TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 167 İŞÇİ İLE 02/01/ /12/2015 TARİHLERİ ARASI GENEL TEMİZLİK VE İLAÇLAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi YÜCETEPE MAHALLESI NECATIBEY CADDESI NO: : BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunantürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez Hizmet Binaları, Çankaya mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Sokak No:2 b) Yapılacağı yer : Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Çankaya ek hizmet binası ve ekli listede belirtilen 26 Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ile Afyonkarahisar İl irtibat bürosunda yapılacaktır. c) Süresi : İşe başlama tarihi , işin bitiş tarihi İhalenin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ana Hizmet Binası 3. Kat 303 a) Yapılacağı yer : Nolu İhale Toplantı Odası Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20 sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri:

3 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılan malzeme-ekipman dahil veya hariç genel temizlik işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 3. Kat 313 Numaralı Oda Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA (Kalkınma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Yücetepe Mah. Necatibey Cad. NO:108 Çankaya/ANKARA yatırılacak ilan bedelininin alındı makbuzunun ibrazı ile.) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 3. Kat 313 Numaralı Oda Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ, EK HİZMET BİNASI, 26 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE 1 İL İRTİBAT BÜROSUNUN 01/01/ /12/2015 TARİHLERİ ARASI GENEL TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞ VE ADLANDIRMA: Söz konusu iş, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına ait Merkez hizmet binaları Yücetepe Mah. Necatibey caddesi No: 114 Çankaya/Ankara adresinde bulunan tüm bölümlerinin ve Çankaya Mah. Hüseyin Rahmi Gürpınar sokak No:2 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Ek Hizmet binası ve çevrelerinin 72 işçi ile malzeme ve makine ekipmanlı genel temizlik, ilaçlama, malzemelerin taşınması, bahçe bakımı, bitkilerin yenilenmesi ve çevre temizliği ile Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak (26 Bölge Müdürlüğü), Bölge Müdürlükleri hizmet binalarının ve Afyonkarahisar İl İrtibat bürosunun 95 işçi ile makine ekipmanlı genel temizlik ve malzemelerin taşıma işlerinin yapılmasıdır. MADDE 2- İŞİN KAPSAMI: Temizlik İşinin Yapılacağı Yerler: Yücetepe Mah. Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/Ankara ve Çankaya Mah. Hüseyin Rahmi Gürpınar sokak No:2 Çankaya/Ankara adreslerinde bulunan Hizmet binaları ve bahçeleri ile 1. maddede adları yazılı Bölge Müdürlükleri ve İl İrtibat bürosunun hizmet binalarının çalışma odaları, toplantı - eğitim salonları, koridorları, tuvaletleri, kapıları, pencere-camları, merdivenleri, masaları, sandalyeleri, aydınlatma elemanları ve tüm alanların temizlikleri ile taşıma işlerinin yapılmasıdır. Merkez, Bölge Müdürlükleri ve İl İrtibat bürosundan adresleri değişen olduğu zaman temizlik görevlileri yeni adresteki binalarda hizmet vereceklerdir. Söz konusu Ana bina, Ek Hizmet binası, 26 Bölge Müdürlüğü ve 1 İl İrtibat bürosunun eklentilerinde; Merkez Binalar Sıra No MERKEZ 1 Ana ve Ek Hizmet Binaları Temizlik Alanı Ağaçlı ve Çimli Bahçe Alanı Bina İlaçlama Alanı Bölge Müdürlüğü ve 1 İl İrtibat bürosu Hizmet Binalarının toplam Temizlik Alanları Sıra Miktarı Bölge ve İl İrtibat bürosu adı No m² 1 Adana Ankara Antalya m²

5 4 Balıkesir Bursa Denizli Diyarbakır Edirne Erzurum Gaziantep Hatay İstanbul(2Avrupa ve 1 Anadolu yakası toplamı) İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kocaeli Konya Malatya Manisa Afyonkarahisar İl İrtibat bürosu Nevşehir Samsun Siirt Trabzon Van Zonguldak 756 TOPLAM m² MADDE 3- İŞİN KONUSU: 3.1. Ofis, koridor, kütüphane, toplantı salonları, tuvalet, lavabo, atölye, mutfak, kazan dairesi, asansörler, merdiven, duvar, mermer, marley, karo, dolap, kapı, lambri, havalandırma cihazı, fancoil, petek, su sebili, ayna, cam, çerçeve, laminat parke, halı, yolluk, masa, sandalye, resim, tablo, lamba, avize, etajer, sehpa ve burada açıkça sayılmamış olsa dahi, binada bulunan bütün mefruşatların ve çevresinin,temizlik işlerinin yapılması İdarenin gerekli gördüğü mal ve malzemelerin taşınması, 3.3. Binaların ve bahçenin İlaçlanması, 3.4. Çevre temizliği, bahçe bakımı ve bitkilerin yenilenmesi. 3.5.Ankara 186 m²,bursa 300 m²,istanbul 200 m²,izmir 216 m²,samsun 950 m²,van 40m² Cam Giydirme cephesi olan Bölge Müdürlüğü Hizmet binalarının Nisan,Ağustos,Aralık (Bölge müdürlükleri tarihleri değiştirebilir) aylarında malzeme+işçilik olarak temizliklerinin yapılması ve her türlü sorumlulukları firmaya aittir.yüklenici, idareden ayrıca ücret talep etmeyecektir. MADDE 4- YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER: 4.1. TEMİZLİK: Yüklenici; Ana Bina, Ek Hizmet Binası ile bunlara ait bahçelerin, 26 Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ve 1 İl İrtibat bürosunun eklentilerinde bulunan bütün yerlerin bakımı ve temizliğini yapacaktır. Yüklenici bunları yaparken de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir TAŞIMA: Yüklenici, idarenin gerekli gördüğü mal ve malzemeleri taşıyacaktır. Taşıma insan asansörü ile yapılmayacaktır. 4.3 İLAÇLAMA (HAŞARATLA MÜCADELE) : Ana bina ile Ek Hizmet Binasının eklentilerinin ilaçlama, cihaz ve işçiliği yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından temin edilecek, Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim ile İdarenin denetim ve gözetiminde 24 aylık dönemde en az 35 (otuzbeş) defa idarenin belirleyeceği zamanlarda yapılacaktır. Yüklenici, ilaçlama işini Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır. Bu konuda mutlak sonuç alınacaktır. Sonuç alınıncaya kadar yapılacak ilaçlamada kullanılacak ilave ilaç, cihaz ve işçilik için idare ek ödeme yapmayacaktır.

6 4.4. ÇEVRE TEMİZLİĞİ, YEŞİL BİTKİLERİN BAKIMI YENİLENMESİ: Bahçe bakımı ve süs bitkilerinin yenilenmesi işi mevsim dikkate alınarak zamanında yapılacaktır. MADDE 5- TEMİZLİK VE TAŞIMA İŞİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 5.1. Temizlik yapılırken sabit veya taşınır malzeme ve mefruşata zarar verilmemesi esastır. Sabit ve/veya taşınır malzeme ve mefruşata temizlik sırasında veya eşya taşınmasında zarar verilmesi halinde zarar yüklenici tarafından tazmin edilir Yüklenici yapılacak olan her gün sabah, mesai saati içinde ve akşam temizliklerinde, Cumartesi günleri yapılan genel temizlikte, cam temizliği ve diğer bütün temizliklerde aşağıdaki kurallara uymak zorundadır OFİS ve ODA TEMİZLİĞİNDE; Önce çöpler boşaltılır ve masa, koltuk, sandalye, etajer, sehpa vb hareketli mobilyalar çekilir, zemin halı ise, güçlü bir elektrik süpürgesi ile süpürülür, zemin marley, karo, mermer, laminat veya benzeri bir malzeme ise elektrik süpürgesi ile süpürüldükten sonra ilaçlı su ile paspaslanır, hareketli mobilyalar az nemli bez ile tozları alındıktan sonra yerlerine yerleştirilir, ofis veya odaların ve bütün eşyaların tozu alınır. Ahşap mobilyalar ayrıca ahşap spreyi ile spreylenir ve arkasından kuru bir bez ile parlatılır. Ofis ve oda temizliği yapılırken masa üstü düzenin bozulmamasına, evrakların karıştırılmamasına, masa üstlerinin odaya girildiği şekilde bırakılmasına özel bir özen gösterilecektir KORİDOR TEMİZLİĞİNDE; Önce çöpler boşaltılır, içleri yıkanır ve silinip kurulanır. Koridordaki yollukların önce arkası sonra ön yüzü güçlü bir elektrik süpürgesi ile süpürülür. Varsa lekeler çıkartılır. Bundan sonra yolluklar toplanır, zemin elektrik süpürgesi ile önce süpürülür, varsa zemine yapışmış kir lekeler zemine zarar vermeden çıkartılır. Arkasından ilaçlı deterjanlı su ile paspas yapılır. Arkası ve ön yüzü süpürülerek toplanmış olan yolluklar yeniden yerlerine yayılır. Bu işlemler bittikten sonra koridordaki camlar, camların içleri, fancoiller, kalorifer petekleri, koridora bakan kapılar ve kapı pervazları önce hafif nemli ve deterjanlı bez ile silinir, hafif nemli bez ile silinen bu mekanlar aynı anda kuru bir bez ile silinerek parlatılır. Koridorlarda bulunan ahşap kapı ve lambriler ahşap spreyi ile spreylenir, arkasından yine kuru bir bez ile bu ahşap zeminler parlatılır GİRİŞ-GİRİŞ HOLÜ VE MERDİVENLERİN TEMİZLİĞİNDE; Bu mekanlarda yapılan temizlikte de koridor temizliğinde yapılan işlemler aynen yapılır TUVALET TEMİZLİĞİNDE; Önce tuvaletin kapısına TEMİZLİK SEBEBİYLE KAPALIDIR levhası asılır. Tuvaletteki bütün çöpler bir poşete konularak dışarıya çıkartılır. Çöpleri alınan çöp kovalarının içleri temizlenir ve çöp kovaları da silinip kurulandıktan sonra dışarıya çıkartılır. Bu işlemlerden sonra sırasıyla: Tuvaletin kalebodur ve fayansları, zarar vermeyecek bir temizlik madde ve malzemesi ile yıkanır ve fırçalanır, akabinde duru su ile durulanır, ıslaklık lastik çekçek ile alındıktan sonra zemin kuru bir paspas ile kurulanır. Bu temizlikten sonra ayna, lavabo ve sabunluklar temizlenir. Lavaboların iç ve dış yüzeyleri ile pisuarların iç yüzeyleri mutlaka sıvı deterjanlı su ile temizlenir. Pisuarların iç yüzeyinde kireç oluşumunu giderici (kireç çözücü) kullanılır. Pisuarların içlerinden akan sulardan dolayı sararmaları giderici madde (pas çözücü) kullanılır. Pisuarların dışları ve bütün fayans,kalebodurlar sıvı deterjanlı su ile silinir ve kurulanır. Kromajlı kısımlar hiçbir şekilde toz deterjan ile temizlenmez, kromajların bozulmamasına özel dikkat gösterilir. Aynalar hafif ıslak bezle silindikten sonra cam sil ile temizlenir, arkasından kağıt havlu ile kurulanır. Aynalar ve fayans duvarlar hiçbir şekilde hortumla, kova ile veya tas ile su dökülerek yıkanmaz. Sıvı sabunluklar önce sökülür temizlenir kurulanır, boş sabunluk, sıvı sabun ile doldurulur ve yerine takılır.

7 Pisuarların temizliğinde sararma olmamasına özel önem gösterilir, her sabah pisuarlara yeterince pisuar tableti konulur. Her tuvaletin iç kapısının arkasına çöp kovası konulur. Tuvaletlerdeki kapı, bölme, fayans duvarlar, borular sabunlu su ve dezenfekte edilerek temizlenir ve arkasından kuru bir bez ile kurulanır CAMLARIN VE KAPILARIN TEMİZLİĞİ; Binaların bütün pencereleri ile kapıları ve bunların camları ve çerçevelerinin iç ve dış temizliği ayda bir defa yapılacaktır. Bunun için cam temizliği ekibinin oluşturulması gereklidir. Bu ekibin çalışması ile ilgili her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır. Camların kar, yağmur vb. sebeplerle kirlenmesi halinde veya idarenin gerek gördüğü hallerde aylık süre beklenilmeden camların temizliği yapılacaktır. Camların iç ve dış kısımları önce cam sil ile köpürtülür, lastikle çekilir ve kuru bez veya havlu kağıt ile kurulanır HALI VE YOLLUK TEMİZLİĞİ; Oda ve bürolardaki halılar ile koridordaki yollukların günlük ve haftalık yapılan temizliklerinde varsa lekeler renk almayan uygun leke gidericileri ile çıkartılır. Halı ve yollukların makine ile yıkanmasına ihtiyaç duyulması halinde yıkamadan dolayı leke oluşmayacak ise kısmi, aksi halde bütün yıkama yapılır TEMİZLİK ESNASINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN RAPORLA BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU; Yukarıda sıralanan bütün bu temizliklerde, temizlik esnasında görülen bütün aksaklıklar ve noksanlıkların, kırılmış, çıkmış, çatlamış, bozulmuş, yanmış veya benzer nedenlerle kullanılamaz hale gelmiş her türlü malzeme ve ekipmanın her gün genel sorumlu tarafından idareye bildirilecektir TAŞIMA İŞİ YAPILIRKEN: İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda taşınması istenilen her türlü mal ve malzeme istenilen yere istenilen zamanda taşıttırılır. Taşıma sırasında taşınan mal ve malzemelerin zarar görmemesine azami dikkat edilir. Taşınan mal ve malzemelerin taşıma sırasında zarar görmesi halinde zarar yüklenici tarafından karşılanır ÇEVRE TEMİZLİĞİ, YEŞİL ALAN VE SÜS BİTKİLERİNİN BAKIMI İLE YENİLENMESİ: Ana bina, Ek Hizmet binası ile eklentilerinin çevresindeki yeşil alanların bakım ve yenileme işleri, çimlendirme, çim biçme işlemleri, yabani otla mücadele, böcek ve hastalıklara karşı ilaçlama, gübreleme, ağaç ve süs bitkilerinin diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç ve bitkilerin kuru dallarının alınması, kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, tutmayan/kuruyan/ölen süs bitkilerinin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerinin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş alanların temiz, düzenli ve bakımlı tutulması işleri yapılır. MADDE 6- BİNALARIN VE ÇEVRENİN TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN KULLANILACAK MALZEMELERDE ARANAN ŞARTLAR VE YÜKLENİCİNİN RİAYET ETMESİ ZORUNLU HUSUSLAR 6.1.Yapılacak hafta içi temizlikler ile hafta sonu temizliğinde; iş bu şartnamede belirtilmiş makine ve temizlik ekipmanları ile temizlik madde ve malzemeleri noksansız olarak kullanılır. 6.2.Temizlikte kullanılacak maddeler temizlenen sathı bozmayacak, sağlığa zararlı olmayacak ve hijyenik olacaktır. Kullanılacak temizlik malzemesi seçiminde İdarenin onayının alınması şarttır. 6.3.Yüklenici, 2872 sayılı Çevre Kanununun mevzuatlarını yerine getirmekle mükelleftir. Toplanan çöplerin naylon poşetlerde biriktirilmesi ve idarenin göstereceği çöp toplama sahasına poşetler içinde bırakılması zorunludur. 6.4.Çöp naklinde kullanılacak kovaların plastik veya lastik kenarlı olması şarttır. Kovaların kullanıldıktan sonra tuvalette deterjanlı su kullanılarak el fırçası ile fırçalanması şarttır. 6.5.Ofis temizliğinde fancoillerin, peteklerin ahşap kapıların ve pencere eşiklerinin temizliğinde kullanılacak kova, bez ve paspasların ayrı olması zorunludur. 6.6.Kapalı yerlerde çamaşır suyu gibi zehirleyici madde ve malzemeler kullanılmaz. 6.7.Dosya dolapları ve rafların gözüken yerleri dışındaki kısımları temizlenirken dosyaların yerlerinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınır. 6.8.Temizlik esnasında temizlenecek yer ve eşyaların özelliklerinin dikkate alınması zorunludur. Bürolarda kıymetli alet ve eşyaların bulunması ve bunların temizliklerinin özellik arz etmesi halinde, temizliği esnasında idare ve yüklenici sorumlu personelinin hazır bulunması şarttır.

8 6.9.Temizliklerin en iyi uygun malzemelerle yapılması, kullanılacak temizlik maddeleri, cilalar, alet ve edevatlar taahhüt edilenler olup, TSE standartlarına uygun olması şarttır 6.10.Mermerlerin, hol ve koridorların, merdiven başlarının kaygan olmayan cila ile cilalanıp makine ile parlatılması zorunludur Temizlikte toz kaldırılmaz, mümkün olduğunca toz ve kaba pislikler vakumlu aletlerle temizlenir Temizlik nedeni ile yerlerinden alınan eşyalar yine eski yerine muntazam bir şekilde konulur, eşyaların nakli ve yer değiştirilmesi esnasında yerler ve duvarlar çizilmez, malzeme ve mefruşata hasar verilmez Temizlik sırasında halılara, koltuklara, sandalyelere ve ahşap malzemelere, döşemelere ve duvarlara su pislik sıçratılmaz. Su sıçratılması veya dökülmesi dolayısıyla leke olan halı ve yollukların tamamı yıkanacaktır Masalar, duvarlar ve kapılar herhangi bir ikaza hacet olmaksızın usulüne uygun bir şekilde silinir Süpürgelikler, merdiven dipleri ve köşeleri, camlı bölmelerin camları, süpürgelik altlarındaki lekeler el fırçası ile temizlenecektir. Tahribata meydan vermemek için evsafa uygun cihazlar kullanılacaktır WC içlerinde pisuarlarda, yuvarlak ve büyük, lavabolarda oval ve küçük olmak üzere ayrı renklerde fırçalar kullanılacak ve fırçaların cins ve renkleri önceden idareye bildirilerek onay alınacaktır. Hiçbir şekilde tuvaletlerde ve pisuarlarda kullanılan araçlar lavabolarda kullanılmayacaktır WC grubunda kullanılan kovaların ve odaların temizliğinde kullanılan kovaların renkleri ayrı, ayrı olacaktır. WC gurubundaki kovalar kesinlikle başka yerlerde kullanılmayacaktır Tuvalet zeminini kurulamada kullanılan paspas tuvalet dışında kullanılmayacaktır Alafranga tuvalet oturaklarına asla tuz ruhu tatbik edilmeyecektir Yan duvarlarla koridor zemini köşelerinde siyah, koyu kirlerin oluşmasına imkan verilmeyecektir Marley, parke, yer karolarında lekelerin kesinlikle oluşmamasına dikkat edilecek, lekeler zemine zarar vermeyen gerekli leke ilaçları ile çıkartılacaktır Ahşap malzemeler hiçbir şekilde ıslak bez ile silinmeyecektir Mozaik ve mermer zeminler, kaydırmayan cinsten cila ile cilalanarak, devamlı cilalı şekilde bulundurulacaktır Halı temizlenirken renk alıcı madde ve kirli bez kullanılmayacaktır. MADDE 7 İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİLER, ORGANİZASYON, ÇALIŞMA SÜRESİ VE TEMİZLİK İŞLERİ 7.1- İSTİHDAM: Merkez hizmet binası, Ek Hizmet binası ile eklentilerinin,26 Bölge Müdürlük hizmet binalarında ve İl İrtibat bürosunda yapılacak işlerin istenilen kalitede yapılabilmesi için Merkez teşkilatında 72 (yetmiş iki) işçi, İl İrtibat bürosunda ve 26 Bölge Müdürlüğünde 95 (doksanbeş) işçi olmak üzere toplam 167 (yüz altmış yedi) işçi çalıştırılacaktır. Yüklenici çalıştıracağı temizlik personelinin organizasyonundan sorumludur. Merkezde işçilerin sevk ve idaresi için 72 (Yetmiş iki) işçi içerisinden 2 (iki) kişiyi sorumlu olarak görevlendirecektir. Hangi Bölge Müdürlüğünde kaç işçinin çalıştırılacağı İdare tarafından belirlenir. İdare 15 (On beş) gün önceden Yükleniciye haber vermek kaydıyla Bölge Müdürlükler arası işçi sayısını değiştirebilir. Yüklenici çalışacak işçileri bulmak zorundadır. Çalıştırılacak işçiler 18 (on sekiz) yaşından küçük olmayacaktır. İş gücünü kaybetmemiş olacak. Yasal oranlarda belirtilen sayıda özürlü çalıştırılacaktır. SIRA NO MERKEZ VE EK HİZMET BİNASI ÇALIŞAN SAYISI 1 ANKARA 72 SIRA NO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞAN SAYISI 1 ADANA 3 2 ANKARA 6 3 ANTALYA 4

9 4 BALIKESİR 4 5 BURSA 5 6 DENİZLİ 3 7 DİYARBAKIR 3 8 EDİRNE 3 9 ERZURUM 3 10 GAZİANTEP 4 11 HATAY 3 12 İSTANBUL İZMİR 5 14 KARS 2 15 KASTAMONU 3 16 KAYSERİ 4 17 KOCAELİ 3 18 KONYA 3 19 MALATYA 3 20 MANİSA 3 21 NEVŞEHİR 3 22 SAMSUN 4 23 SİİRT 2 24 TRABZON 3 25 VAN 3 26 ZONGULDAK 2 TOPLAM 94 İL İRTİBAT BÜROSU 1 AFYON 1 TOPLAM 1 Merkez ve Ek Hizmet Binası çalışan sayısı: 72 Kişi Bölge Müdürlüklerinde çalışan sayısı: 94 Kişi İl İrtibat Bürosunda çalışan sayısı: 1 Kişi GENEL TOPLAM: 167 Kişi 7.2- ÇALIŞMA SÜRESİ VE TEMİZLİK İŞLERİ: Temizlik işleri aşağıdaki gibi yapılacaktır Günlük Temizlik: Sabah temizliği ve mesai saatlerinde yapılacak temizlik olmak üzere iki aşamada, idarenin ihtiyaç duyması halinde akşam temizliği de dahil olmak üzere üç aşamada yapılacaktır Sabah Temizliği: mesai saatinin başlangıcından bir saat önce başlayacak ve mesai başlamadan mutlaka bitirilecektir. Bu temizlikte büro temizliği (masa, sandalye, koltuk, dolap ve büro içi) yapılacaktır Mesai saatlerinde Yapılacak Temizlik: Talep olmadıkça çalışma yapılan oda ve salonların temizliği yapılmayacak, koridor, merdivenler, lavabo ve tuvaletler, mutfak ve yemekhaneler ile bina girişlerinin temizliği yapılacaktır. Bu temizlik sırasında hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir Akşam Temizliği: İdarenin talebi üzerine yapılır. İdare bu talebini sözlü olarak yapar. Akşam temizliği en geç saat de tamamlanır. Akşam temizliğine kalan işçilere işleri aksatmayacak şekilde çalıştığı süre (saat) kadar izin verilir.

10 7.3-AYLIK TEMİZLİK: Ayda bir defa olmak üzere Cumartesi veya pazar günü gerekli görülen yerlerde temizlik ve taşıma işleri yaptırılır. Cumartesi/Pazar çalışan işçilerin yol ve yemek giderleri Yüklenici tarafından karşılanır. Cumartesi/Pazar günü çalışan işçilere hafta içi işi aksatmayacak şekilde bir gün izin verilir. Cumartesi çalışma saati 9:00 ile 17:00 arasıdır. Ayrıca bir saatte yemek arası verilir ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE BAHÇE BAKIMI: Ana bina, Ek Hizmet binası ile eklentilerinin çevresi ve çevresindeki bahçenin bakım ve temizliği sürekli yapılacaktır. Hava şartlarından dolayı oluşacak karlanma, buzlanma, çamurlanmalar ve kuru yaprak döküntüleri bu şartnamede belirtilen ekipmanlar ile temizlenecektir. Çimlerin ve bitkilerin devamlı ve mevsimlik bakımları ile ilaçlanmaları aksatılmadan yapılacaktır MADDE 8- KULLANILACAK MAKİNA, TEÇHİZAT VE TEMİZLİK EKİPMANLARI 8.1- Kullanılacak Makine,Teçhizat, Alet ve Temizlik Ekipmanları Aşağıda Gösterilmiştir. SIRA NO CİNSİ MERKEZ BÖLGE 1 Yer Yıkama Otomatı (Şarjlı) 4 Adet - 2 Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi (Islak-Kuru Full Aparat) 4 Adet 36 Adet 3 Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi (Full aparat) 20 Adet - 4 Halı yıkama Makinesi (Vakumlu, yüksek devirli, çift motorlu, Full aparat) 2 Adet - 5 Yer Cilalama Makinesi (Full Aparat) 3 Adet - 6 Cila parlatma makinesi (şarjlı) 2 Adet - 7 Binicili yer yıkama makinası 1 Adet - 8 Çim biçme makinesi 2 Adet - 9 Çim biçme makinesi (sırt tipi) 1 Adet - 10 Paletli Yer paspası 70 Adet Yer Paspas Takımı 70 Adet Cam çek çek ve peluş takımı 70 Adet Metal teleskop fırça sapı (9 mt lik) 4 Adet - 14 Faraşlı süpürge takımı 70 Adet Yer kazıma aleti 17 Adet - 16 Cam Jilet takımı 70Adet - 17 Çift Kovalı temizlik arabası 36 Adet Temizlik Kat Arabası (Ekipmanı ile birlikte) 15 Adet Parfüm otomat makinesi 100 Adet - 20 Pres ( Paspas Sıkacağı) 36 Adet Sıvı Sabunluk (Metal) 250 Adet - 22 Kağıt Havluluk (Metal) 20 Adet - 23 WC Kağıtlığı (Metal) 20 Adet - Teknik Özellikler; 1. Yer yıkama otomatının motor gücü en az 1100 W vakum motoru 750W, kapasitesi en az 2100m2/saat, tank kapasitesi en az. temiz 35lt,kirli 40 lt olacaktır. 2. Sanayi tipi Elektrik Süpürgesinin Motor gücü en az 2x1400W, vakum 245 mbar, tank kapasitesi en az 40 lt ve ses seviyesi 70dB. olacaktır. 3. Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesinin motor gücü en az 1400W vakum 245 mbar tank 20 lt, 4. Halı yıkama Makinesi; Motor gücü en az 2x1400W, Püskürtme gücü 3 bar, vakum gücü 245 mbar olacak kirli ve temiz su tankı bulunacaktır.ses seviyesi 80 db olacaktır.

11 5. Cila Bakım Makinesi; motor gücü en az 1000W, fırça devri en az 155 d/dk, çalışma genişliği en az 43 cm, tank 10lt 6. Kullanılacak iş makine ve aletleri güncelliğini koruyan ve/veya teknolojinin gelişmiş ürünü olacaktır BAHÇE BAKIM EKİPMANLARI; Kullanılacak Ekipmanlar aşağıda gösterilmiştir. (Malzemeler yirmidört aylık olarak belirtilmiştir) SIRANO CİNSİ MERKEZ 1 Bel 4 Adet 2 Testere 2 Adet 3 Plastik hortum 200 metre 4 El Arabası 3 Adet 5 Kar küreme Aleti 4 Adet 6 Bitki budama makası 2 Adet 7 Çim biçme el makası 2 Adet 8 Gazel tırmığı 4 Adet 9 Balta 1 Adet 10 El çapası 2 Adet 11 Hortum başı fıskiyesi 10 Adet 8.3- BAHÇE BAKIM MALZEMELERİ; Kullanılacak bahçe malzemeleri aşağıda gösterilmiştir.(malzemeler yirmidört aylık olarak belirtilmiştir) SIRA NO CİNSİ 24 aylık MERKEZ 1 Hayvan gübresi 35 m3 2 Çim tohumu 60 Kg 3 Kaya tuzu Kg 4 Hercai Menekşe(Kışlık) Adet 5 Süs lahanası(kışlık) Adet 6 Begonya Çiçeği Adet 7 Kadife Çiçeği Adet 8 İpek Çiçeği Adet 9 Zirai ilaç 15 Kg 10 İç mekan bitkileri için plastik saksı 1 lt lik 4 Adet 11 İç mekan bitkileri için plastik saksı 2 lt lik 5 Adet 12 İç mekan bitkileri için plastik saksı 3 lt lik 7 Adet 13 İç mekan bitkileri için plastik saksı 4 lt lik 7 Adet 14 İç mekan bitkileri için plastik saksı 5 lt lik 7 Adet 15 İç mekan bitkileri için plastik saksı 6 lt lik 10 Adet 16 İç mekan bitkileri için plastik saksı 7 lt lik 10 Adet 17 Çiçek Toprağı Litre Kar küreme aleti:sertleştirilmiş alüminyum gövdeli,ergonomik plastik kaplamalı alüminyum saplı olacak Zirai ilaç: Etken maddesi Deltamethrin, Etken maddesi Glyphosate Isopropylamine tuzu, Etken maddesi Hexaconazole olan ve ayrıca kök, gövde ve yaprak gelişimi, çiçeklenme dönemlerinde

12 daha yeşil ve canlı olabilmesi ve ayrıca besleme ve beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan; Renk bozulması, cansızlık, sararma ve benzeri olumsuzlukları giderecek vitamin. MADDE 9- TEMİZLİKTE KULLANILACAK MADDE VE MALZEMELER: 9.1- Yapılacak temizlikler için aşağıda belirtilen temizlik madde ve malzemeleri temizlenecek yerin özelliğine göre idarenin onayı doğrultusunda yüklenici tarafından temin edilecektir Her ay yüklenici tarafından temin edilecek ve aşağıda cins ve adetleri/kğ ları gösterilen malzemeler her aybaşında bir depoda istif edilecek ve kullanımı idare ile yüklenici denetiminde olacaktır. SIRA NO CİNSİ MERKEZ MERKEZ Aylık yirmidört aylık 1 Ahşap Spreyi (Masa, Sehpa için 300 ml.lik) 20 Adet 480 Adet 2 Ahşap Bakım Maddesi (Sıvı 30Kg lık) 60 Kg Kg 3 Asansör Temizlik Maddesi inox(0.5kg lık) 5 Adet 120 Adet 4 Cila Bakım Maddesi 60 Kg Kg 5 Cam Jileti(24 lük paket) 1 paket 24 Paket 6 Cam Çekçek Lastiği (1m lik) 10 Adet 240 Adet 7 Çalı Süpürgesi 5 Adet 120 Adet 8 Çamaşır Suyu 120 Kg Kg 9 Çamaşır Yumuşatıcısı 10 kg 240 Kg 10 Çelik Ped (5 li kutu) 1 Kutu 24 Kutu 11 Çöp Poşeti (Siyah Dökme Battal Boy) 250 Kg Kg 12 Çöp Poşeti (Mavi Orta Boy 10 lu) 5 Koli 120 Koli 13 Çöp Poşeti (Mavi Jumbo Boy 25 li) 7 Koli 168 Koli 14 Eldiven (WC için) %100 doğal latex ten 144 Çift Çift 15 Halı Şampuanı 5 Kg 120 Kg 16 Halı Leke Sökücü 5 Kg 120 Kg 17 Havlu Kağıt 640 Adet Adet 18 Islak Paspas Yedeği 120 Adet Adet 19 İş Eldiveni 30 Çift 720 Çift 20 Kazma -- 1 Adet 21 Kir ve Cila Sökücü 120 Kg Kg 22 Kireç Çözücü 5 Kg 120 Kg 23 Klozet Rulosu Rulo

13 24 Kristalize cila (M600) 1 Kg 24 Kg 25 Kürek -- 4 Adet 26 Lavabo Süngeri (12 li Büyük boy ) 108 Adet Adet 27 Lavabo Ovma Maddesi 30 Kg 720 Kg 28 Mikrofiber Bez 70 Adet Adet 29 Nemli Mob yedeği (50 cm lik) 80 Adet Adet 30 Normal yer çek çek (30 cm lik) 4 96 Adet 31 WC Yıkama Fırçası 10 Adet 240 Adet 32 Parlatma Pedi (Beyaz-5 li paket) 1 Paket 24 Paket 33 Parfüm Otomat Yedeği 100 Adet Adet 34 Parfüm Otomat Pili 200 Adet Adet 35 Peçete(30x30-100lük) 120 Paket Paket 36 PVC Cilası (Ekspert 2) 30 Kg 720 Kg 37 Sanayi tipi yer çek çek (100 cm lik) Adet 38 Sanayi tipi yer çek çek (75 cm lik) -- 15Adet 39 Sıvı Sabun 290 Kg Kg 40 Sprey Üniteli Parfüm 40 Kg 960 Kg 41 Temizlik Deterjanı (Sıvı) 150 Kg Kg 42 Temiz su kovası (plastik) 3 72Adet 43 Tırmık (toprak için) -- 4 Adet 44 Toz Maskesi(100 lük paket) 1 Paket 24 Paket 45 Toz Bezi 200 Adet Adet 46 Tuvalet Tası (Plastik) 15 Adet 360 Adet 47 Triger Şişe (Plastik) 10 Adet 240 Adet 48 Yağ Çözücü 90 Kg 2160 Kg 49 Yer Bezi (Elyaf-12 lik paket) 2 Paket 48 Paket 50 Yer Kazıma Jileti (24 lük paket) 1 Paket 24 Paket 51 Yıkama Pedi (Siyah-5 li paket) 2 Paket 48 Paket 52 Yüzey Temizleyici 150 Kg Kg 53 WC Kağıdı (Endüstriyel tip) 800 Adet Adet 54 WC Kağıdı (Normal tip) 240 Adet Adet 55 WC Fırçası (Komple Takım) 5 Takım 120 Takım 56 WC Koku Giderici (12 lik ) 10 kutu 240 Kutu 57 WC Matik 10 Adet 240 Adet

14 58 WC Temizlik Deterjanı 90 Kg 2160 Kg -Kullanılacak Madde ve Malzemelerin özellikleri; -WC Kağıdı (Endüstriyel tip); % 100 Selüloz, Jumbo her yaprak çift katlı en az 100mm genişliğinde 220mm uzunluğunda toplamda 90m,12 Rulolu, koli 3.7kğ ağırlığında olmalı,yumuşak ve emici, suda kolay çözülebilir olmalı ve teklif edilen malzeme TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı - WC Kağıdı (Normal tip) ; % 100 Selüloz, çift katlı,en az yaprak adedi 180, yaprak boyu 124mm, yaprak eni 96mm olmalı, yumuşak ve emici, suda kolay çözülebilir olmalı teklif edilen malzeme TSE- ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı - Havlu Kağıt ; % 100 Selüloz, çift katlı, en az rulo uzunluğu 12,5m, yaprak boyutu 230mmx125mm ve yaprak adedi 100 olmalı ve teklif edilen malzeme TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı -Peçete ; % 100 Selüloz, yaprak boyutu 30x30 cm ebatında tek katlı olmalı ve Teklif edilen malzeme TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır. -Kir ve cila sökücü: PH (Direkt) 11-13, pvc,mermer ve taş gibi alkali mamullere dayanıklı zeminler üzerindeki kirlerin ve cila artıklarının sökülmesinde ve zeminin temizlenmesinde kullanılmalıdır. TSE- ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı Sıvı Sabun:Gliserinli, hassas ciltlere uygun ve parfüm içermelidir. ph(direkt)5.25. Teklif edilen malzeme TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı -Temizlik Deterjanı(Sıvı): Görünümü berrak ve ph 11 olmalı. TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı -Mikrofiber Bez: ISO 9001 standartlarında ve %80 polyester, %20 poliamidden üretilmiş olup 40x40 ebadında olmalıdır. -Çamaşır Suyu:PH değeri olmalıdır.görünüş:sarı berrak olmalı.tse-iso ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı -Yağ Çözücü; Total Alkalinite, (Na2O%; ph:3,6 da): Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığında olmalı. TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı -WC Temizlik Deterjanı: Kıvamlı sıvı, ph(direkt): Yoğunluk (g/ml): 1.2 olmalı -Yüklenici eksik ve/veya kalitesiz malzeme kullanmayacak, kullandığı tespit edildiği takdirde, idari şartname ve sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacaktır. Kullanılan malzemeler TSE-ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalı. MSDS(malzeme güvenlik bilgi formu) olmalıdır. -Kullanılacak madde ve malzemelerde idarenin onayı alınacaktır. MADDE 10- ZARAR VE ZİYANIN TAZMİNİ Yüklenici iş esnasında meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamakla mükelleftir. Meydana gelen zarar ve ziyanın idarece yükleniciye bildirilmesinden itibaren beklemeye tahammülü olmayan durumlarda derhal, diğer durumlarda ise en geç 3 iş günü zarfında yüklenici tarafından yapılan zararlar giderilecek, giderilmeyen zararlar idarece karşılanacak, masrafları yüklenicinin o ayki hak edişinden kesilecektir. MADDE 11- TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFETLERİ:(24Aylık) Sıra No Cinsi Merkez Bölge 1 Çizme (Kauçuk İçi astarlı) 96 Çift 2 Terlik (Kapalı, poliüretan tip) 420 Çift 570 Çift 3 Yağmurluk (PVC yapıştırmalı su geçirmez) 8 Adet - 4 Kışlık bot (deri, termo tabanlı keçe astarlı) 8 Adet - 5 Kışlık Mont (Su geçirmez bonbing kumaş) 8 Adet - 6 İş Önlüğü (alpaga kumaş) 108 Adet - 7 Pantolon (Erkekler için serj kumaş) 40 Adet - 8 Pantolon (Bayanlar için likralı kumaş) 64 Adet - 9 Gömlek (tery-koton kumaş sert yakalı) 104 Adet - 10 Kravat (dokuma kumaş) 40 Adet - 11 Fular (Şifon desenli veya düz kumaş) 64 Adet - 12 İş elbisesi kışlık (viskon alpaga serj kumaş) 140 Takım 190 Takım 13 İş Elbisesi Yazlık (Ekose Tery koton Kumaş) 140 Takım 190 Takım Not: 24 Ay içerisinde Merkez ve Bölgelerde her işçiye 6 (Altı) Çift Terlik verilir.(4 Ayda bir)

15 MADDE 12- DİĞER HUSUSLAR: Hizmetin yürütülmesi esnasında kullanılacak elektrik ve su giderleri idareye ait olup yüklenici lüzumsuz kullanıma mani olacaktır İş bu şartname hükümlerinin uygulaması dolayısıyla yüklenici ve personel tarafından idareye herhangi bir hukuki, fiili, cezai, mali bir zarar verildiği takdirde yüklenici zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul eder. İdarenin, doğacak zararları yüklenicinin kati teminat ve hak edişlerinden tevkif etme hakkı vardır. Yüklenicinin faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek tüm mükellefiyetler, ücret, vergi, SGK pirimi pirime esas matrah artışı gibi tüm yasal yükümlülükler ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir Yüklenici işveren sıfatıyla işçilere karşı muamele ve iş mevzuatından doğan görevlerden doğrudan doğruya sorumludur. Yüklenici bu sözleşme ile taahhüt ettiği faaliyetlerin yürütülmesi esnasında işvereni olduğu işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları hazırlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olup meydana gelecek iş kazalarında sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder 12.4-Bu şartnamede belirtilen tüm malzemeler idarenin onayı alındıktan sonra teslim edilecektir. MADDE 13- İŞÇİLERİN İZİNLERİ: 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde; işçilerin görevlerini aksatmalarına meydan vermeden yıllık izinlerini kullanmalarına idarenin de onayı alınarak imkan tanınacaktır. Mustafa DAĞ Mustafa AKSOY Güvenlik ve Temizlik Ulaştırma Hizmetleri Hizmetleri Takım Sorumlusu Takım Sorumlusu AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 167 İŞÇİ İLE 02/01/ /12/2015 TARİHLERİ ARASI GENEL TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı b) Adresi: YÜCETEPE MAHALLESI NECATIBEY CADDESI NO: BAKANLIKLAR - ÇANKAYA / ANKARA c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mustafa CİHAN Satınalma Müdürü 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: 167 İŞÇİ İLE 02/01/ /12/2015 TARİHLERİ ARASI GENEL TEMİZLİK VE İLAÇLAMA b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez hizmet binaları, çankaya ek hizmet binası ve 26 Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ile Afyonkarahisar İl İrtibat Bürosunun 167 işçi ile 02/01/ /12/2015 tarihleri arası genel temizlik ve ilaçlama hizmetinin yaptırılması. c) Yapılacağı yer: Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunantürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez Hizmet Binaları, Çankaya mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Sokak No:2 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Çankaya ek hizmet binası ve ekli listede belirtilen 26 Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ile Afyonkarahisar İl irtibat bürosunda yapılacaktır. ç) Bu bent boş bırakılmıştır. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a)ihale kayıt numarası:2013/148158

16 b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 3. Kat 313 Numaralı Oda Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA ç) İhalenin yapılacağı adres: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ana Hizmet Binası 3. Kat 303 Nolu İhale Toplantı Odası Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA d) İhale tarihi: e) İhale saati: 10:30 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ana Hizmet Binası 3. Kat 303 Nolu İhale Toplantı Odası Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 3. Kat 313 Numaralı Oda Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 3. Kat 313 Numaralı Oda Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA (Kalkınma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Yücetepe Mah. Necatibey Cad. NO:108 Çankaya/ANKARA yatırılacak ilan bedelininin alındı makbuzunun ibrazı ile.) ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) ( yüz Türk Lirası) d) Bu madde boş bırakılmıştır 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır Bu madde boş bırakılmıştır İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname. b) Teknik Şartname. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) d) Standart formlar: Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu,

17 Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu e) Bu madde boş bırakılmıştır Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

18 c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, h) Bu bent boş bırakılmıştır İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Bu madde boş bırakılmıştır Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

19 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur İstekli tarafından; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

20 b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur Bu bent boş bırakılmıştır Bu bent boş bırakılmıştır Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılan malzeme-ekipman dahil veya hariç genel temizlik işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir Belgelerin sunuluş şekli: İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Menteşe Belediyesi Sınırları Dahilinde Mevcut ve Yeni Yapılacak Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: 154 KV TMİ/1620-1: (ÇERKEZKÖY TM, KIYIKÖY TM, LÜLEBURGAZ TM), 154 KV TMİ/1620-2: (EDİRNE TM, EDİÇİM TM, ENEZ TM İLETİM TRAFO MERKEZLERİNİN BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ HİZMET ALIMI YOLU İLE İŞLETİLMESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR Süre ve YaklaĢık Maliyet Bilgileri Ġlan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MENTEŞE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇÖPLERİN TOPLANMASI, TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

15 ARALIK 2015 Sayı 3001

15 ARALIK 2015 Sayı 3001 15 ARALIK 2015 Sayı 3001 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 4 1. İHALE ÖN İLANLARI... 4 1.1.... 4 2. İHALE İLANLARI... 4 2.1.... 4 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/175079

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı