ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA""

Transkript

1 DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEFRETE NEFRETLE KARÞILIK VERMEYENLER KAZANIRLAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÝKÝYÜZLÜ SÝYASET Ali Osman HULAHOP Dolgun Dalgýçoðlu ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA" Mehmet Levent Güzel bir sabahtý Keþke kahveye gelseydin! Erdoðan Baybars Meclis partilerinin hepsi sabýkalý... Hasan Kahvecioðlu 'Havadis' gazetesi tarafýndan toplumumuza Kýbrýs konusunda 'yeni plan' olarak sunulan metnin, planla ilgisi olmayan bir BM raporu olduðu ve bunun 'yakýnlaþmalar' baþlýðýyla 8 ay önce Rum medyasý tarafýndan yayýnlandýðý, ayrýca internet sitelerinde tam metin olarak yer aldýðý ortaya çýktý... Yeni harita yok yeni plan da yok Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, 'plan' diye takdim edilen metnin, Downer ve ekibi tarafýndan yýllarý arasýndaki görüþmelerde taraflarýn ortaya koyduðu farklý görüþlerle BM ekibinin saptadýðý yakýnlaþmalardan oluþan bir çalýþma olduðu belirtildi... 'Havadis' gazetesine tepki gösteren Dýþ Basýn Birliði, "Gazetecilik meslek ilkeleri ve etik deðerler açýsýndan son derece yanlýþ" dedi... Medya Etik Kurulu'nu da göreve çaðýran Dýþ Basýn Birliði açýklamasýnda, "Bu tarz yayýncýlýðý halký yanýltma pahasýna gazete tirajý artýrmaya yönelik, bilinçli olarak gerçeklerin çarpýtýldýðý, meslek etik deðerlerinin hiçe sayýldýðý bir faaliyet olarak deðerlendirdiðimizin bilinmesini isteriz" denildi sayfada 3. sayfada Zamlý tarifeler yaðarken... Geç kalan eylem El-Sen Sendikal Platform'un da desteðiyle Maliye önünde eylem yaptý Oybirliðiyle... Kutlay Erk Genel Sekreter Parti meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan Kutlay Erk CTP'de tek aday olarak Genel Sekreter seçildi sayfada Denktaþ'tan geri adým... Bengü Þonya yerinde kaldý Serdar Denktaþ'tan gelen öneri ile Bengü Þonya kurultaya kadar görevde sayfada TDP'ye destek Elcil: Halktan korkanlar, TDP ile çözüm güçlerini dýþladýlar sayfada

2 4 AYLIK BEBEK ÖLDÜ Lefkoþa'da önceki gün 4 aylýk Nazlý Yoðun isimli bebek rahatsýzlanarak kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi. Polis bültenine göre, gece yarýsý rahatsýzlanan Nazlý bebek, Yakýn Doðu Hastanesi'ne kaldýrýldý ancak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. MAÇTA POLÝSÝ DARP EDEN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Gönyeli Stadý'nda önceki gün oynanan Ortaköy-Karþýyaka maçýnýn ardýndan bir polisi darp eden 30 yaþýndaki G.K. tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre G.K, önceki gün saat sýralarýnda Gönyeli Stadý'ndaki maçýn bitiminde çýkan olaylara müdahale eden görevli polisi tutarak görevinden men etti. "Polis memurunu itip yere düþürerek darp eden ve yerde bulunduðu sýrada sol eline basýp tarak parmaklarýnýn kýrýlmasýna neden olan" G.K tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün Boðaz ve Hýsarköy arasýndaki bölgelerde 4.5 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýndaki kesintiden Hisarköy, Kozanköy, Özhan, Kýlýçaslan, Akçiçek, Þirinevler, Selvili Tepe, Göçeri, Daðyolu, Pýnarbaþý, Kömürcü, Boðaz Polis Karakolu ve civarý etkilenecek. SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de bugün yer yer kýsa süreli hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, Aralýk arasýný kapsayacak bir hafta içerisinde alçak basýnç ve üst atmosferdeki soðuk hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre hava yarýn Parçalý bulutlu, bir ara yer yer kýsa süre hafif saðanak yaðmurlu Çarþamba parçalý ve az bulutlu, geriye kalan günler açýk ve az bulutlu olacak. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU KKTC genelinde son bir haftanýn trafik bilançosu yine aðýr oldu Bir ölü, 7 yaralý ve 280 bin TL'ye yakýn hasar Polis bültenlerinden derlenen bilgilere göre, 9-15 Aralýk tarihleri arasýnda toplam 66 trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalarda bir kiþi ölürken, 7 kiþi de yaralandý. Toplam hasar ise yaklaþýk 280 bin TL oldu. Ayný tarihlerde ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde de 4 bin 710 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 383'ü rapor edildi. Bunlarýn 69'u süratli, 19'u dikkatsiz, 32'si ruhsatsýz, 4'ü ehliyetsiz, 12'si alkollü araç kullanmaktan; 69'u seyir halinde cep telefonu ile konuþmaktan; 49'u trafik levha ve iþaretlerine uymamaktan; geri kalan diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. MÜDÜR ATAMALARI Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Su Ýþleri Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlüklerine atamalar yapýldý. Su Ýþleri Dairesi Müdürü görevine Taner Turgay Hoþsöz; Çevre Koruma Dairesi Müdürlüðü'ne ise Hasibe Kusetoðullarý atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nün açýklamasýna göre, üçlü kararnameyle yapýlan atamalar, yarýndan itibaren geçerli olacak. 'Yeni plan' haberi fos çýktý Cumhurbaþkanlýðý, dün bir gazetede yayýmlanan 'iþte plan' baþlýklý habere konu olanlarýn, yakýnlaþmalardan oluþan bir çalýþma olduðunu açýkladý "Böyle bir çalýþmayý BM Genel Sekreteri tarafýndan 'hazýrlanan ve/veya hazýrlanmakta olan yeni plan' olarak takdim etmek doðru deðil" Cumhurbaþkanlýðý, dün bir gazetede 'Ýþte Plan' baþlýðýyla verilen habere konu olanlarýn, BM Genel Sekreteri Ban Ki -Moon'un Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ve ekibi tarafýndan yýllarý arasýndaki görüþmelerde taraflarýn ortaya koyduðu farklý görüþlerle, BM ekibinin saptadýðý yakýnlaþmalardan oluþan bir çalýþma olduðuna iþaret ederek, bunu yeni bir plan olarak göstermenin doðru olmadýðýný bildirdi. Haberin, yanlýþ anlaþmalara yol açacak nitelikte olduðu kaydedilirken, halký yanlýþ bilgilendirmenin, gereksiz umutlara veya tedirginliklere yol açmanýn kimseye bir yarar saðlamayacaðý vurgulandý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, Havadis gazetesinin bugünkü sayýsýnda "Ýþte Plan" baþlýðýyla ön sayfadan manþet olarak verilen haber ve gazetenin ilgili ekine konu olanlarla ilgili olarak, "Genel Sekreter Sayýn Ban Ki -Moon'un Kýbrýs Özel Danýþmaný Sayýn Alexander Downer ve ekibi tarafýndan yýllarý arasýndaki görüþmelerde taraflarýn ortaya koyduklarý farklý görüþlerle, Birleþmiþ Milletler ekibinin saptadýðý yakýnlaþmalardan oluþan bir çalýþmadýr" denildi. Söz konusu çalýþmanýn, "yakýnlaþmalar" baþlýðýyla 8 ay önce, yani Nisan ayýnda, Rum medyasý ile Rum internet sitelerinde Ýngilizce olarak tam metin þeklinde yayýnlandýðý bildirildi. Böyle bir çalýþmayý BM Genel Sekreteri tarafýndan "hazýrlanan ve/veya hazýrlanmakta Dýþ Basýn Birliði Havadis gazetesini yalanladý "Gazetecilik meslek ilkeleri ve etik deðerleri açýsýndan son derece yanlýþ" Dýþ Basýn Birliði, "daha önce yayýnlanan Downer Belgesi'ni yeni bir belgeymiþ gibi 'Ban Ki Moon Planý' adýyla yayýnladýðý" gerekçesiyle Havadis Gazetesi'ni eleþtirdi ve Basýn Etik Kurulu'nu göreve çaðýrdý. Birlik'ten yapýlan yazýlý açýklamada, "Bu tarz yayýncýlýðý, halký yanýltma pahasýna gazete tirajý artýrmaya yönelik, bilinçli olarak gerçeklerin çarpýtýldýðý, meslek etik deðerlerin hiçe sayýldýðý bir faaliyet olarak deðerlendirdiðimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Özellikle Türkiye Dýþiþleri Bakaný olan yeni plan" olarak takdim etmenin doðru olmadýðýnýn vurgulandýðý açýklamada, Türk tarafýnýn bu çalýþmayla ilgili görüþlerini Birleþmiþ Milletler yetkililerine ilettiði de belirtildi. "HENÜZ TOPRAK KONUSUNUN ELE ALINABÝLECEÐÝ AÞAMAYA GELÝNEMEDÝ" Gazetenin bugün yayýnlayacaðý ekte ortaya koyacaðýný iddia ettiði gibi,"taraflarýn toprak ve mülkiyet pazarlýðý sonucunda Rum tarafýnýn talebiyle oluþan yeni bir harita" da olmadýðý kaydedildi. "Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Derviþ Eroðlu'nun pek çok kez ifade ettikleri üzere, kendilerinin göreve baþlamasýndan bu yana geçen süre içerisinde toprak konusunun görüþülmesine, tartýþýlmasýna hiç geçilmemiþtir. Cumhurbaþkanýmýzýn önerisiyle tüm konularda uzlaþma saðlandýktan sonra toprak konusunun ele alýnmasý için Birleþmiþ Milletler nezdinde bir uzlaþma saðlanmýþtýr" denilen açýklamada, Rum tarafýnýn uzlaþmazlýðý dolayýsýyla henüz toprak konusunun ele alýnabileceði aþamaya gelinemediði ifade edildi. Açýklamada, Cumhurbaþkanýnýn, Kýbrýs Türk halkýnýn desteðiyle, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halkýnýn hak ve çýkarlarýný korumak üzere masada oturduðunun bilinciyle görüþmelerdeki gizlilik ilkesine de sadýk kalarak, kamuoyuna geliþmeleri doðru olarak aktarmaya büyük önem verdiði vurgulandý. Ahmet Davutoðlu'nun ziyareti ve yaptýðý bir dizi temasla Kýbrýs Türk halkýnýn çözümle ilgili heyecanýnýn yeniden hareketlenmeye baþladýðý bu dönemde, bu heyecandan faydalanmaya çalýþýlarak zaten Türk ve Rum basýnýnda 7 ay önce yayýnlanan ve defaatla hakkýnda haber yapýlan bir raporu, Annan Planý'na benzeterek bunu yeni bir çözüm planýymýþ gibi 'Türk ve Rum basýnýnda ilk kez' ibaresiyle yayýnlanmasýný, gazetecilik meslek ilkeleri ve etik deðerleri açýsýndan son derece yanlýþ buluyoruz." Polis memurlarý yalan ifadeden mahkum oldu Lefke'de 11 Aralýk tarihinde meydana gelen bir trafik kazasý ile ilgili 2'si polis 4 kiþi "Gizli ittifak kurma ve polise yalan beyanda bulunma" suçlarýyla ilgili dün yargý huzuruna çýkarýlarak teminata baðlandý... Lefke'de polis memuru Cihan Kaya alkol tesiri altýnda kaza yaptýðý ve polis memuru olan kardeþi Cemal Kaya ile birlikte kazayý Kadir Tekin'in yaptýðýna dair yalan ifade verdiði gerekçesi ile dün Güzelyurt'ta mahkemeye çýkarýldý. Geçtiðimiz hafta sonu haklarýnda 2 gün tutukluluk emri alýnan Polis memuru kardeþler Cihan Kaya, Cemal Kaya yaný sýra ayni suçtan yargý huzuruna çýkarýlan Sedat Aþan ve Kadir Tekin dün de teminat duruþmasý için yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede, polis memurlarý Cihan Kaya, Cemal Kaya'nýn yaný sýra, Kadir Tekin ve Sedat Aþan'ýn, "Gizli ittifak kurma" ve "Polise yalan bilgi verme" suçlarýndan teminata baðlanarak tutuksuz yargýlanmalarýna emir verildi. Polis memuru Cihan Kaya'nýn kazadan sonra üzerine zimmetli olan tabancasýný kazalý araçta býraktýðý ve bununla ilgili de aleyhine soruþturma baðlatýldýðý edinilen bilgiler arasýnda. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEFRETE NEFRETLE KARÞILIK VERMEYENLER KAZANIRLAR Hayatýn çok acý, ama acý olduðu kadar da çok bilge anlarý var... Týpký þairin dediði gibi: "Bu aþk burada biter Bu dert beni adam eder"... Amerikan Baþkaný Richard Nixon'un istifa ettiði gece de öyle bir geceydi iþte... Kendi kendine anlamýný sorguluyordu hayatýn... Tarihe nasýl geçeceðini, insanlarýn onun hakkýnda neler söyleyeceðini merak ediyordu... Tarifsiz kederler içindeydi... Ve kimsesiz bir çocuk gibi kendini yalnýz hissediyordu... Diz çöktü... Tanrýya yalvarmak yakarmak istedi... Yanýnda bulunan Henry Kissinger'e, -Gel Henry, birlikte dua edelim, dedi... Kissinger de istemeye istemeye onun yanýnda diz çöktü... Ancak böyle bir sahneden çok memnun deðildi... -Bu ayrýntýlarý kimse bilmeyecek deðil mi, diye sordu. -O kadar gururlu olma Henry, diye karþýlýk verdi ona Nixon... Tanrý önünde bu duygusundan arýnmasýný istedi... O gece Beyaz Saray'da tek baþýna kalýnca odalarý dolaþtý... Ve gözüne John Kennedy'nin tablosu iliþti... Uzun uzun baktý Kennedy'ye... Ve þöyle dedi: -Ýnsanlar sana baktýklarý zaman nasýl olmak istediklerini görüyorlar... Bana baktýklarýnda ise nasýl olduklarýný görüyorlar! Nixon'un aðzýndan dökülen bu laflar müthiþti... Ýnsanlýk tarihinin de bir cümlelik özeti sayýlabilirdi... Acýyý tattýktan sonra bilgeliði zirveye ulaþan Nixon, veda konuþmasýnda daha da çarpýcý bir laf etti... Aðlamaktan kendini zor tutarken þöyle dedi: -Senden nefret edenlere karþý hiçbir nefret duymazsan, onlar bu savaþý hiçbir zaman kazanamazlar! Duyduðum en güzel sözlerden biri... Siyasal yaþamýna baktýðým zaman pek saygý duymadýðým kiþilerden biri olan Nixon yolun sonuna geldiði zaman bu sözleri söyleyecek kadar bilge bir adam olmuþtu iþte... Yolun sonuna gelenlerin kaybedecek nesi var ki? Bir dostum, -60'ýný devridik, cepten yaþýyoruz artýk, der... Cepten yaþamak ne demek? Uzatmalarý yaþamak... Bugünden sonra yaþanan herþey kârdýr ona göre... Hayatýn son çeyreði bu... Herkes bunun farkýndaysa sormak gerekir o halde: -Bu korkaklýk ne? En cesur olanlarýmýzýn 60 yaþýný devirmiþ olanlarýmýz olmasý gerekmez mi? Geniþ kanatlarý boþlukta simsiyah açýlan ve arkasýnda güneþ doðmayan o büyük kapýdan geçmeden önce bize son söyleyecekleri sýrlarý da söyleyemezler mi? Bu yaþta hala hapislikten mi, yoksa vurulmaktan mý korkarlar? Nedir hayattan bekledikleri daha? Çocuklar büyümüþ... Torunlar da büyümüþ... Ne var korkacak? Ýnsan herþeyi kaybedince mi hayatý anlar? Filozof olmak için Nixon gibi kör kuyulara mý düþmek gerekir? Sizden nefret edenlerden nefret etmemeyi ne zaman öðreneceksiniz? Bir savaþý kazanmanýn buna baðlý olduðunu yenilmiþ bir adamýn söylemesi mi gerekir size? Yenildikçe ne kadar büyük hatalar yaptýðýnýzýn farkýnda deðil misiniz? Yenmek için akla, sevgiye ve iyiliðe ihtiyacýnýz olduðunu anlamadýnýz mý hala? Doksan yaþýnda ölseniz bile, genç yaþta öldürülen bir kahramandan daha çok yaþamazsýnýz siz bu dünyada... Siz yaþadýðýnýz kadar yaþarsýnýz... Kahramanlar ise dünya durdukça...

3 AFRÝKA dan mektup... ADAYI BÖLENLER YENÝDEN BÝRLEÞTÝRMEYÝ ÝSTER MÝ? Kýbrýs'ta bir deðiþim olup olmayacaðýný anlamak için Eroðlu'na veya Anastasiadis'e bakmak gerekmez... Ahmet Davutoðlu'nu da geçin, Evangelos Venizelos'u da... Onlara da bakmak gerekmez... Hepsi de bu oyunun figüranlarý... Baþ aktörlere bakýn... Amerika'ya... Ýngiltere'ye... Onlarda niyet yoksa hiçbir þey olmaz... Taraflar kendi tezlerinden geri adým atarsa, bilin ki Amerika ve Ýngiltere'de bir kýpýrdanma var... Taraflar eski katý pozisyonlarýný hala sürdürüyorlarsa, bilin ki baþ aktörlerde hiçbir kýpýrdanma yok... Amerika ve Ýngiltere'den gelecek olan baskýlarý Türkiye'nin geri püskürteceðini sanmýyoruz hiç... Ýsteklerini Ankara'daki hükümete kabul ettirmesi hiç de zor bir þey deðil bu güçlerin... Eskiden de böyleydi bu... Þimdi de böyle... Amerika Maraþ'ýn açýlmasýna karar verecek de açýlmayacak ha... Mümkün mü? Bakýn... Bir 'höt' dedi ve Suriye'deki bütün kimyasal silahlar imha ediliyor... Mýsýr'da istese þimdiki hükümeti yeniden devirir ve yerine yine Müslüman Kardeþleri getirir... Ýstese Suriye'deki savaþý bitirir... Ýsrail'in iþgal altýndaki Filistin topraklarýndan çekilmesini de saðlar istese... E, tüm bunlarý yapar da Kýbrýs'ta bir tek Eroðlu'na mý söz geçiremez? Bir tek Davutoðlu'yla mý baþa çýkamaz? * Anladýðýmýz kadarýyla Amerika ve Ýngiltere Türk tarafý ile deðil, daha çok Rum tarafý ile sorun yaþýyor... Türk tarafýna deðil, Rum tarafýna geri adým attýrmaya çalýþýyor... Peki, orda da mý zoru var? Sanmayýz... Ýsteseler onu da hallederler... Ancak öyle bir niyetleri yok... Onu sadece korkutmayý tercih ediyorlar... Ýþlerine daha çok geliyor galiba bu... Güneyden koparmak istedikleri þeyleri KKTC ile korkutarak elde etmeye çalýþýyorlar... Mevcut statükoya hiçbir zarar vermeden ne elde edeceklerse elde edecekler... Kýrk yýldýr hiçbir deðiþiklik yapmadýklarý bu statüko yeni bir ayardan çok daha ehven... Adada tek devlet ve tek egemenlik bugünkü bölünmüþlükten iþlerine daha çok mu yarar sanýrsýnýz? * Baþkanlýkta ikinci dönemini sürdüren Obama bugüne kadar yalnýz iki kere aldý Kýbrýs'ý aðzýna... "Bu iþ çok uzadý" falan gibi bir þey söyledi... Biz de sandýk ki, uzadý da bitirecek... Ne gezer... Ortadoðu'daki o ateþ dinmedikçe bu adada hiç baþka bir þey olur mu? El-Sen Maliye Bakanlýðý önünde eylem yaptý Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) Maliye Bakanlýðý önünde dün eylem düzenleyerek basýn açýklamasý yaptý. Yöneticiler düzeyinde gerçekleþen ve Sendikal Platform'un da desteklediði eylemde Maliye Bakanlýðý'nýn dýþ kapýsýna Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kýb-Tek) saðýlmasýna izin vermeyeceðiz" pankartý asýldý. Maliye Bakaný Zeren Mungan, eylemcilerden oluþan heyeti kabul ederek bir süre görüþtü. BIÇAKLI Sendikal Platform adýna konuþan Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý, dünkü eylemle Maliye Bakanlýðý ve hükümete mesaj vermeye çalýþtýklarýný, uyarýlarýn dikkate alýnmasýný istediklerini aksi halde daha kalabalýk eylemleri gündeme alacaklarýný belirtti. Elektriðe ve akaryakýta yapýlan zamlarýn halkýn alým gücünü yok ettiðini kaydeden Býçaklý, dün Kýb-Tek'in kurtarýlmasý için eski hükümete çareler sunanlarýn, bugün iktidarda tek çareyi zam yapmakta bulduklarýný ifade etti. Kýb-Tek'in kurumsal alanlardan 200 Milyon TL üzerinde alacaðý bulunduðunu söyleyen Býçaklý, kurumlarýn kullandýðý elektriðin parasýný ödemediðini, bunu ödemesi halinde vatandaþýn elektriksiz kalmayacaðýný ileri sürdü. Býçaklý, devletin veya kurumlarýn geçmiþ borçlarý için 2014 bütçesine para konulmamasýnýn aslýnda "Borçlar ödenmeyecektir" demek olduðunu, fakat bu noktadan sonra vatandaþa borcunu ödemediðinde ne yapýlýyorsa devlet kurumlarýna da aynýnýn yapýlacaðýný bildirdi. "Kýb-Tek hayýr kurumu deðildir. Elektrik üretir, satar, parasýný alýr. Parasýný ödemeyen de alamaz" diyen Býçaklý, yaptýklarý eylemlerde polisin eylemcilerden fazla olmasýný da eleþtirdi ve bunun tahrik edici olduðunu söyledi. CESURER El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer de, bugün Maliye Bakaný Zeren Mungan'a Kýb-Tek'in finansman boyutunda çözüm önerilerini sunacaklarýný kaydederek, El-Sen'in daha önce de ilk yapýlmasý gerekenin zam olmadýðýný açýkladýðýný ifade etti. Alým garantili anlaþmalar nedeniyle biriken borçla, kamusal alanda kullanýlan elektriðin borcunun ödenmemesinin Kýb-Tek'i zora soktuðunu savunan Cesurer, önümüzdeki Cuma gününe kadar Meclis'te görüþülecek 2014 bütçesine bu borçlar için ödenek konmamasý durumunda, olacaklardan sendikanýn sorumlu olmayacaðýný söyledi. Kýb-Tek'e belediyelerin yaklaþýk 122 Milyon, Kamu kurumlarýnýn yaklaþýk 100 Milyon olmak üzere 220 milyonu aþkýn borcunun söz konusu olduðunu iddia eden Cesurer, bunlara önlem alýnmasý gerektiðini ve "özelleþtirme" söylemi adý altýnda kurumun birilerine peþkeþ çekilmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladý. Cesurer ayrýca hükümetin "kaynak yok" söyleminin sorunu çözmek istememesinden kaynaklandýðýný savundu. ALTAY Cesurer'in konuþmasýnýn ardýndan El-Sen Genel Sekreteri Toprak Altay hazýrlanan basýn bildirisini okudu. Altay, devlet mahsuplaþma hesabý sonrasýnda Ekim 2013 itibarýyla maliyenin borcunun 68 Milyon, Belediyelerin borcunun yaklaþýk 120 Milyon, ve özel bütçesi olan kamu kurumlarýnýn borcununsa yaklaþýk 37 Milyon olmak üzere KIB-TEK'in toplam alacaðýnýn 225 Milyon TL üzerinde olduðunu açýkladý. Altay, hükümetin elinde Cuma gününe kadar inandýrýcý adým atma ve 2014 yýlý bütçesinde gerekli önlemleri alma imkaný bulunduðunu söyleyerek, Maliye Bakanlýðý'ný uyararak gerekli mesajýn verildiðine inandýklarýný belirtti. BAKANLA GÖRÜÞTÜLER Açýklamanýn ardýndan, Sendika yetkilileri Maliye Bakaný Zeren Mungan'ýn çaðrýsý üzerine bakanla basýn önünde bir süre görüþtü. Burada konuþan Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, önceki hükümet döneminde CTP, DP ve TDP ile varýlan Kýb-Tek'in ancak özerkleþtirme yoluyla kurtarýlabileceði yönündeki mutabakata atýfta bulunarak, konuyla ilgili hazýrlanýp meclise sunulan yasa tasarýsýnýn akýbetini sordu. Býçaklý, bakana geçmiþ döneme ait borçlarýn ödenmesi için 2014 bütçesine kaynak konulmasý talebini de yineledi ve borçlarýn ödenmemesi durumunda Pazartesi gününden itibaren devlet kurumlarýnýn elektriðinin kesileceði uyarýsýnda bulundu. MUNGAN Maliye Bakaný Zeren Mungan ise elektrik kurumu ile ilgili hassasiyetleri birinci aðýzdan dinleme fýrsatý yaratýldýðý için teþekkür ederek, kurumun kamusal yapýlanmasýnýn ancak kurum içinde yapýlabileceðini ve bu konuda belirli bir noktaya gelindiðini söyledi. Önemli olanýn arz güvenliði yani herkesin en uygun fiyatla kesintisiz elektrik alabilmesi olduðunu vurgulayan Mungan, bunu saðlamak için kullananlarýn zamanýnda ödeme yapmasý gerektiðini kaydetti. Devlet bütçesinde yer almayan kurumlarýn ve yerel idarelerin kuruma borçlarý olduðunu ifade eden Mungan, devlet bütçesine dahil olan kurumlarýn çok ciddi borçlarý olmadýðýný söyledi. Mungan, 2014 yýlýna yönelik her devlet kurumunun elektrik harcamasý için bütçe ayrýldýðýný da anlatarak, ayrýlan bütçenin yetmemesi olasýlýðýna karþý 5 milyon TL de yedek ödenek konduðunu söyledi. Mungan, "Devlet vaktinde borcunu ödeyecektir, diðer kurumlarýn ödemesi için de gerekli çabayý gösterecektir" dedi. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis'in, ekonomik programýn uygulanmasý ile ilgili sorusuna karþýlýk ise Mungan, ekonomik programla ilgili tek baþýna söz söyleme hakký bulunmadýðýný söyledi. Mungan, programa yönelik zamanlama ve gözden geçirilmesi ile ilgili çalýþma ve görüþmelerin devam ettiðini de kaydetti. Sendikacýlar Maliye Bakaný'na "Bugüne kadar ne bir bakanlýðý iþgal ettik, ne bir araç yaktýk ne de bir bakan dövdük" diyerek, eylemde kendilerinden daha çok polis olmasýný da eleþtirdiler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Belli ki posta koydu birileri TDP'ye "Unuttuk" diyerek içinden çýkýyorlar Yapýlýr mý be bu meclisteki bir partiye? Demokrasi sýnavýnda hep böyle çakýyorlar Kalay ÝKÝ YARIBUÇUK DEVLET "Ýki toplumlu iki kurucu devlet " TC ve KKTC yetkililerinin tekrarlayýp durduðu "çözüm" bu. Bu "çözüm"ün aslýnda "çözümsüzlük" olduðu bellidir. "Çözümsüzlük" ne yazýk ki, hâlâ daha "çözüm"dür. Türk tarafýnýn "Ýki toplumlu iki kurucu devlet"ten anladýðý iki ayrý devlettir. Oysa Kýbrýs "iki devlet"i kaldýramayacak kadar küçüktür. "Ýki devlet" dedikleri þey de zaten iki yarýbuçuk devlettir. Bu da þu anda var olan "þey"in devamýndan baþka bir þey deðil Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝKÝYÜZLÜ SÝYASET Davutoðlu günübirlik gelip gitti Toplantýya TDP davet edilmedi Davet edilenler toplantý sonrasý bir görüþ birliðinden söz ettiler önce Ardýndan Serdar, belirsizlikten bahsetti. Bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu Ya görüþ birliði vardýr, ya da belirsizlik Bu kafa karýþtýran oyun aslýnda Davutoðlu'nun buradaki Baþmuhtara, baþ azaya ve azalara nasýl hareket edecekleriyle ilgili verdiði talimattan öte bir þey deðildi. Ankara sýkýþtý AB üyeliðiyle ilgili baþlýklar vetolu Ve en önemlisi bir de doðalgaz meselesi var Ýsrail iki alanda bulduðu doðalgazý Kýbrýs Münhasýr Ekonomik Bölge dediði alandan geçirip Türkiye üzerinden Avrupa'ya satmak niyetinde Bu arada siyasi nedenlerden dolayý, Kýbrýs Cumhuriyeti üzerinden de Mýsýr'a doðalgaz satacak. Mýsýr'a doðalgaz satabilmek için bu güzergahý kullanmak zorunda Çift güzergah kullanmak istemiyor. Türkiye'ye bu konuda taleplerini götürdü Ýsrail ve Kýbrýs'ta çýkan doðalgazdan sen de faydalan dedi Ankara'ya Hem bizim iþimiz dönsün, hem de sen kazan Karþýlýðýnda da Kýbrýs Cumhuriyeti ile iyi iliþkiler kur, bir çözüm yoluna git Davutoðlu telefon diplomasisi ile baþlattýðý çalýþmalarýný anlaþýlan ikiyüzlülükle sürdürüyor. Aslýnda kendilerine uygun bir politika bu Hem istiyorlar, hem de zorla gaspettiklerinin bir kýsmýndan vazgeçmeye niyetleri yok. Güya Yunanistan Baþbakaný ile görüþüp anlaþýyorlar O da açýklamada bulunuyor vardýklarý ortak görüþle ilgili olarak. Davutoðlu güya Eroðlu'nu ikna etmek düþüncesiyle uçaða atladýðý gibi KKTC'ye geliyor. Burada yaptýðý görüþmelerde kendisine baðlý partileri toplayýp nasýl hareket edeceklerini söyledikten sonra TC Büyükelçiliði denen valilikte Downer'le de görüþtü Bu karþý tarafta büyük tepkiye neden oldu. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti Kýbrýs'ýn kuzeyindeki TC Büyükelçiliði'nin yasal olmadýðýný her yerde vurguluyor. Ciddi anlaþma arzusunda olan bir devlet bu gibi konulara çok dikkat eder UBP, CTP, DP ve Eroðlu'yla yapýlan görüþmeler toplumdan gizlendi Toplum hakkýnda verilecek kararlarýn toplumdan gizlenmesi topluma ihanettir. Ancak bu toplantýda ortaya konanlarý 2014 baþlarýndan itibaren izleyeceðiz. Bir taraf federasyonu konuþacak, diðer taraf konfederasyonu. Bunun neticesi de Kýbrýslýtürklerin baþýnda patlayacak! Ankara'nýn yapmak istediði hem doðalgazdan faydalanmak, hem de veto edilen bazý baþlýklarýn açýlmasýný saðlamak, suçu da Kýbrýslýtürklerin üzerine yýkmaktýr. Bazýlarý buna tilkilik der ama gerçek anlamda siyasi ikiyüzlülüktür Eh, Kýbrýs'ýn kuzeyinde huzuruna çaðýrdýðý partilere de uygun bir siyaset TDP alýnmasýn, gücenmesin Ýkiyüzlü siyasete alet edilmedikleri için sevinsinler. Kürt öðrencilerin duruþmasý sürüyor... 4 kiþi serbest, 2 kiþi aranýyor Lefkoþa'da 8 Aralýk tarihinde Kürt öðrencilerin düzenlediði protesto eyleminde çýkan olaylarla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. Olayla baðlantýlý zanlý olarak gözaltýna alýnan 12 kiþiden dördü haklarýnda suça baðlayýcý yeterli þahadet temin edilememesi nedeniyle serbest býrakýlýrken, 8 zanlý hakkýnda 2 gün daha ek tutukluluk emri temin edildi. Abbas ELMAS - Hakkari Yüksekova'da 2 kiþinin öldürülmesi ile 8 Aralýk tarihinde, Lefkoþa'da protesto eylemi düzenleyen Kürt öðrencilerin çýkarttýðý olaylarla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. Poliste tutuklu bulunan 12 kiþiden 4'ü serbest býrakýlýrken, geriye kalan 8 zanlý dün de ek tutukluluk istemiyle yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis çavuþu Ercan Atasay, zanlý Harun Þen, Yekda Burak, Kerem Dursun, Mehmet Arslan, Mehmet Aydýn, Mustafa Enes, Veysel Kaplan, Ýdris Tekin'ýn 8 Aralýk tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "Kanunsuz topluluk, ayaklanma, kasti hasar, vahim zarar, darp, polisi darp ve polisi görevinden menetme" suçlarýndan methaldar olduklarýný söyledi. Atasay, Doðu kökenli 250 kiþilik öðrenci grubunun söz konusu tarihte Lefkoþa Girne Kapýsý bölgesindeki Kuðulu Park önünde Hakkari Yüksekova'da öldürülen 2 kiþiyi protesto etmek için toplandýklarýný aktardý. Bölgede bulunan Paþaköy'de sakin Þaban Demirtaþ'ýn kullanýmýnda bulunan TCD250 plakalý otobüsten yolcularýn birinin ülkücü iþareti yaptýðý gerekçesi ile bir grup protestocunun "Apo" sloganlarý ile otobüsün üzerine koþarak yumruk ve taþ attýklarýný kaydeden Atasay, o esnada kalabalýk guruba engel olmaya çalýþan Halil Uyuroðlu isimli polisin de itilmek suretiyle darp edildiðini ve polisi de görevinden men suçunu iþlediklerini söyledi. Protestocularýn daha sonra otobüs içinde yolcu olarak bulunan ve KKTC'de vatani görevini yapan Dinçer Mercan isimli kiþiyi ciddi þekilde darp ettiklerini ve sað ayak bileðinin kýrýlmasýna neden olduklarýný aktaran polis çavuþu Ercan Atasay, toplam 12 zanlýnýn tutuklandýðýný, 12 zanlýdan Mahfuz Bulgun, Ýbrahim Geçger, EyupTabuk ve Murat Ulutaþ'ýn haklarýnda suça baðlayýcý yeterli þahadet olmamasý nedeniyle þartsýz serbest býrakýldýklarýný söyledi. Atasay, tutuklanan zanlý Harun Þen ve Yekda Burak'ýn gönüllü ifade vererek suçlarýný kabul ettiklerini ifade ederek, olayla baðlantýlý 2 kiþinin daha arandýðýný ve video kayýtlarýnda tespit edilen 2 kiþin kimliklerini tespit etmek maksadý ile iki üniversitede araþtýrma baþlatýldýðýný aktardý. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýna, aranmakta olan iki kiþinin ve alýnmasý gereken yedi ifade olduðuna deðinen Ercan Atasay, zanlýlarýn serbest kalmasý halinde soruþturmayý olumsuz yönde etkileyebileceklerine dikkat çekerek, tüm zanlýlarýn da 4 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Savunma avukatý Ürün Solyalý ise tüm zanlýlarýn da 7 gün boyunca poliste tutuklu kaldýklarýný ifade ederek, polisin soruþturmasýnýn bittiðini, zanlýlar aleyhinde istenilen 4 günlük tutukluluk süresinin kiþi hak ve özgürlüklerini kýsýtlayýcý nitelikte olduðunu savunarak, zanlýlarýn teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatlarýnýn itirazlarýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, olayla ilgili polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýna, zanlýlar aleyhinde istenilen 4 günlük tutukluluk süresinin uzun ve kiþi özgürlüðünü kýsýtlayýcý nitelikte olduðuna bulgu yaparak, polisin soruþturmasýnýn tamamlayabilmesi maksadý ile tüm zanlýlarýn da 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný emretti. Öte yandan geçtiðimiz Perþembe Kürt öðrencilerin Lefkoþa Kaza Mahkemesi avlusunda toplanarak tutuklu arkadaþlarý için gerçekleþtirdikleri destek protestosu dün de daha kalabalýk bir gurup ile gerçekleþti. Mahkeme avlusunda toplanan 150 kiþilik Kürt öðrenci grubu tutuklu olan arkadaþlarýna ýslýklar ve alkýþlarla destek verdi. Kalabalýk grup ara ara mahkeme avlusunda sloganlar attý. Zanlýlarýn polis otobüsüne götürülmesinin ardýndan ise kalabalýk grup olaysýz bir þekilde daðýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 17 Eylül 1997 tarihinde yayýn hayatýna baþlarken... "3-4 ayý zor bulur" demiþti malûm çevreler... Onu yok etmek için de ellerinden gelen herþeyi yaptýlar. Ama 15 Aralýk 2001'de "Avrupa"nýn küllerinden "Afrika"nýn doðuþunu engelleyemediler. Ve "Avrupa-Afrika" bugün 16 yaþýnda. "Avrupa"nýn 17 Eylül 1998 yýlýndaki birinci doðum gününde yazdýðým kutlama þiirini sizlerle bir kez daha paylaþmak istedim. 16 yýl önceki isyanlarýmýzýn aynen sürmesinin kahrýyla... ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA-AFRÝKA" On yedi eylül günü tan yeri aðarýrken Öyle sessiz sedasýz ve de öyle derinden Akar gibi sanki da bir ýþýk nehirinden Karanlýk beyinlere vurarak çarpa çarpa Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Doðru yoldan sapanlar, mazlum ahý alanlar Hak yiyenler yoksulun ekmeðini çalanlar Vataný karýþ karýþ, parsel parsel satanlar Gün geldi þimdi bir bir çekilecek hesaba Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa Dürüstlüðün adýný enayilik koydular Becer da bal ye deyip bu devleti soydular Gece yatýp sabaha trilyoner uyandýlar Bir koltuk uðrunaymýþ bu kavga bu kalaba Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Özelleþtirme diye alavuna sattýlar Ýþçimizi bir anda sokaklara attýlar Vatanýmýzda bizi bir yabancý yaptýlar Sonunda tükettiler milleti çala çýrpa Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa Suskunluktan pas tutmuþ diller sende çözüldü Yazýlmayan yazýldý, yerilmeyen yerildi Layýk olanýna da methiyeler derildi Vatan millet sakarya seneler oldu heba Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Ölümüne yürüdün gerçeðin tam üstüne Yeter dedin, son verin icazet düzenine Ezilene el verdin, yüz vermedin ezene Karanlýk iþler her gün olurken sarma sarpa Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa Mavi giydin diyerek sana Rumcu dediler Deðirmenin suyuyla canlarýný yediler Ne deðirmen bulundu ne suyunu içtiler Yazýp çizdikleri de gelmedi ipe sapa Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Örtbas etmek için hep kolayýný buldular Faili meçhul deyip, içinden sýyrýldýlar Doðruyu söyleyeni dokuz köyden kovdular Nice suç dosyasýný kaldýrdýlar dolaba Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa Kimileri durmadan semirdikçe semirdi Ballý incirleri hep sadece onlar yedi Kimileri gün oldu kuru ekmek kemirdi Bize matem havasý, onlara ramba-rumba Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Kapýda çifte kilit, pencereler sürgülü Rahat yok bu adada bizlere baþka türlü Hýrsýzý namussuzu kol gezer en püsküllü Þükran borcu bitmedi yazýldý hep hesaba Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa Arabesk fýþkýrýyor Lefkoþa surlarýndan Gabbar çiçeklerinden yasemin dallarýndan Kayýp gençliðimizden, yitik çocukluðmuzdan Ne bir ses ne bir nefes hepsi de gitti tumba Ezilenin gürleyen sesi oldun Avrupa Ýcazet altýnda hep tükendi hayatýmýz Torpil dayý düzeni dik durmadý baþýmýz Öyle bir fýrtýna ki karaya vurmaktayýz Kalmadý sýðýnacak ne iskele ne duba Kanayan yaralara neþter oldun Avrupa

5 17 Aralýk 2013 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Peþin söylüyorum Nasýl bir plan hazýrlanýrsa hazýrlansýn, benden peþin HAYIR! MÝÞ-MIÞLAR * CTP kadýn milletvekili Doðuþ Derya facebookta "TDP'nin çaðrýlmamasý kabul edilebilir deðil" diye yazmýþ. - Týk. Beðendim. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, anavatan ile görüþ birliði içinde olduðunu söylemiþ. - Aksi düþünülebilir mi zaten! Anamýzýn iþine ne gelirse o. * Serdar Denktaþ "Birþeyler piþiriliyor ama ne?" diye kafa patlatýyormuþ. - Kendileri hep mutfaðýn yanýnda... Koku da mý alamýyor? * TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun KKTC'ye gelmesi çok önemliymiþ. - Elbette... Üstelik Alo Ben Beþir'in geliþinden daha hayýrlýdýr da! * Türk gazetelerinin yazdýðýna göre Güney'de yapýlan özelleþtirme eylemlerine binlerce kiþi katýlmýþ. - Acaba günün birinde Rum gazeteleri de Kuzey'de yapýlan eylemlere binlerce kiþi katýldý gibilerden bir haber yapma fýrsatý bulabilecek mi? * Akaryakýt fiyatlarýna yeniden zam yapýlmýþ. - Yeter yahu Zam deyip durmayýn þuna Adamlarýn yaptýðý fiyat ayarlamasý sadece... * Ahmet Kaþif "Bir partinin birinci ve ikinci adamý böyle olmamalýydý" demiþ. - N'apsýnlar madem gara kedi girdi aralarýna. *Yakýnda ortak açýklama yapýlacakmýþ. - Ýki kelime: ÖKÜZ ÖLDÜ. Ýlginç bir yýl oldu 2013 Neler gördük neler! Ve Neler neler de yaþadýk. Ama durun, daha bitmedi. Kimbilir daha neler görüp, neler yaþayacaðýz! Baksanýza adamalar kararlý Ya çözecekler, ya çözecekler. Güzel bir sabahtý Keþke kahveye gelseydin! Masmavi bir gökyüzü Pýrýl pýrýl bir güneþ Ve Beþparmak'larýn üzerinde, taç gibi BÖYLE BÝR ANDI duran birkaç küme beyaz bulut. Sanki bir tablo. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Nefis bir sabah! Ufffffffmmmmmmmm! Çek içine, ciðerlerin bayram etsin! Ma ne güzel bir adamýz Ve ne güzel bir havamýz var yahu!.. Ah ah Bir de kýymetini bilseydik! Telefon ettim "Gel bu güzel havada bir kahve içelim" dedim. "Gelirim" dedi. Kimbilir daha kaç kiþimiz, bu güneþcikte karþýlýklý kahve içmenin, sohbet etmenin tadýný çýkarýyordur þimdi. Afiyet olsun. Ama bilirsiniz Kahve bahane, sohbet þahane! Eee Daha daha ne var ne yok?.. Neler konuþuyorsunuz? Neler anlatýyorsunuz birbirinize?.. Bu güzel günde bile; laf döndü dolaþtý yine þu Kýbrýs meselesine mi geldi? Yoksa, artan trafik kazalarýný, kanser vakalarýný konuþurken mi buldunuz kendinizi hiç fark etmeden? En keyifli anlarda bile, sözün dönüp dolaþýp en tatsýz konulara sapmasý ne kadar acý! Ýnsanýz neticede Etkileniyoruz Boþverip geçemiyoruz... "Anasýný satayým" desek bile, içten içe hayýflanýyoruz "Bir tanýdýk daha kaza yapmýþ " "Bir akrabaya daha kanser teþhisi konmuþ " "Bir dost daha aniden ölmüþ." "Ölümler de oyuncak olmuþ! Daha geçen gün beraberdik." Ölümler mi oyuncak olan Yoksa yaþam mý? Elimizdeki oyuncak bozuk olduktan sonra fark eder mi?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HULAHOP (Ýstanbul)- Downer geldi, gitti Geliþleri, gidiþleri hiç sekmedi. Kalk, dünyanýn ta öteki tarafýndaki kocaman kýtadan kop, gel Geldiði yer ise küçücük bir ada. Ýki adým attýn mý denize düþecek kadar Bir dizi görüþmeler yap. Taraflara ikna turlarý düzenle. Ýkna olmasýnlar; bir daha git, bir daha gel. Biri beyaz derken, diðeri turuncu desin. Sen yine de sýkýlma. Kan ter içinde kal. Dolaþmaya devam et. Bu kadar çabadan sonra, "senin için bir þey yapamadý" desinler. Olmaz elbette. Bu kadar emeðin karþýlýðýnda elde somut bir þeyler gerekirdi. En azýndan bir belge, bir plan, bir sunum Ki söylentiler yeni bir plan hazýrlandýðý ile ilgili. Baþkaný Ban Ki Moon kendi adýna hazýrlamýþ planý. O da az uyanýk deðilmiþ hani. Týpký Annan gibi Ban Ki Moon Planý. Ýki tarafýn liderlerinin yýllar içinde görüþtüklerini, mutabakata vardýklarýný, sen toparla, belge diye sun. Olmaz gerçi Çalýntý denilebilir. Ama yine de bir þey "Ýþte" diyecek Ban, "benim planým bu. Ya kabul edersiniz, ya da küser bir daha gelmem" de. Bu arada taraflarda hareketler olmalý. Ýki tarafýn liderleri "ýh" deseler de dünya burada bir þeyler olacak intibaýna varmalý. Dünya ile birlikte bizler de ikna olmalýyýz. Ki bu çerçevede TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu çýkageldi. Hem de günübirlik. Bir gün bile sayýlmayan zamanda üç önemli görüþme yaptý. Bu üç önemli görüþme arasýna bir de bizim Downer'i sýðdýrdý. Hani maratoncu olsa anlarým. Koþacak. Durmayacak. Zaten iþi koþmak onun. Ne konuþma var, ne de durup dinlenme bu koþuda. 30 kilometre gidiyorlar. "Be ama bu adamlar hiç mi yorulmazlar" diye düþünsek de adamlar gerçekten yorulmuyorlar. Sadece koþarlarken su içen bu maratoncularýn iþini anlýyorum ama Davutoðlu'nun maratoncu gibi koþarken bir de görüþmeler yapmasýný anlayamýyorum. Ne konuþtu? Nasýl bir karar aldýlar Bu kabuk tutmuþ iflah etmeyecek gibi görünen yaraya, nasýl bir merhem yaratmýþlar Ýþte tam bu esnadadýr ki Ban belgesi söylentileri dolaþmaya baþladý Ve hatta yeni bir referandum Hulahop diye bir oyun vardý Göbek çevresinde dolanan bir kasnaktý bu. Dön dolan yol alma Hatýrlayanýnýz var mý? Ümit Onan son yolculuðuna uðurlandý Ülkenin tanýnmýþ hukukçularýndan, eski Milletvekili, toplumlararasý görüþmelerdeki Türk temsilci Ümit Süleyman Onan, son yolculuðuna uðurlandý. Onan için Cumhuriyet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi. Törenin ardýndan Onan'ýn cenazesi Lefkoþa Mezarlýðýnda topraða verildi. Ümit Süleyman Onan için Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yer alan tören KTÖS: Halktan korkuyorlar Elcil: TDP ve meclis dýþý partilerin Kýbrýs sorunu sürecinden dýþlanmasý halktan korkma anlayýþý taþýr Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, "Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin ve meclis dýþý partilerin Kýbrýs sorunuyla ilgili süreçten dýþlanmasýný" eleþtirdi. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: Kýbrýs'ýn stratejik önemine bölgedeki doðal gaz ve petrolun varlýðý da eklenince Kýbrýs Sorunu'nu yaratan emperyalist güçler sorunu çözme söylemi ile bölgemize ilgiyi yoðunlaþtýrmýþlardýr yýlýndan beri "garantörlük" bahanesi ile adamýzýn kuzeyini kontrol altýnda tutan Türkiye'nin Dýþiþleri Bakaný da bu vesile ile ülkemize ziyarette bulunmuþtur. Yapýlan açýklamalarda ve düzenlenen toplantýlarda ortaya çýkan sonuç ülkemizle ilgili yeni bir siyasi düzenleme yapýlma giriþimini ortaya koymaktadýr. Söylemlerden anlaþýldýðýna göre Kýbrýslýlara dayatýlmak istenen yeni siyasi düzenleme federal çözümden uzak iki ayrý devlete dayalý konfederal veya gevþek bir federasyonu içermektedir. Ayrýlýða dayalý bir yapýyý yýllardan beri þekillendirip adanýn kuzeyini asimile etmek için uðraþ veren Türkiye bu konuda 1956 yýlýndan beri kararlý bir þekilde ilerlediðini bir kez daha ortaya koymuþtur. Sn. Davutoðlu'nun ziyaretinde ortaya koyduðu "ortak akýl" söylemi Türkiye'nin konfederal talebinin açýk ifadesidir. Masada görüþülenlerin ve siyasi geliþmelerin Kýbrýslýlardan gizlendiði bu süreçle varýlacak sonucun dayatma ve Kýbrýslýlarýn çýkarlarýný gözetmeyen bir antlaþma olacaðý açýktýr. Özellikle Sn. Davutoðlu ile Sn. Eroðlu'nun siyasi partilerle ortak düzenledikleri toplantýdan Toplumcu Demokrasi Partisi ile mecliste temsil edilmeyen diðer partilerin dýþlanmasý dün saat 10.00'da baþladý. Meclis Baþkaný Siber Sibel'in konuþma yaptýðý törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bazý bakanlar ve milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, eski bürokratlar ve Onan'ýn ailesi katýldý. "ortak akýl" tanýmý ile tezgahlanan oyunu bir kez daha ortaya çýkarmaktadýr. Kýbrýslý Türkler ile ilgili konularýn konuþulduðu, geleceðimizin þekillendirileceði bir süreçten Kýbrýslý Türklerin bir kýsmýný temsil eden TDP'nin ve meclis dýþý partilerin dýþlanmasý diplomatik bir hakaretin yanýnda halktan korkma anlayýþýný da taþýmaktadýr. Bu toplantýya katýlan ve "çözüm, barýþ" söylemini dilinden düþürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkililerinin diplomatik hakarete sessiz kalmalarý ise daha da anlamlýdýr. Çözüm-barýþ konusunda yýllardan beri ayni dayanýþmayý gösterdiði TDP ve meclis dýþý diðer muhalefet partilerine karþý sýrt çevirdiði açýk olan CTP'nin bu tutumu, Kýbrýs sorununda eksen kaymasýna doðru yol aldýðýný göstermektedir. Sn. Eroðlu, UBP, CTP ve DP'nin Türkiye'nin güdümünde Kýbrýs sorununa "ortak akýl" söylemi ile yaklaþtýklarý anlaþýlmaktadýr. TDP ve meclis dýþý muhalefet partilerinin dýþlanmasý ise "ortak akýl" söylemi ile ifade edilen, Türkiye'nin uluslararasý hukuðu çiðneyerek yarattýklarýný aklamaya yönelik yeni siyasetin ve yeni dayanýþmanýn ürünüdür. Bu duruþ, Ankara'nýn emirlerine boyun eðen siyasetçilerle, kuklalýðý reddeden siyasetçilerin ayrýþmasýdýr. CTP yönetiminin Kýbrýs sorunu konusunda DP, UBP ve Sn. Eroðlu ile birlikte hareket etmesi CTP tabanýnýn destek verdiði çözüm yanlýsý hareketin mücadelesi açýsýndan endiþe vericidir. Sn. Davutoðlu'nun ziyareti ile saflar daha da netleþmiþtir. Bu çerçevede "ortak akýl" söylemi ile Kýbrýs sorununda AKP ile yakýn dayanýþma içine giren iþbirlikçi Sn. Eroðlu, UBP, CTP ve DP'yi protesto eder, TDP ve meclis dýþý muhalefet partilerine dayanýþmamýzý ifade ederiz.. TDP UBP'YE SORDU: NEDEN SARAYA ÇAÐRILMADIK? Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ve beraberindeki heyet, dün UBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Baþkan Hüseyin Özgürgün ve heyetiyle görüþtü. Görüþmede Kýbrýs sorunuyla ilgili geliþmeler deðerlendirildi. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, TDP IV. Olaðan Kurultayý sonrasýnda siyasi partilere ziyaretler düzenleyerek Kýbrýs konusunda gelinen aþamayý deðerlendirmek istediklerini kaydetti. Kýbrýs konusunda Cumhurbaþkanlýðý'nda iki kez Meclis'te bulunan siyasi partilerle toplantý yapýldýðýný fakat bu toplantýlara TDP'nin çaðrýlmamasýna anlam veremediklerini dile getiren Özyiðit, Cumhurbaþkaný'ndan bu konuda açýklama beklediklerini belirtti. Özyiðit, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin kendileri ile görüþüp Kýbrýs konusu hakkýnda gelinen aþamayý deðerlendirmesinden dolayý da ayrýca basýn yoluyla Nami'ye teþekkürlerini iletti. GÜNLÜK TBMM'DE SÜRESÝZ AÇLIK GREVÝ HDP, tutuklu milletvekilleri için bugün TBMM'de açlýk grevine baþlýyor. Eþ Baþkanlar Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü, Sýrrý Süreyya Önder ve Levent Tüzel açlýk grevine girecek. HDP'den yapýlan yazýlý açýklamada þöyle dendi: "Diyarbakýr Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi kararýný yok sayarak tutuklu BDP vekilleri Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým, Kemal Aktaþ, Selma Irmak vefaysal Sarýyýldýz'ýn tahliye taleplerini reddetmesi karþýsýnda, Eþbaþkanlarýmýz Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü, vekillerimiz Sýrrý Süreyya Önder ve Levent Tüzel, 17 Aralýk 2013 Salý gününden itibaren TBMM'de açlýk grevine baþlayacaklar. " 2012 yýlýnda, cezaevlerinde baþlayan açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý sonrasýnda BDP'li 5 milletvekili de illerde açlýk grevine girmiþti. Leyla Zana, Meclis'teki odasýnda tek baþýna açlýk grevi baþlatmýþtý. NE BÝÇÝM GAZETECÝLÝK Derviþ Eroðlu yurtdýþýnda iken, "Beþir Atalay Derviþ Eroðlu'nu neden ziyaret etmedi" diye soran Baþaran Düzgün bir gaf daha iþledi... Ýnternette de var olan eski bir BM belgesini kamuoyuna 'Yeni Plan' diye sundu ve bunu 'büyük bir gazetecilik olayý' diye takdim etti. Tiraj için artýk birbirimizi mi aldatacaðýz? YALAN ÝFADE Bir trafik kazasý ile ilgili olarak yalan ifade veren iki polis memuru mahkûm olmuþ ve teminata baðlanmýþ... Ama baþka davalarda daha önce yalan ifade verenler kurtuldu! GEÇ KALINDI Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý dün Maliye Bakanlýðý önünde eylem yaptý... Geç kalmadý mý? Zamlý tarifeler çoktan yaðmur gibi yaðmaya baþladý! SORU ÝÞARETÝ Saraydaki toplantýya çaðrýlmayan TDP'ye Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami bir jest yaptý ve TDP'yi ziyaret ederek bilgi verdi. Ayrýca TDP yeni toplantýya çaðrýldý. Bu olayda kasýt olup olmadýðý yine de bir soru iþareti olarak kaldý... Týrnak... "Demek ki þu maaþlarýn bankaya yatmasý banka için pek kârlý oluyor. Peki nedir bu kâr? Memuru bankaya baðlamak ve ardýndan da bin TL'nin acýsýný bir güzel çýkarmak. Bu ülkede gelinen nokta bu iþte. Tek ümit devletin daðýttýðý maaþlara kalmýþ." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Bunlarý elbet kahve çeliþkisi ile saray hesabý yapan Eroðlu bilemez! Zaten umurunda olmadýðý da çektiði nutuklar ve durmadan yandaþ atamalý 'demokrasi' sýnýrý ile bunu kanýtlýyor. Demokrasi mi? TDP bunun ne olduðunu yeniden anladý!" Özkan YIKICI (Ortam) "Yapýlan bu hakaret sadece Toplumcu Demokrasi Partisi kurmay ve sempatizanlarýna deðil, KKTC'nin demokrasi anlayýþýna yapýlan bir hakaret olarak algýlanmalýdýr." Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Arazi üstünde yaþayanlara gelince: Hiçbir etkileri yok. Gelen itiyor, giden itiyor. Allahlarý var yürekleri çok temiz. Ne elektrik zammýna, ne her hafta baþý rutin hale gelen petrol zamlarýna baþkaldýracak halleri kaldý." Ahmet OKAN (Havadis) Günün Kahramaný KUTLAY ERK Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu alan Kutlay Erk CTP'de tek aday olarak genel sekreter seçildi... Geçici Sibel Siber hükümetinde dýþiþleri bakanlýðý yapmýþ olan Erk, kendisini o bakanlýkta 'ilk devrimci' bakan olarak tanýmlamýþtý. CTP Genel Sekreterliði'ne oybirliði ile seçildiðine göre, demek partide gücünü iyice toparladý. Son zamanlardaki yazýlarýnda özellikle sosyalizme vurgu yapan, bu arada CTP'yi Sosyalist Enternasyonal'de temsil eden Kutlay Erk'e rakip çýkmamasý, partideki hizipleþmelerin büyük ölçüde durulmasý olarak kabul ediliyor.

7 17 Aralýk 2013 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu UBP de; Genel Baþkan Derviþ Eroðlu ile Genel Sekreteri Ýrsen küçük... CTP de; Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu ile Genel Sekreteri Asým Akansoy... TDP de; Genel Baþkan Mehmet Çakýcý ile Genel Sekreteri Cemal Özyiðit... DP de; Genel Baþkan Serdar Denktaþ ile Genel Sekreteri Bengü Þonya... Meclis te temsil edilen dört siyasal partinin tümünde de, son birkaç yýl içinde Genel Baþkan ile Genel Sekreter in kavgalarýna tanýk olduk... Partilerinin tepesindeki iki makam birbiri ile çatýþtý... Bu çatýþma larýn kimisi þiddetli oldu, kimisi baðýra çaðýra yaþandý, kimisi sessiz ve derinden utangaç bir çizgi izledi, kimisi de mahalle kavgasýna döndü... Ama bu maþþallah lý sistem partilerinin hiçbirinin içindeki kavga, içerik bakýmýndan ciddiye alýnabilecek kývamda deðil... Ne saðdaki partiler, ne soldaki partiler; bir ideolojik ayrýþma, ya da hedefe giden yolda bir ciddi farklýlaþma sergileyebildiler. Oysa; asýl kavga bu olmalýydý... Örneðin; UBP de ben AKP nin bizi Müslümanlaþtýrma Projesi nin bir kavga ya neden olmasýný beklerdim... Mehmetçik Belediyesi'nde grev kaldýrýldý Mehmetçik Belediyesi'nde 115 gündür süren grev, varýlan anlaþma sonucunda kaldýrýldý. Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarýnýn örgütlü bulunduðu Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön bu sabah belediyeye giderek çalýþanlarla birlikte asýlý olan grev yazýsýný indirdi ve belediyedeki çalýþmalarý baþlattý. Büro-iþ Baþkaný Hüseyin Akyön ile Mehmetçik Belediye Baþkaný Ahmet Beyazit Adalýer, grevin kaldýrýlmasýyla ilgili açýklama yaptýlar. Hüseyin Akyön yaptýðý açýklamada, 115 gündür süren grevin geçtiðiniz cuma günü itibarýyla anlaþmaya varýlmasýnýn ardýndan dün sabahtan itibaren kaldýrýldýðýný belirtti. Akyön, çalýþanlarla birlikte dün belediye binasýný açarak iþler duruma gelmesi için çalýþmalarý yapacaklarýný, ayný çalýþmalarýn halk plajýnda da yapýlacaðýný söyledi. Belediye hizmetlerinin bugün Meclis partilerinin hepsi sabýkalý... itibarýyla yeniden baþladýðýný ifade eden Akyön, grev süresince katkýlarý nedeniyle Mehmetçik esnafýna ve yöre halkýna, 115 gün gösterdikleri direniþ için grev yapan çalýþanlara teþekkür etti. Akyön, grevin sona erdirilmesindeki çalýþmalarý nedeniyle Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay'a, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar ile anlayýþý nedeniyle Mehmetçik Belediye Baþkaný Ahmet Beyazit Adalýer'e de teþekkür etti. Akyön, belediye çalýþanlarýnýn protokolden doðan haklarýný elde ettikleri için grevi sonlandýrdýklarýný ifade etti. Baþkanla vekillerin, Genel Sekreter le Kadýn Kolu nun, Ýrsen Bey le Derviþ Bey in kavga sý bu eksende olsaydý ancak bir anlam taþýrdý... Ya da; Ercan ýn özelleþtirilmesinde, Türkiye ile imzalanan Protokol de ciddi bir yol ayýrýmý olsa, bunu da saygýyla karþýlardým... Ama, proje ya da siyaset ayrýþmalarý deðil, politik çýkar ayrýþmalarý ön plana çýktý... Devlet in imkanlarý üzerinde kim daha çok söz hakkýna sahip olacak? Kavganýn ekseni bu... Saðdaki diðer parti DP nin tepesindeki kavganýn da içeriði UBP deki kavgadan farklý deðil... Genel Sekreter Hani Ercan ý geri alacaktýk? Hani havayolunu yeniden kuracaktýk? diyerek bayrak açsa, hesap sorsa, ayrý bir ekip kurarak Genel Baþkan a muhalefet yapsa, neyse... Ýki öfkeli adam, birbirlerine kýzýp baðýrarak, Ýdrar yarýþý sergiliyorlar... Sað daki manzara bu da, sol daki farklý mý? Ne gezer... CTP deki yarýþ partideki heyecan ý öldürdü... Partide zayýflatýlmýþ bir Baþbakan, CTP nin hayrýna olacakmýþ gibi davranýlýyor... Kurultay ýn iki adayýnýn söylem i hiç de proje, ideoloji, siyaset içermiyordu... Biçare devlet in makamlarý ve olanaklarý CTP deki kavgada temel malzeme yi oluþturuyordu. Gelelim, diðer sol tandanslý partiye... TDP de de Genel Baþkan ile Genel Sekreter in kavga sýnda ideoloji yoktu... Aslýnda hiçbir þey yoktu... Sen git ben oturayým dan baþka bir vizyon sergilendiðini görmedim ben... Ama bu partide eski Baþkan Çakýcý kriz in ýlýmlý yaþanmasýný saðladý ve aday olmayarak kenara çekilmesini bildi... Ama; sonuçta dört Meclis partisinin dördünde de ayný kavga yaþandý... Kimisi baðýra çaðýra, kimisi ýlýmlý bir geçiþle, kimisi sessiz ve derinden, kimisi de öfkeli ve þiddetli... Yani; siyaset kurumunun temel aktörleri, devlet ten trilyonlarca lira yardým alan siyasal partiler; henüz kendi içlerinde bir uyum kültürü, hazmetme kültürü, dayanýþma kültürü, hoþgörü kültürü ve geleneði oluþturamadýklarýný gösterdiler... En yakýnlarýndaki çalýþma arkadaþlarý ile kavga ettiler... Oysa, toplumun temel sorunlarýný gidermek için, asýl ihtiyaç, partiler arasýnda ciddi bir uzlaþma saðlanmasýdýr. Devlet in siyasal yatýrým alaný olmaktan çýkarýlmasý, insanlarýn ekmek için siyasetçiye muhataç olmamasý, bu konuda Anayasa da deðiþiklikler yapýlmasý için Meclis teki tüm partilerin þapkalarýný önlerine koymalarý gerekmektedir... Bugünlerde en çok ihtiyacýmýz olan þey; ortak akýl dýr... Partilerimiz, parti merkezlerinde devletin makam larýný daðýtmaya devam mý edecek? Ýþe adam almaya, saða sola kredi daðýtmaya devam mý edecek? Yoksa; siyaset te bir yenilenme yi dört parti gündemlerine almayý baþarabilecek mi? Dördü de, iç kavga nedeniyle sabýklý olan bu partilerden, biraraya gelmelerini, Anayasa yý ellemelerini, devleti üleþmeyi yasaklamayý baþarmalarýný beklemek, acaba abartýlmýþ bir safdillik mi? Eðer öyleyse bizi saftirik yapanlar utansýn... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YETER ARTIK Gazetemize elektronik posta ile mektup gönderen vatandaþýmýzýn þikayeti elektrik zamlarýndan. Vatandaþýmýz yazdýðý mektupta þunlarý dile getirdi: "Ödeyen halkýn sýrtýndan geçinen Elektrik Kurumu'nu ve Kazýk elektriði teþvik eden Siyaseti kýnýyorum! Aþýrý soðuklar bastýralý ne kadar oldu? 1 hafta? 2 hafta? Elektrik faturamýz normalde 250 TL civarýnda iken bir anda fýrladý 604 TL'na... Ödediðimiz tüp paralarý ise ortalama beþ günde iki tüp... Yani 85 TL... Diðer bir deyiþle sadece elektriðe yüklenmiyoruz ýsýnmak için... Ýnsanca yaþamak için... Medeniyetteyiz diyebilmek için... Elektriði dilimlere ayýrmýþlar... Ýlk 266 KW 0.44 Kuruþ Ýkinci 266 KW 0.54 Kuruþ Üçüncü 266 KW 0.66 Kuruþ Üstü 0.82 Kuruþ Maktu Ücret TL Sokak Aydýnlatma Bedeli KDV %10 civarýnda... Faturada belirtilmemiþ KW kullanmýþýz, donmamak için TL Ve bu bir aylýk kýþýn faturasý deðil... Taþ çatlasýn 2 haftalýk kýþýn faturasý... Havalar böyle devam ederse, bir aylýk elektrik faturasý TL'ný geçecek. 8 de tüp parasý... Dünyanýn neresinde insanlar ýsýnmak için bu kadar para ödemek zorundadýr? Hangi utanmaz KKTC'de elektriðin ucuz bile olduðunu söylemiþti? Bunu söyleyen elektrik parasý ödemiyor her halde... Ya da geliri TL'nin üzerinde ki elektrik faturasý yakmýyor yüreðini... Halkýný soðuklarda ya donmaya ya da ýsýnmak için bir asgari ücret ödemeye mahkum eden mentaliteyi, elektrik faturasýný ödemek zorunda olan halkýn sýrtýndan geçinen Elektrik Kurumu'nu þiddetle kýnýyorum. Dilimlerin yeniden ayarlanmalarýný, akýllý saatlerin kullanýlmalarýný, birim ücretlerinin çaðdaþ düzeylere geri çekilmelerini, elektrik faturalarýndan maktu ücret ve KDV'nin kaldýrýlmalarýný bir vatandaþ olarak talep ediyorum. Haklý talebimi destekleyenler lütfen siz de sesinizi çýkarýnýz. Sustukça yediðimiz kazýklarýn sayýsý artýyor... YETER ARTIK!" BÝZÝM DUVAR 2 DEVLET 1 ADA, AÞK MI KALIR ARADA Bizim Mandra Türkiye'den getirdikleri sanatçýlara bir gecede milyonlarca lira ödeyen 5 yýldýzlý ünlü otellerin her yýl olduðu gibi bu yýl da zarar beyan edip devlete gelir vergisi ödememeleri mandrada büyük tepki ile karþýlanýr. Bir sanatçýya 1-2 saatlik program için milyonlarca lira ödeyebilecek kadar kazanan otellerin nasýl olup da zarar ettiðini bir türlü anlayamayan vatandaþlar, Vergi Dairesi'nin buna nasýl inandýðýna da akýl erdirememektedirler. Sokaktaki adam, "Bu ülkeyi iþte böyle batýrdýlar" diye acý acý söylenir.

8 8 17 Aralýk 2013 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir CTP Parti Meclisi toplandý Tek aday Kutlay Erk Genel Sekreter seçildi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'nin geçtiðimiz hafta yapýlan kurultayýnda belirlenen yeni Parti Meclisi dün akþam ilk toplantýsýný yaptý. Genel Baþkan, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýnda dün saat civarýnda toplanan Parti Meclisi, Genel Sekreterliðe tek aday olarak Kutlay Erk'i oybirliðiyle seçti. CTP Parti Meclisi, daha sonra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimine geçti. 9 kiþilik MYK için 12 aday yarýþtý. Þonya: O talihsiz olay keþke hiç olmasaydý Genel Sekreter Bengü Þonya'nýn "görevden alýnmasý" gündemiyle dün akþam toplanan Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Parti Meclisi, Genel Baþkan Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn önerisiyle gündem deðiþtirdi ve Þonya'nýn görevine devam etmesine karar verdi. Denktaþ, Parti Meclisi'nde yaptýðý konuþmada, Þonya'nýn bugün kendisine istifa mektubu sunduðunu ancak reddettiðini ifade ederek, görevden alýnmasýný içeren gündemin oybirliðiyle reddedilmesini önerdi. Konuþmasýnda, Þonya'nýn genel sekreterlikten alýnmasýna yönelik verilecek oylarý kendisine karþý verilmiþ oylar olarak deðerlendireceðini de söyleyen Denktaþ, "Bu oylarýn miktarý beni istifaya kadar götürür" dedi. "DP-UG HALÝNÝ ALDIKTAN SONRA " Konuþmasýna tüzük deðiþikliðinin içeriðiyle ilgili bilgi vererek baþlayan Denktaþ, deðiþikliðin, partiye giriþ çýkýþlarýn artmasý nedeniyle daha önce konan parti mevkilerine adaylýk için en az bir yýl ya da Parti Meclisi kararýyla altý aylýk üyelik aranmasý kararýyla ilgili olduðunu söyledi. Partinin DP-UG halini alýp 12 milletvekili çýkarmasýnýn ardýndan bu kararýn deðiþmesi ihtiyacýnýn gündeme geldiðini ifade eden Denktaþ, partiye destek vermek için "emaneten" oy veren kesimi hatýrlattý. Yurt dýþýnda bulunduðu sürede baþka deðiþiklik önerileri de yapýldýðýný ifade eden Denktaþ, bunlarýn sadece öneri olduðunu ve parti organlarýnda tartýþýlmadýðýný ifade etti. "Grup arkadaþlarýmýz 6 aylýk süreyle ilgili önerinin Kurultay'a götürülmesi, diðerlerinin ise tartýþýlmasý gerektiðini söyledi; ben de kabul ettim" diyen Denktaþ, örgüt baþkanlarýnýn oy kullanmasýný önleyecek giriþimler olduðuna dair söylentilerin gerçeði yansýtmadýðýný ekledi. "HUZURSUZLUK HABERLERÝ " Parti içi huzursuzluklara da deðinen Denktaþ, bu yöndeki haberleri "avuçlarýný ovuþturarak" izleyen bir kesim olduðunu belirtti. "Dýþtan bizi izleyenler 'nihayet beceriyoruz' diye ellerini ovuþturuyor" diyen Denktaþ, önceliðe alýnmasý gereken konunun yerel seçimler olmasý gerektiðini ifade etti. Denktaþ, parti içi huzurun ortadan kalktýðýný gösterecek hareketlerden uzak kalýnmasý gerektiðine vurgu yaparak, "Bilek güreþini devam mý ettirelim? Böylelikle kendi içimizde daðýnýk bir görüntü vermemizi bekleyenlerin ekmeðine bal mý sürelim? Yoksa bu salondan birlik ve bütünlüðümüzü ispat edecek ve sýkýntýlarý sona erdirecek bir yaklaþýmla mý çýkalým?" diye sordu. ERK: ZORLUKLARIN VE BEKLENTÝLERÝN BÝLÝNCÝNDEYÝM Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreterliði'ne seçilen Kutlay Erk, zorluklarýn ve partililer ile Kýbrýs Türk halkýnýn beklentilerinin bilincinde olduðunu belirtti. Parti Meclisi'nin bu akþamki toplantýsýnda oybirliðiyle Genel Sekreterliðe seçilen Kutlay Erk, ilk açýklamasýnda, tek aday olarak oybirliði ile göreve getirilmesinden büyük onur duyduðunu söyledi. Bu sabah grupla yaptýðý deðerlendirmede "sonuna kadar gitme" kararý aldýklarýný ancak Þonya'nýn istifa mektubunu sunmasýyla durumun deðiþtiðini anlatan Denktaþ, "Gardaþlar birbiri arasýnda kavga edebilir, kýzabilir, tartýþabilir ama gardaþlar kopmaz" dedi. Bengü Þonya'nýn sunduðu istifa mektubunu kabul etmediðini dile getiren Denktaþ, þöyle devam etti:"bugün bu mektubu almadýðým gibi sizden de bir talepte bulunuyorum: Dýþa birlikteliðimizi ve gücümüzü, bu partinin hoþgörüsünün büyüklüðünü ispat etmek zorundayýz. Doðrudur; sizleri çok net olarak ortaya konmuþ bir gündem ile toplantýya çaðýrdýk. Evlerinizden, ailenizin yanýndan ayrýlarak bugün buraya bir görev olarak geldiniz ama bu görevden çok daha önemli, dýþa karþý verilecek mesaj açýsýndan çok daha asil bir baþka mesajým olacak. Þonya istifa mektubu getirerek partinin birliðine yönelik bir adým attý, bu adým karþýlýksýz kalmamalý. Bu adým DP'nin hoþgörüsü içinde karþýlýk bulmalý." DENKTAÞ ÇARK ETTÝ Ýstifa mektubunun ve genel sekreterin görevden alýnmasý gündeminin oy birliðiyle reddedilmesini ve Þonya'nýn kurultaya kadar görevine devam etmesini öneren Denktaþ, "Gündemin tam aksine bir þey talep ettiðimin farkýndayým ama partinin kucaklaþmasýnýn önü ancak böyle açýlýr" dedi. Konuþmasýnda, Þonya'nýn genel sekreterlikten alýnmasýna yönelik oylarý kendisine karþý verilmiþ oylar olarak deðerlendireceðini de Denktaþ, "Bu oylarýn miktarý beni istifaya kadar götürür" dedi. Denktaþ, partiyle ilgili oluþan olumsuz imajýn ortadan kaldýrýlmasý görevinin Þonya'ya ait olduðunu, bunu yapýp yapmamanýn da Þonya'ya Kutlay Erk, "Zorluklarýn ve partililer ile Kýbrýs Türk halkýnýn beklentilerinin bilincindeyim" dedi. Kýbrýs Türk halkýnýn daha rahat bir ortamda yaþayabilmesi ve partinin daha baþarýlý olabilmesi için sorunlarýn üzerinde parti olarak çalýþacaklarýný belirten Erk, "Bunlar aþýlmayacak sorunlar deðil, yeter ki sinerji yaratarak çalýþalým" diye konuþtu. Erk, yeni dönemin bir baþarý hikayesi olacaðýna inandýðýný da belirtti. DP-UG'deki fýrtýna þimdilik duruldu Þonya kurultaya kadar görevde kaldýðýný söyledi. ÞONYA Bengü Þonya da yaptýðý konuþmada çok üzgün olduðunu ifade ederek, "Tüzük kurultayýnda yaþanan o talihsiz olay keþke hiç olmasaydý. Ondan sonra yaþananlar da keþke hiç olmasaydý. Ama hepimiz ayný yolun yolcusuyuz, düþüncemiz bir" diye konuþtu. Bugün Parti Baþkaný Serdar Denktaþ'ý ziyaret edip görüþtüðünü dile getiren Þonya, þöyle devam etti:"baþkan lütfetti ve bir uzlaþmaya vardýk. Sayýn baþkana yaptýðý bu içten konuþma için teþekkür ederim. Partinin birlik ve bütünlüðünü dýþa karþý ve hatta içe karþý saðlamamýz için önümüzdeki seçimler bakýmýndan önem taþýr. Ben kendi hesabýma kendi derslerimi çýkardým. Baþkanýn söylediði gibi ben partime zarar verdiðine inandýðým söylemlerimi de bu akþam Ali Baturay'ýn programýndan baþlamak üzere telafi etmeye çalýþacaðým. Uzaklardan gelenler de var, çok teþekkürler. Burada bulunmamýzla bir mesaj veriyoruz. Biz biriz, bütünüz. Yürüyeceðimiz yolda birlikte kol kola devam edeceðiz. Kimsenin gücü bizi ayýrmaya yetmez." 84 KABUL 1 RET Konuþmalarýn ardýndan Genel Baþkan Denktaþ'ýn, gündem maddesinin deðiþtirilerek Genel Sekreter'in kurultaya kadar görevine devam etmesine iliþkin önerisi 1 ret oyuna karþýlýk 84 oyla kabul edildi. Oylamanýn ardýndan konuþan Denktaþ, "4 gün önce basýnýn önünde yaþanmýþ bir olayýn yine basýnýn önünde ters çevrilmesine olanak saðladýðýnýz için, Genel Baþkan olarak bana güveninizi yeniden gösterdiðiniz için teþekkürler" ifadelerini kullandý. KRAL ÝSTÝFA EDERSE Daha önce de birçok kez yazdýðým gibi ben sporu siyasete karýþtýran bir insan deðilim Ve kimseyi tuttuðu ülke takýmý yüzünden asla yargýlamam Özellikle Türkiye takýmlarýný tutan Kýbrýslýlarý eleþtirenler var Bana göre gereksiz bir tartýþma ama yine de bu sese kulak vermek lazým diye düþünüyorum En azýndan bu tepkinin nedenini sorgulamak gerekiyor Birincisi, bu eleþtiriyi yapanlarýn bir bölümü evlerinin içinde Türkiye takýmlarýný tutuyorlar ancak iþ bunu açýkça yaþamaya geldiðinde ise takiyye yaparak baþkalarýný eleþtiriyorlar Tam bir utanmazlýk Ýkincisi, önce kendi takýmlarýmýzý tutalým diyenler var, ancak bunu söyleyenlerin birçoðu haftada biri býrakýnýz, ömrü hayatýnda tek bir yerli takýmýn maçýný izlemeye bile gitmemiþtir Yani laf ebeliði yapýyorlar Üçüncüsü, Türkiye takýmlarýný tutmam diyenler var ama tüm satýn aldýklarý ve zevkle giydikleri kýyafetlerinin üretildiði yer Türkiye'dir Ýstemem ama yan cebime koy misali Dördüncüsü ise, bunu gerçekten kendine sorun etmiþ ve Türkiye'nin, yani Ankara'nýn bizlere karþý dayattýklarýndan bezmiþ kiþiler var Ýþte onlarýn ne demek istediðini anlýyorum ama yine de haklý bulmuyorum Sadece "takýmlarýný tutmayýnýz" demekle bu iþler olmuyor Eðer toplum olarak bir "pasif direniþ" uygulanacaksa, bunu sporu ambargo ederek deðil Ghandi'nin yaptýðý gibi yapmak lazýmdýr Yani TC'nin ürettiklerini kullanmayarak yapýlmalýdýr Hatta Mersin'den görülecek þekilde tüm TC mallarý ateþe verilmelidir Yoksa "sen Fener'i tutma" demek sadece kiþisel olarak tatmin olmak demektir Hatta bana göre bu baský ve kýsýtlamadýr Dikkat ediyorum birçok insanýmýz "ben þu takýmý tutuyorum" demeye korkar olmuþ durumda Çünkü dediði anda bazý "kahramanlarýn" gazabýna uðrayacaðýný biliyor Bu korkuyu ve baskýyý yaratmaya kimin ne hakký vardýr? Bazen "kendi kendimize ne kadar baský ve dayatma yapýyoruz" diye kendime sorduðumda çýkan sonuca gerçekten çok üzülüyorum Aniden bir bakýyorsun birisi çýkýp internete "ben TC takýmý tutmuyorum ama bu takým kaçýncý ligde ki Fenerbahçe'yi yeniyor" diye yazabiliyor Üstelik 100'ü aþkýn kiþi bu yorumu beðenip yorumda bulunuyor Yahu adam resmen sizinle dalga geçip maçýn keyfini sürüyor ama siz yine de dalga konusu olmaktan rahatsýzlýk duymuyorsunuz Ayný kiþi iki dakika sonra da "ben Çetinkaya'nýn maçýný izlemeyi tercih" ederim diyor Araþtýrsanýz Çetinkaya'nýn maçýna gitmiþliði yoktur "Çetinkaya'nýn ilk 11'ini say" desen, kalecinin isminde takýlýr kalýr Neyse bende bu konu hakkýnda örnek çok Ben baskýnýn ve dayatmanýn her türlüsüne karþý bir insaným Ve sýrf gösteriþ olsun diye kendini kýsýtlayanlardan deðilim AKP'nin "kýzlý erkekli" açýklamasýna tepki gösteriyoruz Yine AKP'yi bu nedenle herkesin yatak odasýna kadar girmekle suçluyoruz Ama biz kendi insanlarýmýzý rencide ederek özel hayatlarýna burnumuzu sokmaktan çekinmiyoruz Sanýrým hepimizin biraz empati yapma zamaný gelmiþtir Býrakalým isteyen Drogba'nýn golüyle, isteyen de Omonia'nýn þampiyonluðuyla mutlu olsun Bu anlamda Hakan Þükür benim hem çocukluðumun, hem de gençliðimin kahramanlarýndandýr Hani Atatürk, ""Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlaklýsýný severim" demiþ ya, iþte Türkiye'de bu tanýma uyan en iyi örnek sanýrým Þükür'dü Dünya görüþlerimizin tam ters istikamette olduðunu onun daha futbol oynadýðý dönemden fark etmiþtim Düne kadar AKP vekiliydi, bugün ise deðil Hakan Þükür'ün AKP'den istifa etme nedeni elbette ki AKP'nin "gezi olaylarý"ndaki tavrý deðildir Ya da diðer toplumsal olaylarda uyguladýðý yanlýþ politikalar Keþke öyle olsaydý ama deðil Hakan Þükür'ü Türkiye ilk tanýdýðýnda da o Fethullah Gülen'in adamýydý, þimdi bu kararý alýrken de Fethullah Gülen'in adamýdýr Erdoðan ilk darbeyi ve gözdaðýný almýþ durumda Yarýn bundan daha fazlasýnýn geleceði açýk ve nettir

9 17 Aralýk 2013 Salý Tünel ALINTI EVET, AMA YETMEZ!! Haziran ayaklanmasýnýn ilk günlerinde, ülkedeki siyasal geliþmeler üzerine en temel saptamalardan bir yazýldý duvarlara: "Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak!" AKP karanlýðýndan kurtulmak isteyen milyonlara umut ve biraz da "garanti" veren bir saptama deðil miydi bu? Evet, ama yetmez! Hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðýný söylerken, ne olacaðýna dair en ufak bir iþaret vermezsen yetmez. AKP gericiliðinin, ülkeyi Ýslam faþizminin iktidarý altýnda ABD emperyalizminin uydusu haline getirmekte olduðunun farkýna varmaya baþlayan milyonlara, kurtuluþ hedefini göstermezsen yetmez! Türkiye olaðanüstü bir politikleþme sürecine girdi, giriyor. Gözler açýlýyor, kulaklarýn pasý gidiyor, diller çözülüyor. Evet, ama yetmez! Bir iktidara son vermek gerektiðini anlamak önemlidir, ama yerine ne koyacaðýný bilmezsen bunun hiçbir anlamý olmaz. Cemil Fuat HENDEK (sol) DÝPNOT Uluslararasý Af Örgütü, savaþ nedeniyle Suriye'de iç göçe maruz kalanlarýn sayýsýnýn 6.5 milyon, komþu ülkelere gidenlerin sayýsýnýn ise 2.3 milyona ulaþtýðýný açýkladý. EÞEK SORUNUNU BIRAK, KATIR SORUNUNA BAK! ARÞÝV TARÝH 16 KASIM 2012 Politis gazetesi, kuzeydeki Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Girne'deki taþýnmazlar için mal sahibi Kýbrýslý Ruma 3 milyon 338 bin 600 sterlin, yani 4 milyon 100 bin Euro önerdiðini ve bu tazminatýn da kabul edildiðini yazdý... Gözden kaçmayanlar... SEKS KASETLERÝ Türkiye'de Cemaat-AKP kavgasý almýþ baþýný gidiyor. Ýþin tuhaf yaný bu iki "dindar" taraf birbirlerini hep belaltýndan vuruyor. Ortalýk kaset söylentilerinden geçilmiyor. Yok onun seks kaseti falanca gazetede bekliyormuþ, yok bunun seks kaseti filanca gazetede duruyormuþ, yok Fethullah Gülen üst düzey bir AKP yetkilisini yýllar önce bir "alüfte"nin tuzaðýna düþmekten kurtarmýþ. Daha neler Sanki Türkiye halklarýnýn AKP'lilerin Hocaefendinin müritlerinin seks kasetlerinden baþka bir derdi yok. Sanki yer yerinden oynayacak Türk milleti bu hödüklerin çýplak bedenlerini görünce ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yapýcý eleþtiriler yücelticidir, yýkýcý eleþtirilerin kimseye faydasý yoktur." Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) VÝRGÜL... "GELEN"ÝN ARATACAÐI BÝR "GÝDEN" YOKTUR "Gelen gideni arattý" sözünü geçiniz ve bir daha KKTC hükümeti ile ilgili olarak bu sözü kullanmayýnýz. Bu söz statükoyu aklayan bir iþlev görüyor çünkü. Bu ülkede "gelen"in "giden"i arattýðý falan yoktur. KKTC'nin pis rejimini eleþtirmek için "gelen"in "giden"i arattýðýný söylemeye hiç gerek yoktur. çünkü bu ülkede ne memnun olacak bir "gelen", ne de özlenecek bir "giden" vardýr. Yeni bir þey söyleyin, bu ülkede yeni bir cümleye ihtiyaç vardýr "Karpaz'daki eþek sorununun da çözülmesi gerekir." Hüseyin ANGOLEMLÝ (TDP Maðusa Milletvekili) KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Merdan, Bedri Rahmi'nin söylediði gibi 'ne bir haram yemiþ, ne de bir cana kýymýþtý' ( ) Muðla'ya yaklaþýyoruz Bir haber geldi Merdan'ý adliyeye götürmüþler. Hem de kelepçe vurarak! Neden? Çünkü gazetede yayýmlanan bir haberle ilgili Ýstanbul'daki Basýn Savcýlýðý talimatla ifadesinin alýnmasýný istemiþ. Ýyi de neden kelepçe? Merdan zaten cezaevinde deðil mi? Cezaevinden adliyeye götürülürken kelepçeye niçin ihtiyaç duyuluyor? Kaçacak hali yok ki! Adliyeye uðradýk. Dediler ki; Merdan ifadesini vermiþ ve cezaevine geri götürülmüþ. Muðla E tipi Cezaevi Silivri'ye benzemiyor. Ama cezaevi iþte! E n apmalý yani be birader... Soðuk ve kasvetli. Ziyaret evraklarýný verdik ilgilere Üzerimizdeki tüm madeni eþyalarý teslim ettik. X-Ray cihazýndan geçtik, Merdan'la açýk görüþ yapacaðýmýz bölüme aldýlar bizi. ( ) 'Merdan, birazdan gelecek' dediler. Heyecanlýyým! Sevgili arkadaþýmý görmeyeli 130 gün geçmiþ. Merdan, beþ yýl tutuksuz yargýlandýðý Ergenekon Davasý'nda, 10 yýl 6 ay hapis cezasý almýþ ve davanýn Yargýtay aþamasýnda tutukluluðuna karar verilmiþti. Ve Bodrum'da son kitabýný yazarken yakalanarak Muðla Cezaevi'ne konmuþtu. Oysa, týpký Bedri Rahmi'nin söylediði gibi "ne bir haram yemiþ ne de bir cana kýymýþtý" ve hiç kimse duymadan hükümler giymiþti. Merdan, yargý sürecinde isteseydi kaçabilirdi ama yapmadý. Çünkü, hâlâ adalete güveniyordu. ( ) Merdan'ý beklerken, kafamda kýrk tane soru? Acaba nasýl davranacaktý? Ben nasýl davranmalýyým. Mahpus bir dostu nasýl selamlamam gerekirdi? Hüznü yüzüne vurmuþ üzüntüden gözleri dolmuþ biri mi olmalýydým yoksa onun moralini yükseltecek bir ritüel mi sergilemeliydim? Derken Merdan girdi içeri. Salýna salýna geliyordu. "Ooo Ýdris!" dedi. Ona doðru koþtum. Sarýldýk. Sýmsýký Bir daha ve bir daha! Ardýndan, o kendine has nezaketiyle, diðer arkadaþlarýn elini sýktý, "Hoþ geldiniz, teþekkür ederim" dedi. Merdan ayný Merdan! Hâlâ ayný siyah bisiklet yaka tiþört ve üzerinde gri ceketi. Hâlâ ayný inat, ayný kararlýlýk! Ulan oðlum deðiþtir kendini biraz! Sadece giyim kuþamýnda deðil, hayata bakýþý, insana ülkeye, düzene Velhasýl, doðru bildiðinden vazgeçmesi mümkün olmayan bir adam Kilo vermiþ biraz. Ak düþmüþ saçlarýna yeni býraktýðý býyýklarý da eklenmiþ. ( ) Merdan konuþurken, bir an kendimi gazetenin yazý iþleri toplantýsýnda sandým. Sanki orasý cezaevi deðil, dýþarýda sýradan baþka bir yerdi. Öylesine morali yerindeydi Ýkinci parti çaylar geldiðinde; "Çay paralarýný siz ödeyin çünkü üzerimde para yok!" dedi, gülüþtük. Derken gardiyan "Vakit tamam" diye uyardý nazikçe. Sarýldýk kucaklaþtýk. Merdan salýna salýna giderken baktým arkasýndan. O, demir parmaklýklarýn arasýna ve biz eþref-i mahlukat, özgür dünyamýzdaki rezilliðimize dönüyorduk. Ve düþündüm iç geçirerek, Merdan mý tutuklu yoksa biz mi tutukluyuz! (Bu yazý ÝDRÝS AKYÜZ'ün "odatv.com"da yayýmlanan "Merdan mý tutuklu biz mi?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 17 Aralýk 2013 Salý GÜNEYDEN... Kanatlý, Avrupa Sol Partisi Kongresinde konuþtu Yeni Kýbrýs Partisi(YKP) Avrupa Sol Partisi'nin kongresinde Türkiye'yi "Kuzey Kýbrýs'taki demografik yapýsýný bozmakla" suçladý. YKP'den verilen bilgiye göre, Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý Avrupa genelinde faaliyet gösteren Avrupa Sol Partisi'nin Ýspanya'nýn Madrid þehrinde yer alan 4'üncü kurultayýna katýldý. Türkiye'yi "iþgalci" olarak nitelediði konuþmasýnda Murat Kanatlý, "YKP olarak kongrenin politik dokümanýnda deðiþiklik önerisi sunduklarýný, deðiþiklik önerisinde Türkiye'nin sürekli þekilde nüfus aktararak demografik yapýyý deðiþtirdiðinin de eklendiðini" Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yaptýðý ziyarette verdiði Kýbrýs konusu ve hükümetle ilgili mesajlarý deðerlendirdi. DENKTAÞ BRT'ye konuþan bulunan Demokrat Parti- Ulusal Güçler Genel Baþkaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun temaslarýný "önemli" olarak deðerlendirdi. Denktaþ, Davutoðlu ile gerçekleþtirdikleri toplantýlarda "çözüme odaklý yaklaþýmla yola devam" konusunda görüþ birliðinin yeniden teyit edildiðini vurguladý. Demokrat Parti'nin, Davutoðlu ile yapýlan toplantýlarda, Ortak Belge konusunda bazý tavizler verildiði þeklinde bir görüþü oluþtuðunu ifade eden Denktaþ, "Tavizlere raðmen görüþmeler baþlayabilecek mi göreceðiz ancak biz yine de sürece destek vermeyi sürdüreceðiz" ifadelerini kullandý. ATUN Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sunat Atun da, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun KKTC ziyaretini son derece olumlu bulduklarýný belirtti. Atun, "Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in zamana oynamaya çalýþtýðýnýn ortaya çýktýðý bu dönemde, ziyaret sürecin cesaretlendirilmesi yönünde son derece yararlýdýr" dedi. Özellikle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin müzakere masasýnda izlediði stratejinin Anavatan tarafýndan olumlu bulunmasýnýn çok önemli bir mesaj niteliði taþýdýðýný kaydeden Atun, ziyarette çözümün net ve samimi tarafýnýn Türk tarafý kaydetti. "AK Parti hükümetinin KKTC'deki kamusal hizmetlerin Türkiyeli þirketlere devredilmesi için hükümete paket dayattýðýný" da iddia eden Kanatlý, KKTC-TC iþbirliði protokolünde "elektrik, telefon ve limanlarýn özleþtirilmesinin öngörüldüðünü" de ifade etti. Kýbrýs konusuna da deðinen Kanatlý, kongre dokümanlarýnda Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesine atýflar yapýldýðýný hatýrlatarak, Avrupa'daki sosyalist ve ilerici politik örgütlenmelerden Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik daha aktif katký ve dayanýþma beklediklerini ekledi. Siyasi partiler Davutoðlu'nun mesajlarýný deðerlendirdi KAYIP ÞEHÝT AHMET MUSTAFA, YARIN CANBULAT ÞEHÝTLÝÐÝ'NDE TOPRAÐA VERÝLECEK Kayýp þehit Ahmet Mustafa'nýn naaþý, yarýn düzenlenecek devlet töreniyle Gazimaðusa'da Canbulat Þehitliði'nde topraða verilecek. Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, 15 Aðustos 1974'te kaybolan ve Kayýp Þahýslar Komitesi'nin kazýlarý sonucu bulunan Þehit Ahmet Mustafa için Çarþamba günü saat 11.45'te Lala Mustafa Paþa Camii'nde öðle namazý kýlýnacak. Kayýp þehit Mustafa'nýn naaþý saat 12.00'de saygý duruþu, saygý atýþý ve bayraklarýn ailesine tesliminin ardýndan askeri törenle Canbulat Þehitliði'nde defnedilecek. olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný kaydetti. ÖZYÝÐÝT Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ise Davutoðlu'nun, "Ortak açýklama için engel yok" þeklindeki mesajýný destek verici bulduklarýný ve olumlu karþýladýklarýný söyledi. Sýnýrlarý Aþalým sloganýyla yoluna devam eden festivalin altýncý gününde altý kýsa film sizlerle. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduðu festivali sakýn kaçýrmayýn! Filmler: EKMEÐÝM BENÝM BU, 4 ý, Türkiye 50 yýldan fazla pres iþçisi olarak çalýþan Mehmet Özlü geçmiþte baþýna gelen kazalarý anlatýyor. Kendisi Türkiye de ayný þekilde iþ güvenliðinden yoksun milyonlarca kiþiden biridir aslýnda. ÞÝÞECAM Bir Direniþe Bakmak, 9 ý 10 ýý, Türkiye Türkiye de, 2012 nin son günlerinde Topkapý daki Þiþecam iþçileri, özlük haklarýnýn ellerinden alýnmasýna karþý 13 gün süren bir direniþ baþlatýrlar. ÝÞÇÝNÝN GÜNLÜÐÜ, 8 ý 6 ýý, Kýbrýs Yapým: Barikat Film Kulübü Film sendikalý olan Salih Usta nýn, Cemal Usta yý örgütlü mücadeleye katma çabasýný ve sendikal mücadelenin gereksinimini anlatarak, emekçileri örgütlü mücadeleye çaðýrmaktadýr. BÝRADADA BÝRARADA FÝLMLERÝ, 9 ý, Kýbrýs Organizasyonunu Baraka Kültür Merkezi nin üstlendiði Biradada Birarada projesi, Kýbrýs ýn güneyinden A-typos, Türkiye den Film Kolektifi ve Yunanistan dan Baðýmsýz Sinemacýlar ile ortaklaþa hazýrlanmýþ bir kýsa film seçkisi olma özelliðine sahiptir. Seçkinin içerisinden Nerelisin? (3 ý ), Lefkoþa da (3 ý ) ve Billy and Willy (3 ý ) isimli filmler festival için seçilmiþ barýþ yanlýsý, iþgal karþýtý kýsa filmlerdir. Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu Saat: Tarih: , Salý Özyiðit, "Ýnþallah ortak açýklama yapýlýr ve sonuç verici görüþmeler baþlanýr" dedi. Cemal Özyiðit, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen Partilerden biri olduðunu, ancak heyetler arasý görüþmeler davet edilmediðini de belirterek, bu konuya iliþkin sitemlerini dile getirdi. 6. Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali Beþinci Gününde! Organizasyon Komitesi: Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, BES, ÇAÐ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, DAÜ-SEN, DEV-ÝÞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, TIP-ÝÞ, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Destekleyenler: Barikat, Gelecek Dergi, Radyo Mayýs Web adresi: BÝNLERCE KÝÞÝ TRODOS'A AKIN ETTÝ Binlerce kiþinin önceki günkü Pazar tatilinden ve havanýn güneþli olmasýndan yararlanarak, karýn keyfini çýkarmak için Trodos'a akýn ettikleri haber verildi. Bölgede yoðun trafik olmasýndan dolayý, bazý kiþilerin, uzun saatlerden sonra Trodos'a ulaþmayý baþardýklarýný yazan Fileleftheros, bölgedeki yoðun trafiðin, kilometrelerce kuyruk oluþmasýna neden olduðunu kaydetti. Bazý kiþilerin de araçlarýnda mahsur kaldýklarýný ve kurtulmak için Polisten yardým istediklerini kaydeden gazete, iki arabanýn buzda patinaj yaptýklarýný ve korkuluklara çarparak durduklarýný belirtti. Gazete yolun ortasýnda kalan bir tankerin hareket ettirilmesi için, paletli bir araç kullanýldýðýný da ifade etti. Rum Polisinin tedbirli davranarak, sabah erken saatlerde Platanya yakýnlarýnda Trodos'a giden yolu 4x4 veya zinciri olmayana araçlarýn geçiþine kapattýðýný da yazan gazete, yanlarýnda bebek olan iki ailenin bölgede mahsur kaldýklarýný ve Rum Polisinin yardýmýyla kurtarýldýklarýný ekledi. Haberde, Platres üzerinden Trodos'a giden yolda buzlanma olmadýðý, ancak yoðun trafik olduðu da belirtildi. OLASI ALTIN SATIÞIYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMALAR SÜRÜYOR Rum Merkez Bankasý'nýn altýn rezervlerini satma olasýlýðý nedeniyle tartýþmalar yaþandý. Fileleftheros gazetesine göre AKEL ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi altýn satýþýna karþý olduklarý konusunda açýklamalar yaparak, hükümeti eleþtirdi. Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos ise eleþtirilere yanýt vererek önceki Hükümeti suçladý. KIBRIS'IN ULUSLARARASI EMLAK FEDERASYONU'NDAKÝ DÜZEYÝ YÜKSELTÝLDÝ Uluslararasý Emlak Federasyonu'nun (FIABCI) Güney Kýbrýs Bölümünün düzeyinin yükseltildiði bildirildi. Alithia gazetesi haberinde, FIABCI'nin Ýrlanda'da gerçekleþtirilen kýþlýk kongresinde, federasyonun Güney Kýbrýs bölümünün düzeyinin uluslararasý düzeye yükseltildiði, hedefin FIABCI Güney Kýbrýs bölümünün Orta Doðu ve Akdeniz'deki iþbirliði ve iliþkilerini yükseltmek olduðunu yazdý. FOTÝU, DANÝMARKA SAVUNMA BAKANIYLA SURÝYE'YÝ GÖRÜÞTÜ Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, dün Danimarkalý mevkidaþý Nikolai Wammen'le biraraya gelerek Suriye'deki kimyasal silahlarýn yok edilmesi konusunu görüþtü. Politis gazetesinin haberine göre, Suriye'deki kimyasal silahlarýn imhasýnda görev almak üzere Limasol limaný açýklarýna demirleyen Danimarka'ya ait firkateyni ziyaret eden Rum Savunma Bakaný Fotiu, Danimarka Savuma Bakaný Wammen'le biraraya geldi. BAKANLAR VE YETKÝLÝLERÝN ANMA TÖRENLERÝNDEKÝ KONUÞMALARI Bazý Rum bakanlar ve yetkililerin, önceki gün katýldýklarý anma törenlerinde, Kýbrýs sorunu konulu açýklamalarda bulunduklarý haber verildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Tasos Mitsopulos, bir EOKA'cýnýn anma töreninde yaptýðý konuþmada, Rum kesiminin, sýrf diyalog olsun diye, týkanýk ve nihayeti olmayan bir diyalog sürecine, ayný zamanda yalnýzca karþýlýklý sorumluluk yüklenmesi gibi bir oyuna sevk edecek bir sürece müdahil olmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Gazeteye göre, Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu ise baþka bir anma töreninde, Savunma Bakanlýðý Genel Müdürü Hristos Malikkidis tarafýndan okunan konuþmasýnda, adil, yaþayabilir ve iþler bir çözüm çerçevesinde, ortak bir anlaþmaya varýlmasý için çabalarýný sürdürmekte olduklarýný söyledi.

11 17 Aralýk 2013 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Independent: Türkiye cihatçýlar yüzünden piþman olabilir... Independent yazarý, Türkiye'nin cihatçýlarla olan iliþkisini deðerlendirdiði yazýsýnda Türkiye için 'yakýnda piþmanlýk duyabilirler' dedi. (sol) Gazetenin yazarý Patrick Cockburn, Ýngiltere'nin Suriye politikasýný eleþtirirken, "kimse farkýnda olmasa da Ýngiltere'nin Suriye politikalarý battý" dedi. "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki politikasý son üç yýlda o kadar iþlevsiz kaldý ki Esad'ýn düþeceðine ikna olmanýn sonuçlarýný düzeltmek için artýk çok geç olabilir" iddiasýnda bulunan Cockburn, "Suriye'ye yönelen o kadar cihatçýya serbest geçiþ saðladýðý için Türkiye yakýnda piþmanlýk duyabilir" dedi. Cockburn, ABD ve Ýngiltere'nin Suriye'deki esas iflasýnýn 10 gün önce Türk sýnýrýna yakýn Hollanda'da saðcý Özgürlük Partisi (PVV) Suriye'deki "terörist örgütleri desteklemekle" suçladýðý Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan için uluslararasý soruþturma açýlmasýný istedi. Hollanda'da bir süredir tartýþýlan ve aralarýnda Türkiye kökenli bir ismin de bulunduðu "cihat savaþçýsý" eski askerlerin varlýðý, resmi makamlarca doðrulandý. Geert Wilders liderliðindeki PVV, bu haberler üzerine konuyu parlamento gündemine taþýdý. Hollanda Savunma Bakaný, olayý doðrulayarak Türkiye kökenli Yýlmaz adlý eski bir askerle birlikte toplam 3 eski ordu üyesinin "büyük olasýlýkla Suriye'de ya da bir baþka ülkede cihat savaþçýsý" olduðunu bildirdi. Hollanda istihbarat birimlerine göre Suriye'de 100'den fazla Hollanda vatandaþý, Esad rejimine karþý savaþýyor. Hollanda Parlamentosu, "cihat savaþçýsý" olduðu belirlenen kiþilerin vatandaþlýktan çýkarýlmasýný tartýþýyor. Özgürlük Partisi Hollanda hükümetinin Suriye'deki "Ýslami cihada" destek veren Türkiye ile iliþkilerini "gözden geçirmesini" istiyor. PVV'li milletvekili Raymond de Roon tarafýndan verilen soru önergesinde ise "Hollanda makamlarýnýn, yabancý cihatçýlar, özellikle de Hollandalýlarýn Suriye'ye gidiþini durdurma için Türkiye makamlarý nezdinde ne Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargahýnýn Ýslami Cephe tarafýndan ele geçirilmesi ile yaþandýðýný savundu. Türkiye, sýnýrý yaþanan geliþmeyle birlikte kapatmýþtý. Ýngiltere ve ABD'de kamuoyunun askeri mücadeleyi reddetmede ne kadar haklý olduklarýnýn bir kez daha kanýtlandýðýný belirten Cockburn, kýsa süre öncesine kadar ÖSO uðruna her iki ülkenin de seferber olduðunu anýmsattý. Muhaliflerin finansmanýna da deðinen Cockburn, ABD'nin Türkiye ve Katar'a mali yardýmlarýn büyük bölümünü cihatçýlara taþýdýðý için kýzgýn olduðunu dile getirdi. ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn yarattýklarý cihatçý Frankeistein'ý kontrol etmekten baþka seçeneði olmadýðýný belirten Cockburn, yeni konjonktürde kazananýn Esad olduðunu vurguladý. Hollanda'nýn saðcý partisi Erdoðan için soruþturma istedi gibi giriþimler yaptýðý" soruldu Raymond de Roon, Ýncirlik Üssü'ndeki Patriot bataryalarýndan rahatsýz ve "Türkiye'deki Patriot füzeleri Erdoðan'ýn radikal provokasyon politikasýna destek görevi yapmamalý" görüþünü savunuyor. De Roon, baþbakan ve dýþiþleri bakanýnýn yanýtlamasý istemiyle hazýrladýðý soru önergesinde de Türkiye'ye yönelik sert eleþtiriler yöneltti. De Roon önergesinde, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ile ilgili olarak Wall Street Journal gazetesinde yer alan, "Suriye'de kendi yolunu çizdi" deðerlendirmesini anýmsattý ve þu sorularý gündeme getirdi: "Türkiye'nin ulusal istihbarat teþkilatýný Suriye'deki cihadý organize etmek için kullandýðýný ne zamandan beri biliyordunuz? Bunlara destek veren Türkiye Baþbakaný Erdoðan ile MÝT Müsteþarý Fidan için uluslararasý hukuk çerçevesinde soruþturma baþlatýlmasý konusunda hemfikir misiniz?" Uluslararasý Af Örgütü'nün raporunda da, Türkiye'nin Suriye'deki muhaliflere yönelik desteðinin vurgulandýðýný belirten de Roon, "Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'na bu konuda neden açýklama yapmadýðýný soracak mýsýnýz? NATO aracýlýðýyla Türkiye'nin cihatçýlara verdiði desteðe dikkat çekmek için çaðrýda bulunmaya hazýr mýsýnýz? Deðilseniz, neden?" diye sordu. (ANF) Nüfusun yüzde 5,7'si yaþamlarýný yardýmlarla sürdürüyor "Yoksul nüfusla ilgili þok veriler" Güney Kýbrýs'ta yoksul nüfusla ilgili yapýlan bir araþtýrmanýn çarpýcý sonuçlarýna göre nüfusun yüzde 5,7'sinin yardýma muhtaç olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Yüzde 5,7 Halk Pazarlarýna Baðlý... Kýbrýs Ýstatistikçiler Enstitüsü'nün Araþtýrmasýndan Yoksul Nüfusla Ýlgili Þok Veriler" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ta, Euro Grubu'nun Mart ayýndaki kararlarýnýn ardýndan yaþamlarý bedava yardýmlar yapan halk pazarlarý veya benzer oluþumlara baðlý olan insanlarýn sayýsýyla ilgili araþtýrmanýn neticelerinin sarsýcý olduðunu belirtti. Rum Ýstatistikçiler Enstitüsü'nün (KÝS) araþtýrmasýna göre Güney Kýbrýs'ta 18 yaþýn üzerindeki nüfusun yüzde 5,7'sinin halk pazarlarý veya bu tür yardým örgütlerinden yardým aldýðýný kaydeden gazete, araþtýrmanýn bir diðer önemli bulgusunun, en çok yardým alanlarýn yaþ aralýðýndaki kiþilerden oluþmasý olduðunu belirterek, bu insanlardan yüzde 62'sinin iþlerini kaybettiðini ve küçük çocuk sahibi olduðunu yazdý. Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gözlemci olarak yer alma taleplerine karþýn Rum hükümetinin, Kýbrýslý Türklerin de dahil olduðu, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik kartý sahibi herkesin seçmen kütüðüne otomatik olarak kayýt olmasýný saðlayacak bir yasa tasarýsý hazýrlýðýnda olduðu bildirildi. Politis gazetesi, "Neden Milletvekili Deðil De Gözlemci? Kýbrýslý Türklere AP Seçimlerinde Kolaylýk Ýçin Önlemler Alýnýyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Kýbrýslý Türklerin, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" þemsiyesi altýnda AP milletvekili seçilmek yerine neden AP'da gözlemci olarak yer almayý seçtiklerine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Gazete, Kýbrýslý Türklerin AP seçimlerinde oy kullanmalarý durumunda rahatlýkla bir milletvekili çýkarabileceklerini, tam katýlýmla da iki milletvekiline ulaþabileceklerini iddia ederken, buna karþýn Kýbrýs Türk liderliðinin, seçilmiþ milletvekillerinin "Kýbrýs Cumhuriyeti" altýnda görev almalarýný istemediðini yazdý. Kýbrýs Türk tarafýnýn bu sebepten ötürü AP'da temsilci statüsünde iki Kýbrýslý Türk'ün yer almasýný istediðini ve bu çerçevede giriþimlerde Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis ile çalýþma arkadaþlarýnýn, Güney Kýbrýs'a, kendi doðal gazýna sahip olana kadar, daha ucuza elektrik üretilmesi maksadýyla doðal gaz tedarik edilmesi olarak adlandýrýlan "ara (geçici) çözümle" ilgili çýkýlacak yeni ihale için, bugün (dün) nihai kararý vermelerinin beklendiði haber verildi. Rum Bakanlar Kurulunun, ara çözüm için yeni bir ihaleye çýkýlmasýný hali hazýrda onayladýðýný anýmsatan Politis gazetesi, hükümetin kararýna dayanarak, teklif edilecek Rum siyasi partilerin, Türkiye'nin bugün AB ile imzalayacaðý Geri Kabul Anlaþmasýný Güney Kýbrýs'la uygulamama yönünde görüldüðü iddia edilen niyeti nedeniyle alarm verdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Lefkoþa'dan Kararlý Hareket Bekliyorlar... AB-Türkiye'nin Mültecilerle Ýlgili Anlaþmasý Öncesinde Partilerden Uyarýlar" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde, EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Türkiye'nin böyle bir hareketinin AB'nin bizzat kendisine yönelik tahammül edilmez bir kýþkýrtma olacaðý yorumunda bulunduðunu aktardý. Habere göre Omiru, Rum Hükümetini, Türkiye'nin böylesine olasý hareketinin AB'ye yönelik bir hakaret teþkil edecek olmasýnýn ötesinde, Güney Kýbrýs'ýn Türkiye'nin AB'ye katýlým diyaloðunun tüm baþlýklarýný kati olarak Gazeteye göre yaþ arýndakilerin halk pazarlarýna baðlý olma oraný ise 6,3. Gazeteye konuþan Enstitü Baþkaný Hrisanthos Savvidis'in anlattýklarýna göre, halk pazarlarýna baðlýlýðý en düþük olan yaþ aralýðýnýn yüzde 2,1 ile olduðunu aktaran gazete, bu yaþlardaki kiþilerin büyük bir çoðunluluðunun hala aileleriyle birlikte yaþadýðý izahatýnda bulundu. Habere göre araþtýrmanýn üçüncü önemli bulgusu ise nüfusun yüzde 7,4'ünün en az bir kez halk pazarý ya da benzer oluþumlardan yardým almýþ olmasý. Kentlerde yaþayanlarýn, kýrsal kesimlerde yaþayanlara göre daha çok yardým aldýðýna da dikkat çeken gazete, bu durumun, kýrsal kesimlerde yaþayanlarýn yardým için izlenen süreçten haberlerinin olmamasý ya da çoðu kentsel alanlarda bulunan halk pazarlarýna eriþimin kolay olmamasýndan kaynaklanabileceðini belirterek, kýrsal kesimlerde yaþayanlarýn çoðunluðunun kendi sebze-meyvelerini yetiþtiðini, ayrýca küçük çaplý kanatlý hayvan çiftliklerine sahip olduðunu kaydetti. AP seçimleri için seçmen kütüðüne otomatik kayýt yasasý hazýrlanýyor bulunduðunu iddia eden gazete, Rum hükümetinin de AP seçimlerinde Kýbrýslý Türklere "kolaylýk saðlayacak" yasa tasarýsý hazýrlýðýnda olduðunu duyurdu. Habere göre, söz konusu yasa tasarýsý "Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu yada kimlik kartý sahibi, 18 yaþýndan büyük herkesin AP seçmen kütüðüne otomatik olarak kayýt olmasýný" öngörürken, asýl hedefin Kýbrýslý Türklere "kolaylýk saðlamak" olmasýna karþýn, anayasa ihlali yapýlmamasý için tüm "Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn" yasa kapsamýna alýndýðý ifade edildi. Söz konusu yasa tasarýsý Rum hukuk dairesinin incelemesi altýnda bulunuyor. Gazete ayrýca, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin geçen hafta ayný gazetede yer alan söyleþisinden açýklamalarýný yeniden aktarýrken, Kýbrýslý Rum AP Milletvekili Takis Haciyerogiu'nun açýklamalarýný da yansýttý. Habere göre Haciyeorgiu, Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosunda gözlemci statüsünde yer almalarý çabalarýnýn "bölünmenin temellerinin atýlmasý anlamýna geldiðini" iddia etti. "ARA ÇÖZÜM" ÝÇÝN ÇIKILACAK ÝHALEYLE ÝLGÝLÝ TOPLANTI olan sözleþmenin 7 yýllýk olacaðýný ve Rum Devlet Doðal Gaz Ýþletmesi DEFA'nýn bu süreyi uzatma hakký olacaðýný kaydetti. Enerji Bakaný Lakkotripis'in, ara çözüm ihalesinin ilan edilmesine bugün yeþil ýþýðý yakmasýnýn beklendiðini belirten gazete, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in konunun þu veya bu þekilde yýlsonuna kadar kapanmasý için, çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý direktifi vermesine raðmen, birtakým gecikmeler yaþandýðýný ifade etti. AB-Türkiye geri kabul anlaþmasý... Partiler Türkiye'nin anlaþmayý Kýbrýs'la uygulamama niyeti nedeniyle kararlý adýmlar atýlmasýný istiyor veto etmesine neden olacaðý konusunda uyarýlarda bulunmaya çaðýrdý. Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi de Ankara'nýn "metotlarýna" iliþkin hoþnutsuzluðunu dile getirdi. AB'ye katýlmamýþ bir ülke tarafýndan imzalanan anlaþmanýn tüm üye ülkelerle uygulanmasý gerektiðine iþaret ederek, AB'nin bir üye ülkeye karþý böyle bir tavra izin vermesi konusunda tereddütlerini dile getiren Çevreciler, böyle bir geliþmenin engellenmesi için Hükümetten hemen tepki göstermesini istedi. Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas ise Türkiye böyle bir tutum sergilerse, Hükümetin, AB'den gelecek bir "karþý deklarasyonla" yetinmemesi, bu anlaþmanýn imzalanamamasý için sahip olduðu veto hakkýný kullanmasý gerektiðini savundu.

12 KÜLTÜR - SANAT Aralýk 2013 Salý Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Ay batar gün aðarýr Gün batar gök kararýr Çýrpýnýp durma kardeþ Ýþ olacaðna varýr Kod Adý: Bozkurt Cüneyt Öztürk ÝLGÝ YAYINLARI Yayýn Yýlý: 2013 "Yasa, düzen, güvenlik, devletlerin niteliklerini ölçecek üç temel unsurdur." Montesquieu GÖÇ Arzusuyla göç etmedi Kelepçeli götürdüler Gece yarýsý Ay vururdu odasýna Bir daha görünmedi Cahit Irgat Ziller Lefkoþa seyircisi için 20 Aralýk'ta son kez çalacak... Susuzlular dan rekor seyirci Maðusa Sanat Tiyatrosu, Alper Susuzlu'nun yazýp Ýlke Susuzlu'nun yönettiði "Ziller Kimin Ýçin Çalýyor" isimli komedi oyununu Lefkoþa seyircisi için SON kez oynuyor. Tiyatro severleri kahkaha krizine sokan Ziller Kimin Ýçin Çalýyor kabaresi birbirinden renkli ve eðlenceli skeçlerle toplumsal bozukluklarý, yolunda gitmeyen bir takým aksaklýklarla kanayan yaralarý mercek altýna alýyor. Noyanlar Ýnþaat Þirketi, Beerport ve X Reklam'ýn sponsorluðunu üstlendiði oyunda, Maðusa Sanat Tiyatrosu toplumumuzdaki çeþitli olaylarýn küçük parçalarýný masaya yatýrýp etraflýca irdeledikten sonra zilleri çaldý ve zilleri çalmaya devam edecek. "Ziller Kimin Ýçin Çalýyor" kabare oyununda usta sanatçý Alper Susuzlu, Ýlke Susuzlu, Tutku Kahveci, Hayriye Külafa, Refet Þeker, Nazým Muhtaroðlu ve Meryem Keskinel rol alýrken, teknik yönetmenliði Güzay Susuzlu yapýyor. Ziller 20 Aralýk Cuma saat 20:00'de Lefkoþa Arabahmet Kültür Evi'nde çalacak ve numaralý telefonlardan oyunla iligili bilgi alýp yer ayýrtabilirsiniz. HÝSAR SANAT GRUBU'NUN 2. SERGÝSÝ AÇILDI (Mustafa Erkan) - Hisar Sanat Grubu'nun 2. Karma Sergisi dün açýldý. Ressam Aþýk Mene'nin eðitmenliðinde çalýþmalarýný sürdüren Hisar Sanat Grubu, Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda saat 18.00'de baþlayan sergi açýlýþýný Meclis Baþkaný Sibel Siber yaptý. Hisar Sanat Grubu adýna Dr.Tomris Mahirel, "farklý yaþ ve mesleklerdeki 13 sanatseverin gözlerinin algýladýðýný ruhlarýyla harmanlayarak ürettikleri resimleri sergilemekten mutluluk duyuyoruz"dedi. Meclis Baþkaný Sibel Siber "Yarattýklarý güzellikler için Hisar Grubu üyelerini kutlarým"dedi. Kalabalýk bir insan topluluðu tarafýndan ilgi gören sergide Cemaliye Karamanoðlu, Çiçek Refik Bozkurt,Fatma Alçýcýoðlu, Fatma Akçaba, Gediz Ýnan, Güvenç Aþçýoðullarý, Iþýn Yýlmaz, Mehmet Ali Serak, Sevil Demirsöz, Sevilay Özyay, Tomris Mahirel, Tuncay Ebgü ve Ülgen Muratoðullarý'nýn 88 eseri sergilendi. 20 Aralýk a kadar bir hafta süreyle ziyarete açýk olacak olan sergi mesai saatlerinde gezilebilecek.

13 17 Aralýk 2013 Salý Kalem Yalçýn Okut Kapalý kapýlar arkasýnda yine bir þeyler kotarýlýyor. Fakat ne kotarýldýðýný henüz bilmiyoruz. 1959'da da aynen öyle olmuþtu: Türkiye ve Yunanistan Zürih Antlaþmasý'ný imzalanmýþ, Kýbrýs baðýmsýz olacak denmiþti. Tabii, 1878'de Kýbrýs'ý Topraklarýnda Güneþ Batmayan Ýmparatorluk sýnýrlarýna katan emperyal Ýngiltere boþ durur mu?.. "Durun bakalým!" dedi ve iki tarafý da Londra'ya çaðýrdý. Küçük-Denktaþ liderliði ve Makarios gitmezlik edebilirler miydi?.. Kuzu kuzu gittiler ve kuzu kuzu imzaladýlar. Londra'daki görüþmeler sonucunda bir de Güvenlik Antlaþmasý imzalandý. Güvenlik Antlaþmasý güya Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný güvenceye alýyordu; ama sonradan anlaþýldý ki, Ýngiltere'nin Dikelya ve Aðrotur Üs'lerini güvenceye alýyordu... Makarios'un birçok konudaki 'mýrýnkýrýn' itirazlarýný da çeþitli þantajlarla susturdular. R.R. Denktaþ'ýn Londra Konferansý'ndan döner dönmez söylediði: "Bu anlaþma çok yürümeyecektir, ona göre" sözleri de herkesçe bilinmektedir. Nitekim, bu Kalem bu konuyu çok yazdý: benim de dahil olduðum lise ve ortaokul öðrencilerini tam da Denktaþ Bey -ve arkasýndaki karanlýk güçlerin- söyledikleri doðrultuda Lefkoþa sokaklarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yürüttükleri de KAPALI KAPILAR ARKASINDA kimsenin yadsýyamýyacaðý bir realitedir. Neticede, o dönemin iki kutuplu dünyasýnda, iki süper gücü de 'rencide' etmiyecek; açýkcasý çýkarlarýna halel getirmeyecek: 'Baðýmsýz' Kýbrýs Cumhuriyeti formülünde uzlaþma saðlandý ve 'Baðýmsýz' Kýbrýs Cumhuriyeti ilan edildi. Kötü mü oldu?.. Kesin ki hayýr; tam tersine çok iyi oldu. En azýndan Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nden kurtulmuþtuk, ve kendi ayaklarýmýz üzerinde duracaktýk. Çocuktum ama hatýrlýyorum: 'Baðýmsýz' Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilk yaptýðý iþlerden birisi de Türk-Rum ayýrýmý gözetmeksizin her köye elektrik götürme hizmeti idi. O güne dek, lambasuyulu lambalarda geçirmekte olduðumuz hayatýmýz birden bire modern elektrikle ýþýklanýyordu. Bir düðmeye basar basmaz, 'týk' aydýnlýk; ne güzel... Þimdilerde kapalý kapýlar arkasýnda hakkýmýzda kesilen ferman nedir, bilmiyoruz. Ama kesin ki 1960 Anayasasý'ndan daha da geri bir anayasa-babayasa hazýrlamaktadýr emperyal güçler ve de taþeronlarý Türkiye ile Yunanistan... Biraz daha aydýnlýða çýksýn hakkýmýzda kesilen ferman; ona göre atacaðýz adýmýmýzý yine Ali Kiþmir kardeþime: Yazýlarýný severek ve dikkatle okuyorum. Ve fakat dünkü yazýndaki bir cümle yerine oturmadý ve birçok arkadaþýmýzý rahatsýz etti kardeþim. "... Resmen isyan etmiþ durumdalar.. Ukrayna, Suriye, Mýsýr ve diðerleri.. Bir türlü insanlarýn isyanlarý dinmek bilmiyor.." Ukrayna'da yaþananlarýn bir AB-Rusya; ya da, daha doðrusu bir Batý ve Avrasya rekabeti ve çatýþmasý olduðu çok açýk. Suriye ile ilgili teþhisinde ise, orda dur. Suriye'de isyan edenler halklar deðildir ki. Ne Ermenilere ve Greklere, ne Süryanilere ve ne de Kürtlere ve Alevilere eziyet etmiþti Suriye'deki BAAS rejimi. Suriye, çok vahþi ve çok alçakça bir emperyal bir tertip ile karþý karþýyadýr. Taþeronluðu AKP hükümetine yaptýrýlan, çevre ülkelerden toplanýp getirilen kelle kesen, ciðer yiyen katiller sürüsünün -Libya'da yaptýklarý gibirejimi yýkýp baþkanýný da vahþice paramparça etme operasyonu idi Suriye'deki sözde "halk ayaklanmasý"nýn esas hedefi. Beþar Esad'ýn ve ordusunun saðlam ve kararlý duruþu karþýsýnda Batý emperyalizmi büyük bir yenilgi aldý. Olay budur. Mýsýr ise her zaman kendine özgü yýllýk Mübarek diktatörlüðünü deviren Tahrir Meydaný ayaklanmasý üzerine, Batý'nýn binbir entrika ile iþbaþýna getirdiði gericinin gericisi Müslüman Kardeþler ve Mursi diktatörlüðü ise 'devrimin çalýnmasý' idi... Yine Tahrir ayaklanmasý dinamizmi ve ordunun da halkýn yanýnda yer almasýyla o rezil gericiliðin devrilmesi idi(dir) bütün hikaye... Mýsýr halklarýna sevgi ve saygýlarla... Ve darýsý Türkiye halklarýnýn baþýna diyelim PÝNOCHET ÝÞKENCESÝNDEN GEÇEN BACHELET ÞÝLÝ'DE DEVLET BAÞKANI OLDU Güney Amerika ülkelerinden Þili'de devlet baþkanlýðý seçiminin ikinci turunu Michelle Bachelet kazandý. Oylarýn yüzde 62'sini alan 62 yaþýndaki Bachelet, Þili'nin yaklaþýk 80 yýllýk demokrasi tarihinde en yüksek oy oraný ile seçilen devlet baþkaný oldu. Rakibi Evelyn Matthei, Bachelet'in seçim zaferini kutladý ve "Umarým baþarýlý olur. Þili'yi seven hiç kimse baþka türlü bir dilekte bulunamaz" dedi. Eski Devlet Baþkaný Sebastian Pinera da aralarýndaki tüm siyasi görüþ ayrýlýklarýna raðmen Bachelet'in yapýcý tavrýna inandýðýný söyledi. Kayýtlý 13,5 milyon seçmenden 5,5 milyonunun oy kullandýðý seçimde katýlým oraný, yüzde 41 oldu. Asýl mesleði çocuk doktorluðu olan Bachelet, arasýnda Þili'nin ilk kadýn devlet baþkaný olmuþtu. Sosyalist Parti, Hristiyan Demokratlar ve Komünistler ittifakýnýn liderliðini yapan Bachelet, seçim kampanyasýný, zenginlerle yoksullar arasýndaki uçurumu daraltmayý hedefleyen politikalar üzerinden yürütmüþtü. Geçen ay yapýlan ilk turda Bachelet, oylarýn yüzde 47'sini Matthei de yüzde 25'ini almýþtý. Adaylardan hiçbirinin oylarýn yüzde 50'sinden fazlasýný alamamasý nedeniyle ikinci tura gidilmiþti. Bachelet ve Matthei, çocukluk arkadaþýydý. 1973'te Augusto Pinochet'in askeri darbe ile iktidara gelmesinin ardýndan yollarý ayrýlan iki arkadaþtan Matthei'nin babasý cunta rejimine katýlmýþ, Bachelet'in babasý ise cuntaya destek vermediði için iþkence edilerek öldürülmüþtü. ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:353/2013) GEÇÝTKALE BELEDÝYESÝ "Büyük Köprü Projesi" TEKLÝF KABULÜ 1) Geçitkale Belediyesi Büyük Köprü Projesi için teklif kabul edilecektir. 2) Bu teklifle ilgili, plan ve þartnameler, Geçitkale Belediyesi Veznesi ne yatýrýlacak 350,- TL karþýlýðýnda Geçitkale Belediyesi nden temin edilecektir. Geçitkale Belediyesi nden ilgili þartnameler alýnmadan verilen teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3) Geçici Teminat %5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 4) Teminat olarak yalnýz 39/200l sayýlý Bankalar Yasasý altýnda kurulup faaliyet gösteren ve 41/200l sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen bankalarýn teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 5) Teklifler en geç 3 Ocak,2014 Cuma günü saat 15:30 a kadar Geçitkale Belediyesi Ýhale kutusuna atýlmalýdýr. 6) Geçitkale Belediye Meclisi, en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 7) Bu ihaleye 1, 2, 3 Teknik ve Yapý Ýnþaat Sýnýf Karnesi almýþ Müteahhitler katýlabilir. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði ne üye olmayanlarýn teklifleri dikkate alýnmayacaktýr. BU PROJE, TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KATKILARIYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLMEKTEDÝR Kg sývý klor için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5'tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 25 ARALIK, 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Su Ýþleri Dairesi veznesine yatýrýlacak 150.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Su Ýþleri Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR.

14 14 17 Aralýk 2013 Salý DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde Yaný- Bülent Ecevit Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: FRANSA'DA ÖTENAZÝYE "ÞARTLI EVET" Fransa'da yurttaþlar paneli, ülkede uzun zamandýr yoðun tartýþmalar neden olan ötenazi hakkýna "þartlý evet" dedi. Cumhurbaþkaný François Hollande'ýn talebi üzerine, Ulusal Etik Danýþma Komitesi tarafýndan konu ile ilgili halkýn çeþitli kesimlerinden 18 kiþinin katýlýmýyla oluþturulan yurttaþlar paneli, uzun ve kapsamlý bir çalýþma sonrasý beklenen raporu yayýnladý. Raporun bu konuda hazýrlanacak yasa tasarýsýna temel teþkil etmesi bekleniyor. Raporda, hiçbir þekilde hayata dönmek için tedavi þansý olmayýp, dayanýlmaz aðrýlar çeken kiþilerin rýza göstermeleri halinde ötenazi hakký tanýnmasýna onay verdi. Ayný panel, hastanýn kendini ifade edemeyecek durumda olmasý halinde, yakýn akrabalarý ile doktorlar arasýnda birlikte karar verilmesi halinde ötenazi uygulanmasý konusuna ise temkinli yaklaþtý. Panel, bu konuda oluþturulacak uzman komisyonun onayýyla þartlý ötenaziye yeþil ýþýk yaktý. Avrupa ülkelerinden, Ýsviçre, Hollanda, Belçika ve Lüksembourg'da ötenazi hakký tanýnýyor. KANSER HASTALARI ALARI YARARIN ARARINA A KERMES Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, 20 Aralýk Cuma günü Lefkoþa Girne Kapýsý yanýndaki Mücahitler Parký'nda kermes düzenliyor. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail'in verdiði bilgiye göre, saat 10.00'da baþlayacak kermeste, "The Ship Inn Hotel'in baðýþlamýþ olduðu 37 ekran tüplü televizyonlar, China Bazaar'ýn baðýþlamýþ olduðu yeni yýl ýþýklarý, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji ve Yakýn Doðu Koleji öðrencilerinin baðýþlamýþ olduðu 2. El kýþlýk kýyafetler" satýþa sunulacak. BULMACA Soldan Saða: 1-Ýstanbul'un ünlü tarihi çarþýsý (iki kelime). 2- Yararlanýlan uygun þart, imkân. Ýnanmýþ, aklý yatmýþ. 3-Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz, lâtife. Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. 4-Ekmek ondan yapýlýr. Gemilere yol gösteren ýþýk kulesi. Amerikyum'un kýsaltmasý. 5-Bazý sebze veya tavuk, kuzu gibi hayvanlarýn içine pirinç ve baþka þeyler doldurularak piþirilen yemek. Eski dilde "Verme, ödeme". 6-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Uyma. 7-Ut çalan kimse. Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. 8-Bir malýn satýþ ve sürüm deðeri. Radyum'un kýsaltmasý. 9-Birini, yapmakta olduðu veya yapmak istediði iþten geri tutmak. 10-Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, aktarma. Zeybek. 11-Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. Harf okunuþu. Karada insan veya hayvanlarýn geçmesi için açýlan veya kendi kendine oluþmuþ yürümeye uygun yer. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir iþi izlemek veya birçok iþi yapmak amacýyla sürekli olarak gidip gelmek, hareket halinde olmak. 2-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Naz, iþve. 3-Temiz. Ters okunuþu "Fazla bön, avanak". 4-Bir engelle karþýlaþan su veya hava akýntýsýnýn dönerek ve çukurlaþarak yaptýðý çevrinti, girdap. Bir davanýn mahkemece nasýl bir hükme baðlandýðýný gösteren resmi belge. 5-Bir nota. Parasýný ve malýný esirgemeyen, cömert (iki kelime). 6- Herhangi bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini zorlamak. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. 7-Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. Ýspanyolca "Yaþa". 8-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Saydam veya donuk cama benzeyen cila. 9-Ters okunuþu "Kýþýn yaðar". Baþa "S" konursa "Belli amaçlarla kurulmuþ konutlar topluluðu" olur. Eski dilde "Þarap". 10-Ters okunuþu "Güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma". Binek hayvaný. Þehrin elektrik akýmýný saðlayan transformatör kuruluþu. 11- Sýcaklýðý çok yüksek veya çok düþük olmayan yer için kullanýlýr. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. ELEMAN ARANIYOR Nakliyat firmasýnda çalýþacak ehliyetli bayan elemanlar aranýyor. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: ARANIYOR KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'nin Lefkoþa, Maðusa, Girne þubelerinde çalýþacak baybayan elemanlar aranýyor. Maaþ + prim. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 daire 650 TL * Haspolat belediye evlerinde 2+1 full eþyalý daire * Lefkoþa'da 2+1 zemin kat daire 500 TL * Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL * Hamitköy'de anayol üzeri banka olmaya müsait 225 metrekare mekan * Hastane yaný 2+1 full eþyalý zemin kat daire Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni ev * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev * K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire ARANIYOR Gynolife Tüp Bebek Merkezi'nde tam gün çalýþacak yabancý uyruklu, tüp bebek sertifikalý kadýn doðum uzmaný aranýyor SATILIK DÜKKAN Esnaf ve Zanaatkarlar Sitesi nde satýlýk dükkan. Tel: SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Hamitköy'de içinde ev temeli bulunan hali arazi TL Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

15 17 Aralýk 2013 Salý 15

16 16 17 Aralýk 2013 Salý

17 Eliz Ýskoçya'da þampiyon Baþarýlý tenisçimiz Eliz Maloney Ýskoçya'nýn Edinburg'a þehrinde, 14 yaþ çiftler turnuvasýnda partneri Lauryn John Baptise ile Ýskoçya Açýk Tennis Europe Turnuvasýn'da, hiç set vermeden tüm maçlarýný alarak þampiyon oldular. Eliz-Lauryn çifti çok güzel bir maç çýkararak maçlarýný 6-4 ve 6-2'lik bir skorla 2 0 alarak turnuvanýn þampiyonu oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

18 18 17 Aralýk 2013 Salý

19 17 Aralýk 2013 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Maðusa Türk Gücü Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Fikri...(MTG) Mehmet Özkasnak... (Hamitköy) Serkan...(Yenicami) Mehmet... (Kaymaklý) Ali Özbahar... (Lefke) Derviþ... (Kaymaklý) Sami...(MTG) Arif... (Lefke) Ýbrahim Çýdamlý...(Yenicami) Kingsley... (Hamitköy) Halil Turan...(Yenicami) Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Lefke Doðan T.B Mormenekþe Cihangir Maðusa T.G Hamitköy Çetinkaya B. Baðcýl Serdarlý Y. Boðaziçi Yalova G. Gücü Ýbrahim Çýdamlý (Yenicami) Haftanýn Kareasý Mehmet Özkasnak... (Hamitköy) Ali Özbahar... (Lefke) Ýbrahim Çýdamlý... (Yenicami) Kingsley... (Hamitköy) Serhat Ertürk (Hamitköy) Gol Krallýðý 15 GOL: Esin Sonay Kaymaklý 14 GOL: Tansel Ekingen Yenicami 11 GOL: Sherman Lefke 10 GOL: Kasým Taðman Lefke Fehim Dayý (Mormenekþe-DTB) 13. Hafta Programý 20 Aralýk Cuma Yenicami-K.Kaymaklý 21 Aralýk Cumartesi Y.Boðaziçi-Lefke G.Gücü-Yalova Serdarlý-B.Baðcýl 22 Aralýk Pazar Maðusa TG-Mormenekþe Doðan TB-Cihangir Hamitköy-Çetinkaya

20 Ujfalusi'ye görev... Galatasaray'da yeni bir dönem baþlýyor. Yönetim ile biraraya gelen Tomas Ujfalusi, Mancini'nin idari yardýmcýsý olarak sarýkýrmýzýlý kulüpte görev yapmaya baþlayacak. Karþýlýklý uzlaþma saðlandýktan sonra da resmi açýklama yapýlacak. Çek futbol adamý, önümüzdeki günlerde görevine baþlayacak. Liseli Gençler Masa Tenisi Þampiyonasý gerçekleþti GAK ve TMK þampiyon Þampiyonlar Ligi... Galatasaray'ýn rakibi Chelsea Þampiyonlar Ligi'nde 2. Tur kuralarý çekildi. Galatasaray, Ýngiliz Chelsea ile eþleþti. Böylece geçen sezonki Galatasaray-Real Madrid Þampiyonlar Ligi Çeyrek Finali eþleþmesinin ardýndan sarý kýrmýzýlýlarýn karþýsýna bir kez daha Mourinho çýkmýþ oldu. Masa Tenisi Federasyonu'nda gerçekleþen Liseli Gençler Masa Tenisi Þampiyonasý'nda erkeklerde ve kýzlarda 7'þer takým mücadele etti. Erkeklerde Girne Amerikan Koleji, Kýzlarda Türk Maarif Koleji þampiyon oldular... Milli Eðitim Bakanlýðý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafýndan düzenlenen Öðretim Yýlý Liseli Gençler Masa Tenisi Ýlkokullu Minikler Futbol Þampiyonasý'nda dün oynanan beþ karþýlaþmada kale aðlarý toplam 24 kez havalandý... Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafýndan düzenlenen Öðretim Yýlý Ýlkokullu Minikler Futbol Þampiyonasý'na dün oynanan beþ 2'nci Tur karþýlaþmasý ile devam edildi. Oynanan beþ karþýlaþmada, minik ayaklar toplam 24 kez kale aðlarýný havalandýrmayý baþardý ve gol ortalamasý 5 gol oldu. Minikler Futbol Þampiyonasý 2'nci Tur karþýlaþmalarýnda Kurtuluþ Ýlkokulu, Girne Amerikan Ýlkokulu, Esentepe Ýlkokulu ve Levent Ýlkokulu rakiplerine üstünlük saðlayan ilkokullar oldular. Minikler Futbol Þampiyonasý'nýn 2'nci Tur karþýlaþmalarýnda dün alýnan sonuçlar þöyle: Kurutuluþ Ýlkokulu - Çatalköy Ýlkokulu:3-1 Girne Amerikan Ýlkokulu - Lefke Ýlkokulu: 5-1 Çaðlayan Ýlkokulu - Esentepe Ýlkokulu: Eylül Ýlkokulu - Karþýyaka Ýlkokulu: 3-1 Levent Ýlkokulu - Deðirmenlik Ýlkokulu: 5-1 Þampiyonasý dün baþladý ve bitti. Erkeklerde Girne Amerikan Koleji, Kýzlarda Türk Maarif Koleji þampiyon oldular Masa Tenisi Federasyonu'nda gerçekleþen Liseli Gençler Masa Tenisi Þampiyonasý'nda erkeklerde ve kýzlarda 7'er takým mücadele etti. Þampiyonada dereceye giren okullara madalya ve kupalarýný KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Serdar Savim; Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Mustafa Bekiroðullarý; federasyon eski Baþkaný Yusuf Karayusufoðlu; Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi Koordinasyon uzmanlarý Alkan Deðirmencioðlu ile Levent Ilgýn ve okul öðretmenleri birlikte verdiler. Liseli Gençler Masa Tenisi Þampiyonasý'nda dereceye giren okullar þöyle: Genç Kýzlarda: 1.TMK 2.YDK 3.BEAL Genç Erkeklerde: 1.GAK 2.Levent K. 3.YDK Ýlkokullar futbolda 2. tur maçlarý oynandý ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ 2. TUR EÞLEÞMELERÝ Galatasaray-Chelsea Manchester City-Barcelona Olimpiakos-Manchester United Milan-Atletico Madrid Bayer Leverkusen-Paris Saint Germain Schalke 04-Real Madrid Zenit-Borussia Dortmund Arsenal-Bayern Münih ÝLK MAÇ ÝSTANBUL'DA! Ýngiliz ekibi Chelsea ile eþleþen Galatasaray ilk maçý Türk Telekom Arena'da 26 Þubat Çarþamba günü, rövanþý ise Stamford Bridge'de 18 Mart Salý günü oynanacak. Bu turda rakiplerini eleyen takýmlar çeyrek finale yükselecek. Þampiyonlar Ligi'nin finali 24 Mayýs 2014 tarihinde Lizbon'da yapýlacak. Juventus'a yine Türk takým Avrupa Ligi gruplarýndan çýkan takýmlarýn kura çekimi gerçekleþti. 2. tur ve 3. tur eþleþmeleri belli oldu. 2. TUR EÞLEÞMELERÝ Juventus-Trabzonspor Dnipro-Tottenham Real Betis-Rubin Kazan Swansea City-Napoli Maribor-Sevilla Viktoria Plzen-Shakhtar Donetsk Chornomorets-Lyon Lazio-Ludogorets Razgrad Esbjerg-Fiorentina Ajax-Salzburg Maccabi Tel Aviv-Basel Porto-Eintracht Frankfurt Anzhi-Genk Dinamo Kiev-Valencia PAOK-Benfica Slovan Liberec-AZ Alkmaar MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK? Avrupa Ligi'nde 2. Tur maçlarý Þubat 2014 tarihlerinde oynanacak. 3. Tur karþýlaþmalarý ise Mart 2014 tarihlerinde yapýlacak. Avrupa Ligi finali 14 Mayýs 2014'te Torino'da oynanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýmam ve müezzinler de seslerini yükseltmeye baþladý... Bugün resmi kýyafetleriyle eylem yapacaklar. Yukarýda Allahýn olduðunu onlar da bu hükümete anlatamadýlarsa kim anlatacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı