4 DENET M STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DENET M STANDARTLARI"

Transkript

1 4 DENET M STANDARTLARI Tüm mesleklerde, standartlar, meslek mensuplar n n uymak zorunda olduklar asgari kurallar ve ilkelerden oluflturmaktad r. Meslek standartlar yap lan iflin kalitesi hakk nda bir model oluflturur. Standartlar, mesle in kaliteli olarak yürütülmesi için kabul edilen ve yol gösteren ölçütlerdir. Denetim standartlar da ba ms z denetçiler taraf ndan yürütülen denetimin kalitesinin sa lanmas ile ilgili genel ilke ve kurallardan oluflmaktad r. Bu ba lamda genel kabul görmüfl denetim standartlar (GKGDS) uyulmas gereken minimum kural ve ilkeleri içermektedir. Bu standartlar; bir denetçinin tafl mas gereken mesleki nitelikleri, denetim çal flmas s ras nda yap lmas gereken faaliyetleri ve denetim raporunun yaz lmas nda uyulmas gereken kurallar genel hatlar yla belirler. 4.1.Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar Denetim meslek örgütleri denetim faaliyetini yürüten denetçilerin ve denetim firmalar n n uymak zorunda olduklar ortak ilkeleri belirlemifltir. Ortaklafla kabul edilmifl ve denetim kurulufllar ile denetçilerin uymak zorunda olduklar bu ilkeler Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar d r. Bu standartlar ilk defa 1947 y l nda Amerikan Sertifikal Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) taraf ndan kabul edilmifltir. AICPA taraf ndan yay nlanan bu standartlar, bir çok ülkede benimsenmifltir ve günümüzde de fazla de ifltirilmeden uygulanmaya devam etmektedir. Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar, denetçinin tafl mas gereken özellikleri, bir denetim sürecinde yap lmas gereken asgari çal flmalar ve bu çal flmalar sonunda düzenlenecek denetim raporunda bulunmas gereken unsurlar belirleyen genel ilkelerdir. Bu standartlar n 67

2 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M oluflumda denetimle ilgili meslek örgütlerinin çal flmalar önemli yer tutmufltur. Standartlar yap lan denetim çal flmalar na rehberlik eden, ayn zamanda bir yol haritas oluflturulmas n sa layan ana ilkelerdir. Denetim standartlar, denetçiye mesleki sorumlulu unu yerine getirmesinde, denetim faaliyetlerinde uygulayaca yöntem ve çal flmalar konusunda yard mc olan genel ilkelerdir. Denetim çal flmalar n n belirli özellikleri ve nitelikleri içermesi gerekir. Denetim çal flmas n n kalitesi, denetçinin denetim standartlar na ne kadar uydu u ile yak ndan ilgilidir. E er denetçi standartlara yeterince uymad ysa bu durum denetim çal flmas n n güvenilirli ini zedeleyebilir. Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar ; Genel Standartlar, Çal flma Alan Standartlar ve Raporlama Standartlar olmak üzere üç ana gruba ayr l r. Tablo 4.1. Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar 68

3 4. DENET M STANDARTLARI Genel Standartlar Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar ndan genel standartlar grubu denetçilerin kiflisel özellikleri, davran fllar ve mesleki e itim, bilgi ve deneyim düzeyleri ile ilgili olmas gereken esaslar içerir. Bu aç - dan bu standartlara denetçinin kiflisel özelliklerini yans tan standartlar ad da verilir. E itim ve deneyim Ba ms zl k Mesleki özen ve titizlik E itim ve Deneyim Denetim yeterli e itim bilgi ve beceriye sahip uzman kiflilerce yap lmal d r. Denetçiler yeterli mesleki bilgiye ve deneyime sahip uzman kifliler olmal d r. Bu standarda göre, denetim faaliyeti ancak gerekli teknik e itim ve yetene e sahip uzman kiflilerce yürütülmelidir. Di er bir çok meslekte oldu u gibi denetim mesle inde de ifl bafl nda e itim çok önemlidir. Bu e itim genel olarak deneyimli uzman bir denetçinin yan nda yard mc denetçilik yap larak gerçeklefltirilir. Uzman denetçiler kendi mesleki bilgi ve deneyimlerini yanlar nda çal flan yard mc denetçilere aktararak onlar n mesleki aç dan üstün nitelikli uzman denetçiler olarak yetiflmelerine çaba harcar. yi bir denetçi çeflitli e itim programlar na devam ederek, mesleki yay nlar izleyerek kendini yeniler. Ba ms zl k Denetçiler denetimin her aflamas nda ba ms z davranmal d rlar. 69

4 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Denetim çal flmalar nda denetçiler denetimle ilgili her aflamada ba ms z düflünme mant içinde hareket etmelidir. Ba ms zl k, denetim çal flmalar n n dürüst ve tarafs z olarak yürütülmesini sa layacak anlay fl ve davran fllar bütünü olarak alg lanmal d r. Ba ms zl k denetim mesle inin temelini oluflturur. Tarafs z ve dürüst davranma olarak tan mlanan ba ms zl k, denetçilerin vazgeçemeyecekleri bir niteliktir. Denetçinin ba ms zl haz rlanan raporlara güvenilmesi aç s ndan önemlidir. Mesleki Özen ve Titizlik Denetçiler denetim çal flmalar s ras nda gerekli mesleki özen, dikkat ve çabay titizlikle göstermelidir. Denetçiden beklenen, uzmanl n özen ve titizlikle ortaya koymas d r. Bu standarda göre mesleki yeterlili- e sahip ve ba ms z davranan her denetçi denetim faaliyeti süresince gerekli mesleki özen ve titizli i göstermelidir. Bu bak mdan denetim elemanlar n n denetim çal flmalar nda, denetim ilke ve kurallar na eksiksiz uymalar, yeterli miktarda ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve güvenirlikte kan t toplamalar ve bunlara göre de erlendirme yapmalar vazgeçilmez bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Gereken titizlik ve çabay göstermeyen bir denetçi meslek ahlak na ayk r davranm fl olur. Mesleki özen ve titizli in gösterilmesi bir denetçinin tüm denetim standartlar na eksiksiz bir biçimde uymas ile sa lan r Çal flma Alan Standartlar Genel kabul görmüfl denetim standartlar ndan çal flma alan standartlar denetçinin denetim sürecinde yapmas gereken çal flmalar ana hatlar yla belirler. Bunlar afla daki gibidir: 70

5 4. DENET M STANDARTLARI Planlama ve gözetim ç kontrol sisteminin incelenmesi ve de erlendirilmesi Kan t toplama Planlama ve Gözetim yi bir denetim çal flmas için, denetimin zaman olarak ve insan kayna olarak planlanmas ve varsa denetimde görev alan yard mc denetçilerin sürekli olarak izlenmeleri (nezaret edilmesi) gerekir. Denetimde planlama çal flmalar yap l rken iflgücü planlamas, zaman planlamas ve kullan lacak kaynaklar n verimli kullan m n n planlamas yap lmal d r. Denetim çal flmas na bafllamadan önce denetçilerin iflletmenin faaliyet konusu sektörün özellikleri, iflletmenin organizasyon yap s, kurulufl yeri, üretti i mal ve hizmetler, finansal durumu, ifl iliflkisi içindeki kifli ve kurulufllar vb. konularda detayl bilgi sahibi olmas gerekir. Bu bilgiler do rultusunda denetçi denetim plan n oluflturur, plan olufltururken varsa önceki denetim raporlar veya iç denetim çal flmalar ndan yard m al - nabilir. Oluflturulan taslak plan, çal flmalar devam ederken de ifltirilebilir. Denetim plan n oluflturulmas s ras nda denetimde çal flacak yard mc denetçilerin görevleri de tan mlan r. Planlama ile ilgili çal flmalar ayr ayr belgelenerek bir denetim program haz rlan r. Denetim program nda izlenecek yol ve denetim ifllemleri ayr nt l biçimde gösterilir. Denetim görevinin yürütülmesi s ras nda denetçi yard mc lar ndan yararlan l r. Denetçi yard mc lar n n yapt ifllemler, denetimin yürütülmesinden sorumlu olan uzman denetçi taraf ndan s k bir flekilde gözetime tabi tutulur. Bu gözetim hem kaliteli bir denetimin gerçeklefltirilmesi hem de denetçi yard mc lar n n iyi bir biçimde e itilip yetifltirilmeleri aç s ndan gereklidir. Gözetim kapsam nda denetçilerin yapmas gereken ifllemler afla daki gibidir: 71

6 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Yap lan ifllerin kontrol edilmesi, Planlardan sapmalar n tespiti, Önemli sorunlar hakk nda devaml bilgi edinilmesi, Denetçi yard mc lar n n e itilmesi ve yönlendirilmesi. ç kontrol sisteminin incelenmesi Denetçinin denetim plan n n uygulama zaman n ve uygulanacak denetim yöntemlerini belirlemek için ayn zamanda denetlenen iflletmelerin iç kontrol sisteminin etkinli ini gözden geçirmesi gerekir. Denetlenen iflletmelerin muhasebe sistemleri ile ilgili etkin bir iç kontrol sisteminin varl, düzenlenen finansal raporlar n do ruluk ve güvenirlik derecesini art r r. ç kontrol sisteminin etkin olmas denetime konu veri ve bilgilerin güvenirli i ve denetimin kapsam n belirlemede önemlidir. ç kontrol sisteminin iyi çal flmas finansal tablolar n hatal olma riskini azaltacak, riskin azalmas ise denetim görüflüne ulaflma s ras nda ihtiyaç duyulacak kan tlar n say ve kapsam n n daralmas na neden olacakt r. yi ifllemeyen bir iç kontrol sisteminin varl halinde ise denetçi iflletme ile ilgili denetim çal flmalar n daha kapsaml olarak sürdürecek ve bilgilerin güvenilirli i hakk nda daha fazla flüphe duyacakt r. ç kontrol sisteminin incelenmesiyle denetçi, iflletmede kullan lan iç kontrol sisteminin etkinli ini de erlendirecek ve denetimde uygulanacak olan denetim tekniklerinin kapsam n ve ayr nt derecesini saptayacakt r. Kan t Toplama Denetçiler inceledi i iflletme ile ilgili denetim program n n yürütülmesi s ras nda belirli denetim tekniklerini uygulayarak yeterli miktarda 72

7 4. DENET M STANDARTLARI güvenilir denetim kan t toplar ve bu kan tlar de erlendirerek iflletme hakk nda görüfl oluflturur. ncelenen iflletme ile ilgili kanaat ve de erlendirmelere dayanak olmas için denetçinin gözlem, soruflturma ve teyit yoluyla yeterli miktar ve kalitede kan t elde etmesi gerekir. Denetçilerin toplayaca denetim kan tlar n n miktar n iflletmenin iç kontrol sisteminin etkinli i, denetlenen hesap veya hesap gruplar n n nitelikleri ile genel olarak incelenen iflletmenin özel durumlar belirleyecektir. Denetçi yeterli say ve kalitede (güvenilir) kan t toplamakla yükümlüdür. Kan t miktar n n yeterli olup olmad n n belirlenmesinde, inceleme konusu muhasebe kaleminin nitelik ve nicelik olarak nispi önemi, hatal veya hileli olma riski, toplanabilecek kan tlar n güvenilirli i ve elde etme maliyeti gibi baz unsurlar göz önünde bulundurulur. Toplanacak kan t n miktar n denetçi kendisi belirler, bu tespitte iflletmenin iç kontrol sisteminin etkinli i çok önemlidir. Denetim sonucu elde edilen kan tlar, denetçinin bizzat yapt çal flmalarla iflletme içinden veya iflletme d fl ndaki ba ms z kaynaklardan elde edilir. Özelli i itibariyle iflletme d fl ndan elde edilen kan t n iflletme içindeki kan ta göre üstünlü ü vard r Raporlama standartlar Raporlama standartlar denetim raporunun haz rlan fl ve raporun içeri i ile ilgili genel ilkeleri kapsar. Denetçinin denetim raporunu yazarken uymas gereken genel ilke ve kurallar raporlama standartlar ile tan mlanm flt r. Bu standartlar afla daki gibidir: Genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygunluk Genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinde tutarl l k Tam aç klama Görüfl bildirme 73

8 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygunluk Finansal tablolar n genel kabul görmüfl muhasebe standartlar na ve yasalara uygun olarak düzenlenmifl olmas gerekir. Denetçi denetim çal flmalar n yürütürken ilke ve kanunlara uyulup uyulmad n kontrol eder. Bu standart, denetçinin raporunda genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uyulmas gerekti ini aç kça öngörmektedir. Denetçi bu standarda göre denetim raporunda denetlenen iflletmenin finansal tablolar - n n genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun haz rlan p haz rlanmad na iliflkin görüflünü aç kça belirtmelidir. Genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinde tutarl l k Finansal tablolar n karfl laflt r labilmesi için bunlar n dayana olan ilkelerin y ldan y la de iflmemifl olmas gerekir. Geçerli nedenlerin bulundu u durumlarda kurulufllar uygulad klar ilke ve yöntemlerde de ifliklik yapabilirler. Ancak bu de ifliklikler ve bunlar n finansal tablolara etkileri finansal tablolar n dipnotlar nda aç klan r. Denetçi finansal tablolar n haz rlanmas nda genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinde dönemler itibariyle farkl l k olup olmad n incelemelidir. Geçmifl dönemde uygulanan muhasebe politikalar ile cari dönemde uygulanan muhasebe politikalar aras nda de ifliklik olmas halinde, gerekli aç klamalara denetim raporunda yer verilmelidir. Örne in incelenen iflletme bir dönem h zland r lm fl amortisman di er dönem normal amortisman yöntemi kullanm fl ise tutarl l k söz konusu de ildir. Denetçi bu durumu (etkisinin önemli oldu u varsay m yla) denetim raporunda belirtmelidir. 74

9 4. DENET M STANDARTLARI Tam Aç klama Tam aç klama standard, finansal tablolar n üçüncü kiflileri yan ltmayacak flekilde düzenlenmesini ve gerekli dipnot aç klamalar n n yap lmas n gerektirmektedir. Denetçiler, finansal tablolarda yer almas gereken, aç klay c notlar da inceler ve bu tablolar n güvenilir ve yeterli bilgi ihtiyac n karfl lama amac na uygun olarak düzenlenip düzenlenmediklerini de de erlendirir. Finansal tablolarda yeterli derecede aç klaman n olmad tespit edildi inde; bu durumu denetim raporunda belirtilmesi gerekir. Görüfl Bildirme Denetim çal flmalar n n sonunda denetçi bir görüfle varmal d r. Denetçi finansal tablolar n bütünü hakk nda ulaflt görüflü aç klamal veya herhangi bir görüfle ulaflam yorsa nedenleri ile belirtmelidir. Denetçi denetim raporunda finansal tablolarla ilgili oluflan görüflünü dört farkl biçimde verir. Bunlar, olumlu görüfl, olumsuz görüfl, flartl görüfl, görüfl bildirmekten kaç nma fleklindedir. 4.2.Uluslararas Denetim ve Güvence Standartlar Dünyada ba ms z denetim uygulamalar na bak ld nda birçok ülkenin kendine özgü denetim standartlar oldu u görülmektedir. Bu standartlar aras nda ön plana ç kan iki uygulama, Amerika Birleflik Devletlerinde Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar (Generally Accepted Auditing Standards US GAAS) ile Uluslararas Denetim Standartlar d r (UDS - International Standards on Auditing ISA). Bu iki temel denetim 75

10 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M standard grubunun rehber olarak kullan ld, denetim çal flmalar n n ve bu çal flmalar sonucunda haz rlanan denetim raporlar n n bu do rultuda haz rland gözlemlenmektedir. Özünde ayn olan bu standartlarda detaya inildi inde farkl baz uygulamalarla karfl lafl labilir. Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants IFAC) bünyesinde kurulan Uluslararas Denetim ve Güvence Standartlar Kurulu (UDGSK - International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) taraf ndan yay nlanmakta olan Uluslararas Denetim Standartlar (UDS) Türkiye de ulusal denetim standartlar oluflturulurken birçok kurum taraf ndan örnek al nm flt r (bak n z Türkiye de Denetim Uygulamalar bölümü). Standartlar n anlafl lmas n ve kullan lmas n kolaylaflt rmak ve dolay s yla yayg nl n art rmak amac yla IFAC taraf ndan 2004 y l nda bafllat lan aç kl k projesi 2008 y l nda tamamlanm flt r. Çal flman n sonucunda bir k sm de ifltirilen, bir k sm ise yeniden düzenlenen Uluslararas Denetim ve Kalite Kontrol Standartlar 15 Aral k 2009 tarihinden sonra bafllayan dönemlerin denetiminde uygulanmak üzere IFAC taraf ndan 2009 El Kitab (Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2009 Eddition) olarak yay nlanm flt r. Bu standartlar n bir listesi Tablo 4.2 de sunulmufl ve standartlara iliflkin k sa aç klamalara yer verilmifltir. Uluslararas Denetim Standartlar n n yan s ra, baz konularda uygulamac lara yol göstermek, belirli konularda karfl lafl labilecek problemleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak üzere yine IFAC bünyesindeki kurullar taraf ndan Uluslararas Denetim Uygulama zahnameleri (International Auditing Practice Statements) yay nlanmaktad r. Bu izahnamaler afla daki konular içermektedir: Bankalar Aras Teyit Prosedürleri, 76

11 4. DENET M STANDARTLARI Banka Gözetim Sistemi ile Bankan n Ba ms z D fl Denetçileri Aras ndaki liflki, Küçük flletmelerin Denetiminde Özel Muhakemeler, Banka Finansal Tablolar n n Denetimi, Finansal Tablolar n Denetiminde Çevreyle lgili Hususlar n De erlendirilmesi, Türev Finansal Araçlar n Denetimi, Elektronik Ticaret Finansal Tablolar n Denetimine Etkisi, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ile Uyumlu Denetim Raporlamas. Bu izahnamelerin amac standartlar n yerine geçmek veya belli konularda farkl veya ilave düzenlemeler getirmek de ildir. Uluslararas denetim standartlar ve onun önsözüyle birlikte dikkate al nmas gereken birer rehber olarak görmek gerekir El Kitab nda yer almamakla birlikte 2008 El Kitab n n ikinci bölümüne dahil edilmifl olan nceleme, Di er Güvence ve lgili Hizmetlere iliflkin Uluslararas Standartlar 2009 y l nda da yürürlüktedir. Bu çal flma kapsam nda detayl olarak ele al nmamakla birlikte k sa aç klamalara yer verilmifl ve söz konusu standartlar n bir listesi Tablo 4.3 de sunulmufltur. 77

12 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Tablo 4.2. Uluslararas Denetim ve Kalite Kontrol Standartlar 78

13 4. DENET M STANDARTLARI 79

14 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 80

15 4. DENET M STANDARTLARI 81

16 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Uluslararas Kalite Kontrol Standartlar IFAC bünyesinde IAASB taraf ndan yay nlanm fl olan kalite kontrol standard afla daki gibidir: UKKS I: Finansal Tablolar n Denetimi ve S n rl nceleme Çal flmalar ile Di er Güvence ve Alakal Hizmetler Sunan Firmalar n Uymalar Gereken Kalite Kontrol Standartlar 82

17 4. DENET M STANDARTLARI IAASB taraf ndan yay nlanan standartlar kapsam nda denetim, inceleme, derleme, üzerinde mutab k kal nm fl prosedürler ve benzeri hizmetler sunmak isteyen bir firman n uymas gereken kalite standartlar UKKS 1 ile tan mlanm flt r Uluslararas Denetim Standartlar Tarihi (gerçekleflmifl) finansal bilgilerin denetimine iliflkin Uluslararas Denetim Standartlar (UDS) afla daki gibidir: UDS 200 Ba ms z Denetçinin Genel Amaçlar ve Denetimin Uluslararas Denetim Standartlar na Göre Yürütülmesi Bu standard n amac ; ba ms z denetçinin amac n, denetime iliflkin temel kavramlar ve ilkeleri belirlemektir. Ba ms z denetim; bir kuruluflun finansal tablolar n n, tüm önemli yönleriyle, finansal raporlama standartlar do rultusunda, gerçe i, do ru ve dürüst bir biçimde gösterip göstermedi inin incelenmesidir. Ba ms z denetim kapsam nda, denetçi etik ilkelere ve denetim standartlar na uygun olarak denetimi yürütülmeli, makul güvencede bir görüfl bildirmelidir. Bu standart çerçevesinde; denetçinin ve denetlenen iflletme yönetiminin sorumluluklar ve denetim risklerine iliflkin kavram ve ilkeler aç klanm flt r. 83

18 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 210 Denetim Sözleflmesinin fiartlar n n Belirlenmesi Bu standart, yürütülecek bir denetim çal flmas nda, denetimin amac n n ve kapsam n n, denetçi ve müflteri aras ndaki karfl l kl sorumluluk ve yükümlülüklerin, yaz l olarak belirlendi i ba ms z denetim sözleflmesine iliflkin temel ilke ve unsurlar kapsar. Standard n amac ; denetim sözleflmelerinin haz rlanmas nda denetçiye yard mc olmakt r. UDS 220 Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol Bu standard n amac ; yap lan ba ms z denetimin kalitesinin kontrolüne iliflkin ilke, usul ve esaslar belirlemektir. Ba ms z denetim kurulufllar, yap lacak denetimin kalitesinin kontrolünü sa layacak yeterli ve etkin kalite kontrol politika ve prosedürlerini kapsayan bir gözetim sistemi kurmak zorundad rlar. Bu standard n içeri inde; hem denetimden sorumlu ortak bafl denetçinin ba ms z denetimin genel kalitesinin sa lanmas konusundaki sorumluluklar na, hem de gerekli kalitede bir denetimin yap l p yap lmad na iliflkin gözetimi yapacak olan denetçinin sorumluluklar na aç kl k getirilmifltir. UDS 230 Denetimin Belgelendirilmesi Bu standart, denetim standartlar na göre yap lan ve denetim görü- 84

19 4. DENET M STANDARTLARI flünü destekleyen ifllemlerin belgelendirilmesi amac yla düzenlenecek olan çal flma ka tlar na iliflkin flekil, içerik ve genel esaslar aç klar. Uygun ve yeterli bir flekilde haz rlanan çal flma ka tlar, ba ms z denetimin kalitesinin art r lmas n, gözden geçirmelerin kolaylaflmas n sa lar. Denetimin belgelendirilmesi, ka t üzerinde, elektronik ortamda veya di er ortamlarda olabilir. Belgelendirme, örne in, denetim programlar n, yap lan analizleri, haz rlanan notlar, önemli konularla ilgili yaz flmalar, bilgilendirme mektuplar n ve sunumlar, kontrol listelerini, önemli konular hakk ndaki yaz flmalar (elektronik posta dahil) içermektedir. UDS 240 Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hile ve Usulsüzlü e liflkin Sorumlulu u Bu standard n amac, finansal tablolar n denetiminde ba ms z denetçinin hile ve usulsüzlüklere iliflkin sorumlulu unun belirlenmesidir. Standard n kapsam nda, hata, hile ve usulsüzlükler aras ndaki farklar, hile ve usulsüzlüklerin ortaya ç kar lmas ve önlenmesi amac yla iflletme yönetiminin ve yönetimden sorumlu kiflilerin sorumluluklar, ba ms z denetimin do as ndan kaynaklanan k s tlamalar, hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli yanl fll klar n ortaya ç kar lmas konusunda ba ms z denetçinin sorumluluklar n n s n r, ba ms z denetimin sürdürülebilmesi konusunda tereddüt yaratabilecek istisnai flartlarla karfl lafl ld nda yap - lacak ifllemler aç klanm flt r. 85

20 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 250 Finansal Tablolar n Denetiminde Kanun ve Di er Yasal Düzenlemelerin Dikkate Al nmas Bu standart, iflletme yönetimi ve ba ms z denetçinin kanun ve ikincil mevzuata uyum konusundaki sorumluluklar na ve mevzuata ayk r l tespit etmesi halinde ba ms z denetçinin yapmas gereken ifllemlere ve denetim görüflü üzerindeki etkilere iliflkin esaslar belirler. Ba ms z denetçi, denetimin planlanmas ve uygulanmas ile sonuçlar n n de erlendirilmesi ve raporlanmas nda, finansal tablolar önemli ölçüde etkileyebilecek kanun ve ilgili di er mevzuata ayk r l klar tespit etmek zorundad r. UDS 260 Denetimle lgili Hususlar n Yönetimden Sorumlu Kiflilerle Görüflülmesi Bu standart, ba ms z denetçi ile yönetimden sorumlu kifliler aras nda finansal tablolar n ba ms z denetimi s ras nda ortaya ç kan hususlar n karfl l kl olarak görüflülmesine iliflkin ilke, usul ve esaslar belirler. Örne in; ba ms z denetim s ras nda ortaya ç kabilecek s n rlamalar veya ilave gereksinimler, flletmenin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olan ya da olabilecek muhasebe politikalar ve uygulamalar yönetimden sorumlu kiflilerle görüflülmelidir. 86

21 4. DENET M STANDARTLARI UDS 265 ç Kontrol ile lgili Eksikliklerin Yönetimden Sorumlu Kiflilere ve Yönetime letilmesi Bu standart, denetlenen iflletmedeki iç kontrol ile ilgili eksiklikleri yönetimden sorumlu kiflilere iletme sorumlulu una iliflkin ilke usul ve esaslar belirler. Denetçi, denetimle iliflkili önemli yanl fll k risklerinin tespit edilmesi ve uygun denetim prosedürlerinin oluflturulmas nda iç kontrol sisteminin eksikliklerini dikkate almal d r. ç kontrol eksikliklerinin saptanmas ndaki amaç, iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda bir görüfl vermek de ildir. Bu standart, denetçilere tespit edilen iç kontrol eksikliklerinin yaz l olarak ve zaman nda yönetimden sorumlu kiflilere ve yönetime iletilmesini öngörmektedir. UDS 300 Finansal Tablolar n Denetiminin Planlanmas Bu standart, planlanmadan önce uyulacak esaslar, ba ms z denetimin planlanmas, gerekli durumlarda planda de ifliklik yap lmas, plan n yürütülmesi ve gözetimi, belgelendirme, iflletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kiflilerle kurulacak iletiflim ve ilk ba ms z denetimlerde dikkate al nacak hususlar içerir. Ba ms z denetimin planlanmas, genel ba ms z denetim stratejisini ve ayr nt l bir ba ms z denetim plan gelifltirilmesini ihtiva eder ve yönetime ba ms z denetim riskinin makul bir düzeye indirilebilmesini amaçlar. 87

22 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 315 flletmenin ve flletme Ortam n n Anlafl lmas Suretiyle Önemli Yanl fl Beyan Riskinin Belirlenmesi ve De erlendirilmesi Bu standart iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere iflletmenin faaliyet koflullar n n ve çevresiyle olan iliflkilerinin anlafl lmas ve ba ms z denetimde bu konulara iliflkin önemli yanl fll k riskinin de erlendirilmesine iliflkin ilke, usul ve esaslar kapsar. Ba ms z denetçinin, finansal tablolarda hata, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll k riskini de erlendirebilmesi ve bu çerçevede yeterli ilave ba ms z denetim tekniklerini tasarlayarak uygulayabilmesi, iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere iflletmeyi, faaliyet koflullar n ve çevresiyle olan iliflkilerini kavramas n gerektirir. UDS 320 Denetimin Planlanmas ve Yürütülmesinde Önemlilik Önemlilik kavram, bilginin aç klanmamas, yanl fl veya eksik aç klanmas nedeniyle finansal tablolar esas alarak karar veren finansal tablo kullan c lar n n ekonomik kararlar n etkileyebilecek hususlar kapsar. Bu standart, Finansal tablolardaki önemli yanl fll klar n belirlenebilmesi için ba ms z denetim plan n olufltururken tutar aç s ndan kabul edilebilir önemlilik seviyesinin hem finansal tablolar n geneli aç s ndan hem de her bir hesap bakiyesi, ifllem türü ve dipnotlarda yap lan aç klama bak m ndan belirlenmesini öngörür. Bu standart ayn zamanda denetim riski, kan t say s ve önemlilik aras ndaki iliflkileri de aç klar. 88

23 4. DENET M STANDARTLARI Ba ms z denetçi, ba ms z denetim tekniklerinin yap s n, zamanlamas n ve kapsam n belirlerken ve yanl fll klar n etkisini de erlendirirken önemlilik kavram n dikkate almak zorundad r. UDS 330 Belirlenen Risklere Karfl Denetçinin Uygulayaca Prosedürler Bu standard n amac, finansal tablolardaki önemli yanl fll k riskleri ve finansal tablolarda iflletme yönetimi taraf ndan yap lan aç klamalar n incelenmesinde yap lacak ifllemler ile uygulanacak ek ba ms z denetim tekniklerinin tasar m ve gelifltirilmesine yönelik ilke, usul ve esaslar belirlemektir. Bu standart kapsam nda, ba ms z denetçi taraf ndan gerçeklefltirilecek ifllemlerin yap s, zamanlamas ve kapsam na, ba ms z denetçinin mesleki de erlendirmesine ba l olarak, uygulanacak kontrol testleri ile ek ba ms z denetim tekniklerinin ve analitik testlerin tasarlanmas na ve belgelendirilmesine dair aç klamalara yer verilmifltir. UDS 402 D flar dan Hizmet Alan Kurulufllarda Denetim Yaklafl m Bu standart, muhasebe sistemi ile ilgili kay tlar n tutulmas ve bilgilerin ifllenmesi amac yla d flar dan hizmet alan iflletmelerin ba ms z denetiminde, söz konusu hizmetlerin iflletmenin iç kontrol sistemine olan etkisinin belirlenerek, önemli yanl fll k riskinin de erlendirilmesi ve bu kapsamda gerekebilecek ek ba ms z denetim tekniklerinin tasarlanmas ve uygulanmas na iliflkin ilke, usul ve esaslar belirler. 89

24 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 450 Denetim S ras nda Tespit Edilen Yanl fll klar n De erlendirilmesi Bu standart, denetim s ras nda tespit edilen ve e er varsa, finansal tablolarda düzeltilmemifl olan yanl fll klar n finansal tablolar üzerindeki etkisini de erlendirme konusunda denetçi sorumlulu unu aç klamaktad r. Denetçinin amac, finansal tablolarda önemli yanl fll klar n olup olmad hususunda makul güvence elde etmektir. Bu nedenle, denetçi denetimde tespit edilen yanl fll klar n yap s n de erlendirerek bu yanl fll klar n baflka yanl fllar n var oldu una iliflkin bir gösterge olup olamayaca n de erlendirmeli ve denetim stratejisi ve denetim plan n n de ifltirilmesine gerek olup olmad konusunda karar vermelidir. UDS 500 Denetim Kan t Finansal tablolar n denetimi esnas nda, toplanacak denetim kan tlar n n niteli i ve miktar ile kan tlar n toplanmas na yönelik denetçilerce kullan lacak denetim yöntem, teknik ve prosedürleri hakk nda bilgiler önemlidir. Denetim kan t ; denetçinin, denetim görüflünün temelini oluflturan sonuçlara ulaflmak amac yla toplad ve kulland bilgilerden oluflur. Denetçi, denetim görüflüne temel oluflturacak sonuçlara ulaflmak için, yeterli ve uygun miktarda denetim kan t toplaml d r. 90

25 4. DENET M STANDARTLARI UDS 501 Denetim Kan t - lave Konulara liflkin Önemli Hususlar Kan t toplama s ras nda finansal tablolarda yer alan özellikli hesap bakiyeleri ile di er dipnot aç klamalar na yönelik gerekli çal flmalar n yap lmas na dikkat edilmelidir. Bu standart, finansal tablolarda yer alan özellikli hesap bakiyeleri ile di er dipnot aç klamalar na iliflkin denetim kan t elde edilmesinde denetçiye yard mc olacakt r. Bu standart denetçinin incelenen birimle ilgili stoklar n fiziki say m na kat l m, dava ve iddialara iliflkin soruflturma yap lmas, uzun vadeli yat r mlar n de erlenmesi ve aç klanmas n ve bölümlere göre bilgilendirme yap lmas konular na yönelik aç klamalar içermektedir. UDS 505 D fl Kaynaktan Do rulamalar Bu standard n amac denetçiye bir denetim kan t toplama yöntemi olarak d fl teyitlerin (mutabakat mektuplar n n) kullan m nda yol göstermektir. Bu standard n bir gere i olarak denetçi, varsay msal olarak, yeterli miktarda denetim kan t toplamak için d fl teyit kullan m na ihtiyac olup olmad n belirlemelidir. Bunu belirlerken denetçi, yanl fl beyan risklerinin de erlendirmesini dikkate almak zorundad r ve planlanan denetim prosedürlerinden denetim kan tlar n n, yanl fl beyan riskinin kabul edilebilir düflüklükteki bir seviyeye nas l indirilebilece i gibi hususlar göz önünde bulundurmal d r. 91

26 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 510 lk Denetimler - Aç l fl Bakiyeleri Bu standard n amac, finansal tablolar n denetiminin ilk kez yap lmas durumunda ya da bir önceki dönem finansal tablolar n n baflka denetçiler taraf ndan denetlenmesi durumunda aç l fl hesaplar n n denetimine iliflkin yol göstermektir. lk Denetim fllemleri için denetçi, afla daki hususlar aç s ndan yeterli miktarda uygun denetim kan t toplamal d r: a) Aç l fl hesaplar, cari dönem finansal tablolar n önemli flekilde etkileyebilecek hatalar içermemelidir. b) Önceki dönem kapan fl hesaplar, cari döneme do ru tafl nmal ya da uygun ise endekslenmifl olmal d r. c) Uygun muhasebe politikalar tutarl bir flekilde uygulanmal ya da muhasebe politikalar ndaki de ifliklikler uygun ve do ru bir flekilde gösterilmeli ve aç klanmal d r. UDS 520 Analitik nceleme Teknikleri Analitik inceleme teknikleri finansal bilgilerin, finansal ve finansal olmayan bilgiler aras ndaki iliflkilerin analiz edilmesi suretiyle de erlendirilmesi olarak tan mlanmaktad r. Analitik inceleme teknikleri denetim sürecinde farkl safhalarda a) flletmenin, faaliyet koflullar n n ve çevresiyle olan iliflkilerinin kavranmas için risk de erleme yöntemi olarak, b) flletme yönetiminin sundu u bilgi ve belgeler ile yapt aç kla- 92

27 4. DENET M STANDARTLARI malardaki önemli yanl fll k riskinin azalt larak kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesinde, detay testler yerine daha etkili veya etkin oldu unda ba ms z denetim teknikleri olarak ve c) Ba ms z denetimin son aflamas nda finansal tablolar n genel olarak gözden geçirilmesi amac yla kullan l r. UDS 530 Denetim Örneklemesi Bu standard n amac, denetim kan t toplamak amac yla, denetim prosedürleri haz rlarken denetim örneklemesinin kullan lmas ve test etmek için örnek (örneklem birimi) seçme yöntemleri hakk nda yol göstermektir. Denetim prosedürleri haz rlarken, denetçi denetim prosedürünün amaçlar n karfl layacak geçerli ve uygun denetim kan t toplamak amac yla uygun örnek seçme yöntemlerini belirlemelidir. Denetim Örneklemesi bütün örnekleme birimlerine seçilme flans verir ve bir ifllem grubunda ya da hesap bakiyesindeki kalemlerin %100 ünden daha az na denetim prosedürlerinin uygulanmas n içerir. Denetim örneklemesinde istatistiksel olan ya da olmayan bir yaklafl m kullanabilir. UDS 540 Gerçe e Uygun De er Muhasebesi ve lgili Dipnot Aç klamalar Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi Bu standard n amac, finansal tablolarda yer alan muhasebe tahminlerinin denetimine yol göstermektir. Uluslararas Denetim Standartlar gelecek dönemlere iliflkin finansal bilgilerin incelenmesinde kullan lmak amac yla haz rlanmam flt r. Ancak burada belirtilen denetim prosedürleri bu amaç için de kullan labilir. Denetçi, muhasebe tahminlerine 93

28 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M iliflkin yeterli uygunlukta denetim kan t elde etmelidir. Muhasebe Tahmini kesin ölçüm yap lamayan durumlarda bir muhasebe kaleminin tutar n n yaklafl k olarak belirlenmesidir. Afla da standartta tan mlanm fl muhasebe tahmini gerektiren ifllemlere iliflkin örneklere yer verilmifltir. a) Stoklardaki de er düflüklü ü karfl l ve alacaklar için ayr lan flüpheli alacaklar karfl l l klar b) Maddi duran varl k maliyetlerinin tahmini faydal ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmas c) Gelir tahakkuklar d) Ertelenmifl vergi e) Dava karfl l klar f) Yap lmakta olan yat r m sözleflmelerinden kaynaklanan zararlar g) Garanti kapsam için ayr lan karfl l klar UDS 550 liflkili Taraflar Bu standard n amac, finansal raporlaman n bir parças n oluflturan Uluslararas Muhasebe Standard (UMS) 24, liflkili Taraf Aç klamalar veya benzer di er bir standard göz önünde bulundurmaks z n, iliflkili taraflar ve bu taraflarla yap lan ifllemler ile ilgili uygulanacak denetim teknikleri ve denetçinin sorumluluklar hakk nda denetçiye yol göstermektir. Denetçi finansal tablolarda önemlilik arz eden iliflkili taraf ifllemleri ve yönetimce yap lan iliflkili taraflarla ilgili beyanlar hakk nda uygun ve yeterli denetim kan t elde etmek için, tasarlad denetim tekniklerini uygulamal d r. Ancak, bir denetimde bütün iliflkili taraf ifllemlerinin ortaya ç kar lmas beklenemez. 94

29 4. DENET M STANDARTLARI UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bu standard n amac, denetçinin bilanço tarihinden sonraki olaylar de erlendirmesinde yol göstermektir. Bu UDS de Bilanço tarihinden sonraki olaylar terimi finansal tablolar n tarihi ile denetim raporu tarihi aras ndaki dönemde gerçekleflen olaylarla, denetçinin rapor tarihinden sonra ortaya ç kan hususlar ifade etmektedir. Denetçi, denetim çal flmalar nda bilanço tarihinden sonraki ancak finansal tablolar yay nlanmadan önceki dönemde ortaya ç kan olaylar ve denetim raporundaki etkisini göz önüne almal d r. Finansal tablolar yay mland ktan sonra, ba ms z denetçinin finansal tablolarla ilgili herhangi bir soruflturma yapma yükümlülü ü yoktur. Ancak, ba ms z denetçi, finansal tablolar yay mland ktan sonra, ba ms z denetim raporu tarihinde mevcut olan ve o tarihte bilinseydi finansal tablo ve/veya denetim raporunda de ifliklik yap lmas n gerektirebilecek bir hususu fark etmesi durumunda, konuyu de erlendirerek iflletme yönetimi ile tart fl r ve gerekli önlemleri al r. UDS 570 flletmenin Süreklili i Bu standard n amac, yönetim kademesinin iflletmenin süreklili ine iliflkin de erlendirmesini de göz önüne alarak, finansal tablolar n haz rlanmas nda kullan lan iflletmenin devaml l ilkesi ile ilgili, denetçilerin finansal tablolar n haz rlanmas ndaki sorumlulu u hakk nda yol göstermektir. Bu standart gere ince denetçi, denetim prosedürlerini planlar- 95

30 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M ken, uygularken ve sonuçlar n de erlendirirken, yönetim kademesinin finansal tablolar n haz rlan fl nda kulland iflletmenin süreklili i varsay m n n uygun olup olmad n de erlendirmelidir. UDS 580 Yaz l Teyitler Bu standard n amac, denetim kan t olarak yönetim kademesi taraf ndan yap lan beyanlar n kullan m, de erlendirilmesi ve belgelendirilmesi s ras nda uygulanacak prosedürler ile yönetimin beyanda bulunmay reddetmesi halinde yap lmas gerekenlerle ilgili yol göstermektir. Denetçi, iflletme yönetiminden, finansal tablolar n sunumunun finansal raporlama çerçevesiyle uyumlu biçimde yap ld na dair sorumlulu u kabul etti ine ve finansal tablolar onaylad na iliflkin denetim kan t elde etmelidir. Denetçi, iflletme yönetiminin bu tarz bir sorumlulu u kabul etti ine dair kan t ; yönetimden sorumlu kiflilerin ilgili toplant kay tlar ndan veya yönetim kademesinden yaz l teyit almak ve finansal tablolar n imzal kopyalar n elde etmek suretiyle sa layabilir. UDS 600 Özel Hususlar Grup Finansal Tablolar n n Denetimi Bu standard n amac, bir iflletmenin finansal tablolar hakk nda görüfl bildiren ba ms z bir denetçinin, bu finansal tablolara dahil olan bir veya daha çok iflletmenin finansal bilgileri üzerinde çal flan di er ba ms z denetçinin çal flmalar ndan faydalanmas halinde izleyece i yolu göstermektir. Bu standart iki ya da daha çok ba ms z denetçinin müflterek 96

31 4. DENET M STANDARTLARI ba ms z denetçi olarak atand durumlarla ve ba ms z denetçinin önceki dönem ba ms z denetim firmas yla iliflkileriyle ilgilenmemektedir. Di er taraftan ana ortakl n ba ms z denetim firmas, iflletme bileflenine ait finansal tablolar n önemsiz oldu una karar vermiflse bu standartta yer alan hususlar uygulanmaz. Ancak kendi içlerinde önemsiz olan birkaç iflletme bilefleninin toplamda önemli hale gelmesi durumunda bu standartta yer alan yöntemler ve teknikler göz önünde bulundurulmal - d r. Ana ortakl n denetçisi, di er denetçinin çal flmalar ndan faydalanmas halinde, di er denetçiye ait çal flmalar n denetimi nas l etkileyece- ini belirlemelidir. UDS 610 ç Denetçilerin Çal flmalar n n Kullan lmas Bu standard n amac, iç denetim çal flmalar ndan yararlan lmas konusunda ba ms z denetçiye yol göstermektir. Bu standart, iç denetimle görevli bir iç denetçinin ba ms z denetim çal flmalar nda ve ba ms z denetim prosedürlerinin uygulanmas nda ba ms z denetçiye yard m etmesi gibi hususlarla ilgilenmez. Bu standart, iç denetim faaliyetinin sadece finansal tablo denetimiyle do rudan ilgili konular na uygulanmal d r. Denetçi, iç denetim faaliyetleri ile bu faaliyetlerin, var ise ba ms z denetim prosedürlerindeki etkisini dikkate almal d r. ç denetim iflletmeye yönelik bir hizmet olarak iflletmenin içinde oluflturulan bir de erlendirme faaliyeti anlam na gelmektedir. Ba ms z denetçi, denetim görüflünün oluflturulmas ndan, aç klanmas ndan, denetim yöntem ve etkinliklerin içerik, zamanlama ve kapsam n n belirlenmesinden tek bafl na sorumlu iken, iç denetim çal flmalar n n belirli k s mlar ba ms z denetçilere fayda sa layabilir. 97

32 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M UDS 620 Denetçinin Bir Uzman n Çal flmas n Kullanmas Bu standard n amac, uzman çal flmalar n n bir denetim kan t olarak kullan lmas na rehberlik etmektir. Bir uzman taraf ndan haz rlanan çal flma kullan l rken, ba ms z denetçi söz konusu çal flman n denetim için uygun olup olmad n gösteren uygun ve yeterli kan tlar toplamal d r. Uzman muhasebe ve denetim d fl belirli bir alan hakk nda gerekli yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip olan kifli ve kurum anlam ndad r. Ba- ms z denetçinin tecrübesi ve e itimi, denetçinin genel iflletme konular hakk nda bilgi elde etmesini sa lar. Fakat denetçiden muhasebe ve denetim d fl baflka bir alan ve meslekle (aktüerlik veya mühendislik v.b) ilgili olarak, o alanda e itim görmüfl ehliyetli kiflilerin sahip oldu u uzmanl k derecesine sahip olmas beklenemez. UDS 700 Finansal Tablolar Üzerinde Görüfl Oluflturma ve Raporlama Bu standart, genel amaçl tam set finansal tablolara iliflkin standart ba ms z denetçi raporunun unsurlar n aç klar. Denetim raporunun unsurlar na iliflkin aç klamalar denetim süreci bölümünde detayl olarak aç klanm flt r. 98

33 4. DENET M STANDARTLARI UDS 705 Ba ms z Denetçi Raporunda Denetçi Görüflünün De iflikli e U ramas Bu standart, denetçi görüflünde de ifliklik yap lmas n gerektiren hususlar aç klar. Bu standart de iflikli e u ram fl üç tür görüfl belirlemifltir. Bu görüfl tipleri; flartl görüfl, olumsuz görüfl ve görüfl bildirmekten kaç nmad r. Denetçi de ifliklik gerektiren koflullar n finansal tablolar üzerindeki etkilerini ve yayg nl n dikkate alarak uygun denetim görüflünü saptamal d r. UDS 706 Ba ms z Denetçi Raporunda Dikkat Çekilmesi Gereken Hususlar ve Di er Aç klamalar Bu standart, ba ms z denetçinin raporunda dikkat çekilmesi ve aç klanmas gereken di er hususlar hakk nda bilgi verir. Denetçi, finansal tablolarda sunulmufl veya aç klanm fl olmas na ra men, finansal tablo kullan c lar n n dikkatini baz hususlara çekmek için raporunda aç klamalara yer verebilir. UDS 710 Karfl laflt rmal Bilgiler Önceki Dönem Tutarlar ve Karfl laflt rmal Finansal Tablolar Denetçi karfl laflt rmal olarak verilen bilgilerin, denetime tabi tutu- 99

34 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M lan finansal tablolardaki yap n n bütünü ve bütün önemli taraflar ile ayn oldu undan emin olmal d r. Finansal tablolar n haz rlanmas nda iki farkl sunum flekli olabilir ve bu farkl durumlar için denetçinin sorumlulu u ve görüfl kapsam da farkl d r. a) Karfl laflt rmal olarak verilen bilgiler Önceki Dönem Tutarlar olarak sunulmuflsa; cari dönem finansal tablolar n n bir parças kabul edilir ve denetçi görüflü sadece cari y l finansal tablolar üzerinde verilir. b) Karfl laflt rmal olarak verilen bilgiler Karfl laflt rmal Finansal Tablolar fleklinde sunulmuflsa; cari dönem finansal tablolar n n bir parças de ildir ve denetçi görüflü her iki dönemi de kapsayacak flekilde verilir. UDS 720 Denetlenmifl Finansal Tablolar çeren Dokümanlarda Yer Alan Di er Bilgilere liflkin Denetçi Sorumlulu u Bu standart, ba ms z denetime tabi tutulmufl finansal tablolar içeren belgelerde yer alan ancak, ba ms z denetçinin denetlemekle yükümlü olmad di er bilgilerin kontrolüne ve bu bilgilerin ba ms z denetimde dikkate al nmas na iliflkin hususlar belirler. UDS 800 Özel Hususlar Özel Amaçl Çerçevede Haz rlanan Finansal Tablolar n Denetimi Özel amaçl ba ms z denetim çal flmas n n yap s, zamanlamas ve kapsam belirli flartlara göre farkl lafl r. Bir özel amaçl ba ms z denetim sözleflmesi imzalanmadan önce, ba ms z denetçinin, müflterisiyle iflin 100

35 4. DENET M STANDARTLARI mahiyeti ile haz rlanacak raporun flekli ve içeri i üzerinde mutabakata varmas gerekir. Bu standart özel amaçl ba ms z denetim raporlar n n haz rlanmas na iliflkin esaslar aç klar. UDS 805 Özel Hususlar - Tek Bir Finansal Tablonun veya Finansal Tablodaki Tek Bir Hesap, Kalem veya Unsurun Denetimi Bu standart, özel amaçl muhasebe çerçevesine göre haz rlanm fl olan finansal tablolar n veya finansal tablo kalemlerinin denetimine iliflkin ilke ve esaslar belirler. UDS 810 Özet Finansal Tablolar Üzerinde Raporlama Çal flmalar Bu standart, özet finansal tablolar hakk nda denetim raporu haz rlamaya iliflkin olarak denetçinin sorumlulu unu düzenler. Denetçi, özet finansal tablolar n denetlenmesi ve rapor haz rlanmas na iliflkin sözleflmeyi kabul etmenin ya da etmemenin uygunlu una karar vermeli, flayet özet finansal tablolar için rapor haz rlamay kabul ederse, elde edilen kan tlardan ç kan sonucu temel alarak özet finansal tablolara iliflkin görüfl vermelidir Uluslararas nceleme Sözleflmeleri Standartlar Uluslararas Denetim Standartlar tam kapsaml bir ba ms z denetim çal flmas nda uyulmas gereken kurallar belirlemektedir. Uluslarara- 101

36 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M s nceleme Sözleflmesi Standartlar ise daha dar kapsaml bir çal flmaya iliflkindir. Yay nlanm fl iki standart afla daki gibidir: U SS 2400 Finansal Tablolar n ncelenmesi Sözleflmeleri U SS 2410 flletmenin Ba ms z Denetçisi Taraf ndan Ara Dönem Finansal Bilgilerin ncelenmesi Bu standartlardan ilki finansal tablolar üzerinde yap lan s n rl kapsaml bir inceleme çal flmas na iliflkin iken, ikincisi y lsonu finansal tablolar n n denetimini gerçeklefltirmifl olan denetçi taraf ndan ara dönem finansal tablolar n s n rl incelemesine iliflkindir numaral standart inceleme çal flmas n n kapsam n ve denetimden fark n afla daki flekilde ifade etmektedir: nceleme, ba ms z denetimden farkl olarak, ara dönem finansal tablolar n önemli yanl fll k içermedi i konusunda makul güvence sa lamak üzere tasarlanmaz. nceleme, esas itibariyle iflletmede finansal raporlama sürecinden sorumlu kiflilerden olmak üzere bilgi toplanmas n, analitik inceleme ve di er inceleme tekniklerinin uygulanmas n içerir. nceleme, ara dönem finansal tablolar n etkileyen önemli konular ba- ms z denetçinin dikkatine getirebilir, ancak bir ba ms z denetim için gerekli olan kan tlar n tamam n sa lamaz. nceleme çal flmalar sonucunda denetçi görüflü verilmez, ancak her hangi bir hata ve eksikli in bulunmamas durumunda bu husus afla- daki flekilde belirtilir: ncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem finansal tablolar n,... Finansal Raporlama Standartlar na tüm önemli yönleriyle uygun haz rlanmad konusunda herhangi bir hususa rastlan lmam flt r Uluslararas Güvence Sözleflmeleri Standartlar Denetim ve nceleme çal flmalar n n d fl nda yap lacak olan di er 102

37 4. DENET M STANDARTLARI güvence hizmetlerine iliflkin standartlar afla da görüldü ü üzere 3000 serisinde düzenlenmifltir. UGSS 3000 Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve ncelenmesi D fl ndaki Güvence Sözleflmeleri UGSS 3400 Tahmine Dayal Finansal Bilgilerin ncelenmesi Tarihsel finansal tablolar n denetlenmesi ve incelenmesi d fl ndaki her türlü güvence hizmeti 3000 numaral standart kapsam nda de erlendirilmektedir. Ancak gelece e yönelik haz rlanm fl finansal tablolara iliflkin çal flmalar için 3400 numaral ayr bir standart bulunmaktad r. 103

38 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Tablo 4.3. nceleme, Güvence Sözleflmeleri ve Alakal Hizmetler 104

39 4. DENET M STANDARTLARI Uluslararas Alakal Hizmetler Standartlar Uygulamada s kl kla rastlanan iki di er hizmet ise afla da belirtildi i üzere 4000 serisinde düzenlenmifltir. U HS 4400 Finansal Bilgilere liflkin Üzerinde Anlafl lm fl Prosedürlerin Gerçeklefltirilmesine liflkin Sözleflmeler U HS 4410 Finansal Tablolar n Derlenmesi ile lgili Sözleflmeler Alakal ( lgili) hizmetler diye tan mlanm fl olan bu standartlardan ilki üzerinde anlafl lm fl (mutab k kal nm fl) prosedürlerin uygulanmas na iliflkin verilen hizmettir. Ad ndan da anlafl laca gibi, taraflar aras nda yap - lan sözleflmede uygulanacak prosedürler detayl bir çal flma program olarak belirtilir. Meslek mensubu bu program dahilinde çal flmalar n sürdürür ve bu çal flma sonucunda ortaya ç kan bulgular bir rapor halinde iflverene sunar. Bu rapor herhangi bir denetçi görüflü içermez. kinci standart finansal bilgilerin derlenmesi ile ilgilidir. Yeterli mesleki tecrübe ve donan ma sahip olmayan bir iflletme finansal tablolar n n örne in Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) çerçevesinde haz rlanmas için uzman bir meslek mensubundan yard m isteyebilir. Bu çal flma kapsam nda meslek mensubunun sorumlulu u her hangi bir denetim veya inceleme yapmaks z n, sadece iflletme yönetimi ve çal flanlar - n n beyanlar na dayanarak iflletmenin UFRS ye uygun finansal tablo ve dipnotlar n haz rlamakt r. Derleme raporunda bu husus aç k bir flekilde belirtilir. 105

40 106

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ?

YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ? YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ? Yahya ARIKAN* Günümüzde; finansal anlamda ülkeleraras s n r n ortadan kalkmas, teknolojinin geliflimi ve bilgi toplumunun s n rs z imkânlar ile zaman ve mekân

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

GENEL OTURUM III. Türkiye Denetim Standartlar. Oturum Baflkan Fatih DURAL / Ba ms z Denetim Derne i

GENEL OTURUM III. Türkiye Denetim Standartlar. Oturum Baflkan Fatih DURAL / Ba ms z Denetim Derne i GENEL OTURUM III Türkiye Denetim Standartlar Oturum Baflkan Fatih DURAL / Ba ms z Denetim Derne i Aslan COfiKUN / Türkiye Denetim Standartlar Kurulu Türkiye Denetim Standartlar ndaki Son Geliflmeler Ahmet

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES. Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi.

TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES. Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 309 310 Genel Oturum III - Türkiye de Kalite Güvence Sisteminin De erlendirilmesi/dr. Tuba fiavli

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

United Technologies Corporation. Tedarikçilerden fl Hediyeleri

United Technologies Corporation. Tedarikçilerden fl Hediyeleri United Technologies Corporation Tedarikçilerden fl Hediyeleri Girifl UTC, malzeme ve hizmetleri bunlar n de erine bakarak sat n al r ve bu süreç içinde hem en iyi de er sa layan fiyat, hem de tedarikçilerle

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac, baz tehlikeli veya zehirli maddelerin mülk de erlerini

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

K urumun mali kaynaklar n n ve kullan m yerlerinin belirlenmesinde fonlar

K urumun mali kaynaklar n n ve kullan m yerlerinin belirlenmesinde fonlar TÜRK YE MUHASEBE STANDARDI - 3 NAK T AKIfi TABLOLARI Gülflen YANAR Serbest Muhasebeci 1. GENEL OLARAK NAK T AKIfi TABLOSU 1.1. Fon Kavram K urumun mali kaynaklar n n ve kullan m yerlerinin belirlenmesinde

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Giriş BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

UDES 2 Pazar De eri D fl ndaki De erleme Esaslar

UDES 2 Pazar De eri D fl ndaki De erleme Esaslar UDES 2 - Pazar De eri D fl ndaki De erleme Esaslar UDES 2 Pazar De eri D fl ndaki De erleme Esaslar Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Standard n Aç klanmas Tart flma Aç klama Yükümlülü

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.10 Tar msal Mülklerin De erlemesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.10 Tar msal Mülklerin De erlemesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.10 Tar msal Mülklerin De erlemesi 1.0 Girifl 1.1 Dünyan n birçok bölgesinde tar msal mallar n üretimine ayr lm fl olan araziler en önemli ekonomik

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

3. SALON - PARALEL OTURUM VI

3. SALON - PARALEL OTURUM VI 3. SALON - PARALEL OTURUM VI Türk Denetim Uygulamalar n n Özel Konular Oturum Baflkan Musa P fik N / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Osman D NÇBAfi / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Denetimde Haks z Rekabet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 2. B Ö L Ü M TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 29 2. Bölüm, TMS-1 Finansal Tablolar n Sunuluflu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

XI/3 ESASLAR 1. MADDE 3- (1)Bu Esaslarda geçen; a) TÜB TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, b) Baflkanl k : TÜB TAK Baflkanl n,

XI/3 ESASLAR 1. MADDE 3- (1)Bu Esaslarda geçen; a) TÜB TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, b) Baflkanl k : TÜB TAK Baflkanl n, PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K UYARINCA DESTEKLENEN PROJELERDE UYGULANACAK F KR HAKLAR ESASLARI (*) B R NC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Esaslar n

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uygulama Önerileri 221 Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Ders 13: DO RULAMA KAYNAKLARI

Ders 13: DO RULAMA KAYNAKLARI Do rulama kaynaklar nedir? Do rulama kaynaklar, göstergelerde belirtilen bilginin bulunabilece i kayna a iflaret eder. Bu bilgi kaynaklar ayn zamanda projenin belgelenmesinin bir parças n oluflturur. Göstergede

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET )

VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET ) VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET ) Bilal KOCABAfi* I - G R fi 4962 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas ve Vak flara Vergi Muafiyeti Tan nmas Hakk nda Kanunun 20. maddesinde, Gelirlerinin en

Detaylı

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uygulama Önerileri 313 Uygulama Önerisi 2440-3: Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2440 ve Standart 2600 ün ve Etik

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

MUHASEBE DENET M VE MAL ANAL Z

MUHASEBE DENET M VE MAL ANAL Z T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2636 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1604 MUHASEBE DENET M VE MAL ANAL Z Yazarlar Prof.Dr. Seval SEL MO LU (Ünite 1) Prof.Dr. fiaban UZAY (Ünite 2) Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

NO: 2012/44 TAR H:

NO: 2012/44 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/44 TAR H: 31.08.2012 KONU Ticaret irketlerinin Y ll k Faaliyet Raporlar n Asgari çeri inin Belirlenmesine li kin Yönetmelik Yay nlanm r. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan

Detaylı

SMMMO ÜÇÜNCÜ AVRUPA KOBMF/KOB KONGRES NDE

SMMMO ÜÇÜNCÜ AVRUPA KOBMF/KOB KONGRES NDE mali ÇÖZÜM 23 SMMMO ÜÇÜNCÜ AVRUPA KOBMF/KOB KONGRES NDE Yahya ARIKAN* Avrupa Muhasebeciler Federasyonu ( FEE-The European Federation of Accountants ) taraf ndan, bu y l 06-07 Eylül 2007 tarihleri aras

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı