ISTANBUL TICARET ODASı ACILIĞI. İstanbul, Şubat 19B2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASı ACILIĞI. İstanbul, Şubat 19B2"

Transkript

1 ". '.,..

2 ISTANBUL TICARET ODASı ACILIĞI İstanbul, Şubat 19B2

3 i S,ô. N< 8. U < L - 'ı.9 8 :2

4 ÖNSÖZ Ro/ro taşımacılığı özellikle Ortadoğu IIrnanlarının tıkanmasıyle güncellik kazanmıştır. Tıkanık limanlarda yüklerin bu gemharle da ha sari elleclenebilmesi. üstelik konvansiyonel limanlarda da ro/ro gemilerinin aksaksız hizmet verebilmeleri. rolro gemilerini. Türkiyenin yakın çevresindeki ülkeler için cazip duruma getirmiştir. Ro/ro gemilerinin /imanda hizmet sunabilmesi icin pratikman kapak atabilecek yer bulması yeterli olmaktadır. Bu üstünlüğe ek olarak gemide taşınan taşıtların yük gibi kullanılmakta olması ro/ro gemilerinin Ortadoğu ticaretinde etkln taşıt Qurumuna gelmesini sağlamıştır. Türkiye de ro/ro taşımacılığıntn etki alam içindedir. Limonlonmızda ro/ro gemileri iyiden iyiye görülmeğe başlamıştır. Istanbul Ticaret Odası' cevremizdeki gelişmeler ve transit ta~ şımacılığı olgusu karşısında ro/ro taşımacılığı konusunda üyelerine hem bilgi, hem de rehber hizmeti sunabilmek amacıyla bu yayını hazırlamıştır, Bu yapıtı hazırlayan Kapt. Necmettin AKTEN'e teşekkür ederim. Genel Kötip

5

6 İÇİNDEKİLER KESİM I : Ro/Ro Oiayı 7 Yükte uzmonîaşma 6 Ro/Ro Taşımacîlîğî Nasıl Doğdu? 13 Yük ro/ro'su,,,, 14 Ro/Ro Gemfl6ri 15 Yitik Hacim 16 Antiheeiing Tönkı 17 Ro/Ro Terminalleri 18 Ro/Ro Terminallerinde efleolame yöntemleri 23 KESİM II : Ro/Ro Coğrofyasf 29 Doğu ve Botı Akdeniz Limanlan Arasında Ro/Ro Seferleri 31 Bati Akdeniz Umaniorı İle Kuzey Afrika Limonları ve Ara Adalar Arasındaki Ro/Ro Seferleri 60 Akdeniz Limanları ile Kızıldeniz, Basra Körfezi, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Endonezya Limanlan Arasındaki Ro/Ro Seferleri 78 Akdeniz Limanlan ile Batı Afrika Limanlan Arasındaki Ro/Ro Seferleri 94 Akdeniz Limanlan ile Kuzey Amerika Limanlan Arasındaki Ro/Ro Seferleri 100 Akdeniz Limanlan ile Dünya Limanlan Arasındaki Tromp Ro/Ro Seferleri 103 -KESfl^ Hî : Kaikif Limanianndaki Acenteler 109

7

8

9

10 Deniz taşımacriiğüicla gelişme, hîıınet anlcıyışinm değişmesi çiminde olmaktadır.. Gemiler giderek, yüke ayak uyduran toşıma birimleri durumuna dönüşmektedir. Gemiler eskiden limandaki her çeşit yükü taşıyabilecek şekilde yopılırdi. Bu anlayrş gemylen limona bağımu kıldığından terkedilmektedir. Yerine, yükte uzmaniaşmaya ağırhk veren gemi türleri deniz lerde boy göstermektedir. Yükte uzmanlaşma, gemilerin limona bağımlflfğmi azaltmakta-^ dfr. Gemilerin limanda az kolması armatörün cebinden giden paranın azalması anlamındadır. Dolayısıyla taşıyanlar limanlorda az ka. lan gemi türlerini yeğlemektedir. Yükte uzmanlaşmayla elleçlemede prodüktivite artmaktadır. r3uy~ sa/ geminin çevirdiği sefer sayısının yükselmesi demektir. Sefer sayısmdaki artışsa taşıyana gelir fazlalığı sağlamaktadır. Yükte uzmanlaşma, bir yük yo da yük grubu için gemi yapımını öngörür.,dökmeyük gemileri, tankerler, asit gemileri, araba gemiierl, ro/ro gemileri vb. yükte uzmanlaşma düşününün ürünleri olan gemi türleridir. Yükte uzmanlaşma, kırkambor toşımacılığına göre gemileri iimanda az kalır duruma getirmeyi, hem de taşıma maliyetini enazlamayı amaçlamaktadır. Taşımalarda ekonomi sağlayabilme, zoten pahalı bir yatînrri o^^ lan gemilerin daha büyük yatirımlor haline gelmelerine neden olmaktadır. Yani, taşımacılıkta ekonomi yatırım hacmini büyütmekle sağ^ lanmaktadır. Bu da çokluk, gemilerin modern araç-gereçlerle donötılması biçiminde olmaktadır. Deniz taşımacılığında pahalı yatırım yoluyla taşımada rekabet gücü sağlayan, hem de taşımalara hız kazandıran bir sistem, ro/ro tşımacılığidır. Ro/ro taşımacılığı, tekerlekli taşımacıhktır. Sistemin özünde taşıtlorın ya da tekerlekli taşıyıcılarm gemiyle taşınması yatar. Ro/ro taşımacılığı 1966 yılından bu yana taşıtanın hizmetinde, dır. Üreticiyle tüketici arasında doğrudan bağ kurmayı amaçlamaktadır. Bu sistemde limanların taşıma zincirindeki payı enazlonmıştır.

11 Ro/ro taşimacılığı bir loyner töşımcigilıgı türüdür. Limonlor cırasıodo torifeli sefer çevirmeyi omcıçiar. Ro/ro toşımacflığındo yük, tekerlekh araçtördır. TıR^ar, kamyonior, treylerler, arabalar vb, tekersekfi araçlor ro/ro gemüerinîn yükleridir. Üreticinin bağmclo, föbrikosmda üretilen ma!, yüklük (konteynır) yo do treylere konur. Orodcm limanö getînlerek gemiye yüklenir. Yükleme tekerlek üzerinde oiyr\ Bu özeiükten ötürü ro/ro gemileri taşıl gemileri ödmı da alırlar., Ro/ro gemiieri taşımoîarda maiiyet düşüklüğü sağiör. ingiltere lie Ortödoğu ümcınian arosında yapılan ro/ro taşımöcılığındö konvöûsiyonel (kiosık) Jayner töşımalorına (ktrkombor toşmıolanna) gö» re, taşıma möliyetinde % 45 düşme scığianmış, limonlorda oiınön tıkonfkiık zcımmındo da % 17.5 tosarrufö erîşilmıştir.{1) Ro/ro taşımacılığı yükleyiciler törafından çokluk yeğlenen bir sistemdir. Bu sistemde sunulan hizmet yükieyiciler ve kora toşıyonlan için dahö çok denetim olanağı sağlor. Ardbölge (hinterlönd) toşımosı gerektiren yüklerde taşımo sistemieri arasında oktormö işlemi {gemiden komyona, denizyolundcm gemiye} öteki taşıma türlerine göre daha azdır. Ayrıca, karayolu taşımolarınm gerekli olduğu durumlarda bile yük açısından bir esneklik sözkonusudur. Yont, kon» teynır taşımocılığmdo olduğu gibi, standart bir birimîevştirmenin ro/ro treylerleri için sözkonusu olmoması, özeilikle karoyolu sistemi gelişmemiş ülkeier yönünden ro/ro gemilerini avantajlı duruma getirmaktedir. Ro/ro gemileri taşıma seçeneği olan gemti türüdür. Toşıt taşıyobiîdikieri gibi konteymr de götürebilirler. Altyatınınıar oçisındön do limon yotırım gereksinimi oidukço düşüktür. Rö/ro gemileri şu yükleri taşırlar: 1. Şosili treylerler (çekicili, çekıcisiz) 2. Treyler ve semi-treylerler 3. Tekerlekli yükier (kamyon, araba, otobüs vb.) 4. forkiift vb. ile yüklenip boşoltıîon yüklükler (konteymrior) 5. Birimleştirilmîş paletli yükler (kereste gibi) 6. Uzun ve geniş parçalar p) Bkz. Ro-ro : Vltai ünk in the Transport Chain, Mac Gregor News No: 75, s. 2, Mart 1976

12 . Ro/ro gemileri kısa ve orta Siğölı (menzıilijtavşimölor için ekonörnlktlr, Başko bir deyişle, 1800 mile kodar o!an taşimaiordo ro/ro toşımacıliğf, mevcut deniz taşıma sistemieri içinde en ekonomik oku nıdır, Ro/ro toşımocıiığı yük akımının çok ve uman tesislerinin yetersiz olduğu bölgeler için ideol taşımacsîlık türü olarak nitelenebilir. Or^ neğin, Ortodoğu ülkelerinde olduğu gibi. Oysa, öteki taşimacılık türleri uyumlu limon tesisıeri olmodıkço pek başarılı olomazlar. Günümüzde ro/ro gemileri dwt toşımo sığasına (köpositesine) kadar erişmiştir. Bu büyüklük optimum tonaj görünürnünde-- dır. Bu büyüklüğün optimum tonaj oiörak belirlenmesini hazırlayan etmenler orasında Panama Kanalı geçişi gösteniebilir. Gerek suçe. kimi, gerekse genişlik sının yüzünden Panama Kanolını kullanacak ro/ro gemileri için optimum tonaj, belirtilen sığa dolayında olmoktadır. Yeri gelmişken, dünyadaki belli boşiı deniz konaltonnda su derinliği şöyledir: Konal su derinliği (kodem) Panama 40 Süveyş Kiel 31 Ro/ro gemileri özellikle tıkanma tehdidi altında bulunan limanlarda yükleyiciye ucuzîuk getiren taşıma araçlarıdır. Her ne kadar böylesi gemilerde navlun, konvansiyonel layneriere göre daha yüksekse de konvansiyonel gemilerin limanlarda daha uzun kal ma lan ve dem ura i sorunu gözönünde bulundurulduğunda, ro/ro taşımalarının taşıtana daha kolaylıklar sağladığı ve malın hapsedilme olasılu ğınm ortadan kaldınidığı da bir gerçektir. örneğin, son ortodoğu yük akımında malların konvansiyonel gemilerde gün boşaltılmak için beklediği olağan durumlardan olmuştur. Hatta, bazı İran limanlarında malların gemilerden boşaltılmoksizm 220 gün bekletildiği bile gözlenmiştir. Bununso taşıtana olan zararları açıktır.

13 Ro/ro gemileri liman hizmetlerinde doha az invsangügü gerektinr. Konvansiyonel gemilerle karşıiaştınldığında, ro/ro gemileri boşalt» mada insongücü yönünden 1/8, yönoşma yeri uzunluğunda do 1/5 oranında kapasite gerektirir. Bunu örneklendirecek olursak, bir ro/ro gemisi 25 metre uzunluğundaki bir rıhtımı kullanorak vo de 12 kişi yardımıyla 5000 tonluk yükünü 8 soatte boşaltabilir. Ro/ro gemileri ve taşıma uzoklıkiorı orasında şöyle bir ilişki vardır; Ro/ro taşıma köpasitesı Ekonomik taşıma uzaklığı 4000 dwt kısa mesafe dvtft orta mesofe 7000 yukorı ' uzok mesofe fwro gemiieri baş ve/yo da kıç rampaiarı oion gemilerdir. Borda rampaları olanları da vardır. Taşıtlar gemiye rampalardan (ka^ paklardan) girer, çıkarlar. Ro/ro gemilerinin elleçienmesi önce taşıtların boşoltiîmosı, sonra do taşıtların gemiye girmesi biçiminde olur. Ro/ro gemilerinin dizaynında bosithk temel ilke olarak olmmoktadır. Bunda do yatırım mıoliyetinin gemi (^oikştırmoda ana etmen durumunda olması etkendir. Ro/ro gemilleri boy/en oranı küçük olan gemilerdir. Böylelikle hem olabildiğince geniş güverte alanı sağlanmış olmaktadır; hem de gemi dengesi güçlendirildiğinden istif yüksekliği arttırılabilmektedir, Ro/ro gemilerinde yük hangara ve üst güverteye yüklenir. Üst güverte çokluk konteymr yükü için düşünülmektedir. Bununla birlikte üst güverteye taşıt yüklendiği de olur. Yüklükler üst güverteye üstüste 2 3 sıra olarak yüklenirler. Yüklüklerin yüklenmesi yo rıhtım vinçleriyle olur; ya da, seyrek olmakla birlikte, gemi yükleme boşaltma donanımianyla. Yük hangarına tekerlekli yükler yüklenir. Yük hangarı ile üst güverte arasındaki bağlantı ya gemi asansörüyle ya da rampayla sağlanır. Tekerlekli yükler baş yahut kıç kapaktan hangara girer; oradan da rampa ya da gemi asansörü yardımıyla üst güverteye çıkarlar.

14 Ro/ro gamileri havaleli gerniierdir. Bu havale hongar yüksekliğinin çokluğundan ötürüdür. Ro/ro gemilerde hangar yüksekliği ortalama 6 metre olmoktodır. Güverteye istiflenen özellikle yüklüklerin deniz seviyesinden en az 6 metre yüksekliğe konma zorunluluğu, höngara yük almrnamosı durumunda gemi dengesini olumsuz yönde etkiiemıektedlr. Öyle ki, yalnızca üst güverte yüklemelerinde gemi dengesi kritik değere düşebilmektedir. Bu yüzden ro/ro gemilerinde safra suyu (balast) çok önerniidir. Sofra suyuyla gemi dengesi düzenlenir.(2) Safra suyu gemi balost tonklonno almır. Bolost tankları geminin en ait tarafında olup omurgaya yakındır. Bunlara dip su bölmeleri de denebilir. Ro/ro gemilerinde balast kapasitesi oldukça yüksektir. Hem gemi dengesini, hem de gemi baş-kıç durumunu (trim) düzenlemek için düşünülür. Son araştırmalar/ ro/ro gemilerinin toplam yük kapasitelerinin % 7 10'nu alt güvertede (hangarda), geri kolanı da üst güvertede taşîdıklonnı göstermiştir..ro/ro Taşımactlıgî Nasıl Doğdu? Ro/ro taşımacıiiği İskandinavya'da filizlenmiştir. 601ı ytllarm başında, İskandinav ülkeleri arosmda klasik yolcu gemileri yerine ara. bü taşıyabilen yolcu gemileri hizmete konarak bölgede turizm horeketlerinin canîandırılmos} amaçlonmıştır. Bu girişimle başarılı so^ nuçlor do alınmıştır. Turizm kökenli başlatılan tekerlekli yük taşımacılığı daha sonra ticari araçlara da sıçratıimıştır. Komşu ülkelerin karayolları deniz köprüleriyle birbirine bağlanarak kamyon taşımacılığına uluslararası boyut kazandırılmıştır. Ro/ro taşımacılığının fiiizlenişi denebilir ki, koteynır taşımacılığıyla aynı döneme rastlar. Dolayisiyle, ro/ro gemilerinin yüklükleri yük olarak taşımağa başlaması konteynır gemileriyle eşzamanlıdır. Ro/ro gemileri ilke olarak taşıdıkları yüke göre adlandırılırlar. Yolcu taşıyan taşıt gemileri feribot adıyla bilinir. Feribotlar yük ola= rak kamyon vb. taşıtların yanında sayıca 12'den çok yolcu da taşırlar (2) Gemi dengesi denince düşey"dengeyle birlikte boyuna denge (trim) da anîaşilma". -İldir.

15 Sait yük taşıyan ro/ro gemileri yük ro/ro'su ya da ro/ro gemisi adını alırlar. Böyle gemiler çalıştıkları sefer bölgesinin uzaklığına göre de uzak sefer, yakm sefer ve kısa sefer ro/ro'ları diye ayrıca nitelendirilirler. Ro/ro gemilerinin sefer bölgeleri yönünden ayrımları, çokluk tasıma kapasitelerinde yansır. Kısa sefer ro/ro'ları çokluk 1599 grta kadardır. Yakın sefer ro/roları 6500 dwt. taşıma kapasitesine kadar erişir. Uzak sefer ya da açıkdeniz ro/ro'ları dwt. dolayındadır. Başlangıçta kısa sefer niteliğinde ve de yolcu taşımalarına yönelik olan ro/ro hareketi, sonraları yüke de sıçramış; ayrıca sığa büyüterek oçıkdeniz taşımacılığı şekline de dönüşmüştür. Akdeniz, ro/ro hareketinin ilk etkilediği denizlerdendir. Akdenizde hammadde ve mamul madde hareketleri genellikle karşılıklı yöndedir. Bölgenin güneyi ve doğusu hammadde hareketini başlatırken kuzeyi ve batısı mamul madde hareketinin körüğüdür. Üstelik, Akdenizin bir adalar denizi görünümünde olması, adalarla ana kara arasında hareketin denizden sürdürülmesini gerektirmektedir. Girit, Korsika, Balear adaları, Sicilya, Sardunya Akdenizdeki o- dasal taşıma odaklarının örnekleridir. Akdeniz içinde ro/ro taşımaları önceleri adalarla ana kara arasında başlamıştır. Fransa - Korsika - Cezayir; İspanya - Balear Adaları; Kuzey İtalya - Sicilya - Sardunya taşımaları gibi. Ortodoğuya yönelik yük akımının başlamasıyla ro/ro taşımacılığı Türkiye, Suriye, Lübnan, Mısır ve İsrail'i de etki alanına almıştır. Süveyş Kanalının yeniden açıldığı 5 Haziran 1975'den önce Beyrut limanı, İran ve Suudi Arabistan yük trafiğinin aktarma merkeziydi. Kanalın yeniden hizmete girmesiyle Kızıldeniz ve Basra Körfezi limanlarının denebilir ki hemen tümü liman tıkanıklığından etkilenmiştir. Kızıldeniz ve Basra Körfezi limanlarındaki tıkanıklığın çözümü ro/ro taşımacılığının bu limanlara girmesiyle olmuştur. Cidde günümüzde ro/ro hizmetlerinin odağı durumuna gelmiştir. Ro/ro taşımacılığı açıkdenizlere de yayılmıştır. Açıkdeniz ro/ro'- culuğu, tonaj büyümesinin yanında, tekerlekli yüklerle yüklükleri aynı teknede taşıyarak önemli sayılabilecek evrim geçirmiştir. Böylelikle, hem ro/ro gemilerinin yük potansiyeli artmış; hem de taşımalara seçenek kazondınlmıştır. Zaten uyguioma sonuçlan, açıkdeniz

16 ro/ro'!amm tekerlekli yüklerden çok yüklük taşıdıkların! göstermiştir. Dolayısıyla gemiler salt tekerlekli yüklere bağımlı bırakılmamıştır. Pohalı ve sofistike liman araç-gereçleri olmayan özellikle az gelişmiş ülkeler limonlarında, ro/ro gemilerine yükleme boşaltma donanımları takılarak güverteye alınan yüklüklerin gemi olanaklarıyla elleçienmesi sağlanır. R0/RO Gemileri ı Ro/ro gemileri taşıt gemllenğlr. Hangarlarında çokluk tekerlekli yükler, üst güvertelerinde de yüklük taşınır. Ro/ro gemilerinin dizaynında yer, alan, kulvar uzunluğu (lineer metre olarak) ve dwt. kapasitesi gibi etkenler önemli rol oynar. Eski ro/ro gemilerinde üst güvertede pek yüklük taşınmadığı için gemi dengesi bir sorun olarak çıkmamıştır. Ancak, yüklük ve treylerlerin üst güvertede taşınmasıyla birlikte, gemi dengesi, üzerinde önemle durulan konu olmuştur. Ro/ro gemilerinde gemi boyution arasında yakın İlişki vardır. Gemi boyutları, boy, en ve derinliktir. Gemi boyu, yapım (yatırım) maliyeti açısından en pahalı dizayn elemanıdır. Boyun uzun tutuimosı hem yatırım maiiyetinl arttırır; hem de boy/en oranının gemi boyu lehine değişmesi gemi dengesini azaltacaktır. :. ; ^^^^ Gemi dengesini büyütmek İçir^ gemi enini orttırmak, ilk okla gelen yoldur. Gemi eni büyütüldüğü takdirde gemi derinliğini büyüt, mek de olonaklıdır. Ro/ro gemilerinde optimum ekonomi, boy/en oranının 5 ya da doho düşük tutulmasıyla sağlanmaktadır. (3) (4) Ro/ro gemilerinde derinlik diğer gemilere oranla daha çoktur. Geminin su üstünde kalan bölümü hacimce, sualtı bölümünden çokluk daha fazladır. Oysa, diğer tür gemilerde durum bunun tersidir. Bir ro/ro gemisinde suçekiminin gemi derinliğine oranı (d/d) 0.40'dır. (3) Bkz. Erik Heirung, Ship Designs: Present and Future, s. 4-5 (4) Ro/ro gemilerinin ilk dizayn edildiği dönemde gemi boyutları arasındaki oranlar şöyle düşünülmüştür: L/D = 10 11; L/B 6.5; d/d 0,40; hız = knot. Bkz. O.M. Clemmetsen, Ro/Ro Ships, Lloyds Register Of Shipping. Yayın No, 65

17 Danimarka'da yerleşik DFDS Denizcilik İşletmesi, Danip-^arka- İngiltere arasında hizmete koyduğu 4 ro/ro gemisinin dizayn çalışması sırasında, planlanan gemilerin enlerini % 5 büyütmüş; buna karşın gemi dengesinin iyileşmesi yonmda dwt. kapasitesinde % 10 kazanç sağlanmıştır. Buysa, üst güvertede 2 sıra olarak istiflenmesi düşünülen yüklüklerin 3 sıraya çıkartılmasına olanak hazırlamıştır. Gemi eninin büyütülmesiyle karşılaşılan hız düşüşü 0.2 knot kadar olmuştur. ^ Ro/ro taşımacılığı, hacım gereksinimi en yüksek oian taşımacılıktın Bu yüzden, aynı kapasitedeki ro/ro gemisinin hocmi diğer gemi türlerine göre daha fazladır. Ro/ro gemilerinde hangarlara çokluk tekerlekli yükler yüklendiğinde yükün üstü boş hacim olarak kolmaktodır. Buyso, toşımalardu yitik hacim olarak bilinmektedir. Ro/ro gemilerinde yitik hacim diğer gemilere göre fazladır. Böylesi gemilerde yitik hacim % oranmdödır. Konteynır taşımaca (îğındaysa yitik hacim oranı % 20'dir. Ro/ro gemileri yüksek kübajlı yükler taşırlar. Bir kuruyük gemisinde dizayn hacmi 40 cu.ft olarak çokluk düşünülürken, ro/ro gemilerinde dizoyn hacmi 300 cu.ft'dir (8.36 m3/ton). Dolayısıyla aynı taşırno sığosındaki bîr ro/ro gemisi diğer gemi türlerine göre daha hocimîidir. Ro/ro gemilerinde yük değişik.güvertelerde taşınır. Ya hangar güvertede, ya ara güvertelerde, ya da üst güvertede. Güverteler birbirine rampalarla ya da asansörle bağlanmıştır. Yük tekerlekli olarak ya baştaki, ya kıçtaki ya da bordadaki kapaktan hangara girer. Yük ya tekerlekli taşıyıcılar ya da tekerlekli istifleyiciler yardımıyla gemiye alınır. Tekerlekli taşıyıcılar, yükleyici durumundadır. Yük, önceden yükleyiciler üzerine yerleştirilerek gemiye çekilir; hangara ya da güvertelerden birine yerleştirilir ve neta edilir. Tekerlekli yükleyiciler flat, treyler vb. tekerlekli platformlardır. Tekerlekli istifleyicilerse forklift, straddle carrier, gantry crane vb. dir. Tekerlekli istifleyiciler birimlenmiş yükleri gemide istiflerler. Ro/ro taşımacılığında elleçleme hızı taşıma türleri içinde en yüksektir. Bu yüzden ro/ro gemileri en seri sefer çeviren deniz taşıtlarıdır.

18 . Treyler ve kamyonlar ro/ro taşımacılığı açısından birer ambalaj durumundadır. Ne var ki, böylesi ambalajlar deniz taşımacılığında kullanılan en pahalı ambolojlardır. Ro/ro gemileri seri yükleme/boşaltma yapar. Özellikle tekerlekli yüklerin elleçlenmesi durumunda, ro/ro1ar birkaç saat gîbî kısa bir zaman dilimi içinde limandaki işlerini bitirirler. Bu yüzden, ro/ro gemilerinde eileçleme sırasında hızlı enine ve boyuna trim değişiklikleri görülür. Boyuna trm değişikliği gemiyi başlandırır ya da kıçlandırır, Gemi kapağının işlevini normal sürdürebilmesi için boyuna trlroln denetlenmesi ve ayarlanması sıkça gerekebilir. Enine trim değişikliğiyse geminin sancağa (sağa) ya da iskeleye (sola) yatması biçimindedir. Eileçleme sırasında ro/ro'ların heron dik ve kapakların çalışabileceği trimde bulunması temel koşuldur. Bunu sağlayabilmek için, ro/ro gemilerine balast tanklorıylo birlikte sağa-sola yatmayı önleyici asma tanklar yapılır. Bu asma tonklar birbirleriyle bileşik kaplar gibi bağlantılıdır. Geminin yattığı tarafın tersine otomatik su basarak gemiyi hep dik durumda tutmağa çalışır Gemi bir taraftaki yüklerini boşaltırken yahut bir tarafa yük alırken bayılır Yatmanın büyük açılı olması, liman rampasına atılı durumdaki kapaktan yüklerin normal hızda giriş/çıkışını engeller Ro/ro gemilerinde yatmayı önleyici asma tanklar arrtîheesîng tankları diye bilinir Antiheeling tanklarının birinden diğerine su bo. sıiması özel aygıtıyla ve otomatik olarak yapılılr, Ro/ro gemileri salt tekerlekli yük yaşıyabildikleri gibi, üst güvertelerine yüklük de yüklerier Hem yüklük, hem de tekeriekli yük taşıyan gemiler kombine ro/ro'lar diye adlandırılır Önceleri okyanus taşımacılığında yaygın olan kombine hizmet anlayışı artık yakın ve kısa sefer bölgelerine de sıçramıştır Kombine gemilerde tekerlekli yükler ya çekilerek ya da kendi olanaklarıyla gemiye girer, çıkarlar. İstifleme ise yüklerin peşpeşe ve aynı şerit içinde konuşlondırılmalorıyla yapılır. Gemi seyre çıkmadan önce yüklere deniz bağı yapılarak yalpa ve baş-kıç durumunda yerlerinden oynamamaları sağlanır. 17. F. : 2

19 Ro/ro gemilerinin yükîıık köpcısiîeleri ve lineer metre olarak öl çülen kulvar uzunlukları taşıma kapasitesine göre değişir. Ro/ro gemilerinde taşıma kapasitesi ve gemi boyution arosındaki-ilişki aşağıda gösteriîrniştir: gemi türü taşıma yüklük tam boy tam en SU çekimi 1 sığası kapasitesi (n-ı) (mi..^o/r0"!o/lö TEU ro/ro-!o/lo TEU ro/ro TEU ; 1 RQ/RÖ Terminolleri (Yoriûşma Yerlsrl).: Ro/ro gemileri uğradıkları limanlarda ya rıhtım romposını kuh lanırlar; ya do kendi rompolonnı. Ro/ro gemilerini bu açtdon şöylece sınıflandırmak olasıdır: 1. Rıhtım ramposi kuhanan yük lumbarîı çok hangorîı gemiler. 2. Gemi rompalı gemiler (kendinden rampalı gemiler), 3. Rıhtım- rampösi kulionon, ro/ro ve konteymr am.açıı gemiler. RıhtüTî rampası kuüonan gemiler, kendi bünyelerinde nhtırn yo ^ dö' yanaşma yeriyle bağlantı kurobilecek bir yapıya (kapak, rampa vb.) sahip değildirler. Terminollerdeki yöiıoşıno yeri düzmlnden ya.-^ raıianırlan-böylesi gemilerin konvonsiyone! rıhtımlara yonoşobilme oionöğı oldukça sınırlıdır. Kendinden rom.polı olon ro/ro gemileri rıhtım ram^oasına gerek göstermezler. Bu nedenle konvönsiyonel rıhtımlaro da yanoşıp elleç^ ie.me yapabilirler. Böylesi gemiler termıno! yatınmlannrn do düşük düzeyde olmasına kotkıda bulunurlar. Ro/ro taşımoları çokluk, elieçlem.e hızlon yüksek ü.manlor arasmda yopılır Ancok, yüksek eüeçleme hızlı bir jîm.onlo daho düşük elleçleme hızlı bir liman orasında ro/ro servisi oluşturulduğu da olağondır. Rd/ro taşımacilığı emz termino! ekipmonı gerektiren bîr taşım.acıiık türüdür. Gemiyle nhtım (yonaşma yeri) arösmdoki bağı kapak sağlan Bu nedenle, bazı ro/ro yanaşma yerlerinde (ro/ro berths)

20 kapaklar gemi-rıhtım arasındaki yük akışını sürdürür; buna karşın rıhtım rampaları olmayan terminallerdeyse gemiyle rıhtım arasındaki yük akışı gemi kapaklarıyla yürütülür. Ro/ro taşımacılığı yeterli bir terminal bağlantısı ve depolama bölgesinin varlığı durumunda yolunca yürür. Depolama bölgesi tekerlekli yüklerin bekletildiği park alanıdır. Hem ro/ro trafiğini terminale çekmek, hem de olağan yük depolama işlevinin sürdürülmesi için oluşturulur. Ro/ro yanaşma yerleri diğer liman terminalleri içinde yapımı en kolay ve en ucuz olanıdır. Ancak, terminal planlanırken bölgedeki tonaj esnekliği de gözönünde bulundurulmalıdır.(5) Ro/ro gemileri bir anlamda konteynır gemilerinin işlevini üstlenirler. Bu özellikleri yüzünden de konteynır taşımacılığıyla birlikte yaşamak zorundadırlar. Ne var ki, temel işlev yüklerin tekerlekli olarak kapaktan yüklenip boşaltılması olduğu için, konteynır gemilerinden arda kalan yüklükleri çokluk taşırlar. Ama genelde, konteynıra girebilen yükler, konteynır gemilerinindir. Ro/ro terminalleri değişik biçimlerde oluşturulur.. Ro/ro gemi^ lerinin limana bcığımıh olmayışı, ro/ro terminallerinin geniş tutulmasını gerekli kılmamaktadır. Ro/ro terminali için 4 değişik dizayn biçimi vardır: ^^^^^^^^ > (5) Terminal, özel bir amaç için yapılmış liman ünitelidir. Konteynır edeçleyebllen liman ünitesi, konteynır terminali diye adlandırılır. Aynı biçimde ro/ro taşımacılığına hizmet veren bir liman ünitesi de ro/ro terminalidir. Liman, terminallerde bütünleşir. Terminal, limanın bir üretim parçasıdır. Bazen bir terminalin birden çok amaçla kullanıidığ! da olur.

21 Bu tarz yanaşma yerinde, gemi trafiğindeki artışlara bağlı olarak gemi boyundaki büyümenin etkisi önemsizdir. Aynı zamanda ro/ro trofiğinîn yöreden çekilmesi" durumunda yatırımın konvansiyonel -toşıtîara kaydınîmasf da oîonaklıdır, Böylesi yanaşma yeri dizaynı, boş-kıç ve bordo eüeçiemesini olanakîor. Bu tarz yanaşma yerinde, gemilerin boyca büyümeleri durumunda ro/ro trafiğine yeterince cevap verememe olasılığı sözkonusudur. Yöresel ro/ro îrofiğinln sabit boylu gemilerde bütünleşmesi hoünde böylesi planlamanın yeteril olacağı söylenebilir. Oysa, bîr liman yatırımının en azından yıl gideceği düşünülürse, gemi boyundaki büyümelerden bu biçim yanaşma yeri biçiminin olumsuz yönde etkileneceği anloşılır Bu tür terminoîlerde baş-kıç ve borda eüeçîamasi yapılobilir.

22 Bu tarz yanaşma yeri i<!asil< bir iskeledir. Bu iskele, baş-kıç yanaşma için uygun bir yatırım biçimindedir. Ancak, terminal ygtırımlan içinde en ucuz dizoyn biçimi olduğu söylenebilir. Bu terminal biçimi borda ve baş-kıç elleclemesine olanak tanır.^ Gemi yanaşma yerlerinin boyu, trafiğin belirlediği ortalama gemi bo» yuna göre düzenlenir. Ro/ro terminalleri işlevleri gereği, kendine özgü fanaşma, feri düzeni olduğu halde çokluk, limam tesisi içinde bir ünite olarak bulunurlar. Ro/ro terminalleri kapak atma, rampa olma vb. işlemler nedeniyle limanın soluğan, akıntı gibi etkenlerden anndınimış yerine yapılır. Çünkü, ro/ro taşımacılığı gemilerin limanda az kalmasına dayalı bir operasyondur. Bu operasyonun verimle sürdürülebilmesi için-soluğan, akıntı gibi yanoşma/kalkmada zaman alıcı etkenlerin pek söz konusu olmaması gerekir. Yanaşma/kalkmanın uzaması, dolayısıyla eileçleme operasyonunun do uzamasına neden olabilecektir. Ro/ro taşımacılığında kapak atmo işlemi çok önemlidir. Köpok ya terminalden gemiye atılır; ya da gemiden terminale. Gemi kapaklan gelgit'siz yörede daha çok kullanışlıdır. Gel-gitin belirgin olduğu yörelerde iner-çıkar kapaklar yeğlenir. Örneğin, gel-gît değişikliği 5 metre olan bir terminalde rampa uzunluğunun metre olması gerekir. I ^ [ [ Ro/ro terminallerinde, su derinliği terminali kullanan gemilerin tona i ly la bağımlıdır, International Association of Navigational Con-

23 gress (Navigasyon Kongresi Uluslararası Birliği), ro/ro terminalleri için iki derinlik önermiştir: a) Kıso ve yakm sefer bölgelerine yönelik gemi trafiği için 6.5 m, b) Açıkdeniz rö/ro trofiği için 13 metre. 6.5 metre su derinliği protikman 4000 dedveyt tonluk ro/ro ge^ milerinin giriş-çıkışlon için uygun derinliktir. 13 metre su derinliğiyse, 2Q~25 bin dedveyt tonluk ro/ro gemilerinin yonaşmasma olanak tomr. Bu arada, terminallerde geminin yanaşma yerine giriş ve ç!- kişmdo rahatça manevra yapabilmesi için gemi karinesi ile deniz dibi orasinda metrelik bir yüzme payrbırakılmasf gereklidir. Bu pay, aynı zamanda gemi pervanesinin güvenli çalışması için bırakılır. Geminin yüzme derinliğidir. Ro/ro terminali olmayan limanlarda ro/ro operasyonunun sürdürüldüğü de görülmektedir. Özellikle gelişme yolundaki ülkeler 11- malarında ve de son yıllarda bazı Ortadoğu limanlarında (Tartous gibi) ro/ro gemileri kıçtan kara olarak yükleme/boşaltma işlemlerini yürütmektedirler. Böylesi durumda kapak atma çift demir attıktan sonra yapılmakta; gemi de rıhtıma kıçtan halatlarla bağlanmaktadır. ^Ancak, kıçtan kara olarak kapak atmalarda rıhtım yüksekliği ile gemi kapak yüksekliği arasındaki eğimin çok olmaması gerekir. Eğimin çok olması durumunda tekerlekli yükler gemiye girip, çıkamazlar. Kıçtan kara yanaşmalarda ro/ro gemileri arasında en az 30 metre bağlama aralığı (payı) bırakılması olağandır. Dolayısıyla belir bir rıhtım için ro/ro kapasitesi bulunurken yanaşma yeri gereksinimi olarak şu bağıntı uygulanır; Yonaşma yeri (m) = gemi eni (m) + 30 metre bağlama payı V Vf

24 Ro/ro îermınolierinde pork alanları son derece önemlidir. Ayrım, verimii hır-ro/ro operasyonu için bir transit ombonna gerek vardır, Ro/ro termsnoli için olağan depolcrna tesisi konteynır termina» üne göre doha geniş bir oiöno gerekslnm.8 gösterir. Konteynır terminolirıde yonaşmö yeri başıno 10 hektorlık bir depolama alanıno gerek vöfdır. Ro/ro terminalinde yonaşma yeri başına 10 hektardan (100 dönüm; 100,000 nı2) daha genîş bır.alona gereksinme olobılîr. Ro/ro terrninalinde depolorna oîanı düz ve betonlaşrnış oçık o- (andın Bu olan. üzerinde töşıt ve diğer tekerlekli yüklerin yerleştirilme düzenleri işaretlenmiştir. Aynca, istif alanları arasında yük akiş;nı oksaksız sürdürebilmek için yo! poyioti bırakılmıştır. Bir ro/ro terminali için.taşıt parkı alanı gereksinimi değişik to^ şitiar için şöyledir: Taşıt alan (nı2) TIR Komyonu (15 metn Kamyon (16 tonluk) Otomobii (büyük boy) Otornobi! (küçük boy) ,5 11 Ro/ro terminallerinde şu yükier elleçienir: G) ro/ro vöiitsmif ie : T şösiil kontaynır {çekicili; çekîcisiz) 2. treyler, semî-treylsr (çekicili; çekicîsiz) 3. tekerlekli yükler (kömyon, arobo; otobüs vb.) 4, forküt ya da strciddie carrier ile yüklenip boşöltıfan yükler 5. bînmleşîirifmiş yükler (poletü-kereste gibi) 6; forkiiftle tqsinon ve istiflenen yükler 7. Güvertelerde taşman konteynınar.

25 Ro/ro terminali île kirkambar yükü eüeçieyen bir terminalin olanokîar ve gereksinmeler yönünden karşılaştırması aşağıda gösterilmektedir. Terminal korşılaştırmoaı (1975) Kırkambor yükü ro/ro-lo/lo (kombine) Üretim (yılda ton) Yanaşma yeri boyu (m) Yanaşmo yeri-aianı {m2) Arnbor öîanı (m2) Rıhtım vinci (tane) : konvansiyonel 4 gantry kreyn ~ 2 Rompa söyısı 1 Traktör sayısı ^ 4 8 Treyler sayısı orklit (tane) : küçük boy 12 ~ orta toy 2 - büyük boy 1 ' 2 straddle carrier,., 12 mobil vino t 2 ' ^ ^ KAYNAK : Manual on Port Management, UNCTAD, 1976.

26

27

28

29

30 Dİ Tl / / ki 4' n

31

32 DG&U VE BATİ AİCDEI^İZ Lil^AMLÂRi ârâsîmda RO/RO SEFERLERİ Bot? Akdenîı' ıjmcrstan Fransa : Morsilya, Sete İtalya : Cenova, Livorno (Leghorn), Trieste, Venedik, Ancono, Napoli, Bari, Ravenna, La Spezio, Otronto, Brindizi, Yugoslavya : Keper, Rijeko, Bar Yunonistan Malta : F-^ire, Patras, Iraklion, Kortu, Igcumenitsa, Volos : Valetta )ûğy Akderilz Lîmaniarı Türkiye Lübnan Mısır Mersin, İskenderun, Beyrut İskenderiye İzmir Suriye Kıbm Rum Yönetimi Lazkiye, Limasol Tortus Israel Sudan Hayfa, Ashdod Port Sudan' (Kızıideniz) âfrikct Limoniorı Libya : TripolL Bingazi

33 Ro/Ro İşletmesinin Adı : Adriotica dl Novigozione S.P.A -.Trieste - Venedik Uğrak Limonian : Limasol - Lazkîye - İskenderiye Port Said - Pire - Hayta Sefer Sayısı : 7 10 günde bir Kalkış Acenteleri Limanlonndöki Morsüya Agence Maritime Generale S.A. Venedik Adriatica di Navigazione S.P.A. Hoyfa Pire Aoron Rosenfeld and Sons Ltd. Adriamare Transporti Marittimi Kalkış Limonları Marsilya - Cenova - Livorno (Leghorn) iskenderiye- Abu Sımbel Shipping Agency

34 : Adriatica Hellenic Mediterranean nes Co. Ltd. Kalkış Limonları : Brîndîsi Uğrak Llmqntan : Potras Sefer Sayısı : Günde bir Kalkış Acenteleri Limanlanndoki Brındisi : Adriamare S.r.î Korfu : The Hellenic Mediterranean Lines Co. Ltd, Patras : The Hellenic Mediterranean Lines Co. Ltd: F. :3

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş / İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Sorumlusu Uzman RAKAMLARLA DÜNYA, VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, Büyüme

Detaylı

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği 825 Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

Türk Deniz Görev Grubu

Türk Deniz Görev Grubu Türk Deniz Görev Grubu Ağustos 2015 1 1 İçindekiler Türk Deniz Görev Grubu... 2 TDGG 2010 Yılı Aktivasyonu... 4 TDGG 2011 Yılı Aktivasyonu... 5 TDGG 2014 Yılı Aktivasyonu... 6 1 Türk Deniz Görev Grubu-TDGG

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 7. DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU Başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru Şartları: 1. ABD de, oturma veya çalışma

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

MSC ARMONIA Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Karadağ İzmir Kalkışlı 12 Gece / İstanbul Kalkışlı 11 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM

MSC ARMONIA Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Karadağ İzmir Kalkışlı 12 Gece / İstanbul Kalkışlı 11 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM MSC ARMONIA Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Karadağ İzmir Kalkışlı 12 Gece / İstanbul Kalkışlı 11 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET TK1870 VENEDİK İSTANBUL 19:20 22:45

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 7. DÖVİZLE ASKERLİK İLK BAŞVURUSU Başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru Şartları: 1. ABD de, oturma veya

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo İçerik Turkish Airlines Turkish Cargo Küresel Sıralama 1. Toplam Yolcu (Türkiye) 1. Dunyada en çok ülkeye uçan havayolu 4. Varış noktası (Dünya) 6. Toplam Yolcu (Dünya)* *: IATA 2013 Toplam Uçuş Nokta

Detaylı

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

AJANDA. Network & Filo. Turkish Cargo Genel Görünüş. Turkish Cargo nun Gelişimi. Filo. Bölgelerin Tonaj Payları. Afrika Güzergahları

AJANDA. Network & Filo. Turkish Cargo Genel Görünüş. Turkish Cargo nun Gelişimi. Filo. Bölgelerin Tonaj Payları. Afrika Güzergahları AJANDA 01 02 Turkish Cargo Genel Görünüş Network & Filo Turkish Cargo nun Gelişimi Bölgelerin Tonaj Payları Turkish Cargo nun Yıllık Büyüme Oranı Küresel Sıralama Ortadoğu ve Dünya da Kapasite ve Tonaj

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş

Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic. A.Ş. 1987 yılında kurulmuştur. Denizcilik sektörü alanında armatörlük, kiralama, gemi işletmeciliği, acentelik gibi

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü 1. Dünya Çimento Sektörü ÇİMENTO SEKTÖR NOTU Dünya çimento üretimi 2008 yılında da artışını sürdürmüş ve 2007 yılında 2,79 milyar ton olan üretim yaklaşık %1,2 artışla 2,83 milyar tona ulaşmıştır. 1998

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T 1. ÖN DİZAYN Bu aşamada tip, tonaj ve hız olarak istenen gemiye benzer niteliklere sahip olabildiğince yeni en az 20, tercihen 40 adet gemiye ait veriler toplanacak ve aşağıdaki tabloya işlenecektir. Bu

Detaylı

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY

Detaylı

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları GÜNDEM 01 02 03 04 05 Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası ve Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları Turkish Cargo Zaman Tüneli Bölgelerin Tonaj Payları Filo Özel

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

26 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN BİLETLER İÇİN UYGULANACAK BAGAJ HAKKI VE FAZLA BAGAJ ÜCRETİ

26 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN BİLETLER İÇİN UYGULANACAK BAGAJ HAKKI VE FAZLA BAGAJ ÜCRETİ 6 OCAK 01 TARİHİNDEN İTİBAREN BİLETLER İÇİN UYGULANACAK HAKKI VE ÜCRETİ "Fazla bagaj ücreti" sütunundaki değerler: EUR (Avrupa, Doğu Avrupa ve Japonya'dan), CAD (Kanada'dan) veya USD (ABD ve diğer ülkelerden)

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Çarmıh h Kazaları ve Kılavuz K Kaptan GüvenliG venliği Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Kapt. Ali CÖMERT TDİ A.Ş. Kılavuz Kaptan Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim kurulu II. Başkanı 25 Aralık

Detaylı

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist VİNÇLER 8426 GTİP Grubu Analizi İlayda NOHUT Analist İçindekiler 1.GİRİŞ...2 İçindekiler...2 1.a. Kısaltmalar...3 1.b. Raporun Kapsamı...4 1.c. GTİP Açıklamaları...5 2.TİCARET...6 2.1. Dünya Analizi...6

Detaylı

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo İçerik Turkish Airlines Turkish Cargo TURKISH AIRLINES Küresel Sıralamada 1 Toplam Yolcu (Türkiye) 1 4 6 Dunyada en cok ulkeye ucan havayolu Varıs noktası (Dünya) Toplam Yolcu (Dünya)* *: IATA 2013 toplam

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları GÜNDEM 01 02 03 04 05 Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası ve Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları Turkish Cargo Zaman Tüneli Bölgelerin Tonaj Payları Filo Özel

Detaylı

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo İçerik Turkish Airlines Turkish Cargo TURKISH AIRLINES Küresel Sıralamada 1 Toplam Yolcu (Türkiye) 1 4 6 Dunyada en cok ulkeye ucan havayolu Varıs noktası (Dünya) Toplam Yolcu (Dünya)* *: IATA 2013 toplam

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Suriye parsiyel Nakliye

Suriye parsiyel Nakliye Suriye'ye nakliye taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet vermek,

Detaylı

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 343 İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN Nesrin BAYKAN Soner HALDENBİLEN Halim CEYLAN

Detaylı

Turkish Airlines FlightList (25.03.2014 " 17:20) 1(25)"

Turkish Airlines FlightList (25.03.2014  17:20) 1(25) Turkish Airlines FlightList (25.03.2014 " 17:20) 1(25)" UÇUŞ TARİH KALKIŞ VARIŞ TK 700 30.Mar.2014 ISTANBUL 02:05 04:35 SHARM EL SHEIKH TK 328 30.Mar.2014 ISTANBUL 02:05 07:35 NAKHICHEVAN TK 702 30.Mar.2014

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

CAN ŞİRKETLER GRUBU. Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd.Şti. www.or-can.com. Doğalgaz İletim Ltd.Şti. www.ak-can.com

CAN ŞİRKETLER GRUBU. Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd.Şti. www.or-can.com. Doğalgaz İletim Ltd.Şti. www.ak-can.com CAN ŞİRKETLER GRUBU Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd.Şti. www.or-can.com Doğalgaz İletim Ltd.Şti. www.ak-can.com Petrol Ürünleri ve LPG Ticaret Ltd.Şti. www.as-can.com Petrol Ürünleri ve Mühendislik

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE YARALI STABİLİTE ANALİZİ

MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE YARALI STABİLİTE ANALİZİ Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Barkod Teknolojisinin RO-RO Yük Operasyonlarında Kullanılması. İsmail Anıl KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Murat Selçuk SOLMAZ

Barkod Teknolojisinin RO-RO Yük Operasyonlarında Kullanılması. İsmail Anıl KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Murat Selçuk SOLMAZ Barkod Teknolojisinin RO-RO Yük Operasyonlarında Kullanılması İsmail Anıl KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Murat Selçuk SOLMAZ 1 Sunum Planı RO-RO gemilerinin özellikleri RO-RO gemilerinde yük operasyonları ve halihazırdaki

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2010 İlk Dokuz Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2010 İlk Dokuz Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

Dünya Mısırözü Yağı Dengesi ve Çin

Dünya Mısırözü Yağı Dengesi ve Çin Dünya Mısırözü Yağı Dengesi ve Çin BYSD Yağlı Tohum ve Ham Yağ Piyasalarına Bakış Toplantısı 2008/09 Kalyon Otel, İstanbul 28 Ağustos 2008 Dünya Bitkisel Yağ üretimi (2007/08*) milyon ton Palm yağı 42.00

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ V. Yrd.Doc. Dr. Tanzer SATIR

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ V. Yrd.Doc. Dr. Tanzer SATIR LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ V Yrd.Doc. Dr. Tanzer SATIR Limanlarda Verimlilik Kavramı ve Hesaplamaları Verimlilik Ekonomik verimlilik; üretim sonucu ortaya çıkan çıktıların, üretim için harcanan girdilere

Detaylı

İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK uluslararası müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı

Detaylı