MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28"

Transkript

1 DÖNEM : 1 TOPLANTI : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ \ GiLT: 28 Altmışüçüncü Birleşim Çarşamba > ' Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 3 2. Gelen kağıtlar 4 3. Yoklamalar 4,5 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 5 3. Cumhuriyet Senatosu Tunceli - Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şeneıl 'ıhı,.eğitim ve öğretim müesseselerinin kurulmasına yardım edenlere «Kültür 'Şeref 'madalyası» verilmesi hakkımdaki kamun teklifinin, Niişan ve Madalya kanun tekliflini görüşmek üzere daha önce kurulmuş olan Geçici Komisyona verilmesi hakkında ıbu komisyon Başkanı Ömer Zekai Do/mnan'ın önergesi (2/633, 2/616) 5 5. Görüşülen işler 5 1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel dürlüğü 1964 yılı hütee kanunu tasarısı İçindekiler affa ve Karma (Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kanma Bütçe Komisyon başkanlıkları teztaelerd (M. Meclisi 1/685; C. Senatosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı- G03; C. Senatosu S. Sayısı: 345) 5,30,32,63,105:108,121: Tekel Genel Müdürlüğü 1964 ytlı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) (M. Meclisi S. Sayısı ; 598; C. Senatosu S. Sayısı: 346) 5,30,32,63,109:112, yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Mtçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Ko-

2 Sayfa ımüsyonu raporu (M. (Meclisi 1/1578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S.Sayısı : 596; C.Senatosu S. Sayısı : 336) 5 A Gider Bütçeleri 5 a) Tarım Bakanlığı bütçesi 5:6 b) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi, 6:7 4. Onman 'Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Onman Genel Müdürlüğü 1964 yılı (Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe ıdaıir Cumhuriyet Senatosu (Bakanlığı tezkeresi ve Kanma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisli 1/589; O.Senatosu 1/362) (M. Meclisi S. Sayısı: 593; O. Senatosu S. Sayısı: 348) 7:9,30, 82,63,113:116,133: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapora ile Devlet Üretme Çiftlikleri Cenel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Kanma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5(83-; O. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sayısı : 594; O. Senatosu S. Sayısı: 347) 9:10,30,32,63,117: 120,129:132 e) Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Devlet Hava Meydanları Işleıtımesii Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasaırıısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kanma Bütçe Komisyon (başkanlıkları tezkere'leni Sayfa (M. Meclisi 1/581; C. Senatosu 1/359) >(M. Meclisi S. Sayısı : 604; C. Senatosu S. Sayısı : 349) 10:31,32:63 d) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 63:64,64:96 6. Sorular ve cevaplar 96 a) Yazılı sorular ve cevapları Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'm, Yapı ve İmar İşleri Reisliğince, 1963 yılı içinde, yapılan emanet işlerle mütaahhitlere ihale olunan işlere ıdaliır soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hükmet Onat'm yazılı cevabı (7/412) 96: Tekirdağ Milletvekili Hayri Munıcuoğlu'nun İstanbul - Londra asfalt yolunun ipsala - Tekirdağ kesilirimin, 1964 yılı içimde, asfaltlanımiak suretiyle taımaanlanıp taımamlanmııyaoağına dair soru önergesi, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı (7/418) Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, Denizli ili dâhilinde, yenliden ilçe teşkilâtı kurulımasına karar verilen kasaba olup olmadığına ıdair soru önergesi ve içişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı cevabı (7/419) ' 102: Izımıir Milletvekili Şiınıasi Osıma'- nın, 31 Ocak 1964 geeesıi, Devlet (Radyosunda, beyanatı yayınlanan Yunanistan üyükelçiıslnin, Türlkiye'de yaşryan 'Türk Vatandaşı ruamlar hakfcınlda konuşmaya yetkili olup olmadığına dair soru önergesi, ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün yazılı cevabı (7/426) 103:104

3 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ Birinci Oturum Yeter çoğunluk olmadığı anlaşıldığından saat : 10,45 te toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. İkinci Oturum İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin, «gecekonduların ıslahı hakkındaki kanun teklifleri» ni incelemek üzere kurulan Geçici Komisyona sunulduğuna dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı yazısı kabul olundu. Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri 1964 yılı Bütçe kanun tasarıları ikinci defa açık oya sunulduysa da yeter sayı hâsıl olmadığından oylamanın gelecek Oturumda tekrarlanacağı bildirildi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere bir süre devam olundu. Başkan Kâtip Başkanvekili Yozgat Ferruh. Bozbeyli İsmet Kapısız Kâtip Samsun îlyas Kılıç Üçüncü Oturum Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri 1964 yılı Bütçe kanun tasarılarının üçüncü defa yapılan açık oylamalarının tasnifi sonunda kanunlaştıkları anlaşıldı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe kanun tasarısının madde ve bölümleri kabul olunarak tümü açık oya sunulduysa da yeter çoğunluk sağlanamadığından oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi ile, Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. Başkan Kâtip Başkanvekili Amasya Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener Kâtip Malatya Nurettin Akyurt Dördüncü Oturum Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısının madde ve bölümleri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu. Ancak yapılan tasnif sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığından oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. Tarım Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleriyle, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel Müdürlükleri 1964 yılı Bütçe kanun tasarılarının tümleri üzerindeki görüşmeler bitirildi. 26 Şubat 1964 Çarşamba günü saat : 10,00 da toplanılmak üzere (aynı gün saat : 2,55 te) Birleşime son verildi. Başkan Kâtip Başkanvekili Siirt Mekki Keskin Süreyya Öner Kâtip Balıkesir Mithat Şükrü Çavdaroğlu

4 2. GELEN KİĞITLAR Tasarı 1. Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına dair kanun tasarısı (1/662) (Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarına) yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/663) (Karma Bütçe Komisyonuna) Teklif 3. Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, mevcut ve kurulacak olan teknik okullarda geçici surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendirileceği hakkında kanun teklifi (2/666) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) Raporlar 4. Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları raporları (1/517) (Gündeme) (S. Sayısı : 614) tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 1/632) (Gündeme) (S. Sayısı : 616) BÎRÎNCt OTURUM Açılma saati : 10,00 BAŞKAN Başkanvekili Ferruh Bozfoeyli KATÎPLEB : Nevzat Şener (Amasya, Nurettin Akyurt (Malatya) BAŞKAN. Millet Meclisinin 6! 3 ncü Bir- leşimini açıyorum. BAŞKAN Yoklama otomatik cihazla ya* pılacaktır. Sayın üyeler lütfen kabul düğmelerine bassınlar. Oylama işlemi bitmiştir. (Yoklama yapıldı.) 3. YOKLAMA BAŞKAN Çoğunluğumuz yoktur, saat 10,30 da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

5 IKÎNCI OTURUM BAŞKAN Başkanvekili Ferrah Boztoeyli KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) BAŞKAN Oturumu acıyorum. Çoğun- lıığumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 4. BAŞKANLIK DÎVANININ 1. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şencl'in, Eğitim ve öğretim müesses elerinin kurulmasına yardım edenlere Kültür Şeref madalyası verilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Nişan ve Madalya kanun teklifini görüşmek üzere daha önce kurulmuş olan Geçici Komisyona verilmesi hakkında bu komisyon Başkanı Ömer Zekâi Dorman'ın önergesi (6/633, 6/616) Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Halen Komisyonumuzda tetkik edilmekte bulunan Diyarbakır Milletvekili Hilmi Oüldoğan ve üç. arkadaşının Nişan ve Madalya kanun teklifi ile çok yakın ilgisi görülen, Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, Eğitim ve öğretim müesseselerinin kurulmasına yardım edenlere Kültür Şeref GSNEL KURULA SUNUŞLARI Madalyası verilmesi hakkındaki kanun teldifinin komisyonumuza havalesini ve Millî Eğitim Komisyonundan da üç üye seçilmek suretiyle komisyonumuzda temsil edilmesini Genel Kurulun tasvibine arz ederim. Nişan ve Madalya Kanununu Görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanı Ömer Zekâi Dorman BAŞKAN Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Dosya komisyon verilmiştir. Tarım Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir, bölümlere geçilmesi kabul edilmişti. bölümle İkinci defa açık oylamadan sonra, rin oylamasına geçiyoruz/. 5. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 1, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü :196i yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Senatosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603; C. Senatosu S. Sayısı : 345) 2. Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) (M. Meclisi S. Sayısı : 598; C. Senatosu S. Sayısı : 346) BAŞKAN İkinci defa acık oylarınıza su- nıümuştur. Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yüı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) A GÎDER BÜTÇELERİ a) TARİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ BAŞKAN Bölümlere geçilmesi kabul edilen Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlerinin oylamasına geçiyoruz.

6 B. TARIM M. Meclisi BAKANLIĞI (A/l) Cari harcamalar B : 63 Lira Ödenekler Personel giderleri BAŞKAN Kalbul edenler Yönetim giderleri Hizmet giderleri Kurum giderleri Çeşitli giderler (A/2) Yatırım harcamaları Etüt ve proje giderleri Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri Kamulaştırma ve satmalmalar iktisadi transferler :2 B. Lira Malî transferler Sosyal transferler Borç ödemeleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. Müdürlüğü DEVLET METEOROLOJİ İŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (A/l) Cari harcamalar Personel giderleri Yönetim giderleri Hizmet giderleri Kurum giderleri Çeşitli giderler Etmivenler... Kabul edilmiştir. (A/2) Yatırım harcamaları Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları Kamulaştırma ve satmalmalar Malî transferler Sosyal transferler

7 B. Lira Borç ödemeleri Etaıiy enler... K#>ul edilmiştir. 4, Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) BAŞKAN Orman Genel Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde de maddelere geçilmesi kabul edildiği için, birinci maddeyi okutuyorum. Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı MADDE 1. Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için lira, yatırım harcamaları için lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de lira ki toplam olarak lira ödenek verilmiştir. BAŞKAN Maddeye bağlı cetvelleri okutuyorum. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (A/l) Cari harcamalar BÜTÇESİ B. Lira Personel giderleri Yönetim giderleri Hizmet giderleri Kurum giderleri Çeşitli giderler , :2 (A/2) Yatırım harcamaları B. Lira Etüt ve proje giderleri Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri Etmivenler... Kabul edilmiştir Kamulaştırma ve satmalmalar Malî transferler Sosyal transferler Borç ödemeleri Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. (Birinci madde tekrar okundu.) BAŞKAN Maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle birlikte oynuza sunuyorum. Kabul edenler... MADDE 2. Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira olarak tahmin edilmiştir. BAŞKAN B cetvelini okutuyorum. B. Lira Kurumlar hasılatı

8 M. Meclisi B : 68 B. Lira Çeşitli gelirler Madde 2 yi tekrar okutuyorum. (Madde 2 tekrar okundu.) BAŞKAN Maddeyi cetvel iyi e birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. Orman Genel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. BAŞKAN Maddeyi cet veliyi e birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. Orman Genel Müdürlüğünün tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmişti]'. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. BAŞKAN Maddeyi ectvcliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. Orman Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkındaki tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. BAŞKAN Maddeyi cet voliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde: a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 1ert iplerinden bu maddeye; b) bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, O : yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2), (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçları maddesine; Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... MADDE 7. Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil tertipler ile (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. BAŞKAN Maddeyi kabul edenler... Ktmiyenîer... Kabul edilmiştir. MADDE 8. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. BAŞKAN Maddeyi ectvcliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. _ tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 1964 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak ödeneklerle kapatılmak" şartiyle en çok 5 yıl süreli liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. BAŞKAN Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 10. Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencilerinden alınacak üerel- 1er, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmişti!'. BAŞKAN - Maddeyi ectvcliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine bütçe yılında da devam olunur. BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... MADDE sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 1964 yılında orman mühendis muavinleri ve teknikerler için de uygulanıl'. 8

9 BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... MADDE 13. Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et mi yeni er... Kabul edilmiştir. MADDE 14. Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür. BAŞKAN Madde hakkında söz ist iyen var mı? Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün bütçe tasarısı açık oya sunulmuştur. Kutular sıralarda dolaştırılacaktır Devlet Üretme Çiftlikleri Gemi Müdürlüğü 1964 yılı. bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genci Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sayısı: 594; C. Senatosu S. Sayısı : 347) BAŞKAN Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi kabul edilmişti, birinci maddeyi okutuyorum. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için lira, yatırım harcamaları için I lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de lira ki, toplam olarak II lira ödenek verilmiştir. BAŞKAN Bölümlere geçiyoruz. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (A/l) Cari harcamalar :2 B Hizmet giderleri Kurum giderleri Çeşitli giderler (A/2) Yatırım harcamaları Lira Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri Etmivcııler... Kabul edilmiştir. (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları Malî transferler Etmiyenler... Kaimi edilmiştir Sosyal transferler Borç ödemeleri Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. (Birinci made tekrar okundu.) BAŞKAN Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte kabul edenler... MADDE 2. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira olarak tahmin edilmiştir. BAŞKAN ;B) cetvelini okutuyorum. B. Lira Personel giderleri BAŞKAN - Kabul edenler Yönetim giderleri " Fjtmivculer... Kjıbul edilmiştir. 9 B. B - Cetveli Kurumlar hâsılatı Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Lira

10 B. Lira Çeşitli gelirler BAŞKAN Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kıabııl' edilmişedi! mistir. ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. (İkinci madde tekrar okundu.) BAŞKAN ikinci maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. BAŞKAN Maddeyi cetvel iyi e birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. BAŞKAN Maddeyi cet veliyi e birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Kururluşu hakkındaki tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. BAŞKAN Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde : a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye; O : 2 b) bütçe yıllarına aidolup Mııhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı. bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2), (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçları maddesine; Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten (iden ir.' BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel d e gösterilmiştir. BAŞKAN Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDİ] 9. Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür. BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesi kanun tasarısı açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. Tarım Bakanlığı bütçesinin müzakereleri ve açık oylamaları bitmiştir. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. C) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (M. Meclisi i/581; C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı : 604; C. Senatosu S. Sayısı : 849) (1) (1) 604 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

11 BAŞKAN Ulaşıtrma Bakanlığı bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. Komisyon ve Sayın Bakan lütfen yerlerini alsınlar. Açık oylamalarda oylarını kullanmamış olan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde ilk söz Y. T. P. Grupu adma Sayın Muslih Görentaş'mdır. Buyurun, efendim.. Y. T. P. GRUPU ADINA MUSLÎH GÖ- RENTAŞ (Van) Sayın Başkan, saym milletvekilleri ; Y. T. P. si Meclis Grupu adma Ulaştırma Bakanlığının 1964 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arza çalışacağız. Memleketin iktisadi gelişmesinde ve ticari değerlendirmede olduğu kadar, sosyal hayatımızda da en önemli faktörlerden biri, bunun yanında yurt savunmasının silâh kadar kuvvetli bir vasıtası olan ulaştırma işleri, bu Bakanlığın kendi mahdut ve küçük bütçesini aşmakta, bütün ulaştırma müesseseleri şümulü içine almaktadır. Bu sebeple ulaştırma hizmetlerinin bugünkü durumlarını ve inkişaflarını toptan mütalâa etmek yerinde olur. Asırlar önce, sosyal münasebetleri ve iktisadi hareketleri karşılamak üzere en iptidai şeklinden başlıyarak bugünkü tekâmül noktasına kadar gelen karayolları ile denizyolları ve icadı, devrinde Napoleon tarafından askerlikçe barutun icadı kadar mühim sayılan demiryolları, nihayet son asrın gittikçe gelişen hava taşımaları bir arada ve birbirini tamamlıyan bir ulaştırma sistemini teşkil etmektedir. Bunları teker teker ele almadan önce, kül halinde ve ulaştırma sistemi olarak mütalâa edince her çeşit ulaştırma vasıtası manzumesinin birbiri ile ahenkli olarak koordone edilmesi, memleketin vasıta, yol ve imkânları ile fizikî ve coğrafi yapışma, genel iktisadi ve sosyal iç ve dış münasebetlerine göre birbirini tamamlıyan vasıtalar olarak denkleştirilmesi, ıslah edilmesi, geliştirilmesi ve nihayet teftiş ve murakabesi Ulaştırma Bakanlığından beklediğimiz hizmetlerdir. îşi bu»ölçüden ele aldığımız zaman; ilk önce üzerinde durulacak mesele, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir teşkilât kanununun Kalkınma Plânında da öngörüldüğü üzere süratle hazırlanmasıdır. Hakikaten Ulaştırma O : 2 Bakanlığı Teşkilât Kanunu, o kadar eskimiş, ihtiyaca o kadar yetersiz hale gelmiştir ki, yetki ve sorumluluğunu müdrik bir Bakanın, bütün memleket sathına ve memleket dışına yayılan bu hizmetin ifasında ne kadar güçlükler içinde bulunduğunu anlamak için büyük araştırmalara lüzum yoktur. Teşkilât Kanununun, noksanlarını gösteren bâzı noktalara dokunmak uygun olur : 1. Kara yolu ulaştırması, başıbozuk ve karmakarışık bir durumdadır. Takati üstünde eşya taşıyan kamyonlar 1 iyi veya hiç teşkilâtlanmamış bir kara yolcu taşıması, yeter bir kontrol sağlanamamasından her gün tüylerimizi ürperten birçok mal ve can kaybına sebebiyet veren kazalar, bütün ulaştırma sistemini bozan taşıma hareketleri vardır. Fiilen Bayındırlık Bakanlığının, Beş Yıllık Plânla nazari olarak Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğuna geçmesi gereken bu kara nakliyat işlerinin baştanbaşa yeniden organize edilmesi icabetmektedir. Ayrıca; plânın âmir hükümlerinde bulunan ve hazırlandığından bahsedilen Kara nakliyat Kanununun da süratle Meclise sevkı icabetmektedir. 'Böyle geniş bir sorumluluğu gerektiren bu hizmetin Bakanlıktaki çok mahdut kadrolu bir Kara Nakliyat Dairesi ile yürütülmesi imkânsızdır. 2. Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış olan ve birçok memleketlerde ayrı bir bakanlık olarak PTT işleri, Ulaştırma Bakanlığında müşavirlik kadrosunu bir veya iki müşavir ile yürütülmektedir. Büyük bir kamu hizmeti olan posta ve telgraf ve günden güne kifayetsizliği daha çok hissedilen bugünkü medeni ihtiyaçlara hiçbir suretle cevap vermiyen telefon servisinin büyük meseleleri vardır. Bakanlık teşkilâtı, PTT nin bütün işlerinde nâzım olabilecek imkânlardan mahrumdur. Fakat; memlekete ve Büyük Meclise karşı sorumluluk Bakanlığın omuzlarmdadır. 3. Kadrolar : îşlerin önemi ile orantılı barem imkânına sahibolamadığından kifayetli eleman sıkıntısı vardır. 4. 'Bakanlığın, esas görevi olan teftiş ve murakabe hizmeti için lüzumlu teftişi kadrosu, emrindeki müesseselerin vüsat ve şümulüne nisbetle çok noksandır.

12 Bütün bunlar ve bunlar gibi sebeplerle, Kalkınma Plânının 1963 yılı programında da yazıldığı şekilde, Bakanlığın hakkı ile görevini yerine getirebilmesi için Teşkilât Kanununun, artık hiçbir sebeple geciktirilmesine tahammülü yoktur. Hazırlandığı ifade edilen bu kanunun da, süratle Büyük Meclise getirilmesi lâzımdır. Maliye Bakanlığının bütçe mülâhazaları, personel rejiminin, yeniden tanzimi gibi sebeplerle bu konuyu geciktirmek bu bakımdan düşünülen mahzurlar bunları kat, kat geçer. Ve ulaştırma hizmetlerini aksatan mahzurlar yanında, düşünülmem esıi ieabeden hususlardır- Bu Teşkilât Kanununda göz önüne alınması gerekli en önemli bir nokta da Ulaştırma Bakanlığı ile, bu Bakanlığa bağlı ve her birisi kendi teşkilât kanunu ve statüleri ile ihtiyaçlarına uygun olarak teessüs etmiş tüzel kişilik hüviyeti bulunan büyük müesseselerle, karşılıklı münasebet ve ilgilerinin iyice tesbit edilmiş olmasıdır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonuna ait ve Millet Meclisinden geçmiş bulunan kanunla bu karşılıklı münasebetleri iyice tesbit etmemiş ve Bakanlığa verdiği murakabe hakkının sınırlarını ve şümulünü iyice tâyin etmemiştir. Hakikaten; her birisi birer tüzel kişilik hüviyetine sahip ve geniş ticari faaliyetleri bulunan bu müesseseleri bir taraftan faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük olduğu kadar serbest bırakmak, yani işlerine müdahaleyi asgari seviyeye indirmek, böylece siyasi nüfuz ve tesirlerden uzak tutmak, öte yandan kamu politikası ile tâyin edilen sınırlar içerisinde faaliyette bulunmalarını, ana plânla kendilerine verilmiş bulunan görevleri birbirleri ile ahenkli bir şekilde yapmalarını da sağlamak icabeder. Bu iki zaruretin karşılıklı olarak 1 eskil ât Kanununda sarahatle tâyin ve tesbiti suretiyle açıklığa kavuşturulması, yetki ve sorumlulukları kolay işler hale getirmek, müdahale ve yetki karışıklıklarını da ortadan kaldırmış olur. Muhterem arkadaşlar; Böylece, hazırlanmış olan bir Teşkilât Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığının faaliydi normal şartlar altında işitir* hale geldikten sonra, önce genel ulaştırma, ondan sonra karayolu, demiryolu, denizyolları ve hava servisi politikalarının kesin hatlarla tesbit ve tanzimi ve yine O : 2 bunlara muvazi olarak her müessese için İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu Kanunundaki, esaslar içindeki her birisinin yeni statülerinin hazırlanması ve nihayet modernizasyon, gelişme işlerinin tâyin ve belirli hudutları ile ve imkânlarımıza göre ayarlanmak suretiyle planlanması zarureti vardır. Bu politikanın, ve plânlamanın tesbitinde bilhassa finansman konusu üzerinde durulması ve imkânların araştırılması icabeder. Bilindiği gibi ulaştırma vasıtalarımız yıpranmış, bugünkü modern teknik icaplarına uymaz hale gelmiştir. Bu hal, ulaştırma müesseselerinin gittikçe artan ve devamlı zarar halinde bulunmalarının sebeplerinin başındadır. Yenileştirme, ıslah, genişletme ve çoğaltma büyük bir finansman konusu olacaktır. Bunun güçlüğü açık olmakla. beraber, bu müesseseleri yaşatmak, kârolmasa bile zarardan kurtarmak, ve memlekette ulaştırma hizmetlerini, ihtiyacı karşılıyacak hale getirmek istiyorsak, bu müesseseler için yeni finansman, kaynakları sağlamak Ulaştırma Bakanlığının en başla gelen ödevlerinden biri olmalı. Bir la raftan da kalifiye personel yetiştirilmesi üzerinde esaslı tedbirler alınmalı, işçi mevzuatı da. onların randımanını ve aynı zamanda hayat seviyelerini yükseltecek şekilde tanzim edilmelidir. Bu arada, Hükümet ve Plânlama Dairesine bir konunun incelenmesinde fayda olduğunu arz ederim : nemiryolhırının, binalarını, tesislerini Bayındırlık Bakanlığı yapar; idareye teslim o.dvv. Limanları ve bu limanların büyük tamirlerini, teçhizatlarını yine Bayındırlık Bakanlığı yapar ve idaresine teslim eder. Hava meydanlarım ve tesislerini de Bayındırlık Bakanlığı yapar ve Meydanlar İşletme Genel Müdürlüğüne teslim eder.,^u halde; genel prcnsiboj'arak, inşa ve imalât işleri ayrı mütalâa edilmekte, Ulaştırma Bakanlığı içindeki müesseselerin hizmetleri de işletmeye tevcih etmiş bulunmaktadır. Fakat; öte yandan da. Devlet Demiryolları ve Denizyolları bünyelerinde imalât için fabrika ve tersaneler faaliyettedir. İşletme ile meşgul olan, bu müesseselerin imalâta yönelmeleri hem kendi hizmetlerini güçleştirmekte, hem de bâzı aksak-

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi DÖNEM :1 OÎLT : 7 TOPLANTI : l MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Yüz Yirminci Birleşim 24.9.1962 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 38 2. Gelen kâğıtlar 38 3. Yoklama 39 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 45 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 30 ncu Birleşim 5.2.1980 Sah»* ^»» i M İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 196 II. YOKLAMALAR 202:203 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu 1962 AD 3728 \ -' II 26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ 3-1962 ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I.

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU 4. 10. 1968 CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA Cumhuriyet Senatosunun 23. 11. 1BK57 tarih i 6 ncı Birleşiminde açılmasına karar verilmiş

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER C i L T : 66 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 95 nci Birleşim 29. 7. 1971 Perşembe İÇİNDEKİLER 1. GEÇEN TUTANAK ÖZE Yİ 2. GELEN KÂĞITLAR, 3. YOKLAMA Sayfa 270 271 271 4. BAŞKANLIK DİVANININ

Detaylı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı Temmuz 2014 GİRİŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Resimler Listesi...

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

T. B: M TUTANAK DERGISI

T. B: M TUTANAK DERGISI DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1 T. B: M TUTANAK DERGISI o 9 uncu Birleşim 12. 12. 2002Perşembe m I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

23 üncü Birleşim 26.6.1999 Cumartesi

23 üncü Birleşim 26.6.1999 Cumartesi DONEM ; 21 CİLT ; 4 YASAMA YILI: 1 23 üncü Birleşim 26.6.1999 Cumartesi o I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 10 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ 169 ncu Birleşim 10 Ekim 1983 Pazartesi I < > I İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 286 II. KANUN TASARI VE TEKLİF LERİ 286 1. Karayolları Trafik Kanunu

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya AKİS Sayı: 463 Cilt: XXVII Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu. Egemen Bostancı ve Kenarı

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı