, merkez i olan Adapazarın m 891 k m dir. Nüfus v e Han e Aded i : Sakarya Vilâyetini n nüfus u , Han e aded i dır. Ziyarete v e İkamet e E n Uygu n Ola n Zamanla r ; ilkbahar aylarıdır../.

5 2- BELDENİN TARİHİ DURUMU : Sakarya ilinin merkezi olan Adapazarının hangi tarihte ve kimin tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bu havalenin Türk hakimiyetine geçtikten sonra tesis edildiği zannedilmektedir. Sakarya ilinin bulunduğu topraklar ilk çağlarda Hititlerin, Priklerin, Lidyalılarm eline geçmiş, sonra milâttan önce VI. ci yüzyılda bütün Lidya ve Anadolu ile beraber Iran imparatorluğuna katılmıştır. Milâttan önce IV.cü yüzyılda, Makedonyalı Büyük İskender, bütün Anadolu ile birlikte burasını da İrandan almıştır. Bilâhare Bölgeye hakim olan Bitinya Krallığı, milâttan önce I.nci yüzyılda tamamen Romaya geçmiştir. Milâttan sonra 395 de Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması üzerine, bu bölge Dogu j[ Bizans ) İmparatorluğunun payına düşmüş ve VI. ci yüzyılda İmparator Jüstinianus çağında kalkınmıştır. ^ Osmanlı Devleti kuruluncaya kadar bu İmparatorluğun hakimiyeti altında kalan Sakarya Vilâyeti, 1071 Malaz Girit Zaferinden sonra Anadolu Fatihi Kutlamışoglu Süleyman Şahın Baş kumandanlığında Türk Orduları tarafından alınmıştır.. Bilâhare Haçlı Seferleri sırasında bu bölge tekrar Bizansların eline düşmüş isede, ancak Orhangazi devrinde XIV. cü yüzyılın ikinci yarısına dogmı Sakarya, Kocaeli ile beraber fetholımmuş ve Türk - Osmanlı Devletine katılmıştır. Bundan sonra da aralıksız Türk hakimiyetinde yaşamıştır. Uzun yıllar İzmit Sancağının ve ( İzmit ) ^'^ocaeli Vilâyetinin kazası ve 1954 yılında da Sakarya Vilâyetinin merkezi olan Adapazarının, ismini eskiden bu âlânda kurulan bir Pazardan aldığı söylenilmektedir. Tarihi Abideleri ; Adapazarında pek az tarihi Anıt bulunmaktadır. Tarihî eserlerin en önemlisi bugün Beş Köprü adı ile anılan ve Bizans İmparatorluğunun en şaşalı devrinde İmparator Jüstinianus tarafından inşa ettirilmig bulunan sekiz kemerli, 429 metre uzunluğundaki TAŞ KÖPRÜDÜR. Bundan başka görülecek diğer tarihî eserler arasında. Sapanca Gölünün sularını Sakaryaya boşaltan Çark suyu üzerindeki Köprü ile Şekürler Köyü civarında bulu nan Bizanslardan

6 kalma Kaleler ve 1555 tarihinde inşa ettirilen Mimar Slnanm eseri olan Sapancadaki RUstempaşa Camii ile bir hamam sayılabilir. Müzeleri s Adapazarında Müze yoktur. 3 - BELDENİN İKTİSADI DURUMU BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ ; Adapazarının en önemli mahsulleri PATATES VE ŞEKER PANCARIDIR. Bunlardan başka Mısır, Arpa, Yulaf, Buğday, Pirinç, Soğan, Fasulye, Ayçiçeği, ve Tütün ziraatide yapılmakta, meyve ziraatinde ise başta elma olmak üzere. Armut, Ayva, Ceviz, Erik, Kiraz, Şeftali, Vişne, Üzüm ve Kestane geniş yer tutmaktadır. ^ Belli Başlı Fabrikaları ; ( İmalat Çeşitleri ) Adapazarındaki en büyük sınaî istihsâl kolu Dericilik olup bir çok deri imalâthanesi vardır. Bunun dışında İlin Sanayi tesisleri arasında Kristal şeker imâl eden Şeker Fabrikası, Ziraat Aletleri yapan Ziraî Donatım Kurumu Fabrikası, Vagon Fabrikası, Nişasta ve Glikoz imâl eden Nişkoz T.A.Ş Fabrikası, Nebatî Yag imâl eden Muhtelif Fabrikalar, Tuğla, Kiremit Fabrikaları, Şeker ve Şekerleme Fabrikaları mevcuttur* Bunlardan başka, iki Dökümhane ile yedi Matbaa, muhtelif Gazoz, Tuz, Sandalye^ Kereste ve Ziraat aletleri imalâthaneleri bulunmaktadır o Fabrikanın Adı Adresi Tel>No; İbrahim, Recep, Nasuh Maraşoglu Ticaret Koll.Şti. Aydın Sokak Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Alet ve Makineleri istasyon Civarı Çetin Yaman İzmit Caddesi Bekir Şar hal.kemal Şar ve Ort.Koll.Şti, İstiklâl Mah.Aydın ^^^^ ^ Sokak 1 / Ali Dilmen ve Şürekası Kom.Şti. Çarksuyu civarı Halim ve Salih Çoroglu Koll.Ştio ^ Kaadır a Caddesi Osman Karakaş Çcrksuyu Eski köprü

7 Fabrikanın Adı Sami Güllü ve Ort.Koli.Şti Adapazarı Şeker Fabr.A.Ş Nişkoz Sanayi Tic.A.Ş Adresi Güneşler köyü Adapazarı Çarksuyu civarı Abdi Tömekçe ve mah.koll.şti.güneşler köyü Kaçar Koll.Şti. Sakarya Kauçuk Kimyevi Mad. San. Ltd.Şti. İbrahim ve Hakkı Demircioglu koli. şti Sakarya Un Fabrikası Asit Sanayi A.Ş. İhracatı ; îzmit Cad.Güneş Kiremit Pabr. İzmit Cadd.Orc.ian işletmesi yanı Karaağaç Cad. 248 Mendek Cad. 24 Çark Suyu yanı Tel.No; Ekseriyetle dahilî ihracat yapılmakta dış memleketlere yalnız Salyangoz ihraç edilmektedir. El San'atları ve Turistik Hediyelik Eşya Yoktur. Mevcut Bankalar ; Bankanın Adı T,Ziraat Bankası T.Ticaret Bankası T.İş Bankası Yapı ve Kredi Bankası Halk Bankası Garanti Bankası A.Ş Emniyet Bankası İstanbul Bankası A.Ş Emlâk Kredi Bankası T.Vakıflar Bankası Akbank T.A.Ş Şeker Bank T.A.Ş Öğretmenler Bankası A.Ş T.Ticaret Bankası Yenicami Şb, Adresi Park arkası Bankalar Cad. Uzunçarşı Gümrük O nü Ankara Cad.20 Uzun Çarşı Uzun Çarşı Belediye Sitesi altı Ankara Cad.^ Uzun Çarşı İkinci geçit Bankalar Cad. Bankalar Cad. Konak Cd.Dilmen oteli a Yeni Cami Meydanı Tel.No: İti BELDENİN SOSYAL DURUMU : Adapazarının hususiyet arzeden Örf ve adetlerile Turistlerin riayet etmeleri gereken hususiyetler yoktur../.

8 Özellik Arzeden Günleri ; a) Kurtuluş Bayramı : Her yıl 20 Haziranda kutlanır. b) Festivaller c) Sergiler ve Fuarlar ç) Panayırlar d) Spor Faaliyetleri s e) Folklor Özellikleri : Kurtuluş Bayramı münasebetile her yıl 21 haziranda başlayıp' üçgün devam eden bir festival yapılır. Yoktur. Yalnız Geyve kazasında 14 Eylülde başlayıp 4 gün devam e- den bir panayır yapılmaktadır. Spor faaliyet ve gösterileri Futbol;, Güreş, Atletizm, Basketbol, Yüzme, Bisiklet ve avcılık sporlarına inhisar etmektedir. Ege-Marmara bölgesile Orta A- nadolu bölgesi arasındaki Anadolu Halk Musikisinin Özelliklerini taşıyan Sakarya Halk Musikisinde Folklor özellikleri Geyve, Kafkas ve Karadeniz Folklor Ekipleri tarafından yaşatılmaktadır. 5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTE 1!ARDIM VE HİZMETTE BULUNÜLABİLECEK YERLER ; a) Belediye ı Tel.No: 1024 Gümrük önü b) Ticaret ve Sanayi Odası Tel^No: Uzunçarşı 93 c) Adapazarı Turizm Derneği Belediye Sitesi II- BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR ; 1- Kara Yolları t a) Kazalarına olan mesafelerim ( Kilometre olarak ) Adapazarı-Akyazı ( 31 ) Adapazarı-Geyve ( 40 ) Adapazarı-Hendek - ( 32 ) Adapazarı-Karasu ( 50 ) Adapazarı-Sapanca ( 21 )

9 ^ î CjvQ r Vilâyetlere olan Mesafeleri : {Kilometre olarak ) Adapazarı-Bskişehir(243) Adapazarı-Ankara { 326 ) Adapazarı-îstanbul (146) Adapazan-İzmlt ( 53 ) Adapazarı-Bolu (116) c) Trafik Dumomu ; Her mevsimde normal olup İstanbul - Ankara Trafiği çok canlı olduğundan bu yolda vasıta eksik olmamaktadır. Kışın bazen Bolu Dagı yolu Kardan kapanmaktadır. Yollar üzerinde kara nakil vasıtalarının ihtiyacını karşılayacak yakıt İkmal ve tamir istasyonları mevcuttur. c) Yollar Üzerinde Görülmeğe Değer Yerler s Kara yolları üzerinde görülmeğe değer tabii gizellikleri Çark Suyu, Sapanca Gölü ve Ormanlıklardır. 2- DEMİR YOLLARI ; a) Belli Başlı Büyük İstasyonlara olan mesafeler ; ( Kilometre olarak ) Adapazarı-İzmir ( 49 ) Adapazarı - İstanbul ( 142 Adapazarı-Eskişehir ( 191 ) Adapazarı - Ankara ( 454 ) b) İşleyen Trenler ; Adapazarı - İzmir, Adapazarı - İstanbul arasında Posta ve Motorlu trenler İşlemektedir. Ayrıca Ariflyeden Aktarma yapmak suretlle Yataklı Trenlerede binilebllir. III- DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER ; ( Karanakil vasıtaları dahil ) a) Kara Nakil Vasıtalarında : Adapazarmdan^-İstanbula her saat başı, Ankaraya ise lıer sabah muntazaman direk Otobüs seferleri bulunmaktadır. Bunun dışında Ankaraya gitmek için İstanbul-Ankara arasında işleyen ve çok sık olan Otobüslerden de istifade edilebilire Adapazarı - İstanbul arası Otobüsler de 5.-

10 b) Trenlerde ; Motorlu tren Adapazarından kalkış 6,3 5 1st.Varış 9,45.1 t.! f I! a^0 3 " " 10,4 0 Posta Treni " " 16,0 0 " " 20,3 8 Ücr'fet Tarifeleri t a) Kara Nakil Vasıtalarında; ( Otobüs Otomobil ) Adapazarı - istanbul Adapazarı - Ankara 1 kişi 5 lira 1 kişi10 lira b) Trenlerde ; Adapazarı - İstanbul 1 kişi 5,7 0 lira VI- BELDEBE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER t 1- Oteller; a) I.nci Sınıf Oteller :,Su İsimleri Adresleri Tel.No. Oda Ad. Yatak Ad. Banyo durumu Adapala s Ankara Cad.90 Çihanpalas Tuzluhamam 11 0 İzmir Palas Soğanpazorı 66 Meserret Kavaklar Cd.2 Özenpalas " " " 38 Şehir Palas Gümrükönü No; Umımî Daimi " kar su " vardın. îl f ît t ff î î î t b) ikinci Sınıf Oteller isimleri Adresleri Tel. Oda Not Ad. Ankarapalas Ankara Cad.67/ Emniyet Oteli Soganpazarı îkbabı Oteli Sakarya No s istanbul Oteli Soganpazarı Nı Asrî Kandıra Unkapanı Yatak Ad Banyo Umumî?f tt TJ ît Su durumu Daimî akar su ti tt 2- KAMPINKIER t Kampik sahaları ve açık kamplar Karasu ve Sapancada olup hiç bir mevsim için tesbit edilmiş fiatları yoktur. A

11 V- BELDEDEKI BELLI BAŞLı LOKANTALAR ( Restoran,Pastaneler ve Mıihallebicller) Lokantalar ; Hacıbaba Lokantası Ankara ^ad. Tel.Not 1208 İmren Lokantası Gümrükönü Cad. " " 1053 Ekspres Lokantası Ankara Cad. N. " " 1772 Kardeşler Lokantası " " " " 1233 Özellikleri, Orijinal yemek çeşitleri ; Özellikleri yoktur. Her çeşit turk yemekleri yapılır. Açık bulundukları saatler ; Lokantalar her gün saat 10 dan 24 e kadar açıktır. 1 Kişinin Bir öğün için vasatî olarak ödeyeceği asgarî azamî ücretleri; 1 Kişinin-1 öğün için ödeyeceği asgarî ücret 4, azamî ücret 7.50 liradır. Pastaneler ; Melek Pastanesi Ticaret Sarayı 1481 Tel.No: Gülsaray Koll,Şti. Uzun çar^ı J624 " " VI- BELDENİN ÖĞLENCELERİ î Melek Sineması Ticaret Sarayi Tel.No: 1481 Saray Sineması Kabaklar Cad., " " İOİ& Yeni Sinema Bankalar Cad-, " " 1387 Atlas Sineması Kavaklar Cad. " 1813 Pitaş Sinaması Konak Cad, MÜZİKLİ GAZİNOLAR ; Yalnız yaz mevsiminde Çark Gazinosunda müzik vardır, VII- YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR ; Karasu ve Sapancada yüzme müsabakaları ve Balık avcılığı yapılmaktadır../.

12 - 9 - VIII- TEDAVI VE KÜR YERLERI S ( Tıbbî Turizm ) Kaplıcalar, Şifalı Sular, Çamurlar ; Büyük bür meşe Ormanlığının içinde ve Adapazarından 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazıda kâin ve modern tesisleri ihtiva eden Kuzuluk Kaplıcalarının iyotlu. Karbon diyoksitli. Kükürtlü, Bakirli ve daha birçok kimyevî hassaları ihtiva eden sularından faydalanılmaktadır. Bu kaplıcaların sıâları her nevi Romatizma, Siyatik Cilt ve Mide hastalıklarına' iyi gelmekte, çamuru ise ciltteki lekeleri çıkarmaktadır. Bu arada, çeşitli güzellik kürleri, çamur ve göz suyu banyoları yapmak için her yıl yaz aylarında burada bunan modern dinlenme evlerine yerli ve yabancı turistler geniş alâka göstermektedirler. Bundan başka, Fransız Vlchy Madensuyu ayarında bulunan Kuzuluk Maden suyu, Gazli ve tuzlu kalevî hassalara sahiptir. Her litresinde 20 miligram Lithium Madeni vardır. Radyo Aktivitesi.8,6 emandır.

13

14 B U R S A BELDEYİ TANITM A : 1- BELDENİ N COĞRAF İ DURUM U İKLİM V E TABİAT ŞARTLAR I : Bursa Marmar a denizini n tesir i altınd a mutedi l bi r iklime sahi p bulunmaktadır. İli n kuzeyind e Gemli k Körfezi kx^ yılarında, hatt a İzni k Göl ü çevresind e kışlar ı ılı k v e yağışlı, yazları sıca k v e kura k geçen, Akdeni z iklim i hükü m sürer. Bur - sa ovasını n günevlnd e yerleşmi ş ola n Burs a şehrind e g n sıca k ay ortalamas ı 2 4, 2 ; e n soğu k a y ortalamas ı İs e 5, 4 dür. 725 mm. ola n yıllı k yağı ş tutar ı Uludag a doğr u yük - seldikçe artar. E n yağışlı mevsi m kı ş aylarıdır. Bursa^d a bütün yağışı n % 25,5 çug u İlkbahar, % 2 5 ş i Sonbahar, % 12 s i ise ya z mevsimlerind e düşer. Yaz günler i Maî*tt a başlıyarak Kasım'd a son a ermek - te, donl u günle r is e Kası m ile Nisa n arasınd a ye r almaktadır. Hususiyet Arzede n Tabia t Güzellikler i : Büyük kısm ı Marmar a bölgesini n Güne y Marmar a bölü - münde küçü k bir kısm ı is e Eg o bölgesinin İ ç Bat ı Anadol u bölümünde buluna n Bursa'nm tabiat güzellekler i bakımında n hususiyet arzede n yerlerini n başında. Yeşi l Burs a Ovası, Gonli k körfezi. Armutl u Yarı m Adası, Marmar a bölgesini n e n yükse k dağı buluna n v e zirvesind e hi ç bi r zama n kar eksi k ol - mayan ve bi r dinlezım e yer i buluna n Uludağ, Türkiyeni n beşinc i büyük göl ü ola n v e 30 8 kilometr e kar e genişliğind e v e e n dar yeri 6 5 metr e buluna n İzni k Göl ü v e sahilleri. Vilâyeti n ikin - ci büyü k göl ü ola n 15 6 kilometr e kar e genişliğind e Uluba t ( Apolyon t ) göl ü v e sahiller i beldeni n görülmeğ e değe r yer - lerini teşki l ederler. Yüz Ölçüm ü t Bursa Vilâyetini n yü z ölçüm ü kilometr e karedir. Nüfus v e Han e Aded i ; İlin nüfus u olu p bunu n dörtt e birin e yakı n bi r kısmı Burs a şehrini n içindedir. Ortalam a 15 2 rakıml ı ola n şehir, 177 mahall e v e hanede n ibarettir. A

15 Ziyarete ve İkamete en uygun olan zaman.'jar ^ Senc^nln dört mevsiminde Bursa ^ da ikamet elverişli bulunmaktadır. 2- BELDEMİN TARİHİ DURUMU ı Bursa'nın tarihine ait bilgi az olmakla beraber^ bazı tarihî kaynaklara nazaran şehrin M,Ö. 550 yıllarına dogru Bithnia Krallarından Prusios zamanında kumlmuş olduğu ve bu sebepten şehre kurucunun ismine izafeten Prusa adı verildiği ve zamanla bu ismin Bursa adını aldığı zannedilmektedir^ Bursa, M.Ö. Birinci asrın sonlarına doğru Romalı GÖneral Licinus Lucullus'un Kral Mltridatı mağlup etmesinden sonra Romalıların eline geçmiş ve İlk önce Micomedia'ya bağlanmıştır. İmparator Trayanus zamanında şehrin imarına çok ehemmiyet verilmiş ve İmparator Cüslnien de burada bir hamam Ve bir saray yaptırraıştır«bursa şehri 1326 tarihinde Osmanlıların eline geçmiş ve Türklerin eline geçtikten sonra imar ve nüfus arbması bakımından büyük bir gelişme göstererek^ Bîzanslar devrinde Marmara bölgesinin en büyük şehri olan İznik'in yerini almıştır. Orhan Gazi'den sonra -gelen padişahlar zamanında.daha fazla büyüyen Bursa şehrim XIV ncü yüz yılın sonunda Ana-- dolunun her tarafından gelen Alimlerin yerleştiği bir ilim ve sanat merkezi olmuş ve kültür kıymeti bakımından Konya ve Kayseri ile boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Orhangazi ve Birinci Sultan Murat zamanında bir çok camiler ve kıymetli eser1erle süslenmiş olan Bursa 1402 de yapılan Ankara muharebesini müteakip Timur orduları tarafın-- dan yağma edilmiş ve hatta bu arada Yıldırım Bayazıt'm ha-- zineleri de ele geçerek ilk Osmanlı padişahlarına alt resmî vesil^alar ile o devirde telif edilen eserlerin büydk bir kıs-- mı bu sırada zayî olmuşturo. Bu, vakıadan sonra yeni inşa edilen Bursa Yıldırım Bayazıdm şehzadeleri arasındaki mücadeleler sırasında MebiTiot Çeİebinin eline geçerek Devlet merkezi olmuştıırc Yıldırım Bayazıttan sonra gelen Osmanlı Hükümdarları burasını yine Devlet merkezi saymakla beraber dalrıî ordu karargâhlarını Edirne'de tesis etmeleri^ bu şehrin in^kişâfını nz çok durdurmuş ise do^ Bursa Osmanlı ülkesinde ve Anadolu da her bakımdan birinci plânda bir belde olarak kalmıştıro

16 1453 de îstanbulun fethiile Devlet Merkezinin oraya nakli üzerine Bıorsa'daki Ulema ve Ümeı^anm büyük bir kısmı Istanbula hicret etmiş ve bu sebeple Bursa'nm siyasi önemi kalmadıgı gibi kültür bakımından da kıymeti azalmıştır» Sultan" Ahmet I maruz kalmışsa da sadece geçirilememiştir. zamanında Bursa Celâlilerin istilâsına şehrin civarı yağma edilmiş. şehir ele Bundan sonra Bursa gerek 4 ncü Sultan Mehmet zamanında çıkan Abaza Hasan Paşa isyanında gerekse 1853 de vuku bulan büyük zelzelede hayli zarar görmüştür. Osmanlı Devlet Merkezinin İstanbul'a naklinden sonra Anadolu Beylerbeyliğine tabi bir sancak beyliği halinde idare edilen Bursa, 1841 tarihinden itibaren Vilâyet merkezi olmuş ve Devlet Ricalinin en güzideleri buraya Vali olarak gönderilmiştir. Bu Valilerden Ahmet Vefik Paşa ilk defa olarak Bursa Ma bir Tiyatro inşa ettirmiş ve bu Tiyatroda oynamak üzere kendisi piyesler tercüme ve adepte etmiştir yılma kadar İstanbul'dan gönderilen Valiler tarafından İdare edi len Bursa, Batı Anadolunun o tarihte yabancı Devletler tarafından işgal edilmesi üzerine büyük bir ehemmiyet kazanmışsa da 9.Temmuz.1920 de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. İki yıl iki ay iki gün süren işgşalden sonra 12.Eylül.1922 de işgalden kurtulan Bursa bugün her bakımdan ileri giden şehirlerimizin başında gelmiş ve Türkiye'nin 5. nci büyük şehri olmuştur. Tarihî Abideleri ; Bursa'nın tarihî eserlerinin en kıymetlilerini Camiler, Mescitler, Türbeler, Medreseler, Han, Hamamlar, Kaplıca ve köprüler teşkil eder. a) Ulucamii; 1325 senesinde inşasına başlanılmış olun Çelebi Sultan Mehmet zamanında sona ermiş en büyük camidir. b) Orhan Camii: Belediye Binası karşısında bulunan Orhan Camii Orhangazi tarafından yaptırılmış olup içinde umumî, Orhan ve Haraççıoglu kütüphaneleri vardır. c) Yeşil Camii; yılları arasında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Mimar Hacı İvaz Paşaya yaptırılmıştır. Cami kapısının üzerinde ve yanında ve pencerelerinin kenarında beyaz mermer üzerinde işlenilmiş Bedialar kolleksiyonu çok alâka çekicidir. Bu camiin İç tezyinatı Nakjkaş Ali Paşa tarafından. Çiniler ise Mehmet Mecnun tarafından yapılmıştır../.

17 Ortası ve köşeleri beyaz açık ve koyu mavi siyah ve altın rehkli çini kabartmalardan müteşekkil mihrap, tamamen çini ile yapılmış olup yüksekliği takriben onbeş metredir. d) Murat Hgdavendiggr Camii ; Çekirgemde bulunan 19. asrın son\mda yapılmış olan bu camiin avlusunda bir şadırvan bulunmaktadır. e) Yıldırım Bayazıt Camii : İnşasına 1389 senesinde Yıldırım Bayazıt tarafından başlanılan bu cami 1403 senesinde Musa Çelebi tai»afından bitirilmiştir. Bu cami mermer işçiliği bakımından dikkate şayandı r. f) Muradı Sani Camii ; Muradiye semtinde bulunan ve 1447 senesinde yaptırılmış olan bu cami ile Bursa'da Osmanlı yapı sanati kapanmış bııluntîia k t a d ır MESCİTLER ; Şadırvanlı Mescit s Koza hanın avlusundadır Baştan başa mermerden yapılmış olan bu mescit Bursa'daki sanat abidelerinin minyatür, zarif bir es^eridir. Bundan başka tarihi önemi haiz bir çok mescitler Bursa»nm mıjıhtelif yerlerine serpilmiş bulunmakta- - dır. TÜRBELER ; a) Emir Sultan Türbesi : Buharaİl Emir efendiye ait bulunan bu türbe 1845 senesinde 1. Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. b) Osman ve Orhangazi T^^rbeleri : Tophane mevkiinde 8 köşeli bir kubbe ile örtülü bulunan bu türbede Bursa'nm Fatihi Orhan bey ile babası Osman bey metfundur. c) Orhangazi Türbesi ; 13. yüz yıldan evvel yaptırılmış ve dört köşeli olup dört sütuna istinat eden, bir kubbesi bulunan, bu türbe son defa Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır. d) Yeşil Türbe ; Yeşil Camiin güneyinde ve kubbesi cami kubbelerine benzeyen bu türbenin dış duvarları tamamen yeşil çinilerle süslüdür. Bu türbede Çelebi Mehmet ile Oğulları Mustafa, Mahmut, Yusuf ve Kızları Selçuk Hafize Hanım metfundur../.

18 e) Yıldırım Türbesi : Yıldırım Bayazıt camlinin yanındadır. Hiç süsü olmayan bu türbenin kapısı üzerindeki kitabede 1806 tarihi görül*-* mektedir. Burada Yıldırım Bayazıt ile Isa Çelebi yatmaktadır. f) Murat Hûdayendig8r Türbesi ; Çekirgede bu lunan bu türbe içinde 3. Osmanlı Hükümdarı Muradı Hüdavendigâr ile Yıldırım Bayazıtm oğlu Emir Sultan Çelebi, Yakup Çelebi ve Orhan Çelebi metfundur. g) Çem Sultan Türbesi ; Muradiye türbesi içinde buluncıakta ve tarihi kıy-* meti haiz olması itibariyle turistlerin alâkasını çekmektedir. MEDRESELER : Devrinin en büyük ilim merkezi bulunan Bursa'da vaktiyle 50 yi geçen medrese bulunmakta idi. Bunların büyük bir kı smınm halen yeri tesbit edilememiştir. Bunlardan yalnız Yeşil Medrese bugün müze olarak kullanılmaktadır. HANLAR: Bursa'da mevcut birçok hanlardan başka Orhangazinin eseri olan ve şehrin en eski ve mühim hanı bulunan Emirhan, birinci Mehmet zamanında yapılmış olan Kapanhan, sanat bakımından büyük değeri bulunan ve Murat II tarafından yaptırılmış olan Koza han, II. Bayazıdm vakfı bulunan Pirinç han yapılışları itibariyle Türk mimari tarzının tipik birer numuneleridir. HAMAMLAR t Bursa'nm en eski hamamı Orhon camii yanındaki Orhan hamamıdır. Bundan başka şehirde bulunan Bitpazarı, incirli, Perşembe, Karr Mustafapaşa, Ulucami, Yeşil ve Atpazarı hamamları tarihi kıymeti olan hamamlardır. KÖPRÜLER Osmanlıların yaptıkları mimarî eserler arasında Nilüfer suyu üzerindeki eskisi tamamen harap olduğundan şimdi yenisi yaptırılmış bulunan Nilüfer Hatun köprüsü ile bugün sağlam vaziyette bulunan Selçuk Hatun köprüsü ve 1674 senesinde yaptırılmış olan Abdal Acemler köprüsü zikre şayan bulunmaktadır. MÜZELER İçinde Prikya, Bitinia, Roma, Bizans eserlerinden değerli numuneler bulunan ve bunlar arasında heykel ve kitabeleri başta gelen ve Osmanlı çağma ait Türk eserleri de yer A

19 alan bir Müze vardır. Bursa Müzesi diye adlandırılan bu tesi s 15. yüz yıl başında Çelebi Sultan Mehmet'in Yeşil cami ile beraber yaptırdığı Yeşil Medresede kuru Imuştur. Tatil günleri hariç her gün 9 dan 17 ye kadar ziyaretçiye açıktır. 3- BELDENIN IKTISADÎ DURUMU BELLI BAŞLı ZIRAI MAHSULLERI iklimin fevkalfîde müsait,topraklarının o nisbette verimli olması sebebiyle toprağın her türlü mahsulünü elde etmekte tarla zıraati binnisbe mahdut olmasına mukabil, meyvecili k ve sebzecilik ön plânda gelmektedir. Tarla mahsullerinden elde olunanlar. Buğday, Arpa, Pirinç, Pancar, Çavdar, Yulaf, Mısır, Darı, Bakla, Bezelye, Nohu;t, Fasulye, Mercimek, Börülce, Fik, Burçak, Patates, Kendir, Pamıok, Keten, Soğan ve Susamadan ibarettir. Meyvecilikteki istihsali değer kalite ve miktar bakımından pek ziyade şayanı ehemmiyettir. İpek böcekçiliği. Arıcılık, Ziraî sanatlar Konservecilik, Süt ve süt mamulleri de sınaî istihsalin mühim unsurlarıdır. BELLİ BAŞLI FABRİKALARI ; Bursa'nın en büyük endüstri varlığı ipek sanayii, en büyük işletmeleri de bir yünlü dokuma fabrikası olan (Bursa Merinos Fabrikası ) ile ( İpekiş ) in Dokuma fabrikasıdır. Bursa'da bundan başka doksan kadar ipekli dokuma fabrika ve imalâthanesi vardır.. Bu fabrikalar takriben yılda üç milyon metre ipekli kumaş dokumaktadırlar. Ayrıca, 30 kadar 5.pGk flatür fabrikası ve imalâthanesi çalışmaktadıro Bunlardan başka büyük bir Süttozu ve Konserve fabrikası, inhisarlar Tütün İşletme evi bulunduğu gibi müteaddit Tuğla ve Kiremit;, Kereste ve Kösele imalâthaneleri de vardır../.

20 Belli Başlı Sanayici Firmalar t DOKUMA S A N A Y I I Unvanı ihsan îpeker ipekçilik Koll.Şti. Tabir Sütmen M.Aker Cemal Öney Abdurrahman Şenipek Dörtçelik Dok.Koli.Şti. Mustafa ve Davut Dörtçelik Türkün Koll.Şti. Muzaffer ve Selâhattin Türkün Hüsamettin Silâhçı Hacı Resul Mehmet ipekçi Temiziş Dok.Koli.Şti. Rafet ve Saffet Sözüçetin M.Necati Kurtcan Barışıcı Dok.Koll.Şti. Recep ve Rüştü Barışıcı Ipekhan Dok.Koli.Şti. Lütfü Özmeriç Eüseyin Kızılçay Hayrettin Candaş Alko,Mensucat Koli.Şti.^Ali Koç İlhan Necip Alkan, ibrahim Koçlu FLATÜR S A N A Y İ İ Faik Yılmazipek ve Ogull.K.Ş. Muhsin İpeker Ömer Badırgalı ve Ogull.K.Ş Hacı Resul Mehmet İpekçi Sait Ete Adresi Karaağaç Mah. Karamani So.No:61 Koza han no s 163 Koza han no: 151 Eşrefiler Cad. Burmacı Sg. No: 4 Koza han no: 153 Küçük Balıklı Köyü Koza han no: Koza han no: 161 Koza han no: 97 Yerkapı Davaklı Cad.no: 64 Yeni Hal no: 1 Fidan han no: 78 Fidan han no: 74 Koza han no: 87 Umurbey Veledibeyyap Mah.l/9 Koza han no t 113 Koza han no: Koza han no: 167

21 BOYA EMPRIME unvanı ihsan îpekeb Sgbahattin Bilge Rıfat Yıbar Ali Fidanlar - ilkbahar Fon Mehrr^et Bilir Orhan Ete ve Ort.Kom.Şti Dörtçelik Dok.Koll.Şti Ali Türkkan Hamdi Şengöz Nazmi GUrdere Adresi Karaağaç Mah. Karamani Sokak No s 61 Fidan han no: 108 îpekhan not 14 îpekhan noı 18/1 Koza han no: 99 Koza han no: 169 Eşrefiler Cad. Burmacı Sokak no:4 Umurbey Cıngıllı So.No: 19 Cumhuriyet Cad. no: 340 Yeni Tabakhaneler No: 413 DERI SANAYII Vehbi Take Hasan Becerikli Güvenç Ticaret ve San.Koli.Şti. Recep Demirakan Mehmet Uguzer MoAdnan Doğan Deri Sanayii İstihlâk Koop. Reşat İpekçioglu Mustafa Tumba Muzaffer Karışman Tabakhaneler No: 236 " " 226 " " 236 t» n 274 " " 156 " 260 ît î! İnönü Cad. No: 113 Eski Tahal İçi No: 76-B

22 KONSERVE S A N A Y İ İ Unvanı Tamek Konservecilik Ltd.Şti, Cemal Alanya Basri Okyar - Apostol Margoz Yeşilbursa Konserveleri Koll.Şti L.Celâl Antel GUrsu Ender Koll.Şti. Mehmet Kılıç vş Ort. Adresi Gemlik yolu Veysel Kar ani mevkii Tuzpazarı Cad. no: 236 Pomora Cjivarı Ermutlu So.No:17 Hamitier Köyü G Ü R S U U N PABRÎKAL ARI Burhanettin Ersöz A.Eker Ersöz Un Pab.Koll.Şti. Fuat Örgen Gemlik Caddesi Cumhuriyet Cad. No:87 SABUN S A N A Y i i İslâm Uyar ve İbrahim Uyar - Emek Ticaret ve Sanayii Müess.K.Ş M.Lofçalioglu ve Ort.Koli.Şti. A.Bademlioğlu R.özpirinççi Bademlioğlu Koll.Şti. Cemal Uçkaç Ömer Lütfü Usluogulları KoU.Şti. Tirllye - İskele Cad.no: 175 Tuzpazarı Caddesi no: 235 Pidan han No: 48- Apdal Köprüsü civarı Tuzpazarı Caddesi no: 137 MADENİ EŞYA VE MAKİNE S A N A Y İ İ Kâmil Tolon Mezbaha civarı Çiğdem S. No: 5 S.K.T. Yedekparça ve Moklnecilik K.Ş Eski Tahal içi no: 26 Ramazan Çatak Hüseyin Kovancı Burselkur - Ahmet Kuranoğlu Raşit Uysal İsmail Şahin ve Ort.Şahinler Makine K.Ş. Uluyol no: 22 Uluyol Şencan Sokak no: 5 Sanayi Çarşısı Y.Blok No:2 Uluyol Güzel So. No: 37 Sanayi Çarşısı V Blok No: 5./.

23 unvanı Hakkı Baykal ve OrtoBaykal Kol.Ş. Osman îgrok Şükrü Koli.Şti. Şükrü ve Kemâl Orhanettin M.Cemalettin Demirkesen M.Kemal Coşkunöz Adresi Elmas Bahçeler Buzlu S. No 2 17 üluyol Şenean Sokak no? 16 Cezaevi eivarı buz fabokar - şısı 13 Eski sebze hali C Blok No 2 14 İnönü Cad.no s ^ SÜT VE MAMULLERI SANAYII Süttozu ve Buz Pabr.Koli.Şti. Kâmil Behçet Gökkurt Koli.Şti.. Kâzım Koyuncu ve oğulları ^ o Ş c Sütman Kardeşler Koll.Ştio A.Hikmet İnak ve Ort.Peynircilik Koli.Şti. KAUÇUK S A N A Y İ İ Zihni Düvenli - Köselteks Talât Fahri Izır - Oto Hızır Osman Çokusuglu Oto Işık Ertugrul ve Altan Yıldırir Otopar K.Ş. SEKER VE ŞEKERLEME Ahmet 5 CemalTuran Yolvkav K.Ş. Hasan Dörtyön Burna net t in Aşarı İbrahim. Bozagaçlj. S A N A Y İ İ Turan Ali Şakiroğulları Alpaclan^-Atillâ Tadveren Koll^Ştio Kafkrs Pastanesi Kurtuluş Cad. Buzlu So.No:l Pazaryeri No: 27 P.Çakmak Caddesi no: 251 Paze^yerl No: 4-3 Cumhuriyet Cad. no: 181 Sanayi Çarşısı P.blok no:2 " " B " no: 9 İnönü Cad. 34/C Sanayi Çarşısı D.Blok No: Tuzpazarı Cad.No^: 107 Setbaşı Belediye Pasajı no:2 Bayathane Caddesi no: 6 Atatürk Caddesi 61/A

24 ihracatı : Ekseriyetle dahil i ihraca t yapılmakl a berabe r Dı ş Memleketlere Şeftali, Üzüm, Yünl ü v e ipekl i kuma ş ihra ç edil ^ mektedir. İHRACATÇI FİRMALA R Adı v e Soyad ı Besim Sarpe r Bursa TCoz a Tarı m Sa - tış Koop. Birliğ i Salt Ete Mustafa Tumba Mustafa Lofçalioglu ve Ort.Itoll. Şti. Mümin Genç oğlu Tamek Konservecilik İtd.şti. Saya s Bursa Süttozu ve Buz Pab.Koll.Şti. Sümerbank Merinos Tünlü San.Müess. Fahri Batıca Marmara Zeytin Tarım Satış Koop.Birliği Y.Ziya Ünen Haci Resul-Dikmen Tütün Koll.Şti. Ulaş Koll.Şti. Bursa Ziraî Ürünler Ticaret ve San.A.Ş Refsan Koll.Şti. Süreyya Bursa Bahri Murgul Adresi Boyacı Kulluğu Değirmen Sokak 3- Ticaret Ban.Han K. 5 Koza Han 167 inönü Caddesi 113 Tuzpazarı Cad.235 Geyve Han 3/47 Posta kutusu 78 Yıldırım Buzlu S.hosl Merinos Caddesi Koza han 221 Ticaret Ban.İş H.K.5 Eski İpekhan no s16 Tahtakale Okul S.13 Çancılar Cad.ipekçi H.2 ^ îştigğl Sahası Tütün Tohumlar îpek,pamuk, İpek Tütün, Fındık Zeytin Yaş meyveler Tütün Fındık, Zeyti n, Sebze^ kuru ve yaş meyvalar Pey-nir Halı ve yün ipek,pamuk,hububat, bakliyat Zeytin tanesi Sebze,yaş meyveler Tütün Yaş meyve-şebze, kuru meşveler Atatürk Cad.îpekhan K.3 Yaş meyveler Cemal Nadir Cad.No: 8 Balıkesir Cad.49 MUSTAFAKEMALPAŞA Yeni sebze hal no:18 Yaşmeyve ve sebze, kuru meyveler. Bakliyat,tohumlar, sebze,kepek Yaş meyveler.

25 El Sanatları ve Turistik Hediyelik Eşya : Bursa'nm pek meşhur olan küçük sanayii arasında Havluculuk^ileridedir. Bundan başka^bıçak, Çakı ve Mustafakemalpaşa İlçesinin Darbukaları Turistler tarafından rağbet görmektedir. Mevcut Bank a 1 _a_r : 'Bankalar T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Bankası Setbaşı Bürosu Türkiye îş Bankası A.Ş Tt ît "Setbaşı Şube. r? tt tt "Yeniyol Şube. ft tt tt "Altıparmak " tr "Yenisebze hali Ajansı A d r e s l e r i Cumhuriyet Alanı Setbaşı Ulucami karşısı Setbaşı inönü Caddesi Çatalfırın Sebze hali karşısı Tel.No; Santral Gara j Yapı ve Kredi Bankası A,Ş Orhanbogazı 1183 " " " " Yeniyol Şubesi İnönü Caddesi 3640 Türkiye Garanti Bankası A.Ş Cumhuriyet Alanı 1696 " " " " "Uzunçarşı Ajansı Uzunçarşı 2677 Türk Ticaret Bankası A.Ş Atatürk Caddesi 2204 " " " "Çarşı Şube. ~ Orhan Boğazı 1195 Osmanlı Bankası Atatürk Caddesi 2306 Pamukbank A.Ş C-umhuriyet Alanı 2776 " " " Çarşı Şubesi Pazaryeri 2213 ist.emniyet Sandığı Bursa Şubesi Atatürk Caddesi 1238 Türkiye Vakıflar Bankşsı A.Ş Çırapazarı 3906 Sümerbank Şubesi Setbaşı 2738 Türkiye Kredi Bankası A.Ş Çırapazarı 1205 Akbank A.Ş Atatürk Caddesi 3408 Türkiye Halk Bankası A.Ş Bankalar Caddesi 2009 Emlâk Kredi Bankası Ulu Cami karşısı 1367 Türkiye Öğretmenler Bankası Bursa Şubesi Ünlü Cadde 2627 İstanbul Bankası ' Atatürk Caddesi 3239

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

Merhaba, Hayat Gezince Güzel SEYAHAT 53 AİLESİ. Unutmayın!

Merhaba, Hayat Gezince Güzel SEYAHAT 53 AİLESİ. Unutmayın! I I Merhaba, Gezmek; en derin okyanuslardan en sığ sulara ve yüce dağlardan vadilere, ovalara ve yaylalara ve keşfetmek doyasıya tüm çekici doğasını, gizemli tarihini ve Dünyada var olmak kardeşçe, dostça.

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI

BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI BÜYÜK MENDERES BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI HAVZA ATLASI Yazarlar Ahmet Büke (Ege Derneği) Tasarım TUT Ajans Murat Gültekin (Ege Derneği) Ayça Aksoy (WWF-Türkiye) Buket Bahar

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA)

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) 1123 ÖZET ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) DEMİREL, Muammer * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir. İlk çağlardan itibaren

Detaylı

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M GAZİPAŞA GAZİPAŞA 290 G A Z İ P A Ş A 291 A L T I N C I B Ö L Ü M 292 8. GAZİPAŞA* A. Tarihçe Adını Atatürk ten Alan İlçe, Selenus-Selindi- Gazipaşa Selendi-Gazipaşa, nın 180 km.

Detaylı

Bugüne Kadar Filmciliğimiz

Bugüne Kadar Filmciliğimiz Bugüne Kadar Filmciliğimiz Nurullah TİLGEN Asırlardan beri Batı devletlerile daimi ve sıkı bir temasta bulunmamız, bize buraların bir çok metalarının icatlarından kısa bir zaman sonra gelmesine sebep olmuştur.

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI

OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2) OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları Makale Mahmut KİPER CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Metalurji Mühendisi Mustafa Kemal, Sümerbank Merinos fabrikasının açılışında

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı