T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Başkan Yardımcısı: Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başkana yardımcı olmak üzere Bakan Onayı ile görevlendirilen uzmanı, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Başkanlık, denetim yapma yetkisini haiz bir Başkan ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısından oluşur. (2) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır. Uzmanlara Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat verilemez. Bakan bu yetkilerini kısmen veya tamamen Müsteşara devredebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile Ankara dışında da çalışma grupları ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 104. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (k) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Gerekli görülmesi halinde, risk odaklı denetim planları ve yıllık programlar hazırlayarak Bakan Onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak. ç) Denetim planları ve yıllık programlar dışında, Bakanlık Makamından alınan denetim, inceleme ve soruşturma onay ve talimatları üzerine uzmanları görevlendirmek, onay ve talimatların uygulanmasını izlemek. k) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak. m) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. (2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Bakana karşı sorumludur. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Başkana yardımcı olmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile yeterli sayıda uzman Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Uzman yardımcılığında on iki ayını tamamlayanlara, refakatinde çalıştığı uzmanların vereceği tezkiye belgesi ile Başkan tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumlu görüş alanlara Bakan Onayı ile re'sen inceleme yetkisi verilir ve bu şekilde uzmanların tüm yetkilerine sahip olunur. Olumsuz görüş alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Uzmanlar, görevlerini Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Uzmanlar, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar: a) Bakanın onayı üzerine, Bakanlığın merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ve döner sermayesi ile denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 (1) Uzmanlar, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler: a) Denetim raporu: 20 nci maddede belirtilen denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapordur. Denetim Raporu konusuna göre sistem denetimi raporu, uygunluk denetimi raporu ve bilişim teknolojileri denetimi raporu olarak düzenlenebileceği gibi bütün denetim faaliyetlerini kapsayacak şekilde denetim raporu olarak da düzenlenebilir.

3 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 b) Soruşturma raporu: Memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre suç oluşturan, ancak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan tutum, eylem ve işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen rapordur. Uzmanlarca yapılan inceleme ve denetimlerde, bu tür suçları işlediği iddia edilen memurlar hakkında onay alınarak soruşturmaya başlamak üzere, durum derhal Başkanlığa bildirilir. c) Ön inceleme raporu: 1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapordur. 2) Uzman, ön inceleme raporlarında inceleme konularını ve suç unsurları ile suçlananlar hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiğini, suçun tespit edilememesi halinde soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir. 3) Ön inceleme raporları, mevzuatta belirlenen süreler içinde tamamlanmak ve teslim edilmek zorundadır. 4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları iletilmesi gereken yerlere gönderilmek üzere Başkanlığa verilir. 5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar ile diğer mevzuatı ilgilendiren suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve ön inceleme raporları birleştirilemez. Ancak evrakın ayrılması imkanı yoksa yetkili mercilere, ön inceleme raporunun ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir. ç) İnceleme raporu: 1) Denetim, ön inceleme ve soruşturma raporuna konu olmayan ve 24 üncü maddede sayılan konularda yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardır. 2) İnceleme raporları konuyla ilgili birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır ve Başkanlıkça, gereği yapılmak üzere Bakanlık Makamına veya ilgili birimlere intikal ettirilir. 3) Rapor yazımını gerektirecek nitelikte ayrıntılı bilgi ve belge temin edilemediği veya Başkanlıkça uygun görülen durumlarda verilen görevler yazı ile sonuçlandırılabilir. d) Suç duyurusu raporu: 1) Gerek memurlar gerekse gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır. 2) Uzmanlarca yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalarda göreve ilişkin olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu veya diğer kanunlar gereğince kamu adına kovuşturulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gereken suç konusu bir işlemin tespiti halinde,

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : uzmanlar; ihmal ve gecikme göstermeden ilgili suç duyurusu raporlarını yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi ederler ve raporun bir örneğini de Başkanlığa verirler. Başkanlıkça bu raporlar üzerinde hata veya eksik tespit edilirse buna ilişkin gerekçeli yazılar yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde, özellikle soruşturmanın genişletilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda raporların iadesi talep edilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Başkanlık tarafından raporların bir nüshası Bakanlık Makamına veya ilgili birimlere intikal ettirilir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Raporların incelenmesi için, Başkanın belirleyeceği üç uzmandan oluşan Rapor Tetkik Komisyonu Bakan Onayı ile oluşturulabilir. (3) Yazılan raporlar üzerine, eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde uzman ile Başkanlık arasında raporun esasına ilişkin bir görüş ayrılığı oluşması ve uzmanın Başkanlık görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık ilgili raporu, Rapor Tetkik Komisyonuna değerlendirilmek üzere gönderebilir. Komisyonun görüşünü Başkanlığa sunması üzerine, Başkanlık Komisyon görüşünü dikkate alarak mütalaasını oluşturur ve raporu düzenleyen uzmanın görüşü ile birlikte Bakana sunar. Raporda Bakan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi Bakanın onayı üzerine başka uzmanlara da konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi verilebilir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) İkinci fıkra uyarınca denetim mesleğinin gerektirdiği temel eğitim ile refakat dönemlerini tamamlayarak olumlu tezkiye alanlara Bakan Onayı ile re'sen inceleme yetkisi verilir. Olumsuz tezkiye alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Uzmanlara mühür beratıyla birlikte bir mühür ile Bakan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde uzmanların görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. MADDE 14 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/12/

5 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan Özürlü hastalar ibaresi Engelliler, özürlü ibareleri engelli, özürlülerin ibaresi engellilerin olarak; 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan özürlülerin ibaresi engellilerin ve özürlüler ibaresi engelliler olarak; 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan özürlüler ibaresi engelliler ve özürlü ibaresi engelli olarak; ekinde yer alan EK-9 Müşterek Teknik Raporun 18 inci maddesinde yer alan özürlülere ibaresi engellilere olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ve/veya ibareleri veya olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bakanlığın kararı üzerine ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu fıkranın (d) bendi uyarınca yapılacak faaliyet durdurma işleminde Bakanlığın uygun görüşü aranır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. k) Özel hastanelerde, uzmanlık belgesi olmayanlar uzman olarak ve kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan tabipler çalıştırılamaz. ö) Tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üç numaralı alt bendi ile (m) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir. 3) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bakanlıkça belirlenecek yabancı uyruklu hasta oranına sahip olan ve en az onbeş uzman tabip kadrosu bulunan özel hastaneler, aynı il sınırları içerisinde olmak kaydıyla, kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği bir adet muayene ve kontrol birimi kurabilir.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : r) Hastane yatak sayısı 75 ten az olan özel hastanelerden bu Yönetmelikte öngörülen bina şartlarının tamamını sağlayanlar ile taşınarak sağlayanların, talepleri halinde hastane yatak sayısı en fazla 75 e ruhsatlandırma aşamasında tamamlanabilir. Bu şekilde yatak sayısı artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayısı 25 in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilave edilen yatak sayısının 1/6 sına kadar uzman tabip kadrosu ruhsatlandırma aşamasında verilebilir. s) Bu fıkranın (o) bendi kapsamında özel sağlık kuruluşları ile birleşerek taşınacak özel hastanelerden birleşme yoluyla toplam kadro sayısını birleşmeden önceki kadrosunun bir katından fazla arttıracak olanlara, ilave edilecek uzman hekim kadrosu sayısının üç katına kadar yatak ilave edilebilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden iki temsilci, f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir temsilci, MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan koruyucu ve destekleyici nitelikte birim ibaresinden sonra gelmek üzere ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik birim ibaresi eklenmiştir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Bakanlıkça onaylanan uyum süresi sonunda Müdürlükçe birinci fıkra kapsamında tekrar inceleme yapılır, uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak bu şekilde verilecek ek süre ile önceki verilen sürenin toplamı birinci fıkrada belirlenen yedi yıllık süreyi geçemez. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Geçici Madde 3 - Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 31/12/ /3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu şekildeki geçici çalışma tabiplere yönelik şahsi bir hak olup özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka özel hastanede çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder. 15/2/2008 tarihinden itibaren özel hastanede, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/ /3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak

7 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin özel hastaneden ayrılarak başka özel hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-11 in a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bölümünde yer alan c) Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur. ibaresi c) Mamografi bulunur. olarak değiştirilmiş; b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi bölümünde yer alan 5) Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur. ibaresi, e-) Onkoloji Hastanesi bölümünde yer alan 8) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur. ibaresi, f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bölümünde yer alan 7) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur. ibaresi, i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları bölümünde yar alan 3) Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur. ibaresi ve h-) Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesi bölümünün 3 üncü maddesinde yer alan,biyokimya laboratuvarı, tıbbi fotoğrafhane ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Müeyyide Formu nun 5, 21, 22 ve 26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve forma 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6 ncı madde eklenmiş; formun açıklamalar bölümünde yer alan (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır. h) Özel Hastane Müeyyide Formunun 10 uncu maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirtilen idari para cezası uygulanmaz. ı) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır. MADDE 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

9 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Atatürk Üniversitesinden: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/5/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 16 (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan; başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. (2) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır. Bu süreçte öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder. (3) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç olmak üzere diğer yollarla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından aldıkları ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf notlarına çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. (4) Öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar not döküm belgesine G (Geçer) olarak işlenir. (5) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin; a) Mezun oldukları önlisans programında aldıkları ve bu Yönetmelik hükümlerine göre muaf olarak sayılması uygun görülen ve not döküm belgesinde yer alan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenir. b) Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır. (6) Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : (7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 (elli) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 14/5/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-13/12/ /1/ /4/ /9/ Dokuz Eylül Üniversitesinden: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 6/11/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanından az olmamak üzere enstitü yönetim kurulunca belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar ile konservatuar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen dillerden sınava alınması gereken yabancı uyruklu öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen puanı alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aranan ALES puanları şunlardır: a) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. c) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezunlarının 50 temel tıp puanına veya ALES in sayısal kısmından 60 standart puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES in sayısal kısmından 60 standart puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 6/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 26/5/ Uluslararası Antalya Üniversitesinden: ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/2/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 25/2/

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : TEBLİĞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: KARAR TARİH : 21/1/2015 KARAR NO : 2015/ÖİB-K-01 KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş. ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden, Türkşeker A.Ş. ye ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Beşikçiler Mevkii H22D06B2A Pafta, 4763 Ada, 12 Parselde kayıtlı, toplam 320,38 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki mütemmimlerinin (Kargir ev) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede; 1) Taşınmazın; (Birmilyonikiyüzaltmışbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Beğenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Beğenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, (Birmilyonikiyüzkırkbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Hakan BEĞENİLİR e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Hakan BEĞENİLİR in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, (Birmilyonikiyüzyirmibin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Sedat DÜNDAR a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Sedat DÜNDAR ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına, 2) Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

13 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: Esas No : 2009/ sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan, Assad ile Amankhali'den olma, 1963 Orumia Doğ. Almanya, Dunkelbrami nüfusa kayıtlı olan Sanık RASSOUL POURGHANBAR hakkındaki mahkememizin 2009/18 esas sayılı dosyasında yukarıda belirtilen suçtan dolayı tarih 2009/3236 Esas, 2009/459 İddianame ve 2007/58335 Soruşturma sayılı iddianamesi ile sanığın suçlarının subutu halinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 160/1-2. maddesinin sanık lehine olması nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 53. maddeleri gereğince yargılama yapılmak üzere dava açılmıştır. Mahkememizde yapılan yargılama başladıktan sonra tarihli 4. celse 2 no'lu ara kararı gereğince CMK 98. maddesi uyarınca sanık hakkında tarihinde yakalama emri çıkartıldığı ve bu zamana kadar sanığın yakalama emrinin infazının gerçekleşmediği, sanığın mahkememiz duruşmalarına gelmeyerek kovuşturmanın sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği anlaşıldığından, sanık hakkında CMK 247/2-a-b maddeleri gereğince kaçak işlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde sanığın mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK SAYILACAĞINA, CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına orantılı olarak EL KONULABİLECEĞİ, İlanen tebliğ olunur. 102 İstanbul Anadolu (Kapatılan) 26. Sulh Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2010/240 Karar No : 2012/1071 Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda 2010/240 Esas ve 2012/1071 karar numarası yazılı 07/06/2012 karar tarihli ilamı ile TCK.105/1 maddesi gereğince 1860 L Adli para cezası verilen ve sanığın sabıkasız oluşu nedeni ile hakkındaki hükmün açıklanmasının CMK.231 maddesi gereğince geri bırakılması cezası ile cezalandırılan Osman ve Elmas oğlu 04/07/1968 doğumlu Yozgat, Sarıkaya, Tepedoğan mah/köy Nüf. kayıtlı TUGAY ŞAHİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 1,18 TL ile en çok ,8 TL arasında değişen ; 29/01/2015 günü saat ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL, en çok ,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 113 Grup Muhtelif Eşya (Video Kamera, MP3 player, Kol Saati, Kulaklık, Motor Bloğu, Şanzuman Gövdesi, Vakum Parçası, Debriyaj parçası vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 30/01/2015 tarihinde saat 09:30 da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (312) ( , (05), (06), (07) dahili numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 454/1-1 FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Kg. Fungal Alfa Amilaz ve Kg. Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 2. İhale Perşembe günü saat da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır. 3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü nden temin edilebilir. 4. Nihai teklifler en geç Perşembe günü saat a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun İstisna Alımı Kapsamındadır sayılı Kamu İhale Kanunu nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Adres : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA Tel : Faks : /1-1

15 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesinden 3 kalem ürünün Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, Apple markasına ve malzeme listesine uygun; 7 kalem ürünün ise teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, marka/model, malzeme listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, 30/01/2015 günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesinden 3 kalem ürünün Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, Apple markasına ve malzeme listesine uygun; 7 kalem ürünün ise teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 530/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : HİZMET SATIN ALINACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye, Pik kırma, Temizlik, Muhtelif boya ve oksiasetilen dairesinde yapılacak hizmet ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhale kayıt numarası* : 2015/ İdarenin a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT b) Telefon ve faks numarası : Pbx /39 c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Yaklaşık 1 yıl süreli 10 kişi ile yapılacak meydan tahmil-tahliye, pik kırma, temizlik, muhtelif boya ve oksiasetilen dairesi hizmetleri. b) Yapılacağı yer : Turhal Makine Fabrikası c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası b) Tarihi ve saati : 03/02/2015 Salı günü, Saat 14: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi, Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz İhale dokümanının satın alındığına dair belge Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri

17 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7 - Teklifler, Salı günü, saat e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 481/1-1 TCDD HİZMET TARİFESİNE GÖRE RÖMORKÖR (YEDEK RÖMORKÖRLER İLE BİRLİKTE) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2015/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : / c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD Hizmet Tarifesine göre Römorkör (Yedek Römorkörleri ile Birlikte) Hizmeti Alımı 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığın tarih Perşembe günü Saat: 10:30 a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400.-TL bedelle temin edilebilir. 6 - İstekliler TCDD tarafından bu iş için elde edilmesi düşünülen tahmini gelir TL nin %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 529/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : MOTORLU ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HİZMET ALIMI (4 ADET AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ KİRALAMA) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: GAZİANTEP Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı (4 Adet Ağır Vasıta Şoförü Kiralama) işi, TEİAŞ nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No:61 Fevzi Çakmak PK: Ş.Kamil/ GAZİANTEP b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı (4 Adet Ağır Vasıta Şoförü Kiralama) işi b) Yapılacağı yer : Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa c) İşin süresi : 1095 Gün 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : 03/02/2015 Salı Saat: 10: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine (T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR nolu hesaba ) yatırıldığını gösteren makbuzlar,

19 23 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir Bilanço veya eşdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır İş hacmini gösteren belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 23 Ocak 2015 Sayı : b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %12 sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan hizmet aracı işletmeciliği benzer iş olarak kabul edilecektir. 5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 6 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 110,00 (yüzon) Türk Lirası doküman bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B.Nakıpoğlu Cad. No: Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 12 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 542/1-1

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Madde 1 - Đdareye ilişkin bilgiler 1.1. Đdarenin;

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı